summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2020-05-27 07:44:12 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2020-05-27 07:44:34 (GMT)
commit22563117deb7ecdc9247bf83a34e741206a57c80 (patch)
tree4420926e9a76b6c8bce533436f8017f2724c530b /po
parent3eff1ed3a3793da4fee27818e7b6ce782f63b1dd (diff)
downloadgit-22563117deb7ecdc9247bf83a34e741206a57c80.zip
git-22563117deb7ecdc9247bf83a34e741206a57c80.tar.gz
git-22563117deb7ecdc9247bf83a34e741206a57c80.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (4875t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/bg.po2072
1 files changed, 976 insertions, 1096 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index bb9c9ba..a189b16 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -162,8 +162,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.27\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-05-05 12:10+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-05-16 13:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-27 09:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-05-27 09:43+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -178,8 +178,8 @@ msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Неуспешен анализ — „%s“."
#: add-interactive.c:521 add-interactive.c:822 reset.c:65 sequencer.c:3142
-#: sequencer.c:3581 sequencer.c:3723 builtin/rebase.c:1519
-#: builtin/rebase.c:1920
+#: sequencer.c:3581 sequencer.c:3723 builtin/rebase.c:1518
+#: builtin/rebase.c:1919
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
@@ -363,12 +363,12 @@ msgstr "в индекса"
msgid "unstaged"
msgstr "извън индекса"
-#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2251
-#: builtin/am.c:2254 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:144
+#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2250
+#: builtin/am.c:2253 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:145
#: builtin/merge.c:276 builtin/pull.c:190 builtin/submodule--helper.c:409
#: builtin/submodule--helper.c:1394 builtin/submodule--helper.c:1397
#: builtin/submodule--helper.c:1902 builtin/submodule--helper.c:1905
-#: builtin/submodule--helper.c:2148 bugreport.c:80
+#: builtin/submodule--helper.c:2148 bugreport.c:129
#: git-add--interactive.perl:213
msgid "path"
msgstr "път"
@@ -927,7 +927,7 @@ msgstr ""
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:278 builtin/merge.c:1354
+#: advice.c:278 builtin/merge.c:1353
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
@@ -1444,7 +1444,7 @@ msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвър
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4561 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:1194
+#: apply.c:4561 builtin/fetch.c:902 builtin/fetch.c:1195
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
@@ -1512,7 +1512,7 @@ msgstr "без прилагане на промените напасващи н
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4973 builtin/am.c:2260
+#: apply.c:4973 builtin/am.c:2259
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
@@ -1579,9 +1579,9 @@ msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „N
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:5008 builtin/am.c:2239 builtin/interpret-trailers.c:98
+#: apply.c:5008 builtin/am.c:2238 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
-#: builtin/pack-objects.c:3457 builtin/rebase.c:1333
+#: builtin/pack-objects.c:3458 builtin/rebase.c:1332
msgid "action"
msgstr "действие"
@@ -1611,8 +1611,8 @@ msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
#: apply.c:5025 builtin/add.c:323 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1366 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:774
-#: builtin/log.c:2188 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: builtin/commit.c:1366 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:775
+#: builtin/log.c:2186 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
@@ -1624,7 +1624,7 @@ msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ зн
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:5032 builtin/am.c:2248
+#: apply.c:5032 builtin/am.c:2247
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
@@ -1671,7 +1671,7 @@ msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
-#: archive-zip.c:480 builtin/pack-objects.c:231 builtin/pack-objects.c:234
+#: archive-zip.c:480 builtin/pack-objects.c:232 builtin/pack-objects.c:235
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
@@ -1970,8 +1970,8 @@ msgstr ""
#: blame.c:2821 bundle.c:167 ref-filter.c:2200 remote.c:1924 sequencer.c:2018
#: sequencer.c:4466 submodule.c:847 builtin/commit.c:1047 builtin/log.c:405
-#: builtin/log.c:1012 builtin/log.c:1541 builtin/log.c:1947 builtin/log.c:2237
-#: builtin/merge.c:415 builtin/pack-objects.c:3275 builtin/pack-objects.c:3290
+#: builtin/log.c:1012 builtin/log.c:1541 builtin/log.c:1945 builtin/log.c:2235
+#: builtin/merge.c:415 builtin/pack-objects.c:3276 builtin/pack-objects.c:3291
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
@@ -2195,7 +2195,7 @@ msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:461 builtin/log.c:208 builtin/log.c:1836 builtin/shortlog.c:306
+#: bundle.c:461 builtin/log.c:208 builtin/log.c:1834 builtin/shortlog.c:306
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
@@ -2218,26 +2218,26 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit-graph.c:182
+#: commit-graph.c:183
msgid "commit-graph file is too small"
msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
-#: commit-graph.c:247
+#: commit-graph.c:248
#, c-format
msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:254
+#: commit-graph.c:255
#, c-format
msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:261
+#: commit-graph.c:262
#, c-format
msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:283
+#: commit-graph.c:284
msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
msgstr ""
"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
@@ -2247,229 +2247,234 @@ msgstr ""
msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
-#: commit-graph.c:363
+#: commit-graph.c:362
#, c-format
msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
-#: commit-graph.c:435
+#: commit-graph.c:436
msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:445
+#: commit-graph.c:446
msgid "commit-graph chain does not match"
msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
-#: commit-graph.c:493
+#: commit-graph.c:494
#, c-format
msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
msgstr ""
"грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
-#: commit-graph.c:517
+#: commit-graph.c:518
msgid "unable to find all commit-graph files"
msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
-#: commit-graph.c:650 commit-graph.c:710
+#: commit-graph.c:651 commit-graph.c:711
msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
msgstr ""
"неправилна позиция на подаването. Вероятно графът с подаванията е повреден"
-#: commit-graph.c:671
+#: commit-graph.c:672
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
-#: commit-graph.c:947 builtin/am.c:1292
+#: commit-graph.c:948 builtin/am.c:1292
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: commit-graph.c:1095
+#: commit-graph.c:1096
msgid "Writing changed paths Bloom filters index"
msgstr "Запис на индекса за промените в пътищата следени от филтрите на Блум"
-#: commit-graph.c:1120
+#: commit-graph.c:1121
msgid "Writing changed paths Bloom filters data"
msgstr "Запис на данните за промените в пътищата следени от филтрите на Блум"
-#: commit-graph.c:1159 builtin/pack-objects.c:2782
+#: commit-graph.c:1160 builtin/pack-objects.c:2783
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
-#: commit-graph.c:1195
+#: commit-graph.c:1196
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1212
+#: commit-graph.c:1213
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1232
+#: commit-graph.c:1233
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1251
+#: commit-graph.c:1252
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1299
+#: commit-graph.c:1300
msgid "Computing commit changed paths Bloom filters"
msgstr "Изчисляване на филтрите на Блум на пътищата с промяна при подаването"
-#: commit-graph.c:1358
+#: commit-graph.c:1359
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
-#: commit-graph.c:1371
+#: commit-graph.c:1372
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
-#: commit-graph.c:1375
+#: commit-graph.c:1376
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
-#: commit-graph.c:1404
+#: commit-graph.c:1405
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
-#: commit-graph.c:1425
+#: commit-graph.c:1426
#, c-format
msgid "invalid commit object id: %s"
msgstr "неправилен идентификатор на обект-подаване: „%s“"
-#: commit-graph.c:1441
+#: commit-graph.c:1442
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
-#: commit-graph.c:1456
+#: commit-graph.c:1457
msgid "Counting distinct commits in commit graph"
msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1488
+#: commit-graph.c:1489
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1537
+#: commit-graph.c:1538
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
-#: commit-graph.c:1571 midx.c:812
+#: commit-graph.c:1572 midx.c:812
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: commit-graph.c:1583
+#: commit-graph.c:1585
msgid "unable to create temporary graph layer"
msgstr "не може да бъде създаден временен слой за гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1658
+#: commit-graph.c:1590
+#, c-format
+msgid "unable to adjust shared permissions for '%s'"
+msgstr "правата за споделен достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
+
+#: commit-graph.c:1667
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
-#: commit-graph.c:1703
+#: commit-graph.c:1712
msgid "unable to open commit-graph chain file"
msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
-#: commit-graph.c:1719
+#: commit-graph.c:1728
msgid "failed to rename base commit-graph file"
msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:1739
+#: commit-graph.c:1748
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:1865
+#: commit-graph.c:1874
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
-#: commit-graph.c:1876
+#: commit-graph.c:1885
#, c-format
msgid "unexpected duplicate commit id %s"
msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
-#: commit-graph.c:1899
+#: commit-graph.c:1908
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:2087
+#: commit-graph.c:2096
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
-#: commit-graph.c:2098
+#: commit-graph.c:2107
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
-#: commit-graph.c:2191
+#: commit-graph.c:2200
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
-#: commit-graph.c:2201
+#: commit-graph.c:2210
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr ""
"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
"е преди „%s“, а не трябва"
-#: commit-graph.c:2211 commit-graph.c:2226
+#: commit-graph.c:2220 commit-graph.c:2235
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
"трябва да е %u"
-#: commit-graph.c:2218
+#: commit-graph.c:2227
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
-#: commit-graph.c:2236
+#: commit-graph.c:2245
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:2250
+#: commit-graph.c:2259
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
"анализира"
-#: commit-graph.c:2257
+#: commit-graph.c:2266
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2267
+#: commit-graph.c:2276
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
-#: commit-graph.c:2276
+#: commit-graph.c:2285
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2289
+#: commit-graph.c:2298
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
-#: commit-graph.c:2294
+#: commit-graph.c:2303
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -2477,7 +2482,7 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
"не е"
-#: commit-graph.c:2298
+#: commit-graph.c:2307
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -2485,32 +2490,32 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
"другаде е"
-#: commit-graph.c:2313
+#: commit-graph.c:2322
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
"другаде е %u"
-#: commit-graph.c:2319
+#: commit-graph.c:2328
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
"%<PRIuMAX>"
-#: commit.c:51 sequencer.c:2739 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
-#: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2014 builtin/replace.c:457
+#: commit.c:52 sequencer.c:2739 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
+#: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2013 builtin/replace.c:457
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: commit.c:53
+#: commit.c:54
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
-#: commit.c:193
+#: commit.c:194
msgid ""
"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
"and will be removed in a future Git version.\n"
@@ -2533,29 +2538,29 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.graftFileDeprecated false"
-#: commit.c:1180
+#: commit.c:1168
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1184
+#: commit.c:1172
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1187
+#: commit.c:1175
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: commit.c:1190
+#: commit.c:1178
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: commit.c:1444
+#: commit.c:1432
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -2747,7 +2752,7 @@ msgstr ""
"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
-#: config.c:1533 builtin/pack-objects.c:3541
+#: config.c:1533 builtin/pack-objects.c:3542
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
@@ -3041,7 +3046,7 @@ msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
msgid "unable to fork"
msgstr "неуспешно създаване на процес"
-#: connected.c:107 builtin/fsck.c:208 builtin/prune.c:44
+#: connected.c:107 builtin/fsck.c:209 builtin/prune.c:45
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на свързаността"
@@ -3193,25 +3198,30 @@ msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ фи
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
-#: credential.c:92
+#: credential.c:96
+#, c-format
+msgid "skipping credential lookup for key: credential.%s"
+msgstr "прескачане на търсенето на идентификация според ключа: „credential.%s“"
+
+#: credential.c:112
msgid "refusing to work with credential missing host field"
msgstr "адресът трябва задължително да съдържа хост"
-#: credential.c:94
+#: credential.c:114
msgid "refusing to work with credential missing protocol field"
msgstr "адресът трябва задължително да съдържа протокол"
-#: credential.c:375
+#: credential.c:396
#, c-format
msgid "url contains a newline in its %s component: %s"
msgstr "адресът съдържа нов ред в частта за %s: %s"
-#: credential.c:396
+#: credential.c:440
#, c-format
msgid "url has no scheme: %s"
msgstr "адресът е без схема: %s"
-#: credential.c:456
+#: credential.c:513
#, c-format
msgid "credential url cannot be parsed: %s"
msgstr "адресът за идентификация не може да се анализира: „%s“"
@@ -4023,12 +4033,12 @@ msgstr "Филтриране на съдържанието"
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
-#: environment.c:149
+#: environment.c:150
#, c-format
msgid "bad git namespace path \"%s\""
msgstr "неправилен път към пространства от имена „%s“"
-#: environment.c:336
+#: environment.c:337
#, c-format
msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
@@ -4038,231 +4048,231 @@ msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
msgid "too many args to run %s"
msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
-#: fetch-pack.c:150
+#: fetch-pack.c:151
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
-#: fetch-pack.c:153
+#: fetch-pack.c:154
msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
msgstr "git fetch-pack: след плитък списък се очаква изчистващ пакет „flush“"
-#: fetch-pack.c:164
+#: fetch-pack.c:165
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr ""
"git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
-#: fetch-pack.c:184
+#: fetch-pack.c:185
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:195
+#: fetch-pack.c:196
msgid "unable to write to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-#: fetch-pack.c:257
+#: fetch-pack.c:258
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:356 fetch-pack.c:1363
+#: fetch-pack.c:357 fetch-pack.c:1364
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:362 fetch-pack.c:1369
+#: fetch-pack.c:363 fetch-pack.c:1370
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1371
+#: fetch-pack.c:365 fetch-pack.c:1372
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:367 fetch-pack.c:1374
+#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1375
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1376
+#: fetch-pack.c:370 fetch-pack.c:1377
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:372 fetch-pack.c:1380
+#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1381
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:414
+#: fetch-pack.c:415
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
-#: fetch-pack.c:431
+#: fetch-pack.c:432
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
-#: fetch-pack.c:462
+#: fetch-pack.c:463
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
-#: fetch-pack.c:475 progress.c:323
+#: fetch-pack.c:476 progress.c:336
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
-#: fetch-pack.c:487
+#: fetch-pack.c:488
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:533
+#: fetch-pack.c:534
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
-#: fetch-pack.c:754
+#: fetch-pack.c:755
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
-#: fetch-pack.c:818
+#: fetch-pack.c:819
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:826
+#: fetch-pack.c:827
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
-#: fetch-pack.c:900
+#: fetch-pack.c:901
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
-#: fetch-pack.c:916
+#: fetch-pack.c:917
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: fetch-pack.c:918
+#: fetch-pack.c:919
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:965
+#: fetch-pack.c:966
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
-#: fetch-pack.c:970 fetch-pack.c:976 fetch-pack.c:979 fetch-pack.c:985
-#: fetch-pack.c:989 fetch-pack.c:993 fetch-pack.c:997 fetch-pack.c:1001
-#: fetch-pack.c:1005 fetch-pack.c:1009 fetch-pack.c:1013 fetch-pack.c:1017
-#: fetch-pack.c:1023 fetch-pack.c:1029 fetch-pack.c:1034 fetch-pack.c:1039
+#: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:977 fetch-pack.c:980 fetch-pack.c:986
+#: fetch-pack.c:990 fetch-pack.c:994 fetch-pack.c:998 fetch-pack.c:1002
+#: fetch-pack.c:1006 fetch-pack.c:1010 fetch-pack.c:1014 fetch-pack.c:1018
+#: fetch-pack.c:1024 fetch-pack.c:1030 fetch-pack.c:1035 fetch-pack.c:1040
#, c-format
msgid "Server supports %s"
msgstr "Сървърът поддържа „%s“"
-#: fetch-pack.c:972
+#: fetch-pack.c:973
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-#: fetch-pack.c:1032
+#: fetch-pack.c:1033
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
-#: fetch-pack.c:1037
+#: fetch-pack.c:1038
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
-#: fetch-pack.c:1041
+#: fetch-pack.c:1042
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-#: fetch-pack.c:1058
+#: fetch-pack.c:1059
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:1070 fetch-pack.c:1562
+#: fetch-pack.c:1071 fetch-pack.c:1563
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1210
+#: fetch-pack.c:1211
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
-#: fetch-pack.c:1217
+#: fetch-pack.c:1218
msgid "Server supports filter"
msgstr "Сървърът поддържа филтри"
-#: fetch-pack.c:1241
+#: fetch-pack.c:1242
msgid "unable to write request to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-#: fetch-pack.c:1259
+#: fetch-pack.c:1260
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
-#: fetch-pack.c:1265
+#: fetch-pack.c:1266
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:1326
+#: fetch-pack.c:1327
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1331
+#: fetch-pack.c:1332
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
-#: fetch-pack.c:1341
+#: fetch-pack.c:1342
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
-#: fetch-pack.c:1343
+#: fetch-pack.c:1344
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
"други раздели"
-#: fetch-pack.c:1385
+#: fetch-pack.c:1386
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
-#: fetch-pack.c:1432
+#: fetch-pack.c:1433
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1437
+#: fetch-pack.c:1438
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1442
+#: fetch-pack.c:1443
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
-#: fetch-pack.c:1788
+#: fetch-pack.c:1789
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1811 builtin/clone.c:692
+#: fetch-pack.c:1812 builtin/clone.c:692
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: fetch-pack.c:1838
+#: fetch-pack.c:1839
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:1841
+#: fetch-pack.c:1842
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
@@ -4374,7 +4384,7 @@ msgstr "команди на git от други директории от „$PA
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
-#: help.c:363 git.c:98
+#: help.c:363 git.c:99
#, c-format
msgid "unsupported command listing type '%s'"
msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
@@ -4584,7 +4594,7 @@ msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан к
msgid "unable to load root tree for commit %s"
msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
-#: lockfile.c:151
+#: lockfile.c:152
#, c-format
msgid ""
"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
@@ -4603,7 +4613,7 @@ msgstr ""
"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
-#: lockfile.c:159
+#: lockfile.c:160
#, c-format
msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
@@ -4805,7 +4815,7 @@ msgstr "преименуване"
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1577 merge-recursive.c:2472 merge-recursive.c:3117
+#: merge-recursive.c:1577 merge-recursive.c:2484 merge-recursive.c:3129
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
@@ -4848,14 +4858,14 @@ msgstr ""
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1793
+#: merge-recursive.c:1805
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2056
+#: merge-recursive.c:2068
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -4866,7 +4876,7 @@ msgstr ""
"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
-#: merge-recursive.c:2088
+#: merge-recursive.c:2100
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -4875,7 +4885,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
-#: merge-recursive.c:2098
+#: merge-recursive.c:2110
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -4885,7 +4895,7 @@ msgstr ""
"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
"на тези пътища там: %s."
