summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorTran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>2019-05-19 01:40:33 (GMT)
committerTran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>2019-05-19 01:40:33 (GMT)
commit28e0eb80861b3f51ea5f5c56fdca62327b912290 (patch)
tree897706e72f8215c11daaae5f65ff34370a4c6c8d /po/vi.po
parent4ae76f5e1d686299b989268822a27b05f5ad3f15 (diff)
downloadgit-28e0eb80861b3f51ea5f5c56fdca62327b912290.zip
git-28e0eb80861b3f51ea5f5c56fdca62327b912290.tar.gz
git-28e0eb80861b3f51ea5f5c56fdca62327b912290.tar.bz2
l10n: vi.po(4577t): Updated Vietnamese translation for v2.22.0 round 1
Signed-off-by: Tran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po7223
1 files changed, 4154 insertions, 3069 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 3068608..64adcba 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,10 +6,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git v2.21 round 2\n"
+"Project-Id-Version: git v2.22.0 round 1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-02-15 10:09+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-26 14:49+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-05-14 17:09+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-05-19 08:38+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
@@ -22,45 +22,45 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Basepath: ..\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
-#: advice.c:101
+#: advice.c:103
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sgợi ý: %.*s%s\n"
-#: advice.c:154
+#: advice.c:156
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Cherry-picking là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được "
"hòa trộn."
-#: advice.c:156
+#: advice.c:158
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Commit là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
-#: advice.c:158
+#: advice.c:160
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Merge là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
-#: advice.c:160
+#: advice.c:162
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Pull là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
-#: advice.c:162
+#: advice.c:164
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Revert là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
-#: advice.c:164
+#: advice.c:166
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr ""
"Nó là không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
"trộn."
-#: advice.c:172
+#: advice.c:174
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -68,23 +68,23 @@ msgstr ""
"Sửa chúng trong cây làm việc, và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
-#: advice.c:180
+#: advice.c:182
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Thoát ra bởi vì xung đột không thể giải quyết."
-#: advice.c:185 builtin/merge.c:1290
+#: advice.c:187 builtin/merge.c:1320
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
-#: advice.c:187
+#: advice.c:189
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
-#: advice.c:188
+#: advice.c:190
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
-#: advice.c:194
+#: advice.c:196
#, c-format
msgid ""
"Note: checking out '%s'.\n"
@@ -121,95 +121,95 @@ msgstr "cmdline kết thúc với \\"
msgid "unclosed quote"
msgstr "chưa đóng trích dẫn"
-#: apply.c:59
+#: apply.c:63
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
-#: apply.c:75
+#: apply.c:79
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
-#: apply.c:125
+#: apply.c:129
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "--reject và --3way không thể dùng cùng nhau."
-#: apply.c:127
+#: apply.c:131
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "--cached và --3way không thể dùng cùng nhau."
-#: apply.c:130
+#: apply.c:134
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
-#: apply.c:141
+#: apply.c:145
msgid "--index outside a repository"
msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
-#: apply.c:144
+#: apply.c:148
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
-#: apply.c:825
+#: apply.c:829
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr ""
"Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
"%s"
-#: apply.c:834
+#: apply.c:838
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho đầu vào: %s"
-#: apply.c:908
+#: apply.c:912
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
-#: apply.c:946
+#: apply.c:950
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff sai - cần /dev/null, nhưng lại nhận được %s trên dòng %d"
-#: apply.c:952
+#: apply.c:956
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới không nhất quán trên dòng %d"
-#: apply.c:953
+#: apply.c:957
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ không nhất quán trên dòng %d"
-#: apply.c:958
+#: apply.c:962
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr "git apply: git-diff sai - cần “/dev/null” trên dòng %d"
-#: apply.c:987
+#: apply.c:991
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "chế độ không hợp lệ trên dòng %d: %s"
-#: apply.c:1306
+#: apply.c:1310
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "phần đầu mâu thuẫn dòng %d và %d"
-#: apply.c:1478
+#: apply.c:1482
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
-#: apply.c:1547
+#: apply.c:1551
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
-#: apply.c:1567
+#: apply.c:1571
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -221,81 +221,81 @@ msgstr[0] ""
"phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
"thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
-#: apply.c:1580
+#: apply.c:1584
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin (dòng %d)"
-#: apply.c:1768
+#: apply.c:1772
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
-#: apply.c:1770
+#: apply.c:1774
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
-#: apply.c:1804
+#: apply.c:1808
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
-#: apply.c:1841
+#: apply.c:1845
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
-#: apply.c:1843
+#: apply.c:1847
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
-#: apply.c:1846
+#: apply.c:1850
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
-#: apply.c:1993
+#: apply.c:1997
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
-#: apply.c:2030
+#: apply.c:2034
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
-#: apply.c:2192
+#: apply.c:2196
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
-#: apply.c:2278
+#: apply.c:2282
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
-#: apply.c:2282
+#: apply.c:2286
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "không thể mở hay đọc %s"
-#: apply.c:2941
+#: apply.c:2945
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
-#: apply.c:3062
+#: apply.c:3066
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
-#: apply.c:3074
+#: apply.c:3078
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
-#: apply.c:3080
+#: apply.c:3084
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -304,454 +304,453 @@ msgstr ""
"trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3102
+#: apply.c:3106
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
-#: apply.c:3110
+#: apply.c:3114
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"không thể reverse-apply một miếng vá nhị phân mà không đảo ngược hunk thành "
"“%s”"
-#: apply.c:3157
+#: apply.c:3161
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr ""
"không thể áp dụng miếng vá nhị phân thành “%s” mà không có dòng chỉ mục đầy "
"đủ"
-#: apply.c:3167
+#: apply.c:3171
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr ""
"miếng vá áp dụng cho “%s” (%s), cái mà không khớp với các nội dung hiện tại."
-#: apply.c:3175
+#: apply.c:3179
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "miếng vá áp dụng cho một “%s” trống rỗng nhưng nó lại không trống"
-#: apply.c:3193
+#: apply.c:3197
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr "không thể đọc postimage %s cần thiết cho “%s”"
-#: apply.c:3206
+#: apply.c:3210
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
-#: apply.c:3212
+#: apply.c:3216
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
"%s)"
-#: apply.c:3233
+#: apply.c:3237
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
-#: apply.c:3356
+#: apply.c:3360
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "không thể lấy ra %s"
-#: apply.c:3408 apply.c:3419 apply.c:3465 midx.c:58 setup.c:278
+#: apply.c:3412 apply.c:3423 apply.c:3469 midx.c:59 setup.c:279
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
-#: apply.c:3416
+#: apply.c:3420
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
-#: apply.c:3445 apply.c:3688
+#: apply.c:3449 apply.c:3692
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
-#: apply.c:3531 apply.c:3703
+#: apply.c:3535 apply.c:3707
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
-#: apply.c:3540 apply.c:3711
+#: apply.c:3544 apply.c:3715
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
-#: apply.c:3575
+#: apply.c:3579
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr "kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
-#: apply.c:3578
+#: apply.c:3582
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Đang trở lại hòa trộn “3-đường”…\n"
-#: apply.c:3594 apply.c:3598
+#: apply.c:3598 apply.c:3602
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "không thể đọc nội dung hiện hành của “%s”"
-#: apply.c:3610
+#: apply.c:3614
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Gặp lỗi khi quay trở lại để hòa trộn kiểu “three-way”…\n"
-#: apply.c:3624
+#: apply.c:3628
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s với các xung đột.\n"
-#: apply.c:3629
+#: apply.c:3633
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ.\n"
-#: apply.c:3655
+#: apply.c:3659
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
-#: apply.c:3728
+#: apply.c:3732
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: sai kiểu"
-#: apply.c:3730
+#: apply.c:3734
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
-#: apply.c:3881 apply.c:3883 read-cache.c:820 read-cache.c:846
-#: read-cache.c:1299
+#: apply.c:3885 apply.c:3887 read-cache.c:830 read-cache.c:856
+#: read-cache.c:1309
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
-#: apply.c:3939
+#: apply.c:3943
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
-#: apply.c:3942
+#: apply.c:3946
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
-#: apply.c:3962
+#: apply.c:3966
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
-#: apply.c:3967
+#: apply.c:3971
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
-#: apply.c:3987
+#: apply.c:3991
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
-#: apply.c:3991
+#: apply.c:3995
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
-#: apply.c:4006
+#: apply.c:4010
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
-#: apply.c:4098
+#: apply.c:4102
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr "thông tin sha1 thiếu hoặc không dùng được cho mô-đun %s"
-#: apply.c:4105
+#: apply.c:4109
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "thay đổi chế độ cho %s, cái mà không phải là HEAD hiện tại"
-#: apply.c:4108
+#: apply.c:4112
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "thông tin sha1 còn thiếu hay không dùng được(%s)."
-#: apply.c:4113 builtin/checkout.c:248 builtin/reset.c:143
+#: apply.c:4117 builtin/checkout.c:257 builtin/reset.c:143
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
-#: apply.c:4117
+#: apply.c:4121
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "không thể thêm %s vào chỉ mục tạm thời"
-#: apply.c:4127
+#: apply.c:4131
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "không thểghi mục lục tạm vào %s"
-#: apply.c:4265
+#: apply.c:4269
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
-#: apply.c:4299
+#: apply.c:4303
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
-#: apply.c:4305
+#: apply.c:4309
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "không thể lấy thống kề về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
-#: apply.c:4313
+#: apply.c:4317
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
-#: apply.c:4319 apply.c:4464
+#: apply.c:4323 apply.c:4468
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
-#: apply.c:4362
+#: apply.c:4366
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi ghi vào “%s”"
-#: apply.c:4366
+#: apply.c:4370
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
-#: apply.c:4436
+#: apply.c:4440
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
-#: apply.c:4534
+#: apply.c:4538
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
-#: apply.c:4542
+#: apply.c:4546
msgid "internal error"
msgstr "lỗi nội bộ"
-#: apply.c:4545
+#: apply.c:4549
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
-#: apply.c:4556
+#: apply.c:4560
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
-#: apply.c:4564 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
+#: apply.c:4568 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "không mở được “%s”"
-#: apply.c:4578
+#: apply.c:4582
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
-#: apply.c:4582
+#: apply.c:4586
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "Đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
-#: apply.c:4692
+#: apply.c:4696
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Bỏ qua đường dẫn “%s”."
-#: apply.c:4700
+#: apply.c:4704
msgid "unrecognized input"
msgstr "không thừa nhận đầu vào"
-#: apply.c:4720
+#: apply.c:4724
msgid "unable to read index file"
msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
-#: apply.c:4875
+#: apply.c:4879
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "không thể mở miếng vá “%s”: %s"
-#: apply.c:4902
+#: apply.c:4906
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
-#: apply.c:4908 apply.c:4923
+#: apply.c:4912 apply.c:4927
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
-#: apply.c:4916
+#: apply.c:4920
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] "%d dòng được áp dụng sau khi sửa các lỗi khoảng trắng."
