summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po7293
1 files changed, 4156 insertions, 3137 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 26c66ca..3d52d24 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -79,7 +79,9 @@
# packfile пакет
# promisory гарантиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
# delta - разлика, делта, обект-разлика
+# ??
# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
+# nested tag - пак същото -
# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
# unrelated histories - независими истории
# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
@@ -129,6 +131,10 @@
# island marks граници на групите
# reflog журнал на указателите
# hash контролна сума, изчисляване на контролна сума
+# fanout откъс (разперване???)
+# idx - index of pack file, 1 index per 1 packfile
+# midx - multi-pack index, for objects across multiple packfiles
+# overlay mode - припокриващ режим (при изтеглянe)
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
@@ -145,10 +151,10 @@
# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git 2.20\n"
+"Project-Id-Version: git 2.22\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-02-15 10:09+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-23 23:27+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-05-14 17:09+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-05-29 10:27+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -157,37 +163,1357 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: advice.c:101
+#: commit-graph.c:1170
+#, c-format
+msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
+msgstr ""
+"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
+"е преди „%s“, а не трябва"
+
+#: commit-graph.c:1180 commit-graph.c:1195
+#, c-format
+msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
+msgstr ""
+"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
+"трябва да е %u"
+
+#: commit-graph.c:1217
+#, c-format
+msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
+msgstr ""
+"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
+"анализира"
+
+#: commit-graph.c:1224
+#, c-format
+msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
+msgstr ""
+"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
+"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
+
+#: commit-graph.c:1234
+#, c-format
+msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
+msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
+
+#: commit-graph.c:1240
+#, c-format
+msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
+msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
+
+#: commit-graph.c:1253
+#, c-format
+msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
+msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
+
+#: commit-graph.c:1258
+#, c-format
+msgid ""
+"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
+msgstr ""
+"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
+"не е"
+
+#: commit-graph.c:1262
+#, c-format
+msgid ""
+"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
+msgstr ""
+"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
+"другаде е"
+
+#: commit-graph.c:1277
+#, c-format
+msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
+msgstr ""
+"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
+"другаде е %u"
+
+#: diff-no-index.c:263
+msgid ""
+"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
+"tree"
+msgstr ""
+"Не е хранилище на git. Ползвайте опцията „--no-index“, за да сравните "
+"пътища извън работно дърво"
+
+#: diff.c:4806
+#, c-format
+msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
+msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
+
+#: diff.c:4830
+#, c-format
+msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
+msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
+
+#: diff.c:4894 diff.c:4900
+#, c-format
+msgid "%s expects <n>/<m> form"
+msgstr ""
+"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
+"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
+
+#: diff.c:4992
+msgid ""
+"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
+"\"histogram\""
+msgstr ""
+"опцията приема следните варианти за алгоритъм за разлики: „myers“ (по "
+"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
+"„histogram“ (хистограмен)"
+
+#: diff.c:5263
+msgid "Diff output format options"
+msgstr "Формат на изхода за разликите"
+
+#: diff.c:5273 diff.c:5387 diff.c:5394
+msgid "<n>"
+msgstr "БРОЙ"
+
+#: diff.c:5279
+msgid "generate the diff in raw format"
+msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
+
+#: diff.c:5295 diff.c:5303
+msgid "<param1,param2>..."
+msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
+
+#: diff.c:5296
+msgid ""
+"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
+msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
+
+#: diff.c:5304
+msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
+msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
+
+#: diff.c:5308
+msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
+msgstr ""
+"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
+"празните знаци"
+
+#: diff.c:5311
+msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
+msgstr ""
+"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
+"режима на достъп"
+
+#: diff.c:5319
+msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
+msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
+
+#: diff.c:5322 diff.c:5325 diff.c:5328
+msgid "<width>"
+msgstr "ШИРОЧИНА"
+
+#: diff.c:5323
+msgid "generate diffstat with a given width"
+msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
+
+#: diff.c:5326
+msgid "generate diffstat with a given name width"
+msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
+
+#: diff.c:5329
+msgid "generate diffstat with a given graph width"
+msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
+
+#: diff.c:5331
+msgid "<count>"
+msgstr "БРОЙ"
+
+#: diff.c:5332
+msgid "generate diffstat with limited lines"
+msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
+
+#: diff.c:5335
+msgid "generate compact summary in diffstat"
+msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
+
+#: diff.c:5338
+msgid "output a binary diff that can be applied"
+msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
+
+#: diff.c:5341
+msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
+msgstr ""
+"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
+"преди и след промяната"
+
+#: diff.c:5343
+msgid "show colored diff"
+msgstr "разлики в цвят"
+
+#: diff.c:5344
+msgid "<kind>"
+msgstr "ВИД"
+
+#: diff.c:5345
+msgid ""
+"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
+"diff"
+msgstr ""
+"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
+"преди и след разликата,"
+
+#: diff.c:5348
+msgid ""
+"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
+"--numstat"
+msgstr ""
+"без преименуване на пътищата. Да се използват нулеви байтове за разделители "
+"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
+
+#: diff.c:5352
+msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
+msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
+
+#: diff.c:5355
+msgid "show the given source prefix instead of \"b/\""
+msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
+
+#: diff.c:5358
+msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
+msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
+
+#: diff.c:5361
+msgid "do not show any source or destination prefix"
+msgstr "без префикс за източника и целта"
+
+#: diff.c:5368 diff.c:5373 diff.c:5378
+msgid "<char>"
+msgstr "ЗНАК"
+
+#: diff.c:5369
+msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
+msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
+
+#: diff.c:5374
+msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
+msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
+
+#: diff.c:5379
+msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
+msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
+
+#: diff.c:5384
+msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
+msgstr ""
+"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
+
+#: diff.c:5395
+msgid "detect copies"
+msgstr "засичане на копиранията"
+
+#: diff.c:5399
+msgid "use unmodified files as source to find copies"
+msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
+
+#: diff.c:5404
+msgid "use empty blobs as rename source"
+msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
+
+#: diff.c:5406
+msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
+msgstr ""
+"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
+"на файл"
+
+#: diff.c:5409
+msgid ""
+"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
+"given limit"
+msgstr ""
+"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
+
+#: diff.c:5413
+msgid "produce the smallest possible diff"
+msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
+
+#: diff.c:5425
+msgid "ignore carrier-return at the end of line"
+msgstr "без промени в знаците за край на ред"
+
+#: diff.c:5428
+msgid "ignore changes whose lines are all blank"
+msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
+
+#: diff.c:5431
+msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
+msgstr ""
+"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
+
+#: diff.c:5434
+msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
+msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
+
+#: diff.c:5438
+msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
+msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
+
+#: diff.c:5440
+msgid "<algorithm>"
+msgstr "АЛГОРИТЪМ"
+
+#: diff.c:5441
+msgid "choose a diff algorithm"
+msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
+
+#: diff.c:5444
+msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
+msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
+
+#: diff.c:5447
+msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
+msgstr ""
+"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
+
+#: diff.c:5449 diff.c:5452 diff.c:5497
+msgid "<regex>"
+msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
+
+#: diff.c:5450
+msgid "use <regex> to decide what a word is"
+msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
+
+#: diff.c:5453
+msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
+msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
+
+#: diff.c:5456
+msgid "move lines of code are colored differently"
+msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
+
+#: diff.c:5459
+msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
+msgstr ""
+"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
+
+#: diff.c:5464
+msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
+msgstr ""
+"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
+"се ползват относителни пътища"
+
+#: diff.c:5470
+msgid "swap two inputs, reverse the diff"
+msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
+
+#: diff.c:5472
+msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
+msgstr ""
+"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
+"случай — с 0"
+
+#: diff.c:5474
+msgid "disable all output of the program"
+msgstr "без всякакъв изход от програмата"
+
+#: diff.c:5476
+msgid "allow an external diff helper to be executed"
+msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
+
+#: diff.c:5478
+msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
+msgstr ""
+"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
+
+#: diff.c:5485
+msgid "specify how differences in submodules are shown"
+msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
+
+#: diff.c:5492
+msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
+msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
+
+#: diff.c:5495
+msgid ""
+"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
+"string"
+msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
+
+#: diff.c:5498
+msgid ""
+"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
+"regex"
+msgstr ""
+"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
+"на регулярния израз"
+
+#: diff.c:5509
+msgid ""
+"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
+"object"
+msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
+
+#: diff.c:5511
+msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
+msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
+
+#: diff.c:5512
+msgid "select files by diff type"
+msgstr "избор на файловете по вид разлика"
+
+#: list-objects.c:129
+#, c-format
+msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
+msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като дърво, но не е"
+
+#: list-objects.c:142
+#, c-format
+msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
+msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
+
+#: merge-recursive.c:3170
+#, c-format
+msgid ""
+"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
+"moving it to %s."
+msgstr ""
+"Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
+"„%s“. Обектът се мести в „%s“."
+
+#: merge-recursive.c:3173
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
+"in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
+"преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
+
+#: merge-recursive.c:3177
+#, c-format
+msgid ""
+"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
+"%s; moving it to %s."
+msgstr ""
+"Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
+"преименувана в „%s“. Обектът се мести в „%s“."
+
+#: merge-recursive.c:3180
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
+"was renamed in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
+"която е преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
+
+#: midx.c:1034
+msgid "Looking for referenced packfiles"
+msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
+
+#: midx.c:1053
+msgid "Verifying OID order in MIDX"
+msgstr ""
+"Проверка на подредбата на идентификатори на обекти в MIDX (файл с индекс към "
+"множество пакетни файлове)"
+
+#: revision.c:2683
+msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
+msgstr ""
+"опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
+"p“ и „-s“"
+
+#: transport.c:260
+msgid "server options require protocol version 2 or later"
+msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
+
+#: builtin/checkout.c:744
+#, c-format
+msgid ""
+"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"не може да се продължи с промени в следните файлове, които са добавени в "
+"индекса:\n"
+"%s"
+
+#: builtin/commit-tree.c:18
+msgid ""
+"git commit-tree [(-p <parent>)...] [-S[<keyid>]] [(-m <message>)...] [(-F "
+"<file>)...] <tree>"
+msgstr ""
+"git commit-tree [(-p РОДИТЕЛ)…] [-S[ИДЕНТИФИКАТОР]] [(-m СЪОБЩЕНИЕ)…] [(-F "
+"ФАЙЛ)…] ДЪРВО"
+
+#: builtin/difftool.c:730
+msgid "difftool requires worktree or --no-index"
+msgstr "„git-difftool“ изисква работно дърво или опцията „--no-index“"
+
+#: builtin/rebase.c:1498
+msgid ""
+"the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
+"See its entry in 'git help config' for details."
+msgstr ""
+"поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
+"За повече информация вижте „git help config“."
+
+#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:47
+msgid "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
+msgstr "git stash drop [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
+
+#: builtin/stash.c:25
+msgid "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
+msgstr "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
+
+#: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:67
+msgid "git stash clear"
+msgstr "git stash clear"
+
+#: builtin/stash.c:28 builtin/stash.c:77
+msgid ""
+"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
+" [--] [<pathspec>...]]"
+msgstr ""
+"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ]\n"
+" [--] [ПЪТ…]]"
+
+#: builtin/stash.c:31 builtin/stash.c:84
+msgid ""
+"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<message>]"
+msgstr ""
+"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [СЪОБЩЕНИЕ]"
+
+#: builtin/stash.c:52
+msgid "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
+msgstr "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
+
+#: builtin/stash.c:57
+msgid "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
+msgstr "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
+
+#: builtin/stash.c:72
+msgid "git stash store [-m|--message <message>] [-q|--quiet] <commit>"
+msgstr "git stash store [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ] [-q|--quiet] ПОДАВАНЕ"
+
+#: builtin/stash.c:1467 builtin/stash.c:1503
+msgid "stash in patch mode"
+msgstr "скатаване в режим за кръпки"
+
+#: builtin/tag.c:210
+#, c-format
+msgid ""
+"You have created a nested tag. The object referred to by your new is\n"
+"already a tag. If you meant to tag the object that it points to, use:\n"
+"\n"
+"\tgit tag -f %s %s^{}"
+msgstr ""
+"Създали сте непряк етикет — обектът, сочен от новосъздадения етикет,\n"
+"е също етикет. Ако вместо това искате новият етикет да сочи към това,\n"
+"което се сочи от стария, изпълнете:\n"
+"\n"
+" git tag -f %s %s^{}"
+
+#: remote-curl.c:584
+msgid "shouldn't have EOF when not gentle on EOF"
+msgstr "получен е EOF, в режим без поддръжка за това"
+
+#: remote-curl.c:664
+msgid "unable to rewind rpc post data - try increasing http.postBuffer"
+msgstr ""
+"данните за POST не могат да се прочетат наново, пробвайте да увеличите "
+"настройката „http.postBuffer“"
+
+#: remote-curl.c:879
+#, c-format
+msgid "cannot deflate request; zlib deflate error %d"
+msgstr ""
+"заявката не може да бъде декомпресирана, грешка от „zlib“ при "
+"декомпресиране: %d"
+
+#: remote-curl.c:883
+#, c-format
+msgid "cannot deflate request; zlib end error %d"
+msgstr ""
+"заявката не може да бъде декомпресирана; грешка от „zlib“ при завършване: %d<"
+
+#: remote-curl.c:1076
+msgid "cannot fetch by sha1 over smart http"
+msgstr "умният вариант на http не може да доставя по SHA1"
+
+#: remote-curl.c:1360
+msgid "remote-curl: usage: git remote-curl <remote> [<url>]"
+msgstr "remote-curl: употреба: git remote-curl ХРАНИЛИЩЕ [АДРЕС]"
+
+#: remote-curl.c:1392
+msgid "remote-curl: error reading command stream from git"
+msgstr "remote-curl: грешка при изчитането на потока команди от git"
+
+#: remote-curl.c:1399
+msgid "remote-curl: fetch attempted without a local repo"
+msgstr "remote-curl: опит за доставяне без локално хранилище"
+
+#: remote-curl.c:1439
+#, c-format
+msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
+msgstr "remote-curl: непозната команда „%s“ от git"
+
+#: commit-graph.c:105
+msgid "commit-graph file is too small"
+msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
+
+#: commit-graph.c:170
+#, c-format
+msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
+msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
+
+#: commit-graph.c:177
+#, c-format
+msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
+msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
+
+#: commit-graph.c:184
+#, c-format
+msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
+msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
+
+#: commit-graph.c:207
+msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
+msgstr ""
+"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
+
+#: commit-graph.c:218
+#, c-format
+msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
+msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
+
+#: commit-graph.c:255
+#, c-format
+msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
+msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
+
+#: commit-graph.c:1187
+#, c-format
+msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
+msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
+
+#: commit-graph.c:1283
+#, c-format
+msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
+msgstr ""
+"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
+"%<PRIuMAX>"
+
+#: diff-no-index.c:238
+msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
+msgstr "git diff --no-index [ОПЦИЯ…] ПЪТ ПЪТ"
+
+#: diff.c:4684
+#, c-format
+msgid "invalid --stat value: %s"
+msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
+
+#: diff.c:4844
+#, c-format
+msgid "unable to resolve '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се открие"
+
+#: diff.c:4912
+#, c-format
+msgid "%s expects a character, got '%s'"
+msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
+
+#: diff.c:4933
+#, c-format
+msgid "bad --color-moved argument: %s"
+msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
+
+#: diff.c:4952
+#, c-format
+msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
+msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
+
+#: diff.c:5028 diff.c:5048
+#, c-format
+msgid "invalid argument to %s"
+msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
+
+#: diff.c:5186
+#, c-format
+msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
+msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
+
+#: diff.c:5240
+#, c-format
+msgid "bad --word-diff argument: %s"
+msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
+
+#: diff.c:5265 diff.c:5271
+msgid "generate patch"
+msgstr "създаване на кръпки"
+
+#: diff.c:5274 diff.c:5277
+msgid "generate diffs with <n> lines context"
+msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
+
+#: diff.c:5282
+msgid "synonym for '-p --raw'"
+msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
+
+#: diff.c:5286
+msgid "synonym for '-p --stat'"
+msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
+
+#: diff.c:5290
+msgid "machine friendly --stat"
+msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
+
+#: diff.c:5293
+msgid "output only the last line of --stat"
+msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
+
+#: diff.c:5300
+msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
+msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
+
+#: diff.c:5314
+msgid "show only names of changed files"
+msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
+
+#: diff.c:5317
+msgid "show only names and status of changed files"
+msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
+
+#: diff.c:5320
+msgid "generate diffstat"
+msgstr "извеждане на статистика за промените"
+
+#: diff.c:5351 diff.c:5354 diff.c:5357 diff.c:5463
+msgid "<prefix>"
+msgstr "ПРЕФИКС"
+
+#: diff.c:5364
+msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
+msgstr ""
+"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
+"БРОЙ редове"
+
+#: diff.c:5382
+msgid "Diff rename options"
+msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
+
+#: diff.c:5383
+msgid "<n>[/<m>]"
+msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
+
+#: diff.c:5388
+msgid "detect renames"
+msgstr "засичане на преименуванията"
+
+#: diff.c:5392
+msgid "omit the preimage for deletes"
+msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
+
+#: diff.c:5401
+msgid "disable rename detection"
+msgstr "без търсене на преименувания"
+
+#: diff.c:5411
+msgid "Diff algorithm options"
+msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
+
+#: diff.c:5416
+msgid "ignore whitespace when comparing lines"
+msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
+
+#: diff.c:5419
+msgid "ignore changes in amount of whitespace"
+msgstr "без промени в празните знаци"
+
+#: diff.c:5422
+msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
+msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
+
+#: diff.c:5443
+msgid "<text>"
+msgstr "ТЕКСТ"
+
+#: diff.c:5446 diff.c:5455 diff.c:5458
+msgid "<mode>"
+msgstr "РЕЖИМ"
+
+#: diff.c:5462
+msgid "Diff other options"
+msgstr "Други опции за разлики"
+
+#: diff.c:5468
+msgid "treat all files as text"
+msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
+
+#: diff.c:5480
+msgid "<when>"
+msgstr "КОГА"
+
+#: diff.c:5481
+msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
+msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
+
+#: diff.c:5484
+msgid "<format>"
+msgstr "ФОРМАТ"
+
+#: diff.c:5489
+msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
+msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
+
+#: diff.c:5494
+msgid "<string>"
+msgstr "НИЗ"
+
+#: diff.c:5501
+msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
+msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
+
+#: diff.c:5504
+msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
+msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
+
+#: diff.c:5507
+msgid "control the order in which files appear in the output"
+msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
+
+#: diff.c:5508
+msgid "<object-id>"
+msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
+
+#: diff.c:5514
+msgid "<file>"
+msgstr "ФАЙЛ"
+
+#: diff.c:5515
+msgid "Output to a specific file"
+msgstr "Изход към указания файл"
+
+#: fetch-pack.c:196
+msgid "unable to write to remote"
+msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
+
+#: fetch-pack.c:1171
+msgid "unable to write request to remote"
+msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
+
+#: list-objects.c:378
+#, c-format
+msgid "unable to load root tree for commit %s"
+msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
+
+#: midx.c:1081
+msgid "Sorting objects by packfile"
+msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
+
+#: pkt-line.c:92
+msgid "unable to write flush packet"
+msgstr "пакетът за изчистване на буферите не може да се запише"
+
+#: pkt-line.c:99
+msgid "unable to write delim packet"
+msgstr "разделящият пакет не може да се запише"
+
+#: read-cache.c:723
+#, c-format
+msgid "'%s' does not have a commit checked out"
+msgstr "не е изтеглено подаване в „%s“"
+
+#: sequencer.c:2164
+#, c-format
+msgid "could not parse '%.*s'"
+msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
+
+#: transport.c:259
+msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
+msgstr ""
+"За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
+
+#: wt-status.c:1392
+msgid "Cherry-pick currently in progress."
+msgstr "В момента се извършва отбиране на подавания."
+
+#: wt-status.c:1405
+msgid " (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
+msgstr " (за да продължите, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
+
+#: wt-status.c:1420
+msgid "Revert currently in progress."
+msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
+
+#: wt-status.c:1432
+msgid " (run \"git revert --continue\" to continue)"
+msgstr " (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
+
+#: builtin/branch.c:452
+msgid "could not resolve HEAD"
+msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да се установи"
+
+#: builtin/branch.c:458
+#, c-format
+msgid "HEAD (%s) points outside of refs/heads/"
+msgstr "„HEAD“ (%s) сочи извън директорията „refs/heads“"
+
+#: builtin/branch.c:639
+msgid "show current branch name"
+msgstr "извеждане на името на текущия клон"
+
+#: builtin/checkout.c:751
+#, c-format
+msgid "staged changes in the following files may be lost: %s"
+msgstr "локалните промени в тези файлове ще се презапишат: %s"
+
+#: builtin/checkout.c:1390
+msgid "use overlay mode (default)"
+msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
+
+#: builtin/checkout.c:1425
+msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
+msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
+
+#: builtin/commit-tree.c:31
+#, c-format
+msgid "duplicate parent %s ignored"
+msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
+
+#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:520
+#, c-format
+msgid "not a valid object name %s"
+msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
+
+#: builtin/commit-tree.c:93
+#, c-format
+msgid "git commit-tree: failed to open '%s'"
+msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се отвори"
+
+#: builtin/commit-tree.c:96
+#, c-format
+msgid "git commit-tree: failed to read '%s'"
+msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се прочете"
+
+#: builtin/commit-tree.c:98
+#, c-format
+msgid "git commit-tree: failed to close '%s'"
+msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се затвори"
+
+#: builtin/commit-tree.c:111
+msgid "parent"
+msgstr "родител"
+
+#: builtin/commit-tree.c:112
+msgid "id of a parent commit object"
+msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
+
+#: builtin/commit-tree.c:118
+msgid "read commit log message from file"
+msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
+
+#: builtin/commit-tree.c:133
+msgid "must give exactly one tree"
+msgstr "трябва да е точно едно дърво"
+
+#: builtin/commit-tree.c:140
+msgid "git commit-tree: failed to read"
+msgstr "git commit-tree: не може да се прочете"
+
+#: builtin/commit.c:1192
+#, c-format
+msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
+msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
+
+#: builtin/commit-graph.c:68 builtin/commit-graph.c:105
+#, c-format
+msgid "Could not open commit-graph '%s'"
+msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
+
+#: builtin/difftool.c:715
+msgid "passed to `diff`"
+msgstr "подава се към „diff“"
+
+#: builtin/gc.c:126
+#, c-format
+msgid "failed to parse '%s' value '%s'"
+msgstr "стойността на „%s“ — „%s“ не може да се анализира"
+
+#: builtin/log.c:544 builtin/log.c:638
+#, c-format
+msgid "could not read object %s"
+msgstr "обектът не може да бъде прочетен: %s"
+
+#: builtin/log.c:663
+#, c-format
+msgid "unknown type: %d"
+msgstr "неизвестен вид: %d"
+
+#: builtin/log.c:901
+#, c-format
+msgid "cannot open patch file %s"
+msgstr "файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
+
+#: builtin/log.c:918
+msgid "need exactly one range"
+msgstr "трябва да зададете точно един диапазон"
+
+#: builtin/log.c:928
+msgid "not a range"
+msgstr "не е диапазон"
+
+#: builtin/log.c:1051
+msgid "cover letter needs email format"
+msgstr "придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
+
+#: builtin/log.c:1057
+msgid "failed to create cover-letter file"
+msgstr "неуспешно създаване на придружаващо писмо"
+
+#: builtin/log.c:1221
+msgid "two output directories?"
+msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
+
+#: builtin/log.c:1332 builtin/log.c:2076 builtin/log.c:2078 builtin/log.c:2090
+#, c-format
+msgid "unknown commit %s"
+msgstr "непознато подаване: „%s“"
+
+#: builtin/log.c:1347
+msgid "could not find exact merge base"
+msgstr "точната база за сливане не може да бъде открита"
+
+#: builtin/log.c:1351
+msgid ""
+"failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
+"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
+"Or you could specify base commit by --base=<base-commit-id> manually"
+msgstr ""
+"следеният клон не може да бъде установен. Ако искате ръчно да го\n"
+"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
+"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
+
+#: builtin/log.c:1371
+msgid "failed to find exact merge base"
+msgstr "точната база при сливане не може да бъде открита"
+
+#: builtin/log.c:1952
+msgid "failed to create output files"
+msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
+
+#: builtin/merge.c:808
+msgid ""
+"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
+"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
+"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
+
+#: builtin/merge.c:813
+msgid "An empty message aborts the commit.\n"
+msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
+
+#: builtin/merge.c:816
+#, c-format
+msgid ""
+"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
+"the commit.\n"
+msgstr ""
+"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
+"съобщение преустановява подаването.\n"
+
+#: builtin/read-tree.c:157
+msgid "suppress feedback messages"
+msgstr "без информационни съобщения"
+
+#: builtin/rebase.c:167 builtin/rebase.c:193 builtin/rebase.c:217
+#, c-format
+msgid "could not write '%s'."
+msgstr "„%s“ не може да се запише."
+
+#: builtin/rebase.c:1445
+msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
+msgstr "(остаряло) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
+
+#: builtin/rebase.c:1545
+msgid ""
+"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
+msgstr ""
+"Опцията „--preserve-merges“ е остаряла. Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
+"нея."
+
+#: builtin/replace.c:383
+#, c-format
+msgid "could not parse %s as a commit"
+msgstr "„%s“ не може да се анализира като подаване"
+
+#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:37
+msgid "git stash list [<options>]"
+msgstr "git stash list [ОПЦИЯ…]"
+
+#: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:42
+msgid "git stash show [<options>] [<stash>]"
+msgstr "git stash show [ОПЦИЯ…] [СКАТАНО]"
+
+#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:62
+msgid "git stash branch <branchname> [<stash>]"
+msgstr "git stash branch КЛОН [СКАТАНО]"
+
+#: builtin/stash.c:127
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a stash-like commit"
+msgstr "„%s“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
+
+#: builtin/stash.c:147
+#, c-format
+msgid "Too many revisions specified:%s"
+msgstr "Указани са прекалено много версии:%s"
+
+#: builtin/stash.c:175
+#, c-format
+msgid "%s is not a valid reference"
+msgstr "„%s“ е неправилно име за указател"
+
+#: builtin/stash.c:403
+msgid "cannot apply a stash in the middle of a merge"
+msgstr "по време на сливане не може да приложите нещо скатано"
+
+#: builtin/stash.c:414
+#, c-format
+msgid "could not generate diff %s^!."
+msgstr "файлът с разликите „%s^!“ не може да се генерира"
+
+#: builtin/stash.c:421
+msgid "conflicts in index.Try without --index."
+msgstr ""
+"в индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
+"index“."
+
+#: builtin/stash.c:427
+msgid "could not save index tree"
+msgstr "дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
+
+#: builtin/stash.c:434
+msgid "could not restore untracked files from stash"
+msgstr "неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
+
+#: builtin/stash.c:448
+#, c-format
+msgid "Merging %s with %s"
+msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“"
+
+#: builtin/stash.c:516 builtin/stash.c:615
+msgid "attempt to recreate the index"
+msgstr "опит за повторно създаване на индекса"
+
+#: builtin/stash.c:549
+#, c-format
+msgid "Dropped %s (%s)"
+msgstr "Изтрито: „%s“ (%s)"
+
+#: builtin/stash.c:552
+#, c-format
+msgid "%s: Could not drop stash entry"
+msgstr "Скатаното „%s“ не може да бъде изтрито"
+
+#: builtin/stash.c:577
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a stash reference"
+msgstr "„%s“ не е указател към нещо скатано"
+
+#: builtin/stash.c:789 builtin/stash.c:826
+#, c-format
+msgid "Cannot update %s with %s"
+msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
+
+#: builtin/stash.c:807 builtin/stash.c:1474 builtin/stash.c:1510
+msgid "stash message"
+msgstr "съобщение при скатаване"
+
+#: builtin/stash.c:817
+msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
+msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
+
+#: builtin/stash.c:1284
+msgid "Did you forget to 'git add'?"
+msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
+
+#: builtin/stash.c:1326
+#, c-format
+msgid "Saved working directory and index state %s"
+msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
+
+#: builtin/stash.c:1465 builtin/stash.c:1501
+msgid "keep index"
+msgstr "запазване на индекса"
+
+#: builtin/stash.c:1468 builtin/stash.c:1504
+msgid "quiet mode"
+msgstr "без извеждане на информация"
+
+#: builtin/stash.c:1470 builtin/stash.c:1506
+msgid "include untracked files in stash"
+msgstr "скатаване и на неследените файлове"
+
+#: builtin/stash.c:1472 builtin/stash.c:1508
+msgid "include ignore files"
+msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:569
+msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] <command>"
+msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] КОМАНДА"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:712
+msgid "git submodule--helper init [<options>] [<path>]"
+msgstr "git submodule--helper init [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2099
+msgid "git submodule--helper absorb-git-dirs [<options>] [<path>...]"
+msgstr "git submodule--helper absorb-git-dirs [ОПЦИЯ…] [ПЪТ…]"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2159
+msgid "unset the config in the .gitmodules file"
+msgstr "изтриване на настройка във файла „.gitmodules“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2164
+msgid "git submodule--helper config <name> [<value>]"
+msgstr "git submodule--helper config ИМЕ [СТОЙНОСТ]"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2165
+msgid "git submodule--helper config --unset <name>"
+msgstr "git submodule--helper config --unset ИМЕ"
+
+#: builtin/tag.c:25
+msgid ""
+"git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <file>]\n"
+"\t\t<tagname> [<head>]"
+msgstr ""
+"git tag [-a | -s | -u ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ] [-f] [-m СЪОБЩЕНИЕ | -F ФАЙЛ]\n"
+" ЕТИКЕТ [ВРЪХ]"
+
+#: t/helper/test-serve-v2.c:7
+msgid "test-tool serve-v2 [<options>]"
+msgstr "test-tool serve-v2 [ОПЦИЯ…]"
+
+#: remote-curl.c:157
+#, c-format
+msgid "invalid quoting in push-option value: '%s'"
+msgstr ""
+"неправилно екраниране или цитиране в стойността към опция за изтласкване: "
+"„%s“"
+
+#: remote-curl.c:254
+#, c-format
+msgid "%sinfo/refs not valid: is this a git repository?"
+msgstr "„%sinfo/refs“ е неизползваемо, проверете дали е хранилище на git"
+
+#: remote-curl.c:355
+msgid "invalid server response; expected service, got flush packet"
+msgstr ""
+"неправилен отговор от сървъра: очакваше се услуга, а бе получен изчистващ "
+"пакет „flush“"
+
+#: remote-curl.c:386
+#, c-format
+msgid "invalid server response; got '%s'"
+msgstr "неправилен отговор от сървъра, бе получено: „%s“"
+
+#: remote-curl.c:446
+#, c-format
+msgid "repository '%s' not found"
+msgstr "хранилището „%s“ липсва"
+
+#: remote-curl.c:450
+#, c-format
+msgid "Authentication failed for '%s'"
+msgstr "Неуспешна идентификация към „%s“"
+
+#: remote-curl.c:454
+#, c-format
+msgid "unable to access '%s': %s"
+msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
+
+#: remote-curl.c:724
+#, c-format
+msgid "RPC failed; %s"
+msgstr "Неуспешно отдалечено извикване. %s"
+
+#: remote-curl.c:764
+msgid "cannot handle pushes this big"
+msgstr "толкова големи изтласквания не може да се изпълнят"
+
+#: remote-curl.c:1014
+msgid "dumb http transport does not support shallow capabilities"
+msgstr "опростеният транспорт по http не поддържа плитки клиенти"
+
+#: remote-curl.c:1028
+msgid "fetch failed."
+msgstr "неуспешно доставяне."
+
+#: remote-curl.c:1120 remote-curl.c:1126
+#, c-format
+msgid "protocol error: expected sha/ref, got %s'"
+msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 или указател, а бе получено: „%s“"
+
+#: remote-curl.c:1138 remote-curl.c:1252
+#, c-format
+msgid "http transport does not support %s"
+msgstr "транспортът по http не поддържа „%s“"
+
+#: remote-curl.c:1174
+msgid "git-http-push failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „git-http-push“"
+
+#: command-list.h:113
+msgid "Add or parse structured information in commit messages"
+msgstr ""
+"Добавяне или обработка на структурирана информация в съобщенията при подаване"
+
+#: git-submodule.sh:239
+#, sh-format
+msgid "'$sm_path' does not have a commit checked out"
+msgstr "в „${sm_path}“ не е изтеглено подаване"
+
+#: git-submodule.sh:606
+#, sh-format
+msgid ""
+"Unable to fetch in submodule path '$displaypath'; trying to directly fetch "
+"$sha1:"
+msgstr ""
+"Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“, опит за директно "
+"доставяне на „${sha1}“"
+
+#: advice.c:103
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
-#: advice.c:154
+#: advice.c:156
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:156
+#: advice.c:158
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:158
+#: advice.c:160
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:160
+#: advice.c:162
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:162
+#: advice.c:164
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
-#: advice.c:164
+#: advice.c:166
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:172
+#: advice.c:174
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -195,23 +1521,23 @@ msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
-#: advice.c:180
+#: advice.c:182
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:185 builtin/merge.c:1290
+#: advice.c:187 builtin/merge.c:1320
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
-#: advice.c:187
+#: advice.c:189
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
-#: advice.c:188
+#: advice.c:190
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
-#: advice.c:194
+#: advice.c:196
#, c-format
msgid ""
"Note: checking out '%s'.\n"
@@ -248,100 +1574,100 @@ msgstr "командният ред завършва с „/“"
msgid "unclosed quote"
msgstr "кавичка без еш"
-#: apply.c:59
+#: apply.c:63
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
-#: apply.c:75
+#: apply.c:79
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
-#: apply.c:125
+#: apply.c:129
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
-#: apply.c:127
+#: apply.c:131
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
-#: apply.c:130
+#: apply.c:134
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
-#: apply.c:141
+#: apply.c:145
msgid "--index outside a repository"
msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
-#: apply.c:144
+#: apply.c:148
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
-#: apply.c:825
+#: apply.c:829
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
-#: apply.c:834
+#: apply.c:838
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
-#: apply.c:908
+#: apply.c:912
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
-#: apply.c:946
+#: apply.c:950
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
-#: apply.c:952
+#: apply.c:956
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
-#: apply.c:953
+#: apply.c:957
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
-#: apply.c:958
+#: apply.c:962
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
"null“"
-#: apply.c:987
+#: apply.c:991
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
-#: apply.c:1306
+#: apply.c:1310
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
-#: apply.c:1478
+#: apply.c:1482
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
-#: apply.c:1547
+#: apply.c:1551
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:1567
+#: apply.c:1571
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -356,71 +1682,71 @@ msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1580
+#: apply.c:1584
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1768
+#: apply.c:1772
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1770
+#: apply.c:1774
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
-#: apply.c:1804
+#: apply.c:1808
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
-#: apply.c:1841
+#: apply.c:1845
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1843
+#: apply.c:1847
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
-#: apply.c:1846
+#: apply.c:1850
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
-#: apply.c:1993
+#: apply.c:1997
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:2030
+#: apply.c:2034
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
-#: apply.c:2192
+#: apply.c:2196
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
-#: apply.c:2278
+#: apply.c:2282
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: apply.c:2282
+#: apply.c:2286
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: apply.c:2941
+#: apply.c:2945
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
-#: apply.c:3062
+#: apply.c:3066
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -429,13 +1755,13 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
-#: apply.c:3074
+#: apply.c:3078
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
-#: apply.c:3080
+#: apply.c:3084
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -444,317 +1770,317 @@ msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3102
+#: apply.c:3106
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
-#: apply.c:3110
+#: apply.c:3114
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
"парче за „%s“ липсва"
-#: apply.c:3157
+#: apply.c:3161
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
-#: apply.c:3167
+#: apply.c:3171
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
-#: apply.c:3175
+#: apply.c:3179
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
-#: apply.c:3193
+#: apply.c:3197
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
-#: apply.c:3206
+#: apply.c:3210
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
-#: apply.c:3212
+#: apply.c:3216
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
-#: apply.c:3233
+#: apply.c:3237
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
-#: apply.c:3356
+#: apply.c:3360
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: apply.c:3408 apply.c:3419 apply.c:3465 midx.c:58 setup.c:278
+#: apply.c:3412 apply.c:3423 apply.c:3469 midx.c:59 setup.c:279
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: apply.c:3416
+#: apply.c:3420
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
-#: apply.c:3445 apply.c:3688
+#: apply.c:3449 apply.c:3692
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
-#: apply.c:3531 apply.c:3703
+#: apply.c:3535 apply.c:3707
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: apply.c:3540 apply.c:3711
+#: apply.c:3544 apply.c:3715
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
-#: apply.c:3575
+#: apply.c:3579
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: apply.c:3578
+#: apply.c:3582
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3594 apply.c:3598
+#: apply.c:3598 apply.c:3602
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: apply.c:3610
+#: apply.c:3614
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3624
+#: apply.c:3628
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
-#: apply.c:3629
+#: apply.c:3633
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
-#: apply.c:3655
+#: apply.c:3659
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
-#: apply.c:3728
+#: apply.c:3732
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
-#: apply.c:3730
+#: apply.c:3734
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: apply.c:3881 apply.c:3883 read-cache.c:820 read-cache.c:846
-#: read-cache.c:1299
+#: apply.c:3885 apply.c:3887 read-cache.c:830 read-cache.c:856
+#: read-cache.c:1309
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
-#: apply.c:3939
+#: apply.c:3943
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: apply.c:3942
+#: apply.c:3946
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
-#: apply.c:3962
+#: apply.c:3966
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: apply.c:3967
+#: apply.c:3971
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: apply.c:3987
+#: apply.c:3991
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
-#: apply.c:3991
+#: apply.c:3995
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: apply.c:4006
+#: apply.c:4010
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: apply.c:4098
+#: apply.c:4102
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4105
+#: apply.c:4109
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
-#: apply.c:4108
+#: apply.c:4112
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4113 builtin/checkout.c:248 builtin/reset.c:143
+#: apply.c:4117 builtin/checkout.c:257 builtin/reset.c:143
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
-#: apply.c:4117
+#: apply.c:4121
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
-#: apply.c:4127
+#: apply.c:4131
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
-#: apply.c:4265
+#: apply.c:4269
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: apply.c:4299
+#: apply.c:4303
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: apply.c:4305
+#: apply.c:4309
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4313
+#: apply.c:4317
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4319 apply.c:4464
+#: apply.c:4323 apply.c:4468
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: apply.c:4362
+#: apply.c:4366
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: apply.c:4366
+#: apply.c:4370
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: apply.c:4436
+#: apply.c:4440
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: apply.c:4534
+#: apply.c:4538
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: apply.c:4542
+#: apply.c:4546
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: apply.c:4545
+#: apply.c:4549
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: apply.c:4556
+#: apply.c:4560
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4564 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
+#: apply.c:4568 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: apply.c:4578
+#: apply.c:4582
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: apply.c:4582
+#: apply.c:4586
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: apply.c:4692
+#: apply.c:4696
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
-#: apply.c:4700
+#: apply.c:4704
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: apply.c:4720
+#: apply.c:4724
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: apply.c:4875
+#: apply.c:4879
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
-#: apply.c:4902
+#: apply.c:4906
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4908 apply.c:4923
+#: apply.c:4912 apply.c:4927
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
-#: apply.c:4916
+#: apply.c:4920
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -763,145 +2089,144 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4932 builtin/add.c:539 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
+#: apply.c:4936 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: apply.c:4959 apply.c:4962 builtin/am.c:2203 builtin/am.c:2206
-#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:263
-#: builtin/pull.c:200 builtin/submodule--helper.c:407
+#: apply.c:4963 apply.c:4966 builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213
+#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:271
+#: builtin/pull.c:207 builtin/submodule--helper.c:407
#: builtin/submodule--helper.c:1366 builtin/submodule--helper.c:1369
-#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
-#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:197
+#: builtin/submodule--helper.c:1849 builtin/submodule--helper.c:1852
+#: builtin/submodule--helper.c:2091 git-add--interactive.perl:197
msgid "path"
msgstr "път"
-#: apply.c:4960
+#: apply.c:4964
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4963
+#: apply.c:4967
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4965 builtin/am.c:2212
+#: apply.c:4969 builtin/am.c:2219
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: apply.c:4966
+#: apply.c:4970
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: apply.c:4969
+#: apply.c:4973
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: apply.c:4971
+#: apply.c:4975
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4975
+#: apply.c:4979
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: apply.c:4977
+#: apply.c:4981
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4979
+#: apply.c:4983
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: apply.c:4981
+#: apply.c:4985
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: apply.c:4983
+#: apply.c:4987
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
-#: apply.c:4985
+#: apply.c:4989
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: apply.c:4987
+#: apply.c:4991
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: apply.c:4990
+#: apply.c:4994
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: apply.c:4992
+#: apply.c:4996
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-#: apply.c:4994
+#: apply.c:4998
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:4997 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
+#: apply.c:5001 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: apply.c:4999
+#: apply.c:5003
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:5000 builtin/am.c:2191 builtin/interpret-trailers.c:97
+#: apply.c:5004 builtin/am.c:2198 builtin/interpret-trailers.c:97
#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
-#: builtin/pack-objects.c:3314 builtin/rebase.c:1065
+#: builtin/pack-objects.c:3317 builtin/rebase.c:1415
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: apply.c:5001
+#: apply.c:5005
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:5004 apply.c:5007
+#: apply.c:5008 apply.c:5011
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: apply.c:5010
+#: apply.c:5014
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: apply.c:5012
+#: apply.c:5016
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: apply.c:5014
+#: apply.c:5018
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: apply.c:5016
+#: apply.c:5020
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:5017 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1312 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:724
-#: builtin/log.c:2037 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
-#: builtin/rebase--interactive.c:159
+#: apply.c:5021 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1317 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
+#: builtin/log.c:2045 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: apply.c:5019
+#: apply.c:5023
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: apply.c:5022
+#: apply.c:5026
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:5024 builtin/am.c:2200
+#: apply.c:5028 builtin/am.c:2207
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: apply.c:5025
+#: apply.c:5029
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
@@ -924,7 +2249,7 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:515 builtin/rm.c:299
+#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:516 builtin/rm.c:299
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
@@ -956,7 +2281,7 @@ msgstr "ФОРМАТ"
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:456 builtin/log.c:1549
+#: archive.c:456 builtin/log.c:1557
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
@@ -964,11 +2289,11 @@ msgstr "ПРЕФИКС"
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:458 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
-#: builtin/fast-export.c:1091 builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895
-#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
-#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
-#: parse-options.h:162
+#: archive.c:458 builtin/blame.c:821 builtin/blame.c:822
+#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1091
+#: builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895 builtin/hash-object.c:105
+#: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
+#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:176
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
@@ -1000,8 +2325,8 @@ msgstr "добро компресиране"
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:115
-#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1859
+#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
+#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1858
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
@@ -1009,7 +2334,7 @@ msgstr "хранилище"
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
+#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:713
#: builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "команда"
@@ -1055,16 +2380,16 @@ msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o
msgid "cannot read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: archive-tar.c:458
+#: archive-tar.c:459
#, c-format
msgid "unable to start '%s' filter"
msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
-#: archive-tar.c:461
+#: archive-tar.c:462
msgid "unable to redirect descriptor"
msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
-#: archive-tar.c:468
+#: archive-tar.c:469
#, c-format
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
@@ -1079,7 +2404,7 @@ msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
-#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:225 builtin/pack-objects.c:228
+#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:226 builtin/pack-objects.c:229
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
@@ -1181,26 +2506,26 @@ msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери б
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
-#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
+#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:248
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bisect.c:937 builtin/merge.c:139
+#: bisect.c:928 builtin/merge.c:146
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: bisect.c:967
+#: bisect.c:958
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
-#: bisect.c:986
+#: bisect.c:977
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
-#: bisect.c:994
+#: bisect.c:985
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -1209,7 +2534,7 @@ msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
-#: bisect.c:1013
+#: bisect.c:1004
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -1219,53 +2544,53 @@ msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
-#: bisect.c:1019
+#: bisect.c:1010
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
-#: blame.c:1792
+#: blame.c:1794
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
-#: blame.c:1806
+#: blame.c:1808
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
-#: blame.c:1827
+#: blame.c:1829
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:1836 bundle.c:164 ref-filter.c:2071 remote.c:1948 sequencer.c:1993
-#: sequencer.c:4064 builtin/commit.c:1004 builtin/log.c:378 builtin/log.c:936
-#: builtin/log.c:1420 builtin/log.c:1796 builtin/log.c:2086 builtin/merge.c:407
-#: builtin/pack-objects.c:3137 builtin/pack-objects.c:3152
+#: blame.c:1838 bundle.c:164 ref-filter.c:2077 remote.c:1938 sequencer.c:2030
+#: sequencer.c:4224 builtin/commit.c:1017 builtin/log.c:382 builtin/log.c:940
+#: builtin/log.c:1428 builtin/log.c:1804 builtin/log.c:2094 builtin/merge.c:415
+#: builtin/pack-objects.c:3140 builtin/pack-objects.c:3155
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
-#: blame.c:1854
+#: blame.c:1856
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
-#: blame.c:1865
+#: blame.c:1867
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
-#: blame.c:1876
+#: blame.c:1878
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
-#: branch.c:52
+#: branch.c:53
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -1278,88 +2603,88 @@ msgstr ""
"информацията за следения клон чрез:\n"
"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
-#: branch.c:66
+#: branch.c:67
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr ""
"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
-#: branch.c:92
+#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
msgstr ""
"Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
"пребазиране."