-#: merge-recursive.c:2190
+#: merge-recursive.c:2202
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -4894,7 +4904,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2435
+#: merge-recursive.c:2447
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -4903,52 +4913,52 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
"„%s“ също е с променено име."
-#: merge-recursive.c:2961
+#: merge-recursive.c:2973
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:2964
+#: merge-recursive.c:2976
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:3028
+#: merge-recursive.c:3040
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:3028
+#: merge-recursive.c:3040
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:3040
+#: merge-recursive.c:3052
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:3044
+#: merge-recursive.c:3056
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:3067
+#: merge-recursive.c:3079
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:3089 git-submodule.sh:1005
+#: merge-recursive.c:3101 git-submodule.sh:985
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:3090
+#: merge-recursive.c:3102
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3120
+#: merge-recursive.c:3132
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3203
+#: merge-recursive.c:3215
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -4957,7 +4967,7 @@ msgstr ""
"Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
"„%s“. Обектът се мести в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3206
+#: merge-recursive.c:3218
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -4966,7 +4976,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
"преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3210
+#: merge-recursive.c:3222
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -4975,7 +4985,7 @@ msgstr ""
"Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
"преименувана в „%s“. Обектът се мести в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3213
+#: merge-recursive.c:3225
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -4984,61 +4994,61 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
"която е преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3327
+#: merge-recursive.c:3339
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3350
+#: merge-recursive.c:3362
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:3355
+#: merge-recursive.c:3367
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:3362
+#: merge-recursive.c:3374
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3371
+#: merge-recursive.c:3383
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3380
+#: merge-recursive.c:3392
#, c-format
msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3424
+#: merge-recursive.c:3436
msgid "Already up to date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:3433
+#: merge-recursive.c:3445
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:3537
+#: merge-recursive.c:3549
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:3550
+#: merge-recursive.c:3562
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:3600
+#: merge-recursive.c:3612
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:3659
+#: merge-recursive.c:3671
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -5047,12 +5057,12 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
" %s"
-#: merge-recursive.c:3756
+#: merge-recursive.c:3768
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:3774 builtin/merge.c:706 builtin/merge.c:886
+#: merge-recursive.c:3786 builtin/merge.c:705 builtin/merge.c:885
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -5060,7 +5070,7 @@ msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:108 rerere.c:720 builtin/am.c:1879 builtin/am.c:1913
+#: merge.c:108 rerere.c:720 builtin/am.c:1878 builtin/am.c:1912
#: builtin/checkout.c:559 builtin/checkout.c:824 builtin/clone.c:816
#: builtin/stash.c:265
msgid "unable to write new index file"
@@ -5233,11 +5243,11 @@ msgstr "Преброяване на свързаните обекти"
msgid "Finding and deleting unreferenced packfiles"
msgstr "Търсене и изтриване на несвързаните пакетни файлове"
-#: midx.c:1401
+#: midx.c:1433
msgid "could not start pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: midx.c:1420
+#: midx.c:1452
msgid "could not finish pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
@@ -5329,7 +5339,7 @@ msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран
msgid "hash mismatch %s"
msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
-#: pack-bitmap.c:800 pack-bitmap.c:806 builtin/pack-objects.c:2134
+#: pack-bitmap.c:815 pack-bitmap.c:821 builtin/pack-objects.c:2135
#, c-format
msgid "unable to get size of %s"
msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
@@ -5838,7 +5848,7 @@ msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се о
msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
-#: read-cache.c:3026 strbuf.c:1174 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1131
+#: read-cache.c:3026 strbuf.c:1176 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1130
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
@@ -5983,7 +5993,7 @@ msgstr ""
"\n"
#: rebase-interactive.c:110 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3463
-#: sequencer.c:3489 sequencer.c:5248 builtin/fsck.c:346 builtin/rebase.c:258
+#: sequencer.c:3489 sequencer.c:5248 builtin/fsck.c:347 builtin/rebase.c:258
#, c-format
msgid "could not write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запише"
@@ -6256,27 +6266,27 @@ msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-#: ref-filter.c:2386
+#: ref-filter.c:2395
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:2486
+#: ref-filter.c:2495
#, c-format
msgid "option `%s' is incompatible with --merged"
msgstr "опциите „%s“ и „--merged“ са несъвместими"
-#: ref-filter.c:2489
+#: ref-filter.c:2498
#, c-format
msgid "option `%s' is incompatible with --no-merged"
msgstr "опциите „%s“ и „--no-merged“ са несъвместими"
-#: ref-filter.c:2499
+#: ref-filter.c:2508
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: ref-filter.c:2504
+#: ref-filter.c:2513
#, c-format
msgid "option `%s' must point to a commit"
msgstr "опцията „%s“ не сочи към подаване"
@@ -6312,14 +6322,14 @@ msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
#: refs.c:789 sequencer.c:408 sequencer.c:2721 sequencer.c:2925
-#: sequencer.c:2939 sequencer.c:3195 sequencer.c:5159 strbuf.c:1171
+#: sequencer.c:2939 sequencer.c:3195 sequencer.c:5159 strbuf.c:1173
#: wrapper.c:620
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: refs.c:816 strbuf.c:1169 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:719
-#: builtin/rebase.c:853
+#: refs.c:816 strbuf.c:1171 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:719
+#: builtin/rebase.c:852
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
@@ -6741,7 +6751,7 @@ msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтр
msgid "Recorded preimage for '%s'"
msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
-#: rerere.c:881 submodule.c:2078 builtin/log.c:1893
+#: rerere.c:881 submodule.c:2078 builtin/log.c:1891
#: builtin/submodule--helper.c:1454 builtin/submodule--helper.c:1466
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
@@ -6823,32 +6833,32 @@ msgstr ""
"За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
" git config advice.ignoredHook false"
-#: send-pack.c:144
+#: send-pack.c:145
msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
msgstr ""
"неочакван изчистващ пакет „flush“ при изчитане на състоянието от "
"отдалеченото разпакетиране"
-#: send-pack.c:146
+#: send-pack.c:147
#, c-format
msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
msgstr ""
"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
-#: send-pack.c:148
+#: send-pack.c:149
#, c-format
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
-#: send-pack.c:307
+#: send-pack.c:308
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
-#: send-pack.c:398
+#: send-pack.c:399
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-#: send-pack.c:400
+#: send-pack.c:401
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -6856,11 +6866,11 @@ msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
-#: send-pack.c:412
+#: send-pack.c:413
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-#: send-pack.c:417
+#: send-pack.c:418
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
@@ -6874,7 +6884,7 @@ msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:316 builtin/rebase.c:744 builtin/rebase.c:1583 builtin/rm.c:385
+#: sequencer.c:316 builtin/rebase.c:743 builtin/rebase.c:1582 builtin/rm.c:385
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
@@ -6931,7 +6941,7 @@ msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
#: sequencer.c:431 sequencer.c:1620 sequencer.c:2746 sequencer.c:3185
-#: sequencer.c:3294 builtin/am.c:249 builtin/commit.c:786 builtin/merge.c:1129
+#: sequencer.c:3294 builtin/am.c:249 builtin/commit.c:786 builtin/merge.c:1128
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -6982,7 +6992,7 @@ msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
#: sequencer.c:785 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:710
-#: builtin/am.c:802 builtin/merge.c:1126 builtin/rebase.c:897
+#: builtin/am.c:802 builtin/merge.c:1125 builtin/rebase.c:896
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
@@ -7137,7 +7147,7 @@ msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализ
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
-#: sequencer.c:1283 sequencer.c:1357 builtin/commit.c:1580
+#: sequencer.c:1283 sequencer.c:1357 builtin/commit.c:1579
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
@@ -7145,7 +7155,7 @@ msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъд
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1346 builtin/am.c:1566 builtin/merge.c:696
+#: sequencer.c:1346 builtin/am.c:1566 builtin/merge.c:695
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
@@ -7154,8 +7164,8 @@ msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
-#: sequencer.c:1406 builtin/am.c:1588 builtin/commit.c:1681 builtin/merge.c:895
-#: builtin/merge.c:920
+#: sequencer.c:1406 builtin/am.c:1588 builtin/commit.c:1680 builtin/merge.c:894
+#: builtin/merge.c:919
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
@@ -8140,7 +8150,7 @@ msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху
msgid "confused by unstable object source data for %s"
msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
-#: sha1-file.c:1906 builtin/pack-objects.c:1054
+#: sha1-file.c:1906 builtin/pack-objects.c:1055
#, c-format
msgid "failed utime() on %s"
msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
@@ -8318,43 +8328,43 @@ msgid "invalid object name '%.*s'."
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte
-#: strbuf.c:851
+#: strbuf.c:853
#, c-format
msgid "%u.%2.2u GiB"
msgstr "%u.%2.2u GiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte/second
-#: strbuf.c:853
+#: strbuf.c:855
#, c-format
msgid "%u.%2.2u GiB/s"
msgstr "%u.%2.2u GiB/s"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte
-#: strbuf.c:861
+#: strbuf.c:863
#, c-format
msgid "%u.%2.2u MiB"
msgstr "%u.%2.2u MiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte/second
-#: strbuf.c:863
+#: strbuf.c:865
#, c-format
msgid "%u.%2.2u MiB/s"
msgstr "%u.%2.2u MiB/s"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte
-#: strbuf.c:870
+#: strbuf.c:872
#, c-format
msgid "%u.%2.2u KiB"
msgstr "%u.%2.2u KiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte/second
-#: strbuf.c:872
+#: strbuf.c:874
#, c-format
msgid "%u.%2.2u KiB/s"
msgstr "%u.%2.2u KiB/s"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte
-#: strbuf.c:878
+#: strbuf.c:880
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
@@ -8362,14 +8372,14 @@ msgstr[0] "%u байт"
msgstr[1] "%u байта"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte/second
-#: strbuf.c:880
+#: strbuf.c:882
#, c-format
msgid "%u byte/s"
msgid_plural "%u bytes/s"
msgstr[0] "%u байт/сек."
msgstr[1] "%u байта/сек."
