summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorTran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>2018-12-02 07:15:00 (GMT)
committerTran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>2018-12-02 07:15:00 (GMT)
commit8173e9c772b8df275560f3e4b95c37b5c5b2d767 (patch)
treeb61bd6e734b25040d52d8e9576d1142db134d48f /po/vi.po
parent578d8ea381f817bbc9cf6239a9facdb6a21506e0 (diff)
downloadgit-8173e9c772b8df275560f3e4b95c37b5c5b2d767.zip
git-8173e9c772b8df275560f3e4b95c37b5c5b2d767.tar.gz
git-8173e9c772b8df275560f3e4b95c37b5c5b2d767.tar.bz2
l10n: vi(4187t): Updated Vietnamese translation for v2.20.0 rd3
Signed-off-by: Tran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po244
1 files changed, 127 insertions, 117 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 2ba912c..bbdeb5c 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,10 +6,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git v2.20.0 round 2\n"
+"Project-Id-Version: git v2.20.0 round 3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-12-01 16:14+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-12-02 08:59+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-02 10:55+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-12-02 14:12+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
@@ -694,7 +694,7 @@ msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
#: apply.c:4999 builtin/am.c:2197 builtin/interpret-trailers.c:97
#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
-#: builtin/pack-objects.c:3312 builtin/rebase.c:840
+#: builtin/pack-objects.c:3312 builtin/rebase.c:857
msgid "action"
msgstr "hành động"
@@ -5095,8 +5095,8 @@ msgstr "Không hòa trộn %.*s"
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”"
-#: sequencer.c:2824 sequencer.c:3242 builtin/rebase.c:580 builtin/rebase.c:1000
-#: builtin/rebase.c:1351 builtin/rebase.c:1405
+#: sequencer.c:2824 sequencer.c:3242 builtin/rebase.c:580 builtin/rebase.c:1019
+#: builtin/rebase.c:1372 builtin/rebase.c:1426
msgid "could not read index"
msgstr "không thể đọc bảng mục lục"
@@ -7642,7 +7642,7 @@ msgstr "chuyển nó qua git-apply"
#: builtin/am.c:2215 builtin/commit.c:1340 builtin/fmt-merge-msg.c:671
#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:868 builtin/merge.c:239
-#: builtin/pull.c:151 builtin/pull.c:209 builtin/rebase.c:837
+#: builtin/pull.c:151 builtin/pull.c:209 builtin/rebase.c:854
#: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321 builtin/repack.c:323
#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:171 builtin/tag.c:386
#: parse-options.h:144 parse-options.h:146 parse-options.h:268
@@ -7650,7 +7650,7 @@ msgid "n"
msgstr "n"
#: builtin/am.c:2221 builtin/branch.c:637 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:543 builtin/tag.c:422 builtin/verify-tag.c:39
+#: builtin/replace.c:544 builtin/tag.c:422 builtin/verify-tag.c:39
msgid "format"
msgstr "định dạng"
@@ -7695,12 +7695,12 @@ msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "dùng dấu thời gian hiện tại cho ngày tác giả"
#: builtin/am.c:2253 builtin/commit.c:1483 builtin/merge.c:273
-#: builtin/pull.c:184 builtin/rebase.c:881 builtin/rebase--interactive.c:183
+#: builtin/pull.c:184 builtin/rebase.c:898 builtin/rebase--interactive.c:183
#: builtin/revert.c:113 builtin/tag.c:402
msgid "key-id"
msgstr "mã-số-khóa"
-#: builtin/am.c:2254 builtin/rebase.c:882 builtin/rebase--interactive.c:184
+#: builtin/am.c:2254 builtin/rebase.c:899 builtin/rebase--interactive.c:184
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "lần chuyển giao ký-GPG"
@@ -9248,7 +9248,7 @@ msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "tạo bản sao không đầy đủ từ thời điểm đã cho"
#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
-#: builtin/rebase.c:814
+#: builtin/rebase.c:831
msgid "revision"