-#: branch.c:93
+#: branch.c:94
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
-#: branch.c:97
+#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“ чрез пребазиране."
-#: branch.c:98
+#: branch.c:99
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
-#: branch.c:103
+#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
-#: branch.c:104
+#: branch.c:105
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
-#: branch.c:108
+#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
-#: branch.c:109
+#: branch.c:110
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
-#: branch.c:118
+#: branch.c:119
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
-#: branch.c:155
+#: branch.c:156
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
-#: branch.c:188
+#: branch.c:189
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
-#: branch.c:207
+#: branch.c:208
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
-#: branch.c:212
+#: branch.c:213
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
-#: branch.c:232
+#: branch.c:233
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
-#: branch.c:234
+#: branch.c:235
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
-#: branch.c:236
+#: branch.c:237
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
@@ -1378,17 +2703,17 @@ msgstr ""
"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
"изтласква."
-#: branch.c:280
+#: branch.c:281
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
-#: branch.c:300
+#: branch.c:301
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
-#: branch.c:305
+#: branch.c:306
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
@@ -1413,8 +2738,8 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2215 sequencer.c:2763
-#: builtin/commit.c:776
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2281 sequencer.c:2916
+#: builtin/commit.c:788
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -1463,7 +2788,7 @@ msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:457 builtin/log.c:193 builtin/log.c:1701 builtin/shortlog.c:306
+#: bundle.c:457 builtin/log.c:197 builtin/log.c:1709 builtin/shortlog.c:306
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
@@ -1486,9 +2811,8 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:50 sequencer.c:2567 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
-#: builtin/am.c:1375 builtin/am.c:2019 builtin/replace.c:376
-#: builtin/replace.c:448
+#: commit.c:50 sequencer.c:2697 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
+#: builtin/am.c:1377 builtin/am.c:2022 builtin/replace.c:455
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -1521,29 +2845,29 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.graftFileDeprecated false"
-#: commit.c:1122
+#: commit.c:1128
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1125
+#: commit.c:1131
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1128
+#: commit.c:1134
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: commit.c:1131
+#: commit.c:1137
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: commit.c:1385
+#: commit.c:1391
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1553,129 +2877,94 @@ msgstr ""
"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
-#: commit-graph.c:101
-#, c-format
-msgid "graph file %s is too small"
-msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията „%s“ е твърде малък"
-
-#: commit-graph.c:136
-#, c-format
-msgid "graph signature %X does not match signature %X"
-msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-
-#: commit-graph.c:143
-#, c-format
-msgid "graph version %X does not match version %X"
-msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-
-#: commit-graph.c:150
-#, c-format
-msgid "hash version %X does not match version %X"
-msgstr "версията на отпечатъка на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-
-#: commit-graph.c:173
-msgid "chunk lookup table entry missing; graph file may be incomplete"
-msgstr ""
-"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
-
-#: commit-graph.c:184
-#, c-format
-msgid "improper chunk offset %08x%08x"
-msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
-
-#: commit-graph.c:221
-#, c-format
-msgid "chunk id %08x appears multiple times"
-msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
-
-#: commit-graph.c:334
+#: commit-graph.c:388
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
-#: commit-graph.c:671 builtin/pack-objects.c:2646
+#: commit-graph.c:730 builtin/pack-objects.c:2649
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
-#: commit-graph.c:704
+#: commit-graph.c:763
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:720
+#: commit-graph.c:779
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:732
+#: commit-graph.c:791
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:752
+#: commit-graph.c:811
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:869
+#: commit-graph.c:928
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
-#: commit-graph.c:882
+#: commit-graph.c:941
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
-#: commit-graph.c:884
+#: commit-graph.c:943
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
-#: commit-graph.c:898
+#: commit-graph.c:957
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
-#: commit-graph.c:930
+#: commit-graph.c:989
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
-#: commit-graph.c:943
+#: commit-graph.c:1002
msgid "Counting distinct commits in commit graph"
msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:956
+#: commit-graph.c:1015
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
-#: commit-graph.c:965
+#: commit-graph.c:1024
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:989
+#: commit-graph.c:1048
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
-#: commit-graph.c:996 midx.c:769
+#: commit-graph.c:1055 midx.c:805
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: commit-graph.c:1036
+#: commit-graph.c:1095
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
-#: commit-graph.c:1109
+#: commit-graph.c:1160
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
-#: commit-graph.c:1153
+#: commit-graph.c:1204
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
@@ -1721,7 +3010,7 @@ msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
-#: config.c:378 sequencer.c:2330
+#: config.c:378 sequencer.c:2459
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
@@ -1861,139 +3150,139 @@ msgstr ""
"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
-#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3394
+#: config.c:1483 builtin/pack-objects.c:3397
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
-#: config.c:1602
+#: config.c:1604
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
-#: config.c:1605
+#: config.c:1607
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
-#: config.c:1622
+#: config.c:1624
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
-#: config.c:1652
+#: config.c:1654
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
-#: config.c:1705
+#: config.c:1710
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:2037
+#: config.c:2059
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:2207
+#: config.c:2229
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-#: config.c:2250
+#: config.c:2272
#, c-format
msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
msgstr ""
"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
-#: config.c:2276
+#: config.c:2298
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
-#: config.c:2322
+#: config.c:2344
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:2324
+#: config.c:2346
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2405
+#: config.c:2427
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
-#: config.c:2437
+#: config.c:2459
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2466
+#: config.c:2488
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
-#: config.c:2716 config.c:3040
+#: config.c:2740 config.c:3064
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
-#: config.c:2727
+#: config.c:2751
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "отваряне на „%s“"
-#: config.c:2762 builtin/config.c:328
+#: config.c:2786 builtin/config.c:328
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон: %s"
-#: config.c:2787
+#: config.c:2811
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
-#: config.c:2800 config.c:3053
+#: config.c:2824 config.c:3077
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:2811
+#: config.c:2835
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: config.c:2820 config.c:3058
+#: config.c:2844 config.c:3082
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
-#: config.c:2905 config.c:3155
+#: config.c:2929 config.c:3179
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
-#: config.c:2939
+#: config.c:2963
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:2941 builtin/remote.c:782
+#: config.c:2965 builtin/remote.c:782
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-#: config.c:3031
+#: config.c:3055
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "неправилно име на раздел: %s"
-#: config.c:3198
+#: config.c:3222
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -2153,28 +3442,28 @@ msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr ""
"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
-#: connect.c:1259
+#: connect.c:1260
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
-#: connect.c:1304
+#: connect.c:1307
msgid "unable to fork"
msgstr "неуспешно създаване на процес"
-#: connected.c:68 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:146
+#: connected.c:85 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на свързаността"
-#: connected.c:80
+#: connected.c:97
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
-#: connected.c:100
+#: connected.c:117
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
-#: connected.c:107
+#: connected.c:124
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
@@ -2417,24 +3706,19 @@ msgstr "файлът с подредбата на съответствията
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
-#: diff.c:108
-#, c-format
-msgid "option '%s' requires a value"
-msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
-
-#: diff.c:158
+#: diff.c:155
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
"директории\n"
-#: diff.c:163
+#: diff.c:160
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
-#: diff.c:291
+#: diff.c:296
msgid ""
"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
"'dimmed-zebra', 'plain'"
@@ -2443,33 +3727,33 @@ msgstr ""
"„default“ (стандартно), „blocks“ (парчета), „zebra“ (райе), "
"„dimmed_zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
-#: diff.c:319
+#: diff.c:324
#, c-format
msgid ""
"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
msgstr ""
-"неподдържан режим за настройката „color-moved-ws mode“ — „%s“, possible "
-"values are „ignore-space-change“ (пренебрегване на промените на празните "
+"неподдържан режим за настройката „color-moved-ws mode“ — „%s“, възможните "
+"стойности са „ignore-space-change“ (пренебрегване на промените на празните "
"знаци), „ignore-space-at-eol“ (пренебрегване на промените на празните знаци "
"в края на реда), „ignore-all-space“ (пренебрегване на всички празни знаци), "
"„allow-indentation-change“ (позволяване на промените в празните знаци за "
"форматиране)"
-#: diff.c:327
+#: diff.c:332
msgid ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
"whitespace modes"
msgstr ""
-"color-moved-ws: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
+"„color-moved-ws“: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
"за празни знаци"
-#: diff.c:400
+#: diff.c:405
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
-#: diff.c:460
+#: diff.c:465
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -2478,27 +3762,33 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4211
+#: diff.c:4210
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:4553
+#: diff.c:4555
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:4556
+#: diff.c:4558
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
-#: diff.c:4634
+#: diff.c:4636
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:4800
+#: diff.c:4689 diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:5216
+#: parse-options.c:200
+#, c-format
+msgid "%s expects a numerical value"
+msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
+
+#: diff.c:4721
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -2507,63 +3797,63 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4814
-#, c-format
-msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
-msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
+#: diff.c:5268 builtin/log.c:167
+msgid "suppress diff output"
+msgstr "без извеждане на разликите"
-#: diff.c:5900
+#: diff.c:6148
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
-#: diff.c:5903
+#: diff.c:6151
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
-"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
+"установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
+"файлове."
-#: diff.c:5906
+#: diff.c:6154
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
-#: dir.c:538
+#: dir.c:537
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
-#: dir.c:927
+#: dir.c:926
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
-#: dir.c:1842
+#: dir.c:1843
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: dir.c:2084
+#: dir.c:2085
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:2208
+#: dir.c:2209
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
-#: dir.c:3009
+#: dir.c:3013
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
-#: dir.c:3054 dir.c:3059
+#: dir.c:3058 dir.c:3063
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: dir.c:3088
+#: dir.c:3092
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
@@ -2577,7 +3867,7 @@ msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да зат
msgid "Filtering content"
msgstr "Филтриране на съдържанието"
-#: entry.c:465
+#: entry.c:476
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
@@ -2592,7 +3882,7 @@ msgstr "неправилен път към пространства от име
msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
-#: exec-cmd.c:361
+#: exec-cmd.c:363
#, c-format
msgid "too many args to run %s"
msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
@@ -2619,229 +3909,229 @@ msgstr ""
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:256
+#: fetch-pack.c:258
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1264
+#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1271
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1271
+#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1277
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1273
+#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1279
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1276
+#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1282
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1278
+#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1284
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:374 fetch-pack.c:1282
+#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1288
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:415
+#: fetch-pack.c:417
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
-#: fetch-pack.c:432
+#: fetch-pack.c:434
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
-#: fetch-pack.c:463
+#: fetch-pack.c:465
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
-#: fetch-pack.c:475 progress.c:229
+#: fetch-pack.c:477 progress.c:284
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
-#: fetch-pack.c:487
+#: fetch-pack.c:489
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:533
+#: fetch-pack.c:535
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
-#: fetch-pack.c:740
+#: fetch-pack.c:744
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
-#: fetch-pack.c:779
+#: fetch-pack.c:783
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:787
+#: fetch-pack.c:791
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
-#: fetch-pack.c:855
+#: fetch-pack.c:859
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
-#: fetch-pack.c:871
+#: fetch-pack.c:875
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: fetch-pack.c:873
+#: fetch-pack.c:877
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:902
+#: fetch-pack.c:906
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-#: fetch-pack.c:906
+#: fetch-pack.c:910
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:909
+#: fetch-pack.c:913
msgid "Server supports no-done"
msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
-#: fetch-pack.c:915
+#: fetch-pack.c:919
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
-#: fetch-pack.c:919
+#: fetch-pack.c:923
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
-#: fetch-pack.c:923
+#: fetch-pack.c:927
msgid "Server supports side-band"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
-#: fetch-pack.c:927
+#: fetch-pack.c:931
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
-#: fetch-pack.c:931
+#: fetch-pack.c:935
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
-#: fetch-pack.c:941
+#: fetch-pack.c:945
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
-#: fetch-pack.c:947 fetch-pack.c:1140
+#: fetch-pack.c:951 fetch-pack.c:1144
msgid "Server supports filter"
msgstr "Сървърът поддържа филтри"
-#: fetch-pack.c:955
+#: fetch-pack.c:959
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
-#: fetch-pack.c:961
+#: fetch-pack.c:965
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
-#: fetch-pack.c:965
+#: fetch-pack.c:969
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
-#: fetch-pack.c:967
+#: fetch-pack.c:971
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-#: fetch-pack.c:984
+#: fetch-pack.c:988
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:996 fetch-pack.c:1419
+#: fetch-pack.c:1000 fetch-pack.c:1449
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1134
+#: fetch-pack.c:1138
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
-#: fetch-pack.c:1184
+#: fetch-pack.c:1189
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
-#: fetch-pack.c:1190
+#: fetch-pack.c:1195
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:1229
+#: fetch-pack.c:1234
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1234
+#: fetch-pack.c:1239
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
-#: fetch-pack.c:1244
+#: fetch-pack.c:1249
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
-#: fetch-pack.c:1246
+#: fetch-pack.c:1251
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
"други раздели"
-#: fetch-pack.c:1287
+#: fetch-pack.c:1293
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
-#: fetch-pack.c:1308
+#: fetch-pack.c:1340
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1318
+#: fetch-pack.c:1345
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1322
+#: fetch-pack.c:1350
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
-#: fetch-pack.c:1646
+#: fetch-pack.c:1676
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1664 builtin/clone.c:671
+#: fetch-pack.c:1699 builtin/clone.c:676
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: fetch-pack.c:1690
+#: fetch-pack.c:1726
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:1693
+#: fetch-pack.c:1729
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
@@ -2869,7 +4159,7 @@ msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
+#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:414 builtin/diff.c:82
#: builtin/rm.c:135
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
@@ -2945,28 +4235,28 @@ msgstr "команди на git от други директории от „$PA
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
-#: help.c:363 git.c:90
+#: help.c:363 git.c:97
#, c-format
msgid "unsupported command listing type '%s'"
msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
-#: help.c:410
+#: help.c:403
msgid "The common Git guides are:"
msgstr "Популярните въведения в Git са:"
-#: help.c:519
+#: help.c:512
msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
msgstr "За повече информация за КОМАНДА изпълнете „git help КОМАНДА“"
-#: help.c:524
+#: help.c:517
msgid "External commands"
msgstr "Външни команди"
-#: help.c:539
+#: help.c:532
msgid "Command aliases"
msgstr "Псевдоними на командите"
-#: help.c:603
+#: help.c:596
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -2975,36 +4265,36 @@ msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
-#: help.c:662
+#: help.c:655
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
-#: help.c:684
+#: help.c:677
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
"не съществува."
-#: help.c:689
+#: help.c:682
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
-#: help.c:694
+#: help.c:687
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
"имате предвид „%s“."
-#: help.c:702
+#: help.c:695
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
-#: help.c:706
+#: help.c:699
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
@@ -3018,16 +4308,16 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Най-близките команди са"
-#: help.c:721
+#: help.c:714
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
-#: help.c:789
+#: help.c:782
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
-#: help.c:793
+#: help.c:786
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -3041,7 +4331,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Команди с подобно име са:"
-#: ident.c:345
+#: ident.c:349
msgid ""
"\n"
"*** Please tell me who you are.\n"
@@ -3068,37 +4358,37 @@ msgstr ""
"хранилище.\n"
"\n"
-#: ident.c:369
+#: ident.c:379
msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
-#: ident.c:374
+#: ident.c:384
#, c-format
msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
msgstr ""
"адресът за е-поща не може да бъде отгатнат (най-доброто предположение бе "
"„%s“)"
-#: ident.c:384
+#: ident.c:401
msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
-#: ident.c:390
+#: ident.c:407
#, c-format
msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
-#: ident.c:398
+#: ident.c:415
#, c-format
msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
-#: ident.c:404
+#: ident.c:421
#, c-format
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
-#: ident.c:419 builtin/commit.c:608
+#: ident.c:436 builtin/commit.c:608
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
@@ -3111,7 +4401,7 @@ msgstr "не може да комбинирате множество филтр
msgid "expected 'tree:<depth>'"
msgstr "очаква се „tree:ДЪЛБОЧИНА“"
-#: list-objects-filter-options.c:152
+#: list-objects-filter-options.c:156
msgid "cannot change partial clone promisor remote"
msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
@@ -3143,125 +4433,126 @@ msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1884 builtin/am.c:1918
-#: builtin/checkout.c:416 builtin/checkout.c:745 builtin/clone.c:771
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1887 builtin/am.c:1921
+#: builtin/checkout.c:461 builtin/checkout.c:811 builtin/clone.c:776
+#: builtin/stash.c:264
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
-#: merge-recursive.c:332
+#: merge-recursive.c:322
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
-#: merge-recursive.c:355
+#: merge-recursive.c:345
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за пътя „%s“. Сливането е "
"преустановено."
-#: merge-recursive.c:364
+#: merge-recursive.c:354
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“. "
"Сливането е преустановено."
-#: merge-recursive.c:447
+#: merge-recursive.c:437
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
-#: merge-recursive.c:902
+#: merge-recursive.c:861
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:913
+#: merge-recursive.c:872
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-#: merge-recursive.c:927 merge-recursive.c:946
+#: merge-recursive.c:886 merge-recursive.c:905
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:936
+#: merge-recursive.c:895
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:978 builtin/cat-file.c:40
+#: merge-recursive.c:936 builtin/cat-file.c:40
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:980
+#: merge-recursive.c:939
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:1004
+#: merge-recursive.c:963
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: merge-recursive.c:1015
+#: merge-recursive.c:974
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
-#: merge-recursive.c:1020
+#: merge-recursive.c:979
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:1211
+#: merge-recursive.c:1175
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
-#: merge-recursive.c:1218
+#: merge-recursive.c:1182
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
-#: merge-recursive.c:1225
+#: merge-recursive.c:1189
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr ""
"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
"подаванията)"
-#: merge-recursive.c:1233 merge-recursive.c:1245
+#: merge-recursive.c:1197 merge-recursive.c:1209
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
-#: merge-recursive.c:1236 merge-recursive.c:1248
+#: merge-recursive.c:1200 merge-recursive.c:1212
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
-#: merge-recursive.c:1271
+#: merge-recursive.c:1235
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
"от подаванията)"
-#: merge-recursive.c:1275
+#: merge-recursive.c:1239
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
-#: merge-recursive.c:1276
+#: merge-recursive.c:1240
msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
msgstr ""
"Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
"подмодула:\n"
-#: merge-recursive.c:1279
+#: merge-recursive.c:1243
#, c-format
msgid ""
"If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -3277,31 +4568,31 @@ msgstr ""
"\n"
"Това приема предложеното.\n"
-#: merge-recursive.c:1288
+#: merge-recursive.c:1252
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
-#: merge-recursive.c:1361
+#: merge-recursive.c:1325
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-recursive.c:1366
+#: merge-recursive.c:1330
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-recursive.c:1398
+#: merge-recursive.c:1362
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1419
+#: merge-recursive.c:1385
#, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
-#: merge-recursive.c:1486
+#: merge-recursive.c:1457
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3310,7 +4601,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1491
+#: merge-recursive.c:1462
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3319,7 +4610,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1498
+#: merge-recursive.c:1469
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3328,7 +4619,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1503
+#: merge-recursive.c:1474
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3337,45 +4628,45 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1537
+#: merge-recursive.c:1509
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1537
+#: merge-recursive.c:1509
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1633 merge-recursive.c:2481 merge-recursive.c:3213
+#: merge-recursive.c:1589 merge-recursive.c:2445 merge-recursive.c:3085
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
-#: merge-recursive.c:1643
+#: merge-recursive.c:1599
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr ""
"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
-#: merge-recursive.c:1706
+#: merge-recursive.c:1657
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1734
+#: merge-recursive.c:1687
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1739
+#: merge-recursive.c:1692
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
"Вместо него се добавя „%s“"
-#: merge-recursive.c:1759
+#: merge-recursive.c:1711
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -3384,18 +4675,18 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1764
+#: merge-recursive.c:1716
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1868
+#: merge-recursive.c:1825
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2064
+#: merge-recursive.c:2030
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -3406,7 +4697,7 @@ msgstr ""
"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
-#: merge-recursive.c:2096
+#: merge-recursive.c:2062
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -3415,7 +4706,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
-#: merge-recursive.c:2106
+#: merge-recursive.c:2072
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -3425,7 +4716,7 @@ msgstr ""
"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
"на тези пътища там: %s."
-#: merge-recursive.c:2198
+#: merge-recursive.c:2164
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -3434,7 +4725,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2443
+#: merge-recursive.c:2408
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -3443,82 +4734,82 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
"„%s“ също е с променено име."
-#: merge-recursive.c:3022
+#: merge-recursive.c:2929
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:3025
+#: merge-recursive.c:2932
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:3094
+#: merge-recursive.c:2996
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:3094
+#: merge-recursive.c:2996
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:3105
+#: merge-recursive.c:3008
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:3112
+#: merge-recursive.c:3012
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:3160
+#: merge-recursive.c:3035
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:3182 git-submodule.sh:861
+#: merge-recursive.c:3057 git-submodule.sh:937
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:3183
+#: merge-recursive.c:3058
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3216
+#: merge-recursive.c:3088
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3319
+#: merge-recursive.c:3294
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3345
+#: merge-recursive.c:3317
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:3351
+#: merge-recursive.c:3322
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:3358
+#: merge-recursive.c:3329
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3367
+#: merge-recursive.c:3338
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3376
+#: merge-recursive.c:3347
#, c-format
msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3417
+#: merge-recursive.c:3385
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3527,131 +4818,131 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
" %s"
-#: merge-recursive.c:3428
+#: merge-recursive.c:3396
msgid "Already up to date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:3437
+#: merge-recursive.c:3405
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:3536
+#: merge-recursive.c:3504
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:3549
+#: merge-recursive.c:3517
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:3588
+#: merge-recursive.c:3556
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:3654
+#: merge-recursive.c:3622
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:3670 builtin/merge.c:692 builtin/merge.c:850
+#: merge-recursive.c:3638 builtin/merge.c:702 builtin/merge.c:873
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: midx.c:65
+#: midx.c:66
#, c-format
msgid "multi-pack-index file %s is too small"
msgstr "файлът с индекса за множество пакети „%s“ е твърде малък"
-#: midx.c:81
+#: midx.c:82
#, c-format
msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
msgstr "отпечатъкът на индекса за множество пакети 0x%08x не съвпада с 0x%08x"
-#: midx.c:86
+#: midx.c:87
#, c-format
msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
msgstr "непозната версия на индекс за множество пакети — %d"
-#: midx.c:91
+#: midx.c:92
#, c-format
msgid "hash version %u does not match"
msgstr "версията на отпечатъка %u не съвпада"
-#: midx.c:105
+#: midx.c:106
msgid "invalid chunk offset (too large)"
msgstr "неправилно (прекалено голямо) отместване на откъс"
-#: midx.c:129
+#: midx.c:130
msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
msgstr ""
"идентификаторът за краен откъс на индекс за множество пакети се явява по-"
"рано от очакваното"
-#: midx.c:142
+#: midx.c:143
msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
msgstr "липсва откъс (pack-name) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:144
+#: midx.c:145
msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
msgstr "липсва откъс (OID fanout) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:146
+#: midx.c:147
msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
msgstr "липсва откъс (OID lookup) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:148
+#: midx.c:149
msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
msgstr "липсва откъс за отместванията на обекти от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:162
+#: midx.c:163
#, c-format
msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
msgstr ""
"неправилна подредба на имената в индекс за множество пакети: „%s“ се появи "
"преди „%s“"
-#: midx.c:205
+#: midx.c:209
#, c-format
msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
msgstr ""
"неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
-#: midx.c:246
+#: midx.c:250
msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
msgstr ""
"индексът за множество пакети съдържа 64-битови отмествания, но размерът на "
"„off_t“ е недостатъчен"
-#: midx.c:271
+#: midx.c:275
msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
msgstr ""
"грешка при създаването на пакетен файл на базата на индекс за множество "
"пакети"
-#: midx.c:407
+#: midx.c:443
#, c-format
msgid "failed to add packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
-#: midx.c:413
+#: midx.c:449
#, c-format
msgid "failed to open pack-index '%s'"
msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
-#: midx.c:507
+#: midx.c:543
#, c-format
msgid "failed to locate object %d in packfile"
msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
-#: midx.c:943
+#: midx.c:979
#, c-format
msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
-#: midx.c:981
+#: midx.c:1049
#, c-format
msgid ""
"oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
@@ -3659,27 +4950,27 @@ msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
"%<PRIx32> = fanout[%d]"
-#: midx.c:992
+#: midx.c:1062
#, c-format
msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
-#: midx.c:996
+#: midx.c:1087
msgid "Verifying object offsets"
msgstr "Проверка на отместването на обекти"
-#: midx.c:1004
+#: midx.c:1103
#, c-format
msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1010
+#: midx.c:1109
#, c-format
msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1019
+#: midx.c:1118
#, c-format
msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
@@ -3772,91 +5063,86 @@ msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран
msgid "hash mismatch %s"
msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
-#: packfile.c:607
+#: packfile.c:617
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1870
+#: packfile.c:1880
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1874
+#: packfile.c:1884
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
"да е отрязан)"
-#: parse-options.c:35
+#: parse-options.c:38
#, c-format
msgid "%s requires a value"
msgstr "опцията „%s“ изисква аргумент"
-#: parse-options.c:69
+#: parse-options.c:73
#, c-format
msgid "%s is incompatible with %s"
msgstr "опциите „%s“ и „%s“ са несъвместими"
-#: parse-options.c:74
+#: parse-options.c:78
#, c-format
msgid "%s : incompatible with something else"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с нещо"
-#: parse-options.c:88 parse-options.c:92 parse-options.c:260
+#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:287
#, c-format
msgid "%s takes no value"
msgstr "опцията „%s“ не приема аргументи"
-#: parse-options.c:90
+#: parse-options.c:94
#, c-format
msgid "%s isn't available"
msgstr "опцията „%s“ не е налична"
-#: parse-options.c:178
-#, c-format
-msgid "%s expects a numerical value"
-msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
-
-#: parse-options.c:194
+#: parse-options.c:216
#, c-format
msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
msgstr ""
"„%s“ очаква неотрицателно цяло число, евентуално със суфикс „k“/„m“/„g“"
-#: parse-options.c:322
+#: parse-options.c:356
#, c-format
msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
msgstr "нееднозначна опция: „%s“ (може да е „--%s%s“ или „--%s%s“)"
-#: parse-options.c:356 parse-options.c:364
+#: parse-options.c:390 parse-options.c:398
#, c-format
msgid "did you mean `--%s` (with two dashes ?)"
msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
-#: parse-options.c:649
+#: parse-options.c:733
#, c-format
msgid "unknown option `%s'"
msgstr "непозната опция: „%s“"
-#: parse-options.c:651
+#: parse-options.c:735
#, c-format
msgid "unknown switch `%c'"
msgstr "непознат флаг „%c“"
-#: parse-options.c:653
+#: parse-options.c:737
#, c-format
msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
-#: parse-options.c:675
+#: parse-options.c:759
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:694
+#: parse-options.c:778
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
@@ -3864,17 +5150,17 @@ msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:700
+#: parse-options.c:784
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
-#: parse-options.c:703
+#: parse-options.c:787
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:742
+#: parse-options.c:826
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
@@ -3895,12 +5181,12 @@ msgstr ""
"опцията „%s“ изисква някоя от стойностите: „always“ (винаги), "
"„auto“ (автоматично) или „never“ (никога)"
-#: parse-options-cb.c:110
+#: parse-options-cb.c:127 parse-options-cb.c:144
#, c-format
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: path.c:894
+#: path.c:897
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
@@ -3979,47 +5265,47 @@ msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат о
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
-#: pkt-line.c:104
+#: pkt-line.c:106
msgid "flush packet write failed"
msgstr "неуспешно изчистване на буферите при запис на пакет"
-#: pkt-line.c:144 pkt-line.c:230
+#: pkt-line.c:146 pkt-line.c:232
msgid "protocol error: impossibly long line"
msgstr "протоколна грешка: прекалено дълъг ред"
-#: pkt-line.c:160 pkt-line.c:162
+#: pkt-line.c:162 pkt-line.c:164
msgid "packet write with format failed"
msgstr "неуспешен запис на пакет с формат"
-#: pkt-line.c:194
+#: pkt-line.c:196
msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
msgstr ""
"неуспешен запис на пакетен файл — данните надвишават максималният размер на "
"пакет"
-#: pkt-line.c:201 pkt-line.c:208
+#: pkt-line.c:203 pkt-line.c:210
msgid "packet write failed"
msgstr "неуспешен запис на пакет"
-#: pkt-line.c:293
+#: pkt-line.c:295
msgid "read error"
msgstr "грешка при четене"
-#: pkt-line.c:301
+#: pkt-line.c:303
msgid "the remote end hung up unexpectedly"
msgstr "отдалеченото хранилище неочаквано прекъсна връзката"
-#: pkt-line.c:329
+#: pkt-line.c:331
#, c-format
msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
msgstr "протоколна грешка: неправилeн знак за дължина на ред: %.4s"
-#: pkt-line.c:339 pkt-line.c:344
+#: pkt-line.c:341 pkt-line.c:346
#, c-format
msgid "protocol error: bad line length %d"
msgstr "протоколна грешка: неправилна дължина на ред: %d"
-#: pkt-line.c:353
+#: pkt-line.c:362
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "отдалечена грешка: %s"
@@ -4033,7 +5319,7 @@ msgstr "Обновяване на индекса"
msgid "unable to create threaded lstat: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнението на „lstat“: %s"
-#: pretty.c:963
+#: pretty.c:966
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
@@ -4046,7 +5332,7 @@ msgid "could not read `log` output"
msgstr ""
"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
-#: range-diff.c:74 sequencer.c:4828
+#: range-diff.c:74 sequencer.c:4897
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
@@ -4060,48 +5346,48 @@ msgstr "неуспешно търсене на разлика"
msgid "could not parse log for '%s'"
msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: read-cache.c:673
+#: read-cache.c:680
#, c-format
msgid "will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)"
msgstr ""
"няма да бъде добавен псевдоним за файл „%s“ („%s“ вече съществува в индекса)"
-#: read-cache.c:689
+#: read-cache.c:696
msgid "cannot create an empty blob in the object database"
msgstr "в базата от данни за обектите не може да се създаде празен обект-BLOB"
-#: read-cache.c:710
+#: read-cache.c:718
#, c-format
msgid "%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories"
msgstr ""
"%s: може да добавяте само обикновени файлове, символни връзки и директории "
"на git"
-#: read-cache.c:765
+#: read-cache.c:775
#, c-format
msgid "unable to index file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде индексиран"
-#: read-cache.c:784
+#: read-cache.c:794
#, c-format
msgid "unable to add '%s' to index"
msgstr "„%s“ не може да се добави в индекса"
-#: read-cache.c:795
+#: read-cache.c:805
#, c-format
msgid "unable to stat '%s'"
msgstr "„stat“ не може да се изпълни върху „%s“"
-#: read-cache.c:1304
+#: read-cache.c:1314
#, c-format
msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
msgstr "„%s“ съществува и като файл, и като директория"
-#: read-cache.c:1489
+#: read-cache.c:1499
msgid "Refresh index"
msgstr "Обновяване на индекса"
-#: read-cache.c:1603
+#: read-cache.c:1613
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -4110,7 +5396,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1613
+#: read-cache.c:1623
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -4120,147 +5406,155 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1684
+#: read-cache.c:1679
#, c-format
msgid "bad signature 0x%08x"
msgstr "неправилен подпис: „0x%08x“"
-#: read-cache.c:1687
+#: read-cache.c:1682
#, c-format
msgid "bad index version %d"
msgstr "неправилна версия на индекса %d"
-#: read-cache.c:1696
+#: read-cache.c:1691
msgid "bad index file sha1 signature"
msgstr "неправилен подпис за контролна сума по SHA1 на файла на индекса"
-#: read-cache.c:1726
+#: read-cache.c:1721
#, c-format
msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
msgstr ""
"индексът ползва разширение „%.4s“, което не се поддържа от тази версия на git"
-#: read-cache.c:1728
+#: read-cache.c:1723
#, c-format
msgid "ignoring %.4s extension"
msgstr "игнориране на разширението „%.4s“"
-#: read-cache.c:1765
+#: read-cache.c:1760
#, c-format
msgid "unknown index entry format 0x%08x"
msgstr "непознат формат на запис в индекса: „0x%08x“"
-#: read-cache.c:1781
+#: read-cache.c:1776
#, c-format
msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
msgstr "неправилно име на поле в индекса близо до пътя „%s“"
-#: read-cache.c:1836
+#: read-cache.c:1833
msgid "unordered stage entries in index"
msgstr "неподредени записи в индекса"
-#: read-cache.c:1839
+#: read-cache.c:1836
#, c-format
msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
msgstr "множество записи за слетия файл „%s“"
-#: read-cache.c:1842
+#: read-cache.c:1839
#, c-format
msgid "unordered stage entries for '%s'"
msgstr "неподредени записи за „%s“"
-#: read-cache.c:1949 read-cache.c:2227 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
-#: builtin/add.c:459 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:294
-#: builtin/checkout.c:622 builtin/checkout.c:991 builtin/clean.c:955
-#: builtin/commit.c:344 builtin/diff-tree.c:116 builtin/grep.c:498
+#: read-cache.c:1946 read-cache.c:2234 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
+#: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:358
+#: builtin/checkout.c:672 builtin/checkout.c:1060 builtin/clean.c:955
+#: builtin/commit.c:344 builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:498
#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271
#: builtin/submodule--helper.c:330
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
-#: read-cache.c:2090
+#: read-cache.c:2087
#, c-format
msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
-#: read-cache.c:2103
+#: read-cache.c:2100
#, c-format
msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
msgstr "не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
-#: read-cache.c:2136
+#: read-cache.c:2133
#, c-format
msgid "%s: index file open failed"
msgstr "%s: неуспешно отваряне на файла на индекса"
-#: read-cache.c:2140
+#: read-cache.c:2137
#, c-format
msgid "%s: cannot stat the open index"
msgstr "%s: не може да се получи информация за отворения индекс със „stat“"
-#: read-cache.c:2144
+#: read-cache.c:2141
#, c-format
msgid "%s: index file smaller than expected"
msgstr "%s: файлът на индекса е по-малък от очакваното"
-#: read-cache.c:2148
+#: read-cache.c:2145
#, c-format
msgid "%s: unable to map index file"
msgstr "%s: неуспешно заделяне на съответстваща памет чрез „mmap“ на индекса"
-#: read-cache.c:2190
+#: read-cache.c:2187
#, c-format
msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
-#: read-cache.c:2217
+#: read-cache.c:2214
#, c-format
msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
-#: read-cache.c:2239
+#: read-cache.c:2246
#, c-format
msgid "could not freshen shared index '%s'"
msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се обнови"
-#: read-cache.c:2274
+#: read-cache.c:2293
#, c-format
msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
-#: read-cache.c:2971 sequencer.c:4791 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1087
+#: read-cache.c:2988 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1117
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:3044 sequencer.c:2237 sequencer.c:3647
+#: read-cache.c:3091 sequencer.c:2354 sequencer.c:3807
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: read-cache.c:3057
+#: read-cache.c:3104
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
-#: read-cache.c:3069
+#: read-cache.c:3116
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: read-cache.c:3088
+#: read-cache.c:3141
#, c-format
msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат поправени"
-#: read-cache.c:3237
+#: read-cache.c:3290
#, c-format
msgid "%s: cannot drop to stage #0"
msgstr "%s: не може да се премине към етап №0"
-#: rebase-interactive.c:10
+#: rebase-interactive.c:26
+#, c-format
+msgid ""
+"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
+msgstr ""
+"Непозната стойност „%s“ за настройката „rebase.missingCommitsCheck“. "
+"Настройката се прескача."
+
+#: rebase-interactive.c:35
msgid ""
"\n"
"Commands:\n"
@@ -4307,7 +5601,14 @@ msgstr ""
"Може да променяте последователността на редовете — те се изпълняват\n"
"последователно отгоре-надолу.\n"
-#: rebase-interactive.c:31 git-rebase--preserve-merges.sh:173
+#: rebase-interactive.c:56
+#, c-format
+msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
+msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
+msgstr[0] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команди)"
+msgstr[1] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команда)"
+
+#: rebase-interactive.c:65 git-rebase--preserve-merges.sh:173
msgid ""
"\n"
"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
@@ -4316,7 +5617,7 @@ msgstr ""
"Не изтривайте редове. Подаванията могат да се прескачат с командата "
"„drop“.\n"
-#: rebase-interactive.c:34 git-rebase--preserve-merges.sh:177
+#: rebase-interactive.c:68 git-rebase--preserve-merges.sh:177
msgid ""
"\n"
"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
@@ -4324,7 +5625,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
-#: rebase-interactive.c:40 git-rebase--preserve-merges.sh:816
+#: rebase-interactive.c:74 git-rebase--preserve-merges.sh:816
msgid ""
"\n"
"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
@@ -4339,7 +5640,7 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:45 git-rebase--preserve-merges.sh:893
+#: rebase-interactive.c:79 git-rebase--preserve-merges.sh:893
msgid ""
"\n"
"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
@@ -4349,125 +5650,154 @@ msgstr ""
"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:51 git-rebase--preserve-merges.sh:900
+#: rebase-interactive.c:85 git-rebase--preserve-merges.sh:900
msgid "Note that empty commits are commented out"
msgstr "Празните подавания са коментирани"
-#: rebase-interactive.c:62 rebase-interactive.c:75 sequencer.c:2219
-#: sequencer.c:4569 sequencer.c:4625 sequencer.c:4900
+#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3339
+#: sequencer.c:3365 sequencer.c:4996 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
#, c-format
-msgid "could not read '%s'."
-msgstr "от „%s“ не може да се чете."
+msgid "could not write '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се запише"
+
+#: rebase-interactive.c:108
+#, c-format
+msgid "could not copy '%s' to '%s'."
+msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“."
+
+#: rebase-interactive.c:173
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
+"Dropped commits (newer to older):\n"
+msgstr ""
+"Предупреждение: някои подавания може да са пропуснати.\n"
+"Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):\n"
+
+#: rebase-interactive.c:180
+#, c-format
+msgid ""
+"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
+"\n"
+"Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of "
+"warnings.\n"
+"The possible behaviours are: ignore, warn, error.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"За да не получавате това съобщение, изрично ползвайте командата „drop“.\n"
+"\n"
+"Настройката „rebase.missingCommitsCheck“ управлява нивото на предупреждение\n"
+"Възможните стойности са „ignore“ (пренебрегване), „warn“ (само "
+"предупреждение)\n"
+"или „error“ (считане за грешка).\n"
#: refs.c:192
#, c-format
msgid "%s does not point to a valid object!"
msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
-#: refs.c:583
+#: refs.c:597
#, c-format
msgid "ignoring dangling symref %s"
msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
-#: refs.c:585 ref-filter.c:1976
+#: refs.c:599 ref-filter.c:1982
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-#: refs.c:711
+#: refs.c:734
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
-#: refs.c:721 refs.c:772
+#: refs.c:744 refs.c:795
#, c-format
msgid "could not read ref '%s'"
msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
-#: refs.c:727
+#: refs.c:750
#, c-format
msgid "ref '%s' already exists"
msgstr "указателят „%s“ вече съществува"
-#: refs.c:732
+#: refs.c:755
#, c-format
msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
-#: refs.c:740 sequencer.c:396 sequencer.c:2549 sequencer.c:2675
-#: sequencer.c:2689 sequencer.c:2923 sequencer.c:4789 sequencer.c:4852
-#: wrapper.c:656
+#: refs.c:763 sequencer.c:400 sequencer.c:2679 sequencer.c:2805
+#: sequencer.c:2819 sequencer.c:3076 sequencer.c:4913 wrapper.c:656
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: refs.c:767 sequencer.c:4787 sequencer.c:4846 wrapper.c:225 wrapper.c:395
-#: builtin/am.c:713 builtin/rebase.c:575
+#: refs.c:790 wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:715 builtin/rebase.c:993
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: refs.c:774
+#: refs.c:797
#, c-format
msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
msgstr "неочакван идентификатор на обект при изтриването на „%s“"
-#: refs.c:905
+#: refs.c:928
#, c-format
msgid "log for ref %s has gap after %s"
msgstr "има пропуски в журнала с подаванията за указателя „%s“ след „%s“"
-#: refs.c:911
+#: refs.c:934
#, c-format
msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ свършва неочаквано след „%s“"
-#: refs.c:969
+#: refs.c:993
#, c-format
msgid "log for %s is empty"
msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ е празен"
-#: refs.c:1061
+#: refs.c:1085
#, c-format
msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
msgstr "указател не може да се обнови с грешно име „%s“"
-#: refs.c:1137
+#: refs.c:1161
#, c-format
msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
-#: refs.c:1911
+#: refs.c:1942
#, c-format
msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
-#: refs.c:1943
+#: refs.c:1974
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
-#: refs.c:2039 refs.c:2069
+#: refs.c:2070 refs.c:2100
#, c-format
msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
-#: refs.c:2045 refs.c:2080
+#: refs.c:2076 refs.c:2111
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
-#: refs/files-backend.c:1228
+#: refs/files-backend.c:1234
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: refs/files-backend.c:1242 refs/packed-backend.c:1532
+#: refs/files-backend.c:1248 refs/packed-backend.c:1532
#: refs/packed-backend.c:1542
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-#: refs/files-backend.c:1245 refs/packed-backend.c:1545
+#: refs/files-backend.c:1251 refs/packed-backend.c:1545
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
@@ -4477,7 +5807,7 @@ msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
msgid "invalid refspec '%s'"
msgstr "неправилен указател: „%s“"
-#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1861
+#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1907
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
@@ -4601,78 +5931,78 @@ msgstr "очаква се положителна широчина с лексе
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
-#: ref-filter.c:527
+#: ref-filter.c:531
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:554
+#: ref-filter.c:558
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:558
+#: ref-filter.c:562
#, c-format
msgid ""
"not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
msgstr "не е хранилище на git, а полето „%.*s“ изисква достъп данни на обектни"
-#: ref-filter.c:682
+#: ref-filter.c:686
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:745
+#: ref-filter.c:749
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:747
+#: ref-filter.c:751
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:749
+#: ref-filter.c:753
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
-#: ref-filter.c:777
+#: ref-filter.c:781
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:779
+#: ref-filter.c:783
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:781
+#: ref-filter.c:785
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:796
+#: ref-filter.c:800
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
-#: ref-filter.c:853
+#: ref-filter.c:857
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
-#: ref-filter.c:1447
+#: ref-filter.c:1453
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-#: ref-filter.c:1450
+#: ref-filter.c:1456
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“)"
-#: ref-filter.c:1453
+#: ref-filter.c:1459
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
@@ -4680,7 +6010,7 @@ msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached at " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1461
+#: ref-filter.c:1467
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
@@ -4688,56 +6018,56 @@ msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached from " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1468
+#: ref-filter.c:1474
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
-#: ref-filter.c:1472
+#: ref-filter.c:1478
msgid "(no branch)"
msgstr "(извън клон)"
-#: ref-filter.c:1506 ref-filter.c:1663
+#: ref-filter.c:1512 ref-filter.c:1669
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-#: ref-filter.c:1516
+#: ref-filter.c:1522
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-#: ref-filter.c:1882
+#: ref-filter.c:1888
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:1971
+#: ref-filter.c:1977
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-#: ref-filter.c:2257
+#: ref-filter.c:2263
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:2352
+#: ref-filter.c:2363
#, c-format
msgid "option `%s' is incompatible with --merged"
msgstr "опциите „%s“ и „--merged“ са несъвместими"
-#: ref-filter.c:2355
+#: ref-filter.c:2366
#, c-format
msgid "option `%s' is incompatible with --no-merged"
msgstr "опциите „%s“ и „--no-merged“ са несъвместими"
-#: ref-filter.c:2365
+#: ref-filter.c:2376
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: ref-filter.c:2370
+#: ref-filter.c:2381
#, c-format
msgid "option `%s' must point to a commit"
msgstr "опцията „%s“ не сочи към подаване"
@@ -4937,42 +6267,42 @@ msgstr "отдалеченият указател „%s“ не може да б
msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
msgstr "• прескачане на неочаквания локален указател „%s“"
-#: remote.c:1990
+#: remote.c:2016
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:1994
+#: remote.c:2020
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:1997
+#: remote.c:2023
#, c-format
msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
-#: remote.c:2001
+#: remote.c:2027
#, c-format
msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
-#: remote.c:2004
+#: remote.c:2030
#, c-format
msgid " (use \"%s\" for details)\n"
msgstr " (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
-#: remote.c:2008
+#: remote.c:2034
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:2014
+#: remote.c:2040
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:2017
+#: remote.c:2043
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -4980,11 +6310,11 @@ msgid_plural ""
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
-#: remote.c:2025
+#: remote.c:2051
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2028
+#: remote.c:2054
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -4999,11 +6329,11 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:2038
+#: remote.c:2064
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2221
+#: remote.c:2247
#, c-format
msgid "cannot parse expected object name '%s'"
msgstr "очакваното име на обект „%s“ не може да бъде анализирано"
@@ -5031,12 +6361,6 @@ msgstr "повреден „MERGE_RR“ (запис за коригиране н
msgid "unable to write rerere record"
msgstr "приложеното коригиране на конфликт не може да бъде записано"
-#: rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3186 sequencer.c:3212
-#: builtin/fsck.c:314
-#, c-format
-msgid "could not write '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се запише"
-
#: rerere.c:495
#, c-format
msgid "there were errors while writing '%s' (%s)"
@@ -5090,8 +6414,8 @@ msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтр
msgid "Recorded preimage for '%s'"
msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
-#: rerere.c:881 submodule.c:2012 builtin/submodule--helper.c:1417
-#: builtin/submodule--helper.c:1427
+#: rerere.c:881 submodule.c:2024 builtin/log.c:1750
+#: builtin/submodule--helper.c:1417 builtin/submodule--helper.c:1427
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
@@ -5125,29 +6449,29 @@ msgstr "Запазената корекция на конфликт при „%s
msgid "unable to open rr-cache directory"
msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отвори"
-#: revision.c:2484
+#: revision.c:2476
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2487
+#: revision.c:2479
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2684
+#: revision.c:2679
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
-#: run-command.c:742
+#: run-command.c:763
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-#: run-command.c:1231
+#: run-command.c:1269
#, c-format
msgid "cannot create async thread: %s"
msgstr "не може да се създаде асинхронна нишка: %s"
-#: run-command.c:1295
+#: run-command.c:1333
#, c-format
msgid ""
"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
@@ -5198,34 +6522,34 @@ msgstr "получаващата страна не поддържа изтлас
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
-#: sequencer.c:184
+#: sequencer.c:187
#, c-format
msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
-#: sequencer.c:288
+#: sequencer.c:292
#, c-format
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:314
+#: sequencer.c:318
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
-#: sequencer.c:316
+#: sequencer.c:320
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
-#: sequencer.c:318
+#: sequencer.c:322
msgid "rebase -i"
msgstr "rebase -i"
-#: sequencer.c:320
+#: sequencer.c:324
#, c-format
msgid "unknown action: %d"
msgstr "неизвестно действие: %d"
-#: sequencer.c:378
+#: sequencer.c:382
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -5233,7 +6557,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:381
+#: sequencer.c:385
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -5243,110 +6567,115 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:394 sequencer.c:2671
+#: sequencer.c:398 sequencer.c:2801
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:401
+#: sequencer.c:405
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:406 sequencer.c:2554 sequencer.c:2677 sequencer.c:2691
-#: sequencer.c:2931
+#: sequencer.c:410 sequencer.c:2684 sequencer.c:2807 sequencer.c:2821
+#: sequencer.c:3084
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: sequencer.c:429 sequencer.c:931 sequencer.c:1615 sequencer.c:2574
-#: sequencer.c:2913 sequencer.c:3022 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:748
-#: builtin/merge.c:1085 builtin/rebase.c:154
+#: sequencer.c:433 sequencer.c:978 sequencer.c:1652 sequencer.c:2704
+#: sequencer.c:3066 sequencer.c:3175 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:760
+#: builtin/merge.c:1115 builtin/rebase.c:567
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:455
+#: sequencer.c:459
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-#: sequencer.c:459
+#: sequencer.c:463
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:491
+#: sequencer.c:495
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: превъртане"
+#: sequencer.c:534 builtin/tag.c:555
+#, c-format
+msgid "Invalid cleanup mode %s"
+msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
+
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase -i".
#.
-#: sequencer.c:582
+#: sequencer.c:629
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:598
+#: sequencer.c:646
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
-#: sequencer.c:612
+#: sequencer.c:660
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:692
+#: sequencer.c:740
#, c-format
msgid "no key present in '%.*s'"
msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
-#: sequencer.c:703
+#: sequencer.c:751
#, c-format
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
-#: sequencer.c:740 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:704
-#: builtin/am.c:796 builtin/merge.c:1082 builtin/rebase.c:617
+#: sequencer.c:788 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:706
+#: builtin/am.c:798 builtin/merge.c:1112 builtin/rebase.c:1035
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-#: sequencer.c:750
+#: sequencer.c:798
msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:755
+#: sequencer.c:803
msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:760
+#: sequencer.c:808
msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:764
+#: sequencer.c:812
#, c-format
msgid "unknown variable '%s'"
msgstr "непозната променлива „%s“"
-#: sequencer.c:769
+#: sequencer.c:817
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
-#: sequencer.c:771
+#: sequencer.c:819
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
-#: sequencer.c:773
+#: sequencer.c:821
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
-#: sequencer.c:833
+#: sequencer.c:881
#, c-format
msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
msgstr "неправилен формат на дата „%s“ в „%s“"
-#: sequencer.c:850
+#: sequencer.c:898
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -5375,17 +6704,17 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:945
+#: sequencer.c:992
msgid "writing root commit"
msgstr "запазване на начално подаване"
-#: sequencer.c:1155
+#: sequencer.c:1213
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
"(prepare-commit-msg)"
-#: sequencer.c:1162
+#: sequencer.c:1220
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -5414,7 +6743,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1175
+#: sequencer.c:1233
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -5440,306 +6769,312 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1217
+#: sequencer.c:1275
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1219
+#: sequencer.c:1277
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1265
+#: sequencer.c:1323
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr ""
"състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
"подаването"
-#: sequencer.c:1267
+#: sequencer.c:1325
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: sequencer.c:1271
+#: sequencer.c:1329
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: sequencer.c:1292
+#: sequencer.c:1350
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1294
+#: sequencer.c:1352
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
-#: sequencer.c:1298 builtin/commit.c:1546
+#: sequencer.c:1356 builtin/commit.c:1551
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1350 sequencer.c:1964
+#: sequencer.c:1408 sequencer.c:2001
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1360 builtin/am.c:1570 builtin/merge.c:678
+#: sequencer.c:1418 builtin/am.c:1572 builtin/merge.c:688
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: sequencer.c:1377 sequencer.c:1433
+#: sequencer.c:1435 sequencer.c:1496
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
-#: sequencer.c:1399 builtin/am.c:1591 builtin/commit.c:1649 builtin/merge.c:859
-#: builtin/merge.c:884
+#: sequencer.c:1462 builtin/am.c:1594 builtin/commit.c:1650 builtin/merge.c:882
+#: builtin/merge.c:906
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:1460
+#: sequencer.c:1523
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1465
+#: sequencer.c:1528
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1565 sequencer.c:1675
+#: sequencer.c:1602 sequencer.c:1712
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "непозната команда: %d"
-#: sequencer.c:1622 sequencer.c:1647
+#: sequencer.c:1659 sequencer.c:1684
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:1632 sequencer.c:4808
+#: sequencer.c:1669
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:1634 sequencer.c:2958
+#: sequencer.c:1671 sequencer.c:3111
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:1636
+#: sequencer.c:1673
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-#: sequencer.c:1642
+#: sequencer.c:1679
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запази"
-#: sequencer.c:1649 git-rebase--preserve-merges.sh:441
+#: sequencer.c:1686 git-rebase--preserve-merges.sh:441
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-#: sequencer.c:1657
+#: sequencer.c:1694
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1664
+#: sequencer.c:1701
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
-#: sequencer.c:1670
+#: sequencer.c:1707
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
-#: sequencer.c:1758
+#: sequencer.c:1795
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:1765
+#: sequencer.c:1802
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
-#: sequencer.c:1784
+#: sequencer.c:1821
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:1792 sequencer.c:1800
+#: sequencer.c:1829 sequencer.c:1837
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:1806
+#: sequencer.c:1843
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1825
+#: sequencer.c:1862
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:1890
+#: sequencer.c:1927
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:1945
+#: sequencer.c:1982
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:1946
+#: sequencer.c:1983
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:2005
+#: sequencer.c:2042
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:2012
+#: sequencer.c:2049
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:2094
+#: sequencer.c:2118
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
-#: sequencer.c:2103
+#: sequencer.c:2127
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "„%s“ изисква аргументи"
-#: sequencer.c:2163
+#: sequencer.c:2226
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2171
+#: sequencer.c:2237
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:2243
+#: sequencer.c:2285 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
+#: builtin/rebase.c:204 builtin/rebase.c:229
+#, c-format
+msgid "could not read '%s'."
+msgstr "от „%s“ не може да се чете."
+
+#: sequencer.c:2360
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:2245
+#: sequencer.c:2362
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:2250
+#: sequencer.c:2367
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:2261
+#: sequencer.c:2378
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:2263
+#: sequencer.c:2380
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:2333
+#: sequencer.c:2462
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:2420
+#: sequencer.c:2549
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
-#: sequencer.c:2436
+#: sequencer.c:2565
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:2518 sequencer.c:4067
+#: sequencer.c:2648 sequencer.c:4227
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:2526
+#: sequencer.c:2656
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2527
+#: sequencer.c:2657
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
-#: sequencer.c:2530
+#: sequencer.c:2660
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:2544
+#: sequencer.c:2674
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:2599 sequencer.c:3819
+#: sequencer.c:2729 sequencer.c:3979
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2601
+#: sequencer.c:2731
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:2603 sequencer.c:2638
+#: sequencer.c:2733 sequencer.c:2768
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:2624 builtin/grep.c:732
+#: sequencer.c:2754 builtin/grep.c:732
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:2626
+#: sequencer.c:2756
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:2627
+#: sequencer.c:2757
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:2633
+#: sequencer.c:2763
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:2644
+#: sequencer.c:2774
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:2750 sequencer.c:3735
+#: sequencer.c:2903 sequencer.c:3894
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-#: sequencer.c:2788 sequencer.c:3715
+#: sequencer.c:2941 sequencer.c:3874
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:2805
+#: sequencer.c:2958
#, c-format
msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:2813
+#: sequencer.c:2966
#, c-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -5758,27 +7093,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:2823
+#: sequencer.c:2976
#, c-format
msgid "Could not apply %s... %.*s"
msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
-#: sequencer.c:2830
+#: sequencer.c:2983
#, c-format
msgid "Could not merge %.*s"
msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
-#: sequencer.c:2844 sequencer.c:2848 builtin/difftool.c:641
+#: sequencer.c:2997 sequencer.c:3001 builtin/difftool.c:639
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:2870 sequencer.c:3293 builtin/rebase.c:424 builtin/rebase.c:1230
-#: builtin/rebase.c:1591 builtin/rebase.c:1646
+#: sequencer.c:3023 sequencer.c:3446 builtin/rebase.c:839 builtin/rebase.c:1580
+#: builtin/rebase.c:1940 builtin/rebase.c:1995
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:2875
+#: sequencer.c:3028
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -5793,11 +7128,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:2881
+#: sequencer.c:3034
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и промени индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:2887
+#: sequencer.c:3040
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -5814,76 +7149,76 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:2948
+#: sequencer.c:3101
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3002
+#: sequencer.c:3155
msgid "writing fake root commit"
msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
-#: sequencer.c:3007
+#: sequencer.c:3160
msgid "writing squash-onto"
msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
-#: sequencer.c:3045 builtin/rebase.c:429 builtin/rebase.c:435
+#: sequencer.c:3198 builtin/rebase.c:844 builtin/rebase.c:850
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:3063 builtin/rebase.c:448
+#: sequencer.c:3216 builtin/rebase.c:863
msgid "could not write index"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:3090
+#: sequencer.c:3243
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: sequencer.c:3118
+#: sequencer.c:3271
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
-#: sequencer.c:3140
+#: sequencer.c:3293
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:3149
+#: sequencer.c:3302
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3161
+#: sequencer.c:3314
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
-#: sequencer.c:3176
+#: sequencer.c:3329
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
-#: sequencer.c:3325
+#: sequencer.c:3478
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
-#: sequencer.c:3341
+#: sequencer.c:3494
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3409 builtin/rebase.c:298
+#: sequencer.c:3562 builtin/rebase.c:711
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:3421
+#: sequencer.c:3574
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3424 builtin/rebase.c:314
+#: sequencer.c:3577 builtin/rebase.c:727
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -5894,31 +7229,31 @@ msgstr ""
"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
-#: sequencer.c:3478
+#: sequencer.c:3638
#, c-format
msgid "could not checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: sequencer.c:3492
+#: sequencer.c:3652
#, c-format
msgid "%s: not a valid OID"
msgstr "„%s“ е неправилен идентификатор на обект"
-#: sequencer.c:3497 git-rebase--preserve-merges.sh:724
+#: sequencer.c:3657 git-rebase--preserve-merges.sh:724
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: sequencer.c:3512
+#: sequencer.c:3672
#, c-format
msgid "Stopped at HEAD\n"
msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
-#: sequencer.c:3514
+#: sequencer.c:3674
#, c-format
msgid "Stopped at %s\n"
msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
-#: sequencer.c:3522
+#: sequencer.c:3682
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -5941,48 +7276,48 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3597
+#: sequencer.c:3759
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:3677
+#: sequencer.c:3837
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:3723
+#: sequencer.c:3882
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:3728 sequencer.c:4805
+#: sequencer.c:3887
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:3742
+#: sequencer.c:3901
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:3831
+#: sequencer.c:3991
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:3840
+#: sequencer.c:4000
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:3842
+#: sequencer.c:4002
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:3844
+#: sequencer.c:4004
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:3847
+#: sequencer.c:4007
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -5992,82 +7327,42 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:3883 sequencer.c:3921
+#: sequencer.c:4043 sequencer.c:4081
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:3936
+#: sequencer.c:4096
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:3943
+#: sequencer.c:4103
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:4044
+#: sequencer.c:4204
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:4048
+#: sequencer.c:4208
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:4083
+#: sequencer.c:4243
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:4529
+#: sequencer.c:4686
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: неподдържани опции"
-#: sequencer.c:4532
+#: sequencer.c:4689
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-#: sequencer.c:4573 sequencer.c:4629 sequencer.c:4904
-#, c-format
-msgid "unusable todo list: '%s'"
-msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
-
-#: sequencer.c:4684
-#, c-format
-msgid ""
-"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
-msgstr ""
-"Непозната стойност „%s“ за настройката „rebase.missingCommitsCheck“. "
-"Настройката се прескача."
-
-#: sequencer.c:4754
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
-"Dropped commits (newer to older):\n"
-msgstr ""
-"Предупреждение: някои подавания може да са пропуснати.\n"
-"Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):\n"
-
-#: sequencer.c:4761
-#, c-format
-msgid ""
-"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
-"\n"
-"Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of "
-"warnings.\n"
-"The possible behaviours are: ignore, warn, error.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"За да не получавате това съобщение, изрично ползвайте командата „drop“.\n"
-"\n"
-"Настройката „rebase.missingCommitsCheck“ управлява нивото на предупреждение\n"
-"Възможните стойности са „ignore“ (пренебрегване), „warn“ (само "
-"предупреждение)\n"
-"или „error“ (считане за грешка).\n"
-
-#: sequencer.c:4774
-#, c-format
+#: sequencer.c:4847
msgid ""
"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
"continue'.\n"
@@ -6077,31 +7372,15 @@ msgstr ""
"continue“ след това.\n"
"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
-#: sequencer.c:4912 sequencer.c:4950
+#: sequencer.c:4959 sequencer.c:4976
msgid "nothing to do"
msgstr "няма какво да се прави"
-#: sequencer.c:4916
-#, c-format
-msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
-msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
-msgstr[0] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команди)"
-msgstr[1] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команда)"
-
-#: sequencer.c:4928
-#, c-format
-msgid "could not copy '%s' to '%s'."
-msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“."
-
-#: sequencer.c:4932 sequencer.c:4961
-msgid "could not transform the todo list"
-msgstr "файлът с командите не може да се обработи"
-
-#: sequencer.c:4964
+#: sequencer.c:4990
msgid "could not skip unnecessary pick commands"
msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
-#: sequencer.c:5047
+#: sequencer.c:5073
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "скриптът вече е преподреден."
@@ -6110,7 +7389,7 @@ msgstr "скриптът вече е преподреден."
msgid "'%s' is outside repository"
msgstr "„%s“ е извън хранилището"
-#: setup.c:172
+#: setup.c:173
#, c-format
msgid ""
"%s: no such path in the working tree.\n"
@@ -6121,7 +7400,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА -- ПЪТ…"
-#: setup.c:185
+#: setup.c:186
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
@@ -6134,12 +7413,12 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
-#: setup.c:234
+#: setup.c:235
#, c-format
msgid "option '%s' must come before non-option arguments"
msgstr "опцията „%s“ трябва да е преди първия аргумент, който не е опция"
-#: setup.c:253
+#: setup.c:254
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
@@ -6151,95 +7430,95 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
-#: setup.c:389
+#: setup.c:390
msgid "unable to set up work tree using invalid config"
msgstr ""
"не може да се зададе текуща работна директория при неправилни настройки"
-#: setup.c:393
+#: setup.c:394
msgid "this operation must be run in a work tree"
msgstr "тази команда трябва да се изпълни в работно дърво"
-#: setup.c:527
+#: setup.c:540
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
-#: setup.c:535
+#: setup.c:548
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
-#: setup.c:554
+#: setup.c:567
#, c-format
msgid "error opening '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: setup.c:556
+#: setup.c:569
#, c-format
msgid "too large to be a .git file: '%s'"
msgstr "прекалено голям файл „.git“: „%s“"
-#: setup.c:558
+#: setup.c:571
#, c-format
msgid "error reading %s"
msgstr "грешка при прочитане на „%s“"
-#: setup.c:560
+#: setup.c:573
#, c-format
msgid "invalid gitfile format: %s"
msgstr "неправилен формат на gitfile: %s"
-#: setup.c:562
+#: setup.c:575
#, c-format
msgid "no path in gitfile: %s"
msgstr "липсва път в gitfile: „%s“"
-#: setup.c:564
+#: setup.c:577
#, c-format
msgid "not a git repository: %s"
msgstr "не е хранилище на Git: %s"
-#: setup.c:663
+#: setup.c:676
#, c-format
msgid "'$%s' too big"
msgstr "„%s“ е прекалено голям"
-#: setup.c:677
+#: setup.c:690
#, c-format
msgid "not a git repository: '%s'"
msgstr "не е хранилище на git: „%s“"
-#: setup.c:706 setup.c:708 setup.c:739
+#: setup.c:719 setup.c:721 setup.c:752
#, c-format
msgid "cannot chdir to '%s'"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:711 setup.c:767 setup.c:777 setup.c:816 setup.c:824
+#: setup.c:724 setup.c:780 setup.c:790 setup.c:829 setup.c:837
msgid "cannot come back to cwd"
msgstr "процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: setup.c:838
+#: setup.c:851
#, c-format
msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%*s%s%s“"
-#: setup.c:1068
+#: setup.c:1083
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
-#: setup.c:1077 setup.c:1083
+#: setup.c:1092 setup.c:1098
#, c-format
msgid "cannot change to '%s'"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:1088
+#: setup.c:1103
#, c-format
msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr ""
"нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
"git: %s"
-#: setup.c:1094
+#: setup.c:1109
#, c-format
msgid ""
"not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -6250,7 +7529,7 @@ msgstr ""
"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
-#: setup.c:1204
+#: setup.c:1220
#, c-format
msgid ""
"problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -6260,286 +7539,286 @@ msgstr ""
"(0%.3o).\n"
"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
-#: setup.c:1247
+#: setup.c:1264
msgid "open /dev/null or dup failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“ върху „/dev/null“"
-#: setup.c:1262
+#: setup.c:1279
msgid "fork failed"
msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork“"
-#: setup.c:1267
+#: setup.c:1284
msgid "setsid failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
-#: sha1-file.c:445
+#: sha1-file.c:453
#, c-format
msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
msgstr ""
"директорията за обекти „%s“ не съществува, проверете „.git/objects/info/"
"alternates“"
-#: sha1-file.c:496
+#: sha1-file.c:504
#, c-format
msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
msgstr "алтернативният път към обекти не може да бъде нормализиран: „%s“"
-#: sha1-file.c:568
+#: sha1-file.c:576
#, c-format
msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
msgstr ""
"%s: алтернативните хранилища за обекти се пренебрегват поради прекалено "
"дълбоко влагане"
-#: sha1-file.c:575
+#: sha1-file.c:583
#, c-format
msgid "unable to normalize object directory: %s"
msgstr "директорията за обекти „%s“ не може да бъде нормализирана"
-#: sha1-file.c:618
+#: sha1-file.c:626
msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
msgstr "заключващият файл за алтернативите не може да се отвори с „fdopen“"
-#: sha1-file.c:636
+#: sha1-file.c:644
msgid "unable to read alternates file"
msgstr "файлът с алтернативите не може да бъде прочетен"
-#: sha1-file.c:643
+#: sha1-file.c:651
msgid "unable to move new alternates file into place"
msgstr "новият файл с алтернативите не може да бъде преместен на мястото му"
-#: sha1-file.c:678
+#: sha1-file.c:686
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "пътят „%s“ не съществува."
-#: sha1-file.c:704
+#: sha1-file.c:712
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
-#: sha1-file.c:710
+#: sha1-file.c:718
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-#: sha1-file.c:716
+#: sha1-file.c:724
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
-#: sha1-file.c:724
+#: sha1-file.c:732
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
-#: sha1-file.c:838
+#: sha1-file.c:846
#, c-format
msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
-#: sha1-file.c:863
+#: sha1-file.c:871
msgid "mmap failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
-#: sha1-file.c:1027
+#: sha1-file.c:1035
#, c-format
msgid "object file %s is empty"
msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
-#: sha1-file.c:1151 sha1-file.c:2288
+#: sha1-file.c:1159 sha1-file.c:2297
#, c-format
msgid "corrupt loose object '%s'"
msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
-#: sha1-file.c:1153 sha1-file.c:2292
+#: sha1-file.c:1161 sha1-file.c:2301
#, c-format
msgid "garbage at end of loose object '%s'"
msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
-#: sha1-file.c:1195
+#: sha1-file.c:1203
msgid "invalid object type"
msgstr "неправилен вид обект"
-#: sha1-file.c:1279
+#: sha1-file.c:1287
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
msgstr ""
"заглавната част „%s“ не може да се разпакетира с опцията „--allow-unknown-"
"type“"
-#: sha1-file.c:1282
+#: sha1-file.c:1290
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: sha1-file.c:1288
+#: sha1-file.c:1296
#, c-format
msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
msgstr ""
"заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
-#: sha1-file.c:1291
+#: sha1-file.c:1299
#, c-format
msgid "unable to parse %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: sha1-file.c:1481
+#: sha1-file.c:1490
#, c-format
msgid "failed to read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sha1-file.c:1485
+#: sha1-file.c:1494
#, c-format
msgid "replacement %s not found for %s"
msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
-#: sha1-file.c:1489
+#: sha1-file.c:1498
#, c-format
msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: sha1-file.c:1493
+#: sha1-file.c:1502
#, c-format
msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: sha1-file.c:1595
+#: sha1-file.c:1604
#, c-format
msgid "unable to write file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sha1-file.c:1602
+#: sha1-file.c:1611
#, c-format
msgid "unable to set permission to '%s'"
msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
-#: sha1-file.c:1609
+#: sha1-file.c:1618
msgid "file write error"
msgstr "грешка при запис на файл"
-#: sha1-file.c:1628
+#: sha1-file.c:1637
msgid "error when closing loose object file"
msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
-#: sha1-file.c:1693
+#: sha1-file.c:1702
#, c-format
msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
msgstr ""
"няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
-#: sha1-file.c:1695
+#: sha1-file.c:1704
msgid "unable to create temporary file"
msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
-#: sha1-file.c:1719
+#: sha1-file.c:1728
msgid "unable to write loose object file"
msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
-#: sha1-file.c:1725
+#: sha1-file.c:1734
#, c-format
msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: sha1-file.c:1729
+#: sha1-file.c:1738
#, c-format
msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
-#: sha1-file.c:1733
+#: sha1-file.c:1742
#, c-format
msgid "confused by unstable object source data for %s"
msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
-#: sha1-file.c:1743 builtin/pack-objects.c:919
+#: sha1-file.c:1752 builtin/pack-objects.c:920
#, c-format
msgid "failed utime() on %s"
msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
-#: sha1-file.c:1818
+#: sha1-file.c:1827
#, c-format
msgid "cannot read object for %s"
msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
-#: sha1-file.c:1858
+#: sha1-file.c:1867
msgid "corrupt commit"
msgstr "повредено подаване"
-#: sha1-file.c:1866
+#: sha1-file.c:1875
msgid "corrupt tag"
msgstr "повреден етикет"
-#: sha1-file.c:1965
+#: sha1-file.c:1974
#, c-format
msgid "read error while indexing %s"
msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
-#: sha1-file.c:1968
+#: sha1-file.c:1977
#, c-format
msgid "short read while indexing %s"
msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
-#: sha1-file.c:2041 sha1-file.c:2050
+#: sha1-file.c:2050 sha1-file.c:2059
#, c-format
msgid "%s: failed to insert into database"
msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
-#: sha1-file.c:2056
+#: sha1-file.c:2065
#, c-format
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
-#: sha1-file.c:2080
+#: sha1-file.c:2089
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект"
-#: sha1-file.c:2082
+#: sha1-file.c:2091
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
-#: sha1-file.c:2109 builtin/index-pack.c:154
+#: sha1-file.c:2118 builtin/index-pack.c:154
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: sha1-file.c:2299 sha1-file.c:2351
+#: sha1-file.c:2308 sha1-file.c:2360
#, c-format
msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
-#: sha1-file.c:2323
+#: sha1-file.c:2332
#, c-format
msgid "unable to mmap %s"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: sha1-file.c:2328
+#: sha1-file.c:2337
#, c-format
msgid "unable to unpack header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: sha1-file.c:2334
+#: sha1-file.c:2343
#, c-format
msgid "unable to parse header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: sha1-file.c:2345
+#: sha1-file.c:2354
#, c-format
msgid "unable to unpack contents of %s"
msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
-#: sha1-name.c:448
+#: sha1-name.c:487
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
-#: sha1-name.c:459
+#: sha1-name.c:498
msgid "The candidates are:"
msgstr "Възможностите са:"
-#: sha1-name.c:742
+#: sha1-name.c:794
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -6593,51 +7872,51 @@ msgstr "в неподготвения подмодул „%s“"
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
-#: submodule.c:906
+#: submodule.c:910
#, c-format
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
-#: submodule.c:1143 builtin/branch.c:656 builtin/submodule--helper.c:1989
+#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:672 builtin/submodule--helper.c:1988
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-#: submodule.c:1477
+#: submodule.c:1481
#, c-format
msgid "Could not access submodule '%s'"
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде достъпен"
-#: submodule.c:1639
+#: submodule.c:1651
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
-#: submodule.c:1777
+#: submodule.c:1789
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1790
+#: submodule.c:1802
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1805
+#: submodule.c:1817
#, c-format
msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се изтрие в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1895
+#: submodule.c:1907
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
-#: submodule.c:1947
+#: submodule.c:1959
#, c-format
msgid "Submodule '%s' could not be updated."
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да се обнови."
-#: submodule.c:1996
+#: submodule.c:2008
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -6645,12 +7924,12 @@ msgstr ""
"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
"работно дърво"
-#: submodule.c:2008 submodule.c:2064
+#: submodule.c:2020 submodule.c:2076
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
-#: submodule.c:2015
+#: submodule.c:2027
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -6661,16 +7940,16 @@ msgstr ""
"„%s“ към\n"
"„%s“\n"
-#: submodule.c:2099
+#: submodule.c:2111
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:2143
+#: submodule.c:2155
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
-#: submodule.c:2182
+#: submodule.c:2194
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
@@ -6680,23 +7959,23 @@ msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код
msgid "ignoring suspicious submodule name: %s"
msgstr "игнориране на подозрително име на подмодул: „%s“"
-#: submodule-config.c:296
+#: submodule-config.c:299
msgid "negative values not allowed for submodule.fetchjobs"
msgstr "настройката „submodule.fetchjobs“ не приема отрицателни стойности"
-#: submodule-config.c:390
+#: submodule-config.c:397
#, c-format
msgid "ignoring '%s' which may be interpreted as a command-line option: %s"
msgstr ""
"„%s“ се прескача, защото е възможно да се тълкува като опция за командния "
"ред: %s"
-#: submodule-config.c:479
+#: submodule-config.c:486
#, c-format
msgid "invalid value for %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
-#: submodule-config.c:754
+#: submodule-config.c:755
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
@@ -6770,29 +8049,29 @@ msgstr "пратката на git „%s“ не може да бъде проч
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
-#: transport.c:617
+#: transport.c:625
msgid "could not parse transport.color.* config"
msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
-#: transport.c:690
+#: transport.c:698
msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
msgstr "протокол версия 2 все още не се поддържа"
-#: transport.c:817
+#: transport.c:825
#, c-format
msgid "unknown value for config '%s': %s"
msgstr "непозната стойност за настройката „%s“: „%s“"
-#: transport.c:883
+#: transport.c:891
#, c-format
msgid "transport '%s' not allowed"
msgstr "преносът по „%s“ не е позволен"
-#: transport.c:937
+#: transport.c:945
msgid "git-over-rsync is no longer supported"
msgstr "командата „git-over-rsync“ вече не се поддържа"
-#: transport.c:1032
+#: transport.c:1040
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -6801,7 +8080,7 @@ msgstr ""
"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
-#: transport.c:1036
+#: transport.c:1044
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -6826,19 +8105,19 @@ msgstr ""
" git push\n"
"\n"
-#: transport.c:1044
+#: transport.c:1052
msgid "Aborting."
msgstr "Преустановяване на действието."
-#: transport.c:1184
+#: transport.c:1193
msgid "failed to push all needed submodules"
msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
-#: transport.c:1317 transport-helper.c:643
+#: transport.c:1326 transport-helper.c:645
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
-#: transport.c:1421
+#: transport.c:1430
#, c-format
msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
@@ -6847,18 +8126,18 @@ msgstr "неправилен ред при анализа на алтернат
msgid "full write to remote helper failed"
msgstr "неуспешен пълен запис към насрещната помощна програма"
-#: transport-helper.c:132
+#: transport-helper.c:134
#, c-format
msgid "unable to find remote helper for '%s'"
msgstr "насрещната помощна програма за „%s“ не може да бъде открита"
-#: transport-helper.c:148 transport-helper.c:557
+#: transport-helper.c:150 transport-helper.c:559
msgid "can't dup helper output fd"
msgstr ""
"файловият дескриптор от насрещната помощна програма не може да се дублира с "
"„dup“"
-#: transport-helper.c:199
+#: transport-helper.c:201
#, c-format
msgid ""
"unknown mandatory capability %s; this remote helper probably needs newer "
@@ -6867,106 +8146,106 @@ msgstr ""
"непозната задължителна способност „%s“. Насрещната помощна програма "
"вероятно изисква нова версия на Git"
-#: transport-helper.c:205
+#: transport-helper.c:207
msgid "this remote helper should implement refspec capability"
msgstr ""
"насрещната помощна програма трябва да поддържа способност за изброяване на "
"указатели"
-#: transport-helper.c:272 transport-helper.c:412
+#: transport-helper.c:274 transport-helper.c:414
#, c-format
msgid "%s unexpectedly said: '%s'"
msgstr "„%s“ неочаквано върна: „%s“"
-#: transport-helper.c:401
+#: transport-helper.c:403
#, c-format
msgid "%s also locked %s"
msgstr "„%s“ заключи и „%s“"
-#: transport-helper.c:479
+#: transport-helper.c:481
msgid "couldn't run fast-import"
msgstr "неуспешно изпълнение на бързо внасяне"
-#: transport-helper.c:502
+#: transport-helper.c:504
msgid "error while running fast-import"
msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
-#: transport-helper.c:531 transport-helper.c:1097
+#: transport-helper.c:533 transport-helper.c:1099
#, c-format
msgid "could not read ref %s"
msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
-#: transport-helper.c:576
+#: transport-helper.c:578
#, c-format
msgid "unknown response to connect: %s"
msgstr "неочакван отговор при свързване: „%s“"
-#: transport-helper.c:598
+#: transport-helper.c:600
msgid "setting remote service path not supported by protocol"
msgstr "протоколът не поддържа задаването на път на отдалечената услуга"
-#: transport-helper.c:600
+#: transport-helper.c:602
msgid "invalid remote service path"
msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
-#: transport-helper.c:646
+#: transport-helper.c:648
#, c-format
msgid "can't connect to subservice %s"
msgstr "неуспешно свързване към подуслугата „%s“"
-#: transport-helper.c:718
+#: transport-helper.c:720
#, c-format
msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
msgstr ""
"очаква се или успех, или грешка, но насрещната помощна програма върна „%s“"
-#: transport-helper.c:771
+#: transport-helper.c:773
#, c-format
msgid "helper reported unexpected status of %s"
msgstr "насрещната помощна програма завърши с неочакван изходен код: „%s“"
-#: transport-helper.c:832
+#: transport-helper.c:834
#, c-format
msgid "helper %s does not support dry-run"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа проби „dry-run“"
-#: transport-helper.c:835
+#: transport-helper.c:837
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed“"
-#: transport-helper.c:838
+#: transport-helper.c:840
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
msgstr ""
"насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed=if-asked“"
-#: transport-helper.c:845
+#: transport-helper.c:847
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'push-option'"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опции за изтласкване"
-#: transport-helper.c:937
+#: transport-helper.c:939
msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа изтласкване. Необходимо е "
"изброяване на указателите"
-#: transport-helper.c:942
+#: transport-helper.c:944
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'force'"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа „%s“ поддържа опцията „--force“"
-#: transport-helper.c:989
+#: transport-helper.c:991
msgid "couldn't run fast-export"
msgstr "не може да се извърши бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:994
+#: transport-helper.c:996
msgid "error while running fast-export"
msgstr "грешка при изпълнението на командата за бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1019
+#: transport-helper.c:1021
#, c-format
msgid ""
"No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -6975,47 +8254,47 @@ msgstr ""
"Няма общи указатели, не са указани никакви указатели — нищо няма да бъде\n"
"направено. Пробвайте да укажете клон, напр. “master“.\n"
-#: transport-helper.c:1083
+#: transport-helper.c:1085
#, c-format
msgid "malformed response in ref list: %s"
msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
-#: transport-helper.c:1236
+#: transport-helper.c:1238
#, c-format
msgid "read(%s) failed"
msgstr "неуспешно четене на „%s“"
-#: transport-helper.c:1263
+#: transport-helper.c:1265
#, c-format
msgid "write(%s) failed"
msgstr "неуспешен запис в „%s“"
-#: transport-helper.c:1312
+#: transport-helper.c:1314
#, c-format
msgid "%s thread failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
-#: transport-helper.c:1316
+#: transport-helper.c:1318
#, c-format
msgid "%s thread failed to join: %s"
msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
-#: transport-helper.c:1335 transport-helper.c:1339
+#: transport-helper.c:1337 transport-helper.c:1341
#, c-format
msgid "can't start thread for copying data: %s"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
-#: transport-helper.c:1376
+#: transport-helper.c:1378
#, c-format
msgid "%s process failed to wait"
msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
-#: transport-helper.c:1380
+#: transport-helper.c:1382
#, c-format
msgid "%s process failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: transport-helper.c:1398 transport-helper.c:1407
+#: transport-helper.c:1400 transport-helper.c:1409
msgid "can't start thread for copying data"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
@@ -7254,16 +8533,16 @@ msgstr ""
"Подмодулът не може да бъде обновен:\n"
"„%s“"
-#: unpack-trees.c:253
+#: unpack-trees.c:256
#, c-format
msgid "Aborting\n"
msgstr "Преустановяване на действието\n"
-#: unpack-trees.c:335
+#: unpack-trees.c:318
msgid "Checking out files"
msgstr "Изтегляне на файлове"
-#: unpack-trees.c:367
+#: unpack-trees.c:350
msgid ""
"the following paths have collided (e.g. case-sensitive paths\n"
"on a case-insensitive filesystem) and only one from the same\n"
@@ -7302,33 +8581,33 @@ msgstr "неправилен номер на порт"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "неправилна част от пътя „..“"
-#: worktree.c:249 builtin/am.c:2094
+#: worktree.c:255 builtin/am.c:2097
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
-#: worktree.c:295
+#: worktree.c:301
#, c-format
msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
msgstr "„%s“ в основното работно дърво не е директорията на хранилището"
-#: worktree.c:306
+#: worktree.c:312
#, c-format
msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
msgstr ""
"файлът „%s“ не съдържа абсолютния път към местоположението на работното дърво"
-#: worktree.c:318
+#: worktree.c:324
#, c-format
msgid "'%s' does not exist"
msgstr "„%s“ не съществува."