-#: strbuf.c:1178
+#: strbuf.c:1180
#, c-format
msgid "could not edit '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се редактира"
@@ -8463,7 +8473,7 @@ msgstr ""
msgid "process for submodule '%s' failed"
msgstr "процесът за подмодула „%s“ завърши неуспешно"
-#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:2045
+#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:678 builtin/submodule--helper.c:2045
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
@@ -9186,7 +9196,7 @@ msgstr ""
msgid "Updating index flags"
msgstr "Обновяване на флаговете на индекса"
-#: upload-pack.c:1326
+#: upload-pack.c:1337
msgid "expected flush after fetch arguments"
msgstr "след аргументите на „fetch“ се очаква изчистване на буферите"
@@ -9223,7 +9233,7 @@ msgstr "неправилна част от пътя „..“"
msgid "Fetching objects"
msgstr "Доставяне на обектите"
-#: worktree.c:262 builtin/am.c:2099
+#: worktree.c:262 builtin/am.c:2098
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -9835,7 +9845,7 @@ msgstr "изтриване на „%s“\n"
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:266 builtin/rev-parse.c:903
+#: builtin/add.c:266 builtin/rev-parse.c:904
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -9871,8 +9881,8 @@ msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:322 builtin/clean.c:904 builtin/fetch.c:163 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:204 builtin/push.c:550
+#: builtin/add.c:322 builtin/clean.c:904 builtin/fetch.c:164 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:204 builtin/push.c:548
#: builtin/remote.c:1421 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
@@ -10016,13 +10026,13 @@ msgstr "Опцията „--ignore-missing“ изисква „--dry-run“"
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
-#: builtin/add.c:501 builtin/checkout.c:1699 builtin/commit.c:351
+#: builtin/add.c:501 builtin/checkout.c:1703 builtin/commit.c:351
#: builtin/reset.c:328 builtin/rm.c:272 builtin/stash.c:1506
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
msgstr ""
"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с аргументи, указващи пътища"
-#: builtin/add.c:508 builtin/checkout.c:1711 builtin/commit.c:357
+#: builtin/add.c:508 builtin/checkout.c:1715 builtin/commit.c:357
#: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:278 builtin/stash.c:1512
msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
msgstr "опцията „--pathspec-file-nul“ изисква опция „--pathspec-from-file“"
@@ -10186,38 +10196,38 @@ msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1700 builtin/commit.c:395
+#: builtin/am.c:1699 builtin/commit.c:395
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1704
+#: builtin/am.c:1703
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1744 builtin/am.c:1812
+#: builtin/am.c:1743 builtin/am.c:1811
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1761
+#: builtin/am.c:1760
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1767
+#: builtin/am.c:1766
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1771
+#: builtin/am.c:1770
msgid "Use 'git am --show-current-patch=diff' to see the failed patch"
msgstr ""
"За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте:\n"
"\n"
" git am --show-current-patch=diff"
-#: builtin/am.c:1815
+#: builtin/am.c:1814
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -10227,7 +10237,7 @@ msgstr ""
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1822
+#: builtin/am.c:1821
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -10238,17 +10248,17 @@ msgstr ""
"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:1929 builtin/am.c:1933 builtin/am.c:1945 builtin/reset.c:347
+#: builtin/am.c:1928 builtin/am.c:1932 builtin/am.c:1944 builtin/reset.c:347
#: builtin/reset.c:355
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:1981
+#: builtin/am.c:1980
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2025
+#: builtin/am.c:2024
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -10259,162 +10269,162 @@ msgstr ""
"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2132
+#: builtin/am.c:2131
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2172
+#: builtin/am.c:2171
#, c-format
msgid "Invalid value for --show-current-patch: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--show-current-patch“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2176
+#: builtin/am.c:2175
#, c-format
msgid "--show-current-patch=%s is incompatible with --show-current-patch=%s"
msgstr ""
"опциите „--show-current-patch=%s“ и „--show-current-patch=%s“ са несъвместими"
-#: builtin/am.c:2207
+#: builtin/am.c:2206
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2208
+#: builtin/am.c:2207
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
-#: builtin/am.c:2214
+#: builtin/am.c:2213
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2216
+#: builtin/am.c:2215
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2218
+#: builtin/am.c:2217
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2219 builtin/init-db.c:541 builtin/prune-packed.c:16
-#: builtin/repack.c:305 builtin/stash.c:816
+#: builtin/am.c:2218 builtin/init-db.c:541 builtin/prune-packed.c:16
+#: builtin/repack.c:306 builtin/stash.c:816
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2221
+#: builtin/am.c:2220
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2224
+#: builtin/am.c:2223
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2226
+#: builtin/am.c:2225
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2228
+#: builtin/am.c:2227
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2230
+#: builtin/am.c:2229
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2232
+#: builtin/am.c:2231
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2235
+#: builtin/am.c:2234
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2238
+#: builtin/am.c:2237
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2240 builtin/am.c:2243 builtin/am.c:2246 builtin/am.c:2249
-#: builtin/am.c:2252 builtin/am.c:2255 builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261
-#: builtin/am.c:2267
+#: builtin/am.c:2239 builtin/am.c:2242 builtin/am.c:2245 builtin/am.c:2248
+#: builtin/am.c:2251 builtin/am.c:2254 builtin/am.c:2257 builtin/am.c:2260
+#: builtin/am.c:2266
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2257 builtin/commit.c:1397 builtin/fmt-merge-msg.c:17
+#: builtin/am.c:2256 builtin/commit.c:1397 builtin/fmt-merge-msg.c:17
#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:891 builtin/merge.c:252
#: builtin/pull.c:141 builtin/pull.c:200 builtin/pull.c:217
-#: builtin/rebase.c:1330 builtin/repack.c:316 builtin/repack.c:320
-#: builtin/repack.c:322 builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172
+#: builtin/rebase.c:1329 builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321
+#: builtin/repack.c:323 builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172
#: builtin/tag.c:404 parse-options.h:154 parse-options.h:175
#: parse-options.h:316
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2263 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/am.c:2262 builtin/branch.c:659 builtin/for-each-ref.c:38
#: builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:438 builtin/verify-tag.c:38
-#: bugreport.c:82
+#: bugreport.c:131
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2264
+#: builtin/am.c:2263
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2270
+#: builtin/am.c:2269
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2272
+#: builtin/am.c:2271
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2275
+#: builtin/am.c:2274
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "псевдоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2278
+#: builtin/am.c:2277
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2281
+#: builtin/am.c:2280
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката."
-#: builtin/am.c:2284
+#: builtin/am.c:2283
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
msgstr ""
"преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“."
-#: builtin/am.c:2288
+#: builtin/am.c:2287
msgid "show the patch being applied"
msgstr "показване на прилаганата кръпка"
-#: builtin/am.c:2293
+#: builtin/am.c:2292
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2295
+#: builtin/am.c:2294
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2297 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1518
+#: builtin/am.c:2296 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1517
#: builtin/merge.c:289 builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:524
-#: builtin/rebase.c:1381 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:419
+#: builtin/rebase.c:1380 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:419
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2298 builtin/rebase.c:525 builtin/rebase.c:1382
+#: builtin/am.c:2297 builtin/rebase.c:525 builtin/rebase.c:1381
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2301
+#: builtin/am.c:2300
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2319
+#: builtin/am.c:2318
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -10422,18 +10432,18 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2326
+#: builtin/am.c:2325
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2341
+#: builtin/am.c:2340
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2365
+#: builtin/am.c:2364
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -10442,11 +10452,11 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2371
+#: builtin/am.c:2370
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
-#: builtin/am.c:2381
+#: builtin/am.c:2380
msgid "interactive mode requires patches on the command line"
msgstr "интерактивният режим изисква кръпки на командния ред"
@@ -10871,7 +10881,7 @@ msgstr ""
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:860 builtin/log.c:1723
+#: builtin/blame.c:860 builtin/log.c:1721
msgid "rev"
msgstr "ВЕРС"
@@ -11260,68 +11270,68 @@ msgstr "извеждане само на неслетите клони"
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
-#: builtin/branch.c:657 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
+#: builtin/branch.c:656 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:584
#: builtin/tag.c:434
msgid "object"
msgstr "ОБЕКТ"
-#: builtin/branch.c:658
+#: builtin/branch.c:657
msgid "print only branches of the object"
msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
-#: builtin/branch.c:660 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:441
+#: builtin/branch.c:658 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:441
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
-#: builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:439
+#: builtin/branch.c:659 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:439
#: builtin/verify-tag.c:38
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:789
+#: builtin/branch.c:682 builtin/clone.c:789
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:708
+#: builtin/branch.c:706
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/branch.c:723 builtin/branch.c:777 builtin/branch.c:786
+#: builtin/branch.c:721 builtin/branch.c:775 builtin/branch.c:784
msgid "branch name required"
msgstr "Необходимо е име на клон"
-#: builtin/branch.c:753
+#: builtin/branch.c:751
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:758
+#: builtin/branch.c:756
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
-#: builtin/branch.c:765
+#: builtin/branch.c:763
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
-#: builtin/branch.c:768
+#: builtin/branch.c:766
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Липсва клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:783
+#: builtin/branch.c:781
msgid "too many branches for a copy operation"
msgstr "прекалено много клони за копиране"
-#: builtin/branch.c:792
+#: builtin/branch.c:790
msgid "too many arguments for a rename operation"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за преименуване"
-#: builtin/branch.c:797
+#: builtin/branch.c:795
msgid "too many arguments to set new upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за следене"
-#: builtin/branch.c:801
+#: builtin/branch.c:799
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -11329,31 +11339,31 @@ msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
-#: builtin/branch.c:804 builtin/branch.c:827
+#: builtin/branch.c:802 builtin/branch.c:825
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:808
+#: builtin/branch.c:806
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:821
+#: builtin/branch.c:819
msgid "too many arguments to unset upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за спиране на следене"
-#: builtin/branch.c:825
+#: builtin/branch.c:823
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
-#: builtin/branch.c:831
+#: builtin/branch.c:829
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: builtin/branch.c:841
+#: builtin/branch.c:839
msgid ""
"The -a, and -r, options to 'git branch' do not take a branch name.\n"
"Did you mean to use: -a|-r --list <pattern>?"
@@ -11361,7 +11371,7 @@ msgstr ""
"Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон.\n"
"Пробвайте с: „-a|-r --list ШАБЛОН“"
-#: builtin/branch.c:845
+#: builtin/branch.c:843
msgid ""
"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
"'--set-upstream-to' instead."
@@ -11385,19 +11395,19 @@ msgstr "git bundle list-heads ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
msgid "git bundle unbundle <file> [<refname>...]"
msgstr "git bundle unbundle ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
-#: builtin/bundle.c:66 builtin/pack-objects.c:3375
+#: builtin/bundle.c:66 builtin/pack-objects.c:3376
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:68 builtin/pack-objects.c:3377
+#: builtin/bundle.c:68 builtin/pack-objects.c:3378
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:70 builtin/pack-objects.c:3379
+#: builtin/bundle.c:70 builtin/pack-objects.c:3380
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/bundle.c:73 builtin/pack-objects.c:3382
+#: builtin/bundle.c:73 builtin/pack-objects.c:3383
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
@@ -11481,7 +11491,7 @@ msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:648 git-submodule.sh:1004
+#: builtin/cat-file.c:648 git-submodule.sh:984
msgid "blob"
msgstr "обект-BLOB"
@@ -11921,7 +11931,7 @@ msgstr "очаква се един указател, а сте подали %d."
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1311 builtin/checkout.c:1673
+#: builtin/checkout.c:1311 builtin/checkout.c:1677
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
@@ -12023,9 +12033,9 @@ msgid "missing branch or commit argument"
msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
#: builtin/checkout.c:1492 builtin/clone.c:91 builtin/commit-graph.c:80
-#: builtin/commit-graph.c:164 builtin/fetch.c:167 builtin/merge.c:288
-#: builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:119 builtin/push.c:565
-#: builtin/send-pack.c:174
+#: builtin/commit-graph.c:164 builtin/fetch.c:168 builtin/merge.c:288
+#: builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:119 builtin/push.c:561
+#: builtin/send-pack.c:173
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
@@ -12033,7 +12043,7 @@ msgstr "извеждане на напредъка"
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1494 builtin/log.c:1711 parse-options.h:322
+#: builtin/checkout.c:1494 builtin/log.c:1709 parse-options.h:322
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
@@ -12081,50 +12091,52 @@ msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслети
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1589
-msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
-msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-
#: builtin/checkout.c:1592
+#, c-format
+msgid "-%c, -%c and --orphan are mutually exclusive"
+msgstr "Опциите „-%c“, „-%c“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
+
+#: builtin/checkout.c:1596
msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1629
+#: builtin/checkout.c:1633
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1634
-msgid "missing branch name; try -b"
-msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
+#: builtin/checkout.c:1638
+#, c-format
+msgid "missing branch name; try -%c"
+msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-%c“"
-#: builtin/checkout.c:1666
+#: builtin/checkout.c:1670
#, c-format
msgid "could not resolve %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/checkout.c:1682
+#: builtin/checkout.c:1686
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1689
+#: builtin/checkout.c:1693
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1693
+#: builtin/checkout.c:1697
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1702
+#: builtin/checkout.c:1706
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --detach"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--detach“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1705 builtin/reset.c:325 builtin/stash.c:1503
+#: builtin/checkout.c:1709 builtin/reset.c:325 builtin/stash.c:1503
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --patch"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--patch“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1716
+#: builtin/checkout.c:1720
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -12132,73 +12144,73 @@ msgstr ""
"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
"са несъвместими с изтегляне от индекса."
