summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorTran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>2020-03-16 01:55:40 (GMT)
committerJiang Xin <worldhello.net@gmail.com>2020-03-16 07:21:58 (GMT)
commitee94b979b228e7c7ca16dc069ca8e935915696fe (patch)
tree96a0c4aadf8d8895b8197193bc79e584a3cc7fad /po/vi.po
parent15fa8d966700fb2304a69867d8dc3d57a6fb0332 (diff)
downloadgit-ee94b979b228e7c7ca16dc069ca8e935915696fe.zip
git-ee94b979b228e7c7ca16dc069ca8e935915696fe.tar.gz
git-ee94b979b228e7c7ca16dc069ca8e935915696fe.tar.bz2
l10n: vi(4839t): Updated Vietnamese translation for v2.26.0
Signed-off-by: Tran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po5532
1 files changed, 2975 insertions, 2557 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 663be62..5459484 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -3,13 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the git-core package.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
+# Đoàn Trần Công Danh <congdanhqx@gmail.com>, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git v2.25.0\n"
+"Project-Id-Version: git v2.26.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-12-30 08:48+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-01-03 14:08+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-11 15:26+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-16 08:52+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
@@ -22,255 +23,519 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Basepath: ..\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
-#: add-interactive.c:347
+#: add-interactive.c:368
#, c-format
msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Hả (%s)?"
-#: add-interactive.c:500 add-interactive.c:801 sequencer.c:3216
-#: sequencer.c:3656 builtin/rebase.c:871 builtin/rebase.c:1643
-#: builtin/rebase.c:2019 builtin/rebase.c:2063
+#: add-interactive.c:521 add-interactive.c:822 sequencer.c:3124
+#: sequencer.c:3562 builtin/rebase.c:875 builtin/rebase.c:1687
+#: builtin/rebase.c:2086 builtin/rebase.c:2130
msgid "could not read index"
msgstr "không thể đọc bảng mục lục"
-#: add-interactive.c:555 git-add--interactive.perl:269
+#: add-interactive.c:576 git-add--interactive.perl:269
#: git-add--interactive.perl:294
msgid "binary"
msgstr "nhị phân"
-#: add-interactive.c:613 git-add--interactive.perl:278
+#: add-interactive.c:634 git-add--interactive.perl:278
#: git-add--interactive.perl:332
msgid "nothing"
msgstr "không có gì"
-#: add-interactive.c:614 git-add--interactive.perl:314
+#: add-interactive.c:635 git-add--interactive.perl:314
#: git-add--interactive.perl:329
msgid "unchanged"
msgstr "không thay đổi"
-#: add-interactive.c:651 git-add--interactive.perl:643
+#: add-interactive.c:672 git-add--interactive.perl:643
msgid "Update"
msgstr "Cập nhật"
-#: add-interactive.c:668 add-interactive.c:856
+#: add-interactive.c:689 add-interactive.c:877
#, c-format
msgid "could not stage '%s'"
msgstr "không thể đưa “%s” lên bệ phóng"
-#: add-interactive.c:674 add-interactive.c:863 sequencer.c:3409
-#: builtin/rebase.c:895
+#: add-interactive.c:695 add-interactive.c:884 sequencer.c:3317
+#: builtin/rebase.c:899
msgid "could not write index"
msgstr "không thể ghi bảng mục lục"
-#: add-interactive.c:677 git-add--interactive.perl:628
+#: add-interactive.c:698 git-add--interactive.perl:628
#, c-format, perl-format
msgid "updated %d path\n"
msgid_plural "updated %d paths\n"
msgstr[0] "đã cập nhật %d đường dẫn\n"
-#: add-interactive.c:695 git-add--interactive.perl:678
+#: add-interactive.c:716 git-add--interactive.perl:678
#, c-format, perl-format
msgid "note: %s is untracked now.\n"
msgstr "chú ý: %s giờ đã bỏ theo dõi.\n"
-#: add-interactive.c:700 apply.c:4108 builtin/checkout.c:281
+#: add-interactive.c:721 apply.c:4110 builtin/checkout.c:281
#: builtin/reset.c:144
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
-#: add-interactive.c:730 git-add--interactive.perl:655
+#: add-interactive.c:751 git-add--interactive.perl:655
msgid "Revert"
msgstr "Hoàn nguyên"
-#: add-interactive.c:746
+#: add-interactive.c:767
msgid "Could not parse HEAD^{tree}"
msgstr "Không thể phân tích cú pháp HEAD^{tree}"
-#: add-interactive.c:784 git-add--interactive.perl:631
+#: add-interactive.c:805 git-add--interactive.perl:631
#, c-format, perl-format
msgid "reverted %d path\n"
msgid_plural "reverted %d paths\n"
msgstr[0] "đã hoàn nguyên %d đường dẫn\n"
-#: add-interactive.c:835 git-add--interactive.perl:695
+#: add-interactive.c:856 git-add--interactive.perl:695
#, c-format
msgid "No untracked files.\n"
msgstr "Không có tập tin nào chưa được theo dõi.\n"
-#: add-interactive.c:839 git-add--interactive.perl:689
+#: add-interactive.c:860 git-add--interactive.perl:689
msgid "Add untracked"
msgstr "Thêm các cái chưa được theo dõi"
-#: add-interactive.c:866 git-add--interactive.perl:625
+#: add-interactive.c:887 git-add--interactive.perl:625
#, c-format, perl-format
msgid "added %d path\n"
msgid_plural "added %d paths\n"
msgstr[0] "đã thêm %d đường dẫn\n"
-#: add-interactive.c:896
+#: add-interactive.c:917
#, c-format
msgid "ignoring unmerged: %s"
msgstr "bỏ qua những thứ chưa hòa trộn: %s"
-#: add-interactive.c:908 add-patch.c:1331 git-add--interactive.perl:1366
+#: add-interactive.c:929 add-patch.c:1675 git-add--interactive.perl:1366
#, c-format
msgid "Only binary files changed.\n"
msgstr "Chỉ có các tập tin nhị phân là thay đổi.\n"
-#: add-interactive.c:910 add-patch.c:1329 git-add--interactive.perl:1368
+#: add-interactive.c:931 add-patch.c:1673 git-add--interactive.perl:1368
#, c-format
msgid "No changes.\n"
msgstr "Không có thay đổi nào.\n"
-#: add-interactive.c:914 git-add--interactive.perl:1376
+#: add-interactive.c:935 git-add--interactive.perl:1376
msgid "Patch update"
msgstr "Cập nhật miếng vá"
-#: add-interactive.c:953 git-add--interactive.perl:1754
+#: add-interactive.c:974 git-add--interactive.perl:1754
msgid "Review diff"
msgstr "Xem xét lại diff"
-#: add-interactive.c:981
+#: add-interactive.c:1002
msgid "show paths with changes"
msgstr "hiển thị đường dẫn với các thay đổi"
-#: add-interactive.c:983
+#: add-interactive.c:1004
msgid "add working tree state to the staged set of changes"
msgstr ""
"thêm trạng thái cây làm việc vào tập hợp các thay đổi đã được đưa lên bệ "
"phóng"
-#: add-interactive.c:985
+#: add-interactive.c:1006
msgid "revert staged set of changes back to the HEAD version"
msgstr ""
"hoàn nguyên lại tập hợp các thay đổi đã được đưa lên bệ phóng trở lại phiên "
"bản HEAD"
-#: add-interactive.c:987
+#: add-interactive.c:1008
msgid "pick hunks and update selectively"
msgstr "chọn các “khúc” và cập nhật có tuyển chọn"
-#: add-interactive.c:989
+#: add-interactive.c:1010
msgid "view diff between HEAD and index"
msgstr "xem khác biệt giữa HEAD và mục lục"
-#: add-interactive.c:991
+#: add-interactive.c:1012
msgid "add contents of untracked files to the staged set of changes"
msgstr ""
"thêm nội dung của các tập tin chưa được theo dõi vào tập hợp các thay đổi đã "
"được đưa lên bệ phóng"
-#: add-interactive.c:999 add-interactive.c:1048
+#: add-interactive.c:1020 add-interactive.c:1069
msgid "Prompt help:"
msgstr "Trợ giúp về nhắc:"
-#: add-interactive.c:1001
+#: add-interactive.c:1022
msgid "select a single item"
msgstr "chọn một mục đơn"
-#: add-interactive.c:1003
+#: add-interactive.c:1024
msgid "select a range of items"
msgstr "chọn một vùng các mục"
-#: add-interactive.c:1005
+#: add-interactive.c:1026
msgid "select multiple ranges"
msgstr "chọn nhiều vùng"
-#: add-interactive.c:1007 add-interactive.c:1052
+#: add-interactive.c:1028 add-interactive.c:1073
msgid "select item based on unique prefix"
msgstr "chọn mục dựa trên tiền tố duy nhất"
-#: add-interactive.c:1009
+#: add-interactive.c:1030
msgid "unselect specified items"
msgstr "bỏ chọn các mục đã cho"
-#: add-interactive.c:1011
+#: add-interactive.c:1032
msgid "choose all items"
msgstr "chọn tất cả các mục"
-#: add-interactive.c:1013
+#: add-interactive.c:1034
msgid "(empty) finish selecting"
msgstr "(để trống) hoàn tất chọn lựa"
-#: add-interactive.c:1050
+#: add-interactive.c:1071
msgid "select a numbered item"
msgstr "tùy chọn mục bằng số"
-#: add-interactive.c:1054
+#: add-interactive.c:1075
msgid "(empty) select nothing"
msgstr "(để trống) không chọn gì"
-#: add-interactive.c:1062 builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1851
+#: add-interactive.c:1083 builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1851
msgid "*** Commands ***"
msgstr "*** Lệnh ***"
-#: add-interactive.c:1063 builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1848
+#: add-interactive.c:1084 builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1848
msgid "What now"
msgstr "Giờ thì sao"
-#: add-interactive.c:1115 git-add--interactive.perl:213
+#: add-interactive.c:1136 git-add--interactive.perl:213
msgid "staged"
msgstr "đã đưa lên bệ phóng"
-#: add-interactive.c:1115 git-add--interactive.perl:213
+#: add-interactive.c:1136 git-add--interactive.perl:213
msgid "unstaged"
msgstr "chưa đưa lên bệ phóng"
-#: add-interactive.c:1115 apply.c:4965 apply.c:4968 builtin/am.c:2197
-#: builtin/am.c:2200 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:144
-#: builtin/merge.c:273 builtin/pull.c:209 builtin/submodule--helper.c:409
-#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1382
-#: builtin/submodule--helper.c:1875 builtin/submodule--helper.c:1878
-#: builtin/submodule--helper.c:2119 git-add--interactive.perl:213
+#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2251
+#: builtin/am.c:2254 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:144
+#: builtin/merge.c:274 builtin/pull.c:189 builtin/submodule--helper.c:409
+#: builtin/submodule--helper.c:1394 builtin/submodule--helper.c:1397
+#: builtin/submodule--helper.c:1902 builtin/submodule--helper.c:1905
+#: builtin/submodule--helper.c:2148 git-add--interactive.perl:213
msgid "path"
msgstr "đường-dẫn"
-#: add-interactive.c:1122
+#: add-interactive.c:1143
msgid "could not refresh index"
msgstr "không thể đọc lại bảng mục lục"
-#: add-interactive.c:1136 builtin/clean.c:787 git-add--interactive.perl:1765
+#: add-interactive.c:1157 builtin/clean.c:787 git-add--interactive.perl:1765
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Tạm biệt.\n"
-#: add-patch.c:15
-#, c-format
-msgid "Stage mode change [y,n,a,q,d%s,?]? "
-msgstr "Thay đổi chế độ bệ phóng [y,n,a,q,d%s,?]? "
+#: add-patch.c:33 git-add--interactive.perl:1428
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Thay đổi chế độ bệ phóng [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:16
-#, c-format
-msgid "Stage deletion [y,n,a,q,d%s,?]? "
-msgstr "Xóa khỏi bệ phóng [y,n,a,q,d%s,?]? "
+#: add-patch.c:34 git-add--interactive.perl:1429
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Xóa khỏi bệ phóng [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:17
-#, c-format
-msgid "Stage this hunk [y,n,a,q,d%s,?]? "
-msgstr "Đưa lên bệ phóng khúc này [y,n,a,q,d%s,?]? "
+#: add-patch.c:35 git-add--interactive.perl:1430
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Đưa lên bệ phóng khúc này [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:37
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
+"staging."
+msgstr ""
+"Nếu miếng vá được áp dụng sạch sẽ, khúc đã sửa sẽ ngay lập tức được đánh dấu "
+"để chuyển lên bệ phóng."
+
+#: add-patch.c:40
+msgid ""
+"y - stage this hunk\n"
+"n - do not stage this hunk\n"
+"q - quit; do not stage this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - stage this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not stage this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y - đưa lên bệ phóng khúc này\n"
+"n - đừng đưa lên bệ phóng khúc này\n"
+"q - thoát; đừng đưa lên bệ phóng khúc này cũng như bất kỳ cái nào còn lại\n"
+"a - đưa lên bệ phóng khúc này và tất cả các khúc sau này trong tập tin\n"
+"d - đừng đưa lên bệ phóng khúc này cũng như bất kỳ cái nào còn lại trong tập "
+"tin\n"
+
+#: add-patch.c:54 git-add--interactive.perl:1433
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Thay đổi chế độ tạm cất đi [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:55 git-add--interactive.perl:1434
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Xóa tạm cất [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:56 git-add--interactive.perl:1435
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Tạm cất khúc này [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:58
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
+"stashing."
+msgstr ""
+"Nếu miếng vá được áp dụng sạch sẽ, khúc đã sửa sẽ ngay lập tức được đánh dấu "
+"để tạm cất."
+
+#: add-patch.c:61
+msgid ""
+"y - stash this hunk\n"
+"n - do not stash this hunk\n"
+"q - quit; do not stash this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - stash this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not stash this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y - tạm cất khúc này\n"
+"n - đừng tạm cất khúc này\n"
+"q - thoát; đừng tạm cất khúc này cũng như bất kỳ cái nào còn lại\n"
+"a - tạm cất khúc này và tất cả các khúc sau này trong tập tin\n"
+"d - đừng tạm cất khúc này cũng như bất kỳ cái nào còn lại trong tập tin\n"
+
+#: add-patch.c:77 git-add--interactive.perl:1438
+#, c-format, perl-format
+msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Thay đổi chế độ bỏ ra khỏi bệ phóng [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:78 git-add--interactive.perl:1439
+#, c-format, perl-format
+msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Xóa bỏ việc bỏ ra khỏi bệ phóng [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:79 git-add--interactive.perl:1440
+#, c-format, perl-format
+msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Bỏ ra khỏi bệ phóng khúc này [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:81
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
+"unstaging."
+msgstr ""
+"Nếu miếng vá được áp dụng sạch sẽ, khúc đã sửa sẽ ngay lập tức được đánh dấu "
+"để bỏ ra khỏi bệ phóng."
+
+#: add-patch.c:84
+msgid ""
+"y - unstage this hunk\n"
+"n - do not unstage this hunk\n"
+"q - quit; do not unstage this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - unstage this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not unstage this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y - đưa ra khỏi bệ phóng khúc này\n"
+"n - đừng đưa ra khỏi bệ phóng khúc này\n"
+"q - thoát; đừng đưa ra khỏi bệ phóng khúc này cũng như bất kỳ cái nào còn "
+"lại\n"
+"a - đưa ra khỏi bệ phóng khúc này và tất cả các khúc sau này trong tập tin\n"
+"d - đừng đưa ra khỏi bệ phóng khúc này cũng như bất kỳ cái nào còn lại trong "
+"tập tin\n"
+
+#: add-patch.c:99 git-add--interactive.perl:1443
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Áp dụng thay đổi chế độ cho mục lục [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:100 git-add--interactive.perl:1444
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Áp dụng việc xóa vào mục lục [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:101 git-add--interactive.perl:1445
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Áo dụng khúc này vào mục lục [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:111
+#: add-patch.c:103 add-patch.c:168 add-patch.c:211
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
+"applying."
+msgstr ""
+"Nếu miếng vá được áp dụng sạch sẽ, khúc đã sửa sẽ ngay lập tức được đánh dấu "
+"để áp dụng."
+
+#: add-patch.c:106
+msgid ""
+"y - apply this hunk to index\n"
+"n - do not apply this hunk to index\n"
+"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y - áp dụng khúc này vào mục lục\n"
+"n - đừng áp dụng khúc này vào mục lục\n"
+"q - thoát; đừng áp dụng khúc này cũng như bất kỳ cái nào còn lại\n"
+"a - áp dụng khúc này và tất cả các khúc sau này trong tập tin\n"
+"d - đừng áp dụng khúc này cũng như bất kỳ cái nào sau này trong tập tin\n"
+
+#: add-patch.c:121 git-add--interactive.perl:1448
+#: git-add--interactive.perl:1463
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Loại bỏ các thay đổi chế độ từ cây làm việc [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:122 git-add--interactive.perl:1449
+#: git-add--interactive.perl:1464
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Loại bỏ việc xóa khỏi cây làm việc [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:123 git-add--interactive.perl:1450
+#: git-add--interactive.perl:1465
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Loại bỏ khúc này khỏi cây làm việc [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:125 add-patch.c:147 add-patch.c:190
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
+"discarding."
+msgstr ""
+"Nếu miếng vá được áp dụng sạch sẽ, khúc đã sửa sẽ ngay lập tức được đánh dấu "
+"để loại bỏ."
+
+#: add-patch.c:128 add-patch.c:193
+msgid ""
+"y - discard this hunk from worktree\n"
+"n - do not discard this hunk from worktree\n"
+"q - quit; do not discard this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - discard this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y - loại bỏ khúc này khỏi cây làm việc\n"
+"n - đừng loại bỏ khúc khỏi cây làm việc\n"
+"q - thoát; đừng loại bỏ khúc này cũng như bất kỳ cái nào còn lại\n"
+"a - loại bỏ khúc này và tất cả các khúc sau này trong tập tin\n"
+"d - đừng loại bỏ khúc này cũng như bất kỳ cái nào sau này trong tập tin\n"
+
+#: add-patch.c:143 add-patch.c:186 git-add--interactive.perl:1453
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Loại bỏ thay đổi chế độ từ mục lục và cây làm việc [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:144 add-patch.c:187 git-add--interactive.perl:1454
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Loại bỏ việc xóa khỏi mục lục và cây làm việc [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:145 add-patch.c:188 git-add--interactive.perl:1455
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Loại bỏ khúc này khỏi mục lục và cây làm việc [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:150
+msgid ""
+"y - discard this hunk from index and worktree\n"
+"n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
+"q - quit; do not discard this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - discard this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y - loại bỏ khúc này khỏi mục lục và cây làm việc\n"
+"n - đừng loại bỏ khúc khỏi mục lục và cây làm việc\n"
+"q - thoát; đừng loại bỏ khúc này cũng như bất kỳ cái nào còn lại\n"
+"a - loại bỏ khúc này và tất cả các khúc sau này trong tập tin\n"
+"d - đừng loại bỏ khúc này cũng như bất kỳ cái nào sau này trong tập tin\n"
+
+#: add-patch.c:164 add-patch.c:207 git-add--interactive.perl:1458
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Áp dụng thay đổi chế độ cho mục lục và cây làm việc [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:165 add-patch.c:208 git-add--interactive.perl:1459
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Áp dụng việc xóa vào mục lục và cây làm việc [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:166 add-patch.c:209 git-add--interactive.perl:1460
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Áp dụng khúc này vào mục lục và cây làm việc [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:171
+msgid ""
+"y - apply this hunk to index and worktree\n"
+"n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
+"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y - áp dụng khúc này vào mục lục và cây làm việc\n"
+"n - đừng áp dụng khúc vào mục lục và cây làm việc\n"
+"q - thoát; đừng áp dụng khúc này cũng như bất kỳ cái nào còn lại\n"
+"a - áp dụng khúc này và tất cả các khúc sau này trong tập tin\n"
+"d - đừng áp dụng khúc này cũng như bất kỳ cái nào sau này trong tập tin\n"
+
+#: add-patch.c:214
+msgid ""
+"y - apply this hunk to worktree\n"
+"n - do not apply this hunk to worktree\n"
+"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y - áp dụng khúc này vào cây làm việc\n"
+"n - đừng áp dụng khúc vào cây làm việc\n"
+"q - thoát; đừng áp dụng khúc này cũng như bất kỳ cái nào còn lại\n"
+"a - áp dụng khúc này và tất cả các khúc sau này trong tập tin\n"
+"d - đừng áp dụng khúc này cũng như bất kỳ cái nào sau này trong tập tin\n"
+
+#: add-patch.c:318
#, c-format
msgid "could not parse hunk header '%.*s'"
msgstr "không thể phân tích cú pháp phần đầu của khúc “%.*s”"
-#: add-patch.c:130 add-patch.c:134
+#: add-patch.c:337 add-patch.c:341
#, c-format
msgid "could not parse colored hunk header '%.*s'"
msgstr "không thể phân tích cú pháp phần đầu khúc đã tô màu “%.*s”"
-#: add-patch.c:176
+#: add-patch.c:395
msgid "could not parse diff"
msgstr "không thể phân tích cú pháp khác biệt"
-#: add-patch.c:194
+#: add-patch.c:414
msgid "could not parse colored diff"
msgstr "không thể phân tích khác biệt được tô màu"
-#: add-patch.c:508
+#: add-patch.c:428
+#, c-format
+msgid "failed to run '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi chạy “%s”"
+
+#: add-patch.c:587
+msgid "mismatched output from interactive.diffFilter"
+msgstr "đầu ra không khớp từ interactive.diffFilter"
+
+#: add-patch.c:588
+msgid ""
+"Your filter must maintain a one-to-one correspondence\n"
+"between its input and output lines."
+msgstr ""
+"Bộ lọc của bạn phải duy trì một quan hệ một-đến-một\n"
+"giữa các dòng đầu vào và đầu ra của nó."
+
+#: add-patch.c:761
#, c-format
-#| msgid "bad config line %d in %s"
msgid ""
"expected context line #%d in\n"
"%.*s"
@@ -278,7 +543,7 @@ msgstr ""
"cần dòng ngữ cảnh #%d trong\n"
"%.*s"
-#: add-patch.c:523
+#: add-patch.c:776
#, c-format
msgid ""
"hunks do not overlap:\n"
@@ -291,11 +556,11 @@ msgstr ""
"\tkhông được kết thúc bằng:\n"
"%.*s"
-#: add-patch.c:799 git-add--interactive.perl:1112
+#: add-patch.c:1052 git-add--interactive.perl:1112
msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
msgstr "Chế độ sửa khúc bằng tay -- xem ở đáy để có hướng dẫn sử dụng nhanh.\n"
-#: add-patch.c:803
+#: add-patch.c:1056
#, c-format
msgid ""
"---\n"
@@ -308,16 +573,8 @@ msgstr ""
"Để gõ bỏ dòng “%c”, xóa chúng đi.\n"
"Những dòng bắt đầu bằng %c sẽ bị loại bỏ.\n"
-#: add-patch.c:810
-msgid ""
-"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
-"marked for staging.\n"
-msgstr ""
-"Nếu miếng vá được áp dụng sạch sẽ, khúc đã sửa sẽ ngay lập tức\n"
-"được đánh dấu để chuyển lên bệ phóng.\n"
-
#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
-#: add-patch.c:818 git-add--interactive.perl:1126
+#: add-patch.c:1070 git-add--interactive.perl:1126
msgid ""
"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
@@ -327,11 +584,11 @@ msgstr ""
"để sửa lần nữa. Nếu mọi dòng của khúc bị xóa bỏ, thế thì những\n"
"sửa dổi sẽ bị loại bỏ, và khúc vẫn giữ nguyên.\n"
-#: add-patch.c:851
+#: add-patch.c:1103
msgid "could not parse hunk header"
msgstr "không thể phân tích cú pháp phần đầu khúc"
-#: add-patch.c:895 add-patch.c:1294
+#: add-patch.c:1148
msgid "'git apply --cached' failed"
msgstr "'git apply --cached' gặp lỗi"
@@ -347,28 +604,26 @@ msgstr "'git apply --cached' gặp lỗi"
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
-#: add-patch.c:952 git-add--interactive.perl:1239
+#: add-patch.c:1218 git-add--interactive.perl:1239
msgid ""
"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
msgstr ""
"Hunk đã sửa của bạn không được áp dụng. Sửa lại lần nữa (nói \"n\" để loại "
"bỏ!) [y/n]? "
-#: add-patch.c:1009
-msgid ""
-"y - stage this hunk\n"
-"n - do not stage this hunk\n"
-"q - quit; do not stage this hunk or any of the remaining ones\n"
-"a - stage this and all the remaining hunks\n"
-"d - do not stage this hunk nor any of the remaining hunks\n"
-msgstr ""
-"y - đưa lên bệ phóng khúc này\n"
-"n - đừng đưa lên bệ phóng khúc này\n"
-"q - thoát; đừng đưa lên bệ phóng khúc này cũng như bất kỳ cái nào còn lại\n"
-"a - đưa lên bệ phóng khúc này và tất cả các khúc còn lại sau này\n"
-"d - đừng đưa lên bệ phóng khúc này cũng như bất kỳ cái nào còn lại\n"
+#: add-patch.c:1261
+msgid "The selected hunks do not apply to the index!"
+msgstr "Các khúc đã chọn không được áp dụng vào bảng mục lục!"
-#: add-patch.c:1016
+#: add-patch.c:1262 git-add--interactive.perl:1343
+msgid "Apply them to the worktree anyway? "
+msgstr "Vẫn áp dụng chúng cho cây làm việc? "
+
+#: add-patch.c:1269 git-add--interactive.perl:1346
+msgid "Nothing was applied.\n"
+msgstr "Đã không áp dụng gì cả.\n"
+
+#: add-patch.c:1326
msgid ""
"j - leave this hunk undecided, see next undecided hunk\n"
"J - leave this hunk undecided, see next hunk\n"
@@ -390,106 +645,110 @@ msgstr ""
"e - sửa bằng tay khúc hiện hành\n"
"? - hiển thị trợ giúp\n"
-#: add-patch.c:1137 add-patch.c:1147
+#: add-patch.c:1447 add-patch.c:1457
msgid "No previous hunk"
msgstr "Không có khúc kế trước"
-#: add-patch.c:1142 add-patch.c:1152
+#: add-patch.c:1452 add-patch.c:1462
msgid "No next hunk"
msgstr "Không có khúc kế tiếp"
-#: add-patch.c:1158
+#: add-patch.c:1468
msgid "No other hunks to goto"
msgstr "Không còn khúc nào để mà nhảy đến"
-#: add-patch.c:1169 git-add--interactive.perl:1577
+#: add-patch.c:1479 git-add--interactive.perl:1577
msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
msgstr "nhảy đến khúc nào (<ret> để xem thêm)? "
-#: add-patch.c:1170 git-add--interactive.perl:1579
+#: add-patch.c:1480 git-add--interactive.perl:1579
msgid "go to which hunk? "
msgstr "nhảy đến khúc nào? "
-#: add-patch.c:1181
+#: add-patch.c:1491
#, c-format
msgid "Invalid number: '%s'"
msgstr "Số không hợp lệ: “%s”"
-#: add-patch.c:1186
+#: add-patch.c:1496
#, c-format
msgid "Sorry, only %d hunk available."
msgid_plural "Sorry, only %d hunks available."
msgstr[0] "Rất tiếc, chỉ có sẵn %d khúc."
-#: add-patch.c:1195
+#: add-patch.c:1505
msgid "No other hunks to search"
msgstr "Không còn khúc nào để mà tìm kiếm"
-#: add-patch.c:1201 git-add--interactive.perl:1623
+#: add-patch.c:1511 git-add--interactive.perl:1623
msgid "search for regex? "
msgstr "tìm kiếm cho biểu thức chính quy? "
-#: add-patch.c:1216
+#: add-patch.c:1526
#, c-format
msgid "Malformed search regexp %s: %s"
msgstr "Định dạng tìm kiếm của biểu thức chính quy không đúng %s: %s"
-#: add-patch.c:1233
+#: add-patch.c:1543
msgid "No hunk matches the given pattern"
msgstr "Không thấy khúc nào khớp mẫu đã cho"
-#: add-patch.c:1240
+#: add-patch.c:1550
msgid "Sorry, cannot split this hunk"
msgstr "Rất tiếc, không thể chia nhỏ khúc này"
-#: add-patch.c:1244
+#: add-patch.c:1554
#, c-format
msgid "Split into %d hunks."
msgstr "Chi nhỏ thành %d khúc."
-#: add-patch.c:1248
+#: add-patch.c:1558
msgid "Sorry, cannot edit this hunk"
msgstr "Rất tiếc, không thể sửa khúc này"
-#: advice.c:111
+#: add-patch.c:1609
+msgid "'git apply' failed"
+msgstr "'git apply' gặp lỗi"
+
+#: advice.c:115
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sgợi ý: %.*s%s\n"
-#: advice.c:164
+#: advice.c:168
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Cherry-picking là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được "
"hòa trộn."
-#: advice.c:166
+#: advice.c:170
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Commit là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
-#: advice.c:168
+#: advice.c:172
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Merge là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
-#: advice.c:170
+#: advice.c:174
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Pull là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
-#: advice.c:172
+#: advice.c:176
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Revert là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
-#: advice.c:174
+#: advice.c:178
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr ""
"Việc này không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được "
"hòa trộn."
-#: advice.c:182
+#: advice.c:186
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -497,23 +756,23 @@ msgstr ""
"Sửa chúng trong cây làm việc, và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
-#: advice.c:190
+#: advice.c:194
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Thoát ra bởi vì xung đột không thể giải quyết."
-#: advice.c:195 builtin/merge.c:1332
+#: advice.c:199 builtin/merge.c:1335
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
-#: advice.c:197
+#: advice.c:201
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
-#: advice.c:198
+#: advice.c:202
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
-#: advice.c:204
+#: advice.c:208
#, c-format
msgid ""
"Note: switching to '%s'.\n"
@@ -765,420 +1024,420 @@ msgstr ""
"không thể áp dụng miếng vá nhị phân thành “%s” mà không có dòng chỉ mục đầy "
"đủ"
-#: apply.c:3162
+#: apply.c:3163
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr ""
"miếng vá áp dụng cho “%s” (%s), cái mà không khớp với các nội dung hiện tại."
-#: apply.c:3170
+#: apply.c:3171
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "miếng vá áp dụng cho một “%s” trống rỗng nhưng nó lại không trống"
-#: apply.c:3188
+#: apply.c:3189
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr "không thể đọc postimage %s cần thiết cho “%s”"
-#: apply.c:3201
+#: apply.c:3202
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
-#: apply.c:3207
+#: apply.c:3209
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
"%s)"
-#: apply.c:3228
+#: apply.c:3230
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
-#: apply.c:3351
+#: apply.c:3353
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "không thể lấy ra %s"
-#: apply.c:3403 apply.c:3414 apply.c:3460 midx.c:61 setup.c:280
+#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:61 setup.c:298
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
-#: apply.c:3411
+#: apply.c:3413
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
-#: apply.c:3440 apply.c:3683
+#: apply.c:3442 apply.c:3685
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
-#: apply.c:3526 apply.c:3698
+#: apply.c:3528 apply.c:3700
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
-#: apply.c:3535 apply.c:3706
+#: apply.c:3537 apply.c:3708
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
-#: apply.c:3570
+#: apply.c:3572
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr "kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
-#: apply.c:3573
+#: apply.c:3575
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Đang trở lại hòa trộn “3-đường”…\n"
-#: apply.c:3589 apply.c:3593
+#: apply.c:3591 apply.c:3595
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "không thể đọc nội dung hiện hành của “%s”"
-#: apply.c:3605
+#: apply.c:3607
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Gặp lỗi khi quay trở lại để hòa trộn kiểu “three-way”…\n"
-#: apply.c:3619
+#: apply.c:3621
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s với các xung đột.\n"
-#: apply.c:3624
+#: apply.c:3626
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ.\n"
-#: apply.c:3650
+#: apply.c:3652
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
-#: apply.c:3723
+#: apply.c:3725
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: sai kiểu"
-#: apply.c:3725
+#: apply.c:3727
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
-#: apply.c:3876 apply.c:3878 read-cache.c:830 read-cache.c:856
-#: read-cache.c:1320
+#: apply.c:3878 apply.c:3880 read-cache.c:830 read-cache.c:856
+#: read-cache.c:1325
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
-#: apply.c:3934
+#: apply.c:3936
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
-#: apply.c:3937
+#: apply.c:3939
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
-#: apply.c:3957
+#: apply.c:3959
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
-#: apply.c:3962
+#: apply.c:3964
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
-#: apply.c:3982
+#: apply.c:3984
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
-#: apply.c:3986
+#: apply.c:3988
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
-#: apply.c:4001
+#: apply.c:4003
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
-#: apply.c:4093
+#: apply.c:4095
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr "thông tin sha1 thiếu hoặc không dùng được cho mô-đun %s"
-#: apply.c:4100
+#: apply.c:4102
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "thay đổi chế độ cho %s, cái mà không phải là HEAD hiện tại"
-#: apply.c:4103
+#: apply.c:4105
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "thông tin sha1 còn thiếu hay không dùng được(%s)."
-#: apply.c:4112
+#: apply.c:4114
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "không thể thêm %s vào chỉ mục tạm thời"
-#: apply.c:4122
+#: apply.c:4124
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "không thể ghi mục lục tạm vào %s"
-#: apply.c:4260
+#: apply.c:4262
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
-#: apply.c:4294
+#: apply.c:4296
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
-#: apply.c:4300
+#: apply.c:4302
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "không thể lấy thống kê về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
-#: apply.c:4308
+#: apply.c:4310
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
-#: apply.c:4314 apply.c:4459
+#: apply.c:4316 apply.c:4461
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
-#: apply.c:4357
+#: apply.c:4359
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi ghi vào “%s”"
-#: apply.c:4361
+#: apply.c:4363
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
-#: apply.c:4431
+#: apply.c:4433
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
-#: apply.c:4529
+#: apply.c:4531
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
-#: apply.c:4537
+#: apply.c:4539
msgid "internal error"
msgstr "lỗi nội bộ"
-#: apply.c:4540
+#: apply.c:4542
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
-#: apply.c:4551
+#: apply.c:4553
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
-#: apply.c:4559 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:1192
+#: apply.c:4561 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:1201
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "không mở được “%s”"
-#: apply.c:4573
+#: apply.c:4575
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
-#: apply.c:4577
+#: apply.c:4579
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "Đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
-#: apply.c:4696
+#: apply.c:4698
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Bỏ qua đường dẫn “%s”."
-#: apply.c:4704
+#: apply.c:4706
msgid "unrecognized input"
msgstr "không thừa nhận đầu vào"
-#: apply.c:4724
+#: apply.c:4726
msgid "unable to read index file"
msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
-#: apply.c:4881
+#: apply.c:4883
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "không thể mở miếng vá “%s”: %s"
-#: apply.c:4908
+#: apply.c:4910
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
-#: apply.c:4914 apply.c:4929
+#: apply.c:4916 apply.c:4931
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
-#: apply.c:4922
+#: apply.c:4924
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] "%d dòng được áp dụng sau khi sửa các lỗi khoảng trắng."
-#: apply.c:4938 builtin/add.c:579 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
+#: apply.c:4940 builtin/add.c:612 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:406
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: apply.c:4966
+#: apply.c:4968
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
-#: apply.c:4969
+#: apply.c:4971
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
-#: apply.c:4971 builtin/am.c:2206
+#: apply.c:4973 builtin/am.c:2260
msgid "num"
msgstr "số"
-#: apply.c:4972
+#: apply.c:4974
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
-#: apply.c:4975
+#: apply.c:4977
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
-#: apply.c:4977
+#: apply.c:4979
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr ""
"thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
-#: apply.c:4981
+#: apply.c:4983
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr ""
"hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
-#: apply.c:4983
+#: apply.c:4985
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
-#: apply.c:4985
+#: apply.c:4987
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
-#: apply.c:4987
+#: apply.c:4989
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
-#: apply.c:4989
+#: apply.c:4991
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "đánh dấu các tập tin mới với “git add --intent-to-add”"
-#: apply.c:4991
+#: apply.c:4993
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
-#: apply.c:4993
+#: apply.c:4995
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
-#: apply.c:4996
+#: apply.c:4998
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
-#: apply.c:4998
+#: apply.c:5000
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
-#: apply.c:5000
+#: apply.c:5002
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
-#: apply.c:5003 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
+#: apply.c:5005 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
-#: apply.c:5005
+#: apply.c:5007
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng ngữ cảnh khớp"
-#: apply.c:5006 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
+#: apply.c:5008 builtin/am.c:2239 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
-#: builtin/pack-objects.c:3310 builtin/rebase.c:1474
+#: builtin/pack-objects.c:3457 builtin/rebase.c:1508
msgid "action"
msgstr "hành động"
-#: apply.c:5007
+#: apply.c:5009
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
-#: apply.c:5010 apply.c:5013
+#: apply.c:5012 apply.c:5015
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi tìm ngữ cảnh"
-#: apply.c:5016
+#: apply.c:5018
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
-#: apply.c:5018
+#: apply.c:5020
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng ngữ cảnh"
-#: apply.c:5020
+#: apply.c:5022
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
-#: apply.c:5022
+#: apply.c:5024
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
-#: apply.c:5023 builtin/add.c:309 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1355 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:774
+#: apply.c:5025 builtin/add.c:323 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1360 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:774
#: builtin/log.c:2166 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "chi tiết"
-#: apply.c:5025
+#: apply.c:5027
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr ""
"đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
-#: apply.c:5028
+#: apply.c:5030
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
-#: apply.c:5030 builtin/am.c:2194
+#: apply.c:5032 builtin/am.c:2248
msgid "root"
msgstr "gốc"
-#: apply.c:5031
+#: apply.c:5033
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
@@ -1201,7 +1460,7 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
-#: archive.c:372 builtin/add.c:180 builtin/add.c:555 builtin/rm.c:299
+#: archive.c:372 builtin/add.c:181 builtin/add.c:588 builtin/rm.c:315
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
@@ -1242,8 +1501,8 @@ msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
#: archive.c:460 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:865 builtin/blame.c:866
-#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1162
-#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:899
+#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:130 builtin/fast-export.c:1162
+#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:887
#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
#: parse-options.h:190
@@ -1279,7 +1538,7 @@ msgid "list supported archive formats"
msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
-#: builtin/submodule--helper.c:1391 builtin/submodule--helper.c:1884
+#: builtin/submodule--helper.c:1406 builtin/submodule--helper.c:1911
msgid "repo"
msgstr "kho"
@@ -1318,17 +1577,17 @@ msgstr "Không hiểu định dạng “%s”"
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Tham số không được hỗ trợ cho định dạng “%s”: -%d"
-#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:350
+#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:351
#, c-format
msgid "cannot stream blob %s"
msgstr "không thể stream blob “%s”"
-#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:368
+#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:369
#, c-format
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "chế độ tập tin lục không được hỗ trợ: 0%o (SHA1: %s)"
-#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:358
+#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:359
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "không thể đọc %s"
@@ -1357,12 +1616,12 @@ msgstr "đường dẫn không hợp lệ UTF-8: %s"
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "đường dẫn quá dài (%d ký tự, SHA1: %s): %s"
-#: archive-zip.c:479 builtin/pack-objects.c:230 builtin/pack-objects.c:233
+#: archive-zip.c:480 builtin/pack-objects.c:231 builtin/pack-objects.c:234
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "lỗi giải nén (%d)"
-#: archive-zip.c:614
+#: archive-zip.c:615
#, c-format
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr "dấu vết thời gian là quá lớn cho hệ thống này: %<PRIuMAX>"
@@ -1395,12 +1654,12 @@ msgstr "Nội dung được trích dẫn sai trong tập tin “%s”: %s"
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Chúng tôi không bisect thêm nữa!\n"
-#: bisect.c:733
+#: bisect.c:745
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Không phải tên đối tượng commit %s hợp lệ"
-#: bisect.c:758
+#: bisect.c:770
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -1409,7 +1668,7 @@ msgstr ""
"Hòa trộn trên %s là sai.\n"
"Điều đó có nghĩa là lỗi đã được sửa chữa giữa %s và [%s].\n"
-#: bisect.c:763
+#: bisect.c:775
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -1418,7 +1677,7 @@ msgstr ""
"Hòa trộn trên %s là mới.\n"
"Gần như chắc chắn là có thay đổi giữa %s và [%s].\n"
-#: bisect.c:768
+#: bisect.c:780
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -1427,7 +1686,7 @@ msgstr ""
"Hòa trộn trên %s là %s.\n"
"Điều đó có nghĩa là lần chuyển giao “%s” đầu tiên là giữa %s và [%s].\n"
-#: bisect.c:776
+#: bisect.c:788
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -1438,7 +1697,7 @@ msgstr ""
"git bisect không thể làm việc đúng đắn trong trường hợp này.\n"
"Liệu có phải bạn nhầm lẫn các điểm %s và %s không?\n"
-#: bisect.c:789
+#: bisect.c:801
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -1450,36 +1709,36 @@ msgstr ""
"%s.\n"
"Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục."
-#: bisect.c:822
+#: bisect.c:840
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Bisecting: nền hòa trộn cần phải được kiểm tra\n"
-#: bisect.c:865
+#: bisect.c:890
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "cần một điểm xét duyệt %s"
-#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
+#: bisect.c:920 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
-#: bisect.c:928 builtin/merge.c:148
+#: bisect.c:966 builtin/merge.c:149
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "không thể đọc tập tin “%s”"
-#: bisect.c:958
+#: bisect.c:997
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "việc đọc tham chiếu bisect gặp lỗi"
-#: bisect.c:977
+#: bisect.c:1019
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "%s là cả %s và %s\n"
-#: bisect.c:985
+#: bisect.c:1028
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -1488,7 +1747,7 @@ msgstr ""
"Không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
"Có lẽ bạn bắt đầu với các tham số đường dẫn sai?\n"
-#: bisect.c:1004
+#: bisect.c:1057
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -1497,7 +1756,7 @@ msgstr[0] "(ước chừng %d bước)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
-#: bisect.c:1010
+#: bisect.c:1063
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
@@ -1516,10 +1775,10 @@ msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"cùng sử dụng --reverse và --first-parent cần chỉ định lần chuyển giao cuối"
-#: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1941 sequencer.c:2093
-#: sequencer.c:4460 builtin/commit.c:1040 builtin/log.c:388 builtin/log.c:991
-#: builtin/log.c:1520 builtin/log.c:1925 builtin/log.c:2215 builtin/merge.c:411
-#: builtin/pack-objects.c:3128 builtin/pack-objects.c:3143
+#: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1942 sequencer.c:2006
+#: sequencer.c:4358 submodule.c:847 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:388
+#: builtin/log.c:991 builtin/log.c:1520 builtin/log.c:1925 builtin/log.c:2215
+#: builtin/merge.c:412 builtin/pack-objects.c:3275 builtin/pack-objects.c:3290
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
@@ -1692,8 +1951,8 @@ msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump c
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2344 sequencer.c:3108
-#: builtin/commit.c:811
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2258 sequencer.c:3016
+#: builtin/commit.c:815
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "không thể mở “%s”"
@@ -1761,13 +2020,13 @@ msgstr "không thể tạo “%s”"
msgid "index-pack died"
msgstr "mục lục gói đã chết"
-#: color.c:296
+#: color.c:329
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
-#: commit.c:51 sequencer.c:2811 builtin/am.c:354 builtin/am.c:398
-#: builtin/am.c:1366 builtin/am.c:2009 builtin/replace.c:456
+#: commit.c:51 sequencer.c:2719 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
+#: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2014 builtin/replace.c:457
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
@@ -1797,28 +2056,28 @@ msgstr ""
"Tắt lời nhắn này bằng cách chạy\n"
"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
-#: commit.c:1152
+#: commit.c:1153
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG không đáng tin, được cho là bởi %s."
-#: commit.c:1155
+#: commit.c:1157
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG sai, được cho là bởi %s."
-#: commit.c:1158
+#: commit.c:1160
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Lần chuyển giao %s không có chữ ký GPG."
-#: commit.c:1161
+#: commit.c:1163
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG tốt bởi %s\n"
-#: commit.c:1415
+#: commit.c:1417
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1828,256 +2087,256 @@ msgstr ""
"Bạn có lẽ muốn tu bổ nó sau khi sửa lời chú thích, hoặc là đặt biến\n"
"cấu hình i18n.commitencoding thành bảng mã mà dự án của bạn muốn dùng.\n"
-#: commit-graph.c:130
+#: commit-graph.c:122
msgid "commit-graph file is too small"
msgstr "tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao quá nhỏ"
-#: commit-graph.c:195
+#: commit-graph.c:189
#, c-format
msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "chữ ký đồ-thị-các-lần-chuyển-giao %X không khớp chữ ký %X"
-#: commit-graph.c:202
+#: commit-graph.c:196
#, c-format
msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
msgstr "phiên bản đồ-thị-các-lần-chuyển-giao %X không khớp phiên bản %X"
-#: commit-graph.c:209
+#: commit-graph.c:203
#, c-format
msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
msgstr "phiên bản đồ-thị-các-lần-chuyển-giao %X không khớp phiên bản %X"
-#: commit-graph.c:232
+#: commit-graph.c:226
msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
msgstr ""
"bảng tìm kiếm mảnh đồ-thị-các-lần-chuyển-giao còn thiếu; tập tin có thể sẽ "
"không hoàn thiện"
-#: commit-graph.c:243
+#: commit-graph.c:237
#, c-format
msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
msgstr "bù mảnh đồ-thị-các-lần-chuyển-giao không đúng chỗ %08x%08x"
-#: commit-graph.c:286
+#: commit-graph.c:280
#, c-format
msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
msgstr "mã mảnh đồ-thị-các-lần-chuyển-giao %08x xuất hiện nhiều lần"
-#: commit-graph.c:350
+#: commit-graph.c:343
msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
msgstr "đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có không có mảnh các đồ họa cơ sở"
-#: commit-graph.c:360
+#: commit-graph.c:353
msgid "commit-graph chain does not match"
msgstr "móc xích đồ-thị-các-lần-chuyển-giao không khớp"
-#: commit-graph.c:407
+#: commit-graph.c:401
#, c-format
msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
msgstr ""
"móc xích đồ-thị-các-lần-chuyển-giao không hợp lệ: dòng '%s' không phải là "
"một mã băm"
-#: commit-graph.c:433
+#: commit-graph.c:425
msgid "unable to find all commit-graph files"
msgstr "không thể tìm thấy tất cả các tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao"
-#: commit-graph.c:564 commit-graph.c:624
+#: commit-graph.c:558 commit-graph.c:618
msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
msgstr ""
"vị trí lần chuyển giao không hợp lệ. đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có vẻ như đã "
"bị hỏng"
-#: commit-graph.c:585
+#: commit-graph.c:579
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao %s"
-#: commit-graph.c:858 builtin/am.c:1287
+#: commit-graph.c:852 builtin/am.c:1292
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao “%s”"
-#: commit-graph.c:1017 builtin/pack-objects.c:2641
+#: commit-graph.c:1011 builtin/pack-objects.c:2782
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "không thể lấy kiểu của đối tượng “%s”"
-#: commit-graph.c:1049
+#: commit-graph.c:1043
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "Đang tải các lần chuyển giao chưa biết trong đồ thị lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:1066
+#: commit-graph.c:1060
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr ""
"Mở rộng các lần chuyển giao có thể tiếp cận được trong trong đồ thị lần "
"chuyển giao"
-#: commit-graph.c:1085
+#: commit-graph.c:1079
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "Đang dọn dẹp các đánh dấu lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:1104
+#: commit-graph.c:1098
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Đang tính toán số tạo đồ thị các lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:1179
+#: commit-graph.c:1173
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] ""
"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao trong %d gói"
-#: commit-graph.c:1192
+#: commit-graph.c:1186
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "gặp lỗi thêm gói %s"
-#: commit-graph.c:1196
+#: commit-graph.c:1190
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "gặp lỗi khi mở mục lục cho “%s”"
-#: commit-graph.c:1220
+#: commit-graph.c:1214
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
msgstr[0] ""
"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao từ %d tham chiếu"
-#: commit-graph.c:1240
+#: commit-graph.c:1234
#, c-format
msgid "invalid commit object id: %s"
msgstr "mã số đối tượng lần chuyển giao không hợp lệ: %s"
-#: commit-graph.c:1255
+#: commit-graph.c:1249
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr ""
"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao trong số các đối "
"tượng đã đóng gói"
-#: commit-graph.c:1270
+#: commit-graph.c:1264
msgid "Counting distinct commits in commit graph"
msgstr "Đang đếm các lần chuyển giao khác nhau trong đồ thị lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:1300
+#: commit-graph.c:1294
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "Đang tìm các cạnh mở tộng trong đồ thị lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:1346
+#: commit-graph.c:1340
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr "gặp lỗi khi ghi số đúng của mã đồ họa cơ sở"
-#: commit-graph.c:1379 midx.c:814
+#: commit-graph.c:1373 midx.c:814
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
-#: commit-graph.c:1391 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:248
+#: commit-graph.c:1385 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:248
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "không thể tạo “%s”"
-#: commit-graph.c:1451
+#: commit-graph.c:1445
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "Đang ghi ra đồ thị các lần chuyển giao trong lần %d"
-#: commit-graph.c:1492
+#: commit-graph.c:1486
msgid "unable to open commit-graph chain file"
msgstr "không thể mở tập tin mắt xích đồ thị chuyển giao"
-#: commit-graph.c:1504
+#: commit-graph.c:1498
msgid "failed to rename base commit-graph file"
msgstr "gặp lỗi khi đổi tên tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao"
-#: commit-graph.c:1524
+#: commit-graph.c:1518
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr "gặp lỗi khi đổi tên tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao tạm thời"
-#: commit-graph.c:1635
+#: commit-graph.c:1631
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "Đang quét các lần chuyển giao đã hòa trộn"
-#: commit-graph.c:1646
+#: commit-graph.c:1642
#, c-format
msgid "unexpected duplicate commit id %s"
msgstr "gặp mã số tích lần chuyển giao bị trùng lặp “%s”"
-#: commit-graph.c:1670
+#: commit-graph.c:1665
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "Đang hòa trộn đồ-thị-các-lần-chuyển-giao"
-#: commit-graph.c:1860
+#: commit-graph.c:1844
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "định dạng đồ họa các lần chuyển giao không thể ghi %d lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:1871
+#: commit-graph.c:1855
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "có quá nhiều lần chuyển giao để ghi đồ thị"
-#: commit-graph.c:1961
+#: commit-graph.c:1944
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr ""
"tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có tổng kiểm không đúng và có vẻ như là "
"đã hỏng"
-#: commit-graph.c:1971
+#: commit-graph.c:1954
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr "đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có thứ tự OID không đúng: %s sau %s"
-#: commit-graph.c:1981 commit-graph.c:1996
+#: commit-graph.c:1964 commit-graph.c:1979
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
"đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có giá trị fanout không đúng: fanout[%d] = %u != "
"%u"
-#: commit-graph.c:1988
+#: commit-graph.c:1971
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "gặp lỗi khi phân tích lần chuyển giao từ %s đồ-thị-các-lần-chuyển-giao"
-#: commit-graph.c:2006
+#: commit-graph.c:1989
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Đang thẩm tra các lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:2020
+#: commit-graph.c:2003
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"gặp lỗi khi phân tích lần chuyển giao %s từ cơ sở dữ liệu đối tượng cho đồ "
"thị lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:2027
+#: commit-graph.c:2010
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
"OID cây gốc cho lần chuyển giao %s trong đồ-thị-các-lần-chuyển-giao là %s != "
"%s"
-#: commit-graph.c:2037
+#: commit-graph.c:2020
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr ""
"danh sách cha mẹ đồ-thị-các-lần-chuyển-giao cho lần chuyển giao %s là quá dài"
-#: commit-graph.c:2046
+#: commit-graph.c:2029
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "cha mẹ đồ-thị-các-lần-chuyển-giao cho %s là %s != %s"
-#: commit-graph.c:2059
+#: commit-graph.c:2042
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr ""
"danh sách cha mẹ đồ-thị-các-lần-chuyển-giao cho lần chuyển giao %s bị chấm "
"dứt quá sớm"
-#: commit-graph.c:2064
+#: commit-graph.c:2047
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -2085,7 +2344,7 @@ msgstr ""
"đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có con số không lần tạo cho lần chuyển giao %s, "
"nhưng không phải số không ở chỗ khác"
-#: commit-graph.c:2068
+#: commit-graph.c:2051
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -2093,12 +2352,12 @@ msgstr ""
"đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có con số không phải không lần tạo cho lần chuyển "
"giao %s, nhưng số không ở chỗ khác"
-#: commit-graph.c:2083
+#: commit-graph.c:2066
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
msgstr "tạo đồ-thị-các-lần-chuyển-giao cho lần chuyển giao %s là %u != %u"
-#: commit-graph.c:2089
+#: commit-graph.c:2072
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
@@ -2147,7 +2406,7 @@ msgstr "khóa không chứa một phần: %s"
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "khóa không chứa bất kỳ một tên biến nào: %s"
-#: config.c:406 sequencer.c:2530
+#: config.c:406 sequencer.c:2444
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "khóa không đúng: %s"
@@ -2285,7 +2544,7 @@ msgstr "giá trị cho %s sai dạng: %s"
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr "phải là một trong số nothing, matching, simple, upstream hay current"
-#: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3394
+#: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3541
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "mức nén gói %d không hợp lệ"
@@ -2310,105 +2569,105 @@ msgstr "không thể phân giải điểm xét duyệt “%s”"
msgid "failed to parse %s"
msgstr "gặp lỗi khi phân tích cú pháp %s"
-#: config.c:1745
+#: config.c:1743
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
-#: config.c:2096
+#: config.c:2097
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
-#: config.c:2266
+#: config.c:2267
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "%s không hợp lệ: “%s”"
-#: config.c:2311
+#: config.c:2312
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr "giá trị splitIndex.maxPercentChange “%d” phải nằm giữa 0 và 100"
-#: config.c:2357
+#: config.c:2358
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
-#: config.c:2359
+#: config.c:2360
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
-#: config.c:2440
+#: config.c:2441
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "tên của phần không hợp lệ “%s”"
-#: config.c:2472
+#: config.c:2473
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "%s có đa giá trị"
-#: config.c:2501
+#: config.c:2502
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "gặp lỗi khi ghi tập tin cấu hình “%s”"
-#: config.c:2753 config.c:3077
+#: config.c:2754 config.c:3078
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "không thể khóa tập tin cấu hình %s"
-#: config.c:2764
+#: config.c:2765
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "đang mở “%s”"
-#: config.c:2799 builtin/config.c:328
+#: config.c:2800 builtin/config.c:344
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "mẫu không hợp lệ: %s"
-#: config.c:2824
+#: config.c:2825
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "tập tin cấu hình “%s” không hợp lệ"
-#: config.c:2837 config.c:3090
+#: config.c:2838 config.c:3091
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "fstat trên %s gặp lỗi"
-#: config.c:2848
+#: config.c:2849
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "không thể mmap “%s”"
-#: config.c:2857 config.c:3095
+#: config.c:2858 config.c:3096
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "chmod trên %s gặp lỗi"
-#: config.c:2942 config.c:3192
+#: config.c:2943 config.c:3193
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "không thể ghi tập tin cấu hình “%s”"
-#: config.c:2976
+#: config.c:2977
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
-#: config.c:2978 builtin/remote.c:781
+#: config.c:2979 builtin/remote.c:655 builtin/remote.c:849 builtin/remote.c:857
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
-#: config.c:3068
+#: config.c:3069
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "tên của phần không hợp lệ: %s"
-#: config.c:3235
+#: config.c:3236
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "thiếu giá trị cho cho “%s”"
@@ -2572,19 +2831,19 @@ msgstr "đã khóa tên đường dẫn lạ “%s”"
msgid "unable to fork"
msgstr "không thể rẽ nhánh tiến trình con"
-#: connected.c:89 builtin/fsck.c:208 builtin/prune.c:43
+#: connected.c:98 builtin/fsck.c:208 builtin/prune.c:43
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
-#: connected.c:101
+#: connected.c:110
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
-#: connected.c:121
+#: connected.c:130
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
-#: connected.c:128
+#: connected.c:137
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
@@ -2893,7 +3152,7 @@ msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "giá trị --stat không hợp lệ: “%s”"
#: diff.c:4681 diff.c:4686 diff.c:4691 diff.c:4696 diff.c:5209
-#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
+#: parse-options.c:197 parse-options.c:201
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "tùy chọn “%s” cần một giá trị bằng số"
@@ -3422,59 +3681,59 @@ msgstr ""
"bạn có lẽ muốn đặt biến %s của bạn thành ít nhất là %d và thử lại lệnh lần "
"nữa."
