summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Documentation/git-reflog.txt
AgeCommit message (Expand)Author
2007-01-15git reflog expire: document --stale-fix option.Junio C Hamano
2006-12-27git-reflog: gc.* configuration and documentation.Junio C Hamano