summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorTran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>2016-08-27 02:15:28 (GMT)
committerTran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>2016-08-27 02:15:28 (GMT)
commitb9252573c474bdad8e7308e8cb1402d544351405 (patch)
tree6935467bc9d2fe385ead43fe1597109c3824617b /po/vi.po
parentec584cd69a86a408fe8f0768ed7c54f58dec2502 (diff)
downloadgit-b9252573c474bdad8e7308e8cb1402d544351405.zip
git-b9252573c474bdad8e7308e8cb1402d544351405.tar.gz
git-b9252573c474bdad8e7308e8cb1402d544351405.tar.bz2
l10n: Updated Vietnamese translation for v2.10.0 (2789t)
Signed-off-by: Tran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po4865
1 files changed, 3085 insertions, 1780 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index f048244..04ace38 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,10 +6,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git v2.9.0\n"
+"Project-Id-Version: git v2.10.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-05-24 23:42+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-05-25 07:39+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-08-15 22:43+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-08-27 09:12+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
@@ -27,7 +27,39 @@ msgstr ""
msgid "hint: %.*s\n"
msgstr "gợi ý: %.*s\n"
-#: advice.c:88
+#: advice.c:83
+msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
+msgstr ""
+"Cherry là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
+
+#: advice.c:85
+msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
+msgstr ""
+"Commit là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
+
+#: advice.c:87
+msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
+msgstr ""
+"Merge là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
+
+#: advice.c:89
+msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
+msgstr ""
+"Pull là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
+
+#: advice.c:91
+msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
+msgstr ""
+"Revert là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
+
+#: advice.c:93
+#, c-format
+msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
+msgstr ""
+"Nó là không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
+"trộn."
+
+#: advice.c:101
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -36,18 +68,51 @@ msgstr ""
"và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
-#: advice.c:101 builtin/merge.c:1238
+#: advice.c:109
+msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
+msgstr "Thoát ra bởi vì xung đột không thể giải quyết."
+
+#: advice.c:114 builtin/merge.c:1181
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
-#: advice.c:103
+#: advice.c:116
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
-#: advice.c:104
+#: advice.c:117
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
+#: advice.c:123
+#, c-format
+msgid ""
+"Note: checking out '%s'.\n"
+"\n"
+"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
+"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
+"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
+"\n"
+"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
+"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
+"\n"
+" git checkout -b <new-branch-name>\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Chú ý: đang lấy ra “%s”.\n"
+"\n"
+"Bạn đang ở tình trạng “detached HEAD”. Bạn có thể xem qua, tạo các thay\n"
+"đổi thử nghiệm và chuyển giao chúng, bạn có thể loại bỏ bất kỳ lần chuyển\n"
+"giao nào trong tình trạng này mà không cần đụng chậm đến bất kỳ nhánh nào\n"
+"bằng cách thực hiện lần lấy ra khác nữa.\n"
+"\n"
+"Nếu bạn muốn tạo một nhánh mới để giữ lại các lần chuyển giao bạn tạo,\n"
+"bạn có thể làm thế (ngay bây giờ hay sau này) bằng cách chạy lệnh checkout\n"
+"lần nữa với tùy chọn -b. Ví dụ:\n"
+"\n"
+" git checkout -b <tên-nhánh-mới>\n"
+"\n"
+
#: archive.c:12
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> [<đường-dẫn>…]"
@@ -67,7 +132,7 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
-#: archive.c:344 builtin/add.c:137 builtin/add.c:420 builtin/rm.c:327
+#: archive.c:344 builtin/add.c:139 builtin/add.c:435 builtin/rm.c:327
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
@@ -80,7 +145,7 @@ msgstr "định_dạng"
msgid "archive format"
msgstr "định dạng lưu trữ"
-#: archive.c:430 builtin/log.c:1395
+#: archive.c:430 builtin/log.c:1422
msgid "prefix"
msgstr "tiền_tố"
@@ -88,10 +153,10 @@ msgstr "tiền_tố"
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
-#: archive.c:432 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2548 builtin/blame.c:2549
-#: builtin/config.c:60 builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989
-#: builtin/grep.c:722 builtin/hash-object.c:100 builtin/ls-files.c:459
-#: builtin/ls-files.c:462 builtin/notes.c:398 builtin/notes.c:561
+#: archive.c:432 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2553 builtin/blame.c:2554
+#: builtin/config.c:59 builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989
+#: builtin/grep.c:722 builtin/hash-object.c:100 builtin/ls-files.c:460
+#: builtin/ls-files.c:463 builtin/notes.c:399 builtin/notes.c:562
#: builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:153
msgid "file"
msgstr "tập_tin"
@@ -125,7 +190,7 @@ msgid "list supported archive formats"
msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:82
-#: builtin/submodule--helper.c:776
+#: builtin/submodule--helper.c:832
msgid "repo"
msgstr "kho"
@@ -133,7 +198,7 @@ msgstr "kho"
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
-#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:482
+#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:483
msgid "command"
msgstr "lệnh"
@@ -141,6 +206,28 @@ msgstr "lệnh"
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
+#: archive.c:461
+msgid "Unexpected option --remote"
+msgstr "Gặp tùy chọn --remote không cần"
+
+#: archive.c:463
+msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
+msgstr "Tùy chọn --exec chỉ có thể được dùng cùng với --remote"
+
+#: archive.c:465
+msgid "Unexpected option --output"
+msgstr "Gặp tùy chọn không cần --output"
+
+#: archive.c:487
+#, c-format
+msgid "Unknown archive format '%s'"
+msgstr "Không hiểu định dạng “%s”"
+
+#: archive.c:494
+#, c-format
+msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
+msgstr "Tham số không được hỗ trợ cho định dạng “%s”: -%d"
+
#: attr.c:263
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
@@ -149,6 +236,128 @@ msgstr ""
"Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng cho các thuộc tính của git\n"
"Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than dẫn đầu."
+#: bisect.c:441
+#, c-format
+msgid "Could not open file '%s'"
+msgstr "Không thể mở tập tin “%s”"
+
+#: bisect.c:446
+#, c-format
+msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
+msgstr "nội dung được trích dẫn sai tập tin “%s”: %s"
+
+#: bisect.c:655
+#, c-format
+msgid "We cannot bisect more!\n"
+msgstr "Chúng tôi không bisect thêm nữa!\n"
+
+#: bisect.c:708
+#, c-format
+msgid "Not a valid commit name %s"
+msgstr "Không phải tên đối tượng commit %s hợp lệ"
+
+#: bisect.c:732
+#, c-format
+msgid ""
+"The merge base %s is bad.\n"
+"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
+msgstr ""
+"Hòa trộn trên %s là sai.\n"
+"Điều đó có nghĩa là lỗi đã được sửa chữa giữa %s và [%s].\n"
+
+#: bisect.c:737
+#, c-format
+msgid ""
+"The merge base %s is new.\n"
+"The property has changed between %s and [%s].\n"
+msgstr ""
+"Hòa trộn trên %s là mới.\n"
+"Gần như chắc chắn là có thay đổi giữa %s và [%s].\n"
+
+#: bisect.c:742
+#, c-format
+msgid ""
+"The merge base %s is %s.\n"
+"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
+msgstr ""
+"Hòa trộn trên %s là %s.\n"
+"Điều đó có nghĩa là lần chuyển giao “%s” đầu tiên là giữa %s và [%s].\n"
+
+#: bisect.c:750
+#, c-format
+msgid ""
+"Some %s revs are not ancestor of the %s rev.\n"
+"git bisect cannot work properly in this case.\n"
+"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
+msgstr ""
+"Một số điểm xét duyệt %s không phải tổ tiên của %s.\n"
+"git bisect không thể làm việc đúng đắn trong trường hợp này.\n"
+"Liệu có phải bạn nhầm lẫn các điểm %s và %s không?\n"
+
+#: bisect.c:763
+#, c-format
+msgid ""
+"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
+"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
+"We continue anyway."
+msgstr ""
+"hòa trộn trên cơ sở giữa %s và [%s] phải bị bỏ qua.\n"
+"Do vậy chúng tôi không thể chắc lần chuyển giao đầu tiên %s là giữa %s và "
+"%s.\n"
+"Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục."
+
+#: bisect.c:798
+#, c-format
+msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
+msgstr "Bisecting: nền hòa trộn cần phải được kiểm tra\n"
+
+#: bisect.c:849
+#, c-format
+msgid "a %s revision is needed"
+msgstr "cần một điểm xét duyệt %s"
+
+#: bisect.c:866 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:248
+#, c-format
+msgid "could not create file '%s'"
+msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
+
+#: bisect.c:917
+#, c-format
+msgid "could not read file '%s'"
+msgstr "không thể đọc tập tin “%s”"
+
+#: bisect.c:947
+msgid "reading bisect refs failed"
+msgstr "việc đọc tham chiếu bisect gặp lỗi"
+
+#: bisect.c:967
+#, c-format
+msgid "%s was both %s and %s\n"
+msgstr "%s là cả %s và %s\n"
+
+#: bisect.c:975
+#, c-format
+msgid ""
+"No testable commit found.\n"
+"Maybe you started with bad path parameters?\n"
+msgstr ""
+"không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
+"Có lẽ bạn bắt đầu với các tham số đường dẫn sai?\n"
+
+#: bisect.c:994
+#, c-format
+msgid "(roughly %d step)"
+msgid_plural "(roughly %d steps)"
+msgstr[0] "(ước chừng %d bước)"
+
+#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with
+#. "(roughly %d steps)" translation
+#: bisect.c:998
+#, c-format
+msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
+msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
+msgstr[0] "Bisecting: còn %d điểm xét duyệt để kiểm sau %s này\n"
+
#: branch.c:53
#, c-format
msgid ""
@@ -281,7 +490,7 @@ msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
#: branch.c:345
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
-msgstr "“%s” đã sẵn được lấy ra tại “%s”"
+msgstr "“%s” đã được lấy ra tại “%s” rồi"
#: branch.c:364
#, c-format
@@ -298,7 +507,7 @@ msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump c
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:87 builtin/commit.c:777
+#: bundle.c:87 builtin/commit.c:778
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "không thể mở “%s”"
@@ -307,10 +516,10 @@ msgstr "không thể mở “%s”"
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao tiên quyết này:"
-#: bundle.c:163 ref-filter.c:1462 sequencer.c:627 sequencer.c:1073
-#: builtin/blame.c:2755 builtin/commit.c:1056 builtin/log.c:340
-#: builtin/log.c:863 builtin/log.c:1308 builtin/log.c:1633 builtin/log.c:1875
-#: builtin/merge.c:361 builtin/shortlog.c:170
+#: bundle.c:163 ref-filter.c:1462 sequencer.c:630 sequencer.c:1085
+#: builtin/blame.c:2763 builtin/commit.c:1057 builtin/log.c:348
+#: builtin/log.c:890 builtin/log.c:1336 builtin/log.c:1659 builtin/log.c:1901
+#: builtin/merge.c:356 builtin/shortlog.c:170
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
@@ -347,7 +556,7 @@ msgstr "rev-list đã chết"
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
-#: bundle.c:443 builtin/log.c:163 builtin/log.c:1538 builtin/shortlog.c:273
+#: bundle.c:443 builtin/log.c:165 builtin/log.c:1565 builtin/shortlog.c:273
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
@@ -365,13 +574,13 @@ msgstr "không thể tạo “%s”"
msgid "index-pack died"
msgstr "mục lục gói đã chết"
-#: color.c:275
+#: color.c:290
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
-#: commit.c:40 builtin/am.c:437 builtin/am.c:473 builtin/am.c:1504
-#: builtin/am.c:2134
+#: commit.c:40 builtin/am.c:433 builtin/am.c:469 builtin/am.c:1505
+#: builtin/am.c:2119
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
@@ -385,135 +594,248 @@ msgstr "%s %s không phải là một lần chuyển giao!"
msgid "memory exhausted"
msgstr "hết bộ nhớ"
-#: config.c:475 config.c:477
+#: config.c:516
#, c-format
-msgid "bad config line %d in %s %s"
-msgstr "tập tin cấu hình sai tại dòng %d trong %s %s"
+msgid "bad config line %d in blob %s"
+msgstr "tập tin cấu hình sai tại dòng %d trong blob %s"
-#: config.c:593
+#: config.c:520
#, c-format
-msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s %s: %s"
-msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s %s: %s"
+msgid "bad config line %d in file %s"
+msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong tập tin %s"
-#: config.c:595
+#: config.c:524
#, c-format
-msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
-msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: %s"
+msgid "bad config line %d in standard input"
+msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong đầu vào tiêu chuẩn"
+
+#: config.c:528
+#, c-format
+msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
+msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong blob-mô-đun-con %s"
+
+#: config.c:532
+#, c-format
+msgid "bad config line %d in command line %s"
+msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong dòng lệnh %s"
+
+#: config.c:536
+#, c-format
+msgid "bad config line %d in %s"
+msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong %s"
+
+#: config.c:660
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': out of range"
+msgstr ""
+"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: nằm ngoài phạm vi cho phép"
+
+#: config.c:661
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': invalid unit"
+msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: đơn vị sai"
+
+#: config.c:667
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: out of range"
+msgstr ""
+"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong blob %s: nằm ngoài phạm "
+"vi cho phép"
+
+#: config.c:668
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: invalid unit"
+msgstr ""
+"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong blob %s: đơn vị sai"
+
+#: config.c:672
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: out of range"
+msgstr ""
+"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong tập tin %s: nằm ngoài "
+"phạm vi cho phép"
+
+#: config.c:673
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: invalid unit"
+msgstr ""
+"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong tập tin %s: đơn vị sai"
+
+#: config.c:677
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: out of range"
+msgstr ""
+"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong đầu vào tiêu chuẩn: giá "
+"trị nằm ngoài phạm vi cho phép"
+
+#: config.c:678
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: invalid unit"
+msgstr ""
+"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong đầu vào tiêu chuẩn: đơn "
+"vị không hợp lệ"
+
+#: config.c:682
+#, c-format
+msgid ""
+"bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: out of range"
+msgstr ""
+"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong submodule-blob %s: nằm "
+"ngoài phạm vi cho phép"
+
+#: config.c:683
+#, c-format
+msgid ""
+"bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: invalid unit"
+msgstr ""
+"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong submodule-blob %s: đơn "
+"vị không hợp lệ"
+
+#: config.c:687
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: out of range"
+msgstr ""
+"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong dòng lệnh %s: nằm ngoài "
+"phạm vi cho phép"
+
+#: config.c:688
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: invalid unit"
+msgstr ""
+"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong dòng lệnh %s: đơn vị "
+"không hợp lệ"
+
+#: config.c:692
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: out of range"
+msgstr ""
+"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s: nằm ngoài phạm vi "
+"cho phép"
+
+#: config.c:693
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: invalid unit"
+msgstr ""
+"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s: đơn vị không hợp lệ"
-#: config.c:680
+#: config.c:780
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "gặp lỗi mở rộng thư mục người dùng trong: “%s”"
-#: config.c:761 config.c:772
+#: config.c:861 config.c:872
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "mức nén zlib %d là sai"
-#: config.c:890
+#: config.c:990
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "chế độ không hợp lệ đối với việc tạo đối tượng: %s"
-#: config.c:1228
+#: config.c:1324
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
-#: config.c:1284
-msgid "unknown error occured while reading the configuration files"
+#: config.c:1374
+msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
-#: config.c:1629
+#: config.c:1728
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
-#: config.c:1631
+#: config.c:1730
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
-#: config.c:1690
+#: config.c:1789
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "%s có đa giá trị"
-#: config.c:2224
+#: config.c:2323
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
-#: config.c:2226
+#: config.c:2325
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
-#: connected.c:69
+#: connected.c:63 builtin/fsck.c:173 builtin/prune.c:140
+msgid "Checking connectivity"
+msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
+
+#: connected.c:74
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
-#: connected.c:89
+#: connected.c:94
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
-#: connected.c:96
+#: connected.c:101
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
-#: date.c:95
+#: date.c:97
msgid "in the future"
msgstr "trong tương lai"
-#: date.c:101
+#: date.c:103
#, c-format
msgid "%lu second ago"
msgid_plural "%lu seconds ago"
msgstr[0] "%lu giây trước"
-#: date.c:108
+#: date.c:110
#, c-format
msgid "%lu minute ago"
msgid_plural "%lu minutes ago"
msgstr[0] "%lu phút trước"
-#: date.c:115
+#: date.c:117
#, c-format
msgid "%lu hour ago"
msgid_plural "%lu hours ago"
msgstr[0] "%lu giờ trước"
-#: date.c:122
+#: date.c:124
#, c-format
msgid "%lu day ago"
msgid_plural "%lu days ago"
msgstr[0] "%lu ngày trước"
-#: date.c:128
+#: date.c:130
#, c-format
msgid "%lu week ago"
msgid_plural "%lu weeks ago"
msgstr[0] "%lu tuần trước"
-#: date.c:135
+#: date.c:137
#, c-format
msgid "%lu month ago"
msgid_plural "%lu months ago"
msgstr[0] "%lu tháng trước"
-#: date.c:146
+#: date.c:148
#, c-format
msgid "%lu year"
msgid_plural "%lu years"
msgstr[0] "%lu năm"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
-#: date.c:149
+#: date.c:151
#, c-format
msgid "%s, %lu month ago"
msgid_plural "%s, %lu months ago"
msgstr[0] "%s, %lu tháng trước"
-#: date.c:154 date.c:159
+#: date.c:156 date.c:161
#, c-format
msgid "%lu year ago"
msgid_plural "%lu years ago"
@@ -524,7 +846,7 @@ msgstr[0] "%lu năm trước"
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đọc tập-tin-thứ-tự “%s”"
-#: diffcore-rename.c:538
+#: diffcore-rename.c:540
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
@@ -552,16 +874,16 @@ msgstr ""
"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
"%s"
-#: diff.c:3007
+#: diff.c:3017
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
-#: diff.c:3405
+#: diff.c:3415
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
-#: diff.c:3568
+#: diff.c:3578
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -570,7 +892,7 @@ msgstr ""
"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
"%s"
-#: diff.c:3582
+#: diff.c:3592
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
@@ -583,39 +905,30 @@ msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
msgstr "Bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này."
-#: gpg-interface.c:166 gpg-interface.c:235
-msgid "could not run gpg."
-msgstr "không thể chạy gpg."
-
#: gpg-interface.c:178
-msgid "gpg did not accept the data"
-msgstr "gpg đã không chấp nhận dữ liệu"
-
-#: gpg-interface.c:189
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
-#: gpg-interface.c:222
-#, c-format
-msgid "could not create temporary file '%s'"
-msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời “%s”"
+#: gpg-interface.c:208
+msgid "could not create temporary file"
+msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
-#: gpg-interface.c:224
+#: gpg-interface.c:210
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”"
-#: grep.c:1718
+#: grep.c:1792
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
-#: grep.c:1735 builtin/clone.c:382 builtin/diff.c:84 builtin/rm.c:155
+#: grep.c:1809 builtin/clone.c:382 builtin/diff.c:84 builtin/rm.c:155
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%s”"
-#: grep.c:1746
+#: grep.c:1820
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "“%s”: đọc ngắn"
@@ -665,7 +978,7 @@ msgstr "trong %0.1f giây một cách tự động…"
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
-#: help.c:404 help.c:464
+#: help.c:404 help.c:470
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -676,7 +989,7 @@ msgstr[0] ""
"\n"
"Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
-#: help.c:460
+#: help.c:466
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s - %s"
@@ -709,83 +1022,78 @@ msgstr "Không thể tạo “%s.lock”: %s"
msgid "failed to read the cache"
msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
-#: merge.c:94 builtin/am.c:2007 builtin/am.c:2042 builtin/checkout.c:375
-#: builtin/checkout.c:586 builtin/clone.c:732
+#: merge.c:94 builtin/am.c:1992 builtin/am.c:2027 builtin/checkout.c:375
+#: builtin/checkout.c:589 builtin/clone.c:732
msgid "unable to write new index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: merge-recursive.c:189
-#, c-format
+#: merge-recursive.c:212
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(commit sai)\n"
-#: merge-recursive.c:209
+#: merge-recursive.c:234
#, c-format
msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
-#: merge-recursive.c:270
+#: merge-recursive.c:304
msgid "error building trees"
msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
-#: merge-recursive.c:689
+#: merge-recursive.c:723
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
-#: merge-recursive.c:700
+#: merge-recursive.c:734
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
-#: merge-recursive.c:714 merge-recursive.c:735
+#: merge-recursive.c:748 merge-recursive.c:767
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
-#: merge-recursive.c:725
+#: merge-recursive.c:757
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
-#: merge-recursive.c:765
+#: merge-recursive.c:799
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
-#: merge-recursive.c:767
+#: merge-recursive.c:801
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "đối tượng blob được mong đợi cho %s “%s”"
-#: merge-recursive.c:790 builtin/clone.c:376
+#: merge-recursive.c:825
#, c-format
-msgid "failed to open '%s'"
-msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”"
+msgid "failed to open '%s': %s"
+msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”: %s"
-#: merge-recursive.c:798
+#: merge-recursive.c:836
#, c-format
-msgid "failed to symlink '%s'"
-msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”"
+msgid "failed to symlink '%s': %s"
+msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”: %s"
-#: merge-recursive.c:801
+#: merge-recursive.c:841
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
-#: merge-recursive.c:939
+#: merge-recursive.c:981
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
-#: merge-recursive.c:943
+#: merge-recursive.c:985
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
-#: merge-recursive.c:959
-msgid "unsupported object type in the tree"
-msgstr "kiểu đối tượng không được hỗ trợ trong cây (tree)"
-
-#: merge-recursive.c:1034 merge-recursive.c:1048
+#: merge-recursive.c:1084 merge-recursive.c:1098
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -794,7 +1102,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
"còn lại trong cây (tree)."
-#: merge-recursive.c:1040 merge-recursive.c:1053
+#: merge-recursive.c:1090 merge-recursive.c:1103
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -803,20 +1111,20 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
"còn lại trong cây (tree) tại %s."
-#: merge-recursive.c:1094
+#: merge-recursive.c:1146
msgid "rename"
msgstr "đổi tên"
-#: merge-recursive.c:1094
+#: merge-recursive.c:1146
msgid "renamed"
msgstr "đã đổi tên"
-#: merge-recursive.c:1150
+#: merge-recursive.c:1203
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
-#: merge-recursive.c:1172
+#: merge-recursive.c:1228
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -825,145 +1133,136 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
"tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
-#: merge-recursive.c:1177
+#: merge-recursive.c:1233
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (cần giải quyết)"
-#: merge-recursive.c:1231
+#: merge-recursive.c:1295
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
-#: merge-recursive.c:1261
+#: merge-recursive.c:1328
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
-#: merge-recursive.c:1460
+#: merge-recursive.c:1534
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
-#: merge-recursive.c:1470
+#: merge-recursive.c:1549
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Thêm hòa trộn %s"
-#: merge-recursive.c:1475 merge-recursive.c:1677
+#: merge-recursive.c:1556 merge-recursive.c:1769
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
-#: merge-recursive.c:1526
+#: merge-recursive.c:1613
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
-#: merge-recursive.c:1529
+#: merge-recursive.c:1616
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
-#: merge-recursive.c:1581
+#: merge-recursive.c:1669
msgid "modify"
msgstr "sửa đổi"
-#: merge-recursive.c:1581
+#: merge-recursive.c:1669
msgid "modified"
msgstr "đã sửa"
-#: merge-recursive.c:1591
+#: merge-recursive.c:1679
msgid "content"
msgstr "nội dung"
-#: merge-recursive.c:1598
+#: merge-recursive.c:1686
msgid "add/add"
msgstr "thêm/thêm"
-#: merge-recursive.c:1632
+#: merge-recursive.c:1721
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
-#: merge-recursive.c:1646
+#: merge-recursive.c:1735
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
-#: merge-recursive.c:1650 git-submodule.sh:941
+#: merge-recursive.c:1739 git-submodule.sh:919
msgid "submodule"
msgstr "mô-đun-con"
-#: merge-recursive.c:1651
+#: merge-recursive.c:1740
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
-#: merge-recursive.c:1737
+#: merge-recursive.c:1834
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Đang xóa %s"
-#: merge-recursive.c:1762
+#: merge-recursive.c:1860
msgid "file/directory"
msgstr "tập-tin/thư-mục"
-#: merge-recursive.c:1768
+#: merge-recursive.c:1866
msgid "directory/file"
msgstr "thư-mục/tập-tin"
-#: merge-recursive.c:1773
+#: merge-recursive.c:1871
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
"%s"
-#: merge-recursive.c:1781
+#: merge-recursive.c:1880
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Thêm \"%s\""
-#: merge-recursive.c:1798
-msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
-msgstr "Việc hòa trộn hỏng nghiêm trọng, không nên để xảy ra."
-
-#: merge-recursive.c:1817
+#: merge-recursive.c:1917
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Đã cập nhật rồi!"
-#: merge-recursive.c:1826
+#: merge-recursive.c:1926
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "hòa trộn các cây %s và %s gặp lỗi"
-#: merge-recursive.c:1856
-#, c-format
-msgid "Unprocessed path??? %s"
-msgstr "Đường dẫn chưa được xử lý??? %s"
-
-#: merge-recursive.c:1904
+#: merge-recursive.c:2009
msgid "Merging:"
msgstr "Đang trộn:"
-#: merge-recursive.c:1917
+#: merge-recursive.c:2022
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
-#: merge-recursive.c:1954
+#: merge-recursive.c:2061
msgid "merge returned no commit"
msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao nào"
-#: merge-recursive.c:2011
+#: merge-recursive.c:2124
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
-#: merge-recursive.c:2022 builtin/merge.c:649 builtin/merge.c:831
+#: merge-recursive.c:2138 builtin/merge.c:641 builtin/merge.c:788
msgid "Unable to write index."
msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
@@ -1095,7 +1394,7 @@ msgstr ""
"Ở đây không có gì bị loại trừ bởi: các mẫu (loại trừ).\n"
"Có lẽ bạn đã quên thêm hoặc là “:/” hoặc là “.”?"
-#: pretty.c:971
+#: pretty.c:973
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "không thể phân tích định dạng --pretty"
@@ -1121,23 +1420,22 @@ msgstr ""
"GIT_INDEX_VERSION được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
"Dùng phiên bản %i"
-#: refs.c:543 builtin/merge.c:764 builtin/merge.c:883 builtin/merge.c:985
-#: builtin/merge.c:995
+#: refs.c:551 builtin/merge.c:840
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "Không thể mở “%s” để ghi"
-#: refs/files-backend.c:2243
+#: refs/files-backend.c:2534
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu %s: %s"
-#: refs/files-backend.c:2246
+#: refs/files-backend.c:2537
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu: %s"
-#: refs/files-backend.c:2255
+#: refs/files-backend.c:2546
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "không thể gỡ bỏ tham chiếu: %s"
@@ -1295,75 +1593,75 @@ msgstr "%s theo dõi cả %s và %s"
msgid "Internal error"
msgstr "Lỗi nội bộ"
-#: remote.c:1678 remote.c:1721
+#: remote.c:1677 remote.c:1720
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
-#: remote.c:1687
+#: remote.c:1686
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "không có nhánh nào như thế: “%s”"
-#: remote.c:1690
+#: remote.c:1689
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "không có thượng nguồn được cấu hình cho nhánh “%s”"
-#: remote.c:1696
+#: remote.c:1695
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr ""
"nhánh thượng nguồn “%s” không được lưu lại như là một nhánh theo dõi máy chủ"
-#: remote.c:1711
+#: remote.c:1710
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr "đẩy lên đích “%s” trên máy chủ “%s” không có nhánh theo dõi nội bộ"
-#: remote.c:1726
+#: remote.c:1725
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "nhánh “%s” không có máy chủ để đẩy lên"
-#: remote.c:1737
+#: remote.c:1736
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "đẩy refspecs cho “%s” không bao gồm “%s”"
-#: remote.c:1750
+#: remote.c:1749
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "đẩy lên mà không có đích (push.default là “nothing”)"
-#: remote.c:1772
+#: remote.c:1771
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "không thể phân giải đẩy “đơn giản” đến một đích đơn"
-#: remote.c:2074
+#: remote.c:2073
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr ""
"Nhánh của bạn dựa trên cơ sở là “%s”, nhưng trên thượng nguồn không còn.\n"
-#: remote.c:2078
+#: remote.c:2077
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (dùng \" git branch --unset-upstream\" để sửa)\n"
-#: remote.c:2081
+#: remote.c:2080
#, c-format
msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
msgstr "Nhánh của bạn đã cập nhật với “%s”.\n"
-#: remote.c:2085
+#: remote.c:2084
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Nhánh của bạn đứng trước “%s” %d lần chuyển giao.\n"
-#: remote.c:2091
+#: remote.c:2090
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (dùng \"git push\" để xuất bản các lần chuyển giao nội bộ của bạn)\n"
-#: remote.c:2094
+#: remote.c:2093
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -1372,11 +1670,11 @@ msgstr[0] ""
"Nhánh của bạn đứng đằng sau “%s” %d lần chuyển giao, và có thể được chuyển-"
"tiếp-nhanh.\n"
-#: remote.c:2102
+#: remote.c:2101
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (dùng \"git pull\" để cập nhật nhánh nội bộ của bạn)\n"
-#: remote.c:2105
+#: remote.c:2104
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -1389,22 +1687,22 @@ msgstr[0] ""
"và có %d và %d lần chuyển giao khác nhau cho từng cái,\n"
"tương ứng với mỗi lần.\n"
-#: remote.c:2115
+#: remote.c:2114
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr ""
" (dùng \"git pull\" để hòa trộn nhánh trên máy chủ vào trong nhánh của "
"bạn)\n"
-#: revision.c:2142
+#: revision.c:2132
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "nhánh hiện tại của bạn có vẻ như bị hỏng"
-#: revision.c:2145
+#: revision.c:2135
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "nhánh hiện tại của bạn “%s” không có một lần chuyển giao nào cả"
-#: revision.c:2339
+#: revision.c:2329
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "--first-parent xung khắc với --bisect"
@@ -1417,15 +1715,15 @@ msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null”"
msgid "dup2(%d,%d) failed"
msgstr "dup2(%d,%d) gặp lỗi"
-#: send-pack.c:295
+#: send-pack.c:298
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "gặp lỗi khi ký chứng thực đẩy"
-#: send-pack.c:404
+#: send-pack.c:411
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --signed"
-#: send-pack.c:406
+#: send-pack.c:413
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -1433,10 +1731,14 @@ msgstr ""
"đừng gửi giấy chứng nhận đẩy trước khi kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --"
"signed"
-#: send-pack.c:418
+#: send-pack.c:425
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --atomic"
+#: send-pack.c:430
+msgid "the receiving end does not support push options"
+msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ các tùy chọn của lệnh push"
+
#: sequencer.c:174
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
@@ -1455,15 +1757,15 @@ msgstr ""
"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”\n"
"và chuyển giao kết quả bằng lệnh “git commit”"
-#: sequencer.c:190 sequencer.c:833 sequencer.c:912
+#: sequencer.c:190 sequencer.c:841 sequencer.c:924
#, c-format
msgid "Could not write to %s"
msgstr "Không thể ghi vào %s"
-#: sequencer.c:193
+#: sequencer.c:193 sequencer.c:843 sequencer.c:928
#, c-format
-msgid "Error wrapping up %s"
-msgstr "Lỗi bao bọc %s"
+msgid "Error wrapping up %s."
+msgstr "Lỗi bao bọc %s."
#: sequencer.c:208
msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
@@ -1477,45 +1779,50 @@ msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi l
msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "Chuyển giao các thay đổi của bạn hay tạm cất (stash) chúng để xử lý."
+#: sequencer.c:228
+#, c-format
+msgid "%s: fast-forward"
+msgstr "%s: chuyển-tiếp-nhanh"
+
#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
-#: sequencer.c:300
+#: sequencer.c:303
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: sequencer.c:318
+#: sequencer.c:321
msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
msgstr "Không thể phân giải lần chuyển giao HEAD\n"
-#: sequencer.c:338
+#: sequencer.c:341
msgid "Unable to update cache tree\n"
msgstr "Không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm\n"
-#: sequencer.c:390
+#: sequencer.c:393
#, c-format
msgid "Could not parse commit %s\n"
msgstr "Không thể phân tích lần chuyển giao %s\n"
-#: sequencer.c:395
+#: sequencer.c:398
#, c-format
msgid "Could not parse parent commit %s\n"
msgstr "Không thể phân tích lần chuyển giao cha mẹ “%s”\n"
-#: sequencer.c:460
+#: sequencer.c:463
msgid "Your index file is unmerged."
msgstr "Tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
-#: sequencer.c:479
+#: sequencer.c:482
#, c-format
msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "Lần chuyển giao %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -m."
-#: sequencer.c:487
+#: sequencer.c:490
#, c-format
msgid "Commit %s does not have parent %d"
msgstr "Lần chuyển giao %s không có cha mẹ %d"
-#: sequencer.c:491
+#: sequencer.c:494
#, c-format
msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr ""
@@ -1524,157 +1831,193 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
-#: sequencer.c:504
+#: sequencer.c:507
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
-#: sequencer.c:508
+#: sequencer.c:511
#, c-format
msgid "Cannot get commit message for %s"
msgstr "Không thể lấy ghi chú lần chuyển giao cho %s"
-#: sequencer.c:594
+#: sequencer.c:597
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "không thể hoàn nguyên %s… %s"
-#: sequencer.c:595
+#: sequencer.c:598
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "không thể áp dụng miếng vá %s… %s"
-#: sequencer.c:630
+#: sequencer.c:633
msgid "empty commit set passed"
msgstr "lần chuyển giao trống rỗng đặt là hợp quy cách"
-#: sequencer.c:638
+#: sequencer.c:641
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
-#: sequencer.c:642
+#: sequencer.c:645
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
-#: sequencer.c:702
-#, c-format
-msgid "Cannot %s during a %s"
-msgstr "Không thể %s trong khi %s"
+#: sequencer.c:705
+msgid "Cannot revert during a another revert."
+msgstr "Không thể hoàn nguyên trong khi có hoàn nguyên khác."
+
+#: sequencer.c:706
+msgid "Cannot revert during a cherry-pick."
+msgstr "không thể thực hiện việc hoàn nguyên trong khi đang cherry-pick."
-#: sequencer.c:724
+#: sequencer.c:709
+msgid "Cannot cherry-pick during a revert."
+msgstr "Không thể cherry-pick trong khi hoàn nguyên."
+
+#: sequencer.c:710
+msgid "Cannot cherry-pick during another cherry-pick."
+msgstr ""
+"Không thể thực hiện việc cherry-pick trong khi khi đang cherry-pick khác."
+
+#: sequencer.c:732
#, c-format
msgid "Could not parse line %d."
msgstr "Không phân tích được dòng %d."
-#: sequencer.c:729
+#: sequencer.c:737
msgid "No commits parsed."
msgstr "Không có lần chuyển giao nào được phân tích."
-#: sequencer.c:741
+#: sequencer.c:749
#, c-format
msgid "Could not open %s"
msgstr "Không thể mở %s"
-#: sequencer.c:745
+#: sequencer.c:753
#, c-format
msgid "Could not read %s."
msgstr "Không thể đọc %s."
-#: sequencer.c:752
+#: sequencer.c:760
#, c-format
msgid "Unusable instruction sheet: %s"
msgstr "Bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
-#: sequencer.c:782
+#: sequencer.c:790
#, c-format
msgid "Invalid key: %s"
msgstr "Khóa không đúng: %s"
-#: sequencer.c:785 builtin/pull.c:50 builtin/pull.c:52
+#: sequencer.c:793 builtin/pull.c:50 builtin/pull.c:52
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Giá trị không hợp lệ %s: %s"
-#: sequencer.c:795
+#: sequencer.c:803
#, c-format
msgid "Malformed options sheet: %s"
msgstr "Bảng tùy chọn dị hình: %s"
-#: sequencer.c:814
+#: sequencer.c:822
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr "có một thao tác “cherry-pick” hoặc “revert” đang được thực hiện"
-#: sequencer.c:815
+#: sequencer.c:823
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
-#: sequencer.c:819
+#: sequencer.c:827
#, c-format
msgid "Could not create sequencer directory %s"
msgstr "Không thể tạo thư mục xếp dãy %s"
-#: sequencer.c:835 sequencer.c:916
-#, c-format
-msgid "Error wrapping up %s."
-msgstr "Lỗi bao bọc %s."
-
-#: sequencer.c:854 sequencer.c:986
+#: sequencer.c:862 sequencer.c:998
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr "không cherry-pick hay hoàn nguyên trong tiến trình"
-#: sequencer.c:856
+#: sequencer.c:864
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "không thể phân giải HEAD"
-#: sequencer.c:858
+#: sequencer.c:866 sequencer.c:900
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
-#: sequencer.c:878 builtin/fetch.c:610 builtin/fetch.c:851
+#: sequencer.c:886 builtin/fetch.c:724 builtin/fetch.c:970
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "không mở được “%s”"
-#: sequencer.c:880
+#: sequencer.c:888
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
msgstr "không thể đọc %s: %s"
-#: sequencer.c:881
+#: sequencer.c:889
msgid "unexpected end of file"
msgstr "gặp kết thúc tập tin đột xuất"
-#: sequencer.c:887
+#: sequencer.c:895
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr "tập tin HEAD “pre-cherry-pick” đã lưu “%s” bị hỏng"
-#: sequencer.c:909
+#: sequencer.c:921
#, c-format
msgid "Could not format %s."
msgstr "Không thể định dạng “%s”."
-#: sequencer.c:1054
+#: sequencer.c:1066
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: không thể cherry-pick một %s"
-#: sequencer.c:1057
+#: sequencer.c:1069
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: điểm xét duyệt sai"
-#: sequencer.c:1091
+#: sequencer.c:1102
msgid "Can't revert as initial commit"
msgstr "Không thể hoàn nguyên một lần chuyển giao khởi tạo"
-#: sequencer.c:1092
-msgid "Can't cherry-pick into empty head"
-msgstr "Không thể cherry-pick vào một đầu (head) trống rỗng"
+#: setup.c:160
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: no such path in the working tree.\n"
+"Use 'git <command> -- <path>...' to specify paths that do not exist locally."