-#: dir.c:554
+#: dir.c:555
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào mà git biết"
-#: dir.c:664
+#: dir.c:695 dir.c:724 dir.c:737
#, c-format
msgid "unrecognized pattern: '%s'"
msgstr "mẫu không được thừa nhận: “%s”"
-#: dir.c:682 dir.c:696
+#: dir.c:754 dir.c:768
#, c-format
msgid "unrecognized negative pattern: '%s'"
msgstr "mẫu âm không được thừa nhận: “%s”"
-#: dir.c:714
+#: dir.c:786
#, c-format
msgid "your sparse-checkout file may have issues: pattern '%s' is repeated"
msgstr "tập tin sparse-checkout của bạn có lẽ gặp lỗi: mẫu '%s' đã bị lặp lại"
-#: dir.c:724
+#: dir.c:796
msgid "disabling cone pattern matching"
msgstr "vô hiệu khớp mẫu nón"
-#: dir.c:1101
+#: dir.c:1173
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "không thể dùng %s như là một tập tin loại trừ"
-#: dir.c:2078
+#: dir.c:2144
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "không thể mở thư mục “%s”"
-#: dir.c:2415
+#: dir.c:2479
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
-#: dir.c:2539
+#: dir.c:2603
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr "bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này"
-#: dir.c:3343
+#: dir.c:3407
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng trong kho %s"
-#: dir.c:3388 dir.c:3393
+#: dir.c:3452 dir.c:3457
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "không thể tạo thư mục cho %s"
-#: dir.c:3422
+#: dir.c:3486
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "không thể di dời thư mục git từ “%s” sang “%s”"
@@ -3719,7 +3978,7 @@ msgstr "lỗi khi xử lý wanted refs: %d"
msgid "no matching remote head"
msgstr "không khớp phần đầu máy chủ"
-#: fetch-pack.c:1785 builtin/clone.c:688
+#: fetch-pack.c:1785 builtin/clone.c:689
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "máy chủ đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết"
@@ -3734,19 +3993,19 @@ msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr ""
"Máy phục vụ không cho phép yêu cầu cho đối tượng không được báo trước %s"
-#: gpg-interface.c:223
+#: gpg-interface.c:408
+msgid "gpg failed to sign the data"
+msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
+
+#: gpg-interface.c:434
msgid "could not create temporary file"
msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
-#: gpg-interface.c:226
+#: gpg-interface.c:437
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”"
-#: gpg-interface.c:390
-msgid "gpg failed to sign the data"
-msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
-
#: graph.c:98
#, c-format
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
@@ -3760,18 +4019,18 @@ msgstr ""
"mẫu đã cho có chứa NULL byte (qua -f <file>). Điều này chỉ được hỗ trợ với -"
"P dưới PCRE v2"
-#: grep.c:2124
+#: grep.c:2128
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
-#: grep.c:2141 setup.c:165 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
+#: grep.c:2145 setup.c:166 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
#: builtin/rm.c:135
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%s”"
-#: grep.c:2152
+#: grep.c:2156
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "“%s”: đọc ngắn"
@@ -3980,7 +4239,7 @@ msgstr "không cho phép tên định danh là rỗng (cho <%s>)"
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "tên chỉ được phép bao gồm các ký tự sau: %s"
-#: ident.c:436 builtin/commit.c:631
+#: ident.c:436 builtin/commit.c:635
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "ngày tháng không hợp lệ: %s"
@@ -4064,116 +4323,116 @@ msgstr "Không thể tạo “%s.lock”: %s"
msgid "failed to read the cache"
msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
-#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1874 builtin/am.c:1908
-#: builtin/checkout.c:539 builtin/checkout.c:798 builtin/clone.c:809
-#: builtin/stash.c:264
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1879 builtin/am.c:1913
+#: builtin/checkout.c:541 builtin/checkout.c:800 builtin/clone.c:810
+#: builtin/stash.c:265
msgid "unable to write new index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: merge-recursive.c:367
+#: merge-recursive.c:356
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(commit sai)\n"
-#: merge-recursive.c:390
+#: merge-recursive.c:379
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”; việc hòa trộn bị bãi bỏ."
-#: merge-recursive.c:399
+#: merge-recursive.c:388
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"addinfo_cache gặp lỗi khi làm mới đối với đường dẫn “%s”; việc hòa trộn bị "
"bãi bỏ."
-#: merge-recursive.c:885
+#: merge-recursive.c:874
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
-#: merge-recursive.c:896
+#: merge-recursive.c:885
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
-#: merge-recursive.c:910 merge-recursive.c:929
+#: merge-recursive.c:899 merge-recursive.c:918
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
-#: merge-recursive.c:919
+#: merge-recursive.c:908
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
-#: merge-recursive.c:960 builtin/cat-file.c:41
+#: merge-recursive.c:949 builtin/cat-file.c:41
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
-#: merge-recursive.c:965
+#: merge-recursive.c:954
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "mong đợi đối tượng blob cho %s “%s”"
-#: merge-recursive.c:990
+#: merge-recursive.c:979
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”: %s"
-#: merge-recursive.c:1001
+#: merge-recursive.c:990
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”: %s"
-#: merge-recursive.c:1006
+#: merge-recursive.c:995
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
-#: merge-recursive.c:1199
+#: merge-recursive.c:1191
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không lấy ra được)"
-#: merge-recursive.c:1206
+#: merge-recursive.c:1198
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không hiện diện)"
-#: merge-recursive.c:1213
+#: merge-recursive.c:1205
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr ""
"Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không theo sau nền-hòa-"
"trộn)"
-#: merge-recursive.c:1221 merge-recursive.c:1233
+#: merge-recursive.c:1213 merge-recursive.c:1225
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s” đến lần chuyển giao sau đây:"
-#: merge-recursive.c:1224 merge-recursive.c:1236
+#: merge-recursive.c:1216 merge-recursive.c:1228
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s”"
-#: merge-recursive.c:1259
+#: merge-recursive.c:1251
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
msgstr ""
"Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không tìm thấy các lần chuyển giao "
"theo sau hòa trộn)"
-#: merge-recursive.c:1263
+#: merge-recursive.c:1255
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không chuyển tiếp nhanh được)"
-#: merge-recursive.c:1264
+#: merge-recursive.c:1256
msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
msgstr "Tìm thấy một giải pháp hòa trộn có thể cho mô-đun-con:\n"
-#: merge-recursive.c:1267
+#: merge-recursive.c:1259
#, c-format
msgid ""
"If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -4190,33 +4449,33 @@ msgstr ""
"\n"
"cái mà sẽ chấp nhận gợi ý này.\n"
-#: merge-recursive.c:1276
+#: merge-recursive.c:1268
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (thấy nhiều hòa trộn đa trùng)"
-#: merge-recursive.c:1349
+#: merge-recursive.c:1341
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
-#: merge-recursive.c:1354
+#: merge-recursive.c:1346
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
-#: merge-recursive.c:1386
+#: merge-recursive.c:1378
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
-#: merge-recursive.c:1410
+#: merge-recursive.c:1402
#, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr ""
"Lỗi: từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó ghi vào "
"%s."
-#: merge-recursive.c:1482
+#: merge-recursive.c:1474
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -4225,7 +4484,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
"còn lại trong cây (tree)."
-#: merge-recursive.c:1487
+#: merge-recursive.c:1479
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -4234,7 +4493,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
"của %s còn lại trong cây (tree)."
-#: merge-recursive.c:1494
+#: merge-recursive.c:1486
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -4243,7 +4502,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
"còn lại trong cây (tree) tại %s."
-#: merge-recursive.c:1499
+#: merge-recursive.c:1491
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -4252,45 +4511,45 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
"của %s còn lại trong cây (tree) tại %s."
-#: merge-recursive.c:1534
+#: merge-recursive.c:1526
msgid "rename"
msgstr "đổi tên"
-#: merge-recursive.c:1534
+#: merge-recursive.c:1526
msgid "renamed"
msgstr "đã đổi tên"
-#: merge-recursive.c:1614 merge-recursive.c:2530 merge-recursive.c:3175
+#: merge-recursive.c:1577 merge-recursive.c:2472 merge-recursive.c:3117
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
-#: merge-recursive.c:1624
+#: merge-recursive.c:1587
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr ""
"Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”, ngay cả khi nó ở trên "
"đường."
-#: merge-recursive.c:1682
+#: merge-recursive.c:1645
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm trong %s"
-#: merge-recursive.c:1713
+#: merge-recursive.c:1676
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
-#: merge-recursive.c:1718
+#: merge-recursive.c:1681
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó đang thêm "
"thành %s"
-#: merge-recursive.c:1737
+#: merge-recursive.c:1708
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -4299,17 +4558,17 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
"tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
-#: merge-recursive.c:1742
+#: merge-recursive.c:1713
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (cần giải quyết)"
-#: merge-recursive.c:1851
+#: merge-recursive.c:1793
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
-#: merge-recursive.c:2114
+#: merge-recursive.c:2056
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -4320,7 +4579,7 @@ msgstr ""
"vì thư mục %s đã bị đổi tên thành nhiều thư mục khác, với không đích đến "
"nhận một phần nhiều của các tập tin."
-#: merge-recursive.c:2146
+#: merge-recursive.c:2088
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -4329,7 +4588,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT: (ngầm đổi tên thư mục): Tập tin/thư mục đã sẵn có tại %s theo cách "
"của các đổi tên thư mục ngầm đặt (các) đường dẫn sau ở đây: %s."
-#: merge-recursive.c:2156
+#: merge-recursive.c:2098
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -4338,7 +4597,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT: (ngầm đổi tên thư mục): Không thể ánh xạ một đường dẫn thành %s; "
"các đổi tên thư mục ngầm cố đặt các đường dẫn ở đây: %s"
-#: merge-recursive.c:2248
+#: merge-recursive.c:2190
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -4347,7 +4606,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên thư mục %s->%s trong %s. Đổi tên thư mục "
"%s->%s trong %s"
-#: merge-recursive.c:2493
+#: merge-recursive.c:2435
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -4356,52 +4615,52 @@ msgstr ""
"CẢNH BÁO: tránh áp dụng %s -> %s đổi thên thành %s, bởi vì bản thân %s cũng "
"bị đổi tên."
-#: merge-recursive.c:3019
+#: merge-recursive.c:2961
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
-#: merge-recursive.c:3022
+#: merge-recursive.c:2964
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
-#: merge-recursive.c:3086
+#: merge-recursive.c:3028
msgid "modify"
msgstr "sửa đổi"
-#: merge-recursive.c:3086
+#: merge-recursive.c:3028
msgid "modified"
msgstr "đã sửa"
-#: merge-recursive.c:3098
+#: merge-recursive.c:3040
msgid "content"
msgstr "nội dung"
-#: merge-recursive.c:3102
+#: merge-recursive.c:3044
msgid "add/add"
msgstr "thêm/thêm"
-#: merge-recursive.c:3125
+#: merge-recursive.c:3067
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
-#: merge-recursive.c:3147 git-submodule.sh:993
+#: merge-recursive.c:3089 git-submodule.sh:1003
msgid "submodule"
msgstr "mô-đun-con"
-#: merge-recursive.c:3148
+#: merge-recursive.c:3090
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
-#: merge-recursive.c:3178
+#: merge-recursive.c:3120
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
-#: merge-recursive.c:3261
+#: merge-recursive.c:3203
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -4410,7 +4669,7 @@ msgstr ""
"Đường dẫn đã được cập nhật: %s được thêm vào trong %s bên trong một thư mục "
"đã được đổi tên trong %s; di chuyển nó đến %s."
-#: merge-recursive.c:3264
+#: merge-recursive.c:3206
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -4419,7 +4678,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (vị trí tệp): %s được thêm vào trong %s trong một thư mục đã được "
"đổi tên thành %s, đoán là nó nên được di chuyển đến %s."
-#: merge-recursive.c:3268
+#: merge-recursive.c:3210
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -4428,7 +4687,7 @@ msgstr ""
"Đường dẫn đã được cập nhật: %s được đổi tên thành %s trong %s, bên trong một "
"thư mục đã được đổi tên trong %s; di chuyển nó đến %s."
-#: merge-recursive.c:3271
+#: merge-recursive.c:3213
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -4437,60 +4696,60 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (vị trí tệp): %s được đổi tên thành %s trong %s, bên trong một thư "
"mục đã được đổi tên thành %s, đoán là nó nên được di chuyển đến %s."
-#: merge-recursive.c:3385
+#: merge-recursive.c:3327
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Đang xóa %s"
-#: merge-recursive.c:3408
+#: merge-recursive.c:3350
msgid "file/directory"
msgstr "tập-tin/thư-mục"
-#: merge-recursive.c:3413
+#: merge-recursive.c:3355
msgid "directory/file"
msgstr "thư-mục/tập-tin"
-#: merge-recursive.c:3420
+#: merge-recursive.c:3362
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
"%s"
-#: merge-recursive.c:3429
+#: merge-recursive.c:3371
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Thêm \"%s\""
-#: merge-recursive.c:3438
+#: merge-recursive.c:3380
#, c-format
msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
msgstr "XUNG ĐỘT (thêm/thêm): Xung đột hòa trộn trong %s"
-#: merge-recursive.c:3482
+#: merge-recursive.c:3424
msgid "Already up to date!"
msgstr "Đã cập nhật rồi!"
-#: merge-recursive.c:3491
+#: merge-recursive.c:3433
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "hòa trộn các cây %s và %s gặp lỗi"
-#: merge-recursive.c:3595
+#: merge-recursive.c:3537
msgid "Merging:"
msgstr "Đang trộn:"
-#: merge-recursive.c:3608
+#: merge-recursive.c:3550
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
-#: merge-recursive.c:3658
+#: merge-recursive.c:3600
msgid "merge returned no commit"
msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao nào"
-#: merge-recursive.c:3717
+#: merge-recursive.c:3659
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4500,12 +4759,12 @@ msgstr ""
"hòa trộn:\n"
" %s"
-#: merge-recursive.c:3814
+#: merge-recursive.c:3756
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
-#: merge-recursive.c:3832 builtin/merge.c:694 builtin/merge.c:874
+#: merge-recursive.c:3774 builtin/merge.c:697 builtin/merge.c:877
msgid "Unable to write index."
msgstr "Không thể ghi bảng mục lục."
@@ -4740,26 +4999,31 @@ msgstr "đối tượng %s có mã kiểu %d chưa biết"
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "không thể phân tích đối tượng: “%s”"
-#: object.c:266 object.c:277
+#: object.c:266 object.c:278
#, c-format
msgid "hash mismatch %s"
msgstr "mã băm không khớp %s"
-#: packfile.c:641
+#: packfile.c:629
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr "vị trí tương đối trước điểm kết thúc của tập tin gói (.idx hỏng à?)"
-#: packfile.c:1888
+#: packfile.c:1899
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr "vị trí tương đối nằm trước chỉ mục gói cho %s (mục lục bị hỏng à?)"
-#: packfile.c:1892
+#: packfile.c:1903
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"vị trí tương đối vượt quá cuối của chỉ mục gói cho %s (mục lục bị cắt cụt à?)"
+#: pack-bitmap.c:800 pack-bitmap.c:806 builtin/pack-objects.c:2134
+#, c-format
+msgid "unable to get size of %s"
+msgstr "không thể lấy kích cỡ của %s"
+
#: parse-options.c:38
#, c-format
msgid "%s requires a value"
@@ -4775,7 +5039,7 @@ msgstr "%s là xung khắc với %s"
msgid "%s : incompatible with something else"
msgstr "%s : xung khắc với các cái khác"
-#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:319
+#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:317
#, c-format
msgid "%s takes no value"
msgstr "%s k nhận giá trị"
@@ -4785,41 +5049,41 @@ msgstr "%s k nhận giá trị"
msgid "%s isn't available"
msgstr "%s không sẵn có"
-#: parse-options.c:219
+#: parse-options.c:217
#, c-format
msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
msgstr "%s cần một giá trị dạng số không âm với một hậu tố tùy chọn k/m/g"
-#: parse-options.c:389
+#: parse-options.c:386
#, c-format
msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
msgstr "tùy chọn chưa rõ rang: %s (nên là --%s%s hay --%s%s)"
-#: parse-options.c:423 parse-options.c:431
+#: parse-options.c:420 parse-options.c:428
#, c-format
-msgid "did you mean `--%s` (with two dashes ?)"
-msgstr "có phải ý bạn là “--%s“ (với hai dấu gạch ngang?)"
+msgid "did you mean `--%s` (with two dashes)?"
+msgstr "có phải ý bạn là “--%s“ (với hai dấu gạch ngang)?"
-#: parse-options.c:860
+#: parse-options.c:857
#, c-format
msgid "unknown option `%s'"
msgstr "không hiểu tùy chọn “%s”"
-#: parse-options.c:862
+#: parse-options.c:859
#, c-format
msgid "unknown switch `%c'"
msgstr "không hiểu tùy chọn “%c”"
-#: parse-options.c:864
+#: parse-options.c:861
#, c-format
msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
msgstr "không hiểu tùy chọn non-ascii trong chuỗi: “%s”"
-#: parse-options.c:888
+#: parse-options.c:885
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:907
+#: parse-options.c:904
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "cách dùng: %s"
@@ -4827,21 +5091,21 @@ msgstr "cách dùng: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:913
+#: parse-options.c:910
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " hoặc: %s"
-#: parse-options.c:916
+#: parse-options.c:913
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:955
+#: parse-options.c:952
msgid "-NUM"
msgstr "-SỐ"
-#: parse-options.c:969
+#: parse-options.c:966
#, c-format
msgid "alias of --%s"
msgstr "bí danh của --%s"
@@ -4928,25 +5192,25 @@ msgstr "%s: “literal” và “glob” xung khắc nhau"
#: pathspec.c:442
#, c-format
-msgid "%s: '%s' is outside repository"
-msgstr "%s: “%s” ngoài một kho chứa"
+msgid "%s: '%s' is outside repository at '%s'"
+msgstr "%s: “%s” ngoài một kho chứa tại '%s'"
-#: pathspec.c:516
+#: pathspec.c:517
#, c-format
msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
msgstr "“%s” (mnemonic: “%c”)"
-#: pathspec.c:526
+#: pathspec.c:527
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: số mầu nhiệm đặc tả đường dẫn chưa được hỗ trợ bởi lệnh này: %s"
-#: pathspec.c:593
+#: pathspec.c:594
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
-#: pathspec.c:638
+#: pathspec.c:639
#, c-format
msgid "line is badly quoted: %s"
msgstr "dòng được trích dẫn sai: %s"
@@ -5032,7 +5296,7 @@ msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “log“"
msgid "could not read `log` output"
msgstr "không thể đọc kết xuất “log”"
-#: range-diff.c:96 sequencer.c:5163
+#: range-diff.c:96 sequencer.c:5020
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao “%s”"
@@ -5087,16 +5351,16 @@ msgstr "không thể thêm %s vào bảng mục lục"
msgid "unable to stat '%s'"
msgstr "không thể lấy thống kê “%s”"
-#: read-cache.c:1325
+#: read-cache.c:1330
#, c-format
msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
msgstr "%s có vẻ không phải là tập tin và cũng chẳng phải là một thư mục"
-#: read-cache.c:1531
+#: read-cache.c:1536
msgid "Refresh index"
msgstr "Làm tươi mới bảng mục lục"
-#: read-cache.c:1646
+#: read-cache.c:1651
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -5105,7 +5369,7 @@ msgstr ""
"index.version được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
"Dùng phiên bản %i"
-#: read-cache.c:1656
+#: read-cache.c:1661
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -5114,150 +5378,161 @@ msgstr ""
"GIT_INDEX_VERSION được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
"Dùng phiên bản %i"
-#: read-cache.c:1712
+#: read-cache.c:1717
#, c-format
msgid "bad signature 0x%08x"
msgstr "chữ ký sai 0x%08x"
-#: read-cache.c:1715
+#: read-cache.c:1720
#, c-format
msgid "bad index version %d"
msgstr "phiên bản mục lục sai %d"
-#: read-cache.c:1724
+#: read-cache.c:1729
msgid "bad index file sha1 signature"
msgstr "chữ ký dạng sha1 cho tập tin mục lục không đúng"
-#: read-cache.c:1754
+#: read-cache.c:1759
#, c-format
msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
msgstr "mục lục dùng phần mở rộng %.4s, cái mà chúng tôi không hiểu được"
-#: read-cache.c:1756
+#: read-cache.c:1761
#, c-format
msgid "ignoring %.4s extension"
msgstr "đang lờ đi phần mở rộng %.4s"
-#: read-cache.c:1793
+#: read-cache.c:1798
#, c-format
msgid "unknown index entry format 0x%08x"
msgstr "không hiểu định dạng mục lục 0x%08x"
-#: read-cache.c:1809
+#: read-cache.c:1814
#, c-format
msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
msgstr "trường tên sai sạng trong mục lục, gần đường dẫn “%s”"
-#: read-cache.c:1866
+#: read-cache.c:1871
msgid "unordered stage entries in index"
msgstr "các mục tin stage không đúng thứ tự trong mục lục"
-#: read-cache.c:1869
+#: read-cache.c:1874
#, c-format
msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
msgstr "nhiều mục stage cho tập tin hòa trộn “%s”"
-#: read-cache.c:1872
+#: read-cache.c:1877
#, c-format
msgid "unordered stage entries for '%s'"
msgstr "các mục tin stage không đúng thứ tự cho “%s”"
-#: read-cache.c:1978 read-cache.c:2266 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
-#: builtin/add.c:499 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:470
-#: builtin/checkout.c:654 builtin/clean.c:967 builtin/commit.c:367
-#: builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:499 builtin/mv.c:145
-#: builtin/reset.c:246 builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:332
+#: read-cache.c:1983 read-cache.c:2271 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
+#: submodule.c:1619 builtin/add.c:532 builtin/check-ignore.c:181
+#: builtin/checkout.c:470 builtin/checkout.c:656 builtin/clean.c:967
+#: builtin/commit.c:367 builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:485
+#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:246 builtin/rm.c:290
+#: builtin/submodule--helper.c:332
msgid "index file corrupt"
msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
-#: read-cache.c:2119
+#: read-cache.c:2124
#, c-format
msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến load_cache_entries: %s"
-#: read-cache.c:2132
+#: read-cache.c:2137
#, c-format
msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
msgstr "không thể gia nhập tuyến load_cache_entries: %s"
-#: read-cache.c:2165
+#: read-cache.c:2170
#, c-format
msgid "%s: index file open failed"
msgstr "%s: mở tập tin mục lục gặp lỗi"
-#: read-cache.c:2169
+#: read-cache.c:2174
#, c-format
msgid "%s: cannot stat the open index"
msgstr "%s: không thể lấy thống kê bảng mục lục đã mở"
-#: read-cache.c:2173
+#: read-cache.c:2178
#, c-format
msgid "%s: index file smaller than expected"
msgstr "%s: tập tin mục lục nhỏ hơn mong đợi"
-#: read-cache.c:2177
+#: read-cache.c:2182
#, c-format
msgid "%s: unable to map index file"
msgstr "%s: không thể ánh xạ tập tin mục lục"
-#: read-cache.c:2219
+#: read-cache.c:2224
#, c-format
msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến load_index_extensions: %s"
-#: read-cache.c:2246
+#: read-cache.c:2251
#, c-format
msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
msgstr "không thể gia nhập tuyến load_index_extensions: %s"
-#: read-cache.c:2278
+#: read-cache.c:2283
#, c-format
msgid "could not freshen shared index '%s'"
msgstr "không thể làm tươi mới mục lục đã chia sẻ “%s”"
-#: read-cache.c:2325
+#: read-cache.c:2330
#, c-format
msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
msgstr "mục lục bị hỏng, cần %s trong %s, nhưng lại nhận được %s"
-#: read-cache.c:3021 strbuf.c:1145 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1119
+#: read-cache.c:3026 strbuf.c:1160 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1122
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "không thể đóng “%s”"
-#: read-cache.c:3124 sequencer.c:2429 sequencer.c:4069
+#: read-cache.c:3129 sequencer.c:2343 sequencer.c:3959
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
-#: read-cache.c:3137
+#: read-cache.c:3142
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "không thể mở thư mục git: %s"
-#: read-cache.c:3149
+#: read-cache.c:3154
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "không thể bỏ liên kết (unlink): “%s”"
-#: read-cache.c:3174
+#: read-cache.c:3179
#, c-format
msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
msgstr "không thể sửa các bít phân quyền trên “%s”"
-#: read-cache.c:3323
+#: read-cache.c:3328
#, c-format
msgid "%s: cannot drop to stage #0"
msgstr "%s: không thể xóa bỏ stage #0"
-#: rebase-interactive.c:26
+#: rebase-interactive.c:11
+msgid ""
+"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
+"continue'.\n"
+"Or you can abort the rebase with 'git rebase --abort'.\n"
+msgstr ""
+"Bạn có thể sửa nó bằng “git rebase --edit-todo” và sau đó chạy “git rebase --"
+"continue”.\n"
+"Hoặc là bạn có thể bãi bỏ việc cải tổ bằng “git rebase --abort”.\n"
+
+#: rebase-interactive.c:33
#, c-format
msgid ""
"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
msgstr ""
"không nhận ra cài đặt %s cho tùy chọn rebase.missingCommitsCheck. Nên bỏ qua."
-#: rebase-interactive.c:35
+#: rebase-interactive.c:42
msgid ""
"\n"
"Commands:\n"
@@ -5303,13 +5578,13 @@ msgstr ""
"Những dòng này có thể đảo ngược thứ tự; chúng chạy từ trên đỉnh xuống dưới "
"đáy.\n"
-#: rebase-interactive.c:56
+#: rebase-interactive.c:63
#, c-format
msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
msgstr[0] "Cải tổ %s vào %s (%d lệnh )"
-#: rebase-interactive.c:65 git-rebase--preserve-merges.sh:228
+#: rebase-interactive.c:72 git-rebase--preserve-merges.sh:228
msgid ""
"\n"
"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
@@ -5318,7 +5593,7 @@ msgstr ""
"Đừng xóa bất kỳ dòng nào. Dùng “drop” một cách rõ ràng để xóa bỏ một lần "
"chuyển giao.\n"
-#: rebase-interactive.c:68 git-rebase--preserve-merges.sh:232
+#: rebase-interactive.c:75 git-rebase--preserve-merges.sh:232
msgid ""
"\n"
"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
@@ -5326,7 +5601,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Nếu bạn xóa bỏ một dòng ở đây thì LẦN CHUYỂN GIAO ĐÓ SẼ MẤT.\n"
-#: rebase-interactive.c:74 git-rebase--preserve-merges.sh:871
+#: rebase-interactive.c:81 git-rebase--preserve-merges.sh:871
msgid ""
"\n"
"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
@@ -5340,7 +5615,7 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:79 git-rebase--preserve-merges.sh:948
+#: rebase-interactive.c:86 git-rebase--preserve-merges.sh:948
msgid ""
"\n"
"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
@@ -5350,22 +5625,19 @@ msgstr ""
"Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ mọi thứ, việc cải tổ sẽ bị bãi bỏ.\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:85 git-rebase--preserve-merges.sh:955
-msgid "Note that empty commits are commented out"
-msgstr "Chú ý rằng lần chuyển giao trống rỗng là ghi chú"
-
-#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3536
-#: sequencer.c:3562 sequencer.c:5263 builtin/fsck.c:346 builtin/rebase.c:254
+#: rebase-interactive.c:110 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3444
+#: sequencer.c:3470 sequencer.c:5125 builtin/fsck.c:346 builtin/rebase.c:252
#, c-format
msgid "could not write '%s'"
msgstr "không thể ghi “%s”"
-#: rebase-interactive.c:108
+#: rebase-interactive.c:116 builtin/rebase.c:184 builtin/rebase.c:210
+#: builtin/rebase.c:234
#, c-format
-msgid "could not copy '%s' to '%s'."
-msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”."
+msgid "could not write '%s'."
+msgstr "không thể ghi “%s”."
-#: rebase-interactive.c:173
+#: rebase-interactive.c:193
#, c-format
msgid ""
"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
@@ -5374,7 +5646,7 @@ msgstr ""
"Cảnh báo: một số lần chuyển giao có lẽ đã bị xóa một cách tình cờ.\n"
"Các lần chuyển giao bị xóa (từ mới đến cũ):\n"
-#: rebase-interactive.c:180
+#: rebase-interactive.c:200
#, c-format
msgid ""
"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
@@ -5392,6 +5664,13 @@ msgstr ""
"Cánh ứng xử có thể là: ignore, warn, error.\n"
"\n"
+#: rebase-interactive.c:233 rebase-interactive.c:238 sequencer.c:2262
+#: builtin/rebase.c:170 builtin/rebase.c:195 builtin/rebase.c:221
+#: builtin/rebase.c:246
+#, c-format
+msgid "could not read '%s'."
+msgstr "không thể đọc “%s”."
+
#: refs.c:262
#, c-format
msgid "%s does not point to a valid object!"
@@ -5427,15 +5706,15 @@ msgstr "tham chiếu “%s” đã có từ trước rồi"
msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
msgstr "không cần ID đối tượng khi ghi “%s”"
-#: refs.c:833 sequencer.c:405 sequencer.c:2793 sequencer.c:2997
-#: sequencer.c:3011 sequencer.c:3269 sequencer.c:5179 strbuf.c:1142
+#: refs.c:833 sequencer.c:407 sequencer.c:2701 sequencer.c:2905
+#: sequencer.c:2919 sequencer.c:3177 sequencer.c:5036 strbuf.c:1157
#: wrapper.c:620
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "không thể ghi vào “%s”"
-#: refs.c:860 strbuf.c:1140 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:714
-#: builtin/rebase.c:1031
+#: refs.c:860 strbuf.c:1155 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:719
+#: builtin/rebase.c:1029
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "không thể mở “%s” để ghi"
@@ -5489,18 +5768,18 @@ msgstr "“%s” sẵn có; không thể tạo “%s”"
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "không thể xử lý “%s” và “%s” cùng một lúc"
-#: refs/files-backend.c:1234
+#: refs/files-backend.c:1233
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "không thể gỡ bỏ tham chiếu: %s"
-#: refs/files-backend.c:1248 refs/packed-backend.c:1541
+#: refs/files-backend.c:1247 refs/packed-backend.c:1541
#: refs/packed-backend.c:1551
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu %s: %s"
-#: refs/files-backend.c:1251 refs/packed-backend.c:1554
+#: refs/files-backend.c:1250 refs/packed-backend.c:1554
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu: %s"
@@ -5766,45 +6045,45 @@ msgstr "tùy chọn “%s” phải chỉ đến một lần chuyển giao"
msgid "config remote shorthand cannot begin with '/': %s"
msgstr "cấu hình viết tắt máy chủ không thể bắt đầu bằng “/”: %s"
-#: remote.c:413
+#: remote.c:414
msgid "more than one receivepack given, using the first"
msgstr "đã đưa ra nhiều hơn một gói nhận về, đang sử dụng cái đầu tiên"
-#: remote.c:421
+#: remote.c:422
msgid "more than one uploadpack given, using the first"
msgstr "đã đưa ra nhiều hơn một gói tải lên, đang sử dụng cái đầu tiên"
-#: remote.c:611
+#: remote.c:612
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Không thể lấy về cả %s và %s cho %s"
-#: remote.c:615
+#: remote.c:616
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "%s thường theo dõi %s, không phải %s"
-#: remote.c:619
+#: remote.c:620
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "%s theo dõi cả %s và %s"
-#: remote.c:687
+#: remote.c:688
#, c-format
msgid "key '%s' of pattern had no '*'"
msgstr "khóa “%s” của mẫu k có “*”"
-#: remote.c:697
+#: remote.c:698
#, c-format
msgid "value '%s' of pattern has no '*'"
msgstr "giá trị “%s” của mẫu k có “*”"
-#: remote.c:1003
+#: remote.c:1004
#, c-format
msgid "src refspec %s does not match any"
msgstr "refspec %s nguồn không khớp bất kỳ cái gì"
-#: remote.c:1008
+#: remote.c:1009
#, c-format
msgid "src refspec %s matches more than one"
msgstr "refspec %s nguồn khớp nhiều hơn một"
@@ -5813,7 +6092,7 @@ msgstr "refspec %s nguồn khớp nhiều hơn một"
#. <remote> <src>:<dst>" push, and "being pushed ('%s')" is
#. the <src>.
#.
-#: remote.c:1023
+#: remote.c:1024
#, c-format
msgid ""
"The destination you provided is not a full refname (i.e.,\n"
@@ -5838,7 +6117,7 @@ msgstr ""
"Nếu cả hai là không thể, thì chúng tôi cũng chịu thua. Bạn phải dùng tham "
"chiếu dạng đầy đủ."
-#: remote.c:1043
+#: remote.c:1044
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a commit object.\n"
@@ -5849,7 +6128,7 @@ msgstr ""
"Có phải ý bạn là một tạo một nhánh mới bằng cách đẩy lên\n"
"“%s:refs/heads/%s”?"
-#: remote.c:1048
+#: remote.c:1049
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a tag object.\n"
@@ -5860,7 +6139,7 @@ msgstr ""
"Có phải ý bạn là một tạo một thẻ mới bằng cách đẩy lên\n"
"“%s:refs/tags/%s”?"
-#: remote.c:1053
+#: remote.c:1054
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a tree object.\n"
@@ -5871,7 +6150,7 @@ msgstr ""
"Có phải ý bạn là một tạo một cây mới bằng cách đẩy lên\n"
"“%s:refs/tags/%s”?"
-#: remote.c:1058
+#: remote.c:1059
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a blob object.\n"
@@ -5882,115 +6161,115 @@ msgstr ""
"Có phải ý bạn là một tạo một blob mới bằng cách đẩy lên\n"
"“%s:refs/tags/%s”?"
-#: remote.c:1094
+#: remote.c:1095
#, c-format
msgid "%s cannot be resolved to branch"
msgstr "“%s” không thể được phân giải thành nhánh"
-#: remote.c:1105
+#: remote.c:1106
#, c-format
msgid "unable to delete '%s': remote ref does not exist"
msgstr "không thể xóa “%s”: tham chiếu trên máy chủ không tồn tại"
-#: remote.c:1117
+#: remote.c:1118
#, c-format
msgid "dst refspec %s matches more than one"
msgstr "dst refspec %s khớp nhiều hơn một"
-#: remote.c:1124
+#: remote.c:1125
#, c-format
msgid "dst ref %s receives from more than one src"
msgstr "dst ref %s nhận từ hơn một nguồn"
-#: remote.c:1627 remote.c:1728
+#: remote.c:1628 remote.c:1729
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
-#: remote.c:1636
+#: remote.c:1637
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "không có nhánh nào như thế: “%s”"
-#: remote.c:1639
+#: remote.c:1640
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "không có thượng nguồn được cấu hình cho nhánh “%s”"
-#: remote.c:1645
+#: remote.c:1646
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr ""
"nhánh thượng nguồn “%s” không được lưu lại như là một nhánh theo dõi máy chủ"
-#: remote.c:1660
+#: remote.c:1661
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr "đẩy lên đích “%s” trên máy chủ “%s” không có nhánh theo dõi nội bộ"
-#: remote.c:1672
+#: remote.c:1673
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "nhánh “%s” không có máy chủ để đẩy lên"
-#: remote.c:1682
+#: remote.c:1683
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "đẩy refspecs cho “%s” không bao gồm “%s”"
-#: remote.c:1695
+#: remote.c:1696
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "đẩy lên mà không có đích (push.default là “nothing”)"
-#: remote.c:1717
+#: remote.c:1718
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "không thể phân giải đẩy “đơn giản” đến một đích đơn"
-#: remote.c:1843
+#: remote.c:1844
#, c-format
msgid "couldn't find remote ref %s"
msgstr "không thể tìm thấy tham chiếu máy chủ %s"
-#: remote.c:1856
+#: remote.c:1857
#, c-format
msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
msgstr "* Đang bỏ qua tham chiếu thú vị nội bộ “%s”"
-#: remote.c:2019
+#: remote.c:2020
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr ""
"Nhánh của bạn dựa trên cơ sở là “%s”, nhưng trên thượng nguồn không còn.\n"
-#: remote.c:2023
+#: remote.c:2024
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (dùng \" git branch --unset-upstream\" để sửa)\n"
-#: remote.c:2026
+#: remote.c:2027
#, c-format
msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
msgstr "Nhánh của bạn đã cập nhật với “%s”.\n"
-#: remote.c:2030
+#: remote.c:2031
#, c-format
msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
msgstr "Nhánh của bạn và “%s” tham chiếu đến các lần chuyển giao khác nhau.\n"
-#: remote.c:2033
+#: remote.c:2034
#, c-format
msgid " (use \"%s\" for details)\n"
msgstr " (dùng \"%s\" để biết thêm chi tiết)\n"
-#: remote.c:2037
+#: remote.c:2038
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Nhánh của bạn đứng trước “%s” %d lần chuyển giao.\n"
-#: remote.c:2043
+#: remote.c:2044
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (dùng \"git push\" để xuất bản các lần chuyển giao nội bộ của bạn)\n"
-#: remote.c:2046
+#: remote.c:2047
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -5999,11 +6278,11 @@ msgstr[0] ""
"Nhánh của bạn đứng đằng sau “%s” %d lần chuyển giao, và có thể được chuyển-"
"tiếp-nhanh.\n"
-#: remote.c:2054
+#: remote.c:2055
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (dùng \"git pull\" để cập nhật nhánh nội bộ của bạn)\n"
-#: remote.c:2057
+#: remote.c:2058
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -6016,13 +6295,13 @@ msgstr[0] ""
"và có %d và %d lần chuyển giao khác nhau cho từng cái,\n"
"tương ứng với mỗi lần.\n"
-#: remote.c:2067
+#: remote.c:2068
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr ""
" (dùng \"git pull\" để hòa trộn nhánh trên máy chủ vào trong nhánh của "
"bạn)\n"
-#: remote.c:2250
+#: remote.c:2251
#, c-format
msgid "cannot parse expected object name '%s'"
msgstr "không thể phân tích tên đối tượng mong muốn “%s”"
@@ -6037,7 +6316,7 @@ msgstr "tên tham chiếu thay thế bị sai: %s"
msgid "duplicate replace ref: %s"
msgstr "tham chiếu thay thế bị trùng: %s"
-#: replace-object.c:73
+#: replace-object.c:82
#, c-format
msgid "replace depth too high for object %s"
msgstr "độ sâu thay thế quá cao cho đối tượng %s"
@@ -6100,8 +6379,8 @@ msgstr "không thể unlink stray “%s”"
msgid "Recorded preimage for '%s'"
msgstr "Preimage đã được ghi lại cho “%s”"
-#: rerere.c:881 submodule.c:2067 builtin/log.c:1871
-#: builtin/submodule--helper.c:1436 builtin/submodule--helper.c:1448
+#: rerere.c:881 submodule.c:2078 builtin/log.c:1871
+#: builtin/submodule--helper.c:1454 builtin/submodule--helper.c:1466
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "không thể tạo thư mục “%s”"
@@ -6152,16 +6431,16 @@ msgstr "--first-parent xung khắc với --bisect"
msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
msgstr "-L vẫn chưa hỗ trợ định dạng khác biệt nào ngoài -p và -s"
-#: run-command.c:762
+#: run-command.c:763
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null”"
-#: run-command.c:1268
+#: run-command.c:1269
#, c-format
msgid "cannot create async thread: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến async: %s"
-#: run-command.c:1332
+#: run-command.c:1333
#, c-format
msgid ""
"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
@@ -6209,39 +6488,39 @@ msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --atomic"
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ các tùy chọn của lệnh push"
-#: sequencer.c:189
+#: sequencer.c:191
#, c-format
msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
msgstr "chế độ dọn dẹp ghi chú các lần chuyển giao không hợp lệ “%s”"
-#: sequencer.c:294
+#: sequencer.c:296
#, c-format
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "không thể xóa bỏ “%s”"
-#: sequencer.c:313 builtin/rebase.c:781 builtin/rebase.c:1706 builtin/rm.c:369
+#: sequencer.c:315 builtin/rebase.c:785 builtin/rebase.c:1750 builtin/rm.c:385
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "không thể gỡ bỏ “%s”"
-#: sequencer.c:323
+#: sequencer.c:325
msgid "revert"
msgstr "hoàn nguyên"
-#: sequencer.c:325
+#: sequencer.c:327
msgid "cherry-pick"
msgstr "cherry-pick"
-#: sequencer.c:327
-msgid "rebase -i"
-msgstr "rebase -i"
-
#: sequencer.c:329
+msgid "rebase"
+msgstr "rebase"
+
+#: sequencer.c:331
#, c-format
msgid "unknown action: %d"
msgstr "không nhận ra thao tác: %d"
-#: sequencer.c:387
+#: sequencer.c:389
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -6249,7 +6528,7 @@ msgstr ""
"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
"với lệnh “git add </các/đường/dẫn>” hoặc “git rm </các/đường/dẫn>”"
-#: sequencer.c:390
+#: sequencer.c:392
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -6259,114 +6538,110 @@ msgstr ""
"với lệnh “git add </các/đường/dẫn>” hoặc “git rm </các/đường/dẫn>”\n"
"và chuyển giao kết quả bằng lệnh “git commit”"
-#: sequencer.c:403 sequencer.c:2993
+#: sequencer.c:405 sequencer.c:2901
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "không thể khóa “%s”"
-#: sequencer.c:410
+#: sequencer.c:412
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "không thể ghi eol vào “%s”"
-#: sequencer.c:415 sequencer.c:2798 sequencer.c:2999 sequencer.c:3013
-#: sequencer.c:3277
+#: sequencer.c:417 sequencer.c:2706 sequencer.c:2907 sequencer.c:2921
+#: sequencer.c:3185
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi hoàn thành “%s”"
-#: sequencer.c:438 sequencer.c:1707 sequencer.c:2818 sequencer.c:3259
-#: sequencer.c:3368 builtin/am.c:244 builtin/commit.c:783 builtin/merge.c:1117
-#: builtin/rebase.c:589
+#: sequencer.c:440 sequencer.c:1613 sequencer.c:2726 sequencer.c:3167
+#: sequencer.c:3276 builtin/am.c:249 builtin/commit.c:787 builtin/merge.c:1120
+#: builtin/rebase.c:593
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "không thể đọc “%s”"
-#: sequencer.c:464
+#: sequencer.c:466
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh %s."
-#: sequencer.c:468
+#: sequencer.c:470
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "chuyển giao các thay đổi của bạn hay tạm cất (stash) chúng để xử lý."
-#: sequencer.c:500
+#: sequencer.c:502
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: chuyển-tiếp-nhanh"
-#: sequencer.c:539 builtin/tag.c:565
+#: sequencer.c:541 builtin/tag.c:565
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Chế độ dọn dẹp không hợp lệ %s"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
-#. "rebase -i".
+#. "rebase".
#.
-#: sequencer.c:633
+#: sequencer.c:635
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: sequencer.c:650
+#: sequencer.c:652
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm"
-#: sequencer.c:664
+#: sequencer.c:666
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "không thể phân giải lần chuyển giao HEAD"
-#: sequencer.c:744
+#: sequencer.c:746
#, c-format
msgid "no key present in '%.*s'"
msgstr "không có khóa hiện diện trong “%.*s”"
-#: sequencer.c:755
+#: sequencer.c:757
#, c-format
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "không thể giải trích dẫn giá trị của “%s”"
-#: sequencer.c:792 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:705
-#: builtin/am.c:797 builtin/merge.c:1114 builtin/rebase.c:1074
+#: sequencer.c:794 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:710
+#: builtin/am.c:802 builtin/merge.c:1117 builtin/rebase.c:1072
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "không thể mở “%s” để đọc"
-#: sequencer.c:802
+#: sequencer.c:804
msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
msgstr "“GIT_AUTHOR_NAME” đã sẵn đưa ra rồi"
-#: sequencer.c:807
+#: sequencer.c:809
msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
msgstr "“GIT_AUTHOR_EMAIL” đã sẵn đưa ra rồi"
-#: sequencer.c:812
+#: sequencer.c:814
msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
msgstr "“GIT_AUTHOR_DATE” đã sẵn đưa ra rồi"
-#: sequencer.c:816
+#: sequencer.c:818
#, c-format
msgid "unknown variable '%s'"
msgstr "không hiểu biến “%s”"
-#: sequencer.c:821
+#: sequencer.c:823
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_NAME”"
-#: sequencer.c:823
+#: sequencer.c:825
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_EMAIL”"
-#: sequencer.c:825
+#: sequencer.c:827
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_DATE”"
-#: sequencer.c:902 sequencer.c:1427
-msgid "malformed ident line"
-msgstr "thụt đầu dòng dị hình"
-
-#: sequencer.c:925
+#: sequencer.c:876
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -6395,11 +6670,11 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:1218
+#: sequencer.c:1148
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr "móc “prepare-commit-msg” bị lỗi"
-#: sequencer.c:1224
+#: sequencer.c:1154
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6430,7 +6705,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1237
+#: sequencer.c:1167
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6458,332 +6733,327 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1279
+#: sequencer.c:1209
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao mới hơn đã được tạo"
-#: sequencer.c:1281
+#: sequencer.c:1211
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr ""
"không thể phân tích cú pháp của đối tượng chuyển giao mới hơn đã được tạo"
-#: sequencer.c:1327
+#: sequencer.c:1257
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr "không thể phân giải HEAD sau khi tạo lần chuyển giao"
-#: sequencer.c:1329
+#: sequencer.c:1259
msgid "detached HEAD"
msgstr "đã rời khỏi HEAD"
-#: sequencer.c:1333
+#: sequencer.c:1263
msgid " (root-commit)"
msgstr " (root-commit)"
-#: sequencer.c:1354
+#: sequencer.c:1284
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "không thể phân tích HEAD"
-#: sequencer.c:1356
+#: sequencer.c:1286
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "HEAD %s không phải là một lần chuyển giao!"
-#: sequencer.c:1360 sequencer.c:1458 builtin/commit.c:1569
+#: sequencer.c:1290 sequencer.c:1364 builtin/commit.c:1574
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "không thể phân tích commit (lần chuyển giao) HEAD"
-#: sequencer.c:1411 sequencer.c:2055
+#: sequencer.c:1342 sequencer.c:1968
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "không thể phân tích tác giả của lần chuyển giao"
-#: sequencer.c:1431
-msgid "corrupted author without date information"
-msgstr "tác giả sai hỏng không có thông tin này tháng"
-
-#: sequencer.c:1447 builtin/am.c:1561 builtin/merge.c:684
+#: sequencer.c:1353 builtin/am.c:1566 builtin/merge.c:687
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "lệnh git write-tree gặp lỗi khi ghi một cây"
-#: sequencer.c:1480 sequencer.c:1550
+#: sequencer.c:1386 sequencer.c:1447
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) từ “%s”"
-#: sequencer.c:1516 builtin/am.c:1583 builtin/commit.c:1668 builtin/merge.c:883
-#: builtin/merge.c:908
+#: sequencer.c:1413 builtin/am.c:1588 builtin/commit.c:1673 builtin/merge.c:886
+#: builtin/merge.c:911
msgid "failed to write commit object"
msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao"
-#: sequencer.c:1577
+#: sequencer.c:1474
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao %s"
-#: sequencer.c:1582
+#: sequencer.c:1479
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao cha mẹ “%s”"
-#: sequencer.c:1656 sequencer.c:1767
+#: sequencer.c:1562 sequencer.c:1673
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "không hiểu câu lệnh %d"
-#: sequencer.c:1714 sequencer.c:1739
+#: sequencer.c:1620 sequencer.c:1645
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Đây là tổ hợp của %d lần chuyển giao."