-#: worktree.c:324
+#: worktree.c:330
#, c-format
msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
msgstr "„%s“ не е файл на .git, код за грешка: %d"
-#: worktree.c:332
+#: worktree.c:338
#, c-format
msgid "'%s' does not point back to '%s'"
msgstr "„%s“ не сочи към обратно към „%s“"
@@ -7347,161 +8626,161 @@ msgstr "няма достъп до „%s“"
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
-#: wt-status.c:155
+#: wt-status.c:156
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Неслети пътища:"
-#: wt-status.c:182 wt-status.c:209
+#: wt-status.c:183 wt-status.c:210
#, c-format
msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
msgstr " (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:184 wt-status.c:211
+#: wt-status.c:185 wt-status.c:212
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:188
+#: wt-status.c:189
msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:190 wt-status.c:194
+#: wt-status.c:191 wt-status.c:195
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
"конфликта)"
-#: wt-status.c:192
+#: wt-status.c:193
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:203 wt-status.c:1046
+#: wt-status.c:204 wt-status.c:1064
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
-#: wt-status.c:221 wt-status.c:1055
+#: wt-status.c:222 wt-status.c:1073
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
-#: wt-status.c:225
+#: wt-status.c:226
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:227
+#: wt-status.c:228
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:228
+#: wt-status.c:229
msgid ""
" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr ""
" (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
"работното дърво)"
-#: wt-status.c:230
+#: wt-status.c:231
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
msgstr ""
" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
"подмодулите)"
-#: wt-status.c:242
+#: wt-status.c:243
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
-#: wt-status.c:257
+#: wt-status.c:258
msgid "both deleted:"
msgstr "изтрити в двата случая:"
-#: wt-status.c:259
+#: wt-status.c:260
msgid "added by us:"
msgstr "добавени от вас:"
-#: wt-status.c:261
+#: wt-status.c:262
msgid "deleted by them:"
msgstr "изтрити от тях:"
-#: wt-status.c:263
+#: wt-status.c:264
msgid "added by them:"
msgstr "добавени от тях:"
-#: wt-status.c:265
+#: wt-status.c:266
msgid "deleted by us:"
msgstr "изтрити от вас:"
-#: wt-status.c:267
+#: wt-status.c:268
msgid "both added:"
msgstr "добавени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:269
+#: wt-status.c:270
msgid "both modified:"
msgstr "променени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:279
+#: wt-status.c:280
msgid "new file:"
msgstr "нов файл:"
-#: wt-status.c:281
+#: wt-status.c:282
msgid "copied:"
msgstr "копиран:"
-#: wt-status.c:283
+#: wt-status.c:284
msgid "deleted:"
msgstr "изтрит:"
-#: wt-status.c:285
+#: wt-status.c:286
msgid "modified:"
msgstr "променен:"
-#: wt-status.c:287
+#: wt-status.c:288
msgid "renamed:"
msgstr "преименуван:"
-#: wt-status.c:289
+#: wt-status.c:290
msgid "typechange:"
msgstr "смяна на вида:"
-#: wt-status.c:291
+#: wt-status.c:292
msgid "unknown:"
msgstr "непозната промяна:"
-#: wt-status.c:293
+#: wt-status.c:294
msgid "unmerged:"
msgstr "неслят:"
-#: wt-status.c:373
+#: wt-status.c:374
msgid "new commits, "
msgstr "нови подавания, "
-#: wt-status.c:375
+#: wt-status.c:376
msgid "modified content, "
msgstr "променено съдържание, "
-#: wt-status.c:377
+#: wt-status.c:378
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
-#: wt-status.c:884
+#: wt-status.c:896
#, c-format
msgid "Your stash currently has %d entry"
msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
msgstr[0] "Има %d скатаване."
msgstr[1] "Има %d скатавания."
-#: wt-status.c:916
+#: wt-status.c:928
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:918
+#: wt-status.c:930
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:1000
+#: wt-status.c:1012
msgid ""
"Do not modify or remove the line above.\n"
"Everything below it will be ignored."
@@ -7509,241 +8788,241 @@ msgstr ""
"Не променяйте и не изтривайте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:1101
+#: wt-status.c:1119
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:1104
+#: wt-status.c:1122
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:1106
+#: wt-status.c:1124
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
-#: wt-status.c:1110
+#: wt-status.c:1128
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:1113
+#: wt-status.c:1131
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:1122
+#: wt-status.c:1140
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:1125
+#: wt-status.c:1143
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:1129
+#: wt-status.c:1147
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:1131
+#: wt-status.c:1149
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1133
+#: wt-status.c:1151
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1264
+#: wt-status.c:1282
msgid "git-rebase-todo is missing."
msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
-#: wt-status.c:1266
+#: wt-status.c:1284
msgid "No commands done."
msgstr "Не са изпълнени команди."
-#: wt-status.c:1269
+#: wt-status.c:1287
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Последна изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
-#: wt-status.c:1280
+#: wt-status.c:1298
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " повече информация има във файла „%s“)"
-#: wt-status.c:1285
+#: wt-status.c:1303
msgid "No commands remaining."
msgstr "Не остават повече команди."
-#: wt-status.c:1288
+#: wt-status.c:1306
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
-#: wt-status.c:1296
+#: wt-status.c:1314
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
-#: wt-status.c:1308
+#: wt-status.c:1326
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1313
+#: wt-status.c:1331
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
-#: wt-status.c:1326
+#: wt-status.c:1344
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1328
+#: wt-status.c:1346
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1330
+#: wt-status.c:1348
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1337
+#: wt-status.c:1355
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1341
+#: wt-status.c:1359
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1346
+#: wt-status.c:1364
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1349
+#: wt-status.c:1367
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
-#: wt-status.c:1353
+#: wt-status.c:1371
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1358
+#: wt-status.c:1376
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1361
+#: wt-status.c:1379
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
-#: wt-status.c:1363
+#: wt-status.c:1381
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
-#: wt-status.c:1372
+#: wt-status.c:1395
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
-#: wt-status.c:1377
+#: wt-status.c:1402
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1380
+#: wt-status.c:1408
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1382
+#: wt-status.c:1410
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
-#: wt-status.c:1390
+#: wt-status.c:1423
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-#: wt-status.c:1395
+#: wt-status.c:1429
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1398
+#: wt-status.c:1435
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1400
+#: wt-status.c:1437
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
-#: wt-status.c:1410
+#: wt-status.c:1447
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-#: wt-status.c:1414
+#: wt-status.c:1451
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
-#: wt-status.c:1417
+#: wt-status.c:1454
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1617
+#: wt-status.c:1663
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1624
+#: wt-status.c:1670
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1626
+#: wt-status.c:1672
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1631
+#: wt-status.c:1677
msgid "HEAD detached at "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
-#: wt-status.c:1633
+#: wt-status.c:1679
msgid "HEAD detached from "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
-#: wt-status.c:1636
+#: wt-status.c:1682
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1653
+#: wt-status.c:1699
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1654
+#: wt-status.c:1700
msgid "No commits yet"
msgstr "Все още липсват подавания"
-#: wt-status.c:1668
+#: wt-status.c:1714
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1670
+#: wt-status.c:1716
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1674
+#: wt-status.c:1720
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -7755,32 +9034,32 @@ msgstr ""
"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1680
+#: wt-status.c:1726
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1682
+#: wt-status.c:1728
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1688
+#: wt-status.c:1734
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1693
+#: wt-status.c:1739
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1696
+#: wt-status.c:1742
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1699
+#: wt-status.c:1745
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -7789,66 +9068,66 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1702
+#: wt-status.c:1748
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1705
+#: wt-status.c:1751
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1708 wt-status.c:1713
+#: wt-status.c:1754 wt-status.c:1759
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1711
+#: wt-status.c:1757
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1715
+#: wt-status.c:1761
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1828
+#: wt-status.c:1874
msgid "No commits yet on "
msgstr "Все още липсват подавания в "
-#: wt-status.c:1832
+#: wt-status.c:1878
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
-#: wt-status.c:1863
+#: wt-status.c:1909
msgid "different"
msgstr "различен"
-#: wt-status.c:1865 wt-status.c:1873
+#: wt-status.c:1911 wt-status.c:1919
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: wt-status.c:1868 wt-status.c:1871
+#: wt-status.c:1914 wt-status.c:1917
msgid "ahead "
msgstr "напред с "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2386
+#: wt-status.c:2441
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
-#: wt-status.c:2392
+#: wt-status.c:2447
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
-#: wt-status.c:2394
+#: wt-status.c:2449
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
@@ -7912,7 +9191,7 @@ msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
#: builtin/add.c:290 builtin/clean.c:908 builtin/fetch.c:137 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:214 builtin/push.c:560
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:221 builtin/push.c:560
#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
@@ -7921,7 +9200,7 @@ msgstr "пробно изпълнение"
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:294 builtin/checkout.c:1304 builtin/reset.c:306
+#: builtin/add.c:294 builtin/checkout.c:1379 builtin/reset.c:306
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
@@ -7970,7 +9249,7 @@ msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
-#: builtin/add.c:309 builtin/update-index.c:991
+#: builtin/add.c:309 builtin/update-index.c:1001
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
@@ -8019,29 +9298,29 @@ msgstr "добавяне на вградено хранилище: %s"
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
-#: builtin/add.c:380
+#: builtin/add.c:379
msgid "adding files failed"
msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
-#: builtin/add.c:418
+#: builtin/add.c:419
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:425
+#: builtin/add.c:426
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
-#: builtin/add.c:429
+#: builtin/add.c:430
#, c-format
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
-#: builtin/add.c:444
+#: builtin/add.c:445
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
-#: builtin/add.c:445
+#: builtin/add.c:446
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
@@ -8055,105 +9334,105 @@ msgstr "скриптът за автор не може да се анализи
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
-#: builtin/am.c:473
+#: builtin/am.c:474
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/am.c:510
+#: builtin/am.c:512
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-#: builtin/am.c:536
+#: builtin/am.c:538
msgid "fseek failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
-#: builtin/am.c:724
+#: builtin/am.c:726
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:789
+#: builtin/am.c:791
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
"Само една поредица от кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
-#: builtin/am.c:837
+#: builtin/am.c:839
msgid "invalid timestamp"
msgstr "неправилна стойност за време"
-#: builtin/am.c:842 builtin/am.c:854
+#: builtin/am.c:844 builtin/am.c:856
msgid "invalid Date line"
msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
-#: builtin/am.c:849
+#: builtin/am.c:851
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
-#: builtin/am.c:942
+#: builtin/am.c:944
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:947 builtin/clone.c:409
+#: builtin/am.c:949 builtin/clone.c:412
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/am.c:952
+#: builtin/am.c:954
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1082 builtin/commit.c:371
+#: builtin/am.c:1084 builtin/commit.c:371
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1096
+#: builtin/am.c:1098
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
-#: builtin/am.c:1097
+#: builtin/am.c:1099
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
-#: builtin/am.c:1098
+#: builtin/am.c:1100
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
-#: builtin/am.c:1181
+#: builtin/am.c:1183
msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
msgstr ""
"Кръпката е пратена с форматиране „format=flowed“. Празните знаци в края на "
"редовете може да се загубят."
-#: builtin/am.c:1209
+#: builtin/am.c:1211
msgid "Patch is empty."
msgstr "Кръпката е празна."
-#: builtin/am.c:1275
+#: builtin/am.c:1277
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
-#: builtin/am.c:1297
+#: builtin/am.c:1299
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: builtin/am.c:1493
+#: builtin/am.c:1495
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1495
+#: builtin/am.c:1497
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1514
+#: builtin/am.c:1516
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -8161,30 +9440,30 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите-BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1520
+#: builtin/am.c:1522
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1546
+#: builtin/am.c:1548
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1578
+#: builtin/am.c:1580
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1624 builtin/am.c:1628
+#: builtin/am.c:1627 builtin/am.c:1631
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1644
+#: builtin/am.c:1647
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
"вход да е свързан с терминал, а в момента не е."
-#: builtin/am.c:1649
+#: builtin/am.c:1652
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -8192,39 +9471,39 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1659
+#: builtin/am.c:1662
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1709
+#: builtin/am.c:1712
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1749 builtin/am.c:1817
+#: builtin/am.c:1752 builtin/am.c:1820
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1766
+#: builtin/am.c:1769
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1772
+#: builtin/am.c:1775
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1776
+#: builtin/am.c:1779
msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
msgstr ""
"За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте опцията „git am --show-"
"current-patch“ to see the failed patch"
-#: builtin/am.c:1820
+#: builtin/am.c:1823
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -8234,7 +9513,7 @@ msgstr ""
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1827
+#: builtin/am.c:1830
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -8245,17 +9524,17 @@ msgstr ""
"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:1934 builtin/am.c:1938 builtin/am.c:1950 builtin/reset.c:329
+#: builtin/am.c:1937 builtin/am.c:1941 builtin/am.c:1953 builtin/reset.c:329
#: builtin/reset.c:337
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:1986
+#: builtin/am.c:1989
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2030
+#: builtin/am.c:2033
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -8266,149 +9545,149 @@ msgstr ""
"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2123
+#: builtin/am.c:2130
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2159
+#: builtin/am.c:2166
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2160
+#: builtin/am.c:2167
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
-#: builtin/am.c:2166
+#: builtin/am.c:2173
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2168
+#: builtin/am.c:2175
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2170
+#: builtin/am.c:2177
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2171 builtin/init-db.c:486 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:306
+#: builtin/am.c:2178 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/repack.c:306 builtin/stash.c:805
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2173
+#: builtin/am.c:2180
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2176
+#: builtin/am.c:2183
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2178
+#: builtin/am.c:2185
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2180
+#: builtin/am.c:2187
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2182
+#: builtin/am.c:2189
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2184
+#: builtin/am.c:2191
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2187
+#: builtin/am.c:2194
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2190
+#: builtin/am.c:2197
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2192 builtin/am.c:2195 builtin/am.c:2198 builtin/am.c:2201
-#: builtin/am.c:2204 builtin/am.c:2207 builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213
-#: builtin/am.c:2219
+#: builtin/am.c:2199 builtin/am.c:2202 builtin/am.c:2205 builtin/am.c:2208
+#: builtin/am.c:2211 builtin/am.c:2214 builtin/am.c:2217 builtin/am.c:2220
+#: builtin/am.c:2226
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2209 builtin/commit.c:1343 builtin/fmt-merge-msg.c:671
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:879 builtin/merge.c:240
-#: builtin/pull.c:152 builtin/pull.c:210 builtin/rebase.c:1062
+#: builtin/am.c:2216 builtin/commit.c:1348 builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:879 builtin/merge.c:247
+#: builtin/pull.c:158 builtin/pull.c:217 builtin/rebase.c:1412
#: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321 builtin/repack.c:323
-#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:171 builtin/tag.c:386
-#: parse-options.h:144 parse-options.h:146 parse-options.h:266
+#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:171 builtin/tag.c:397
+#: parse-options.h:140 parse-options.h:161 parse-options.h:303
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2215 builtin/branch.c:637 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:544 builtin/tag.c:422 builtin/verify-tag.c:39
+#: builtin/am.c:2222 builtin/branch.c:653 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:554 builtin/tag.c:431 builtin/verify-tag.c:39
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2216
+#: builtin/am.c:2223
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2222
+#: builtin/am.c:2229
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2224
+#: builtin/am.c:2231
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2234
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "псевдоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2230
+#: builtin/am.c:2237
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2233
+#: builtin/am.c:2240
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката."
-#: builtin/am.c:2236
+#: builtin/am.c:2243
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
msgstr ""
"преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“."
-#: builtin/am.c:2239
+#: builtin/am.c:2246
msgid "show the patch being applied."
msgstr "показване на прилаганата кръпка."
-#: builtin/am.c:2243
+#: builtin/am.c:2250
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2245
+#: builtin/am.c:2252
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2247 builtin/commit.c:1486 builtin/merge.c:274
-#: builtin/pull.c:185 builtin/rebase.c:1106 builtin/rebase--interactive.c:185
-#: builtin/revert.c:114 builtin/tag.c:402
+#: builtin/am.c:2254 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1491
+#: builtin/merge.c:282 builtin/pull.c:192 builtin/rebase.c:489
+#: builtin/rebase.c:1453 builtin/revert.c:116 builtin/tag.c:412
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2248 builtin/rebase.c:1107 builtin/rebase--interactive.c:186
+#: builtin/am.c:2255 builtin/rebase.c:490 builtin/rebase.c:1454
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2251
+#: builtin/am.c:2258
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2269
+#: builtin/am.c:2276
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -8416,18 +9695,18 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2276
+#: builtin/am.c:2283
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2291
+#: builtin/am.c:2298
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2315
+#: builtin/am.c:2322
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -8436,7 +9715,7 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2321
+#: builtin/am.c:2328
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
@@ -8749,160 +10028,160 @@ msgstr "опцията „--bisect-next-check“ изисква 2 или 3 ар
msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
msgstr "опцията „--bisect-terms“ изисква 0 или 1 аргумента"
-#: builtin/blame.c:31
+#: builtin/blame.c:32
msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
-#: builtin/blame.c:36
+#: builtin/blame.c:37
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:406
+#: builtin/blame.c:407
#, c-format
msgid "expecting a color: %s"
msgstr "трябва да е цвят: %s"
-#: builtin/blame.c:413
+#: builtin/blame.c:414
msgid "must end with a color"
msgstr "трябва да завършва с цвят"
-#: builtin/blame.c:700
+#: builtin/blame.c:701
#, c-format
msgid "invalid color '%s' in color.blame.repeatedLines"
msgstr "неправилен цвят „%s“ в „color.blame.repeatedLines“"
-#: builtin/blame.c:718
+#: builtin/blame.c:719
msgid "invalid value for blame.coloring"
msgstr "неправилна стойност за „blame.coloring“"
-#: builtin/blame.c:793
+#: builtin/blame.c:794
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
-#: builtin/blame.c:794
+#: builtin/blame.c:795
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
"е изключена)"
-#: builtin/blame.c:795
+#: builtin/blame.c:796
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:796
+#: builtin/blame.c:797
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
-#: builtin/blame.c:797
+#: builtin/blame.c:798
msgid "Force progress reporting"
msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
-#: builtin/blame.c:798
+#: builtin/blame.c:799
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
-#: builtin/blame.c:799
+#: builtin/blame.c:800
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
-#: builtin/blame.c:800
+#: builtin/blame.c:801
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:801
+#: builtin/blame.c:802
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
-#: builtin/blame.c:802
+#: builtin/blame.c:803
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
-#: builtin/blame.c:803
+#: builtin/blame.c:804
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:804
+#: builtin/blame.c:805
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:805
+#: builtin/blame.c:806
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:806
+#: builtin/blame.c:807
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:807
+#: builtin/blame.c:808
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:808
+#: builtin/blame.c:809
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:809
+#: builtin/blame.c:810
msgid "color redundant metadata from previous line differently"
msgstr ""
"оцветяване на повтарящите се метаданни от предишния ред в различен цвят"
-#: builtin/blame.c:810
+#: builtin/blame.c:811
msgid "color lines by age"
msgstr "оцветяване на редовете по възраст"
-#: builtin/blame.c:817
+#: builtin/blame.c:818
msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
msgstr "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика"
-#: builtin/blame.c:819
+#: builtin/blame.c:820
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:820
+#: builtin/blame.c:821
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:821
+#: builtin/blame.c:822
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:822 builtin/blame.c:823
+#: builtin/blame.c:823 builtin/blame.c:824
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:822
+#: builtin/blame.c:823
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr ""
"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:823
+#: builtin/blame.c:824
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr ""
"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:824
+#: builtin/blame.c:825
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:824
+#: builtin/blame.c:825
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr ""
"Информация само за редовете в диапазона от n до m включително. Броенето "
"започва от 1"
-#: builtin/blame.c:875
+#: builtin/blame.c:876
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"опцията „--progress“ е несъвместима с „--incremental“ и форма̀та на командите "
@@ -8916,18 +10195,18 @@ msgstr ""
#. your language may need more or fewer display
#. columns.
#.
-#: builtin/blame.c:926
+#: builtin/blame.c:927
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
-#: builtin/blame.c:1018
+#: builtin/blame.c:1031
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
-#: builtin/blame.c:1064
+#: builtin/blame.c:1077
msgid "Blaming lines"
msgstr "Анотирани редове"
@@ -9038,66 +10317,66 @@ msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:421 builtin/tag.c:59
+#: builtin/branch.c:421 builtin/tag.c:60
msgid "unable to parse format string"
msgstr "форматиращият низ не може да бъде анализиран: %s"
-#: builtin/branch.c:458
+#: builtin/branch.c:473
#, c-format
msgid "Branch %s is being rebased at %s"
msgstr "Клонът „%s“ се пребазира върху „%s“"
-#: builtin/branch.c:462
+#: builtin/branch.c:477
#, c-format
msgid "Branch %s is being bisected at %s"
msgstr "Търси се двоично в клона „%s“ при „%s“"
-#: builtin/branch.c:479
+#: builtin/branch.c:494
msgid "cannot copy the current branch while not on any."
msgstr "не можете да копирате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:481
+#: builtin/branch.c:496
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr ""
"не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:492
+#: builtin/branch.c:507
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
-#: builtin/branch.c:519
+#: builtin/branch.c:534
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
-#: builtin/branch.c:521
+#: builtin/branch.c:536
msgid "Branch copy failed"
msgstr "Неуспешно копиране на клон"
-#: builtin/branch.c:525
+#: builtin/branch.c:540
#, c-format
msgid "Created a copy of a misnamed branch '%s'"
msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е копиран"
-#: builtin/branch.c:528
+#: builtin/branch.c:543
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е преименуван"
-#: builtin/branch.c:534
+#: builtin/branch.c:549
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
-#: builtin/branch.c:543
+#: builtin/branch.c:558
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:545
+#: builtin/branch.c:560
msgid "Branch is copied, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е копиран, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:561
+#: builtin/branch.c:576
#, c-format
msgid ""
"Please edit the description for the branch\n"
@@ -9108,189 +10387,179 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/branch.c:594
+#: builtin/branch.c:610
msgid "Generic options"
msgstr "Общи настройки"
-#: builtin/branch.c:596
+#: builtin/branch.c:612
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
"извеждане на контролната сума и темата. Повтарянето на опцията прибавя "
"отдалечените клони"
-#: builtin/branch.c:597
+#: builtin/branch.c:613
msgid "suppress informational messages"
msgstr "без информационни съобщения"
-#: builtin/branch.c:598
+#: builtin/branch.c:614
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:600
+#: builtin/branch.c:616
msgid "do not use"
msgstr "да не се ползва"
-#: builtin/branch.c:602 builtin/rebase--interactive.c:182
+#: builtin/branch.c:618 builtin/rebase.c:485
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
-#: builtin/branch.c:602
+#: builtin/branch.c:618
msgid "change the upstream info"
msgstr "смяна на клона-източник"
-#: builtin/branch.c:603
+#: builtin/branch.c:619
msgid "Unset the upstream info"
msgstr "без клон-източник"
-#: builtin/branch.c:604
+#: builtin/branch.c:620
msgid "use colored output"
msgstr "цветен изход"
-#: builtin/branch.c:605
+#: builtin/branch.c:621
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "действие върху следящите клони"
-#: builtin/branch.c:607 builtin/branch.c:609
+#: builtin/branch.c:623 builtin/branch.c:625
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:608 builtin/branch.c:610
+#: builtin/branch.c:624 builtin/branch.c:626
msgid "print only branches that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:613
+#: builtin/branch.c:629
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
-#: builtin/branch.c:614
+#: builtin/branch.c:630
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
-#: builtin/branch.c:616
+#: builtin/branch.c:632
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:617
+#: builtin/branch.c:633
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:618
+#: builtin/branch.c:634
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr ""
"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:619
+#: builtin/branch.c:635
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:620
+#: builtin/branch.c:636
msgid "copy a branch and its reflog"
msgstr "копиране на клон и принадлежащия му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:621
+#: builtin/branch.c:637
msgid "copy a branch, even if target exists"
msgstr "копиране на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:622
+#: builtin/branch.c:638
msgid "list branch names"
msgstr "извеждане на имената на клоните"
-#: builtin/branch.c:623
+#: builtin/branch.c:640
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
-#: builtin/branch.c:625
+#: builtin/branch.c:642
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "редактиране на описанието на клона"
-#: builtin/branch.c:626
+#: builtin/branch.c:643
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
-#: builtin/branch.c:627
+#: builtin/branch.c:644
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите клони"
-#: builtin/branch.c:628
+#: builtin/branch.c:645
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите клони"
-#: builtin/branch.c:629
+#: builtin/branch.c:646
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
-#: builtin/branch.c:630 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/ls-remote.c:70
-#: builtin/tag.c:415
-msgid "key"
-msgstr "КЛЮЧ"
-
-#: builtin/branch.c:631 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/ls-remote.c:71
-#: builtin/tag.c:416
-msgid "field name to sort on"
-msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
-
-#: builtin/branch.c:633 builtin/for-each-ref.c:43 builtin/notes.c:415
+#: builtin/branch.c:649 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:584
-#: builtin/tag.c:418
+#: builtin/tag.c:427
msgid "object"
msgstr "ОБЕКТ"
-#: builtin/branch.c:634
+#: builtin/branch.c:650
msgid "print only branches of the object"
msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
-#: builtin/branch.c:636 builtin/for-each-ref.c:49 builtin/tag.c:425
+#: builtin/branch.c:652 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:434
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
-#: builtin/branch.c:637 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:423
+#: builtin/branch.c:653 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:432
#: builtin/verify-tag.c:39
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:660 builtin/clone.c:746
+#: builtin/branch.c:676 builtin/clone.c:751
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:683
+#: builtin/branch.c:700
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/branch.c:698 builtin/branch.c:749 builtin/branch.c:758
+#: builtin/branch.c:715 builtin/branch.c:769 builtin/branch.c:778
msgid "branch name required"
msgstr "Необходимо е име на клон"
-#: builtin/branch.c:725
+#: builtin/branch.c:745
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:730
+#: builtin/branch.c:750
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
-#: builtin/branch.c:737
+#: builtin/branch.c:757
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
-#: builtin/branch.c:740
+#: builtin/branch.c:760
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Липсва клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:755
+#: builtin/branch.c:775
msgid "too many branches for a copy operation"
msgstr "прекалено много клони за копиране"
-#: builtin/branch.c:764
+#: builtin/branch.c:784
msgid "too many arguments for a rename operation"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за преименуване"
-#: builtin/branch.c:769
+#: builtin/branch.c:789
msgid "too many arguments to set new upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за следене"
-#: builtin/branch.c:773
+#: builtin/branch.c:793
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -9298,35 +10567,35 @@ msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
-#: builtin/branch.c:776 builtin/branch.c:799
+#: builtin/branch.c:796 builtin/branch.c:819
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:780
+#: builtin/branch.c:800
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:793
+#: builtin/branch.c:813
msgid "too many arguments to unset upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за спиране на следене"
-#: builtin/branch.c:797
+#: builtin/branch.c:817
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
-#: builtin/branch.c:803
+#: builtin/branch.c:823
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: builtin/branch.c:813
+#: builtin/branch.c:833
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон"
-#: builtin/branch.c:816
+#: builtin/branch.c:836
msgid ""
"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
"'--set-upstream-to' instead."
@@ -9400,7 +10669,7 @@ msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:643 git-submodule.sh:860
+#: builtin/cat-file.c:643 git-submodule.sh:936
msgid "blob"
msgstr "обект-BLOB"
@@ -9463,8 +10732,8 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1280 builtin/gc.c:517
-#: builtin/worktree.c:496
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1355 builtin/gc.c:538
+#: builtin/worktree.c:499
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -9555,8 +10824,8 @@ msgstr "записване на съдържанието във временни
#: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
#: builtin/submodule--helper.c:1372 builtin/submodule--helper.c:1375
-#: builtin/submodule--helper.c:1383 builtin/submodule--helper.c:1857
-#: builtin/worktree.c:669
+#: builtin/submodule--helper.c:1383 builtin/submodule--helper.c:1856
+#: builtin/worktree.c:672
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
@@ -9576,127 +10845,127 @@ msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] КЛОН"
msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] [КЛОН] -- ФАЙЛ…"
-#: builtin/checkout.c:147 builtin/checkout.c:181
+#: builtin/checkout.c:151 builtin/checkout.c:190
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:149 builtin/checkout.c:183
+#: builtin/checkout.c:153 builtin/checkout.c:192
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:165
+#: builtin/checkout.c:169
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:210
+#: builtin/checkout.c:219
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:228
+#: builtin/checkout.c:237
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:244
+#: builtin/checkout.c:253
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:267 builtin/checkout.c:270 builtin/checkout.c:273
-#: builtin/checkout.c:276
+#: builtin/checkout.c:331 builtin/checkout.c:334 builtin/checkout.c:337
+#: builtin/checkout.c:340
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
-#: builtin/checkout.c:279 builtin/checkout.c:282
+#: builtin/checkout.c:343 builtin/checkout.c:346
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:285
+#: builtin/checkout.c:349
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
-#: builtin/checkout.c:354 builtin/checkout.c:361
+#: builtin/checkout.c:396 builtin/checkout.c:403
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:397
+#: builtin/checkout.c:442
#, c-format
msgid "Recreated %d merge conflict"
msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
msgstr[0] "Пресъздаден е %d конфликт при сливане"
msgstr[1] "Пресъздадени са %d конфликта при сливане"
-#: builtin/checkout.c:402
+#: builtin/checkout.c:447
#, c-format
msgid "Updated %d path from %s"
msgid_plural "Updated %d paths from %s"
msgstr[0] "Обновен е %d път от „%s“"
msgstr[1] "Обновени са %d пътя от „%s“"
-#: builtin/checkout.c:409
+#: builtin/checkout.c:454
#, c-format
msgid "Updated %d path from the index"
msgid_plural "Updated %d paths from the index"
msgstr[0] "Обновен е %d път от индекса"
msgstr[1] "Обновени са %d пътя от индекса"
-#: builtin/checkout.c:645
+#: builtin/checkout.c:695
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:782
+#: builtin/checkout.c:848
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:824
+#: builtin/checkout.c:890
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:828 builtin/clone.c:699
+#: builtin/checkout.c:894 builtin/clone.c:704
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:832
+#: builtin/checkout.c:898
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:835
+#: builtin/checkout.c:901
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:839
+#: builtin/checkout.c:905
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:841 builtin/checkout.c:1212
+#: builtin/checkout.c:907 builtin/checkout.c:1283
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:843
+#: builtin/checkout.c:909
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:894
+#: builtin/checkout.c:960
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:900
+#: builtin/checkout.c:966
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -9718,7 +10987,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:919
+#: builtin/checkout.c:985
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -9745,24 +11014,24 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:951
+#: builtin/checkout.c:1017
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:955
+#: builtin/checkout.c:1021
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:983 builtin/checkout.c:1207
+#: builtin/checkout.c:1052 builtin/checkout.c:1278
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
-#: builtin/checkout.c:1104
+#: builtin/checkout.c:1173
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:1140
+#: builtin/checkout.c:1209
#, c-format
msgid ""
"'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
@@ -9771,147 +11040,147 @@ msgstr ""
"„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон. За доуточвяване\n"
"ползвайте разделителя „--“ (и евентуално опцията „--no-guess“)"
-#: builtin/checkout.c:1153 builtin/worktree.c:290 builtin/worktree.c:445
+#: builtin/checkout.c:1222 builtin/worktree.c:290 builtin/worktree.c:448
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1182
+#: builtin/checkout.c:1251
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1221
+#: builtin/checkout.c:1292
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1224 builtin/checkout.c:1228
+#: builtin/checkout.c:1295 builtin/checkout.c:1299 builtin/checkout.c:1303
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1232 builtin/checkout.c:1235 builtin/checkout.c:1240
-#: builtin/checkout.c:1243
+#: builtin/checkout.c:1307 builtin/checkout.c:1310 builtin/checkout.c:1315
+#: builtin/checkout.c:1318
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1248
+#: builtin/checkout.c:1323
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1281 builtin/checkout.c:1283 builtin/clone.c:120
-#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:489
-#: builtin/worktree.c:491
+#: builtin/checkout.c:1356 builtin/checkout.c:1358 builtin/clone.c:121
+#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:492
+#: builtin/worktree.c:494
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1282
+#: builtin/checkout.c:1357
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1284
+#: builtin/checkout.c:1359
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1285
+#: builtin/checkout.c:1360
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1286 builtin/worktree.c:493
+#: builtin/checkout.c:1361 builtin/worktree.c:496
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1287
+#: builtin/checkout.c:1362
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1289
+#: builtin/checkout.c:1364
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1289
+#: builtin/checkout.c:1364
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1291
+#: builtin/checkout.c:1366
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1294
+#: builtin/checkout.c:1369
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1296
+#: builtin/checkout.c:1371
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1298
+#: builtin/checkout.c:1373
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1300 builtin/merge.c:276
+#: builtin/checkout.c:1375 builtin/merge.c:284
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1302 builtin/log.c:1586 parse-options.h:272
+#: builtin/checkout.c:1377 builtin/log.c:1594 parse-options.h:309
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1303
+#: builtin/checkout.c:1378
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1306
+#: builtin/checkout.c:1381
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1308
+#: builtin/checkout.c:1383
msgid "do not second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
msgstr ""
"без опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1310
+#: builtin/checkout.c:1385
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1314 builtin/clone.c:87 builtin/fetch.c:141
-#: builtin/merge.c:273 builtin/pull.c:130 builtin/push.c:575
+#: builtin/checkout.c:1389 builtin/clone.c:88 builtin/fetch.c:141
+#: builtin/merge.c:281 builtin/pull.c:136 builtin/push.c:575
#: builtin/send-pack.c:174
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/checkout.c:1345
+#: builtin/checkout.c:1422
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1362
+#: builtin/checkout.c:1442
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1367
+#: builtin/checkout.c:1447
msgid "missing branch name; try -b"
msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-#: builtin/checkout.c:1404
+#: builtin/checkout.c:1484
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1411
+#: builtin/checkout.c:1491
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1415
+#: builtin/checkout.c:1495
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1419
+#: builtin/checkout.c:1499
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -9919,7 +11188,7 @@ msgstr ""
"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
"са несъвместими с изтегляне от индекса."
-#: builtin/checkout.c:1439
+#: builtin/checkout.c:1519
#, c-format
msgid ""
"'%s' matched more than one remote tracking branch.\n"
@@ -10098,8 +11367,8 @@ msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
#: builtin/clean.c:913 builtin/describe.c:546 builtin/describe.c:548
-#: builtin/grep.c:897 builtin/log.c:167 builtin/log.c:169
-#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:415 builtin/name-rev.c:417
+#: builtin/grep.c:897 builtin/log.c:171 builtin/log.c:173
+#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:417 builtin/name-rev.c:419
#: builtin/show-ref.c:178
msgid "pattern"
msgstr "ШАБЛОН"
@@ -10141,146 +11410,156 @@ msgstr ""
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:89
+#: builtin/clone.c:90
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:90 builtin/clone.c:92 builtin/init-db.c:481
+#: builtin/clone.c:91 builtin/clone.c:93 builtin/init-db.c:489
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
-#: builtin/clone.c:94
+#: builtin/clone.c:95
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr ""
"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
-#: builtin/clone.c:96
+#: builtin/clone.c:97
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "клониране от локално хранилище"
-#: builtin/clone.c:98
+#: builtin/clone.c:99
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
-#: builtin/clone.c:100
+#: builtin/clone.c:101
msgid "setup as shared repository"
msgstr "настройване за споделено хранилище"
-#: builtin/clone.c:102 builtin/clone.c:106
+#: builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:107
msgid "pathspec"
msgstr "път"
-#: builtin/clone.c:102 builtin/clone.c:106
+#: builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:107
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
-#: builtin/clone.c:109
+#: builtin/clone.c:110
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:110 builtin/init-db.c:478
+#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:486
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:479
+#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:487
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:115 builtin/submodule--helper.c:1379
-#: builtin/submodule--helper.c:1860
+#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1379
+#: builtin/submodule--helper.c:1859
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:117 builtin/submodule--helper.c:1381
-#: builtin/submodule--helper.c:1862
+#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1381
+#: builtin/submodule--helper.c:1861
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:118 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3303 builtin/repack.c:329
+#: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
+#: builtin/pack-objects.c:3306 builtin/repack.c:329
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
-#: builtin/clone.c:119
+#: builtin/clone.c:120
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
-#: builtin/clone.c:121
+#: builtin/clone.c:122
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
-#: builtin/clone.c:123
+#: builtin/clone.c:124
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:124 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:836
-#: builtin/pull.c:218
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:836
+#: builtin/pull.c:225
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:125
+#: builtin/clone.c:126
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:126 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3292
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3295
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
-#: builtin/clone.c:127
+#: builtin/clone.c:128
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
-#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
-#: builtin/rebase.c:1039
+#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
+#: builtin/rebase.c:1389
msgid "revision"
msgstr "версия"
-#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:147
+#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:147
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
-#: builtin/clone.c:131
+#: builtin/clone.c:132
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
"зададения с „--branch“"
-#: builtin/clone.c:133
+#: builtin/clone.c:134
msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
msgstr ""
"без клониране на етикети, като последващите доставяния няма да ги следят"
-#: builtin/clone.c:135
+#: builtin/clone.c:136
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:136 builtin/init-db.c:487
+#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:495
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:488
+#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:496
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
-#: builtin/clone.c:138
+#: builtin/clone.c:139
msgid "key=value"
msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/clone.c:139
+#: builtin/clone.c:140
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:140 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:231
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:172
+msgid "server-specific"
+msgstr "специфични за сървъра"
+
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:173
+msgid "option to transmit"
+msgstr "опция за пренос"
+
+#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:238
#: builtin/push.c:586
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:234
+#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:241
#: builtin/push.c:588
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
-#: builtin/clone.c:280
+#: builtin/clone.c:283
msgid ""
"No directory name could be guessed.\n"
"Please specify a directory on the command line"
@@ -10288,48 +11567,48 @@ msgstr ""
"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
"Задайте директорията изрично на командния ред"
-#: builtin/clone.c:333
+#: builtin/clone.c:336
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
-#: builtin/clone.c:405
+#: builtin/clone.c:408
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/clone.c:413
+#: builtin/clone.c:416
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:427
+#: builtin/clone.c:430
#, c-format
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
-#: builtin/clone.c:444
+#: builtin/clone.c:447
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/clone.c:449
+#: builtin/clone.c:452
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:453
+#: builtin/clone.c:456
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:479
+#: builtin/clone.c:482
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:493
+#: builtin/clone.c:496
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -10340,99 +11619,99 @@ msgstr ""
"клон в момента са изтеглени с командата „git status“. Можете да\n"
"завършите изтеглянето на клона с командата „git checkout -f HEAD“.\n"
-#: builtin/clone.c:570
+#: builtin/clone.c:573
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
-#: builtin/clone.c:687
+#: builtin/clone.c:692
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/clone.c:737
+#: builtin/clone.c:742
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:768
+#: builtin/clone.c:773
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:813
+#: builtin/clone.c:818
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:876
+#: builtin/clone.c:881
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:878
+#: builtin/clone.c:883
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:918 builtin/receive-pack.c:1941
+#: builtin/clone.c:923 builtin/receive-pack.c:1952
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:922
+#: builtin/clone.c:927
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:935
+#: builtin/clone.c:940
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:938
+#: builtin/clone.c:943
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:951
+#: builtin/clone.c:956
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:957 builtin/fetch.c:1608
+#: builtin/clone.c:962 builtin/fetch.c:1610
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:967
+#: builtin/clone.c:972
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:977
+#: builtin/clone.c:982
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:992 builtin/clone.c:1013 builtin/difftool.c:272
-#: builtin/worktree.c:296 builtin/worktree.c:326
+#: builtin/clone.c:997 builtin/clone.c:1018 builtin/difftool.c:270
+#: builtin/worktree.c:296 builtin/worktree.c:328
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:997
+#: builtin/clone.c:1002
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:1017
+#: builtin/clone.c:1022
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1019
+#: builtin/clone.c:1024
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1043
+#: builtin/clone.c:1048
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -10440,44 +11719,44 @@ msgstr ""
"Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1104
+#: builtin/clone.c:1109
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1106
+#: builtin/clone.c:1111
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1108
+#: builtin/clone.c:1113
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1110
+#: builtin/clone.c:1115
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--filter“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1113
+#: builtin/clone.c:1118
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1118
+#: builtin/clone.c:1123
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1192 builtin/clone.c:1200
+#: builtin/clone.c:1200 builtin/clone.c:1208
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1203
+#: builtin/clone.c:1211
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -10513,6 +11792,21 @@ msgstr "Поле в знаци между колоните"
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "опцията „--command“ трябва да е първият аргумент"
+#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1480 builtin/merge.c:268
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1473
+#: builtin/tag.c:406
+msgid "message"
+msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
+
+#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1480
+msgid "commit message"
+msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
+
+#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1492 builtin/merge.c:283
+#: builtin/pull.c:193 builtin/revert.c:117
+msgid "GPG sign commit"
+msgstr "подписване на подаването с GPG"
+
#: builtin/commit.c:41
msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git commit [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
@@ -10622,7 +11916,7 @@ msgstr "заглавната част за автор в подаването
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:652
+#: builtin/commit.c:653
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -10630,38 +11924,38 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:689 builtin/commit.c:722 builtin/commit.c:1052
+#: builtin/commit.c:691 builtin/commit.c:724 builtin/commit.c:1069
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:701 builtin/shortlog.c:319
+#: builtin/commit.c:703 builtin/shortlog.c:319
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
-#: builtin/commit.c:703
+#: builtin/commit.c:705
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
-#: builtin/commit.c:707
+#: builtin/commit.c:709
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:736 builtin/commit.c:744
+#: builtin/commit.c:740 builtin/commit.c:756
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "съобщението за вкарване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:741
+#: builtin/commit.c:747
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:795
+#: builtin/commit.c:807
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
-#: builtin/commit.c:813
+#: builtin/commit.c:826
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -10676,7 +11970,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:818
+#: builtin/commit.c:831
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -10692,7 +11986,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:831
+#: builtin/commit.c:844
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -10701,7 +11995,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:839
+#: builtin/commit.c:852
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -10712,155 +12006,146 @@ msgstr ""
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:856
+#: builtin/commit.c:869
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:864
+#: builtin/commit.c:877
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:871
+#: builtin/commit.c:884
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:889
+#: builtin/commit.c:902
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:956
+#: builtin/commit.c:969
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:970 builtin/tag.c:258
+#: builtin/commit.c:983 builtin/tag.c:269
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:1014
+#: builtin/commit.c:1027
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1028
+#: builtin/commit.c:1041
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за игнорираните файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1042 builtin/commit.c:1279
+#: builtin/commit.c:1059 builtin/commit.c:1284
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1080
+#: builtin/commit.c:1097
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1113
+#: builtin/commit.c:1130
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1122
+#: builtin/commit.c:1139
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1125
+#: builtin/commit.c:1142
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1127
+#: builtin/commit.c:1144
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1130
+#: builtin/commit.c:1147
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1140
+#: builtin/commit.c:1157
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1142
+#: builtin/commit.c:1159
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
-#: builtin/commit.c:1150
+#: builtin/commit.c:1167
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1167
+#: builtin/commit.c:1184
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1169
+#: builtin/commit.c:1186
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
-#: builtin/commit.c:1183 builtin/tag.c:546
-#, c-format
-msgid "Invalid cleanup mode %s"
-msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
-
-#: builtin/commit.c:1188
-msgid "Paths with -a does not make sense."
-msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища."
-
-#: builtin/commit.c:1314 builtin/commit.c:1498
+#: builtin/commit.c:1319 builtin/commit.c:1503
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1316 builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit.c:1321 builtin/commit.c:1505
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1318
+#: builtin/commit.c:1323
msgid "show stash information"
msgstr "информация за скатаното"
-#: builtin/commit.c:1320 builtin/commit.c:1502
+#: builtin/commit.c:1325 builtin/commit.c:1507
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "изчисляване на точните стойности напред/назад"
-#: builtin/commit.c:1322
+#: builtin/commit.c:1327
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1322 builtin/commit.c:1504 builtin/push.c:561
-#: builtin/worktree.c:640
+#: builtin/commit.c:1327 builtin/commit.c:1509 builtin/push.c:561
+#: builtin/worktree.c:643
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1325 builtin/commit.c:1506
+#: builtin/commit.c:1330 builtin/commit.c:1511
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1509
+#: builtin/commit.c:1333 builtin/commit.c:1514
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1330 builtin/commit.c:1334 builtin/commit.c:1512
-#: builtin/fast-export.c:1085 builtin/fast-export.c:1088 builtin/rebase.c:1118
-#: builtin/tag.c:400
+#: builtin/commit.c:1335 builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1517
+#: builtin/fast-export.c:1085 builtin/fast-export.c:1088 builtin/rebase.c:1465
+#: parse-options.h:323
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1512
+#: builtin/commit.c:1336 builtin/commit.c:1517
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1335
+#: builtin/commit.c:1340
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -10869,11 +12154,11 @@ msgstr ""
"„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
"файлове). Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
-#: builtin/commit.c:1337 parse-options.h:164
+#: builtin/commit.c:1342 parse-options.h:178
msgid "when"
msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1338
+#: builtin/commit.c:1343
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -10882,193 +12167,171 @@ msgstr ""
"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1340
+#: builtin/commit.c:1345
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1341
+#: builtin/commit.c:1346
msgid "do not detect renames"
msgstr "без засичане на преименуванията"
-#: builtin/commit.c:1343
+#: builtin/commit.c:1348
msgid "detect renames, optionally set similarity index"
msgstr "засичане на преименуванията, може да се зададе коефициент на прилика"
-#: builtin/commit.c:1363
+#: builtin/commit.c:1368
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr "Неподдържана комбинация от аргументи за игнорирани и неследени файлове"
-#: builtin/commit.c:1468
+#: builtin/commit.c:1473
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1469
+#: builtin/commit.c:1474
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1471
+#: builtin/commit.c:1476
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1472 builtin/merge.c:264 builtin/tag.c:397
+#: builtin/commit.c:1477 builtin/merge.c:272 builtin/tag.c:408
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1473
+#: builtin/commit.c:1478
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1473
+#: builtin/commit.c:1478
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1474 builtin/gc.c:518
+#: builtin/commit.c:1479 builtin/gc.c:539
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1474
+#: builtin/commit.c:1479
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1475 builtin/merge.c:260 builtin/notes.c:409
-#: builtin/notes.c:575 builtin/tag.c:395
-msgid "message"
-msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-
-#: builtin/commit.c:1475
-msgid "commit message"
-msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
-
-#: builtin/commit.c:1476 builtin/commit.c:1477 builtin/commit.c:1478
-#: builtin/commit.c:1479 parse-options.h:278 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1481 builtin/commit.c:1482 builtin/commit.c:1483
+#: builtin/commit.c:1484 parse-options.h:315 ref-filter.h:92
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1476
+#: builtin/commit.c:1481
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1477
+#: builtin/commit.c:1482
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1478
+#: builtin/commit.c:1483
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предходното без следа"
-#: builtin/commit.c:1479
+#: builtin/commit.c:1484
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предното"
-#: builtin/commit.c:1480
+#: builtin/commit.c:1485
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1481 builtin/log.c:1533 builtin/merge.c:277
-#: builtin/pull.c:156 builtin/revert.c:107
+#: builtin/commit.c:1486 builtin/log.c:1541 builtin/merge.c:285
+#: builtin/pull.c:162 builtin/revert.c:109
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1482
+#: builtin/commit.c:1487
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1483
+#: builtin/commit.c:1488
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1484
-msgid "default"
-msgstr "стандартно"
-
-#: builtin/commit.c:1484 builtin/tag.c:401
-msgid "how to strip spaces and #comments from message"
-msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
-
-#: builtin/commit.c:1485
+#: builtin/commit.c:1490
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1487 builtin/merge.c:275 builtin/pull.c:186
-#: builtin/revert.c:115
-msgid "GPG sign commit"
-msgstr "подписване на подаването с GPG"
-
-#: builtin/commit.c:1490
+#: builtin/commit.c:1495
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1491
+#: builtin/commit.c:1496
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1492
+#: builtin/commit.c:1497
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1493
+#: builtin/commit.c:1498
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1494
+#: builtin/commit.c:1499
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1495
+#: builtin/commit.c:1500
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1496
+#: builtin/commit.c:1501
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1497
+#: builtin/commit.c:1502
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1510
+#: builtin/commit.c:1515
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1511
+#: builtin/commit.c:1516
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1516
+#: builtin/commit.c:1521
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1518
+#: builtin/commit.c:1523
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1591
+#: builtin/commit.c:1596
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1598
+#: builtin/commit.c:1603
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1617
+#: builtin/commit.c:1622
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1628
+#: builtin/commit.c:1629
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1633
+#: builtin/commit.c:1634
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
@@ -11103,36 +12366,36 @@ msgstr ""
"git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append] [--reachable|--"
"stdin-packs|--stdin-commits]"
-#: builtin/commit-graph.c:48 builtin/commit-graph.c:78
-#: builtin/commit-graph.c:132 builtin/commit-graph.c:190 builtin/fetch.c:153
-#: builtin/log.c:1553
+#: builtin/commit-graph.c:51 builtin/commit-graph.c:89
+#: builtin/commit-graph.c:147 builtin/commit-graph.c:205 builtin/fetch.c:153
+#: builtin/log.c:1561
msgid "dir"
msgstr "директория"
-#: builtin/commit-graph.c:49 builtin/commit-graph.c:79
-#: builtin/commit-graph.c:133 builtin/commit-graph.c:191
+#: builtin/commit-graph.c:52 builtin/commit-graph.c:90
+#: builtin/commit-graph.c:148 builtin/commit-graph.c:206
msgid "The object directory to store the graph"
msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
-#: builtin/commit-graph.c:135
+#: builtin/commit-graph.c:150
msgid "start walk at all refs"
msgstr "обхождането да започне от всички указатели"
-#: builtin/commit-graph.c:137
+#: builtin/commit-graph.c:152
msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
msgstr ""
"проверка на подаванията за индексите на пакетите изброени на командния ред"
-#: builtin/commit-graph.c:139
+#: builtin/commit-graph.c:154
msgid "start walk at commits listed by stdin"
msgstr "започване на обхождането при подаванията подадени на стандартния вход"
-#: builtin/commit-graph.c:141
+#: builtin/commit-graph.c:156
msgid "include all commits already in the commit-graph file"
msgstr ""
"включване на всички подавания, които вече са във файла с гра̀фа на подаванията"
-#: builtin/commit-graph.c:150
+#: builtin/commit-graph.c:165
msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
msgstr ""
"опциите „--reachable“, „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
@@ -11545,7 +12808,7 @@ msgstr ""
msgid "describe %s\n"
msgstr "описание на „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:513 builtin/log.c:516
+#: builtin/describe.c:513
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
@@ -11597,7 +12860,7 @@ msgstr "да се търси само измежду етикетите напа
msgid "do not consider tags matching <pattern>"
msgstr "да не се търси измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:551 builtin/name-rev.c:424
+#: builtin/describe.c:551 builtin/name-rev.c:426
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
@@ -11640,21 +12903,21 @@ msgstr "„%s“: не е нито обикновен файл, нито сим
msgid "invalid option: %s"
msgstr "неправилна опция: %s"
-#: builtin/diff.c:364
+#: builtin/diff.c:350
msgid "Not a git repository"
msgstr "Не е хранилище на Git"
-#: builtin/diff.c:408
+#: builtin/diff.c:394
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "зададен е неправилен обект „%s“."
-#: builtin/diff.c:417
+#: builtin/diff.c:403
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
msgstr "зададени са повече от 2 обекта-BLOB: „%s“"
-#: builtin/diff.c:422
+#: builtin/diff.c:408
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
@@ -11663,27 +12926,27 @@ msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
msgstr "git difftool [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ [ПОДАВАНЕ]] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/difftool.c:261
+#: builtin/difftool.c:259
#, c-format
msgid "failed: %d"
msgstr "неуспешно действие с изходен код: %d"
-#: builtin/difftool.c:303
+#: builtin/difftool.c:301
#, c-format
msgid "could not read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: builtin/difftool.c:305
+#: builtin/difftool.c:303
#, c-format
msgid "could not read symlink file %s"
msgstr "файлът, сочен от символната връзка „%s“, не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:313
+#: builtin/difftool.c:311
#, c-format
msgid "could not read object %s for symlink %s"
msgstr "обектът „%s“ за символната връзка „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:414
+#: builtin/difftool.c:412
msgid ""
"combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
"directory diff mode('-d' and '--dir-diff')."
@@ -11691,55 +12954,55 @@ msgstr ""
"комбинираните формати на разликите („-c“ и „--cc“) не се поддържат\n"
"в режима за разлики върху директории („-d“ и „--dir-diff“)."
-#: builtin/difftool.c:634
+#: builtin/difftool.c:632
#, c-format
msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
msgstr "и двата файла са променени: „%s“ и „%s“."
-#: builtin/difftool.c:636
+#: builtin/difftool.c:634
msgid "working tree file has been left."
msgstr "работното дърво е изоставено."
-#: builtin/difftool.c:647
+#: builtin/difftool.c:645
#, c-format
msgid "temporary files exist in '%s'."
msgstr "в „%s“ има временни файлове."
-#: builtin/difftool.c:648
+#: builtin/difftool.c:646
msgid "you may want to cleanup or recover these."
msgstr "възможно е да ги изчистите или възстановите"
-#: builtin/difftool.c:697
+#: builtin/difftool.c:695
msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
msgstr "използвайте „diff.guitool“ вместо „diff.tool“"
-#: builtin/difftool.c:699
+#: builtin/difftool.c:697
msgid "perform a full-directory diff"
msgstr "разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:701
+#: builtin/difftool.c:699
msgid "do not prompt before launching a diff tool"
msgstr "стартиране на ПРОГРАМАта за разлики без предупреждение"
-#: builtin/difftool.c:706
+#: builtin/difftool.c:704
msgid "use symlinks in dir-diff mode"
msgstr "следване на символните връзки при разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:707
+#: builtin/difftool.c:705
msgid "tool"
msgstr "ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:708
+#: builtin/difftool.c:706
msgid "use the specified diff tool"
msgstr "използване на указаната ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:710
+#: builtin/difftool.c:708
msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
msgstr ""
"извеждане на списък с всички ПРОГРАМи, които може да се ползват с опцията „--"
"tool“"
-#: builtin/difftool.c:713
+#: builtin/difftool.c:711
msgid ""
"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
"code"
@@ -11747,15 +13010,15 @@ msgstr ""
"„git-difftool“ да спре работа, когато стартираната ПРОГРАМА завърши с "
"ненулев код"
-#: builtin/difftool.c:716
+#: builtin/difftool.c:714
msgid "specify a custom command for viewing diffs"
msgstr "команда за разглеждане на разлики"
-#: builtin/difftool.c:740
+#: builtin/difftool.c:744
msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
msgstr "не е зададена програма за „--tool=ПРОГРАМА“"
-#: builtin/difftool.c:747
+#: builtin/difftool.c:751
msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА“"
@@ -11799,7 +13062,7 @@ msgstr "Използване на маркер за завършване на п
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:1102 builtin/log.c:1601
+#: builtin/fast-export.c:1102 builtin/log.c:1609
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
@@ -11837,15 +13100,15 @@ msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:115 builtin/pull.c:195
+#: builtin/fetch.c:115 builtin/pull.c:202
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:198
+#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:205
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:119 builtin/pull.c:201
+#: builtin/fetch.c:119 builtin/pull.c:208
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
@@ -11857,7 +13120,7 @@ msgstr "принудително презаписване на локален у
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:205
+#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:212
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
@@ -11869,7 +13132,7 @@ msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-t
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:208
+#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:215
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
@@ -11879,7 +13142,7 @@ msgstr ""
"окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
"хранилище и махане на променените"
-#: builtin/fetch.c:133 builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:133
+#: builtin/fetch.c:133 builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:139
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
@@ -11887,7 +13150,7 @@ msgstr "ПРИ НУЖДА"
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:216
+#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:223
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
@@ -11895,7 +13158,7 @@ msgstr "запазване на изтеглените пакети с обек
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:219
+#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:226
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
@@ -11903,7 +13166,7 @@ msgstr "задълбочаване на историята на плитко х
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:222
+#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:229
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
@@ -11919,28 +13182,18 @@ msgstr ""
"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:225
+#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:232
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:227
+#: builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:234
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:163 builtin/pull.c:228
+#: builtin/fetch.c:163 builtin/pull.c:235
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:585
-#: builtin/send-pack.c:172
-msgid "server-specific"
-msgstr "специфични за сървъра"
-
-#: builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:585
-#: builtin/send-pack.c:173
-msgid "option to transmit"
-msgstr "опция за пренос"
-
#: builtin/fetch.c:170
msgid "report that we have only objects reachable from this object"
msgstr "докладване, че всички обекти могат са достижими при започване от този"
@@ -12094,41 +13347,41 @@ msgstr ""
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1592
+#: builtin/fetch.c:1594
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:1594
+#: builtin/fetch.c:1596
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/fetch.c:1599
+#: builtin/fetch.c:1601
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1601
+#: builtin/fetch.c:1603
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1617
+#: builtin/fetch.c:1619
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1619
+#: builtin/fetch.c:1621
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1628
+#: builtin/fetch.c:1630
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1635
+#: builtin/fetch.c:1637
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1651
+#: builtin/fetch.c:1653
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -12200,27 +13453,27 @@ msgstr "цитиране подходящо за tcl"
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ напаснати указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:424
+#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:433
msgid "respect format colors"
msgstr "спазване на цветовете на форма̀та"
-#: builtin/for-each-ref.c:43
+#: builtin/for-each-ref.c:42
msgid "print only refs which points at the given object"
msgstr "извеждане само на указателите, сочещи към ОБЕКТА"
-#: builtin/for-each-ref.c:45
+#: builtin/for-each-ref.c:44
msgid "print only refs that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:46
+#: builtin/for-each-ref.c:45
msgid "print only refs that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:47
+#: builtin/for-each-ref.c:46
msgid "print only refs which contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/for-each-ref.c:48
+#: builtin/for-each-ref.c:47
msgid "print only refs which don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
@@ -12258,212 +13511,212 @@ msgstr ""
"скъсана връзка от %7s %s\n"
" към %7s %s"
-#: builtin/fsck.c:253
+#: builtin/fsck.c:295
#, c-format
msgid "missing %s %s"
msgstr "липсващ обект: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:279
+#: builtin/fsck.c:321
#, c-format
msgid "unreachable %s %s"
msgstr "недостижим обект: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:298
+#: builtin/fsck.c:340
#, c-format
msgid "dangling %s %s"
msgstr "извън клон: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:307
+#: builtin/fsck.c:349
msgid "could not create lost-found"
msgstr "„lost-found“ не може да се създаде"
-#: builtin/fsck.c:318
+#: builtin/fsck.c:360
#, c-format
msgid "could not finish '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: builtin/fsck.c:335
+#: builtin/fsck.c:377
#, c-format
msgid "Checking %s"
msgstr "Проверка на „%s“"
-#: builtin/fsck.c:353
+#: builtin/fsck.c:415
#, c-format
msgid "Checking connectivity (%d objects)"
msgstr "Проверка на свързаността (%d обекта)"
-#: builtin/fsck.c:372
+#: builtin/fsck.c:434
#, c-format
msgid "Checking %s %s"
msgstr "Проверяване на %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:376
+#: builtin/fsck.c:438
msgid "broken links"
msgstr "скъсани връзки"
-#: builtin/fsck.c:385
+#: builtin/fsck.c:447
#, c-format
msgid "root %s"
msgstr "начална директория „%s“"
-#: builtin/fsck.c:393
+#: builtin/fsck.c:455
#, c-format
msgid "tagged %s %s (%s) in %s"
msgstr "приложен етикет „%s“ върху „%s“ (%s) в „%s“"
-#: builtin/fsck.c:422
+#: builtin/fsck.c:484
#, c-format
msgid "%s: object corrupt or missing"
msgstr "%s: липсващ или повреден обект"
-#: builtin/fsck.c:447
+#: builtin/fsck.c:509
#, c-format
msgid "%s: invalid reflog entry %s"
msgstr "%s: неправилен запис в журнала за указатели „%s“"
-#: builtin/fsck.c:461
+#: builtin/fsck.c:523
#, c-format
msgid "Checking reflog %s->%s"
msgstr "Проверка на журнала на указателите: „%s“ до „%s“"
-#: builtin/fsck.c:495
+#: builtin/fsck.c:557
#, c-format
msgid "%s: invalid sha1 pointer %s"
msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:502
+#: builtin/fsck.c:564
#, c-format
msgid "%s: not a commit"
msgstr "%s: не е подаване!"
-#: builtin/fsck.c:557
+#: builtin/fsck.c:619
msgid "notice: No default references"
msgstr "внимание: няма указатели по подразбиране"
-#: builtin/fsck.c:572
+#: builtin/fsck.c:634
#, c-format
msgid "%s: object corrupt or missing: %s"
msgstr "„%s“: липсващ обект: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:585
+#: builtin/fsck.c:647
#, c-format
msgid "%s: object could not be parsed: %s"
msgstr "„%s“: не може да се анализира: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:605
+#: builtin/fsck.c:667
#, c-format
msgid "bad sha1 file: %s"
msgstr "неправилен ред с контролна сума по SHA1: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:620
+#: builtin/fsck.c:682
msgid "Checking object directory"
msgstr "Проверка на директория с обекти"
-#: builtin/fsck.c:623
+#: builtin/fsck.c:685
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:638
+#: builtin/fsck.c:700
#, c-format
msgid "Checking %s link"
msgstr "Проверка на връзките на „%s“"
#
-#: builtin/fsck.c:643 builtin/index-pack.c:833
+#: builtin/fsck.c:705 builtin/index-pack.c:841
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен указател „%s“"
-#: builtin/fsck.c:650
+#: builtin/fsck.c:712
#, c-format
msgid "%s points to something strange (%s)"
msgstr "„%s“ сочи към нещо необичайно (%s)"
-#: builtin/fsck.c:656
+#: builtin/fsck.c:718
#, c-format
msgid "%s: detached HEAD points at nothing"
msgstr "%s: несвързаният връх „HEAD“ не сочи към нищо"
-#: builtin/fsck.c:660
+#: builtin/fsck.c:722
#, c-format
msgid "notice: %s points to an unborn branch (%s)"
msgstr "предупреждение: „%s“ сочи към все още несъществуващ клон (%s)"
-#: builtin/fsck.c:672
+#: builtin/fsck.c:734
msgid "Checking cache tree"
msgstr "Проверка на дървото на кеша"
-#: builtin/fsck.c:677
+#: builtin/fsck.c:739
#, c-format
msgid "%s: invalid sha1 pointer in cache-tree"
msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1 в дървото на кеша"
-#: builtin/fsck.c:688
+#: builtin/fsck.c:750
msgid "non-tree in cache-tree"
msgstr "в дървото на кеша има нещо, което не е дърво"
-#: builtin/fsck.c:719
+#: builtin/fsck.c:781
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:725
+#: builtin/fsck.c:787
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:726
+#: builtin/fsck.c:788
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:727
+#: builtin/fsck.c:789
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:728
+#: builtin/fsck.c:790
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:729
+#: builtin/fsck.c:791
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
-#: builtin/fsck.c:730
+#: builtin/fsck.c:792
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване и на указателите от журнала с указателите (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:731
+#: builtin/fsck.c:793
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:732
+#: builtin/fsck.c:794
msgid "check only connectivity"
msgstr "проверка само на връзката"
-#: builtin/fsck.c:733
+#: builtin/fsck.c:795
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:735
+#: builtin/fsck.c:797
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:736 builtin/prune.c:110
+#: builtin/fsck.c:798 builtin/prune.c:132
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:737
+#: builtin/fsck.c:799
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:797
+#: builtin/fsck.c:859 builtin/index-pack.c:224
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
-#: builtin/fsck.c:825
+#: builtin/fsck.c:887
#, c-format
msgid "%s: object missing"
msgstr "„%s“: липсващ обект"
-#: builtin/fsck.c:837
+#: builtin/fsck.c:899
#, c-format
msgid "invalid parameter: expected sha1, got '%s'"
msgstr "неправилен параметър: очаква се SHA1, а бе получено: „%s“"
@@ -12477,17 +13730,17 @@ msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
msgid "Failed to fstat %s: %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“: %s"
-#: builtin/gc.c:461 builtin/init-db.c:55
+#: builtin/gc.c:476 builtin/init-db.c:55
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за директорията „%s“"
-#: builtin/gc.c:470 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:510
+#: builtin/gc.c:485 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:519
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/gc.c:477
+#: builtin/gc.c:492
#, c-format
msgid ""
"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
@@ -12504,58 +13757,58 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: builtin/gc.c:519
+#: builtin/gc.c:540
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "окастряне на обектите, към които нищо не сочи"
-#: builtin/gc.c:521
+#: builtin/gc.c:542
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "изчерпателно търсене на боклука (за сметка на повече време работа)"
-#: builtin/gc.c:522
+#: builtin/gc.c:543
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "включване на автоматичното събиране на боклука (auto-gc)"
-#: builtin/gc.c:525
+#: builtin/gc.c:546
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr ""
"изрично стартиране на събирането на боклука, дори и ако вече работи друго "
"събиране"
-#: builtin/gc.c:528
+#: builtin/gc.c:549
msgid "repack all other packs except the largest pack"
msgstr "препакетиране на всичко без най-големия пакет"
-#: builtin/gc.c:545
+#: builtin/gc.c:566
#, c-format
msgid "failed to parse gc.logexpiry value %s"
msgstr "неразпозната стойност на „gc.logexpiry“ %s"
-#: builtin/gc.c:556
+#: builtin/gc.c:577
#, c-format
msgid "failed to parse prune expiry value %s"
msgstr "неразпозната стойност на периода за окастряне: %s"
-#: builtin/gc.c:576
+#: builtin/gc.c:597
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"Автоматично пакетиране на заден фон на хранилището за по-добра "
"производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:578
+#: builtin/gc.c:599
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Автоматично пакетиране на хранилището за по-добра производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:579
+#: builtin/gc.c:600
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr ""
"Погледнете ръководството за повече информация как да изпълните „git help "
"gc“.\n"
-#: builtin/gc.c:619
+#: builtin/gc.c:640
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -12564,7 +13817,7 @@ msgstr ""
"процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
"опцията „--force“)"
-#: builtin/gc.c:672
+#: builtin/gc.c:693
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
@@ -12589,8 +13842,8 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1506 builtin/index-pack.c:1697
-#: builtin/pack-objects.c:2717
+#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1514 builtin/index-pack.c:1705
+#: builtin/pack-objects.c:2720
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
@@ -12826,11 +14079,11 @@ msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1066 builtin/pack-objects.c:3400
+#: builtin/grep.c:1066 builtin/pack-objects.c:3403
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1069 builtin/index-pack.c:1503 builtin/pack-objects.c:2714
+#: builtin/grep.c:1069 builtin/index-pack.c:1511 builtin/pack-objects.c:2717
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
@@ -12937,30 +14190,30 @@ msgstr "извеждане на описанието на команда"
msgid "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [<command>]"
msgstr "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [КОМАНДА]"
-#: builtin/help.c:73
+#: builtin/help.c:77
#, c-format
msgid "unrecognized help format '%s'"
msgstr "непознат формат на помощта „%s“"
-#: builtin/help.c:100
+#: builtin/help.c:104
msgid "Failed to start emacsclient."
msgstr "Неуспешно стартиране на „emacsclient“."
-#: builtin/help.c:113
+#: builtin/help.c:117
msgid "Failed to parse emacsclient version."
msgstr "Версията на „emacsclient“ не може да се анализира."
-#: builtin/help.c:121
+#: builtin/help.c:125
#, c-format
msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
msgstr "Прекалено стара версия на „emacsclient“ — %d (< 22)."
-#: builtin/help.c:139 builtin/help.c:161 builtin/help.c:171 builtin/help.c:179
+#: builtin/help.c:143 builtin/help.c:165 builtin/help.c:175 builtin/help.c:183
#, c-format
msgid "failed to exec '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: builtin/help.c:217
+#: builtin/help.c:221
#, c-format
msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
@@ -12969,7 +14222,7 @@ msgstr ""
"„%s“: път към неподдържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.cmd“."
-#: builtin/help.c:229
+#: builtin/help.c:233
#, c-format
msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
@@ -12978,37 +14231,37 @@ msgstr ""
"„%s“: команда за поддържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.path“."
-#: builtin/help.c:346
+#: builtin/help.c:350
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "„%s“: непозната програма за преглед на ръководството."
-#: builtin/help.c:363
+#: builtin/help.c:367
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "никоя програма за преглед на ръководство не успя да обработи заявката"
-#: builtin/help.c:371
+#: builtin/help.c:375
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:430 builtin/help.c:441 git.c:323
+#: builtin/help.c:434 builtin/help.c:445 git.c:335
#, c-format
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
msgstr "„%s“ е псевдоним на „%s“"
-#: builtin/help.c:444 git.c:347
+#: builtin/help.c:448 git.c:364
#, c-format
msgid "bad alias.%s string: %s"
msgstr "неправилен низ за настройката „alias.%s“: „%s“"
-#: builtin/help.c:473 builtin/help.c:503
+#: builtin/help.c:477 builtin/help.c:507
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "употреба: %s%s"
-#: builtin/help.c:487
+#: builtin/help.c:491
msgid "'git help config' for more information"
msgstr "За повече информация изпълнете „git help config“"
@@ -13027,284 +14280,284 @@ msgstr "очакваният обект „%s“ не бе получен"
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“: очакваше се „%s“, а бе получен „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:249
+#: builtin/index-pack.c:257
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "не може да се запълни %d байт"
msgstr[1] "не може да се запълнят %d байта"
-#: builtin/index-pack.c:259
+#: builtin/index-pack.c:267
msgid "early EOF"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: builtin/index-pack.c:260
+#: builtin/index-pack.c:268
msgid "read error on input"
msgstr "грешка при четене на входните данни"
-#: builtin/index-pack.c:272
+#: builtin/index-pack.c:280
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:279 builtin/pack-objects.c:599
+#: builtin/index-pack.c:287 builtin/pack-objects.c:600
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
-#: builtin/index-pack.c:282 builtin/unpack-objects.c:94
+#: builtin/index-pack.c:290 builtin/unpack-objects.c:94
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
-#: builtin/index-pack.c:297 builtin/repack.c:250
+#: builtin/index-pack.c:305 builtin/repack.c:250
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/index-pack.c:303
+#: builtin/index-pack.c:311
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:317
+#: builtin/index-pack.c:325
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "несъответствие в подписа към пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:319
+#: builtin/index-pack.c:327
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "не се поддържа пакетиране вeрсия „%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:337
+#: builtin/index-pack.c:345
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %<PRIuMAX>: %s"
-#: builtin/index-pack.c:457
+#: builtin/index-pack.c:465
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "декомпресирането с „inflate“ върна %d"
-#: builtin/index-pack.c:506
+#: builtin/index-pack.c:514
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика води до препълване"
-#: builtin/index-pack.c:514
+#: builtin/index-pack.c:522
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика е извън диапазона"
-#: builtin/index-pack.c:522
+#: builtin/index-pack.c:530
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "непознат вид обект %d"
-#: builtin/index-pack.c:553
+#: builtin/index-pack.c:561
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:555
+#: builtin/index-pack.c:563
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
msgstr[0] "неочакван край на файл, липсва %<PRIuMAX> байт"
msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %<PRIuMAX> байта"
-#: builtin/index-pack.c:581
+#: builtin/index-pack.c:589
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
-#: builtin/index-pack.c:726 builtin/index-pack.c:732 builtin/index-pack.c:755
-#: builtin/index-pack.c:794 builtin/index-pack.c:803
+#: builtin/index-pack.c:734 builtin/index-pack.c:740 builtin/index-pack.c:763
+#: builtin/index-pack.c:802 builtin/index-pack.c:811
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
-#: builtin/index-pack.c:729 builtin/pack-objects.c:152
-#: builtin/pack-objects.c:212 builtin/pack-objects.c:306
+#: builtin/index-pack.c:737 builtin/pack-objects.c:153
+#: builtin/pack-objects.c:213 builtin/pack-objects.c:307
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:792
+#: builtin/index-pack.c:800
#, c-format
msgid "cannot read existing object info %s"
msgstr "съществуващият обект в „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:800
+#: builtin/index-pack.c:808
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:814
+#: builtin/index-pack.c:822
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "неправилен обект-BLOB „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:817 builtin/index-pack.c:836
+#: builtin/index-pack.c:825 builtin/index-pack.c:844
msgid "fsck error in packed object"
msgstr "грешка при проверката на пакетирани обекти"
-#: builtin/index-pack.c:838
+#: builtin/index-pack.c:846
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не могат да бъдат достигнати"
-#: builtin/index-pack.c:910 builtin/index-pack.c:941
+#: builtin/index-pack.c:918 builtin/index-pack.c:949
msgid "failed to apply delta"
msgstr "разликата не може да бъде приложена"
-#: builtin/index-pack.c:1109
+#: builtin/index-pack.c:1117
msgid "Receiving objects"
msgstr "Получаване на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1109
+#: builtin/index-pack.c:1117
msgid "Indexing objects"
msgstr "Индексиране на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1143
+#: builtin/index-pack.c:1151
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "пакетният файл е повреден (нееднакви суми по SHA1)"
-#: builtin/index-pack.c:1148
+#: builtin/index-pack.c:1156
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "не може да се получи информация за пакетния файл с „fstat“"
-#: builtin/index-pack.c:1151
+#: builtin/index-pack.c:1159
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "в края на пакетния файл има повредени данни"
-#: builtin/index-pack.c:1163
+#: builtin/index-pack.c:1171
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1186
+#: builtin/index-pack.c:1194
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1196 builtin/pack-objects.c:2486
+#: builtin/index-pack.c:1204 builtin/pack-objects.c:2489
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1237
+#: builtin/index-pack.c:1245
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „conclude_pack“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1243
+#: builtin/index-pack.c:1251
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "действието завърши с %d локален обект"
msgstr[1] "действието завърши с %d локални обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1255
+#: builtin/index-pack.c:1263
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr ""
"Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
"диска)"
-#: builtin/index-pack.c:1259
+#: builtin/index-pack.c:1267
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1283
+#: builtin/index-pack.c:1291
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1360
+#: builtin/index-pack.c:1368
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1374
+#: builtin/index-pack.c:1382
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
-#: builtin/index-pack.c:1399
+#: builtin/index-pack.c:1407
#, c-format
msgid "cannot write %s file '%s'"
msgstr "грешка при запис на файла „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1407
+#: builtin/index-pack.c:1415
#, c-format
msgid "cannot close written %s file '%s'"
msgstr "грешка при затварянето на записания файл „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1431
+#: builtin/index-pack.c:1439
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1445
+#: builtin/index-pack.c:1453
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-#: builtin/index-pack.c:1453
+#: builtin/index-pack.c:1461
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1497 builtin/pack-objects.c:2725
+#: builtin/index-pack.c:1505 builtin/pack-objects.c:2728
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1565
+#: builtin/index-pack.c:1573
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1567
+#: builtin/index-pack.c:1575
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1615
+#: builtin/index-pack.c:1623
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1622
+#: builtin/index-pack.c:1630
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1659
+#: builtin/index-pack.c:1667
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: builtin/index-pack.c:1708 builtin/index-pack.c:1711
-#: builtin/index-pack.c:1727 builtin/index-pack.c:1731
+#: builtin/index-pack.c:1716 builtin/index-pack.c:1719
+#: builtin/index-pack.c:1735 builtin/index-pack.c:1739
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1747
+#: builtin/index-pack.c:1755
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1749
+#: builtin/index-pack.c:1757
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
-#: builtin/index-pack.c:1755
+#: builtin/index-pack.c:1763
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
-#: builtin/index-pack.c:1803 builtin/unpack-objects.c:580
+#: builtin/index-pack.c:1811 builtin/unpack-objects.c:580
msgid "fsck error in pack objects"
msgstr "грешка при проверка с „fsck“ на пакетните обекти"
@@ -13348,43 +14601,43 @@ msgstr "няма шаблони в „%s“"
msgid "not copying templates from '%s': %s"
msgstr "шаблоните няма да бъдат копирани от „%s“: „%s“"
-#: builtin/init-db.c:329
+#: builtin/init-db.c:334
#, c-format
msgid "unable to handle file type %d"
msgstr "файлове от вид %d не се поддържат"
-#: builtin/init-db.c:332
+#: builtin/init-db.c:337
#, c-format
msgid "unable to move %s to %s"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:349 builtin/init-db.c:352
+#: builtin/init-db.c:354 builtin/init-db.c:357
#, c-format
msgid "%s already exists"
msgstr "Директорията „%s“ вече съществува"
-#: builtin/init-db.c:405
+#: builtin/init-db.c:413
#, c-format
msgid "Reinitialized existing shared Git repository in %s%s\n"
msgstr ""
"Инициализиране наново на съществуващо, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:406
+#: builtin/init-db.c:414
#, c-format
msgid "Reinitialized existing Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране наново на съществуващо хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:410
+#: builtin/init-db.c:418
#, c-format
msgid "Initialized empty shared Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране на празно, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:411
+#: builtin/init-db.c:419
#, c-format
msgid "Initialized empty Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране на празно хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:460
+#: builtin/init-db.c:468
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [<directory>]"
@@ -13392,27 +14645,27 @@ msgstr ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=ДИРЕКТОРИЯ_С_ШАБЛОНИ] [--"
"shared[=ПРАВА]] [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/init-db.c:483
+#: builtin/init-db.c:491
msgid "permissions"
msgstr "права"
-#: builtin/init-db.c:484
+#: builtin/init-db.c:492
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr ""
"указване, че хранилището на Git ще бъде споделено от повече от един "
"потребител"
-#: builtin/init-db.c:518 builtin/init-db.c:523
+#: builtin/init-db.c:526 builtin/init-db.c:531
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/init-db.c:527
+#: builtin/init-db.c:535
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: builtin/init-db.c:548
+#: builtin/init-db.c:556
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -13421,7 +14674,7 @@ msgstr ""
"%s (или --work-tree=ДИРЕКТОРИЯ) изисква указването на %s (или --git-"
"dir=ДИРЕКТОРИЯ)"
-#: builtin/init-db.c:576
+#: builtin/init-db.c:584
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "Работното дърво в „%s“ е недостъпно"
@@ -13498,409 +14751,343 @@ msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--]
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
-#: builtin/log.c:100
+#: builtin/log.c:104
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
-#: builtin/log.c:163
-msgid "suppress diff output"
-msgstr "без извеждане на разликите"
-
-#: builtin/log.c:164
+#: builtin/log.c:168
msgid "show source"
msgstr "извеждане на изходния код"
-#: builtin/log.c:165
+#: builtin/log.c:169
msgid "Use mail map file"
msgstr ""
"Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
"mailmap“)"
-#: builtin/log.c:167
+#: builtin/log.c:171
msgid "only decorate refs that match <pattern>"
msgstr "специален формат само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:169
+#: builtin/log.c:173
msgid "do not decorate refs that match <pattern>"
msgstr "без специален формат на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:170
+#: builtin/log.c:174
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
-#: builtin/log.c:173
+#: builtin/log.c:177
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr ""
"Обработване само на редовете във файла в диапазона от n до m включително. "
"Броенето започва от 1"
-#: builtin/log.c:271
+#: builtin/log.c:275
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:525
+#: builtin/log.c:529
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:540 builtin/log.c:634
-#, c-format
-msgid "Could not read object %s"
-msgstr "Обектът не може да бъде прочетен: %s"
-
-#: builtin/log.c:659
-#, c-format
-msgid "Unknown type: %d"
-msgstr "Неизвестен вид: %d"
-
-#: builtin/log.c:780
+#: builtin/log.c:784
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:881
+#: builtin/log.c:885
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
-#: builtin/log.c:897
-#, c-format
-msgid "Cannot open patch file %s"
-msgstr "Файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-
-#: builtin/log.c:914
-msgid "Need exactly one range."
-msgstr "Трябва да зададете точно един диапазон."
-
-#: builtin/log.c:924
-msgid "Not a range."
-msgstr "Не е диапазон."
-
-#: builtin/log.c:1047
-msgid "Cover letter needs email format"
-msgstr "Придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-
-#: builtin/log.c:1132
+#: builtin/log.c:1136
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1159
+#: builtin/log.c:1163
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-#: builtin/log.c:1217
-msgid "Two output directories?"
-msgstr "Можете да укажете максимум една директория за изход."
-
-#: builtin/log.c:1324 builtin/log.c:2068 builtin/log.c:2070 builtin/log.c:2082
+#: builtin/log.c:1342 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
+#: builtin/replace.c:210
#, c-format
-msgid "Unknown commit %s"
-msgstr "Непознато подаване „%s“"
-
-#: builtin/log.c:1334 builtin/notes.c:897 builtin/tag.c:526
-#, c-format
-msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
-msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
-
-#: builtin/log.c:1339
-msgid "Could not find exact merge base."
-msgstr "Точната база за сливане не може да се открие."
-
-#: builtin/log.c:1343
-msgid ""
-"Failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
-"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
-"Or you could specify base commit by --base=<base-commit-id> manually."