-#: builtin/checkout.c:1721
+#: builtin/checkout.c:1725
msgid "you must specify path(s) to restore"
msgstr "трябва да укажете поне един път за възстановяване"
-#: builtin/checkout.c:1747 builtin/checkout.c:1749 builtin/checkout.c:1798
-#: builtin/checkout.c:1800 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:170
+#: builtin/checkout.c:1751 builtin/checkout.c:1753 builtin/checkout.c:1802
+#: builtin/checkout.c:1804 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:170
#: builtin/remote.c:172 builtin/worktree.c:495 builtin/worktree.c:497
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1748
+#: builtin/checkout.c:1752
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1750
+#: builtin/checkout.c:1754
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1751
+#: builtin/checkout.c:1755
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1753
+#: builtin/checkout.c:1757
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>' (default)"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“ (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1754
+#: builtin/checkout.c:1758
msgid "use overlay mode (default)"
msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1799
+#: builtin/checkout.c:1803
msgid "create and switch to a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1801
+#: builtin/checkout.c:1805
msgid "create/reset and switch to a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1803
+#: builtin/checkout.c:1807
msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git switch "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1805
+#: builtin/checkout.c:1809
msgid "throw away local modifications"
msgstr "зануляване на локалните промени"
-#: builtin/checkout.c:1837
+#: builtin/checkout.c:1843
msgid "which tree-ish to checkout from"
msgstr "към кой указател към дърво да се премине"
-#: builtin/checkout.c:1839
+#: builtin/checkout.c:1845
msgid "restore the index"
msgstr "възстановяване на индекса"
-#: builtin/checkout.c:1841
+#: builtin/checkout.c:1847
msgid "restore the working tree (default)"
msgstr "възстановяване на работното дърво (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1843
+#: builtin/checkout.c:1849
msgid "ignore unmerged entries"
msgstr "пренебрегване на неслетите елементи"
-#: builtin/checkout.c:1844
+#: builtin/checkout.c:1850
msgid "use overlay mode"
msgstr "използване на припокриващ режим"
@@ -12441,7 +12453,7 @@ msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
#: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3441 builtin/repack.c:328
+#: builtin/pack-objects.c:3442 builtin/repack.c:329
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
@@ -12457,7 +12469,7 @@ msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:168 builtin/grep.c:848
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:169 builtin/grep.c:848
#: builtin/pull.c:208
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
@@ -12466,7 +12478,7 @@ msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:170 builtin/pack-objects.c:3430
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:171 builtin/pack-objects.c:3431
#: builtin/pull.c:211
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
@@ -12475,12 +12487,12 @@ msgstr "ВРЕМЕ"
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
-#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:172 builtin/fetch.c:195
-#: builtin/pull.c:214 builtin/pull.c:239 builtin/rebase.c:1305
+#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:173 builtin/fetch.c:196
+#: builtin/pull.c:214 builtin/pull.c:239 builtin/rebase.c:1304
msgid "revision"
msgstr "ВЕРСИЯ"
-#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:173 builtin/pull.c:215
+#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:174 builtin/pull.c:215
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
@@ -12516,23 +12528,23 @@ msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:190 builtin/ls-remote.c:76
-#: builtin/pull.c:230 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:172
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:191 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/pull.c:230 builtin/push.c:570 builtin/send-pack.c:171
msgid "server-specific"
msgstr "специфични за сървъра"
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:190 builtin/ls-remote.c:76
-#: builtin/pull.c:231 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:173
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:191 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/pull.c:231 builtin/push.c:570 builtin/send-pack.c:172
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
-#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:191 builtin/pull.c:234
-#: builtin/push.c:576
+#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:192 builtin/pull.c:234
+#: builtin/push.c:571
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:193 builtin/pull.c:237
-#: builtin/push.c:578
+#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:194 builtin/pull.c:237
+#: builtin/push.c:573
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
@@ -12641,7 +12653,7 @@ msgstr "не може да се извърши пакетиране за изч
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:971 builtin/receive-pack.c:1971
+#: builtin/clone.c:971 builtin/receive-pack.c:1972
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
@@ -12679,7 +12691,7 @@ msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
#: builtin/clone.c:1045 builtin/clone.c:1066 builtin/difftool.c:271
-#: builtin/log.c:1888 builtin/worktree.c:295 builtin/worktree.c:327
+#: builtin/log.c:1886 builtin/worktree.c:295 builtin/worktree.c:327
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
@@ -12803,7 +12815,7 @@ msgid "could not find object directory matching %s"
msgstr "директорията с обекти, която отговаря на „%s“, не може да бъде открита"
#: builtin/commit-graph.c:76 builtin/commit-graph.c:152
-#: builtin/commit-graph.c:257 builtin/fetch.c:179 builtin/log.c:1678
+#: builtin/commit-graph.c:257 builtin/fetch.c:180 builtin/log.c:1678
msgid "dir"
msgstr "директория"
@@ -12918,13 +12930,13 @@ msgstr "родител"
msgid "id of a parent commit object"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
-#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1507 builtin/merge.c:273
+#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1506 builtin/merge.c:273
#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1474
#: builtin/tag.c:413
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1507
+#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1506
msgid "commit message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
@@ -12932,7 +12944,7 @@ msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
msgid "read commit log message from file"
msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1519 builtin/merge.c:290
+#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1518 builtin/merge.c:290
#: builtin/pull.c:176 builtin/revert.c:118
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
@@ -13270,11 +13282,11 @@ msgstr ""
msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
-#: builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1530
+#: builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1529
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1370 builtin/commit.c:1532
+#: builtin/commit.c:1370 builtin/commit.c:1531
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
@@ -13282,7 +13294,7 @@ msgstr "информация за клоните"
msgid "show stash information"
msgstr "информация за скатаното"
-#: builtin/commit.c:1374 builtin/commit.c:1534
+#: builtin/commit.c:1374 builtin/commit.c:1533
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "изчисляване на точните стойности напред/назад"
@@ -13290,26 +13302,26 @@ msgstr "изчисляване на точните стойности напре
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1376 builtin/commit.c:1536 builtin/push.c:551
+#: builtin/commit.c:1376 builtin/commit.c:1535 builtin/push.c:549
#: builtin/worktree.c:646
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1379 builtin/commit.c:1538
+#: builtin/commit.c:1379 builtin/commit.c:1537
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1382 builtin/commit.c:1541
+#: builtin/commit.c:1382 builtin/commit.c:1540
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1384 builtin/commit.c:1388 builtin/commit.c:1544
+#: builtin/commit.c:1384 builtin/commit.c:1388 builtin/commit.c:1543
#: builtin/fast-export.c:1153 builtin/fast-export.c:1156
-#: builtin/fast-export.c:1159 builtin/rebase.c:1393 parse-options.h:336
+#: builtin/fast-export.c:1159 builtin/rebase.c:1392 parse-options.h:336
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1385 builtin/commit.c:1544
+#: builtin/commit.c:1385 builtin/commit.c:1543
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
@@ -13354,160 +13366,160 @@ msgstr "засичане на преименуванията, може да се
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr "Неподдържана комбинация от аргументи за игнорирани и неследени файлове"
-#: builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit.c:1499
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1501
+#: builtin/commit.c:1500
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1502
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1504 builtin/merge.c:277 builtin/tag.c:415
+#: builtin/commit.c:1503 builtin/merge.c:277 builtin/tag.c:415
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1505
+#: builtin/commit.c:1504
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1505
+#: builtin/commit.c:1504
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1506 builtin/gc.c:538
+#: builtin/commit.c:1505 builtin/gc.c:538
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1506
+#: builtin/commit.c:1505
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1508 builtin/commit.c:1509 builtin/commit.c:1510
-#: builtin/commit.c:1511 parse-options.h:328 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1507 builtin/commit.c:1508 builtin/commit.c:1509
+#: builtin/commit.c:1510 parse-options.h:328 ref-filter.h:92
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1508
+#: builtin/commit.c:1507
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1509
+#: builtin/commit.c:1508
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1510
+#: builtin/commit.c:1509
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предходното без следа"
-#: builtin/commit.c:1511
+#: builtin/commit.c:1510
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предното"
-#: builtin/commit.c:1512
+#: builtin/commit.c:1511
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1513 builtin/log.c:1655 builtin/merge.c:293
+#: builtin/commit.c:1512 builtin/log.c:1655 builtin/merge.c:293
#: builtin/pull.c:145 builtin/revert.c:110
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1514
+#: builtin/commit.c:1513
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1515
+#: builtin/commit.c:1514
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1517
+#: builtin/commit.c:1516
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1522
+#: builtin/commit.c:1521
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1523
+#: builtin/commit.c:1522
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1524
+#: builtin/commit.c:1523
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1525
+#: builtin/commit.c:1524
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1526
+#: builtin/commit.c:1525
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1527
+#: builtin/commit.c:1526
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1528
+#: builtin/commit.c:1527
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1529
+#: builtin/commit.c:1528
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1542
+#: builtin/commit.c:1541
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1543
+#: builtin/commit.c:1542
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1550
+#: builtin/commit.c:1549
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1552
+#: builtin/commit.c:1551
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1625
+#: builtin/commit.c:1624
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1632
+#: builtin/commit.c:1631
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1653
+#: builtin/commit.c:1652
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1660
+#: builtin/commit.c:1659
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1665
+#: builtin/commit.c:1664
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1699
+#: builtin/commit.c:1698
msgid ""
"repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -14245,7 +14257,7 @@ msgstr "Използване на маркер за завършване на п
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:1177 builtin/log.c:1726
+#: builtin/fast-export.c:1177 builtin/log.c:1724
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
@@ -14275,106 +14287,106 @@ msgstr "Задаване на идентификатори на маркери
msgid "Cannot pass both --import-marks and --import-marks-if-exists"
msgstr "опциите „--import-marks“ и „--import-marks-if-exists“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:34
+#: builtin/fetch.c:35
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
-#: builtin/fetch.c:35
+#: builtin/fetch.c:36
msgid "git fetch [<options>] <group>"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] ГРУПА"
-#: builtin/fetch.c:36
+#: builtin/fetch.c:37
msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)…]"
-#: builtin/fetch.c:37
+#: builtin/fetch.c:38
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:116
+#: builtin/fetch.c:117
msgid "fetch.parallel cannot be negative"
msgstr "опцията „fetch.parallel“ трябва да е неотрицателна"
-#: builtin/fetch.c:139 builtin/pull.c:185
+#: builtin/fetch.c:140 builtin/pull.c:185
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:141 builtin/pull.c:245
+#: builtin/fetch.c:142 builtin/pull.c:245
msgid "set upstream for git pull/fetch"
msgstr "задаване на клон за следене за издърпване/доставяне"
-#: builtin/fetch.c:143 builtin/pull.c:188
+#: builtin/fetch.c:144 builtin/pull.c:188
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:145 builtin/pull.c:191
+#: builtin/fetch.c:146 builtin/pull.c:191
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
-#: builtin/fetch.c:146
+#: builtin/fetch.c:147
msgid "force overwrite of local reference"
msgstr "принудително презаписване на локален указател"
-#: builtin/fetch.c:148
+#: builtin/fetch.c:149
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:150 builtin/pull.c:195
+#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:195
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
-#: builtin/fetch.c:152
+#: builtin/fetch.c:153
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
-#: builtin/fetch.c:154
+#: builtin/fetch.c:155
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:198
+#: builtin/fetch.c:157 builtin/pull.c:198
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
-#: builtin/fetch.c:158
+#: builtin/fetch.c:159
msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
msgstr ""
"окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
"хранилище и презаписване на променените"
-#: builtin/fetch.c:159 builtin/fetch.c:182 builtin/pull.c:122
+#: builtin/fetch.c:160 builtin/fetch.c:183 builtin/pull.c:122
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
-#: builtin/fetch.c:160
+#: builtin/fetch.c:161
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:164 builtin/pull.c:206
+#: builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:206
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
-#: builtin/fetch.c:166
+#: builtin/fetch.c:167
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:169 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:209
+#: builtin/fetch.c:170 builtin/fetch.c:176 builtin/pull.c:209
#: builtin/pull.c:218
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:171 builtin/pull.c:212
+#: builtin/fetch.c:172 builtin/pull.c:212
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:177 builtin/pull.c:221
+#: builtin/fetch.c:178 builtin/pull.c:221
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:180
+#: builtin/fetch.c:181
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
-#: builtin/fetch.c:183
+#: builtin/fetch.c:184
msgid ""
"default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
"files)"
@@ -14382,94 +14394,94 @@ msgstr ""
"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:224
+#: builtin/fetch.c:188 builtin/pull.c:224
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:188 builtin/pull.c:226
+#: builtin/fetch.c:189 builtin/pull.c:226
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:189 builtin/pull.c:227
+#: builtin/fetch.c:190 builtin/pull.c:227
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:196 builtin/pull.c:240
+#: builtin/fetch.c:197 builtin/pull.c:240
msgid "report that we have only objects reachable from this object"
msgstr "докладване, че всички обекти могат са достижими при започване от този"
-#: builtin/fetch.c:199
+#: builtin/fetch.c:200
msgid "run 'gc --auto' after fetching"
msgstr "изпълняване на „gc --auto“ след доставяне"
-#: builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:243
+#: builtin/fetch.c:202 builtin/pull.c:243
msgid "check for forced-updates on all updated branches"
msgstr "проверка за принудителни обновявания на всички клони"
-#: builtin/fetch.c:203
+#: builtin/fetch.c:204
msgid "write the commit-graph after fetching"
msgstr "запазване на гра̀фа с подаванията след доставяне"
-#: builtin/fetch.c:513
+#: builtin/fetch.c:514
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:653
+#: builtin/fetch.c:654
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/fetch.c:751
+#: builtin/fetch.c:752
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:755
+#: builtin/fetch.c:756
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуален]"
-#: builtin/fetch.c:768 builtin/fetch.c:784 builtin/fetch.c:856
+#: builtin/fetch.c:769 builtin/fetch.c:785 builtin/fetch.c:857
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:769
+#: builtin/fetch.c:770
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:779
+#: builtin/fetch.c:780
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:780 builtin/fetch.c:817 builtin/fetch.c:839
-#: builtin/fetch.c:851
+#: builtin/fetch.c:781 builtin/fetch.c:818 builtin/fetch.c:840
+#: builtin/fetch.c:852
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:784
+#: builtin/fetch.c:785
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "съществуващ етикет ще бъде презаписан"
-#: builtin/fetch.c:806
+#: builtin/fetch.c:807
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:809
+#: builtin/fetch.c:810
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:812
+#: builtin/fetch.c:813
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:851
+#: builtin/fetch.c:852
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:856
+#: builtin/fetch.c:857
msgid "non-fast-forward"
msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:877
+#: builtin/fetch.c:878
msgid ""
"Fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
"but that check has been disabled. To re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
@@ -14480,7 +14492,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates true"
-#: builtin/fetch.c:881
+#: builtin/fetch.c:882
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to check forced updates. You can use\n"
@@ -14494,24 +14506,24 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates false\n"
-#: builtin/fetch.c:913
+#: builtin/fetch.c:914
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:934
+#: builtin/fetch.c:935
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:1019 builtin/fetch.c:1157
+#: builtin/fetch.c:1020 builtin/fetch.c:1158
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1030
+#: builtin/fetch.c:1031
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -14521,57 +14533,57 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:1127
+#: builtin/fetch.c:1128
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1128
+#: builtin/fetch.c:1129
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1160
+#: builtin/fetch.c:1161
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:1161 builtin/remote.c:1112
+#: builtin/fetch.c:1162 builtin/remote.c:1112
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:1184
+#: builtin/fetch.c:1185
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:1203
+#: builtin/fetch.c:1204
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1206
+#: builtin/fetch.c:1207
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1414
+#: builtin/fetch.c:1415
msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
msgstr ""
"засечени са множество клони, това е несъвместимо с опцията „--set-upstream“"
-#: builtin/fetch.c:1429
+#: builtin/fetch.c:1430
msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1431
+#: builtin/fetch.c:1432
msgid "not setting upstream for a remote tag"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1433
+#: builtin/fetch.c:1434
msgid "unknown branch type"
msgstr "непознат вид клон"
-#: builtin/fetch.c:1435
+#: builtin/fetch.c:1436
msgid ""
"no source branch found.\n"
"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option."
@@ -14579,22 +14591,22 @@ msgstr ""
"не е открит клон за следене.\n"
"Трябва изрично да зададете един клон с опцията „--set-upstream option“."
-#: builtin/fetch.c:1561 builtin/fetch.c:1624
+#: builtin/fetch.c:1562 builtin/fetch.c:1625
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1571 builtin/fetch.c:1626 builtin/remote.c:101
+#: builtin/fetch.c:1572 builtin/fetch.c:1627 builtin/remote.c:101
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1583
+#: builtin/fetch.c:1584
#, c-format
msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
msgstr "„%s“ не може да се достави (изходният код е: %d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1686
+#: builtin/fetch.c:1687
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -14602,7 +14614,7 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1723
+#: builtin/fetch.c:1724
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
@@ -14736,32 +14748,32 @@ msgstr "извеждане само на указателите, които съ
msgid "print only refs which don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/fsck.c:68 builtin/fsck.c:147 builtin/fsck.c:148
+#: builtin/fsck.c:69 builtin/fsck.c:148 builtin/fsck.c:149
msgid "unknown"
msgstr "непознат"
#. TRANSLATORS: e.g. error in tree 01bfda: <more explanation>
-#: builtin/fsck.c:100 builtin/fsck.c:120
+#: builtin/fsck.c:101 builtin/fsck.c:121
#, c-format
msgid "error in %s %s: %s"
msgstr "грешка в %s „%s“: %s"
#. TRANSLATORS: e.g. warning in tree 01bfda: <more explanation>
-#: builtin/fsck.c:114
+#: builtin/fsck.c:115
#, c-format
msgid "warning in %s %s: %s"
msgstr "предупреждение за %s „%s“: %s"
-#: builtin/fsck.c:143 builtin/fsck.c:146
+#: builtin/fsck.c:144 builtin/fsck.c:147
#, c-format
msgid "broken link from %7s %s"
msgstr "скъсана връзка от %7s %s"
-#: builtin/fsck.c:155
+#: builtin/fsck.c:156
msgid "wrong object type in link"
msgstr "неправилен вид обект във връзката"
-#: builtin/fsck.c:171
+#: builtin/fsck.c:172
#, c-format
msgid ""
"broken link from %7s %s\n"
@@ -14770,212 +14782,212 @@ msgstr ""
"скъсана връзка от %7s %s\n"
" към %7s %s"
-#: builtin/fsck.c:282
+#: builtin/fsck.c:283
#, c-format
msgid "missing %s %s"
msgstr "липсващ обект: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:309
+#: builtin/fsck.c:310
#, c-format
msgid "unreachable %s %s"
msgstr "недостижим обект: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:329
+#: builtin/fsck.c:330
#, c-format
msgid "dangling %s %s"
msgstr "извън клон: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:339
+#: builtin/fsck.c:340
msgid "could not create lost-found"
msgstr "„lost-found“ не може да се създаде"
-#: builtin/fsck.c:350
+#: builtin/fsck.c:351
#, c-format
msgid "could not finish '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: builtin/fsck.c:367
+#: builtin/fsck.c:368
#, c-format
msgid "Checking %s"
msgstr "Проверка на „%s“"
-#: builtin/fsck.c:405
+#: builtin/fsck.c:406
#, c-format
msgid "Checking connectivity (%d objects)"
msgstr "Проверка на свързаността (%d обекта)"
-#: builtin/fsck.c:424
+#: builtin/fsck.c:425
#, c-format
msgid "Checking %s %s"
msgstr "Проверяване на %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:429
+#: builtin/fsck.c:430
msgid "broken links"
msgstr "скъсани връзки"
-#: builtin/fsck.c:438
+#: builtin/fsck.c:439
#, c-format
msgid "root %s"
msgstr "начална директория „%s“"
-#: builtin/fsck.c:446
+#: builtin/fsck.c:447
#, c-format
msgid "tagged %s %s (%s) in %s"
msgstr "приложен етикет „%s“ върху „%s“ (%s) в „%s“"
-#: builtin/fsck.c:475
+#: builtin/fsck.c:476
#, c-format
msgid "%s: object corrupt or missing"
msgstr "%s: липсващ или повреден обект"
-#: builtin/fsck.c:500
+#: builtin/fsck.c:501
#, c-format
msgid "%s: invalid reflog entry %s"
msgstr "%s: неправилен запис в журнала за указатели „%s“"
-#: builtin/fsck.c:514
+#: builtin/fsck.c:515
#, c-format
msgid "Checking reflog %s->%s"
msgstr "Проверка на журнала на указателите: „%s“ до „%s“"
-#: builtin/fsck.c:548
+#: builtin/fsck.c:549
#, c-format
msgid "%s: invalid sha1 pointer %s"
msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:555
+#: builtin/fsck.c:556
#, c-format
msgid "%s: not a commit"
msgstr "%s: не е подаване!"