-#: apply.c:4932 builtin/add.c:539 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
+#: apply.c:4936 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: apply.c:4959 apply.c:4962 builtin/am.c:2203 builtin/am.c:2206
-#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:263
-#: builtin/pull.c:200 builtin/submodule--helper.c:407
+#: apply.c:4963 apply.c:4966 builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213
+#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:271
+#: builtin/pull.c:207 builtin/submodule--helper.c:407
#: builtin/submodule--helper.c:1366 builtin/submodule--helper.c:1369
-#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
-#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:197
+#: builtin/submodule--helper.c:1849 builtin/submodule--helper.c:1852
+#: builtin/submodule--helper.c:2091 git-add--interactive.perl:197
msgid "path"
msgstr "đường-dẫn"
-#: apply.c:4960
+#: apply.c:4964
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
-#: apply.c:4963
+#: apply.c:4967
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
-#: apply.c:4965 builtin/am.c:2212
+#: apply.c:4969 builtin/am.c:2219
msgid "num"
msgstr "số"
-#: apply.c:4966
+#: apply.c:4970
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
-#: apply.c:4969
+#: apply.c:4973
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
-#: apply.c:4971
+#: apply.c:4975
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr ""
"thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
-#: apply.c:4975
+#: apply.c:4979
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr ""
"hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
-#: apply.c:4977
+#: apply.c:4981
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
-#: apply.c:4979
+#: apply.c:4983
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
-#: apply.c:4981
+#: apply.c:4985
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
-#: apply.c:4983
+#: apply.c:4987
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "đánh dấu các tập tin mới với “git add --intent-to-add”"
-#: apply.c:4985
+#: apply.c:4989
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
-#: apply.c:4987
+#: apply.c:4991
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
-#: apply.c:4990
+#: apply.c:4994
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
-#: apply.c:4992
+#: apply.c:4996
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
-#: apply.c:4994
+#: apply.c:4998
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
-#: apply.c:4997 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
+#: apply.c:5001 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
-#: apply.c:4999
+#: apply.c:5003
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
-#: apply.c:5000 builtin/am.c:2191 builtin/interpret-trailers.c:97
+#: apply.c:5004 builtin/am.c:2198 builtin/interpret-trailers.c:97
#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
-#: builtin/pack-objects.c:3314 builtin/rebase.c:1065
+#: builtin/pack-objects.c:3317 builtin/rebase.c:1415
msgid "action"
msgstr "hành động"
-#: apply.c:5001
+#: apply.c:5005
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
-#: apply.c:5004 apply.c:5007
+#: apply.c:5008 apply.c:5011
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi quét nội dung"
-#: apply.c:5010
+#: apply.c:5014
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
-#: apply.c:5012
+#: apply.c:5016
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
-#: apply.c:5014
+#: apply.c:5018
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
-#: apply.c:5016
+#: apply.c:5020
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
-#: apply.c:5017 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1312 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:724
-#: builtin/log.c:2037 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
-#: builtin/rebase--interactive.c:159
+#: apply.c:5021 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1317 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
+#: builtin/log.c:2045 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "chi tiết"
-#: apply.c:5019
+#: apply.c:5023
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr ""
"đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
-#: apply.c:5022
+#: apply.c:5026
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
-#: apply.c:5024 builtin/am.c:2200
+#: apply.c:5028 builtin/am.c:2207
msgid "root"
msgstr "gốc"
-#: apply.c:5025
+#: apply.c:5029
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
@@ -774,7 +773,7 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
-#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:515 builtin/rm.c:299
+#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:516 builtin/rm.c:299
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
@@ -806,7 +805,7 @@ msgstr "định_dạng"
msgid "archive format"
msgstr "định dạng lưu trữ"
-#: archive.c:456 builtin/log.c:1549
+#: archive.c:456 builtin/log.c:1557
msgid "prefix"
msgstr "tiền_tố"
@@ -814,11 +813,11 @@ msgstr "tiền_tố"
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
-#: archive.c:458 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
-#: builtin/fast-export.c:1091 builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895
-#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
-#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
-#: parse-options.h:162
+#: archive.c:458 builtin/blame.c:821 builtin/blame.c:822
+#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1091
+#: builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895 builtin/hash-object.c:105
+#: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
+#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:176
msgid "file"
msgstr "tập_tin"
@@ -850,8 +849,8 @@ msgstr "nén nhỏ hơn"
msgid "list supported archive formats"
msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
-#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:115
-#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1859
+#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
+#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1858
msgid "repo"
msgstr "kho"
@@ -859,7 +858,7 @@ msgstr "kho"
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
-#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
+#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:713
#: builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "lệnh"
@@ -905,16 +904,16 @@ msgstr "chế độ tập tin lục không được hỗ trợ: 0%o (SHA1: %s)"
msgid "cannot read %s"
msgstr "không thể đọc %s"
-#: archive-tar.c:458
+#: archive-tar.c:459
#, c-format
msgid "unable to start '%s' filter"
msgstr "không thể bắt đầu bộ lọc “%s”"
-#: archive-tar.c:461
+#: archive-tar.c:462
msgid "unable to redirect descriptor"
msgstr "không thể chuyển hướng mô tả"
-#: archive-tar.c:468
+#: archive-tar.c:469
#, c-format
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "bộ lọc “%s” đã báo cáo lỗi"
@@ -929,7 +928,7 @@ msgstr "đường dẫn không hợp lệ UTF-8: %s"
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "đường dẫn quá dài (%d ký tự, SHA1: %s): %s"
-#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:225 builtin/pack-objects.c:228
+#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:226 builtin/pack-objects.c:229
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "lỗi giải nén (%d)"
@@ -1032,26 +1031,26 @@ msgstr "Bisecting: nền hòa trộn cần phải được kiểm tra\n"
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "cần một điểm xét duyệt %s"
-#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
+#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:248
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
-#: bisect.c:937 builtin/merge.c:139
+#: bisect.c:928 builtin/merge.c:146
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "không thể đọc tập tin “%s”"
-#: bisect.c:967
+#: bisect.c:958
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "việc đọc tham chiếu bisect gặp lỗi"
-#: bisect.c:986
+#: bisect.c:977
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "%s là cả %s và %s\n"
-#: bisect.c:994
+#: bisect.c:985
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -1060,7 +1059,7 @@ msgstr ""
"Không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
"Có lẽ bạn bắt đầu với các tham số đường dẫn sai?\n"
-#: bisect.c:1013
+#: bisect.c:1004
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -1069,51 +1068,51 @@ msgstr[0] "(ước chừng %d bước)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
-#: bisect.c:1019
+#: bisect.c:1010
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Bisecting: còn %d điểm xét duyệt để kiểm sau %s này\n"
-#: blame.c:1792
+#: blame.c:1794
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "tùy chọn--contents và --reverse không được trộn vào nhau."
-#: blame.c:1806
+#: blame.c:1808
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "không thể dùng --contents với tên đối tượng chuyển giao cuối cùng"
-#: blame.c:1827
+#: blame.c:1829
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"--reverse và --first-parent cùng nhau cần chỉ định lần chuyển giao cuối"
-#: blame.c:1836 bundle.c:164 ref-filter.c:2071 remote.c:1948 sequencer.c:1993
-#: sequencer.c:4064 builtin/commit.c:1004 builtin/log.c:378 builtin/log.c:936
-#: builtin/log.c:1420 builtin/log.c:1796 builtin/log.c:2086 builtin/merge.c:407
-#: builtin/pack-objects.c:3137 builtin/pack-objects.c:3152
+#: blame.c:1838 bundle.c:164 ref-filter.c:2077 remote.c:1938 sequencer.c:2030
+#: sequencer.c:4224 builtin/commit.c:1017 builtin/log.c:382 builtin/log.c:940
+#: builtin/log.c:1428 builtin/log.c:1804 builtin/log.c:2094 builtin/merge.c:415
+#: builtin/pack-objects.c:3140 builtin/pack-objects.c:3155
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
-#: blame.c:1854
+#: blame.c:1856
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"--reverse --first-parent cùng nhau yêu cầu vùng cùng với chuỗi cha-mẹ-đầu-"
"tiên"
-#: blame.c:1865
+#: blame.c:1867
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "không có đường dẫn %s trong “%s”"
-#: blame.c:1876
+#: blame.c:1878
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "không thể đọc blob %s cho đường dẫn “%s”"
-#: branch.c:52
+#: branch.c:53
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -1126,90 +1125,90 @@ msgstr ""
"thông tin theo dõi máy chủ bằng cách gọi lệnh\n"
"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
-#: branch.c:66
+#: branch.c:67
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr "Chưa cài đặt nhánh %s như là thượng nguồn của nó."
-#: branch.c:92
+#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
msgstr ""
"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s” bằng cách rebase."
-#: branch.c:93
+#: branch.c:94
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s”."
-#: branch.c:97
+#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s” bằng cách rebase."
-#: branch.c:98
+#: branch.c:99
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s”."
-#: branch.c:103
+#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
msgstr ""
"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s” bằng cách rebase."
-#: branch.c:104
+#: branch.c:105
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s”."
-#: branch.c:108
+#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
msgstr ""
"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s” bằng cách rebase."
-#: branch.c:109
+#: branch.c:110
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s”."
-#: branch.c:118
+#: branch.c:119
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
msgstr "Không thể ghi cấu hình nhánh thượng nguồn"
-#: branch.c:155
+#: branch.c:156
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "Không theo dõi: thông tin chưa rõ ràng cho tham chiếu %s"
-#: branch.c:188
+#: branch.c:189
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "“%s” không phải là một tên nhánh hợp lệ."
-#: branch.c:207
+#: branch.c:208
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Đã có nhánh mang tên “%s”."
-#: branch.c:212
+#: branch.c:213
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "Không thể ép buộc cập nhật nhánh hiện hành."
-#: branch.c:232
+#: branch.c:233
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr ""
"Không thể cài đặt thông tin theo dõi; điểm bắt đầu “%s” không phải là một "
"nhánh."
-#: branch.c:234
+#: branch.c:235
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "nhánh thượng nguồn đã yêu cầu “%s” không tồn tại"
-#: branch.c:236
+#: branch.c:237
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
@@ -1229,17 +1228,17 @@ msgstr ""
"sẽ theo dõi bản đối chiếu máy chủ của nó, bạn cần dùng lệnh\n"
"\"git push -u\" để đặt cấu hình thượng nguồn bạn muốn push."
-#: branch.c:280
+#: branch.c:281
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Không phải tên đối tượng hợp lệ: “%s”."
-#: branch.c:300
+#: branch.c:301
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Tên đối tượng chưa rõ ràng: “%s”."
-#: branch.c:305
+#: branch.c:306
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
@@ -1264,8 +1263,8 @@ msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump c
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2215 sequencer.c:2763
-#: builtin/commit.c:776
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2281 sequencer.c:2916
+#: builtin/commit.c:788
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "không thể mở “%s”"
@@ -1311,7 +1310,7 @@ msgstr "rev-list đã chết"
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
-#: bundle.c:457 builtin/log.c:193 builtin/log.c:1701 builtin/shortlog.c:306
+#: bundle.c:457 builtin/log.c:197 builtin/log.c:1709 builtin/shortlog.c:306
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
@@ -1334,9 +1333,8 @@ msgstr "mục lục gói đã chết"
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
-#: commit.c:50 sequencer.c:2567 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
-#: builtin/am.c:1375 builtin/am.c:2019 builtin/replace.c:376
-#: builtin/replace.c:448
+#: commit.c:50 sequencer.c:2697 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
+#: builtin/am.c:1377 builtin/am.c:2022 builtin/replace.c:455
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
@@ -1366,28 +1364,28 @@ msgstr ""
"Tắt lời nhắn này bằng cách chạy\n"
"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
-#: commit.c:1122
+#: commit.c:1128
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG không đáng tin, được cho là bởi %s."
-#: commit.c:1125
+#: commit.c:1131
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG sai, được cho là bởi %s."
-#: commit.c:1128
+#: commit.c:1134
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Lần chuyển giao %s không có chữ ký GPG."