-msgstr ""
-"Следеният клон не може да бъде установен. Ако искате ръчно да го\n"
-"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
-"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
-
-#: builtin/log.c:1363
-msgid "Failed to find exact merge base"
-msgstr "Точната база при сливане не може да бъде открита"
+msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
+msgstr "„%s“ не е указател или не сочи към нищо"
-#: builtin/log.c:1374
+#: builtin/log.c:1382
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1378
+#: builtin/log.c:1386
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1431
+#: builtin/log.c:1439
msgid "cannot get patch id"
msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
-#: builtin/log.c:1483
+#: builtin/log.c:1491
msgid "failed to infer range-diff ranges"
msgstr "неуспешно определяне на диапазоните за разлика"
-#: builtin/log.c:1528
+#: builtin/log.c:1536
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1531
+#: builtin/log.c:1539
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1535
+#: builtin/log.c:1543
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1537
+#: builtin/log.c:1545
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1539
+#: builtin/log.c:1547
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1540
+#: builtin/log.c:1548
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1541
+#: builtin/log.c:1549
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1543
+#: builtin/log.c:1551
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1545
+#: builtin/log.c:1553
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1547
+#: builtin/log.c:1555
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1550
+#: builtin/log.c:1558
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1553
+#: builtin/log.c:1561
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1556
+#: builtin/log.c:1564
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1559
+#: builtin/log.c:1567
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1561
+#: builtin/log.c:1569
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "в заглавната част „From:“ (от) контролната сума да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1563
+#: builtin/log.c:1571
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
-msgstr "да не се включват кръпки, които присъстват в следения клон"
+msgstr "без кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1565
+#: builtin/log.c:1573
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1567
+#: builtin/log.c:1575
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1568
+#: builtin/log.c:1576
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1569
+#: builtin/log.c:1577
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1570 builtin/log.c:1572
+#: builtin/log.c:1578 builtin/log.c:1580
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1570
+#: builtin/log.c:1578
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1572
+#: builtin/log.c:1580
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1574
+#: builtin/log.c:1582
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1575
+#: builtin/log.c:1583
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1577
+#: builtin/log.c:1585
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1578
+#: builtin/log.c:1586
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1579 builtin/log.c:1582
+#: builtin/log.c:1587 builtin/log.c:1590
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1580
+#: builtin/log.c:1588
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1583
+#: builtin/log.c:1591
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1587
+#: builtin/log.c:1595
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1589
+#: builtin/log.c:1597
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1590
+#: builtin/log.c:1598
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1591
+#: builtin/log.c:1599
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1592
+#: builtin/log.c:1600
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1594
+#: builtin/log.c:1602
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1595
+#: builtin/log.c:1603
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1597
+#: builtin/log.c:1605
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на създаване на кръпките"
-#: builtin/log.c:1598
+#: builtin/log.c:1606
msgid "rev"
msgstr "ВЕРС"
-#: builtin/log.c:1599
+#: builtin/log.c:1607
msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо ВЕРСията в придружаващото писмо или единствена "
"кръпка"
-#: builtin/log.c:1602
+#: builtin/log.c:1610
msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо указателя на ВЕРСията в придружаващото писмо "
"или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1604
+#: builtin/log.c:1612
msgid "percentage by which creation is weighted"
msgstr "процент за претегляне при оценка на създаването"
-#: builtin/log.c:1679
+#: builtin/log.c:1687
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/log.c:1694
+#: builtin/log.c:1702
msgid "-n and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1696
+#: builtin/log.c:1704
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1704
+#: builtin/log.c:1712
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1706
+#: builtin/log.c:1714
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1708
+#: builtin/log.c:1716
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1740
+#: builtin/log.c:1748
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1742
-#, c-format
-msgid "Could not create directory '%s'"
-msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-
-#: builtin/log.c:1829
+#: builtin/log.c:1837
msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--interdiff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1833
+#: builtin/log.c:1841
msgid "Interdiff:"
msgstr "Разлика в разликите:"
-#: builtin/log.c:1834
+#: builtin/log.c:1842
#, c-format
msgid "Interdiff against v%d:"
msgstr "Разлика в разликите спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:1840
+#: builtin/log.c:1848
msgid "--creation-factor requires --range-diff"
msgstr "опцията „--creation-factor“ изисква опция „--range-diff“"
-#: builtin/log.c:1844
+#: builtin/log.c:1852
msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
-"опцията „--range-diff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка<"
+"опцията „--range-diff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1852
+#: builtin/log.c:1860
msgid "Range-diff:"
msgstr "Диапазонна разлика:"
-#: builtin/log.c:1853
+#: builtin/log.c:1861
#, c-format
msgid "Range-diff against v%d:"
msgstr "Диапазонна разлика спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:1864
+#: builtin/log.c:1872
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:1900
+#: builtin/log.c:1908
msgid "Generating patches"
msgstr "Създаване на кръпки"
-#: builtin/log.c:1944
-msgid "Failed to create output files"
-msgstr "Изходните файлове не могат да бъдат създадени"
-
-#: builtin/log.c:2003
+#: builtin/log.c:2011
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:2057
+#: builtin/log.c:2065
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -14028,7 +15215,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1111
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1458
msgid "exec"
msgstr "КОМАНДА"
@@ -14052,11 +15239,11 @@ msgstr "без извеждане на проследените етикети"
msgid "take url.<base>.insteadOf into account"
msgstr "взимане предвид на „url.БАЗА.insteadOf“"
-#: builtin/ls-remote.c:73
+#: builtin/ls-remote.c:72
msgid "exit with exit code 2 if no matching refs are found"
msgstr "изход с код 2, ако не се открият съвпадащи указатели"
-#: builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/ls-remote.c:75
msgid "show underlying ref in addition to the object pointed by it"
msgstr "извеждане на указателя заедно с обекта сочен от него"
@@ -14103,271 +15290,256 @@ msgstr ""
msgid "empty mbox: '%s'"
msgstr "празна пощенска кутия mbox: „%s“"
-#: builtin/merge.c:53
+#: builtin/merge.c:54
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/merge.c:54
+#: builtin/merge.c:55
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-#: builtin/merge.c:55
+#: builtin/merge.c:56
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:112
+#: builtin/merge.c:116
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:132
+#: builtin/merge.c:139
#, c-format
msgid "option `%s' requires a value"
msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:178
+#: builtin/merge.c:185
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:179
+#: builtin/merge.c:186
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:184
+#: builtin/merge.c:191
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:235 builtin/pull.c:144
+#: builtin/merge.c:242 builtin/pull.c:150
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:238 builtin/pull.c:147
+#: builtin/merge.c:245 builtin/pull.c:153
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:239 builtin/pull.c:150
+#: builtin/merge.c:246 builtin/pull.c:156
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(псевдоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:241 builtin/pull.c:153
+#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:159
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:244 builtin/pull.c:159
+#: builtin/merge.c:251 builtin/pull.c:165
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:246 builtin/pull.c:162
+#: builtin/merge.c:253 builtin/pull.c:168
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:165
+#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:171
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:249
+#: builtin/merge.c:257
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:251 builtin/pull.c:171
+#: builtin/merge.c:259 builtin/pull.c:178
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:174
+#: builtin/merge.c:263 builtin/pull.c:181
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:256 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:178
-#: builtin/rebase.c:1124 builtin/rebase--interactive.c:188 builtin/revert.c:111
+#: builtin/merge.c:264 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:185
+#: builtin/rebase.c:492 builtin/rebase.c:1471 builtin/revert.c:113
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:179
+#: builtin/merge.c:265 builtin/pull.c:186
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:182
+#: builtin/merge.c:266 builtin/pull.c:189
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:259 builtin/pull.c:183
+#: builtin/merge.c:267 builtin/pull.c:190
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:261
+#: builtin/merge.c:269
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
-#: builtin/merge.c:268
+#: builtin/merge.c:276
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:270
+#: builtin/merge.c:278
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "продължаване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:272 builtin/pull.c:190
+#: builtin/merge.c:280 builtin/pull.c:197
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
-#: builtin/merge.c:278
+#: builtin/merge.c:286
msgid "verify commit-msg hook"
msgstr ""
"проверка на куката при промяна на съобщението при подаване (commit-msg)"
-#: builtin/merge.c:303
+#: builtin/merge.c:311
msgid "could not run stash."
msgstr "не може да се извърши скатаване"
-#: builtin/merge.c:308
+#: builtin/merge.c:316
msgid "stash failed"
msgstr "неуспешно скатаване"
-#: builtin/merge.c:313
+#: builtin/merge.c:321
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/merge.c:335 builtin/merge.c:352
+#: builtin/merge.c:343 builtin/merge.c:360
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:382
+#: builtin/merge.c:390
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (няма какво да се вкара)"
-#: builtin/merge.c:393
+#: builtin/merge.c:401
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Вкарано подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:443
+#: builtin/merge.c:451
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:494
+#: builtin/merge.c:502
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:581
+#: builtin/merge.c:589
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:702
+#: builtin/merge.c:712
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:716
+#: builtin/merge.c:726
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:731
+#: builtin/merge.c:741
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:783
+#: builtin/merge.c:793
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:792
+#: builtin/merge.c:802
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:798
-#, c-format
-msgid ""
-"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
-"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
-"\n"
-"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
-"the commit.\n"
-msgstr ""
-"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
-"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
-"\n"
-"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати, а празно съобщение\n"
-"преустановява подаването.\n"
-
-#: builtin/merge.c:834
+#: builtin/merge.c:857
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:853
+#: builtin/merge.c:876
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:906
+#: builtin/merge.c:936
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:945
+#: builtin/merge.c:975
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:947
+#: builtin/merge.c:977
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:949
+#: builtin/merge.c:979
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:954
+#: builtin/merge.c:984
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:1011
+#: builtin/merge.c:1041
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1114
+#: builtin/merge.c:1144
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1148
+#: builtin/merge.c:1178
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1251
+#: builtin/merge.c:1281
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1255
+#: builtin/merge.c:1285
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1267
+#: builtin/merge.c:1297
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1271
+#: builtin/merge.c:1301
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1287
+#: builtin/merge.c:1317
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -14375,7 +15547,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1294
+#: builtin/merge.c:1324
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -14383,99 +15555,99 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1297
+#: builtin/merge.c:1327
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1306
+#: builtin/merge.c:1341
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1314
+#: builtin/merge.c:1349
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1331
+#: builtin/merge.c:1366
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1333
+#: builtin/merge.c:1368
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1338
+#: builtin/merge.c:1373
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1340
+#: builtin/merge.c:1375
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1422
+#: builtin/merge.c:1454
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1431
+#: builtin/merge.c:1463
msgid "Already up to date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: builtin/merge.c:1441
+#: builtin/merge.c:1473
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1483
+#: builtin/merge.c:1515
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1490
+#: builtin/merge.c:1522
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1515
+#: builtin/merge.c:1547
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: builtin/merge.c:1521
+#: builtin/merge.c:1553
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1544 builtin/merge.c:1623
+#: builtin/merge.c:1576 builtin/merge.c:1655
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1548
+#: builtin/merge.c:1580
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1614
+#: builtin/merge.c:1646
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1616
+#: builtin/merge.c:1648
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1625
+#: builtin/merge.c:1657
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1637
+#: builtin/merge.c:1669
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -14610,21 +15782,21 @@ msgstr "разрешаване на липсващи обекти"
msgid "allow creation of more than one tree"
msgstr "разрешаване на създаването на повече от едно дърво"
-#: builtin/multi-pack-index.c:8
+#: builtin/multi-pack-index.c:9
msgid "git multi-pack-index [--object-dir=<dir>] (write|verify)"
msgstr "git multi-pack-index [--object-dir=ДИР_ОБЕКТ] (write|verify)"
-#: builtin/multi-pack-index.c:21
+#: builtin/multi-pack-index.c:22
msgid "object directory containing set of packfile and pack-index pairs"
msgstr ""
"ДИРекторията_с_ОБЕКТи съдържа множество двойки пакетни файлове със "
"съответния им индекс"
-#: builtin/multi-pack-index.c:39
+#: builtin/multi-pack-index.c:40 builtin/prune-packed.c:67
msgid "too many arguments"
msgstr "прекалено много аргументи"
-#: builtin/multi-pack-index.c:48
+#: builtin/multi-pack-index.c:51
#, c-format
msgid "unrecognized verb: %s"
msgstr "непознат глагол: %s"
@@ -14718,7 +15890,7 @@ msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:717 builtin/repack.c:513
+#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:717 builtin/repack.c:516
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
@@ -14735,37 +15907,37 @@ msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --all"
msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --stdin"
-#: builtin/name-rev.c:413
+#: builtin/name-rev.c:415
msgid "print only names (no SHA-1)"
msgstr "извеждане само на имената (без сумите по SHA1)"
-#: builtin/name-rev.c:414
+#: builtin/name-rev.c:416
msgid "only use tags to name the commits"
msgstr "използване само на етикетите за именуване на подаванията"
-#: builtin/name-rev.c:416
+#: builtin/name-rev.c:418
msgid "only use refs matching <pattern>"
msgstr "използване само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:418
+#: builtin/name-rev.c:420
msgid "ignore refs matching <pattern>"
msgstr "игнориране на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:420
+#: builtin/name-rev.c:422
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr ""
"извеждане на всички подавания, които могат да бъдат достигнати от всички "
"указатели"
-#: builtin/name-rev.c:421
+#: builtin/name-rev.c:423
msgid "read from stdin"
msgstr "четене от стандартния вход"
-#: builtin/name-rev.c:422
+#: builtin/name-rev.c:424
msgid "allow to print `undefined` names (default)"
msgstr "да се извеждат и недефинираните имена (стандартна стойност на опцията)"
-#: builtin/name-rev.c:428
+#: builtin/name-rev.c:430
msgid "dereference tags in the input (internal use)"
msgstr "извеждане на идентификаторите на обекти-етикети (за вътрешни нужди)"
@@ -14912,7 +16084,7 @@ msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан
msgid "the note contents have been left in %s"
msgstr "съдържанието на бележката е във файла „%s“"
-#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:513
+#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:522
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
@@ -15153,6 +16325,11 @@ msgstr ""
"резултата с „git notes merge --commit“ или преустановете сливането с "
"командата „git notes merge --abort“.\n"
+#: builtin/notes.c:897 builtin/tag.c:535
+#, c-format
+msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
+msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
+
#: builtin/notes.c:900
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
@@ -15166,7 +16343,7 @@ msgstr "опитът за изтриването на несъществуващ
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:108 builtin/worktree.c:165
+#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:130 builtin/worktree.c:165
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
@@ -15182,148 +16359,148 @@ msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1034
+#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1611
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:51
+#: builtin/pack-objects.c:52
msgid ""
"git pack-objects --stdout [<options>...] [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects --stdout [ОПЦИЯ…] [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:52
+#: builtin/pack-objects.c:53
msgid ""
"git pack-objects [<options>...] <base-name> [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:423
+#: builtin/pack-objects.c:424
#, c-format
msgid "bad packed object CRC for %s"
msgstr "лоша контролна сума за пакетирания обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:434
+#: builtin/pack-objects.c:435
#, c-format
msgid "corrupt packed object for %s"
msgstr "пакетиран обект с грешки за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:565
+#: builtin/pack-objects.c:566
#, c-format
msgid "recursive delta detected for object %s"
msgstr "рекурсивна разлика за обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:776
+#: builtin/pack-objects.c:777
#, c-format
msgid "ordered %u objects, expected %<PRIu32>"
msgstr "подредени бяха %u обекта, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:789
+#: builtin/pack-objects.c:790
#, c-format
msgid "packfile is invalid: %s"
msgstr "неправилен пакетен файл: „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:793
+#: builtin/pack-objects.c:794
#, c-format
msgid "unable to open packfile for reuse: %s"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде повторно отворен"
-#: builtin/pack-objects.c:797
+#: builtin/pack-objects.c:798
msgid "unable to seek in reused packfile"
msgstr "неуспешно търсене в преизползван пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:808
+#: builtin/pack-objects.c:809
msgid "unable to read from reused packfile"
msgstr "неуспешно четене от преизползван пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:836
+#: builtin/pack-objects.c:837
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
"стойността на „pack.packSizeLimit“"
-#: builtin/pack-objects.c:849
+#: builtin/pack-objects.c:850
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:911 builtin/update-index.c:89
+#: builtin/pack-objects.c:912 builtin/update-index.c:89
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:964
+#: builtin/pack-objects.c:965
#, c-format
msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
msgstr "бяха записани %<PRIu32> обекти, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:1158
+#: builtin/pack-objects.c:1161
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:1586
+#: builtin/pack-objects.c:1589
#, c-format
msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
msgstr "прекалено далечно начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1595
+#: builtin/pack-objects.c:1598
#, c-format
msgid "delta base offset out of bound for %s"
msgstr "недостижимо начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1864
+#: builtin/pack-objects.c:1867
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1994
+#: builtin/pack-objects.c:1997
#, c-format
msgid "unable to get size of %s"
msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/pack-objects.c:2009
+#: builtin/pack-objects.c:2012
#, c-format
msgid "unable to parse object header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: builtin/pack-objects.c:2079 builtin/pack-objects.c:2095
-#: builtin/pack-objects.c:2105
+#: builtin/pack-objects.c:2082 builtin/pack-objects.c:2098
+#: builtin/pack-objects.c:2108
#, c-format
msgid "object %s cannot be read"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: builtin/pack-objects.c:2082 builtin/pack-objects.c:2109
+#: builtin/pack-objects.c:2085 builtin/pack-objects.c:2112
#, c-format
msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
msgstr "обектът „%s“ е с неправилна дължина (%<PRIuMAX>, а не %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/pack-objects.c:2119
+#: builtin/pack-objects.c:2122
msgid "suboptimal pack - out of memory"
msgstr "неоптимизиран пакет — паметта свърши"
-#: builtin/pack-objects.c:2445
+#: builtin/pack-objects.c:2448
#, c-format
msgid "Delta compression using up to %d threads"
msgstr "Делта компресията ще използва до %d нишки"
-#: builtin/pack-objects.c:2577
+#: builtin/pack-objects.c:2580
#, c-format
msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
msgstr ""
"обектите, които могат да бъдат достигнати от етикета „%s“, не може да бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2664
+#: builtin/pack-objects.c:2667
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2670
+#: builtin/pack-objects.c:2673
msgid "inconsistency with delta count"
msgstr "неправилен брой разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2751
+#: builtin/pack-objects.c:2754
#, c-format
msgid ""
"expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -15332,7 +16509,7 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на краен обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2757
+#: builtin/pack-objects.c:2760
#, c-format
msgid ""
"expected object ID, got garbage:\n"
@@ -15341,258 +16518,258 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2855
+#: builtin/pack-objects.c:2858
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
-#: builtin/pack-objects.c:2914 builtin/pack-objects.c:3022
+#: builtin/pack-objects.c:2917 builtin/pack-objects.c:3025
msgid "cannot open pack index"
msgstr "индексът на пакетния файл не може да бъде отворен"
-#: builtin/pack-objects.c:2945
+#: builtin/pack-objects.c:2948
#, c-format
msgid "loose object at %s could not be examined"
msgstr "непакетираният обект в „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: builtin/pack-objects.c:3030
+#: builtin/pack-objects.c:3033
msgid "unable to force loose object"
msgstr "оставането на обекта непакетиран не може да бъде наложено"
-#: builtin/pack-objects.c:3122
+#: builtin/pack-objects.c:3125
#, c-format
msgid "not a rev '%s'"
msgstr "„%s“ не е версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3125
+#: builtin/pack-objects.c:3128
#, c-format
msgid "bad revision '%s'"
msgstr "неправилна версия „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3150
+#: builtin/pack-objects.c:3153
msgid "unable to add recent objects"
msgstr "скорошните обекти не могат да бъдат добавени"
-#: builtin/pack-objects.c:3203
+#: builtin/pack-objects.c:3206
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3207
+#: builtin/pack-objects.c:3210
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3237
+#: builtin/pack-objects.c:3240
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:3239
+#: builtin/pack-objects.c:3242
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:3241
+#: builtin/pack-objects.c:3244
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3244
+#: builtin/pack-objects.c:3247
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:3245
+#: builtin/pack-objects.c:3248
msgid "<version>[,<offset>]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:3246
+#: builtin/pack-objects.c:3249
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3249
+#: builtin/pack-objects.c:3252
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3251
+#: builtin/pack-objects.c:3254
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3253
+#: builtin/pack-objects.c:3256
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3255
+#: builtin/pack-objects.c:3258
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3257
+#: builtin/pack-objects.c:3260
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3259
+#: builtin/pack-objects.c:3262
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3261
+#: builtin/pack-objects.c:3264
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:3263
+#: builtin/pack-objects.c:3266
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3265
+#: builtin/pack-objects.c:3268
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:3267
+#: builtin/pack-objects.c:3270
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:3269
+#: builtin/pack-objects.c:3272
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3271
+#: builtin/pack-objects.c:3274
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:3273
+#: builtin/pack-objects.c:3276
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3276
+#: builtin/pack-objects.c:3279
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:3279
+#: builtin/pack-objects.c:3282
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:3282
+#: builtin/pack-objects.c:3285
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:3285
+#: builtin/pack-objects.c:3288
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:3287
+#: builtin/pack-objects.c:3290
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:3289
+#: builtin/pack-objects.c:3292
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3291
+#: builtin/pack-objects.c:3294
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3293
+#: builtin/pack-objects.c:3296
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:3296
+#: builtin/pack-objects.c:3299
msgid "use the sparse reachability algorithm"
msgstr "използване на алгоритъм за частична достижимост"
-#: builtin/pack-objects.c:3298
+#: builtin/pack-objects.c:3301
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3300
+#: builtin/pack-objects.c:3303
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:3302
+#: builtin/pack-objects.c:3305
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:3304
+#: builtin/pack-objects.c:3307
msgid "ignore this pack"
msgstr "пропускане на този пакет"
-#: builtin/pack-objects.c:3306
+#: builtin/pack-objects.c:3309
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:3308
+#: builtin/pack-objects.c:3311
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:3310
+#: builtin/pack-objects.c:3313
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3312
+#: builtin/pack-objects.c:3315
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:3315
+#: builtin/pack-objects.c:3318
msgid "handling for missing objects"
msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3318
+#: builtin/pack-objects.c:3321
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3320
+#: builtin/pack-objects.c:3323
msgid "respect islands during delta compression"
msgstr "без промяна на групите при делта компресия"
-#: builtin/pack-objects.c:3345
+#: builtin/pack-objects.c:3348
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "веригата с разлики е прекалено дълбока — %d, ще се ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3350
+#: builtin/pack-objects.c:3353
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr ""
"Стойността на настройката „pack.deltaCacheLimit“ е прекалено голяма. Ще се "
"ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3404
+#: builtin/pack-objects.c:3407
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
"опцията „--max-pack-size“ не може да се използва за създаване на пакетни "
"файлове за пренос"
-#: builtin/pack-objects.c:3406
+#: builtin/pack-objects.c:3409
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
msgstr "минималният размер на пакетите е 1 MiB"
-#: builtin/pack-objects.c:3411
+#: builtin/pack-objects.c:3414
msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
msgstr ""
"опцията „--thin“не може да се използва за създаване на пакетни файлове с "
"индекс"
-#: builtin/pack-objects.c:3414
+#: builtin/pack-objects.c:3417
msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
msgstr "опциите „--keep-unreachable“ и „--unpack-unreachable“ са несъвместими"
-#: builtin/pack-objects.c:3420
+#: builtin/pack-objects.c:3423
msgid "cannot use --filter without --stdout"
msgstr "опцията „-filter“ изисква „-stdout“"
-#: builtin/pack-objects.c:3479
+#: builtin/pack-objects.c:3484
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Изброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3498
+#: builtin/pack-objects.c:3514
#, c-format
msgid "Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>)"
msgstr ""
@@ -15623,69 +16800,69 @@ msgstr "Изтриване на повтарящите се обекти"
msgid "git prune [-n] [-v] [--progress] [--expire <time>] [--] [<head>...]"
msgstr "git prune [-n] [-v] [--progress] [--expire ВРЕМЕ] [--] [ВРЪХ…]"
-#: builtin/prune.c:109
+#: builtin/prune.c:131
msgid "report pruned objects"
msgstr "информация за окастрените обекти"
-#: builtin/prune.c:112
+#: builtin/prune.c:134
msgid "expire objects older than <time>"
msgstr "окастряне на обектите по-стари от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/prune.c:114
+#: builtin/prune.c:136
msgid "limit traversal to objects outside promisor packfiles"
msgstr "ограничаване на обхождането до обекти извън гарантиращи пакети"
-#: builtin/prune.c:128
+#: builtin/prune.c:150
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "хранилище с важни обекти не може да се окастря"
-#: builtin/pull.c:61 builtin/pull.c:63
+#: builtin/pull.c:66 builtin/pull.c:68
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:83
+#: builtin/pull.c:88
msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/pull.c:134
+#: builtin/pull.c:140
msgid "control for recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/pull.c:138
+#: builtin/pull.c:144
msgid "Options related to merging"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/pull.c:141
+#: builtin/pull.c:147
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:168 builtin/rebase--interactive.c:149 builtin/revert.c:123
+#: builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:447 builtin/revert.c:125
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на превъртания"
-#: builtin/pull.c:177
+#: builtin/pull.c:184
msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/pull.c:193
+#: builtin/pull.c:200
msgid "Options related to fetching"
msgstr "Опции при доставяне"
-#: builtin/pull.c:203
+#: builtin/pull.c:210
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
-#: builtin/pull.c:211
+#: builtin/pull.c:218
msgid "number of submodules pulled in parallel"
msgstr "брой подмодули издърпани паралелно"
-#: builtin/pull.c:306
+#: builtin/pull.c:313
#, c-format
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „pull.ff“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:422
+#: builtin/pull.c:430
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -15693,14 +16870,14 @@ msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, върху "
"който да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:424
+#: builtin/pull.c:432
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, който "
"да слеете."
-#: builtin/pull.c:425
+#: builtin/pull.c:433
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -15708,7 +16885,7 @@ msgstr ""
"Най вероятно сте подали шаблон за указатели, който не е напаснал с нищо в "
"отдалеченото хранилище."
-#: builtin/pull.c:428
+#: builtin/pull.c:436
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -15719,44 +16896,44 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:433 builtin/rebase.c:956 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:441 builtin/rebase.c:1321 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: builtin/pull.c:435 builtin/pull.c:450 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:443 builtin/pull.c:458 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:437 builtin/pull.c:452 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:445 builtin/pull.c:460 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
-#: builtin/pull.c:438 builtin/pull.c:453
+#: builtin/pull.c:446 builtin/pull.c:461
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
-#: builtin/pull.c:440 builtin/pull.c:446 builtin/pull.c:455
-#: builtin/rebase.c:962 git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/pull.c:448 builtin/pull.c:454 builtin/pull.c:463
+#: builtin/rebase.c:1327 git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
-#: builtin/pull.c:440 builtin/pull.c:455 builtin/pull.c:460
-#: git-legacy-rebase.sh:564 git-parse-remote.sh:65
+#: builtin/pull.c:448 builtin/pull.c:463 builtin/pull.c:468
+#: git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:448 builtin/rebase.c:954 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:456 builtin/rebase.c:1319 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/pull.c:457 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:465 git-parse-remote.sh:95
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
"Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
"командата:"
-#: builtin/pull.c:462
+#: builtin/pull.c:470
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -15765,32 +16942,32 @@ msgstr ""
"За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
"но такъв не е доставен."
-#: builtin/pull.c:566
+#: builtin/pull.c:574
#, c-format
msgid "unable to access commit %s"
msgstr "недостъпно подаване: %s"
-#: builtin/pull.c:844
+#: builtin/pull.c:854
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
-#: builtin/pull.c:892
+#: builtin/pull.c:909
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "опцията „--[no-]autostash“ изисква „--rebase“"
-#: builtin/pull.c:900
+#: builtin/pull.c:917
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:904
+#: builtin/pull.c:921
msgid "pull with rebase"
msgstr "издърпване с пребазиране"
-#: builtin/pull.c:905
+#: builtin/pull.c:922
msgid "please commit or stash them."
msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
-#: builtin/pull.c:930
+#: builtin/pull.c:947
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -15800,7 +16977,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:936
+#: builtin/pull.c:953
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -15817,15 +16994,15 @@ msgstr ""
" $ git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:951
+#: builtin/pull.c:968
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:955
+#: builtin/pull.c:972
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/pull.c:962
+#: builtin/pull.c:979
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
@@ -16155,16 +17332,16 @@ msgstr "Процент за оценка на създаването"
msgid "use simple diff colors"
msgstr "използване на прости цветове за разликите"
-#: builtin/range-diff.c:61 builtin/range-diff.c:65
+#: builtin/range-diff.c:46 builtin/range-diff.c:50
#, c-format
msgid "no .. in range: '%s'"
msgstr "„..“ липсва в диапазона „%s“"
-#: builtin/range-diff.c:75
+#: builtin/range-diff.c:60
msgid "single arg format must be symmetric range"
msgstr "вариантът с единствен аргумент изисква симетричен диапазон"
-#: builtin/range-diff.c:90
+#: builtin/range-diff.c:75
msgid "need two commit ranges"
msgstr "необходими са два диапазона с подавания"
@@ -16243,7 +17420,7 @@ msgstr "без прилагане на филтъра за частично из
msgid "debug unpack-trees"
msgstr "изчистване на грешки в командата „unpack-trees“"
-#: builtin/rebase.c:30
+#: builtin/rebase.c:32
msgid ""
"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase>] [<upstream>] "
"[<branch>]"
@@ -16251,51 +17428,225 @@ msgstr ""
"git rebase [-i] [ОПЦИЯ…] [--exec КОМАНДА] [--onto НОВА_БАЗА] [КЛОН_ИЗТОЧНИК] "
"[КЛОН]"
-#: builtin/rebase.c:32
+#: builtin/rebase.c:34
msgid ""
"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase>] --root [<branch>]"
msgstr ""
"git rebase [-i] [ОПЦИЯ…] [--exec КОМАНДА] [--onto НОВА_БАЗА] --root [КЛОН]"
-#: builtin/rebase.c:34
+#: builtin/rebase.c:36
msgid "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
-#: builtin/rebase.c:121 builtin/rebase.c:1437
+#: builtin/rebase.c:158 builtin/rebase.c:182 builtin/rebase.c:209
+#, c-format
+msgid "unusable todo list: '%s'"
+msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
+
+#: builtin/rebase.c:252
+msgid "no HEAD?"
+msgstr "Липсва указател „HEAD“"
+
+#: builtin/rebase.c:279
+#, c-format
+msgid "could not create temporary %s"
+msgstr "не може да се създаде временна директория „%s“"
+
+#: builtin/rebase.c:285
+msgid "could not mark as interactive"
+msgstr "невъзможно задаване на интерактивна работа"
+
+#: builtin/rebase.c:343
+msgid "could not generate todo list"
+msgstr "файлът с командите не може да се генерира"
+
+#: builtin/rebase.c:382
+msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
+msgstr "опциите „--upstream“ и „--onto“ изискват базово подаване"
+
+#: builtin/rebase.c:437
+msgid "git rebase--interactive [<options>]"
+msgstr "git rebase--interactive [ОПЦИЯ…]"
+
+#: builtin/rebase.c:449
+msgid "keep empty commits"
+msgstr "запазване на празните подавания"
+
+#: builtin/rebase.c:451 builtin/revert.c:127
+msgid "allow commits with empty messages"
+msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
+
+#: builtin/rebase.c:452
+msgid "rebase merge commits"
+msgstr "пребазиране на подаванията със сливания"
+
+#: builtin/rebase.c:454
+msgid "keep original branch points of cousins"
+msgstr ""
+"запазване на първоначалните точки на разклоняване на сестринските клони"
+
+#: builtin/rebase.c:456
+msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
+msgstr "преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“"
+
+#: builtin/rebase.c:457
+msgid "sign commits"
+msgstr "подписване на подаванията"
+
+#: builtin/rebase.c:459 builtin/rebase.c:1397
+msgid "display a diffstat of what changed upstream"
+msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
+
+#: builtin/rebase.c:461
+msgid "continue rebase"
+msgstr "продължаване на пребазирането"
+
+#: builtin/rebase.c:463
+msgid "skip commit"
+msgstr "прескачане на подаване"
+
+#: builtin/rebase.c:464
+msgid "edit the todo list"
+msgstr "редактиране на списъка с команди за изпълнение"
+
+#: builtin/rebase.c:466
+msgid "show the current patch"
+msgstr "извеждане на текущата кръпка"
+
+#: builtin/rebase.c:469
+msgid "shorten commit ids in the todo list"
+msgstr "съкратени идентификатори в списъка за изпълнение"
+
+#: builtin/rebase.c:471
+msgid "expand commit ids in the todo list"
+msgstr "пълни идентификатори в списъка за изпълнение"
+
+#: builtin/rebase.c:473
+msgid "check the todo list"
+msgstr "проверка на списъка за изпълнение"
+
+#: builtin/rebase.c:475
+msgid "rearrange fixup/squash lines"
+msgstr ""
+"преподреждане на редовете за вкарване на подаванията подаванията в "
+"предходните им със и без смени на съобщението"
+
+#: builtin/rebase.c:477
+msgid "insert exec commands in todo list"
+msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в списъка за изпълнение"
+
+#: builtin/rebase.c:478
+msgid "onto"
+msgstr "върху"
+
+#: builtin/rebase.c:481
+msgid "restrict-revision"
+msgstr "ограничена версия"
+
+#: builtin/rebase.c:481
+msgid "restrict revision"
+msgstr "ограничена версия"
+
+#: builtin/rebase.c:483
+msgid "squash-onto"
+msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
+
+#: builtin/rebase.c:484
+msgid "squash onto"
+msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
+
+#: builtin/rebase.c:486
+msgid "the upstream commit"
+msgstr "подаване на източника"
+
+#: builtin/rebase.c:488
+msgid "head-name"
+msgstr "име на върха"
+
+#: builtin/rebase.c:488
+msgid "head name"
+msgstr "име на върха"
+
+#: builtin/rebase.c:493
+msgid "rebase strategy"
+msgstr "стратегия на пребазиране"
+
+#: builtin/rebase.c:494
+msgid "strategy-opts"
+msgstr "опции на стратегията"
+
+#: builtin/rebase.c:495
+msgid "strategy options"
+msgstr "опции на стратегията"
+
+#: builtin/rebase.c:496
+msgid "switch-to"
+msgstr "преминаване към"
+
+#: builtin/rebase.c:497
+msgid "the branch or commit to checkout"
+msgstr "клонът, към който да се премине"
+
+#: builtin/rebase.c:498
+msgid "onto-name"
+msgstr "име на база"
+
+#: builtin/rebase.c:498
+msgid "onto name"
+msgstr "име на база"
+
+#: builtin/rebase.c:499
+msgid "cmd"
+msgstr "команда"
+
+#: builtin/rebase.c:499
+msgid "the command to run"
+msgstr "команда за изпълнение"
+
+#: builtin/rebase.c:502 builtin/rebase.c:1480
+msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
+msgstr ""
+"автоматично подаване за повторно изпълнение на командите завършили с неуспех"
+
+#: builtin/rebase.c:518
+msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
+msgstr "опциите „--[no-]rebase-cousins“ изискват опцията „--rebase-merges“"
+
+#: builtin/rebase.c:534 builtin/rebase.c:1787
#, c-format
msgid "%s requires an interactive rebase"
msgstr "„%s“ изисква интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:173
+#: builtin/rebase.c:586
#, c-format
msgid "could not get 'onto': '%s'"
msgstr "не може да се премине към новата база, зададена с „onto“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:188
+#: builtin/rebase.c:601
#, c-format
msgid "invalid orig-head: '%s'"
msgstr "неправилен указател към първоначален връх „orig-head“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:213
+#: builtin/rebase.c:626
#, c-format
msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
msgstr "неправилната стойност на „allow_rerere_autoupdate“ се прескача: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:289
+#: builtin/rebase.c:702
#, c-format
msgid "Could not read '%s'"
msgstr "Пътят „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:307
+#: builtin/rebase.c:720
#, c-format
msgid "Cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: builtin/rebase.c:402
+#: builtin/rebase.c:817
msgid "could not determine HEAD revision"
msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:522
+#: builtin/rebase.c:940
msgid ""
"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -16309,7 +17660,7 @@ msgstr ""
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: builtin/rebase.c:603
+#: builtin/rebase.c:1021
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -16327,7 +17678,7 @@ msgstr ""
"\n"
"В резултат те не могат да се пребазират."
-#: builtin/rebase.c:948
+#: builtin/rebase.c:1313
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -16344,7 +17695,7 @@ msgstr ""
" git rebase КЛОН\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:964
+#: builtin/rebase.c:1329
#, c-format
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -16357,172 +17708,150 @@ msgstr ""
"\n"
" git branch --set-upstream-to=%s/КЛОН %s\n"
-#: builtin/rebase.c:994
+#: builtin/rebase.c:1359
msgid "exec commands cannot contain newlines"
msgstr "командите за изпълнение не може да съдържат нови редове"
-#: builtin/rebase.c:998
+#: builtin/rebase.c:1363
msgid "empty exec command"
msgstr "празна команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:1040
+#: builtin/rebase.c:1390
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "пребазиране върху зададения, а не следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1042
+#: builtin/rebase.c:1392
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "позволяване на куката преди пребазиране да се изпълни"
-#: builtin/rebase.c:1044
+#: builtin/rebase.c:1394
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "без извеждане на информация. Включва опцията „--no-stat“"
-#: builtin/rebase.c:1047
-msgid "display a diffstat of what changed upstream"
-msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
-
-#: builtin/rebase.c:1050
+#: builtin/rebase.c:1400
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "без извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1053
+#: builtin/rebase.c:1403
msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
msgstr ""
"добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението на всяко подаване"
-#: builtin/rebase.c:1055 builtin/rebase.c:1059 builtin/rebase.c:1061
+#: builtin/rebase.c:1405 builtin/rebase.c:1409 builtin/rebase.c:1411
msgid "passed to 'git am'"
msgstr "подава се на командата „git am“"
-#: builtin/rebase.c:1063 builtin/rebase.c:1065
+#: builtin/rebase.c:1413 builtin/rebase.c:1415
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "подава се на командата „git apply“"
-#: builtin/rebase.c:1067 builtin/rebase.c:1070
+#: builtin/rebase.c:1417 builtin/rebase.c:1420
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr "отбиране на всички подавания дори да няма промени"
-#: builtin/rebase.c:1072
+#: builtin/rebase.c:1422
msgid "continue"
msgstr "продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1075
+#: builtin/rebase.c:1425
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "прескачане на текущата кръпка и продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1077
+#: builtin/rebase.c:1427
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "преустановяване и възстановяване на първоначалния клон"
-#: builtin/rebase.c:1080
+#: builtin/rebase.c:1430
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "преустановяване без промяна към какво сочи „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:1081
+#: builtin/rebase.c:1431
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "редактиране на файла с команди при интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1084
+#: builtin/rebase.c:1434
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "показване на кръпката, която се прилага или слива"
-#: builtin/rebase.c:1087
+#: builtin/rebase.c:1437
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1091
+#: builtin/rebase.c:1441
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr ""
"позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1095
-msgid "try to recreate merges instead of ignoring them"
-msgstr "пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
-
-#: builtin/rebase.c:1099
-msgid "allow rerere to update index with resolved conflict"
-msgstr "позволяване на „rerere“ да обнови индекса с корекцията на конфликт"
-
-#: builtin/rebase.c:1102
+#: builtin/rebase.c:1449
msgid "preserve empty commits during rebase"
msgstr "запазване на празните подавания при пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1104
+#: builtin/rebase.c:1451
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr ""
"преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“ при „-i“"
-#: builtin/rebase.c:1110
+#: builtin/rebase.c:1457
msgid "automatically stash/stash pop before and after"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1112
+#: builtin/rebase.c:1459
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr ""
"добавяне на редове с команди за изпълнение след всяко подаване в "
"редактирания списък"
-#: builtin/rebase.c:1116
+#: builtin/rebase.c:1463
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "позволяване на пребазиране на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/rebase.c:1119
+#: builtin/rebase.c:1466
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "опит за пребазиране на сливанията вместо те да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1122
+#: builtin/rebase.c:1469
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr ""
"за доуточняването на следения клон, използвайте:\n"
"\n"
" git merge-base --fork-point"
-#: builtin/rebase.c:1124
+#: builtin/rebase.c:1471
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "използване на зададената стратегията на сливане"
-#: builtin/rebase.c:1126 builtin/revert.c:112
+#: builtin/rebase.c:1473 builtin/revert.c:114
msgid "option"
msgstr "опция"
-#: builtin/rebase.c:1127
+#: builtin/rebase.c:1474
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "аргументът да се подаде на стратегията за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1130
+#: builtin/rebase.c:1477
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
-#: builtin/rebase.c:1133 builtin/rebase--interactive.c:198
-msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
-msgstr ""
-"автоматично подаване за повторно изпълнение на командите завършили с неуспех"
-
-#: builtin/rebase.c:1149
-#, c-format
-msgid "could not exec %s"
-msgstr "„%s“ не може да се изпълни"
-
-#: builtin/rebase.c:1167 git-legacy-rebase.sh:220
+#: builtin/rebase.c:1504
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: builtin/rebase.c:1208 git-legacy-rebase.sh:406
+#: builtin/rebase.c:1549
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1212 git-legacy-rebase.sh:417
+#: builtin/rebase.c:1553
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: builtin/rebase.c:1226 git-legacy-rebase.sh:424
+#: builtin/rebase.c:1576
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:1238 git-legacy-rebase.sh:427
+#: builtin/rebase.c:1588
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -16530,21 +17859,21 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: builtin/rebase.c:1257
+#: builtin/rebase.c:1607
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/rebase.c:1276
+#: builtin/rebase.c:1626
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "връщането към „%s“ е невъзможно"
-#: builtin/rebase.c:1287 builtin/rm.c:369
+#: builtin/rebase.c:1637 builtin/rm.c:369
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/rebase.c:1313
+#: builtin/rebase.c:1663
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -16565,341 +17894,174 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени.\n"
-#: builtin/rebase.c:1334
+#: builtin/rebase.c:1684
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "опцията „C“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/rebase.c:1375
+#: builtin/rebase.c:1725
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Неизвестна стратегия: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1397
+#: builtin/rebase.c:1747
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--strategy“ изисква някоя от опциите „--merge“ или „--interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1446
+#: builtin/rebase.c:1796
msgid "cannot combine am options with either interactive or merge options"
msgstr ""
"опциите за „am“ са несъвместими с опциите за сливане или за интерактивна "
"работа"
-#: builtin/rebase.c:1465
+#: builtin/rebase.c:1815
msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
msgstr "опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1469 git-legacy-rebase.sh:544
+#: builtin/rebase.c:1819
msgid ""
"error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
msgstr ""
"ГРЕШКА: опциите „--preserve-merges“ и „--reschedule-failed-exec“ са "
"несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1475
+#: builtin/rebase.c:1825
msgid "cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
msgstr "опциите „--rebase-merges“ и „--strategy-option“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1478
+#: builtin/rebase.c:1828
msgid "cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
msgstr "опциите „--rebase-merges“ и „--strategy“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1502
+#: builtin/rebase.c:1852
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "неправилен следен клон: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1508
+#: builtin/rebase.c:1858
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Не може да се създаде ново начално подаване"
-#: builtin/rebase.c:1526
+#: builtin/rebase.c:1876
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1533
+#: builtin/rebase.c:1883
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/rebase.c:1558
+#: builtin/rebase.c:1908
#, c-format
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1566 builtin/submodule--helper.c:38
-#: builtin/submodule--helper.c:1934
+#: builtin/rebase.c:1916 builtin/submodule--helper.c:38
+#: builtin/submodule--helper.c:1933
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/rebase.c:1578
+#: builtin/rebase.c:1927
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: builtin/rebase.c:1619 git-legacy-rebase.sh:673
+#: builtin/rebase.c:1968
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: builtin/rebase.c:1622
+#: builtin/rebase.c:1971
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1628
+#: builtin/rebase.c:1977
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/rebase.c:1631
+#: builtin/rebase.c:1980
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
-#: builtin/rebase.c:1634
+#: builtin/rebase.c:1983
msgid "could not reset --hard"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
-#: builtin/rebase.c:1635 builtin/reset.c:114
+#: builtin/rebase.c:1984 builtin/reset.c:114
#, c-format
msgid "HEAD is now at %s"
msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1651 git-legacy-rebase.sh:682
+#: builtin/rebase.c:2000
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: builtin/rebase.c:1678
+#: builtin/rebase.c:2027
#, c-format
msgid "could not parse '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/rebase.c:1691
+#: builtin/rebase.c:2040
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "не може да се премине към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1702 git-legacy-rebase.sh:705
-#, sh-format
+#: builtin/rebase.c:2051
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален."