-#: sequencer.c:1724
+#: sequencer.c:1630
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "cần một HEAD để sửa"
-#: sequencer.c:1726 sequencer.c:3304
+#: sequencer.c:1632 sequencer.c:3212
msgid "could not read HEAD"
msgstr "không thể đọc HEAD"
-#: sequencer.c:1728
+#: sequencer.c:1634
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của HEAD"
-#: sequencer.c:1734
+#: sequencer.c:1640
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "không thể ghi “%s”"
-#: sequencer.c:1741 git-rebase--preserve-merges.sh:496
+#: sequencer.c:1647 git-rebase--preserve-merges.sh:496
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ nhất:"
-#: sequencer.c:1749
+#: sequencer.c:1655
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của %s"
-#: sequencer.c:1756
+#: sequencer.c:1662
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ #%d:"
-#: sequencer.c:1762
+#: sequencer.c:1668
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ #%d sẽ bị bỏ qua:"
-#: sequencer.c:1850
+#: sequencer.c:1756
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
-#: sequencer.c:1857
+#: sequencer.c:1763
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "không thể sửa chữa lần chuyển giao gốc"
-#: sequencer.c:1876
+#: sequencer.c:1782
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "lần chuyển giao %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -m."
-#: sequencer.c:1884 sequencer.c:1892
+#: sequencer.c:1790 sequencer.c:1798
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "lần chuyển giao %s không có cha mẹ %d"
-#: sequencer.c:1898
+#: sequencer.c:1804
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "không thể lấy ghi chú lần chuyển giao cho %s"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1917
+#: sequencer.c:1823
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
-#: sequencer.c:1982
+#: sequencer.c:1888
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "không thể đổi tên “%s” thành “%s”"
-#: sequencer.c:2037
+#: sequencer.c:1943
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "không thể hoàn nguyên %s… %s"
-#: sequencer.c:2038
+#: sequencer.c:1944
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "không thể áp dụng miếng vá %s… %s"
-#: sequencer.c:2105
+#: sequencer.c:1961
+#, c-format
+msgid "dropping %s %s -- patch contents already upstream\n"
+msgstr "xóa %s %s -- vá nội dung thượng nguồn đã có\n"
+
+#: sequencer.c:2018
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
-#: sequencer.c:2112
+#: sequencer.c:2025
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
-#: sequencer.c:2189
+#: sequencer.c:2102
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "%s không nhận các đối số: “%s”"
-#: sequencer.c:2198
+#: sequencer.c:2111
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "thiếu đối số cho %s"
-#: sequencer.c:2235
+#: sequencer.c:2142
#, c-format
-msgid "could not parse '%.*s'"
-msgstr "không thể phân tích cú pháp “%.*s”"
+msgid "could not parse '%s'"
+msgstr "không thể phân tích cú pháp “%s”"
-#: sequencer.c:2289
+#: sequencer.c:2203
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "dòng không hợp lệ %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2300
+#: sequencer.c:2214
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "không thể “%s” thể mà không có lần chuyển giao kế trước"
-#: sequencer.c:2348 builtin/rebase.c:172 builtin/rebase.c:197
-#: builtin/rebase.c:223 builtin/rebase.c:248
-#, c-format
-msgid "could not read '%s'."
-msgstr "không thể đọc “%s”."
-
-#: sequencer.c:2384
+#: sequencer.c:2298
msgid "cancelling a cherry picking in progress"
msgstr "đang hủy bỏ thao tác cherry pick đang thực hiện"
-#: sequencer.c:2391
+#: sequencer.c:2305
msgid "cancelling a revert in progress"
msgstr "đang hủy bỏ các thao tác hoàn nguyên đang thực hiện"
-#: sequencer.c:2435
+#: sequencer.c:2349
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "vui lòng sửa lỗi này bằng cách dùng “git rebase --edit-todo”."
-#: sequencer.c:2437
+#: sequencer.c:2351
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
-#: sequencer.c:2442
+#: sequencer.c:2356
msgid "no commits parsed."
msgstr "không có lần chuyển giao nào được phân tích."
-#: sequencer.c:2453
+#: sequencer.c:2367
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr "không thể cherry-pick trong khi hoàn nguyên."
-#: sequencer.c:2455
+#: sequencer.c:2369
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "không thể thực hiện việc hoàn nguyên trong khi đang cherry-pick."
-#: sequencer.c:2533
+#: sequencer.c:2447
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "giá trị cho %s không hợp lệ: %s"
-#: sequencer.c:2630
+#: sequencer.c:2540
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "squash-onto không dùng được"
-#: sequencer.c:2646
+#: sequencer.c:2556
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "bảng tùy chọn dị hình: “%s”"
-#: sequencer.c:2736 sequencer.c:4463
+#: sequencer.c:2644 sequencer.c:4361
msgid "empty commit set passed"
msgstr "lần chuyển giao trống rỗng đặt là hợp quy cách"
-#: sequencer.c:2752
+#: sequencer.c:2660
msgid "revert is already in progress"
msgstr "có thao tác hoàn nguyên đang được thực hiện"
-#: sequencer.c:2754
+#: sequencer.c:2662
#, c-format
msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "hãy thử \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
-#: sequencer.c:2757
+#: sequencer.c:2665
msgid "cherry-pick is already in progress"
msgstr "có thao tác “cherry-pick” đang được thực hiện"
-#: sequencer.c:2759
+#: sequencer.c:2667
#, c-format
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
-#: sequencer.c:2773
+#: sequencer.c:2681
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "không thể tạo thư mục xếp dãy “%s”"
-#: sequencer.c:2788
+#: sequencer.c:2696
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "không thể khóa HEAD"
-#: sequencer.c:2848 sequencer.c:4209
+#: sequencer.c:2756 sequencer.c:4099
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr "không cherry-pick hay hoàn nguyên trong tiến trình"
-#: sequencer.c:2850 sequencer.c:2861
+#: sequencer.c:2758 sequencer.c:2769
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "không thể phân giải HEAD"
-#: sequencer.c:2852 sequencer.c:2896
+#: sequencer.c:2760 sequencer.c:2804
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
-#: sequencer.c:2882 builtin/grep.c:736
+#: sequencer.c:2790 builtin/grep.c:724
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "không mở được “%s”"
-#: sequencer.c:2884
+#: sequencer.c:2792
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "không thể đọc “%s”: %s"
-#: sequencer.c:2885
+#: sequencer.c:2793
msgid "unexpected end of file"
msgstr "gặp kết thúc tập tin đột xuất"
-#: sequencer.c:2891
+#: sequencer.c:2799
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr "tập tin HEAD “pre-cherry-pick” đã lưu “%s” bị hỏng"
-#: sequencer.c:2902
+#: sequencer.c:2810
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Bạn có lẽ đã có HEAD đã bị di chuyển đi, Không thể tua, kiểm tra HEAD của "
"bạn!"
-#: sequencer.c:2943
+#: sequencer.c:2851
msgid "no revert in progress"
msgstr "không có tiến trình hoàn nguyên nào"
-#: sequencer.c:2951
+#: sequencer.c:2859
msgid "no cherry-pick in progress"
msgstr "không có cherry-pick đang được thực hiện"
-#: sequencer.c:2961
+#: sequencer.c:2869
msgid "failed to skip the commit"
msgstr "gặp lỗi khi bỏ qua đối tượng chuyển giao"
-#: sequencer.c:2968
+#: sequencer.c:2876
msgid "there is nothing to skip"
msgstr "ở đây không có gì để mà bỏ qua cả"
-#: sequencer.c:2971
+#: sequencer.c:2879
#, c-format
msgid ""
"have you committed already?\n"
@@ -6792,21 +7062,21 @@ msgstr ""
"bạn đã sẵn sàng chuyển giao chưa?\n"
"thử \"git %s --continue\""
-#: sequencer.c:3095 sequencer.c:4121
+#: sequencer.c:3003 sequencer.c:4011
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "không thể cập nhật %s"
-#: sequencer.c:3134 sequencer.c:4101
+#: sequencer.c:3042 sequencer.c:3991
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "không thể đọc HEAD"
-#: sequencer.c:3151
+#: sequencer.c:3059
#, c-format
msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”"
-#: sequencer.c:3159
+#: sequencer.c:3067
#, c-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -6825,22 +7095,22 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3169
+#: sequencer.c:3077
#, c-format
msgid "Could not apply %s... %.*s"
msgstr "Không thể áp dụng %s… %.*s"
-#: sequencer.c:3176
+#: sequencer.c:3084
#, c-format
msgid "Could not merge %.*s"
msgstr "Không hòa trộn %.*s"
-#: sequencer.c:3190 sequencer.c:3194 builtin/difftool.c:641
+#: sequencer.c:3098 sequencer.c:3102 builtin/difftool.c:641
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”"
-#: sequencer.c:3221
+#: sequencer.c:3129
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -6855,11 +7125,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3227
+#: sequencer.c:3135
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "và tạo các thay đổi bảng mục lục và/hay cây làm việc\n"
-#: sequencer.c:3233
+#: sequencer.c:3141
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -6876,72 +7146,72 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3294
+#: sequencer.c:3202
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "tên nhãn dị hình: “%.*s”"
-#: sequencer.c:3348
+#: sequencer.c:3256
msgid "writing fake root commit"
msgstr "ghi lần chuyển giao gốc giả"
-#: sequencer.c:3353
+#: sequencer.c:3261
msgid "writing squash-onto"
msgstr "đang ghi squash-onto"
-#: sequencer.c:3391 builtin/rebase.c:876 builtin/rebase.c:882
+#: sequencer.c:3299 builtin/rebase.c:880 builtin/rebase.c:886
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "gặp lỗi khi tìm cây của %s"
-#: sequencer.c:3436
+#: sequencer.c:3344
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "không thể phân giải “%s”"
-#: sequencer.c:3467
+#: sequencer.c:3375
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "không thể hòa trộn mà không có một điểm xét duyệt hiện tại"
-#: sequencer.c:3489
+#: sequencer.c:3397
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "không thể phân tích “%.*s”"
-#: sequencer.c:3498
+#: sequencer.c:3406
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "chẳng có gì để hòa trộn: “%.*s”"
-#: sequencer.c:3510
+#: sequencer.c:3418
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "hòa trộn octopus không thể được thực thi trên đỉnh của một [new root]"
-#: sequencer.c:3526
+#: sequencer.c:3434
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "không thể lấy chú thích của lần chuyển giao của “%s”"
-#: sequencer.c:3688
+#: sequencer.c:3594
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "không thể ngay cả khi thử hòa trộn “%.*s”"
-#: sequencer.c:3704
+#: sequencer.c:3610
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "merge: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: sequencer.c:3773 builtin/rebase.c:733
+#: sequencer.c:3679 builtin/rebase.c:737
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Đã áp dụng autostash.\n"
-#: sequencer.c:3785
+#: sequencer.c:3691
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "không thử lưu “%s”"
-#: sequencer.c:3788 builtin/rebase.c:749 git-rebase--preserve-merges.sh:113
+#: sequencer.c:3694 builtin/rebase.c:753 git-rebase--preserve-merges.sh:113
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -6953,31 +7223,26 @@ msgstr ""
"Bạn có thể chạy lệnh \"git stash pop\" hay \"git stash drop\" bất kỳ lúc "
"nào.\n"
-#: sequencer.c:3849
-#, c-format
-msgid "could not checkout %s"
-msgstr "không thể lấy ra %s"
-
-#: sequencer.c:3863
+#: sequencer.c:3755
#, c-format
msgid "%s: not a valid OID"
msgstr "%s không phải là một OID hợp lệ"
-#: sequencer.c:3868 git-rebase--preserve-merges.sh:779
+#: sequencer.c:3760 git-rebase--preserve-merges.sh:779
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "không thể tách rời HEAD"
-#: sequencer.c:3883
+#: sequencer.c:3775
#, c-format
msgid "Stopped at HEAD\n"
msgstr "Dừng lại ở HEAD\n"
-#: sequencer.c:3885
+#: sequencer.c:3777
#, c-format
msgid "Stopped at %s\n"
msgstr "Dừng lại ở %s\n"
-#: sequencer.c:3893
+#: sequencer.c:3785
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -6998,48 +7263,48 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3979
+#: sequencer.c:3869
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Dừng lại ở %s… %.*s\n"
-#: sequencer.c:4050
+#: sequencer.c:3940
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "không hiểu câu lệnh %d"
-#: sequencer.c:4109
+#: sequencer.c:3999
msgid "could not read orig-head"
msgstr "không thể đọc orig-head"
-#: sequencer.c:4114
+#: sequencer.c:4004
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "không thể đọc “onto”."
-#: sequencer.c:4128
+#: sequencer.c:4018
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "không thể cập nhật HEAD thành %s"
-#: sequencer.c:4221
+#: sequencer.c:4111
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "không thể cải tổ: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
-#: sequencer.c:4230
+#: sequencer.c:4120
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "không thể tu bỏ một lần chuyển giao không tồn tại"
-#: sequencer.c:4232
+#: sequencer.c:4122
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "tập tin không hợp lệ: “%s”"
-#: sequencer.c:4234
+#: sequencer.c:4124
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "nội dung không hợp lệ: “%s”"
-#: sequencer.c:4237
+#: sequencer.c:4127
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -7049,69 +7314,59 @@ msgstr ""
"Bạn có các thay đổi chưa chuyển giao trong thư mục làm việc. Vui lòng\n"
"chuyển giao chúng trước và sau đó chạy lệnh “git rebase --continue” lần nữa."
-#: sequencer.c:4273 sequencer.c:4312
+#: sequencer.c:4163 sequencer.c:4202
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "không thể ghi tập tin: “%s”"
-#: sequencer.c:4327
+#: sequencer.c:4217
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "không thể xóa bỏ CHERRY_PICK_HEAD"
-#: sequencer.c:4334
+#: sequencer.c:4224
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "không thể chuyển giao các thay đổi đã đưa lên bệ phóng."
-#: sequencer.c:4440
+#: sequencer.c:4338
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: không thể cherry-pick một %s"
-#: sequencer.c:4444
+#: sequencer.c:4342
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: điểm xét duyệt sai"
-#: sequencer.c:4479
+#: sequencer.c:4377
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "không thể hoàn nguyên một lần chuyển giao khởi tạo"
-#: sequencer.c:4952
+#: sequencer.c:4846
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: các tùy chọn được không xử lý"
-#: sequencer.c:4955
+#: sequencer.c:4849
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: lỗi chuẩn bị điểm hiệu chỉnh"
-#: sequencer.c:5113
-msgid ""
-"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
-"continue'.\n"
-"Or you can abort the rebase with 'git rebase --abort'.\n"
-msgstr ""
-"Bạn có thể sửa nó bằng “git rebase --edit-todo” và sau đó chạy “git rebase --"
-"continue”.\n"
-"Hoặc là bạn có thể bãi bỏ việc cải tổ bằng “git rebase --abort”.\n"
-
-#: sequencer.c:5226 sequencer.c:5243
+#: sequencer.c:5083 sequencer.c:5100
msgid "nothing to do"
msgstr "không có gì để làm"
-#: sequencer.c:5257
+#: sequencer.c:5119
msgid "could not skip unnecessary pick commands"
msgstr "không thể bỏ qua các lệnh cậy (pick) không cần thiết"
-#: sequencer.c:5351
+#: sequencer.c:5213
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "văn lệnh đã sẵn được sắp đặt rồi."
#: setup.c:124
#, c-format
-msgid "'%s' is outside repository"
-msgstr "“%s” ở ngoài một kho chứa"
+msgid "'%s' is outside repository at '%s'"
+msgstr "“%s” ngoài một kho chứa tại '%s'"
-#: setup.c:174
+#: setup.c:175
#, c-format
msgid ""
"%s: no such path in the working tree.\n"
@@ -7121,7 +7376,7 @@ msgstr ""
"Dùng “git <lệnh> -- <đường/dẫn>…” để chỉ định đường dẫn mà nó không tồn tại "
"một cách nội bộ."
-#: setup.c:187
+#: setup.c:188
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
@@ -7133,12 +7388,12 @@ msgstr ""
"Dùng “--” để ngăn cách các đường dẫn khỏi điểm xem xét, như thế này:\n"
"“git <lệnh> [<điểm xem xét>…] -- [<tập tin>…]”"
-#: setup.c:236
+#: setup.c:254
#, c-format
msgid "option '%s' must come before non-option arguments"
msgstr "tùy chọn “%s” phải trước các đối số đầu tiên không có tùy chọn"
-#: setup.c:255
+#: setup.c:273
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
@@ -7149,92 +7404,92 @@ msgstr ""
"Dùng “--” để ngăn cách các đường dẫn khỏi điểm xem xét, như thế này:\n"
"“git <lệnh> [<điểm xem xét>…] -- [<tập tin>…]”"
-#: setup.c:391
+#: setup.c:409
msgid "unable to set up work tree using invalid config"
msgstr "không thể cài đặt thư mục làm việc sử dụng cấu hình không hợp lệ"
-#: setup.c:395
+#: setup.c:413
msgid "this operation must be run in a work tree"
msgstr "thao tác này phải được thực hiện trong thư mục làm việc"
-#: setup.c:541
+#: setup.c:559
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "Cần phiên bản kho git <= %d, nhưng lại nhận được %d"
-#: setup.c:549
+#: setup.c:567
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "tìm thấy phần mở rộng kho chưa biết:"
-#: setup.c:568
+#: setup.c:586
#, c-format
msgid "error opening '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”"
-#: setup.c:570
+#: setup.c:588
#, c-format
msgid "too large to be a .git file: '%s'"
msgstr "tập tin .git là quá lớn: “%s”"
-#: setup.c:572
+#: setup.c:590
#, c-format
msgid "error reading %s"
msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
-#: setup.c:574
+#: setup.c:592
#, c-format
msgid "invalid gitfile format: %s"
msgstr "định dạng tập tin git không hợp lệ: %s"
-#: setup.c:576
+#: setup.c:594
#, c-format
msgid "no path in gitfile: %s"
msgstr "không có đường dẫn trong tập tin git: %s"
-#: setup.c:578
+#: setup.c:596
#, c-format
msgid "not a git repository: %s"
msgstr "không phải là kho git: %s"
-#: setup.c:677
+#: setup.c:695
#, c-format
msgid "'$%s' too big"
msgstr "“$%s” quá lớn"
-#: setup.c:691
+#: setup.c:709
#, c-format
msgid "not a git repository: '%s'"
msgstr "không phải là kho git: “%s”"
-#: setup.c:720 setup.c:722 setup.c:753
+#: setup.c:738 setup.c:740 setup.c:771
#, c-format
msgid "cannot chdir to '%s'"
msgstr "không thể chdir (chuyển đổi thư mục) sang “%s”"
-#: setup.c:725 setup.c:781 setup.c:791 setup.c:830 setup.c:838
+#: setup.c:743 setup.c:799 setup.c:809 setup.c:848 setup.c:856
msgid "cannot come back to cwd"
msgstr "không thể quay lại cwd"
-#: setup.c:852
+#: setup.c:870
#, c-format
msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%*s%s%s”"
-#: setup.c:1090
+#: setup.c:1108
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "Không thể đọc thư mục làm việc hiện hành"
-#: setup.c:1099 setup.c:1105
+#: setup.c:1117 setup.c:1123
#, c-format
msgid "cannot change to '%s'"
msgstr "không thể chuyển sang “%s”"
-#: setup.c:1110
+#: setup.c:1128
#, c-format
msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr "không phải là kho git (hoặc bất kỳ thư mục cha mẹ nào): %s"
-#: setup.c:1116
+#: setup.c:1134
#, c-format
msgid ""
"not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -7244,7 +7499,7 @@ msgstr ""
"Dừng tại biên của hệ thống tập tin (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM chưa "
"đặt)."
-#: setup.c:1227
+#: setup.c:1245
#, c-format
msgid ""
"problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -7253,15 +7508,15 @@ msgstr ""
"gặp vấn đề với giá trị chế độ tập tin core.sharedRepository (0%.3o).\n"
"người sở hữu tập tin phải luôn có quyền đọc và ghi."
-#: setup.c:1271
+#: setup.c:1289
msgid "open /dev/null or dup failed"
msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null” hay dup"
-#: setup.c:1286
+#: setup.c:1304
msgid "fork failed"
msgstr "gặp lỗi khi rẽ nhánh tiến trình"
-#: setup.c:1291
+#: setup.c:1309
msgid "setsid failed"
msgstr "setsid gặp lỗi"
@@ -7342,195 +7597,195 @@ msgstr "mmap gặp lỗi"
msgid "object file %s is empty"
msgstr "tập tin đối tượng %s trống rỗng"
-#: sha1-file.c:1252 sha1-file.c:2392
+#: sha1-file.c:1263 sha1-file.c:2443
#, c-format
msgid "corrupt loose object '%s'"
msgstr "đối tượng mất hỏng “%s”"
-#: sha1-file.c:1254 sha1-file.c:2396
+#: sha1-file.c:1265 sha1-file.c:2447
#, c-format
msgid "garbage at end of loose object '%s'"
msgstr "gặp rác tại cuối của đối tượng bị mất “%s”"
-#: sha1-file.c:1296
+#: sha1-file.c:1307
msgid "invalid object type"
msgstr "kiểu đối tượng không hợp lệ"
-#: sha1-file.c:1380
+#: sha1-file.c:1391
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
msgstr "không thể giải nén phần đầu gói %s với --allow-unknown-type"
-#: sha1-file.c:1383
+#: sha1-file.c:1394
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header"
msgstr "không thể giải gói phần đầu %s"
-#: sha1-file.c:1389
+#: sha1-file.c:1400
#, c-format
msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
msgstr "không thể phân tích phần đầu gói %s với --allow-unknown-type"
-#: sha1-file.c:1392
+#: sha1-file.c:1403
#, c-format
msgid "unable to parse %s header"
msgstr "không thể phân tích phần đầu của “%s”"
-#: sha1-file.c:1584
+#: sha1-file.c:1629
#, c-format
msgid "failed to read object %s"
msgstr "gặp lỗi khi đọc đối tượng “%s”"
-#: sha1-file.c:1588
+#: sha1-file.c:1633
#, c-format
msgid "replacement %s not found for %s"
msgstr "c%s thay thế không được tìm thấy cho %s"
-#: sha1-file.c:1592
+#: sha1-file.c:1637
#, c-format
msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "đối tượng mất %s (được lưu trong %s) bị hỏng"
-#: sha1-file.c:1596
+#: sha1-file.c:1641
#, c-format
msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "đối tượng đã đóng gói %s (được lưu trong %s) bị hỏng"
-#: sha1-file.c:1699
+#: sha1-file.c:1746
#, c-format
msgid "unable to write file %s"
msgstr "không thể ghi tập tin %s"
-#: sha1-file.c:1706
+#: sha1-file.c:1753
#, c-format
msgid "unable to set permission to '%s'"
msgstr "không thể đặt quyền thành “%s”"
-#: sha1-file.c:1713
+#: sha1-file.c:1760
msgid "file write error"
msgstr "lỗi ghi tập tin"
-#: sha1-file.c:1732
+#: sha1-file.c:1780
msgid "error when closing loose object file"
msgstr "gặp lỗi trong khi đóng tập tin đối tượng"
-#: sha1-file.c:1797
+#: sha1-file.c:1845
#, c-format
msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
msgstr ""
"không đủ thẩm quyền để thêm một đối tượng vào cơ sở dữ liệu kho chứa %s"
-#: sha1-file.c:1799
+#: sha1-file.c:1847
msgid "unable to create temporary file"
msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
-#: sha1-file.c:1823
+#: sha1-file.c:1871
msgid "unable to write loose object file"
msgstr "không thể ghi tập tin đối tượng đã mất"
-#: sha1-file.c:1829
+#: sha1-file.c:1877
#, c-format
msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
msgstr "không thể xả nén đối tượng mới %s (%d)"
-#: sha1-file.c:1833
+#: sha1-file.c:1881
#, c-format
msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
msgstr "deflateEnd trên đối tượng %s gặp lỗi (%d)"
-#: sha1-file.c:1837
+#: sha1-file.c:1885
#, c-format
msgid "confused by unstable object source data for %s"
msgstr "chưa rõ ràng baowir dữ liệu nguồn đối tượng không ổn định cho %s"
-#: sha1-file.c:1847 builtin/pack-objects.c:925
+#: sha1-file.c:1895 builtin/pack-objects.c:1054
#, c-format
msgid "failed utime() on %s"
msgstr "gặp lỗi utime() trên “%s”"
-#: sha1-file.c:1922
+#: sha1-file.c:1972
#, c-format
msgid "cannot read object for %s"
msgstr "không thể đọc đối tượng cho %s"
-#: sha1-file.c:1962
+#: sha1-file.c:2011
msgid "corrupt commit"
msgstr "lần chuyển giao sai hỏng"
-#: sha1-file.c:1970
+#: sha1-file.c:2019
msgid "corrupt tag"
msgstr "thẻ sai hỏng"
-#: sha1-file.c:2069
+#: sha1-file.c:2119
#, c-format
msgid "read error while indexing %s"
msgstr "gặp lỗi đọc khi đánh mục lục %s"
-#: sha1-file.c:2072
+#: sha1-file.c:2122
#, c-format
msgid "short read while indexing %s"
msgstr "không đọc ngắn khi đánh mục lục %s"
-#: sha1-file.c:2145 sha1-file.c:2154
+#: sha1-file.c:2195 sha1-file.c:2205
#, c-format
msgid "%s: failed to insert into database"
msgstr "%s: gặp lỗi khi thêm vào cơ sở dữ liệu"
-#: sha1-file.c:2160
+#: sha1-file.c:2211
#, c-format
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "%s: kiểu tập tin không được hỗ trợ"
-#: sha1-file.c:2184
+#: sha1-file.c:2235
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "%s không phải là một đối tượng hợp lệ"
-#: sha1-file.c:2186
+#: sha1-file.c:2237
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "%s không phải là một đối tượng “%s” hợp lệ"
-#: sha1-file.c:2213 builtin/index-pack.c:155
+#: sha1-file.c:2264 builtin/index-pack.c:155
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "không thể mở %s"
-#: sha1-file.c:2403 sha1-file.c:2455
+#: sha1-file.c:2454 sha1-file.c:2507
#, c-format
msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
msgstr "mã băm không khớp cho %s (cần %s)"
-#: sha1-file.c:2427
+#: sha1-file.c:2478
#, c-format
msgid "unable to mmap %s"
msgstr "không thể mmap %s"
-#: sha1-file.c:2432
+#: sha1-file.c:2483
#, c-format
msgid "unable to unpack header of %s"
msgstr "không thể giải gói phần đầu của “%s”"
-#: sha1-file.c:2438
+#: sha1-file.c:2489
#, c-format
msgid "unable to parse header of %s"
msgstr "không thể phân tích phần đầu của “%s”"
-#: sha1-file.c:2449
+#: sha1-file.c:2500
#, c-format
msgid "unable to unpack contents of %s"
msgstr "không thể giải gói nội dung của “%s”"
-#: sha1-name.c:487
+#: sha1-name.c:486
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "tóm lược SHA1 %s chưa rõ ràng"
-#: sha1-name.c:498
+#: sha1-name.c:497
msgid "The candidates are:"
msgstr "Các ứng cử là:"
-#: sha1-name.c:797
+#: sha1-name.c:796
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -7554,57 +7809,123 @@ msgstr ""
"này\n"
"bằng cách chạy lệnh \"git config advice.objectNameWarning false\""
+#: sha1-name.c:916
+#, c-format
+msgid "log for '%.*s' only goes back to %s"
+msgstr "nhật ký cho '%.*s' chỉ đi lại cho %s"
+
+#: sha1-name.c:924
+#, c-format
+msgid "log for '%.*s' only has %d entries"
+msgstr "nhật ký cho '%.*s' chỉ có %d mục"
+
+#: sha1-name.c:1689
+#, c-format
+msgid "path '%s' exists on disk, but not in '%.*s'"
+msgstr "đường dẫn “%s” có ở trên đĩa, nhưng không trong “%.*s”"
+
+#: sha1-name.c:1695
+#, c-format
+msgid ""
+"path '%s' exists, but not '%s'\n"
+"hint: Did you mean '%.*s:%s' aka '%.*s:./%s'?"
+msgstr ""
+"đường dẫn '%s' tồn tại, nhưng không phải '%s'\n"
+"gợi ý: Có phải ý bạn là '%.*s:%s' aka '%.*s:./%s'?"
+
+#: sha1-name.c:1704
+#, c-format
+msgid "path '%s' does not exist in '%.*s'"
+msgstr "đường dẫn “%s” không tồn tại trong '%.*s'"
+
+#: sha1-name.c:1732
+#, c-format
+msgid ""
+"path '%s' is in the index, but not at stage %d\n"
+"hint: Did you mean ':%d:%s'?"
+msgstr ""
+"đường dẫn '%s' nằm trong chỉ mục, nhưng không phải ở giai đoạn %d\n"
+"gợi ý: Có phải ý bạn là ':%d:%s'?"
+
+#: sha1-name.c:1748
+#, c-format
+msgid ""
+"path '%s' is in the index, but not '%s'\n"
+"hint: Did you mean ':%d:%s' aka ':%d:./%s'?"
+msgstr ""
+"đường dẫn '%s' nằm trong chỉ mục, nhưng không phải '%s'\n"
+"gợi ý: Có phải ý bạn là ':% d:%s ' aka ':%d:./%s'?"
+
+#: sha1-name.c:1756
+#, c-format
+msgid "path '%s' exists on disk, but not in the index"
+msgstr "đường dẫn '%s' tồn tại trên đĩa, nhưng không có trong chỉ mục"
+
+#: sha1-name.c:1758
+#, c-format
+msgid "path '%s' does not exist (neither on disk nor in the index)"
+msgstr "đường dẫn “%s” không tồn tại (không trên đĩa cũng không trong mục lục)"
+
+#: sha1-name.c:1771
+msgid "relative path syntax can't be used outside working tree"
+msgstr "cú pháp đường dẫn tương đối không thể thể dùng ngoài cây làm việc"
+
+#: sha1-name.c:1909
+#, c-format
+msgid "invalid object name '%.*s'."
+msgstr "'%.*s' không phải là tên đối tượng hợp lệ"
+
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte
-#: strbuf.c:822
+#: strbuf.c:837
#, c-format
msgid "%u.%2.2u GiB"
msgstr "%u.%2.2u GiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte/second
-#: strbuf.c:824
+#: strbuf.c:839
#, c-format
msgid "%u.%2.2u GiB/s"
msgstr "%u.%2.2u GiB/giây"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte
-#: strbuf.c:832
+#: strbuf.c:847
#, c-format
msgid "%u.%2.2u MiB"
msgstr "%u.%2.2u MiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte/second
-#: strbuf.c:834
+#: strbuf.c:849
#, c-format
msgid "%u.%2.2u MiB/s"
msgstr "%u.%2.2u MiB/giây"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte
-#: strbuf.c:841
+#: strbuf.c:856
#, c-format
msgid "%u.%2.2u KiB"
msgstr "%u.%2.2u KiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte/second
-#: strbuf.c:843
+#: strbuf.c:858
#, c-format
msgid "%u.%2.2u KiB/s"
msgstr "%u.%2.2u KiB/giây"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte
-#: strbuf.c:849
+#: strbuf.c:864
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
msgstr[0] "%u byte"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte/second
-#: strbuf.c:851
+#: strbuf.c:866
#, c-format
msgid "%u byte/s"
msgid_plural "%u bytes/s"
msgstr[0] "%u byte/giây"
-#: strbuf.c:1149
+#: strbuf.c:1164
#, c-format
msgid "could not edit '%s'"
msgstr "không thể sửa “%s”"
@@ -7639,57 +7960,128 @@ msgstr "trong mô-đun-con không có gì “%s”"
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Đặc tả đường dẫn “%s” thì ở trong mô-đun-con “%.*s”"
+#: submodule.c:434
+#, c-format
+msgid "bad --ignore-submodules argument: %s"
+msgstr "đối số --ignore-submodules sai: %s"
+
+#: submodule.c:815
+#, c-format
+msgid ""
+"Submodule in commit %s at path: '%s' collides with a submodule named the "
+"same. Skipping it."
+msgstr ""
+"Mô-đun-con trong lần chuyển giao %s tại đường dẫn: '%s' va chạm với mô-đun-"
+"con cùng tên. Nên bỏ qua nó."
+
#: submodule.c:910
#, c-format
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr ""
"mục tin mô-đun-con “%s” (%s) là một %s, không phải là một lần chuyển giao"
-#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:2016
+#: submodule.c:995
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not run 'git rev-list <commits> --not --remotes -n 1' command in "
+"submodule %s"
+msgstr ""
+"Không thể chạy lệnh “git rev-list <các lần chuyển giao> --not --remotes -n "
+"1” trong mô-đun-con “%s”"
+
+#: submodule.c:1118
+#, c-format
+msgid "process for submodule '%s' failed"
+msgstr "xử lý cho mô-đun-con “%s” gặp lỗi"
+
+#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:2045
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Gặp lỗi khi phân giải HEAD như là một tham chiếu hợp lệ."
-#: submodule.c:1481
+#: submodule.c:1158
+#, c-format
+msgid "Pushing submodule '%s'\n"
+msgstr "Đẩy lên mô-đun-con “%s”\n"
+
+#: submodule.c:1161
+#, c-format
+msgid "Unable to push submodule '%s'\n"
+msgstr "Không thể đẩy lên mô-đun-con “%s”\n"
+
+#: submodule.c:1453
#, c-format
-msgid "Could not access submodule '%s'"
-msgstr "Không thể truy cập mô-đun-con “%s”"
+msgid "Fetching submodule %s%s\n"
+msgstr "Đang lấy về mô-đun-con %s%s\n"
-#: submodule.c:1651
+#: submodule.c:1483
+#, c-format
+msgid "Could not access submodule '%s'\n"
+msgstr "Không thể truy cập mô-đun-con “%s”\n"
+
+#: submodule.c:1637
+#, c-format
+msgid ""
+"Errors during submodule fetch:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Có lỗi khi lấy về mô-đun-con:\n"
+" “%s”"
+
+#: submodule.c:1662
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "không nhận ra “%s” là một kho git"
-#: submodule.c:1789
+#: submodule.c:1679
+#, c-format
+msgid "Could not run 'git status --porcelain=2' in submodule %s"
+msgstr "Không thể chạy “git status --porcelain=2” trong mô-đun-con “%s”"
+
+#: submodule.c:1720
+#, c-format
+msgid "'git status --porcelain=2' failed in submodule %s"
+msgstr "“git status --porcelain=2” gặp lỗi trong mô-đun-con “%s”"
+
+#: submodule.c:1800
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "không thể lấy thống kê “git status” trong mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:1802
+#: submodule.c:1813
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "không thể chạy “git status” trong mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:1817
+#: submodule.c:1828
#, c-format
msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
msgstr "Không thể đặt core.worktree trong mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:1907
+#: submodule.c:1855 submodule.c:2165
+#, c-format
+msgid "could not recurse into submodule '%s'"
+msgstr "không thể đệ quy vào trong mô-đun-con “%s”"
+
+#: submodule.c:1876
+msgid "could not reset submodule index"
+msgstr "không thể đặt lại mục lục của mô-đun-con"
+
+#: submodule.c:1918
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "mô-đun-con “%s” có mục lục còn bẩn"
-#: submodule.c:1959
+#: submodule.c:1970
#, c-format
msgid "Submodule '%s' could not be updated."
msgstr "Mô-đun-con “%s” không thể được cập nhật."
-#: submodule.c:2027
+#: submodule.c:2038
#, c-format
msgid "submodule git dir '%s' is inside git dir '%.*s'"
msgstr "thư mục git mô đun con '%s' là bên trong git DIR '%.*s'"
-#: submodule.c:2048
+#: submodule.c:2059
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -7697,17 +8089,17 @@ msgstr ""
"relocate_gitdir cho mô-đun-con “%s” với nhiều hơn một cây làm việc là chưa "
"được hỗ trợ"
-#: submodule.c:2060 submodule.c:2119
+#: submodule.c:2071 submodule.c:2130
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "không thể tìm kiếm tên cho mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:2064
+#: submodule.c:2075
#, c-format
msgid "refusing to move '%s' into an existing git dir"
msgstr "từ chối di chuyển ' %s ' vào trong một thư mục git sẵn có"
-#: submodule.c:2071
+#: submodule.c:2082
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -7718,16 +8110,11 @@ msgstr ""
"“%s” sang\n"
"“%s”\n"
-#: submodule.c:2154
-#, c-format
-msgid "could not recurse into submodule '%s'"
-msgstr "không thể đệ quy vào trong mô-đun-con “%s”"
-
-#: submodule.c:2198
+#: submodule.c:2209
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về ls-files trong .."
-#: submodule.c:2237
+#: submodule.c:2248
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "ls-tree trả về mã không như mong đợi %d"
@@ -7753,7 +8140,7 @@ msgstr ""
msgid "invalid value for %s"
msgstr "giá trị cho %s không hợp lệ"
-#: submodule-config.c:769
+#: submodule-config.c:765
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "Không thể cập nhật mục .gitmodules %s"
@@ -7769,7 +8156,7 @@ msgstr "chạy lệnh kéo theo “%s” gặp lỗi"
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "không hiểu giá trị “%s” cho khóa “%s”"
-#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:295
+#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:298 builtin/remote.c:323
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "nhiều hơn một %s"
@@ -7901,7 +8288,7 @@ msgstr "Bãi bỏ."
msgid "failed to push all needed submodules"
msgstr "gặp lỗi khi đẩy dữ liệu của tất cả các mô-đun-con cần thiết"
-#: transport.c:1345 transport-helper.c:656
+#: transport.c:1345 transport-helper.c:657
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "thao tác không được gia thức hỗ trợ"
@@ -7914,7 +8301,7 @@ msgstr "ghi đầy đủ lên bộ hỗ trợ máy chủ gặp lỗi"
msgid "unable to find remote helper for '%s'"
msgstr "không thể tìm thấy bộ hỗ trợ máy chủ cho “%s”"
-#: transport-helper.c:160 transport-helper.c:570
+#: transport-helper.c:160 transport-helper.c:571
msgid "can't dup helper output fd"
msgstr "không thể nhân đôi fd dầu ra bộ hỗ trợ"
@@ -7931,100 +8318,100 @@ msgstr ""
msgid "this remote helper should implement refspec capability"
msgstr "bộ hỗ trợ máy chủ này cần phải thực thi capability đặc tả tham chiếu"
-#: transport-helper.c:284 transport-helper.c:424
+#: transport-helper.c:284 transport-helper.c:425
#, c-format
msgid "%s unexpectedly said: '%s'"
msgstr "%s said bất ngờ: “%s”"
-#: transport-helper.c:413
+#: transport-helper.c:414
#, c-format
msgid "%s also locked %s"
msgstr "%s cũng khóa %s"
-#: transport-helper.c:492
+#: transport-helper.c:493
msgid "couldn't run fast-import"
msgstr "không thể chạy fast-import"
-#: transport-helper.c:515
+#: transport-helper.c:516
msgid "error while running fast-import"
msgstr "gặp lỗi trong khi chạy fast-import"
-#: transport-helper.c:544 transport-helper.c:1133
+#: transport-helper.c:545 transport-helper.c:1134
#, c-format
msgid "could not read ref %s"
msgstr "không thể đọc tham chiếu %s"
-#: transport-helper.c:589
+#: transport-helper.c:590
#, c-format
msgid "unknown response to connect: %s"
msgstr "không hiểu đáp ứng để kết nối: %s"
-#: transport-helper.c:611
+#: transport-helper.c:612
msgid "setting remote service path not supported by protocol"
msgstr "giao thức này không hỗ trợ cài đặt đường dẫn dịch vụ máy chủ"
-#: transport-helper.c:613
+#: transport-helper.c:614
msgid "invalid remote service path"
msgstr "đường dẫn dịch vụ máy chủ không hợp lệ"
-#: transport-helper.c:659
+#: transport-helper.c:660
#, c-format
msgid "can't connect to subservice %s"
msgstr "không thể kết nối đến dịch vụ phụ %s"
-#: transport-helper.c:735
+#: transport-helper.c:736
#, c-format
msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
msgstr "cần ok/error, nhưng bộ hỗ trợ lại nói “%s”"
-#: transport-helper.c:788
+#: transport-helper.c:789
#, c-format
msgid "helper reported unexpected status of %s"
msgstr "bộ hỗ trợ báo cáo rằng không cần tình trạng của %s"
-#: transport-helper.c:849
+#: transport-helper.c:850
#, c-format
msgid "helper %s does not support dry-run"
msgstr "helper %s không hỗ trợ dry-run"
-#: transport-helper.c:852
+#: transport-helper.c:853
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed"
msgstr "helper %s không hỗ trợ --signed"
-#: transport-helper.c:855
+#: transport-helper.c:856
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
msgstr "helper %s không hỗ trợ --signed=if-asked"
-#: transport-helper.c:860
+#: transport-helper.c:861
#, c-format
msgid "helper %s does not support --atomic"
msgstr "helper %s không hỗ trợ --atomic"
-#: transport-helper.c:866
+#: transport-helper.c:867
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'push-option'"
msgstr "helper %s không hỗ trợ “push-option”"
-#: transport-helper.c:964
+#: transport-helper.c:965
msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
msgstr "remote-helper không hỗ trợ push; cần đặc tả tham chiếu"
-#: transport-helper.c:969
+#: transport-helper.c:970
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'force'"
msgstr "helper %s không hỗ trợ “force”"
-#: transport-helper.c:1016
+#: transport-helper.c:1017
msgid "couldn't run fast-export"
msgstr "không thể chạy fast-export"
-#: transport-helper.c:1021
+#: transport-helper.c:1022
msgid "error while running fast-export"
msgstr "gặp lỗi trong khi chạy fast-export"
-#: transport-helper.c:1046
+#: transport-helper.c:1047
#, c-format
msgid ""
"No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -8034,68 +8421,63 @@ msgstr ""
"cả.\n"
"Tuy nhiên bạn nên chỉ định một nhánh như “master” chẳng hạn.\n"
-#: transport-helper.c:1119
+#: transport-helper.c:1120
#, c-format
msgid "malformed response in ref list: %s"
msgstr "đáp ứng sai dạng trong danh sách tham chiếu: %s"
-#: transport-helper.c:1271
+#: transport-helper.c:1272
#, c-format
msgid "read(%s) failed"
msgstr "read(%s) gặp lỗi"
-#: transport-helper.c:1298
+#: transport-helper.c:1299
#, c-format
msgid "write(%s) failed"
msgstr "write(%s) gặp lỗi"
-#: transport-helper.c:1347
+#: transport-helper.c:1348
#, c-format
msgid "%s thread failed"
msgstr "tuyến trình %s gặp lỗi"
-#: transport-helper.c:1351
+#: transport-helper.c:1352
#, c-format
msgid "%s thread failed to join: %s"
msgstr "tuyến trình %s gặp lỗi khi gia nhập: %s"
-#: transport-helper.c:1370 transport-helper.c:1374
+#: transport-helper.c:1371 transport-helper.c:1375
#, c-format
msgid "can't start thread for copying data: %s"
msgstr "không thể khởi chạy tuyến trình để sao chép dữ liệu: %s"
-#: transport-helper.c:1411
+#: transport-helper.c:1412
#, c-format
msgid "%s process failed to wait"
msgstr "xử lý %s gặp lỗi khi đợi"
-#: transport-helper.c:1415
+#: transport-helper.c:1416
#, c-format
msgid "%s process failed"
msgstr "xử lý %s gặp lỗi"
-#: transport-helper.c:1433 transport-helper.c:1442
+#: transport-helper.c:1434 transport-helper.c:1443
msgid "can't start thread for copying data"
msgstr "không thể khởi chạy tuyến trình cho việc chép dữ liệu"
-#: tree-walk.c:33
+#: tree-walk.c:32
msgid "too-short tree object"
msgstr "đối tượng cây quá ngắn"
-#: tree-walk.c:39
+#: tree-walk.c:38
msgid "malformed mode in tree entry"
msgstr "chế độ dị hình trong đề mục cây"
-#: tree-walk.c:43
+#: tree-walk.c:42
msgid "empty filename in tree entry"
msgstr "tên tập tin trống rỗng trong mục tin cây"
-#: tree-walk.c:48
-#, c-format
-msgid "filename in tree entry contains backslash: '%s'"
-msgstr "tên tập tin trong mục tin cây có chứa ký tự gạch ngược: '%s'"
-
-#: tree-walk.c:124
+#: tree-walk.c:117
msgid "too-short tree file"
msgstr "tập tin cây quá ngắn"
@@ -8355,7 +8737,7 @@ msgstr ""
"HOA/thường trên một hệ thống tập tin không phân biệt HOA/thường)\n"
"và chỉ một từ cùng một nhóm xung đột là trong cây làm việc hiện tại:\n"
-#: unpack-trees.c:1441
+#: unpack-trees.c:1445
msgid "Updating index flags"
msgstr "Đang cập nhật các cờ mục lục"
@@ -8388,33 +8770,37 @@ msgstr "tên cổng không hợp lệ"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "đoạn đường dẫn “..” không hợp lệ"
-#: worktree.c:258 builtin/am.c:2084
+#: walker.c:170
+msgid "Fetching objects"
+msgstr "Đang lấy về các đối tượng"
+
+#: worktree.c:259 builtin/am.c:2099
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đọc “%s”"
-#: worktree.c:304
+#: worktree.c:305
#, c-format
msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
msgstr "“%s” tại cây làm việc chình không phải là thư mục kho"
-#: worktree.c:315
+#: worktree.c:316
#, c-format
msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
msgstr ""
"tập tin “%s” không chứa đường dẫn tuyệt đối đến vị trí cây làm việc hiện"
-#: worktree.c:327
+#: worktree.c:328
#, c-format
msgid "'%s' does not exist"
msgstr "\"%s\" không tồn tại"
-#: worktree.c:333
+#: worktree.c:334
#, c-format
msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
msgstr "“%s” không phải là tập tin .git, mã lỗi %d"
-#: worktree.c:341
+#: worktree.c:342
#, c-format
msgid "'%s' does not point back to '%s'"
msgstr "“%s” không chỉ ngược đến “%s”"
@@ -8982,129 +9368,133 @@ msgstr "gặp lỗi khi bỏ liên kết (unlink) “%s”"
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [<các tùy chọn>] [--] <pathspec>…"
-#: builtin/add.c:87
+#: builtin/add.c:88
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "trạng thái lệnh diff không như mong đợi %c"
-#: builtin/add.c:92 builtin/commit.c:288
+#: builtin/add.c:93 builtin/commit.c:288
msgid "updating files failed"
msgstr "cập nhật tập tin gặp lỗi"
-#: builtin/add.c:102
+#: builtin/add.c:103
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "gỡ bỏ “%s”\n"
-#: builtin/add.c:177
+#: builtin/add.c:178
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr ""
"Đưa ra khỏi bệ phóng các thay đổi sau khi làm tươi mới lại bảng mục lục:"
-#: builtin/add.c:252 builtin/rev-parse.c:899
+#: builtin/add.c:266 builtin/rev-parse.c:899
msgid "Could not read the index"
msgstr "Không thể đọc bảng mục lục"
-#: builtin/add.c:263
+#: builtin/add.c:277
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "Không thể mở “%s” để ghi."
-#: builtin/add.c:267
+#: builtin/add.c:281
msgid "Could not write patch"
msgstr "Không thể ghi ra miếng vá"
-#: builtin/add.c:270
+#: builtin/add.c:284
msgid "editing patch failed"
msgstr "gặp lỗi khi sửa miếng vá"
-#: builtin/add.c:273
+#: builtin/add.c:287
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "Không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
-#: builtin/add.c:275
+#: builtin/add.c:289
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Miếng vá trống rỗng. Nên bỏ qua."
-#: builtin/add.c:280
+#: builtin/add.c:294
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Không thể áp dụng miếng vá “%s”"
-#: builtin/add.c:288
+#: builtin/add.c:302
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Các đường dẫn theo sau đây sẽ bị lờ đi bởi một trong các tập tin .gitignore "
"của bạn:\n"
-#: builtin/add.c:308 builtin/clean.c:910 builtin/fetch.c:163 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:223 builtin/push.c:548
-#: builtin/remote.c:1344 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
+#: builtin/add.c:322 builtin/clean.c:910 builtin/fetch.c:163 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:203 builtin/push.c:548
+#: builtin/remote.c:1421 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "chạy thử"
-#: builtin/add.c:311
+#: builtin/add.c:325
msgid "interactive picking"
msgstr "sửa bằng cách tương tác"
-#: builtin/add.c:312 builtin/checkout.c:1482 builtin/reset.c:307
+#: builtin/add.c:326 builtin/checkout.c:1511 builtin/reset.c:307
msgid "select hunks interactively"
msgstr "chọn “hunks” theo kiểu tương tác"
-#: builtin/add.c:313
+#: builtin/add.c:327
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "sửa diff hiện nay và áp dụng nó"
-#: builtin/add.c:314
+#: builtin/add.c:328
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "cho phép thêm các tập tin bị bỏ qua khác"
-#: builtin/add.c:315
+#: builtin/add.c:329
msgid "update tracked files"
msgstr "cập nhật các tập tin được theo dõi"
-#: builtin/add.c:316
+#: builtin/add.c:330
msgid "renormalize EOL of tracked files (implies -u)"
msgstr "thường hóa lại EOL của các tập tin được theo dõi (ý là -u)"
-#: builtin/add.c:317
+#: builtin/add.c:331
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "chỉ ghi lại sự việc mà đường dẫn sẽ được thêm vào sau"
-#: builtin/add.c:318
+#: builtin/add.c:332
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr ""
"thêm các thay đổi từ tất cả các tập tin có cũng như không được theo dõi dấu "
"vết"
-#: builtin/add.c:321
+#: builtin/add.c:335
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"lờ đi các đường dẫn bị gỡ bỏ trong cây thư mục làm việc (giống với --no-all)"
-#: builtin/add.c:323
+#: builtin/add.c:337
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "không thêm, chỉ làm tươi mới bảng mục lục"
-#: builtin/add.c:324
+#: builtin/add.c:338
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr "chie bỏ qua những tập tin mà nó không thể được thêm vào bởi vì gặp lỗi"
-#: builtin/add.c:325
+#: builtin/add.c:339
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"kiểm tra xem - thậm chí thiếu - tập tin bị bỏ qua trong quá trình chạy thử"
-#: builtin/add.c:327 builtin/update-index.c:1004
+#: builtin/add.c:341 builtin/update-index.c:1004
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "ghi đè lên bít thi hành của các tập tin được liệt kê"
-#: builtin/add.c:329
+#: builtin/add.c:343
msgid "warn when adding an embedded repository"
msgstr "cảnh báo khi thêm một kho nhúng"
-#: builtin/add.c:347
+#: builtin/add.c:345
+msgid "backend for `git stash -p`"
+msgstr "ứng dụng chạy phía sau cho 'git stash -p'"
+
+#: builtin/add.c:363
#, c-format
msgid ""
"You've added another git repository inside your current repository.\n"
@@ -9135,167 +9525,174 @@ msgstr ""
"\n"
"Xem \"git help submodule\" để biết thêm chi tiết."