-#: commit.c:1131
+#: commit.c:1137
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG tốt bởi %s\n"
-#: commit.c:1385
+#: commit.c:1391
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1397,137 +1395,210 @@ msgstr ""
"Bạn có lẽ muốn tu bổ nó sau khi sửa lời chú thích, hoặc là đặt biến\n"
"cấu hình i18n.commitencoding thành bảng mã mà dự án của bạn muốn dùng.\n"
-#: commit-graph.c:101
-#, c-format
-msgid "graph file %s is too small"
-msgstr "tập tin đồ thị %s quá nhỏ"
+#: commit-graph.c:105
+msgid "commit-graph file is too small"
+msgstr "tập tin đồ thị các lần chuyển giao quá nhỏ"
-#: commit-graph.c:136
+#: commit-graph.c:170
#, c-format
-msgid "graph signature %X does not match signature %X"
-msgstr "chữ ký đồ họa %X không khớp chữ ký %X"
+msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
+msgstr "chữ ký đồ thị lần chuyển giao %X không khớp chữ ký %X"
-#: commit-graph.c:143
+#: commit-graph.c:177
#, c-format
-msgid "graph version %X does not match version %X"
-msgstr "phiên bản đồ họa %X không khớp phiên bản %X"
+msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
+msgstr "phiên bản đồ đồ thị lần chuyển giao %X không khớp phiên bản %X"
-#: commit-graph.c:150
+#: commit-graph.c:184
#, c-format
-msgid "hash version %X does not match version %X"
-msgstr "phiên bản băm “%X” không có phiên bản khớp %X"
+msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
+msgstr "phiên bản đồ thị lần chuyển giao %X không khớp phiên bản %X"
-#: commit-graph.c:173
-msgid "chunk lookup table entry missing; graph file may be incomplete"
+#: commit-graph.c:207
+msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
msgstr ""
-"mục tin bảng tìm kiếm mảnh còn thiếu; tập tin đồ thị có thể sẽ không hoàn "
-"thiện"
+"mục tin bảng tìm kiếm mảnh còn thiếu; tập tin có thể sẽ không hoàn thiện"
-#: commit-graph.c:184
+#: commit-graph.c:218
#, c-format
-msgid "improper chunk offset %08x%08x"
+msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
msgstr "bù mảnh không đúng chỗ %08x%08x"
-#: commit-graph.c:221
+#: commit-graph.c:255
#, c-format
-msgid "chunk id %08x appears multiple times"
-msgstr "mã mảnh %08x xuất hiện nhiều lần"
+msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
+msgstr "mã mảnh đồ thị lần chuyển giao %08x xuất hiện nhiều lần"
-#: commit-graph.c:334
+#: commit-graph.c:388
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao %s"
-#: commit-graph.c:671 builtin/pack-objects.c:2646
+#: commit-graph.c:730 builtin/pack-objects.c:2649
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "không thể lấy kiểu của đối tượng “%s”"
-#: commit-graph.c:704
+#: commit-graph.c:763
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "Đang tải các lần chuyển giao chưa biết trong đồ thị lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:720
+#: commit-graph.c:779
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr ""
"Mở rộng các lần chuyển giao có thể tiếp cận được trong trong đồ thị lần "
"chuyển giao"
-#: commit-graph.c:732
+#: commit-graph.c:791
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "Đang dọn dẹp các đánh dấu lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:752
+#: commit-graph.c:811
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Đang tính toán số tạo sơ đồ các lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:869
+#: commit-graph.c:928
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] ""
"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao trong %d gói"
-#: commit-graph.c:882
+#: commit-graph.c:941
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "gặp lỗi thêm gói %s"
-#: commit-graph.c:884
+#: commit-graph.c:943
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "gặp lỗi khi mở mục lục cho “%s”"
-#: commit-graph.c:898
+#: commit-graph.c:957
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
msgstr[0] ""
"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao từ %d tham chiếu"
-#: commit-graph.c:930
+#: commit-graph.c:989
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr ""
"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao trong số các đối "
"tượng đã đóng gói"
-#: commit-graph.c:943
+#: commit-graph.c:1002
msgid "Counting distinct commits in commit graph"
msgstr "Đang đếm các lần chuyển giao khác nhau trong đồ thị lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:956
+#: commit-graph.c:1015
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "định dạng đồ họa các lần chuyển giao không thể ghi %d lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:965
+#: commit-graph.c:1024
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "Đang tìm các cạnh mở tộng trong đồ thị lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:989
+#: commit-graph.c:1048
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "có quá nhiều lần chuyển giao để ghi đồ thị"
-#: commit-graph.c:996 midx.c:769
+#: commit-graph.c:1055 midx.c:805
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
-#: commit-graph.c:1036
+#: commit-graph.c:1095
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "Đang ghi ra đồ thị các lần chuyển giao trong lần %d"
-#: commit-graph.c:1109
+#: commit-graph.c:1160
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr ""
"tập tin sơ đồ chuyển giao có tổng kiểm không đúng và có vẻ như là đã hỏng"
-#: commit-graph.c:1153
+#: commit-graph.c:1170
+#, c-format
+msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
+msgstr "đồ thị lần chuyển giao có thứ tự OID không đúng: %s sau %s"
+
+#: commit-graph.c:1180 commit-graph.c:1195
+#, c-format
+msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
+msgstr ""
+"đồ thị lần chuyển giao có giá trị fanout không đúng: fanout[%d] = %u != %u"
+
+#: commit-graph.c:1187
+#, c-format
+msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
+msgstr "gặp lỗi khi phân tích lần chuyển giao từ %s đồ thị lần chuyển giao"
+
+#: commit-graph.c:1204
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Đang thẩm tra các lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
+#: commit-graph.c:1217
+#, c-format
+msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
+msgstr ""
+"gặp lỗi khi phân tích lần chuyển giao %s từ cơ sở dữ liệu đối tượng cho đồ "
+"thị lần chuyển giao"
+
+#: commit-graph.c:1224
+#, c-format
+msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
+msgstr ""
+"OID cây gốc cho lần chuyển giao %s trong đồ thị lần chuyển giao là %s != %s"
+
+#: commit-graph.c:1234
+#, c-format
+msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
+msgstr ""
+"danh sách cha mẹ đồ thị lần chuyển giao cho lần chuyển giao %s là quá dài"
+
+#: commit-graph.c:1240
+#, c-format
+msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
+msgstr "cha mẹ đồ thị lần chuyển giao cho %s là %s != %s"
+
+#: commit-graph.c:1253
+#, c-format
+msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
+msgstr ""
+"danh sách cha mẹ đồ thị lần chuyển giao cho lần chuyển giao %s bị chấm dứt "
+"quá sớm"
+
+#: commit-graph.c:1258
+#, c-format
+msgid ""
+"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
+msgstr ""
+"đồ thị lần chuyển giao có con số không lần tạo cho lần chuyển giao %s, nhưng "
+"không phải số không ở chỗ khác"
+
+#: commit-graph.c:1262
+#, c-format
+msgid ""
+"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
+msgstr ""
+"đồ thị lần chuyển giao có con số không phải không lần tạo cho lần chuyển "
+"giao %s, nhưng số không ở chỗ khác"
+
+#: commit-graph.c:1277
+#, c-format
+msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
+msgstr "tạo đồ thị lần chuyển giao cho lần chuyển giao %s là %u != %u"
+
+#: commit-graph.c:1283
+#, c-format
+msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
+msgstr ""
+"ngày chuyển giao cho lần chuyển giao %s trong đồ thị lần chuyển giao là "
+"%<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
+
#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "hết bộ nhớ"
@@ -1570,7 +1641,7 @@ msgstr "khóa không chứa một phần: %s"
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "khóa không chứa bất kỳ một tên biến nào: %s"
-#: config.c:378 sequencer.c:2330
+#: config.c:378 sequencer.c:2459
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "khóa không đúng: %s"
@@ -1708,136 +1779,136 @@ msgstr "giá trị cho %s sai dạng: %s"
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr "phải là một trong số nothing, matching, simple, upstream hay current"
-#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3394
+#: config.c:1483 builtin/pack-objects.c:3397
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "mức nén gói %d không hợp lệ"
-#: config.c:1602
+#: config.c:1604
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "không thể tải đối tượng blob cấu hình “%s”"
-#: config.c:1605
+#: config.c:1607
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "tham chiếu “%s” không chỉ đến một blob nào cả"
-#: config.c:1622
+#: config.c:1624
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "không thể phân giải điểm xét duyệt “%s”"
-#: config.c:1652
+#: config.c:1654
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "gặp lỗi khi phân tích cú pháp %s"
-#: config.c:1705
+#: config.c:1710
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
-#: config.c:2037
+#: config.c:2059
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
-#: config.c:2207
+#: config.c:2229
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "%s không hợp lệ: “%s”"
-#: config.c:2250
+#: config.c:2272
#, c-format
msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
msgstr ""
"không hiểu giá trị core.untrackedCache “%s”; dùng giá trị mặc định “keep”"
-#: config.c:2276
+#: config.c:2298
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr "giá trị splitIndex.maxPercentChange “%d” phải nằm giữa 0 và 100"
-#: config.c:2322
+#: config.c:2344
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
-#: config.c:2324
+#: config.c:2346
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
-#: config.c:2405
+#: config.c:2427
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "tên của phần không hợp lệ “%s”"
-#: config.c:2437
+#: config.c:2459
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "%s có đa giá trị"
-#: config.c:2466
+#: config.c:2488
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "gặp lỗi khi ghi tập tin cấu hình “%s”"
-#: config.c:2716 config.c:3040
+#: config.c:2740 config.c:3064
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "không thể khóa tập tin cấu hình %s"
-#: config.c:2727
+#: config.c:2751
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "đang mở “%s”"
-#: config.c:2762 builtin/config.c:328
+#: config.c:2786 builtin/config.c:328
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "mẫu không hợp lệ: %s"
-#: config.c:2787
+#: config.c:2811
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "tập tin cấu hình “%s” không hợp lệ"
-#: config.c:2800 config.c:3053
+#: config.c:2824 config.c:3077
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "fstat trên %s gặp lỗi"
-#: config.c:2811
+#: config.c:2835
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "không thể mmap “%s”"
-#: config.c:2820 config.c:3058
+#: config.c:2844 config.c:3082
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "chmod trên %s gặp lỗi"
-#: config.c:2905 config.c:3155
+#: config.c:2929 config.c:3179
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "không thể ghi tập tin cấu hình “%s”"
-#: config.c:2939
+#: config.c:2963
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
-#: config.c:2941 builtin/remote.c:782
+#: config.c:2965 builtin/remote.c:782
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
-#: config.c:3031
+#: config.c:3055
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "tên của phần không hợp lệ: %s"
-#: config.c:3198
+#: config.c:3222
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "thiếu giá trị cho cho “%s”"
@@ -1992,28 +2063,28 @@ msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ -6"
msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ đặt cổng"
-#: connect.c:1259
+#: connect.c:1260
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr "đã khóa tên đường dẫn lạ “%s”"
-#: connect.c:1304
+#: connect.c:1307
msgid "unable to fork"
msgstr "không thể rẽ nhánh tiến trình con"
-#: connected.c:68 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:146
+#: connected.c:85 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
-#: connected.c:80
+#: connected.c:97
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
-#: connected.c:100
+#: connected.c:117
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
-#: connected.c:107
+#: connected.c:124
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
@@ -2237,22 +2308,29 @@ msgstr "gặp lỗi khi đọc tập-tin-thứ-tự “%s”"
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
-#: diff.c:108
-#, c-format
-msgid "option '%s' requires a value"
-msgstr "tùy chọn “%s” yêu cầu một giá trị"
+#: diff-no-index.c:238
+msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
+msgstr "git diff --no-index [<các-tùy-chọn>] <đường-dẫn> <đường-dẫn>"
+
+#: diff-no-index.c:263
+msgid ""
+"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
+"tree"
+msgstr ""
+"Không phải là một thư mục git. Dùng --no-index để so sánh hai đường dẫn bên "
+"ngoài một cây làm việc"
-#: diff.c:158
+#: diff.c:155
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%s”\n"
-#: diff.c:163
+#: diff.c:160
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Không hiểu đối số dirstat “%s”\n"
-#: diff.c:291
+#: diff.c:296
msgid ""
"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
"'dimmed-zebra', 'plain'"
@@ -2260,7 +2338,7 @@ msgstr ""
"cài đặt màu đã di chuyển phải là một trong “no”, “default”, “blocks”, "
"“zebra”, “dimmed_zebra”, “plain”"
-#: diff.c:319
+#: diff.c:324
#, c-format
msgid ""
"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
@@ -2270,7 +2348,7 @@ msgstr ""
"change”, “ignore-space-at-eol”, “ignore-all-space”, “allow-indentation-"
"change”"
-#: diff.c:327
+#: diff.c:332
msgid ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
"whitespace modes"
@@ -2278,12 +2356,12 @@ msgstr ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change không thể tổ hợp cùng với các chế "
"độ khoảng trắng khác"
-#: diff.c:400
+#: diff.c:405
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
-#: diff.c:460
+#: diff.c:465
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -2292,24 +2370,35 @@ msgstr ""
"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
"%s"
-#: diff.c:4211
+#: diff.c:4210
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
-#: diff.c:4553
+#: diff.c:4555
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr "--name-only, --name-status, --check và -s loại từ lẫn nhau"
-#: diff.c:4556
+#: diff.c:4558
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "Các tùy chọn -G, -S, và --find-object loại từ lẫn nhau"
-#: diff.c:4634
+#: diff.c:4636
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
-#: diff.c:4800
+#: diff.c:4684
+#, c-format
+msgid "invalid --stat value: %s"
+msgstr "giá trị --stat không hợp lệ: “%s”"
+
+#: diff.c:4689 diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:5216
+#: parse-options.c:200
+#, c-format
+msgid "%s expects a numerical value"
+msgstr "tùy chọn “%s” cần một giá trị bằng số"
+
+#: diff.c:4721
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -2318,22 +2407,514 @@ msgstr ""
"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
"%s"
-#: diff.c:4814
+#: diff.c:4806
+#, c-format
+msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
+msgstr "không hiểu lớp thay đổi “%c” trong --diff-filter=%s"
+
+#: diff.c:4830
+#, c-format
+msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
+msgstr "không hiểu giá trị sau ws-error-highlight=%.*s"
+
+#: diff.c:4844
+#, c-format
+msgid "unable to resolve '%s'"
+msgstr "không thể phân giải “%s”"
+
+#: diff.c:4894 diff.c:4900
+#, c-format
+msgid "%s expects <n>/<m> form"
+msgstr "%s cần dạng <n>/<m>"
+
+#: diff.c:4912
#, c-format
-msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
-msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
+msgid "%s expects a character, got '%s'"
+msgstr "%s cần một ký tự, nhưng lại nhận được “%s”"
+
+#: diff.c:4933
+#, c-format
+msgid "bad --color-moved argument: %s"
+msgstr "đối số --color-moved sai: %s"
+
+#: diff.c:4952
+#, c-format
+msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
+msgstr "chế độ “%s” không hợp lệ trong --color-moved-ws"
+
+#: diff.c:4992
+msgid ""
+"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
+"\"histogram\""
+msgstr ""
+"tùy chọn diff-algorithm chấp nhận \"myers\", \"minimal\", \"patience\" và "
+"\"histogram\""
+
+#: diff.c:5028 diff.c:5048
+#, c-format
+msgid "invalid argument to %s"
+msgstr "tham số cho %s không hợp lệ"
+
+#: diff.c:5186
+#, c-format
+msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
+
+#: diff.c:5240
+#, c-format
+msgid "bad --word-diff argument: %s"
+msgstr "đối số --word-diff sai: %s"
+
+#: diff.c:5263
+msgid "Diff output format options"
+msgstr "Các tùy chọn định dạng khi xuất các khác biệt"
+
+#: diff.c:5265 diff.c:5271
+msgid "generate patch"
+msgstr "tạo miếng vá"
+
+#: diff.c:5268 builtin/log.c:167
+msgid "suppress diff output"
+msgstr "chặn mọi kết xuất từ diff"
+
+#: diff.c:5273 diff.c:5387 diff.c:5394
+msgid "<n>"
+msgstr "<n>"
+
+#: diff.c:5274 diff.c:5277
+msgid "generate diffs with <n> lines context"
+msgstr "tạo khác biệt với <n> dòng ngữ cảnh"
+
+#: diff.c:5279
+msgid "generate the diff in raw format"
+msgstr "tạo khác biệt ở định dạng thô"
+
+#: diff.c:5282
+msgid "synonym for '-p --raw'"
+msgstr "đồng nghĩa với “-p --raw”"
+
+#: diff.c:5286
+msgid "synonym for '-p --stat'"
+msgstr "đồng nghĩa với “-p --stat”"
+
+#: diff.c:5290
+msgid "machine friendly --stat"
+msgstr "--stat thuận tiện cho máy đọc"
+
+#: diff.c:5293
+msgid "output only the last line of --stat"
+msgstr "chỉ xuất những dòng cuối của --stat"
+
+#: diff.c:5295 diff.c:5303
+msgid "<param1,param2>..."