+msgstr ""
+"%s: không có đường dẫn nào như thế ở trong cây làm việc.\n"
+"Dùng “git <lệnh> -- <đường/dẫn>…” để chỉ định đường dẫn mà nó không tồn tại "
+"một cách nội bộ."
+
+#: setup.c:173
+#, c-format
+msgid ""
+"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
+"Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
+"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
+msgstr ""
+"tham số chưa rõ ràng “%s”: chưa biết điểm xem xét hay đường dẫn không trong "
+"cây làm việc.\n"
+"Dùng “--” để ngăn cách các đường dẫn khỏi điểm xem xét, như thế này:\n"
+"“git <lệnh> [<điểm xem xét>…] -- [<tập tin>…]”"
-#: setup.c:248
+#: setup.c:223
+#, c-format
+msgid ""
+"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
+"Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
+"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
+msgstr ""
+"tham số chưa rõ ràng “%s”: cả điểm xem xét và tên tập tin.\n"
+"Dùng “--” để ngăn cách các đường dẫn khỏi điểm xem xét, như thế này:\n"
+"“git <lệnh> [<điểm xem xét>…] -- [<tập tin>…]”"
+
+#: setup.c:248 builtin/apply.c:3362 builtin/apply.c:3373 builtin/apply.c:3419
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
@@ -1688,16 +2031,53 @@ msgstr "Cần phiên bản kho git <= %d, nhưng lại nhận được %d"
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "tìm thấy phần mở rộng kho chưa biết:"
-#: sha1_file.c:1080
+#: setup.c:762
+#, c-format
+msgid "Not a git repository (or any of the parent directories): %s"
+msgstr "Không phải là kho git (hoặc bất kỳ thư mục cha mẹ nào): %s"
+
+#: setup.c:764 setup.c:915 builtin/index-pack.c:1641
+msgid "Cannot come back to cwd"
+msgstr "Không thể quay lại cwd"
+
+#: setup.c:845
+msgid "Unable to read current working directory"
+msgstr "Không thể đọc thư mục làm việc hiện hành"
+
+#: setup.c:920
+#, c-format
+msgid ""
+"Not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
+"Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set)."
+msgstr ""
+"Không phải là kho git (hay bất kỳ cha mẹ nào đến điểm gắn kết %s)\n"
+"Dừng tại biên của hệ thống tập tin (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM chưa "
+"đặt)."
+
+#: setup.c:927
+#, c-format
+msgid "Cannot change to '%s/..'"
+msgstr "Không thể chuyển sang “%s/..”"
+
+#: setup.c:989
+#, c-format
+msgid ""
+"Problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
+"The owner of files must always have read and write permissions."
+msgstr ""
+"Gặp vấn đề với gía trị chế độ tập tin core.sharedRepository (0%.3o).\n"
+"người sở hữu tập tin phải luôn có quyền đọc và ghi."
+
+#: sha1_file.c:1046
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr "vị trí tương đối trước điểm kết thúc của tập tin gói (.idx hỏng à?)"
-#: sha1_file.c:2458
+#: sha1_file.c:2434
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr "vị trí tương đối nằm trước chỉ mục gói cho %s (mục lục bị hỏng à?)"
-#: sha1_file.c:2462
+#: sha1_file.c:2438
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
@@ -1756,7 +2136,7 @@ msgstr "gặp lỗi khi tổ chức .gitmodules đã cập nhật"
msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
msgstr "không cho phép giá trị âm ở submodule.fetchJobs"
-#: submodule-config.c:355
+#: submodule-config.c:358
#, c-format
msgid "invalid value for %s"
msgstr "giá trị cho %s không hợp lệ"
@@ -1815,6 +2195,56 @@ msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
msgid "could not rename temporary file to %s"
msgstr "không thể đổi tên tập tin tạm thời thành %s"
+#: transport.c:62
+#, c-format
+msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
+msgstr "Không thể đặt thượng nguồn của “%s” thành “%s” của “%s”\n"
+
+#: transport.c:151
+#, c-format
+msgid "transport: invalid depth option '%s'"
+msgstr "vận chuyển: tùy chọn độ sâu “%s” không hợp lệ"
+
+#: transport.c:771
+#, c-format
+msgid ""
+"The following submodule paths contain changes that can\n"
+"not be found on any remote:\n"
+msgstr ""
+"Các đường dẫn mô-đun-con sau đây có chứa các thay đổi cái mà\n"
+"có thể được tìm thấy trên mọi máy phục vụ:\n"
+
+#: transport.c:775
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Please try\n"
+"\n"
+"\tgit push --recurse-submodules=on-demand\n"
+"\n"
+"or cd to the path and use\n"
+"\n"
+"\tgit push\n"
+"\n"
+"to push them to a remote.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Hãy thử\n"
+"\n"
+"\tgit push --recurse-submodules=on-demand\n"
+"\n"
+"hoặc cd đến đường dẫn và dùng\n"
+"\n"
+"\tgit push\n"
+"\n"
+"để đẩy chúng lên máy phục vụ.\n"
+"\n"
+
+#: transport.c:783
+msgid "Aborting."
+msgstr "Bãi bỏ."
+
#: transport-helper.c:1041
#, c-format
msgid "Could not read ref %s"
@@ -1824,12 +2254,12 @@ msgstr "Không thể đọc tham chiếu %s"
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
-"%%sPlease commit your changes or stash them before you can switch branches."
+"%%sPlease commit your changes or stash them before you switch branches."
msgstr ""
"Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
"checkout:\n"
-"%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn có "
-"thể chuyển nhánh."
+"%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn "
+"chuyển nhánh."
#: unpack-trees.c:66
#, c-format
@@ -1845,12 +2275,12 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
-"%%sPlease commit your changes or stash them before you can merge."
+"%%sPlease commit your changes or stash them before you merge."
msgstr ""
"Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
"hòa trộn:\n"
-"%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn có "
-"thể hòa trộn."
+"%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn hòa "
+"trộn."
#: unpack-trees.c:71
#, c-format
@@ -1866,12 +2296,11 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
-"%%sPlease commit your changes or stash them before you can %s."
+"%%sPlease commit your changes or stash them before you %s."
msgstr ""
"Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
"%s:\n"
-"%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn có "
-"thể %s."
+"%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn %s."
#: unpack-trees.c:76
#, c-format
@@ -1897,11 +2326,11 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
-"%%sPlease move or remove them before you can switch branches."
+"%%sPlease move or remove them before you switch branches."
msgstr ""
"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi lệnh "
"checkout:\n"
-"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn có thể chuyển nhánh."
+"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn chuyển nhánh."
#: unpack-trees.c:87
#, c-format
@@ -1917,11 +2346,11 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
-"%%sPlease move or remove them before you can merge."
+"%%sPlease move or remove them before you merge."
msgstr ""
"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi lệnh hòa "
"trộn:\n"
-"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn có thể hòa trộn."
+"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn hòa trộn."
#: unpack-trees.c:92
#, c-format
@@ -1937,10 +2366,10 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
-"%%sPlease move or remove them before you can %s."
+"%%sPlease move or remove them before you %s."
msgstr ""
"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi %s:\n"
-"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn có thể %s."
+"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn %s."
#: unpack-trees.c:97
#, c-format
@@ -1956,11 +2385,11 @@ msgstr ""
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
"checkout:\n"
-"%%sPlease move or remove them before you can switch branches."
+"%%sPlease move or remove them before you switch branches."
msgstr ""
"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
"checkout:\n"
-"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn có thể chuyển nhánh."
+"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn chuyển nhánh."
#: unpack-trees.c:104
#, c-format
@@ -1977,11 +2406,11 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
-"%%sPlease move or remove them before you can merge."
+"%%sPlease move or remove them before you merge."
msgstr ""
"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
"hòa trộn:\n"
-"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn có thể hòa trộn."
+"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn hòa trộn."
#: unpack-trees.c:109
#, c-format
@@ -1997,11 +2426,11 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
-"%%sPlease move or remove them before you can %s."
+"%%sPlease move or remove them before you %s."
msgstr ""
"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
"%s:\n"
-"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn có thể %s."
+"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn %s."
#: unpack-trees.c:114
#, c-format
@@ -2087,43 +2516,43 @@ msgstr "tên cổng không hợp lệ"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "đoạn đường dẫn “..” không hợp lệ"
-#: wrapper.c:222 wrapper.c:381
+#: worktree.c:282
+#, c-format
+msgid "failed to read '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi đọc “%s”"
+
+#: wrapper.c:222 wrapper.c:392
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading and writing"
msgstr "không thể mở “%s” để đọc và ghi"
-#: wrapper.c:224 wrapper.c:383 builtin/am.c:779
+#: wrapper.c:224 wrapper.c:394 builtin/am.c:778
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "không thể mở “%s” để ghi"
-#: wrapper.c:226 wrapper.c:385 builtin/am.c:323 builtin/am.c:772
-#: builtin/am.c:860 builtin/commit.c:1711 builtin/merge.c:1086
+#: wrapper.c:226 wrapper.c:396 builtin/am.c:324 builtin/am.c:771
+#: builtin/am.c:859 builtin/commit.c:1712 builtin/merge.c:1029
#: builtin/pull.c:407
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "không thể mở “%s” để đọc"
-#: wrapper.c:594 wrapper.c:615
+#: wrapper.c:605 wrapper.c:626
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "không thể truy cập “%s”"
-#: wrapper.c:623
+#: wrapper.c:634
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "Không thể lấy thư mục làm việc hiện hành"
-#: wrapper.c:650
-#, c-format
-msgid "could not open %s for writing"
-msgstr "không thể mở %s để ghi"
-
-#: wrapper.c:661 builtin/am.c:410
+#: wrapper.c:658
#, c-format
msgid "could not write to %s"
msgstr "không thể ghi vào %s"
-#: wrapper.c:667
+#: wrapper.c:660
#, c-format
msgid "could not close %s"
msgstr "không thể đóng %s"
@@ -2155,11 +2584,11 @@ msgstr ""
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr " (dùng \"git rm <tập-tin>…\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
-#: wt-status.c:198 wt-status.c:881
+#: wt-status.c:198 wt-status.c:882
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Những thay đổi sẽ được chuyển giao:"
-#: wt-status.c:216 wt-status.c:890
+#: wt-status.c:216 wt-status.c:891
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Các thay đổi chưa được đặt lên bệ phóng để chuyển giao:"
@@ -2219,11 +2648,6 @@ msgstr "được thêm vào bởi cả hai:"
msgid "both modified:"
msgstr "bị sửa bởi cả hai:"
-#: wt-status.c:266
-#, c-format
-msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
-msgstr "lỗi: không thể tiếp nhận trạng thái chưa hòa trộn %x"
-
#: wt-status.c:274
msgid "new file:"
msgstr "tập tin mới:"
@@ -2268,20 +2692,15 @@ msgstr "nội dung bị sửa đổi, "
msgid "untracked content, "
msgstr "nội dung chưa được theo dõi, "
-#: wt-status.c:391
-#, c-format
-msgid "bug: unhandled diff status %c"
-msgstr "lỗi: không thể tiếp nhận trạng thái lệnh diff %c"
-
-#: wt-status.c:755
+#: wt-status.c:756
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Những mô-đun-con đã bị thay đổi nhưng chưa được cập nhật:"
-#: wt-status.c:757
+#: wt-status.c:758
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Những mô-đun-con thay đổi đã được chuyển giao:"
-#: wt-status.c:838
+#: wt-status.c:839
msgid ""
"Do not touch the line above.\n"
"Everything below will be removed."
@@ -2289,101 +2708,105 @@ msgstr ""
"Không động đến đường ở trên.\n"
"Mọi thứ phía dưới sẽ được xóa bỏ."
-#: wt-status.c:949
+#: wt-status.c:950
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Bạn có những đường dẫn chưa được hòa trộn."
-#: wt-status.c:952
+#: wt-status.c:953
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (sửa các xung đột rồi chạy \"git commit\")"
-#: wt-status.c:956
+#: wt-status.c:955
+msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
+msgstr " (dùng \"git merge --abort\" để bãi bỏ việc hòa trộn)"
+
+#: wt-status.c:960
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Tất cả các xung đột đã được giải quyết nhưng bạn vẫn đang hòa trộn."
-#: wt-status.c:959
+#: wt-status.c:963
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (dùng \"git commit\" để hoàn tất việc hòa trộn)"
-#: wt-status.c:969
+#: wt-status.c:973
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "Bạn đang ở giữa của một phiên “am”."
-#: wt-status.c:972
+#: wt-status.c:976
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Miếng vá hiện tại bị trống rỗng."
-#: wt-status.c:976
+#: wt-status.c:980
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git am --continue\")"
-#: wt-status.c:978
+#: wt-status.c:982
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (dùng \"git am --skip\" để bỏ qua miếng vá này)"
-#: wt-status.c:980
+#: wt-status.c:984
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr " (dùng \"git am --abort\" để phục hồi lại nhánh nguyên thủy)"
-#: wt-status.c:1105
+#: wt-status.c:1109
msgid "No commands done."
msgstr "Không thực hiện lệnh nào."
-#: wt-status.c:1108
+#: wt-status.c:1112
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Lệnh thực hiện cuối (%d lệnh được thực thi):"
-#: wt-status.c:1119
+#: wt-status.c:1123
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " (xem thêm trong %s)"
-#: wt-status.c:1124
+#: wt-status.c:1128
msgid "No commands remaining."
msgstr "Không có lệnh nào còn lại."
-#: wt-status.c:1127
+#: wt-status.c:1131
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Lệnh cần làm kế tiếp (%d lệnh còn lại):"
-#: wt-status.c:1135
+#: wt-status.c:1139
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr " (dùng lệnh \"git rebase --edit-todo\" để xem và sửa)"
-#: wt-status.c:1148
+#: wt-status.c:1152
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc “rebase” nhánh “%s” trên “%s”."
-#: wt-status.c:1153
+#: wt-status.c:1157
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc “rebase” (“cải tổ”)."
-#: wt-status.c:1167
+#: wt-status.c:1171
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --continue\")"
-#: wt-status.c:1169
+#: wt-status.c:1173
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (dùng lệnh “cải tổ” \"git rebase --skip\" để bỏ qua lần vá này)"
-#: wt-status.c:1171
+#: wt-status.c:1175
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (dùng lệnh “cải tổ” \"git rebase --abort\" để check-out nhánh nguyên thủy)"
-#: wt-status.c:1177
+#: wt-status.c:1181
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --"
"continue\")"
-#: wt-status.c:1181
+#: wt-status.c:1185
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
@@ -2391,130 +2814,130 @@ msgstr ""
"Bạn hiện nay đang thực hiện việc chia tách một lần chuyển giao trong khi "
"đang “rebase” nhánh “%s” trên “%s”."
-#: wt-status.c:1186
+#: wt-status.c:1190
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr ""
"Bạn hiện tại đang cắt đôi một lần chuyển giao trong khi đang thực hiện việc "
"rebase."
-#: wt-status.c:1189
+#: wt-status.c:1193
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (Một khi thư mục làm việc của bạn đã gọn gàng, chạy lệnh “cải tổ” \"git "
"rebase --continue\")"
-#: wt-status.c:1193
+#: wt-status.c:1197
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"Bạn hiện nay đang thực hiện việc sửa chữa một lần chuyển giao trong khi đang "
"rebase nhánh “%s” trên “%s”."
-#: wt-status.c:1198
+#: wt-status.c:1202
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "Bạn hiện đang sửa một lần chuyển giao trong khi bạn thực hiện rebase."
-#: wt-status.c:1201
+#: wt-status.c:1205
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr " (dùng \"git commit --amend\" để “tu bổ” lần chuyển giao hiện tại)"
-#: wt-status.c:1203
+#: wt-status.c:1207
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --continue\" một khi bạn cảm thấy hài "
"lòng về những thay đổi của mình)"
-#: wt-status.c:1213
+#: wt-status.c:1217
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc cherry-pick lần chuyển giao %s."
-#: wt-status.c:1218
+#: wt-status.c:1222
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git cherry-pick --continue\")"
-#: wt-status.c:1221
+#: wt-status.c:1225
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git cherry-pick --"
"continue\")"
-#: wt-status.c:1223
+#: wt-status.c:1227
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr " (dùng \"git cherry-pick --abort\" để hủy bỏ thao tác cherry-pick)"
-#: wt-status.c:1232
+#: wt-status.c:1236
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác hoàn nguyên lần chuyển giao “%s”."
-#: wt-status.c:1237
+#: wt-status.c:1241
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git revert --continue\")"
-#: wt-status.c:1240
+#: wt-status.c:1244
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr ""
" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git revert --continue\")"
-#: wt-status.c:1242
+#: wt-status.c:1246
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr " (dùng \"git revert --abort\" để hủy bỏ thao tác hoàn nguyên)"
-#: wt-status.c:1253
+#: wt-status.c:1257
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr ""
"Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác di chuyển nửa bước (bisect), bắt đầu từ "
"nhánh “%s”."
-#: wt-status.c:1257
+#: wt-status.c:1261
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "Bạn hiện tại đang thực hiện việc bisect (di chuyển nửa bước)."
-#: wt-status.c:1260
+#: wt-status.c:1264
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr " (dùng \"git bisect reset\" để quay trở lại nhánh nguyên thủy)"
-#: wt-status.c:1460
+#: wt-status.c:1464
msgid "On branch "
msgstr "Trên nhánh "
-#: wt-status.c:1466
+#: wt-status.c:1470
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "rebase ở chế độ tương tác đang được thực hiện; lên trên "
-#: wt-status.c:1468
+#: wt-status.c:1472
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "rebase đang được thực hiện: lên trên "
-#: wt-status.c:1473
+#: wt-status.c:1477
msgid "HEAD detached at "
msgstr "HEAD được tách rời tại "
-#: wt-status.c:1475
+#: wt-status.c:1479
msgid "HEAD detached from "
msgstr "HEAD được tách rời từ "
-#: wt-status.c:1478
+#: wt-status.c:1482
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Hiện tại chẳng ở nhánh nào cả."
-#: wt-status.c:1496
+#: wt-status.c:1500
msgid "Initial commit"
msgstr "Lần chuyển giao khởi tạo"
-#: wt-status.c:1510
+#: wt-status.c:1514
msgid "Untracked files"
msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi"
-#: wt-status.c:1512
+#: wt-status.c:1516
msgid "Ignored files"
msgstr "Những tập tin bị lờ đi"
-#: wt-status.c:1516
+#: wt-status.c:1520
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -2526,32 +2949,32 @@ msgstr ""
"có lẽ làm nó nhanh hơn, nhưng bạn phải cẩn thận đừng quên mình phải\n"
"tự thêm các tập tin mới (xem “git help status”.."
-#: wt-status.c:1522
+#: wt-status.c:1526
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi không được liệt kê ra %s"
-#: wt-status.c:1524
+#: wt-status.c:1528
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (dùng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
-#: wt-status.c:1530
+#: wt-status.c:1534
msgid "No changes"
msgstr "Không có thay đổi nào"
-#: wt-status.c:1535
+#: wt-status.c:1539
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"không có thay đổi nào được thêm vào để chuyển giao (dùng \"git add\" và/hoặc "
"\"git commit -a\")\n"
-#: wt-status.c:1538
+#: wt-status.c:1542
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "không có thay đổi nào được thêm vào để chuyển giao\n"
-#: wt-status.c:1541
+#: wt-status.c:1545
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -2560,53 +2983,53 @@ msgstr ""
"không có gì được thêm vào lần chuyển giao nhưng có những tập tin chưa được "
"theo dõi hiện diện (dùng \"git add\" để đưa vào theo dõi)\n"
-#: wt-status.c:1544
+#: wt-status.c:1548
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr ""
"không có gì được thêm vào lần chuyển giao nhưng có những tập tin chưa được "
"theo dõi hiện diện\n"
-#: wt-status.c:1547
+#: wt-status.c:1551
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"không có gì để chuyển giao (tạo/sao-chép các tập tin và dùng \"git add\" để "
"đưa vào theo dõi)\n"
-#: wt-status.c:1550 wt-status.c:1555
+#: wt-status.c:1554 wt-status.c:1559
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "không có gì để chuyển giao\n"
-#: wt-status.c:1553
+#: wt-status.c:1557
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"không có gì để chuyển giao (dùng -u xem các tập tin chưa được theo dõi)\n"
-#: wt-status.c:1557
+#: wt-status.c:1561
#, c-format
-msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
+msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "không có gì để chuyển giao, thư mục làm việc sạch sẽ\n"
-#: wt-status.c:1664
+#: wt-status.c:1668
msgid "Initial commit on "
msgstr "Lần chuyển giao khởi tạo trên "
-#: wt-status.c:1668
+#: wt-status.c:1672
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (không nhánh)"
-#: wt-status.c:1697
+#: wt-status.c:1701
msgid "gone"
msgstr "đã ra đi"
-#: wt-status.c:1699 wt-status.c:1707
+#: wt-status.c:1703 wt-status.c:1711
msgid "behind "
msgstr "đằng sau "
-#: wt-status.c:1702 wt-status.c:1705
+#: wt-status.c:1706 wt-status.c:1709
msgid "ahead "
msgstr "phía trước "
@@ -2624,260 +3047,274 @@ msgstr "git add [<các-tùy-chọn>] [--] <pathspec>…"
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "trạng thái lệnh diff không như mong đợi %c"
-#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:280
+#: builtin/add.c:71 builtin/commit.c:281
msgid "updating files failed"
msgstr "Cập nhật tập tin gặp lỗi"
-#: builtin/add.c:80
+#: builtin/add.c:81
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "gỡ bỏ “%s”\n"
-#: builtin/add.c:134
+#: builtin/add.c:136
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr ""
"Đưa ra khỏi bệ phóng các thay đổi sau khi làm tươi mới lại bảng mục lục:"
-#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:811
+#: builtin/add.c:196 builtin/rev-parse.c:811
msgid "Could not read the index"
msgstr "Không thể đọc bảng mục lục"
-#: builtin/add.c:205
+#: builtin/add.c:207
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "Không thể mở “%s” để ghi."
-#: builtin/add.c:209
+#: builtin/add.c:211
msgid "Could not write patch"
msgstr "Không thể ghi ra miếng vá"
-#: builtin/add.c:212
+#: builtin/add.c:214
msgid "editing patch failed"
msgstr "gặp lỗi khi sửa miếng vá"
-#: builtin/add.c:215
+#: builtin/add.c:217
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
-#: builtin/add.c:217
+#: builtin/add.c:219
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Miếng vá trống rỗng. Nên bỏ qua."
-#: builtin/add.c:222
+#: builtin/add.c:224
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Không thể áp dụng miếng vá “%s”"
-#: builtin/add.c:232
+#: builtin/add.c:234
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Các đường dẫn theo sau đây sẽ bị lờ đi bởi một trong các tập tin .gitignore "
"của bạn:\n"
-#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:870 builtin/fetch.c:112 builtin/mv.c:111
-#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:197 builtin/push.c:511
-#: builtin/remote.c:1332 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
+#: builtin/add.c:253 builtin/clean.c:870 builtin/fetch.c:113 builtin/mv.c:111
+#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:197 builtin/push.c:521
+#: builtin/remote.c:1327 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
msgid "dry run"
msgstr "chạy thử"
-#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4563 builtin/check-ignore.c:19
-#: builtin/commit.c:1333 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:557
-#: builtin/log.c:1826 builtin/mv.c:110 builtin/read-tree.c:114
+#: builtin/add.c:254 builtin/apply.c:4854 builtin/check-ignore.c:19
+#: builtin/commit.c:1334 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:593
+#: builtin/log.c:1852 builtin/mv.c:110 builtin/read-tree.c:114
msgid "be verbose"
msgstr "chi tiết"
-#: builtin/add.c:252
+#: builtin/add.c:256
msgid "interactive picking"
msgstr "sửa bằng cách tương tác"
-#: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1154 builtin/reset.c:286
+#: builtin/add.c:257 builtin/checkout.c:1156 builtin/reset.c:286
msgid "select hunks interactively"
msgstr "chọn “hunks” theo kiểu tương tác"
-#: builtin/add.c:254
+#: builtin/add.c:258
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "sửa diff hiện nay và áp dụng nó"
-#: builtin/add.c:255
+#: builtin/add.c:259
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "cho phép thêm các tập tin bị bỏ qua khác"
-#: builtin/add.c:256
+#: builtin/add.c:260
msgid "update tracked files"
msgstr "cập nhật các tập tin được theo dõi"
-#: builtin/add.c:257
+#: builtin/add.c:261
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "chỉ ghi lại sự việc mà đường dẫn sẽ được thêm vào sau"
-#: builtin/add.c:258
+#: builtin/add.c:262
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr ""
"thêm các thay đổi từ tất cả các tập tin có cũng như không được theo dõi dấu "
"vết"
-#: builtin/add.c:261
+#: builtin/add.c:265
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"lờ đi các đường dẫn bị gỡ bỏ trong cây thư mục làm việc (giống với --no-all)"
-#: builtin/add.c:263
+#: builtin/add.c:267
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "không thêm, chỉ làm tươi mới bảng mục lục"
-#: builtin/add.c:264
+#: builtin/add.c:268
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr "chie bỏ qua những tập tin mà nó không thể được thêm vào bởi vì gặp lỗi"
-#: builtin/add.c:265
+#: builtin/add.c:269
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"kiểm tra xem - thậm chí thiếu - tập tin bị bỏ qua trong quá trình chạy thử"
-#: builtin/add.c:287
+#: builtin/add.c:270 builtin/update-index.c:958
+msgid "(+/-)x"
+msgstr "(+/-)x"
+
+#: builtin/add.c:270 builtin/update-index.c:959
+msgid "override the executable bit of the listed files"
+msgstr "ghi đè lên bít thi hành của các tập tin được liệt kê"
+
+#: builtin/add.c:292
#, c-format
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Sử dụng tùy chọn -f nếu bạn thực sự muốn thêm chúng vào.\n"
-#: builtin/add.c:294
+#: builtin/add.c:300
msgid "adding files failed"
msgstr "thêm tập tin gặp lỗi"
-#: builtin/add.c:330
+#: builtin/add.c:336
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "-A và -u xung khắc nhau"
-#: builtin/add.c:337
+#: builtin/add.c:343
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Tùy chọn --ignore-missing chỉ có thể được dùng cùng với --dry-run"
#: builtin/add.c:352
#, c-format
+msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
+msgstr "--chmod tham số “%s” phải hoặc là -x hay +x"
+
+#: builtin/add.c:367
+#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Không có gì được chỉ ra, không có gì được thêm vào.\n"
-#: builtin/add.c:353
+#: builtin/add.c:368
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Có lẽ ý bạn là “git add .” phải không?\n"
-#: builtin/add.c:358 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:914
-#: builtin/commit.c:339 builtin/mv.c:131 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
+#: builtin/add.c:373 builtin/check-ignore.c:172 builtin/checkout.c:279
+#: builtin/checkout.c:473 builtin/clean.c:914 builtin/commit.c:340
+#: builtin/mv.c:131 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
#: builtin/submodule--helper.c:240
msgid "index file corrupt"
msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
-#: builtin/add.c:439 builtin/apply.c:4661 builtin/mv.c:283 builtin/rm.c:430
+#: builtin/add.c:454 builtin/apply.c:4784 builtin/mv.c:286 builtin/rm.c:431
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: builtin/am.c:256 builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1089
+#: builtin/am.c:257 builtin/commit.c:750 builtin/merge.c:1032
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "Không thể đọc “%s”."
-#: builtin/am.c:430
+#: builtin/am.c:426
msgid "could not parse author script"
msgstr "không thể phân tích cú pháp văn lệnh tác giả"
-#: builtin/am.c:507
+#: builtin/am.c:503
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "“%s” bị xóa bởi móc applypatch-msg"
-#: builtin/am.c:548 builtin/notes.c:300
+#: builtin/am.c:544 builtin/notes.c:301
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Dòng đầu vào dị hình: “%s”."
-#: builtin/am.c:585 builtin/notes.c:315
+#: builtin/am.c:581 builtin/notes.c:316
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Gặp lỗi khi sao chép ghi chú (note) từ “%s” tới “%s”"
-#: builtin/am.c:611
+#: builtin/am.c:607
msgid "fseek failed"
msgstr "fseek gặp lỗi"
-#: builtin/am.c:788
+#: builtin/am.c:787
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "không thể phân tích cú pháp “%s”"
-#: builtin/am.c:853
+#: builtin/am.c:852
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr "Chỉ có một sê-ri miếng vá StGIT được áp dụng một lúc"
-#: builtin/am.c:900
+#: builtin/am.c:899
msgid "invalid timestamp"
msgstr "dấu thời gian không hợp lệ"
-#: builtin/am.c:903 builtin/am.c:911
+#: builtin/am.c:902 builtin/am.c:910
msgid "invalid Date line"
msgstr "dòng Ngày tháng không hợp lệ"
-#: builtin/am.c:908
+#: builtin/am.c:907
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "độ lệch múi giờ không hợp lệ"
-#: builtin/am.c:995
+#: builtin/am.c:996
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Dò tìm định dạng miếng vá gặp lỗi."
-#: builtin/am.c:1000 builtin/clone.c:380
+#: builtin/am.c:1001 builtin/clone.c:380
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
-#: builtin/am.c:1004
+#: builtin/am.c:1005
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Gặp lỗi khi chia nhỏ các miếng vá."
-#: builtin/am.c:1136 builtin/commit.c:365
+#: builtin/am.c:1137 builtin/commit.c:366
msgid "unable to write index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu mục lục"
-#: builtin/am.c:1187
+#: builtin/am.c:1188
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "Khi bạn đã phân giải xong trục trặc này, hãy chạy \"%s --continue\"."
-#: builtin/am.c:1188
+#: builtin/am.c:1189
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr ""
"Nếu bạn muốn bỏ qua miếng vá này, hãy chạy lệnh \"%s --skip\" để thay thế."
-#: builtin/am.c:1189
+#: builtin/am.c:1190
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "Để phục hồi lại nhánh gốc và dừng vá, hãy chạy \"%s --abort\"."
-#: builtin/am.c:1327
+#: builtin/am.c:1328
msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
msgstr "Miếng vá trống rỗng. Quá trình chia nhỏ miếng vá có lỗi?"
-#: builtin/am.c:1401 builtin/log.c:1516
+#: builtin/am.c:1402 builtin/log.c:1543
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "dòng thụt lề không hợp lệ: %s"
-#: builtin/am.c:1428
+#: builtin/am.c:1429
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao “%s”"
-#: builtin/am.c:1630
+#: builtin/am.c:1602
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
-#: builtin/am.c:1632
+#: builtin/am.c:1604
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr ""
"Sử dụng thông tin trong bảng mục lục để cấu trúc lại một cây (tree) cơ sở…"
-#: builtin/am.c:1651
+#: builtin/am.c:1623
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -2885,38 +3322,38 @@ msgstr ""
"Bạn đã sửa miếng vá của mình bằng cách thủ công à?\n"
"Nó không thể áp dụng các blob đã được ghi lại trong bảng mục lục của nó."
-#: builtin/am.c:1657
+#: builtin/am.c:1629
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Đang trở lại để vá cơ sở và “hòa trộn 3-đường”…"
-#: builtin/am.c:1672
+#: builtin/am.c:1654
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Gặp lỗi khi trộn vào các thay đổi."
-#: builtin/am.c:1696 builtin/merge.c:636
+#: builtin/am.c:1679 builtin/merge.c:628
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "lệnh git write-tree gặp lỗi khi ghi một cây"
-#: builtin/am.c:1703
+#: builtin/am.c:1686
msgid "applying to an empty history"
msgstr "áp dụng vào một lịch sử trống rỗng"
-#: builtin/am.c:1716 builtin/commit.c:1775 builtin/merge.c:841
-#: builtin/merge.c:866
+#: builtin/am.c:1699 builtin/commit.c:1776 builtin/merge.c:798
+#: builtin/merge.c:823
msgid "failed to write commit object"
msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao"
-#: builtin/am.c:1748 builtin/am.c:1752
+#: builtin/am.c:1731 builtin/am.c:1735
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "không thể phục hồi: %s không tồn tại."
-#: builtin/am.c:1768
+#: builtin/am.c:1751
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
"không thể được tương tác mà không có stdin kết nối với một thiết bị cuối"
-#: builtin/am.c:1773
+#: builtin/am.c:1756
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Thân của lần chuyển giao là:"
@@ -2924,37 +3361,37 @@ msgstr "Thân của lần chuyển giao là:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1783
+#: builtin/am.c:1766
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Áp dụng? đồng ý [y]/khô[n]g/chỉnh sửa [e]/hiển thị miếng [v]á/chấp nhận tất "
"cả [a]: "
-#: builtin/am.c:1833
+#: builtin/am.c:1816
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr "Bảng mục lục bẩn: không thể áp dụng các miếng vá (bẩn: %s)"
-#: builtin/am.c:1868 builtin/am.c:1940
+#: builtin/am.c:1853 builtin/am.c:1925
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Áp dụng: %.*s"
-#: builtin/am.c:1884
+#: builtin/am.c:1869
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Không thay đổi gì cả -- Miếng vá đã được áp dụng rồi."
-#: builtin/am.c:1892
+#: builtin/am.c:1877
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Gặp lỗi khi vá tại %s %.*s"
-#: builtin/am.c:1898
+#: builtin/am.c:1883
#, c-format
msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
msgstr "Bản sao chép của miếng vá mà nó gặp lỗi thì được tìm thấy trong: %s"
-#: builtin/am.c:1943
+#: builtin/am.c:1928
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -2965,7 +3402,7 @@ msgstr ""
"đã sẵn được đưa vào với cùng nội dung thay đổi; bạn có lẽ muốn bỏ qua miếng "
"vá này."
-#: builtin/am.c:1950
+#: builtin/am.c:1935
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"Did you forget to use 'git add'?"
@@ -2973,17 +3410,17 @@ msgstr ""
"Bạn vẫn có những đường dẫn chưa được hòa trộn trong bảng mục lục của mình.\n"
"Bạn đã quên sử dụng lệnh “git add” à?"
-#: builtin/am.c:2058 builtin/am.c:2062 builtin/am.c:2074 builtin/reset.c:308
+#: builtin/am.c:2043 builtin/am.c:2047 builtin/am.c:2059 builtin/reset.c:308
#: builtin/reset.c:316
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "không thể phân tích đối tượng “%s”."
-#: builtin/am.c:2110
+#: builtin/am.c:2095
msgid "failed to clean index"
msgstr "gặp lỗi khi dọn bảng mục lục"
-#: builtin/am.c:2144
+#: builtin/am.c:2129
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -2991,155 +3428,155 @@ msgstr ""
"Bạn có lẽ đã có HEAD đã bị di chuyển đi kể từ lần “am” thất bại cuối cùng.\n"
"Không thể chuyển tới ORIG_HEAD"
-#: builtin/am.c:2205
+#: builtin/am.c:2192
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Giá trị không hợp lệ cho --patch-format: %s"
-#: builtin/am.c:2238
+#: builtin/am.c:2225
msgid "git am [<options>] [(<mbox>|<Maildir>)...]"
msgstr "git am [<các-tùy-chọn>] [(<mbox>|<Maildir>)…]"
-#: builtin/am.c:2239
+#: builtin/am.c:2226
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [<các-tùy-chọn>] (--continue | --skip | --abort)"
-#: builtin/am.c:2245
+#: builtin/am.c:2232
msgid "run interactively"
msgstr "chạy kiểu tương tác"
-#: builtin/am.c:2247
+#: builtin/am.c:2234
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "tùy chọn lịch sử -- không-toán-tử"
-#: builtin/am.c:2249
+#: builtin/am.c:2236
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "cho phép quay trở lại để hòa trộn kiểu “3way” nếu cần"
-#: builtin/am.c:2250 builtin/init-db.c:478 builtin/prune-packed.c:57
-#: builtin/repack.c:171
+#: builtin/am.c:2237 builtin/init-db.c:481 builtin/prune-packed.c:57
+#: builtin/repack.c:172
msgid "be quiet"
msgstr "im lặng"
-#: builtin/am.c:2252
+#: builtin/am.c:2239
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "Thêm dòng Signed-off-by cho ghi chú của lần chuyển giao"
-#: builtin/am.c:2255
+#: builtin/am.c:2242
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "chuyển mã thành utf8 (mặc định)"
-#: builtin/am.c:2257
+#: builtin/am.c:2244
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "chuyển cờ -k cho git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2259
+#: builtin/am.c:2246
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "chuyển cờ -b cho git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2261
+#: builtin/am.c:2248
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "chuyển cờ -m cho git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2263
+#: builtin/am.c:2250
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr "chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit với định dạng mbox"
-#: builtin/am.c:2266
+#: builtin/am.c:2253
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"đừng chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit không phụ thuộc vào am.keepcr"
-#: builtin/am.c:2269
+#: builtin/am.c:2256
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "cắt mọi thứ trước dòng scissors"
-#: builtin/am.c:2270 builtin/apply.c:4546
+#: builtin/am.c:2257 builtin/apply.c:4837
msgid "action"
msgstr "hành động"
-#: builtin/am.c:2271 builtin/am.c:2274 builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280
-#: builtin/am.c:2283 builtin/am.c:2286 builtin/am.c:2289 builtin/am.c:2292
-#: builtin/am.c:2298
+#: builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261 builtin/am.c:2264 builtin/am.c:2267
+#: builtin/am.c:2270 builtin/am.c:2273 builtin/am.c:2276 builtin/am.c:2279
+#: builtin/am.c:2285
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "chuyển nó qua git-apply"
-#: builtin/am.c:2279 builtin/apply.c:4570
+#: builtin/am.c:2266 builtin/apply.c:4861
msgid "root"
msgstr "gốc"
-#: builtin/am.c:2282 builtin/am.c:2285 builtin/apply.c:4508
-#: builtin/apply.c:4511 builtin/clone.c:90 builtin/fetch.c:95
+#: builtin/am.c:2269 builtin/am.c:2272 builtin/apply.c:4799
+#: builtin/apply.c:4802 builtin/clone.c:90 builtin/fetch.c:96
#: builtin/pull.c:179 builtin/submodule--helper.c:277
-#: builtin/submodule--helper.c:404 builtin/submodule--helper.c:485
-#: builtin/submodule--helper.c:488 builtin/submodule--helper.c:767
-#: builtin/submodule--helper.c:770
+#: builtin/submodule--helper.c:402 builtin/submodule--helper.c:482
+#: builtin/submodule--helper.c:485 builtin/submodule--helper.c:823
+#: builtin/submodule--helper.c:826
msgid "path"
msgstr "đường-dẫn"
-#: builtin/am.c:2288 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/fmt-merge-msg.c:669
-#: builtin/grep.c:706 builtin/merge.c:199 builtin/pull.c:134 builtin/pull.c:193
-#: builtin/repack.c:178 builtin/repack.c:182 builtin/show-branch.c:645
+#: builtin/am.c:2275 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/fmt-merge-msg.c:669
+#: builtin/grep.c:706 builtin/merge.c:200 builtin/pull.c:134 builtin/pull.c:193
+#: builtin/repack.c:181 builtin/repack.c:185 builtin/show-branch.c:645
#: builtin/show-ref.c:175 builtin/tag.c:340 parse-options.h:132
#: parse-options.h:134 parse-options.h:244
msgid "n"
msgstr "n"
-#: builtin/am.c:2291 builtin/apply.c:4514
+#: builtin/am.c:2278 builtin/apply.c:4805
msgid "num"
msgstr "số"
-#: builtin/am.c:2294 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
+#: builtin/am.c:2281 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
#: builtin/tag.c:372
msgid "format"
msgstr "định dạng"
-#: builtin/am.c:2295
+#: builtin/am.c:2282
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "định dạng (các) miếng vá theo"
-#: builtin/am.c:2301
+#: builtin/am.c:2288
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "đè lên các lời nhắn lỗi khi xảy ra lỗi vá nghiêm trọng"
-#: builtin/am.c:2303
+#: builtin/am.c:2290
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "tiếp tục áp dụng các miếng vá sau khi giải quyết xung đột"
-#: builtin/am.c:2306
+#: builtin/am.c:2293
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "đồng nghĩa với --continue"
-#: builtin/am.c:2309
+#: builtin/am.c:2296
msgid "skip the current patch"
msgstr "bỏ qua miếng vá hiện hành"
-#: builtin/am.c:2312
+#: builtin/am.c:2299
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr "phục hồi lại nhánh gốc và loại bỏ thao tác vá."