msgstr "điểm xét duyệt"
@@ -9863,7 +9863,7 @@ msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "chấm dứt các mục bằng NUL"
#: builtin/commit.c:1327 builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1509
-#: builtin/fast-export.c:1007 builtin/fast-export.c:1010 builtin/rebase.c:893
+#: builtin/fast-export.c:1007 builtin/fast-export.c:1010 builtin/rebase.c:910
#: builtin/tag.c:400
msgid "mode"
msgstr "chế độ"
@@ -12780,7 +12780,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "không hiển thị URL máy chủ"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:886
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:903
msgid "exec"
msgstr "thực thi"
@@ -12925,7 +12925,7 @@ msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "thẩm tra xem lần chuyển giao có tên đó có chữ ký GPG hợp lệ hay không"
#: builtin/merge.c:255 builtin/notes.c:784 builtin/pull.c:177
-#: builtin/rebase.c:899 builtin/rebase--interactive.c:186 builtin/revert.c:110
+#: builtin/rebase.c:916 builtin/rebase--interactive.c:186 builtin/revert.c:110
msgid "strategy"
msgstr "chiến lược"
@@ -14566,18 +14566,18 @@ msgid ""
"\n"
"To push to the branch of the same name on the remote, use\n"
"\n"
-" git push %s %s\n"
+" git push %s HEAD\n"
"%s"
msgstr ""
"Nhánh thượng nguồn của nhánh hiện tại của bạn không khớp\n"
-"với tên của nhánh hiện tại của bạn. Để đẩy lên đến nhánh thượng nguồn\n"
-"trên máy chủ, sử dụng\n"
+"với tên của nhánh hiện tại của bạn. Để đẩy lên đến nhánh\n"
+"thượng nguồn trên máy chủ, sử dụng\n"
"\n"
" git push %s HEAD:%s\n"
"\n"
-"Để push tới nhánh cùng tên trên máy chủ, sử dụng\n"
+"Để đẩy tới nhánh cùng tên trên máy chủ, sử dụng\n"
"\n"
-" git push %s %s\n"
+" git push %s HEAD\n"
"%s"
#: builtin/push.c:183
@@ -15037,153 +15037,153 @@ msgstr ""
" git branch --set-upstream-to=%s/<nhánh> %s\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:815
+#: builtin/rebase.c:832
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "cải tổ vào nhánh đã cho thay cho thượng nguồn."
-#: builtin/rebase.c:817
+#: builtin/rebase.c:834
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "cho phép móc (hook) pre-rebase được chạy"
-#: builtin/rebase.c:819
+#: builtin/rebase.c:836
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "hãy im lặng. ý là --no-stat"
-#: builtin/rebase.c:822
+#: builtin/rebase.c:839
msgid "display a diffstat of what changed upstream"
msgstr "hiển thị một diffstat của những thay đổi thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:825
+#: builtin/rebase.c:842
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "đừng hiển thị diffstat của những thay đổi thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:828
+#: builtin/rebase.c:845
msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
msgstr "thêm dòng Signed-off-by: cho từng lần chuyển giao"
-#: builtin/rebase.c:830 builtin/rebase.c:834 builtin/rebase.c:836
+#: builtin/rebase.c:847 builtin/rebase.c:851 builtin/rebase.c:853
msgid "passed to 'git am'"
msgstr "chuyển cho “git am”"
-#: builtin/rebase.c:838 builtin/rebase.c:840
+#: builtin/rebase.c:855 builtin/rebase.c:857
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "chuyển cho “git apply”"
-#: builtin/rebase.c:842 builtin/rebase.c:845
+#: builtin/rebase.c:859 builtin/rebase.c:862
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr ""
"cherry-pick tất cả các lần chuyển giao, ngay cả khi không có thay đổi gì"
-#: builtin/rebase.c:847
+#: builtin/rebase.c:864
msgid "continue"
msgstr "tiếp tục"
-#: builtin/rebase.c:850
+#: builtin/rebase.c:867
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "bỏ qua miếng vá hiện hành và tiếp tục"
-#: builtin/rebase.c:852
+#: builtin/rebase.c:869
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "bãi bỏ và lấy ra nhánh nguyên thủy"
-#: builtin/rebase.c:855
+#: builtin/rebase.c:872