+msgstr "<tham_số_1,tham_số_2>…"
+
+#: diff.c:5296
+msgid ""
+"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
+msgstr "đầu ra phân phối của số lượng thay đổi tương đối cho mỗi thư mục con"
+
+#: diff.c:5300
+msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
+msgstr "đồng nghĩa với --dirstat=cumulative"
+
+#: diff.c:5304
+msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
+msgstr "đồng nghĩa với --dirstat=files,param1,param2…"
+
+#: diff.c:5308
+msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
+msgstr ""
+"cảnh báo nếu các thay đổi đưa ra các bộ tạo xung đột hay lỗi khoảng trắng"
+
+#: diff.c:5311
+msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
+msgstr "tổng hợp dạng xúc tích như là tạo, đổi tên và các thay đổi chế độ"
+
+#: diff.c:5314
+msgid "show only names of changed files"
+msgstr "chỉ hiển thị tên của các tập tin đổi"
+
+#: diff.c:5317
+msgid "show only names and status of changed files"
+msgstr "chỉ hiển thị tên tập tin và tình trạng của các tập tin bị thay đổi"
+
+#: diff.c:5319
+msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
+msgstr "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
+
+#: diff.c:5320
+msgid "generate diffstat"
+msgstr "tạo diffstat"
+
+#: diff.c:5322 diff.c:5325 diff.c:5328
+msgid "<width>"
+msgstr "<rộng>"
+
+#: diff.c:5323
+msgid "generate diffstat with a given width"
+msgstr "tạo diffstat với độ rộng đã cho"
+
+#: diff.c:5326
+msgid "generate diffstat with a given name width"
+msgstr "tạo diffstat với tên độ rộng đã cho"
+
+#: diff.c:5329
+msgid "generate diffstat with a given graph width"
+msgstr "tạo diffstat với độ rộng đồ thị đã cho"
+
+#: diff.c:5331
+msgid "<count>"
+msgstr "<số_lượng>"
+
+#: diff.c:5332
+msgid "generate diffstat with limited lines"
+msgstr "tạo diffstat với các dòng bị giới hạn"
+
+#: diff.c:5335
+msgid "generate compact summary in diffstat"
+msgstr "tạo tổng hợp xúc tích trong diffstat"
+
+#: diff.c:5338
+msgid "output a binary diff that can be applied"
+msgstr "xuất ra một khác biệt dạng nhị phân cái mà có thể được áp dụng"
+
+#: diff.c:5341
+msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
+msgstr ""
+"hiển thị đầy đủ các tên đối tượng pre- và post-image trên các dòng \"mục lục"
+"\""
+
+#: diff.c:5343
+msgid "show colored diff"
+msgstr "hiển thị thay đổi được tô màu"
+
+#: diff.c:5344
+msgid "<kind>"
+msgstr "<kind>"
+
+#: diff.c:5345
+msgid ""
+"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
+"diff"
+msgstr ""
+"tô sang các lỗi về khoảng trắng trong các dòng “context”, “old” và “new” "
+"trong khác biệt"
+
+#: diff.c:5348
+msgid ""
+"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
+"--numstat"
+msgstr ""
+"không munge tên đường dẫn và sử dụng NUL làm bộ phân tách trường đầu ra "
+"trong --raw hay --numstat"
+
+#: diff.c:5351 diff.c:5354 diff.c:5357 diff.c:5463
+msgid "<prefix>"
+msgstr "<tiền tố>"
+
+#: diff.c:5352
+msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
+msgstr "hiển thị tiền tố nguồn đã cho thay cho \"a/\""
+
+#: diff.c:5355
+msgid "show the given source prefix instead of \"b/\""
+msgstr "hiển thị tiền tố nguồn đã cho thay cho \"b/\""
+
+#: diff.c:5358
+msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
+msgstr "treo vào trước một tiền tố bổ sung cho mỗi dòng kết xuất"
+
+#: diff.c:5361
+msgid "do not show any source or destination prefix"
+msgstr "đừng hiển thị bất kỳ tiền tố nguồn hay đích"
+
+#: diff.c:5364
+msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
+msgstr ""
+"hiển thị ngữ cảnh giữa các khúc khác biệt khi đạt đến số lượng dòng đã chỉ "
+"định"
+
+#: diff.c:5368 diff.c:5373 diff.c:5378
+msgid "<char>"
+msgstr "<ký_tự>"
+
+#: diff.c:5369
+msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
+msgstr "chỉ định một ký tự để biểu thị một dòng được thêm mới thay cho “+”"
+
+#: diff.c:5374
+msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
+msgstr "chỉ định một ký tự để biểu thị một dòng đã cũ thay cho “-”"
+
+#: diff.c:5379
+msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
+msgstr "chỉ định một ký tự để biểu thị một ngữ cảnh thay cho “”"
+
+#: diff.c:5382
+msgid "Diff rename options"
+msgstr "Tùy chọn khác biệt đổi tên"
+
+#: diff.c:5383
+msgid "<n>[/<m>]"
+msgstr "<n>[/<m>]"
+
+#: diff.c:5384
+msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
+msgstr "ngắt các thay đổi ghi lại hoàn thiện thành cặp của xóa và tạo"
+
+#: diff.c:5388
+msgid "detect renames"
+msgstr "dò tìm các tên thay đổi"
+
+#: diff.c:5392
+msgid "omit the preimage for deletes"
+msgstr "bỏ qua preimage (tiền ảnh??) cho các việc xóa"
+
+#: diff.c:5395
+msgid "detect copies"
+msgstr "dò bản sao"
+
+#: diff.c:5399
+msgid "use unmodified files as source to find copies"
+msgstr "dùng các tập tin không bị chỉnh sửa như là nguồn để tìm các bản sao"
+
+#: diff.c:5401
+msgid "disable rename detection"
+msgstr "tắt dò tìm đổi tên"
+
+#: diff.c:5404
+msgid "use empty blobs as rename source"
+msgstr "dung các blob trống rống như là nguồn đổi tên"
+
+#: diff.c:5406
+msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
+msgstr "tiếp tục liệt kê lịch sử của một tập tin ngoài đổi tên"
+
+#: diff.c:5409
+msgid ""
+"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
+"given limit"
+msgstr ""
+"ngăn cản dò tìm đổi tên/bản sao nếu số lượng của đích đổi tên/bản sao vượt "
+"quá giới hạn đưa ra"
+
+#: diff.c:5411
+msgid "Diff algorithm options"
+msgstr "Tùy chọn thuật toán khác biệt"
+
+#: diff.c:5413
+msgid "produce the smallest possible diff"
+msgstr "sản sinh khác biệt ít nhất có thể"
+
+#: diff.c:5416
+msgid "ignore whitespace when comparing lines"
+msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi so sánh các dòng"
+
+#: diff.c:5419
+msgid "ignore changes in amount of whitespace"
+msgstr "lờ đi sự thay đổi do số lượng khoảng trắng gây ra"
+
+#: diff.c:5422
+msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
+msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi ở cuối dòng EOL"
+
+#: diff.c:5425
+msgid "ignore carrier-return at the end of line"
+msgstr "bỏ qua ký tự về đầu dòng tại cuối dòng"
-#: diff.c:5900
+#: diff.c:5428
+msgid "ignore changes whose lines are all blank"
+msgstr "bỏ qua các thay đổi cho toàn bộ các dòng là trống"
+
+#: diff.c:5431
+msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
+msgstr "heuristic để dịch hạn biên của khối khác biệt cho dễ đọc"
+
+#: diff.c:5434
+msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
+msgstr "tạo khác biệt sử dung thuật toán \"patience diff\""
+
+#: diff.c:5438
+msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
+msgstr "tạo khác biệt sử dung thuật toán \"histogram diff\""
+
+#: diff.c:5440
+msgid "<algorithm>"
+msgstr "<thuật toán>"
+
+#: diff.c:5441
+msgid "choose a diff algorithm"
+msgstr "chọn một thuật toán khác biệt"
+
+#: diff.c:5443
+msgid "<text>"
+msgstr "<văn bản>"
+
+#: diff.c:5444
+msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
+msgstr "tạo khác biệt sử dung thuật toán \"anchored diff\""
+
+#: diff.c:5446 diff.c:5455 diff.c:5458
+msgid "<mode>"
+msgstr "<chế độ>"
+
+#: diff.c:5447
+msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
+msgstr ""
+"hiển thị khác biệt từ, sử dung <chế độ> để bỏ giới hạn các từ bị thay đổi"
+
+#: diff.c:5449 diff.c:5452 diff.c:5497
+msgid "<regex>"
+msgstr "<regex>"
+
+#: diff.c:5450
+msgid "use <regex> to decide what a word is"
+msgstr "dùng <regex> để quyết định từ là cái gì"
+
+#: diff.c:5453
+msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
+msgstr "tương đương với --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
+
+#: diff.c:5456
+msgid "move lines of code are colored differently"
+msgstr "di chuyển các dòng của mã mà được tô màu khác nhau"
+
+#: diff.c:5459
+msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
+msgstr "bỏ qua khoảng trắng như thế nào trong --color-moved"
+
+#: diff.c:5462
+msgid "Diff other options"
+msgstr "Các tùy chọn khác biệt khác"
+
+#: diff.c:5464
+msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
+msgstr ""
+"khi chạy từ thư mục con, thự thi các thay đổi bên ngoài và hiển thị các "
+"đường dẫn liên quan"
+
+#: diff.c:5468
+msgid "treat all files as text"
+msgstr "coi mọi tập tin là dạng văn bản thường"
+
+#: diff.c:5470
+msgid "swap two inputs, reverse the diff"
+msgstr "tráo đổi hai đầu vào, đảo ngược khác biệt"
+
+#: diff.c:5472
+msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
+msgstr "thoát với mã 1 nếu không có khác biệt gì, 0 nếu ngược lại"
+
+#: diff.c:5474
+msgid "disable all output of the program"
+msgstr "tắt mọi kết xuất của chương trình"
+
+#: diff.c:5476
+msgid "allow an external diff helper to be executed"
+msgstr "cho phép mộ bộ hỗ trợ xuất khác biệt ở bên ngoài được phép thực thi"
+
+#: diff.c:5478
+msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
+msgstr ""
+"chạy các bộ lọc văn bản thông thường bên ngoài khi so sánh các tập tin nhị "
+"phân"
+
+#: diff.c:5480
+msgid "<when>"
+msgstr "<khi>"
+
+#: diff.c:5481
+msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
+msgstr "bỏ qua các thay đổi trong mô-đun-con trong khi tạo khác biệt"
+
+#: diff.c:5484
+msgid "<format>"
+msgstr "<định dạng>"
+
+#: diff.c:5485
+msgid "specify how differences in submodules are shown"
+msgstr "chi định khác biệt bao nhiêu trong các mô đun con được hiển thị"
+
+#: diff.c:5489
+msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
+msgstr "ẩn các mục “git add -N” từ bảng mục lục"
+
+#: diff.c:5492
+msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
+msgstr "coi các mục “git add -N” như là có thật trong bảng mục lục"
+
+#: diff.c:5494
+msgid "<string>"
+msgstr "<chuỗi>"
+
+#: diff.c:5495
+msgid ""
+"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
+"string"
+msgstr ""
+"tìm các khác biệt cái mà thay đổi số lượng xảy ra của các phát sinh của "
+"chuỗi được chỉ ra"
+
+#: diff.c:5498
+msgid ""
+"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
+"regex"
+msgstr ""
+"tìm các khác biệt cái mà thay đổi số lượng xảy ra của các phát sinh của biểu "
+"thức chính quy được chỉ ra"
+
+#: diff.c:5501
+msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
+msgstr "hiển thị tất cả các thay đổi trong một bộ các thay đổi với -S hay -G"
+
+#: diff.c:5504
+msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
+msgstr "coi <chuỗi> trong -S như là biểu thức chính qui POSIX có mở rộng"
+
+#: diff.c:5507
+msgid "control the order in which files appear in the output"
+msgstr "điều khiển thứ tự xuát hiện các tập tin trong kết xuất"
+
+#: diff.c:5508
+msgid "<object-id>"
+msgstr "<mã-số-đối-tượng>"
+
+#: diff.c:5509
+msgid ""
+"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
+"object"
+msgstr ""
+"tìm các khác biệt cái mà thay đổi số lượng xảy ra của các phát sinh của đối "
+"tượng được chỉ ra"
+
+#: diff.c:5511
+msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
+msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
+
+#: diff.c:5512
+msgid "select files by diff type"
+msgstr "chọn các tập tin theo kiểu khác biệt"
+
+#: diff.c:5514
+msgid "<file>"
+msgstr "<tập_tin>"
+
+#: diff.c:5515
+msgid "Output to a specific file"
+msgstr "Xuất ra một tập tin cụ thể"
+
+#: diff.c:6148
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"nhận thấy đổi tên không chính xác đã bị bỏ qua bởi có quá nhiều tập tin."