-#: builtin/am.c:2316
+#: builtin/am.c:2303
msgid "lie about committer date"
msgstr "nói dối về ngày chuyển giao"
-#: builtin/am.c:2318
+#: builtin/am.c:2305
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "dùng dấu thời gian hiện tại cho ngày tác giả"
-#: builtin/am.c:2320 builtin/commit.c:1609 builtin/merge.c:228
+#: builtin/am.c:2307 builtin/commit.c:1610 builtin/merge.c:229
#: builtin/pull.c:164 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
msgid "key-id"
msgstr "mã-số-khóa"
-#: builtin/am.c:2321
+#: builtin/am.c:2308
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "lần chuyển giao ký-GPG"
-#: builtin/am.c:2324
+#: builtin/am.c:2311
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(dùng nội bộ cho git-rebase)"
-#: builtin/am.c:2339
+#: builtin/am.c:2326
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -3147,16 +3584,16 @@ msgstr ""
"Tùy chọn -b/--binary đã không dùng từ lâu rồi, và\n"
"nó sẽ được bỏ đi. Xin đừng sử dụng nó thêm nữa."
-#: builtin/am.c:2346
+#: builtin/am.c:2333
msgid "failed to read the index"
msgstr "gặp lỗi đọc bảng mục lục"
-#: builtin/am.c:2361
+#: builtin/am.c:2348
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr "thư mục rebase trước %s không sẵn có nhưng mbox lại đưa ra."
-#: builtin/am.c:2385
+#: builtin/am.c:2372
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -3165,73 +3602,73 @@ msgstr ""
"Tìm thấy thư mục lạc %s.\n"
"Dùng \"git am --abort\" để loại bỏ nó đi."
-#: builtin/am.c:2391
+#: builtin/am.c:2378
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "Thao tác phân giải không được tiến hành, chúng ta không phục hồi lại."
-#: builtin/apply.c:59
+#: builtin/apply.c:122
msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
msgstr "git apply [<các-tùy-chọn>] [<miếng-vá>…]"
-#: builtin/apply.c:111
+#: builtin/apply.c:153
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
-#: builtin/apply.c:126
+#: builtin/apply.c:169
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
-#: builtin/apply.c:818
+#: builtin/apply.c:854
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr ""
"Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
"%s"
-#: builtin/apply.c:827
+#: builtin/apply.c:863
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho đầu vào: %s"
-#: builtin/apply.c:908
+#: builtin/apply.c:947
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
-#: builtin/apply.c:937
+#: builtin/apply.c:984
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff sai - cần /dev/null, nhưng lại nhận được %s trên dòng %d"
-#: builtin/apply.c:942
+#: builtin/apply.c:989
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới không nhất quán trên dòng %d"
-#: builtin/apply.c:943
+#: builtin/apply.c:990
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ không nhất quán trên dòng %d"
-#: builtin/apply.c:949
+#: builtin/apply.c:995
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr "git apply: git-diff sai - cần “/dev/null” trên dòng %d"
-#: builtin/apply.c:1406
+#: builtin/apply.c:1489
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
-#: builtin/apply.c:1463
+#: builtin/apply.c:1550
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
-#: builtin/apply.c:1480
+#: builtin/apply.c:1567
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -3243,76 +3680,76 @@ msgstr[0] ""
"phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
"thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
-#: builtin/apply.c:1646
+#: builtin/apply.c:1743
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
-#: builtin/apply.c:1648
+#: builtin/apply.c:1745
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
-#: builtin/apply.c:1674
+#: builtin/apply.c:1774
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
-#: builtin/apply.c:1710
+#: builtin/apply.c:1810
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
-#: builtin/apply.c:1712
+#: builtin/apply.c:1812
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
-#: builtin/apply.c:1715
+#: builtin/apply.c:1815
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
-#: builtin/apply.c:1861
+#: builtin/apply.c:1962
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
-#: builtin/apply.c:1895
+#: builtin/apply.c:1999
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
-#: builtin/apply.c:2048
+#: builtin/apply.c:2154
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
-#: builtin/apply.c:2138
+#: builtin/apply.c:2244
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
-#: builtin/apply.c:2142
+#: builtin/apply.c:2248
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "không thể mở hay đọc %s"
-#: builtin/apply.c:2775
+#: builtin/apply.c:2901
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
-#: builtin/apply.c:2894
+#: builtin/apply.c:3020
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
-#: builtin/apply.c:2906
+#: builtin/apply.c:3032
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
-#: builtin/apply.c:2912
+#: builtin/apply.c:3038
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -3321,339 +3758,334 @@ msgstr ""
"trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
"%.*s"
-#: builtin/apply.c:2932
+#: builtin/apply.c:3060
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
-#: builtin/apply.c:3033
+#: builtin/apply.c:3163
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
-#: builtin/apply.c:3039
+#: builtin/apply.c:3169
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
"%s)"
-#: builtin/apply.c:3060
+#: builtin/apply.c:3190
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
-#: builtin/apply.c:3184
+#: builtin/apply.c:3314
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "không thể lấy ra %s"
-#: builtin/apply.c:3229 builtin/apply.c:3240 builtin/apply.c:3285
-#, c-format
-msgid "read of %s failed"
-msgstr "đọc %s gặp lỗi"
-
-#: builtin/apply.c:3237
+#: builtin/apply.c:3370
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
-#: builtin/apply.c:3265 builtin/apply.c:3487
+#: builtin/apply.c:3399 builtin/apply.c:3630
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
-#: builtin/apply.c:3346 builtin/apply.c:3501
+#: builtin/apply.c:3482 builtin/apply.c:3644
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
-#: builtin/apply.c:3350 builtin/apply.c:3493 builtin/apply.c:3515
+#: builtin/apply.c:3486 builtin/apply.c:3636 builtin/apply.c:3658
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
-#: builtin/apply.c:3355 builtin/apply.c:3509
+#: builtin/apply.c:3491 builtin/apply.c:3652
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
-#: builtin/apply.c:3457
+#: builtin/apply.c:3597
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
-#: builtin/apply.c:3526
+#: builtin/apply.c:3669
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: sai kiểu"
-#: builtin/apply.c:3528
+#: builtin/apply.c:3671
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
-#: builtin/apply.c:3687 builtin/apply.c:3689
+#: builtin/apply.c:3822 builtin/apply.c:3824
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/apply.c:3744
+#: builtin/apply.c:3879
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
-#: builtin/apply.c:3747
+#: builtin/apply.c:3882
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
-#: builtin/apply.c:3767
+#: builtin/apply.c:3902
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
-#: builtin/apply.c:3772
+#: builtin/apply.c:3907
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
-#: builtin/apply.c:3792
+#: builtin/apply.c:3927
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
-#: builtin/apply.c:3796
+#: builtin/apply.c:3931
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
-#: builtin/apply.c:3810
+#: builtin/apply.c:3945
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
-#: builtin/apply.c:3903 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
+#: builtin/apply.c:4038 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
-#: builtin/apply.c:4046
+#: builtin/apply.c:4182
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
-#: builtin/apply.c:4075
+#: builtin/apply.c:4215
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
-#: builtin/apply.c:4079
+#: builtin/apply.c:4219
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "không thể lấy thống kề về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
-#: builtin/apply.c:4084
+#: builtin/apply.c:4224
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
-#: builtin/apply.c:4087 builtin/apply.c:4195
+#: builtin/apply.c:4227 builtin/apply.c:4340
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
-#: builtin/apply.c:4120
+#: builtin/apply.c:4260
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
-#: builtin/apply.c:4169
+#: builtin/apply.c:4313
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
-#: builtin/apply.c:4256
+#: builtin/apply.c:4403
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
-#: builtin/apply.c:4264
+#: builtin/apply.c:4411
msgid "internal error"
msgstr "lỗi nội bộ"
-#: builtin/apply.c:4267
+#: builtin/apply.c:4414
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
-#: builtin/apply.c:4277
+#: builtin/apply.c:4424
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
-#: builtin/apply.c:4285
+#: builtin/apply.c:4432
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
msgstr "không thể mở %s: %s"
-#: builtin/apply.c:4298
+#: builtin/apply.c:4445
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
-#: builtin/apply.c:4301
+#: builtin/apply.c:4448
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
-#: builtin/apply.c:4387
+#: builtin/apply.c:4537
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "bỏ qua đường dẫn “%s”."
-#: builtin/apply.c:4395
+#: builtin/apply.c:4545
msgid "unrecognized input"
msgstr "không thừa nhận đầu vào"
-#: builtin/apply.c:4406
+#: builtin/apply.c:4556
msgid "unable to read index file"
msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
-#: builtin/apply.c:4509
+#: builtin/apply.c:4701
+msgid "--3way outside a repository"
+msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
+
+#: builtin/apply.c:4709
+msgid "--index outside a repository"
+msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
+
+#: builtin/apply.c:4712
+msgid "--cached outside a repository"
+msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
+
+#: builtin/apply.c:4745
+#, c-format
+msgid "can't open patch '%s'"
+msgstr "không thể mở miếng vá “%s”"
+
+#: builtin/apply.c:4760
+#, c-format
+msgid "squelched %d whitespace error"
+msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
+msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
+
+#: builtin/apply.c:4766 builtin/apply.c:4776
+#, c-format
+msgid "%d line adds whitespace errors."
+msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
+msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
+
+#: builtin/apply.c:4800
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
-#: builtin/apply.c:4512
+#: builtin/apply.c:4803
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
-#: builtin/apply.c:4515
+#: builtin/apply.c:4806
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
-#: builtin/apply.c:4518
+#: builtin/apply.c:4809
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
-#: builtin/apply.c:4520
+#: builtin/apply.c:4811
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr ""
"thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
-#: builtin/apply.c:4524
+#: builtin/apply.c:4815
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr ""
"hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
-#: builtin/apply.c:4526
+#: builtin/apply.c:4817
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
-#: builtin/apply.c:4528
+#: builtin/apply.c:4819
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
-#: builtin/apply.c:4530
+#: builtin/apply.c:4821
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
-#: builtin/apply.c:4532
+#: builtin/apply.c:4823
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
-#: builtin/apply.c:4534
+#: builtin/apply.c:4825
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
-#: builtin/apply.c:4536
+#: builtin/apply.c:4827
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
-#: builtin/apply.c:4538
+#: builtin/apply.c:4829
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
-#: builtin/apply.c:4540
+#: builtin/apply.c:4831
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
-#: builtin/apply.c:4543 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:425
+#: builtin/apply.c:4834 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:426
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
-#: builtin/apply.c:4545
+#: builtin/apply.c:4836
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
-#: builtin/apply.c:4547
+#: builtin/apply.c:4838
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
-#: builtin/apply.c:4550 builtin/apply.c:4553
+#: builtin/apply.c:4841 builtin/apply.c:4844
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi quét nội dung"
-#: builtin/apply.c:4556
+#: builtin/apply.c:4847
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
-#: builtin/apply.c:4558
+#: builtin/apply.c:4849
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
-#: builtin/apply.c:4560
+#: builtin/apply.c:4851
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
-#: builtin/apply.c:4562
+#: builtin/apply.c:4853
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
-#: builtin/apply.c:4565
+#: builtin/apply.c:4856
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr ""
"đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
-#: builtin/apply.c:4568
+#: builtin/apply.c:4859
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
-#: builtin/apply.c:4571
+#: builtin/apply.c:4862
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
-#: builtin/apply.c:4593
-msgid "--3way outside a repository"
-msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
-
-#: builtin/apply.c:4601
-msgid "--index outside a repository"
-msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
-
-#: builtin/apply.c:4604
-msgid "--cached outside a repository"
-msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
-
-#: builtin/apply.c:4623
-#, c-format
-msgid "can't open patch '%s'"
-msgstr "không thể mở miếng vá “%s”"
-
-#: builtin/apply.c:4637
-#, c-format
-msgid "squelched %d whitespace error"
-msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
-msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
-
-#: builtin/apply.c:4643 builtin/apply.c:4653
-#, c-format
-msgid "%d line adds whitespace errors."
-msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
-msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
-
#: builtin/archive.c:17
#, c-format
msgid "could not create archive file '%s'"
@@ -3710,105 +4142,105 @@ msgstr "git blame [<các-tùy-chọn>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <tập-tin>"
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "<rev-opts> được mô tả trong tài liệu git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:1782
+#: builtin/blame.c:1781
msgid "Blaming lines"
msgstr "Các dòng blame"
-#: builtin/blame.c:2531
+#: builtin/blame.c:2536
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Hiển thị các mục “blame” như là chúng ta thấy chúng, tăng dần"
-#: builtin/blame.c:2532
+#: builtin/blame.c:2537
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Hiển thị SHA-1 trắng cho những lần chuyển giao biên giới (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:2533
+#: builtin/blame.c:2538
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr "Không coi các lần chuyển giao gốc là giới hạn (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:2534
+#: builtin/blame.c:2539
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Hiển thị thống kê công sức làm việc"
-#: builtin/blame.c:2535
+#: builtin/blame.c:2540
msgid "Force progress reporting"
msgstr "Ép buộc báo cáo tiến triển công việc"
-#: builtin/blame.c:2536
+#: builtin/blame.c:2541
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Hiển thị kết xuất điểm số có các mục tin “blame”"
-#: builtin/blame.c:2537
+#: builtin/blame.c:2542
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr "Hiển thị tên tập tin gốc (Mặc định: auto)"
-#: builtin/blame.c:2538
+#: builtin/blame.c:2543
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr "Hiển thị số dòng gốc (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:2539
+#: builtin/blame.c:2544
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Hiển thị ở định dạng đã thiết kế cho sự tiêu dùng bằng máy"
-#: builtin/blame.c:2540
+#: builtin/blame.c:2545
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr "Hiển thị định dạng “porcelain” với thông tin chuyển giao mỗi dòng"
-#: builtin/blame.c:2541
+#: builtin/blame.c:2546
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr "Dùng cùng chế độ xuất ra với git-annotate (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:2542
+#: builtin/blame.c:2547
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Hiển thị dấu vết thời gian dạng thô (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:2543
+#: builtin/blame.c:2548
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Hiển thị SHA1 của lần chuyển giao dạng dài (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:2544
+#: builtin/blame.c:2549
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Không hiển thị tên tác giả và dấu vết thời gian (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:2545
+#: builtin/blame.c:2550
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr "Hiển thị thư điện tử của tác giả thay vì tên (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:2546
+#: builtin/blame.c:2551
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Bỏ qua các khác biệt do khoảng trắng gây ra"
-#: builtin/blame.c:2547
+#: builtin/blame.c:2552
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Tiêu thụ thêm năng tài nguyên máy móc để tìm kiếm tốt hơn nữa"
-#: builtin/blame.c:2548
+#: builtin/blame.c:2553
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr ""
"Sử dụng điểm xét duyệt (revision) từ <tập tin> thay vì gọi “git-rev-list”"
-#: builtin/blame.c:2549
+#: builtin/blame.c:2554
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Sử dụng nội dung của <tập tin> như là ảnh cuối cùng"
-#: builtin/blame.c:2550 builtin/blame.c:2551
+#: builtin/blame.c:2555 builtin/blame.c:2556
msgid "score"
msgstr "điểm số"
-#: builtin/blame.c:2550
+#: builtin/blame.c:2555
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr "Tìm các bản sao chép dòng trong và ngang qua tập tin"
-#: builtin/blame.c:2551
+#: builtin/blame.c:2556
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr "Tìm các di chuyển dòng trong và ngang qua tập tin"
-#: builtin/blame.c:2552
+#: builtin/blame.c:2557
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:2552
+#: builtin/blame.c:2557
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr "Xử lý chỉ dòng vùng n,m, tính từ 1"
@@ -3818,7 +4250,7 @@ msgstr "Xử lý chỉ dòng vùng n,m, tính từ 1"
#. takes 22 places, is the longest among various forms of
#. relative timestamps, but your language may need more or
#. fewer display columns.
-#: builtin/blame.c:2641
+#: builtin/blame.c:2649
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "4 năm, 11 tháng trước"
@@ -3921,118 +4353,125 @@ msgstr "Đã xóa nhánh theo dõi máy chủ \"%s\" (từng là %s).\n"
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Nhánh “%s” đã bị xóa (từng là %s)\n"
-#: builtin/branch.c:309
+#: builtin/branch.c:312
#, c-format
msgid "[%s: gone]"
msgstr "[%s: đã ra đi]"
-#: builtin/branch.c:314
+#: builtin/branch.c:317
#, c-format
msgid "[%s]"
msgstr "[%s]"
-#: builtin/branch.c:319
+#: builtin/branch.c:322
#, c-format
msgid "[%s: behind %d]"
msgstr "[%s: đứng sau %d]"
-#: builtin/branch.c:321
+#: builtin/branch.c:324
#, c-format
msgid "[behind %d]"
msgstr "[đằng sau %d]"
-#: builtin/branch.c:325
+#: builtin/branch.c:328
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d]"
msgstr "[%s: phía trước %d]"
-#: builtin/branch.c:327
+#: builtin/branch.c:330
#, c-format
msgid "[ahead %d]"
msgstr "[phía trước %d]"
-#: builtin/branch.c:330
+#: builtin/branch.c:333
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
msgstr "[%s: trước %d, sau %d]"
-#: builtin/branch.c:333
+#: builtin/branch.c:336
#, c-format
msgid "[ahead %d, behind %d]"
msgstr "[trước %d, sau %d]"
-#: builtin/branch.c:346
+#: builtin/branch.c:349
msgid " **** invalid ref ****"
msgstr " **** tham chiếu không hợp lệ ****"
-#: builtin/branch.c:372
+#: builtin/branch.c:375
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(không nhánh, đang cải tổ %s)"
-#: builtin/branch.c:375
+#: builtin/branch.c:378
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(không nhánh, di chuyển nửa bước được bắt đầu tại %s)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches
#. "HEAD detached at " in wt-status.c
-#: builtin/branch.c:381
+#: builtin/branch.c:384
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(HEAD được tách rời tại %s)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches
#. "HEAD detached from " in wt-status.c
-#: builtin/branch.c:386
+#: builtin/branch.c:389
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "(HEAD được tách rời từ %s)"
-#: builtin/branch.c:390
+#: builtin/branch.c:393
msgid "(no branch)"
msgstr "(không nhánh)"
-#: builtin/branch.c:541
+#: builtin/branch.c:544
#, c-format
msgid "Branch %s is being rebased at %s"
msgstr "Nhánh %s đang được cải tổ lại tại %s"
-#: builtin/branch.c:545
+#: builtin/branch.c:548
#, c-format
msgid "Branch %s is being bisected at %s"
msgstr "Nhánh %s đang được di chuyển phân đôi (bisect) tại %s"
-#: builtin/branch.c:560
+#: builtin/branch.c:563
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr "không thể đổi tên nhánh hiện hành trong khi nó chẳng ở đâu cả."
-#: builtin/branch.c:570
+#: builtin/branch.c:573
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Tên nhánh không hợp lệ: “%s”"
-#: builtin/branch.c:587
+#: builtin/branch.c:590
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Gặp lỗi khi đổi tên nhánh"
-#: builtin/branch.c:591
+#: builtin/branch.c:594
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "Đã đổi tên nhánh khuyết danh “%s” đi"
-#: builtin/branch.c:594
+#: builtin/branch.c:597
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Nhánh bị đổi tên thành %s, nhưng HEAD lại không được cập nhật!"
-#: builtin/branch.c:601
+#: builtin/branch.c:604
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Nhánh bị đổi tên, nhưng cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
-#: builtin/branch.c:623
-msgid "could not write branch description template"
-msgstr "không thể ghi mẫu mô tả nhánh"
+#: builtin/branch.c:620
+#, c-format
+msgid ""
+"Please edit the description for the branch\n"
+" %s\n"
+"Lines starting with '%c' will be stripped.\n"
+msgstr ""
+"Viết các ghi chú cho nhánh:\n"
+" %s\n"
+"Những dòng được bắt đầu bằng “%c” sẽ được cắt bỏ.\n"
#: builtin/branch.c:651
msgid "Generic options"
@@ -4134,8 +4573,8 @@ msgstr "khóa"
msgid "field name to sort on"
msgstr "tên trường cần sắp xếp"
-#: builtin/branch.c:686 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:401
-#: builtin/notes.c:404 builtin/notes.c:564 builtin/notes.c:567
+#: builtin/branch.c:686 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:402
+#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:565 builtin/notes.c:568
#: builtin/tag.c:369
msgid "object"
msgstr "đối tượng"
@@ -4260,7 +4699,7 @@ msgstr "Cần một kho chứa để có thể tạo một bundle."
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "Cần một kho chứa để có thể giải nén một bundle."
-#: builtin/cat-file.c:428
+#: builtin/cat-file.c:443
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type]|-s [--allow-unknown-type]|-e|-p|"
"<type>|--textconv) <object>"
@@ -4268,56 +4707,56 @@ msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type]|-s [--allow-unknown-type]|-e|-p|"
"<kiểu>|--textconv) <đối_tượng>"
-#: builtin/cat-file.c:429
+#: builtin/cat-file.c:444
msgid "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks]"
msgstr "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks]"
-#: builtin/cat-file.c:466
+#: builtin/cat-file.c:481
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr "<kiểu> là một trong số: blob, tree, commit hoặc tag"
-#: builtin/cat-file.c:467
+#: builtin/cat-file.c:482
msgid "show object type"
msgstr "hiển thị kiểu đối tượng"
-#: builtin/cat-file.c:468
+#: builtin/cat-file.c:483
msgid "show object size"
msgstr "hiển thị kích thước đối tượng"
-#: builtin/cat-file.c:470
+#: builtin/cat-file.c:485
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "thoát với 0 khi không có lỗi"
-#: builtin/cat-file.c:471
+#: builtin/cat-file.c:486
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "in nội dung đối tượng dạng dễ đọc"
-#: builtin/cat-file.c:473
+#: builtin/cat-file.c:488
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr "với đối tượng blob, chạy lệnh textconv trên nội dung của đối tượng"
-#: builtin/cat-file.c:475
+#: builtin/cat-file.c:490
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "cho phép -s và -t để làm việc với các đối tượng sai/hỏng"
-#: builtin/cat-file.c:476
+#: builtin/cat-file.c:491
msgid "buffer --batch output"
msgstr "đệm kết xuất --batch"
-#: builtin/cat-file.c:478
+#: builtin/cat-file.c:493
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"hiển thị thông tin và nội dung của các đối tượng lấy từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/cat-file.c:481
+#: builtin/cat-file.c:496
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "hiển thị các thông tin về đối tượng fed từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/cat-file.c:484
+#: builtin/cat-file.c:499
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr "theo liên kết mềm trong-cây (được dùng với --batch hay --batch-check)"
-#: builtin/cat-file.c:486
+#: builtin/cat-file.c:501
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "hiển thị mọi đối tượng với --batch hay --batch-check"
@@ -4345,7 +4784,7 @@ msgstr "đọc tên tập tin từ đầu vào tiêu chuẩn"
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "chấm dứt các bản ghi vào và ra bằng ký tự NULL"
-#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1135 builtin/gc.c:325
+#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1137 builtin/gc.c:325
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "chặn các báo cáo tiến trình hoạt động"
@@ -4436,9 +4875,9 @@ msgid "write the content to temporary files"
msgstr "ghi nội dung vào tập tin tạm"
#: builtin/checkout-index.c:174 builtin/column.c:30
-#: builtin/submodule--helper.c:491 builtin/submodule--helper.c:494
-#: builtin/submodule--helper.c:497 builtin/submodule--helper.c:500
-#: builtin/submodule--helper.c:774
+#: builtin/submodule--helper.c:488 builtin/submodule--helper.c:491
+#: builtin/submodule--helper.c:494 builtin/submodule--helper.c:497
+#: builtin/submodule--helper.c:830 builtin/worktree.c:469
msgid "string"
msgstr "chuỗi"
@@ -4505,10 +4944,6 @@ msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Không thể cập nhật các đường dẫn và chuyển đến nhánh “%s” cùng một lúc."
-#: builtin/checkout.c:279 builtin/checkout.c:473
-msgid "corrupt index file"
-msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
-
#: builtin/checkout.c:339 builtin/checkout.c:346
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
@@ -4518,50 +4953,50 @@ msgstr "đường dẫn “%s” không được hòa trộn"
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "bạn cần phải giải quyết bảng mục lục hiện tại của bạn trước đã"
-#: builtin/checkout.c:622
+#: builtin/checkout.c:625
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Không thể thực hiện reflog cho “%s”: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:660
+#: builtin/checkout.c:663
msgid "HEAD is now at"
msgstr "HEAD hiện giờ tại"
-#: builtin/checkout.c:664 builtin/clone.c:661
+#: builtin/checkout.c:667 builtin/clone.c:661
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "không thể cập nhật HEAD"
-#: builtin/checkout.c:668
+#: builtin/checkout.c:671
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Đặt lại nhánh “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:671
+#: builtin/checkout.c:674
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Đã sẵn sàng trên “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:675
+#: builtin/checkout.c:678
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Đã chuyển tới và đặt lại nhánh “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:677 builtin/checkout.c:1067
+#: builtin/checkout.c:680 builtin/checkout.c:1069
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Đã chuyển đến nhánh mới “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:679
+#: builtin/checkout.c:682
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Đã chuyển đến nhánh “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:731
+#: builtin/checkout.c:733
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr " … và nhiều hơn %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:737
+#: builtin/checkout.c:739
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -4580,7 +5015,7 @@ msgstr[0] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:756
+#: builtin/checkout.c:758
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -4601,152 +5036,152 @@ msgstr[0] ""
" git branch <tên_nhánh_mới> %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:792
+#: builtin/checkout.c:794
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "lỗi nội bộ trong khi di chuyển qua các điểm xét duyệt"
-#: builtin/checkout.c:796
+#: builtin/checkout.c:798
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Vị trí trước kia của HEAD là"
-#: builtin/checkout.c:823 builtin/checkout.c:1062
+#: builtin/checkout.c:825 builtin/checkout.c:1064
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "Bạn tại nhánh mà nó chưa hề được sinh ra"
-#: builtin/checkout.c:968
+#: builtin/checkout.c:970
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "chỉ cần một tham chiếu, nhưng lại đưa ra %d."
-#: builtin/checkout.c:1008 builtin/worktree.c:212
+#: builtin/checkout.c:1010 builtin/worktree.c:214
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "tham chiếu không hợp lệ: %s"
-#: builtin/checkout.c:1037
+#: builtin/checkout.c:1039
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "tham chiếu không phải là một cây:%s"
-#: builtin/checkout.c:1076
+#: builtin/checkout.c:1078
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "các đường dẫn không thể dùng cùng với các nhánh chuyển"
-#: builtin/checkout.c:1079 builtin/checkout.c:1083
+#: builtin/checkout.c:1081 builtin/checkout.c:1085
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "“%s” không thể được sử dụng với các nhánh chuyển"
-#: builtin/checkout.c:1087 builtin/checkout.c:1090 builtin/checkout.c:1095
-#: builtin/checkout.c:1098
+#: builtin/checkout.c:1089 builtin/checkout.c:1092 builtin/checkout.c:1097
+#: builtin/checkout.c:1100
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "“%s” không thể được dùng với “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1103
+#: builtin/checkout.c:1105
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr "Không thể chuyển nhánh đến một thứ không phải là lần chuyển giao “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1136 builtin/checkout.c:1138 builtin/clone.c:88
-#: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:323
-#: builtin/worktree.c:325
+#: builtin/checkout.c:1138 builtin/checkout.c:1140 builtin/clone.c:88
+#: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:324
+#: builtin/worktree.c:326
msgid "branch"
msgstr "nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1137
+#: builtin/checkout.c:1139
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "tạo và checkout một nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1139
+#: builtin/checkout.c:1141
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "tạo/đặt_lại và checkout một nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1140
+#: builtin/checkout.c:1142
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "tạo reflog cho nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1141
-msgid "detach the HEAD at named commit"
-msgstr "rời bỏ HEAD tại lần chuyển giao danh nghĩa"
+#: builtin/checkout.c:1143 builtin/worktree.c:328
+msgid "detach HEAD at named commit"
+msgstr "rời bỏ HEAD tại lần chuyển giao theo tên"
-#: builtin/checkout.c:1142
+#: builtin/checkout.c:1144
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "đặt thông tin thượng nguồn cho nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1144
+#: builtin/checkout.c:1146
msgid "new-branch"
msgstr "nhánh-mới"
-#: builtin/checkout.c:1144
+#: builtin/checkout.c:1146
msgid "new unparented branch"
msgstr "nhánh không cha mới"
-#: builtin/checkout.c:1145
+#: builtin/checkout.c:1147
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr ""
"lấy ra (checkout) phiên bản của chúng ta cho các tập tin chưa được hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:1147
+#: builtin/checkout.c:1149
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr ""
"lấy ra (checkout) phiên bản của chúng họ cho các tập tin chưa được hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:1149
+#: builtin/checkout.c:1151
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "ép buộc lấy ra (bỏ đi những thay đổi nội bộ)"
-#: builtin/checkout.c:1150
+#: builtin/checkout.c:1152
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "thực hiện hòa trộn kiểu 3-way với nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1151 builtin/merge.c:230
+#: builtin/checkout.c:1153 builtin/merge.c:231
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "cập nhật các tập tin bị bỏ qua (mặc định)"
-#: builtin/checkout.c:1152 builtin/log.c:1432 parse-options.h:250
+#: builtin/checkout.c:1154 builtin/log.c:1459 parse-options.h:250
msgid "style"
msgstr "kiểu"
-#: builtin/checkout.c:1153
+#: builtin/checkout.c:1155
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "xung đột kiểu (hòa trộn hoặc diff3)"
-#: builtin/checkout.c:1156
+#: builtin/checkout.c:1158
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "không giới hạn đặc tả đường dẫn thành chỉ các mục thưa thớt"
-#: builtin/checkout.c:1158
+#: builtin/checkout.c:1160
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
msgstr "gợi ý thứ hai \"git checkout <không-nhánh-nào-như-vậy>\""
-#: builtin/checkout.c:1160
+#: builtin/checkout.c:1162
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "không kiểm tra nếu cây làm việc khác đang giữ tham chiếu đã cho"
-#: builtin/checkout.c:1161 builtin/clone.c:60 builtin/fetch.c:116
-#: builtin/merge.c:227 builtin/pull.c:116 builtin/push.c:526
+#: builtin/checkout.c:1163 builtin/clone.c:60 builtin/fetch.c:117
+#: builtin/merge.c:228 builtin/pull.c:116 builtin/push.c:536
#: builtin/send-pack.c:168
msgid "force progress reporting"
msgstr "ép buộc báo cáo tiến triển công việc"
-#: builtin/checkout.c:1192
+#: builtin/checkout.c:1194
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Các tùy chọn -b, -B và --orphan loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/checkout.c:1209
+#: builtin/checkout.c:1211
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "--track cần tên một nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1214
+#: builtin/checkout.c:1216
msgid "Missing branch name; try -b"
msgstr "Thiếu tên nhánh; hãy thử -b"
-#: builtin/checkout.c:1250
+#: builtin/checkout.c:1252
msgid "invalid path specification"
msgstr "đường dẫn đã cho không hợp lệ"
-#: builtin/checkout.c:1257
+#: builtin/checkout.c:1259
#, c-format
msgid ""
"Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
@@ -4756,12 +5191,12 @@ msgstr ""
"Bạn đã có ý định checkout “%s” cái mà không thể được phân giải như là lần "
"chuyển giao?"
-#: builtin/checkout.c:1262
+#: builtin/checkout.c:1264
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: --detach không nhận một đối số đường dẫn “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1266
+#: builtin/checkout.c:1268
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -4913,7 +5348,7 @@ msgid "remove whole directories"
msgstr "gỡ bỏ toàn bộ thư mục"
#: builtin/clean.c:875 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:724
-#: builtin/ls-files.c:456 builtin/name-rev.c:314 builtin/show-ref.c:182
+#: builtin/ls-files.c:457 builtin/name-rev.c:314 builtin/show-ref.c:182
msgid "pattern"
msgstr "mẫu"
@@ -4957,7 +5392,7 @@ msgstr "git clone [<các-tùy-chọn>] [--] <kho> [<t.mục>]"
msgid "don't create a checkout"
msgstr "không tạo một checkout"
-#: builtin/clone.c:63 builtin/clone.c:65 builtin/init-db.c:473
+#: builtin/clone.c:63 builtin/clone.c:65 builtin/init-db.c:476
msgid "create a bare repository"
msgstr "tạo kho thuần"
@@ -4985,16 +5420,16 @@ msgstr "khởi tạo mô-đun-con trong bản sao"
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "số lượng mô-đun-con được nhân bản đồng thời"
-#: builtin/clone.c:80 builtin/init-db.c:470
+#: builtin/clone.c:80 builtin/init-db.c:473
msgid "template-directory"
msgstr "thư-mục-mẫu"
-#: builtin/clone.c:81 builtin/init-db.c:471
+#: builtin/clone.c:81 builtin/init-db.c:474
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "thư mục mà tại đó các mẫu sẽ được dùng"
-#: builtin/clone.c:83 builtin/submodule--helper.c:498
-#: builtin/submodule--helper.c:777
+#: builtin/clone.c:83 builtin/submodule--helper.c:495
+#: builtin/submodule--helper.c:833
msgid "reference repository"
msgstr "kho tham chiếu"
@@ -5018,7 +5453,7 @@ msgstr "lấy ra <nhánh> thay cho HEAD của máy chủ"
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "đường dẫn đến git-upload-pack trên máy chủ"
-#: builtin/clone.c:92 builtin/fetch.c:117 builtin/grep.c:667 builtin/pull.c:201
+#: builtin/clone.c:92 builtin/fetch.c:118 builtin/grep.c:667 builtin/pull.c:201
msgid "depth"
msgstr "độ-sâu"
@@ -5034,11 +5469,11 @@ msgstr "chỉ nhân bản một nhánh, HEAD hoặc --branch"
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "mọi mô-đun-con nhân bản sẽ là shallow (nông)"
-#: builtin/clone.c:98 builtin/init-db.c:479
+#: builtin/clone.c:98 builtin/init-db.c:482
msgid "gitdir"
msgstr "gitdir"
-#: builtin/clone.c:99 builtin/init-db.c:480
+#: builtin/clone.c:99 builtin/init-db.c:483
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "không dùng chung thư mục dành riêng cho git và thư mục làm việc"
@@ -5050,11 +5485,11 @@ msgstr "khóa=giá_trị"
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "đặt cấu hình bên trong một kho chứa mới"
-#: builtin/clone.c:102 builtin/fetch.c:131 builtin/push.c:536
+#: builtin/clone.c:102 builtin/fetch.c:132 builtin/push.c:547
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "chỉ dùng địa chỉ IPv4"
-#: builtin/clone.c:104 builtin/fetch.c:133 builtin/push.c:538
+#: builtin/clone.c:104 builtin/fetch.c:134 builtin/push.c:549
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "chỉ dùng địa chỉ IPv6"
@@ -5086,6 +5521,11 @@ msgstr "kho tham chiếu “%s” là nông"
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "kho tham chiếu “%s” bị cấy ghép"
+#: builtin/clone.c:376
+#, c-format
+msgid "failed to open '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”"
+
#: builtin/clone.c:384
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
@@ -5106,7 +5546,7 @@ msgstr "gặp lỗi khi tạo được liên kết mềm %s"
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi sao chép tập tin và “%s”"
-#: builtin/clone.c:449 builtin/clone.c:633
+#: builtin/clone.c:449
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "hoàn tất.\n"
@@ -5126,12 +5566,7 @@ msgstr ""
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr "Không tìm thấy nhánh máy chủ %s để nhân bản (clone)."