-#: builtin/add.c:375
+#: builtin/add.c:391
#, c-format
msgid "adding embedded git repository: %s"
msgstr "thêm cần một kho git nhúng: %s"
-#: builtin/add.c:393
-#, c-format
-msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
-msgstr "Sử dụng tùy chọn -f nếu bạn thực sự muốn thêm chúng vào.\n"
+#: builtin/add.c:410
+msgid ""
+"Use -f if you really want to add them.\n"
+"Turn this message off by running\n"
+"\"git config advice.addIgnoredFile false\""
+msgstr ""
+"Sử dụng -f nếu bạn thực sự muốn thêm chúng.\n"
+"Tắt thông báo này bằng cách chạy lệnh\n"
+"\"git config advice.addIgnoredFile false\""
-#: builtin/add.c:400
+#: builtin/add.c:419
msgid "adding files failed"
msgstr "thêm tập tin gặp lỗi"
-#: builtin/add.c:428 builtin/commit.c:348
-#| msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
+#: builtin/add.c:447 builtin/commit.c:348
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --interactive/--patch"
msgstr "--pathspec-from-file xung khắc với --interactive/--patch"
-#: builtin/add.c:434
-#| msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
+#: builtin/add.c:464
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --edit"
msgstr "--pathspec-from-file xung khắc với --edit"
-#: builtin/add.c:446
+#: builtin/add.c:476
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "-A và -u xung khắc nhau"
-#: builtin/add.c:449
+#: builtin/add.c:479
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Tùy chọn --ignore-missing chỉ có thể được dùng cùng với --dry-run"
-#: builtin/add.c:453
+#: builtin/add.c:483
#, c-format
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "--chmod tham số “%s” phải hoặc là -x hay +x"
-#: builtin/add.c:471 builtin/checkout.c:1648 builtin/commit.c:354
-#: builtin/reset.c:327
-#| msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
+#: builtin/add.c:501 builtin/checkout.c:1675 builtin/commit.c:354
+#: builtin/reset.c:327 builtin/rm.c:272 builtin/stash.c:1509
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
msgstr "--pathspec-from-file xung khắc với các tham số đặc tả đường dẫn"
-#: builtin/add.c:478 builtin/checkout.c:1660 builtin/commit.c:360
-#: builtin/reset.c:333
+#: builtin/add.c:508 builtin/checkout.c:1687 builtin/commit.c:360
+#: builtin/reset.c:333 builtin/rm.c:278 builtin/stash.c:1515
msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
msgstr "--pathspec-file-nul cần --pathspec-from-file"
-#: builtin/add.c:482
+#: builtin/add.c:512
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Không có gì được chỉ ra, không có gì được thêm vào.\n"
-#: builtin/add.c:483
-#, c-format
-msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
-msgstr "Có lẽ ý bạn là “git add .” phải không?\n"
+#: builtin/add.c:514
+msgid ""
+"Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
+"Turn this message off by running\n"
+"\"git config advice.addEmptyPathspec false\""
+msgstr ""
+"Có lẽ bạn muốn chạy 'git add .'?\n"
+"Tắt thông báo này bằng cách chạy lệnh\n"
+"\"git config advice.addEmptyPathspec false\""
-#: builtin/am.c:347
+#: builtin/am.c:352
msgid "could not parse author script"
msgstr "không thể phân tích cú pháp văn lệnh tác giả"
-#: builtin/am.c:431
+#: builtin/am.c:436
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "“%s” bị xóa bởi móc applypatch-msg"
-#: builtin/am.c:473
+#: builtin/am.c:478
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Dòng đầu vào dị hình: “%s”."
-#: builtin/am.c:511
+#: builtin/am.c:516
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Gặp lỗi khi sao chép ghi chú (note) từ “%s” tới “%s”"
-#: builtin/am.c:537
+#: builtin/am.c:542
msgid "fseek failed"
msgstr "fseek gặp lỗi"
-#: builtin/am.c:725
+#: builtin/am.c:730
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "không thể phân tích cú pháp “%s”"
-#: builtin/am.c:790
+#: builtin/am.c:795
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr "Chỉ có một sê-ri miếng vá StGIT được áp dụng một lúc"
-#: builtin/am.c:838
+#: builtin/am.c:843
msgid "invalid timestamp"
msgstr "dấu thời gian không hợp lệ"
-#: builtin/am.c:843 builtin/am.c:855
+#: builtin/am.c:848 builtin/am.c:860
msgid "invalid Date line"
msgstr "dòng Ngày tháng không hợp lệ"
-#: builtin/am.c:850
+#: builtin/am.c:855
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "độ lệch múi giờ không hợp lệ"
-#: builtin/am.c:943
+#: builtin/am.c:948
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Dò tìm định dạng miếng vá gặp lỗi."
-#: builtin/am.c:948 builtin/clone.c:409
+#: builtin/am.c:953 builtin/clone.c:409
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
-#: builtin/am.c:953
+#: builtin/am.c:958
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Gặp lỗi khi chia nhỏ các miếng vá."
-#: builtin/am.c:1084
+#: builtin/am.c:1089
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "Khi bạn đã phân giải xong trục trặc này, hãy chạy \"%s --continue\"."
-#: builtin/am.c:1085
+#: builtin/am.c:1090
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr ""
"Nếu bạn muốn bỏ qua miếng vá này, hãy chạy lệnh \"%s --skip\" để thay thế."
-#: builtin/am.c:1086
+#: builtin/am.c:1091
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "Để phục hồi lại nhánh gốc và dừng vá, hãy chạy \"%s --abort\"."
-#: builtin/am.c:1169
+#: builtin/am.c:1174
msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
msgstr ""
"Miếng vá được gửi với format=flowed; khoảng trống ở cuối của các dòng có thể "
"bị mất."
-#: builtin/am.c:1197
+#: builtin/am.c:1202
msgid "Patch is empty."
msgstr "Miếng vá trống rỗng."
-#: builtin/am.c:1262
+#: builtin/am.c:1267
#, c-format
msgid "missing author line in commit %s"
msgstr "thiếu dòng tác giả trong lần chuyển gia %s"
-#: builtin/am.c:1265
+#: builtin/am.c:1270
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "dòng thụt lề không hợp lệ: %.*s"
-#: builtin/am.c:1484
+#: builtin/am.c:1489
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
-#: builtin/am.c:1486
+#: builtin/am.c:1491
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr ""
"Sử dụng thông tin trong bảng mục lục để cấu trúc lại một cây (tree) cơ sở…"
-#: builtin/am.c:1505
+#: builtin/am.c:1510
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -9303,24 +9700,24 @@ msgstr ""
"Bạn đã sửa miếng vá của mình bằng cách thủ công à?\n"
"Nó không thể áp dụng các blob đã được ghi lại trong bảng mục lục của nó."
-#: builtin/am.c:1511
+#: builtin/am.c:1516
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Đang trở lại để vá cơ sở và “hòa trộn 3-đường”…"
-#: builtin/am.c:1537
+#: builtin/am.c:1542
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Gặp lỗi khi trộn vào các thay đổi."
-#: builtin/am.c:1569
+#: builtin/am.c:1574
msgid "applying to an empty history"
msgstr "áp dụng vào một lịch sử trống rỗng"
-#: builtin/am.c:1616 builtin/am.c:1620
+#: builtin/am.c:1621 builtin/am.c:1625
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "không thể phục hồi: %s không tồn tại."
-#: builtin/am.c:1638
+#: builtin/am.c:1643
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Thân của lần chuyển giao là:"
@@ -9328,41 +9725,41 @@ msgstr "Thân của lần chuyển giao là:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1648
+#: builtin/am.c:1653
#, c-format
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Áp dụng? đồng ý [y]/khô[n]g/chỉnh sửa [e]/hiển thị miếng [v]á/chấp nhận tất "
"cả [a]: "
-#: builtin/am.c:1695 builtin/commit.c:394
+#: builtin/am.c:1700 builtin/commit.c:398
msgid "unable to write index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu mục lục"
-#: builtin/am.c:1699
+#: builtin/am.c:1704
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr "Bảng mục lục bẩn: không thể áp dụng các miếng vá (bẩn: %s)"
-#: builtin/am.c:1739 builtin/am.c:1807
+#: builtin/am.c:1744 builtin/am.c:1812
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Áp dụng: %.*s"
-#: builtin/am.c:1756
+#: builtin/am.c:1761
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Không thay đổi gì cả -- Miếng vá đã được áp dụng rồi."
-#: builtin/am.c:1762
+#: builtin/am.c:1767
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Gặp lỗi khi vá tại %s %.*s"
-#: builtin/am.c:1766
-msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
-msgstr "Dùng “git am --show-current-patch” để xem miếng vá bị lỗi"
+#: builtin/am.c:1771
+msgid "Use 'git am --show-current-patch=diff' to see the failed patch"
+msgstr "Dùng “git am --show-current-patch=diff” để xem miếng vá bị lỗi"
-#: builtin/am.c:1810
+#: builtin/am.c:1815
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -9373,7 +9770,7 @@ msgstr ""
"đã sẵn được đưa vào với cùng nội dung thay đổi; bạn có lẽ muốn bỏ qua miếng "
"vá này."
-#: builtin/am.c:1817
+#: builtin/am.c:1822
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -9386,17 +9783,17 @@ msgstr ""
"Bạn có lẽ muốn chạy “git rm“ trên một tập tin để chấp nhận \"được xóa bởi họ"
"\" cho nó."
-#: builtin/am.c:1924 builtin/am.c:1928 builtin/am.c:1940 builtin/reset.c:346
+#: builtin/am.c:1929 builtin/am.c:1933 builtin/am.c:1945 builtin/reset.c:346
#: builtin/reset.c:354
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”."
-#: builtin/am.c:1976
+#: builtin/am.c:1981
msgid "failed to clean index"
msgstr "gặp lỗi khi dọn bảng mục lục"
-#: builtin/am.c:2020
+#: builtin/am.c:2025
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -9404,144 +9801,154 @@ msgstr ""
"Bạn có lẽ đã có HEAD đã bị di chuyển đi kể từ lần “am” thất bại cuối cùng.\n"
"Không thể chuyển tới ORIG_HEAD"
-#: builtin/am.c:2117
+#: builtin/am.c:2132
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Giá trị không hợp lệ cho --patch-format: %s"
-#: builtin/am.c:2153
+#: builtin/am.c:2172
+#, c-format
+msgid "Invalid value for --show-current-patch: %s"
+msgstr "Giá trị không hợp lệ cho --show-current-patch: %s"
+
+#: builtin/am.c:2176
+#, c-format
+msgid "--show-current-patch=%s is incompatible with --show-current-patch=%s"
+msgstr "--show-current-patch=%s xung khắc với --show-current-patch=%s"
+
+#: builtin/am.c:2207
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [<các tùy chọn>] [(<mbox>|<Maildir>)…]"
-#: builtin/am.c:2154
+#: builtin/am.c:2208
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [<các tùy chọn>] (--continue | --skip | --abort)"
-#: builtin/am.c:2160
+#: builtin/am.c:2214
msgid "run interactively"
msgstr "chạy kiểu tương tác"
-#: builtin/am.c:2162
+#: builtin/am.c:2216
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "tùy chọn lịch sử -- không-toán-tử"
-#: builtin/am.c:2164
+#: builtin/am.c:2218
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "cho phép quay trở lại để hòa trộn kiểu “3way” nếu cần"
-#: builtin/am.c:2165 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:304 builtin/stash.c:811
+#: builtin/am.c:2219 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/repack.c:304 builtin/stash.c:812
msgid "be quiet"
msgstr "im lặng"
-#: builtin/am.c:2167
+#: builtin/am.c:2221
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "thêm dòng Signed-off-by cho ghi chú của lần chuyển giao"
-#: builtin/am.c:2170
+#: builtin/am.c:2224
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "chuyển mã thành utf8 (mặc định)"
-#: builtin/am.c:2172
+#: builtin/am.c:2226
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "chuyển cờ -k cho git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2174
+#: builtin/am.c:2228
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "chuyển cờ -b cho git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2176
+#: builtin/am.c:2230
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "chuyển cờ -m cho git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2178
+#: builtin/am.c:2232
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr "chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit với định dạng mbox"
-#: builtin/am.c:2181
+#: builtin/am.c:2235
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"đừng chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit không phụ thuộc vào am.keepcr"
-#: builtin/am.c:2184
+#: builtin/am.c:2238
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "cắt mọi thứ trước dòng scissors"
-#: builtin/am.c:2186 builtin/am.c:2189 builtin/am.c:2192 builtin/am.c:2195
-#: builtin/am.c:2198 builtin/am.c:2201 builtin/am.c:2204 builtin/am.c:2207
-#: builtin/am.c:2213
+#: builtin/am.c:2240 builtin/am.c:2243 builtin/am.c:2246 builtin/am.c:2249
+#: builtin/am.c:2252 builtin/am.c:2255 builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261
+#: builtin/am.c:2267
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "chuyển nó qua git-apply"
-#: builtin/am.c:2203 builtin/commit.c:1386 builtin/fmt-merge-msg.c:673
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:676 builtin/grep.c:883 builtin/merge.c:249
-#: builtin/pull.c:160 builtin/pull.c:219 builtin/rebase.c:1469
+#: builtin/am.c:2257 builtin/commit.c:1391 builtin/fmt-merge-msg.c:670
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:673 builtin/grep.c:871 builtin/merge.c:250
+#: builtin/pull.c:140 builtin/pull.c:199 builtin/rebase.c:1505
#: builtin/repack.c:315 builtin/repack.c:319 builtin/repack.c:321
#: builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:403
#: parse-options.h:154 parse-options.h:175 parse-options.h:316
msgid "n"
msgstr "n"
-#: builtin/am.c:2209 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:555 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
+#: builtin/am.c:2263 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
msgid "format"
msgstr "định dạng"
-#: builtin/am.c:2210
+#: builtin/am.c:2264
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "định dạng (các) miếng vá theo"
-#: builtin/am.c:2216
+#: builtin/am.c:2270
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "đè lên các lời nhắn lỗi khi xảy ra lỗi vá nghiêm trọng"
-#: builtin/am.c:2218
+#: builtin/am.c:2272
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "tiếp tục áp dụng các miếng vá sau khi giải quyết xung đột"
-#: builtin/am.c:2221
+#: builtin/am.c:2275
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "đồng nghĩa với --continue"
-#: builtin/am.c:2224
+#: builtin/am.c:2278
msgid "skip the current patch"
msgstr "bỏ qua miếng vá hiện hành"
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2281
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr "phục hồi lại nhánh gốc và loại bỏ thao tác vá."
-#: builtin/am.c:2230
+#: builtin/am.c:2284
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
msgstr "bỏ qua thao tác vá nhưng vẫn giữ HEAD chỉ đến nó."
-#: builtin/am.c:2233
-msgid "show the patch being applied."
-msgstr "hiển thị miếng vá đã được áp dụng rồi."
+#: builtin/am.c:2288
+msgid "show the patch being applied"
+msgstr "hiển thị miếng vá đã được áp dụng rồi"
-#: builtin/am.c:2237
+#: builtin/am.c:2293
msgid "lie about committer date"
msgstr "nói dối về ngày chuyển giao"
-#: builtin/am.c:2239
+#: builtin/am.c:2295
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "dùng dấu thời gian hiện tại cho ngày tác giả"
-#: builtin/am.c:2241 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1507
-#: builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:194 builtin/rebase.c:509
-#: builtin/rebase.c:1513 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
+#: builtin/am.c:2297 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1512
+#: builtin/merge.c:287 builtin/pull.c:174 builtin/rebase.c:517
+#: builtin/rebase.c:1556 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
msgid "key-id"
msgstr "mã-số-khóa"
-#: builtin/am.c:2242 builtin/rebase.c:510 builtin/rebase.c:1514
+#: builtin/am.c:2298 builtin/rebase.c:518 builtin/rebase.c:1557
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "Các lần chuyển giao ký-GPG"
-#: builtin/am.c:2245
+#: builtin/am.c:2301
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(dùng nội bộ cho git-rebase)"
-#: builtin/am.c:2263
+#: builtin/am.c:2319
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -9549,16 +9956,16 @@ msgstr ""
"Tùy chọn -b/--binary đã không dùng từ lâu rồi, và\n"
"nó sẽ được bỏ đi. Xin đừng sử dụng nó thêm nữa."
-#: builtin/am.c:2270
+#: builtin/am.c:2326
msgid "failed to read the index"
msgstr "gặp lỗi đọc bảng mục lục"
-#: builtin/am.c:2285
+#: builtin/am.c:2341
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr "thư mục rebase trước %s không sẵn có nhưng mbox lại đưa ra."
-#: builtin/am.c:2309
+#: builtin/am.c:2365
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -9567,11 +9974,11 @@ msgstr ""
"Tìm thấy thư mục lạc %s.\n"
"Dùng \"git am --abort\" để loại bỏ nó đi."
-#: builtin/am.c:2315
+#: builtin/am.c:2371
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "Thao tác phân giải không được tiến hành, chúng ta không phục hồi lại."
-#: builtin/am.c:2325
+#: builtin/am.c:2381
msgid "interactive mode requires patches on the command line"
msgstr "chế độ tương tác yêu cầu có các miếng vá trên dòng lênh"
@@ -9742,7 +10149,7 @@ msgstr ""
"Bạn sau đó cần phải chỉ cho tôi ít nhất một điểm xét duyệt %s và một %s.\n"
"Bạn có thể sử dụng \"git bisect %s\" và \"git bisect %s\" cho chúng."
-#: builtin/bisect--helper.c:322
+#: builtin/bisect--helper.c:310
#, c-format
msgid "bisecting only with a %s commit"
msgstr "chỉ thực hiện việc bisect với một lần chuyển giao %s"
@@ -9751,15 +10158,15 @@ msgstr "chỉ thực hiện việc bisect với một lần chuyển giao %s"
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
#.
-#: builtin/bisect--helper.c:330
+#: builtin/bisect--helper.c:318
msgid "Are you sure [Y/n]? "
msgstr "Bạn có chắc chắn chưa [Y/n]? "
-#: builtin/bisect--helper.c:377
+#: builtin/bisect--helper.c:379
msgid "no terms defined"
msgstr "chưa định nghĩa thời kỳ nào"
-#: builtin/bisect--helper.c:380
+#: builtin/bisect--helper.c:382
#, c-format
msgid ""
"Your current terms are %s for the old state\n"
@@ -9768,7 +10175,7 @@ msgstr ""
"Bạn hiện tại đang ở thời kỳ %s cho tình trạng cũ\n"
"và %s cho tình trạng mới.\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:390
+#: builtin/bisect--helper.c:392
#, c-format
msgid ""
"invalid argument %s for 'git bisect terms'.\n"
@@ -9777,113 +10184,113 @@ msgstr ""
"tham số không hợp lệ %s cho “git bisect terms”.\n"
"Các tùy chọn hỗ trợ là: --term-good|--term-old và --term-bad|--term-new."
-#: builtin/bisect--helper.c:476
+#: builtin/bisect--helper.c:478
#, c-format
msgid "unrecognized option: '%s'"
msgstr "tùy chọn không được thừa nhận: “%s”"
-#: builtin/bisect--helper.c:480
+#: builtin/bisect--helper.c:482
#, c-format
msgid "'%s' does not appear to be a valid revision"
msgstr "“%s” không có vẻ như là một điểm xét duyệt hợp lệ"
-#: builtin/bisect--helper.c:512
+#: builtin/bisect--helper.c:514
msgid "bad HEAD - I need a HEAD"
msgstr "sai HEAD - Tôi cần một HEAD"
-#: builtin/bisect--helper.c:527
+#: builtin/bisect--helper.c:529
#, c-format
msgid "checking out '%s' failed. Try 'git bisect start <valid-branch>'."
msgstr "lấy ra “%s” ra gặp lỗi. Hãy thử \"git bisect reset <nhánh_hợp_lệ>\"."
-#: builtin/bisect--helper.c:548
+#: builtin/bisect--helper.c:550
msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
msgstr "sẽ không di chuyển nửa bước trên cây được cg-seek"
-#: builtin/bisect--helper.c:551
+#: builtin/bisect--helper.c:553
msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
msgstr "sai HEAD - tham chiếu mềm kỳ lạ"
-#: builtin/bisect--helper.c:575
+#: builtin/bisect--helper.c:577
#, c-format
msgid "invalid ref: '%s'"
msgstr "refspec không hợp lệ: “%s”"
-#: builtin/bisect--helper.c:631
+#: builtin/bisect--helper.c:633
msgid "perform 'git bisect next'"
msgstr "thực hiện “git bisect next”"
-#: builtin/bisect--helper.c:633
+#: builtin/bisect--helper.c:635
msgid "write the terms to .git/BISECT_TERMS"
msgstr "ghi thời kỳ vào .git/BISECT_TERMS"
-#: builtin/bisect--helper.c:635
+#: builtin/bisect--helper.c:637
msgid "cleanup the bisection state"
msgstr "dọn dẹp tình trạng di chuyển nửa bước"
-#: builtin/bisect--helper.c:637
+#: builtin/bisect--helper.c:639
msgid "check for expected revs"
msgstr "kiểm tra cho điểm xem xét cần dùng"
-#: builtin/bisect--helper.c:639
+#: builtin/bisect--helper.c:641
msgid "reset the bisection state"
msgstr "đặt lại trạng di chuyển nửa bước"
-#: builtin/bisect--helper.c:641
+#: builtin/bisect--helper.c:643
msgid "write out the bisection state in BISECT_LOG"
msgstr "ghi ra tình trạng di chuyển nửa bước trong BISECT_LOG"
-#: builtin/bisect--helper.c:643
+#: builtin/bisect--helper.c:645
msgid "check and set terms in a bisection state"
msgstr "kiểm tra và đặt thời điểm trong di chuyển nửa bước"
-#: builtin/bisect--helper.c:645
+#: builtin/bisect--helper.c:647
msgid "check whether bad or good terms exist"
msgstr "kiểm tra xem các thời điểm xấu/tốt có tồn tại không"
-#: builtin/bisect--helper.c:647
+#: builtin/bisect--helper.c:649
msgid "print out the bisect terms"
msgstr "in ra các thời điểm di chuyển nửa bước"
-#: builtin/bisect--helper.c:649
+#: builtin/bisect--helper.c:651
msgid "start the bisect session"
msgstr "bắt đầu phiên di chuyển nửa bước"
-#: builtin/bisect--helper.c:651
+#: builtin/bisect--helper.c:653
msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
msgstr ""
"cập nhật BISECT_HEAD thay vì lấy ra (checking out) lần chuyển giao hiện hành"
-#: builtin/bisect--helper.c:653
+#: builtin/bisect--helper.c:655
msgid "no log for BISECT_WRITE"
msgstr "không có nhật ký cho BISECT_WRITE"
-#: builtin/bisect--helper.c:670
+#: builtin/bisect--helper.c:673
msgid "--write-terms requires two arguments"
msgstr "--write-terms cần hai tham số"
-#: builtin/bisect--helper.c:674
+#: builtin/bisect--helper.c:677
msgid "--bisect-clean-state requires no arguments"
msgstr "--bisect-clean-state không nhận đối số"
-#: builtin/bisect--helper.c:681
+#: builtin/bisect--helper.c:684
msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
msgstr ""
"--bisect-reset requires không nhận đối số cũng không nhận lần chuyển giao"
-#: builtin/bisect--helper.c:685
+#: builtin/bisect--helper.c:688
msgid "--bisect-write requires either 4 or 5 arguments"
msgstr "--bisect-write cần 4 hoặc 5 tham số"
-#: builtin/bisect--helper.c:691
+#: builtin/bisect--helper.c:694
msgid "--check-and-set-terms requires 3 arguments"
msgstr "--check-and-set-terms cần 3 tham số"
-#: builtin/bisect--helper.c:697
+#: builtin/bisect--helper.c:700
msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
msgstr "--bisect-next-check cần 2 hoặc 3 tham số"
-#: builtin/bisect--helper.c:703
+#: builtin/bisect--helper.c:706
msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
msgstr "--bisect-terms cần 0 hoặc 1 tham số"
@@ -10268,7 +10675,7 @@ msgstr "cài đặt chế độ theo dõi (xem git-pull(1))"
msgid "do not use"
msgstr "không dùng"
-#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:505
+#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:513
msgid "upstream"
msgstr "thượng nguồn"
@@ -10379,7 +10786,7 @@ msgstr "sắp xếp và lọc là phân biệt HOA thường"
msgid "format to use for the output"
msgstr "định dạng sẽ dùng cho đầu ra"
-#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:784
+#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:785
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "Không tìm thấy HEAD ở dưới refs/heads!"
@@ -10470,7 +10877,6 @@ msgstr ""
"track” hoặc “--set-upstream-to” để thay thế."
#: builtin/bundle.c:15 builtin/bundle.c:23
-#| msgid "git remote add [<options>] <name> <url>"
msgid "git bundle create [<options>] <file> <git-rev-list args>"
msgstr "git bundle create [<các tùy chọn>] <tập_tin> <git-rev-list args>"
@@ -10486,19 +10892,19 @@ msgstr "git bundle list-heads <tập tin> [<tên tham chiếu>...]"
msgid "git bundle unbundle <file> [<refname>...]"
msgstr "git bundle unbundle <tập tin> [<tên tham chiếu>...]"
-#: builtin/bundle.c:66 builtin/pack-objects.c:3228
+#: builtin/bundle.c:66 builtin/pack-objects.c:3375
msgid "do not show progress meter"
msgstr "không hiển thị bộ đo tiến trình"
-#: builtin/bundle.c:68 builtin/pack-objects.c:3230
+#: builtin/bundle.c:68 builtin/pack-objects.c:3377
msgid "show progress meter"
msgstr "hiển thị bộ đo tiến trình"
-#: builtin/bundle.c:70 builtin/pack-objects.c:3232
+#: builtin/bundle.c:70 builtin/pack-objects.c:3379
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "hiển thị bộ đo tiến triển trong suốt pha ghi đối tượng"
-#: builtin/bundle.c:73 builtin/pack-objects.c:3235
+#: builtin/bundle.c:73 builtin/pack-objects.c:3382
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr "tương tự --all-progress khi bộ đo tiến trình được xuất hiện"
@@ -10519,11 +10925,11 @@ msgstr "“%s” tốt\n"
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "Cần một kho chứa để có thể giải nén một bundle."
-#: builtin/bundle.c:168 builtin/remote.c:1609
+#: builtin/bundle.c:168 builtin/remote.c:1686
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "chi tiết; phải được đặt trước một lệnh-con"
-#: builtin/bundle.c:190 builtin/remote.c:1640
+#: builtin/bundle.c:190 builtin/remote.c:1717
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Không hiểu câu lệnh con: %s"
@@ -10576,7 +10982,7 @@ msgstr "với đối tượng blob, chạy lệnh textconv trên nội dung củ
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr "với đối tượng blob, chạy lệnh filters trên nội dung của đối tượng"
-#: builtin/cat-file.c:645 git-submodule.sh:992
+#: builtin/cat-file.c:645 git-submodule.sh:1002
msgid "blob"
msgstr "blob"
@@ -10637,8 +11043,8 @@ msgstr "đọc tên tập tin từ đầu vào tiêu chuẩn"
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "chấm dứt các bản ghi vào và ra bằng ký tự NULL"
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1435 builtin/gc.c:537
-#: builtin/worktree.c:506
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1464 builtin/gc.c:537
+#: builtin/worktree.c:499
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "chặn các báo cáo tiến trình hoạt động"
@@ -10650,27 +11056,27 @@ msgstr "hiển thị những đường dẫn đầu vào không khớp với m
msgid "ignore index when checking"
msgstr "bỏ qua mục lục khi kiểm tra"
-#: builtin/check-ignore.c:160
+#: builtin/check-ignore.c:163
msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
msgstr "không thể chỉ định các tên đường dẫn với --stdin"
-#: builtin/check-ignore.c:163
+#: builtin/check-ignore.c:166
msgid "-z only makes sense with --stdin"
msgstr "-z chỉ hợp lý với --stdin"
-#: builtin/check-ignore.c:165
+#: builtin/check-ignore.c:168
msgid "no path specified"
msgstr "chưa chỉ ra đường dẫn"
-#: builtin/check-ignore.c:169
+#: builtin/check-ignore.c:172
msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
msgstr "--quiet chỉ hợp lệ với tên đường dẫn đơn"
-#: builtin/check-ignore.c:171
+#: builtin/check-ignore.c:174
msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
msgstr "không thể dùng cả hai tùy chọn --quiet và --verbose"
-#: builtin/check-ignore.c:174
+#: builtin/check-ignore.c:177
msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
msgstr "tùy-chọn --non-matching chỉ hợp lệ khi dùng với --verbose"
@@ -10729,9 +11135,9 @@ msgid "write the content to temporary files"
msgstr "ghi nội dung vào tập tin tạm"
#: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:1385 builtin/submodule--helper.c:1388
-#: builtin/submodule--helper.c:1396 builtin/submodule--helper.c:1882
-#: builtin/worktree.c:679
+#: builtin/submodule--helper.c:1400 builtin/submodule--helper.c:1403
+#: builtin/submodule--helper.c:1411 builtin/submodule--helper.c:1909
+#: builtin/worktree.c:672
msgid "string"
msgstr "chuỗi"
@@ -10844,11 +11250,11 @@ msgstr "'%s' hay '%s' không thể được sử dụng với %s"
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "đường dẫn “%s” không được hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:682 builtin/sparse-checkout.c:82
+#: builtin/checkout.c:684 builtin/sparse-checkout.c:106
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "bạn cần phải giải quyết bảng mục lục hiện tại của bạn trước đã"
-#: builtin/checkout.c:732
+#: builtin/checkout.c:734
#, c-format
msgid ""
"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
@@ -10858,50 +11264,50 @@ msgstr ""
"sau:\n"
"%s"
-#: builtin/checkout.c:835
+#: builtin/checkout.c:837
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Không thể thực hiện reflog cho “%s”: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:877
+#: builtin/checkout.c:879
msgid "HEAD is now at"
msgstr "HEAD hiện giờ tại"
-#: builtin/checkout.c:881 builtin/clone.c:716
+#: builtin/checkout.c:883 builtin/clone.c:717
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "không thể cập nhật HEAD"
-#: builtin/checkout.c:885
+#: builtin/checkout.c:887
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Đặt lại nhánh “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:888
+#: builtin/checkout.c:890
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Đã sẵn sàng trên “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:892
+#: builtin/checkout.c:894
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Đã chuyển tới và đặt lại nhánh “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:894 builtin/checkout.c:1291
+#: builtin/checkout.c:896 builtin/checkout.c:1320
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Đã chuyển đến nhánh mới “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:896
+#: builtin/checkout.c:898
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Đã chuyển đến nhánh “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:947
+#: builtin/checkout.c:949
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr " … và nhiều hơn %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:953
+#: builtin/checkout.c:955
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -10920,7 +11326,7 @@ msgstr[0] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:972
+#: builtin/checkout.c:974
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -10941,28 +11347,19 @@ msgstr[0] ""
" git branch <tên_nhánh_mới> %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:1007
+#: builtin/checkout.c:1009
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "lỗi nội bộ trong khi di chuyển qua các điểm xét duyệt"
-#: builtin/checkout.c:1011
+#: builtin/checkout.c:1013
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Vị trí trước kia của HEAD là"
-#: builtin/checkout.c:1051 builtin/checkout.c:1286
+#: builtin/checkout.c:1053 builtin/checkout.c:1315
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "Bạn tại nhánh mà nó chưa hề được sinh ra"
-#: builtin/checkout.c:1178
-msgid "only one reference expected"
-msgstr "chỉ cần một tham chiếu"
-
-#: builtin/checkout.c:1195
-#, c-format
-msgid "only one reference expected, %d given."
-msgstr "chỉ cần một tham chiếu, nhưng lại đưa ra %d."
-
-#: builtin/checkout.c:1232
+#: builtin/checkout.c:1128
#, c-format
msgid ""
"'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
@@ -10971,37 +11368,71 @@ msgstr ""
"“%s” không thể là cả tập tin nội bộ và một nhánh theo dõi.\n"
"Vui long dùng -- (và tùy chọn thêm --no-guess) để tránh lẫn lộn"
-#: builtin/checkout.c:1245 builtin/worktree.c:290 builtin/worktree.c:455
+#: builtin/checkout.c:1135
+msgid ""
+"If you meant to check out a remote tracking branch on, e.g. 'origin',\n"
+"you can do so by fully qualifying the name with the --track option:\n"
+"\n"
+" git checkout --track origin/<name>\n"
+"\n"
+"If you'd like to always have checkouts of an ambiguous <name> prefer\n"
+"one remote, e.g. the 'origin' remote, consider setting\n"
+"checkout.defaultRemote=origin in your config."
+msgstr ""
+"Nếu ý bạn là lấy ra nhánh máy chủ được theo dõi, ví dụ “origin”,\n"
+"bạn có thể làm như vậy bằng cách chỉ định đầy đủ tên với tùy chọn --track:\n"
+"\n"
+" git checkout --track origin/<tên>\n"
+"\n"
+"Nếu bạn muốn luôn lấy ra từ một <tên> một máy chủ ưa thích\n"
+"chưa rõ ràng, ví dụ máy chủ “origin”, cân nhắc cài đặt\n"
+"checkout.defaultRemote=origin trong cấu hình của bạn."
+
+#: builtin/checkout.c:1145
+#, c-format
+msgid "'%s' matched multiple (%d) remote tracking branches"
+msgstr "“%s” khớp với nhiều (%d) nhánh máy chủ được theo dõi"
+
+#: builtin/checkout.c:1211
+msgid "only one reference expected"
+msgstr "chỉ cần một tham chiếu"
+
+#: builtin/checkout.c:1228
+#, c-format
+msgid "only one reference expected, %d given."
+msgstr "chỉ cần một tham chiếu, nhưng lại đưa ra %d."
+
+#: builtin/checkout.c:1274 builtin/worktree.c:283 builtin/worktree.c:448
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "tham chiếu không hợp lệ: %s"
-#: builtin/checkout.c:1258 builtin/checkout.c:1622
+#: builtin/checkout.c:1287 builtin/checkout.c:1649
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "tham chiếu không phải là một cây:%s"
-#: builtin/checkout.c:1305
+#: builtin/checkout.c:1334
#, c-format
msgid "a branch is expected, got tag '%s'"
msgstr "cần một nhánh, nhưng lại nhận được thẻ “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1307
+#: builtin/checkout.c:1336
#, c-format
msgid "a branch is expected, got remote branch '%s'"
msgstr "cần một nhánh, nhưng lại nhận được nhánh máy phục vụ “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1308 builtin/checkout.c:1316
+#: builtin/checkout.c:1337 builtin/checkout.c:1345
#, c-format
msgid "a branch is expected, got '%s'"
msgstr "cần một nhánh, nhưng lại nhận được “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1311
+#: builtin/checkout.c:1340
#, c-format
msgid "a branch is expected, got commit '%s'"
msgstr "cần một nhánh, nhưng lại nhận được “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1327
+#: builtin/checkout.c:1356
msgid ""
"cannot switch branch while merging\n"
"Consider \"git merge --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11009,7 +11440,7 @@ msgstr ""
"không thể chuyển nhánh trong khi đang hòa trộn\n"
"Cân nhắc dung \"git merge --quit\" hoặc \"git worktree add\"."
-#: builtin/checkout.c:1331
+#: builtin/checkout.c:1360
msgid ""
"cannot switch branch in the middle of an am session\n"
"Consider \"git am --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11017,7 +11448,7 @@ msgstr ""
"không thể chuyển nhanh ở giữa một phiên am\n"
"Cân nhắc dùng \"git am --quit\" hoặc \"git worktree add\"."
-#: builtin/checkout.c:1335
+#: builtin/checkout.c:1364
msgid ""
"cannot switch branch while rebasing\n"
"Consider \"git rebase --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11025,7 +11456,7 @@ msgstr ""
"không thể chuyển nhánh trong khi cải tổ\n"
"Cân nhắc dùng \"git rebase --quit\" hay \"git worktree add\"."
-#: builtin/checkout.c:1339
+#: builtin/checkout.c:1368
msgid ""
"cannot switch branch while cherry-picking\n"
"Consider \"git cherry-pick --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11033,7 +11464,7 @@ msgstr ""
"không thể chuyển nhánh trong khi cherry-picking\n"
"Cân nhắc dùng \"git cherry-pick --quit\" hay \"git worktree add\"."
-#: builtin/checkout.c:1343
+#: builtin/checkout.c:1372
msgid ""
"cannot switch branch while reverting\n"
"Consider \"git revert --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11041,150 +11472,148 @@ msgstr ""
"không thể chuyển nhánh trong khi hoàn nguyên\n"
"Cân nhắc dùng \"git revert --quit\" hoặc \"git worktree add\"."
-#: builtin/checkout.c:1347
+#: builtin/checkout.c:1376
msgid "you are switching branch while bisecting"
msgstr ""
"bạn hiện tại đang thực hiện việc chuyển nhánh trong khi đang di chuyển nửa "
"bước"
-#: builtin/checkout.c:1354
+#: builtin/checkout.c:1383
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "các đường dẫn không thể dùng cùng với các nhánh chuyển"
-#: builtin/checkout.c:1357 builtin/checkout.c:1361 builtin/checkout.c:1365
+#: builtin/checkout.c:1386 builtin/checkout.c:1390 builtin/checkout.c:1394
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "“%s” không thể được sử dụng với các nhánh chuyển"
-#: builtin/checkout.c:1369 builtin/checkout.c:1372 builtin/checkout.c:1375
-#: builtin/checkout.c:1380 builtin/checkout.c:1385
+#: builtin/checkout.c:1398 builtin/checkout.c:1401 builtin/checkout.c:1404
+#: builtin/checkout.c:1409 builtin/checkout.c:1414
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "“%s” không thể được dùng với “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1382
+#: builtin/checkout.c:1411
#, c-format
msgid "'%s' cannot take <start-point>"
msgstr "“%s” không thể nhận <điểm-đầu>"
-#: builtin/checkout.c:1390
+#: builtin/checkout.c:1419
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr "Không thể chuyển nhánh đến một thứ không phải là lần chuyển giao “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1397
+#: builtin/checkout.c:1426
msgid "missing branch or commit argument"
msgstr "thiếu tham số là nhánh hoặc lần chuyển giao"
-#: builtin/checkout.c:1439 builtin/clone.c:91 builtin/commit-graph.c:52
-#: builtin/commit-graph.c:113 builtin/fetch.c:167 builtin/merge.c:285
-#: builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:138 builtin/push.c:563
+#: builtin/checkout.c:1468 builtin/clone.c:91 builtin/commit-graph.c:72
+#: builtin/commit-graph.c:135 builtin/fetch.c:167 builtin/merge.c:286
+#: builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:118 builtin/push.c:563
#: builtin/send-pack.c:174
msgid "force progress reporting"
msgstr "ép buộc báo cáo tiến triển công việc"
-#: builtin/checkout.c:1440
+#: builtin/checkout.c:1469
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "thực hiện hòa trộn kiểu 3-way với nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1441 builtin/log.c:1690 parse-options.h:322
+#: builtin/checkout.c:1470 builtin/log.c:1690 parse-options.h:322
msgid "style"
msgstr "kiểu"
-#: builtin/checkout.c:1442
+#: builtin/checkout.c:1471
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "xung đột kiểu (hòa trộn hoặc diff3)"
-#: builtin/checkout.c:1454 builtin/worktree.c:503
+#: builtin/checkout.c:1483 builtin/worktree.c:496
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "rời bỏ HEAD tại lần chuyển giao theo tên"
-#: builtin/checkout.c:1455
+#: builtin/checkout.c:1484
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "đặt thông tin thượng nguồn cho nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1457
+#: builtin/checkout.c:1486
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "ép buộc lấy ra (bỏ đi những thay đổi nội bộ)"
-#: builtin/checkout.c:1459
+#: builtin/checkout.c:1488
msgid "new-branch"
msgstr "nhánh-mới"
-#: builtin/checkout.c:1459
+#: builtin/checkout.c:1488
msgid "new unparented branch"
msgstr "nhánh không cha mới"
-#: builtin/checkout.c:1461 builtin/merge.c:288
+#: builtin/checkout.c:1490 builtin/merge.c:289
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "cập nhật các tập tin bị bỏ qua (mặc định)"
-#: builtin/checkout.c:1464
+#: builtin/checkout.c:1493
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "không kiểm tra nếu cây làm việc khác đang giữ tham chiếu đã cho"
-#: builtin/checkout.c:1477
+#: builtin/checkout.c:1506
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr ""
"lấy ra (checkout) phiên bản của chúng ta cho các tập tin chưa được hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:1480
+#: builtin/checkout.c:1509
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr ""
"lấy ra (checkout) phiên bản của chúng họ cho các tập tin chưa được hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:1484
+#: builtin/checkout.c:1513
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "không giới hạn đặc tả đường dẫn thành chỉ các mục rải rác"
-#: builtin/checkout.c:1537
+#: builtin/checkout.c:1565
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Các tùy chọn -b, -B và --orphan loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/checkout.c:1540
+#: builtin/checkout.c:1568
msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
msgstr "-p và --overlay loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/checkout.c:1577
+#: builtin/checkout.c:1605
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "--track cần tên một nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1582
+#: builtin/checkout.c:1610
msgid "missing branch name; try -b"
msgstr "thiếu tên nhánh; hãy thử -b"
-#: builtin/checkout.c:1615
+#: builtin/checkout.c:1642
#, c-format
msgid "could not resolve %s"
msgstr "không thể phân giải “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1631
+#: builtin/checkout.c:1658
msgid "invalid path specification"
msgstr "đường dẫn đã cho không hợp lệ"
-#: builtin/checkout.c:1638
+#: builtin/checkout.c:1665
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr ""
"“%s” không phải là một lần chuyển giao và một nhánh'%s” không thể được tạo "
"từ đó"
-#: builtin/checkout.c:1642
+#: builtin/checkout.c:1669
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: --detach không nhận một đối số đường dẫn “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1651
-#| msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
+#: builtin/checkout.c:1678
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --detach"
msgstr "--pathspec-from-file xung khắc với --detach"
-#: builtin/checkout.c:1654 builtin/reset.c:324
-#| msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
+#: builtin/checkout.c:1681 builtin/reset.c:324 builtin/stash.c:1506
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --patch"
msgstr "--pathspec-from-file xung khắc với --patch"
-#: builtin/checkout.c:1665
+#: builtin/checkout.c:1692
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -11192,99 +11621,69 @@ msgstr ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force và --merge là xung khắc với nhau khi\n"
"checkout bảng mục lục (index)."
-#: builtin/checkout.c:1670
+#: builtin/checkout.c:1697
msgid "you must specify path(s) to restore"
msgstr "bạn phải chỉ định các thư mục muốn hồi phục"
-#: builtin/checkout.c:1689
-#, c-format
-msgid ""
-"'%s' matched more than one remote tracking branch.\n"
-"We found %d remotes with a reference that matched. So we fell back\n"
-"on trying to resolve the argument as a path, but failed there too!\n"
-"\n"
-"If you meant to check out a remote tracking branch on, e.g. 'origin',\n"
-"you can do so by fully qualifying the name with the --track option:\n"
-"\n"
-" git checkout --track origin/<name>\n"
-"\n"
-"If you'd like to always have checkouts of an ambiguous <name> prefer\n"
-"one remote, e.g. the 'origin' remote, consider setting\n"
-"checkout.defaultRemote=origin in your config."
-msgstr ""
-"“%s” khớp hơn một nhánh máy chủ được theo dõi.\n"
-"Chúng tôi tìm thấy %d máy chủ với một tham chiếu khớp. Do đó chúng tôi cố "
-"để\n"
-"phân giải tham số như là một đường dẫn, nhưng cũng gặp lỗi!\n"
-"\n"
-"Nếu ý bạn là lấy ra nhánh máy chủ được theo dõi, ví dụ “origin”,\n"
-"bạn có thể làm như vậy bằng cách chỉ định đầy đủ tên với tùy chọn --track:\n"
-"\n"
-" git checkout --track origin/<tên>\n"
-"\n"
-"Nếu bạn muốn luôn lấy ra từ một <tên> một náy chủ ưa thích\n"
-"chưa rõ ràng, ví dụ máy chủ “origin”, cân nhắc cài đặt\n"
-"checkout.defaultRemote=origin trong cấu hình của bạn."
-
-#: builtin/checkout.c:1714 builtin/checkout.c:1716 builtin/checkout.c:1765
-#: builtin/checkout.c:1767 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:169
-#: builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:499 builtin/worktree.c:501
+#: builtin/checkout.c:1723 builtin/checkout.c:1725 builtin/checkout.c:1774
+#: builtin/checkout.c:1776 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:170
+#: builtin/remote.c:172 builtin/worktree.c:492 builtin/worktree.c:494
msgid "branch"
msgstr "nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1715
+#: builtin/checkout.c:1724
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "tạo và checkout một nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1717
+#: builtin/checkout.c:1726
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "tạo/đặt_lại và checkout một nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1718
+#: builtin/checkout.c:1727
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "tạo reflog cho nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1720
+#: builtin/checkout.c:1729
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>' (default)"
msgstr "đoán thứ hai 'git checkout <không-nhánh-nào-như-vậy>' (mặc định)"
-#: builtin/checkout.c:1721
+#: builtin/checkout.c:1730
msgid "use overlay mode (default)"
msgstr "dùng chế độ che phủ (mặc định)"
-#: builtin/checkout.c:1766
+#: builtin/checkout.c:1775
msgid "create and switch to a new branch"
msgstr "tạo và chuyển đến một nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1768
+#: builtin/checkout.c:1777
msgid "create/reset and switch to a branch"
msgstr "tạo/đặt_lại và chuyển đến một nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1770
+#: builtin/checkout.c:1779
msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
msgstr "gợi ý thứ hai \"git checkout <không-nhánh-nào-như-vậy>\""
-#: builtin/checkout.c:1772
+#: builtin/checkout.c:1781
msgid "throw away local modifications"
msgstr "vứt bỏ các sửa đổi địa phương"
-#: builtin/checkout.c:1804
+#: builtin/checkout.c:1813
msgid "which tree-ish to checkout from"
msgstr "lấy ra từ tree-ish nào"
-#: builtin/checkout.c:1806
+#: builtin/checkout.c:1815
msgid "restore the index"
msgstr "phục hồi bảng mục lục"
-#: builtin/checkout.c:1808
+#: builtin/checkout.c:1817
msgid "restore the working tree (default)"
msgstr "phục hồi cây làm việc (mặc định)"
-#: builtin/checkout.c:1810
+#: builtin/checkout.c:1819
msgid "ignore unmerged entries"
msgstr "bỏ qua những thứ chưa hòa trộn: %s"
-#: builtin/checkout.c:1811
+#: builtin/checkout.c:1820
msgid "use overlay mode"
msgstr "dùng chế độ che phủ"
@@ -11428,9 +11827,9 @@ msgstr "dọn bằng kiểu tương tác"
msgid "remove whole directories"
msgstr "gỡ bỏ toàn bộ thư mục"
-#: builtin/clean.c:915 builtin/describe.c:548 builtin/describe.c:550
-#: builtin/grep.c:901 builtin/log.c:177 builtin/log.c:179
-#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:464 builtin/name-rev.c:466
+#: builtin/clean.c:915 builtin/describe.c:562 builtin/describe.c:564
+#: builtin/grep.c:889 builtin/log.c:177 builtin/log.c:179
+#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:526 builtin/name-rev.c:528
#: builtin/show-ref.c:179
msgid "pattern"
msgstr "mẫu"
@@ -11515,18 +11914,18 @@ msgstr "thư-mục-mẫu"
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "thư mục mà tại đó các mẫu sẽ được dùng"
-#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1392
-#: builtin/submodule--helper.c:1885
+#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1407
+#: builtin/submodule--helper.c:1912
msgid "reference repository"
msgstr "kho tham chiếu"
-#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1394
-#: builtin/submodule--helper.c:1887
+#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1409
+#: builtin/submodule--helper.c:1914
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "chỉ dùng --reference khi nhân bản"
#: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3294 builtin/repack.c:327
+#: builtin/pack-objects.c:3441 builtin/repack.c:327
msgid "name"
msgstr "tên"
@@ -11542,8 +11941,8 @@ msgstr "lấy ra <nhánh> thay cho HEAD của máy chủ"
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "đường dẫn đến git-upload-pack trên máy chủ"
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:168 builtin/grep.c:840
-#: builtin/pull.c:227
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:168 builtin/grep.c:828
+#: builtin/pull.c:207
msgid "depth"
msgstr "độ-sâu"
@@ -11551,7 +11950,7 @@ msgstr "độ-sâu"
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "tạo bản sao không đầy đủ cho mức sâu đã cho"
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:170 builtin/pack-objects.c:3283
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:170 builtin/pack-objects.c:3430
msgid "time"
msgstr "thời-gian"
@@ -11560,7 +11959,7 @@ msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "tạo bản sao không đầy đủ từ thời điểm đã cho"
#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:172 builtin/fetch.c:195
-#: builtin/rebase.c:1445
+#: builtin/rebase.c:1480
msgid "revision"
msgstr "điểm xét duyệt"
@@ -11568,7 +11967,8 @@ msgstr "điểm xét duyệt"
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "làm sâu hơn lịch sử của bản sao shallow, bằng điểm xét duyệt loại trừ"
-#: builtin/clone.c:132
+#: builtin/clone.c:132 builtin/submodule--helper.c:1419
+#: builtin/submodule--helper.c:1928
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr "chỉ nhân bản một nhánh, HEAD hoặc --branch"
@@ -11608,12 +12008,12 @@ msgstr "đặc-tả-máy-phục-vụ"
msgid "option to transmit"
msgstr "tùy chọn để chuyển giao"
-#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:191 builtin/pull.c:240
+#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:191 builtin/pull.c:220
#: builtin/push.c:574
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "chỉ dùng địa chỉ IPv4"
-#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:193 builtin/pull.c:243
+#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:193 builtin/pull.c:223
#: builtin/push.c:576
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "chỉ dùng địa chỉ IPv6"
@@ -11684,94 +12084,94 @@ msgstr ""
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr "Không tìm thấy nhánh máy chủ %s để nhân bản (clone)."
-#: builtin/clone.c:704
+#: builtin/clone.c:705
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "không thể cập nhật %s"
-#: builtin/clone.c:752
+#: builtin/clone.c:753
msgid "failed to initialize sparse-checkout"
msgstr "gặp lỗi khi khởi tạo sparse-checkout"
-#: builtin/clone.c:775
+#: builtin/clone.c:776
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr "refers HEAD máy chủ chỉ đến ref không tồn tại, không thể lấy ra.\n"
-#: builtin/clone.c:806
+#: builtin/clone.c:807
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "không thể lấy ra (checkout) cây làm việc"
-#: builtin/clone.c:856
+#: builtin/clone.c:862
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "không thể ghi các tham số vào tập tin cấu hình"
-#: builtin/clone.c:919
+#: builtin/clone.c:925
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "không thể đóng gói để dọn dẹp"
-#: builtin/clone.c:921
+#: builtin/clone.c:927
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "không thể bỏ liên kết tập tin thay thế tạm thời"
-#: builtin/clone.c:959 builtin/receive-pack.c:1948
+#: builtin/clone.c:965 builtin/receive-pack.c:1950
msgid "Too many arguments."
msgstr "Có quá nhiều đối số."
-#: builtin/clone.c:963
+#: builtin/clone.c:969
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Bạn phải chỉ định một kho để mà nhân bản (clone)."
-#: builtin/clone.c:976
+#: builtin/clone.c:982
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "tùy chọn --bare và --origin %s xung khắc nhau."
-#: builtin/clone.c:979
+#: builtin/clone.c:985
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "tùy chọn --bare và --separate-git-dir xung khắc nhau."
-#: builtin/clone.c:992
+#: builtin/clone.c:998
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "kho chứa “%s” chưa tồn tại"
-#: builtin/clone.c:998 builtin/fetch.c:1787
+#: builtin/clone.c:1004 builtin/fetch.c:1796
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "độ sâu %s không phải là một số nguyên dương"
-#: builtin/clone.c:1008
+#: builtin/clone.c:1014
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "đường dẫn đích “%s” đã có từ trước và không phải là một thư mục rỗng."
-#: builtin/clone.c:1018
+#: builtin/clone.c:1024
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "cây làm việc “%s” đã sẵn tồn tại rồi."
-#: builtin/clone.c:1033 builtin/clone.c:1054 builtin/difftool.c:271
-#: builtin/log.c:1866 builtin/worktree.c:302 builtin/worktree.c:334
+#: builtin/clone.c:1039 builtin/clone.c:1060 builtin/difftool.c:271
+#: builtin/log.c:1866 builtin/worktree.c:295 builtin/worktree.c:327
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
-#: builtin/clone.c:1038
+#: builtin/clone.c:1044
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "không thể tạo cây thư mục làm việc dir “%s”"
-#: builtin/clone.c:1058
+#: builtin/clone.c:1064
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Đang nhân bản thành kho chứa bare “%s”…\n"
-#: builtin/clone.c:1060
+#: builtin/clone.c:1066
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Đang nhân bản thành “%s”…\n"
-#: builtin/clone.c:1084
+#: builtin/clone.c:1090
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -11779,41 +12179,41 @@ msgstr ""
"nhân bản --recursive không tương thích với cả hai --reference và --reference-"
"if-able"
-#: builtin/clone.c:1148
+#: builtin/clone.c:1154
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr "--depth bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
-#: builtin/clone.c:1150
+#: builtin/clone.c:1156
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"--shallow-since bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay "
"thế."