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "bãi bỏ nhưng vẫn vẫn giữ HEAD chỉ đến nó"
-#: builtin/rebase.c:856
+#: builtin/rebase.c:873
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "sửa danh sách cần làm trong quá trình “rebase” (cải tổ) tương tác"
-#: builtin/rebase.c:859
+#: builtin/rebase.c:876
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "hiển thị miếng vá đã được áp dụng hay hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:862
+#: builtin/rebase.c:879
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "dùng chiến lược hòa trộn để cải tổ"
-#: builtin/rebase.c:866
+#: builtin/rebase.c:883
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr "để người dùng sửa danh sách các lần chuyển giao muốn cải tổ"
-#: builtin/rebase.c:870
+#: builtin/rebase.c:887
msgid "try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr "thử khôi phục lại các hòa trộn thay vì bỏ qua chúng"
-#: builtin/rebase.c:874
-msgid "allow rerere to update index with resolved conflict"
+#: builtin/rebase.c:891
+msgid "allow rerere to update index with resolved conflict"
msgstr ""
-"cho phép rerere để cập nhật bảng mục lục với các xung đột đã được giải quyết"
+"cho phép rerere cập nhật bảng mục lục với các xung đột đã được giải quyết"
-#: builtin/rebase.c:877
+#: builtin/rebase.c:894
msgid "preserve empty commits during rebase"
msgstr "ngăn cấm các lần chuyển giao trống rỗng trong suốt quá trình cải tổ"
-#: builtin/rebase.c:879
+#: builtin/rebase.c:896
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr "di chuyển các lần chuyển giao mà bắt đầu bằng squash!/fixup! dưới -i"
-#: builtin/rebase.c:885
+#: builtin/rebase.c:902
msgid "automatically stash/stash pop before and after"
msgstr "tự động stash/stash pop trước và sau"
-#: builtin/rebase.c:887
+#: builtin/rebase.c:904
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr "thêm các dòng thực thi sau từng lần chuyển giao của danh sách sửa được"
-#: builtin/rebase.c:891
+#: builtin/rebase.c:908
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "chấp nhận cải tổ các chuyển giao mà không ghi chú gì"
-#: builtin/rebase.c:894
+#: builtin/rebase.c:911
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "cố thử cải tổ các hòa trộn thay vì bỏ qua chúng"
-#: builtin/rebase.c:897
+#: builtin/rebase.c:914
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr "dùng “merge-base --fork-point” để định nghĩa lại thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:899
+#: builtin/rebase.c:916
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "dùng chiến lược hòa trộn đã cho"
-#: builtin/rebase.c:901 builtin/revert.c:111
+#: builtin/rebase.c:918 builtin/revert.c:111
msgid "option"
msgstr "tùy chọn"
-#: builtin/rebase.c:902
+#: builtin/rebase.c:919
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "chuyển thao số đến chiến lược hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:905
+#: builtin/rebase.c:922
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "cải tổ tất các các lần chuyển giao cho đến root"
-#: builtin/rebase.c:921
+#: builtin/rebase.c:938
#, c-format
msgid "could not exec %s"
msgstr "không thể thực thi %s"
-#: builtin/rebase.c:939 git-legacy-rebase.sh:213
+#: builtin/rebase.c:956 git-legacy-rebase.sh:213
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Hình như đang trong quá trình thực hiện lệnh “git-am”. Không thể rebase."
-#: builtin/rebase.c:980 git-legacy-rebase.sh:395
+#: builtin/rebase.c:997 git-legacy-rebase.sh:395
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Không có tiến trình rebase nào phải không?"
-#: builtin/rebase.c:983 git-legacy-rebase.sh:406
+#: builtin/rebase.c:1001 git-legacy-rebase.sh:406
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Hành động “--edit-todo” chỉ có thể dùng trong quá trình “rebase” (sửa lịch "
"sử) tương tác."