-#: builtin/clone.c:628
-#, c-format
-msgid "Checking connectivity... "
-msgstr "Đang kiểm tra kết nối… "
-
-#: builtin/clone.c:631
+#: builtin/clone.c:633
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "máy chủ đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết"
@@ -5148,99 +5583,99 @@ msgstr "refers HEAD máy chủ chỉ đến ref không tồn tại, không th
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "không thể lấy ra (checkout) cây làm việc"
-#: builtin/clone.c:767
+#: builtin/clone.c:766
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "không thể ghi các tham số vào tập tin cấu hình"
-#: builtin/clone.c:830
+#: builtin/clone.c:829
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "không thể đóng gói để dọn dẹp"
-#: builtin/clone.c:832
+#: builtin/clone.c:831
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "không thể bỏ liên kết tập tin thay thế tạm thời"
-#: builtin/clone.c:864 builtin/receive-pack.c:1731
+#: builtin/clone.c:863 builtin/receive-pack.c:1857
msgid "Too many arguments."
msgstr "Có quá nhiều đối số."
-#: builtin/clone.c:868
+#: builtin/clone.c:867
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Bạn phải chỉ định một kho để mà nhân bản (clone)."
-#: builtin/clone.c:879
+#: builtin/clone.c:878
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "tùy chọn --bare và --origin %s xung khắc nhau."
-#: builtin/clone.c:882
+#: builtin/clone.c:881
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "tùy chọn --bare và --separate-git-dir xung khắc nhau."
-#: builtin/clone.c:895
+#: builtin/clone.c:894
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "kho chứa “%s” chưa tồn tại"
-#: builtin/clone.c:901 builtin/fetch.c:1174
+#: builtin/clone.c:900 builtin/fetch.c:1293
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "độ sâu %s không phải là một số nguyên dương"
-#: builtin/clone.c:911
+#: builtin/clone.c:910
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "đường dẫn đích “%s” đã có từ trước và không phải là một thư mục rỗng."
-#: builtin/clone.c:921
+#: builtin/clone.c:920
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "cây làm việc “%s” đã sẵn tồn tại rồi."
-#: builtin/clone.c:936 builtin/clone.c:947 builtin/submodule--helper.c:547
-#: builtin/worktree.c:220 builtin/worktree.c:247
+#: builtin/clone.c:935 builtin/clone.c:946 builtin/submodule--helper.c:544
+#: builtin/worktree.c:222 builtin/worktree.c:249
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
-#: builtin/clone.c:939
+#: builtin/clone.c:938
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "không thể tạo cây thư mục làm việc dir “%s”"
-#: builtin/clone.c:957
+#: builtin/clone.c:956
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Đang nhân bản thành kho chứa bare “%s”…\n"
-#: builtin/clone.c:959
+#: builtin/clone.c:958
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Đang nhân bản thành “%s”…\n"
-#: builtin/clone.c:998
+#: builtin/clone.c:997
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr "--depth bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
-#: builtin/clone.c:1001
+#: builtin/clone.c:1000
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "kho nguồn là nông, nên bỏ qua --local"
-#: builtin/clone.c:1006
+#: builtin/clone.c:1005
msgid "--local is ignored"
msgstr "--local bị lờ đi"
-#: builtin/clone.c:1010
+#: builtin/clone.c:1009
#, c-format
msgid "Don't know how to clone %s"
msgstr "Không biết làm cách nào để nhân bản (clone) %s"
-#: builtin/clone.c:1059 builtin/clone.c:1067
+#: builtin/clone.c:1058 builtin/clone.c:1066
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Nhánh máy chủ %s không tìm thấy trong thượng nguồn %s"
-#: builtin/clone.c:1070
+#: builtin/clone.c:1069
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Bạn hình như là đã nhân bản một kho trống rỗng."
@@ -5391,68 +5826,68 @@ msgstr ""
"Thế thì \"git cherry-pick --continue\" sẽ phục hồi lại việc cherry-pick\n"
"những lần chuyển giao còn lại.\n"
-#: builtin/commit.c:307
+#: builtin/commit.c:308
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "gặp lỗi khi tháo dỡ HEAD đối tượng cây"
-#: builtin/commit.c:348
+#: builtin/commit.c:349
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "không thể tạo bảng mục lục tạm thời"
-#: builtin/commit.c:354
+#: builtin/commit.c:355
msgid "interactive add failed"
msgstr "gặp lỗi khi thêm bằng cách tương"
-#: builtin/commit.c:367
+#: builtin/commit.c:368
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "không thể cập nhật bảng mục lục tạm thời"
-#: builtin/commit.c:369
+#: builtin/commit.c:370
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Gặp lỗi khi cập nhật cây bộ nhớ đệm"
-#: builtin/commit.c:393 builtin/commit.c:416 builtin/commit.c:465
+#: builtin/commit.c:394 builtin/commit.c:417 builtin/commit.c:466
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới (new_index)"
-#: builtin/commit.c:447
+#: builtin/commit.c:448
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr ""
"không thể thực hiện việc chuyển giao cục bộ trong khi đang được hòa trộn."
-#: builtin/commit.c:449
+#: builtin/commit.c:450
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr ""
"không thể thực hiện việc chuyển giao bộ phận trong khi đang cherry-pick."
-#: builtin/commit.c:458
+#: builtin/commit.c:459
msgid "cannot read the index"
msgstr "không đọc được bảng mục lục"
-#: builtin/commit.c:477
+#: builtin/commit.c:478
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục tạm thời"
-#: builtin/commit.c:582
+#: builtin/commit.c:583
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "lần chuyển giao “%s” thiếu phần tác giả ở đầu"
-#: builtin/commit.c:584
+#: builtin/commit.c:585
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "lần chuyển giao “%s” có phần tác giả ở đầu dị dạng"
-#: builtin/commit.c:603
+#: builtin/commit.c:604
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "đối số cho --author bị dị hình"
-#: builtin/commit.c:611
+#: builtin/commit.c:612
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "ngày tháng không hợp lệ: %s"
-#: builtin/commit.c:655
+#: builtin/commit.c:656
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -5460,38 +5895,38 @@ msgstr ""
"không thể chọn một ký tự ghi chú cái mà không được dùng\n"
"trong phần ghi chú hiện tại"
-#: builtin/commit.c:692 builtin/commit.c:725 builtin/commit.c:1091
+#: builtin/commit.c:693 builtin/commit.c:726 builtin/commit.c:1092
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "không thể tìm kiếm commit (lần chuyển giao) %s"
-#: builtin/commit.c:704 builtin/shortlog.c:285
+#: builtin/commit.c:705 builtin/shortlog.c:286
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(đang đọc thông điệp nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn)\n"
-#: builtin/commit.c:706
+#: builtin/commit.c:707
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "không thể đọc nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/commit.c:710
+#: builtin/commit.c:711
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "không đọc được tệp nhật ký “%s”"
-#: builtin/commit.c:737 builtin/commit.c:745
+#: builtin/commit.c:738 builtin/commit.c:746
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "không thể đọc SQUASH_MSG"
-#: builtin/commit.c:742
+#: builtin/commit.c:743
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "không thể đọc MERGE_MSG"
-#: builtin/commit.c:796
+#: builtin/commit.c:797
msgid "could not write commit template"
msgstr "không thể ghi mẫu chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:814
+#: builtin/commit.c:815
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -5506,7 +5941,7 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"và thử lại.\n"
-#: builtin/commit.c:819
+#: builtin/commit.c:820
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -5521,7 +5956,7 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"và thử lại.\n"
-#: builtin/commit.c:832
+#: builtin/commit.c:833
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -5532,7 +5967,7 @@ msgstr ""
"bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua, nếu phần chú thích rỗng sẽ hủy bỏ lần "
"chuyển giao.\n"
-#: builtin/commit.c:839
+#: builtin/commit.c:840
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -5544,157 +5979,157 @@ msgstr ""
"bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua; bạn có thể xóa chúng đi nếu muốn thế.\n"
"Phần chú thích này nếu trống rỗng sẽ hủy bỏ lần chuyển giao.\n"
-#: builtin/commit.c:859
+#: builtin/commit.c:860
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sTác giả: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:867
+#: builtin/commit.c:868
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sNgày tháng: %s"
-#: builtin/commit.c:874
+#: builtin/commit.c:875
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sNgười chuyển giao: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:892
+#: builtin/commit.c:893
msgid "Cannot read index"
msgstr "Không đọc được bảng mục lục"
-#: builtin/commit.c:949
+#: builtin/commit.c:950
msgid "Error building trees"
msgstr "Gặp lỗi khi xây dựng cây"
-#: builtin/commit.c:964 builtin/tag.c:266
+#: builtin/commit.c:965 builtin/tag.c:266
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Xin hãy cung cấp lời chú giải hoặc là dùng tùy chọn -m hoặc là -F.\n"
-#: builtin/commit.c:1066
+#: builtin/commit.c:1067
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"--author “%s” không phải là “Họ và tên <thư điện tửl>” và không khớp bất kỳ "
"tác giả nào sẵn có"
-#: builtin/commit.c:1081 builtin/commit.c:1321
+#: builtin/commit.c:1082 builtin/commit.c:1322
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Chế độ cho các tập tin chưa được theo dõi không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/commit.c:1118
+#: builtin/commit.c:1119
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "hai tùy chọn -long và -z không tương thích với nhau"
-#: builtin/commit.c:1148
+#: builtin/commit.c:1149
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Sử dụng cả hai tùy chọn --reset-author và --author không hợp lý"
-#: builtin/commit.c:1157
+#: builtin/commit.c:1158
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Không có gì để mà “tu bổ” cả."
-#: builtin/commit.c:1160
+#: builtin/commit.c:1161
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr ""
"Bạn đang ở giữa của quá trình hòa trộn -- không thể thực hiện việc “tu bổ”."
-#: builtin/commit.c:1162
+#: builtin/commit.c:1163
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr ""
"Bạn đang ở giữa của quá trình cherry-pick -- không thể thực hiện việc “tu "
"bổ”."
-#: builtin/commit.c:1165
+#: builtin/commit.c:1166
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Các tùy chọn --squash và --fixup không thể sử dụng cùng với nhau"
-#: builtin/commit.c:1175
+#: builtin/commit.c:1176
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr ""
"Chỉ được dùng một trong số tùy chọn trong số các tùy chọn -c/-C/-F/--fixup"
-#: builtin/commit.c:1177
+#: builtin/commit.c:1178
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
msgstr "Tùy chọn -m không thể được tổ hợp cùng với -c/-C/-F/--fixup."
-#: builtin/commit.c:1185
+#: builtin/commit.c:1186
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"--reset-author chỉ có thể được sử dụng với tùy chọn -C, -c hay --amend."
-#: builtin/commit.c:1202
+#: builtin/commit.c:1203
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Chỉ một trong các tùy chọn --include/--only/--all/--interactive/--patch được "
"sử dụng."
-#: builtin/commit.c:1204
+#: builtin/commit.c:1205
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Không đường dẫn với các tùy chọn --include/--only không hợp lý."
-#: builtin/commit.c:1206
+#: builtin/commit.c:1207
msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
msgstr "Giỏi… “tu bổ” cái cuối với bảng mục lục bẩn."
-#: builtin/commit.c:1208
+#: builtin/commit.c:1209
msgid "Explicit paths specified without -i or -o; assuming --only paths..."
msgstr ""
"Những đường dẫn rõ ràng được chỉ ra không có tùy chọn -i cũng không -o; coi "
"là --only những đường dẫn"
-#: builtin/commit.c:1220 builtin/tag.c:474
+#: builtin/commit.c:1221 builtin/tag.c:474
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Chế độ dọn dẹp không hợp lệ %s"
-#: builtin/commit.c:1225
+#: builtin/commit.c:1226
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "Các đường dẫn với tùy chọn -a không hợp lý."
-#: builtin/commit.c:1335 builtin/commit.c:1621
+#: builtin/commit.c:1336 builtin/commit.c:1622
msgid "show status concisely"
msgstr "hiển thị trạng thái ở dạng súc tích"
-#: builtin/commit.c:1337 builtin/commit.c:1623
+#: builtin/commit.c:1338 builtin/commit.c:1624
msgid "show branch information"
msgstr "hiển thị thông tin nhánh"
-#: builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1625 builtin/push.c:512
-#: builtin/worktree.c:437
+#: builtin/commit.c:1340 builtin/commit.c:1626 builtin/push.c:522
+#: builtin/worktree.c:440
msgid "machine-readable output"
msgstr "kết xuất dạng máy-có-thể-đọc"
-#: builtin/commit.c:1342 builtin/commit.c:1627
+#: builtin/commit.c:1343 builtin/commit.c:1628
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "hiển thị trạng thái ở định dạng dài (mặc định)"
-#: builtin/commit.c:1345 builtin/commit.c:1630
+#: builtin/commit.c:1346 builtin/commit.c:1631
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "chấm dứt các mục bằng NUL"
-#: builtin/commit.c:1347 builtin/commit.c:1633 builtin/fast-export.c:981
+#: builtin/commit.c:1348 builtin/commit.c:1634 builtin/fast-export.c:981
#: builtin/fast-export.c:984 builtin/tag.c:353
msgid "mode"
msgstr "chế độ"
-#: builtin/commit.c:1348 builtin/commit.c:1633
+#: builtin/commit.c:1349 builtin/commit.c:1634
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"hiển thị các tập tin chưa được theo dõi dấu vết, các chế độ tùy chọn: all, "
"normal, no. (Mặc định: all)"
-#: builtin/commit.c:1351
+#: builtin/commit.c:1352
msgid "show ignored files"
msgstr "hiển thị các tập tin ẩn"
-#: builtin/commit.c:1352 parse-options.h:155
+#: builtin/commit.c:1353 parse-options.h:155
msgid "when"
msgstr "khi"
-#: builtin/commit.c:1353
+#: builtin/commit.c:1354
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -5702,205 +6137,205 @@ msgstr ""
"bỏ qua các thay đổi trong mô-đun-con, tùy chọn khi: all, dirty, untracked. "
"(Mặc định: all)"
-#: builtin/commit.c:1355
+#: builtin/commit.c:1356
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "hiển thị danh sách các tập-tin chưa được theo dõi trong các cột"
-#: builtin/commit.c:1441
+#: builtin/commit.c:1442
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao mới hơn đã được tạo"
-#: builtin/commit.c:1443
+#: builtin/commit.c:1444
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr ""
"không thể phân tích cú pháp của đối tượng chuyển giao mới hơn đã được tạo"
-#: builtin/commit.c:1488
+#: builtin/commit.c:1489
msgid "detached HEAD"
msgstr "đã rời khỏi HEAD"
-#: builtin/commit.c:1491
+#: builtin/commit.c:1492
msgid " (root-commit)"
msgstr " (root-commit)"
-#: builtin/commit.c:1591
+#: builtin/commit.c:1592
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "không hiển thị tổng kết sau khi chuyển giao thành công"
-#: builtin/commit.c:1592
+#: builtin/commit.c:1593
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "hiển thị sự khác biệt trong mẫu tin nhắn chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1594
+#: builtin/commit.c:1595
msgid "Commit message options"
msgstr "Các tùy chọn ghi chú commit"
-#: builtin/commit.c:1595 builtin/tag.c:351
+#: builtin/commit.c:1596 builtin/tag.c:351
msgid "read message from file"
msgstr "đọc chú thích từ tập tin"
-#: builtin/commit.c:1596
+#: builtin/commit.c:1597
msgid "author"
msgstr "tác giả"
-#: builtin/commit.c:1596
+#: builtin/commit.c:1597
msgid "override author for commit"
msgstr "ghi đè tác giả cho commit"
-#: builtin/commit.c:1597 builtin/gc.c:326
+#: builtin/commit.c:1598 builtin/gc.c:326
msgid "date"
msgstr "ngày tháng"
-#: builtin/commit.c:1597
+#: builtin/commit.c:1598
msgid "override date for commit"
msgstr "ghi đè ngày tháng cho lần chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1598 builtin/merge.c:219 builtin/notes.c:395
-#: builtin/notes.c:558 builtin/tag.c:349
+#: builtin/commit.c:1599 builtin/merge.c:220 builtin/notes.c:396
+#: builtin/notes.c:559 builtin/tag.c:349
msgid "message"
msgstr "chú thích"
-#: builtin/commit.c:1598
+#: builtin/commit.c:1599
msgid "commit message"
msgstr "chú thích của lần chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1599 builtin/commit.c:1600 builtin/commit.c:1601
-#: builtin/commit.c:1602 parse-options.h:256 ref-filter.h:79
+#: builtin/commit.c:1600 builtin/commit.c:1601 builtin/commit.c:1602
+#: builtin/commit.c:1603 parse-options.h:256 ref-filter.h:79
msgid "commit"
msgstr "lần_chuyển_giao"
-#: builtin/commit.c:1599
+#: builtin/commit.c:1600
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao đã cho nhưng có cho sửa chữa"
-#: builtin/commit.c:1600
+#: builtin/commit.c:1601
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao đã cho"
-#: builtin/commit.c:1601
+#: builtin/commit.c:1602
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"dùng ghi chú có định dạng autosquash để sửa chữa lần chuyển giao đã chỉ ra"
-#: builtin/commit.c:1602
+#: builtin/commit.c:1603
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"dùng lời nhắn có định dạng tự động nén để nén lại các lần chuyển giao đã chỉ "
"ra"
-#: builtin/commit.c:1603
+#: builtin/commit.c:1604
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"lần chuyển giao nhận tôi là tác giả (được dùng với tùy chọn -C/-c/--amend)"
-#: builtin/commit.c:1604 builtin/log.c:1382 builtin/revert.c:86
+#: builtin/commit.c:1605 builtin/log.c:1409 builtin/revert.c:86
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "(nên dùng) thêm dòng Signed-off-by:"
-#: builtin/commit.c:1605
+#: builtin/commit.c:1606
msgid "use specified template file"
msgstr "sử dụng tập tin mẫu đã cho"
-#: builtin/commit.c:1606
+#: builtin/commit.c:1607
msgid "force edit of commit"
msgstr "ép buộc sửa lần commit"
-#: builtin/commit.c:1607
+#: builtin/commit.c:1608
msgid "default"
msgstr "mặc định"
-#: builtin/commit.c:1607 builtin/tag.c:354
+#: builtin/commit.c:1608 builtin/tag.c:354
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "làm thế nào để cắt bỏ khoảng trắng và #ghichú từ mẩu tin nhắn"
-#: builtin/commit.c:1608
+#: builtin/commit.c:1609
msgid "include status in commit message template"
msgstr "bao gồm các trạng thái trong mẫu ghi chú chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1610 builtin/merge.c:229 builtin/pull.c:165
+#: builtin/commit.c:1611 builtin/merge.c:230 builtin/pull.c:165
#: builtin/revert.c:93
msgid "GPG sign commit"
msgstr "ký lần chuyển giao dùng GPG"
-#: builtin/commit.c:1613
+#: builtin/commit.c:1614
msgid "Commit contents options"
msgstr "Các tùy nội dung ghi chú commit"
-#: builtin/commit.c:1614
+#: builtin/commit.c:1615
msgid "commit all changed files"
msgstr "chuyển giao tất cả các tập tin có thay đổi"
-#: builtin/commit.c:1615
+#: builtin/commit.c:1616
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "thêm các tập tin đã chỉ ra vào bảng mục lục để chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1616
+#: builtin/commit.c:1617
msgid "interactively add files"
msgstr "thêm các tập-tin bằng tương tác"
-#: builtin/commit.c:1617
+#: builtin/commit.c:1618
msgid "interactively add changes"
msgstr "thêm các thay đổi bằng tương tác"
-#: builtin/commit.c:1618
+#: builtin/commit.c:1619
msgid "commit only specified files"
msgstr "chỉ chuyển giao các tập tin đã chỉ ra"
-#: builtin/commit.c:1619
-msgid "bypass pre-commit hook"
-msgstr "vòng qua móc (hook) pre-commit"
-
#: builtin/commit.c:1620
+msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
+msgstr "vòng qua móc (hook) pre-commit và commit-msg"
+
+#: builtin/commit.c:1621
msgid "show what would be committed"
msgstr "hiển thị xem cái gì có thể được chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1631
+#: builtin/commit.c:1632
msgid "amend previous commit"
msgstr "“tu bổ” (amend) lần commit trước"
-#: builtin/commit.c:1632
+#: builtin/commit.c:1633
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "vòng qua móc (hook) post-rewrite"
-#: builtin/commit.c:1637
+#: builtin/commit.c:1638
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "ok để ghi lại một thay đổi trống rỗng"
-#: builtin/commit.c:1639
+#: builtin/commit.c:1640
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "ok để ghi các thay đổi với lời nhắn trống rỗng"
-#: builtin/commit.c:1668
+#: builtin/commit.c:1669
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "không thể phân tích commit (lần chuyển giao) HEAD"
-#: builtin/commit.c:1718
+#: builtin/commit.c:1719
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Tập tin MERGE_HEAD sai hỏng (%s)"
-#: builtin/commit.c:1725
+#: builtin/commit.c:1726
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "không thể đọc MERGE_MODE"
-#: builtin/commit.c:1744
+#: builtin/commit.c:1745
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của llần chuyển giao: %s"
-#: builtin/commit.c:1755
+#: builtin/commit.c:1756
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr ""
"Đang bỏ qua việc chuyển giao; bạn đã không biên soạn phần chú thích "
"(message).\n"
-#: builtin/commit.c:1760
+#: builtin/commit.c:1761
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Bãi bỏ việc chuyển giao bởi vì phần chú thích của nó trống rỗng.\n"
-#: builtin/commit.c:1808
+#: builtin/commit.c:1809
msgid ""
"Repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -5915,141 +6350,141 @@ msgstr ""
msgid "git config [<options>]"
msgstr "git config [<các-tùy-chọn>]"
-#: builtin/config.c:56
+#: builtin/config.c:55
msgid "Config file location"
msgstr "Vị trí tập tin cấu hình"
-#: builtin/config.c:57
+#: builtin/config.c:56
msgid "use global config file"
msgstr "dùng tập tin cấu hình toàn cục"
-#: builtin/config.c:58
+#: builtin/config.c:57
msgid "use system config file"
msgstr "sử dụng tập tin cấu hình hệ thống"
-#: builtin/config.c:59
+#: builtin/config.c:58
msgid "use repository config file"
msgstr "dùng tập tin cấu hình của kho"
-#: builtin/config.c:60
+#: builtin/config.c:59
msgid "use given config file"
msgstr "sử dụng tập tin cấu hình đã cho"
-#: builtin/config.c:61
+#: builtin/config.c:60
msgid "blob-id"
msgstr "blob-id"
-#: builtin/config.c:61
+#: builtin/config.c:60
msgid "read config from given blob object"
msgstr "đọc cấu hình từ đối tượng blob đã cho"
-#: builtin/config.c:62
+#: builtin/config.c:61
msgid "Action"
msgstr "Hành động"
-#: builtin/config.c:63
+#: builtin/config.c:62
msgid "get value: name [value-regex]"
msgstr "lấy giá-trị: tên [value-regex]"
-#: builtin/config.c:64
+#: builtin/config.c:63
msgid "get all values: key [value-regex]"
msgstr "lấy tất cả giá-trị: khóa [value-regex]"
-#: builtin/config.c:65
+#: builtin/config.c:64
msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
msgstr "lấy giá trị cho regexp: name-regex [value-regex]"
-#: builtin/config.c:66
+#: builtin/config.c:65
msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
msgstr "lấy đặc tả giá trị cho URL: phần[.biến] URL"
-#: builtin/config.c:67
+#: builtin/config.c:66
msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
msgstr "thay thế tất cả các biến khớp mẫu: tên giá-trị [value_regex]"
-#: builtin/config.c:68
+#: builtin/config.c:67
msgid "add a new variable: name value"
msgstr "thêm biến mới: tên giá-trị"
-#: builtin/config.c:69
+#: builtin/config.c:68
msgid "remove a variable: name [value-regex]"
msgstr "gỡ bỏ biến: tên [value-regex]"
-#: builtin/config.c:70
+#: builtin/config.c:69
msgid "remove all matches: name [value-regex]"
msgstr "gỡ bỏ mọi cái khớp: tên [value-regex]"
-#: builtin/config.c:71
+#: builtin/config.c:70
msgid "rename section: old-name new-name"
msgstr "đổi tên phần: tên-cũ tên-mới"
-#: builtin/config.c:72
+#: builtin/config.c:71
msgid "remove a section: name"
msgstr "gỡ bỏ phần: tên"
-#: builtin/config.c:73
+#: builtin/config.c:72
msgid "list all"
msgstr "liệt kê tất"
-#: builtin/config.c:74
+#: builtin/config.c:73
msgid "open an editor"
msgstr "mở một trình biên soạn"
-#: builtin/config.c:75
+#: builtin/config.c:74
msgid "find the color configured: slot [default]"
msgstr "tìm cấu hình màu sắc: slot [mặc định]"
-#: builtin/config.c:76
+#: builtin/config.c:75
msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
msgstr "tìm các cài đặt về màu sắc: slot [stdout-là-tty]"
-#: builtin/config.c:77
+#: builtin/config.c:76
msgid "Type"
msgstr "Kiểu"
-#: builtin/config.c:78
+#: builtin/config.c:77
msgid "value is \"true\" or \"false\""
msgstr "giá trị là \"true\" hoặc \"false\""
-#: builtin/config.c:79
+#: builtin/config.c:78
msgid "value is decimal number"
msgstr "giá trị ở dạng số thập phân"
-#: builtin/config.c:80
+#: builtin/config.c:79
msgid "value is --bool or --int"
msgstr "giá trị là --bool hoặc --int"
-#: builtin/config.c:81
+#: builtin/config.c:80
msgid "value is a path (file or directory name)"
msgstr "giá trị là đường dẫn (tên tập tin hay thư mục)"
-#: builtin/config.c:82
+#: builtin/config.c:81
msgid "Other"
msgstr "Khác"
-#: builtin/config.c:83
+#: builtin/config.c:82
msgid "terminate values with NUL byte"
msgstr "chấm dứt giá trị với byte NUL"
-#: builtin/config.c:84
+#: builtin/config.c:83
msgid "show variable names only"
msgstr "chỉ hiển thị các tên biến"
-#: builtin/config.c:85
+#: builtin/config.c:84
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "tôn trọng kể cà các hướng trong tìm kiếm"
-#: builtin/config.c:86
+#: builtin/config.c:85
msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
msgstr ""
"hiển thị nguyên gốc của cấu hình (tập tin, đầu vào tiêu chuẩn, blob, dòng "
"lệnh)"
-#: builtin/config.c:328
+#: builtin/config.c:327
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "không thể phân tích giá trị màu mặc định"
-#: builtin/config.c:472
+#: builtin/config.c:471
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -6064,7 +6499,7 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:614
+#: builtin/config.c:613
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "không thể tạo tập tin cấu hình “%s”"
@@ -6100,7 +6535,7 @@ msgstr "thẻ được chú giải %s không có tên nhúng"
msgid "tag '%s' is really '%s' here"
msgstr "thẻ “%s” đã thực sự ở đây “%s” rồi"
-#: builtin/describe.c:250 builtin/log.c:465
+#: builtin/describe.c:250 builtin/log.c:480
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Không phải tên đối tượng %s hợp lệ"
@@ -6298,178 +6733,179 @@ msgstr "Áp dụng refspec cho refs đã xuất"
msgid "anonymize output"
msgstr "kết xuất anonymize"
-#: builtin/fetch.c:20
+#: builtin/fetch.c:21
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [<các-tùy-chọn>] [<kho-chứa> [<refspec>…]]"
-#: builtin/fetch.c:21
+#: builtin/fetch.c:22
msgid "git fetch [<options>] <group>"
msgstr "git fetch [<các-tùy-chọn>] [<nhóm>"
-#: builtin/fetch.c:22
+#: builtin/fetch.c:23
msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
msgstr "git fetch --multiple [<các-tùy-chọn>] [(<kho> | <nhóm>)…]"
-#: builtin/fetch.c:23
+#: builtin/fetch.c:24
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [<các-tùy-chọn>]"
-#: builtin/fetch.c:92 builtin/pull.c:174
+#: builtin/fetch.c:93 builtin/pull.c:174
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "lấy về từ tất cả các máy chủ"
-#: builtin/fetch.c:94 builtin/pull.c:177
+#: builtin/fetch.c:95 builtin/pull.c:177
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "nối thêm vào .git/FETCH_HEAD thay vì ghi đè lên nó"
-#: builtin/fetch.c:96 builtin/pull.c:180
+#: builtin/fetch.c:97 builtin/pull.c:180
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "đường dẫn đến gói tải lên trên máy chủ cuối"
-#: builtin/fetch.c:97 builtin/pull.c:182
+#: builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:182
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "ép buộc ghi đè lên nhánh nội bộ"
-#: builtin/fetch.c:99
+#: builtin/fetch.c:100
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "lấy từ nhiều máy chủ cùng lúc"
-#: builtin/fetch.c:101 builtin/pull.c:184
+#: builtin/fetch.c:102 builtin/pull.c:184
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "lấy tất cả các thẻ cùng với các đối tượng liên quan đến nó"
-#: builtin/fetch.c:103
+#: builtin/fetch.c:104
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "không lấy tất cả các thẻ (--no-tags)"
-#: builtin/fetch.c:105
+#: builtin/fetch.c:106
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "số lượng mô-đun-con được lấy đồng thời"
-#: builtin/fetch.c:107 builtin/pull.c:187
+#: builtin/fetch.c:108 builtin/pull.c:187
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr ""
"cắt cụt (prune) các nhánh “remote-tracking” không còn tồn tại trên máy chủ "
"nữa"
-#: builtin/fetch.c:108 builtin/pull.c:190
+#: builtin/fetch.c:109 builtin/pull.c:190
msgid "on-demand"
msgstr "khi-cần"
-#: builtin/fetch.c:109 builtin/pull.c:191
+#: builtin/fetch.c:110 builtin/pull.c:191
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "điều khiển việc lấy về đệ quy trong các mô-đun-con"
-#: builtin/fetch.c:113 builtin/pull.c:199
+#: builtin/fetch.c:114 builtin/pull.c:199
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "giữ lại gói đã tải về"
-#: builtin/fetch.c:115
+#: builtin/fetch.c:116
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "cho phép cập nhật th.chiếu HEAD"
-#: builtin/fetch.c:118 builtin/pull.c:202
+#: builtin/fetch.c:119 builtin/pull.c:202
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "làm sâu hơn lịch sử của bản sao"
-#: builtin/fetch.c:120 builtin/pull.c:205
+#: builtin/fetch.c:121 builtin/pull.c:205
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "chuyển đổi hoàn toàn sang kho git"
-#: builtin/fetch.c:122 builtin/log.c:1399
+#: builtin/fetch.c:123 builtin/log.c:1426
msgid "dir"
msgstr "tmục"
-#: builtin/fetch.c:123
+#: builtin/fetch.c:124
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "soạn sẵn cái này cho kết xuất đường dẫn mô-đun-con"
-#: builtin/fetch.c:126
+#: builtin/fetch.c:127
msgid "default mode for recursion"
msgstr "chế độ mặc định cho đệ qui"
-#: builtin/fetch.c:128 builtin/pull.c:208
+#: builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:208
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "chấp nhận tham chiếu cập nhật .git/shallow"
-#: builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:210
+#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:210
msgid "refmap"
msgstr "refmap"
-#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:211
+#: builtin/fetch.c:131 builtin/pull.c:211
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "chỉ ra refmap cần lấy về"
-#: builtin/fetch.c:386
+#: builtin/fetch.c:387
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Không thể tìm thấy máy chủ cho tham chiếu HEAD"
-#: builtin/fetch.c:466
+#: builtin/fetch.c:503
+#, c-format
+msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
+msgstr "phần cấu hình fetch.output có chứa giá-trị không hợp lệ %s"
+
+#: builtin/fetch.c:592
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "Không tìm thấy đối tượng %s"
-#: builtin/fetch.c:471
+#: builtin/fetch.c:596
msgid "[up to date]"
msgstr "[đã cập nhật]"
-#: builtin/fetch.c:485
-#, c-format
-msgid "! %-*s %-*s -> %s (can't fetch in current branch)"
-msgstr "! %-*s %-*s -> %s (không thể fetch (lấy) về nhánh hiện hành)"
-
-#: builtin/fetch.c:486 builtin/fetch.c:574
+#: builtin/fetch.c:609 builtin/fetch.c:689
msgid "[rejected]"
msgstr "[Bị từ chối]"
-#: builtin/fetch.c:497
+#: builtin/fetch.c:610
+msgid "can't fetch in current branch"
+msgstr "không thể fetch (lấy) về nhánh hiện hành"
+
+#: builtin/fetch.c:619
msgid "[tag update]"
msgstr "[cập nhật thẻ]"
-#: builtin/fetch.c:499 builtin/fetch.c:534 builtin/fetch.c:552
-msgid " (unable to update local ref)"
-msgstr " (không thể cập nhật tham chiếu nội bộ)"
+#: builtin/fetch.c:620 builtin/fetch.c:653 builtin/fetch.c:669
+#: builtin/fetch.c:684
+msgid "unable to update local ref"
+msgstr "không thể cập nhật tham chiếu nội bộ"
-#: builtin/fetch.c:517
+#: builtin/fetch.c:639
msgid "[new tag]"
msgstr "[thẻ mới]"
-#: builtin/fetch.c:520
+#: builtin/fetch.c:642
msgid "[new branch]"
msgstr "[nhánh mới]"
-#: builtin/fetch.c:523
+#: builtin/fetch.c:645
msgid "[new ref]"
msgstr "[ref (tham chiếu) mới]"
-#: builtin/fetch.c:569
-msgid "unable to update local ref"
-msgstr "không thể cập nhật tham chiếu nội bộ"
-
-#: builtin/fetch.c:569
+#: builtin/fetch.c:684
msgid "forced update"
msgstr "cưỡng bức cập nhật"
-#: builtin/fetch.c:576
-msgid "(non-fast-forward)"
-msgstr "(không-chuyển-tiếp-nhanh)"
+#: builtin/fetch.c:689
+msgid "non-fast-forward"
+msgstr "không-phải-chuyển-tiếp-nhanh"
-#: builtin/fetch.c:619
+#: builtin/fetch.c:733
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "%s đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết\n"
-#: builtin/fetch.c:637
+#: builtin/fetch.c:753
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr "từ chối %s bởi vì các gốc nông thì không được phép cập nhật"
-#: builtin/fetch.c:724 builtin/fetch.c:816
+#: builtin/fetch.c:839 builtin/fetch.c:934
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "Từ %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:735
+#: builtin/fetch.c:850
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -6478,57 +6914,57 @@ msgstr ""
"một số tham chiếu nội bộ không thể được cập nhật; hãy thử chạy\n"
" “git remote prune %s” để bỏ đi những nhánh cũ, hay bị xung đột"
-#: builtin/fetch.c:787
+#: builtin/fetch.c:904
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (%s sẽ trở thành không đầu (không được quản lý))"
-#: builtin/fetch.c:788
+#: builtin/fetch.c:905
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (%s đã trở thành không đầu (không được quản lý))"
-#: builtin/fetch.c:820
+#: builtin/fetch.c:937
msgid "[deleted]"
msgstr "[đã xóa]"
-#: builtin/fetch.c:821 builtin/remote.c:1025
+#: builtin/fetch.c:938 builtin/remote.c:1020
msgid "(none)"
msgstr "(không)"
-#: builtin/fetch.c:841
+#: builtin/fetch.c:960
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr ""
"Từ chối việc lấy vào trong nhánh hiện tại %s của một kho chứa không phải kho "
"trần (bare)"
-#: builtin/fetch.c:860
+#: builtin/fetch.c:979
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Tùy chọn \"%s\" có giá trị \"%s\" là không hợp lệ cho %s"
-#: builtin/fetch.c:863
+#: builtin/fetch.c:982
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Tùy chọn \"%s\" bị bỏ qua với %s\n"
-#: builtin/fetch.c:920
+#: builtin/fetch.c:1039
#, c-format
msgid "Don't know how to fetch from %s"
msgstr "Không biết làm cách nào để lấy về từ %s"
-#: builtin/fetch.c:1080
+#: builtin/fetch.c:1199
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Đang lấy “%s” về\n"
-#: builtin/fetch.c:1082 builtin/remote.c:96
+#: builtin/fetch.c:1201 builtin/remote.c:96
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "không thể “%s” về"
-#: builtin/fetch.c:1100
+#: builtin/fetch.c:1219
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -6536,32 +6972,32 @@ msgstr ""
"Chưa chỉ ra kho chứa máy chủ. Xin hãy chỉ định hoặc là URL hoặc\n"
"tên máy chủ từ cái mà những điểm xét duyệt mới có thể được fetch (lấy về)."
-#: builtin/fetch.c:1123
+#: builtin/fetch.c:1242
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Bạn phải định rõ tên thẻ."