-#: diff.c:5903
+#: diff.c:6151
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"chỉ tìm thấy các bản sao từ đường dẫn đã sửa đổi bởi vì có quá nhiều tập tin."
-#: diff.c:5906
+#: diff.c:6154
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
@@ -2341,40 +2922,40 @@ msgstr ""
"bạn có lẽ muốn đặt biến %s của bạn thành ít nhất là %d và thử lại lệnh lần "
"nữa."
-#: dir.c:538
+#: dir.c:537
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào mà git biết"
-#: dir.c:927
+#: dir.c:926
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "không thể dùng %s như là một tập tin loại trừ"
-#: dir.c:1842
+#: dir.c:1843
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "không thể mở thư mục “%s”"
-#: dir.c:2084
+#: dir.c:2085
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
-#: dir.c:2208
+#: dir.c:2209
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr "bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này"
-#: dir.c:3009
+#: dir.c:3013
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng trong kho %s"
-#: dir.c:3054 dir.c:3059
+#: dir.c:3058 dir.c:3063
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "không thể tạo thư mục cho %s"
-#: dir.c:3088
+#: dir.c:3092
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "không thể di cư thư mục git từ “%s” sang “%s”"
@@ -2388,7 +2969,7 @@ msgstr "gợi ý: Chờ trình biên soạn của bạn đóng tập tin…%c"
msgid "Filtering content"
msgstr "Nội dung lọc"
-#: entry.c:465
+#: entry.c:476
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "không thể lấy thống kê tập tin “%s”"
@@ -2403,7 +2984,7 @@ msgstr "đường dẫn không gian tên git \"%s\" sai"
msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
msgstr "không thể đặt GIT_DIR thành “%s”"
-#: exec-cmd.c:361
+#: exec-cmd.c:363
#, c-format
msgid "too many args to run %s"
msgstr "quá nhiều tham số để chạy %s"
@@ -2429,226 +3010,234 @@ msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được một gói f
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được “%s”"
-#: fetch-pack.c:256
+#: fetch-pack.c:196
+msgid "unable to write to remote"
+msgstr "không thể ghi lên máy phục vụ"
+
+#: fetch-pack.c:258
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "--stateless-rpc cần multi_ack_detailed"
-#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1264
+#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1271
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "dòng shallow không hợp lệ: %s"
-#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1271
+#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1277
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "dòng unshallow không hợp lệ: %s"
-#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1273
+#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1279
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "không tìm thấy đối tượng: %s"
-#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1276
+#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1282
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "lỗi trong đối tượng: %s"
-#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1278
+#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1284
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "không tìm shallow nào: %s"
-#: fetch-pack.c:374 fetch-pack.c:1282
+#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1288
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "cần shallow/unshallow, nhưng lại nhận được %s"
-#: fetch-pack.c:415
+#: fetch-pack.c:417
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "nhận %s %d - %s"
-#: fetch-pack.c:432
+#: fetch-pack.c:434
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "lần chuyển giao %s không hợp lệ"
-#: fetch-pack.c:463
+#: fetch-pack.c:465
msgid "giving up"
msgstr "chịu thua"
-#: fetch-pack.c:475 progress.c:229
+#: fetch-pack.c:477 progress.c:284
msgid "done"
msgstr "xong"
-#: fetch-pack.c:487
+#: fetch-pack.c:489
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "nhận %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:533
+#: fetch-pack.c:535
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Đánh dấu %s là đã hoàn thành"
-#: fetch-pack.c:740
+#: fetch-pack.c:744
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "đã sẵn có %s (%s)"
-#: fetch-pack.c:779
+#: fetch-pack.c:783
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh sideband demultiplexer"
-#: fetch-pack.c:787
+#: fetch-pack.c:791
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "lỗi giao thức: phần đầu gói bị sai"
-#: fetch-pack.c:855
+#: fetch-pack.c:859
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh %s"
-#: fetch-pack.c:871
+#: fetch-pack.c:875
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "%s gặp lỗi"
-#: fetch-pack.c:873
+#: fetch-pack.c:877
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "có lỗi trong sideband demultiplexer"
-#: fetch-pack.c:902
+#: fetch-pack.c:906
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ máy khách shallow"
-#: fetch-pack.c:906
+#: fetch-pack.c:910
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack_detailed"
-#: fetch-pack.c:909
+#: fetch-pack.c:913
msgid "Server supports no-done"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ no-done"
-#: fetch-pack.c:915
+#: fetch-pack.c:919
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack"
-#: fetch-pack.c:919
+#: fetch-pack.c:923
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band-64k"
-#: fetch-pack.c:923
+#: fetch-pack.c:927
msgid "Server supports side-band"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band"
-#: fetch-pack.c:927
+#: fetch-pack.c:931
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-tip-sha1-in-want"
-#: fetch-pack.c:931
+#: fetch-pack.c:935
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-reachable-sha1-in-want"
-#: fetch-pack.c:941
+#: fetch-pack.c:945
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ ofs-delta"
-#: fetch-pack.c:947 fetch-pack.c:1140
+#: fetch-pack.c:951 fetch-pack.c:1144
msgid "Server supports filter"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ bộ lọc"
-#: fetch-pack.c:955
+#: fetch-pack.c:959
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Phiên bản máy chủ là %.*s"
-#: fetch-pack.c:961
+#: fetch-pack.c:965
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-since"
-#: fetch-pack.c:965
+#: fetch-pack.c:969
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-exclude"
-#: fetch-pack.c:967
+#: fetch-pack.c:971
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --deepen"
-#: fetch-pack.c:984
+#: fetch-pack.c:988
msgid "no common commits"
msgstr "không có lần chuyển giao chung nào"
-#: fetch-pack.c:996 fetch-pack.c:1419
+#: fetch-pack.c:1000 fetch-pack.c:1449
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: fetch gặp lỗi."
-#: fetch-pack.c:1134
+#: fetch-pack.c:1138
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ yêu cầu shallow"
-#: fetch-pack.c:1184
+#: fetch-pack.c:1171
+msgid "unable to write request to remote"
+msgstr "không thể ghi các yêu cầu lên máy phục vụ"
+
+#: fetch-pack.c:1189
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đọc phần đầu của đoạn %s"
-#: fetch-pack.c:1190
+#: fetch-pack.c:1195
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "cần “%s”, nhưng lại nhận “%s”"
-#: fetch-pack.c:1229
+#: fetch-pack.c:1234
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "gặp dòng không được thừa nhận: “%s”"
-#: fetch-pack.c:1234
+#: fetch-pack.c:1239
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "gặp lỗi khi xử lý tín hiệu trả lời: %d"
-#: fetch-pack.c:1244
+#: fetch-pack.c:1249
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr "cần tập tin gói để gửi sau “ready”"
-#: fetch-pack.c:1246
+#: fetch-pack.c:1251
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr "không cần thêm phần nào để gửi sau “ready”"
-#: fetch-pack.c:1287
+#: fetch-pack.c:1293
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "lỗi xử lý thông tin shallow: %d"
-#: fetch-pack.c:1308
+#: fetch-pack.c:1340
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "cần wanted-ref, nhưng lại nhận được “%s”"
-#: fetch-pack.c:1318
+#: fetch-pack.c:1345
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "không cần wanted-ref: “%s”"
-#: fetch-pack.c:1322
+#: fetch-pack.c:1350
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "lỗi khi xử lý wanted refs: %d"
-#: fetch-pack.c:1646
+#: fetch-pack.c:1676
msgid "no matching remote head"
msgstr "không khớp phần đầu máy chủ"
-#: fetch-pack.c:1664 builtin/clone.c:671
+#: fetch-pack.c:1699 builtin/clone.c:676
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "máy chủ đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết"
-#: fetch-pack.c:1690
+#: fetch-pack.c:1726
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "không có máy chủ tham chiếu nào như %s"
-#: fetch-pack.c:1693
+#: fetch-pack.c:1729
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr ""
@@ -2677,7 +3266,7 @@ msgstr "bỏ qua màu không hợp lệ “%.*s” trong log.graphColors"
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
-#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
+#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:414 builtin/diff.c:82
#: builtin/rm.c:135
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
@@ -2753,28 +3342,28 @@ msgstr "các lệnh git sẵn có từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Có các lệnh Git chung được sử dụng trong các tình huống khác nhau:"
-#: help.c:363 git.c:90
+#: help.c:363 git.c:97
#, c-format
msgid "unsupported command listing type '%s'"
msgstr "không hỗ trợ liệt kê lệnh kiểu “%s”"
-#: help.c:410
+#: help.c:403
msgid "The common Git guides are:"
msgstr "Các chỉ dẫn chung về Git là:"
-#: help.c:519
+#: help.c:512
msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
msgstr "Xem “git help <lệnh>” để đọc các đặc tả của lệnh con"
-#: help.c:524
+#: help.c:517
msgid "External commands"
msgstr "Các lệnh bên ngoài"
-#: help.c:539
+#: help.c:532
msgid "Command aliases"
msgstr "Các bí danh lệnh"
-#: help.c:603
+#: help.c:596
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -2783,31 +3372,31 @@ msgstr ""
"“%s” trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
"thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
-#: help.c:662
+#: help.c:655
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
-#: help.c:684
+#: help.c:677
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr "CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên “%s”, mà nó lại không có sẵn."
-#: help.c:689
+#: help.c:682
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr "Tiếp tục và coi rằng ý bạn là “%s”."
-#: help.c:694
+#: help.c:687
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr "Tiếp tục trong %0.1f giây,và coi rằng ý bạn là “%s”."
-#: help.c:702
+#: help.c:695
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
-#: help.c:706
+#: help.c:699
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
@@ -2818,16 +3407,16 @@ msgstr[0] ""
"\n"
"Những lệnh giống nhất là"
-#: help.c:721
+#: help.c:714
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [<các-tùy-chọn>]"
-#: help.c:789
+#: help.c:782
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s - %s"
-#: help.c:793
+#: help.c:786
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -2838,7 +3427,7 @@ msgstr[0] ""
"\n"
"Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
-#: ident.c:345
+#: ident.c:349
msgid ""
"\n"
"*** Please tell me who you are.\n"
@@ -2864,39 +3453,54 @@ msgstr ""
"Bỏ tùy chọn --global nếu chỉ định danh riêng cho kho này.\n"
"\n"
-#: ident.c:369
+#: ident.c:379
msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
msgstr "không đưa ra địa chỉ thư điện tử và auto-detection bị tắt"
-#: ident.c:374
+#: ident.c:384
#, c-format
msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
msgstr "không thể tự dò tìm địa chỉ thư điện tử (nhận “%s”)"
-#: ident.c:384
+#: ident.c:401
msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
msgstr "chưa chỉ ra tên và tự-động-dò-tìm bị tắt"
-#: ident.c:390
+#: ident.c:407
#, c-format
msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
msgstr "không thể dò-tìm-tự động tên (đã nhận “%s”)"
-#: ident.c:398
+#: ident.c:415
#, c-format
msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
msgstr "không cho phép tên định danh là rỗng (cho <%s>)"
-#: ident.c:404
+#: ident.c:421
#, c-format
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "tên chỉ được phép bao gồm các ký tự sau: %s"
-#: ident.c:419 builtin/commit.c:608
+#: ident.c:436 builtin/commit.c:608
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "ngày tháng không hợp lệ: %s"
+#: list-objects.c:129
+#, c-format
+msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
+msgstr "mục “%s” trong cây %s có nút cây, nhưng không phải là một cây"
+
+#: list-objects.c:142
+#, c-format
+msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
+msgstr "mục “%s” trong cây %s có nút blob, nhưng không phải là một blob"
+
+#: list-objects.c:378
+#, c-format
+msgid "unable to load root tree for commit %s"
+msgstr "không thể tải cây gốc cho lần chuyển giao “%s”"
+
#: list-objects-filter-options.c:36
msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
msgstr "không thể tổ hợp nhiều đặc tả kiểu lọc"
@@ -2905,7 +3509,7 @@ msgstr "không thể tổ hợp nhiều đặc tả kiểu lọc"
msgid "expected 'tree:<depth>'"
msgstr "cần “tree:<depth>”"
-#: list-objects-filter-options.c:152
+#: list-objects-filter-options.c:156
msgid "cannot change partial clone promisor remote"
msgstr "không thể thay đổi nhân bản từng phần máy chủ promisor"
@@ -2937,119 +3541,120 @@ msgstr "Không thể tạo “%s.lock”: %s"
msgid "failed to read the cache"
msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
-#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1884 builtin/am.c:1918
-#: builtin/checkout.c:416 builtin/checkout.c:745 builtin/clone.c:771
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1887 builtin/am.c:1921
+#: builtin/checkout.c:461 builtin/checkout.c:811 builtin/clone.c:776
+#: builtin/stash.c:264
msgid "unable to write new index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: merge-recursive.c:332
+#: merge-recursive.c:322
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(commit sai)\n"
-#: merge-recursive.c:355
+#: merge-recursive.c:345
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”; việc hòa trộn bị bãi bỏ."