-#: builtin/rebase.c:996 git-legacy-rebase.sh:413
+#: builtin/rebase.c:1015 git-legacy-rebase.sh:413
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Không thể đọc HEAD"
-#: builtin/rebase.c:1009 git-legacy-rebase.sh:416
+#: builtin/rebase.c:1028 git-legacy-rebase.sh:416
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -15191,21 +15191,21 @@ msgstr ""
"Bạn phải sửa tất cả các lần hòa trộn xung đột và sau\n"
"đó đánh dấu chúng là cần xử lý sử dụng lệnh git add"
-#: builtin/rebase.c:1027
+#: builtin/rebase.c:1047
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "không thể loại bỏ các thay đổi cây-làm-việc"
-#: builtin/rebase.c:1045
+#: builtin/rebase.c:1066
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "không thể quay trở lại %s"
-#: builtin/rebase.c:1056 builtin/rm.c:368
+#: builtin/rebase.c:1077 builtin/rm.c:368
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "không thể gỡ bỏ “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1082
+#: builtin/rebase.c:1103
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -15226,20 +15226,20 @@ msgstr ""
"và chạy TÔI lần nữa. TÔI dừng lại trong trường hợp bạn vẫn\n"
"có một số thứ quý giá ở đây.\n"
-#: builtin/rebase.c:1103
+#: builtin/rebase.c:1124
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "tùy chọn “%c” cần một giá trị bằng số"
-#: builtin/rebase.c:1140
+#: builtin/rebase.c:1161
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Không hiểu chế độ: %s"
-#: builtin/rebase.c:1162
+#: builtin/rebase.c:1183
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr "--strategy cần --merge hay --interactive"
-#: builtin/rebase.c:1205
+#: builtin/rebase.c:1226
#, c-format
msgid ""
"error: cannot combine interactive options (--interactive, --exec, --rebase-"
@@ -15250,7 +15250,7 @@ msgstr ""
"rebase-merges, --preserve-merges, --keep-empty, --root + --onto) với các tùy "
"chọn am (%s)"
-#: builtin/rebase.c:1210
+#: builtin/rebase.c:1231
#, c-format
msgid ""
"error: cannot combine merge options (--merge, --strategy, --strategy-option) "
@@ -15259,137 +15259,142 @@ msgstr ""
"lỗi: không thể kết hợp các tùy chọn hòa trộn (--merge, --strategy, --"
"strategy-option) với một tùy chọn am (%s)"
-#: builtin/rebase.c:1230 git-legacy-rebase.sh:536
+#: builtin/rebase.c:1251 git-legacy-rebase.sh:536
msgid "error: cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
msgstr "lỗi: không thể kết hợp “--preserve_merges” với “--rebase-merges”"
-#: builtin/rebase.c:1235 git-legacy-rebase.sh:542
+#: builtin/rebase.c:1256 git-legacy-rebase.sh:542
msgid "error: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
msgstr "lỗi: không thể kết hợp “--rebase_merges” với “--strategy-option”"
-#: builtin/rebase.c:1238 git-legacy-rebase.sh:544
+#: builtin/rebase.c:1259 git-legacy-rebase.sh:544
msgid "error: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
msgstr "lỗi: không thể kết hợp “--rebase-merges” với “--strategy”"
-#: builtin/rebase.c:1262
+#: builtin/rebase.c:1283
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "thượng nguồn không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1268
+#: builtin/rebase.c:1289
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Không thể tạo lần chuyển giao gốc mới"
-#: builtin/rebase.c:1286
+#: builtin/rebase.c:1307
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "“%s”: cần chính xác một cơ sở hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:1293
+#: builtin/rebase.c:1314
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Không chỉ đến một lần chuyển giao không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1318
+#: builtin/rebase.c:1339
#, c-format
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "nghiêm trọng: không có nhánh/lần chuyển giao “%s” như thế"