-#: builtin/fetch.c:1165
+#: builtin/fetch.c:1284
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "tùy chọn --depth và --unshallow không thể sử dụng cùng với nhau"
-#: builtin/fetch.c:1167
+#: builtin/fetch.c:1286
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "--unshallow trên kho hoàn chỉnh là không hợp lý"
-#: builtin/fetch.c:1187
+#: builtin/fetch.c:1306
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "lệnh lấy về \"fetch --all\" không lấy đối số kho chứa"
-#: builtin/fetch.c:1189
+#: builtin/fetch.c:1308
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "lệnh lấy về \"fetch --all\" không hợp lý với refspecs"
-#: builtin/fetch.c:1200
+#: builtin/fetch.c:1319
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "không có nhóm máy chủ hay máy chủ như thế: %s"
-#: builtin/fetch.c:1208
+#: builtin/fetch.c:1327
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Việc lấy về cả một nhóm và chỉ định refspecs không hợp lý"
@@ -6648,63 +7084,63 @@ msgstr "chỉ hiển thị những tham chiếu mà nó không được hòa tr
msgid "print only refs which contain the commit"
msgstr "chỉ hiển thị những tham chiếu mà nó chứa lần chuyển giao"
-#: builtin/fsck.c:156 builtin/prune.c:140
-msgid "Checking connectivity"
-msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
-
-#: builtin/fsck.c:486
+#: builtin/fsck.c:519
msgid "Checking object directories"
msgstr "Đang kiểm tra các thư mục đối tượng"
-#: builtin/fsck.c:552
+#: builtin/fsck.c:588
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [<các-tùy-chọn>] [<đối-tượng>…]"
-#: builtin/fsck.c:558
+#: builtin/fsck.c:594
msgid "show unreachable objects"
msgstr "hiển thị các đối tượng không thể đọc được"
-#: builtin/fsck.c:559
+#: builtin/fsck.c:595
msgid "show dangling objects"
msgstr "hiển thị các đối tượng không được quản lý"
-#: builtin/fsck.c:560
+#: builtin/fsck.c:596
msgid "report tags"
msgstr "báo cáo các thẻ"
-#: builtin/fsck.c:561
+#: builtin/fsck.c:597
msgid "report root nodes"
msgstr "báo cáo node gốc"
-#: builtin/fsck.c:562
+#: builtin/fsck.c:598
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "tạo “index objects head nodes”"
-#: builtin/fsck.c:563
+#: builtin/fsck.c:599
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "tạo “reflogs head nodes” (mặc định)"
-#: builtin/fsck.c:564
+#: builtin/fsck.c:600
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "cũng cân nhắc đến các đối tượng gói và thay thế"
-#: builtin/fsck.c:565
+#: builtin/fsck.c:601
msgid "check only connectivity"
msgstr "chỉ kiểm tra kết nối"
-#: builtin/fsck.c:566
+#: builtin/fsck.c:602
msgid "enable more strict checking"
msgstr "cho phép kiểm tra hạn chế hơn"
-#: builtin/fsck.c:568
+#: builtin/fsck.c:604
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "ghi các đối tượng không được quản lý trong .git/lost-found"
-#: builtin/fsck.c:569 builtin/prune.c:107
+#: builtin/fsck.c:605 builtin/prune.c:107
msgid "show progress"
msgstr "hiển thị quá trình"
-#: builtin/fsck.c:630
+#: builtin/fsck.c:606
+msgid "show verbose names for reachable objects"
+msgstr "hiển thị tên chi tiết cho các đối tượng đọc được"
+
+#: builtin/fsck.c:671
msgid "Checking objects"
msgstr "Đang kiểm tra các đối tượng"
@@ -6996,7 +7432,7 @@ msgstr "cho phép gọi grep(1) (bị bỏ qua bởi lần dịch này)"
msgid "no pattern given."
msgstr "chưa chỉ ra mẫu."
-#: builtin/grep.c:845 builtin/index-pack.c:1477
+#: builtin/grep.c:845 builtin/index-pack.c:1479
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "số tuyến chỉ ra không hợp lệ (%d)"
@@ -7188,282 +7624,278 @@ msgstr "cách dùng: %s%s"
msgid "`git %s' is aliased to `%s'"
msgstr "“git %s” được đặt bí danh thành “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:152
+#: builtin/index-pack.c:153
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "không thể mở %s"
-#: builtin/index-pack.c:202
+#: builtin/index-pack.c:203
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "kiểu đối tượng không khớp tại %s"
-#: builtin/index-pack.c:222
+#: builtin/index-pack.c:223
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
msgstr "Không thể lấy về đối tượng cần %s"
-#: builtin/index-pack.c:225
+#: builtin/index-pack.c:226
#, c-format
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "đối tượng %s: cần kiểu %s nhưng lại nhận được %s"
-#: builtin/index-pack.c:267
+#: builtin/index-pack.c:268
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "không thể điền thêm vào %d byte"
-#: builtin/index-pack.c:277
+#: builtin/index-pack.c:278
msgid "early EOF"
msgstr "gặp kết thúc tập tin EOF quá sớm"
-#: builtin/index-pack.c:278
+#: builtin/index-pack.c:279
msgid "read error on input"
msgstr "lỗi đọc ở đầu vào"
-#: builtin/index-pack.c:290
+#: builtin/index-pack.c:291
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "sử dụng nhiều hơn số lượng byte mà nó sẵn có"
-#: builtin/index-pack.c:297
+#: builtin/index-pack.c:298
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "gói quá lớn so với định nghĩa hiện tại của kiểu off_t"
-#: builtin/index-pack.c:313
+#: builtin/index-pack.c:314
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "không thể tạo “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:318
+#: builtin/index-pack.c:319
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "không thể mở packfile “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:332
+#: builtin/index-pack.c:333
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "chữ ký cho gói không khớp"
-#: builtin/index-pack.c:334
+#: builtin/index-pack.c:335
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "không hỗ trợ phiên bản gói %<PRIu32>"
-#: builtin/index-pack.c:352
+#: builtin/index-pack.c:353
#, c-format
-msgid "pack has bad object at offset %lu: %s"
-msgstr "gói có đối tượng sai khoảng bù (offset) %lu: %s"
+msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
+msgstr "gói có đối tượng sai tại khoảng bù %<PRIuMAX>: %s"
-#: builtin/index-pack.c:473
+#: builtin/index-pack.c:475
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "xả nén trả về %d"
-#: builtin/index-pack.c:522
+#: builtin/index-pack.c:524
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "tràn giá trị khoảng bù cho đối tượng delta cơ sở"
-#: builtin/index-pack.c:530
+#: builtin/index-pack.c:532
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "khoảng bù cơ sở cho delta nằm ngoài phạm vi"
-#: builtin/index-pack.c:538
+#: builtin/index-pack.c:540
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "không hiểu kiểu đối tượng %d"
-#: builtin/index-pack.c:569
+#: builtin/index-pack.c:571
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "không thể chạy hàm pread cho tập tin gói"
-#: builtin/index-pack.c:571
+#: builtin/index-pack.c:573
#, c-format
-msgid "premature end of pack file, %lu byte missing"
-msgid_plural "premature end of pack file, %lu bytes missing"
-msgstr[0] "tập tin gói bị kết thúc sớm, thiếu %lu byte"
+msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
+msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
+msgstr[0] "tập tin gói bị kết thúc sớm, thiếu %<PRIuMAX> byte"
-#: builtin/index-pack.c:597
+#: builtin/index-pack.c:599
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "sự mâu thuẫn xả nén nghiêm trọng"
-#: builtin/index-pack.c:743 builtin/index-pack.c:749 builtin/index-pack.c:772
-#: builtin/index-pack.c:806 builtin/index-pack.c:815
+#: builtin/index-pack.c:745 builtin/index-pack.c:751 builtin/index-pack.c:774
+#: builtin/index-pack.c:808 builtin/index-pack.c:817
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr "SỰ VA CHẠM SHA1 ĐÃ XẢY RA VỚI %s!"
-#: builtin/index-pack.c:746 builtin/pack-objects.c:162
-#: builtin/pack-objects.c:254
+#: builtin/index-pack.c:748 builtin/pack-objects.c:164
+#: builtin/pack-objects.c:256
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "không thể đọc %s"
-#: builtin/index-pack.c:812
+#: builtin/index-pack.c:814
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "không thể đọc đối tượng đã tồn tại %s"
-#: builtin/index-pack.c:826
+#: builtin/index-pack.c:828
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "đối tượng blob không hợp lệ %s"
-#: builtin/index-pack.c:840
+#: builtin/index-pack.c:842
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "%s không hợp lệ"
-#: builtin/index-pack.c:843
+#: builtin/index-pack.c:845
msgid "Error in object"
msgstr "Lỗi trong đối tượng"
-#: builtin/index-pack.c:845
+#: builtin/index-pack.c:847
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Không phải tất cả các đối tượng con của %s là có thể với tới được"
-#: builtin/index-pack.c:917 builtin/index-pack.c:948
+#: builtin/index-pack.c:919 builtin/index-pack.c:950
msgid "failed to apply delta"
msgstr "gặp lỗi khi áp dụng delta"
-#: builtin/index-pack.c:1118
+#: builtin/index-pack.c:1120
msgid "Receiving objects"
msgstr "Đang nhận về các đối tượng"
-#: builtin/index-pack.c:1118
+#: builtin/index-pack.c:1120
msgid "Indexing objects"
msgstr "Các đối tượng bảng mục lục"
-#: builtin/index-pack.c:1150
+#: builtin/index-pack.c:1152
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "gói bị sai hỏng (SHA1 không khớp)"
-#: builtin/index-pack.c:1155
+#: builtin/index-pack.c:1157
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê packfile"
-#: builtin/index-pack.c:1158
+#: builtin/index-pack.c:1160
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "pack có phần thừa ở cuối"
-#: builtin/index-pack.c:1169
+#: builtin/index-pack.c:1171
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr "lộn xộn hơn cả điên rồ khi chạy hàm parse_pack_objects()"
-#: builtin/index-pack.c:1194
+#: builtin/index-pack.c:1196
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Đang phân giải các delta"
-#: builtin/index-pack.c:1205
+#: builtin/index-pack.c:1207
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1247
+#: builtin/index-pack.c:1249
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr "lộn xộn hơn cả điên rồ"
-#: builtin/index-pack.c:1253
+#: builtin/index-pack.c:1255
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "đầy đủ với %d đối tượng nội bộ"
-#: builtin/index-pack.c:1265
+#: builtin/index-pack.c:1267
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr "Gặp tổng kiểm tra tail không cần cho %s (đĩa hỏng?)"
-#: builtin/index-pack.c:1269
+#: builtin/index-pack.c:1271
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "gói có %d delta chưa được giải quyết"
-#: builtin/index-pack.c:1293
+#: builtin/index-pack.c:1295
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "không thể xả nén đối tượng nối thêm (%d)"
-#: builtin/index-pack.c:1369
+#: builtin/index-pack.c:1371
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "đối tượng nội bộ %s bị hỏng"
-#: builtin/index-pack.c:1393
+#: builtin/index-pack.c:1395
msgid "error while closing pack file"
msgstr "gặp lỗi trong khi đóng tập tin gói"
-#: builtin/index-pack.c:1406
+#: builtin/index-pack.c:1408
#, c-format
msgid "cannot write keep file '%s'"
msgstr "không thể ghi tập tin giữ lại “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1414
+#: builtin/index-pack.c:1416
#, c-format
msgid "cannot close written keep file '%s'"
msgstr "không thể đóng tập tin giữ lại đã được ghi “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1427
+#: builtin/index-pack.c:1429
msgid "cannot store pack file"
msgstr "không thể lưu tập tin gói"
-#: builtin/index-pack.c:1438
+#: builtin/index-pack.c:1440
msgid "cannot store index file"
msgstr "không thể lưu trữ tập tin ghi mục lục"
-#: builtin/index-pack.c:1471
+#: builtin/index-pack.c:1473
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "sai pack.indexversion=%<PRIu32>"
-#: builtin/index-pack.c:1481 builtin/index-pack.c:1678
+#: builtin/index-pack.c:1483 builtin/index-pack.c:1681
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "không hỗ trợ đa tuyến, bỏ qua %s"
-#: builtin/index-pack.c:1540
+#: builtin/index-pack.c:1542
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Không thể mở tập tin gói đã sẵn có “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1542
+#: builtin/index-pack.c:1544
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Không thể mở tập tin idx của gói cho “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1589
+#: builtin/index-pack.c:1591
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "không delta: %d đối tượng"
-#: builtin/index-pack.c:1596
+#: builtin/index-pack.c:1598
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "chiều dài xích = %d: %lu đối tượng"
-#: builtin/index-pack.c:1609
+#: builtin/index-pack.c:1611
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "tên tập tin tập tin gói “%s” không được kết thúc bằng đuôi “.pack”"
-#: builtin/index-pack.c:1638
-msgid "Cannot come back to cwd"
-msgstr "Không thể quay lại cwd"
-
-#: builtin/index-pack.c:1690 builtin/index-pack.c:1693
-#: builtin/index-pack.c:1705 builtin/index-pack.c:1709
+#: builtin/index-pack.c:1693 builtin/index-pack.c:1696
+#: builtin/index-pack.c:1712 builtin/index-pack.c:1716
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "%s sai"
-#: builtin/index-pack.c:1723
+#: builtin/index-pack.c:1730
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "--fix-thin không thể được dùng mà không có --stdin"
-#: builtin/index-pack.c:1731
+#: builtin/index-pack.c:1738
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "dùng tùy chọn --verify mà không đưa ra tên packfile"
@@ -7527,27 +7959,27 @@ msgstr "không thể xử lý (handle) tập tin kiểu %d"
msgid "unable to move %s to %s"
msgstr "không di chuyển được %s vào %s"
-#. TRANSLATORS: The first '%s' is either "Reinitialized
-#. existing" or "Initialized empty", the second " shared" or
-#. "", and the last '%s%s' is the verbatim directory name.
-#: builtin/init-db.c:403
+#: builtin/init-db.c:402
#, c-format
-msgid "%s%s Git repository in %s%s\n"
-msgstr "%s%s kho Git trong %s%s\n"
+msgid "Reinitialized existing shared Git repository in %s%s\n"
+msgstr "Đã khởi tạo lại kho Git chia sẻ sẵn có trong %s%s\n"
-#: builtin/init-db.c:404
-msgid "Reinitialized existing"
-msgstr "Khởi tạo lại đã sẵn có rồi"
+#: builtin/init-db.c:403
+#, c-format
+msgid "Reinitialized existing Git repository in %s%s\n"
+msgstr "Đã khởi tạo lại kho Git sẵn có trong %s%s\n"
-#: builtin/init-db.c:404
-msgid "Initialized empty"
-msgstr "Khởi tạo trống rỗng"
+#: builtin/init-db.c:407
+#, c-format
+msgid "Initialized empty shared Git repository in %s%s\n"
+msgstr "Đã khởi tạo lại kho Git chia sẻ trống rỗng sẵn có trong %s%s\n"
-#: builtin/init-db.c:405
-msgid " shared"
-msgstr " đã chia sẻ"
+#: builtin/init-db.c:408
+#, c-format
+msgid "Initialized empty Git repository in %s%s\n"
+msgstr "Đã khởi tạo lại kho Git trống rỗng sẵn có trong %s%s\n"
-#: builtin/init-db.c:452
+#: builtin/init-db.c:455
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [<directory>]"
@@ -7555,25 +7987,25 @@ msgstr ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<thư-mục-tạm>] [--shared[=<các-"
"quyền>]] [thư-mục]"
-#: builtin/init-db.c:475
+#: builtin/init-db.c:478
msgid "permissions"
msgstr "các quyền"
-#: builtin/init-db.c:476
+#: builtin/init-db.c:479
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr "chỉ ra cái mà kho git được chia sẻ giữa nhiều người dùng"
-#: builtin/init-db.c:510 builtin/init-db.c:515
+#: builtin/init-db.c:513 builtin/init-db.c:518
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "không thể mkdir (tạo thư mục): %s"
-#: builtin/init-db.c:519
+#: builtin/init-db.c:522
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "không thể chdir (chuyển đổi thư mục) sang %s"
-#: builtin/init-db.c:540
+#: builtin/init-db.c:543
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -7582,7 +8014,7 @@ msgstr ""
"%s (hoặc --work-tree=<thư-mục>) không cho phép không chỉ định %s (hoặc --git-"
"dir=<thư-mục>)"
-#: builtin/init-db.c:568
+#: builtin/init-db.c:571
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "không thể truy cập cây (tree) làm việc “%s”"
@@ -7615,115 +8047,115 @@ msgstr "bộ dò vết cần thêm"
msgid "no input file given for in-place editing"
msgstr "không đưa ra tập tin đầu vào để sửa tại-chỗ"
-#: builtin/log.c:43
+#: builtin/log.c:44
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [<các-tùy-chọn>] [<vùng-xem-xét>] [[--] <đường-dẫn>…]"
-#: builtin/log.c:44
+#: builtin/log.c:45
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [<các-tùy-chọn>] <đối-tượng>…"
-#: builtin/log.c:83
+#: builtin/log.c:84
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "tùy chọn--decorate không hợp lệ: %s"
-#: builtin/log.c:137
+#: builtin/log.c:139
msgid "suppress diff output"
msgstr "chặn mọi kết xuất từ diff"
-#: builtin/log.c:138
+#: builtin/log.c:140
msgid "show source"
msgstr "hiển thị mã nguồn"
-#: builtin/log.c:139
+#: builtin/log.c:141
msgid "Use mail map file"
msgstr "Sử dụng tập tin ánh xạ thư"
-#: builtin/log.c:140
+#: builtin/log.c:142
msgid "decorate options"
msgstr "các tùy chọn trang trí"
-#: builtin/log.c:143
+#: builtin/log.c:145
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr "Xử lý chỉ dòng vùng n,m trong tập tin, tính từ 1"
-#: builtin/log.c:239
+#: builtin/log.c:241
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Kết xuất cuối cùng: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:471
+#: builtin/log.c:486
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: sai tập tin"
-#: builtin/log.c:485 builtin/log.c:578
+#: builtin/log.c:500 builtin/log.c:594
#, c-format
msgid "Could not read object %s"
msgstr "Không thể đọc đối tượng %s"
-#: builtin/log.c:602
+#: builtin/log.c:618
#, c-format
msgid "Unknown type: %d"
msgstr "Không nhận ra kiểu: %d"
-#: builtin/log.c:722
+#: builtin/log.c:739
msgid "format.headers without value"
msgstr "format.headers không có giá trị cụ thể"
-#: builtin/log.c:812
+#: builtin/log.c:839
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "tên của thư mục kết xuất quá dài"
-#: builtin/log.c:827
+#: builtin/log.c:854
#, c-format
msgid "Cannot open patch file %s"
msgstr "Không thể mở tập tin miếng vá: %s"
-#: builtin/log.c:841
+#: builtin/log.c:868
msgid "Need exactly one range."
msgstr "Cần chính xác một vùng."
-#: builtin/log.c:851
+#: builtin/log.c:878
msgid "Not a range."
msgstr "Không phải là một vùng."
-#: builtin/log.c:957
+#: builtin/log.c:984
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "“Cover letter” cần cho định dạng thư"
-#: builtin/log.c:1036
+#: builtin/log.c:1064
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "in-reply-to điên rồ: %s"
-#: builtin/log.c:1064
+#: builtin/log.c:1092
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [<các-tùy-chọn>] [<kể-từ> | <vùng-xem-xét>]"
-#: builtin/log.c:1109
+#: builtin/log.c:1137
msgid "Two output directories?"
msgstr "Hai thư mục kết xuất?"
-#: builtin/log.c:1216 builtin/log.c:1857 builtin/log.c:1859 builtin/log.c:1871
+#: builtin/log.c:1244 builtin/log.c:1883 builtin/log.c:1885 builtin/log.c:1897
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Không hiểu lần chuyển giao %s"
-#: builtin/log.c:1226 builtin/notes.c:253 builtin/notes.c:304
-#: builtin/notes.c:306 builtin/notes.c:369 builtin/notes.c:424
-#: builtin/notes.c:510 builtin/notes.c:515 builtin/notes.c:593
-#: builtin/notes.c:656 builtin/notes.c:881 builtin/tag.c:455
+#: builtin/log.c:1254 builtin/notes.c:254 builtin/notes.c:305
+#: builtin/notes.c:307 builtin/notes.c:370 builtin/notes.c:425
+#: builtin/notes.c:511 builtin/notes.c:516 builtin/notes.c:594
+#: builtin/notes.c:657 builtin/notes.c:882 builtin/tag.c:455
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Gặp lỗi khi phân giải “%s” như là một tham chiếu hợp lệ."
-#: builtin/log.c:1231
+#: builtin/log.c:1259
msgid "Could not find exact merge base."
msgstr "Không tìm thấy nền hòa trộn chính xác."
-#: builtin/log.c:1235
+#: builtin/log.c:1263
msgid ""
"Failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -7734,210 +8166,210 @@ msgstr ""
"nhánh máy chủ. Hoặc là bạn có thể chỉ định lần chuyển giao nền bằng\n"
"\"--base=<base-commit-id>\" một cách thủ công."
-#: builtin/log.c:1255
+#: builtin/log.c:1283
msgid "Failed to find exact merge base"
msgstr "Gặp lỗi khi tìm nền hòa trộn chính xác."
-#: builtin/log.c:1266
+#: builtin/log.c:1294
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "lần chuyển giao nền không là tổ tiên của danh sách điểm xét duyệt"
-#: builtin/log.c:1270
+#: builtin/log.c:1298
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "lần chuyển giao nền không được trong danh sách điểm xét duyệt"
-#: builtin/log.c:1319
+#: builtin/log.c:1347
msgid "cannot get patch id"
msgstr "không thể lấy mã miếng vá"
-#: builtin/log.c:1377
+#: builtin/log.c:1404
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "dùng [PATCH n/m] ngay cả với miếng vá đơn"
-#: builtin/log.c:1380
+#: builtin/log.c:1407
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "dùng [VÁ] ngay cả với các miếng vá phức tạp"
-#: builtin/log.c:1384
+#: builtin/log.c:1411
msgid "print patches to standard out"
msgstr "hiển thị miếng vá ra đầu ra chuẩn"
-#: builtin/log.c:1386
+#: builtin/log.c:1413
msgid "generate a cover letter"
msgstr "tạo bì thư"
-#: builtin/log.c:1388
+#: builtin/log.c:1415
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "sử dụng chỗi dãy số dạng đơn giản cho tên tập-tin xuất ra"
-#: builtin/log.c:1389
+#: builtin/log.c:1416
msgid "sfx"
msgstr "sfx"
-#: builtin/log.c:1390
+#: builtin/log.c:1417
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "sử dụng <sfx> thay cho “.patch”"
-#: builtin/log.c:1392
+#: builtin/log.c:1419
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "bắt đầu đánh số miếng vá từ <n> thay vì 1"
-#: builtin/log.c:1394
+#: builtin/log.c:1421
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "đánh dấu chuỗi nối tiếp dạng thứ-N re-roll"
-#: builtin/log.c:1396
+#: builtin/log.c:1423
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Dùng [<tiền-tố>] thay cho [VÁ]"
-#: builtin/log.c:1399
+#: builtin/log.c:1426
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "lưu các tập tin kết quả trong <t.mục>"
-#: builtin/log.c:1402
+#: builtin/log.c:1429
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "không strip/add [VÁ]"
-#: builtin/log.c:1405
+#: builtin/log.c:1432
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "không kết xuất diff (những khác biệt) nhị phân"
-#: builtin/log.c:1407
+#: builtin/log.c:1434
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "xuất mọi mã băm all-zero trong phần đầu From"
-#: builtin/log.c:1409
+#: builtin/log.c:1436
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "không bao gồm miếng vá khớp với một lần chuyển giao thượng nguồn"
-#: builtin/log.c:1411
+#: builtin/log.c:1438
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr "hiển thị định dạng miếng vá thay vì mặc định (miếng vá + thống kê)"
-#: builtin/log.c:1413
+#: builtin/log.c:1440
msgid "Messaging"
msgstr "Lời nhắn"
-#: builtin/log.c:1414
+#: builtin/log.c:1441
msgid "header"
msgstr "đầu đề thư"
-#: builtin/log.c:1415
+#: builtin/log.c:1442
msgid "add email header"
msgstr "thêm đầu đề thư"
-#: builtin/log.c:1416 builtin/log.c:1418
+#: builtin/log.c:1443 builtin/log.c:1445
msgid "email"
msgstr "thư điện tử"
-#: builtin/log.c:1416
+#: builtin/log.c:1443
msgid "add To: header"
msgstr "thêm To: đầu đề thư"
-#: builtin/log.c:1418
+#: builtin/log.c:1445
msgid "add Cc: header"
msgstr "thêm Cc: đầu đề thư"
-#: builtin/log.c:1420
+#: builtin/log.c:1447
msgid "ident"
msgstr "thụt lề"
-#: builtin/log.c:1421
+#: builtin/log.c:1448
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"đặt “Địa chỉ gửi” thành <thụ lề> (hoặc thụt lề người commit nếu bỏ quên)"
-#: builtin/log.c:1423
+#: builtin/log.c:1450
msgid "message-id"
msgstr "message-id"
-#: builtin/log.c:1424
+#: builtin/log.c:1451
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr "dùng thư đầu tiên để trả lời <message-id>"
-#: builtin/log.c:1425 builtin/log.c:1428
+#: builtin/log.c:1452 builtin/log.c:1455
msgid "boundary"
msgstr "ranh giới"
-#: builtin/log.c:1426
+#: builtin/log.c:1453
msgid "attach the patch"
msgstr "đính kèm miếng vá"
-#: builtin/log.c:1429
+#: builtin/log.c:1456
msgid "inline the patch"
msgstr "dùng miếng vá làm nội dung"
-#: builtin/log.c:1433
+#: builtin/log.c:1460
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr "cho phép luồng lời nhắn, kiểu: “shallow”, “deep”"
-#: builtin/log.c:1435
+#: builtin/log.c:1462
msgid "signature"
msgstr "chữ ký"
-#: builtin/log.c:1436
+#: builtin/log.c:1463
msgid "add a signature"
msgstr "thêm chữ ký"
-#: builtin/log.c:1437
+#: builtin/log.c:1464
msgid "base-commit"
msgstr "lần_chuyển_giao_nền"
-#: builtin/log.c:1438
+#: builtin/log.c:1465
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "add trước hết đòi hỏi thông tin cây tới sê-ri miếng vá"
-#: builtin/log.c:1440
+#: builtin/log.c:1467
msgid "add a signature from a file"
msgstr "thêm chữ ký từ một tập tin"
-#: builtin/log.c:1441
+#: builtin/log.c:1468
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "không hiển thị các tên tập tin của miếng vá"
-#: builtin/log.c:1531
+#: builtin/log.c:1558
msgid "-n and -k are mutually exclusive."
msgstr "-n và -k loại từ lẫn nhau."
-#: builtin/log.c:1533
+#: builtin/log.c:1560
msgid "--subject-prefix and -k are mutually exclusive."
msgstr "--subject-prefix và -k xung khắc nhau."
-#: builtin/log.c:1541
+#: builtin/log.c:1568
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "--name-only không hợp lý"
-#: builtin/log.c:1543
+#: builtin/log.c:1570
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "--name-status không hợp lý"
-#: builtin/log.c:1545
+#: builtin/log.c:1572
msgid "--check does not make sense"
msgstr "--check không hợp lý"
-#: builtin/log.c:1573
+#: builtin/log.c:1602
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr "đầu ra chuẩn, hay thư mục, chọn cái nào?"
-#: builtin/log.c:1575
+#: builtin/log.c:1604
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "Không thể tạo thư mục “%s”"
-#: builtin/log.c:1672
+#: builtin/log.c:1698
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "không thể đọc tập tin chữ ký “%s”"
-#: builtin/log.c:1743
+#: builtin/log.c:1769
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo các tập tin kết xuất"
-#: builtin/log.c:1792
+#: builtin/log.c:1818
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [<thượng-nguồn> [<đầu> [<giới-hạn>]]]"
-#: builtin/log.c:1846
+#: builtin/log.c:1872
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -7945,102 +8377,102 @@ msgstr ""
"Không tìm thấy nhánh mạng được theo dõi, hãy chỉ định <thượng-nguồn> một "
"cách thủ công.\n"
-#: builtin/ls-files.c:378
+#: builtin/ls-files.c:379
msgid "git ls-files [<options>] [<file>...]"
msgstr "git ls-files [<các-tùy-chọn>] [<tập-tin>…]"
-#: builtin/ls-files.c:427
+#: builtin/ls-files.c:428
msgid "identify the file status with tags"
msgstr "nhận dạng các trạng thái tập tin với thẻ"
-#: builtin/ls-files.c:429
+#: builtin/ls-files.c:430
msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
msgstr ""
"dùng chữ cái viết thường cho các tập tin “assume unchanged” (giả định không "
"thay đổi)"
-#: builtin/ls-files.c:431
+#: builtin/ls-files.c:432
msgid "show cached files in the output (default)"
msgstr "hiển thị các tập tin được nhớ tạm vào đầu ra (mặc định)"
-#: builtin/ls-files.c:433
+#: builtin/ls-files.c:434
msgid "show deleted files in the output"
msgstr "hiển thị các tập tin đã xóa trong kết xuất"
-#: builtin/ls-files.c:435
+#: builtin/ls-files.c:436
msgid "show modified files in the output"
msgstr "hiển thị các tập tin đã bị sửa đổi ra kết xuất"
-#: builtin/ls-files.c:437
+#: builtin/ls-files.c:438
msgid "show other files in the output"
msgstr "hiển thị các tập tin khác trong kết xuất"
-#: builtin/ls-files.c:439
+#: builtin/ls-files.c:440
msgid "show ignored files in the output"
msgstr "hiển thị các tập tin bị bỏ qua trong kết xuất"
-#: builtin/ls-files.c:442
+#: builtin/ls-files.c:443
msgid "show staged contents' object name in the output"
msgstr "hiển thị tên đối tượng của nội dung được đặt lên bệ phóng ra kết xuất"
-#: builtin/ls-files.c:444
+#: builtin/ls-files.c:445
msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
msgstr "hiển thị các tập tin trên hệ thống tập tin mà nó cần được gỡ bỏ"
-#: builtin/ls-files.c:446
+#: builtin/ls-files.c:447
msgid "show 'other' directories' names only"
msgstr "chỉ hiển thị tên của các thư mục “khác”"
-#: builtin/ls-files.c:448
+#: builtin/ls-files.c:449
msgid "show line endings of files"
msgstr "hiển thị kết thúc dòng của các tập tin"
-#: builtin/ls-files.c:450
+#: builtin/ls-files.c:451
msgid "don't show empty directories"
msgstr "không hiển thị thư mục rỗng"
-#: builtin/ls-files.c:453
+#: builtin/ls-files.c:454
msgid "show unmerged files in the output"
msgstr "hiển thị các tập tin chưa hòa trộn trong kết xuất"
-#: builtin/ls-files.c:455
+#: builtin/ls-files.c:456
msgid "show resolve-undo information"
msgstr "hiển thị thông tin resolve-undo"
-#: builtin/ls-files.c:457
+#: builtin/ls-files.c:458
msgid "skip files matching pattern"
msgstr "bỏ qua những tập tin khớp với một mẫu"
-#: builtin/ls-files.c:460
+#: builtin/ls-files.c:461
msgid "exclude patterns are read from <file>"
msgstr "mẫu loại trừ được đọc từ <tập tin>"
-#: builtin/ls-files.c:463
+#: builtin/ls-files.c:464
msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
msgstr "đọc thêm các mẫu ngoại trừ mỗi thư mục trong <tập tin>"
-#: builtin/ls-files.c:465
+#: builtin/ls-files.c:466
msgid "add the standard git exclusions"
msgstr "thêm loại trừ tiêu chuẩn kiểu git"
-#: builtin/ls-files.c:468
+#: builtin/ls-files.c:469
msgid "make the output relative to the project top directory"
msgstr "làm cho kết xuất liên quan đến thư mục ở mức cao nhất (gốc) của dự án"
-#: builtin/ls-files.c:471
+#: builtin/ls-files.c:472
msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
msgstr "nếu <tập tin> bất kỳ không ở trong bảng mục lục, xử lý nó như một lỗi"
-#: builtin/ls-files.c:472
+#: builtin/ls-files.c:473
msgid "tree-ish"
msgstr "tree-ish"
-#: builtin/ls-files.c:473
+#: builtin/ls-files.c:474
msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
msgstr ""
"giả định rằng các đường dẫn đã bị gỡ bỏ kể từ <tree-ish> nay vẫn hiện diện"
-#: builtin/ls-files.c:475
+#: builtin/ls-files.c:476
msgid "show debugging data"
msgstr "hiển thị dữ liệu gỡ lỗi"
@@ -8126,190 +8558,176 @@ msgstr "dùng tên đường dẫn đầy đủ"
msgid "list entire tree; not just current directory (implies --full-name)"
msgstr "liệt kê cây mục tin; không chỉ thư mục hiện hành (ngụ ý --full-name)"
-#: builtin/merge.c:45
+#: builtin/merge.c:46
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [<các-tùy-chọn>] [<commit>…]"
-#: builtin/merge.c:46
+#: builtin/merge.c:47
msgid "git merge [<options>] <msg> HEAD <commit>"
msgstr "git merge [<các-tùy-chọn>] <tin-nhắn> HEAD <commit>"
-#: builtin/merge.c:47
+#: builtin/merge.c:48
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-#: builtin/merge.c:101
+#: builtin/merge.c:102
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "switch “m” yêu cầu một giá trị"
-#: builtin/merge.c:138
+#: builtin/merge.c:139
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Không tìm thấy chiến lược hòa trộn “%s”.\n"
-#: builtin/merge.c:139
+#: builtin/merge.c:140
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Các chiến lược sẵn sàng là:"
-#: builtin/merge.c:144
+#: builtin/merge.c:145
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Các chiến lược tùy chỉnh sẵn sàng là:"
-#: builtin/merge.c:194 builtin/pull.c:126
+#: builtin/merge.c:195 builtin/pull.c:126
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "không hiển thị thống kê khác biệt tại cuối của lần hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:197 builtin/pull.c:129
+#: builtin/merge.c:198 builtin/pull.c:129
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "hiển thị thống kê khác biệt tại cuối của hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:198 builtin/pull.c:132
+#: builtin/merge.c:199 builtin/pull.c:132
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(đồng nghĩa với --stat)"
-#: builtin/merge.c:200 builtin/pull.c:135
+#: builtin/merge.c:201 builtin/pull.c:135
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr "thêm (ít nhất <n>) mục từ shortlog cho ghi chú chuyển giao hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:203 builtin/pull.c:138
+#: builtin/merge.c:204 builtin/pull.c:138
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "tạo một lần chuyển giao đưon thay vì thực hiện việc hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:205 builtin/pull.c:141
+#: builtin/merge.c:206 builtin/pull.c:141
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "thực hiện chuyển giao nếu hòa trộn thành công (mặc định)"
-#: builtin/merge.c:207 builtin/pull.c:144
+#: builtin/merge.c:208 builtin/pull.c:144
msgid "edit message before committing"
msgstr "sửa chú thích trước khi chuyển giao"
-#: builtin/merge.c:208
+#: builtin/merge.c:209
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "cho phép chuyển-tiếp-nhanh (mặc định)"
-#: builtin/merge.c:210 builtin/pull.c:150
+#: builtin/merge.c:211 builtin/pull.c:150
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "bỏ qua nếu chuyển-tiếp-nhanh không thể được"
-#: builtin/merge.c:214
-msgid "Verify that the named commit has a valid GPG signature"
-msgstr "Thẩm tra xem lần chuyển giao có tên đó có chữ ký GPG hợp lệ hay không"
+#: builtin/merge.c:215 builtin/pull.c:153
+msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
+msgstr "thẩm tra xem lần chuyển giao có tên đó có chữ ký GPG hợp lệ hay không"
-#: builtin/merge.c:215 builtin/notes.c:771 builtin/pull.c:157
+#: builtin/merge.c:216 builtin/notes.c:772 builtin/pull.c:157
#: builtin/revert.c:89
msgid "strategy"
msgstr "chiến lược"
-#: builtin/merge.c:216 builtin/pull.c:158
+#: builtin/merge.c:217 builtin/pull.c:158
msgid "merge strategy to use"
msgstr "chiến lược hòa trộn sẽ dùng"
-#: builtin/merge.c:217 builtin/pull.c:161
+#: builtin/merge.c:218 builtin/pull.c:161
msgid "option=value"
msgstr "tùy_chọn=giá_trị"
-#: builtin/merge.c:218 builtin/pull.c:162
+#: builtin/merge.c:219 builtin/pull.c:162
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "tùy chọn cho chiến lược hòa trộn đã chọn"
-#: builtin/merge.c:220
+#: builtin/merge.c:221
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr ""
"hòa trộn ghi chú của lần chuyển giao (dành cho hòa trộn không-chuyển-tiếp-"
"nhanh)"
-#: builtin/merge.c:224
+#: builtin/merge.c:225
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "bãi bỏ quá trình hòa trộn hiện tại đang thực hiện"
-#: builtin/merge.c:226 builtin/pull.c:169
+#: builtin/merge.c:227 builtin/pull.c:169
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "cho phép hòa trộn lịch sử không liên quan"
-#: builtin/merge.c:254
+#: builtin/merge.c:255
msgid "could not run stash."
msgstr "không thể chạy stash."
-#: builtin/merge.c:259
+#: builtin/merge.c:260
msgid "stash failed"
msgstr "lệnh tạm cất gặp lỗi"
-#: builtin/merge.c:264
+#: builtin/merge.c:265
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "không phải là một đối tượng hợp lệ: %s"
-#: builtin/merge.c:283 builtin/merge.c:300
+#: builtin/merge.c:284 builtin/merge.c:301
msgid "read-tree failed"
msgstr "read-tree gặp lỗi"
-#: builtin/merge.c:330
+#: builtin/merge.c:331
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (không có gì để squash)"
-#: builtin/merge.c:343
+#: builtin/merge.c:342
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Squash commit -- không cập nhật HEAD\n"
-#: builtin/merge.c:347 builtin/merge.c:767 builtin/merge.c:987
-#: builtin/merge.c:1000
-#, c-format
-msgid "Could not write to '%s'"
-msgstr "Không thể ghi vào “%s”"
-
-#: builtin/merge.c:375
-msgid "Writing SQUASH_MSG"
-msgstr "Đang ghi SQUASH_MSG"
-
-#: builtin/merge.c:377
-msgid "Finishing SQUASH_MSG"
-msgstr "Hoàn thành SQUASH_MSG"
-
-#: builtin/merge.c:400
+#: builtin/merge.c:392
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr "Không có lời chú thích hòa trộn -- nên không cập nhật HEAD\n"
-#: builtin/merge.c:451
+#: builtin/merge.c:443
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "“%s” không chỉ đến một lần chuyển giao nào cả"
-#: builtin/merge.c:541
+#: builtin/merge.c:533
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Chuỗi branch.%s.mergeoptions sai: %s"
-#: builtin/merge.c:660
+#: builtin/merge.c:652
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Không cầm nắm gì ngoài hai head hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:674
+#: builtin/merge.c:666
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Không hiểu tùy chọn cho merge-recursive: -X%s"
-#: builtin/merge.c:687
+#: builtin/merge.c:681
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "không thể ghi %s"
-#: builtin/merge.c:776
+#: builtin/merge.c:733
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "Không thể đọc từ “%s”"
-#: builtin/merge.c:785
+#: builtin/merge.c:742
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Vẫn chưa hòa trộn các lần chuyển giao; sử dụng lệnh “git commit” để hoàn tất "
"việc hòa trộn.\n"
-#: builtin/merge.c:791
+#: builtin/merge.c:748
#, c-format
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
@@ -8327,55 +8745,69 @@ msgstr ""
"rỗng\n"
"sẽ hủy bỏ lần chuyển giao.\n"
-#: builtin/merge.c:815
+#: builtin/merge.c:772
msgid "Empty commit message."
msgstr "Chú thích của lần commit (chuyển giao) bị trống rỗng."