-#: builtin/fsck.c:609
+#: builtin/fsck.c:610
msgid "notice: No default references"
msgstr "внимание: няма указатели по подразбиране"
-#: builtin/fsck.c:624
+#: builtin/fsck.c:625
#, c-format
msgid "%s: object corrupt or missing: %s"
msgstr "„%s“: липсващ обект: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:637
+#: builtin/fsck.c:638
#, c-format
msgid "%s: object could not be parsed: %s"
msgstr "„%s“: не може да се анализира: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:657
+#: builtin/fsck.c:658
#, c-format
msgid "bad sha1 file: %s"
msgstr "неправилен ред с контролна сума по SHA1: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:672
+#: builtin/fsck.c:673
msgid "Checking object directory"
msgstr "Проверка на директория с обекти"
-#: builtin/fsck.c:675
+#: builtin/fsck.c:676
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:690
+#: builtin/fsck.c:691
#, c-format
msgid "Checking %s link"
msgstr "Проверка на връзките на „%s“"
#
-#: builtin/fsck.c:695 builtin/index-pack.c:843
+#: builtin/fsck.c:696 builtin/index-pack.c:843
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен указател „%s“"
-#: builtin/fsck.c:702
+#: builtin/fsck.c:703
#, c-format
msgid "%s points to something strange (%s)"
msgstr "„%s“ сочи към нещо необичайно (%s)"
-#: builtin/fsck.c:708
+#: builtin/fsck.c:709
#, c-format
msgid "%s: detached HEAD points at nothing"
msgstr "%s: несвързаният връх „HEAD“ не сочи към нищо"
-#: builtin/fsck.c:712
+#: builtin/fsck.c:713
#, c-format
msgid "notice: %s points to an unborn branch (%s)"
msgstr "предупреждение: „%s“ сочи към все още несъществуващ клон (%s)"
-#: builtin/fsck.c:724
+#: builtin/fsck.c:725
msgid "Checking cache tree"
msgstr "Проверка на дървото на кеша"
-#: builtin/fsck.c:729
+#: builtin/fsck.c:730
#, c-format
msgid "%s: invalid sha1 pointer in cache-tree"
msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1 в дървото на кеша"
-#: builtin/fsck.c:738
+#: builtin/fsck.c:739
msgid "non-tree in cache-tree"
msgstr "в дървото на кеша има нещо, което не е дърво"
-#: builtin/fsck.c:769
+#: builtin/fsck.c:770
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:775
+#: builtin/fsck.c:776
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:776
+#: builtin/fsck.c:777
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:777
+#: builtin/fsck.c:778
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:778
+#: builtin/fsck.c:779
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:779
+#: builtin/fsck.c:780
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
-#: builtin/fsck.c:780
+#: builtin/fsck.c:781
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване и на указателите от журнала с указателите (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:781
+#: builtin/fsck.c:782
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:782
+#: builtin/fsck.c:783
msgid "check only connectivity"
msgstr "проверка само на връзката"
-#: builtin/fsck.c:783
+#: builtin/fsck.c:784
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:785
+#: builtin/fsck.c:786
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:786 builtin/prune.c:133
+#: builtin/fsck.c:787 builtin/prune.c:134
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:787
+#: builtin/fsck.c:788
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:846 builtin/index-pack.c:225
+#: builtin/fsck.c:847 builtin/index-pack.c:225
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
-#: builtin/fsck.c:874
+#: builtin/fsck.c:875
#, c-format
msgid "%s: object missing"
msgstr "„%s“: липсващ обект"
-#: builtin/fsck.c:885
+#: builtin/fsck.c:886
#, c-format
msgid "invalid parameter: expected sha1, got '%s'"
msgstr "неправилен параметър: очаква се SHA1, а бе получено: „%s“"
@@ -15107,7 +15119,7 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
#. grep.threads
#.
#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1537 builtin/index-pack.c:1730
-#: builtin/pack-objects.c:2854
+#: builtin/pack-objects.c:2855
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
@@ -15347,11 +15359,11 @@ msgstr "опциите „--untracked“ и „--recurse-submodules“ са не
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1084 builtin/pack-objects.c:3547
+#: builtin/grep.c:1084 builtin/pack-objects.c:3548
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1087 builtin/index-pack.c:1534 builtin/pack-objects.c:2851
+#: builtin/grep.c:1087 builtin/index-pack.c:1534 builtin/pack-objects.c:2852
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
@@ -15505,12 +15517,12 @@ msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:520 builtin/help.c:531 git.c:336
+#: builtin/help.c:520 builtin/help.c:531 git.c:337
#, c-format
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
msgstr "„%s“ е псевдоним на „%s“"
-#: builtin/help.c:534 git.c:366
+#: builtin/help.c:534 git.c:367
#, c-format
msgid "bad alias.%s string: %s"
msgstr "неправилен низ за настройката „alias.%s“: „%s“"
@@ -15558,7 +15570,7 @@ msgstr "грешка при четене на входните данни"
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:288 builtin/pack-objects.c:606
+#: builtin/index-pack.c:288 builtin/pack-objects.c:607
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
@@ -15566,7 +15578,7 @@ msgstr "пакетният файл е прекалено голям за тек
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
-#: builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:249
+#: builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:250
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
@@ -15630,8 +15642,8 @@ msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
-#: builtin/index-pack.c:738 builtin/pack-objects.c:158
-#: builtin/pack-objects.c:218 builtin/pack-objects.c:313
+#: builtin/index-pack.c:738 builtin/pack-objects.c:159
+#: builtin/pack-objects.c:219 builtin/pack-objects.c:314
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -15695,7 +15707,7 @@ msgstr ""
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1208 builtin/pack-objects.c:2615
+#: builtin/index-pack.c:1208 builtin/pack-objects.c:2616
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
@@ -15765,7 +15777,7 @@ msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1528 builtin/pack-objects.c:2862
+#: builtin/index-pack.c:1528 builtin/pack-objects.c:2863
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
@@ -16129,7 +16141,7 @@ msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРС
msgid "two output directories?"
msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
-#: builtin/log.c:1445 builtin/log.c:2219 builtin/log.c:2221 builtin/log.c:2233
+#: builtin/log.c:1445 builtin/log.c:2217 builtin/log.c:2219 builtin/log.c:2231
#, c-format
msgid "unknown commit %s"
msgstr "непознато подаване: „%s“"
@@ -16265,7 +16277,7 @@ msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1695 builtin/log.c:1697
+#: builtin/log.c:1695 builtin/log.c:1696
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
@@ -16273,172 +16285,172 @@ msgstr "Е-ПОЩА"
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1697
+#: builtin/log.c:1696
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1699
+#: builtin/log.c:1697
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1700
+#: builtin/log.c:1698
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1702
+#: builtin/log.c:1700
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1703
+#: builtin/log.c:1701
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1704 builtin/log.c:1707
+#: builtin/log.c:1702 builtin/log.c:1705
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1705
+#: builtin/log.c:1703
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1708
+#: builtin/log.c:1706
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1712
+#: builtin/log.c:1710
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1714
+#: builtin/log.c:1712
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1715
+#: builtin/log.c:1713
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1716
+#: builtin/log.c:1714
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1717
+#: builtin/log.c:1715
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1719
+#: builtin/log.c:1717
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1720
+#: builtin/log.c:1718
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1722
+#: builtin/log.c:1720
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на създаване на кръпките"
-#: builtin/log.c:1724
+#: builtin/log.c:1722
msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо ВЕРСията в придружаващото писмо или единствена "
"кръпка"
-#: builtin/log.c:1727
+#: builtin/log.c:1725
msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо указателя на ВЕРСията в придружаващото писмо "
"или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1729
+#: builtin/log.c:1727
msgid "percentage by which creation is weighted"
msgstr "процент за претегляне при оценка на създаването"
-#: builtin/log.c:1814
+#: builtin/log.c:1812
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/log.c:1829
+#: builtin/log.c:1827
msgid "-n and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1831
+#: builtin/log.c:1829
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1839
+#: builtin/log.c:1837
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1841
+#: builtin/log.c:1839
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1843
+#: builtin/log.c:1841
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1876
+#: builtin/log.c:1874
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1980
+#: builtin/log.c:1978
msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--interdiff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1984
+#: builtin/log.c:1982
msgid "Interdiff:"
msgstr "Разлика в разликите:"
-#: builtin/log.c:1985
+#: builtin/log.c:1983
#, c-format
msgid "Interdiff against v%d:"
msgstr "Разлика в разликите спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:1991
+#: builtin/log.c:1989
msgid "--creation-factor requires --range-diff"
msgstr "опцията „--creation-factor“ изисква опция „--range-diff“"
-#: builtin/log.c:1995
+#: builtin/log.c:1993
msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--range-diff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:2003
+#: builtin/log.c:2001
msgid "Range-diff:"
msgstr "Диапазонна разлика:"
-#: builtin/log.c:2004
+#: builtin/log.c:2002
#, c-format
msgid "Range-diff against v%d:"
msgstr "Диапазонна разлика спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:2015
+#: builtin/log.c:2013
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:2051
+#: builtin/log.c:2049
msgid "Generating patches"
msgstr "Създаване на кръпки"
-#: builtin/log.c:2095
+#: builtin/log.c:2093
msgid "failed to create output files"
msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
-#: builtin/log.c:2154
+#: builtin/log.c:2152
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:2208
+#: builtin/log.c:2206
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -16566,7 +16578,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1385
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1384
msgid "exec"
msgstr "КОМАНДА"
@@ -16832,7 +16844,7 @@ msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
#: builtin/merge.c:269 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:168
-#: builtin/rebase.c:527 builtin/rebase.c:1399 builtin/revert.c:114
+#: builtin/rebase.c:527 builtin/rebase.c:1398 builtin/revert.c:114
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
@@ -16906,43 +16918,43 @@ msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:503
+#: builtin/merge.c:502
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:590
+#: builtin/merge.c:589
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:717
+#: builtin/merge.c:716
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:731
+#: builtin/merge.c:730
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:746
+#: builtin/merge.c:745
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:798
+#: builtin/merge.c:797
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:807
+#: builtin/merge.c:806
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:813
+#: builtin/merge.c:812
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
@@ -16951,11 +16963,11 @@ msgstr ""
"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
-#: builtin/merge.c:818
+#: builtin/merge.c:817
msgid "An empty message aborts the commit.\n"
msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:821
+#: builtin/merge.c:820
#, c-format
msgid ""
"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
@@ -16964,76 +16976,76 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:874
+#: builtin/merge.c:873
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:889
+#: builtin/merge.c:888
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:950
+#: builtin/merge.c:949
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:989
+#: builtin/merge.c:988
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:991
+#: builtin/merge.c:990
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:993
+#: builtin/merge.c:992
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:998
+#: builtin/merge.c:997
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:1055
+#: builtin/merge.c:1054
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1158
+#: builtin/merge.c:1157
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1192
+#: builtin/merge.c:1191
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1296
+#: builtin/merge.c:1295
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1300
+#: builtin/merge.c:1299
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1318
+#: builtin/merge.c:1317
msgid "--quit expects no arguments"
msgstr "опцията „--quit“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1331
+#: builtin/merge.c:1330
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1335
+#: builtin/merge.c:1334
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1351
+#: builtin/merge.c:1350
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -17041,7 +17053,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1358
+#: builtin/merge.c:1357
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -17049,103 +17061,103 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1361
+#: builtin/merge.c:1360
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1375
+#: builtin/merge.c:1374
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1377
+#: builtin/merge.c:1376
msgid "You cannot combine --squash with --commit."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--commit“."