-#: builtin/clone.c:1152
+#: builtin/clone.c:1158
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"--shallow-exclude bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay "
"thế."
-#: builtin/clone.c:1154
+#: builtin/clone.c:1160
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"--filter bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
-#: builtin/clone.c:1157
+#: builtin/clone.c:1163
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "kho nguồn là nông, nên bỏ qua --local"
-#: builtin/clone.c:1162
+#: builtin/clone.c:1168
msgid "--local is ignored"
msgstr "--local bị lờ đi"
-#: builtin/clone.c:1237 builtin/clone.c:1245
+#: builtin/clone.c:1243 builtin/clone.c:1251
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Nhánh máy chủ %s không tìm thấy trong thượng nguồn %s"
-#: builtin/clone.c:1248
+#: builtin/clone.c:1254
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Bạn hình như là đã nhân bản một kho trống rỗng."
@@ -11890,13 +12290,13 @@ msgstr "cha-mẹ"
msgid "id of a parent commit object"
msgstr "mã số của đối tượng chuyển giao cha mẹ"
-#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1496 builtin/merge.c:270
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1469
+#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1501 builtin/merge.c:271
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1477
#: builtin/tag.c:412
msgid "message"
msgstr "chú thích"
-#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1496
+#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1501
msgid "commit message"
msgstr "chú thích của lần chuyển giao"
@@ -11904,8 +12304,8 @@ msgstr "chú thích của lần chuyển giao"
msgid "read commit log message from file"
msgstr "đọc chú thích nhật ký lần chuyển giao từ tập tin"
-#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1508 builtin/merge.c:287
-#: builtin/pull.c:195 builtin/revert.c:118
+#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1513 builtin/merge.c:288
+#: builtin/pull.c:175 builtin/revert.c:118
msgid "GPG sign commit"
msgstr "Ký lần chuyển giao dùng GPG"
@@ -11984,7 +12384,6 @@ msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "gặp lỗi khi tháo dỡ HEAD đối tượng cây"
#: builtin/commit.c:351
-#| msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
msgid "--pathspec-from-file with -a does not make sense"
msgstr "--pathspec-from-file với -a là không có ý nghĩa gì"
@@ -11996,55 +12395,55 @@ msgstr "Không đường dẫn với các tùy chọn --include/--only không h
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "không thể tạo bảng mục lục tạm thời"
-#: builtin/commit.c:382
+#: builtin/commit.c:385
msgid "interactive add failed"
msgstr "gặp lỗi khi thêm bằng cách tương"
-#: builtin/commit.c:396
+#: builtin/commit.c:400
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "không thể cập nhật bảng mục lục tạm thời"
-#: builtin/commit.c:398
+#: builtin/commit.c:402
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Gặp lỗi khi cập nhật cây bộ nhớ đệm"
-#: builtin/commit.c:423 builtin/commit.c:446 builtin/commit.c:492
+#: builtin/commit.c:427 builtin/commit.c:450 builtin/commit.c:496
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới (new_index)"
-#: builtin/commit.c:475
+#: builtin/commit.c:479
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr ""
"không thể thực hiện việc chuyển giao cục bộ trong khi đang được hòa trộn."
-#: builtin/commit.c:477
+#: builtin/commit.c:481
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr ""
"không thể thực hiện việc chuyển giao bộ phận trong khi đang cherry-pick."
-#: builtin/commit.c:485
+#: builtin/commit.c:489
msgid "cannot read the index"
msgstr "không đọc được bảng mục lục"
-#: builtin/commit.c:504
+#: builtin/commit.c:508
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục tạm thời"
-#: builtin/commit.c:602
+#: builtin/commit.c:606
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "lần chuyển giao “%s” thiếu phần tác giả ở đầu"
-#: builtin/commit.c:604
+#: builtin/commit.c:608
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "lần chuyển giao “%s” có phần tác giả ở đầu dị dạng"
-#: builtin/commit.c:623
+#: builtin/commit.c:627
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "đối số cho --author bị dị hình"
-#: builtin/commit.c:676
+#: builtin/commit.c:680
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -12052,38 +12451,38 @@ msgstr ""
"không thể chọn một ký tự ghi chú cái mà không được dùng\n"
"trong phần ghi chú hiện tại"
-#: builtin/commit.c:714 builtin/commit.c:747 builtin/commit.c:1092
+#: builtin/commit.c:718 builtin/commit.c:751 builtin/commit.c:1097
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "không thể tìm kiếm commit (lần chuyển giao) %s"
-#: builtin/commit.c:726 builtin/shortlog.c:319
+#: builtin/commit.c:730 builtin/shortlog.c:319
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(đang đọc thông điệp nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn)\n"
-#: builtin/commit.c:728
+#: builtin/commit.c:732
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "không thể đọc nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/commit.c:732
+#: builtin/commit.c:736
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "không đọc được tệp nhật ký “%s”"
-#: builtin/commit.c:763 builtin/commit.c:779
+#: builtin/commit.c:767 builtin/commit.c:783
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "không thể đọc SQUASH_MSG"
-#: builtin/commit.c:770
+#: builtin/commit.c:774
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "không thể đọc MERGE_MSG"
-#: builtin/commit.c:830
+#: builtin/commit.c:834
msgid "could not write commit template"
msgstr "không thể ghi mẫu chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:849
+#: builtin/commit.c:853
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -12098,7 +12497,7 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"và thử lại.\n"
-#: builtin/commit.c:854
+#: builtin/commit.c:858
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -12113,7 +12512,7 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"và thử lại.\n"
-#: builtin/commit.c:867
+#: builtin/commit.c:871
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -12124,7 +12523,7 @@ msgstr ""
"bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua, nếu phần chú thích rỗng sẽ hủy bỏ lần "
"chuyển giao.\n"
-#: builtin/commit.c:875
+#: builtin/commit.c:879
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -12136,148 +12535,148 @@ msgstr ""
"bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua; bạn có thể xóa chúng đi nếu muốn thế.\n"
"Phần chú thích này nếu trống rỗng sẽ hủy bỏ lần chuyển giao.\n"
-#: builtin/commit.c:892
+#: builtin/commit.c:896
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sTác giả: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:900
+#: builtin/commit.c:904
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sNgày tháng: %s"
-#: builtin/commit.c:907
+#: builtin/commit.c:911
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sNgười chuyển giao: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:925
+#: builtin/commit.c:929
msgid "Cannot read index"
msgstr "Không đọc được bảng mục lục"
-#: builtin/commit.c:992
+#: builtin/commit.c:997
msgid "Error building trees"
msgstr "Gặp lỗi khi xây dựng cây"
-#: builtin/commit.c:1006 builtin/tag.c:275
+#: builtin/commit.c:1011 builtin/tag.c:275
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Xin hãy cung cấp lời chú giải hoặc là dùng tùy chọn -m hoặc là -F.\n"
-#: builtin/commit.c:1050
+#: builtin/commit.c:1055
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"--author “%s” không phải là “Họ và tên <thư điện tửl>” và không khớp bất kỳ "
"tác giả nào sẵn có"
-#: builtin/commit.c:1064
+#: builtin/commit.c:1069
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Chế độ bỏ qua không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/commit.c:1082 builtin/commit.c:1322
+#: builtin/commit.c:1087 builtin/commit.c:1327
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Chế độ cho các tập tin chưa được theo dõi không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/commit.c:1122
+#: builtin/commit.c:1127
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "hai tùy chọn -long và -z không tương thích với nhau"
-#: builtin/commit.c:1166
+#: builtin/commit.c:1171
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Sử dụng cả hai tùy chọn --reset-author và --author không hợp lý"
-#: builtin/commit.c:1175
+#: builtin/commit.c:1180
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Không có gì để mà “tu bổ” cả."
-#: builtin/commit.c:1178
+#: builtin/commit.c:1183
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr ""
"Bạn đang ở giữa của quá trình hòa trộn -- không thể thực hiện việc “tu bổ”."
-#: builtin/commit.c:1180
+#: builtin/commit.c:1185
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr ""
"Bạn đang ở giữa của quá trình cherry-pick -- không thể thực hiện việc “tu "
"bổ”."
-#: builtin/commit.c:1183
+#: builtin/commit.c:1188
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Các tùy chọn --squash và --fixup không thể sử dụng cùng với nhau"
-#: builtin/commit.c:1193
+#: builtin/commit.c:1198
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Chỉ được dùng một trong số tùy chọn trong số -c/-C/-F/--fixup."
-#: builtin/commit.c:1195
+#: builtin/commit.c:1200
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
msgstr "Tùy chọn -m không thể được tổ hợp cùng với -c/-C/-F."
-#: builtin/commit.c:1203
+#: builtin/commit.c:1208
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"--reset-author chỉ có thể được sử dụng với tùy chọn -C, -c hay --amend."
-#: builtin/commit.c:1220
+#: builtin/commit.c:1225
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Chỉ một trong các tùy chọn --include/--only/--all/--interactive/--patch được "
"sử dụng."
-#: builtin/commit.c:1226
+#: builtin/commit.c:1231
#, c-format
msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
msgstr "các đường dẫn “%s …” với tùy chọn -a không hợp lý"
-#: builtin/commit.c:1357 builtin/commit.c:1519
+#: builtin/commit.c:1362 builtin/commit.c:1524
msgid "show status concisely"
msgstr "hiển thị trạng thái ở dạng súc tích"
-#: builtin/commit.c:1359 builtin/commit.c:1521
+#: builtin/commit.c:1364 builtin/commit.c:1526
msgid "show branch information"
msgstr "hiển thị thông tin nhánh"
-#: builtin/commit.c:1361
+#: builtin/commit.c:1366
msgid "show stash information"
msgstr "hiển thị thông tin về tạm cất"
-#: builtin/commit.c:1363 builtin/commit.c:1523
+#: builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1528
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "tính đầy đủ giá trị trước/sau"
-#: builtin/commit.c:1365
+#: builtin/commit.c:1370
msgid "version"
msgstr "phiên bản"
-#: builtin/commit.c:1365 builtin/commit.c:1525 builtin/push.c:549
-#: builtin/worktree.c:650
+#: builtin/commit.c:1370 builtin/commit.c:1530 builtin/push.c:549
+#: builtin/worktree.c:643
msgid "machine-readable output"
msgstr "kết xuất dạng máy-có-thể-đọc"
-#: builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1527
+#: builtin/commit.c:1373 builtin/commit.c:1532
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "hiển thị trạng thái ở định dạng dài (mặc định)"
-#: builtin/commit.c:1371 builtin/commit.c:1530
+#: builtin/commit.c:1376 builtin/commit.c:1535
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "chấm dứt các mục bằng NUL"
-#: builtin/commit.c:1373 builtin/commit.c:1377 builtin/commit.c:1533
+#: builtin/commit.c:1378 builtin/commit.c:1382 builtin/commit.c:1538
#: builtin/fast-export.c:1153 builtin/fast-export.c:1156
-#: builtin/fast-export.c:1159 builtin/rebase.c:1525 parse-options.h:336
+#: builtin/fast-export.c:1159 builtin/rebase.c:1569 parse-options.h:336
msgid "mode"
msgstr "chế độ"
-#: builtin/commit.c:1374 builtin/commit.c:1533
+#: builtin/commit.c:1379 builtin/commit.c:1538
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"hiển thị các tập tin chưa được theo dõi dấu vết, các chế độ tùy chọn: all, "
"normal, no. (Mặc định: all)"
-#: builtin/commit.c:1378
+#: builtin/commit.c:1383
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -12285,11 +12684,11 @@ msgstr ""
"hiển thị các tập tin bị bỏ qua, các chế độ tùy chọn: traditional, matching, "
"no. (Mặc định: traditional)"
-#: builtin/commit.c:1380 parse-options.h:192
+#: builtin/commit.c:1385 parse-options.h:192
msgid "when"
msgstr "khi"
-#: builtin/commit.c:1381
+#: builtin/commit.c:1386
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -12297,176 +12696,176 @@ msgstr ""
"bỏ qua các thay đổi trong mô-đun-con, tùy chọn khi: all, dirty, untracked. "
"(Mặc định: all)"
-#: builtin/commit.c:1383
+#: builtin/commit.c:1388
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "hiển thị danh sách các tập-tin chưa được theo dõi trong các cột"
-#: builtin/commit.c:1384
+#: builtin/commit.c:1389
msgid "do not detect renames"
msgstr "không dò tìm các tên thay đổi"
-#: builtin/commit.c:1386
+#: builtin/commit.c:1391
msgid "detect renames, optionally set similarity index"
msgstr "dò các tên thay đổi, tùy ý đặt mục lục tương tự"
-#: builtin/commit.c:1406
+#: builtin/commit.c:1411
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr ""
"Không hỗ trỡ tổ hợp các tham số các tập tin bị bỏ qua và không được theo dõi"
-#: builtin/commit.c:1489
+#: builtin/commit.c:1494
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "không hiển thị tổng kết sau khi chuyển giao thành công"
-#: builtin/commit.c:1490
+#: builtin/commit.c:1495
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "hiển thị sự khác biệt trong mẫu tin nhắn chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1492
+#: builtin/commit.c:1497
msgid "Commit message options"
msgstr "Các tùy chọn ghi chú commit"
-#: builtin/commit.c:1493 builtin/merge.c:274 builtin/tag.c:414
+#: builtin/commit.c:1498 builtin/merge.c:275 builtin/tag.c:414
msgid "read message from file"
msgstr "đọc chú thích từ tập tin"
-#: builtin/commit.c:1494
+#: builtin/commit.c:1499
msgid "author"
msgstr "tác giả"
-#: builtin/commit.c:1494
+#: builtin/commit.c:1499
msgid "override author for commit"
msgstr "ghi đè tác giả cho commit"
-#: builtin/commit.c:1495 builtin/gc.c:538
+#: builtin/commit.c:1500 builtin/gc.c:538
msgid "date"
msgstr "ngày tháng"
-#: builtin/commit.c:1495
+#: builtin/commit.c:1500
msgid "override date for commit"
msgstr "ghi đè ngày tháng cho lần chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1497 builtin/commit.c:1498 builtin/commit.c:1499
-#: builtin/commit.c:1500 parse-options.h:328 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1502 builtin/commit.c:1503 builtin/commit.c:1504
+#: builtin/commit.c:1505 parse-options.h:328 ref-filter.h:92
msgid "commit"
msgstr "lần_chuyển_giao"
-#: builtin/commit.c:1497
+#: builtin/commit.c:1502
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao đã cho nhưng có cho sửa chữa"
-#: builtin/commit.c:1498
+#: builtin/commit.c:1503
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao đã cho"
-#: builtin/commit.c:1499
+#: builtin/commit.c:1504
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"dùng ghi chú có định dạng autosquash để sửa chữa lần chuyển giao đã chỉ ra"
-#: builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit.c:1505
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"dùng lời nhắn có định dạng tự động nén để nén lại các lần chuyển giao đã chỉ "
"ra"
-#: builtin/commit.c:1501
+#: builtin/commit.c:1506
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"lần chuyển giao nhận tôi là tác giả (được dùng với tùy chọn -C/-c/--amend)"
-#: builtin/commit.c:1502 builtin/log.c:1634 builtin/merge.c:289
-#: builtin/pull.c:164 builtin/revert.c:110
+#: builtin/commit.c:1507 builtin/log.c:1634 builtin/merge.c:290
+#: builtin/pull.c:144 builtin/revert.c:110
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "(nên dùng) thêm dòng Signed-off-by:"
-#: builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1508
msgid "use specified template file"
msgstr "sử dụng tập tin mẫu đã cho"
-#: builtin/commit.c:1504
+#: builtin/commit.c:1509
msgid "force edit of commit"
msgstr "ép buộc sửa lần commit"
-#: builtin/commit.c:1506
+#: builtin/commit.c:1511
msgid "include status in commit message template"
msgstr "bao gồm các trạng thái trong mẫu ghi chú chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1511
+#: builtin/commit.c:1516
msgid "Commit contents options"
msgstr "Các tùy nội dung ghi chú commit"
-#: builtin/commit.c:1512
+#: builtin/commit.c:1517
msgid "commit all changed files"
msgstr "chuyển giao tất cả các tập tin có thay đổi"
-#: builtin/commit.c:1513
+#: builtin/commit.c:1518
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "thêm các tập tin đã chỉ ra vào bảng mục lục để chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1514
+#: builtin/commit.c:1519
msgid "interactively add files"
msgstr "thêm các tập-tin bằng tương tác"
-#: builtin/commit.c:1515
+#: builtin/commit.c:1520
msgid "interactively add changes"
msgstr "thêm các thay đổi bằng tương tác"
-#: builtin/commit.c:1516
+#: builtin/commit.c:1521
msgid "commit only specified files"
msgstr "chỉ chuyển giao các tập tin đã chỉ ra"
-#: builtin/commit.c:1517
+#: builtin/commit.c:1522
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr "vòng qua móc (hook) pre-commit và commit-msg"
-#: builtin/commit.c:1518
+#: builtin/commit.c:1523
msgid "show what would be committed"
msgstr "hiển thị xem cái gì có thể được chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1531
+#: builtin/commit.c:1536
msgid "amend previous commit"
msgstr "“tu bổ” (amend) lần commit trước"
-#: builtin/commit.c:1532
+#: builtin/commit.c:1537
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "vòng qua móc (hook) post-rewrite"
-#: builtin/commit.c:1539
+#: builtin/commit.c:1544
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "ok để ghi lại một thay đổi trống rỗng"
-#: builtin/commit.c:1541
+#: builtin/commit.c:1546
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "ok để ghi các thay đổi với lời nhắn trống rỗng"
-#: builtin/commit.c:1614
+#: builtin/commit.c:1619
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Tập tin MERGE_HEAD sai hỏng (%s)"
-#: builtin/commit.c:1621
+#: builtin/commit.c:1626
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "không thể đọc MERGE_MODE"
-#: builtin/commit.c:1640
+#: builtin/commit.c:1645
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của lần chuyển giao: %s"
-#: builtin/commit.c:1647
+#: builtin/commit.c:1652
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Bãi bỏ việc chuyển giao bởi vì phần chú thích của nó trống rỗng.\n"
-#: builtin/commit.c:1652
+#: builtin/commit.c:1657
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr ""
"Đang bỏ qua việc chuyển giao; bạn đã không biên soạn phần chú thích "
"(message).\n"
-#: builtin/commit.c:1686
+#: builtin/commit.c:1691
msgid ""
"repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -12493,62 +12892,67 @@ msgstr ""
"split] [--reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--[no-]progress] <các "
"tùy chọn chia tách>"
-#: builtin/commit-graph.c:48 builtin/commit-graph.c:103
-#: builtin/commit-graph.c:187 builtin/fetch.c:179 builtin/log.c:1657
+#: builtin/commit-graph.c:52
+#, c-format
+msgid "could not find object directory matching %s"
+msgstr "không thể tìm thấy thư mục đối tượng khớp với “%s”"
+
+#: builtin/commit-graph.c:68 builtin/commit-graph.c:125
+#: builtin/commit-graph.c:210 builtin/fetch.c:179 builtin/log.c:1657
msgid "dir"
msgstr "tmục"
-#: builtin/commit-graph.c:49 builtin/commit-graph.c:104
-#: builtin/commit-graph.c:188
+#: builtin/commit-graph.c:69 builtin/commit-graph.c:126
+#: builtin/commit-graph.c:211
msgid "The object directory to store the graph"
msgstr "Thư mục đối tượng để lưu đồ thị"
-#: builtin/commit-graph.c:51
+#: builtin/commit-graph.c:71
msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
msgstr ""
"nếu đồ-thị-các-lần-chuyển-giao bị chia cắt, thì chỉ thẩm tra tập tin đỉnh"
-#: builtin/commit-graph.c:73 t/helper/test-read-graph.c:23
+#: builtin/commit-graph.c:94 t/helper/test-read-graph.c:23
#, c-format
msgid "Could not open commit-graph '%s'"
msgstr "Không thể mở đồ thị chuyển giao “%s”"
-#: builtin/commit-graph.c:106
+#: builtin/commit-graph.c:128
msgid "start walk at all refs"
msgstr "bắt đầu di chuyển tại mọi tham chiếu"
-#: builtin/commit-graph.c:108
+#: builtin/commit-graph.c:130
msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
msgstr ""
"quét dó các mục lục gói được liệt kê bởi đầu vào tiêu chuẩn cho các lần "
"chuyển giao"
-#: builtin/commit-graph.c:110
+#: builtin/commit-graph.c:132
msgid "start walk at commits listed by stdin"
msgstr ""
"bắt đầu di chuyển tại các lần chuyển giao được liệt kê bởi đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/commit-graph.c:112
+#: builtin/commit-graph.c:134
msgid "include all commits already in the commit-graph file"
msgstr ""
"bao gồm mọi lần chuyển giao đã sẵn có trongười tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-"
"giao"
-#: builtin/commit-graph.c:115
+#: builtin/commit-graph.c:137
msgid "allow writing an incremental commit-graph file"
msgstr "cho phép ghi một tập tin đồ họa các lần chuyển giao lớn lên"
-#: builtin/commit-graph.c:117 builtin/commit-graph.c:121
+#: builtin/commit-graph.c:139 builtin/commit-graph.c:143
msgid "maximum number of commits in a non-base split commit-graph"
msgstr ""
"số lượng tối đa của các lần chuyển giao trong một đồ-thị-các-lần-chuyển-giao "
"chia cắt không-cơ-sở"
-#: builtin/commit-graph.c:119
+#: builtin/commit-graph.c:141
msgid "maximum ratio between two levels of a split commit-graph"
msgstr "tỷ lệ tối đa giữa hai mức của một đồ-thị-các-lần-chuyển-giao chia cắt"
-#: builtin/commit-graph.c:137
+#: builtin/commit-graph.c:159
msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
msgstr ""
"không thể sử dụng hơn một --reachable, --stdin-commits, hay --stdin-packs"
@@ -12557,207 +12961,213 @@ msgstr ""
msgid "git config [<options>]"
msgstr "git config [<các tùy chọn>]"
-#: builtin/config.c:103 builtin/env--helper.c:23
+#: builtin/config.c:104 builtin/env--helper.c:23
#, c-format
msgid "unrecognized --type argument, %s"
msgstr "đối số không được thừa nhận --type, %s"
-#: builtin/config.c:115
+#: builtin/config.c:116
msgid "only one type at a time"
msgstr "chỉ một kiểu một lần"
-#: builtin/config.c:124
+#: builtin/config.c:125
msgid "Config file location"
msgstr "Vị trí tập tin cấu hình"
-#: builtin/config.c:125
+#: builtin/config.c:126
msgid "use global config file"
msgstr "dùng tập tin cấu hình toàn cục"
-#: builtin/config.c:126
+#: builtin/config.c:127
msgid "use system config file"
msgstr "sử dụng tập tin cấu hình hệ thống"
-#: builtin/config.c:127
+#: builtin/config.c:128
msgid "use repository config file"
msgstr "dùng tập tin cấu hình của kho"
-#: builtin/config.c:128
+#: builtin/config.c:129
msgid "use per-worktree config file"
msgstr "dùng tập tin cấu hình per-worktree"
-#: builtin/config.c:129
+#: builtin/config.c:130
msgid "use given config file"
msgstr "sử dụng tập tin cấu hình đã cho"
-#: builtin/config.c:130
+#: builtin/config.c:131
msgid "blob-id"
msgstr "blob-id"
-#: builtin/config.c:130
+#: builtin/config.c:131
msgid "read config from given blob object"
msgstr "đọc cấu hình từ đối tượng blob đã cho"
-#: builtin/config.c:131
+#: builtin/config.c:132
msgid "Action"
msgstr "Hành động"
-#: builtin/config.c:132
+#: builtin/config.c:133
msgid "get value: name [value-regex]"
msgstr "lấy giá-trị: tên [value-regex]"
-#: builtin/config.c:133
+#: builtin/config.c:134
msgid "get all values: key [value-regex]"
msgstr "lấy tất cả giá-trị: khóa [value-regex]"
-#: builtin/config.c:134
+#: builtin/config.c:135
msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
msgstr "lấy giá trị cho regexp: name-regex [value-regex]"
-#: builtin/config.c:135
+#: builtin/config.c:136
msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
msgstr "lấy đặc tả giá trị cho URL: phần[.biến] URL"
-#: builtin/config.c:136
+#: builtin/config.c:137
msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
msgstr "thay thế tất cả các biến khớp mẫu: tên giá-trị [value_regex]"
-#: builtin/config.c:137
+#: builtin/config.c:138
msgid "add a new variable: name value"
msgstr "thêm biến mới: tên giá-trị"
-#: builtin/config.c:138
+#: builtin/config.c:139
msgid "remove a variable: name [value-regex]"
msgstr "gỡ bỏ biến: tên [value-regex]"
-#: builtin/config.c:139
+#: builtin/config.c:140
msgid "remove all matches: name [value-regex]"
msgstr "gỡ bỏ mọi cái khớp: tên [value-regex]"
-#: builtin/config.c:140
+#: builtin/config.c:141
msgid "rename section: old-name new-name"
msgstr "đổi tên phần: tên-cũ tên-mới"
-#: builtin/config.c:141
+#: builtin/config.c:142
msgid "remove a section: name"
msgstr "gỡ bỏ phần: tên"
-#: builtin/config.c:142
+#: builtin/config.c:143
msgid "list all"
msgstr "liệt kê tất"
-#: builtin/config.c:143
+#: builtin/config.c:144
msgid "open an editor"
msgstr "mở một trình biên soạn"
-#: builtin/config.c:144
+#: builtin/config.c:145
msgid "find the color configured: slot [default]"
msgstr "tìm cấu hình màu sắc: slot [mặc định]"
-#: builtin/config.c:145
+#: builtin/config.c:146
msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
msgstr "tìm các cài đặt về màu sắc: slot [stdout-là-tty]"
-#: builtin/config.c:146
+#: builtin/config.c:147
msgid "Type"
msgstr "Kiểu"
-#: builtin/config.c:147 builtin/env--helper.c:38
+#: builtin/config.c:148 builtin/env--helper.c:38
msgid "value is given this type"
msgstr "giá trị được đưa kiểu này"
-#: builtin/config.c:148
+#: builtin/config.c:149
msgid "value is \"true\" or \"false\""
msgstr "giá trị là \"true\" hoặc \"false\""
-#: builtin/config.c:149
+#: builtin/config.c:150
msgid "value is decimal number"
msgstr "giá trị ở dạng số thập phân"
-#: builtin/config.c:150
+#: builtin/config.c:151
msgid "value is --bool or --int"
msgstr "giá trị là --bool hoặc --int"
-#: builtin/config.c:151
+#: builtin/config.c:152
msgid "value is a path (file or directory name)"
msgstr "giá trị là đường dẫn (tên tập tin hay thư mục)"
-#: builtin/config.c:152
+#: builtin/config.c:153
msgid "value is an expiry date"
msgstr "giá trị là một ngày hết hạn"
-#: builtin/config.c:153
+#: builtin/config.c:154
msgid "Other"
msgstr "Khác"
-#: builtin/config.c:154
+#: builtin/config.c:155
msgid "terminate values with NUL byte"
msgstr "chấm dứt giá trị với byte NUL"
-#: builtin/config.c:155
+#: builtin/config.c:156
msgid "show variable names only"
msgstr "chỉ hiển thị các tên biến"
-#: builtin/config.c:156
+#: builtin/config.c:157
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "tôn trọng kể cà các hướng trong tìm kiếm"
-#: builtin/config.c:157
+#: builtin/config.c:158
msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
msgstr ""
"hiển thị nguyên gốc của cấu hình (tập tin, đầu vào tiêu chuẩn, blob, dòng "
"lệnh)"
-#: builtin/config.c:158 builtin/env--helper.c:40
+#: builtin/config.c:159
+msgid "show scope of config (worktree, local, global, system, command)"
+msgstr ""
+"hiển thị phạm vi của cấu hình (cây làm việc, cục bộ, toàn cầu, hệ thống, "
+"lệnh)"
+
+#: builtin/config.c:160 builtin/env--helper.c:40
msgid "value"
msgstr "giá trị"
-#: builtin/config.c:158
+#: builtin/config.c:160
msgid "with --get, use default value when missing entry"
msgstr "với --get, dùng giá trị mặc định khi thiếu mục tin"
-#: builtin/config.c:172
+#: builtin/config.c:174
#, c-format
msgid "wrong number of arguments, should be %d"
msgstr "sai số lượng tham số, phải là %d"
-#: builtin/config.c:174
+#: builtin/config.c:176
#, c-format
msgid "wrong number of arguments, should be from %d to %d"
msgstr "sai số lượng tham số, phải từ %d đến %d"
-#: builtin/config.c:308
+#: builtin/config.c:324
#, c-format
msgid "invalid key pattern: %s"
msgstr "mẫu khóa không hợp lệ: %s"
-#: builtin/config.c:344
+#: builtin/config.c:360
#, c-format
msgid "failed to format default config value: %s"
msgstr "gặp lỗi khi định dạng giá trị cấu hình mặc định: %s"
-#: builtin/config.c:401
+#: builtin/config.c:417
#, c-format
msgid "cannot parse color '%s'"
msgstr "không thể phân tích màu “%s”"
-#: builtin/config.c:443
+#: builtin/config.c:459
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "không thể phân tích giá trị màu mặc định"
-#: builtin/config.c:496 builtin/config.c:742
+#: builtin/config.c:512 builtin/config.c:768
msgid "not in a git directory"
msgstr "không trong thư mục git"
-#: builtin/config.c:499
+#: builtin/config.c:515
msgid "writing to stdin is not supported"
msgstr "việc ghi ra đầu ra tiêu chuẩn là không được hỗ trợ"
-#: builtin/config.c:502
+#: builtin/config.c:518
msgid "writing config blobs is not supported"
msgstr "không hỗ trợ ghi cấu hình các blob"
-#: builtin/config.c:587
+#: builtin/config.c:603
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -12772,23 +13182,23 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:611
+#: builtin/config.c:627
msgid "only one config file at a time"
msgstr "chỉ một tập tin cấu hình một lần"
-#: builtin/config.c:616
+#: builtin/config.c:632
msgid "--local can only be used inside a git repository"
msgstr "--local chỉ có thể được dùng bên trong một kho git"
-#: builtin/config.c:619
+#: builtin/config.c:635
msgid "--blob can only be used inside a git repository"
msgstr "--blob chỉ có thể được dùng bên trong một kho git"
-#: builtin/config.c:638
+#: builtin/config.c:655
msgid "$HOME not set"
msgstr "Chưa đặt biến môi trường HOME"
-#: builtin/config.c:658
+#: builtin/config.c:679
msgid ""
"--worktree cannot be used with multiple working trees unless the config\n"
"extension worktreeConfig is enabled. Please read \"CONFIGURATION FILE\"\n"
@@ -12798,19 +13208,19 @@ msgstr ""
"worktreeConfig được bật. Vui lòng đọc phần \"CONFIGURATION FILE\"\n"
"trong \"git help worktree\" để biết thêm chi tiết"
-#: builtin/config.c:688
+#: builtin/config.c:714
msgid "--get-color and variable type are incoherent"
msgstr "--get-color và kiểu biến là không mạch lạc"
-#: builtin/config.c:693
+#: builtin/config.c:719
msgid "only one action at a time"
msgstr "chỉ một thao tác mỗi lần"
-#: builtin/config.c:706
+#: builtin/config.c:732
msgid "--name-only is only applicable to --list or --get-regexp"
msgstr "--name-only chỉ được áp dụng cho --list hoặc --get-regexp"
-#: builtin/config.c:712
+#: builtin/config.c:738
msgid ""
"--show-origin is only applicable to --get, --get-all, --get-regexp, and --"
"list"
@@ -12818,33 +13228,33 @@ msgstr ""
"--show-origin chỉ được áp dụng cho --get, --get-all, --get-regexp, hoặc --"
"list"
-#: builtin/config.c:718
+#: builtin/config.c:744
msgid "--default is only applicable to --get"
msgstr "--default chỉ được áp dụng cho --get"
-#: builtin/config.c:731
+#: builtin/config.c:757
#, c-format
msgid "unable to read config file '%s'"
msgstr "không thể đọc tập tin cấu hình “%s”"
-#: builtin/config.c:734
+#: builtin/config.c:760
msgid "error processing config file(s)"
msgstr "gặp lỗi khi xử lý các tập tin cấu hình"
-#: builtin/config.c:744
+#: builtin/config.c:770
msgid "editing stdin is not supported"
msgstr "sửa chữa đầu ra tiêu chuẩn là không được hỗ trợ"
-#: builtin/config.c:746
+#: builtin/config.c:772
msgid "editing blobs is not supported"
msgstr "việc sửa chữa các blob là không được hỗ trợ"
-#: builtin/config.c:760
+#: builtin/config.c:786
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "không thể tạo tập tin cấu hình “%s”"
-#: builtin/config.c:773
+#: builtin/config.c:799
#, c-format
msgid ""
"cannot overwrite multiple values with a single value\n"
@@ -12853,7 +13263,7 @@ msgstr ""
"không thể ghi đè nhiều giá trị với một giá trị đơn\n"
" Dùng một biểu thức chính quy, --add hay --replace-all để thay đổi %s."
-#: builtin/config.c:847 builtin/config.c:858
+#: builtin/config.c:873 builtin/config.c:884
#, c-format
msgid "no such section: %s"
msgstr "không có đoạn: %s"
@@ -12911,12 +13321,12 @@ msgstr "không có thẻ nào khớp chính xác với “%s”"
msgid "No exact match on refs or tags, searching to describe\n"
msgstr "Không có tham chiếu hay thẻ khớp đúng, đang tìm kiếm mô tả\n"
-#: builtin/describe.c:381
+#: builtin/describe.c:394
#, c-format
msgid "finished search at %s\n"
msgstr "việc tìm kiếm đã kết thúc tại %s\n"
-#: builtin/describe.c:407
+#: builtin/describe.c:421
#, c-format
msgid ""
"No annotated tags can describe '%s'.\n"
@@ -12925,7 +13335,7 @@ msgstr ""
"Không có thẻ được chú giải nào được mô tả là “%s”.\n"
"Tuy nhiên, ở đây có những thẻ không được chú giải: hãy thử --tags."
-#: builtin/describe.c:411
+#: builtin/describe.c:425
#, c-format
msgid ""
"No tags can describe '%s'.\n"
@@ -12934,12 +13344,12 @@ msgstr ""
"Không có thẻ có thể mô tả “%s”.\n"
"Hãy thử --always, hoặc tạo một số thẻ."
-#: builtin/describe.c:441
+#: builtin/describe.c:455
#, c-format
msgid "traversed %lu commits\n"
msgstr "đã xuyên %lu qua lần chuyển giao\n"
-#: builtin/describe.c:444
+#: builtin/describe.c:458
#, c-format
msgid ""
"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
@@ -12948,90 +13358,90 @@ msgstr ""
"tìm thấy nhiều hơn %i thẻ; đã liệt kê %i cái gần\n"
"đây nhất bỏ đi tìm kiếm tại %s\n"
-#: builtin/describe.c:512
+#: builtin/describe.c:526
#, c-format
msgid "describe %s\n"
msgstr "mô tả %s\n"
-#: builtin/describe.c:515
+#: builtin/describe.c:529
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Không phải tên đối tượng %s hợp lệ"
-#: builtin/describe.c:523
+#: builtin/describe.c:537
#, c-format
msgid "%s is neither a commit nor blob"
msgstr "%s không phải là một lần commit cũng không phải blob"
-#: builtin/describe.c:537
+#: builtin/describe.c:551
msgid "find the tag that comes after the commit"
msgstr "tìm các thẻ mà nó đến trước lần chuyển giao"
-#: builtin/describe.c:538
+#: builtin/describe.c:552
msgid "debug search strategy on stderr"
msgstr "chiến lược tìm kiếm gỡ lỗi trên đầu ra lỗi chuẩn stderr"
-#: builtin/describe.c:539
+#: builtin/describe.c:553
msgid "use any ref"
msgstr "dùng ref bất kỳ"
-#: builtin/describe.c:540
+#: builtin/describe.c:554
msgid "use any tag, even unannotated"
msgstr "dùng thẻ bất kỳ, cả khi “unannotated”"
-#: builtin/describe.c:541
+#: builtin/describe.c:555
msgid "always use long format"
msgstr "luôn dùng định dạng dài"
-#: builtin/describe.c:542
+#: builtin/describe.c:556
msgid "only follow first parent"
msgstr "chỉ theo cha mẹ đầu tiên"
-#: builtin/describe.c:545
+#: builtin/describe.c:559
msgid "only output exact matches"
msgstr "chỉ xuất những gì khớp chính xác"
-#: builtin/describe.c:547
+#: builtin/describe.c:561
msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
msgstr "coi như <n> thẻ gần đây nhất (mặc định: 10)"
-#: builtin/describe.c:549
+#: builtin/describe.c:563
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "chỉ cân nhắc đến những thẻ khớp với <mẫu>"
-#: builtin/describe.c:551
+#: builtin/describe.c:565
msgid "do not consider tags matching <pattern>"
msgstr "không coi rằng các thẻ khớp với <mẫu>"
-#: builtin/describe.c:553 builtin/name-rev.c:473
+#: builtin/describe.c:567 builtin/name-rev.c:535
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "hiển thị đối tượng chuyển giao vắn tắt như là fallback"
-#: builtin/describe.c:554 builtin/describe.c:557
+#: builtin/describe.c:568 builtin/describe.c:571
msgid "mark"
msgstr "dấu"
-#: builtin/describe.c:555
+#: builtin/describe.c:569
msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
msgstr "thêm <dấu> trên cây thư mục làm việc bẩn (mặc định \"-dirty\")"
-#: builtin/describe.c:558
+#: builtin/describe.c:572
msgid "append <mark> on broken working tree (default: \"-broken\")"
msgstr "thêm <dấu> trên cây thư mục làm việc bị hỏng (mặc định \"-broken\")"
-#: builtin/describe.c:576
+#: builtin/describe.c:590
msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
msgstr "--long là xung khắc với tùy chọn --abbrev=0"
-#: builtin/describe.c:605
+#: builtin/describe.c:619
msgid "No names found, cannot describe anything."
msgstr "Không tìm thấy các tên, không thể mô tả gì cả."
-#: builtin/describe.c:656
+#: builtin/describe.c:670
msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
msgstr "--dirty là xung khắc với các tùy chọn commit-ish"
-#: builtin/describe.c:658
+#: builtin/describe.c:672
msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
msgstr "--broken là xung khắc với commit-ishes"
@@ -13215,7 +13625,7 @@ msgstr ""
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [rev-list-opts]"
-#: builtin/fast-export.c:852
+#: builtin/fast-export.c:853
msgid "Error: Cannot export nested tags unless --mark-tags is specified."
msgstr "Lỗi: không thể xuất thẻ lồng nhau trừ khi --mark-tags được chỉ định."
@@ -13314,19 +13724,19 @@ msgstr "git fetch --all [<các tùy chọn>]"
msgid "fetch.parallel cannot be negative"
msgstr "fetch.parallel không thể âm"
-#: builtin/fetch.c:139 builtin/pull.c:204
+#: builtin/fetch.c:139 builtin/pull.c:184
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "lấy về từ tất cả các máy chủ"
-#: builtin/fetch.c:141 builtin/pull.c:248
+#: builtin/fetch.c:141 builtin/pull.c:228
msgid "set upstream for git pull/fetch"
msgstr "đặt thượng nguồn cho git pull/fetch"
-#: builtin/fetch.c:143 builtin/pull.c:207
+#: builtin/fetch.c:143 builtin/pull.c:187
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "nối thêm vào .git/FETCH_HEAD thay vì ghi đè lên nó"
-#: builtin/fetch.c:145 builtin/pull.c:210
+#: builtin/fetch.c:145 builtin/pull.c:190
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "đường dẫn đến gói tải lên trên máy chủ cuối"
@@ -13338,7 +13748,7 @@ msgstr "ép buộc ghi đè lên tham chiếu nội bộ"
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "lấy từ nhiều máy chủ cùng lúc"
-#: builtin/fetch.c:150 builtin/pull.c:214
+#: builtin/fetch.c:150 builtin/pull.c:194
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "lấy tất cả các thẻ cùng với các đối tượng liên quan đến nó"
@@ -13350,7 +13760,7 @@ msgstr "không lấy tất cả các thẻ (--no-tags)"
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "số lượng mô-đun-con được lấy đồng thời"
-#: builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:217
+#: builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:197
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr ""
"cắt cụt (prune) các nhánh “remote-tracking” không còn tồn tại trên máy chủ "
@@ -13360,7 +13770,7 @@ msgstr ""
msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
msgstr "cắt xém các thẻ nội bộ không còn ở máy chủ và xóa các thẻ đã thay đổi"
-#: builtin/fetch.c:159 builtin/fetch.c:182 builtin/pull.c:141
+#: builtin/fetch.c:159 builtin/fetch.c:182 builtin/pull.c:121
msgid "on-demand"
msgstr "khi-cần"
@@ -13368,7 +13778,7 @@ msgstr "khi-cần"
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "điều khiển việc lấy về đệ quy trong các mô-đun-con"
-#: builtin/fetch.c:164 builtin/pull.c:225
+#: builtin/fetch.c:164 builtin/pull.c:205
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "giữ lại gói đã tải về"
@@ -13376,7 +13786,7 @@ msgstr "giữ lại gói đã tải về"
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "cho phép cập nhật th.chiếu HEAD"
-#: builtin/fetch.c:169 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:228
+#: builtin/fetch.c:169 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:208
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "làm sâu hơn lịch sử của bản sao"
@@ -13384,7 +13794,7 @@ msgstr "làm sâu hơn lịch sử của bản sao"
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "làm sâu hơn lịch sử của kho bản sao shallow dựa trên thời gian"
-#: builtin/fetch.c:177 builtin/pull.c:231
+#: builtin/fetch.c:177 builtin/pull.c:211
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "chuyển đổi hoàn toàn sang kho git"
@@ -13400,15 +13810,15 @@ msgstr ""
"mặc định cho việc lấy đệ quy các mô-đun-con (có mức ưu tiên thấp hơn các tập "
"tin cấu hình config)"
-#: builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:234
+#: builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:214
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "chấp nhận tham chiếu cập nhật .git/shallow"
-#: builtin/fetch.c:188 builtin/pull.c:236
+#: builtin/fetch.c:188 builtin/pull.c:216
msgid "refmap"
msgstr "refmap"
-#: builtin/fetch.c:189 builtin/pull.c:237
+#: builtin/fetch.c:189 builtin/pull.c:217
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "chỉ ra refmap cần lấy về"
@@ -13421,7 +13831,7 @@ msgstr ""
msgid "run 'gc --auto' after fetching"
msgstr "chạy 'gc --auto' sau khi lấy về"
-#: builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:246
+#: builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:226
msgid "check for forced-updates on all updated branches"
msgstr "kiểm cho các-cập-nhật-bắt-buộc trên mọi nhánh đã cập nhật"
@@ -13511,22 +13921,22 @@ msgstr ""
"false'\n"
"để tránh kiểm tra này.\n"
-#: builtin/fetch.c:911
+#: builtin/fetch.c:920
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "%s đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết\n"
-#: builtin/fetch.c:932
+#: builtin/fetch.c:941
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr "từ chối %s bởi vì các gốc nông thì không được phép cập nhật"
-#: builtin/fetch.c:1017 builtin/fetch.c:1155
+#: builtin/fetch.c:1026 builtin/fetch.c:1164
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "Từ %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1028
+#: builtin/fetch.c:1037
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -13535,58 +13945,58 @@ msgstr ""
"một số tham chiếu nội bộ không thể được cập nhật; hãy thử chạy\n"
" “git remote prune %s” để bỏ đi những nhánh cũ, hay bị xung đột"
-#: builtin/fetch.c:1125
+#: builtin/fetch.c:1134
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (%s sẽ trở thành không đầu (không được quản lý))"
-#: builtin/fetch.c:1126
+#: builtin/fetch.c:1135
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (%s đã trở thành không đầu (không được quản lý))"
-#: builtin/fetch.c:1158
+#: builtin/fetch.c:1167
msgid "[deleted]"
msgstr "[đã xóa]"
-#: builtin/fetch.c:1159 builtin/remote.c:1035
+#: builtin/fetch.c:1168 builtin/remote.c:1112
msgid "(none)"
msgstr "(không)"
-#: builtin/fetch.c:1182
+#: builtin/fetch.c:1191
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr ""
"Từ chối việc lấy vào trong nhánh hiện tại %s của một kho chứa không phải kho "
"trần (bare)"
-#: builtin/fetch.c:1201
+#: builtin/fetch.c:1210
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Tùy chọn \"%s\" có giá trị \"%s\" là không hợp lệ cho %s"
-#: builtin/fetch.c:1204
+#: builtin/fetch.c:1213
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Tùy chọn \"%s\" bị bỏ qua với %s\n"
-#: builtin/fetch.c:1412
+#: builtin/fetch.c:1421
msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
msgstr "phát hiện nhiều nhánh, không tương thích với --set-upstream"
-#: builtin/fetch.c:1427
+#: builtin/fetch.c:1436
msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
msgstr "không cài đặt thượng nguồn cho một nhánh được theo dõi trên máy chủ"
-#: builtin/fetch.c:1429
+#: builtin/fetch.c:1438
msgid "not setting upstream for a remote tag"
msgstr "không cài đặt thượng nguồn cho một thẻ nhánh trên máy chủ"
-#: builtin/fetch.c:1431
+#: builtin/fetch.c:1440
msgid "unknown branch type"
msgstr "không hiểu kiểu nhánh"
-#: builtin/fetch.c:1433
+#: builtin/fetch.c:1442
msgid ""
"no source branch found.\n"
"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option."
@@ -13594,22 +14004,22 @@ msgstr ""
"không tìm thấy nhánh nguồn.\n"
"bạn cần phải chỉ định chính xác một nhánh với tùy chọn --set-upstream."
-#: builtin/fetch.c:1559 builtin/fetch.c:1622
+#: builtin/fetch.c:1568 builtin/fetch.c:1631
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Đang lấy “%s” về\n"
-#: builtin/fetch.c:1569 builtin/fetch.c:1624 builtin/remote.c:100
+#: builtin/fetch.c:1578 builtin/fetch.c:1633 builtin/remote.c:101
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "Không thể lấy“%s” về"
-#: builtin/fetch.c:1581
+#: builtin/fetch.c:1590
#, c-format
msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
msgstr "không thể lấy “%s” (mã thoát: %d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1684
+#: builtin/fetch.c:1693
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -13617,44 +14027,44 @@ msgstr ""
"Chưa chỉ ra kho chứa máy chủ. Xin hãy chỉ định hoặc là URL hoặc\n"
"tên máy chủ từ cái mà những điểm xét duyệt mới có thể được fetch (lấy về)."
-#: builtin/fetch.c:1721
+#: builtin/fetch.c:1730
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Bạn phải định rõ tên thẻ."
-#: builtin/fetch.c:1771
+#: builtin/fetch.c:1780
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Mức sâu là số âm trong --deepen là không được hỗ trợ"
-#: builtin/fetch.c:1773
+#: builtin/fetch.c:1782
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "Các tùy chọn--deepen và --depth loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/fetch.c:1778
+#: builtin/fetch.c:1787
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "tùy chọn --depth và --unshallow không thể sử dụng cùng với nhau"
-#: builtin/fetch.c:1780
+#: builtin/fetch.c:1789
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "--unshallow trên kho hoàn chỉnh là không hợp lý"
-#: builtin/fetch.c:1796
+#: builtin/fetch.c:1805
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "lệnh lấy về \"fetch --all\" không lấy đối số kho chứa"
-#: builtin/fetch.c:1798
+#: builtin/fetch.c:1807
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "lệnh lấy về \"fetch --all\" không hợp lý với refspecs"
-#: builtin/fetch.c:1807
+#: builtin/fetch.c:1816
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Không có nhóm máy chủ hay máy chủ như thế: %s"
-#: builtin/fetch.c:1814
+#: builtin/fetch.c:1823
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Việc lấy về cả một nhóm và chỉ định refspecs không hợp lý"
-#: builtin/fetch.c:1832
+#: builtin/fetch.c:1841
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -13669,23 +14079,23 @@ msgstr ""
"git fmt-merge-msg [-m <chú_thích>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <tập-"
"tin>]"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:671
msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
msgstr "gắn nhật ký với ít nhất <n> mục từ lệnh “shortlog”"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:677
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674
msgid "alias for --log (deprecated)"
msgstr "bí danh cho --log (không được dùng)"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:680
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:677
msgid "text"
msgstr "văn bản"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:681
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:678
msgid "use <text> as start of message"
msgstr "dùng <văn bản thường> để bắt đầu ghi chú"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:682
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:679
msgid "file to read from"
msgstr "tập tin để đọc dữ liệu từ đó"
@@ -13895,7 +14305,7 @@ msgstr "Đang kiểm tra các thư mục đối tượng"
msgid "Checking %s link"
msgstr "Đang lấy liên kết %s"
-#: builtin/fsck.c:695 builtin/index-pack.c:842
+#: builtin/fsck.c:695 builtin/index-pack.c:843
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "%s không hợp lệ"
@@ -14095,7 +14505,7 @@ msgstr ""
"Có quá nhiều đối tượng tự do không được dùng đến; hãy chạy lệnh “git prune” "
"để xóa bỏ chúng đi."