-#: builtin/merge.c:835
+#: builtin/merge.c:792
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Tuyệt vời.\n"
-#: builtin/merge.c:890
+#: builtin/merge.c:847
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Việc tự động hòa trộn gặp lỗi; hãy sửa các xung đột sau đó chuyển giao kết "
"quả.\n"
-#: builtin/merge.c:906
+#: builtin/merge.c:863
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit"
msgstr "%s không phải là một lần commit (chuyển giao)"
-#: builtin/merge.c:947
+#: builtin/merge.c:904
msgid "No current branch."
msgstr "không phải nhánh hiện hành"
-#: builtin/merge.c:949
+#: builtin/merge.c:906
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Không có máy chủ cho nhánh hiện hành."
-#: builtin/merge.c:951
+#: builtin/merge.c:908
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Không có thượng nguồn mặc định được định nghĩa cho nhánh hiện hành."
-#: builtin/merge.c:956
+#: builtin/merge.c:913
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Không nhánh mạng theo dõi cho %s từ %s"
-#: builtin/merge.c:1091
+#: builtin/merge.c:960
+#, c-format
+msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
+msgstr "Giá trị sai “%s” trong biến môi trường “%s”"
+
+#: builtin/merge.c:1034
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "không thể đóng “%s”"
-#: builtin/merge.c:1219
+#: builtin/merge.c:1061
+#, c-format
+msgid "not something we can merge in %s: %s"
+msgstr "không phải là một số thứ chúng tôi có thể hòa trộn trong %s: %s"
+
+#: builtin/merge.c:1095
+msgid "not something we can merge"
+msgstr "không phải là một số thứ chúng tôi có thể hòa trộn"
+
+#: builtin/merge.c:1162
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Ở đây không có lần hòa trộn nào được hủy bỏ giữa chừng cả (thiếu MERGE_HEAD)."
-#: builtin/merge.c:1235
+#: builtin/merge.c:1178
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -8383,7 +8815,7 @@ msgstr ""
"Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại).\n"
"Hãy chuyển giao các thay đổi trước khi bạn có thể hòa trộn."
-#: builtin/merge.c:1242
+#: builtin/merge.c:1185
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -8391,107 +8823,115 @@ msgstr ""
"Bạn chưa kết thúc việc cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD vẫn tồn tại).\n"
"Hãy chuyển giao các thay đổi trước khi bạn có thể hòa trộn."
-#: builtin/merge.c:1245
+#: builtin/merge.c:1188
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr "Bạn chưa kết thúc việc cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD vẫn tồn tại)."
-#: builtin/merge.c:1254
+#: builtin/merge.c:1197
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Bạn không thể kết hợp --squash với --no-ff."
-#: builtin/merge.c:1262
+#: builtin/merge.c:1205
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr "Không chỉ ra lần chuyển giao và merge.defaultToUpstream chưa được đặt."
-#: builtin/merge.c:1279
+#: builtin/merge.c:1222
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Squash commit vào một head trống rỗng vẫn chưa được hỗ trợ"
-#: builtin/merge.c:1281
+#: builtin/merge.c:1224
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Chuyển giao không-chuyển-tiếp-nhanh không hợp lý ở trong một head trống rỗng"
-#: builtin/merge.c:1286
+#: builtin/merge.c:1229
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "%s - không phải là một số thứ chúng tôi có thể hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:1288
+#: builtin/merge.c:1231
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr ""
"Không thể hòa trộn một cách đúng đắn một lần chuyển giao vào một head rỗng"
-#: builtin/merge.c:1344
+#: builtin/merge.c:1287
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG không đáng tin, được cho là bởi %s."
-#: builtin/merge.c:1347
+#: builtin/merge.c:1290
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG sai, được cho là bởi %s."
-#: builtin/merge.c:1350
+#: builtin/merge.c:1293
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Lần chuyển giao %s không có chữ ký GPG."
-#: builtin/merge.c:1353
+#: builtin/merge.c:1296
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG tốt bởi %s\n"
-#: builtin/merge.c:1415
+#: builtin/merge.c:1358
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "từ chối hòa trộn lịch sử không liên quan"
-#: builtin/merge.c:1439
+#: builtin/merge.c:1367
+msgid "Already up-to-date."
+msgstr "Đã cập nhật rồi."
+
+#: builtin/merge.c:1382
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Đang cập nhật %s..%s\n"
-#: builtin/merge.c:1476
+#: builtin/merge.c:1419
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Đang thử hòa trộn kiểu “trivial in-index”…\n"
-#: builtin/merge.c:1483
+#: builtin/merge.c:1426
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Không.\n"
-#: builtin/merge.c:1515
+#: builtin/merge.c:1451
+msgid "Already up-to-date. Yeeah!"
+msgstr "Đã cập nhật rồi. Yeeah!"
+
+#: builtin/merge.c:1457
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Thực hiện lệnh chuyển-tiếp-nhanh là không thể được, đang bỏ qua."
-#: builtin/merge.c:1538 builtin/merge.c:1617
+#: builtin/merge.c:1480 builtin/merge.c:1559
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Đang tua lại cây thành thời xa xưa…\n"
-#: builtin/merge.c:1542
+#: builtin/merge.c:1484
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Đang thử chiến lược hòa trộn %s…\n"
-#: builtin/merge.c:1608
+#: builtin/merge.c:1550
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Không có chiến lược hòa trộn nào được nắm giữ (handle) sự hòa trộn.\n"
-#: builtin/merge.c:1610
+#: builtin/merge.c:1552
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Hòa trộn với chiến lược %s gặp lỗi.\n"
-#: builtin/merge.c:1619
+#: builtin/merge.c:1561
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr "Sử dụng %s để chuẩn bị giải quyết bằng tay.\n"
-#: builtin/merge.c:1631
+#: builtin/merge.c:1573
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -8621,68 +9061,68 @@ msgstr "ép buộc di chuyển hay đổi tên thậm chí cả khi đích đã
msgid "skip move/rename errors"
msgstr "bỏ qua các lỗi liên quan đến di chuyển, đổi tên"
-#: builtin/mv.c:152
+#: builtin/mv.c:155
#, c-format
msgid "destination '%s' is not a directory"
msgstr "có đích “%s” nhưng đây không phải là một thư mục"
-#: builtin/mv.c:163
+#: builtin/mv.c:166
#, c-format
msgid "Checking rename of '%s' to '%s'\n"
msgstr "Đang kiểm tra việc đổi tên của “%s” thành “%s”\n"
-#: builtin/mv.c:167
+#: builtin/mv.c:170
msgid "bad source"
msgstr "nguồn sai"
-#: builtin/mv.c:170
+#: builtin/mv.c:173
msgid "can not move directory into itself"
msgstr "không thể di chuyển một thư mục vào trong chính nó được"
-#: builtin/mv.c:173
+#: builtin/mv.c:176
msgid "cannot move directory over file"
msgstr "không di chuyển được thư mục thông qua tập tin"
-#: builtin/mv.c:182
+#: builtin/mv.c:185
msgid "source directory is empty"
msgstr "thư mục nguồn là trống rỗng"
-#: builtin/mv.c:207
+#: builtin/mv.c:210
msgid "not under version control"
msgstr "không nằm dưới sự quản lý mã nguồn"
-#: builtin/mv.c:210
+#: builtin/mv.c:213
msgid "destination exists"
msgstr "đích đã tồn tại sẵn rồi"
-#: builtin/mv.c:218
+#: builtin/mv.c:221
#, c-format
msgid "overwriting '%s'"
msgstr "đang ghi đè lên “%s”"
-#: builtin/mv.c:221
+#: builtin/mv.c:224
msgid "Cannot overwrite"
msgstr "Không thể ghi đè"
-#: builtin/mv.c:224
+#: builtin/mv.c:227
msgid "multiple sources for the same target"
msgstr "Nhiều nguồn cho cùng một đích"
-#: builtin/mv.c:226
+#: builtin/mv.c:229
msgid "destination directory does not exist"
msgstr "thư mục đích không tồn tại"
-#: builtin/mv.c:233
+#: builtin/mv.c:236
#, c-format
msgid "%s, source=%s, destination=%s"
msgstr "%s, nguồn=%s, đích=%s"
-#: builtin/mv.c:254
+#: builtin/mv.c:257
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Đổi tên %s thành %s\n"
-#: builtin/mv.c:260 builtin/remote.c:714 builtin/repack.c:365
+#: builtin/mv.c:263 builtin/remote.c:710 builtin/repack.c:375
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "gặp lỗi khi đổi tên “%s”"
@@ -8838,6 +9278,10 @@ msgstr "git notes prune [<các-tùy-chọn>]"
msgid "git notes get-ref"
msgstr "git notes get-ref"
+#: builtin/notes.c:94
+msgid "Write/edit the notes for the following object:"
+msgstr "Ghi hay sửa ghi chú cho đối tượng sau đây:"
+
#: builtin/notes.c:147
#, c-format
msgid "unable to start 'show' for object '%s'"
@@ -8852,81 +9296,76 @@ msgstr "không thể đọc kết xuất “show”"
msgid "failed to finish 'show' for object '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi hoàn thành “show” cho đối tượng “%s”"
-#: builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:248
-#, c-format
-msgid "could not create file '%s'"
-msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
-
-#: builtin/notes.c:193
+#: builtin/notes.c:194
msgid "Please supply the note contents using either -m or -F option"
msgstr ""
"Xin hãy áp dụng nội dung của ghi chú sử dụng hoặc là tùy chọn -m hoặc là -F"
-#: builtin/notes.c:202
+#: builtin/notes.c:203
msgid "unable to write note object"
msgstr "không thể ghi đối tượng ghi chú (note)"
-#: builtin/notes.c:204
+#: builtin/notes.c:205
#, c-format
msgid "The note contents have been left in %s"
msgstr "Nội dung ghi chú còn lại %s"
-#: builtin/notes.c:232 builtin/tag.c:439
+#: builtin/notes.c:233 builtin/tag.c:439
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "không thể đọc “%s”"
-#: builtin/notes.c:234 builtin/tag.c:442
+#: builtin/notes.c:235 builtin/tag.c:442
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "không thể mở hay đọc “%s”"
-#: builtin/notes.c:256
+#: builtin/notes.c:257
#, c-format
msgid "Failed to read object '%s'."
msgstr "Gặp lỗi khi đọc đối tượng “%s”."
-#: builtin/notes.c:260
+#: builtin/notes.c:261
#, c-format
msgid "Cannot read note data from non-blob object '%s'."
msgstr "không thể đọc dữ liệu ghi chú từ đối tượng không-blob “%s”."
-#: builtin/notes.c:362 builtin/notes.c:417 builtin/notes.c:493
-#: builtin/notes.c:505 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:649
-#: builtin/notes.c:946
+#: builtin/notes.c:363 builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:494
+#: builtin/notes.c:506 builtin/notes.c:582 builtin/notes.c:650
+#: builtin/notes.c:800 builtin/notes.c:947 builtin/notes.c:968
msgid "too many parameters"
msgstr "quá nhiều đối số"
-#: builtin/notes.c:375 builtin/notes.c:662
+#: builtin/notes.c:376 builtin/notes.c:663
#, c-format
msgid "No note found for object %s."
msgstr "không tìm thấy ghi chú cho đối tượng %s."
-#: builtin/notes.c:396 builtin/notes.c:559
+#: builtin/notes.c:397 builtin/notes.c:560
msgid "note contents as a string"
msgstr "nội dung ghi chú (note) nằm trong một chuỗi"
-#: builtin/notes.c:399 builtin/notes.c:562
+#: builtin/notes.c:400 builtin/notes.c:563
msgid "note contents in a file"
msgstr "nội dung ghi chú (note) nằm trong một tập tin"
-#: builtin/notes.c:402 builtin/notes.c:565
+#: builtin/notes.c:403 builtin/notes.c:566
msgid "reuse and edit specified note object"
msgstr "dùng lại nhưng có sửa chữa đối tượng note đã chỉ ra"
-#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568
+#: builtin/notes.c:406 builtin/notes.c:569
msgid "reuse specified note object"
msgstr "dùng lại đối tượng ghi chú (note) đã chỉ ra"
-#: builtin/notes.c:408 builtin/notes.c:571
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:572
msgid "allow storing empty note"
msgstr "cho lưu trữ ghi chú trống rỗng"
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:480
+#: builtin/notes.c:410 builtin/notes.c:481
msgid "replace existing notes"
msgstr "thay thế ghi chú trước"
-#: builtin/notes.c:434
+#: builtin/notes.c:435
#, c-format
msgid ""
"Cannot add notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -8935,29 +9374,29 @@ msgstr ""
"Không thể thêm các ghi chú. Đã tìm thấy các ghi chú đã có sẵn cho đối tượng "
"%s. Sử dụng tùy chọn “-f” để ghi đè lên các ghi chú cũ"
-#: builtin/notes.c:449 builtin/notes.c:528
+#: builtin/notes.c:450 builtin/notes.c:529
#, c-format
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
msgstr "Đang ghi đè lên ghi chú cũ cho đối tượng %s\n"
-#: builtin/notes.c:460 builtin/notes.c:621 builtin/notes.c:886
+#: builtin/notes.c:461 builtin/notes.c:622 builtin/notes.c:887
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
msgstr "Đang gỡ bỏ ghi chú (note) cho đối tượng %s\n"
-#: builtin/notes.c:481
+#: builtin/notes.c:482
msgid "read objects from stdin"
msgstr "đọc các đối tượng từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/notes.c:483
+#: builtin/notes.c:484
msgid "load rewriting config for <command> (implies --stdin)"
msgstr "tải cấu hình chép lại cho <lệnh> (ngầm định là --stdin)"
-#: builtin/notes.c:501
+#: builtin/notes.c:502
msgid "too few parameters"
msgstr "quá ít đối số"
-#: builtin/notes.c:522
+#: builtin/notes.c:523
#, c-format
msgid ""
"Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -8966,12 +9405,12 @@ msgstr ""
"Không thể sao chép các ghi chú. Đã tìm thấy các ghi chú đã có sẵn cho đối "
"tượng %s. Sử dụng tùy chọn “-f” để ghi đè lên các ghi chú cũ"
-#: builtin/notes.c:534
+#: builtin/notes.c:535
#, c-format
msgid "Missing notes on source object %s. Cannot copy."
msgstr "Thiếu ghi chú trên đối tượng nguồn %s. Không thể sao chép."
-#: builtin/notes.c:586
+#: builtin/notes.c:587
#, c-format
msgid ""
"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
@@ -8980,15 +9419,20 @@ msgstr ""
"Các tùy chọn -m/-F/-c/-C đã cổ không còn dùng nữa cho lệnh con “edit”.\n"
"Xin hãy sử dụng lệnh sau để thay thế: “git notes add -f -m/-F/-c/-C”.\n"
-#: builtin/notes.c:768
+#: builtin/notes.c:753
+#, c-format
+msgid "unknown notes merge strategy %s"
+msgstr "không hiểu chiến lược hòa trộn ghi chú %s"
+
+#: builtin/notes.c:769
msgid "General options"
msgstr "Tùy chọn chung"
-#: builtin/notes.c:770
+#: builtin/notes.c:771
msgid "Merge options"
msgstr "Tùy chọn về hòa trộn"
-#: builtin/notes.c:772
+#: builtin/notes.c:773
msgid ""
"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
"cat_sort_uniq)"
@@ -8996,51 +9440,88 @@ msgstr ""
"phân giải các xung đột “notes” sử dụng chiến lược đã đưa ra (manual/ours/"
"theirs/union/cat_sort_uniq)"
-#: builtin/notes.c:774
+#: builtin/notes.c:775
msgid "Committing unmerged notes"
msgstr "Chuyển giao các note chưa được hòa trộn"
-#: builtin/notes.c:776
+#: builtin/notes.c:777
msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
msgstr ""
"các note cuối cùng được hòa trộn bởi các note chưa hòa trộn của lần chuyển "
"giao"
-#: builtin/notes.c:778
+#: builtin/notes.c:779
msgid "Aborting notes merge resolution"
msgstr "Hủy bỏ phân giải ghi chú (note) hòa trộn"
-#: builtin/notes.c:780
+#: builtin/notes.c:781
msgid "abort notes merge"
msgstr "bỏ qua hòa trộn các ghi chú (note)"
-#: builtin/notes.c:857
+#: builtin/notes.c:792
+msgid "cannot mix --commit, --abort or -s/--strategy"
+msgstr "không thể trộn lẫn --commit, --abort hay -s/--strategy"
+
+#: builtin/notes.c:797
+msgid "Must specify a notes ref to merge"
+msgstr "Bạn phải chỉ định tham chiếu ghi chú để hòa trộn"
+
+#: builtin/notes.c:821
+#, c-format
+msgid "Unknown -s/--strategy: %s"
+msgstr "Không hiểu -s/--strategy: %s"
+
+#: builtin/notes.c:858
#, c-format
msgid "A notes merge into %s is already in-progress at %s"
msgstr "Các ghi chú hòa trộn vào %s đã sẵn trong quá trình xử lý tại %s"
-#: builtin/notes.c:884
+#: builtin/notes.c:861
+#, c-format
+msgid "Failed to store link to current notes ref (%s)"
+msgstr "Gặp lỗi khi lưu liên kết đến tham chiếu ghi chú hiện tại (%s)"
+
+#: builtin/notes.c:863
+#, c-format
+msgid ""
+"Automatic notes merge failed. Fix conflicts in %s and commit the result with "
+"'git notes merge --commit', or abort the merge with 'git notes merge --"
+"abort'.\n"
+msgstr ""
+"Gặp lỗi khi hòa trộn các ghi chú tự động. Sửa các xung đột này trong %s và "
+"chuyển giao kết quả bằng “git notes merge --commit”, hoặc bãi bỏ việc hòa "
+"trộn bằng “git notes merge --abort”.\n"
+
+#: builtin/notes.c:885
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
msgstr "Đối tượng %s không có ghi chú (note)\n"
-#: builtin/notes.c:896
+#: builtin/notes.c:897
msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
msgstr "cố gắng gỡ bỏ một note chưa từng tồn tại không phải là một lỗi"
-#: builtin/notes.c:899
+#: builtin/notes.c:900
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "đọc tên đối tượng từ thiết bị nhập chuẩn"
-#: builtin/notes.c:980
+#: builtin/notes.c:938 builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:127
+msgid "do not remove, show only"
+msgstr "không gỡ bỏ, chỉ hiển thị"
+
+#: builtin/notes.c:939
+msgid "report pruned notes"
+msgstr "báo cáo các đối tượng đã prune"
+
+#: builtin/notes.c:981
msgid "notes-ref"
msgstr "notes-ref"
-#: builtin/notes.c:981
+#: builtin/notes.c:982
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "dùng “notes” từ <notes-ref>"
-#: builtin/notes.c:1016 builtin/remote.c:1628
+#: builtin/notes.c:1017 builtin/remote.c:1623
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Không hiểu câu lệnh con: %s"
@@ -9059,175 +9540,179 @@ msgstr ""
"git pack-objects [các-tùy-chọn…] <base-name> [< <danh-sách-ref> | < <danh-"
"sách-đối-tượng>]"
-#: builtin/pack-objects.c:175 builtin/pack-objects.c:178
+#: builtin/pack-objects.c:177 builtin/pack-objects.c:180
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "lỗi giải nén (%d)"
-#: builtin/pack-objects.c:763
+#: builtin/pack-objects.c:766
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr "tắt ghi bitmap, các gói bị chia nhỏ bởi vì pack.packSizeLimit"
-#: builtin/pack-objects.c:776
+#: builtin/pack-objects.c:779
msgid "Writing objects"
msgstr "Đang ghi lại các đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:1017
+#: builtin/pack-objects.c:1037
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr "tắt ghi bitmap, như vậy một số đối tượng sẽ không được đóng gói"
-#: builtin/pack-objects.c:2177
+#: builtin/pack-objects.c:2197
msgid "Compressing objects"
msgstr "Đang nén các đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:2563
+#: builtin/pack-objects.c:2611
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "phiên bản mục lục không được hỗ trợ %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2567
+#: builtin/pack-objects.c:2615
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "phiên bản mục lục sai “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:2597
+#: builtin/pack-objects.c:2645
msgid "do not show progress meter"
msgstr "không hiển thị bộ đo tiến trình"
-#: builtin/pack-objects.c:2599
+#: builtin/pack-objects.c:2647
msgid "show progress meter"
msgstr "hiển thị bộ đo tiến trình"
-#: builtin/pack-objects.c:2601
+#: builtin/pack-objects.c:2649
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "hiển thị bộ đo tiến triển trong suốt pha ghi đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:2604
+#: builtin/pack-objects.c:2652
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr "tương tự --all-progress khi bộ đo tiến trình được xuất hiện"
-#: builtin/pack-objects.c:2605
+#: builtin/pack-objects.c:2653
msgid "version[,offset]"
msgstr "phiên bản[,offset]"
-#: builtin/pack-objects.c:2606
+#: builtin/pack-objects.c:2654
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr "ghi tập tin bảng mục lục gói (pack) ở phiên bản định dạng idx đã cho"
-#: builtin/pack-objects.c:2609
+#: builtin/pack-objects.c:2657
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "kcíh thước tối đa cho tập tin gói được tạo"
-#: builtin/pack-objects.c:2611
+#: builtin/pack-objects.c:2659
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "bỏ qua các đối tượng vay mượn từ kho đối tượng thay thế"
-#: builtin/pack-objects.c:2613
+#: builtin/pack-objects.c:2661
msgid "ignore packed objects"
msgstr "bỏ qua các đối tượng đóng gói"
-#: builtin/pack-objects.c:2615
+#: builtin/pack-objects.c:2663
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "giới hạn cửa sổ đóng gói theo đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:2617
+#: builtin/pack-objects.c:2665
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr "giới hạn cửa sổ đóng gói theo bộ nhớ cộng thêm với giới hạn đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:2619
+#: builtin/pack-objects.c:2667
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr "độ dài tối đa của chuỗi móc xích “delta” được phép trong gói kết quả"
-#: builtin/pack-objects.c:2621
+#: builtin/pack-objects.c:2669
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "dùng lại các delta sẵn có"
-#: builtin/pack-objects.c:2623
+#: builtin/pack-objects.c:2671
msgid "reuse existing objects"
msgstr "dùng lại các đối tượng sẵn có"
-#: builtin/pack-objects.c:2625
+#: builtin/pack-objects.c:2673
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "dùng các đối tượng OFS_DELTA"
-#: builtin/pack-objects.c:2627
+#: builtin/pack-objects.c:2675
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr "sử dụng các tuyến trình khi tìm kiếm cho các mẫu khớp delta tốt nhất"
-#: builtin/pack-objects.c:2629
+#: builtin/pack-objects.c:2677
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "không thể tạo kết xuất gói trống rỗng"
-#: builtin/pack-objects.c:2631
+#: builtin/pack-objects.c:2679
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr " đọc tham số “revision” từ thiết bị nhập chuẩn"
-#: builtin/pack-objects.c:2633
+#: builtin/pack-objects.c:2681
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "giới hạn các đối tượng thành những cái mà chúng vẫn chưa được đóng gói"
-#: builtin/pack-objects.c:2636
+#: builtin/pack-objects.c:2684
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr "bao gồm các đối tượng có thể đọc được từ bất kỳ tham chiếu nào"
-#: builtin/pack-objects.c:2639
+#: builtin/pack-objects.c:2687
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "bao gồm các đối tượng được tham chiếu bởi các mục reflog"
-#: builtin/pack-objects.c:2642
+#: builtin/pack-objects.c:2690
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "bao gồm các đối tượng được tham chiếu bởi mục lục"
-#: builtin/pack-objects.c:2645
+#: builtin/pack-objects.c:2693
msgid "output pack to stdout"
msgstr "xuất gói ra đầu ra tiêu chuẩn"
-#: builtin/pack-objects.c:2647
+#: builtin/pack-objects.c:2695
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr "bao gồm các đối tượng tham chiếu đến các đối tượng được đóng gói"
-#: builtin/pack-objects.c:2649
+#: builtin/pack-objects.c:2697
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "giữ lại các đối tượng không thể đọc được"
-#: builtin/pack-objects.c:2650 parse-options.h:142
+#: builtin/pack-objects.c:2699
+msgid "pack loose unreachable objects"
+msgstr "pack mất các đối tượng không thể đọc được"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2700 parse-options.h:142
msgid "time"
msgstr "thời-gian"
-#: builtin/pack-objects.c:2651
+#: builtin/pack-objects.c:2701
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr ""
"xả nén (gỡ khỏi gói) các đối tượng không thể đọc được mới hơn <thời-gian>"
-#: builtin/pack-objects.c:2654
+#: builtin/pack-objects.c:2704
msgid "create thin packs"
msgstr "tạo gói nhẹ"
-#: builtin/pack-objects.c:2656
+#: builtin/pack-objects.c:2706
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "tạo gói để phù hợp cho lấy về nông (shallow)"
-#: builtin/pack-objects.c:2658
+#: builtin/pack-objects.c:2708
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "bỏ qua các gói mà nó có tập tin .keep đi kèm"
-#: builtin/pack-objects.c:2660
+#: builtin/pack-objects.c:2710
msgid "pack compression level"
msgstr "mức nén gói"
-#: builtin/pack-objects.c:2662
+#: builtin/pack-objects.c:2712
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr "không ẩn các lần chuyển giao bởi “grafts”"
-#: builtin/pack-objects.c:2664
+#: builtin/pack-objects.c:2714
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr "dùng mục lục ánh xạ nếu có thể được để nâng cao tốc độ đếm đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:2666
+#: builtin/pack-objects.c:2716
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr "ghi một mục lục ánh xạ cùng với mục lục gói"
-#: builtin/pack-objects.c:2757
+#: builtin/pack-objects.c:2829
msgid "Counting objects"
msgstr "Đang đếm các đối tượng"
@@ -9255,15 +9740,11 @@ msgstr "Đang gỡ các đối tượng trùng lặp"
msgid "git prune [-n] [-v] [--expire <time>] [--] [<head>...]"
msgstr "git prune [-n] [-v] [--expire <thời-gian>] [--] [<head>…]"
-#: builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:125
-msgid "do not remove, show only"
-msgstr "không gỡ bỏ, chỉ hiển thị"
-
-#: builtin/prune.c:106 builtin/worktree.c:126
+#: builtin/prune.c:106 builtin/worktree.c:128
msgid "report pruned objects"
msgstr "báo cáo các đối tượng đã prune"
-#: builtin/prune.c:109 builtin/worktree.c:128
+#: builtin/prune.c:109 builtin/worktree.c:130
msgid "expire objects older than <time>"
msgstr "các đối tượng hết hạn cũ hơn khoảng <thời gian>"
@@ -9283,14 +9764,10 @@ msgstr "Các tùy chọn liên quan đến hòa trộn"
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "các thay đổi hợp nhất bằng cải tổ thay vì hòa trộn"
-#: builtin/pull.c:147 builtin/revert.c:105
+#: builtin/pull.c:147 builtin/revert.c:101
msgid "allow fast-forward"
msgstr "cho phép chuyển-tiếp-nhanh"
-#: builtin/pull.c:153
-msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
-msgstr "thẩm tra xem lần chuyển giao có tên đó có chữ ký GPG hợp lệ hay không"
-
#: builtin/pull.c:156
msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
msgstr "tự động stash/stash pop tước và sau tu bổ (rebase)"
@@ -9308,17 +9785,17 @@ msgstr "số lượng mô-đun-con được đẩy lên đồng thời"
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Giá trị không hợp lệ cho pull.ff: %s"
-#: builtin/pull.c:379
+#: builtin/pull.c:379 git-sh-setup.sh:226
msgid "Cannot pull with rebase: You have unstaged changes."
msgstr ""
"Không thể pull với cải tổ: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
-#: builtin/pull.c:385
+#: builtin/pull.c:385 git-sh-setup.sh:252
msgid "Additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr ""
"Thêm vào đó, bảng mục lục của bạn có chứa các thay đổi chưa được chuyển giao."
-#: builtin/pull.c:387
+#: builtin/pull.c:387 git-sh-setup.sh:245
msgid "Cannot pull with rebase: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "Không thể pull với cải tổ: Bạn có các thay đổi chưa được chuyển giao."
@@ -9379,7 +9856,7 @@ msgstr "Xem git-pull(1) để biết thêm chi tiết."
msgid "<remote>"
msgstr "<máy chủ>"
-#: builtin/pull.c:481 builtin/pull.c:496 builtin/pull.c:501
+#: builtin/pull.c:481 builtin/pull.c:496 builtin/pull.c:501 git-rebase.sh:451
#: git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "<nhánh>"
@@ -9403,17 +9880,21 @@ msgstr ""
"Các đặc tả cấu hình của bạn để hòa trộn với tham chiếu “%s”\n"
"từ máy dịch vụ, nhưng không có nhánh nào như thế được lấy về."
-#: builtin/pull.c:864
+#: builtin/pull.c:820
+msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
+msgstr "bỏ qua --verify-signatures khi rebase"
+
+#: builtin/pull.c:867
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "tùy chọn --[no-]autostash chỉ hợp lệ khi dùng với --rebase."
-#: builtin/pull.c:872
+#: builtin/pull.c:875
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr ""
"Đang cập nhật một nhánh chưa được sinh ra với các thay đổi được thêm vào "
"bảng mục lục."
-#: builtin/pull.c:900
+#: builtin/pull.c:903
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -9424,7 +9905,7 @@ msgstr ""
"đang chuyển-tiếp-nhanh cây làm việc của bạn từ\n"
"lần chuyển giaot %s."
-#: builtin/pull.c:905
+#: builtin/pull.c:908
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -9442,11 +9923,11 @@ msgstr ""
"$ git reset --hard\n"
"để khôi phục lại."
-#: builtin/pull.c:920
+#: builtin/pull.c:923
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Không thể hòa trộn nhiều nhánh vào trong một head trống rỗng."
-#: builtin/pull.c:924
+#: builtin/pull.c:927
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Không thể thực hiện lệnh rebase (cải tổ) trên nhiều nhánh."
@@ -9617,12 +10098,12 @@ msgstr "Đang đẩy lên %s\n"
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đẩy tới một số tham chiếu đến “%s”"
-#: builtin/push.c:365
+#: builtin/push.c:366
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "repository (kho) sai “%s”"
-#: builtin/push.c:366
+#: builtin/push.c:367
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -9643,103 +10124,115 @@ msgstr ""
"\n"
" git push <tên>\n"
-#: builtin/push.c:381
+#: builtin/push.c:385
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "--all và --tags xung khắc nhau"
-#: builtin/push.c:382
+#: builtin/push.c:386
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "--all không thể được tổ hợp cùng với đặc tả đường dẫn"
-#: builtin/push.c:387
+#: builtin/push.c:391
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "--mirror và --tags xung khắc nhau"
-#: builtin/push.c:388
+#: builtin/push.c:392
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "--mirror không thể được tổ hợp cùng với đặc tả đường dẫn"
-#: builtin/push.c:393
+#: builtin/push.c:397
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "--all và --mirror xung khắc nhau"
-#: builtin/push.c:505
+#: builtin/push.c:515
msgid "repository"
msgstr "kho"
-#: builtin/push.c:506 builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/push.c:516 builtin/send-pack.c:161
msgid "push all refs"
msgstr "đẩy tất cả các tham chiếu"
-#: builtin/push.c:507 builtin/send-pack.c:163
+#: builtin/push.c:517 builtin/send-pack.c:163
msgid "mirror all refs"
msgstr "mirror tất cả các tham chiếu"
-#: builtin/push.c:509
+#: builtin/push.c:519
msgid "delete refs"
msgstr "xóa các tham chiếu"
-#: builtin/push.c:510
+#: builtin/push.c:520
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "đẩy các thẻ (không dùng cùng với --all hay --mirror)"
-#: builtin/push.c:513 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/push.c:523 builtin/send-pack.c:164
msgid "force updates"
msgstr "ép buộc cập nhật"
-#: builtin/push.c:515 builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/push.c:525 builtin/send-pack.c:175
msgid "refname>:<expect"
msgstr "tên-tham-chiếu>:<cần"
-#: builtin/push.c:516 builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/push.c:526 builtin/send-pack.c:176
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "yêu cầu giá-trị cũ của tham chiếu thì là giá-trị này"
-#: builtin/push.c:519
+#: builtin/push.c:529
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "điều khiển việc đẩy lên (push) đệ qui của mô-đun-con"
-#: builtin/push.c:521 builtin/send-pack.c:169
+#: builtin/push.c:531 builtin/send-pack.c:169
msgid "use thin pack"
msgstr "tạo gói nhẹ"
-#: builtin/push.c:522 builtin/push.c:523 builtin/send-pack.c:158
+#: builtin/push.c:532 builtin/push.c:533 builtin/send-pack.c:158
#: builtin/send-pack.c:159
msgid "receive pack program"
msgstr "chương trình nhận gói"
-#: builtin/push.c:524
+#: builtin/push.c:534
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "đặt thượng nguồn cho git pull/status"
-#: builtin/push.c:527
+#: builtin/push.c:537
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "xén tỉa những tham chiếu bị gỡ bỏ"
-#: builtin/push.c:529
+#: builtin/push.c:539
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "vòng qua móc tiền-đẩy (pre-push)"
-#: builtin/push.c:530
+#: builtin/push.c:540
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr "push phần bị thiếu nhưng các thẻ lại thích hợp"
-#: builtin/push.c:533 builtin/send-pack.c:166
+#: builtin/push.c:543 builtin/send-pack.c:166
msgid "GPG sign the push"
msgstr "ký lần đẩy dùng GPG"
-#: builtin/push.c:535 builtin/send-pack.c:170
+#: builtin/push.c:545 builtin/send-pack.c:170
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "yêu cầu giao dịch hạt nhân bên phía máy chủ"
-#: builtin/push.c:549
+#: builtin/push.c:546
+msgid "server-specific"
+msgstr "đặc-tả-máy-phục-vụ"
+
+#: builtin/push.c:546
+msgid "option to transmit"
+msgstr "tùy chọn để chuyển giao"
+
+#: builtin/push.c:560
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr "--delete là xung khắc với các tùy chọn --all, --mirror và --tags"
-#: builtin/push.c:551
+#: builtin/push.c:562
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "--delete không hợp lý nếu không có bất kỳ tham chiếu nào"
+#: builtin/push.c:579
+msgid "push options must not have new line characters"
+msgstr "các tùy chọn push phải không có ký tự dòng mới"
+
#: builtin/read-tree.c:37
msgid ""
"git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<prefix>) "
@@ -9820,11 +10313,11 @@ msgstr "gỡ lỗi “unpack-trees”"
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack <thư-mục-git>"
-#: builtin/receive-pack.c:1719
+#: builtin/receive-pack.c:1845
msgid "quiet"
msgstr "im lặng"
-#: builtin/receive-pack.c:1733
+#: builtin/receive-pack.c:1859
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Bạn phải chỉ định thư mục."
@@ -9974,12 +10467,12 @@ msgstr "đang chỉ định một nhánh master không hợp lý với tùy ch
msgid "specifying branches to track makes sense only with fetch mirrors"
msgstr "chỉ định những nhánh để theo dõi chỉ hợp lý với các “fetch mirror”"
-#: builtin/remote.c:190 builtin/remote.c:633
+#: builtin/remote.c:190 builtin/remote.c:629
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "máy chủ %s đã tồn tại rồi."
-#: builtin/remote.c:194 builtin/remote.c:637
+#: builtin/remote.c:194 builtin/remote.c:633
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "“%s” không phải tên máy chủ hợp lệ"
@@ -10002,17 +10495,17 @@ msgstr "(khớp)"
msgid "(delete)"
msgstr "(xóa)"
-#: builtin/remote.c:626 builtin/remote.c:761 builtin/remote.c:858
+#: builtin/remote.c:622 builtin/remote.c:757 builtin/remote.c:854
#, c-format
msgid "No such remote: %s"
msgstr "Không có máy chủ nào như thế: %s"
-#: builtin/remote.c:643
+#: builtin/remote.c:639
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Không thể đổi tên phần của cấu hình từ “%s” thành “%s”"
-#: builtin/remote.c:663
+#: builtin/remote.c:659
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -10023,17 +10516,17 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"\tXin hãy cập nhật phần cấu hình một cách thủ công nếu thấy cần thiết."
-#: builtin/remote.c:699
+#: builtin/remote.c:695
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "gặp lỗi khi xóa “%s”"
-#: builtin/remote.c:733
+#: builtin/remote.c:729
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "gặp lỗi khi tạo “%s”"
-#: builtin/remote.c:796
+#: builtin/remote.c:792
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -10045,279 +10538,289 @@ msgstr[0] ""
"đi;\n"
"để xóa đi, sử dụng:"
-#: builtin/remote.c:810
+#: builtin/remote.c:806
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Không thể gỡ bỏ phần cấu hình “%s”"
-#: builtin/remote.c:911
+#: builtin/remote.c:907
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " mới (lần lấy về tiếp theo sẽ lưu trong remotes/%s)"
-#: builtin/remote.c:914
+#: builtin/remote.c:910
msgid " tracked"
msgstr " được theo dõi"
-#: builtin/remote.c:916
+#: builtin/remote.c:912
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " cũ rích (dùng “git remote prune” để gỡ bỏ)"
-#: builtin/remote.c:918
+#: builtin/remote.c:914
msgid " ???"
msgstr " ???"