-#: builtin/merge.c:1393
+#: builtin/merge.c:1392
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1410
+#: builtin/merge.c:1409
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1412
+#: builtin/merge.c:1411
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1417
+#: builtin/merge.c:1416
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1419
+#: builtin/merge.c:1418
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1500
+#: builtin/merge.c:1499
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1509
+#: builtin/merge.c:1508
msgid "Already up to date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: builtin/merge.c:1519
+#: builtin/merge.c:1518
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1565
+#: builtin/merge.c:1564
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1572
+#: builtin/merge.c:1571
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1597
+#: builtin/merge.c:1596
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: builtin/merge.c:1603
+#: builtin/merge.c:1602
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1631 builtin/merge.c:1696
+#: builtin/merge.c:1630 builtin/merge.c:1695
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1635
+#: builtin/merge.c:1634
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1687
+#: builtin/merge.c:1686
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1689
+#: builtin/merge.c:1688
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1698
+#: builtin/merge.c:1697
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1712
+#: builtin/merge.c:1711
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -17292,7 +17304,7 @@ msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:781 builtin/repack.c:519
+#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:781 builtin/repack.c:520
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
@@ -17745,7 +17757,7 @@ msgstr "опитът за изтриването на несъществуващ
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:131 builtin/worktree.c:164
+#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:132 builtin/worktree.c:164
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
@@ -17766,120 +17778,120 @@ msgstr "да се използва бележката сочена от този
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:52
+#: builtin/pack-objects.c:53
msgid ""
"git pack-objects --stdout [<options>...] [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects --stdout [ОПЦИЯ…] [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:53
+#: builtin/pack-objects.c:54
msgid ""
"git pack-objects [<options>...] <base-name> [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:430
+#: builtin/pack-objects.c:431
#, c-format
msgid "bad packed object CRC for %s"
msgstr "лоша контролна сума за пакетирания обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:441
+#: builtin/pack-objects.c:442
#, c-format
msgid "corrupt packed object for %s"
msgstr "пакетиран обект с грешки за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:572
+#: builtin/pack-objects.c:573
#, c-format
msgid "recursive delta detected for object %s"
msgstr "рекурсивна разлика за обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:783
+#: builtin/pack-objects.c:784
#, c-format
msgid "ordered %u objects, expected %<PRIu32>"
msgstr "подредени бяха %u обекта, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:972
+#: builtin/pack-objects.c:973
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
"стойността на „pack.packSizeLimit“"
-#: builtin/pack-objects.c:985
+#: builtin/pack-objects.c:986
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1046 builtin/update-index.c:90
+#: builtin/pack-objects.c:1047 builtin/update-index.c:90
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1099
+#: builtin/pack-objects.c:1100
#, c-format
msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
msgstr "бяха записани %<PRIu32> обекти, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:1297
+#: builtin/pack-objects.c:1298
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:1724
+#: builtin/pack-objects.c:1725
#, c-format
msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
msgstr "прекалено далечно начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1733
+#: builtin/pack-objects.c:1734
#, c-format
msgid "delta base offset out of bound for %s"
msgstr "недостижимо начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2004
+#: builtin/pack-objects.c:2005
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2149
+#: builtin/pack-objects.c:2150
#, c-format
msgid "unable to parse object header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: builtin/pack-objects.c:2219 builtin/pack-objects.c:2235
-#: builtin/pack-objects.c:2245
+#: builtin/pack-objects.c:2220 builtin/pack-objects.c:2236
+#: builtin/pack-objects.c:2246
#, c-format
msgid "object %s cannot be read"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: builtin/pack-objects.c:2222 builtin/pack-objects.c:2249
+#: builtin/pack-objects.c:2223 builtin/pack-objects.c:2250
#, c-format
msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
msgstr "обектът „%s“ е с неправилна дължина (%<PRIuMAX>, а не %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/pack-objects.c:2259
+#: builtin/pack-objects.c:2260
msgid "suboptimal pack - out of memory"
msgstr "неоптимизиран пакет — паметта свърши"
-#: builtin/pack-objects.c:2574
+#: builtin/pack-objects.c:2575
#, c-format
msgid "Delta compression using up to %d threads"
msgstr "Делта компресията ще използва до %d нишки"
-#: builtin/pack-objects.c:2713
+#: builtin/pack-objects.c:2714
#, c-format
msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
msgstr ""
"обектите, които могат да бъдат достигнати от етикета „%s“, не може да бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2801
+#: builtin/pack-objects.c:2802
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2807
+#: builtin/pack-objects.c:2808
msgid "inconsistency with delta count"
msgstr "неправилен брой разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2888
+#: builtin/pack-objects.c:2889
#, c-format
msgid ""
"expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -17888,7 +17900,7 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на краен обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2894
+#: builtin/pack-objects.c:2895
#, c-format
msgid ""
"expected object ID, got garbage:\n"
@@ -17897,245 +17909,245 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2992
+#: builtin/pack-objects.c:2993
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
-#: builtin/pack-objects.c:3051 builtin/pack-objects.c:3159
+#: builtin/pack-objects.c:3052 builtin/pack-objects.c:3160
msgid "cannot open pack index"
msgstr "индексът на пакетния файл не може да бъде отворен"
-#: builtin/pack-objects.c:3082
+#: builtin/pack-objects.c:3083
#, c-format
msgid "loose object at %s could not be examined"
msgstr "непакетираният обект в „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: builtin/pack-objects.c:3167
+#: builtin/pack-objects.c:3168
msgid "unable to force loose object"
msgstr "оставането на обекта непакетиран не може да бъде наложено"
-#: builtin/pack-objects.c:3260
+#: builtin/pack-objects.c:3261
#, c-format
msgid "not a rev '%s'"
msgstr "„%s“ не е версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3263
+#: builtin/pack-objects.c:3264
#, c-format
msgid "bad revision '%s'"
msgstr "неправилна версия „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3288
+#: builtin/pack-objects.c:3289
msgid "unable to add recent objects"
msgstr "скорошните обекти не могат да бъдат добавени"
-#: builtin/pack-objects.c:3341
+#: builtin/pack-objects.c:3342
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3345
+#: builtin/pack-objects.c:3346
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3383
+#: builtin/pack-objects.c:3384
msgid "<version>[,<offset>]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:3384
+#: builtin/pack-objects.c:3385
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3387
+#: builtin/pack-objects.c:3388
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3389
+#: builtin/pack-objects.c:3390
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3391
+#: builtin/pack-objects.c:3392
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3393
+#: builtin/pack-objects.c:3394
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3395
+#: builtin/pack-objects.c:3396
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3397
+#: builtin/pack-objects.c:3398
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3399
+#: builtin/pack-objects.c:3400
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:3401
+#: builtin/pack-objects.c:3402
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3403
+#: builtin/pack-objects.c:3404
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:3405
+#: builtin/pack-objects.c:3406
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:3407
+#: builtin/pack-objects.c:3408
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3409
+#: builtin/pack-objects.c:3410
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:3411
+#: builtin/pack-objects.c:3412
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3414
+#: builtin/pack-objects.c:3415
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:3417
+#: builtin/pack-objects.c:3418
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:3420
+#: builtin/pack-objects.c:3421
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:3423
+#: builtin/pack-objects.c:3424
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:3425
+#: builtin/pack-objects.c:3426
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:3427
+#: builtin/pack-objects.c:3428
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3429
+#: builtin/pack-objects.c:3430
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3431
+#: builtin/pack-objects.c:3432
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:3434
+#: builtin/pack-objects.c:3435
msgid "use the sparse reachability algorithm"
msgstr "използване на алгоритъм за частична достижимост"
-#: builtin/pack-objects.c:3436
+#: builtin/pack-objects.c:3437
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3438
+#: builtin/pack-objects.c:3439
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:3440
+#: builtin/pack-objects.c:3441
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:3442
+#: builtin/pack-objects.c:3443
msgid "ignore this pack"
msgstr "пропускане на този пакет"
-#: builtin/pack-objects.c:3444
+#: builtin/pack-objects.c:3445
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:3446
+#: builtin/pack-objects.c:3447
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:3448
+#: builtin/pack-objects.c:3449
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3450
+#: builtin/pack-objects.c:3451
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:3454
+#: builtin/pack-objects.c:3455
msgid "write a bitmap index if possible"
msgstr "записване на индекси на база битови маски при възможност"
-#: builtin/pack-objects.c:3458
+#: builtin/pack-objects.c:3459
msgid "handling for missing objects"
msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3461
+#: builtin/pack-objects.c:3462
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3463
+#: builtin/pack-objects.c:3464
msgid "respect islands during delta compression"
msgstr "без промяна на групите при делта компресия"
-#: builtin/pack-objects.c:3492
+#: builtin/pack-objects.c:3493
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "веригата с разлики е прекалено дълбока — %d, ще се ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3497
+#: builtin/pack-objects.c:3498
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr ""
"Стойността на настройката „pack.deltaCacheLimit“ е прекалено голяма. Ще се "
"ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3551
+#: builtin/pack-objects.c:3552
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
"опцията „--max-pack-size“ не може да се използва за създаване на пакетни "
"файлове за пренос"
-#: builtin/pack-objects.c:3553
+#: builtin/pack-objects.c:3554
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
msgstr "минималният размер на пакетите е 1 MiB"
-#: builtin/pack-objects.c:3558
+#: builtin/pack-objects.c:3559
msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
msgstr ""
"опцията „--thin“не може да се използва за създаване на пакетни файлове с "
"индекс"
-#: builtin/pack-objects.c:3561
+#: builtin/pack-objects.c:3562
msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
msgstr "опциите „--keep-unreachable“ и „--unpack-unreachable“ са несъвместими"
-#: builtin/pack-objects.c:3567
+#: builtin/pack-objects.c:3568
msgid "cannot use --filter without --stdout"
msgstr "опцията „-filter“ изисква „-stdout“"
-#: builtin/pack-objects.c:3627
+#: builtin/pack-objects.c:3628
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Изброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3657
+#: builtin/pack-objects.c:3658
#, c-format
msgid ""
"Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), pack-"
@@ -18160,23 +18172,23 @@ msgstr "окастряне на недостижимите указатели (
msgid "git prune-packed [-n | --dry-run] [-q | --quiet]"
msgstr "git prune-packed [-n | --dry-run] [-q | --quiet]"
-#: builtin/prune.c:13
+#: builtin/prune.c:14
msgid "git prune [-n] [-v] [--progress] [--expire <time>] [--] [<head>...]"
msgstr "git prune [-n] [-v] [--progress] [--expire ВРЕМЕ] [--] [ВРЪХ…]"
-#: builtin/prune.c:132
+#: builtin/prune.c:133
msgid "report pruned objects"
msgstr "информация за окастрените обекти"
-#: builtin/prune.c:135
+#: builtin/prune.c:136
msgid "expire objects older than <time>"
msgstr "обявяване на обектите по-стари от това ВРЕМЕ за остарели"
-#: builtin/prune.c:137
+#: builtin/prune.c:138
msgid "limit traversal to objects outside promisor packfiles"
msgstr "ограничаване на обхождането до обекти извън гарантиращи пакети"
-#: builtin/prune.c:151
+#: builtin/prune.c:152
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "хранилище с важни обекти не може да се окастря"
@@ -18289,7 +18301,7 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:470 builtin/rebase.c:1235 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:470 builtin/rebase.c:1234 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
@@ -18306,7 +18318,7 @@ msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
#: builtin/pull.c:477 builtin/pull.c:483 builtin/pull.c:492
-#: builtin/rebase.c:1241 git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/rebase.c:1240 git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
@@ -18315,7 +18327,7 @@ msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:485 builtin/rebase.c:1233 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:485 builtin/rebase.c:1232 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
@@ -18570,92 +18582,92 @@ msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
-#: builtin/push.c:544
+#: builtin/push.c:542
msgid "repository"
msgstr "хранилище"
-#: builtin/push.c:545 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/push.c:543 builtin/send-pack.c:164
msgid "push all refs"
msgstr "изтласкване на всички указатели"
-#: builtin/push.c:546 builtin/send-pack.c:166
+#: builtin/push.c:544 builtin/send-pack.c:166
msgid "mirror all refs"
msgstr "огледално копие на всички указатели"
-#: builtin/push.c:548
+#: builtin/push.c:546
msgid "delete refs"
msgstr "изтриване на указателите"
-#: builtin/push.c:549
+#: builtin/push.c:547
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
-#: builtin/push.c:552 builtin/send-pack.c:167
+#: builtin/push.c:550 builtin/send-pack.c:167
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/push.c:554 builtin/send-pack.c:181
+#: builtin/push.c:551 builtin/send-pack.c:179
msgid "<refname>:<expect>"
msgstr "ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ:ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:555 builtin/send-pack.c:182
+#: builtin/push.c:552 builtin/send-pack.c:180
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:558
+#: builtin/push.c:555
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
-#: builtin/push.c:560 builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/push.c:556 builtin/send-pack.c:174
msgid "use thin pack"
msgstr "използване на съкратени пакети"
-#: builtin/push.c:561 builtin/push.c:562 builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/push.c:557 builtin/push.c:558 builtin/send-pack.c:161
#: builtin/send-pack.c:162
msgid "receive pack program"
msgstr "програма за получаването на пакети"
-#: builtin/push.c:563
+#: builtin/push.c:559
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
-#: builtin/push.c:566
+#: builtin/push.c:562
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
-#: builtin/push.c:568
+#: builtin/push.c:564
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
-#: builtin/push.c:569
+#: builtin/push.c:565
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr ""
"изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
"изтласкване, етикети"
-#: builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:169
+#: builtin/push.c:567 builtin/send-pack.c:168
msgid "GPG sign the push"
msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
-#: builtin/push.c:574 builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/push.c:569 builtin/send-pack.c:175
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "изискване на атомарни операции от отсрещната страна"
-#: builtin/push.c:592
+#: builtin/push.c:587
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr ""
"опцията „--delete“ е несъвместима с опциите „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
-#: builtin/push.c:594
+#: builtin/push.c:589
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"
-#: builtin/push.c:614
+#: builtin/push.c:609
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
-#: builtin/push.c:615
+#: builtin/push.c:610
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -18677,27 +18689,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git push ИМЕ\n"
-#: builtin/push.c:630
+#: builtin/push.c:625
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:632
+#: builtin/push.c:627
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:636
+#: builtin/push.c:631
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:638
+#: builtin/push.c:633
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:641
+#: builtin/push.c:636
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:645
+#: builtin/push.c:640
msgid "push options must not have new line characters"
msgstr "опциите за изтласкване не трябва да съдържат знак за нов ред"
@@ -18869,7 +18881,7 @@ msgstr "опциите „--upstream“ и „--onto“ изискват баз
msgid "git rebase--interactive [<options>]"
msgstr "git rebase--interactive [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/rebase.c:481 builtin/rebase.c:1375
+#: builtin/rebase.c:481 builtin/rebase.c:1374
msgid "keep commits which start empty"
msgstr "запазванe на първоначално празните подавания"
@@ -18894,7 +18906,7 @@ msgstr "преместване на подаванията, които запо
msgid "sign commits"
msgstr "подписване на подаванията"
-#: builtin/rebase.c:494 builtin/rebase.c:1315
+#: builtin/rebase.c:494 builtin/rebase.c:1314
msgid "display a diffstat of what changed upstream"
msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
@@ -19004,7 +19016,7 @@ msgstr "команда"
msgid "the command to run"
msgstr "команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:537 builtin/rebase.c:1408
+#: builtin/rebase.c:537 builtin/rebase.c:1407
msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
msgstr ""
"автоматично подаване за повторно изпълнение на командите завършили с неуспех"
@@ -19033,7 +19045,7 @@ msgstr "неправилен указател към първоначален в
msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
msgstr "неправилната стойност на „allow_rerere_autoupdate“ се прескача: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:800 git-rebase--preserve-merges.sh:81
+#: builtin/rebase.c:799 git-rebase--preserve-merges.sh:81
msgid ""
"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -19047,7 +19059,7 @@ msgstr ""
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: builtin/rebase.c:883
+#: builtin/rebase.c:882
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -19065,7 +19077,7 @@ msgstr ""
"\n"
"В резултат те не могат да се пребазират."