-#: builtin/rebase.c:1326 builtin/submodule--helper.c:37
+#: builtin/rebase.c:1347 builtin/submodule--helper.c:37
#: builtin/submodule--helper.c:1930
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Không có tham chiếu nào như thế: %s"
-#: builtin/rebase.c:1338
+#: builtin/rebase.c:1359
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Không thể phân giải lần chuyển giao HEAD đến một điểm xét duyệt"
-#: builtin/rebase.c:1378 git-legacy-rebase.sh:665
+#: builtin/rebase.c:1399 git-legacy-rebase.sh:665
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Không thể autostash"
-#: builtin/rebase.c:1381
+#: builtin/rebase.c:1402
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Gặp đáp ứng stash không cần: “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1387
+#: builtin/rebase.c:1408
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Không thể tạo thư mục cho “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1390
+#: builtin/rebase.c:1411
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Đã tạo autostash: %s\n"
-#: builtin/rebase.c:1393
+#: builtin/rebase.c:1414
msgid "could not reset --hard"
msgstr "không thể reset --hard"
-#: builtin/rebase.c:1394 builtin/reset.c:113
+#: builtin/rebase.c:1415 builtin/reset.c:113
#, c-format
msgid "HEAD is now at %s"
msgstr "HEAD hiện giờ tại %s"
-#: builtin/rebase.c:1410 git-legacy-rebase.sh:674
+#: builtin/rebase.c:1431 git-legacy-rebase.sh:674
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Xin hãy chuyển giao hoặc tạm cất (stash) chúng."
-#: builtin/rebase.c:1437
+#: builtin/rebase.c:1458
#, c-format
msgid "could not parse '%s'"
msgstr "không thể phân tích cú pháp “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1448
+#: builtin/rebase.c:1470
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "không thể chuyển đến %s"
-#: builtin/rebase.c:1459 git-legacy-rebase.sh:697
+#: builtin/rebase.c:1481 git-legacy-rebase.sh:697
#, sh-format
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "HEAD đã cập nhật."
-#: builtin/rebase.c:1461
+#: builtin/rebase.c:1483
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Nhánh hiện tại %s đã được cập nhật rồi.\n"
-#: builtin/rebase.c:1469 git-legacy-rebase.sh:707
+#: builtin/rebase.c:1491 git-legacy-rebase.sh:707
#, sh-format
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "HEAD hiện đã được cập nhật rồi, bị ép buộc rebase."
-#: builtin/rebase.c:1471
+#: builtin/rebase.c:1493
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr "Nhánh hiện tại %s đã được cập nhật rồi, lệnh rebase ép buộc.\n"
-#: builtin/rebase.c:1479 git-legacy-rebase.sh:208
+#: builtin/rebase.c:1501 git-legacy-rebase.sh:208
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Móc (hook) pre-rebase từ chối rebase."
-#: builtin/rebase.c:1485
+#: builtin/rebase.c:1508
+#, c-format
+msgid "Changes to %s:\n"
+msgstr "Thay đổi thành %s:\n"
+
+#: builtin/rebase.c:1511
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Thay đổi từ %s thành %s:\n"
-#: builtin/rebase.c:1508
+#: builtin/rebase.c:1536
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Trước tiên, di chuyển head để xem lại các công việc trên đỉnh của nó…\n"
-#: builtin/rebase.c:1514
+#: builtin/rebase.c:1543
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Không thể tách rời HEAD"
-#: builtin/rebase.c:1523
+#: builtin/rebase.c:1552
#, c-format
-msgid "Fast-forwarded %s to %s. \n"
-msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh %s đến %s. \n"
+msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
+msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh %s đến %s.\n"
#: builtin/rebase--interactive.c:24
msgid "no HEAD?"