-#: builtin/remote.c:959
+#: builtin/remote.c:955
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr "branch.%s.merge không hợp lệ; không thể cải tổ về phía > 1 nhánh"
-#: builtin/remote.c:967
+#: builtin/remote.c:963
#, c-format
msgid "rebases interactively onto remote %s"
msgstr "thực hiện rebase một cách tương tác trên máy chủ %s"
-#: builtin/remote.c:971
+#: builtin/remote.c:964
+#, c-format
+msgid "rebases onto remote %s"
+msgstr "thực hiện rebase trên máy chủ %s"
+
+#: builtin/remote.c:967
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " hòa trộn với máy chủ %s"
-#: builtin/remote.c:972
-msgid " and with remote"
-msgstr " và với máy chủ"
-
-#: builtin/remote.c:974
+#: builtin/remote.c:970
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "hòa trộn với máy chủ %s"
-#: builtin/remote.c:975
-msgid " and with remote"
-msgstr " và với máy chủ"
+#: builtin/remote.c:973
+#, c-format
+msgid "%-*s and with remote %s\n"
+msgstr "%-*s và với máy chủ %s\n"
-#: builtin/remote.c:1021
+#: builtin/remote.c:1016
msgid "create"
msgstr "tạo"
-#: builtin/remote.c:1024
+#: builtin/remote.c:1019
msgid "delete"
msgstr "xóa"
-#: builtin/remote.c:1028
+#: builtin/remote.c:1023
msgid "up to date"
msgstr "đã cập nhật"
-#: builtin/remote.c:1031
+#: builtin/remote.c:1026
msgid "fast-forwardable"
msgstr "có-thể-chuyển-tiếp-nhanh"
-#: builtin/remote.c:1034
+#: builtin/remote.c:1029
msgid "local out of date"
msgstr "dữ liệu nội bộ đã cũ"
-#: builtin/remote.c:1041
+#: builtin/remote.c:1036
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s ép buộc thành %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1044
+#: builtin/remote.c:1039
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s đẩy lên thành %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1048
+#: builtin/remote.c:1043
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s ép buộc thành %s"
-#: builtin/remote.c:1051
+#: builtin/remote.c:1046
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s đẩy lên thành %s"
-#: builtin/remote.c:1119
+#: builtin/remote.c:1114
msgid "do not query remotes"
msgstr "không truy vấn các máy chủ"
-#: builtin/remote.c:1146
+#: builtin/remote.c:1141
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "* máy chủ %s"
-#: builtin/remote.c:1147
+#: builtin/remote.c:1142
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " URL để lấy về: %s"
-#: builtin/remote.c:1148 builtin/remote.c:1301
+#: builtin/remote.c:1143 builtin/remote.c:1156 builtin/remote.c:1296
msgid "(no URL)"
msgstr "(không có URL)"
#. TRANSLATORS: the colon ':' should align with
#. the one in " Fetch URL: %s" translation
-#: builtin/remote.c:1159 builtin/remote.c:1161
+#: builtin/remote.c:1154 builtin/remote.c:1156
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " URL để đẩy lên: %s"
-#: builtin/remote.c:1163 builtin/remote.c:1165 builtin/remote.c:1167
+#: builtin/remote.c:1158 builtin/remote.c:1160 builtin/remote.c:1162
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " Nhánh HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1169
+#: builtin/remote.c:1158
+msgid "(not queried)"
+msgstr "(không yêu cầu)"
+
+#: builtin/remote.c:1160
+msgid "(unknown)"
+msgstr "(không hiểu)"
+
+#: builtin/remote.c:1164
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
msgstr " nhánh HEAD (HEAD máy chủ chưa rõ ràng, có lẽ là một trong số sau):\n"
-#: builtin/remote.c:1181
+#: builtin/remote.c:1176
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Những nhánh trên máy chủ:%s"
-#: builtin/remote.c:1184 builtin/remote.c:1211
+#: builtin/remote.c:1179 builtin/remote.c:1206
msgid " (status not queried)"
msgstr " (trạng thái không được yêu cầu)"
-#: builtin/remote.c:1193
+#: builtin/remote.c:1188
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Những nhánh nội bộ đã được cấu hình cho lệnh “git pull”:"
-#: builtin/remote.c:1201
+#: builtin/remote.c:1196
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " refs nội bộ sẽ được phản chiếu bởi lệnh “git push”"
-#: builtin/remote.c:1208
+#: builtin/remote.c:1203
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Những tham chiếu nội bộ được cấu hình cho lệnh “git push”%s:"
-#: builtin/remote.c:1229
+#: builtin/remote.c:1224
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "đặt refs/remotes/<tên>/HEAD cho phù hợp với máy chủ"
-#: builtin/remote.c:1231
+#: builtin/remote.c:1226
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "xóa refs/remotes/<tên>/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1246
+#: builtin/remote.c:1241
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Không thể xác định được HEAD máy chủ"
-#: builtin/remote.c:1248
+#: builtin/remote.c:1243
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr "Nhiều nhánh HEAD máy chủ. Hãy chọn rõ ràng một:"
-#: builtin/remote.c:1258
+#: builtin/remote.c:1253
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "Không thể xóa bỏ %s"
-#: builtin/remote.c:1266
+#: builtin/remote.c:1261
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Không phải là tham chiếu hợp lệ: %s"
-#: builtin/remote.c:1268
+#: builtin/remote.c:1263
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "Không thể cài đặt %s"
-#: builtin/remote.c:1286
+#: builtin/remote.c:1281
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr " %s sẽ trở thành không đầu (không được quản lý)!"
-#: builtin/remote.c:1287
+#: builtin/remote.c:1282
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr " %s đã trở thành không đầu (không được quản lý)!"
-#: builtin/remote.c:1297
+#: builtin/remote.c:1292
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Đang xén bớt %s"
-#: builtin/remote.c:1298
+#: builtin/remote.c:1293
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "URL: %s"
-#: builtin/remote.c:1314
+#: builtin/remote.c:1309
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " * [nên xén bớt] %s"
-#: builtin/remote.c:1317
+#: builtin/remote.c:1312
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " * [đã bị xén] %s"
-#: builtin/remote.c:1362
+#: builtin/remote.c:1357
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "cắt máy chủ sau khi lấy về"
-#: builtin/remote.c:1425 builtin/remote.c:1479 builtin/remote.c:1547
+#: builtin/remote.c:1420 builtin/remote.c:1474 builtin/remote.c:1542
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Không có máy chủ nào có tên “%s”"
-#: builtin/remote.c:1441
+#: builtin/remote.c:1436
msgid "add branch"
msgstr "thêm nhánh"
-#: builtin/remote.c:1448
+#: builtin/remote.c:1443
msgid "no remote specified"
msgstr "chưa chỉ ra máy chủ nào"
-#: builtin/remote.c:1465
+#: builtin/remote.c:1460
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "truy vấn đẩy URL thay vì lấy"
-#: builtin/remote.c:1467
+#: builtin/remote.c:1462
msgid "return all URLs"
msgstr "trả về mọi URL"
-#: builtin/remote.c:1495
+#: builtin/remote.c:1490
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "không có URL nào được cấu hình cho nhánh “%s”"
-#: builtin/remote.c:1521
+#: builtin/remote.c:1516
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "đẩy các “URL” bằng tay"
-#: builtin/remote.c:1523
+#: builtin/remote.c:1518
msgid "add URL"
msgstr "thêm URL"
-#: builtin/remote.c:1525
+#: builtin/remote.c:1520
msgid "delete URLs"
msgstr "xóa URLs"
-#: builtin/remote.c:1532
+#: builtin/remote.c:1527
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "--add --delete không hợp lý"
-#: builtin/remote.c:1573
+#: builtin/remote.c:1568
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Kiểu mẫu URL cũ không hợp lệ: %s"
-#: builtin/remote.c:1581
+#: builtin/remote.c:1576
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Không tìm thấy URL như vậy: %s"
-#: builtin/remote.c:1583
+#: builtin/remote.c:1578
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Sẽ không xóa những địa chỉ URL không-push"
-#: builtin/remote.c:1597
+#: builtin/remote.c:1592
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "chi tiết; phải được đặt trước một lệnh-con"
@@ -10325,78 +10828,86 @@ msgstr "chi tiết; phải được đặt trước một lệnh-con"
msgid "git repack [<options>]"
msgstr "git repack [<các-tùy-chọn>]"
-#: builtin/repack.c:159
+#: builtin/repack.c:160
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "đóng gói mọi thứ trong một gói đơn"
-#: builtin/repack.c:161
+#: builtin/repack.c:162
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr "giống với -a, và chỉnh sửa các đối tượng không đọc được thiếu sót"
-#: builtin/repack.c:164
+#: builtin/repack.c:165
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr "xóa bỏ các gói dư thừa, và chạy git-prune-packed"
-#: builtin/repack.c:166
+#: builtin/repack.c:167
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "chuyển --no-reuse-delta cho git-pack-objects"
-#: builtin/repack.c:168
+#: builtin/repack.c:169
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr "chuyển --no-reuse-object cho git-pack-objects"
-#: builtin/repack.c:170
+#: builtin/repack.c:171
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "không chạy git-update-server-info"
-#: builtin/repack.c:173
+#: builtin/repack.c:174
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "chuyển --local cho git-pack-objects"
-#: builtin/repack.c:175
+#: builtin/repack.c:176
msgid "write bitmap index"
msgstr "ghi mục lục ánh xạ"
-#: builtin/repack.c:176
+#: builtin/repack.c:177
msgid "approxidate"
msgstr "ngày ước tính"
-#: builtin/repack.c:177
+#: builtin/repack.c:178
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr "với -A, các đối tượng cũ hơn khoảng thời gian này thì không bị mất"
-#: builtin/repack.c:179
+#: builtin/repack.c:180
+msgid "with -a, repack unreachable objects"
+msgstr "với -a, đóng gói lại các đối tượng không thể đọc được"
+
+#: builtin/repack.c:182
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "kích thước cửa sổ được dùng cho nén “delta”"
-#: builtin/repack.c:180 builtin/repack.c:184
+#: builtin/repack.c:183 builtin/repack.c:187
msgid "bytes"
msgstr "byte"
-#: builtin/repack.c:181
+#: builtin/repack.c:184
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr "giống như trên, nhưng giới hạn kích thước bộ nhớ hay vì số lượng"
-#: builtin/repack.c:183
+#: builtin/repack.c:186
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "giới hạn độ sâu tối đa của “delta”"
-#: builtin/repack.c:185
+#: builtin/repack.c:188
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "kích thước tối đa cho từng tập tin gói"
-#: builtin/repack.c:187
+#: builtin/repack.c:190
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "đóng gói lại các đối tượng trong các gói đã đánh dấu bằng .keep"
-#: builtin/repack.c:197
+#: builtin/repack.c:200
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "không thể xóa các gói trong một kho đối_tượng_vĩ_đại"
-#: builtin/repack.c:381
+#: builtin/repack.c:204
+msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
+msgstr "--keep-unreachable và -A xung khắc nhau"
+
+#: builtin/repack.c:391 builtin/worktree.c:115
#, c-format
-msgid "removing '%s' failed"
-msgstr "gặp lỗi khi xóa bỏ “%s”"
+msgid "failed to remove '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi gỡ bỏ “%s”"
#: builtin/replace.c:19
msgid "git replace [-f] <object> <replacement>"
@@ -10621,7 +11132,7 @@ msgstr "Không thể đặt lại (reset) bảng mục lục thành điểm xét
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới."
-#: builtin/rev-list.c:350
+#: builtin/rev-list.c:362
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "rev-list không hỗ trợ hiển thị các ghi chú"
@@ -10712,31 +11223,27 @@ msgstr "tùy chọn"
msgid "option for merge strategy"
msgstr "tùy chọn cho chiến lược hòa trộn"
-#: builtin/revert.c:104
+#: builtin/revert.c:100
msgid "append commit name"
msgstr "nối thêm tên lần chuyển giao"
-#: builtin/revert.c:106
+#: builtin/revert.c:102
msgid "preserve initially empty commits"
msgstr "cấm khởi tạo lần chuyển giao trống rỗng"
-#: builtin/revert.c:107
+#: builtin/revert.c:103
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "chấp nhận chuyển giao mà không ghi chú gì"
-#: builtin/revert.c:108
+#: builtin/revert.c:104
msgid "keep redundant, empty commits"
msgstr "giữ lại các lần chuyển giao dư thừa, rỗng"
-#: builtin/revert.c:112
-msgid "program error"
-msgstr "lỗi chương trình"
-
-#: builtin/revert.c:197
+#: builtin/revert.c:192
msgid "revert failed"
msgstr "hoàn nguyên gặp lỗi"
-#: builtin/revert.c:212
+#: builtin/revert.c:207
msgid "cherry-pick failed"
msgstr "cherry-pick gặp lỗi"
@@ -10772,8 +11279,8 @@ msgid_plural ""
"the following files have staged content different from both the\n"
"file and the HEAD:"
msgstr[0] ""
-"các tập tin sau đây có trạng thái khác biệt nội dung từ cả tập tin\n"
-"và cả HEAD:"
+"các tập tin sau đây có khác biệt nội dung đã đưa lên bệ phóng\n"
+"từ cả tập tin và cả HEAD:"
#: builtin/rm.c:235
msgid ""
@@ -11027,12 +11534,12 @@ msgstr "giữ và xóa bỏ mọi dòng bắt đầu bằng ký tự ghi chú"
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "treo trước ký tự ghi chú và ký tự khoảng trắng cho từng dòng"
-#: builtin/submodule--helper.c:24
+#: builtin/submodule--helper.c:24 builtin/submodule--helper.c:923
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Không có tham chiếu nào như thế: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:31
+#: builtin/submodule--helper.c:31 builtin/submodule--helper.c:932
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Cần tên tham chiếu dạng đầy đủ, nhưng lại nhận được %s"
@@ -11042,8 +11549,8 @@ msgstr "Cần tên tham chiếu dạng đầy đủ, nhưng lại nhận đượ
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "không thể cắt bỏ một thành phần ra khỏi “%s” url"
-#: builtin/submodule--helper.c:278 builtin/submodule--helper.c:405
-#: builtin/submodule--helper.c:486
+#: builtin/submodule--helper.c:278 builtin/submodule--helper.c:403
+#: builtin/submodule--helper.c:483
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "điểm neo thay thế cho các đường dẫn tương đối"
@@ -11051,67 +11558,67 @@ msgstr "điểm neo thay thế cho các đường dẫn tương đối"
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=</đường/dẫn>] [</đường/dẫn>…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:326 builtin/submodule--helper.c:340
+#: builtin/submodule--helper.c:324 builtin/submodule--helper.c:338
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "Không tìm thấy url cho đường dẫn mô-đun-con “%s” trong .gitmodules"
-#: builtin/submodule--helper.c:366
+#: builtin/submodule--helper.c:364
#, c-format
msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "Gặp lỗi khi đăng ký url cho đường dẫn mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:370
+#: builtin/submodule--helper.c:368
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
msgstr "Mô-đun-con “%s” (%s) được đăng ký cho đường dẫn “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:380
+#: builtin/submodule--helper.c:378
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
msgstr "cảnh báo: chế độ lệnh cập nhật được gợi ý cho mô-đun-con “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:387
+#: builtin/submodule--helper.c:385
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
msgstr "Gặp lỗi khi đăng ký chế độ cập nhật cho đường dẫn mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:406
+#: builtin/submodule--helper.c:404
msgid "Suppress output for initializing a submodule"
msgstr "Chặn kết xuất cho khởi tạo một mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:411
+#: builtin/submodule--helper.c:409
msgid "git submodule--helper init [<path>]"
msgstr "git submodule--helper init [</đường/dẫn>]"
-#: builtin/submodule--helper.c:432
+#: builtin/submodule--helper.c:430
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name </đường/dẫn>"
-#: builtin/submodule--helper.c:438
+#: builtin/submodule--helper.c:436
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr ""
"Không tìm thấy ánh xạ (mapping) mô-đun-con trong .gitmodules cho đường dẫn "
"“%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:489
+#: builtin/submodule--helper.c:486
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "nhân bản mô-đun-con mới vào chỗ nào"
-#: builtin/submodule--helper.c:492
+#: builtin/submodule--helper.c:489
msgid "name of the new submodule"
msgstr "tên của mô-đun-con mới"
-#: builtin/submodule--helper.c:495
+#: builtin/submodule--helper.c:492
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "url nơi mà nhân bản mô-đun-con từ đó"
-#: builtin/submodule--helper.c:501
+#: builtin/submodule--helper.c:498
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "chiều sâu lịch sử khi tạo bản sao"
-#: builtin/submodule--helper.c:507
+#: builtin/submodule--helper.c:504
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
@@ -11119,89 +11626,112 @@ msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=</đường/dẫn>] [--quiet] [--reference "
"<kho>] [--name <tên>] [--depth <sâu>] [--url <url>] [</đường/dẫn>…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:532 builtin/submodule--helper.c:538
+#: builtin/submodule--helper.c:529 builtin/submodule--helper.c:535
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "không thể tạo thư mục “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:534
+#: builtin/submodule--helper.c:531
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "Nhân bản “%s” vào đường dẫn mô-đun-con “%s” gặp lỗi"
-#: builtin/submodule--helper.c:550
+#: builtin/submodule--helper.c:547
#, c-format
msgid "cannot open file '%s'"
msgstr "không thể mở tập tin “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:555
+#: builtin/submodule--helper.c:552
#, c-format
msgid "could not close file %s"
msgstr "không thể đóng tập tin %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:562
+#: builtin/submodule--helper.c:559
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "không thể lấy thư mục mô-đun-con cho “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:609
+#: builtin/submodule--helper.c:611
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “%s” chưa được khởi tạo"
-#: builtin/submodule--helper.c:613
+#: builtin/submodule--helper.c:615
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Có lẽ bạn là bạn muốn dùng \"update --init\" phải không?"
-#: builtin/submodule--helper.c:639
+#: builtin/submodule--helper.c:641
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Bỏ qua các mô-đun-con chưa được hòa trộn %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:660
+#: builtin/submodule--helper.c:662
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Bỏ qua mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:768
+#: builtin/submodule--helper.c:792
+#, c-format
+msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
+msgstr "Gặp lỗi khi nhân bản “%s”. Thử lại lịch trình"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:803
+#, c-format
+msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
+msgstr "Gặp lỗi khi nhân bản “%s” lần thứ hai nên bãi bỏ"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:824
msgid "path into the working tree"
msgstr "đường dẫn đến cây làm việc"
-#: builtin/submodule--helper.c:771
+#: builtin/submodule--helper.c:827
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "đường dẫn đến cây làm việc, chéo biên giới mô-đun-con lồng nhau"
-#: builtin/submodule--helper.c:775
+#: builtin/submodule--helper.c:831
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr "rebase, merge, checkout hoặc không làm gì cả"
-#: builtin/submodule--helper.c:779
+#: builtin/submodule--helper.c:835
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr ""
"Tạo một bản sao nông được cắt ngắn thành số lượng điểm xét duyệt đã cho"
-#: builtin/submodule--helper.c:782
+#: builtin/submodule--helper.c:838
msgid "parallel jobs"
msgstr "công việc đồng thời"
-#: builtin/submodule--helper.c:783
+#: builtin/submodule--helper.c:840
+msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
+msgstr "nhân bản lần đầu có nên theo khuyến nghị là nông hay không"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:841
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "đừng in tiến trình nhân bản"
-#: builtin/submodule--helper.c:788
+#: builtin/submodule--helper.c:846
msgid "git submodule--helper update_clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr ""
"git submodule--helper update_clone [--prefix=</đường/dẫn>] [</đường/dẫn>…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:798
+#: builtin/submodule--helper.c:856
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "giá trị cho tham số cập nhật bị sai"
-#: builtin/submodule--helper.c:855
+#: builtin/submodule--helper.c:927
+#, c-format
+msgid ""
+"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
+"the superproject is not on any branch"
+msgstr ""
+"Nhánh mô-đun-con (%s) được cấu hình kế thừa nhánh từ siêu dự án, nhưng siêu "
+"dự án lại không trên bất kỳ nhánh nào"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:977
msgid "submodule--helper subcommand must be called with a subcommand"
msgstr "lệnh con submodule--helper phải được gọi với một lệnh con"
-#: builtin/submodule--helper.c:862
+#: builtin/submodule--helper.c:984
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "“%s” không phải là lệnh con submodule--helper hợp lệ"
@@ -11547,14 +12077,6 @@ msgstr "<chế_độ>,<đối_tượng>,<đường_dẫn>"
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "thêm các tập tin đã chỉ ra vào bảng mục lục"
-#: builtin/update-index.c:958
-msgid "(+/-)x"
-msgstr "(+/-)x"
-
-#: builtin/update-index.c:959
-msgid "override the executable bit of the listed files"
-msgstr "ghi đè lên bít thi hành của các tập tin được liệt kê"
-
#: builtin/update-index.c:963
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "Đánh dấu các tập tin là \"không thay đổi\""
@@ -11716,82 +12238,109 @@ msgid "git worktree add [<options>] <path> [<branch>]"
msgstr "git worktree add [<các-tùy-chọn>] <đường-dẫn> [<nhánh>]"
#: builtin/worktree.c:16
+msgid "git worktree list [<options>]"
+msgstr "git worktree list [<các-tùy-chọn>]"
+
+#: builtin/worktree.c:17
+msgid "git worktree lock [<options>] <path>"
+msgstr "git worktree lock [<các-tùy-chọn>] </đường/dẫn>"
+
+#: builtin/worktree.c:18
msgid "git worktree prune [<options>]"
msgstr "git worktree prune [<các-tùy-chọn>]"
-#: builtin/worktree.c:17
-msgid "git worktree list [<options>]"
-msgstr "git worktree list [<các-tùy-chọn>]"
+#: builtin/worktree.c:19
+msgid "git worktree unlock <path>"
+msgstr "git worktree unlock </đường/dẫn>"
-#: builtin/worktree.c:40
+#: builtin/worktree.c:42
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: not a valid directory"
msgstr "Gỡ bỏ cây làm việc/%s: không phải là thư mục hợp lệ"
-#: builtin/worktree.c:46
+#: builtin/worktree.c:48
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file does not exist"
msgstr "Gỡ bỏ cây làm việc/%s: không có tập tin gitdir"
-#: builtin/worktree.c:51
+#: builtin/worktree.c:53
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: unable to read gitdir file (%s)"
msgstr "Gỡ bỏ cây làm việc/%s: không thể đọc tập tin gitdir (%s)"
-#: builtin/worktree.c:62
+#: builtin/worktree.c:64
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: invalid gitdir file"
msgstr "Gỡ bỏ cây làm việc/%s: tập tin gitdir không hợp lệ"
-#: builtin/worktree.c:78
+#: builtin/worktree.c:80
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file points to non-existent location"
msgstr "Gỡ bỏ cây làm việc/%s: tập tin gitdir chỉ đến vị trí không tồn tại"
-#: builtin/worktree.c:113
-#, c-format
-msgid "failed to remove '%s'"
-msgstr "gặp lỗi khi gỡ bỏ “%s”"
-
-#: builtin/worktree.c:202
+#: builtin/worktree.c:204
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "“%s” đã có từ trước rồi"
-#: builtin/worktree.c:234
+#: builtin/worktree.c:236
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "không thể tạo thư mục của “%s”"
-#: builtin/worktree.c:270
+#: builtin/worktree.c:272
#, c-format
msgid "Preparing %s (identifier %s)"
msgstr "Đang chuẩn bị %s (định danh %s)"
-#: builtin/worktree.c:322
+#: builtin/worktree.c:323
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "lấy ra <nhánh> ngay cả khi nó đã được lấy ra ở cây làm việc khác"
-#: builtin/worktree.c:324
+#: builtin/worktree.c:325
msgid "create a new branch"
msgstr "tạo nhánh mới"
-#: builtin/worktree.c:326
+#: builtin/worktree.c:327
msgid "create or reset a branch"
msgstr "tạo hay đặt lại một nhánh"
-#: builtin/worktree.c:327
-msgid "detach HEAD at named commit"
-msgstr "rời bỏ HEAD tại lần chuyển giao theo tên"
-
-#: builtin/worktree.c:328
+#: builtin/worktree.c:329
msgid "populate the new working tree"
msgstr "di chuyển cây làm việc mới"
-#: builtin/worktree.c:336
+#: builtin/worktree.c:337
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Các tùy chọn -b, -B, và --detach loại từ lẫn nhau"
+#: builtin/worktree.c:470
+msgid "reason for locking"
+msgstr "lý do khóa"
+
+#: builtin/worktree.c:482 builtin/worktree.c:515
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a working tree"
+msgstr "%s không phải là cây làm việc"
+
+#: builtin/worktree.c:484 builtin/worktree.c:517
+msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
+msgstr "Cây thư mục làm việc chính không thể khóa hay bỏ khóa được"
+
+#: builtin/worktree.c:489
+#, c-format
+msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
+msgstr "“%s” đã được khóa rồi, lý do: %s"
+
+#: builtin/worktree.c:491
+#, c-format
+msgid "'%s' is already locked"
+msgstr "“%s” đã được khóa rồi"
+
+#: builtin/worktree.c:519
+#, c-format
+msgid "'%s' is not locked"
+msgstr "“%s” chưa bị khóa"
+
#: builtin/write-tree.c:13
msgid "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=<prefix>/]"
msgstr "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=<tiền-tố>/]"
@@ -11808,6 +12357,26 @@ msgstr "ghi đối tượng cây (tree) cho <tiền tố> thư mục con"
msgid "only useful for debugging"
msgstr "chỉ hữu ích khi cần gỡ lỗi"
+#: upload-pack.c:20
+msgid "git upload-pack [<options>] <dir>"
+msgstr "git upload-pack [<các-tùy-chọn>] </đường/dẫn>"
+
+#: upload-pack.c:837
+msgid "quit after a single request/response exchange"
+msgstr "thoát sau khi một trao đổi yêu cầu hay trả lời đơn"
+
+#: upload-pack.c:839
+msgid "exit immediately after initial ref advertisement"
+msgstr "thoát ngay sau khi khởi tạo quảng cáo tham chiếu"
+
+#: upload-pack.c:841
+msgid "do not try <directory>/.git/ if <directory> is no Git directory"
+msgstr "đừng thử <thư_mục>/.git/ nếu <thư_mục> không phải là thư mục Git"
+
+#: upload-pack.c:843
+msgid "interrupt transfer after <n> seconds of inactivity"
+msgstr "ngắt truyền thông sau <n> giây không hoạt động"
+
#: credential-cache--daemon.c:271
msgid "print debugging messages to stderr"
msgstr "in thông tin gỡ lỗi ra đầu ra lỗi tiêu chuẩn"
@@ -11822,7 +12391,7 @@ msgstr ""
"hướng dẫn về khái niệm. Xem “git help <lệnh>” hay “git help <khái-niệm>”\n"
"để xem các đặc tả cho lệnh hay khái niệm cụ thể."
-#: http.c:322
+#: http.c:323
msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "Chốt khóa công không được hỗ trợ với cURL < 7.44.0"
@@ -11956,32 +12525,32 @@ msgstr "sử dụng <n> chữ số để hiển thị SHA-1s"
msgid "update the index with reused conflict resolution if possible"
msgstr "cập nhật bảng mục lục với phân giải xung đột dùng lại nếu được"
-#: git-bisect.sh:55
+#: git-bisect.sh:54
msgid "You need to start by \"git bisect start\""
msgstr "Bạn cần khởi đầu bằng \"git bisect start\""
#. TRANSLATORS: Make sure to include [Y] and [n] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-bisect.sh:61
+#: git-bisect.sh:60
msgid "Do you want me to do it for you [Y/n]? "
msgstr "Bạn có muốn tôi thực hiện điều này cho bạn không [Y/n]? "
-#: git-bisect.sh:122
+#: git-bisect.sh:121
#, sh-format
msgid "unrecognised option: '$arg'"
msgstr "không công nhận tùy chọn: “$arg”"
-#: git-bisect.sh:126
+#: git-bisect.sh:125
#, sh-format
msgid "'$arg' does not appear to be a valid revision"
msgstr "”$arg” không có vẻ như là một điểm xét duyệt hợp lệ"
-#: git-bisect.sh:155
+#: git-bisect.sh:154
msgid "Bad HEAD - I need a HEAD"
msgstr "HEAD sai - Tôi cần một HEAD"
-#: git-bisect.sh:168
+#: git-bisect.sh:167
#, sh-format
msgid ""
"Checking out '$start_head' failed. Try 'git bisect reset <valid-branch>'."
@@ -11989,27 +12558,28 @@ msgstr ""
"Việc lấy “$start_head” ra gặp lỗi. Hãy thử \"git bisect reset <nhánh_hợp_lệ>"
"\"."
-#: git-bisect.sh:178
+#: git-bisect.sh:177
msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
msgstr "sẽ không di chuyển nửa bước trên cây được cg-seek"
-#: git-bisect.sh:182
+#: git-bisect.sh:181
msgid "Bad HEAD - strange symbolic ref"
msgstr "HEAD sai - tham chiếu mềm kỳ lạ"
-#: git-bisect.sh:234
+#: git-bisect.sh:233
#, sh-format
msgid "Bad bisect_write argument: $state"
msgstr "Đối số bisect_write sai: $state"
-#: git-bisect.sh:263
+#: git-bisect.sh:262
#, sh-format
msgid "Bad rev input: $arg"
msgstr "Đầu vào rev sai: $arg"
-#: git-bisect.sh:278
-msgid "Please call 'bisect_state' with at least one argument."
-msgstr "Hãy gọi lệnhl “bisect_state” với ít nhất một đối số."
+#: git-bisect.sh:281
+#, sh-format
+msgid "Bad rev input: $bisected_head"
+msgstr "Đầu vào rev sai: $bisected_head"
#: git-bisect.sh:290
#, sh-format
@@ -12155,7 +12725,47 @@ msgstr ""
"tham số không hợp lệ $arg cho “git bisect terms”.\n"
"Các tùy chọn hỗ trợ là: --term-good|--term-old và --term-bad|--term-new."
-#: git-rebase.sh:57
+#: git-merge-octopus.sh:46
+msgid ""
+"Error: Your local changes to the following files would be overwritten by "
+"merge"
+msgstr ""
+"Lỗi: Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi "
+"lệnh hòa trộn"
+
+#: git-merge-octopus.sh:61
+msgid "Automated merge did not work."
+msgstr "Hòa trộn một cách tự động không làm việc."
+
+#: git-merge-octopus.sh:62
+msgid "Should not be doing an Octopus."
+msgstr "Không thể thực hiện một Octopus."
+
+#: git-merge-octopus.sh:73
+#, sh-format
+msgid "Unable to find common commit with $pretty_name"
+msgstr "Không thể tìm thấy lần chuyển giao chung với $pretty_name"
+
+#: git-merge-octopus.sh:77
+#, sh-format
+msgid "Already up-to-date with $pretty_name"
+msgstr "Đã cập nhật với $pretty_name rồi"
+
+#: git-merge-octopus.sh:89
+#, sh-format
+msgid "Fast-forwarding to: $pretty_name"
+msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh đến: $pretty_name"
+
+#: git-merge-octopus.sh:97
+#, sh-format
+msgid "Trying simple merge with $pretty_name"
+msgstr "Đang thử hòa trộn đơn giản với $pretty_name"
+
+#: git-merge-octopus.sh:102
+msgid "Simple merge did not work, trying automatic merge."
+msgstr "Hòa trộn đơn giản không làm việc, thử hòa trộn tự động."
+
+#: git-rebase.sh:56
msgid ""
"When you have resolved this problem, run \"git rebase --continue\".\n"
"If you prefer to skip this patch, run \"git rebase --skip\" instead.\n"
@@ -12168,16 +12778,21 @@ msgstr ""
"Để phục hồi lại thành nhánh nguyên thủy và dừng việc vá lại thì chạy \"git "
"rebase --abort\"."
-#: git-rebase.sh:168
+#: git-rebase.sh:156 git-rebase.sh:395
+#, sh-format
+msgid "Could not move back to $head_name"
+msgstr "Không thể quay trở lại $head_name"
+
+#: git-rebase.sh:167
msgid "Applied autostash."
msgstr "Đã áp dụng autostash."
-#: git-rebase.sh:171
+#: git-rebase.sh:170
#, sh-format
msgid "Cannot store $stash_sha1"
msgstr "Không thể lưu $stash_sha1"
-#: git-rebase.sh:172
+#: git-rebase.sh:171
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
"Your changes are safe in the stash.\n"
@@ -12188,31 +12803,31 @@ msgstr ""
"Bạn có thể chạy lệnh \"git stash pop\" hay \"git stash drop\" bất kỳ lúc "
"nào.\n"
-#: git-rebase.sh:211
+#: git-rebase.sh:210
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Móc (hook) pre-rebase từ chối rebase."
-#: git-rebase.sh:216
+#: git-rebase.sh:215
msgid "It looks like git-am is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Hình như đang trong quá trình thực hiện lệnh git-am. Không thể chạy lệnh "
"rebase."
-#: git-rebase.sh:357
+#: git-rebase.sh:356
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Không có tiến trình rebase nào phải không?"
-#: git-rebase.sh:368
+#: git-rebase.sh:367
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Hành động “--edit-todo” chỉ có thể dùng trong quá trình “rebase” (sửa lịch "
"sử) tương tác."
-#: git-rebase.sh:375
+#: git-rebase.sh:374
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Không thể đọc HEAD"
-#: git-rebase.sh:378
+#: git-rebase.sh:377
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -12220,12 +12835,7 @@ msgstr ""
"Bạn phải sửa tất cả các lần hòa trộn xung đột và sau\n"
"đó đánh dấu chúng là cần xử lý sử dụng lệnh git add"
-#: git-rebase.sh:396
-#, sh-format
-msgid "Could not move back to $head_name"
-msgstr "Không thể quay trở lại $head_name"
-
-#: git-rebase.sh:415
+#: git-rebase.sh:414
#, sh-format
msgid ""
"It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
@@ -12246,98 +12856,98 @@ msgstr ""
"và chạy TÔI lần nữa. TÔI dừng lại trong trường hợp bạn vẫn\n"
"có một số thứ quý giá ở đây."
-#: git-rebase.sh:466
+#: git-rebase.sh:465
#, sh-format
msgid "invalid upstream $upstream_name"
msgstr "thượng nguồn không hợp lệ $upstream_name"
-#: git-rebase.sh:490
+#: git-rebase.sh:489
#, sh-format
msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
msgstr "$onto_name: ở đây có nhiều hơn một nền móng hòa trộn"
-#: git-rebase.sh:493 git-rebase.sh:497
+#: git-rebase.sh:492 git-rebase.sh:496
#, sh-format
msgid "$onto_name: there is no merge base"
msgstr "$onto_name: ở đây không có nền móng hòa trộn nào"
-#: git-rebase.sh:502
+#: git-rebase.sh:501
#, sh-format
msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
msgstr "Không chỉ đến một lần chuyển giao không hợp lệ: $onto_name"
-#: git-rebase.sh:525
+#: git-rebase.sh:524
#, sh-format
msgid "fatal: no such branch: $branch_name"
msgstr "nghiêm trọng: không có nhánh như thế: $branch_name"
-#: git-rebase.sh:558
+#: git-rebase.sh:557
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Không thể autostash"
-#: git-rebase.sh:563
+#: git-rebase.sh:562
#, sh-format
msgid "Created autostash: $stash_abbrev"
msgstr "Đã tạo autostash: $stash_abbrev"
-#: git-rebase.sh:567
+#: git-rebase.sh:566
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Xin hãy chuyển giao hoặc tạm cất (stash) chúng."
-#: git-rebase.sh:587
+#: git-rebase.sh:586
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date."
msgstr "Nhánh hiện tại $branch_name đã được cập nhật rồi."
-#: git-rebase.sh:591
+#: git-rebase.sh:590
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
msgstr "Nhánh hiện tại $branch_name đã được cập nhật rồi, lệnh rebase ép buộc."
-#: git-rebase.sh:602
+#: git-rebase.sh:601
#, sh-format
msgid "Changes from $mb to $onto:"
msgstr "Thay đổi từ $mb thành $onto:"
-#: git-rebase.sh:611
+#: git-rebase.sh:610
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
msgstr "Trước tiên, di chuyển head để xem lại các công việc trên đỉnh của nó…"
-#: git-rebase.sh:621
+#: git-rebase.sh:620
#, sh-format
msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh $branch_name thành $onto_name."
-#: git-stash.sh:51
+#: git-stash.sh:50
msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
msgstr ""
"git stash clear với các tham số là chưa được thực hiện (không nhận đối số)"
-#: git-stash.sh:74
+#: git-stash.sh:73
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Bạn chưa còn có lần chuyển giao khởi tạo"
-#: git-stash.sh:89
+#: git-stash.sh:88
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Không thể ghi lại trạng thái bảng mục lục hiện hành"
-#: git-stash.sh:124 git-stash.sh:137
+#: git-stash.sh:123 git-stash.sh:136
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Không thể ghi lại trạng thái cây-làm-việc hiện hành"
-#: git-stash.sh:141
+#: git-stash.sh:140
msgid "No changes selected"
msgstr "Chưa có thay đổi nào được chọn"
-#: git-stash.sh:144
+#: git-stash.sh:143
msgid "Cannot remove temporary index (can't happen)"
msgstr "Không thể gỡ bỏ bảng mục lục tạm thời (không thể xảy ra)"
-#: git-stash.sh:157
+#: git-stash.sh:156
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Không thể ghi lại trạng thái cây làm việc hiện hành"
-#: git-stash.sh:189
+#: git-stash.sh:188
#, sh-format
msgid "Cannot update $ref_stash with $w_commit"
msgstr "Không thể cập nhật $ref_stash với $w_commit"
@@ -12352,7 +12962,7 @@ msgstr "Không thể cập nhật $ref_stash với $w_commit"
#. $ git stash save --blah-blah 2>&1 | head -n 2
#. error: unknown option for 'stash save': --blah-blah
#. To provide a message, use git stash save -- '--blah-blah'
-#: git-stash.sh:239
+#: git-stash.sh:238
#, sh-format
msgid ""
"error: unknown option for 'stash save': $option\n"
@@ -12362,111 +12972,120 @@ msgstr ""
" Để có thể dùng lời chú thích có chứa -- ở đầu,\n"
" dùng git stash save -- \"$option\""
-#: git-stash.sh:260
+#: git-stash.sh:259
msgid "No local changes to save"
msgstr "Không có thay đổi nội bộ nào được ghi lại"
-#: git-stash.sh:264
+#: git-stash.sh:263
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Không thể khởi tạo stash"
-#: git-stash.sh:268
+#: git-stash.sh:267
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Không thể ghi lại trạng thái hiện hành"
-#: git-stash.sh:286
+#: git-stash.sh:268
+#, sh-format
+msgid "Saved working directory and index state $stash_msg"
+msgstr "Đã ghi lại thư mục làm việc và trạng thái mục lục $stash_msg"
+
+#: git-stash.sh:285
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Không thể gỡ bỏ các thay đổi cây-làm-việc"
-#: git-stash.sh:405
+#: git-stash.sh:404
#, sh-format
msgid "unknown option: $opt"
msgstr "không hiểu tùy chọn: $opt"
-#: git-stash.sh:415
+#: git-stash.sh:414
msgid "No stash found."
msgstr "Không tìm thấy lần chuyển giao cất đi (stash) nào."