-#: builtin/rebase.c:1209
+#: builtin/rebase.c:1208
#, c-format
msgid ""
"unrecognized empty type '%s'; valid values are \"drop\", \"keep\", and \"ask"
@@ -19074,7 +19086,7 @@ msgstr ""
"неправилна стойност „%s“: вариантите са „drop“ (прескачане), "
"„keep“ (запазване) и „ask“ (питане)"
-#: builtin/rebase.c:1227
+#: builtin/rebase.c:1226
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -19091,7 +19103,7 @@ msgstr ""
" git rebase КЛОН\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:1243
+#: builtin/rebase.c:1242
#, c-format
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -19104,143 +19116,143 @@ msgstr ""
"\n"
" git branch --set-upstream-to=%s/КЛОН %s\n"
-#: builtin/rebase.c:1273
+#: builtin/rebase.c:1272
msgid "exec commands cannot contain newlines"
msgstr "командите за изпълнение не може да съдържат нови редове"
-#: builtin/rebase.c:1277
+#: builtin/rebase.c:1276
msgid "empty exec command"
msgstr "празна команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:1306
+#: builtin/rebase.c:1305
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "пребазиране върху зададения, а не следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1308
+#: builtin/rebase.c:1307
msgid "use the merge-base of upstream and branch as the current base"
msgstr "за текуща база да се ползва базата за сливане на клона и следеното"
-#: builtin/rebase.c:1310
+#: builtin/rebase.c:1309
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "позволяване на куката преди пребазиране да се изпълни"
-#: builtin/rebase.c:1312
+#: builtin/rebase.c:1311
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "без извеждане на информация. Включва опцията „--no-stat“"
-#: builtin/rebase.c:1318
+#: builtin/rebase.c:1317
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "без извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1321
+#: builtin/rebase.c:1320
msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
msgstr ""
"добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението на всяко подаване"
-#: builtin/rebase.c:1323 builtin/rebase.c:1327 builtin/rebase.c:1329
+#: builtin/rebase.c:1322 builtin/rebase.c:1326 builtin/rebase.c:1328
msgid "passed to 'git am'"
msgstr "подава се на командата „git am“"
-#: builtin/rebase.c:1331 builtin/rebase.c:1333
+#: builtin/rebase.c:1330 builtin/rebase.c:1332
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "подава се на командата „git apply“"
-#: builtin/rebase.c:1335 builtin/rebase.c:1338
+#: builtin/rebase.c:1334 builtin/rebase.c:1337
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr "отбиране на всички подавания дори да няма промени"
-#: builtin/rebase.c:1340
+#: builtin/rebase.c:1339
msgid "continue"
msgstr "продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1343
+#: builtin/rebase.c:1342
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "прескачане на текущата кръпка и продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1345
+#: builtin/rebase.c:1344
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "преустановяване и възстановяване на първоначалния клон"
-#: builtin/rebase.c:1348
+#: builtin/rebase.c:1347
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "преустановяване без промяна към какво сочи „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:1349
+#: builtin/rebase.c:1348
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "редактиране на файла с команди при интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1352
+#: builtin/rebase.c:1351
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "показване на кръпката, която се прилага или слива"
-#: builtin/rebase.c:1355
+#: builtin/rebase.c:1354
msgid "use apply strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия с прилагане"
-#: builtin/rebase.c:1359
+#: builtin/rebase.c:1358
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия със сливане"
-#: builtin/rebase.c:1363
+#: builtin/rebase.c:1362
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr ""
"позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1367
+#: builtin/rebase.c:1366
msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr "(ОСТАРЯЛО) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1372
+#: builtin/rebase.c:1371
msgid "how to handle commits that become empty"
msgstr "как да се обработват оказалите се празни подавания"
-#: builtin/rebase.c:1379
+#: builtin/rebase.c:1378
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr ""
"преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“ при „-i“"
-#: builtin/rebase.c:1386
+#: builtin/rebase.c:1385
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr ""
"добавяне на редове с команди за изпълнение след всяко подаване в "
"редактирания списък"
-#: builtin/rebase.c:1390
+#: builtin/rebase.c:1389
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "позволяване на пребазиране на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/rebase.c:1394
+#: builtin/rebase.c:1393
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "опит за пребазиране на сливанията вместо те да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1397
+#: builtin/rebase.c:1396
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr ""
"за доуточняването на следения клон, използвайте:\n"
"\n"
" git merge-base --fork-point"
-#: builtin/rebase.c:1399
+#: builtin/rebase.c:1398
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "използване на зададената стратегията на сливане"
-#: builtin/rebase.c:1401 builtin/revert.c:115
+#: builtin/rebase.c:1400 builtin/revert.c:115
msgid "option"
msgstr "опция"
-#: builtin/rebase.c:1402
+#: builtin/rebase.c:1401
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "аргументът да се подаде на стратегията за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1405
+#: builtin/rebase.c:1404
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
-#: builtin/rebase.c:1410
+#: builtin/rebase.c:1409
msgid "apply all changes, even those already present upstream"
msgstr "прилагане на всички промени, дори и наличните вече в следеното"
-#: builtin/rebase.c:1427
+#: builtin/rebase.c:1426
msgid ""
"the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
"See its entry in 'git help config' for details."
@@ -19248,45 +19260,45 @@ msgstr ""
"поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
"За повече информация вижте „git help config“."
-#: builtin/rebase.c:1433
+#: builtin/rebase.c:1432
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: builtin/rebase.c:1474
+#: builtin/rebase.c:1473
msgid ""
"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
msgstr ""
"Опцията „--preserve-merges“ е остаряла. Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
"нея."
-#: builtin/rebase.c:1479
+#: builtin/rebase.c:1478
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--onto'"
msgstr "опциите „--keep-base“ и „--onto“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1481
+#: builtin/rebase.c:1480
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--root'"
msgstr "опциите „--keep-base“ и „--root“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1485
+#: builtin/rebase.c:1484
msgid "cannot combine '--root' with '--fork-point'"
msgstr "опциите „--root“ и „--fork-point“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1488
+#: builtin/rebase.c:1487
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1492
+#: builtin/rebase.c:1491
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: builtin/rebase.c:1515
+#: builtin/rebase.c:1514
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:1527
+#: builtin/rebase.c:1526
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -19294,16 +19306,16 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: builtin/rebase.c:1546
+#: builtin/rebase.c:1545
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/rebase.c:1565
+#: builtin/rebase.c:1564
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "връщането към „%s“ е невъзможно"
-#: builtin/rebase.c:1611
+#: builtin/rebase.c:1610
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -19324,147 +19336,147 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени.\n"
-#: builtin/rebase.c:1639
+#: builtin/rebase.c:1638
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "опцията „C“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/rebase.c:1681
+#: builtin/rebase.c:1680
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Неизвестна стратегия: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1703
+#: builtin/rebase.c:1702
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--strategy“ изисква някоя от опциите „--merge“ или „--interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1733
+#: builtin/rebase.c:1732
msgid "cannot combine apply options with merge options"
msgstr "опциите за „apply“ са несъвместими с опциите за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1746
+#: builtin/rebase.c:1745
#, c-format
msgid "Unknown rebase backend: %s"
msgstr "Непозната реализация на пребазиране: %s"
-#: builtin/rebase.c:1771
+#: builtin/rebase.c:1770
msgid "--reschedule-failed-exec requires --exec or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--reschedule-failed-exec“ изисква някоя от опциите „--exec“ или „--"
"interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1791
+#: builtin/rebase.c:1790
msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
msgstr "опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1795
+#: builtin/rebase.c:1794
msgid ""
"error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
msgstr ""
"ГРЕШКА: опциите „--preserve-merges“ и „--reschedule-failed-exec“ са "
"несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1819
+#: builtin/rebase.c:1818
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "неправилен следен клон: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1825
+#: builtin/rebase.c:1824
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Не може да се създаде ново начално подаване"
-#: builtin/rebase.c:1851
+#: builtin/rebase.c:1850
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base with branch"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за сливане с клона"
-#: builtin/rebase.c:1854
+#: builtin/rebase.c:1853
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1862
+#: builtin/rebase.c:1861
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/rebase.c:1888
+#: builtin/rebase.c:1887
#, c-format
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1896 builtin/submodule--helper.c:40
+#: builtin/rebase.c:1895 builtin/submodule--helper.c:40
#: builtin/submodule--helper.c:1990
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/rebase.c:1907
+#: builtin/rebase.c:1906
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: builtin/rebase.c:1928
+#: builtin/rebase.c:1927
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: builtin/rebase.c:1964
+#: builtin/rebase.c:1963
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "не може да се премине към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1975
+#: builtin/rebase.c:1974
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален."
-#: builtin/rebase.c:1977
+#: builtin/rebase.c:1976
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален.\n"
-#: builtin/rebase.c:1985
+#: builtin/rebase.c:1984
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален — принудително пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1987
+#: builtin/rebase.c:1986
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален — принудително пребазиране\n"
-#: builtin/rebase.c:1995
+#: builtin/rebase.c:1994
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: builtin/rebase.c:2002
+#: builtin/rebase.c:2001
#, c-format
msgid "Changes to %s:\n"
msgstr "Промените в „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2005
+#: builtin/rebase.c:2004
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Промените от „%s“ към „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2030
+#: builtin/rebase.c:2029
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която "
"пребазирате…\n"
-#: builtin/rebase.c:2039
+#: builtin/rebase.c:2038
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отделѝ"
-#: builtin/rebase.c:2048
+#: builtin/rebase.c:2047
#, c-format
msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
-#: builtin/receive-pack.c:33
+#: builtin/receive-pack.c:34
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
-#: builtin/receive-pack.c:842
+#: builtin/receive-pack.c:843
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -19497,7 +19509,7 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
"задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:862
+#: builtin/receive-pack.c:863
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -19518,11 +19530,11 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:1959
+#: builtin/receive-pack.c:1960
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:1973
+#: builtin/receive-pack.c:1974
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
@@ -20110,11 +20122,11 @@ msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
-#: builtin/repack.c:24
+#: builtin/repack.c:25
msgid "git repack [<options>]"
msgstr "git repack [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/repack.c:29
+#: builtin/repack.c:30
msgid ""
"Incremental repacks are incompatible with bitmap indexes. Use\n"
"--no-write-bitmap-index or disable the pack.writebitmaps configuration."
@@ -20123,126 +20135,126 @@ msgstr ""
"Ползвайте опцията --no-write-bitmap-index или изключете настройката\n"
"„pack.writebitmaps“."
-#: builtin/repack.c:192
+#: builtin/repack.c:193
msgid "could not start pack-objects to repack promisor objects"
msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да се стартира за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:231 builtin/repack.c:417
+#: builtin/repack.c:232 builtin/repack.c:418
msgid "repack: Expecting full hex object ID lines only from pack-objects."
msgstr ""
"repack: от „pack-objects“ се изискват редове само с пълни шестнайсетични "
"указатели."
-#: builtin/repack.c:255
+#: builtin/repack.c:256
msgid "could not finish pack-objects to repack promisor objects"
msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да завърши за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:293
+#: builtin/repack.c:294
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
-#: builtin/repack.c:295
+#: builtin/repack.c:296
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
"непакетирани"
-#: builtin/repack.c:298
+#: builtin/repack.c:299
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
"prune-packed“"
-#: builtin/repack.c:300
+#: builtin/repack.c:301
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:302
+#: builtin/repack.c:303
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:304
+#: builtin/repack.c:305
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
-#: builtin/repack.c:307
+#: builtin/repack.c:308
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:309
+#: builtin/repack.c:310
msgid "write bitmap index"
msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
-#: builtin/repack.c:311
+#: builtin/repack.c:312
msgid "pass --delta-islands to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--delta-islands“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:312
+#: builtin/repack.c:313
msgid "approxidate"
msgstr "евристична дата"
-#: builtin/repack.c:313
+#: builtin/repack.c:314
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
"това"
-#: builtin/repack.c:315
+#: builtin/repack.c:316
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "с „-a“ — препакетиране на недостижимите обекти"
-#: builtin/repack.c:317
+#: builtin/repack.c:318
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
-#: builtin/repack.c:318 builtin/repack.c:324
+#: builtin/repack.c:319 builtin/repack.c:325
msgid "bytes"
msgstr "байтове"
-#: builtin/repack.c:319
+#: builtin/repack.c:320
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
"по броя на обектите"
-#: builtin/repack.c:321
+#: builtin/repack.c:322
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
-#: builtin/repack.c:323
+#: builtin/repack.c:324
msgid "limits the maximum number of threads"
msgstr "ограничаване на максималния брой нишки"
-#: builtin/repack.c:325
+#: builtin/repack.c:326
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "максимален размер на всеки пакет"
-#: builtin/repack.c:327
+#: builtin/repack.c:328
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:329
+#: builtin/repack.c:330
msgid "do not repack this pack"
msgstr "без препакетиране на този пакет"
-#: builtin/repack.c:339
+#: builtin/repack.c:340
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
-#: builtin/repack.c:343
+#: builtin/repack.c:344
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:426
+#: builtin/repack.c:427
msgid "Nothing new to pack."
msgstr "Нищо ново за пакетиране"
-#: builtin/repack.c:487
+#: builtin/repack.c:488
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Some packs in use have been renamed by\n"
@@ -20260,7 +20272,7 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ѝ — за връщането на първоначалните имена.\n"
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преименувайте файловете в „%s“ ръчно:\n"
-#: builtin/repack.c:535
+#: builtin/repack.c:536
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
@@ -20698,23 +20710,23 @@ msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждан
msgid "marked counting is incompatible with --objects"
msgstr "опцията „--objects“ е несъвместима с изброяването"
-#: builtin/rev-parse.c:408
+#: builtin/rev-parse.c:409
msgid "git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]"
msgstr "git rev-parse --parseopt [ОПЦИЯ…] -- [АРГУМЕНТ…]"
-#: builtin/rev-parse.c:413
+#: builtin/rev-parse.c:414
msgid "keep the `--` passed as an arg"
msgstr "зададеният низ „--“ да се тълкува като аргумент"
-#: builtin/rev-parse.c:415
+#: builtin/rev-parse.c:416
msgid "stop parsing after the first non-option argument"
msgstr "спиране на анализа след първия аргумент, който не е опция"
-#: builtin/rev-parse.c:418
+#: builtin/rev-parse.c:419
msgid "output in stuck long form"
msgstr "изход в дългия формат"
-#: builtin/rev-parse.c:551
+#: builtin/rev-parse.c:552
msgid ""
"git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]\n"
" or: git rev-parse --sq-quote [<arg>...]\n"
@@ -20921,15 +20933,15 @@ msgstr ""
msgid "remote name"
msgstr "име на отдалечено хранилище"
-#: builtin/send-pack.c:177
+#: builtin/send-pack.c:176
msgid "use stateless RPC protocol"
msgstr "използване на протокол без запазване на състоянието за RPC"
-#: builtin/send-pack.c:178
+#: builtin/send-pack.c:177
msgid "read refs from stdin"
msgstr "четене на указателите от стандартния вход"
-#: builtin/send-pack.c:179
+#: builtin/send-pack.c:178
msgid "print status from remote helper"
msgstr "извеждане на състоянието от отдалечената помощна функция"
@@ -21909,12 +21921,20 @@ msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
msgstr "файлът „.gitmodules“ трябва да е в работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:2291 git.c:435 git.c:682
+#: builtin/submodule--helper.c:2257
+msgid "Suppress output for setting url of a submodule"
+msgstr "Без извеждане на информация при задаването на адреса на подмодул"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2261
+msgid "git submodule--helper set-url [--quiet] <path> <newurl>"
+msgstr "git submodule--helper set-url [--quiet] [ПЪТ] [НОВ_ПЪТ]"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2323 git.c:436 git.c:683
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2297
+#: builtin/submodule--helper.c:2329
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "„%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
@@ -22855,28 +22875,32 @@ msgstr "запис на обект-дърво за поддиректорият
msgid "only useful for debugging"
msgstr "само за изчистване на грешки"
-#: bugreport.c:12
+#: bugreport.c:14
msgid "git version:\n"
msgstr "версия на git:\n"
-#: bugreport.c:18
+#: bugreport.c:20
#, c-format
msgid "uname() failed with error '%s' (%d)\n"
msgstr "грешка при изпълнението на „uname()“ — „%s“ (%d)\n"
-#: bugreport.c:28
+#: bugreport.c:30
msgid "compiler info: "
msgstr "компилатор: "
-#: bugreport.c:30
+#: bugreport.c:32
msgid "libc info: "
msgstr "библиотека на C: "
-#: bugreport.c:35
+#: bugreport.c:74
+msgid "not run from a git repository - no hooks to show\n"
+msgstr "командата е стартирана извън хранилище на Git, затова няма куки\n"
+
+#: bugreport.c:84
msgid "git bugreport [-o|--output-directory <file>] [-s|--suffix <format>]"
msgstr "git bugreport [-o|--output-directory ФАЙЛ] [-s|--suffix ФОРМАТ]"
-#: bugreport.c:42
+#: bugreport.c:91
msgid ""
"Thank you for filling out a Git bug report!\n"
"Please answer the following questions to help us understand your issue.\n"
@@ -22895,9 +22919,11 @@ msgid ""
"You can delete any lines you don't wish to share.\n"
msgstr ""
"Благодарим, че попълнихте доклад за грешка в Git!\n"
-"Молим да отговорите на следните въпроси, за да разберем естеството на проблема.\n"
+"Молим да отговорите на следните въпроси, за да разберем естеството на "
+"проблема.\n"
"\n"
-"Какво правехте, преди проблемът да възникне? (Стъпки за повтаряне на проблема)\n"
+"Какво правехте, преди проблемът да възникне? (Стъпки за повтаряне на "
+"проблема)\n"
"\n"
"Какво очаквахте да се случи? (Очаквано поведение)\n"
"\n"
@@ -22910,29 +22936,33 @@ msgstr ""
"Разгледайте останалата част от доклада за грешка по-долу.\n"
"Може да изтриете редовете, които не искате да споделите.\n"
-#: bugreport.c:81
+#: bugreport.c:130
msgid "specify a destination for the bugreport file"
msgstr "укажете файла, в който да се запази докладът за грешка"
-#: bugreport.c:83
+#: bugreport.c:132
msgid "specify a strftime format suffix for the filename"
msgstr "укажете суфикса на файла във формат за „strftime“"
-#: bugreport.c:107
+#: bugreport.c:156
#, c-format
msgid "could not create leading directories for '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: bugreport.c:114
+#: bugreport.c:163
msgid "System Info"
msgstr "Информация за системата"
-#: bugreport.c:122
+#: bugreport.c:166
+msgid "Enabled Hooks"
+msgstr "Включени куки"
+
+#: bugreport.c:174
#, c-format
msgid "couldn't create a new file at '%s'"
msgstr "новият файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bugreport.c:134
+#: bugreport.c:186
#, c-format
msgid "Created new report at '%s'.\n"
msgstr "Новият доклад е създаден в „%s“.\n"
@@ -23002,7 +23032,7 @@ msgstr "test-tool serve-v2 [ОПЦИЯ…]"
msgid "exit immediately after advertising capabilities"
msgstr "изход след първоначалната обява на възможностите"
-#: git.c:27
+#: git.c:28
msgid ""
"git [--version] [--help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]\n"
" [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]\n"
@@ -23017,7 +23047,7 @@ msgstr ""
" [--git-dir=ПЪТ] [--work-tree=ПЪТ] [--namespace=ИМЕ]\n"
" КОМАНДА [АРГ…]"
-#: git.c:34
+#: git.c:35
msgid ""
"'git help -a' and 'git help -g' list available subcommands and some\n"
"concept guides. See 'git help <command>' or 'git help <concept>'\n"
@@ -23031,47 +23061,47 @@ msgstr ""
"някое определено ПОНЯТИЕ използвайте „git help ПОНЯТИЕ“. За преглед на\n"
"системата за помощ използвайте „git help git“."