@@ -16399,7 +16404,7 @@ msgstr "graft cho “%s” không cần thiết"
msgid "new commit is the same as the old one: '%s'"
msgstr "lần chuyển giao mới là giống với cái cũ: “%s”"
-#: builtin/replace.c:514
+#: builtin/replace.c:515
#, c-format
msgid ""
"could not convert the following graft(s):\n"
@@ -16408,71 +16413,71 @@ msgstr ""
"Không thể chuyển đổi các graft sau đây:\n"
"%s"
-#: builtin/replace.c:535
+#: builtin/replace.c:536
msgid "list replace refs"
msgstr "liệt kê các refs thay thế"
-#: builtin/replace.c:536
+#: builtin/replace.c:537
msgid "delete replace refs"
msgstr "xóa tham chiếu thay thế"
-#: builtin/replace.c:537
+#: builtin/replace.c:538
msgid "edit existing object"
msgstr "sửa đối tượng sẵn có"
-#: builtin/replace.c:538
+#: builtin/replace.c:539
msgid "change a commit's parents"
msgstr "thay đổi cha mẹ của lần chuyển giao"
-#: builtin/replace.c:539
+#: builtin/replace.c:540
msgid "convert existing graft file"
msgstr "chuyển đổi các tập tin graft sẵn có"
-#: builtin/replace.c:540
+#: builtin/replace.c:541
msgid "replace the ref if it exists"
msgstr "thay thế tham chiếu nếu nó đã sẵn có"
-#: builtin/replace.c:542
+#: builtin/replace.c:543
msgid "do not pretty-print contents for --edit"
msgstr "đừng in đẹp các nội dung cho --edit"
-#: builtin/replace.c:543
+#: builtin/replace.c:544
msgid "use this format"
msgstr "dùng định dạng này"
-#: builtin/replace.c:556
+#: builtin/replace.c:557
msgid "--format cannot be used when not listing"
msgstr "--format không thể được dùng khi không liệt kê gì"
-#: builtin/replace.c:564
+#: builtin/replace.c:565
msgid "-f only makes sense when writing a replacement"
msgstr "-f chỉ hợp lý khi ghi một cái thay thế"
-#: builtin/replace.c:568
+#: builtin/replace.c:569
msgid "--raw only makes sense with --edit"
msgstr "--raw chỉ hợp lý với --edit"
-#: builtin/replace.c:574
+#: builtin/replace.c:575
msgid "-d needs at least one argument"
msgstr "-d cần ít nhất một tham số"
-#: builtin/replace.c:580
+#: builtin/replace.c:581
msgid "bad number of arguments"
msgstr "số đối số không đúng"
-#: builtin/replace.c:586
+#: builtin/replace.c:587
msgid "-e needs exactly one argument"
msgstr "-e cần chính các là một đối số"
-#: builtin/replace.c:592
+#: builtin/replace.c:593
msgid "-g needs at least one argument"
msgstr "-q cần ít nhất một tham số"
-#: builtin/replace.c:598
+#: builtin/replace.c:599
msgid "--convert-graft-file takes no argument"
msgstr "--convert-graft-file không nhận đối số"
-#: builtin/replace.c:604
+#: builtin/replace.c:605
msgid "only one pattern can be given with -l"
msgstr "chỉ một mẫu được chỉ ra với tùy chọn -l"
@@ -19536,16 +19541,21 @@ msgstr "Nhánh hiện tại $branch_name đã được cập nhật rồi."
msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
msgstr "Nhánh hiện tại $branch_name đã được cập nhật rồi, lệnh rebase ép buộc."
-#: git-legacy-rebase.sh:721
+#: git-legacy-rebase.sh:723
+#, sh-format
+msgid "Changes to $onto:"
+msgstr "Thay đổi thành $onto:"
+
+#: git-legacy-rebase.sh:725
#, sh-format
msgid "Changes from $mb to $onto:"
msgstr "Thay đổi từ $mb thành $onto:"
-#: git-legacy-rebase.sh:730
+#: git-legacy-rebase.sh:736
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
msgstr "Trước tiên, di chuyển head để xem lại các công việc trên đỉnh của nó…"
-#: git-legacy-rebase.sh:740
+#: git-legacy-rebase.sh:746
#, sh-format
msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh $branch_name thành $onto_name."