-#: builtin/rebase.c:1704
+#: builtin/rebase.c:2053
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален.\n"
-#: builtin/rebase.c:1712 git-legacy-rebase.sh:715
-#, sh-format
+#: builtin/rebase.c:2061
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален — принудително пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1714
+#: builtin/rebase.c:2063
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален — принудително пребазиране\n"
-#: builtin/rebase.c:1722 git-legacy-rebase.sh:215
+#: builtin/rebase.c:2071
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: builtin/rebase.c:1729
+#: builtin/rebase.c:2078
#, c-format
msgid "Changes to %s:\n"
msgstr "Промените в „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:1732
+#: builtin/rebase.c:2081
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Промените от „%s“ към „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:1757
+#: builtin/rebase.c:2106
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която "
"пребазирате…\n"
-#: builtin/rebase.c:1765
+#: builtin/rebase.c:2115
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отделѝ"
-#: builtin/rebase.c:1774
+#: builtin/rebase.c:2124
#, c-format
msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
-#: builtin/rebase--interactive.c:25
-msgid "no HEAD?"
-msgstr "Липсва указател „HEAD“"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:52
-#, c-format
-msgid "could not create temporary %s"
-msgstr "не може да се създаде временна директория „%s“"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:58
-msgid "could not mark as interactive"
-msgstr "невъзможно задаване на интерактивна работа"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:102
-#, c-format
-msgid "could not open %s"
-msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:115
-msgid "could not generate todo list"
-msgstr "файлът с командите не може да се генерира"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:131
-msgid "git rebase--interactive [<options>]"
-msgstr "git rebase--interactive [ОПЦИЯ…]"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:150
-msgid "keep empty commits"
-msgstr "запазване на празните подавания"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:152 builtin/revert.c:125
-msgid "allow commits with empty messages"
-msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:153
-msgid "rebase merge commits"
-msgstr "пребазиране на подаванията със сливания"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:155
-msgid "keep original branch points of cousins"
-msgstr ""
-"запазване на първоначалните точки на разклоняване на сестринските клони"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:157
-msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
-msgstr "преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:158
-msgid "sign commits"
-msgstr "подписване на подаванията"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:160
-msgid "continue rebase"
-msgstr "продължаване на пребазирането"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:162
-msgid "skip commit"
-msgstr "прескачане на подаване"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:163
-msgid "edit the todo list"
-msgstr "редактиране на списъка с команди за изпълнение"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:165
-msgid "show the current patch"
-msgstr "извеждане на текущата кръпка"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:168
-msgid "shorten commit ids in the todo list"
-msgstr "съкратени идентификатори в списъка за изпълнение"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:170
-msgid "expand commit ids in the todo list"
-msgstr "пълни идентификатори в списъка за изпълнение"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:172
-msgid "check the todo list"
-msgstr "проверка на списъка за изпълнение"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:174
-msgid "rearrange fixup/squash lines"
-msgstr ""
-"преподреждане на редовете за вкарване на подаванията подаванията в "
-"предходните им със и без смени на съобщението"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:176
-msgid "insert exec commands in todo list"
-msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в списъка за изпълнение"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:177
-msgid "onto"
-msgstr "върху"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:179
-msgid "restrict-revision"
-msgstr "ограничена версия"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:179
-msgid "restrict revision"
-msgstr "ограничена версия"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:180
-msgid "squash-onto"
-msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:181
-msgid "squash onto"
-msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:183
-msgid "the upstream commit"
-msgstr "подаване на източника"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:184
-msgid "head-name"
-msgstr "име на върха"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:184
-msgid "head name"
-msgstr "име на върха"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:189
-msgid "rebase strategy"
-msgstr "стратегия на пребазиране"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:190
-msgid "strategy-opts"
-msgstr "опции на стратегията"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:191
-msgid "strategy options"
-msgstr "опции на стратегията"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:192
-msgid "switch-to"
-msgstr "преминаване към"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:193
-msgid "the branch or commit to checkout"
-msgstr "клонът, към който да се премине"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:194
-msgid "onto-name"
-msgstr "име на база"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:194
-msgid "onto name"
-msgstr "име на база"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:195
-msgid "cmd"
-msgstr "команда"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:195
-msgid "the command to run"
-msgstr "команда за изпълнение"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:224
-msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
-msgstr "опциите „--[no-]rebase-cousins“ изискват опцията „--rebase-merges“"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:230
-msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
-msgstr "опциите „--upstream“ и „--onto“ изискват базово подаване"
-
#: builtin/receive-pack.c:33
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
-#: builtin/receive-pack.c:830
+#: builtin/receive-pack.c:833
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -16932,7 +18094,7 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
"задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:850
+#: builtin/receive-pack.c:853
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -16953,11 +18115,11 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:1929
+#: builtin/receive-pack.c:1940
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:1943
+#: builtin/receive-pack.c:1954
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
@@ -17557,7 +18719,7 @@ msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да се стартира за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:239 builtin/repack.c:411
+#: builtin/repack.c:239 builtin/repack.c:414
msgid "repack: Expecting full hex object ID lines only from pack-objects."
msgstr ""
"repack: от „pack-objects“ се очакват редове само с пълни шестнайсетични "
@@ -17666,11 +18828,11 @@ msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:420
+#: builtin/repack.c:423
msgid "Nothing new to pack."
msgstr "Нищо ново за пакетиране"
-#: builtin/repack.c:481
+#: builtin/repack.c:484
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Some packs in use have been renamed by\n"
@@ -17688,7 +18850,7 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ѝ — за връщането на първоначалните имена.\n"
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преименувайте файловете в „%s“ ръчно:\n"
-#: builtin/repack.c:529
+#: builtin/repack.c:532
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
@@ -17717,12 +18879,7 @@ msgstr "git replace -d ОБЕКТ…"
msgid "git replace [--format=<format>] [-l [<pattern>]]"
msgstr "git replace [--format=ФОРМАТ] [-l [ШАБЛОН]]"
-#: builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:203 builtin/replace.c:206
-#, c-format
-msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
-msgstr "„%s“ не е указател или не сочи към нищо"
-
-#: builtin/replace.c:86
+#: builtin/replace.c:90
#, c-format
msgid ""
"invalid replace format '%s'\n"
@@ -17731,27 +18888,27 @@ msgstr ""
"неправилен формат са заместване: „%s“\n"
"възможните формати са „short“ (кратък), „medium“ (среден) и „long“ (дълъг)"
-#: builtin/replace.c:121
+#: builtin/replace.c:125
#, c-format
msgid "replace ref '%s' not found"
msgstr "указателят за замяна „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/replace.c:137
+#: builtin/replace.c:141
#, c-format
msgid "Deleted replace ref '%s'"
msgstr "Указателят за замяна е изтрит: „%s“"
-#: builtin/replace.c:149
+#: builtin/replace.c:153
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid ref name"
msgstr "„%s“ е неправилно име за указател за замяна"
-#: builtin/replace.c:154
+#: builtin/replace.c:158
#, c-format
msgid "replace ref '%s' already exists"
msgstr "указателят за замяна „%s“ вече съществува"
-#: builtin/replace.c:174
+#: builtin/replace.c:178
#, c-format
msgid ""
"Objects must be of the same type.\n"
@@ -17762,76 +18919,76 @@ msgstr ""
"„%s“ сочи към заменен обект „%s“,\n"
"а „%s“ сочи към заместващ обект от вид „%s“."
-#: builtin/replace.c:225
+#: builtin/replace.c:229
#, c-format
msgid "unable to open %s for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: builtin/replace.c:238
+#: builtin/replace.c:242
msgid "cat-file reported failure"
msgstr "изпълнението на „cat-file“ завърши с грешка"
-#: builtin/replace.c:254
+#: builtin/replace.c:258
#, c-format
msgid "unable to open %s for reading"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за четене"
-#: builtin/replace.c:268
+#: builtin/replace.c:272
msgid "unable to spawn mktree"
msgstr "не може да се създаде процес за „mktree“"
-#: builtin/replace.c:272
+#: builtin/replace.c:276
msgid "unable to read from mktree"
msgstr "не може да се прочете от „mktree“"
-#: builtin/replace.c:281
+#: builtin/replace.c:285
msgid "mktree reported failure"
msgstr "„mktree“ завърши с грешка"
-#: builtin/replace.c:285
+#: builtin/replace.c:289
msgid "mktree did not return an object name"
msgstr "„mktree“ не върна име на обект"
-#: builtin/replace.c:294
+#: builtin/replace.c:298
#, c-format
msgid "unable to fstat %s"
msgstr "„fstat“ не може да се изпълни върху „%s“"
-#: builtin/replace.c:299
+#: builtin/replace.c:303
msgid "unable to write object to database"
msgstr "обектът не може да бъде записан в базата от данни"
-#: builtin/replace.c:318 builtin/replace.c:371 builtin/replace.c:415
-#: builtin/replace.c:445
+#: builtin/replace.c:322 builtin/replace.c:377 builtin/replace.c:422
+#: builtin/replace.c:452
#, c-format
msgid "not a valid object name: '%s'"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
-#: builtin/replace.c:322
+#: builtin/replace.c:326
#, c-format
msgid "unable to get object type for %s"
msgstr "не може да се определи видът на обекта „%s“"
-#: builtin/replace.c:338
+#: builtin/replace.c:342
msgid "editing object file failed"
msgstr "неуспешно редактиране на файла с обектите"
-#: builtin/replace.c:347
+#: builtin/replace.c:351
#, c-format
msgid "new object is the same as the old one: '%s'"
msgstr "новият и старият обект са един и същ: „%s“"
-#: builtin/replace.c:407
+#: builtin/replace.c:414
#, c-format
msgid "bad mergetag in commit '%s'"
msgstr "етикетът при сливане в подаването „%s“ e неправилен"
-#: builtin/replace.c:409
+#: builtin/replace.c:416
#, c-format
msgid "malformed mergetag in commit '%s'"
msgstr "етикетът при сливане в подаването „%s“ e неправилен"
-#: builtin/replace.c:421
+#: builtin/replace.c:428
#, c-format
msgid ""
"original commit '%s' contains mergetag '%s' that is discarded; use --edit "
@@ -17840,31 +18997,31 @@ msgstr ""
"Първоначалното подаване „%s“ съдържа етикета при сливане „%s“, който е "
"изхвърлен, затова използвайте опцията „--edit“, а не „--graft“."
-#: builtin/replace.c:460
+#: builtin/replace.c:467
#, c-format
msgid "the original commit '%s' has a gpg signature"
msgstr "първоначалното подаване „%s“ е с подпис на GPG"
-#: builtin/replace.c:461
+#: builtin/replace.c:468
msgid "the signature will be removed in the replacement commit!"
msgstr "Подписът ще бъде премахнат в заменящото подаване!"
-#: builtin/replace.c:471
+#: builtin/replace.c:478
#, c-format
msgid "could not write replacement commit for: '%s'"
msgstr "заменящото подаване за „%s“ не може да бъде записано"
-#: builtin/replace.c:479
+#: builtin/replace.c:486
#, c-format
msgid "graft for '%s' unnecessary"
msgstr "присадката за „%s“ е излишна"
-#: builtin/replace.c:482
+#: builtin/replace.c:490
#, c-format
msgid "new commit is the same as the old one: '%s'"
msgstr "новото и старото подаване са едно и също: „%s“"
-#: builtin/replace.c:515
+#: builtin/replace.c:525
#, c-format
msgid ""
"could not convert the following graft(s):\n"
@@ -17873,71 +19030,71 @@ msgstr ""
"следните присадки не могат да се преобразуват:\n"
"%s"
-#: builtin/replace.c:536
+#: builtin/replace.c:546
msgid "list replace refs"
msgstr "извеждане на списъка с указателите за замяна"
-#: builtin/replace.c:537
+#: builtin/replace.c:547
msgid "delete replace refs"
msgstr "изтриване на указателите за замяна"
-#: builtin/replace.c:538
+#: builtin/replace.c:548
msgid "edit existing object"
msgstr "редактиране на съществуващ обект"
-#: builtin/replace.c:539
+#: builtin/replace.c:549
msgid "change a commit's parents"
msgstr "смяна на родителите на подаване"
-#: builtin/replace.c:540
+#: builtin/replace.c:550
msgid "convert existing graft file"
msgstr "преобразуване на файла за присадките"
-#: builtin/replace.c:541
+#: builtin/replace.c:551
msgid "replace the ref if it exists"
msgstr "замяна на указателя, ако съществува"
-#: builtin/replace.c:543
+#: builtin/replace.c:553
msgid "do not pretty-print contents for --edit"
msgstr "без форматирано извеждане на съдържанието — за опцията „--edit“"
-#: builtin/replace.c:544
+#: builtin/replace.c:554
msgid "use this format"
msgstr "използване на този ФОРМАТ"
-#: builtin/replace.c:557
+#: builtin/replace.c:567
msgid "--format cannot be used when not listing"
msgstr "опцията „--format“ изисква извеждане на списък"
-#: builtin/replace.c:565
+#: builtin/replace.c:575
msgid "-f only makes sense when writing a replacement"
msgstr "опцията „-f“ изисква запазването на заместител"
-#: builtin/replace.c:569
+#: builtin/replace.c:579
msgid "--raw only makes sense with --edit"
msgstr "опцията „--raw“ изисква „--edit“"
-#: builtin/replace.c:575
+#: builtin/replace.c:585
msgid "-d needs at least one argument"
msgstr "опцията „-d“ изисква поне един аргумент"
-#: builtin/replace.c:581
+#: builtin/replace.c:591
msgid "bad number of arguments"
msgstr "неправилен брой аргументи"
-#: builtin/replace.c:587
+#: builtin/replace.c:597
msgid "-e needs exactly one argument"
msgstr "опцията „-e“ изисква поне един аргумент"
-#: builtin/replace.c:593
+#: builtin/replace.c:603
msgid "-g needs at least one argument"
msgstr "опцията „-g“ изисква поне един аргумент"
-#: builtin/replace.c:599
+#: builtin/replace.c:609
msgid "--convert-graft-file takes no argument"
msgstr "опцията „--convert-graft-file“ не приема аргументи"
-#: builtin/replace.c:605
+#: builtin/replace.c:615
msgid "only one pattern can be given with -l"
msgstr "опцията „-l“ приема точно един шаблон"
@@ -18010,7 +19167,8 @@ msgstr "Дървото, сочено от „%s“, не може да бъде
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Не може да се извърши %s зануляване по време на сливане."
-#: builtin/reset.c:293
+#: builtin/reset.c:293 builtin/stash.c:514 builtin/stash.c:589
+#: builtin/stash.c:613
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "по-малко подробности, да се извеждат само грешките"
@@ -18050,31 +19208,31 @@ msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
msgstr ""
"опцията „--patch“ е несъвместима с всяка от опциите „--hard/--mixed/--soft“"
-#: builtin/reset.c:352
+#: builtin/reset.c:353
msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
msgstr ""
"опцията „--mixed“ не бива да се използва заедно с пътища. Вместо това "
"изпълнете „git reset -- ПЪТ…“."
-#: builtin/reset.c:354
+#: builtin/reset.c:355
#, c-format
msgid "Cannot do %s reset with paths."
msgstr "Не може да извършите %s зануляване, когато сте задали ПЪТ."
-#: builtin/reset.c:364
+#: builtin/reset.c:370
#, c-format
msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
msgstr "В голо хранилище не може да извършите %s зануляване"
-#: builtin/reset.c:368
+#: builtin/reset.c:374
msgid "-N can only be used with --mixed"
msgstr "Опцията „-N“ е съвместима само с „--mixed“"
-#: builtin/reset.c:388
+#: builtin/reset.c:395
msgid "Unstaged changes after reset:"
msgstr "Промени извън индекса след зануляването:"
-#: builtin/reset.c:391
+#: builtin/reset.c:398
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -18087,33 +19245,33 @@ msgstr ""
"Опцията „--quiet“ заглушава това съобщение еднократно. За постоянно\n"
"заглушаване задайте настройката „reset.quiet“ да е „true“ (истина).\n"
-#: builtin/reset.c:401
+#: builtin/reset.c:408
#, c-format
msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
msgstr "Индексът не може да бъде занулен към версия „%s“."
-#: builtin/reset.c:405
+#: builtin/reset.c:412
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
-#: builtin/rev-list.c:406
+#: builtin/rev-list.c:405
msgid "cannot combine --exclude-promisor-objects and --missing"
msgstr "опциите „--exclude-promisor-objects“ и „--missing“ и са несъвместими"
-#: builtin/rev-list.c:464
+#: builtin/rev-list.c:466
msgid "object filtering requires --objects"
msgstr "филтрирането на обекти изисква опцията „--objects“"
-#: builtin/rev-list.c:467
+#: builtin/rev-list.c:469
#, c-format
msgid "invalid sparse value '%s'"
msgstr "неправилна частична стойност: %s"
-#: builtin/rev-list.c:508
+#: builtin/rev-list.c:510
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
-#: builtin/rev-list.c:511
+#: builtin/rev-list.c:513
msgid "cannot combine --use-bitmap-index with object filtering"
msgstr "опцията „--use-bitmap-index“ е несъвместима с филтриране на обектите"
@@ -18174,59 +19332,59 @@ msgstr "опцията „%s“ очаква положително число
msgid "%s: %s cannot be used with %s"
msgstr "%s: опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/revert.c:101
+#: builtin/revert.c:102
msgid "end revert or cherry-pick sequence"
msgstr "завършване на поредица от отбирания или отмени на подавания"
-#: builtin/revert.c:102
+#: builtin/revert.c:103
msgid "resume revert or cherry-pick sequence"
msgstr "продължаване на поредица от отбирания или отмени на подавания"
-#: builtin/revert.c:103
+#: builtin/revert.c:104
msgid "cancel revert or cherry-pick sequence"
msgstr "отмяна на поредица от отбирания или отмени на подавания"
-#: builtin/revert.c:104
+#: builtin/revert.c:106
msgid "don't automatically commit"
msgstr "без автоматично подаване"
-#: builtin/revert.c:105
+#: builtin/revert.c:107
msgid "edit the commit message"
msgstr "редактиране на съобщението при подаване"
-#: builtin/revert.c:108
+#: builtin/revert.c:110
msgid "parent-number"
msgstr "номер на родителя"
-#: builtin/revert.c:109
+#: builtin/revert.c:111
msgid "select mainline parent"
msgstr "избор на основния родител"
-#: builtin/revert.c:111
+#: builtin/revert.c:113
msgid "merge strategy"
msgstr "стратегия на сливане"
-#: builtin/revert.c:113
+#: builtin/revert.c:115
msgid "option for merge strategy"
msgstr "опция за стратегията на сливане"
-#: builtin/revert.c:122
+#: builtin/revert.c:124
msgid "append commit name"
msgstr "добавяне на името на подаването"
-#: builtin/revert.c:124
+#: builtin/revert.c:126
msgid "preserve initially empty commits"
msgstr "запазване на първоначално празните подавания"
-#: builtin/revert.c:126
+#: builtin/revert.c:128
msgid "keep redundant, empty commits"
msgstr "запазване на излишните, празни подавания"
-#: builtin/revert.c:220
+#: builtin/revert.c:227
msgid "revert failed"
msgstr "неуспешна отмяна"
-#: builtin/revert.c:233
+#: builtin/revert.c:240
msgid "cherry-pick failed"
msgstr "неуспешно отбиране"
@@ -18344,18 +19502,6 @@ msgstr "четене на указателите от стандартния в
msgid "print status from remote helper"
msgstr "извеждане на състоянието от отдалечената помощна функция"
-#: builtin/serve.c:7
-msgid "git serve [<options>]"
-msgstr "git serve [ОПЦИЯ…]"
-
-#: builtin/serve.c:17 builtin/upload-pack.c:23
-msgid "quit after a single request/response exchange"
-msgstr "изход след първоначалната размяна на заявка и отговор"
-
-#: builtin/serve.c:19
-msgid "exit immediately after advertising capabilities"
-msgstr "изход след първоначалната обява на възможностите"
-
#: builtin/shortlog.c:14
msgid "git shortlog [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git shortlog [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] [ПЪТ…]]"
@@ -18515,19 +19661,19 @@ msgstr[1] "само %d записа може да бъде показани на
msgid "no such ref %s"
msgstr "такъв указател няма: %s"
-#: builtin/show-branch.c:830
+#: builtin/show-branch.c:832
#, c-format
msgid "cannot handle more than %d rev."
msgid_plural "cannot handle more than %d revs."
msgstr[0] "не може да се обработи повече от %d указател."
msgstr[1] "не може да се обработят повече от %d указатели."
-#: builtin/show-branch.c:834
+#: builtin/show-branch.c:836
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid ref."
msgstr "„%s“ е неправилен указател."
-#: builtin/show-branch.c:837
+#: builtin/show-branch.c:839
#, c-format
msgid "cannot find commit %s (%s)"
msgstr "подаването „%s“ (%s) липсва"
@@ -18580,6 +19726,76 @@ msgstr ""
"извеждане на указателите приети от стандартния вход, които липсват в "
"локалното хранилище"
+#: builtin/stash.c:161 git-legacy-stash.sh:548
+msgid "No stash entries found."
+msgstr "Не е открито нищо скатано."
+
+#: builtin/stash.c:224 git-legacy-stash.sh:75
+msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
+msgstr "командата „git stash clear“ не поддържа аргументи"
+
+#: builtin/stash.c:458 git-legacy-stash.sh:680
+msgid "Index was not unstashed."
+msgstr "Индексът не е изваден от скатаното."
+
+#: builtin/stash.c:627 git-legacy-stash.sh:694
+msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
+msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново."
+
+#: builtin/stash.c:650 git-legacy-stash.sh:712
+msgid "No branch name specified"
+msgstr "Не е указано име на клон"
+
+#: builtin/stash.c:1039 git-legacy-stash.sh:217
+msgid "No changes selected"
+msgstr "Не са избрани никакви промени"
+
+#: builtin/stash.c:1135 git-legacy-stash.sh:150
+msgid "You do not have the initial commit yet"
+msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
+
+#: builtin/stash.c:1162 git-legacy-stash.sh:165
+msgid "Cannot save the current index state"
+msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
+
+#: builtin/stash.c:1171 git-legacy-stash.sh:180
+msgid "Cannot save the untracked files"
+msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
+
+#: builtin/stash.c:1182 builtin/stash.c:1191 git-legacy-stash.sh:200
+#: git-legacy-stash.sh:213
+msgid "Cannot save the current worktree state"
+msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
+
+#: builtin/stash.c:1219 git-legacy-stash.sh:233
+msgid "Cannot record working tree state"
+msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
+
+#: builtin/stash.c:1268 git-legacy-stash.sh:337
+msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
+msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
+
+#: builtin/stash.c:1299 git-legacy-stash.sh:345
+msgid "No local changes to save"
+msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
+
+#: builtin/stash.c:1306 git-legacy-stash.sh:350
+msgid "Cannot initialize stash"
+msgstr "Скатаването не може да стартира"
+
+#: builtin/stash.c:1321 git-legacy-stash.sh:354
+msgid "Cannot save the current status"
+msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
+
+#: builtin/stash.c:1430 git-legacy-stash.sh:384
+msgid "Cannot remove worktree changes"
+msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
+
+#: builtin/stash.c:1568
+#, c-format
+msgid "could not exec %s"
+msgstr "„%s“ не може да се изпълни"
+
#: builtin/stripspace.c:18
msgid "git stripspace [-s | --strip-comments]"
msgstr "git stripspace [-s | --strip-comments]"
@@ -18596,7 +19812,7 @@ msgstr "пропускане на всички редове, които запо
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "добавяне на „# “ в началото на всеки ред"
-#: builtin/submodule--helper.c:45 builtin/submodule--helper.c:1943
+#: builtin/submodule--helper.c:45 builtin/submodule--helper.c:1942
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s“"
@@ -18658,10 +19874,6 @@ msgstr "Без извеждане на изход при въвеждането
msgid "Recurse into nested submodules"
msgstr "Рекурсивно обхождане на подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:569
-msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] <command>"
-msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] КОМАНДА"
-
#: builtin/submodule--helper.c:596
#, c-format
msgid ""
@@ -18696,10 +19908,6 @@ msgstr ""
msgid "Suppress output for initializing a submodule"
msgstr "Без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:712
-msgid "git submodule--helper init [<path>]"
-msgstr "git submodule--helper init [ПЪТ]"
-
#: builtin/submodule--helper.c:784 builtin/submodule--helper.c:910
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
@@ -18857,7 +20065,7 @@ msgstr "адрес, от който да се клонира новият под
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "дълбочина на плитките хранилища"
-#: builtin/submodule--helper.c:1387 builtin/submodule--helper.c:1872
+#: builtin/submodule--helper.c:1387 builtin/submodule--helper.c:1871
msgid "force cloning progress"
msgstr "извеждане на напредъка на клонирането"
@@ -18920,45 +20128,45 @@ msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr ""
"Втори неуспешен опит за клониране на „%s“. Действието се преустановява"
-#: builtin/submodule--helper.c:1851 builtin/submodule--helper.c:2093
+#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:2092
msgid "path into the working tree"
msgstr "път към работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:1854
+#: builtin/submodule--helper.c:1853
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "път към работното дърво, през границите на вложените подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1858
+#: builtin/submodule--helper.c:1857
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr ""
"„rebase“ (пребазиране), „merge“ (сливане), „checkout“ (изтегляне) или "
"„none“ (нищо да не се прави)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1864
+#: builtin/submodule--helper.c:1863
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr "Плитко клониране, отрязано до указания брой версии"
-#: builtin/submodule--helper.c:1867
+#: builtin/submodule--helper.c:1866
msgid "parallel jobs"
msgstr "брой паралелни процеси"
-#: builtin/submodule--helper.c:1869
+#: builtin/submodule--helper.c:1868
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "дали първоначалното клониране да е плитко, както се препоръчва"
-#: builtin/submodule--helper.c:1870
+#: builtin/submodule--helper.c:1869
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1877
+#: builtin/submodule--helper.c:1876
msgid "git submodule--helper update_clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper update_clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1890
+#: builtin/submodule--helper.c:1889
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--update“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1938
+#: builtin/submodule--helper.c:1937
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -18967,42 +20175,34 @@ msgstr ""
"Клонът на подмодула „%s“ е настроен да наследява клона от обхващащия проект, "
"но той не е на никой клон"
-#: builtin/submodule--helper.c:2061
+#: builtin/submodule--helper.c:2060
#, c-format
msgid "could not get a repository handle for submodule '%s'"
msgstr "не може да се получи връзка към хранилище за подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2094
+#: builtin/submodule--helper.c:2093
msgid "recurse into submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:2100
-msgid "git submodule--helper embed-git-dir [<path>...]"
-msgstr "git submodule--helper name embed-git-dir [ПЪТ…]"
-
#: builtin/submodule--helper.c:2156
msgid "check if it is safe to write to the .gitmodules file"
msgstr "проверка дали писането във файла „.gitmodules“ е безопасно"
-#: builtin/submodule--helper.c:2161
-msgid "git submodule--helper config name [value]"
-msgstr "git submodule--helper config ИМЕ [СТОЙНОСТ]"
-
-#: builtin/submodule--helper.c:2162
+#: builtin/submodule--helper.c:2166
msgid "git submodule--helper config --check-writeable"
msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
-#: builtin/submodule--helper.c:2179 git-submodule.sh:169
+#: builtin/submodule--helper.c:2185 git-submodule.sh:171
#, sh-format
msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
msgstr "файлът „.gitmodules“ трябва да е в работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:2229 git.c:413 git.c:658
+#: builtin/submodule--helper.c:2235 git.c:433 git.c:685
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2235
+#: builtin/submodule--helper.c:2241
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "„%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
@@ -19035,19 +20235,11 @@ msgstr "причина"
msgid "reason of the update"
msgstr "причина за обновяването"
-#: builtin/tag.c:25
-msgid ""
-"git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <file>] <tagname> "
-"[<head>]"
-msgstr ""
-"git tag [-a | -s | -u ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ] [-f] [-m СЪОБЩЕНИЕ | -F ФАЙЛ] "
-"ЕТИКЕТ [ВРЪХ]"
-
-#: builtin/tag.c:26
+#: builtin/tag.c:27
msgid "git tag -d <tagname>..."
msgstr "git tag -d ЕТИКЕТ…"
-#: builtin/tag.c:27
+#: builtin/tag.c:28
msgid ""
"git tag -l [-n[<num>]] [--contains <commit>] [--no-contains <commit>] [--"
"points-at <object>]\n"
@@ -19056,21 +20248,21 @@ msgstr ""
"git tag -l [-n[БРОЙ]] [--contains ПОДАВАНЕ] [--points-at ОБЕКТ]\n"
" [--format=ФОРМАТ] [--[no-]merged [ПОДАВАНЕ]] [ШАБЛОН…]"
-#: builtin/tag.c:29
+#: builtin/tag.c:30
msgid "git tag -v [--format=<format>] <tagname>..."
msgstr "git tag -v [--format=ФОРМАТ] ЕТИКЕТ…"
-#: builtin/tag.c:87
+#: builtin/tag.c:88
#, c-format
msgid "tag '%s' not found."
msgstr "етикетът „%s“ не е открит."
-#: builtin/tag.c:103
+#: builtin/tag.c:104
#, c-format
msgid "Deleted tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Изтрит е етикетът „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/tag.c:133
+#: builtin/tag.c:134
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -19083,7 +20275,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/tag.c:137
+#: builtin/tag.c:138
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -19098,146 +20290,146 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги "
"изтриете вие.\n"
-#: builtin/tag.c:191
+#: builtin/tag.c:192
msgid "unable to sign the tag"
msgstr "етикетът не може да бъде подписан"
-#: builtin/tag.c:193
+#: builtin/tag.c:194
msgid "unable to write tag file"
msgstr "файлът за етикета не може да бъде запазен"
-#: builtin/tag.c:218
+#: builtin/tag.c:226
msgid "bad object type."
msgstr "неправилен вид обект."
-#: builtin/tag.c:267
+#: builtin/tag.c:278
msgid "no tag message?"
msgstr "липсва съобщение за етикета"
-#: builtin/tag.c:274
+#: builtin/tag.c:285
#, c-format
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "Съобщението за етикета е запазено във файла „%s“\n"
-#: builtin/tag.c:385
+#: builtin/tag.c:396
msgid "list tag names"
msgstr "извеждане на имената на етикетите"
-#: builtin/tag.c:387
+#: builtin/tag.c:398
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "извеждане на този БРОЙ редове от всяко съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:389
+#: builtin/tag.c:400
msgid "delete tags"
msgstr "изтриване на етикети"
-#: builtin/tag.c:390
+#: builtin/tag.c:401
msgid "verify tags"
msgstr "проверка на етикети"
-#: builtin/tag.c:392
+#: builtin/tag.c:403
msgid "Tag creation options"
msgstr "Опции при създаването на етикети"
-#: builtin/tag.c:394
+#: builtin/tag.c:405
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "анотирането на етикети изисква съобщение"
-#: builtin/tag.c:396
+#: builtin/tag.c:407
msgid "tag message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ за етикет"
-#: builtin/tag.c:398
+#: builtin/tag.c:409
msgid "force edit of tag message"
msgstr "принудително редактиране на съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:399
+#: builtin/tag.c:410
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "анотиран етикет с подпис по GPG"
-#: builtin/tag.c:403
+#: builtin/tag.c:413
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "използване на друг ключ за подписването на етикет"
-#: builtin/tag.c:404
+#: builtin/tag.c:414
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "замяна на етикета, ако съществува"
-#: builtin/tag.c:405 builtin/update-ref.c:369
+#: builtin/tag.c:415 builtin/update-ref.c:369
msgid "create a reflog"
msgstr "създаване на журнал на указателите"
-#: builtin/tag.c:407
+#: builtin/tag.c:417
msgid "Tag listing options"
msgstr "Опции за извеждането на етикети"
-#: builtin/tag.c:408
+#: builtin/tag.c:418
msgid "show tag list in columns"
msgstr "извеждане на списъка на етикетите по колони"
-#: builtin/tag.c:409 builtin/tag.c:411
+#: builtin/tag.c:419 builtin/tag.c:421
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:410 builtin/tag.c:412
+#: builtin/tag.c:420 builtin/tag.c:422
msgid "print only tags that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които не съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:413
+#: builtin/tag.c:423
msgid "print only tags that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите етикети"
-#: builtin/tag.c:414
+#: builtin/tag.c:424
msgid "print only tags that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите етикети"
-#: builtin/tag.c:419
+#: builtin/tag.c:428
msgid "print only tags of the object"
msgstr "извеждане само на етикетите на ОБЕКТА"
-#: builtin/tag.c:463
+#: builtin/tag.c:472
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „-n“ са несъвместими"
-#: builtin/tag.c:485
+#: builtin/tag.c:494
msgid "-n option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-n“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:487
+#: builtin/tag.c:496
msgid "--contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:489
+#: builtin/tag.c:498
msgid "--no-contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:491
+#: builtin/tag.c:500
msgid "--points-at option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-points-at“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:493
+#: builtin/tag.c:502
msgid "--merged and --no-merged options are only allowed in list mode"
msgstr "Опциите „--merged“ и „--no-merged“ изискват режим на списък."
-#: builtin/tag.c:504
+#: builtin/tag.c:513
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "Опциите „-F“ и „-m“ са несъвместими."
-#: builtin/tag.c:523
+#: builtin/tag.c:532
msgid "too many params"
msgstr "Прекалено много аргументи"
-#: builtin/tag.c:529
+#: builtin/tag.c:538
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "„%s“ е неправилно име за етикет."
-#: builtin/tag.c:534
+#: builtin/tag.c:543
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
-#: builtin/tag.c:565
+#: builtin/tag.c:574
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
@@ -19315,149 +20507,149 @@ msgstr " Добре"
msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/update-index.c:962
+#: builtin/update-index.c:971
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr ""
"продължаване с обновяването, дори когато индексът трябва да бъде обновен"
-#: builtin/update-index.c:965
+#: builtin/update-index.c:974
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "подмодулите да се игнорират при обновяването"
-#: builtin/update-index.c:968
+#: builtin/update-index.c:977
msgid "do not ignore new files"
msgstr "новите файлове да не се игнорират"
-#: builtin/update-index.c:970
+#: builtin/update-index.c:979
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "файлове да могат да заменят директории и обратно"
-#: builtin/update-index.c:972
+#: builtin/update-index.c:981
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "предупреждаване при липсващи в работното дърво файлове"
-#: builtin/update-index.c:974
+#: builtin/update-index.c:983
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr "обновяване дори и индексът да съдържа неслети обекти"
-#: builtin/update-index.c:977
+#: builtin/update-index.c:986
msgid "refresh stat information"
msgstr "обновяване на информацията от функцията „stat“"
-#: builtin/update-index.c:981
+#: builtin/update-index.c:990
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr ""
"като опцията „--refresh“, но да се проверят и обектите, които са били приети "
"за непроменени"
-#: builtin/update-index.c:985
+#: builtin/update-index.c:994
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "РЕЖИМ,ОБЕКТ,ПЪТ"
-#: builtin/update-index.c:986
+#: builtin/update-index.c:995
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "добавяне на изброените обекти към индекса"
-#: builtin/update-index.c:995
+#: builtin/update-index.c:1005
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "задаване на флаг, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:998
+#: builtin/update-index.c:1008
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "изчистване на флага, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:1001
+#: builtin/update-index.c:1011
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "задаване на флаг, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:1004
+#: builtin/update-index.c:1014
msgid "clear skip-worktree bit"
msgstr "изчистване на флага, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:1007
+#: builtin/update-index.c:1017
msgid "add to index only; do not add content to object database"
msgstr "добавяне само към индекса без добавяне към базата от данни за обектите"
-#: builtin/update-index.c:1009
+#: builtin/update-index.c:1019
msgid "remove named paths even if present in worktree"
msgstr "изтриване на указаните пътища, дори и да съществуват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:1011
+#: builtin/update-index.c:1021
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr ""
"при комбиниране с опцията „--stdin“ — входните редове са разделени с нулевия "
"байт"
-#: builtin/update-index.c:1013
+#: builtin/update-index.c:1023
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "изчитане на списъка с пътища за обновяване от стандартния вход"
-#: builtin/update-index.c:1017
+#: builtin/update-index.c:1027
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "добавяне на елементите от стандартния вход към индекса"
-#: builtin/update-index.c:1021
+#: builtin/update-index.c:1031
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr ""
"възстановяване на състоянието преди сливане или нужда от обновяване за "
"изброените пътища"
-#: builtin/update-index.c:1025
+#: builtin/update-index.c:1035
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "добавяне само на съдържанието, което се различава от това в „HEAD“"
-#: builtin/update-index.c:1029
+#: builtin/update-index.c:1039
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "игнориране на файловете, които липсват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:1032
+#: builtin/update-index.c:1042
msgid "report actions to standard output"
msgstr "извеждане на действията на стандартния изход"
-#: builtin/update-index.c:1034
+#: builtin/update-index.c:1044
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr ""
"забравяне на записаната информация за неразрешени конфликти — за командите "
"от потребителско ниво"
-#: builtin/update-index.c:1038
+#: builtin/update-index.c:1048
msgid "write index in this format"
msgstr "записване на индекса в този формат"
-#: builtin/update-index.c:1040
+#: builtin/update-index.c:1050
msgid "enable or disable split index"
msgstr "включване или изключване на разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1042
+#: builtin/update-index.c:1052
msgid "enable/disable untracked cache"
msgstr "включване/изключване на кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1044
+#: builtin/update-index.c:1054
msgid "test if the filesystem supports untracked cache"
msgstr "проверка дали файловата система поддържа кеш за неследени файлове"
-#: builtin/update-index.c:1046
+#: builtin/update-index.c:1056
msgid "enable untracked cache without testing the filesystem"
msgstr ""
"включване на кеша за неследените файлове без проверка на файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1048
+#: builtin/update-index.c:1058
msgid "write out the index even if is not flagged as changed"
msgstr "запис на индекса, дори да не е отбелязан като променен"
-#: builtin/update-index.c:1050
+#: builtin/update-index.c:1060
msgid "enable or disable file system monitor"
msgstr "включване или изключване на наблюдението на файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1052
+#: builtin/update-index.c:1062
msgid "mark files as fsmonitor valid"
msgstr "отбелязване на файловете, че могат да се следят чрез файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1055
+#: builtin/update-index.c:1065
msgid "clear fsmonitor valid bit"
msgstr "изчистване на флага за следенето чрез файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1156
+#: builtin/update-index.c:1168
msgid ""
"core.splitIndex is set to false; remove or change it, if you really want to "
"enable split index"
@@ -19465,7 +20657,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я или я "
"изтрийте, за да включите разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1165
+#: builtin/update-index.c:1177
msgid ""
"core.splitIndex is set to true; remove or change it, if you really want to "
"disable split index"
@@ -19473,7 +20665,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я или "
"я изтрийте, за да изключите разделянето на индекса."