-#: git.c:186
+#: git.c:187
#, c-format
msgid "no directory given for --git-dir\n"
msgstr "опцията „--git-dir“ изисква директория\n"
-#: git.c:200
+#: git.c:201
#, c-format
msgid "no namespace given for --namespace\n"
msgstr "опцията „--namespace“ изисква име\n"
-#: git.c:214
+#: git.c:215
#, c-format
msgid "no directory given for --work-tree\n"
msgstr "опцията „--work-tree“ изисква директория\n"
-#: git.c:228
+#: git.c:229
#, c-format
msgid "no prefix given for --super-prefix\n"
msgstr "опцията „--super-prefix“ изисква префикс\n"
-#: git.c:250
+#: git.c:251
#, c-format
msgid "-c expects a configuration string\n"
msgstr "опцията „-c“ изисква низ за настройка\n"
-#: git.c:288
+#: git.c:289
#, c-format
msgid "no directory given for -C\n"
msgstr "опцията „-C“ изисква директория\n"
-#: git.c:314
+#: git.c:315
#, c-format
msgid "unknown option: %s\n"
msgstr "непозната опция: „%s“\n"
-#: git.c:361
+#: git.c:362
#, c-format
msgid "while expanding alias '%s': '%s'"
msgstr "при заместването на псевдоним „%s“: „%s“"
-#: git.c:370
+#: git.c:371
#, c-format
msgid ""
"alias '%s' changes environment variables.\n"
@@ -23080,39 +23110,39 @@ msgstr ""
"псевдонимът „%s“ променя променливи на средата.\n"
"За това може да ползвате „!git“ в псевдонима"
-#: git.c:377
+#: git.c:378
#, c-format
msgid "empty alias for %s"
msgstr "празен псевдоним за „%s“"
-#: git.c:380
+#: git.c:381
#, c-format
msgid "recursive alias: %s"
msgstr "зациклен псевдоним: „%s“"
-#: git.c:462
+#: git.c:463
msgid "write failure on standard output"
msgstr "грешка при запис на стандартния изход"
-#: git.c:464
+#: git.c:465
msgid "unknown write failure on standard output"
msgstr "неизвестна грешка при запис на стандартния изход"
-#: git.c:466
+#: git.c:467
msgid "close failed on standard output"
msgstr "грешка при затваряне на стандартния изход"
-#: git.c:791
+#: git.c:792
#, c-format
msgid "alias loop detected: expansion of '%s' does not terminate:%s"
msgstr "зацикляне в псевдонимите: заместванията на „%s“ не приключват:%s"
-#: git.c:841
+#: git.c:842
#, c-format
msgid "cannot handle %s as a builtin"
msgstr "„%s“ не може да се обработи като вградена команда"
-#: git.c:854
+#: git.c:855
#, c-format
msgid ""
"usage: %s\n"
@@ -23121,14 +23151,14 @@ msgstr ""
"употреба: %s\n"
"\n"
-#: git.c:874
+#: git.c:875
#, c-format
msgid "expansion of alias '%s' failed; '%s' is not a git command\n"
msgstr ""
"неуспешно заместване на псевдонима „%s“ — резултатът „%s“ не е команда на "
"git\n"
-#: git.c:886
+#: git.c:887
#, c-format
msgid "failed to run command '%s': %s\n"
msgstr "командата „%s“ не може да се изпълни: %s\n"
@@ -24007,46 +24037,50 @@ msgid "A useful minimum set of commands for Everyday Git"
msgstr "Полезен минимален набор от команди за ежедневната работа с Git"
#: command-list.h:203
+msgid "Frequently asked questions about using Git"
+msgstr "Често задавани въпроси за употребата на Git"
+
+#: command-list.h:204
msgid "A Git Glossary"
msgstr "Речник с термините на Git"
-#: command-list.h:204
+#: command-list.h:205
msgid "Hooks used by Git"
msgstr "Куки на Git"
-#: command-list.h:205
+#: command-list.h:206
msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
msgstr "Указване на неследени файлове, които да бъдат нарочно пренебрегвани"
-#: command-list.h:206
+#: command-list.h:207
msgid "Defining submodule properties"
msgstr "Дефиниране на свойствата на подмодулите"
-#: command-list.h:207
+#: command-list.h:208
msgid "Git namespaces"
msgstr "Пространства от имена на Git"
-#: command-list.h:208
+#: command-list.h:209
msgid "Git Repository Layout"
msgstr "Устройство на хранилището на Git"
-#: command-list.h:209
+#: command-list.h:210
msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
msgstr "Указване на версии и диапазони в Git"
-#: command-list.h:210
+#: command-list.h:211
msgid "Mounting one repository inside another"
msgstr "Монтиране на едно хранилище в друго"
-#: command-list.h:211
+#: command-list.h:212
msgid "A tutorial introduction to Git: part two"
msgstr "Въвеждащ урок за Git: втора част"
-#: command-list.h:212
+#: command-list.h:213
msgid "A tutorial introduction to Git"
msgstr "Въвеждащ урок за Git"
-#: command-list.h:213
+#: command-list.h:214
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Общ преглед на препоръчваните начини за работа с Git"
@@ -24092,21 +24126,21 @@ msgstr ""
"Журналният файл „${file}“ не може да бъде прочетен, за да се изпълнят "
"командите от него наново"
-#: git-bisect.sh:232
+#: git-bisect.sh:233
msgid "?? what are you talking about?"
msgstr ""
"Непозната команда. Възможните варианти са: „start“, „good“, „bad“, „skip“"
-#: git-bisect.sh:241
+#: git-bisect.sh:243
msgid "bisect run failed: no command provided."
msgstr "неуспешно двоично търсене, не е зададена команда."
-#: git-bisect.sh:246
+#: git-bisect.sh:248
#, sh-format
msgid "running $command"
msgstr "изпълнение на командата „${command}“"
-#: git-bisect.sh:253
+#: git-bisect.sh:255
#, sh-format
msgid ""
"bisect run failed:\n"
@@ -24116,11 +24150,11 @@ msgstr ""
"изходният код от командата „${command}“ е ${res} — това е извън интервала "
"[0, 128)"
-#: git-bisect.sh:279
+#: git-bisect.sh:281
msgid "bisect run cannot continue any more"
msgstr "двоичното търсене не може да продължи"
-#: git-bisect.sh:285
+#: git-bisect.sh:287
#, sh-format
msgid ""
"bisect run failed:\n"
@@ -24129,11 +24163,11 @@ msgstr ""
"неуспешно двоично търсене:\n"
"функцията „bisect_state ${state}“ завърши с код за грешка ${res}"
-#: git-bisect.sh:292
+#: git-bisect.sh:294
msgid "bisect run success"
msgstr "успешно двоично търсене"
-#: git-bisect.sh:300
+#: git-bisect.sh:302
msgid "We are not bisecting."
msgstr "В момента не се извършва двоично търсене."
@@ -24346,28 +24380,28 @@ msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:898
+#: git-submodule.sh:878
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
-#: git-submodule.sh:950
+#: git-submodule.sh:930
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "неочакван режим „${mod_dst}“"
-#: git-submodule.sh:970
+#: git-submodule.sh:950
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_src}“"
-#: git-submodule.sh:973
+#: git-submodule.sh:953
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:976
+#: git-submodule.sh:956
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
@@ -25500,157 +25534,3 @@ msgstr "„%s“ се пропуска, защото е с разширение
#, perl-format
msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
msgstr "Наистина ли искате да изпратите „%s“? [y|N]: "
-
-#, c-format
-#~ msgid "unable to adjust shared permissions for '%s'"
-#~ msgstr "правата за споделен достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
-
-#, c-format
-#~ msgid "skipping credential lookup for key: credential.%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "прескачане на търсенето на идентификация според ключа: „credential.%s“"
-
-#~ msgid "Suppress output for setting url of a submodule"
-#~ msgstr "Без извеждане на информация при задаването на адреса на подмодул"
-
-#~ msgid "git submodule--helper set-url [--quiet] <path> <newurl>"
-#~ msgstr "git submodule--helper set-url [--quiet] [ПЪТ] [НОВ_ПЪТ]"
-
-#~ msgid "not run from a git repository - no hooks to show\n"
-#~ msgstr "командата е стартирана извън хранилище на Git, затова няма куки\n"
-
-#~ msgid "Enabled Hooks"
-#~ msgstr "Включени куки"
-
-#, c-format
-#~ msgid ""
-#~ "Cannot update sparse checkout: the following entries are not up to date:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Частичното изтегляне не може да бъде обновено: следните записи не са "
-#~ "актуални:\n"
-#~ "%s"
-
-#, c-format
-#~ msgid ""
-#~ "The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
-#~ "update:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Обновяването на частичното изтегляне ще презапише тези файлове в "
-#~ "работното дърво:\n"
-#~ "%s"
-
-#, c-format
-#~ msgid ""
-#~ "The following working tree files would be removed by sparse checkout "
-#~ "update:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Обновяването на частичното изтегляне ще изтрие тези файлове в работното "
-#~ "дърво:\n"
-#~ "%s"
-
-#, c-format
-#~ msgid "annotated tag %s has no embedded name"
-#~ msgstr "в анотирания етикет „%s“ липсва вградено име"
-
-#~ msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
-#~ msgstr ""
-#~ "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-
-#~ msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
-#~ msgstr "опцията „--[no-]autostash“ изисква „--rebase“"
-
-#~ msgid "(DEPRECATED) keep empty commits"
-#~ msgstr "(ОСТАРЯЛО) запазване на празните подавания"
-
-#, c-format
-#~ msgid "Could not read '%s'"
-#~ msgstr "Пътят „%s“ не може да бъде прочетен"
-
-#, c-format
-#~ msgid "Cannot store %s"
-#~ msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-
-#~ msgid "initialize sparse-checkout"
-#~ msgstr "инициализиране на частичното изтегляне"
-
-#~ msgid "set sparse-checkout patterns"
-#~ msgstr "задаване на шаблоните за частичното изтегляне"
-
-#~ msgid "disable sparse-checkout"
-#~ msgstr "без използване на частично изтегляне"
-
-#, c-format
-#~ msgid "could not exec %s"
-#~ msgstr "„%s“ не може да се изпълни"
-
-#~ msgid "Cannot remove temporary index (can't happen)"
-#~ msgstr "Временният индекс не може да бъде изтрит"
-
-#, sh-format
-#~ msgid "Cannot update $ref_stash with $w_commit"
-#~ msgstr ""
-#~ "Указателят „${ref_stash}“ не може да бъде обновен да сочи към "
-#~ "„${w_commit}“"
-
-#, sh-format
-#~ msgid "error: unknown option for 'stash push': $option"
-#~ msgstr "ГРЕШКА: командата „stash push“ не приема опцията „$option“"
-
-#, sh-format
-#~ msgid "Saved working directory and index state $stash_msg"
-#~ msgstr ""
-#~ "Състоянието на работната директория и индекса са запазени: „$stash_msg“"
-
-#, sh-format
-#~ msgid "unknown option: $opt"
-#~ msgstr "непозната опция: ${opt}"
-
-#, sh-format
-#~ msgid "Too many revisions specified: $REV"
-#~ msgstr "Указани са прекалено много версии: „${REV}“"
-
-#, sh-format
-#~ msgid "$reference is not a valid reference"
-#~ msgstr "Указателят „${reference}“ е грешен"
-
-#, sh-format
-#~ msgid "'$args' is not a stash-like commit"
-#~ msgstr "„${args}“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
-
-#, sh-format
-#~ msgid "'$args' is not a stash reference"
-#~ msgstr "„${args}“ не е указател към нещо скатано"
-
-#~ msgid "unable to refresh index"
-#~ msgstr "индексът не може да бъде обновен"
-
-#~ msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
-#~ msgstr "По време на сливане не може да приложите нещо скатано"
-
-#~ msgid "Conflicts in index. Try without --index."
-#~ msgstr ""
-#~ "В индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
-#~ "index“."
-
-#~ msgid "Could not save index tree"
-#~ msgstr "Дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
-
-#~ msgid "Could not restore untracked files from stash entry"
-#~ msgstr "Неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
-
-#~ msgid "Cannot unstage modified files"
-#~ msgstr "Променените файлове не могат да бъдат извадени от индекса"
-
-#, sh-format
-#~ msgid "Dropped ${REV} ($s)"
-#~ msgstr "Изтрито е скатаното „${REV}“ ($s)"
-
-#, sh-format
-#~ msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
-#~ msgstr "Скатаното „${REV}“ не може да бъде изтрито"
-
-#~ msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
-#~ msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"