-#: merge-recursive.c:364
+#: merge-recursive.c:354
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"addinfo_cache gặp lỗi khi làm mới đối với đường dẫn “%s”; việc hòa trộn bị "
"bãi bỏ."
-#: merge-recursive.c:447
+#: merge-recursive.c:437
msgid "error building trees"
msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
-#: merge-recursive.c:902
+#: merge-recursive.c:861
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
-#: merge-recursive.c:913
+#: merge-recursive.c:872
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
-#: merge-recursive.c:927 merge-recursive.c:946
+#: merge-recursive.c:886 merge-recursive.c:905
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
-#: merge-recursive.c:936
+#: merge-recursive.c:895
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
-#: merge-recursive.c:978 builtin/cat-file.c:40
+#: merge-recursive.c:936 builtin/cat-file.c:40
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
-#: merge-recursive.c:980
+#: merge-recursive.c:939
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "mong đợi đối tượng blob cho %s “%s”"
-#: merge-recursive.c:1004
+#: merge-recursive.c:963
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”: %s"
-#: merge-recursive.c:1015
+#: merge-recursive.c:974
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”: %s"
-#: merge-recursive.c:1020
+#: merge-recursive.c:979
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
-#: merge-recursive.c:1211
+#: merge-recursive.c:1175
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không lấy ra được)"
-#: merge-recursive.c:1218
+#: merge-recursive.c:1182
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không hiện diện)"
-#: merge-recursive.c:1225
+#: merge-recursive.c:1189
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr ""
"Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không theo sau nền-hòa-"
"trộn)"
-#: merge-recursive.c:1233 merge-recursive.c:1245
+#: merge-recursive.c:1197 merge-recursive.c:1209
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s” đến lần chuyển giao sau đây:"
-#: merge-recursive.c:1236 merge-recursive.c:1248
+#: merge-recursive.c:1200 merge-recursive.c:1212
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s”"
-#: merge-recursive.c:1271
+#: merge-recursive.c:1235
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
msgstr ""
"Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không tìm thấy các lần chuyển giao "
"theo sau hòa trộn)"
-#: merge-recursive.c:1275
+#: merge-recursive.c:1239
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không chuyển tiếp nhanh được)"
-#: merge-recursive.c:1276
+#: merge-recursive.c:1240
msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
msgstr "Tìm thấy một giải pháp hòa trộn có thể cho mô-đun-con:\n"
-#: merge-recursive.c:1279
+#: merge-recursive.c:1243
#, c-format
msgid ""
"If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -3066,33 +3671,33 @@ msgstr ""
"\n"
"cái mà sẽ chấp nhận gợi ý này.\n"
-#: merge-recursive.c:1288
+#: merge-recursive.c:1252
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (thấy nhiều hòa trộn đa trùng)"
-#: merge-recursive.c:1361
+#: merge-recursive.c:1325
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
-#: merge-recursive.c:1366
+#: merge-recursive.c:1330
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
-#: merge-recursive.c:1398
+#: merge-recursive.c:1362
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
-#: merge-recursive.c:1419
+#: merge-recursive.c:1385
#, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr ""
"Lỗi: từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó ghi vào "
"%s."
-#: merge-recursive.c:1486
+#: merge-recursive.c:1457
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3101,7 +3706,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
"còn lại trong cây (tree)."
-#: merge-recursive.c:1491
+#: merge-recursive.c:1462
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3110,7 +3715,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
"của %s còn lại trong cây (tree)."
-#: merge-recursive.c:1498
+#: merge-recursive.c:1469
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3119,7 +3724,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
"còn lại trong cây (tree) tại %s."
-#: merge-recursive.c:1503
+#: merge-recursive.c:1474
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3128,45 +3733,45 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
"của %s còn lại trong cây (tree) tại %s."
-#: merge-recursive.c:1537
+#: merge-recursive.c:1509
msgid "rename"
msgstr "đổi tên"
-#: merge-recursive.c:1537
+#: merge-recursive.c:1509
msgid "renamed"
msgstr "đã đổi tên"
-#: merge-recursive.c:1633 merge-recursive.c:2481 merge-recursive.c:3213
+#: merge-recursive.c:1589 merge-recursive.c:2445 merge-recursive.c:3085
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
-#: merge-recursive.c:1643
+#: merge-recursive.c:1599
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr ""
"Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”, ngay cả khi nó ở trên "
"đường."
-#: merge-recursive.c:1706
+#: merge-recursive.c:1657
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm trong %s"
-#: merge-recursive.c:1734
+#: merge-recursive.c:1687
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
-#: merge-recursive.c:1739
+#: merge-recursive.c:1692
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó đang thêm "
"thành %s"
-#: merge-recursive.c:1759
+#: merge-recursive.c:1711
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -3175,17 +3780,17 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
"tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
-#: merge-recursive.c:1764
+#: merge-recursive.c:1716
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (cần giải quyết)"
-#: merge-recursive.c:1868
+#: merge-recursive.c:1825
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
-#: merge-recursive.c:2064
+#: merge-recursive.c:2030
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -3196,7 +3801,7 @@ msgstr ""
"vì thư mục %s đã bị đổi tên thành nhiều thư mục khác, với không đích đến "
"nhận một phần nhiều của các tập tin."
-#: merge-recursive.c:2096
+#: merge-recursive.c:2062
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -3205,7 +3810,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT: (ngầm đổi tên thư mục): Tập tin/thư mục đã sẵn có tại %s theo cách "
"của các đổi tên thư mục ngầm đặt (các) đường dẫn sau ở đây: %s."
-#: merge-recursive.c:2106
+#: merge-recursive.c:2072
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -3214,7 +3819,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT: (ngầm đổi tên thư mục): Không thể ánh xạ một đường dẫn thành %s; "
"các đổi tên thư mục ngầm cố đặt các đường dẫn ở đây: %s"
-#: merge-recursive.c:2198
+#: merge-recursive.c:2164
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -3223,7 +3828,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên thư mục %s->%s trong %s. Đổi tên thư mục "
"%s->%s trong %s"
-#: merge-recursive.c:2443
+#: merge-recursive.c:2408
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -3232,82 +3837,118 @@ msgstr ""
"CẢNH BÁO: tránh áp dụng %s -> %s đổi thên thành %s, bởi vì bản thân %s cũng "
"bị đổi tên."
-#: merge-recursive.c:3022
+#: merge-recursive.c:2929
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
-#: merge-recursive.c:3025
+#: merge-recursive.c:2932
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
-#: merge-recursive.c:3094
+#: merge-recursive.c:2996
msgid "modify"
msgstr "sửa đổi"
-#: merge-recursive.c:3094
+#: merge-recursive.c:2996
msgid "modified"
msgstr "đã sửa"
-#: merge-recursive.c:3105
+#: merge-recursive.c:3008
msgid "content"
msgstr "nội dung"
-#: merge-recursive.c:3112
+#: merge-recursive.c:3012
msgid "add/add"
msgstr "thêm/thêm"
-#: merge-recursive.c:3160
+#: merge-recursive.c:3035
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
-#: merge-recursive.c:3182 git-submodule.sh:861
+#: merge-recursive.c:3057 git-submodule.sh:937
msgid "submodule"
msgstr "mô-đun-con"
-#: merge-recursive.c:3183
+#: merge-recursive.c:3058
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
-#: merge-recursive.c:3216
+#: merge-recursive.c:3088
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
-#: merge-recursive.c:3319
+#: merge-recursive.c:3170
+#, c-format
+msgid ""
+"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
+"moving it to %s."
+msgstr ""
+"Đường dẫn đã được cập nhật: %s được thêm vào trong %s bên trong một thư mục "
+"đã được đổi tên trong %s; di chuyển nó đến %s."
+
+#: merge-recursive.c:3173
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
+"in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
+msgstr ""
+"XUNG ĐỘT (vị trí tệp): %s được thêm vào trong %s trong một thư mục đã được "
+"đổi tên thành %s, đoán là nó nên được di chuyển đến %s."
+
+#: merge-recursive.c:3177
+#, c-format
+msgid ""
+"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
+"%s; moving it to %s."
+msgstr ""
+"Đường dẫn đã được cập nhật: %s được đổi tên thành %s trong %s, bên trong một "
+"thư mục đã được đổi tên trong %s; di chuyển nó đến %s."
+
+#: merge-recursive.c:3180
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
+"was renamed in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
+msgstr ""
+"XUNG ĐỘT (vị trí tệp): %s được đổi tên thành %s trong %s, bên trong một thư "
+"mục đã được đổi tên thành %s, đoán là nó nên được di chuyển đến %s."
+
+#: merge-recursive.c:3294
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Đang xóa %s"
-#: merge-recursive.c:3345
+#: merge-recursive.c:3317
msgid "file/directory"
msgstr "tập-tin/thư-mục"
-#: merge-recursive.c:3351
+#: merge-recursive.c:3322
msgid "directory/file"
msgstr "thư-mục/tập-tin"
-#: merge-recursive.c:3358
+#: merge-recursive.c:3329
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
"%s"
-#: merge-recursive.c:3367
+#: merge-recursive.c:3338
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Thêm \"%s\""
-#: merge-recursive.c:3376
+#: merge-recursive.c:3347
#, c-format
msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
msgstr "XUNG ĐỘT (thêm/thêm): Xung đột hòa trộn trong %s"
-#: merge-recursive.c:3417
+#: merge-recursive.c:3385
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3317,146 +3958,158 @@ msgstr ""
"hòa trộn:\n"
" %s"
-#: merge-recursive.c:3428
+#: merge-recursive.c:3396
msgid "Already up to date!"
msgstr "Đã cập nhật rồi!"
-#: merge-recursive.c:3437
+#: merge-recursive.c:3405
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "hòa trộn các cây %s và %s gặp lỗi"
-#: merge-recursive.c:3536
+#: merge-recursive.c:3504
msgid "Merging:"
msgstr "Đang trộn:"
-#: merge-recursive.c:3549
+#: merge-recursive.c:3517
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
-#: merge-recursive.c:3588
+#: merge-recursive.c:3556
msgid "merge returned no commit"
msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao nào"
-#: merge-recursive.c:3654
+#: merge-recursive.c:3622
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
-#: merge-recursive.c:3670 builtin/merge.c:692 builtin/merge.c:850
+#: merge-recursive.c:3638 builtin/merge.c:702 builtin/merge.c:873
msgid "Unable to write index."
msgstr "Không thể ghi bảng mục lục."