-#: builtin/update-index.c:1176
+#: builtin/update-index.c:1188
msgid ""
"core.untrackedCache is set to true; remove or change it, if you really want "
"to disable the untracked cache"
@@ -19481,11 +20673,11 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я "
"или я изтрийте, за да изключите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1180
+#: builtin/update-index.c:1192
msgid "Untracked cache disabled"
msgstr "Кешът за неследените файлове е изключен"
-#: builtin/update-index.c:1188
+#: builtin/update-index.c:1200
msgid ""
"core.untrackedCache is set to false; remove or change it, if you really want "
"to enable the untracked cache"
@@ -19493,29 +20685,29 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я "
"или я изтрийте, за да включите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1192
+#: builtin/update-index.c:1204
#, c-format
msgid "Untracked cache enabled for '%s'"
msgstr "Кешът за неследените файлове е включен за „%s“"
-#: builtin/update-index.c:1200
+#: builtin/update-index.c:1212
msgid "core.fsmonitor is unset; set it if you really want to enable fsmonitor"
msgstr ""
"Настройката „core.fsmonitor“ не е зададена. Задайте я, за да включите "
"следенето чрез файловата система."
-#: builtin/update-index.c:1204
+#: builtin/update-index.c:1216
msgid "fsmonitor enabled"
msgstr "следенето чрез файловата система е включено"
-#: builtin/update-index.c:1207
+#: builtin/update-index.c:1219
msgid ""
"core.fsmonitor is set; remove it if you really want to disable fsmonitor"
msgstr ""
"Настройката „core.fsmonitor“ е зададена. Изтрийте я, за да изключите "
"следенето чрез файловата система."
-#: builtin/update-index.c:1211
+#: builtin/update-index.c:1223
msgid "fsmonitor disabled"
msgstr "следенето чрез файловата система е изключено"
@@ -19561,6 +20753,10 @@ msgstr "обновяване на информационните файлове
msgid "git upload-pack [<options>] <dir>"
msgstr "git upload-repack [ОПЦИЯ…] ДИРЕКТОРИЯ"
+#: builtin/upload-pack.c:23 t/helper/test-serve-v2.c:17
+msgid "quit after a single request/response exchange"
+msgstr "изход след първоначалната размяна на заявка и отговор"
+
#: builtin/upload-pack.c:25
msgid "exit immediately after initial ref advertisement"
msgstr "изход след първоначалната обява на указатели"
@@ -19634,7 +20830,7 @@ msgstr "git worktree remove [ОПЦИЯ…] [ДЪРВО]"
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:61 builtin/worktree.c:888
+#: builtin/worktree.c:61 builtin/worktree.c:891
#, c-format
msgid "failed to delete '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -19714,125 +20910,125 @@ msgstr ""
"За изрично задаване ползвайте „add -f“, а за изчистване — „prune“ или "
"„remove“"
-#: builtin/worktree.c:310
+#: builtin/worktree.c:302
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/worktree.c:429 builtin/worktree.c:435
+#: builtin/worktree.c:432 builtin/worktree.c:438
#, c-format
msgid "Preparing worktree (new branch '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (нов клон „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:431
+#: builtin/worktree.c:434
#, c-format
msgid "Preparing worktree (resetting branch '%s'; was at %s)"
msgstr ""
"Приготвяне на работното дърво (зануляване на клона „%s“, който сочеше към "
"„%s“)"
-#: builtin/worktree.c:440
+#: builtin/worktree.c:443
#, c-format
msgid "Preparing worktree (checking out '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (изтегляне на „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:446
+#: builtin/worktree.c:449
#, c-format
msgid "Preparing worktree (detached HEAD %s)"
msgstr "Подготвяне на работно дърво (указателят „HEAD“ не свързан: %s)"
-#: builtin/worktree.c:487
+#: builtin/worktree.c:490
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:490
+#: builtin/worktree.c:493
msgid "create a new branch"
msgstr "създаване на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:492
+#: builtin/worktree.c:495
msgid "create or reset a branch"
msgstr "създаване или зануляване на клони"
-#: builtin/worktree.c:494
+#: builtin/worktree.c:497
msgid "populate the new working tree"
msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:495
+#: builtin/worktree.c:498
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "новото работно дърво да остане заключено"
-#: builtin/worktree.c:498
+#: builtin/worktree.c:501
msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-branch(1))"
-#: builtin/worktree.c:501
+#: builtin/worktree.c:504
msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
msgstr "опит за напасване на името на новия клон с това на следящ клон"
-#: builtin/worktree.c:509
+#: builtin/worktree.c:512
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/worktree.c:570
+#: builtin/worktree.c:573
msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
msgstr "„--[no-]track“ може да се използва само при създаването на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:670
+#: builtin/worktree.c:673
msgid "reason for locking"
msgstr "причина за заключване"
-#: builtin/worktree.c:682 builtin/worktree.c:715 builtin/worktree.c:789
-#: builtin/worktree.c:916
+#: builtin/worktree.c:685 builtin/worktree.c:718 builtin/worktree.c:792
+#: builtin/worktree.c:919
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "„%s“ не е работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:684 builtin/worktree.c:717
+#: builtin/worktree.c:687 builtin/worktree.c:720
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
-#: builtin/worktree.c:689
+#: builtin/worktree.c:692
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
-#: builtin/worktree.c:691
+#: builtin/worktree.c:694
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "„%s“ вече е заключено"
-#: builtin/worktree.c:719
+#: builtin/worktree.c:722
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "„%s“ не е заключено"
-#: builtin/worktree.c:760
+#: builtin/worktree.c:763
msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
msgstr ""
"не може да местите или изтривате работни дървета, в които има подмодули"
-#: builtin/worktree.c:768
+#: builtin/worktree.c:771
msgid "force move even if worktree is dirty or locked"
msgstr ""
"принудително преместване, дори работното дърво да не е чисто или да е "
"заключено"
-#: builtin/worktree.c:791 builtin/worktree.c:918
+#: builtin/worktree.c:794 builtin/worktree.c:921
#, c-format
msgid "'%s' is a main working tree"
msgstr "„%s“ е основно работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:796
+#: builtin/worktree.c:799
#, c-format
msgid "could not figure out destination name from '%s'"
msgstr "името на целта не може да се определи от „%s“"
-#: builtin/worktree.c:802
+#: builtin/worktree.c:805
#, c-format
msgid "target '%s' already exists"
msgstr "целта „%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:810
+#: builtin/worktree.c:813
#, c-format
msgid ""
"cannot move a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -19841,7 +21037,7 @@ msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:812
+#: builtin/worktree.c:815
msgid ""
"cannot move a locked working tree;\n"
"use 'move -f -f' to override or unlock first"
@@ -19849,41 +21045,41 @@ msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво:\n"
"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:815
+#: builtin/worktree.c:818
#, c-format
msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
msgstr ""
"проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде преместено: %s"
-#: builtin/worktree.c:820
+#: builtin/worktree.c:823
#, c-format
msgid "failed to move '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/worktree.c:868
+#: builtin/worktree.c:871
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
msgstr "не може да изпълни „git status“ върху „%s“"
-#: builtin/worktree.c:872
+#: builtin/worktree.c:875
#, c-format
msgid "'%s' is dirty, use --force to delete it"
msgstr ""
"работното дърво „%s“ не е чисто, за принудително изтриване е необходима "
"опцията „--force“ "
-#: builtin/worktree.c:877
+#: builtin/worktree.c:880
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
msgstr ""
"командата „git status“ не може да се изпълни за „%s“, код за грешка: %d"
-#: builtin/worktree.c:900
+#: builtin/worktree.c:903
msgid "force removal even if worktree is dirty or locked"
msgstr ""
"принудително изтриване, дори работното дърво да не е чисто или да е заключено"
-#: builtin/worktree.c:923
+#: builtin/worktree.c:926
#, c-format
msgid ""
"cannot remove a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -19892,7 +21088,7 @@ msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:925
+#: builtin/worktree.c:928
msgid ""
"cannot remove a locked working tree;\n"
"use 'remove -f -f' to override or unlock first"
@@ -19900,7 +21096,7 @@ msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво:\n"
"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:928
+#: builtin/worktree.c:931
#, c-format
msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
msgstr "проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде изтрито: %s"
@@ -19949,6 +21145,10 @@ msgstr "подаването „%s“ не е отбелязано като до
msgid "too many commits marked reachable"
msgstr "прекалено много подавания са отбелязани като достижими"
+#: t/helper/test-serve-v2.c:19
+msgid "exit immediately after advertising capabilities"
+msgstr "изход след първоначалната обява на възможностите"
+
#: git.c:27
msgid ""
"git [--version] [--help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]\n"
@@ -19979,47 +21179,47 @@ msgstr ""
"Български превод на книгата „Pro Git“ от Чакън и Страуб:\n"
"http://i-can.eu/progit2-bg/progit.html"
-#: git.c:174
+#: git.c:185
#, c-format
msgid "no directory given for --git-dir\n"
msgstr "опцията „--git-dir“ изисква директория\n"
-#: git.c:188
+#: git.c:199
#, c-format
msgid "no namespace given for --namespace\n"
msgstr "опцията „--namespace“ изисква име\n"
-#: git.c:202
+#: git.c:213
#, c-format
msgid "no directory given for --work-tree\n"
msgstr "опцията „--work-tree“ изисква директория\n"
-#: git.c:216
+#: git.c:227
#, c-format
msgid "no prefix given for --super-prefix\n"
msgstr "опцията „--super-prefix“ изисква префикс\n"
-#: git.c:238
+#: git.c:249
#, c-format
msgid "-c expects a configuration string\n"
msgstr "опцията „-c“ изисква низ за настройка\n"
-#: git.c:276
+#: git.c:287
#, c-format
msgid "no directory given for -C\n"
msgstr "опцията „-C“ изисква директория\n"
-#: git.c:301
+#: git.c:313
#, c-format
msgid "unknown option: %s\n"
msgstr "непозната опция: „%s“\n"
-#: git.c:342
+#: git.c:359
#, c-format
msgid "while expanding alias '%s': '%s'"
msgstr "при заместването на псевдоним „%s“: „%s“"
-#: git.c:351
+#: git.c:368
#, c-format
msgid ""
"alias '%s' changes environment variables.\n"
@@ -20028,39 +21228,39 @@ msgstr ""
"псевдонимът „%s“ променя променливи на средата.\n"
"За това може да ползвате „!git“ в псевдонима"
-#: git.c:359
+#: git.c:376
#, c-format
msgid "empty alias for %s"
msgstr "празен псевдоним за „%s“"
-#: git.c:362
+#: git.c:379
#, c-format
msgid "recursive alias: %s"
msgstr "зациклен псевдоним: „%s“"
-#: git.c:437
+#: git.c:459
msgid "write failure on standard output"
msgstr "грешка при запис на стандартния изход"
-#: git.c:439
+#: git.c:461
msgid "unknown write failure on standard output"
msgstr "неизвестна грешка при запис на стандартния изход"
-#: git.c:441
+#: git.c:463
msgid "close failed on standard output"
msgstr "грешка при затваряне на стандартния изход"
-#: git.c:720
+#: git.c:797
#, c-format
msgid "alias loop detected: expansion of '%s' does not terminate:%s"
msgstr "зацикляне в псевдонимите: заместванията на „%s“ не приключват:%s"
-#: git.c:770
+#: git.c:847
#, c-format
msgid "cannot handle %s as a builtin"
msgstr "„%s“ не може да се обработи като вградена команда"
-#: git.c:783
+#: git.c:860
#, c-format
msgid ""
"usage: %s\n"
@@ -20069,14 +21269,14 @@ msgstr ""
"употреба: %s\n"
"\n"
-#: git.c:803
+#: git.c:880
#, c-format
msgid "expansion of alias '%s' failed; '%s' is not a git command\n"
msgstr ""
"неуспешно заместване на псевдонима „%s“ — резултатът „%s“ не е команда на "
"git\n"
-#: git.c:815
+#: git.c:892
#, c-format
msgid "failed to run command '%s': %s\n"
msgstr "командата „%s“ не може да се изпълни: %s\n"
@@ -20122,7 +21322,7 @@ msgstr ""
"Реализацията на SSL не може да се зададе да е „%s“, защото вече е зададена "
"друга"
-#: http.c:1959
+#: http.c:1965
#, c-format
msgid ""
"unable to update url base from redirection:\n"
@@ -20133,31 +21333,57 @@ msgstr ""
" ● заявен адрес: %s\n"
" ● пренасочване: %s"
-#: remote-curl.c:455
+#: remote-curl.c:460
#, c-format
msgid "redirecting to %s"
msgstr "пренасочване към „%s“"
-#: parse-options.h:154
+#: list-objects-filter-options.h:63
+msgid "args"
+msgstr "АРГУМЕНТИ"
+
+#: list-objects-filter-options.h:64
+msgid "object filtering"
+msgstr "филтриране по вид на обекта"
+
+#: parse-options.h:169
msgid "expiry-date"
msgstr "период на валидност/запазване"
-#: parse-options.h:169
+#: parse-options.h:183
msgid "no-op (backward compatibility)"
msgstr "нулева операция (за съвместимост с предишни версии)"
-#: parse-options.h:259
+#: parse-options.h:296
msgid "be more verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: parse-options.h:261
+#: parse-options.h:298
msgid "be more quiet"
msgstr "по-малко подробности"
-#: parse-options.h:267
+#: parse-options.h:304
msgid "use <n> digits to display SHA-1s"
msgstr "да се показват такъв БРОЙ цифри от сумите по SHA1"
+#: parse-options.h:323
+msgid "how to strip spaces and #comments from message"
+msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
+
+#: ref-filter.h:101
+msgid "key"
+msgstr "КЛЮЧ"
+
+#: ref-filter.h:101
+msgid "field name to sort on"
+msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
+
+#: rerere.h:44
+msgid "update the index with reused conflict resolution if possible"
+msgstr ""
+"при възможност преизползване на решението на конфликта за обновяване на "
+"индекса"
+
#: command-list.h:50
msgid "Add file contents to the index"
msgstr "Добавяне на съдържанието на файла към индекса"
@@ -20425,11 +21651,6 @@ msgstr "Създаване на празно хранилище на Git или
msgid "Instantly browse your working repository in gitweb"
msgstr "Незабавно разглеждане на работното ви хранилище чрез „gitweb“"
-#: command-list.h:113
-msgid "add or parse structured information in commit messages"
-msgstr ""
-"добавяне или обработка на структурирана информация в съобщенията при подаване"
-
#: command-list.h:114
msgid "The Git repository browser"
msgstr "Разглеждане на хранилище на Git"
@@ -20812,20 +22033,6 @@ msgstr "Въвеждащ урок за Git"
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Общ преглед на препоръчваните начини за работа с Git"
-#: list-objects-filter-options.h:63
-msgid "args"
-msgstr "АРГУМЕНТИ"
-
-#: list-objects-filter-options.h:64
-msgid "object filtering"
-msgstr "филтриране по вид на обекта"
-
-#: rerere.h:44
-msgid "update the index with reused conflict resolution if possible"
-msgstr ""
-"при възможност преизползване на решението на конфликта за обновяване на "
-"индекса"
-
#: git-bisect.sh:54
msgid "You need to start by \"git bisect start\""
msgstr "Започнете като изпълните командата „git bisect start“"
@@ -20951,299 +22158,116 @@ msgstr "Опит за просто сливане с „$pretty_name“"
msgid "Simple merge did not work, trying automatic merge."
msgstr "Простото сливане не сработи, пробва се автоматично сливане."
-#: git-legacy-rebase.sh:445
-#, sh-format
-msgid "Could not move back to $head_name"
-msgstr "Връщането към „${head_name}“ е невъзможно"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:471
-#, sh-format
-msgid ""
-"It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
-"I wonder if you are in the middle of another rebase. If that is the\n"
-"case, please try\n"
-"\t$cmd_live_rebase\n"
-"If that is not the case, please\n"
-"\t$cmd_clear_stale_rebase\n"
-"and run me again. I am stopping in case you still have something\n"
-"valuable there."
-msgstr ""
-"Вече съществува директория „${state_dir_base}“. Възможно ли е да сте\n"
-"в процес на друго пребазиране? Ако това е така, изпълнете:\n"
-" ${cmd_live_rebase}\n"
-"Ако не сте в процес на друго пребазиране, изпълнете:\n"
-" ${cmd_clear_stale_rebase}\n"
-"и отново започнете пребазирането. Текущото пребазиране се преустановява, "
-"за\n"
-"да не загубите случайно промени."
-
-#: git-legacy-rebase.sh:523
-msgid ""
-"fatal: cannot combine am options with either interactive or merge options"
-msgstr ""
-"ФАТАЛНА ГРЕШКА: опциите за „am“ са несъвместими с опциите за сливане или за "
-"интерактивна работа<"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:530
-msgid "fatal: cannot combine '--signoff' with '--preserve-merges'"
-msgstr ""
-"ФАТАЛНА ГРЕШКА: опциите „--signoff“ и „--preserve-merges“ са несъвместими"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:541
-msgid "fatal: cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
-msgstr ""
-"ФАТАЛНА ГРЕШКА: опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са "
-"несъвместими"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:550
-msgid "fatal: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
-msgstr ""
-"ФАТАЛНА ГРЕШКА: опциите „--rebase-merges“ и „--strategy-option“ са "
-"несъвместими"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:552
-msgid "fatal: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
-msgstr ""
-"ФАТАЛНА ГРЕШКА: опциите „--rebase-merges“ и „--strategy“ са несъвместими"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:578
-#, sh-format
-msgid "invalid upstream '$upstream_name'"
-msgstr "неправилна основа за сравнение „${upstream_name}“"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:602
-#, sh-format
-msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
-msgstr ""
-"указателят „${onto_name}“ може да сочи към повече от една основа за "
-"пребазирането"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:605 git-legacy-rebase.sh:609
-#, sh-format
-msgid "$onto_name: there is no merge base"
-msgstr "указателят „${onto_name}“ не сочи към никаква основа за пребазирането"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:614
-#, sh-format
-msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
-msgstr "Указателят „${onto_name}“ не сочи към подаване"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:640
-#, sh-format
-msgid "fatal: no such branch/commit '$branch_name'"
-msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „${branch_name}“"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:678
-#, sh-format
-msgid "Created autostash: $stash_abbrev"
-msgstr "Автоматично скатано: „${stash_abbrev}“"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:707
-#, sh-format
-msgid "Current branch $branch_name is up to date."
-msgstr "Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален."
-
-#: git-legacy-rebase.sh:717
-#, sh-format
-msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
-msgstr ""
-"Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален. Пребазирането е "
-"принудително."
-
-#: git-legacy-rebase.sh:731
-#, sh-format
-msgid "Changes to $onto:"
-msgstr "Промените в „${onto}“:"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:733
-#, sh-format
-msgid "Changes from $mb to $onto:"
-msgstr "Промените от „${mb}“ към „${onto}“:"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:743
-#, sh-format
-msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
-msgstr "Превъртане на „${branch_name}“ върху „${onto_name}“."
-
-#: git-legacy-rebase.sh:757
-msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
-msgstr ""
-"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която пребазирате…"
-
-#: git-stash.sh:75
-msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
-msgstr "Командата „git stash clear“ не поддържа аргументи"
-
-#: git-stash.sh:125
-msgid "You do not have the initial commit yet"
-msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
-
-#: git-stash.sh:140
-msgid "Cannot save the current index state"
-msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
-
-#: git-stash.sh:155
-msgid "Cannot save the untracked files"
-msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
-
-#: git-stash.sh:175 git-stash.sh:188
-msgid "Cannot save the current worktree state"
-msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-
-#: git-stash.sh:192
-msgid "No changes selected"
-msgstr "Не са избрани никакви промени"
-
-#: git-stash.sh:195
+#: git-legacy-stash.sh:220
msgid "Cannot remove temporary index (can't happen)"
msgstr "Временният индекс не може да бъде изтрит"
-#: git-stash.sh:208
-msgid "Cannot record working tree state"
-msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-
-#: git-stash.sh:246
+#: git-legacy-stash.sh:271
#, sh-format
msgid "Cannot update $ref_stash with $w_commit"
msgstr ""
"Указателят „${ref_stash}“ не може да бъде обновен да сочи към „${w_commit}“"
-#: git-stash.sh:298
+#: git-legacy-stash.sh:323
#, sh-format
msgid "error: unknown option for 'stash push': $option"
msgstr "ГРЕШКА: командата „stash push“ не приема опцията „$option“"
-#: git-stash.sh:312
-msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
-msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
-
-#: git-stash.sh:320
-msgid "No local changes to save"
-msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-
-#: git-stash.sh:325
-msgid "Cannot initialize stash"
-msgstr "Скатаването не може да стартира"
-
-#: git-stash.sh:329
-msgid "Cannot save the current status"
-msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
-
-#: git-stash.sh:330
+#: git-legacy-stash.sh:355
#, sh-format
msgid "Saved working directory and index state $stash_msg"
msgstr ""
"Състоянието на работната директория и индекса са запазени: „$stash_msg“"
-#: git-stash.sh:359
-msgid "Cannot remove worktree changes"
-msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-
-#: git-stash.sh:507
+#: git-legacy-stash.sh:535
#, sh-format
msgid "unknown option: $opt"
msgstr "непозната опция: ${opt}"
-#: git-stash.sh:520
-msgid "No stash entries found."
-msgstr "Не е открито нищо скатано."
-
-#: git-stash.sh:527
+#: git-legacy-stash.sh:555
#, sh-format
msgid "Too many revisions specified: $REV"
msgstr "Указани са прекалено много версии: „${REV}“"
-#: git-stash.sh:542
+#: git-legacy-stash.sh:570
#, sh-format
msgid "$reference is not a valid reference"
msgstr "Указателят „${reference}“ е грешен"
-#: git-stash.sh:570
+#: git-legacy-stash.sh:598
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash-like commit"
msgstr "„${args}“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
-#: git-stash.sh:581
+#: git-legacy-stash.sh:609
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash reference"
msgstr "„${args}“ не е указател към нещо скатано"
-#: git-stash.sh:589
+#: git-legacy-stash.sh:617
msgid "unable to refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
-#: git-stash.sh:593
+#: git-legacy-stash.sh:621
msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "По време на сливане не може да приложите нещо скатано"
-#: git-stash.sh:601
+#: git-legacy-stash.sh:629
msgid "Conflicts in index. Try without --index."
msgstr ""
"В индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
"index“."
-#: git-stash.sh:603
+#: git-legacy-stash.sh:631
msgid "Could not save index tree"
msgstr "Дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:612
+#: git-legacy-stash.sh:640
msgid "Could not restore untracked files from stash entry"
msgstr "Неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
-#: git-stash.sh:637
+#: git-legacy-stash.sh:665
msgid "Cannot unstage modified files"
msgstr "Променените файлове не могат да бъдат извадени от индекса"
-#: git-stash.sh:652
-msgid "Index was not unstashed."
-msgstr "Индексът не е скатан."
-
-#: git-stash.sh:666
-msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
-msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново"
-
-#: git-stash.sh:675
+#: git-legacy-stash.sh:703
#, sh-format
msgid "Dropped ${REV} ($s)"
msgstr "Изтрито е скатаното „${REV}“ ($s)"
-#: git-stash.sh:676
+#: git-legacy-stash.sh:704
#, sh-format
msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
msgstr "Скатаното „${REV}“ не може да бъде изтрито"
-#: git-stash.sh:684
-msgid "No branch name specified"
-msgstr "Не е указано име на клон"
-
-#: git-stash.sh:763
+#: git-legacy-stash.sh:791
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"
-#: git-submodule.sh:198
+#: git-submodule.sh:200
msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
msgstr ""
"Относителен път може да се ползва само от основната директория на работното "
"дърво"
-#: git-submodule.sh:208
+#: git-submodule.sh:210
#, sh-format
msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
msgstr ""
"адрес на хранилище: „${repo}“ трябва или да е абсолютен, или да започва с "
"„./“ или „../“"
-#: git-submodule.sh:227
+#: git-submodule.sh:229
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index"
msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса"
-#: git-submodule.sh:230
+#: git-submodule.sh:232
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index and is not a submodule"
msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса и не е подмодул"
-#: git-submodule.sh:236
+#: git-submodule.sh:245
#, sh-format
msgid ""
"The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
@@ -21254,24 +22278,24 @@ msgstr ""
"${sm_path}\n"
"Използвайте опцията „-f“, ако за да го добавите наистина."
-#: git-submodule.sh:259
+#: git-submodule.sh:268
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
msgstr "Добавяне на съществуващото хранилище в „${sm_path}“ към индекса"
-#: git-submodule.sh:261
+#: git-submodule.sh:270
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
msgstr "„${sm_path}“ съществува, а не е хранилище на Git"
-#: git-submodule.sh:269
+#: git-submodule.sh:278
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
msgstr ""
"Открита е локална директория на Git — „${sm_name}“, която сочи към "
"отдалечените хранилища:"
-#: git-submodule.sh:271
+#: git-submodule.sh:280
#, sh-format
msgid ""
"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from\n"
@@ -21288,37 +22312,37 @@ msgstr ""
"правилното хранилище или ако не знаете какво означава това, използвайте\n"
"друго име като аргумент към опцията „--name“."
-#: git-submodule.sh:277
+#: git-submodule.sh:286
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
msgstr "Активиране на локалното хранилище за подмодула „${sm_name}“ наново."
-#: git-submodule.sh:289
+#: git-submodule.sh:298
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
msgstr "Подмодулът „${sm_path}“ не може да бъде изтеглен"
-#: git-submodule.sh:294
+#: git-submodule.sh:303
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно добавяне на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:303
+#: git-submodule.sh:312
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно регистриране на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:563
+#: git-submodule.sh:573
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Текущата версия за подмодула в „${displaypath}“ липсва"
-#: git-submodule.sh:573
+#: git-submodule.sh:583
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:578
+#: git-submodule.sh:588
#, sh-format
msgid ""
"Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path "
@@ -21327,94 +22351,89 @@ msgstr ""
"Текущата версия „${remote_name}/${branch}“ в пътя към подмодул „${sm_path}“ "
"липсва"
-#: git-submodule.sh:596
-#, sh-format
-msgid "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'"
-msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-
-#: git-submodule.sh:602
+#: git-submodule.sh:612
#, sh-format
msgid ""
"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
"Direct fetching of that commit failed."
msgstr ""
"Подмодулът в пътя „$displaypath“ е доставен, но не съдържа обекта със сума\n"
-"„$sha1“. Директното доставяне на това подаване е неуспешно."
+"„${sha1}“. Директното доставяне на това подаване е неуспешно."
-#: git-submodule.sh:609
+#: git-submodule.sh:619
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изтегляне на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“'"
-#: git-submodule.sh:610
+#: git-submodule.sh:620
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: изтеглена е версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:614
+#: git-submodule.sh:624
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно пребазиране на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:615
+#: git-submodule.sh:625
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: пребазиране върху версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:620
+#: git-submodule.sh:630
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:621
+#: git-submodule.sh:631
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: сливане с версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:626
+#: git-submodule.sh:636
#, sh-format
msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изпълнение на командата „${command} ${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:627
+#: git-submodule.sh:637
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: „${command} ${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:658
+#: git-submodule.sh:668
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:754
+#: git-submodule.sh:830
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
-#: git-submodule.sh:806
+#: git-submodule.sh:882
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "неочакван режим „${mod_dst}“"
-#: git-submodule.sh:826
+#: git-submodule.sh:902
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_src}“"
-#: git-submodule.sh:829
+#: git-submodule.sh:905
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:832
+#: git-submodule.sh:908
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
@@ -21741,65 +22760,65 @@ msgstr "Списъкът с презаписаните подавания не
msgid "usage: $dashless $USAGE"
msgstr "Употреба: $dashless $USAGE"
-#: git-sh-setup.sh:190
+#: git-sh-setup.sh:191
#, sh-format
msgid "Cannot chdir to $cdup, the toplevel of the working tree"
msgstr ""
"Не може да се премине към „$cdup“ — основната директория на работното дърво."
-#: git-sh-setup.sh:199 git-sh-setup.sh:206
+#: git-sh-setup.sh:200 git-sh-setup.sh:207
#, sh-format
msgid "fatal: $program_name cannot be used without a working tree."
msgstr ""
"ФАТАЛНА ГРЕШКА: „$program_name“ не може да се ползва без работно дърво."
-#: git-sh-setup.sh:220
+#: git-sh-setup.sh:221
msgid "Cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "Не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: git-sh-setup.sh:223
+#: git-sh-setup.sh:224
msgid "Cannot rewrite branches: You have unstaged changes."
msgstr ""
"Не може да презапишете клоните, защото има промени, които не са в индекса."
-#: git-sh-setup.sh:226
+#: git-sh-setup.sh:227
msgid "Cannot pull with rebase: You have unstaged changes."
msgstr ""
"Не можете да издърпвате при това пребазиране, защото има промени, които не "
"са в индекса."
-#: git-sh-setup.sh:229
+#: git-sh-setup.sh:230
#, sh-format
msgid "Cannot $action: You have unstaged changes."
msgstr ""
"Не можете да изпълните „$action“, защото има промени, които не са в индекса."
-#: git-sh-setup.sh:242
+#: git-sh-setup.sh:243
msgid "Cannot rebase: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "Не може да пребазирате, защото в индекса има неподадени промени."
-#: git-sh-setup.sh:245
+#: git-sh-setup.sh:246
msgid "Cannot pull with rebase: Your index contains uncommitted changes."
msgstr ""
"Не можете да издърпвате при това пребазиране, защото в индекса има "
"неподадени промени."
-#: git-sh-setup.sh:248
+#: git-sh-setup.sh:249
#, sh-format
msgid "Cannot $action: Your index contains uncommitted changes."
msgstr ""
"Не можете да изпълните „$action“, защото в индекса има неподадени промени."
-#: git-sh-setup.sh:252
+#: git-sh-setup.sh:253
msgid "Additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "Освен това в индекса има неподадени промени."
-#: git-sh-setup.sh:372
+#: git-sh-setup.sh:373
msgid "You need to run this command from the toplevel of the working tree."
msgstr ""
"Тази команда трябва да се изпълни от основната директория на работното дърво"
-#: git-sh-setup.sh:377
+#: git-sh-setup.sh:378
msgid "Unable to determine absolute path of git directory"
msgstr "Абсолютният път на работното дърво не може да се определи"
@@ -22386,7 +23405,7 @@ msgstr "„%s.final“ съдържа подготвеното е-писмо.\n"
msgid "--dump-aliases incompatible with other options\n"
msgstr "опцията „--dump-aliases“ е несъвместима с другите опции\n"
-#: git-send-email.perl:395 git-send-email.perl:650
+#: git-send-email.perl:395 git-send-email.perl:656
msgid "Cannot run git format-patch from outside a repository\n"
msgstr "Командата „git format-patch“ не може да се изпълни извън хранилище\n"
@@ -22398,40 +23417,40 @@ msgstr ""
"„batch-size“ и „relogin“ трябва да се указват заедно (или чрез командния "
"ред, или чрез настройките)\n"
-#: git-send-email.perl:468
+#: git-send-email.perl:470
#, perl-format
msgid "Unknown --suppress-cc field: '%s'\n"
msgstr "Непознато поле за опцията „--suppress-cc“: „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:497
+#: git-send-email.perl:501
#, perl-format
msgid "Unknown --confirm setting: '%s'\n"
msgstr "Непозната стойност за „--confirm“: %s\n"
-#: git-send-email.perl:525
+#: git-send-email.perl:529
#, perl-format
msgid "warning: sendmail alias with quotes is not supported: %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: псевдоними за sendmail съдържащи кавички („\"“) не се "
"поддържат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:527
+#: git-send-email.perl:531
#, perl-format
msgid "warning: `:include:` not supported: %s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „:include:“ не се поддържа: %s\n"
-#: git-send-email.perl:529
+#: git-send-email.perl:533
#, perl-format
msgid "warning: `/file` or `|pipe` redirection not supported: %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пренасочвания „/file“ или „|pipe“ не се поддържат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:534
+#: git-send-email.perl:538
#, perl-format
msgid "warning: sendmail line is not recognized: %s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: редът за „sendmail“ не е разпознат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:616
+#: git-send-email.perl:622
#, perl-format
msgid ""
"File '%s' exists but it could also be the range of commits\n"
@@ -22446,12 +23465,12 @@ msgstr ""
" ● укажете „./%s“ за файл;\n"
" ● използвате опцията „--format-patch“ за диапазон.\n"
-#: git-send-email.perl:637
+#: git-send-email.perl:643
#, perl-format
msgid "Failed to opendir %s: %s"
msgstr "Директорията „%s“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:661
+#: git-send-email.perl:667
#, perl-format
msgid ""
"fatal: %s: %s\n"
@@ -22460,7 +23479,7 @@ msgstr ""
"ФАТАЛНА ГРЕШКА: %s: %s\n"
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не са пратени никакви кръпки\n"
-#: git-send-email.perl:672
+#: git-send-email.perl:678
msgid ""
"\n"
"No patch files specified!\n"
@@ -22470,17 +23489,17 @@ msgstr ""
"Не са указани кръпки!\n"
"\n"
-#: git-send-email.perl:685
+#: git-send-email.perl:691
#, perl-format
msgid "No subject line in %s?"
msgstr "В „%s“ липсва тема"
-#: git-send-email.perl:695
+#: git-send-email.perl:701
#, perl-format
msgid "Failed to open for writing %s: %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори за запис: %s"
-#: git-send-email.perl:706
+#: git-send-email.perl:712
msgid ""
"Lines beginning in \"GIT:\" will be removed.\n"
"Consider including an overall diffstat or table of contents\n"
@@ -22495,27 +23514,27 @@ msgstr ""
"\n"
"Изтрийте всичко, ако не искате да изпратите обобщаващо писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:730
+#: git-send-email.perl:736
#, perl-format
msgid "Failed to open %s: %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:747
+#: git-send-email.perl:753
#, perl-format
msgid "Failed to open %s.final: %s"
msgstr "„%s.final“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:790
+#: git-send-email.perl:796
msgid "Summary email is empty, skipping it\n"
msgstr "Обобщаващото писмо е празно и се прескача\n"
#. TRANSLATORS: please keep [y/N] as is.
-#: git-send-email.perl:825
+#: git-send-email.perl:831
#, perl-format
msgid "Are you sure you want to use <%s> [y/N]? "
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да ползвате „%s“ [y/N]? "
-#: git-send-email.perl:880
+#: git-send-email.perl:886
msgid ""
"The following files are 8bit, but do not declare a Content-Transfer-"
"Encoding.\n"
@@ -22523,11 +23542,11 @@ msgstr ""
"Следните файлове са 8 битови, но не са с обявена заглавна част „Content-"
"Transfer-Encoding“.\n"
-#: git-send-email.perl:885
+#: git-send-email.perl:891
msgid "Which 8bit encoding should I declare [UTF-8]? "
msgstr "Кое 8 битово кодиране се ползва [стандартно: UTF-8]? "
-#: git-send-email.perl:893
+#: git-send-email.perl:899
#, perl-format
msgid ""
"Refusing to send because the patch\n"
@@ -22540,22 +23559,22 @@ msgstr ""
"все още е с шаблонното заглавие „*** SUBJECT HERE ***“. Ползвайте опцията\n"
"„--force“, ако сте сигурни, че точно това искате да изпратите.\n"
-#: git-send-email.perl:912
+#: git-send-email.perl:918
msgid "To whom should the emails be sent (if anyone)?"
msgstr "На кой да се пратят е-писмата (незадължително поле)"
-#: git-send-email.perl:930
+#: git-send-email.perl:936
#, perl-format
msgid "fatal: alias '%s' expands to itself\n"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: „%s“ е псевдоним на себе си\n"
-#: git-send-email.perl:942
+#: git-send-email.perl:948
msgid "Message-ID to be used as In-Reply-To for the first email (if any)? "
msgstr ""
"Идентификатор на съобщение „Message-ID“, което да се използва за обявяването "
"на отговор „In-Reply-To“ (незадължително поле)"
-#: git-send-email.perl:1000 git-send-email.perl:1008
+#: git-send-email.perl:1006 git-send-email.perl:1014
#, perl-format
msgid "error: unable to extract a valid address from: %s\n"
msgstr "ГРЕШКА: не може да се извлече адрес от „%s“\n"
@@ -22563,18 +23582,18 @@ msgstr "ГРЕШКА: не може да се извлече адрес от „
#. TRANSLATORS: Make sure to include [q] [d] [e] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:1012
+#: git-send-email.perl:1018
msgid "What to do with this address? ([q]uit|[d]rop|[e]dit): "
msgstr ""
"Какво да се направи с този адрес? „q“ (спиране), „d“ (изтриване), "
"„e“ (редактиране): "
-#: git-send-email.perl:1329
+#: git-send-email.perl:1335
#, perl-format
msgid "CA path \"%s\" does not exist"
msgstr "Пътят към сертификат „%s“ не съществува."
-#: git-send-email.perl:1412
+#: git-send-email.perl:1418
msgid ""
" The Cc list above has been expanded by additional\n"
" addresses found in the patch commit message. By default\n"
@@ -22602,132 +23621,132 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: Make sure to include [y] [n] [e] [q] [a] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:1427
+#: git-send-email.perl:1433
msgid "Send this email? ([y]es|[n]o|[e]dit|[q]uit|[a]ll): "
msgstr ""
"Изпращане на е-писмото? „y“ (да), „n“ (не), „e“ (редактиране), „q“ (изход), "
"„a“ (всичко): "
-#: git-send-email.perl:1430
+#: git-send-email.perl:1436
msgid "Send this email reply required"
msgstr "Изискване на отговор към това е-писмо"
-#: git-send-email.perl:1458
+#: git-send-email.perl:1464
msgid "The required SMTP server is not properly defined."
msgstr "Сървърът за SMTP не е настроен правилно."
-#: git-send-email.perl:1505
+#: git-send-email.perl:1511
#, perl-format
msgid "Server does not support STARTTLS! %s"
msgstr "Сървърът не поддържа „STARTTLS“! %s"
-#: git-send-email.perl:1510 git-send-email.perl:1514
+#: git-send-email.perl:1516 git-send-email.perl:1520
#, perl-format
msgid "STARTTLS failed! %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на STARTTLS! %s"
-#: git-send-email.perl:1523
+#: git-send-email.perl:1529
msgid "Unable to initialize SMTP properly. Check config and use --smtp-debug."
msgstr ""
"Подсистемата за SMTP не може да се инициализира. Проверете настройките и "
"използвайте опцията: „--smtp-debug“."
-#: git-send-email.perl:1541
+#: git-send-email.perl:1547
#, perl-format
msgid "Failed to send %s\n"
msgstr "„%s“ не може да бъде изпратен\n"
-#: git-send-email.perl:1544
+#: git-send-email.perl:1550
#, perl-format
msgid "Dry-Sent %s\n"
msgstr "Проба за изпращане на „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1544
+#: git-send-email.perl:1550
#, perl-format
msgid "Sent %s\n"
msgstr "Изпращане на „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1546
+#: git-send-email.perl:1552
msgid "Dry-OK. Log says:\n"
msgstr "Успех при пробата. От журнала:\n"
-#: git-send-email.perl:1546
+#: git-send-email.perl:1552
msgid "OK. Log says:\n"
msgstr "Успех. От журнала:\n"
-#: git-send-email.perl:1558
+#: git-send-email.perl:1564
msgid "Result: "
msgstr "Резултат: "
-#: git-send-email.perl:1561
+#: git-send-email.perl:1567
msgid "Result: OK\n"
msgstr "Резултат: успех\n"
-#: git-send-email.perl:1579
+#: git-send-email.perl:1585
#, perl-format
msgid "can't open file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: git-send-email.perl:1626 git-send-email.perl:1646
+#: git-send-email.perl:1632 git-send-email.perl:1652
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1632
+#: git-send-email.perl:1638
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding to: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Добавяне на „до: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1685
+#: git-send-email.perl:1691
#, perl-format
msgid "(non-mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(не-mbox) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1720
+#: git-send-email.perl:1726
#, perl-format
msgid "(body) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(тяло) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1831
+#: git-send-email.perl:1837
#, perl-format
msgid "(%s) Could not execute '%s'"
msgstr "(%s) Не може да бъде се изпълни „%s“"
-#: git-send-email.perl:1838
+#: git-send-email.perl:1844
#, perl-format
msgid "(%s) Adding %s: %s from: '%s'\n"
msgstr "(%s) Добавяне на „%s: %s“ от: „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1842
+#: git-send-email.perl:1848
#, perl-format
msgid "(%s) failed to close pipe to '%s'"
msgstr "(%s) програмният канал не може да се затвори за изпълнението на „%s“"
-#: git-send-email.perl:1872
+#: git-send-email.perl:1878
msgid "cannot send message as 7bit"
msgstr "съобщението не може да се изпрати чрез 7 битови знаци"
-#: git-send-email.perl:1880
+#: git-send-email.perl:1886
msgid "invalid transfer encoding"
msgstr "неправилно кодиране за пренос"
-#: git-send-email.perl:1921 git-send-email.perl:1973 git-send-email.perl:1983
+#: git-send-email.perl:1927 git-send-email.perl:1979 git-send-email.perl:1989
#, perl-format
msgid "unable to open %s: %s\n"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s\n"
-#: git-send-email.perl:1924
+#: git-send-email.perl:1930
#, perl-format
msgid "%s: patch contains a line longer than 998 characters"
msgstr "„%s“: кръпката съдържа ред с над 988 знака"
-#: git-send-email.perl:1941
+#: git-send-email.perl:1947
#, perl-format
msgid "Skipping %s with backup suffix '%s'.\n"
msgstr "„%s“ се пропуска, защото е с разширение за архивен файл: „%s“.\n"
#. TRANSLATORS: please keep "[y|N]" as is.
-#: git-send-email.perl:1945
+#: git-send-email.perl:1951
#, perl-format
msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
msgstr "Наистина ли искате да изпратите „%s“? [y|N]: "