-#: builtin/grep.c:29
+#: builtin/grep.c:30
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [<các tùy chọn>] [-e] <mẫu> [<rev>…] [[--] </đường/dẫn>…]"
@@ -14113,259 +14523,259 @@ msgstr "số tuyến đã cho không hợp lệ (%d) cho %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1534 builtin/index-pack.c:1727
-#: builtin/pack-objects.c:2708
+#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1538 builtin/index-pack.c:1731
+#: builtin/pack-objects.c:2854
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "không hỗ trợ đa tuyến, bỏ qua %s"
-#: builtin/grep.c:467 builtin/grep.c:592 builtin/grep.c:635
+#: builtin/grep.c:453 builtin/grep.c:578 builtin/grep.c:618
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "không thể đọc cây (%s)"
-#: builtin/grep.c:650
+#: builtin/grep.c:633
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "không thể thực hiện lệnh grep (lọc tìm) từ đối tượng thuộc kiểu %s"
-#: builtin/grep.c:716
+#: builtin/grep.c:704
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "chuyển đến “%c” cần một giá trị bằng số"
-#: builtin/grep.c:815
+#: builtin/grep.c:803
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "tìm trong bảng mục lục thay vì trong cây làm việc"
-#: builtin/grep.c:817
+#: builtin/grep.c:805
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "tìm trong nội dung không được quản lý bởi git"
-#: builtin/grep.c:819
+#: builtin/grep.c:807
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "tìm kiếm các tập tin được và chưa được theo dõi dấu vết"
-#: builtin/grep.c:821
+#: builtin/grep.c:809
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "các tập tin bị bỏ qua được chỉ định thông qua “.gitignore”"
-#: builtin/grep.c:823
+#: builtin/grep.c:811
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "tìm kiếm đệ quy trong từng mô-đun-con"
-#: builtin/grep.c:826
+#: builtin/grep.c:814
msgid "show non-matching lines"
msgstr "hiển thị những dòng không khớp với mẫu"
-#: builtin/grep.c:828
+#: builtin/grep.c:816
msgid "case insensitive matching"
msgstr "phân biệt HOA/thường"
-#: builtin/grep.c:830
+#: builtin/grep.c:818
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "chỉ khớp mẫu tại đường ranh giới từ"
-#: builtin/grep.c:832
+#: builtin/grep.c:820
msgid "process binary files as text"
msgstr "xử lý tập tin nhị phân như là dạng văn bản thường"
-#: builtin/grep.c:834
+#: builtin/grep.c:822
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "không khớp mẫu trong các tập tin nhị phân"
-#: builtin/grep.c:837
+#: builtin/grep.c:825
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr "xử lý tập tin nhị phân với các bộ lọc “textconv”"
-#: builtin/grep.c:839
+#: builtin/grep.c:827
msgid "search in subdirectories (default)"
msgstr "tìm kiếm trong thư mục con (mặc định)"
-#: builtin/grep.c:841
+#: builtin/grep.c:829
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "hạ xuống ít nhất là mức <sâu>"
-#: builtin/grep.c:845
+#: builtin/grep.c:833
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "dùng biểu thức chính qui POSIX có mở rộng"
-#: builtin/grep.c:848
+#: builtin/grep.c:836
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "sử dụng biểu thức chính quy kiểu POSIX (mặc định)"
-#: builtin/grep.c:851
+#: builtin/grep.c:839
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "diễn dịch các mẫu như là chuỗi cố định"
-#: builtin/grep.c:854
+#: builtin/grep.c:842
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "sử dụng biểu thức chính quy tương thích Perl"
-#: builtin/grep.c:857
+#: builtin/grep.c:845
msgid "show line numbers"
msgstr "hiển thị số của dòng"
-#: builtin/grep.c:858
+#: builtin/grep.c:846
msgid "show column number of first match"
msgstr "hiển thị số cột của khớp với mẫu đầu tiên"
-#: builtin/grep.c:859
+#: builtin/grep.c:847
msgid "don't show filenames"
msgstr "không hiển thị tên tập tin"
-#: builtin/grep.c:860
+#: builtin/grep.c:848
msgid "show filenames"
msgstr "hiển thị các tên tập tin"
-#: builtin/grep.c:862
+#: builtin/grep.c:850
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr "hiển thị tên tập tin tương đối với thư mục đỉnh (top)"
-#: builtin/grep.c:864
+#: builtin/grep.c:852
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "chỉ hiển thị tên tập tin thay vì những dòng khớp với mẫu"
-#: builtin/grep.c:866
+#: builtin/grep.c:854
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "đồng nghĩa với --files-with-matches"
-#: builtin/grep.c:869
+#: builtin/grep.c:857
msgid "show only the names of files without match"
msgstr "chỉ hiển thị tên cho những tập tin không khớp với mẫu"
-#: builtin/grep.c:871
+#: builtin/grep.c:859
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "thêm NUL vào sau tên tập tin"
-#: builtin/grep.c:874
+#: builtin/grep.c:862
msgid "show only matching parts of a line"
msgstr "chỉ hiển thị những phần khớp với mẫu của một dòng"
-#: builtin/grep.c:876
+#: builtin/grep.c:864
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "hiển thị số lượng khớp thay vì những dòng khớp với mẫu"
-#: builtin/grep.c:877
+#: builtin/grep.c:865
msgid "highlight matches"
msgstr "tô sáng phần khớp mẫu"
-#: builtin/grep.c:879
+#: builtin/grep.c:867
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "hiển thị dòng trống giữa các lần khớp từ các tập tin khác biệt"
-#: builtin/grep.c:881
+#: builtin/grep.c:869
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"hiển thị tên tập tin một lần phía trên các lần khớp từ cùng một tập tin"
-#: builtin/grep.c:884
+#: builtin/grep.c:872
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "hiển thị <n> dòng nội dung phía trước và sau các lần khớp"
-#: builtin/grep.c:887
+#: builtin/grep.c:875
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "hiển thị <n> dòng nội dung trước khớp"
-#: builtin/grep.c:889
+#: builtin/grep.c:877
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "hiển thị <n> dòng nội dung sau khớp"
-#: builtin/grep.c:891
+#: builtin/grep.c:879
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "dùng <n> tuyến trình làm việc"
-#: builtin/grep.c:892
+#: builtin/grep.c:880
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "dạng viết tắt của -C SỐ"
-#: builtin/grep.c:895
+#: builtin/grep.c:883
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "hiển thị dòng vói tên hàm trước các lần khớp"
-#: builtin/grep.c:897
+#: builtin/grep.c:885
msgid "show the surrounding function"
msgstr "hiển thị hàm bao quanh"
-#: builtin/grep.c:900
+#: builtin/grep.c:888
msgid "read patterns from file"
msgstr "đọc mẫu từ tập-tin"
-#: builtin/grep.c:902
+#: builtin/grep.c:890
msgid "match <pattern>"
msgstr "match <mẫu>"
-#: builtin/grep.c:904
+#: builtin/grep.c:892
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "tổ hợp mẫu được chỉ ra với tùy chọn -e"
-#: builtin/grep.c:916
+#: builtin/grep.c:904
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr "đưa ra gợi ý với trạng thái thoát mà không có kết xuất"
-#: builtin/grep.c:918
+#: builtin/grep.c:906
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr "chỉ hiển thị những cái khớp từ tập tin mà nó khớp toàn bộ các mẫu"
-#: builtin/grep.c:920
+#: builtin/grep.c:908
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "hiển thị cây phân tích cú pháp cho biểu thức “grep” (tìm kiếm)"
-#: builtin/grep.c:924
+#: builtin/grep.c:912
msgid "pager"
msgstr "dàn trang"
-#: builtin/grep.c:924
+#: builtin/grep.c:912
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "hiển thị các tập tin khớp trong trang giấy"
-#: builtin/grep.c:928
+#: builtin/grep.c:916
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr "cho phép gọi grep(1) (bị bỏ qua bởi lần dịch này)"
-#: builtin/grep.c:992
+#: builtin/grep.c:983
msgid "no pattern given"
msgstr "chưa chỉ ra mẫu"
-#: builtin/grep.c:1028
+#: builtin/grep.c:1019
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "--no-index hay --untracked không được sử dụng cùng với revs"
-#: builtin/grep.c:1036
+#: builtin/grep.c:1027
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "không thể phân giải điểm xét duyệt: %s"
-#: builtin/grep.c:1067
+#: builtin/grep.c:1057
+msgid "--untracked not supported with --recurse-submodules"
+msgstr "tùy chọn --untracked không được hỗ trợ với --recurse-submodules"
+
+#: builtin/grep.c:1061
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "tổ hợp tùy chọn không hợp lệ, bỏ qua --threads"
-#: builtin/grep.c:1070 builtin/pack-objects.c:3400
+#: builtin/grep.c:1064 builtin/pack-objects.c:3547
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "không hỗ trợ đa tuyến, bỏ qua --threads"
-#: builtin/grep.c:1073 builtin/index-pack.c:1531 builtin/pack-objects.c:2705
+#: builtin/grep.c:1067 builtin/index-pack.c:1535 builtin/pack-objects.c:2851
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "số tuyến chỉ ra không hợp lệ (%d)"
-#: builtin/grep.c:1096
+#: builtin/grep.c:1101
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr "--open-files-in-pager chỉ làm việc trên cây-làm-việc"
-#: builtin/grep.c:1119
-msgid "option not supported with --recurse-submodules"
-msgstr "tùy chọn không được hỗ trợ với --recurse-submodules"
-
-#: builtin/grep.c:1125
+#: builtin/grep.c:1127
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
msgstr "--cached hay --untracked không được sử dụng với --no-index"
-#: builtin/grep.c:1131
+#: builtin/grep.c:1133
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr "--[no-]exclude-standard không thể sử dụng cho nội dung lưu dấu vết"
-#: builtin/grep.c:1139
+#: builtin/grep.c:1141
msgid "both --cached and trees are given"
msgstr "cả hai --cached và các cây phải được chỉ ra"
@@ -14548,7 +14958,7 @@ msgstr "lỗi đọc ở đầu vào"
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "sử dụng nhiều hơn số lượng byte mà nó sẵn có"
-#: builtin/index-pack.c:288 builtin/pack-objects.c:604
+#: builtin/index-pack.c:288 builtin/pack-objects.c:606
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "gói quá lớn so với định nghĩa hiện tại của kiểu off_t"
@@ -14607,187 +15017,187 @@ msgstr[0] "tập tin gói bị kết thúc sớm, thiếu %<PRIuMAX> byte"
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "sự mâu thuẫn xả nén nghiêm trọng"
-#: builtin/index-pack.c:735 builtin/index-pack.c:741 builtin/index-pack.c:764
-#: builtin/index-pack.c:803 builtin/index-pack.c:812
+#: builtin/index-pack.c:735 builtin/index-pack.c:741 builtin/index-pack.c:765
+#: builtin/index-pack.c:804 builtin/index-pack.c:813
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr "SỰ VA CHẠM SHA1 ĐÃ XẢY RA VỚI %s!"
-#: builtin/index-pack.c:738 builtin/pack-objects.c:157
-#: builtin/pack-objects.c:217 builtin/pack-objects.c:311
+#: builtin/index-pack.c:738 builtin/pack-objects.c:158
+#: builtin/pack-objects.c:218 builtin/pack-objects.c:313
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "không thể đọc %s"
-#: builtin/index-pack.c:801
+#: builtin/index-pack.c:802
#, c-format
msgid "cannot read existing object info %s"
msgstr "không thể đọc thông tin đối tượng sẵn có %s"
-#: builtin/index-pack.c:809
+#: builtin/index-pack.c:810
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "không thể đọc đối tượng đã tồn tại %s"
-#: builtin/index-pack.c:823
+#: builtin/index-pack.c:824
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "đối tượng blob không hợp lệ %s"
-#: builtin/index-pack.c:826 builtin/index-pack.c:845
+#: builtin/index-pack.c:827 builtin/index-pack.c:846
msgid "fsck error in packed object"
msgstr "lỗi fsck trong đối tượng đóng gói"
-#: builtin/index-pack.c:847
+#: builtin/index-pack.c:848
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Không phải tất cả các đối tượng con của %s là có thể với tới được"
-#: builtin/index-pack.c:919 builtin/index-pack.c:950
+#: builtin/index-pack.c:920 builtin/index-pack.c:951
msgid "failed to apply delta"
msgstr "gặp lỗi khi áp dụng delta"
-#: builtin/index-pack.c:1118
+#: builtin/index-pack.c:1121
msgid "Receiving objects"
msgstr "Đang nhận về các đối tượng"
-#: builtin/index-pack.c:1118
+#: builtin/index-pack.c:1121
msgid "Indexing objects"
msgstr "Các đối tượng bảng mục lục"
-#: builtin/index-pack.c:1152
+#: builtin/index-pack.c:1155
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "gói bị sai hỏng (SHA1 không khớp)"
-#: builtin/index-pack.c:1157
+#: builtin/index-pack.c:1160
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê packfile"
-#: builtin/index-pack.c:1160
+#: builtin/index-pack.c:1163
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "pack có phần thừa ở cuối"
-#: builtin/index-pack.c:1172
+#: builtin/index-pack.c:1175
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr "lộn xộn hơn cả điên rồ khi chạy hàm parse_pack_objects()"
-#: builtin/index-pack.c:1195
+#: builtin/index-pack.c:1198
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Đang phân giải các delta"
-#: builtin/index-pack.c:1205 builtin/pack-objects.c:2481
+#: builtin/index-pack.c:1208 builtin/pack-objects.c:2615
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1246
+#: builtin/index-pack.c:1249
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr "lộn xộn hơn cả điên rồ"
-#: builtin/index-pack.c:1252
+#: builtin/index-pack.c:1255
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "đầy đủ với %d đối tượng nội bộ"
-#: builtin/index-pack.c:1264
+#: builtin/index-pack.c:1267
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr "Gặp tổng kiểm tra tail không cần cho %s (đĩa hỏng?)"
-#: builtin/index-pack.c:1268
+#: builtin/index-pack.c:1271
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "gói có %d delta chưa được giải quyết"
-#: builtin/index-pack.c:1292
+#: builtin/index-pack.c:1295
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "không thể xả nén đối tượng nối thêm (%d)"
-#: builtin/index-pack.c:1388
+#: builtin/index-pack.c:1392
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "đối tượng nội bộ %s bị hỏng"
-#: builtin/index-pack.c:1402
+#: builtin/index-pack.c:1406
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "tên tập tin tập tin gói “%s” không được kết thúc bằng đuôi “.pack”"
-#: builtin/index-pack.c:1427
+#: builtin/index-pack.c:1431
#, c-format
msgid "cannot write %s file '%s'"
msgstr "không thể ghi %s tập tin “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1435
+#: builtin/index-pack.c:1439
#, c-format
msgid "cannot close written %s file '%s'"
msgstr "không thể đóng tập tin được ghi %s “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1459
+#: builtin/index-pack.c:1463
msgid "error while closing pack file"
msgstr "gặp lỗi trong khi đóng tập tin gói"
-#: builtin/index-pack.c:1473
+#: builtin/index-pack.c:1477
msgid "cannot store pack file"
msgstr "không thể lưu tập tin gói"
-#: builtin/index-pack.c:1481
+#: builtin/index-pack.c:1485
msgid "cannot store index file"
msgstr "không thể lưu trữ tập tin ghi mục lục"
-#: builtin/index-pack.c:1525 builtin/pack-objects.c:2716
+#: builtin/index-pack.c:1529 builtin/pack-objects.c:2862
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "sai pack.indexversion=%<PRIu32>"
-#: builtin/index-pack.c:1593
+#: builtin/index-pack.c:1597
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Không thể mở tập tin gói đã sẵn có “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1595
+#: builtin/index-pack.c:1599
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Không thể mở tập tin idx của gói cho “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1643
+#: builtin/index-pack.c:1647
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "không delta: %d đối tượng"
-#: builtin/index-pack.c:1650
+#: builtin/index-pack.c:1654
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "chiều dài xích = %d: %lu đối tượng"
-#: builtin/index-pack.c:1689
+#: builtin/index-pack.c:1693
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Không thể quay lại cwd"
-#: builtin/index-pack.c:1738 builtin/index-pack.c:1741
-#: builtin/index-pack.c:1757 builtin/index-pack.c:1761
+#: builtin/index-pack.c:1742 builtin/index-pack.c:1745
+#: builtin/index-pack.c:1761 builtin/index-pack.c:1765
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "%s sai"
-#: builtin/index-pack.c:1777
+#: builtin/index-pack.c:1781
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "--fix-thin không thể được dùng mà không có --stdin"
-#: builtin/index-pack.c:1779
+#: builtin/index-pack.c:1783
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "--stdin cần một kho git"
-#: builtin/index-pack.c:1785
+#: builtin/index-pack.c:1789
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "dùng tùy chọn --verify mà không đưa ra tên packfile"
-#: builtin/index-pack.c:1833 builtin/unpack-objects.c:581
+#: builtin/index-pack.c:1837 builtin/unpack-objects.c:582
msgid "fsck error in pack objects"
msgstr "lỗi fsck trong các đối tượng gói"
@@ -15501,7 +15911,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "không hiển thị URL máy chủ"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1518
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1561
msgid "exec"
msgstr "thực thi"
@@ -15586,181 +15996,181 @@ msgstr "git merge --abort"
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:118
+#: builtin/merge.c:119
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "switch “m” yêu cầu một giá trị"
-#: builtin/merge.c:141
+#: builtin/merge.c:142
#, c-format
msgid "option `%s' requires a value"
msgstr "tùy chọn “%s” yêu cầu một giá trị"
-#: builtin/merge.c:187
+#: builtin/merge.c:188
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Không tìm thấy chiến lược hòa trộn “%s”.\n"
-#: builtin/merge.c:188
+#: builtin/merge.c:189
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Các chiến lược sẵn sàng là:"
-#: builtin/merge.c:193
+#: builtin/merge.c:194
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Các chiến lược tùy chỉnh sẵn sàng là:"
-#: builtin/merge.c:244 builtin/pull.c:152
+#: builtin/merge.c:245 builtin/pull.c:132
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "không hiển thị thống kê khác biệt tại cuối của lần hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:247 builtin/pull.c:155
+#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:135
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "hiển thị thống kê khác biệt tại cuối của hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:158
+#: builtin/merge.c:249 builtin/pull.c:138
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(đồng nghĩa với --stat)"
-#: builtin/merge.c:250 builtin/pull.c:161
+#: builtin/merge.c:251 builtin/pull.c:141
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr "thêm (ít nhất <n>) mục từ shortlog cho ghi chú chuyển giao hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:253 builtin/pull.c:167
+#: builtin/merge.c:254 builtin/pull.c:147
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "tạo một lần chuyển giao đưon thay vì thực hiện việc hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:170
+#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:150
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "thực hiện chuyển giao nếu hòa trộn thành công (mặc định)"
-#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:173
+#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:153
msgid "edit message before committing"
msgstr "sửa chú thích trước khi chuyển giao"
-#: builtin/merge.c:259
+#: builtin/merge.c:260
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "cho phép chuyển-tiếp-nhanh (mặc định)"
-#: builtin/merge.c:261 builtin/pull.c:180
+#: builtin/merge.c:262 builtin/pull.c:160
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "bỏ qua nếu chuyển-tiếp-nhanh không thể được"
-#: builtin/merge.c:265 builtin/pull.c:183
+#: builtin/merge.c:266 builtin/pull.c:163
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "thẩm tra xem lần chuyển giao có tên đó có chữ ký GPG hợp lệ hay không"
-#: builtin/merge.c:266 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:187
-#: builtin/rebase.c:512 builtin/rebase.c:1531 builtin/revert.c:114
+#: builtin/merge.c:267 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:167
+#: builtin/rebase.c:520 builtin/rebase.c:1575 builtin/revert.c:114
msgid "strategy"
msgstr "chiến lược"
-#: builtin/merge.c:267 builtin/pull.c:188
+#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:168
msgid "merge strategy to use"
msgstr "chiến lược hòa trộn sẽ dùng"
-#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:191
+#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:171
msgid "option=value"
msgstr "tùy_chọn=giá_trị"
-#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:192
+#: builtin/merge.c:270 builtin/pull.c:172
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "tùy chọn cho chiến lược hòa trộn đã chọn"
-#: builtin/merge.c:271
+#: builtin/merge.c:272
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr ""
"hòa trộn ghi chú của lần chuyển giao (dành cho hòa trộn không-chuyển-tiếp-"
"nhanh)"
-#: builtin/merge.c:278
+#: builtin/merge.c:279
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "bãi bỏ quá trình hòa trộn hiện tại đang thực hiện"
-#: builtin/merge.c:280
+#: builtin/merge.c:281
msgid "--abort but leave index and working tree alone"
msgstr "--abort nhưng để lại bảng mục lục và cây làm việc"
-#: builtin/merge.c:282
+#: builtin/merge.c:283
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "tiếp tục quá trình hòa trộn hiện tại đang thực hiện"
-#: builtin/merge.c:284 builtin/pull.c:199
+#: builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:179
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "cho phép hòa trộn lịch sử không liên quan"
-#: builtin/merge.c:290
+#: builtin/merge.c:291
msgid "bypass pre-merge-commit and commit-msg hooks"
msgstr "vòng qua móc (hook) pre-merge-commit và commit-msg"
-#: builtin/merge.c:307
+#: builtin/merge.c:308
msgid "could not run stash."
msgstr "không thể chạy stash."
-#: builtin/merge.c:312
+#: builtin/merge.c:313
msgid "stash failed"
msgstr "lệnh tạm cất gặp lỗi"
-#: builtin/merge.c:317
+#: builtin/merge.c:318
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "không phải là một đối tượng hợp lệ: %s"
-#: builtin/merge.c:339 builtin/merge.c:356
+#: builtin/merge.c:340 builtin/merge.c:357
msgid "read-tree failed"
msgstr "read-tree gặp lỗi"
-#: builtin/merge.c:386
+#: builtin/merge.c:387
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (không có gì để squash)"
-#: builtin/merge.c:397
+#: builtin/merge.c:398
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Squash commit -- không cập nhật HEAD\n"
-#: builtin/merge.c:447
+#: builtin/merge.c:448
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr "Không có lời chú thích hòa trộn -- nên không cập nhật HEAD\n"
-#: builtin/merge.c:498
+#: builtin/merge.c:499
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "“%s” không chỉ đến một lần chuyển giao nào cả"
-#: builtin/merge.c:585
+#: builtin/merge.c:586
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Chuỗi branch.%s.mergeoptions sai: %s"
-#: builtin/merge.c:705
+#: builtin/merge.c:708
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Không cầm nắm gì ngoài hai head hòa trộn."
-#: builtin/merge.c:719
+#: builtin/merge.c:722
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Không hiểu tùy chọn cho merge-recursive: -X%s"
-#: builtin/merge.c:734
+#: builtin/merge.c:737
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "không thể ghi %s"
-#: builtin/merge.c:786
+#: builtin/merge.c:789
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "Không thể đọc từ “%s”"
-#: builtin/merge.c:795
+#: builtin/merge.c:798
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Vẫn chưa hòa trộn các lần chuyển giao; sử dụng lệnh “git commit” để hoàn tất "
"việc hòa trộn.\n"
-#: builtin/merge.c:801
+#: builtin/merge.c:804
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
@@ -15772,11 +16182,11 @@ msgstr ""
"topic.\n"
"\n"
-#: builtin/merge.c:806
+#: builtin/merge.c:809
msgid "An empty message aborts the commit.\n"
msgstr "Nếu phần chú thích rỗng sẽ hủy bỏ lần chuyển giao.\n"
-#: builtin/merge.c:809
+#: builtin/merge.c:812
#, c-format
msgid ""
"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
@@ -15785,75 +16195,75 @@ msgstr ""
"Những dòng được bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua, và nếu phần chú\n"
"thích rỗng sẽ hủy bỏ lần chuyển giao.\n"
-#: builtin/merge.c:862
+#: builtin/merge.c:865
msgid "Empty commit message."
msgstr "Chú thích của lần commit (chuyển giao) bị trống rỗng."
-#: builtin/merge.c:877
+#: builtin/merge.c:880
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Tuyệt vời.\n"
-#: builtin/merge.c:938
+#: builtin/merge.c:941
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Việc tự động hòa trộn gặp lỗi; hãy sửa các xung đột sau đó chuyển giao kết "
"quả.\n"
-#: builtin/merge.c:977
+#: builtin/merge.c:980
msgid "No current branch."
msgstr "Không phải nhánh hiện hành."
-#: builtin/merge.c:979
+#: builtin/merge.c:982
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Không có máy chủ cho nhánh hiện hành."
-#: builtin/merge.c:981
+#: builtin/merge.c:984
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Không có thượng nguồn mặc định được định nghĩa cho nhánh hiện hành."
-#: builtin/merge.c:986
+#: builtin/merge.c:989
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Không nhánh mạng theo dõi cho %s từ %s"
-#: builtin/merge.c:1043
+#: builtin/merge.c:1046
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Giá trị sai “%s” trong biến môi trường “%s”"
-#: builtin/merge.c:1146
+#: builtin/merge.c:1149
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "không phải là một thứ gì đó mà chúng tôi có thể hòa trộn trong %s: %s"
-#: builtin/merge.c:1180
+#: builtin/merge.c:1183
msgid "not something we can merge"
msgstr "không phải là thứ gì đó mà chúng tôi có thể hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:1283
+#: builtin/merge.c:1286
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "--abort không nhận các đối số"
-#: builtin/merge.c:1287
+#: builtin/merge.c:1290
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Ở đây không có lần hòa trộn nào được hủy bỏ giữa chừng cả (thiếu MERGE_HEAD)."
-#: builtin/merge.c:1296
+#: builtin/merge.c:1299
msgid "--quit expects no arguments"
msgstr "--quit không nhận các đối số"
-#: builtin/merge.c:1309
+#: builtin/merge.c:1312
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "--continue không nhận đối số"
-#: builtin/merge.c:1313
+#: builtin/merge.c:1316
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "Ở đây không có lần hòa trộn nào đang được xử lý cả (thiếu MERGE_HEAD)."
-#: builtin/merge.c:1329
+#: builtin/merge.c:1332
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -15861,7 +16271,7 @@ msgstr ""
"Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại).\n"
"Hãy chuyển giao các thay đổi trước khi bạn có thể hòa trộn."
-#: builtin/merge.c:1336
+#: builtin/merge.c:1339
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -15869,98 +16279,98 @@ msgstr ""
"Bạn chưa kết thúc việc cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD vẫn tồn tại).\n"
"Hãy chuyển giao các thay đổi trước khi bạn có thể hòa trộn."
-#: builtin/merge.c:1339
+#: builtin/merge.c:1342
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr "Bạn chưa kết thúc việc cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD vẫn tồn tại)."
-#: builtin/merge.c:1353
+#: builtin/merge.c:1356
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Bạn không thể kết hợp --squash với --no-ff."
-#: builtin/merge.c:1355
+#: builtin/merge.c:1358
msgid "You cannot combine --squash with --commit."
msgstr "Bạn không thể kết hợp --squash với --commit."
-#: builtin/merge.c:1371
+#: builtin/merge.c:1374
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr "Không chỉ ra lần chuyển giao và merge.defaultToUpstream chưa được đặt."
-#: builtin/merge.c:1388
+#: builtin/merge.c:1391
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Squash commit vào một head trống rỗng vẫn chưa được hỗ trợ"
-#: builtin/merge.c:1390
+#: builtin/merge.c:1393
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Chuyển giao không-chuyển-tiếp-nhanh không hợp lý ở trong một head trống rỗng"
-#: builtin/merge.c:1395
+#: builtin/merge.c:1398
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "%s - không phải là thứ gì đó mà chúng tôi có thể hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:1397
+#: builtin/merge.c:1400
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr ""
"Không thể hòa trộn một cách đúng đắn một lần chuyển giao vào một head rỗng"
-#: builtin/merge.c:1476
+#: builtin/merge.c:1481
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "từ chối hòa trộn lịch sử không liên quan"
-#: builtin/merge.c:1485
+#: builtin/merge.c:1490
msgid "Already up to date."
msgstr "Đã cập nhật rồi."
-#: builtin/merge.c:1495
+#: builtin/merge.c:1500
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Đang cập nhật %s..%s\n"
-#: builtin/merge.c:1537
+#: builtin/merge.c:1542
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Đang thử hòa trộn kiểu “trivial in-index”…\n"
-#: builtin/merge.c:1544
+#: builtin/merge.c:1549
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Không.\n"
-#: builtin/merge.c:1569
+#: builtin/merge.c:1574
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Đã cập nhật rồi. Yeeah!"
-#: builtin/merge.c:1575
+#: builtin/merge.c:1580
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Thực hiện lệnh chuyển-tiếp-nhanh là không thể được, đang bỏ qua."
-#: builtin/merge.c:1598 builtin/merge.c:1663
+#: builtin/merge.c:1603 builtin/merge.c:1668
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Đang tua lại cây thành thời xa xưa…\n"
-#: builtin/merge.c:1602
+#: builtin/merge.c:1607
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Đang thử chiến lược hòa trộn %s…\n"
-#: builtin/merge.c:1654
+#: builtin/merge.c:1659
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Không có chiến lược hòa trộn nào được nắm giữ (handle) sự hòa trộn.\n"
-#: builtin/merge.c:1656
+#: builtin/merge.c:1661
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Hòa trộn với chiến lược %s gặp lỗi.\n"
-#: builtin/merge.c:1665
+#: builtin/merge.c:1670
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr "Sử dụng %s để chuẩn bị giải quyết bằng tay.\n"
-#: builtin/merge.c:1677
+#: builtin/merge.c:1682
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -16214,53 +16624,53 @@ msgstr "%s, nguồn=%s, đích=%s"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Đổi tên %s thành %s\n"
-#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:716 builtin/repack.c:518
+#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:781 builtin/repack.c:518
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "gặp lỗi khi đổi tên “%s”"
-#: builtin/name-rev.c:403
+#: builtin/name-rev.c:465
msgid "git name-rev [<options>] <commit>..."
msgstr "git name-rev [<các tùy chọn>] <commit>…"
-#: builtin/name-rev.c:404
+#: builtin/name-rev.c:466
msgid "git name-rev [<options>] --all"
msgstr "git name-rev [<các tùy chọn>] --all"
-#: builtin/name-rev.c:405
+#: builtin/name-rev.c:467
msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
msgstr "git name-rev [<các tùy chọn>] --stdin"
-#: builtin/name-rev.c:462
+#: builtin/name-rev.c:524
msgid "print only names (no SHA-1)"
msgstr "chỉ hiển thị tên (không SHA-1)"
-#: builtin/name-rev.c:463
+#: builtin/name-rev.c:525
msgid "only use tags to name the commits"
msgstr "chỉ dùng các thẻ để đặt tên cho các lần chuyển giao"
-#: builtin/name-rev.c:465
+#: builtin/name-rev.c:527
msgid "only use refs matching <pattern>"
msgstr "chỉ sử dụng các tham chiếu khớp với <mẫu>"
-#: builtin/name-rev.c:467
+#: builtin/name-rev.c:529
msgid "ignore refs matching <pattern>"
msgstr "bỏ qua các tham chiếu khớp với <mẫu>"
-#: builtin/name-rev.c:469
+#: builtin/name-rev.c:531
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr ""
"liệt kê tất cả các lần chuyển giao có thể đọc được từ tất cả các tham chiếu"
-#: builtin/name-rev.c:470
+#: builtin/name-rev.c:532
msgid "read from stdin"
msgstr "đọc từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/name-rev.c:471
+#: builtin/name-rev.c:533
msgid "allow to print `undefined` names (default)"
msgstr "cho phép in các tên “chưa định nghĩa” (mặc định)"
-#: builtin/name-rev.c:477
+#: builtin/name-rev.c:539
msgid "dereference tags in the input (internal use)"
msgstr "bãi bỏ tham chiếu các thẻ trong đầu vào (dùng nội bộ)"
@@ -16674,7 +17084,7 @@ msgstr "notes-ref"
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "dùng “notes” từ <notes-ref>"
-#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1607
+#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1643
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "không hiểu câu lệnh con: %s"
@@ -16693,126 +17103,103 @@ msgstr ""
"git pack-objects [các tùy chọn…] <base-name> [< <danh-sách-ref> | < <danh-"
"sách-đối-tượng>]"
-#: builtin/pack-objects.c:428
+#: builtin/pack-objects.c:430
#, c-format
msgid "bad packed object CRC for %s"
msgstr "CRC của đối tượng gói sai với %s"
-#: builtin/pack-objects.c:439
+#: builtin/pack-objects.c:441
#, c-format
msgid "corrupt packed object for %s"
msgstr "đối tượng đã đóng gói sai hỏng cho %s"
-#: builtin/pack-objects.c:570
+#: builtin/pack-objects.c:572
#, c-format
msgid "recursive delta detected for object %s"
msgstr "dò thấy delta đệ quy cho đối tượng %s"
-#: builtin/pack-objects.c:781
+#: builtin/pack-objects.c:783
#, c-format
msgid "ordered %u objects, expected %<PRIu32>"
msgstr "đã sắp xếp %u đối tượng, cần %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:794
-#, c-format
-msgid "packfile is invalid: %s"
-msgstr "tập tin gói không hợp lệ: %s"
-
-#: builtin/pack-objects.c:798
-#, c-format
-msgid "unable to open packfile for reuse: %s"
-msgstr "không thể mở tập tin gói để dùng lại: %s"
-
-#: builtin/pack-objects.c:802
-msgid "unable to seek in reused packfile"
-msgstr "không thể di chuyển vị trí đọc trong tập tin gói dùng lại"
-
-#: builtin/pack-objects.c:813
-msgid "unable to read from reused packfile"
-msgstr "không thể đọc từ tập tin gói dùng lại"
-
-#: builtin/pack-objects.c:841
+#: builtin/pack-objects.c:972
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr "tắt ghi bitmap, các gói bị chia nhỏ bởi vì pack.packSizeLimit"
-#: builtin/pack-objects.c:854
+#: builtin/pack-objects.c:985
msgid "Writing objects"
msgstr "Đang ghi lại các đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:917 builtin/update-index.c:90
+#: builtin/pack-objects.c:1046 builtin/update-index.c:90
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "gặp lỗi khi lấy thông tin thống kê về %s"
-#: builtin/pack-objects.c:970
+#: builtin/pack-objects.c:1099
#, c-format
msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
msgstr "đã ghi %<PRIu32> đối tượng trong khi cần %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:1164
+#: builtin/pack-objects.c:1297
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr "tắt ghi bitmap, như vậy một số đối tượng sẽ không được đóng gói"
-#: builtin/pack-objects.c:1592
+#: builtin/pack-objects.c:1724
#, c-format
msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
msgstr "khoảng bù cơ sở cho delta bị tràn trong gói cho %s"
-#: builtin/pack-objects.c:1601
+#: builtin/pack-objects.c:1733
#, c-format
msgid "delta base offset out of bound for %s"
msgstr "khoảng bù cơ sở cho delta nằm ngoài phạm cho %s"
-#: builtin/pack-objects.c:1870
+#: builtin/pack-objects.c:2004
msgid "Counting objects"
msgstr "Đang đếm các đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:2000
-#, c-format
-msgid "unable to get size of %s"
-msgstr "không thể lấy kích cỡ của %s"
-
-#: builtin/pack-objects.c:2015
+#: builtin/pack-objects.c:2149
#, c-format
msgid "unable to parse object header of %s"
msgstr "không thể phân tích phần đầu đối tượng của “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:2085 builtin/pack-objects.c:2101
-#: builtin/pack-objects.c:2111
+#: builtin/pack-objects.c:2219 builtin/pack-objects.c:2235
+#: builtin/pack-objects.c:2245
#, c-format
msgid "object %s cannot be read"
msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2088 builtin/pack-objects.c:2115
+#: builtin/pack-objects.c:2222 builtin/pack-objects.c:2249
#, c-format
msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
msgstr ""
"đối tượng %s không nhất quán về chiều dài đối tượng (%<PRIuMAX> so với "
"%<PRIuMAX>)"
-#: builtin/pack-objects.c:2125
+#: builtin/pack-objects.c:2259
msgid "suboptimal pack - out of memory"
msgstr "suboptimal pack - hết bộ nhớ"
-#: builtin/pack-objects.c:2440
+#: builtin/pack-objects.c:2574
#, c-format
msgid "Delta compression using up to %d threads"
msgstr "Nén delta dùng tới %d tuyến trình"
-#: builtin/pack-objects.c:2572
+#: builtin/pack-objects.c:2713
#, c-format
msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
msgstr "không thể đóng gói các đối tượng tiếp cận được từ thẻ “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:2659
+#: builtin/pack-objects.c:2801
msgid "Compressing objects"
msgstr "Đang nén các đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:2665
+#: builtin/pack-objects.c:2807
msgid "inconsistency with delta count"
msgstr "mâu thuẫn với số lượng delta"
-#: builtin/pack-objects.c:2742
+#: builtin/pack-objects.c:2888
#, c-format
msgid ""
"expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -16821,7 +17208,7 @@ msgstr ""
"cần ID đối tượng cạnh, nhận được rác:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2748
+#: builtin/pack-objects.c:2894
#, c-format
msgid ""
"expected object ID, got garbage:\n"
@@ -16830,231 +17217,235 @@ msgstr ""
"cần ID đối tượng, nhận được rác:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2846
+#: builtin/pack-objects.c:2992
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "giá trị cho --missing không hợp lệ"
-#: builtin/pack-objects.c:2905 builtin/pack-objects.c:3013
+#: builtin/pack-objects.c:3051 builtin/pack-objects.c:3159
msgid "cannot open pack index"
msgstr "không thể mở mục lục của gói"
-#: builtin/pack-objects.c:2936
+#: builtin/pack-objects.c:3082
#, c-format
msgid "loose object at %s could not be examined"
msgstr "đối tượng mất tại %s không thể đã kiểm tra"
-#: builtin/pack-objects.c:3021
+#: builtin/pack-objects.c:3167
msgid "unable to force loose object"
msgstr "không thể buộc mất đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3113
+#: builtin/pack-objects.c:3260
#, c-format
msgid "not a rev '%s'"
msgstr "không phải một rev “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:3116
+#: builtin/pack-objects.c:3263
#, c-format
msgid "bad revision '%s'"
msgstr "điểm xem xét sai “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:3141
+#: builtin/pack-objects.c:3288
msgid "unable to add recent objects"
msgstr "không thể thêm các đối tượng mới dùng"
-#: builtin/pack-objects.c:3194
+#: builtin/pack-objects.c:3341
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "phiên bản mục lục không được hỗ trợ %s"
-#: builtin/pack-objects.c:3198
+#: builtin/pack-objects.c:3345
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "phiên bản mục lục sai “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:3236
+#: builtin/pack-objects.c:3383
msgid "<version>[,<offset>]"
msgstr "<phiên bản>[,offset]"
-#: builtin/pack-objects.c:3237
+#: builtin/pack-objects.c:3384
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr "ghi tập tin bảng mục lục gói (pack) ở phiên bản định dạng idx đã cho"
-#: builtin/pack-objects.c:3240
+#: builtin/pack-objects.c:3387
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "kcíh thước tối đa cho tập tin gói được tạo"
-#: builtin/pack-objects.c:3242
+#: builtin/pack-objects.c:3389
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "bỏ qua các đối tượng vay mượn từ kho đối tượng thay thế"
-#: builtin/pack-objects.c:3244
+#: builtin/pack-objects.c:3391
msgid "ignore packed objects"
msgstr "bỏ qua các đối tượng đóng gói"
-#: builtin/pack-objects.c:3246
+#: builtin/pack-objects.c:3393
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "giới hạn cửa sổ đóng gói theo đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3248
+#: builtin/pack-objects.c:3395
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr "giới hạn cửa sổ đóng gói theo bộ nhớ cộng thêm với giới hạn đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3250
+#: builtin/pack-objects.c:3397
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr "độ dài tối đa của chuỗi móc xích “delta” được phép trong gói kết quả"
-#: builtin/pack-objects.c:3252
+#: builtin/pack-objects.c:3399
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "dùng lại các delta sẵn có"
-#: builtin/pack-objects.c:3254
+#: builtin/pack-objects.c:3401
msgid "reuse existing objects"
msgstr "dùng lại các đối tượng sẵn có"
-#: builtin/pack-objects.c:3256
+#: builtin/pack-objects.c:3403
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "dùng các đối tượng OFS_DELTA"
-#: builtin/pack-objects.c:3258
+#: builtin/pack-objects.c:3405
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr "sử dụng các tuyến trình khi tìm kiếm cho các mẫu khớp delta tốt nhất"
-#: builtin/pack-objects.c:3260
+#: builtin/pack-objects.c:3407
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "không thể tạo kết xuất gói trống rỗng"
-#: builtin/pack-objects.c:3262
+#: builtin/pack-objects.c:3409
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "đọc tham số “revision” từ thiết bị nhập chuẩn"
-#: builtin/pack-objects.c:3264
+#: builtin/pack-objects.c:3411
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "giới hạn các đối tượng thành những cái mà chúng vẫn chưa được đóng gói"
-#: builtin/pack-objects.c:3267
+#: builtin/pack-objects.c:3414
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr "bao gồm các đối tượng có thể đọc được từ bất kỳ tham chiếu nào"
-#: builtin/pack-objects.c:3270
+#: builtin/pack-objects.c:3417
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "bao gồm các đối tượng được tham chiếu bởi các mục reflog"
-#: builtin/pack-objects.c:3273
+#: builtin/pack-objects.c:3420
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "bao gồm các đối tượng được tham chiếu bởi mục lục"
-#: builtin/pack-objects.c:3276
+#: builtin/pack-objects.c:3423
msgid "output pack to stdout"
msgstr "xuất gói ra đầu ra tiêu chuẩn"
-#: builtin/pack-objects.c:3278
+#: builtin/pack-objects.c:3425
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr "bao gồm các đối tượng tham chiếu đến các đối tượng được đóng gói"
-#: builtin/pack-objects.c:3280
+#: builtin/pack-objects.c:3427
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "giữ lại các đối tượng không thể đọc được"
-#: builtin/pack-objects.c:3282
+#: builtin/pack-objects.c:3429
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "pack mất các đối tượng không thể đọc được"
-#: builtin/pack-objects.c:3284
+#: builtin/pack-objects.c:3431
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr ""
"xả nén (gỡ khỏi gói) các đối tượng không thể đọc được mới hơn <thời-gian>"
-#: builtin/pack-objects.c:3287
+#: builtin/pack-objects.c:3434
msgid "use the sparse reachability algorithm"
msgstr "sử dụng thuật toán “sparse reachability”"
-#: builtin/pack-objects.c:3289
+#: builtin/pack-objects.c:3436
msgid "create thin packs"
msgstr "tạo gói nhẹ"
-#: builtin/pack-objects.c:3291
+#: builtin/pack-objects.c:3438
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "tạo gói để phù hợp cho lấy về nông (shallow)"
-#: builtin/pack-objects.c:3293
+#: builtin/pack-objects.c:3440
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "bỏ qua các gói mà nó có tập tin .keep đi kèm"
-#: builtin/pack-objects.c:3295
+#: builtin/pack-objects.c:3442
msgid "ignore this pack"
msgstr "bỏ qua gói này"
-#: builtin/pack-objects.c:3297
+#: builtin/pack-objects.c:3444
msgid "pack compression level"
msgstr "mức nén gói"
-#: builtin/pack-objects.c:3299
+#: builtin/pack-objects.c:3446
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr "không ẩn các lần chuyển giao bởi “grafts”"
-#: builtin/pack-objects.c:3301
+#: builtin/pack-objects.c:3448
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr "dùng mục lục ánh xạ nếu có thể được để nâng cao tốc độ đếm đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3303
+#: builtin/pack-objects.c:3450
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr "ghi một mục lục ánh xạ cùng với mục lục gói"
-#: builtin/pack-objects.c:3307
+#: builtin/pack-objects.c:3454
msgid "write a bitmap index if possible"
msgstr "ghi mục lục ánh xạ nếu được"
-#: builtin/pack-objects.c:3311
+#: builtin/pack-objects.c:3458
msgid "handling for missing objects"
msgstr "xử lý cho thiếu đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3314
+#: builtin/pack-objects.c:3461
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "không thể đóng gói các đối tượng trong các tập tin gói hứa hẹn"
-#: builtin/pack-objects.c:3316
+#: builtin/pack-objects.c:3463
msgid "respect islands during delta compression"
msgstr "tôn trọng island trong suốt quá trình nén “delta”"
-#: builtin/pack-objects.c:3345
+#: builtin/pack-objects.c:3492
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "mức sau xích delta %d là quá sâu, buộc dùng %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3350
+#: builtin/pack-objects.c:3497
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr "pack.deltaCacheLimit là quá cao, ép dùng %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3404
+#: builtin/pack-objects.c:3551
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
"--max-pack-size không thể được sử dụng để xây dựng một gói để vận chuyển"
-#: builtin/pack-objects.c:3406
+#: builtin/pack-objects.c:3553
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
msgstr "giới hạn kích thước tối thiểu của gói là 1 MiB"
-#: builtin/pack-objects.c:3411
+#: builtin/pack-objects.c:3558
msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
msgstr "--thin không thể được dùng để xây dựng gói đánh mục lục được"
-#: builtin/pack-objects.c:3414
+#: builtin/pack-objects.c:3561
msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
msgstr "--keep-unreachable và --unpack-unreachable xung khắc nhau"
-#: builtin/pack-objects.c:3420
+#: builtin/pack-objects.c:3567
msgid "cannot use --filter without --stdout"
msgstr "không thể dùng tùy chọn --filter mà không có --stdout"
-#: builtin/pack-objects.c:3481
+#: builtin/pack-objects.c:3627
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Đánh số các đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3511
+#: builtin/pack-objects.c:3657
#, c-format
-msgid "Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>)"
-msgstr "Tổng %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), dùng lại %<PRIu32> (delta %<PRIu32>)"
+msgid ""
+"Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), pack-"
+"reused %<PRIu32>"
+msgstr ""
+"Tổng %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), dùng lại %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), pack-"
+"reused %<PRIu32>"
#: builtin/pack-refs.c:8
msgid "git pack-refs [<options>]"
@@ -17096,53 +17487,53 @@ msgstr "giới hạn giao đến các đối tượng nằm ngoài các tập ti
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "không thể tỉa bớt trong một kho đối_tượng_vĩ_đại"
-#: builtin/pull.c:66 builtin/pull.c:68
+#: builtin/pull.c:45 builtin/pull.c:47
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Giá trị không hợp lệ %s: %s"
-#: builtin/pull.c:88
+#: builtin/pull.c:67
msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git pull [<các tùy chọn>] [<kho-chứa> [<refspec>…]]"
-#: builtin/pull.c:142
+#: builtin/pull.c:122
msgid "control for recursive fetching of submodules"
msgstr "điều khiển việc lấy về đệ quy của các mô-đun-con"
-#: builtin/pull.c:146
+#: builtin/pull.c:126
msgid "Options related to merging"
msgstr "Các tùy chọn liên quan đến hòa trộn"
-#: builtin/pull.c:149
+#: builtin/pull.c:129
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "các thay đổi hợp nhất bằng cải tổ thay vì hòa trộn"
-#: builtin/pull.c:177 builtin/rebase.c:467 builtin/revert.c:126
+#: builtin/pull.c:157 builtin/rebase.c:471 builtin/revert.c:126
msgid "allow fast-forward"
msgstr "cho phép chuyển-tiếp-nhanh"
-#: builtin/pull.c:186
+#: builtin/pull.c:166
msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
msgstr "tự động stash/stash pop tước và sau tu bổ (rebase)"
-#: builtin/pull.c:202
+#: builtin/pull.c:182
msgid "Options related to fetching"
msgstr "Các tùy chọn liên quan đến lệnh lấy về"
-#: builtin/pull.c:212
+#: builtin/pull.c:192
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "ép buộc ghi đè lên nhánh nội bộ"
-#: builtin/pull.c:220
+#: builtin/pull.c:200
msgid "number of submodules pulled in parallel"
msgstr "số lượng mô-đun-con được đẩy lên đồng thời"
-#: builtin/pull.c:320
+#: builtin/pull.c:300
#, c-format
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Giá trị không hợp lệ cho pull.ff: %s"
-#: builtin/pull.c:437
+#: builtin/pull.c:426
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -17150,14 +17541,14 @@ msgstr ""
"Ở đây không có ứng cử nào để cải tổ lại trong số các tham chiếu mà bạn vừa "
"lấy về."
-#: builtin/pull.c:439
+#: builtin/pull.c:428
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Ở đây không có ứng cử nào để hòa trộn trong số các tham chiếu mà bạn vừa lấy "
"về."
-#: builtin/pull.c:440
+#: builtin/pull.c:429
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -17166,7 +17557,7 @@ msgstr ""
"tự\n"
"đại diện mà nó lại không khớp trên điểm cuối máy phục vụ."
-#: builtin/pull.c:443
+#: builtin/pull.c:432
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -17178,43 +17569,43 @@ msgstr ""
"theo mặc định cho nhánh hiện tại của bạn, bạn phải chỉ định\n"
"một nhánh trên dòng lệnh."
-#: builtin/pull.c:448 builtin/rebase.c:1375 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:437 builtin/rebase.c:1409 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Hiện tại bạn chẳng ở nhánh nào cả."
-#: builtin/pull.c:450 builtin/pull.c:465 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:439 builtin/pull.c:454 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Vui lòng chỉ định nhánh nào bạn muốn cải tổ lại."
-#: builtin/pull.c:452 builtin/pull.c:467 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:441 builtin/pull.c:456 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Vui lòng chỉ định nhánh nào bạn muốn hòa trộn vào."
-#: builtin/pull.c:453 builtin/pull.c:468
+#: builtin/pull.c:442 builtin/pull.c:457
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "Xem git-pull(1) để biết thêm chi tiết."
-#: builtin/pull.c:455 builtin/pull.c:461 builtin/pull.c:470
-#: builtin/rebase.c:1381 git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/pull.c:444 builtin/pull.c:450 builtin/pull.c:459
+#: builtin/rebase.c:1415 git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "<máy chủ>"
-#: builtin/pull.c:455 builtin/pull.c:470 builtin/pull.c:475
+#: builtin/pull.c:444 builtin/pull.c:459 builtin/pull.c:464
#: git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "<nhánh>"
-#: builtin/pull.c:463 builtin/rebase.c:1373 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:452 builtin/rebase.c:1407 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Ở đây không có thông tin theo dõi cho nhánh hiện hành."
-#: builtin/pull.c:472 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:461 git-parse-remote.sh:95
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
"Nếu bạn muốn theo dõi thông tin cho nhánh này bạn có thể thực hiện bằng lệnh:"
-#: builtin/pull.c:477
+#: builtin/pull.c:466
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -17223,34 +17614,34 @@ msgstr ""
"Các đặc tả cấu hình của bạn để hòa trộn với tham chiếu “%s”\n"
"từ máy dịch vụ, nhưng không có nhánh nào như thế được lấy về."
-#: builtin/pull.c:587
+#: builtin/pull.c:576
#, c-format
msgid "unable to access commit %s"
msgstr "không thể truy cập lần chuyển giao “%s”"
-#: builtin/pull.c:867
+#: builtin/pull.c:857
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "bỏ qua --verify-signatures khi rebase"
-#: builtin/pull.c:922
+#: builtin/pull.c:912
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "tùy chọn --[no-]autostash chỉ hợp lệ khi dùng với --rebase."
-#: builtin/pull.c:930
+#: builtin/pull.c:920
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr ""
"Đang cập nhật một nhánh chưa được sinh ra với các thay đổi được thêm vào "
"bảng mục lục."
-#: builtin/pull.c:934
+#: builtin/pull.c:924
msgid "pull with rebase"
msgstr "pull với rebase"
-#: builtin/pull.c:935
+#: builtin/pull.c:925
msgid "please commit or stash them."
msgstr "xin hãy chuyển giao hoặc tạm cất (stash) chúng."
-#: builtin/pull.c:960
+#: builtin/pull.c:950
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -17261,7 +17652,7 @@ msgstr ""
"đang chuyển-tiếp-nhanh cây làm việc của bạn từ\n"
"lần chuyển giaot %s."
-#: builtin/pull.c:966
+#: builtin/pull.c:956
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -17279,15 +17670,15 @@ msgstr ""
"$ git reset --hard\n"
"để khôi phục lại."
-#: builtin/pull.c:981
+#: builtin/pull.c:971
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Không thể hòa trộn nhiều nhánh vào trong một head trống rỗng."
-#: builtin/pull.c:985
+#: builtin/pull.c:975
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Không thể thực hiện lệnh rebase (cải tổ) trên nhiều nhánh."
-#: builtin/pull.c:992
+#: builtin/pull.c:982
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"không thể cải tổ với các thay đổi mô-đun-con được ghi lại một cách cục bộ"
@@ -17731,216 +18122,207 @@ msgstr ""
msgid "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
-#: builtin/rebase.c:177 builtin/rebase.c:201 builtin/rebase.c:228
+#: builtin/rebase.c:175 builtin/rebase.c:199 builtin/rebase.c:226
#, c-format
msgid "unusable todo list: '%s'"
msgstr "danh sách cần làm không dùng được: “%s”"
-#: builtin/rebase.c:186 builtin/rebase.c:212 builtin/rebase.c:236
-#, c-format
-msgid "could not write '%s'."
-msgstr "không thể ghi “%s”."
-
-#: builtin/rebase.c:271
-msgid "no HEAD?"
-msgstr "không HEAD?"
-
-#: builtin/rebase.c:298
+#: builtin/rebase.c:292
#, c-format
msgid "could not create temporary %s"
msgstr "không thể tạo %s tạm thời"
-#: builtin/rebase.c:304
+#: builtin/rebase.c:298
msgid "could not mark as interactive"
msgstr "không thể đánh dấu là tương tác"
-#: builtin/rebase.c:362
+#: builtin/rebase.c:352
msgid "could not generate todo list"
msgstr "không thể tạo danh sách cần làm"
-#: builtin/rebase.c:402
+#: builtin/rebase.c:391
msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
msgstr "lần chuyển giao cơ sỏ phải được chỉ định với --upstream hoặc --onto"
-#: builtin/rebase.c:457
+#: builtin/rebase.c:461
msgid "git rebase--interactive [<options>]"
msgstr "git rebase--interactive [<các tùy chọn>]"
-#: builtin/rebase.c:469
-msgid "keep empty commits"
-msgstr "giữ lại các lần chuyển giao rỗng"
+#: builtin/rebase.c:474 builtin/rebase.c:1550
+msgid "(DEPRECATED) keep empty commits"
+msgstr "(CŨ) giữ lại các lần chuyển giao rỗng"
-#: builtin/rebase.c:471 builtin/revert.c:128
+#: builtin/rebase.c:478 builtin/revert.c:128
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "chấp nhận chuyển giao mà không ghi chú gì"
-#: builtin/rebase.c:472
+#: builtin/rebase.c:480
msgid "rebase merge commits"
msgstr "cải tổ các lần chuyển giao hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:474
+#: builtin/rebase.c:482
msgid "keep original branch points of cousins"
msgstr "giữ các điểm nhánh nguyên bản của các anh em họ"
-#: builtin/rebase.c:476
+#: builtin/rebase.c:484
msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
msgstr "di chuyển các lần chuyển giao bắt đầu bằng squash!/fixup!"