-#: midx.c:65
+#: midx.c:66
#, c-format
msgid "multi-pack-index file %s is too small"
msgstr "tập tin đồ thị multi-pack-index %s quá nhỏ"
-#: midx.c:81
+#: midx.c:82
#, c-format
msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
msgstr "chữ ký multi-pack-index 0x%08x không khớp chữ ký 0x%08x"
-#: midx.c:86
+#: midx.c:87
#, c-format
msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
msgstr "không nhận ra phiên bản %d của multi-pack-index"
-#: midx.c:91
+#: midx.c:92
#, c-format
msgid "hash version %u does not match"
msgstr "phiên bản băm “%u” không khớp"
-#: midx.c:105
+#: midx.c:106
msgid "invalid chunk offset (too large)"
msgstr "khoảng bù đoạn không hợp lệ (quá lớn)"
-#: midx.c:129
+#: midx.c:130
msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
msgstr "mã mảnh kết thúc multi-pack-index xuất hiện sớm hơn bình thường"
-#: midx.c:142
+#: midx.c:143
msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh pack-name cần thiết"
-#: midx.c:144
+#: midx.c:145
msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh OID fanout cần thiết"
-#: midx.c:146
+#: midx.c:147
msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh OID lookup cần thiết"
-#: midx.c:148
+#: midx.c:149
msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh các khoảng bù đối tượng cần thiết"
-#: midx.c:162
+#: midx.c:163
#, c-format
msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
msgstr "các tên gói multi-pack-index không đúng thứ tự: “%s” trước “%s”"
-#: midx.c:205
+#: midx.c:209
#, c-format
msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
msgstr "pack-int-id sai: %u (%u các gói tổng)"
-#: midx.c:246
+#: midx.c:250
msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
msgstr "multi-pack-index lưu trữ một khoảng bù 64-bít, nhưng off_t là quá nhỏ"
-#: midx.c:271
+#: midx.c:275
msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
msgstr "lỗi chuẩn bị tập tin gói từ multi-pack-index"
-#: midx.c:407
+#: midx.c:443
#, c-format
msgid "failed to add packfile '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi thêm tập tin gói “%s”"
-#: midx.c:413
+#: midx.c:449
#, c-format
msgid "failed to open pack-index '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi mở pack-index “%s”"
-#: midx.c:507
+#: midx.c:543
#, c-format
msgid "failed to locate object %d in packfile"
msgstr "gặp lỗi khi phân bổ đối tượng “%d” trong tập tin gói"
-#: midx.c:943
+#: midx.c:979
#, c-format
msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
msgstr "gặp lỗi khi xóa multi-pack-index tại %s"
-#: midx.c:981
+#: midx.c:1034
+msgid "Looking for referenced packfiles"
+msgstr "Đang khóa cho các gói bị tham chiếu"
+
+#: midx.c:1049
#, c-format
msgid ""
"oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
msgstr "fanout cũ sai thứ tự: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
-#: midx.c:992
+#: midx.c:1053
+msgid "Verifying OID order in MIDX"
+msgstr "Thẩm tra thứ tự OID trong MIDX"
+
+#: midx.c:1062
#, c-format
msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
msgstr "lookup cũ sai thứ tự: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
-#: midx.c:996
+#: midx.c:1081
+msgid "Sorting objects by packfile"
+msgstr "Đang sắp xếp các đối tượng theo tập tin gói"
+
+#: midx.c:1087
msgid "Verifying object offsets"
msgstr "Đang thẩm tra các khoảng bù đối tượng"
-#: midx.c:1004
+#: midx.c:1103
#, c-format
msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
msgstr "gặp lỗi khi tải mục gói cho oid[%d] = %s"
-#: midx.c:1010
+#: midx.c:1109
#, c-format
msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
msgstr "gặp lỗi khi tải pack-index cho tập tin gói %s"
-#: midx.c:1019
+#: midx.c:1118
#, c-format
msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
msgstr ""
@@ -3544,86 +4197,81 @@ msgstr "không thể phân tích đối tượng: “%s”"
msgid "hash mismatch %s"
msgstr "mã băm không khớp %s"
-#: packfile.c:607
+#: packfile.c:617
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr "vị trí tương đối trước điểm kết thúc của tập tin gói (.idx hỏng à?)"
-#: packfile.c:1870
+#: packfile.c:1880
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr "vị trí tương đối nằm trước chỉ mục gói cho %s (mục lục bị hỏng à?)"
-#: packfile.c:1874
+#: packfile.c:1884
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"vị trí tương đối vượt quá cuối của chỉ mục gói cho %s (mục lục bị cắt cụt à?)"
-#: parse-options.c:35
+#: parse-options.c:38
#, c-format
msgid "%s requires a value"
msgstr "“%s” yêu cầu một giá trị"
-#: parse-options.c:69
+#: parse-options.c:73
#, c-format
msgid "%s is incompatible with %s"
msgstr "%s là xung khắc với %s"
-#: parse-options.c:74
+#: parse-options.c:78
#, c-format
msgid "%s : incompatible with something else"
msgstr "%s : xung khắc với các cái khác"
-#: parse-options.c:88 parse-options.c:92 parse-options.c:260
+#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:287
#, c-format
msgid "%s takes no value"
msgstr "%s k nhận giá trị"
-#: parse-options.c:90
+#: parse-options.c:94
#, c-format
msgid "%s isn't available"
msgstr "%s không sẵn có"
-#: parse-options.c:178
-#, c-format
-msgid "%s expects a numerical value"
-msgstr "tùy chọn “%s” cần một giá trị bằng số"
-
-#: parse-options.c:194
+#: parse-options.c:216
#, c-format
msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
msgstr "%s cần một giá trị dạng số không âm với một hậu tố tùy chọn k/m/g"
-#: parse-options.c:322
+#: parse-options.c:356
#, c-format
msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
msgstr "tùy chọn chưa rõ rang: %s (nên là --%s%s hay --%s%s)"
-#: parse-options.c:356 parse-options.c:364
+#: parse-options.c:390 parse-options.c:398
#, c-format
msgid "did you mean `--%s` (with two dashes ?)"
msgstr "có phải ý bạn là “--%s“ (với hai dấu gạch ngang?)"
-#: parse-options.c:649
+#: parse-options.c:733
#, c-format
msgid "unknown option `%s'"
msgstr "không hiểu tùy chọn “%s”"
-#: parse-options.c:651
+#: parse-options.c:735
#, c-format
msgid "unknown switch `%c'"
msgstr "không hiểu tùy chọn “%c”"
-#: parse-options.c:653
+#: parse-options.c:737
#, c-format
msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
msgstr "không hiểu tùy chọn non-ascii trong chuỗi: “%s”"
-#: parse-options.c:675
+#: parse-options.c:759
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:694
+#: parse-options.c:778
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "cách dùng: %s"
@@ -3631,17 +4279,17 @@ msgstr "cách dùng: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:700
+#: parse-options.c:784
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " hoặc: %s"
-#: parse-options.c:703
+#: parse-options.c:787
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:742
+#: parse-options.c:826
msgid "-NUM"
msgstr "-SỐ"
@@ -3660,12 +4308,12 @@ msgstr "ngày tháng hết hạn dị hình “%s”"
msgid "option `%s' expects \"always\", \"auto\", or \"never\""
msgstr "tùy chọn “%s” cần \"always\", \"auto\", hoặc \"never\""
-#: parse-options-cb.c:110
+#: parse-options-cb.c:127 parse-options-cb.c:144
#, c-format
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "tên đối tượng dị hình “%s”"
-#: path.c:894
+#: path.c:897
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Không thể làm %s được ghi bởi nhóm"
@@ -3745,45 +4393,53 @@ msgstr "%s: số mầu nhiệm đặc tả đường dẫn chưa được hỗ t
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
-#: pkt-line.c:104
+#: pkt-line.c:92
+msgid "unable to write flush packet"
+msgstr "không thể đẩy dữ liệu của gói lên đĩa"
+
+#: pkt-line.c:99
+msgid "unable to write delim packet"
+msgstr "không thể ghi gói delim"
+
+#: pkt-line.c:106
msgid "flush packet write failed"
msgstr "gặp lỗi khi ghi vào tập tin gói lúc đẩy dữ liệu lên bộ nhớ"
-#: pkt-line.c:144 pkt-line.c:230
+#: pkt-line.c:146 pkt-line.c:232
msgid "protocol error: impossibly long line"
msgstr "lỗi giao thức: không thể làm được dòng dài"
-#: pkt-line.c:160 pkt-line.c:162
+#: pkt-line.c:162 pkt-line.c:164
msgid "packet write with format failed"
msgstr "gặp lỗi khi ghi gói có định dạng"
-#: pkt-line.c:194
+#: pkt-line.c:196
msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
msgstr "gặp lỗi khi ghi gói - dữ liệu vượt quá cỡ vói tối đa"
-#: pkt-line.c:201 pkt-line.c:208
+#: pkt-line.c:203 pkt-line.c:210
msgid "packet write failed"
msgstr "gặp lỗi khi ghi gói"
-#: pkt-line.c:293
+#: pkt-line.c:295
msgid "read error"
msgstr "lỗi đọc"
-#: pkt-line.c:301
+#: pkt-line.c:303
msgid "the remote end hung up unexpectedly"
msgstr "máy chủ bị treo bất ngờ"
-#: pkt-line.c:329
+#: pkt-line.c:331
#, c-format
msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
msgstr "lỗi giao thức: ký tự chiều dài dòng bị sai: %.4s"
-#: pkt-line.c:339 pkt-line.c:344
+#: pkt-line.c:341 pkt-line.c:346
#, c-format
msgid "protocol error: bad line length %d"
msgstr "lỗi giao thức: chiều dài dòng bị sai %d"
-#: pkt-line.c:353
+#: pkt-line.c:362
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "lỗi máy chủ: %s"
@@ -3797,7 +4453,7 @@ msgstr "Làm mới bảng mục lục"
msgid "unable to create threaded lstat: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến trình lstat: %s"
-#: pretty.c:963
+#: pretty.c:966
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "không thể phân tích định dạng --pretty"
@@ -3809,7 +4465,7 @@ msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “log“"
msgid "could not read `log` output"
msgstr "không thể đọc kết xuất “log”"
-#: range-diff.c:74 sequencer.c:4828
+#: range-diff.c:74 sequencer.c:4897
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao “%s”"
@@ -3823,47 +4479,52 @@ msgstr "gặp lỗi khi tạo khác biệt"
msgid "could not parse log for '%s'"
msgstr "không thể phân tích nhật ký cho “%s”"
-#: read-cache.c:673
+#: read-cache.c:680
#, c-format
msgid "will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)"
msgstr ""
"sẽ không thêm các bí danh “%s” (“%s” đã có từ trước trong bảng mục lục)"
-#: read-cache.c:689
+#: read-cache.c:696
msgid "cannot create an empty blob in the object database"
msgstr "không thể tạo một blob rỗng trong cơ sở dữ liệu đối tượng"
-#: read-cache.c:710
+#: read-cache.c:718
#, c-format
msgid "%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories"
msgstr ""
"%s: chỉ có thể thêm tập tin thông thường, liên kết mềm hoặc git-directories"
-#: read-cache.c:765
+#: read-cache.c:723
+#, c-format
+msgid "'%s' does not have a commit checked out"
+msgstr "“%s” không có một lần chuyển giao nào được lấy ra"
+
+#: read-cache.c:775
#, c-format
msgid "unable to index file '%s'"
msgstr "không thể đánh mục lục tập tin “%s”"
-#: read-cache.c:784
+#: read-cache.c:794
#, c-format
msgid "unable to add '%s' to index"
msgstr "không thể thêm %s vào bảng mục lục"
-#: read-cache.c:795
+#: read-cache.c:805
#, c-format
msgid "unable to stat '%s'"
msgstr "không thể lấy thống kê “%s”"
-#: read-cache.c:1304
+#: read-cache.c:1314
#, c-format
msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
msgstr "%s có vẻ không phải là tập tin và cũng chẳng phải là một thư mục"
-#: read-cache.c:1489
+#: read-cache.c:1499
msgid "Refresh index"
msgstr "Làm tươi mới bảng mục lục"
-#: read-cache.c:1603
+#: read-cache.c:1613
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -3872,7 +4533,7 @@ msgstr ""
"index.version được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
"Dùng phiên bản %i"
-#: read-cache.c:1613
+#: read-cache.c:1623
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -3881,144 +4542,151 @@ msgstr ""
"GIT_INDEX_VERSION được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
"Dùng phiên bản %i"
-#: read-cache.c:1684
+#: read-cache.c:1679
#, c-format
msgid "bad signature 0x%08x"
msgstr "chữ ký sai 0x%08x"
-#: read-cache.c:1687
+#: read-cache.c:1682
#, c-format
msgid "bad index version %d"
msgstr "phiên bản mục lục sai %d"
-#: read-cache.c:1696
+#: read-cache.c:1691
msgid "bad index file sha1 signature"
msgstr "chữ ký dạng sha1 cho tập tin mục lục không đúng"
-#: read-cache.c:1726
+#: read-cache.c:1721
#, c-format
msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
msgstr "mục lục dùng phần mở rộng %.4s, cái mà chúng tôi không hiểu được"
-#: read-cache.c:1728
+#: read-cache.c:1723
#, c-format
msgid "ignoring %.4s extension"
msgstr "đang lờ đi phần mở rộng %.4s"
-#: read-cache.c:1765
+#: read-cache.c:1760
#, c-format
msgid "unknown index entry format 0x%08x"
msgstr "không hiểu định dạng mục lục 0x%08x"
-#: read-cache.c:1781
+#: read-cache.c:1776
#, c-format
msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