-#: git-stash.sh:422
+#: git-stash.sh:421
#, sh-format
msgid "Too many revisions specified: $REV"
msgstr "Chỉ ra quá nhiều điểm xét duyệt: $REV"
-#: git-stash.sh:428
+#: git-stash.sh:427
#, sh-format
msgid "$reference is not a valid reference"
msgstr "$reference không phải là tham chiếu hợp lệ"
-#: git-stash.sh:456
+#: git-stash.sh:455
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash-like commit"
msgstr "“$args” không phải là lần chuyển giao kiểu-stash (cất đi)"
-#: git-stash.sh:467
+#: git-stash.sh:466
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash reference"
msgstr "”$args” không phải tham chiếu đến stash"
-#: git-stash.sh:475
+#: git-stash.sh:474
msgid "unable to refresh index"
msgstr "không thể làm tươi mới bảng mục lục"
-#: git-stash.sh:479
+#: git-stash.sh:478
msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "Không thể áp dụng một stash ở giữa của quá trình hòa trộn"
-#: git-stash.sh:487
+#: git-stash.sh:486
msgid "Conflicts in index. Try without --index."
msgstr "Xung đột trong bảng mục lục. Hãy thử mà không dùng tùy chọn --index."
-#: git-stash.sh:489
+#: git-stash.sh:488
msgid "Could not save index tree"
msgstr "Không thể ghi lại cây chỉ mục"
-#: git-stash.sh:523
+#: git-stash.sh:522
msgid "Cannot unstage modified files"
msgstr "Không thể bỏ ra khỏi bệ phóng các tập tin đã được sửa chữa"
-#: git-stash.sh:538
+#: git-stash.sh:537
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Bảng mục lục đã không được bỏ stash."
-#: git-stash.sh:561
+#: git-stash.sh:551
+msgid "The stash is kept in case you need it again."
+msgstr "stash được giữ trong trường hợp bạn lại cần nó."
+
+#: git-stash.sh:560
#, sh-format
msgid "Dropped ${REV} ($s)"
msgstr "Đã xóa ${REV} ($s)"
-#: git-stash.sh:562
+#: git-stash.sh:561
#, sh-format
msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
msgstr "${REV}: Không thể xóa bỏ mục stash"
-#: git-stash.sh:570
+#: git-stash.sh:569
msgid "No branch name specified"
msgstr "Chưa chỉ ra tên của nhánh"
-#: git-stash.sh:642
+#: git-stash.sh:641
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(Để phục hồi lại chúng hãy gõ \"git stash apply\")"
-#: git-submodule.sh:219
+#: git-submodule.sh:183
msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
msgstr ""
"Đường dẫn tương đối chỉ có thể dùng từ thư mục ở mức cao nhất của cây làm "
"việc"
-#: git-submodule.sh:229
+#: git-submodule.sh:193
#, sh-format
msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
msgstr ""
"repo URL: “$repo” phải là đường dẫn tuyệt đối hoặc là bắt đầu bằng ./|../"
-#: git-submodule.sh:246
+#: git-submodule.sh:210
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index"
msgstr "”$sm_path” thực sự đã tồn tại ở bảng mục lục rồi"
-#: git-submodule.sh:250
+#: git-submodule.sh:214
#, sh-format
msgid ""
"The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
@@ -12478,99 +13097,90 @@ msgstr ""
"$sm_path\n"
"Sử dụng -f nếu bạn thực sự muốn thêm nó vào."
-#: git-submodule.sh:268
+#: git-submodule.sh:232
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
msgstr "Đang thêm repo có sẵn tại “$sm_path” vào bảng mục lục"
-#: git-submodule.sh:270
+#: git-submodule.sh:234
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
msgstr "”$sm_path” đã tồn tại từ trước và không phải là một kho git hợp lệ"
-#: git-submodule.sh:278
+#: git-submodule.sh:242
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
msgstr ""
"Thư mục git cho “$sm_name” được tìm thấy một cách cục bộ với các máy chủ:"
-#: git-submodule.sh:280
-#, sh-format
-msgid ""
-"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from"
-msgstr "Nếu bạn muốn dùng lại thư mục git nội bộ này thay vì nhân bản từ nó"
-
-#: git-submodule.sh:282
-#, sh-format
-msgid ""
-"use the '--force' option. If the local git directory is not the correct repo"
-msgstr ""
-"dùng tùy chọn “--force”. Nếu thư mục git nội bộ không phải là repo (kho) đúng"
-
-#: git-submodule.sh:283
+#: git-submodule.sh:244
#, sh-format
msgid ""
+"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from\n"
+" $realrepo\n"
+"use the '--force' option. If the local git directory is not the correct "
+"repo\n"
"or you are unsure what this means choose another name with the '--name' "
"option."
msgstr ""
-"hay bạn không chắc chắn điều đó có nghĩa gì chọn tên khác với tùy chọn “--"
-"name”."
+"Nếu bạn muốn sử dụng lại thư mục nội bộ này thay vì nhân bản lại lần nữa từ\n"
+" $realrepo\n"
+"dùng tùy chọn “--force”. Nếu thư mục git nội bộ không phải là một kho đúng\n"
+"hoặc là bạn không chắc chắn điều đó nghĩa là gì thì chọn tên khác với tùy "
+"chọn “--name”."
-#: git-submodule.sh:285
+#: git-submodule.sh:250
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
msgstr ""
"Phục hồi sự hoạt động của thư mục git nội bộ cho mô-đun-con “$sm_name”."
-#: git-submodule.sh:297
+#: git-submodule.sh:262
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
msgstr "Không thể lấy ra mô-đun-con “$sm_path”"
-#: git-submodule.sh:302
+#: git-submodule.sh:267
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
msgstr "Gặp lỗi khi thêm mô-đun-con “$sm_path”"
-#: git-submodule.sh:311
+#: git-submodule.sh:276
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
msgstr "Gặp lỗi khi đăng ký với hệ thống mô-đun-con “$sm_path”"
-#: git-submodule.sh:355
+#: git-submodule.sh:323
#, sh-format
msgid "Entering '$displaypath'"
msgstr "Đang vào “$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:375
+#: git-submodule.sh:343
#, sh-format
msgid "Stopping at '$displaypath'; script returned non-zero status."
msgstr "Dừng lại tại “$displaypath”; script trả về trạng thái khác không."
-#: git-submodule.sh:448
+#: git-submodule.sh:414
#, sh-format
msgid "pathspec and --all are incompatible"
msgstr "đặc tả đường dẫn và --all xung khắc nhau"
-#: git-submodule.sh:453
+#: git-submodule.sh:419
#, sh-format
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Dùng “--all” nếu bạn thực sự muốn hủy khởi tạo mọi mô-đun-con"
-#: git-submodule.sh:470
-#, sh-format
-msgid "Submodule work tree '$displaypath' contains a .git directory"
-msgstr "Cây làm việc mô-đun-con “$displaypath” có chứa thư mục .git"
-
-#: git-submodule.sh:471
+#: git-submodule.sh:439
#, sh-format
msgid ""
+"Submodule work tree '$displaypath' contains a .git directory\n"
"(use 'rm -rf' if you really want to remove it including all of its history)"
msgstr ""
+"Cây làm việc mô-đun-con “$displaypath” có chứa thư mục .git\n"
"(dùng “rm -rf” nếu bạn thực sự muốn gỡ bỏ nó cùng với tất cả lịch sử của "
"chúng)"
-#: git-submodule.sh:477
+#: git-submodule.sh:447
#, sh-format
msgid ""
"Submodule work tree '$displaypath' contains local modifications; use '-f' to "
@@ -12579,127 +13189,145 @@ msgstr ""
"Cây làm việc mô-đun-con “$displaypath” chứa các thay đổi nội bộ; hãy dùng “-"
"f” để loại bỏ chúng đi"
-#: git-submodule.sh:480
+#: git-submodule.sh:450
#, sh-format
msgid "Cleared directory '$displaypath'"
msgstr "Đã tạo thư mục “$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:481
+#: git-submodule.sh:451
#, sh-format
msgid "Could not remove submodule work tree '$displaypath'"
msgstr "Không thể gỡ bỏ cây làm việc mô-đun-con “$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:484
+#: git-submodule.sh:454
#, sh-format
msgid "Could not create empty submodule directory '$displaypath'"
msgstr "Không thể tạo thư mục mô-đun-con rỗng “$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:493
+#: git-submodule.sh:463
#, sh-format
msgid "Submodule '$name' ($url) unregistered for path '$displaypath'"
msgstr "Mô-đun-con “$name” ($url) được bỏ đăng ký cho đường dẫn “$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:635
+#: git-submodule.sh:612
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Không tìm thấy điểm xét duyệt hiện hành trong đường dẫn mô-đun-con "
"“$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:644
+#: git-submodule.sh:622
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Không thể lấy về trong đường dẫn mô-đun-con “$sm_path”"
-#: git-submodule.sh:667
+#: git-submodule.sh:627
+#, sh-format
+msgid ""
+"Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path "
+"'$sm_path'"
+msgstr ""
+"Không thể tìm thấy điểm xét duyệt hiện hành ${remote_name}/${branch} trong "
+"đường dẫn mô-đun-con “$sm_path”"
+
+#: git-submodule.sh:645
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Không thể lấy về trong đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:680
+#: git-submodule.sh:651
+#, sh-format
+msgid ""
+"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
+"Direct fetching of that commit failed."
+msgstr ""
+"Đã lấy về từ đường dẫn mô-đun con “$displaypath”, nhưng nó không chứa $sha1. "
+"Lấy về theo định hướng của lần chuyển giao đó gặp lỗi."
+
+#: git-submodule.sh:658
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Không thể lấy ra “$sha1” trong đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:681
+#: git-submodule.sh:659
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”: đã checkout “$sha1”"
-#: git-submodule.sh:685
+#: git-submodule.sh:663
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Không thể cải tổ “$sha1” trong đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:686
+#: git-submodule.sh:664
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”: được rebase vào trong “$sha1”"
-#: git-submodule.sh:691
+#: git-submodule.sh:669
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Không thể hòa trộn (merge) “$sha1” trong đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:692
+#: git-submodule.sh:670
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”: được hòa trộn vào “$sha1”"
-#: git-submodule.sh:697
+#: git-submodule.sh:675
#, sh-format
msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Thực hiện không thành công lệnh “$command $sha1” trong đường dẫn mô-đun-con "
"“$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:698
+#: git-submodule.sh:676
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”: “$command $sha1”"
-#: git-submodule.sh:729
+#: git-submodule.sh:707
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr "Gặp lỗi khi đệ quy vào trong đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:837
+#: git-submodule.sh:815
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Tùy chọn --cached không thể dùng cùng với tùy chọn --files"
-#: git-submodule.sh:889
+#: git-submodule.sh:867
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "chế độ không như mong chờ $mod_dst"
-#: git-submodule.sh:909
+#: git-submodule.sh:887
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr " Cảnh báo: $display_name không chứa lần chuyển giao $sha1_src"
-#: git-submodule.sh:912
+#: git-submodule.sh:890
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr " Cảnh báo: $display_name không chứa lần chuyển giao $sha1_dst"
-#: git-submodule.sh:915
+#: git-submodule.sh:893
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
" Cảnh báo: $display_name không chứa những lần chuyển giao $sha1_src và "
"$sha1_dst"
-#: git-submodule.sh:940
+#: git-submodule.sh:918
msgid "blob"
msgstr "blob"
-#: git-submodule.sh:1059
+#: git-submodule.sh:1040
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$sm_path'"
msgstr "Gặp lỗi khi đệ quy vào trong đường dẫn mô-đun-con “$sm_path”"
-#: git-submodule.sh:1123
+#: git-submodule.sh:1107
#, sh-format
msgid "Synchronizing submodule url for '$displaypath'"
msgstr "Url Mô-đun-con đồng bộ hóa cho “$displaypath”"
@@ -12709,6 +13337,706 @@ msgstr "Url Mô-đun-con đồng bộ hóa cho “$displaypath”"
msgid "See git-${cmd}(1) for details."
msgstr "Xem git-${cmd}(1) để biết thêm chi tiết."
+#: git-rebase--interactive.sh:131
+#, sh-format
+msgid "Rebasing ($new_count/$total)"
+msgstr "Đang rebase ($new_count/$total)"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:147
+msgid ""
+"\n"
+"Commands:\n"
+" p, pick = use commit\n"
+" r, reword = use commit, but edit the commit message\n"
+" e, edit = use commit, but stop for amending\n"
+" s, squash = use commit, but meld into previous commit\n"
+" f, fixup = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
+" x, exec = run command (the rest of the line) using shell\n"
+" d, drop = remove commit\n"
+"\n"
+"These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Các lệnh:\n"
+" p, pick = dùng lần chuyển giao\n"
+" r, reword = dùng lần chuyển giao, nhưng sửa lại phần chú thích\n"
+" e, edit = dùng lần chuyển giao, nhưng dừng lại để tu bổ (amend)\n"
+" s, squash = dùng lần chuyển giao, nhưng meld vào lần chuyển giao kế trước\n"
+" f, fixup = giống như \"squash\", nhưng loại bỏ chú thích của lần chuyển "
+"giao này\n"
+" x, exec = chạy lệnh (phần còn lại của dòng) dùng hệ vỏ\n"
+" d, drop = xóa lần chuyển giao\n"
+"\n"
+"Những dòng này có thể đảo ngược thứ tự; chúng chạy từ trên đỉnh xuống dưới "
+"đáy.\n"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:162
+msgid ""
+"\n"
+"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Đừng xóa bất kỳ dòng nào. Dùng “drop” một cách rõ ràng để xóa bỏ một lần "
+"chuyển giao.\n"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:166
+msgid ""
+"\n"
+"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Nếu bạn xóa bỏ một dòng ở đây thì LẦN CHUYỂN GIAO ĐÓ SẼ MẤT.\n"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:202
+#, sh-format
+msgid ""
+"You can amend the commit now, with\n"
+"\n"
+"\tgit commit --amend $gpg_sign_opt_quoted\n"
+"\n"
+"Once you are satisfied with your changes, run\n"
+"\n"
+"\tgit rebase --continue"
+msgstr ""
+"Bạn có thể tu bổ lần chuyển giao ngay bây giờ bằng:\n"
+"\n"
+"\tgit commit --amend $gpg_sign_opt_quoted\n"
+"\n"
+"Một khi đã hài lòng với những thay đổi của mình, thì chạy:\n"
+"\n"
+"\tgit rebase --continue"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:227
+#, sh-format
+msgid "$sha1: not a commit that can be picked"
+msgstr "$sha1: không phải là lần chuyển giao mà có thể lấy ra được"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:266
+#, sh-format
+msgid "Invalid commit name: $sha1"
+msgstr "Tên lần chuyển giao không hợp lệ: $sha1"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:308
+msgid "Cannot write current commit's replacement sha1"
+msgstr "Không thể ghi lại sha1 thay thế của lần chuyển giao"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:360
+#, sh-format
+msgid "Fast-forward to $sha1"
+msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh đến $sha1"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:362
+#, sh-format
+msgid "Cannot fast-forward to $sha1"
+msgstr "Không thể chuyển-tiếp-nhanh đến $sha1"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:371
+#, sh-format
+msgid "Cannot move HEAD to $first_parent"
+msgstr "Không thể di chuyển HEAD đến $first_parent"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:376
+#, sh-format
+msgid "Refusing to squash a merge: $sha1"
+msgstr "Từ chối squash lần hòa trộn: $sha1"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:390
+#, sh-format
+msgid "Error redoing merge $sha1"
+msgstr "Gặp lỗi khi hoàn lại bước hòa trộn $sha1"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:398
+#, sh-format
+msgid "Could not pick $sha1"
+msgstr "Không thể lấy ra $sha1"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:408 git-rebase--interactive.sh:474
+msgid "This is the 1st commit message:"
+msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ nhất:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:409
+msgid "This is the 2nd commit message:"
+msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ 2:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:410
+msgid "This is the 3rd commit message:"
+msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ 3:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:411
+msgid "This is the 4th commit message:"
+msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ 4:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:412
+msgid "This is the 5th commit message:"
+msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ 5:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:413
+msgid "This is the 6th commit message:"
+msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ 6:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:414
+msgid "This is the 7th commit message:"
+msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ 7:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:415
+msgid "This is the 8th commit message:"
+msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ 8:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:416
+msgid "This is the 9th commit message:"
+msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ 9:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:417
+msgid "This is the 10th commit message:"
+msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ 10:"
+
+#. TRANSLATORS: if the language you are translating into
+#. doesn't allow you to compose a sentence in this fashion,
+#. consider translating as if this and the following few strings
+#. were "This is the commit message ${n}:"
+#: git-rebase--interactive.sh:422
+#, sh-format
+msgid "This is the ${n}th commit message:"
+msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ ${n}:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:423
+#, sh-format
+msgid "This is the ${n}st commit message:"
+msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ ${n}:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:424
+#, sh-format
+msgid "This is the ${n}nd commit message:"
+msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ ${n}:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:425
+#, sh-format
+msgid "This is the ${n}rd commit message:"
+msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ ${n}:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:426
+#, sh-format
+msgid "This is the commit message ${n}:"
+msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ ${n}:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:432
+msgid "The 1st commit message will be skipped:"
+msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ nhất sẽ bị bỏ qua:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:433
+msgid "The 2nd commit message will be skipped:"
+msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ 2 sẽ bị bỏ qua:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:434
+msgid "The 3rd commit message will be skipped:"
+msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ 3 sẽ bị bỏ qua:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:435
+msgid "The 4th commit message will be skipped:"
+msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ 4 sẽ bị bỏ qua:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:436
+msgid "The 5th commit message will be skipped:"
+msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ 5 sẽ bị bỏ qua:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:437
+msgid "The 6th commit message will be skipped:"
+msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ 6 sẽ bị bỏ qua:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:438
+msgid "The 7th commit message will be skipped:"
+msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ 7 sẽ bị bỏ qua:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:439
+msgid "The 8th commit message will be skipped:"
+msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ 8 sẽ bị bỏ qua:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:440
+msgid "The 9th commit message will be skipped:"
+msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ 9 sẽ bị bỏ qua:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:441
+msgid "The 10th commit message will be skipped:"
+msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ 10 sẽ bị bỏ qua:"
+
+#. TRANSLATORS: if the language you are translating into
+#. doesn't allow you to compose a sentence in this fashion,
+#. consider translating as if this and the following few strings
+#. were "The commit message ${n} will be skipped:"
+#: git-rebase--interactive.sh:446
+#, sh-format
+msgid "The ${n}th commit message will be skipped:"
+msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ ${n} sẽ bị bỏ qua:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:447
+#, sh-format
+msgid "The ${n}st commit message will be skipped:"
+msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ ${n} sẽ bị bỏ qua:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:448
+#, sh-format
+msgid "The ${n}nd commit message will be skipped:"
+msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ ${n} sẽ bị bỏ qua:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:449
+#, sh-format
+msgid "The ${n}rd commit message will be skipped:"
+msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ ${n} sẽ bị bỏ qua:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:450
+#, sh-format
+msgid "The commit message ${n} will be skipped:"
+msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ ${n} sẽ bị bỏ qua:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:462
+#, sh-format
+msgid "This is a combination of $count commit."
+msgid_plural "This is a combination of $count commits."
+msgstr[0] "Đây là tổ hợp của $count lần chuyển giao."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:470
+#, sh-format
+msgid "Cannot write $fixup_msg"
+msgstr "Không thể $fixup_msg"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:473
+msgid "This is a combination of 2 commits."
+msgstr "Đây là tổ hợp của 2 lần chuyển giao."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:514 git-rebase--interactive.sh:557
+#: git-rebase--interactive.sh:560
+#, sh-format
+msgid "Could not apply $sha1... $rest"
+msgstr "Không thể áp dụng $sha1… $rest"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:588
+#, sh-format
+msgid ""
+"Could not amend commit after successfully picking $sha1... $rest\n"
+"This is most likely due to an empty commit message, or the pre-commit hook\n"
+"failed. If the pre-commit hook failed, you may need to resolve the issue "
+"before\n"
+"you are able to reword the commit."
+msgstr ""
+"Không thể tu bổ lần chuyển giao sau khi lấy ra $sha1… $rest thành công\n"
+"Việc này có thể là do một ghi chú cho lần chuyển giao là trống rỗng, hoặc "
+"móc pre-commit\n"
+"gặp lỗi. Nếu là móc pre-commit bị lỗi, Bạn có lẽ cần giải quyết trục trặc "
+"này\n"
+"trước khi bạn có thể làm việc lại với lần chuyển giao."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:603
+#, sh-format
+msgid "Stopped at $sha1_abbrev... $rest"
+msgstr "Bị dừng tại $sha1_abbrev… $rest"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:618
+#, sh-format
+msgid "Cannot '$squash_style' without a previous commit"
+msgstr "Không “$squash_style” thể mà không có lần chuyển giao kế trước"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:660
+#, sh-format
+msgid "Executing: $rest"
+msgstr "Thực thi: $rest"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:668
+#, sh-format
+msgid "Execution failed: $rest"
+msgstr "Thực thi gặp lỗi: $rest"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:670
+msgid "and made changes to the index and/or the working tree"
+msgstr "và tạo các thay đổi bảng mục lục và/hay cây làm việc"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:672
+msgid ""
+"You can fix the problem, and then run\n"
+"\n"
+"\tgit rebase --continue"
+msgstr ""
+"Bạn có thể sửa các trục trặc, và sau đó chạy lệnh “cải tổ”:\n"
+"\n"
+"\tgit rebase --continue"
+
+#. TRANSLATORS: after these lines is a command to be issued by the user
+#: git-rebase--interactive.sh:685
+#, sh-format
+msgid ""
+"Execution succeeded: $rest\n"
+"but left changes to the index and/or the working tree\n"
+"Commit or stash your changes, and then run\n"
+"\n"
+"\tgit rebase --continue"
+msgstr ""
+"Thực thi thành công: $rest\n"
+"nhưng còn các thay đổi trong mục lục và/hoặc cây làm việc\n"
+"Chuyển giao hay tạm cất các thay đổi này đi, rồi chạy\n"
+"\n"
+"\tgit rebase --continue"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:696
+#, sh-format
+msgid "Unknown command: $command $sha1 $rest"
+msgstr "Lệnh chưa biết: $command $sha1 $rest"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:697
+msgid "Please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
+msgstr "Vui lòng sửa lỗi này bằng cách dùng “git rebase --edit-todo”."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:732
+#, sh-format
+msgid "Successfully rebased and updated $head_name."
+msgstr "Cài tổ và cập nhật $head_name một cách thành công."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:779
+msgid "Could not skip unnecessary pick commands"
+msgstr "Không thể bỏ qua các lệnh cậy (pick) không cần thiết"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:937
+#, sh-format
+msgid ""
+"Warning: the SHA-1 is missing or isn't a commit in the following line:\n"
+" - $line"
+msgstr ""
+"Cảnh báo: SHA-1 bị thiếu hoặc không phải là một lần chuyển giao trong dòng "
+"sau đây:\n"
+" - $line"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:970
+#, sh-format
+msgid ""
+"Warning: the command isn't recognized in the following line:\n"
+" - $line"
+msgstr ""
+"Cảnh báo: lệnh không nhận ra trong dòng sau đây:\n"
+" - $line"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1009
+msgid "could not detach HEAD"
+msgstr "không thể tách rời HEAD"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1047
+msgid ""
+"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
+"Dropped commits (newer to older):"
+msgstr ""
+"Cảnh báo: một số lần chuyển giao có lẽ đã bị xóa một cách tình cờ.\n"
+"Các lần chuyển giao bị xóa (từ mới đến cũ):"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1055
+msgid ""
+"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
+"\n"
+"Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of "
+"warnings.\n"
+"The possible behaviours are: ignore, warn, error."
+msgstr ""
+"Để tránh thông báo này, dùng \"drop\" một cách rõ ràng để xóa bỏ một lần "
+"chuyển giao.\n"
+"\n"
+"Dùng “git config rebase.missingCommitsCheck” để thay đổi mức độ của cảnh "
+"báo.\n"
+"Cánh ứng xử có thể là: ignore, warn, error."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1066
+#, sh-format
+msgid ""
+"Unrecognized setting $check_level for option rebase.missingCommitsCheck. "
+"Ignoring."
+msgstr ""
+"Không thừa nhận cài đặt $check_level for option rebase.missingCommitsCheck. "
+"Nên bỏ qua."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1083
+msgid "You can fix this with 'git rebase --edit-todo'."
+msgstr "Bạn có thể sửa nó bằng “git rebase --edit-todo”."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1084
+msgid "Or you can abort the rebase with 'git rebase --abort'."
+msgstr "Hoặc là bạn có thể bãi bỏ lần cải tổ với lệnh “git rebase --abort”."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1108
+msgid "Could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
+msgstr "Không thể xóa bỏ CHERRY_PICK_HEAD"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1113
+#, sh-format
+msgid ""
+"You have staged changes in your working tree.\n"
+"If these changes are meant to be\n"
+"squashed into the previous commit, run:\n"
+"\n"
+" git commit --amend $gpg_sign_opt_quoted\n"
+"\n"
+"If they are meant to go into a new commit, run:\n"
+"\n"
+" git commit $gpg_sign_opt_quoted\n"
+"\n"
+"In both case, once you're done, continue with:\n"
+"\n"
+" git rebase --continue\n"
+msgstr ""
+"Bạn có các thay đổi so với trong bệ phóng trong thư mục làm việc của bạn.\n"
+"Nếu các thay đổi này là muốn\n"
+"squash vào lần chuyển giao kế trước, chạy:\n"
+"\n"
+" git commit --amend $gpg_sign_opt_quoted\n"
+"\n"
+"Nếu chúng có ý là đi đến lần chuyển giao mới, thì chạy:\n"
+"\n"
+" git commit $gpg_sign_opt_quoted\n"
+"\n"
+"Trong cả hai trường hợp, một khi bạn làm xong, tiếp tục bằng:\n"
+"\n"
+" git rebase --continue\n"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1130
+msgid "Error trying to find the author identity to amend commit"
+msgstr "Lỗi khi cố tìm định danh của tác giả để tu bổ lần chuyển giao"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1135
+msgid ""
+"You have uncommitted changes in your working tree. Please commit them\n"
+"first and then run 'git rebase --continue' again."
+msgstr ""
+"Bạn có các thay đổi chưa chuyển giao trong thư mục làm việc.\n"
+"Vui lòng chuyển giao chúng và sau đó chạy lệnh “git rebase --continue” lần "
+"nữa."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1140 git-rebase--interactive.sh:1144
+msgid "Could not commit staged changes."
+msgstr "Không thể chuyển giao các thay đổi đã đưa lên bệ phóng."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1168
+msgid ""
+"\n"
+"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
+"To continue rebase after editing, run:\n"
+" git rebase --continue\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Bạn đang sửa tập tin todo của một lần cải tổ tương tác đang thực hiện.\n"
+"Để tiếp tục cải tổ sau khi sửa, chạy:\n"
+" git rebase --continue\n"
+"\n"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1176 git-rebase--interactive.sh:1337
+msgid "Could not execute editor"
+msgstr "Không thể thực thi trình biên soạn"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1184
+msgid "You need to set your committer info first"
+msgstr "Bạn cần đặt thông tin về người chuyển giao mã nguồn trước đã"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1192
+#, sh-format
+msgid "Could not checkout $switch_to"
+msgstr "Không thể checkout $switch_to"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1197
+msgid "No HEAD?"
+msgstr "Không HEAD?"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1198
+#, sh-format
+msgid "Could not create temporary $state_dir"
+msgstr "Không thể tạo thư mục tạm thời $state_dir"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1200
+msgid "Could not mark as interactive"
+msgstr "Không thể đánh dấu là tương tác"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1210 git-rebase--interactive.sh:1215
+msgid "Could not init rewritten commits"
+msgstr "Không thể khởi tạo các lần chuyển giao ghi lại"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1315
+#, sh-format
+msgid "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount command)"
+msgid_plural "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount commands)"
+msgstr[0] "Cải tổ $shortrevisions vào $shortonto (các lệnh $todocount)"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1320
+msgid ""
+"\n"
+"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ mọi thứ, việc cải tổ sẽ bị bãi bỏ.\n"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1327
+msgid "Note that empty commits are commented out"
+msgstr "Chú ý rằng lần chuyển giao trống rỗng là ghi chú"
+
+#: git-sh-setup.sh:89 git-sh-setup.sh:94
+#, sh-format
+msgid "usage: $dashless $USAGE"
+msgstr "cách dùng: $dashless $USAGE"
+
+#: git-sh-setup.sh:190
+#, sh-format
+msgid "Cannot chdir to $cdup, the toplevel of the working tree"
+msgstr ""
+"Không thể chuyển thư mục (chdir) sang $cdup, thư mục ở mức cao nhất của cây "
+"làm việc"
+
+#: git-sh-setup.sh:199 git-sh-setup.sh:206
+#, sh-format
+msgid "fatal: $program_name cannot be used without a working tree."
+msgstr ""
+"lỗi nghiêm trọng: $program_name không thể được dùng ngoaoif thư mục làm việc."
+
+#: git-sh-setup.sh:220
+msgid "Cannot rebase: You have unstaged changes."
+msgstr "Không thể cải tổ: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
+
+#: git-sh-setup.sh:223
+msgid "Cannot rewrite branches: You have unstaged changes."
+msgstr ""
+"Không thể ghi lại các nhánh: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
+
+#: git-sh-setup.sh:229
+#, sh-format
+msgid "Cannot $action: You have unstaged changes."
+msgstr "Không thể $action: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
+
+#: git-sh-setup.sh:242
+msgid "Cannot rebase: Your index contains uncommitted changes."
+msgstr ""
+"Không thể cải tổ: Mục lục của bạn có chứa các thay đổi chưa được chuyển giao."
+
+#: git-sh-setup.sh:248
+#, sh-format
+msgid "Cannot $action: Your index contains uncommitted changes."
+msgstr ""
+"Không thể $action: Mục lục của bạn có chứa các thay đổi chưa được chuyển "
+"giao."
+
+#: git-sh-setup.sh:372
+msgid "You need to run this command from the toplevel of the working tree."
+msgstr "Bạn cần chạy lệnh này từ thư mục ở mức cao nhất của cây làm việc."
+
+#: git-sh-setup.sh:377
+msgid "Unable to determine absolute path of git directory"
+msgstr "Không thể dò tìm đường dẫn tuyệt đối của thư mục git"
+
+#~ msgid "could not run gpg."
+#~ msgstr "không thể chạy gpg."
+
+#~ msgid "gpg did not accept the data"
+#~ msgstr "gpg đã không chấp nhận dữ liệu"
+
+#~ msgid "unsupported object type in the tree"
+#~ msgstr "kiểu đối tượng không được hỗ trợ trong cây (tree)"
+
+#~ msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
+#~ msgstr "Việc hòa trộn hỏng nghiêm trọng, không nên để xảy ra."
+
+#~ msgid "Unprocessed path??? %s"
+#~ msgstr "Đường dẫn chưa được xử lý??? %s"
+
+#~ msgid "Error wrapping up %s"
+#~ msgstr "Lỗi bao bọc %s"
+
+#~ msgid "Cannot %s during a %s"
+#~ msgstr "Không thể %s trong khi %s"
+
+#~ msgid "Can't cherry-pick into empty head"
+#~ msgstr "Không thể cherry-pick vào một đầu (head) trống rỗng"
+
+#~ msgid "could not open %s for writing"
+#~ msgstr "không thể mở %s để ghi"
+
+#~ msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
+#~ msgstr "lỗi: không thể tiếp nhận trạng thái chưa hòa trộn %x"
+
+#~ msgid "bug: unhandled diff status %c"
+#~ msgstr "lỗi: không thể tiếp nhận trạng thái lệnh diff %c"
+
+#~ msgid "read of %s failed"
+#~ msgstr "đọc %s gặp lỗi"
+
+#~ msgid "could not write branch description template"
+#~ msgstr "không thể ghi mẫu mô tả nhánh"
+
+#~ msgid "corrupt index file"
+#~ msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
+
+#~ msgid "detach the HEAD at named commit"
+#~ msgstr "rời bỏ HEAD tại lần chuyển giao danh nghĩa"
+
+#~ msgid "Checking connectivity... "
+#~ msgstr "Đang kiểm tra kết nối… "
+
+#~ msgid " (unable to update local ref)"
+#~ msgstr " (không thể cập nhật tham chiếu nội bộ)"
+
+#~ msgid "Reinitialized existing"
+#~ msgstr "Khởi tạo lại đã sẵn có rồi"
+
+#~ msgid "Initialized empty"
+#~ msgstr "Khởi tạo trống rỗng"
+
+#~ msgid " shared"
+#~ msgstr " đã chia sẻ"
+
+#~ msgid "Verify that the named commit has a valid GPG signature"
+#~ msgstr ""
+#~ "Thẩm tra xem lần chuyển giao có tên đó có chữ ký GPG hợp lệ hay không"
+
+#~ msgid "Could not write to '%s'"
+#~ msgstr "Không thể ghi vào “%s”"
+
+#~ msgid "Writing SQUASH_MSG"
+#~ msgstr "Đang ghi SQUASH_MSG"
+
+#~ msgid "Finishing SQUASH_MSG"
+#~ msgstr "Hoàn thành SQUASH_MSG"
+
+#~ msgid " and with remote"
+#~ msgstr " và với máy chủ"
+
+#~ msgid "removing '%s' failed"
+#~ msgstr "gặp lỗi khi xóa bỏ “%s”"
+
+#~ msgid "program error"
+#~ msgstr "lỗi chương trình"
+
+#~ msgid "Please call 'bisect_state' with at least one argument."
+#~ msgstr "Hãy gọi lệnhl “bisect_state” với ít nhất một đối số."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If you want to reuse this local git directory instead of cloning again "
+#~ "from"
+#~ msgstr "Nếu bạn muốn dùng lại thư mục git nội bộ này thay vì nhân bản từ nó"
+
+#~ msgid ""
+#~ "use the '--force' option. If the local git directory is not the correct "
+#~ "repo"
+#~ msgstr ""
+#~ "dùng tùy chọn “--force”. Nếu thư mục git nội bộ không phải là repo (kho) "
+#~ "đúng"
+
+#~ msgid ""
+#~ "or you are unsure what this means choose another name with the '--name' "
+#~ "option."
+#~ msgstr ""
+#~ "hay bạn không chắc chắn điều đó có nghĩa gì chọn tên khác với tùy chọn “--"
+#~ "name”."
+
+#~ msgid "Submodule work tree '$displaypath' contains a .git directory"
+#~ msgstr "Cây làm việc mô-đun-con “$displaypath” có chứa thư mục .git"
+
+#~ msgid ""
+#~ "(use 'rm -rf' if you really want to remove it including all of its "
+#~ "history)"
+#~ msgstr ""
+#~ "(dùng “rm -rf” nếu bạn thực sự muốn gỡ bỏ nó cùng với tất cả lịch sử của "
+#~ "chúng)"
+
#~ msgid "'%s': %s"
#~ msgstr "“%s”: %s"
@@ -12892,9 +14220,6 @@ msgstr "Xem git-${cmd}(1) để biết thêm chi tiết."
#~ msgid "-b and -B are mutually exclusive"
#~ msgstr "-b và -B loại từ lẫn nhau."
-#~ msgid "You need to set your committer info first"
-#~ msgstr "Bạn cần đặt thông tin về người chuyển giao mã nguồn trước đã"
-
#~ msgid ""
#~ "When you have resolved this problem, run \"$cmdline --continue\".\n"
#~ "If you prefer to skip this patch, run \"$cmdline --skip\" instead.\n"
@@ -12944,11 +14269,6 @@ msgstr "Xem git-${cmd}(1) để biết thêm chi tiết."
#~ "để phê chuẩn việc đánh dấu đây cần được giải quyết và tạo một lần chuyển "
#~ "giao."
-#~ msgid "Pull is not possible because you have unmerged files."
-#~ msgstr ""
-#~ "Full là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
-#~ "trộn."
-
#~ msgid "no branch specified"
#~ msgstr "chưa chỉ ra tên của nhánh"
@@ -13000,9 +14320,6 @@ msgstr "Xem git-${cmd}(1) để biết thêm chi tiết."
#~ msgid "Failed to write ref"
#~ msgstr "Gặp lỗi khi ghi tham chiếu"
-#~ msgid "invalid commit: %s"
-#~ msgstr "lần chuyển giao không hợp lệ: %s"
-
#~ msgid "commit has empty message"
#~ msgstr "lần chuyển giao có ghi chú trống rỗng"
@@ -13178,15 +14495,6 @@ msgstr "Xem git-${cmd}(1) để biết thêm chi tiết."
#~ msgstr "Bạn không thể kết hợp --no-ff với --ff-only."
#~ msgid ""
-#~ "submodule '%s' (or one of its nested submodules) uses a .git directory\n"
-#~ "(use 'rm -rf' if you really want to remove it including all of its "
-#~ "history)"
-#~ msgstr ""
-#~ "mô-đun-con “%s” (hoặc cái nằm trong các mô-đun-con) dùng thư mục .git\n"
-#~ "(dùng “rm -rf” nếu bạn thực sự muốn gỡ bỏ nó cùng với tất cả lịch sử của "
-#~ "chúng)"
-
-#~ msgid ""
#~ "'%s' has changes staged in the index\n"
#~ "(use --cached to keep the file, or -f to force removal)"
#~ msgstr ""
@@ -13252,9 +14560,6 @@ msgstr "Xem git-${cmd}(1) để biết thêm chi tiết."
#~ msgid "Not removing %s\n"
#~ msgstr "Không xóa %s\n"
-#~ msgid "Could not read index"
-#~ msgstr "Không thể đọc bảng mục lục"
-
#~ msgid "git remote set-head <name> (-a | -d | <branch>])"
#~ msgstr "git remote set-head <tên> (-a | -d | <nhánh>])"