-#: builtin/rebase.c:477
+#: builtin/rebase.c:485
msgid "sign commits"
msgstr "ký các lần chuyển giao"
-#: builtin/rebase.c:479 builtin/rebase.c:1455
+#: builtin/rebase.c:487 builtin/rebase.c:1490
msgid "display a diffstat of what changed upstream"
msgstr "hiển thị một diffstat của những thay đổi thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:481
+#: builtin/rebase.c:489
msgid "continue rebase"
msgstr "tiếp tục cải tổ"
-#: builtin/rebase.c:483
+#: builtin/rebase.c:491
msgid "skip commit"
msgstr "bỏ qua lần chuyển giao"
-#: builtin/rebase.c:484
+#: builtin/rebase.c:492
msgid "edit the todo list"
msgstr "sửa danh sách cần làm"
-#: builtin/rebase.c:486
+#: builtin/rebase.c:494
msgid "show the current patch"
msgstr "hiển thị miếng vá hiện hành"
-#: builtin/rebase.c:489
+#: builtin/rebase.c:497
msgid "shorten commit ids in the todo list"
msgstr "rút ngắn mã chuyển giao trong danh sách cần làm"
-#: builtin/rebase.c:491
+#: builtin/rebase.c:499
msgid "expand commit ids in the todo list"
msgstr "khai triển mã chuyển giao trong danh sách cần làm"
-#: builtin/rebase.c:493
+#: builtin/rebase.c:501
msgid "check the todo list"
msgstr "kiểm tra danh sách cần làm"
-#: builtin/rebase.c:495
+#: builtin/rebase.c:503
msgid "rearrange fixup/squash lines"
msgstr "sắp xếp lại các dòng fixup/squash"
-#: builtin/rebase.c:497
+#: builtin/rebase.c:505
msgid "insert exec commands in todo list"
msgstr "chèn các lệnh thực thi trong danh sách cần làm"
-#: builtin/rebase.c:498
+#: builtin/rebase.c:506
msgid "onto"
msgstr "lên trên"
-#: builtin/rebase.c:501
+#: builtin/rebase.c:509
msgid "restrict-revision"
msgstr "điểm-xét-duyệt-hạn-chế"
-#: builtin/rebase.c:501
+#: builtin/rebase.c:509
msgid "restrict revision"
msgstr "điểm xét duyệt hạn chế"
-#: builtin/rebase.c:503
+#: builtin/rebase.c:511
msgid "squash-onto"
msgstr "squash-lên-trên"
-#: builtin/rebase.c:504
+#: builtin/rebase.c:512
msgid "squash onto"
msgstr "squash lên trên"
-#: builtin/rebase.c:506
+#: builtin/rebase.c:514
msgid "the upstream commit"
msgstr "lần chuyển giao thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:508
+#: builtin/rebase.c:516
msgid "head-name"
msgstr "tên-đầu"
-#: builtin/rebase.c:508
+#: builtin/rebase.c:516
msgid "head name"
msgstr "tên đầu"
-#: builtin/rebase.c:513
+#: builtin/rebase.c:521
msgid "rebase strategy"
msgstr "chiến lược cải tổ"
-#: builtin/rebase.c:514
+#: builtin/rebase.c:522
msgid "strategy-opts"
msgstr "tùy-chọn-chiến-lược"
-#: builtin/rebase.c:515
+#: builtin/rebase.c:523
msgid "strategy options"
msgstr "các tùy chọn chiến lược"
-#: builtin/rebase.c:516
+#: builtin/rebase.c:524
msgid "switch-to"
msgstr "chuyển-đến"
-#: builtin/rebase.c:517
+#: builtin/rebase.c:525
msgid "the branch or commit to checkout"
msgstr "nhánh hay lần chuyển giao lần lấy ra"
-#: builtin/rebase.c:518
+#: builtin/rebase.c:526
msgid "onto-name"
msgstr "onto-name"
-#: builtin/rebase.c:518
+#: builtin/rebase.c:526
msgid "onto name"
msgstr "tên lên trên"
-#: builtin/rebase.c:519
+#: builtin/rebase.c:527
msgid "cmd"
msgstr "lệnh"
-#: builtin/rebase.c:519
+#: builtin/rebase.c:527
msgid "the command to run"
msgstr "lệnh muốn chạy"
-#: builtin/rebase.c:522 builtin/rebase.c:1540
+#: builtin/rebase.c:530 builtin/rebase.c:1584
msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
msgstr "lập lịch lại một cách tự động bất kỳ “exec“ bị lỗi"
-#: builtin/rebase.c:540
+#: builtin/rebase.c:546
msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
msgstr "--[no-]rebase-cousins không có tác dụng khi không có --rebase-merges"
-#: builtin/rebase.c:556
+#: builtin/rebase.c:562
#, c-format
msgid "%s requires an interactive rebase"
msgstr "%s cần một cải tổ kiểu tương tác"
-#: builtin/rebase.c:608
+#: builtin/rebase.c:612
#, c-format
msgid "could not get 'onto': '%s'"
msgstr "không thể đặt lấy “onto”: “%s”"
-#: builtin/rebase.c:623
+#: builtin/rebase.c:627
#, c-format
msgid "invalid orig-head: '%s'"
msgstr "orig-head không hợp lệ: “%s”"
-#: builtin/rebase.c:648
+#: builtin/rebase.c:652
#, c-format
msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
msgstr "đang bỏ qua allow_rerere_autoupdate không hợp lệ: “%s”"
-#: builtin/rebase.c:724
+#: builtin/rebase.c:728
#, c-format
msgid "Could not read '%s'"
msgstr "Không thể đọc “%s”"
-#: builtin/rebase.c:742
+#: builtin/rebase.c:746
#, c-format
msgid "Cannot store %s"
msgstr "Không thể lưu “%s”"
-#: builtin/rebase.c:849
+#: builtin/rebase.c:853
msgid "could not determine HEAD revision"
msgstr "không thể dò tìm điểm xét duyệt HEAD"
-#: builtin/rebase.c:972 git-rebase--preserve-merges.sh:81
+#: builtin/rebase.c:976 git-rebase--preserve-merges.sh:81
msgid ""
"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -17955,7 +18337,7 @@ msgstr ""
"Để bãi bỏ và quay trở lại trạng thái trước \"git rebase\", chạy \"git rebase "
"--abort\"."
-#: builtin/rebase.c:1060
+#: builtin/rebase.c:1058
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -17974,7 +18356,16 @@ msgstr ""
"\n"
"Kết quả là git không thể cải tổ lại chúng."
-#: builtin/rebase.c:1367
+#: builtin/rebase.c:1383
+#, c-format
+msgid ""
+"unrecognized empty type '%s'; valid values are \"drop\", \"keep\", and \"ask"
+"\"."
+msgstr ""
+"kiểu rỗng không được nhận dạng '%s'; giá trị hợp lệ là \"drop\", \"keep\", "
+"và \"ask\"."
+
+#: builtin/rebase.c:1401
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -17991,7 +18382,7 @@ msgstr ""
" git rebase “<nhánh>”\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:1383
+#: builtin/rebase.c:1417
#, c-format
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -18005,145 +18396,137 @@ msgstr ""
" git branch --set-upstream-to=%s/<nhánh> %s\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:1413
+#: builtin/rebase.c:1447
msgid "exec commands cannot contain newlines"
msgstr "các lệnh thực thi không thể chứa các ký tự dòng mới"
-#: builtin/rebase.c:1417
+#: builtin/rebase.c:1451
msgid "empty exec command"
msgstr "lệnh thực thi trống rỗng"
-#: builtin/rebase.c:1446
+#: builtin/rebase.c:1481
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "cải tổ vào nhánh đã cho thay cho thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:1448
+#: builtin/rebase.c:1483
msgid "use the merge-base of upstream and branch as the current base"
msgstr ""
"sử dụng các cơ sở hòa trộn của thượng nguồn và nhánh như là cơ sở hiện tại"
-#: builtin/rebase.c:1450
+#: builtin/rebase.c:1485
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "cho phép móc (hook) pre-rebase được chạy"
-#: builtin/rebase.c:1452
+#: builtin/rebase.c:1487
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "hãy im lặng. ý là --no-stat"
-#: builtin/rebase.c:1458
+#: builtin/rebase.c:1493
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "đừng hiển thị diffstat của những thay đổi thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:1461
+#: builtin/rebase.c:1496
msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
msgstr "thêm dòng Signed-off-by: cho từng lần chuyển giao"
-#: builtin/rebase.c:1464
-msgid "make committer date match author date"
-msgstr "làm ngày tháng chuyển giao khớp với ngày của tác giả"
+#: builtin/rebase.c:1498 builtin/rebase.c:1502 builtin/rebase.c:1504
+msgid "passed to 'git am'"
+msgstr "chuyển cho “git am”"
-#: builtin/rebase.c:1466
-msgid "ignore author date and use current date"
-msgstr "bỏ qua ngày tác giả và sử dụng ngày tháng hiện tại"
-
-#: builtin/rebase.c:1468
-msgid "synonym of --reset-author-date"
-msgstr "đồng nghĩa với --reset-author-date"
-
-#: builtin/rebase.c:1470 builtin/rebase.c:1474
+#: builtin/rebase.c:1506 builtin/rebase.c:1508
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "chuyển cho “git apply”"
-#: builtin/rebase.c:1472
-msgid "ignore changes in whitespace"
-msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra"
-
-#: builtin/rebase.c:1476 builtin/rebase.c:1479
+#: builtin/rebase.c:1510 builtin/rebase.c:1513
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr ""
"cherry-pick tất cả các lần chuyển giao, ngay cả khi không có thay đổi gì"
-#: builtin/rebase.c:1481
+#: builtin/rebase.c:1515
msgid "continue"
msgstr "tiếp tục"
-#: builtin/rebase.c:1484
+#: builtin/rebase.c:1518
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "bỏ qua miếng vá hiện hành và tiếp tục"
-#: builtin/rebase.c:1486
+#: builtin/rebase.c:1520
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "bãi bỏ và lấy ra nhánh nguyên thủy"
-#: builtin/rebase.c:1489
+#: builtin/rebase.c:1523
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "bãi bỏ nhưng vẫn vẫn giữ HEAD chỉ đến nó"
-#: builtin/rebase.c:1490
+#: builtin/rebase.c:1524
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "sửa danh sách cần làm trong quá trình “rebase” (cải tổ) tương tác"
-#: builtin/rebase.c:1493
+#: builtin/rebase.c:1527
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "hiển thị miếng vá đã được áp dụng hay hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:1496
+#: builtin/rebase.c:1530
+msgid "use apply strategies to rebase"
+msgstr "dùng chiến lược áp dụng để cải tổ"
+
+#: builtin/rebase.c:1534
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "dùng chiến lược hòa trộn để cải tổ"
-#: builtin/rebase.c:1500
+#: builtin/rebase.c:1538
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr "để người dùng sửa danh sách các lần chuyển giao muốn cải tổ"
-#: builtin/rebase.c:1504
+#: builtin/rebase.c:1542
msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr "(ĐÃ LẠC HẬU) hay thử tạo lại các hòa trộn thay vì bỏ qua chúng"
-#: builtin/rebase.c:1509
-msgid "preserve empty commits during rebase"
-msgstr "ngăn cấm các lần chuyển giao trống rỗng trong suốt quá trình cải tổ"
+#: builtin/rebase.c:1547
+msgid "how to handle commits that become empty"
+msgstr "xử lý các lần chuyển giao mà nó trở thành trống rỗng như thế nào"
-#: builtin/rebase.c:1511
+#: builtin/rebase.c:1554
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr "di chuyển các lần chuyển giao mà bắt đầu bằng squash!/fixup! dưới -i"
-#: builtin/rebase.c:1517
+#: builtin/rebase.c:1560
msgid "automatically stash/stash pop before and after"
msgstr "tự động stash/stash pop trước và sau"
-#: builtin/rebase.c:1519
+#: builtin/rebase.c:1562
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr "thêm các dòng thực thi sau từng lần chuyển giao của danh sách sửa được"
-#: builtin/rebase.c:1523
+#: builtin/rebase.c:1566
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "chấp nhận cải tổ các chuyển giao mà không ghi chú gì"
-#: builtin/rebase.c:1526
+#: builtin/rebase.c:1570
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "cố thử cải tổ các hòa trộn thay vì bỏ qua chúng"
-#: builtin/rebase.c:1529
+#: builtin/rebase.c:1573
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr "dùng “merge-base --fork-point” để định nghĩa lại thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:1531
+#: builtin/rebase.c:1575
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "dùng chiến lược hòa trộn đã cho"
-#: builtin/rebase.c:1533 builtin/revert.c:115
+#: builtin/rebase.c:1577 builtin/revert.c:115
msgid "option"
msgstr "tùy chọn"
-#: builtin/rebase.c:1534
+#: builtin/rebase.c:1578
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "chuyển thao số đến chiến lược hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:1537
+#: builtin/rebase.c:1581
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "cải tổ tất các các lần chuyển giao cho đến root"
-#: builtin/rebase.c:1554
+#: builtin/rebase.c:1598
msgid ""
"the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
"See its entry in 'git help config' for details."
@@ -18151,41 +18534,41 @@ msgstr ""
"việc hỗ trợ rebase.useBuiltin đã bị xóa!\n"
"Xem mục tin của nó trong “ git help config” để biết chi tiết."
-#: builtin/rebase.c:1560
+#: builtin/rebase.c:1604
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Hình như đang trong quá trình thực hiện lệnh “git-am”. Không thể rebase."
-#: builtin/rebase.c:1601
+#: builtin/rebase.c:1645
msgid ""
"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
msgstr ""
"git rebase --preserve-merges đã lạc hậu. Hãy dùng --rebase-merges để thay "
"thế."
-#: builtin/rebase.c:1606
+#: builtin/rebase.c:1650
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--onto'"
msgstr "không thể kết hợp “--keep-base” với “--onto”"
-#: builtin/rebase.c:1608
+#: builtin/rebase.c:1652
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--root'"
msgstr "không thể kết hợp “--keep-base” với “--root”"
-#: builtin/rebase.c:1612
+#: builtin/rebase.c:1656
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Không có tiến trình rebase nào phải không?"
-#: builtin/rebase.c:1616
+#: builtin/rebase.c:1660
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Hành động “--edit-todo” chỉ có thể dùng trong quá trình “rebase” (sửa lịch "
"sử) tương tác."
-#: builtin/rebase.c:1639
+#: builtin/rebase.c:1683
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Không thể đọc HEAD"
-#: builtin/rebase.c:1651
+#: builtin/rebase.c:1695
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -18193,16 +18576,16 @@ msgstr ""
"Bạn phải sửa tất cả các lần hòa trộn xung đột và sau\n"
"đó đánh dấu chúng là cần xử lý sử dụng lệnh git add"
-#: builtin/rebase.c:1670
+#: builtin/rebase.c:1714
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "không thể loại bỏ các thay đổi cây-làm-việc"
-#: builtin/rebase.c:1689
+#: builtin/rebase.c:1733
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "không thể quay trở lại %s"
-#: builtin/rebase.c:1734
+#: builtin/rebase.c:1778
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -18223,165 +18606,164 @@ msgstr ""
"và chạy TÔI lần nữa. TÔI dừng lại trong trường hợp bạn vẫn\n"
"có một số thứ quý giá ở đây.\n"
-#: builtin/rebase.c:1757
+#: builtin/rebase.c:1806
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "tùy chọn “%c” cần một giá trị bằng số"
-#: builtin/rebase.c:1798
+#: builtin/rebase.c:1847
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Không hiểu chế độ: %s"
-#: builtin/rebase.c:1820
+#: builtin/rebase.c:1869
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr "--strategy cần --merge hay --interactive"
-#: builtin/rebase.c:1860
+#: builtin/rebase.c:1899
+msgid "cannot combine apply options with merge options"
+msgstr "không thể tổ hợp các tùy chọn áp dụng với các tùy chọn hòa trộn"
+
+#: builtin/rebase.c:1912
+#, c-format
+msgid "Unknown rebase backend: %s"
+msgstr "Không hiểu ứng dụng chạy phía sau lệnh cải tổ: %s"
+
+#: builtin/rebase.c:1937
msgid "--reschedule-failed-exec requires --exec or --interactive"
msgstr "--reschedule-failed-exec cần --exec hay --interactive"
-#: builtin/rebase.c:1872
-msgid "cannot combine am options with either interactive or merge options"
-msgstr ""
-"không thể tổ hợp các tùy chọn am với các tùy chọn tương tác hay hòa trộn"
-
-#: builtin/rebase.c:1891
+#: builtin/rebase.c:1957
msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
msgstr "không thể kết hợp “--preserve-merges” với “--rebase-merges”"
-#: builtin/rebase.c:1895
+#: builtin/rebase.c:1961
msgid ""
"error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
msgstr "không thể kết hợp “--preserve-merges” với “--reschedule-failed-exec”"
-#: builtin/rebase.c:1919
+#: builtin/rebase.c:1985
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "thượng nguồn không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1925
+#: builtin/rebase.c:1991
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Không thể tạo lần chuyển giao gốc mới"
-#: builtin/rebase.c:1951
+#: builtin/rebase.c:2017
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base with branch"
msgstr "“%s”: cần chính xác một cơ sở hòa trộn với nhánh"
-#: builtin/rebase.c:1954
+#: builtin/rebase.c:2020
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "“%s”: cần chính xác một cơ sở hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:1962
+#: builtin/rebase.c:2028
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Không chỉ đến một lần chuyển giao không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1987
+#: builtin/rebase.c:2054
#, c-format
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "nghiêm trọng: không có nhánh/lần chuyển giao “%s” như thế"
-#: builtin/rebase.c:1995 builtin/submodule--helper.c:40
-#: builtin/submodule--helper.c:1961
+#: builtin/rebase.c:2062 builtin/submodule--helper.c:40
+#: builtin/submodule--helper.c:1990
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Không có tham chiếu nào như thế: %s"
-#: builtin/rebase.c:2006
+#: builtin/rebase.c:2073
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Không thể phân giải lần chuyển giao HEAD đến một điểm xét duyệt"
-#: builtin/rebase.c:2044
+#: builtin/rebase.c:2111
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Không thể autostash"
-#: builtin/rebase.c:2047
+#: builtin/rebase.c:2114
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Gặp đáp ứng stash không cần: “%s”"
-#: builtin/rebase.c:2053
+#: builtin/rebase.c:2120
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Không thể tạo thư mục cho “%s”"
-#: builtin/rebase.c:2056
+#: builtin/rebase.c:2123
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Đã tạo autostash: %s\n"
-#: builtin/rebase.c:2059
+#: builtin/rebase.c:2126
msgid "could not reset --hard"
msgstr "không thể reset --hard"
-#: builtin/rebase.c:2068
+#: builtin/rebase.c:2135
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Xin hãy chuyển giao hoặc tạm cất (stash) chúng."
-#: builtin/rebase.c:2095
-#, c-format
-msgid "could not parse '%s'"
-msgstr "không thể phân tích cú pháp “%s”"
-
-#: builtin/rebase.c:2108
+#: builtin/rebase.c:2169
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "không thể chuyển đến %s"
-#: builtin/rebase.c:2119
+#: builtin/rebase.c:2180
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "HEAD đã cập nhật."
-#: builtin/rebase.c:2121
+#: builtin/rebase.c:2182
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Nhánh hiện tại %s đã được cập nhật rồi.\n"
-#: builtin/rebase.c:2129
+#: builtin/rebase.c:2190
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "HEAD hiện đã được cập nhật rồi, bị ép buộc rebase."
-#: builtin/rebase.c:2131
+#: builtin/rebase.c:2192
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr "Nhánh hiện tại %s đã được cập nhật rồi, lệnh rebase ép buộc.\n"
-#: builtin/rebase.c:2139
+#: builtin/rebase.c:2200
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Móc (hook) pre-rebase từ chối rebase."
-#: builtin/rebase.c:2146
+#: builtin/rebase.c:2207
#, c-format
msgid "Changes to %s:\n"
msgstr "Thay đổi thành %s:\n"
-#: builtin/rebase.c:2149
+#: builtin/rebase.c:2210
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Thay đổi từ %s thành %s:\n"
-#: builtin/rebase.c:2174
+#: builtin/rebase.c:2235
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Trước tiên, di chuyển head để xem lại các công việc trên đỉnh của nó…\n"
-#: builtin/rebase.c:2183
+#: builtin/rebase.c:2244
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Không thể tách rời HEAD"
-#: builtin/rebase.c:2192
+#: builtin/rebase.c:2253
#, c-format
msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh %s đến %s.\n"
-#: builtin/receive-pack.c:32
+#: builtin/receive-pack.c:33
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack <thư-mục-git>"
-#: builtin/receive-pack.c:830
+#: builtin/receive-pack.c:821
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -18411,7 +18793,7 @@ msgstr ""
"Để chấm dứt lời nhắn này và vẫn giữ cách ứng xử mặc định, hãy đặt\n"
"biến cấu hình “receive.denyCurrentBranch” thành “refuse”."
-#: builtin/receive-pack.c:850
+#: builtin/receive-pack.c:841
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -18432,11 +18814,11 @@ msgstr ""
"\n"
"Để chấm dứt lời nhắn này, bạn hãy đặt nó thành “refuse”."
-#: builtin/receive-pack.c:1936
+#: builtin/receive-pack.c:1938
msgid "quiet"
msgstr "im lặng"
-#: builtin/receive-pack.c:1950
+#: builtin/receive-pack.c:1952
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Bạn phải chỉ định thư mục."
@@ -18462,49 +18844,49 @@ msgstr ""
msgid "git reflog exists <ref>"
msgstr "git reflog exists <tham_chiếu>"
-#: builtin/reflog.c:567 builtin/reflog.c:572
+#: builtin/reflog.c:568 builtin/reflog.c:573
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid timestamp"
msgstr "“%s” không phải là dấu thời gian hợp lệ"
-#: builtin/reflog.c:605
+#: builtin/reflog.c:606
#, c-format
msgid "Marking reachable objects..."
msgstr "Đánh dấu các đối tượng tiếp cận được…"
-#: builtin/reflog.c:643
+#: builtin/reflog.c:644
#, c-format
msgid "%s points nowhere!"
msgstr "%s chẳng chỉ đến đâu cả!"
-#: builtin/reflog.c:695
+#: builtin/reflog.c:696
msgid "no reflog specified to delete"
msgstr "chưa chỉ ra reflog để xóa"
-#: builtin/reflog.c:704
+#: builtin/reflog.c:705
#, c-format
msgid "not a reflog: %s"
msgstr "không phải một reflog: %s"
-#: builtin/reflog.c:709
+#: builtin/reflog.c:710
#, c-format
msgid "no reflog for '%s'"
msgstr "không reflog cho “%s”"
-#: builtin/reflog.c:755
+#: builtin/reflog.c:756
#, c-format
msgid "invalid ref format: %s"
msgstr "định dạng tham chiếu không hợp lệ: %s"
-#: builtin/reflog.c:764
+#: builtin/reflog.c:765
msgid "git reflog [ show | expire | delete | exists ]"
msgstr "git reflog [ show | expire | delete | exists ]"
-#: builtin/remote.c:16
+#: builtin/remote.c:17
msgid "git remote [-v | --verbose]"
msgstr "git remote [-v | --verbose]"
-#: builtin/remote.c:17
+#: builtin/remote.c:18
msgid ""
"git remote add [-t <branch>] [-m <master>] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
"mirror=<fetch|push>] <name> <url>"
@@ -18512,82 +18894,82 @@ msgstr ""
"git remote add [-t <nhánh>] [-m <master>] [-f] [--tags|--no-tags] [--"
"mirror=<fetch|push>] <tên> <url>"
-#: builtin/remote.c:18 builtin/remote.c:38
+#: builtin/remote.c:19 builtin/remote.c:39
msgid "git remote rename <old> <new>"
msgstr "git remote rename <tên-cũ> <tên-mới>"
-#: builtin/remote.c:19 builtin/remote.c:43
+#: builtin/remote.c:20 builtin/remote.c:44
msgid "git remote remove <name>"
msgstr "git remote remove <tên>"
-#: builtin/remote.c:20 builtin/remote.c:48
+#: builtin/remote.c:21 builtin/remote.c:49
msgid "git remote set-head <name> (-a | --auto | -d | --delete | <branch>)"
msgstr "git remote set-head <tên> (-a | --auto | -d | --delete | <nhánh>)"
-#: builtin/remote.c:21
+#: builtin/remote.c:22
msgid "git remote [-v | --verbose] show [-n] <name>"
msgstr "git remote [-v | --verbose] show [-n] <tên>"
-#: builtin/remote.c:22
+#: builtin/remote.c:23
msgid "git remote prune [-n | --dry-run] <name>"
msgstr "git remote prune [-n | --dry-run] <tên>"
-#: builtin/remote.c:23
+#: builtin/remote.c:24
msgid ""
"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<group> | <remote>)...]"
msgstr ""
"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<nhóm> | <máy-chủ>)…]"
-#: builtin/remote.c:24
+#: builtin/remote.c:25
msgid "git remote set-branches [--add] <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches [--add] <tên> <nhánh>…"
-#: builtin/remote.c:25 builtin/remote.c:74
+#: builtin/remote.c:26 builtin/remote.c:75
msgid "git remote get-url [--push] [--all] <name>"
msgstr "git remote set-url [--push] [--all] <tên>"
-#: builtin/remote.c:26 builtin/remote.c:79
+#: builtin/remote.c:27 builtin/remote.c:80
msgid "git remote set-url [--push] <name> <newurl> [<oldurl>]"
msgstr "git remote set-url [--push] <tên> <url-mới> [<url-cũ>]"
-#: builtin/remote.c:27 builtin/remote.c:80
+#: builtin/remote.c:28 builtin/remote.c:81
msgid "git remote set-url --add <name> <newurl>"
msgstr "git remote set-url --add <tên> <url-mới>"
-#: builtin/remote.c:28 builtin/remote.c:81
+#: builtin/remote.c:29 builtin/remote.c:82
msgid "git remote set-url --delete <name> <url>"
msgstr "git remote set-url --delete <tên> <url>"
-#: builtin/remote.c:33
+#: builtin/remote.c:34
msgid "git remote add [<options>] <name> <url>"
msgstr "git remote add [<các tùy chọn>] <tên> <url>"
-#: builtin/remote.c:53
+#: builtin/remote.c:54
msgid "git remote set-branches <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches <tên> <nhánh>…"
-#: builtin/remote.c:54
+#: builtin/remote.c:55
msgid "git remote set-branches --add <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches --add <tên> <nhánh>…"
-#: builtin/remote.c:59
+#: builtin/remote.c:60
msgid "git remote show [<options>] <name>"
msgstr "git remote show [<các tùy chọn>] <tên>"
-#: builtin/remote.c:64
+#: builtin/remote.c:65
msgid "git remote prune [<options>] <name>"
msgstr "git remote prune [<các tùy chọn>] <tên>"
-#: builtin/remote.c:69
+#: builtin/remote.c:70
msgid "git remote update [<options>] [<group> | <remote>]..."
msgstr "git remote update [<các tùy chọn>] [<nhóm> | <máy-chủ>]…"
-#: builtin/remote.c:98
+#: builtin/remote.c:99
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Đang cập nhật %s"
-#: builtin/remote.c:130
+#: builtin/remote.c:131
msgid ""
"--mirror is dangerous and deprecated; please\n"
"\t use --mirror=fetch or --mirror=push instead"
@@ -18595,82 +18977,98 @@ msgstr ""
"--mirror nguy hiểm và không dùng nữa; xin hãy\n"
"\t sử dụng tùy chọn --mirror=fetch hoặc --mirror=push để thay thế"
-#: builtin/remote.c:147
+#: builtin/remote.c:148
#, c-format
msgid "unknown mirror argument: %s"
msgstr "không hiểu tham số máy bản sao (mirror): %s"
-#: builtin/remote.c:163
+#: builtin/remote.c:164
msgid "fetch the remote branches"
msgstr "lấy về các nhánh từ máy chủ"
-#: builtin/remote.c:165
+#: builtin/remote.c:166
msgid "import all tags and associated objects when fetching"
msgstr "nhập vào tất cả các đối tượng thẻ và thành phần liên quan khi lấy về"
-#: builtin/remote.c:168
+#: builtin/remote.c:169
msgid "or do not fetch any tag at all (--no-tags)"
msgstr "hoặc không lấy về bất kỳ thẻ nào (--no-tags)"
-#: builtin/remote.c:170
+#: builtin/remote.c:171
msgid "branch(es) to track"
msgstr "các nhánh để theo dõi"
-#: builtin/remote.c:171
+#: builtin/remote.c:172
msgid "master branch"
msgstr "nhánh master"
-#: builtin/remote.c:173
+#: builtin/remote.c:174
msgid "set up remote as a mirror to push to or fetch from"
msgstr "đặt máy chủ (remote) như là một máy bản sao để push hay fetch từ đó"
-#: builtin/remote.c:185
+#: builtin/remote.c:186
msgid "specifying a master branch makes no sense with --mirror"
msgstr "đang chỉ định một nhánh master không hợp lý với tùy chọn --mirror"
-#: builtin/remote.c:187
+#: builtin/remote.c:188
msgid "specifying branches to track makes sense only with fetch mirrors"
msgstr "chỉ định những nhánh để theo dõi chỉ hợp lý với các “fetch mirror”"
-#: builtin/remote.c:194 builtin/remote.c:636
+#: builtin/remote.c:195 builtin/remote.c:696
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "máy chủ %s đã tồn tại rồi."
-#: builtin/remote.c:198 builtin/remote.c:640
+#: builtin/remote.c:199 builtin/remote.c:700
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "“%s” không phải tên máy chủ hợp lệ"
-#: builtin/remote.c:238
+#: builtin/remote.c:239
#, c-format
msgid "Could not setup master '%s'"
msgstr "Không thể cài đặt nhánh master “%s”"
-#: builtin/remote.c:344
+#: builtin/remote.c:354
#, c-format
msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
msgstr "Không thể lấy ánh xạ (map) fetch cho đặc tả tham chiếu %s"
-#: builtin/remote.c:443 builtin/remote.c:451
+#: builtin/remote.c:453 builtin/remote.c:461
msgid "(matching)"
msgstr "(khớp)"
-#: builtin/remote.c:455
+#: builtin/remote.c:465
msgid "(delete)"
msgstr "(xóa)"
-#: builtin/remote.c:629 builtin/remote.c:764 builtin/remote.c:863
+#: builtin/remote.c:653
+#, c-format
+msgid "could not set '%s'"
+msgstr "không thể đặt “%s”"
+
+#: builtin/remote.c:658
+#, c-format
+msgid ""
+"The %s configuration remote.pushDefault in:\n"
+"\t%s:%d\n"
+"now names the non-existent remote '%s'"
+msgstr ""
+"Cấu hình %s remote.pushDefault trong:\n"
+"\t%s:%d\n"
+"bây giờ tên trên máy chủ không tồn tại '%s'"
+
+#: builtin/remote.c:689 builtin/remote.c:832 builtin/remote.c:940
#, c-format
msgid "No such remote: '%s'"
msgstr "Không có máy chủ nào như vậy: “%s”"
-#: builtin/remote.c:646
+#: builtin/remote.c:706
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Không thể đổi tên phần của cấu hình từ “%s” thành “%s”"
-#: builtin/remote.c:666
+#: builtin/remote.c:726
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -18681,17 +19079,17 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"\tXin hãy cập nhật phần cấu hình một cách thủ công nếu thấy cần thiết."
-#: builtin/remote.c:701
+#: builtin/remote.c:766
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "gặp lỗi khi xóa “%s”"
-#: builtin/remote.c:735
+#: builtin/remote.c:800
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "gặp lỗi khi tạo “%s”"
-#: builtin/remote.c:801
+#: builtin/remote.c:876
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -18703,119 +19101,119 @@ msgstr[0] ""
"đi;\n"
"để xóa đi, sử dụng:"
-#: builtin/remote.c:815
+#: builtin/remote.c:890
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Không thể gỡ bỏ phần cấu hình “%s”"
-#: builtin/remote.c:916
+#: builtin/remote.c:993
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " mới (lần lấy về tiếp theo sẽ lưu trong remotes/%s)"
-#: builtin/remote.c:919
+#: builtin/remote.c:996
msgid " tracked"
msgstr " được theo dõi"
-#: builtin/remote.c:921
+#: builtin/remote.c:998
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " cũ rích (dùng “git remote prune” để gỡ bỏ)"
-#: builtin/remote.c:923
+#: builtin/remote.c:1000
msgid " ???"
msgstr " ???"
-#: builtin/remote.c:964
+#: builtin/remote.c:1041
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr "branch.%s.merge không hợp lệ; không thể cải tổ về phía > 1 nhánh"
-#: builtin/remote.c:973
+#: builtin/remote.c:1050
#, c-format
msgid "rebases interactively onto remote %s"
msgstr "thực hiện rebase một cách tương tác trên máy chủ %s"
-#: builtin/remote.c:975
+#: builtin/remote.c:1052
#, c-format
msgid "rebases interactively (with merges) onto remote %s"
msgstr ""
"thực hiện cải tổ (với các hòa trộn) một cách tương tác lên trên máy chủ %s"
-#: builtin/remote.c:978
+#: builtin/remote.c:1055
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "thực hiện rebase trên máy chủ %s"
-#: builtin/remote.c:982
+#: builtin/remote.c:1059
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " hòa trộn với máy chủ %s"
-#: builtin/remote.c:985
+#: builtin/remote.c:1062
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "hòa trộn với máy chủ %s"
-#: builtin/remote.c:988
+#: builtin/remote.c:1065
#, c-format
msgid "%-*s and with remote %s\n"
msgstr "%-*s và với máy chủ %s\n"
-#: builtin/remote.c:1031
+#: builtin/remote.c:1108
msgid "create"
msgstr "tạo"
-#: builtin/remote.c:1034
+#: builtin/remote.c:1111
msgid "delete"
msgstr "xóa"
-#: builtin/remote.c:1038
+#: builtin/remote.c:1115
msgid "up to date"
msgstr "đã cập nhật"
-#: builtin/remote.c:1041
+#: builtin/remote.c:1118
msgid "fast-forwardable"
msgstr "có-thể-chuyển-tiếp-nhanh"
-#: builtin/remote.c:1044
+#: builtin/remote.c:1121
msgid "local out of date"
msgstr "dữ liệu nội bộ đã cũ"
-#: builtin/remote.c:1051
+#: builtin/remote.c:1128
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s ép buộc thành %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1054
+#: builtin/remote.c:1131
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s đẩy lên thành %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1058
+#: builtin/remote.c:1135
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s ép buộc thành %s"
-#: builtin/remote.c:1061
+#: builtin/remote.c:1138
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s đẩy lên thành %s"
-#: builtin/remote.c:1129
+#: builtin/remote.c:1206
msgid "do not query remotes"
msgstr "không truy vấn các máy chủ"
-#: builtin/remote.c:1156
+#: builtin/remote.c:1233
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "* máy chủ %s"
-#: builtin/remote.c:1157
+#: builtin/remote.c:1234
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " URL để lấy về: %s"
-#: builtin/remote.c:1158 builtin/remote.c:1174 builtin/remote.c:1313
+#: builtin/remote.c:1235 builtin/remote.c:1251 builtin/remote.c:1390
msgid "(no URL)"
msgstr "(không có URL)"
@@ -18823,173 +19221,173 @@ msgstr "(không có URL)"
#. with the one in " Fetch URL: %s"
#. translation.
#.
-#: builtin/remote.c:1172 builtin/remote.c:1174
+#: builtin/remote.c:1249 builtin/remote.c:1251
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " URL để đẩy lên: %s"
-#: builtin/remote.c:1176 builtin/remote.c:1178 builtin/remote.c:1180
+#: builtin/remote.c:1253 builtin/remote.c:1255 builtin/remote.c:1257
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " Nhánh HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1176
+#: builtin/remote.c:1253
msgid "(not queried)"
msgstr "(không yêu cầu)"
-#: builtin/remote.c:1178
+#: builtin/remote.c:1255
msgid "(unknown)"
msgstr "(không hiểu)"
-#: builtin/remote.c:1182
+#: builtin/remote.c:1259
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
msgstr " nhánh HEAD (HEAD máy chủ chưa rõ ràng, có lẽ là một trong số sau):\n"
-#: builtin/remote.c:1194
+#: builtin/remote.c:1271
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Những nhánh trên máy chủ:%s"
-#: builtin/remote.c:1197 builtin/remote.c:1223
+#: builtin/remote.c:1274 builtin/remote.c:1300
msgid " (status not queried)"
msgstr " (trạng thái không được yêu cầu)"
-#: builtin/remote.c:1206
+#: builtin/remote.c:1283
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Những nhánh nội bộ đã được cấu hình cho lệnh “git pull”:"
-#: builtin/remote.c:1214
+#: builtin/remote.c:1291
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " refs nội bộ sẽ được phản chiếu bởi lệnh “git push”"
-#: builtin/remote.c:1220
+#: builtin/remote.c:1297
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Những tham chiếu nội bộ được cấu hình cho lệnh “git push”%s:"
-#: builtin/remote.c:1241
+#: builtin/remote.c:1318
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "đặt refs/remotes/<tên>/HEAD cho phù hợp với máy chủ"
-#: builtin/remote.c:1243
+#: builtin/remote.c:1320
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "xóa refs/remotes/<tên>/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1258
+#: builtin/remote.c:1335
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Không thể xác định được HEAD máy chủ"
-#: builtin/remote.c:1260
+#: builtin/remote.c:1337
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr "Nhiều nhánh HEAD máy chủ. Hãy chọn rõ ràng một:"
-#: builtin/remote.c:1270
+#: builtin/remote.c:1347
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "Không thể xóa bỏ %s"
-#: builtin/remote.c:1278
+#: builtin/remote.c:1355
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Không phải là tham chiếu hợp lệ: %s"
-#: builtin/remote.c:1280
+#: builtin/remote.c:1357
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "Không thể cài đặt %s"
-#: builtin/remote.c:1298
+#: builtin/remote.c:1375
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr " %s sẽ trở thành không đầu (không được quản lý)!"
-#: builtin/remote.c:1299
+#: builtin/remote.c:1376
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr " %s đã trở thành không đầu (không được quản lý)!"
-#: builtin/remote.c:1309
+#: builtin/remote.c:1386
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Đang xén bớt %s"
-#: builtin/remote.c:1310
+#: builtin/remote.c:1387
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "URL: %s"
-#: builtin/remote.c:1326
+#: builtin/remote.c:1403
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " * [nên xén bớt] %s"
-#: builtin/remote.c:1329
+#: builtin/remote.c:1406
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " * [đã bị xén] %s"
-#: builtin/remote.c:1374
+#: builtin/remote.c:1451
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "cắt máy chủ sau khi lấy về"
-#: builtin/remote.c:1437 builtin/remote.c:1491 builtin/remote.c:1559
+#: builtin/remote.c:1514 builtin/remote.c:1568 builtin/remote.c:1636
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Không có máy chủ nào có tên “%s”"
-#: builtin/remote.c:1453
+#: builtin/remote.c:1530
msgid "add branch"
msgstr "thêm nhánh"
-#: builtin/remote.c:1460
+#: builtin/remote.c:1537
msgid "no remote specified"
msgstr "chưa chỉ ra máy chủ nào"
-#: builtin/remote.c:1477
+#: builtin/remote.c:1554
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "truy vấn đẩy URL thay vì lấy"
-#: builtin/remote.c:1479
+#: builtin/remote.c:1556
msgid "return all URLs"
msgstr "trả về mọi URL"
-#: builtin/remote.c:1507
+#: builtin/remote.c:1584
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "không có URL nào được cấu hình cho nhánh “%s”"
-#: builtin/remote.c:1533
+#: builtin/remote.c:1610
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "đẩy các “URL” bằng tay"
-#: builtin/remote.c:1535
+#: builtin/remote.c:1612
msgid "add URL"
msgstr "thêm URL"
-#: builtin/remote.c:1537
+#: builtin/remote.c:1614
msgid "delete URLs"
msgstr "xóa URLs"
-#: builtin/remote.c:1544
+#: builtin/remote.c:1621
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "--add --delete không hợp lý"
-#: builtin/remote.c:1583
+#: builtin/remote.c:1660
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Kiểu mẫu URL cũ không hợp lệ: %s"
-#: builtin/remote.c:1591
+#: builtin/remote.c:1668
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Không tìm thấy URL như vậy: %s"
-#: builtin/remote.c:1593
+#: builtin/remote.c:1670
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Sẽ không xóa những địa chỉ URL không-push"
@@ -19240,8 +19638,8 @@ msgstr "không thể fstat %s"
msgid "unable to write object to database"
msgstr "không thể ghi đối tượng vào cơ sở dữ liệu"
-#: builtin/replace.c:322 builtin/replace.c:378 builtin/replace.c:423
-#: builtin/replace.c:453
+#: builtin/replace.c:322 builtin/replace.c:378 builtin/replace.c:424
+#: builtin/replace.c:454
#, c-format
msgid "not a valid object name: '%s'"
msgstr "không phải là tên đối tượng hợp lệ: “%s”"
@@ -19265,17 +19663,17 @@ msgstr "đối tượng mới là giống với cái cũ: “%s”"
msgid "could not parse %s as a commit"
msgstr "không thể phân tích %s như là một lần chuyển giao"
-#: builtin/replace.c:415
+#: builtin/replace.c:416
#, c-format
msgid "bad mergetag in commit '%s'"
msgstr "thẻ hòa trộn sai trong lần chuyển giao “%s”"
-#: builtin/replace.c:417
+#: builtin/replace.c:418
#, c-format
msgid "malformed mergetag in commit '%s'"
msgstr "thẻ hòa trộn không đúng dạng ở lần chuyển giao “%s”"
-#: builtin/replace.c:429
+#: builtin/replace.c:430
#, c-format
msgid ""
"original commit '%s' contains mergetag '%s' that is discarded; use --edit "
@@ -19284,31 +19682,31 @@ msgstr ""
"lần chuyển giao gốc “%s” có chứa thẻ hòa trộn “%s” cái mà bị loại bỏ; dùng "
"tùy chọn --edit thay cho --graft"
-#: builtin/replace.c:468
+#: builtin/replace.c:469
#, c-format
msgid "the original commit '%s' has a gpg signature"
msgstr "lần chuyển giao gốc “%s” có chữ ký GPG"
-#: builtin/replace.c:469
+#: builtin/replace.c:470
msgid "the signature will be removed in the replacement commit!"
msgstr "chữ ký sẽ được bỏ đi trong lần chuyển giao thay thế!"
-#: builtin/replace.c:479
+#: builtin/replace.c:480
#, c-format
msgid "could not write replacement commit for: '%s'"
msgstr "không thể ghi lần chuyển giao thay thế cho: “%s”"
-#: builtin/replace.c:487
+#: builtin/replace.c:488
#, c-format
msgid "graft for '%s' unnecessary"
msgstr "graft cho “%s” không cần thiết"
-#: builtin/replace.c:491
+#: builtin/replace.c:492
#, c-format
msgid "new commit is the same as the old one: '%s'"
msgstr "lần chuyển giao mới là giống với cái cũ: “%s”"
-#: builtin/replace.c:526
+#: builtin/replace.c:527
#, c-format
msgid ""
"could not convert the following graft(s):\n"
@@ -19317,71 +19715,71 @@ msgstr ""
"không thể chuyển đổi các graft sau đây:\n"
"%s"
-#: builtin/replace.c:547
+#: builtin/replace.c:548
msgid "list replace refs"
msgstr "liệt kê các refs thay thế"
-#: builtin/replace.c:548
+#: builtin/replace.c:549
msgid "delete replace refs"
msgstr "xóa tham chiếu thay thế"
-#: builtin/replace.c:549
+#: builtin/replace.c:550
msgid "edit existing object"
msgstr "sửa đối tượng sẵn có"
-#: builtin/replace.c:550
+#: builtin/replace.c:551
msgid "change a commit's parents"
msgstr "thay đổi cha mẹ của lần chuyển giao"
-#: builtin/replace.c:551
+#: builtin/replace.c:552
msgid "convert existing graft file"
msgstr "chuyển đổi các tập tin graft sẵn có"
-#: builtin/replace.c:552
+#: builtin/replace.c:553
msgid "replace the ref if it exists"
msgstr "thay thế tham chiếu nếu nó đã sẵn có"
-#: builtin/replace.c:554
+#: builtin/replace.c:555
msgid "do not pretty-print contents for --edit"
msgstr "đừng in đẹp các nội dung cho --edit"
-#: builtin/replace.c:555
+#: builtin/replace.c:556
msgid "use this format"
msgstr "dùng định dạng này"
-#: builtin/replace.c:568
+#: builtin/replace.c:569
msgid "--format cannot be used when not listing"
msgstr "--format không thể được dùng khi không liệt kê gì"
-#: builtin/replace.c:576
+#: builtin/replace.c:577
msgid "-f only makes sense when writing a replacement"
msgstr "-f chỉ hợp lý khi ghi một cái thay thế"
-#: builtin/replace.c:580
+#: builtin/replace.c:581
msgid "--raw only makes sense with --edit"
msgstr "--raw chỉ hợp lý với --edit"
-#: builtin/replace.c:586
+#: builtin/replace.c:587
msgid "-d needs at least one argument"
msgstr "-d cần ít nhất một tham số"
-#: builtin/replace.c:592
+#: builtin/replace.c:593
msgid "bad number of arguments"
msgstr "số đối số không đúng"
-#: builtin/replace.c:598
+#: builtin/replace.c:599
msgid "-e needs exactly one argument"
msgstr "-e cần chính các là một đối số"
-#: builtin/replace.c:604
+#: builtin/replace.c:605
msgid "-g needs at least one argument"
msgstr "-q cần ít nhất một tham số"
-#: builtin/replace.c:610
+#: builtin/replace.c:611
msgid "--convert-graft-file takes no argument"
msgstr "--convert-graft-file không nhận đối số"
-#: builtin/replace.c:616
+#: builtin/replace.c:617
msgid "only one pattern can be given with -l"
msgstr "chỉ một mẫu được chỉ ra với tùy chọn -l"
@@ -19410,7 +19808,6 @@ msgstr ""
"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [<commit>]"
#: builtin/reset.c:33
-#| msgid "git reset [-q] [<tree-ish>] [--] <paths>..."
msgid "git reset [-q] [<tree-ish>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git reset [-q] [<tree-ish>] [--] <đặc/tả/đường/dẫn>..."
@@ -19421,7 +19818,6 @@ msgstr ""
"git reset [-q] [--pathspec-from-file [--pathspec-file-nul]] [<tree-ish>]"
#: builtin/reset.c:35
-#| msgid "git reset --patch [<tree-ish>] [--] [<paths>...]"
msgid "git reset --patch [<tree-ish>] [--] [<pathspec>...]"
msgstr "git reset --patch [<tree-ish>] [--] [<đặc/tả/đường/dẫn>...]"
@@ -19468,8 +19864,8 @@ msgstr "HEAD hiện giờ tại %s"
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Không thể thực hiện một %s reset ở giữa của quá trình hòa trộn."
-#: builtin/reset.c:294 builtin/stash.c:519 builtin/stash.c:594
-#: builtin/stash.c:618
+#: builtin/reset.c:294 builtin/stash.c:520 builtin/stash.c:595
+#: builtin/stash.c:619
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "làm việc ở chế độ im lặng, chỉ hiển thị khi có lỗi"
@@ -19554,21 +19950,21 @@ msgstr "Không thể đặt lại (reset) bảng mục lục thành điểm xét
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới."
-#: builtin/rev-list.c:411
+#: builtin/rev-list.c:499
msgid "cannot combine --exclude-promisor-objects and --missing"
msgstr "không thể tổ hợp --exclude-promisor-objects và --missing"
-#: builtin/rev-list.c:472
+#: builtin/rev-list.c:560
msgid "object filtering requires --objects"
msgstr "lọc đối tượng yêu cầu --objects"
-#: builtin/rev-list.c:522
+#: builtin/rev-list.c:610
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "rev-list không hỗ trợ hiển thị các ghi chú"
-#: builtin/rev-list.c:525
-msgid "cannot combine --use-bitmap-index with object filtering"
-msgstr "không thể tổ hợp --use-bitmap-index với lọc đối tượng"
+#: builtin/rev-list.c:615
+msgid "marked counting is incompatible with --objects"
+msgstr "được đánh dấu đếm là xung khắc với --objects"
#: builtin/rev-parse.c:408
msgid "git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]"
@@ -19727,37 +20123,41 @@ msgid "the following file has local modifications:"
msgid_plural "the following files have local modifications:"
msgstr[0] "những tập tin sau đây có những thay đổi nội bộ:"
-#: builtin/rm.c:242
+#: builtin/rm.c:243
msgid "do not list removed files"
msgstr "không liệt kê các tập tin đã gỡ bỏ"
-#: builtin/rm.c:243
+#: builtin/rm.c:244
msgid "only remove from the index"
msgstr "chỉ gỡ bỏ từ mục lục"
-#: builtin/rm.c:244
+#: builtin/rm.c:245
msgid "override the up-to-date check"
msgstr "ghi đè lên kiểm tra cập nhật"
-#: builtin/rm.c:245
+#: builtin/rm.c:246
msgid "allow recursive removal"
msgstr "cho phép gỡ bỏ đệ qui"
-#: builtin/rm.c:247
+#: builtin/rm.c:248
msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
msgstr "thoát ra với trạng thái khác không thậm chí nếu không có gì khớp"
-#: builtin/rm.c:289
+#: builtin/rm.c:282
+msgid "No pathspec was given. Which files should I remove?"
+msgstr "Không đưa ra đặc tả đường dẫn. Tôi nên loại bỏ các tập tin nào?"
+
+#: builtin/rm.c:305
msgid "please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
"hãy đưa các thay đổi của bạn vào .gitmodules hay tạm cất chúng đi để xử lý"
-#: builtin/rm.c:307
+#: builtin/rm.c:323
#, c-format
msgid "not removing '%s' recursively without -r"
msgstr "không thể gỡ bỏ “%s” một cách đệ qui mà không có tùy chọn -r"
-#: builtin/rm.c:346
+#: builtin/rm.c:362
#, c-format
msgid "git rm: unable to remove %s"
msgstr "git rm: không thể gỡ bỏ %s"
@@ -20007,68 +20407,84 @@ msgstr ""
"hiển thị các tham chiếu từ đầu vào tiêu chuẩn (stdin) cái mà không ở kho nội "
"bộ"
-#: builtin/sparse-checkout.c:20
-msgid "git sparse-checkout (init|list|set|disable) <options>"
-msgstr "git sparse-checkout (init|list|set|disable) <các-tùy-chọn>"
+#: builtin/sparse-checkout.c:21
+msgid "git sparse-checkout (init|list|set|add|disable) <options>"
+msgstr "git sparse-checkout (init|list|set|add|disable) <các-tùy-chọn>"
-#: builtin/sparse-checkout.c:61
+#: builtin/sparse-checkout.c:64
msgid "this worktree is not sparse (sparse-checkout file may not exist)"
msgstr ""
"không thể phân tích cú pháp cây làm việc này (tập tin sparse-checkout có lẽ "
"không tồn tại)"
-#: builtin/sparse-checkout.c:220
+#: builtin/sparse-checkout.c:225
+msgid "failed to create directory for sparse-checkout file"
+msgstr "gặp lỗi khi tạo thư mục cho tập tin sparse-checkout"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:266
msgid "failed to set extensions.worktreeConfig setting"
msgstr "gặp lỗi khi đặt cài đặt extensions.worktreeConfig"
-#: builtin/sparse-checkout.c:237
+#: builtin/sparse-checkout.c:283
msgid "git sparse-checkout init [--cone]"
msgstr "git sparse-checkout init [--cone]"
-#: builtin/sparse-checkout.c:256
+#: builtin/sparse-checkout.c:302
msgid "initialize the sparse-checkout in cone mode"
msgstr "khởi tạo sparse-checkout trong chế độ nón"
-#: builtin/sparse-checkout.c:262
-#| msgid "skip applying sparse checkout filter"
+#: builtin/sparse-checkout.c:308
msgid "initialize sparse-checkout"
msgstr "khởi tạo sparse-checkout"
-#: builtin/sparse-checkout.c:295
+#: builtin/sparse-checkout.c:341
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”"
-#: builtin/sparse-checkout.c:361
-#| msgid "git hash-object --stdin-paths"
-msgid "git sparse-checkout set (--stdin | <patterns>)"
-msgstr "git sparse-checkout set (--stdin | <các mẫu>)"
+#: builtin/sparse-checkout.c:398
+#, c-format
+msgid "could not normalize path %s"
+msgstr "không thể thường hóa đường dẫn “%s”"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:410
+msgid "git sparse-checkout (set|add) (--stdin | <patterns>)"
+msgstr "git sparse-checkout (set|add) (--stdin | <các mẫu>)"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:435
+#, c-format
+msgid "unable to unquote C-style string '%s'"
+msgstr "không thể bỏ trích dẫn chuỗi kiểu C “%s”"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:489 builtin/sparse-checkout.c:513
+msgid "unable to load existing sparse-checkout patterns"
+msgstr "không thể tải các mẫu sparse-checkout"
-#: builtin/sparse-checkout.c:378
+#: builtin/sparse-checkout.c:558
msgid "read patterns from standard in"
msgstr "đọc các mẫu từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/sparse-checkout.c:384
+#: builtin/sparse-checkout.c:564
msgid "set sparse-checkout patterns"
msgstr "đặt các mẫu sparse-checkout"
-#: builtin/sparse-checkout.c:447
+#: builtin/sparse-checkout.c:581
msgid "disable sparse-checkout"
msgstr "tắt sparse-checkout"
-#: builtin/sparse-checkout.c:459
+#: builtin/sparse-checkout.c:593
msgid "error while refreshing working directory"
msgstr "gặp lỗi khi đọc lại thư mục làm việc"
-#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:37
+#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:38
msgid "git stash list [<options>]"
msgstr "git stash list [<các tùy chọn>]"
-#: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:42
+#: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:43
msgid "git stash show [<options>] [<stash>]"
msgstr "git stash show [<các tùy chọn>] <stash>"
-#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:47
+#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:48
msgid "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
@@ -20076,25 +20492,27 @@ msgstr "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
msgid "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
-#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:62
+#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:63
msgid "git stash branch <branchname> [<stash>]"
msgstr "git stash branch <tên-nhánh> [<stash>]"
-#: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:67
+#: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:68
msgid "git stash clear"
msgstr "git stash clear"
-#: builtin/stash.c:28 builtin/stash.c:77
+#: builtin/stash.c:28
msgid ""
"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
+" [--pathspec-from-file=<file> [--pathspec-file-nul]]\n"
" [--] [<pathspec>...]]"
msgstr ""
"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <lời nhắn>]\n"
+" [--pathspec-from-file=<tập_tin> [--pathspec-file-nul]]\n"
" [--] [<đặc/tả/đường/dẫn>…]]"
-#: builtin/stash.c:31 builtin/stash.c:84
+#: builtin/stash.c:32 builtin/stash.c:85
msgid ""
"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<message>]"
@@ -20102,187 +20520,197 @@ msgstr ""
"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<ghi chú>]"
-#: builtin/stash.c:52
+#: builtin/stash.c:53
msgid "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
-#: builtin/stash.c:57
+#: builtin/stash.c:58
msgid "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
-#: builtin/stash.c:72
+#: builtin/stash.c:73
msgid "git stash store [-m|--message <message>] [-q|--quiet] <commit>"
msgstr "git stash store [-m|--message <ghi chú>] [-q|--quiet] <commit>"
-#: builtin/stash.c:127
+#: builtin/stash.c:78
+msgid ""
+"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
+" [--] [<pathspec>...]]"
+msgstr ""
+"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <lời nhắn>]\n"
+" [--] [<đặc/tả/đường/dẫn>…]]"
+
+#: builtin/stash.c:128
#, c-format
msgid "'%s' is not a stash-like commit"
msgstr "“%s” không phải là lần chuyển giao kiểu-stash (cất đi)"
-#: builtin/stash.c:147
+#: builtin/stash.c:148
#, c-format
msgid "Too many revisions specified:%s"
msgstr "Chỉ ra quá nhiều điểm xét duyệt: %s"
-#: builtin/stash.c:161 git-legacy-stash.sh:549
+#: builtin/stash.c:162 git-legacy-stash.sh:549
msgid "No stash entries found."
msgstr "Không tìm thấy các mục tạm cất (stash) nào."
-#: builtin/stash.c:175
+#: builtin/stash.c:176
#, c-format
msgid "%s is not a valid reference"
msgstr "“%s” không phải một tham chiếu hợp lệ"
-#: builtin/stash.c:224 git-legacy-stash.sh:75
+#: builtin/stash.c:225 git-legacy-stash.sh:75
msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
msgstr ""
"git stash clear với các tham số là chưa được thực hiện (không nhận đối số)"
-#: builtin/stash.c:403
+#: builtin/stash.c:404
msgid "cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "không thể áp dụng một stash ở giữa của quá trình hòa trộn"
-#: builtin/stash.c:414
+#: builtin/stash.c:415
#, c-format
msgid "could not generate diff %s^!."
msgstr "không thể tạo diff %s^!."
-#: builtin/stash.c:421
+#: builtin/stash.c:422
msgid "conflicts in index.Try without --index."
msgstr "xung đột trong bảng mục lục. Hãy thử mà không dùng tùy chọn --index."
-#: builtin/stash.c:427
+#: builtin/stash.c:428
msgid "could not save index tree"
msgstr "không thể ghi lại cây chỉ mục"
-#: builtin/stash.c:436
+#: builtin/stash.c:437
msgid "could not restore untracked files from stash"
msgstr "không thể phục hồi các tập tin chưa theo dõi từ mục cất đi (stash)"
-#: builtin/stash.c:450
+#: builtin/stash.c:451
#, c-format
msgid "Merging %s with %s"
msgstr "Đang hòa trộn %s với %s"
-#: builtin/stash.c:460 git-legacy-stash.sh:681
+#: builtin/stash.c:461 git-legacy-stash.sh:681
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Bảng mục lục đã không được bỏ stash."
-#: builtin/stash.c:521 builtin/stash.c:620
+#: builtin/stash.c:522 builtin/stash.c:621
msgid "attempt to recreate the index"
msgstr "gặp lỗi đọc bảng mục lục"
-#: builtin/stash.c:554
+#: builtin/stash.c:555
#, c-format
msgid "Dropped %s (%s)"
msgstr "Đã xóa %s (%s)"
-#: builtin/stash.c:557
+#: builtin/stash.c:558
#, c-format
msgid "%s: Could not drop stash entry"
msgstr "%s: Không thể xóa bỏ mục stash"
-#: builtin/stash.c:582
+#: builtin/stash.c:583
#, c-format
msgid "'%s' is not a stash reference"
msgstr "”%s” không phải tham chiếu đến stash"
-#: builtin/stash.c:632 git-legacy-stash.sh:695
+#: builtin/stash.c:633 git-legacy-stash.sh:695
msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
msgstr "Các mục tạm cất (stash) được giữ trong trường hợp bạn lại cần nó."
-#: builtin/stash.c:655 git-legacy-stash.sh:713
+#: builtin/stash.c:656 git-legacy-stash.sh:713
msgid "No branch name specified"
msgstr "Chưa chỉ ra tên của nhánh"
-#: builtin/stash.c:795 builtin/stash.c:832
+#: builtin/stash.c:796 builtin/stash.c:833
#, c-format
msgid "Cannot update %s with %s"
msgstr "Không thể cập nhật %s với %s"
-#: builtin/stash.c:813 builtin/stash.c:1470 builtin/stash.c:1506
+#: builtin/stash.c:814 builtin/stash.c:1478 builtin/stash.c:1543
msgid "stash message"
msgstr "phần chú thích cho stash"
-#: builtin/stash.c:823
+#: builtin/stash.c:824
msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
msgstr "\"git stash store\" cần một đối số <lần chuyển giao>"
-#: builtin/stash.c:1045 git-legacy-stash.sh:218
+#: builtin/stash.c:1049 git-legacy-stash.sh:218
msgid "No changes selected"
msgstr "Chưa có thay đổi nào được chọn"
-#: builtin/stash.c:1145 git-legacy-stash.sh:150
+#: builtin/stash.c:1149 git-legacy-stash.sh:150
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Bạn chưa còn có lần chuyển giao khởi tạo"
-#: builtin/stash.c:1172 git-legacy-stash.sh:165
+#: builtin/stash.c:1176 git-legacy-stash.sh:165
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Không thể ghi lại trạng thái bảng mục lục hiện hành"
-#: builtin/stash.c:1181 git-legacy-stash.sh:180
+#: builtin/stash.c:1185 git-legacy-stash.sh:180
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "Không thể ghi lại các tập tin chưa theo dõi"
-#: builtin/stash.c:1192 builtin/stash.c:1201 git-legacy-stash.sh:201
+#: builtin/stash.c:1196 builtin/stash.c:1205 git-legacy-stash.sh:201
#: git-legacy-stash.sh:214
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Không thể ghi lại trạng thái cây-làm-việc hiện hành"
-#: builtin/stash.c:1229 git-legacy-stash.sh:234
+#: builtin/stash.c:1233 git-legacy-stash.sh:234
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Không thể ghi lại trạng thái cây làm việc hiện hành"
-#: builtin/stash.c:1278 git-legacy-stash.sh:338
+#: builtin/stash.c:1282 git-legacy-stash.sh:338
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
msgstr "Không thể dùng --patch và --include-untracked hay --all cùng một lúc"
-#: builtin/stash.c:1294
+#: builtin/stash.c:1298
msgid "Did you forget to 'git add'?"
msgstr "Có lẽ bạn đã quên “git add ” phải không?"
-#: builtin/stash.c:1309 git-legacy-stash.sh:346
+#: builtin/stash.c:1313 git-legacy-stash.sh:346
msgid "No local changes to save"
msgstr "Không có thay đổi nội bộ nào được ghi lại"
-#: builtin/stash.c:1316 git-legacy-stash.sh:351
+#: builtin/stash.c:1320 git-legacy-stash.sh:351
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Không thể khởi tạo stash"
-#: builtin/stash.c:1331 git-legacy-stash.sh:355
+#: builtin/stash.c:1335 git-legacy-stash.sh:355
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Không thể ghi lại trạng thái hiện hành"
-#: builtin/stash.c:1336
+#: builtin/stash.c:1340
#, c-format
msgid "Saved working directory and index state %s"
msgstr "Đã ghi lại thư mục làm việc và trạng thái mục lục %s"
-#: builtin/stash.c:1426 git-legacy-stash.sh:385
+#: builtin/stash.c:1430 git-legacy-stash.sh:385
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Không thể gỡ bỏ các thay đổi cây-làm-việc"
-#: builtin/stash.c:1461 builtin/stash.c:1497
+#: builtin/stash.c:1469 builtin/stash.c:1534
msgid "keep index"
msgstr "giữ nguyên bảng mục lục"
-#: builtin/stash.c:1463 builtin/stash.c:1499
+#: builtin/stash.c:1471 builtin/stash.c:1536
msgid "stash in patch mode"
msgstr "cất đi ở chế độ miếng vá"
-#: builtin/stash.c:1464 builtin/stash.c:1500
+#: builtin/stash.c:1472 builtin/stash.c:1537
msgid "quiet mode"
msgstr "chế độ im lặng"
-#: builtin/stash.c:1466 builtin/stash.c:1502
+#: builtin/stash.c:1474 builtin/stash.c:1539
msgid "include untracked files in stash"
msgstr "bao gồm các tập tin không được theo dõi trong stash"
-#: builtin/stash.c:1468 builtin/stash.c:1504
+#: builtin/stash.c:1476 builtin/stash.c:1541
msgid "include ignore files"
msgstr "bao gồm các tập tin bị bỏ qua"
-#: builtin/stash.c:1564
+#: builtin/stash.c:1600
#, c-format
msgid "could not exec %s"
msgstr "không thể thực thi %s"
@@ -20303,7 +20731,7 @@ msgstr "giữ và xóa bỏ mọi dòng bắt đầu bằng ký tự ghi chú"
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "treo trước ký tự ghi chú và ký tự khoảng trắng cho từng dòng"
-#: builtin/submodule--helper.c:47 builtin/submodule--helper.c:1970
+#: builtin/submodule--helper.c:47 builtin/submodule--helper.c:1999
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Cần tên tham chiếu dạng đầy đủ, nhưng lại nhận được %s"
@@ -20317,7 +20745,7 @@ msgstr "submodule--helper print-default-remote takes không nhận tham số"
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "không thể cắt bỏ một thành phần ra khỏi “%s” url"
-#: builtin/submodule--helper.c:410 builtin/submodule--helper.c:1380
+#: builtin/submodule--helper.c:410 builtin/submodule--helper.c:1395
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "điểm neo thay thế cho các đường dẫn tương đối"
@@ -20360,7 +20788,7 @@ msgstr ""
msgid "Suppress output of entering each submodule command"
msgstr "Chặn kết xuất của từng lệnh mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:567 builtin/submodule--helper.c:1053
+#: builtin/submodule--helper.c:567 builtin/submodule--helper.c:1063
msgid "Recurse into nested submodules"
msgstr "Đệ quy vào trong các mô-đun-con lồng nhau"
@@ -20405,28 +20833,28 @@ msgstr "Chặn kết xuất cho khởi tạo một mô-đun-con"
msgid "git submodule--helper init [<options>] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper init [<các tùy chọn>] [</đường/dẫn>]"
-#: builtin/submodule--helper.c:787 builtin/submodule--helper.c:914
+#: builtin/submodule--helper.c:789 builtin/submodule--helper.c:924
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr ""
"không tìm thấy ánh xạ (mapping) mô-đun-con trong .gitmodules cho đường dẫn "
"“%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:827
+#: builtin/submodule--helper.c:837
#, c-format
msgid "could not resolve HEAD ref inside the submodule '%s'"
msgstr "không thể phân giải tham chiếu HEAD bên trong mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:854 builtin/submodule--helper.c:1023
+#: builtin/submodule--helper.c:864 builtin/submodule--helper.c:1033
#, c-format
msgid "failed to recurse into submodule '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đệ quy vào trong mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:878 builtin/submodule--helper.c:1189
+#: builtin/submodule--helper.c:888 builtin/submodule--helper.c:1199
msgid "Suppress submodule status output"
msgstr "Chặn két xuất tình trạng mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:879
+#: builtin/submodule--helper.c:889
msgid ""
"Use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
"HEAD"
@@ -20434,48 +20862,48 @@ msgstr ""
"Dùng lần chuyển giao lưu trong mục lục thay cho cái được lưu trong HEAD mô-"
"đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:880
+#: builtin/submodule--helper.c:890
msgid "recurse into nested submodules"
msgstr "đệ quy vào trong mô-đun-con lồng nhau"
-#: builtin/submodule--helper.c:885
+#: builtin/submodule--helper.c:895
msgid "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<path>...]"
msgstr ""
"git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [</đường/dẫn>…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:909
+#: builtin/submodule--helper.c:919
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name </đường/dẫn>"
-#: builtin/submodule--helper.c:973
+#: builtin/submodule--helper.c:983
#, c-format
msgid "Synchronizing submodule url for '%s'\n"
msgstr "Url mô-đun-con đồng bộ hóa cho “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:979
+#: builtin/submodule--helper.c:989
#, c-format
msgid "failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đăng ký url cho đường dẫn mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:993
+#: builtin/submodule--helper.c:1003
#, c-format
msgid "failed to get the default remote for submodule '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi lấy máy chủ mặc định cho mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1004
+#: builtin/submodule--helper.c:1014
#, c-format
msgid "failed to update remote for submodule '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi cập nhật cho mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1051
+#: builtin/submodule--helper.c:1061
msgid "Suppress output of synchronizing submodule url"
msgstr "Chặn kết xuất cho đồng bộ url mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:1058
+#: builtin/submodule--helper.c:1068
msgid "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [</đường/dẫn>]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1112
+#: builtin/submodule--helper.c:1122
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains a .git directory (use 'rm -rf' if you "
@@ -20484,7 +20912,7 @@ msgstr ""
"Cây làm việc mô-đun-con “%s” có chứa thư mục .git (dùng “rm -rf” nếu bạn "
"thực sự muốn gỡ bỏ nó cùng với toàn bộ lịch sử của chúng)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1124
+#: builtin/submodule--helper.c:1134
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains local modifications; use '-f' to discard "
@@ -20493,45 +20921,45 @@ msgstr ""
"Cây làm việc mô-đun-con “%s” chứa các thay đổi nội bộ; hãy dùng “-f” để loại "
"bỏ chúng đi"
-#: builtin/submodule--helper.c:1132
+#: builtin/submodule--helper.c:1142
#, c-format
msgid "Cleared directory '%s'\n"
msgstr "Đã xóa thư mục “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1134
+#: builtin/submodule--helper.c:1144
#, c-format
msgid "Could not remove submodule work tree '%s'\n"
msgstr "Không thể gỡ bỏ cây làm việc mô-đun-con “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1145
+#: builtin/submodule--helper.c:1155
#, c-format
msgid "could not create empty submodule directory %s"
msgstr "không thể tạo thư mục mô-đun-con rỗng “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1161
+#: builtin/submodule--helper.c:1171
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) unregistered for path '%s'\n"
msgstr "Mô-đun-con “%s” (%s) được đăng ký cho đường dẫn “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1190
+#: builtin/submodule--helper.c:1200
msgid "Remove submodule working trees even if they contain local changes"
msgstr "Gỡ bỏ cây làm việc của mô-đun-con ngay cả khi nó có thay đổi nội bộ"
-#: builtin/submodule--helper.c:1191
+#: builtin/submodule--helper.c:1201
msgid "Unregister all submodules"
msgstr "Bỏ đăng ký tất cả các trong mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:1196
+#: builtin/submodule--helper.c:1206
msgid ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<path>...]]"
msgstr ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [</đường/dẫn>…]]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1210
+#: builtin/submodule--helper.c:1220
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Dùng “--all” nếu bạn thực sự muốn hủy khởi tạo mọi mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:1275
+#: builtin/submodule--helper.c:1289
msgid ""
"An alternate computed from a superproject's alternate is invalid.\n"
"To allow Git to clone without an alternate in such a case, set\n"
@@ -20546,152 +20974,154 @@ msgstr ""
"bằng\n"
"'--reference-if-able' thay vì dùng '--reference'."
-#: builtin/submodule--helper.c:1314 builtin/submodule--helper.c:1317
+#: builtin/submodule--helper.c:1328 builtin/submodule--helper.c:1331
#, c-format
msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
msgstr "mô-đun-con “%s” không thể thêm thay thế: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1353
+#: builtin/submodule--helper.c:1367
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
msgstr "Giá trị “%s” cho submodule.alternateErrorStrategy không được thừa nhận"
-#: builtin/submodule--helper.c:1360
+#: builtin/submodule--helper.c:1374
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
msgstr "Giá trị “%s” cho submodule.alternateLocation không được thừa nhận"
-#: builtin/submodule--helper.c:1383
+#: builtin/submodule--helper.c:1398
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "nhân bản mô-đun-con mới vào chỗ nào"
-#: builtin/submodule--helper.c:1386
+#: builtin/submodule--helper.c:1401
msgid "name of the new submodule"
msgstr "tên của mô-đun-con mới"
-#: builtin/submodule--helper.c:1389
+#: builtin/submodule--helper.c:1404
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "url nơi mà nhân bản mô-đun-con từ đó"
-#: builtin/submodule--helper.c:1397
+#: builtin/submodule--helper.c:1412
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "chiều sâu lịch sử khi tạo bản sao"
-#: builtin/submodule--helper.c:1400 builtin/submodule--helper.c:1897
+#: builtin/submodule--helper.c:1415 builtin/submodule--helper.c:1924
msgid "force cloning progress"
msgstr "ép buộc tiến trình nhân bản"
-#: builtin/submodule--helper.c:1402 builtin/submodule--helper.c:1899
+#: builtin/submodule--helper.c:1417 builtin/submodule--helper.c:1926
msgid "disallow cloning into non-empty directory"
msgstr "làm đầy đủ dữ liệu cho bản sao vào trong một thư mục trống rỗng"
-#: builtin/submodule--helper.c:1407
+#: builtin/submodule--helper.c:1424
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
-"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
+"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] [--single-branch] --url "
+"<url> --path <path>"
msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=</đường/dẫn>] [--quiet] [--reference "
-"<kho>] [--name <tên>] [--depth <sâu>] [--url <url>] [</đường/dẫn>…]"
+"<kho>] [--name <tên>] [--depth <sâu>] [--single-branch] [--url <url>] --path "
+"</đường/dẫn>"
-#: builtin/submodule--helper.c:1431
+#: builtin/submodule--helper.c:1449
#, c-format
msgid "refusing to create/use '%s' in another submodule's git dir"
msgstr "từ chối tạo/dùng '%s' trong một thư mục git của mô đun con"
-#: builtin/submodule--helper.c:1442
+#: builtin/submodule--helper.c:1460
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "việc sao “%s” vào đường dẫn mô-đun-con “%s” gặp lỗi"
-#: builtin/submodule--helper.c:1446
+#: builtin/submodule--helper.c:1464
#, c-format
msgid "directory not empty: '%s'"
msgstr "thư mục không trống: '%s'"
-#: builtin/submodule--helper.c:1458
+#: builtin/submodule--helper.c:1476
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "không thể lấy thư mục mô-đun-con cho “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1494
+#: builtin/submodule--helper.c:1512
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' for submodule path '%s'"
msgstr "Chế độ cập nhật “%s” không hợp lệ cho đường dẫn mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1498
+#: builtin/submodule--helper.c:1516
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' configured for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Chế độ cập nhật “%s” không hợp lệ được cấu hình cho đường dẫn mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1594
+#: builtin/submodule--helper.c:1617
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “%s” chưa được khởi tạo"
-#: builtin/submodule--helper.c:1598
+#: builtin/submodule--helper.c:1621
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Có lẽ bạn là bạn muốn dùng \"update --init\" phải không?"
-#: builtin/submodule--helper.c:1628
+#: builtin/submodule--helper.c:1651
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Bỏ qua các mô-đun-con chưa được hòa trộn %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1657
+#: builtin/submodule--helper.c:1680
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Bỏ qua mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1803
+#: builtin/submodule--helper.c:1830
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
msgstr "Gặp lỗi khi nhân bản “%s”. Thử lại lịch trình"
-#: builtin/submodule--helper.c:1814
+#: builtin/submodule--helper.c:1841
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr "Gặp lỗi khi nhân bản “%s” lần thứ hai nên bãi bỏ"
-#: builtin/submodule--helper.c:1876 builtin/submodule--helper.c:2120
+#: builtin/submodule--helper.c:1903 builtin/submodule--helper.c:2149
msgid "path into the working tree"
msgstr "đường dẫn đến cây làm việc"
-#: builtin/submodule--helper.c:1879
+#: builtin/submodule--helper.c:1906
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "đường dẫn đến cây làm việc, chéo biên giới mô-đun-con lồng nhau"
-#: builtin/submodule--helper.c:1883
+#: builtin/submodule--helper.c:1910
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr "rebase, merge, checkout hoặc không làm gì cả"
-#: builtin/submodule--helper.c:1889
+#: builtin/submodule--helper.c:1916
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr ""
"Tạo một bản sao nông được cắt ngắn thành số lượng điểm xét duyệt đã cho"
-#: builtin/submodule--helper.c:1892
+#: builtin/submodule--helper.c:1919
msgid "parallel jobs"
msgstr "công việc đồng thời"
-#: builtin/submodule--helper.c:1894
+#: builtin/submodule--helper.c:1921
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "nhân bản lần đầu có nên theo khuyến nghị là nông hay không"
-#: builtin/submodule--helper.c:1895
+#: builtin/submodule--helper.c:1922
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "đừng in tiến trình nhân bản"
-#: builtin/submodule--helper.c:1904
+#: builtin/submodule--helper.c:1933
msgid "git submodule--helper update-clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr ""
"git submodule--helper update-clone [--prefix=</đường/dẫn>] [</đường/dẫn>…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1917
+#: builtin/submodule--helper.c:1946
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "giá trị cho tham số cập nhật bị sai"
-#: builtin/submodule--helper.c:1965
+#: builtin/submodule--helper.c:1994
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -20700,50 +21130,50 @@ msgstr ""
"Nhánh mô-đun-con (%s) được cấu hình kế thừa nhánh từ siêu dự án, nhưng siêu "
"dự án lại không trên bất kỳ nhánh nào"
-#: builtin/submodule--helper.c:2088
+#: builtin/submodule--helper.c:2117
#, c-format
msgid "could not get a repository handle for submodule '%s'"
msgstr "không thể lấy thẻ quản kho cho mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:2121
+#: builtin/submodule--helper.c:2150
msgid "recurse into submodules"
msgstr "đệ quy vào trong mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:2127
+#: builtin/submodule--helper.c:2156
msgid "git submodule--helper absorb-git-dirs [<options>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper absorb-git-dirs [<các tùy chọn>] [</đường/dẫn>…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2183
+#: builtin/submodule--helper.c:2212
msgid "check if it is safe to write to the .gitmodules file"
msgstr "chọn nếu nó là an toàn để ghi vào tập tin .gitmodules"
-#: builtin/submodule--helper.c:2186
+#: builtin/submodule--helper.c:2215
msgid "unset the config in the .gitmodules file"
msgstr "bỏ đặt cấu hình trong tập tin .gitmodules"
-#: builtin/submodule--helper.c:2191
+#: builtin/submodule--helper.c:2220
msgid "git submodule--helper config <name> [<value>]"
msgstr "git submodule--helper config <tên> [<giá trị>]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2192
+#: builtin/submodule--helper.c:2221
msgid "git submodule--helper config --unset <name>"
msgstr "git submodule--helper config --unset <tên>"
-#: builtin/submodule--helper.c:2193
+#: builtin/submodule--helper.c:2222
msgid "git submodule--helper config --check-writeable"
msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
-#: builtin/submodule--helper.c:2212 git-submodule.sh:173
+#: builtin/submodule--helper.c:2241 git-submodule.sh:174
#, sh-format
msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
msgstr "hãy đảm bảo rằng tập tin .gitmodules có trong cây làm việc"
-#: builtin/submodule--helper.c:2262 git.c:433 git.c:684
+#: builtin/submodule--helper.c:2291 git.c:433 git.c:684
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "%s không hỗ trợ --super-prefix"
-#: builtin/submodule--helper.c:2268
+#: builtin/submodule--helper.c:2297
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "“%s” không phải là lệnh con submodule--helper hợp lệ"
@@ -20998,7 +21428,7 @@ msgstr "thẻ “%s” đã tồn tại rồi"
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Đã cập nhật thẻ “%s” (trước là %s)\n"
-#: builtin/unpack-objects.c:501
+#: builtin/unpack-objects.c:502
msgid "Unpacking objects"
msgstr "Đang giải nén các đối tượng"
@@ -21379,7 +21809,7 @@ msgstr "git worktree remove [<các tùy chọn>] <worktree>"
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock </đường/dẫn>"
-#: builtin/worktree.c:60 builtin/worktree.c:898
+#: builtin/worktree.c:60 builtin/worktree.c:891
#, c-format
msgid "failed to delete '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi xóa “%s”"
@@ -21429,12 +21859,12 @@ msgstr "các cây làm việc hết hạn cũ hơn khoảng <thời gian>"
msgid "'%s' already exists"
msgstr "“%s” đã có từ trước rồi"
-#: builtin/worktree.c:251
+#: builtin/worktree.c:244
#, c-format
msgid "unable to re-add worktree '%s'"
msgstr "không thể thêm-lại cây “%s”"
-#: builtin/worktree.c:256
+#: builtin/worktree.c:249
#, c-format
msgid ""
"'%s' is a missing but locked worktree;\n"
@@ -21443,7 +21873,7 @@ msgstr ""
"“%s” bị mất nhưng cây làm việc bị khóa;\n"
"dùng “add -f -f” để ghi đè, hoặc “unlock” và “prune” hay “remove” để xóa"
-#: builtin/worktree.c:258
+#: builtin/worktree.c:251
#, c-format
msgid ""
"'%s' is a missing but already registered worktree;\n"
@@ -21452,120 +21882,120 @@ msgstr ""
"“%s” bị mất nhưng cây làm việc đã được đăng ký;\n"
"dùng “add -f” để ghi đè, hoặc “prune” hay “remove” để xóa"
-#: builtin/worktree.c:308
+#: builtin/worktree.c:301
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "không thể tạo thư mục của “%s”"
-#: builtin/worktree.c:439 builtin/worktree.c:445
+#: builtin/worktree.c:432 builtin/worktree.c:438
#, c-format
msgid "Preparing worktree (new branch '%s')"
msgstr "Đang chuẩn bị cây làm việc (nhánh mới “%s”)"
-#: builtin/worktree.c:441
+#: builtin/worktree.c:434
#, c-format
msgid "Preparing worktree (resetting branch '%s'; was at %s)"
msgstr "Đang chuẩn bị cây làm việc (đang cài đặt nhánh “%s”, trước đây tại %s)"
-#: builtin/worktree.c:450
+#: builtin/worktree.c:443
#, c-format
msgid "Preparing worktree (checking out '%s')"
msgstr "Đang chuẩn bị cây làm việc (đang lấy ra “%s”)"
-#: builtin/worktree.c:456
+#: builtin/worktree.c:449
#, c-format
msgid "Preparing worktree (detached HEAD %s)"
msgstr "Đang chuẩn bị cây làm việc (HEAD đã tách rời “%s”)"
-#: builtin/worktree.c:497
+#: builtin/worktree.c:490
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "lấy ra <nhánh> ngay cả khi nó đã được lấy ra ở cây làm việc khác"
-#: builtin/worktree.c:500
+#: builtin/worktree.c:493
msgid "create a new branch"
msgstr "tạo nhánh mới"
-#: builtin/worktree.c:502
+#: builtin/worktree.c:495
msgid "create or reset a branch"
msgstr "tạo hay đặt lại một nhánh"
-#: builtin/worktree.c:504
+#: builtin/worktree.c:497
msgid "populate the new working tree"
msgstr "di chuyển cây làm việc mới"
-#: builtin/worktree.c:505
+#: builtin/worktree.c:498
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "giữ cây làm việc mới bị khóa"
-#: builtin/worktree.c:508
+#: builtin/worktree.c:501
msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
msgstr "cài đặt chế độ theo dõi (xem git-branch(1))"
-#: builtin/worktree.c:511
+#: builtin/worktree.c:504
msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
msgstr "có khớp tên tên nhánh mới với một nhánh theo dõi máy chủ"
-#: builtin/worktree.c:519
+#: builtin/worktree.c:512
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Các tùy chọn -b, -B, và --detach loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/worktree.c:580
+#: builtin/worktree.c:573
msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
msgstr "--[no-]track chỉ có thể được dùng nếu một nhánh mới được tạo"
-#: builtin/worktree.c:680
+#: builtin/worktree.c:673
msgid "reason for locking"
msgstr "lý do khóa"
-#: builtin/worktree.c:692 builtin/worktree.c:725 builtin/worktree.c:799
-#: builtin/worktree.c:926
+#: builtin/worktree.c:685 builtin/worktree.c:718 builtin/worktree.c:792
+#: builtin/worktree.c:919
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "%s không phải là cây làm việc"
-#: builtin/worktree.c:694 builtin/worktree.c:727
+#: builtin/worktree.c:687 builtin/worktree.c:720
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Cây thư mục làm việc chính không thể khóa hay bỏ khóa được"
-#: builtin/worktree.c:699
+#: builtin/worktree.c:692
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "“%s” đã được khóa rồi, lý do: %s"
-#: builtin/worktree.c:701
+#: builtin/worktree.c:694
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "“%s” đã được khóa rồi"
-#: builtin/worktree.c:729
+#: builtin/worktree.c:722
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "“%s” chưa bị khóa"
-#: builtin/worktree.c:770
+#: builtin/worktree.c:763
msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
msgstr "cây làm việc có chứa mô-đun-con không thể di chuyển hay xóa bỏ"
-#: builtin/worktree.c:778
+#: builtin/worktree.c:771
msgid "force move even if worktree is dirty or locked"
msgstr "ép buộc ngay cả khi cây làm việc đang bẩn hay bị khóa"
-#: builtin/worktree.c:801 builtin/worktree.c:928
+#: builtin/worktree.c:794 builtin/worktree.c:921
#, c-format
msgid "'%s' is a main working tree"
msgstr "“%s” là cây làm việc chính"
-#: builtin/worktree.c:806
+#: builtin/worktree.c:799
#, c-format
msgid "could not figure out destination name from '%s'"
msgstr "không thể phác họa ra tên đích đến “%s”"
-#: builtin/worktree.c:812
+#: builtin/worktree.c:805
#, c-format
msgid "target '%s' already exists"
msgstr "đích “%s” đã tồn tại rồi"
-#: builtin/worktree.c:820
+#: builtin/worktree.c:813
#, c-format
msgid ""
"cannot move a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -21574,7 +22004,7 @@ msgstr ""
"không thể di chuyển một cây-làm-việc bị khóa, khóa vì: %s\n"
"dùng “move -f -f” để ghi đè hoặc mở khóa trước đã"
-#: builtin/worktree.c:822
+#: builtin/worktree.c:815
msgid ""
"cannot move a locked working tree;\n"
"use 'move -f -f' to override or unlock first"
@@ -21582,38 +22012,38 @@ msgstr ""
"không thể di chuyển một cây-làm-việc bị khóa;\n"
"dùng “move -f -f” để ghi đè hoặc mở khóa trước đã"
-#: builtin/worktree.c:825
+#: builtin/worktree.c:818
#, c-format
msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
msgstr "thẩm tra gặp lỗi, không thể di chuyển một cây-làm-việc: %s"
-#: builtin/worktree.c:830
+#: builtin/worktree.c:823
#, c-format
msgid "failed to move '%s' to '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi chuyển “%s” sang “%s”"
-#: builtin/worktree.c:878
+#: builtin/worktree.c:871
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi chạy “git status” vào “%s”"
-#: builtin/worktree.c:882
+#: builtin/worktree.c:875
#, c-format
msgid "'%s' contains modified or untracked files, use --force to delete it"
msgstr ""
"“%s” có chứa các tập tin đã bị sửa chữa hoặc chưa được theo dõi, hãy dùng --"
"force để xóa nó"
-#: builtin/worktree.c:887
+#: builtin/worktree.c:880
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
msgstr "gặp lỗi khi chạy “git status” trong “%s”, mã %d"
-#: builtin/worktree.c:910
+#: builtin/worktree.c:903
msgid "force removal even if worktree is dirty or locked"
msgstr "ép buộc di chuyển thậm chí cả khi cây làm việc đang bẩn hay bị khóa"
-#: builtin/worktree.c:933
+#: builtin/worktree.c:926
#, c-format
msgid ""
"cannot remove a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -21622,7 +22052,7 @@ msgstr ""
"không thể xóa bỏ một cây-làm-việc bị khóa, khóa vì: %s\n"
"dùng “remove -f -f” để ghi đè hoặc mở khóa trước đã"
-#: builtin/worktree.c:935
+#: builtin/worktree.c:928
msgid ""
"cannot remove a locked working tree;\n"
"use 'remove -f -f' to override or unlock first"
@@ -21630,7 +22060,7 @@ msgstr ""
"không thể xóa bỏ một cây-làm-việc bị khóa;\n"
"dùng “remove -f -f” để ghi đè hoặc mở khóa trước đã"
-#: builtin/worktree.c:938
+#: builtin/worktree.c:931
#, c-format
msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
msgstr "thẩm tra gặp lỗi, không thể gỡ bỏ một cây-làm-việc: %s"
@@ -21955,41 +22385,41 @@ msgstr "không thể giải nén yêu cầu; có lỗi ở cuối %d"
msgid "dumb http transport does not support shallow capabilities"
msgstr "đổ vận chuyển http không hỗ trợ khả năng nông"
-#: remote-curl.c:1037
+#: remote-curl.c:1038
msgid "fetch failed."
msgstr "lấy về gặp lỗi."
-#: remote-curl.c:1085
+#: remote-curl.c:1086
msgid "cannot fetch by sha1 over smart http"
msgstr "không thể lấy về bằng sha1 thông qua smart http"
-#: remote-curl.c:1129 remote-curl.c:1135
+#: remote-curl.c:1130 remote-curl.c:1136
#, c-format
msgid "protocol error: expected sha/ref, got '%s'"
msgstr "lỗi giao thức: cần sha/ref, nhưng lại nhận được “%s”"
-#: remote-curl.c:1147 remote-curl.c:1261
+#: remote-curl.c:1148 remote-curl.c:1263
#, c-format
msgid "http transport does not support %s"
msgstr "vận chuyển http không hỗ trợ %s"
-#: remote-curl.c:1183
+#: remote-curl.c:1184
msgid "git-http-push failed"
msgstr "git-http-push gặp lỗi"
-#: remote-curl.c:1367
+#: remote-curl.c:1369
msgid "remote-curl: usage: git remote-curl <remote> [<url>]"
msgstr "remote-curl: usage: git remote-curl <máy chủ> [<url>]"
-#: remote-curl.c:1399
+#: remote-curl.c:1401
msgid "remote-curl: error reading command stream from git"
msgstr "remote-curl: gặp lỗi khi đọc luồng dữ liệu lệnh từ git"
-#: remote-curl.c:1406
+#: remote-curl.c:1408
msgid "remote-curl: fetch attempted without a local repo"
msgstr "remote-curl: đã cố gắng fetch mà không có kho nội bộ"
-#: remote-curl.c:1446
+#: remote-curl.c:1448
#, c-format
msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
msgstr "remote-curl: không hiểu lệnh “%s” từ git"
@@ -22930,64 +23360,52 @@ msgstr "${REV}: Không thể xóa bỏ mục stash"
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(Để phục hồi lại chúng hãy gõ \"git stash apply\")"
-#: git-submodule.sh:202
+#: git-submodule.sh:203
msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
msgstr ""
"Đường dẫn tương đối chỉ có thể dùng từ thư mục ở mức cao nhất của cây làm "
"việc"
-#: git-submodule.sh:212
+#: git-submodule.sh:213
#, sh-format
msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
msgstr ""
"repo URL: “$repo” phải là đường dẫn tuyệt đối hoặc là bắt đầu bằng ./|../"
-#: git-submodule.sh:231
+#: git-submodule.sh:232
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index"
msgstr "”$sm_path” thực sự đã tồn tại ở bảng mục lục rồi"
-#: git-submodule.sh:234
+#: git-submodule.sh:235
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index and is not a submodule"
msgstr ""
"”$sm_path” thực sự đã tồn tại ở bảng mục lục rồi và không phải là một mô-đun-"
"con"
-#: git-submodule.sh:241
+#: git-submodule.sh:242
#, sh-format
msgid "'$sm_path' does not have a commit checked out"
msgstr "“$sm_path” không có lần chuyển giao nào được lấy ra"
-#: git-submodule.sh:247
-#, sh-format
-msgid ""
-"The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
-"$sm_path\n"
-"Use -f if you really want to add it."
-msgstr ""
-"Các đường dẫn theo sau đây sẽ bị lờ đi bởi một trong các tập tin .gitignore "
-"của bạn:\n"
-"$sm_path\n"
-"Sử dụng -f nếu bạn thực sự muốn thêm nó vào."
-
-#: git-submodule.sh:270
+#: git-submodule.sh:273
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
msgstr "Đang thêm repo có sẵn tại “$sm_path” vào bảng mục lục"
-#: git-submodule.sh:272
+#: git-submodule.sh:275
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
msgstr "”$sm_path” đã tồn tại từ trước và không phải là một kho git hợp lệ"
-#: git-submodule.sh:280
+#: git-submodule.sh:283
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
msgstr ""
"Thư mục git cho “$sm_name” được tìm thấy một cách cục bộ với các máy chủ:"
-#: git-submodule.sh:282
+#: git-submodule.sh:285
#, sh-format
msgid ""
"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from\n"
@@ -23003,40 +23421,40 @@ msgstr ""
"hoặc là bạn không chắc chắn điều đó nghĩa là gì thì chọn tên khác với tùy "
"chọn “--name”."
-#: git-submodule.sh:288
+#: git-submodule.sh:291
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
msgstr ""
"Phục hồi sự hoạt động của thư mục git nội bộ cho mô-đun-con “$sm_name”."
-#: git-submodule.sh:300
+#: git-submodule.sh:303
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
msgstr "Không thể lấy ra mô-đun-con “$sm_path”"
-#: git-submodule.sh:305
+#: git-submodule.sh:308
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
msgstr "Gặp lỗi khi thêm mô-đun-con “$sm_path”"
-#: git-submodule.sh:314
+#: git-submodule.sh:317
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
msgstr "Gặp lỗi khi đăng ký với hệ thống mô-đun-con “$sm_path”"
-#: git-submodule.sh:580
+#: git-submodule.sh:590
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Không tìm thấy điểm xét duyệt hiện hành trong đường dẫn mô-đun-con "
"“$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:590
+#: git-submodule.sh:600
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Không thể lấy về trong đường dẫn mô-đun-con “$sm_path”"
-#: git-submodule.sh:595
+#: git-submodule.sh:605
#, sh-format
msgid ""
"Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path "
@@ -23045,7 +23463,7 @@ msgstr ""
"Không thể tìm thấy điểm xét duyệt hiện hành ${remote_name}/${branch} trong "
"đường dẫn mô-đun-con “$sm_path”"
-#: git-submodule.sh:613
+#: git-submodule.sh:623
#, sh-format
msgid ""
"Unable to fetch in submodule path '$displaypath'; trying to directly fetch "
@@ -23054,7 +23472,7 @@ msgstr ""
"Không thể lấy về trong đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”; thử lấy về trực "
"tiếp $sha1:"
-#: git-submodule.sh:619
+#: git-submodule.sh:629
#, sh-format
msgid ""
"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
@@ -23063,74 +23481,74 @@ msgstr ""
"Đã lấy về từ đường dẫn mô-đun con “$displaypath”, nhưng nó không chứa $sha1. "
"Lấy về theo định hướng của lần chuyển giao đó gặp lỗi."
-#: git-submodule.sh:626
+#: git-submodule.sh:636
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Không thể lấy ra “$sha1” trong đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:627
+#: git-submodule.sh:637
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”: đã checkout “$sha1”"
-#: git-submodule.sh:631
+#: git-submodule.sh:641
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Không thể cải tổ “$sha1” trong đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:632
+#: git-submodule.sh:642
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”: được rebase vào trong “$sha1”"
-#: git-submodule.sh:637
+#: git-submodule.sh:647
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Không thể hòa trộn (merge) “$sha1” trong đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:638
+#: git-submodule.sh:648
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”: được hòa trộn vào “$sha1”"
-#: git-submodule.sh:643
+#: git-submodule.sh:653
#, sh-format
msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Thực hiện không thành công lệnh “$command $sha1” trong đường dẫn mô-đun-con "
"“$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:644
+#: git-submodule.sh:654
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”: “$command $sha1”"
-#: git-submodule.sh:675
+#: git-submodule.sh:685
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr "Gặp lỗi khi đệ quy vào trong đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:886
+#: git-submodule.sh:896
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Tùy chọn --cached không thể dùng cùng với tùy chọn --files"
-#: git-submodule.sh:938
+#: git-submodule.sh:948
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "chế độ không như mong chờ $mod_dst"
-#: git-submodule.sh:958
+#: git-submodule.sh:968
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr " Cảnh báo: $display_name không chứa lần chuyển giao $sha1_src"
-#: git-submodule.sh:961
+#: git-submodule.sh:971
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr " Cảnh báo: $display_name không chứa lần chuyển giao $sha1_dst"
-#: git-submodule.sh:964
+#: git-submodule.sh:974
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
@@ -23453,6 +23871,10 @@ msgid "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount command)"
msgid_plural "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount commands)"
msgstr[0] "Cải tổ $shortrevisions vào $shortonto (các lệnh $todocount)"
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:955
+msgid "Note that empty commits are commented out"
+msgstr "Chú ý rằng lần chuyển giao trống rỗng là ghi chú"
+
#: git-rebase--preserve-merges.sh:997 git-rebase--preserve-merges.sh:1002
msgid "Could not init rewritten commits"
msgstr "Không thể khởi tạo các lần chuyển giao ghi lại"
@@ -23741,124 +24163,11 @@ msgstr ""
msgid "The selected hunks do not apply to the index!\n"
msgstr "Các khúc đã chọn không được áp dụng vào bảng mục lục!\n"
-#: git-add--interactive.perl:1343
-msgid "Apply them to the worktree anyway? "
-msgstr "Vẫn áp dụng chúng cho cây làm việc? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1346
-msgid "Nothing was applied.\n"
-msgstr "Đã không áp dụng gì cả.\n"
-
#: git-add--interactive.perl:1357
#, perl-format
msgid "ignoring unmerged: %s\n"
msgstr "bỏ qua những thứ chưa hòa trộn: %s\n"
-#: git-add--interactive.perl:1428
-#, perl-format
-msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Thay đổi chế độ bệ phóng [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1429
-#, perl-format
-msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Xóa khỏi bệ phóng [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1430
-#, perl-format
-msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Đưa lên bệ phóng khúc này [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1433
-#, perl-format
-msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Thay đổi chế độ tạm cất đi [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1434
-#, perl-format
-msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Xóa tạm cất [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1435
-#, perl-format
-msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Tạm cất khúc này [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1438
-#, perl-format
-msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Thay đổi chế độ bỏ ra khỏi bệ phóng [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1439
-#, perl-format
-msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Xóa bỏ việc bỏ ra khỏi bệ phóng [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1440
-#, perl-format
-msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Bỏ ra khỏi bệ phóng khúc này [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1443
-#, perl-format
-msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Áp dụng thay đổi chế độ cho mục lục [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1444
-#, perl-format
-msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Áp dụng việc xóa vào mục lục [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1445
-#, perl-format
-msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Áo dụng khúc này vào mục lục [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1448 git-add--interactive.perl:1463
-#, perl-format
-msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Loại bỏ các thay đổi chế độ từ cây làm việc [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1449 git-add--interactive.perl:1464
-#, perl-format
-msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Loại bỏ việc xóa khỏi cây làm việc [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1450 git-add--interactive.perl:1465
-#, perl-format
-msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Loại bỏ khúc này khỏi cây làm việc [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1453
-#, perl-format
-msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Loại bỏ thay đổi chế độ từ mục lục và cây làm việc [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1454
-#, perl-format
-msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Loại bỏ việc xóa khỏi mục lục và cây làm việc [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1455
-#, perl-format
-msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Loại bỏ khúc này khỏi mục lục và cây làm việc [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1458
-#, perl-format
-msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Áp dụng thay đổi chế độ cho mục lục và cây làm việc [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1459
-#, perl-format
-msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Áp dụng việc xóa vào mục lục và cây làm việc [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1460
-#, perl-format
-msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Áp dụng khúc này vào mục lục và cây làm việc [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
#: git-add--interactive.perl:1468
#, perl-format
msgid "Apply mode change to worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
@@ -24326,6 +24635,115 @@ msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
msgstr "Bạn có thực sự muốn gửi %s? [y|N](có/KHÔNG): "
#, c-format
+#~ msgid "Stage mode change [y,n,a,q,d%s,?]? "
+#~ msgstr "Thay đổi chế độ bệ phóng [y,n,a,q,d%s,?]? "
+
+#, c-format
+#~ msgid "Stage deletion [y,n,a,q,d%s,?]? "
+#~ msgstr "Xóa khỏi bệ phóng [y,n,a,q,d%s,?]? "
+
+#, c-format
+#~ msgid "Stage this hunk [y,n,a,q,d%s,?]? "
+#~ msgstr "Đưa lên bệ phóng khúc này [y,n,a,q,d%s,?]? "
+
+#~ msgid ""
+#~ "If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
+#~ "marked for staging.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nếu miếng vá được áp dụng sạch sẽ, khúc đã sửa sẽ ngay lập tức\n"
+#~ "được đánh dấu để chuyển lên bệ phóng.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "y - stage this hunk\n"
+#~ "n - do not stage this hunk\n"
+#~ "q - quit; do not stage this hunk or any of the remaining ones\n"
+#~ "a - stage this and all the remaining hunks\n"
+#~ "d - do not stage this hunk nor any of the remaining hunks\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "y - đưa lên bệ phóng khúc này\n"
+#~ "n - đừng đưa lên bệ phóng khúc này\n"
+#~ "q - thoát; đừng đưa lên bệ phóng khúc này cũng như bất kỳ cái nào còn "
+#~ "lại\n"
+#~ "a - đưa lên bệ phóng khúc này và tất cả các khúc còn lại sau này\n"
+#~ "d - đừng đưa lên bệ phóng khúc này cũng như bất kỳ cái nào còn lại\n"
+
+#, c-format
+#~ msgid "could not copy '%s' to '%s'."
+#~ msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”."
+
+#~ msgid "malformed ident line"
+#~ msgstr "thụt đầu dòng dị hình"
+
+#~ msgid "corrupted author without date information"
+#~ msgstr "tác giả sai hỏng không có thông tin này tháng"
+
+#, c-format
+#~ msgid "could not parse '%.*s'"
+#~ msgstr "không thể phân tích cú pháp “%.*s”"
+
+#, c-format
+#~ msgid "could not checkout %s"
+#~ msgstr "không thể lấy ra %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "filename in tree entry contains backslash: '%s'"
+#~ msgstr "tên tập tin trong mục tin cây có chứa ký tự gạch ngược: '%s'"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
+#~ msgstr "Sử dụng tùy chọn -f nếu bạn thực sự muốn thêm chúng vào.\n"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
+#~ msgstr "Có lẽ ý bạn là “git add .” phải không?\n"
+
+#, c-format
+#~ msgid "packfile is invalid: %s"
+#~ msgstr "tập tin gói không hợp lệ: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "unable to open packfile for reuse: %s"
+#~ msgstr "không thể mở tập tin gói để dùng lại: %s"
+
+#~ msgid "unable to seek in reused packfile"
+#~ msgstr "không thể di chuyển vị trí đọc trong tập tin gói dùng lại"
+
+#~ msgid "unable to read from reused packfile"
+#~ msgstr "không thể đọc từ tập tin gói dùng lại"
+
+#~ msgid "no HEAD?"
+#~ msgstr "không HEAD?"
+
+#~ msgid "make committer date match author date"
+#~ msgstr "làm ngày tháng chuyển giao khớp với ngày của tác giả"
+
+#~ msgid "ignore author date and use current date"
+#~ msgstr "bỏ qua ngày tác giả và sử dụng ngày tháng hiện tại"
+
+#~ msgid "synonym of --reset-author-date"
+#~ msgstr "đồng nghĩa với --reset-author-date"
+
+#~ msgid "ignore changes in whitespace"
+#~ msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra"
+
+#~ msgid "preserve empty commits during rebase"
+#~ msgstr "ngăn cấm các lần chuyển giao trống rỗng trong suốt quá trình cải tổ"
+
+#~ msgid "cannot combine --use-bitmap-index with object filtering"
+#~ msgstr "không thể tổ hợp --use-bitmap-index với lọc đối tượng"
+
+#, sh-format
+#~ msgid ""
+#~ "The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
+#~ "$sm_path\n"
+#~ "Use -f if you really want to add it."
+#~ msgstr ""
+#~ "Các đường dẫn theo sau đây sẽ bị lờ đi bởi một trong các tập tin ."
+#~ "gitignore của bạn:\n"
+#~ "$sm_path\n"
+#~ "Sử dụng -f nếu bạn thực sự muốn thêm nó vào."
+
+#, c-format
#~ msgid "unable to get tree for %s"
#~ msgstr "không thể lấy cây cho %s"