msgstr "trường tên sai sạng trong mục lục, gần đường dẫn “%s”"
-#: read-cache.c:1836
+#: read-cache.c:1833
msgid "unordered stage entries in index"
msgstr "các mục tin stage không đúng thứ tự trong mục lục"
-#: read-cache.c:1839
+#: read-cache.c:1836
#, c-format
msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
msgstr "nhiều mục stage cho tập tin hòa trộn “%s”"
-#: read-cache.c:1842
+#: read-cache.c:1839
#, c-format
msgid "unordered stage entries for '%s'"
msgstr "các mục tin stage không đúng thứ tự cho “%s”"
-#: read-cache.c:1949 read-cache.c:2227 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
-#: builtin/add.c:459 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:294
-#: builtin/checkout.c:622 builtin/checkout.c:991 builtin/clean.c:955
-#: builtin/commit.c:344 builtin/diff-tree.c:116 builtin/grep.c:498
+#: read-cache.c:1946 read-cache.c:2234 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
+#: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:358
+#: builtin/checkout.c:672 builtin/checkout.c:1060 builtin/clean.c:955
+#: builtin/commit.c:344 builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:498
#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271
#: builtin/submodule--helper.c:330
msgid "index file corrupt"
msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
-#: read-cache.c:2090
+#: read-cache.c:2087
#, c-format
msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến load_cache_entries: %s"
-#: read-cache.c:2103
+#: read-cache.c:2100
#, c-format
msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
msgstr "không thể gia nhập tuyến load_cache_entries: %s"
-#: read-cache.c:2136
+#: read-cache.c:2133
#, c-format
msgid "%s: index file open failed"
msgstr "%s: mở tập tin mục lục gặp lỗi"
-#: read-cache.c:2140
+#: read-cache.c:2137
#, c-format
msgid "%s: cannot stat the open index"
msgstr "%s: không thể lấy thống kê bảng mục lục đã mở"
-#: read-cache.c:2144
+#: read-cache.c:2141
#, c-format
msgid "%s: index file smaller than expected"
msgstr "%s: tập tin mục lục nhỏ hơn mong đợi"
-#: read-cache.c:2148
+#: read-cache.c:2145
#, c-format
msgid "%s: unable to map index file"
msgstr "%s: không thể ánh xạ tập tin mục lục"
-#: read-cache.c:2190
+#: read-cache.c:2187
#, c-format
msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến load_index_extensions: %s"
-#: read-cache.c:2217
+#: read-cache.c:2214
#, c-format
msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
msgstr "không thể gia nhập tuyến load_index_extensions: %s"
-#: read-cache.c:2239
+#: read-cache.c:2246
#, c-format
msgid "could not freshen shared index '%s'"
msgstr "không thể làm tươi mới mục lục đã chia sẻ “%s”"
-#: read-cache.c:2274
+#: read-cache.c:2293
#, c-format
msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
msgstr "mục lục bị hỏng, cần %s trong %s, nhưng lại nhận được %s"
-#: read-cache.c:2971 sequencer.c:4791 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1087
+#: read-cache.c:2988 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1117
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "không thể đóng “%s”"
-#: read-cache.c:3044 sequencer.c:2237 sequencer.c:3647
+#: read-cache.c:3091 sequencer.c:2354 sequencer.c:3807
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
-#: read-cache.c:3057
+#: read-cache.c:3104
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "không thể mở thư mục git: %s"
-#: read-cache.c:3069
+#: read-cache.c:3116
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "không thể bỏ liên kết (unlink): “%s”"
-#: read-cache.c:3088
+#: read-cache.c:3141
#, c-format
msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
msgstr "không thể sửa các bít phân quyền trên “%s”"
-#: read-cache.c:3237
+#: read-cache.c:3290
#, c-format
msgid "%s: cannot drop to stage #0"
msgstr "%s: không thể xóa bỏ stage #0"
-#: rebase-interactive.c:10
+#: rebase-interactive.c:26
+#, c-format
+msgid ""
+"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
+msgstr ""
+"không nhận ra cài đặt %s cho tùy chọn rebase.missingCommitsCheck. Nên bỏ qua."
+
+#: rebase-interactive.c:35
msgid ""
"\n"
"Commands:\n"
@@ -4064,7 +4732,13 @@ msgstr ""
"Những dòng này có thể đảo ngược thứ tự; chúng chạy từ trên đỉnh xuống dưới "
"đáy.\n"
-#: rebase-interactive.c:31 git-rebase--preserve-merges.sh:173
+#: rebase-interactive.c:56
+#, c-format
+msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
+msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
+msgstr[0] "Cải tổ %s vào %s (%d lệnh )"
+
+#: rebase-interactive.c:65 git-rebase--preserve-merges.sh:173
msgid ""
"\n"
"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
@@ -4073,7 +4747,7 @@ msgstr ""
"Đừng xóa bất kỳ dòng nào. Dùng “drop” một cách rõ ràng để xóa bỏ một lần "
"chuyển giao.\n"
-#: rebase-interactive.c:34 git-rebase--preserve-merges.sh:177
+#: rebase-interactive.c:68 git-rebase--preserve-merges.sh:177
msgid ""
"\n"
"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
@@ -4081,7 +4755,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Nếu bạn xóa bỏ một dòng ở đây thì LẦN CHUYỂN GIAO ĐÓ SẼ MẤT.\n"
-#: rebase-interactive.c:40 git-rebase--preserve-merges.sh:816
+#: rebase-interactive.c:74 git-rebase--preserve-merges.sh:816
msgid ""
"\n"
"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
@@ -4095,7 +4769,7 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:45 git-rebase--preserve-merges.sh:893
+#: rebase-interactive.c:79 git-rebase--preserve-merges.sh:893
msgid ""
"\n"
"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
@@ -4105,125 +4779,155 @@ msgstr ""
"Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ mọi thứ, việc cải tổ sẽ bị bãi bỏ.\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:51 git-rebase--preserve-merges.sh:900
+#: rebase-interactive.c:85 git-rebase--preserve-merges.sh:900
msgid "Note that empty commits are commented out"
msgstr "Chú ý rằng lần chuyển giao trống rỗng là ghi chú"
-#: rebase-interactive.c:62 rebase-interactive.c:75 sequencer.c:2219
-#: sequencer.c:4569 sequencer.c:4625 sequencer.c:4900
+#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3339
+#: sequencer.c:3365 sequencer.c:4996 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
#, c-format
-msgid "could not read '%s'."
-msgstr "không thể đọc “%s”."
+msgid "could not write '%s'"
+msgstr "không thể ghi “%s”"
+
+#: rebase-interactive.c:108
+#, c-format
+msgid "could not copy '%s' to '%s'."
+msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”."
+
+#: rebase-interactive.c:173
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
+"Dropped commits (newer to older):\n"
+msgstr ""
+"Cảnh báo: một số lần chuyển giao có lẽ đã bị xóa một cách tình cờ.\n"
+"Các lần chuyển giao bị xóa (từ mới đến cũ):\n"
+
+#: rebase-interactive.c:180
+#, c-format
+msgid ""
+"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
+"\n"
+"Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of "
+"warnings.\n"
+"The possible behaviours are: ignore, warn, error.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Để tránh thông báo này, dùng \"drop\" một cách rõ ràng để xóa bỏ một lần "
+"chuyển giao.\n"
+"\n"
+"Dùng “git config rebase.missingCommitsCheck” để thay đổi mức độ của cảnh "
+"báo.\n"
+"Cánh ứng xử có thể là: ignore, warn, error.\n"
+"\n"
#: refs.c:192
#, c-format
msgid "%s does not point to a valid object!"
msgstr "“%s” không chỉ đến một lần chuyển giao hợp lệ nào cả!"
-#: refs.c:583
+#: refs.c:597
#, c-format
msgid "ignoring dangling symref %s"
msgstr "đang lờ đi tham chiếu mềm thừa %s"
-#: refs.c:585 ref-filter.c:1976
+#: refs.c:599 ref-filter.c:1982
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "đang lờ đi tham chiếu hỏng %s"
-#: refs.c:711
+#: refs.c:734
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "không thể mở “%s” để ghi: %s"
-#: refs.c:721 refs.c:772
+#: refs.c:744 refs.c:795
#, c-format
msgid "could not read ref '%s'"
msgstr "không thể đọc tham chiếu “%s”"
-#: refs.c:727
+#: refs.c:750
#, c-format
msgid "ref '%s' already exists"
msgstr "tham chiếu “%s” đã có từ trước rồi"
-#: refs.c:732
+#: refs.c:755
#, c-format
msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
msgstr "không cần ID đối tượng khi ghi “%s”"
-#: refs.c:740 sequencer.c:396 sequencer.c:2549 sequencer.c:2675
-#: sequencer.c:2689 sequencer.c:2923 sequencer.c:4789 sequencer.c:4852
-#: wrapper.c:656
+#: refs.c:763 sequencer.c:400 sequencer.c:2679 sequencer.c:2805
+#: sequencer.c:2819 sequencer.c:3076 sequencer.c:4913 wrapper.c:656
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "không thể ghi vào “%s”"
-#: refs.c:767 sequencer.c:4787 sequencer.c:4846 wrapper.c:225 wrapper.c:395
-#: builtin/am.c:713 builtin/rebase.c:575
+#: refs.c:790 wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:715 builtin/rebase.c:993
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "không thể mở “%s” để ghi"
-#: refs.c:774
+#: refs.c:797
#, c-format
msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
msgstr "gặp ID đối tượng không cần khi xóa “%s”"
-#: refs.c:905
+#: refs.c:928
#, c-format
msgid "log for ref %s has gap after %s"
msgstr "nhật ký cho tham chiếu %s có khoảng trống sau %s"
-#: refs.c:911
+#: refs.c:934
#, c-format
msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
msgstr "nhật ký cho tham chiếu %s kết thúc bất ngờ trên %s"
-#: refs.c:969
+#: refs.c:993
#, c-format
msgid "log for %s is empty"
msgstr "nhật ký cho %s trống rỗng"
-#: refs.c:1061
+#: refs.c:1085
#, c-format
msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
msgstr "từ chối cập nhật tham chiếu với tên sai “%s”"
-#: refs.c:1137
+#: refs.c:1161
#, c-format
msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
msgstr "update_ref bị lỗi cho ref “%s”: %s"
-#: refs.c:1911
+#: refs.c:1942
#, c-format
msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
msgstr "không cho phép đa cập nhật cho tham chiếu “%s”"
-#: refs.c:1943
+#: refs.c:1974
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "cập nhật tham chiếu bị cấm trong môi trường kiểm tra"
-#: refs.c:2039 refs.c:2069
+#: refs.c:2070 refs.c:2100
#, c-format
msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
msgstr "“%s” sẵn có; không thể tạo “%s”"
-#: refs.c:2045 refs.c:2080
+#: refs.c:2076 refs.c:2111
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "không thể xử lý “%s” và “%s” cùng một lúc"
-#: refs/files-backend.c:1228
+#: refs/files-backend.c:1234
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "không thể gỡ bỏ tham chiếu: %s"
-#: refs/files-backend.c:1242 refs/packed-backend.c:1532
+#: refs/files-backend.c:1248 refs/packed-backend.c:1532
#: refs/packed-backend.c:1542
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu %s: %s"
-#: refs/files-backend.c:1245 refs/packed-backend.c:1545
+#: refs/files-backend.c:1251 refs/packed-backend.c:1545
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu: %s"
@@ -4233,7 +4937,7 @@ msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu: %s"
msgid "invalid refspec '%s'"
msgstr "refspec không hợp lệ “%s”"
-#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1861
+#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1907
msgid "gone"
msgstr "đã ra đi"
@@ -4357,17 +5061,17 @@ msgstr "cần giá trị độ rộng dương với nguyên tử %%(align)"
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "đối số không được thừa nhận %%(if): %s"
-#: ref-filter.c:527
+#: ref-filter.c:531
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "tên trường dị hình: %.*s"
-#: ref-filter.c:554
+#: ref-filter.c:558
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "không hiểu tên trường: %.*s"
-#: ref-filter.c:558
+#: ref-filter.c:562
#, c-format
msgid ""
"not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
@@ -4375,62 +5079,62 @@ msgstr ""
"không phải là một kho git, nhưng trường “%.*s” yêu cầu truy cập vào dữ liệu "
"đối tượng"
-#: ref-filter.c:682
+#: ref-filter.c:686
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(if) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
-#: ref-filter.c:745
+#: ref-filter.c:749
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
-#: ref-filter.c:747
+#: ref-filter.c:751
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng nhiều hơn một lần"
-#: ref-filter.c:749
+#: ref-filter.c:753
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng sau %%(else)"
-#: ref-filter.c:777
+#: ref-filter.c:781
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
-#: ref-filter.c:779
+#: ref-filter.c:783
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
-#: ref-filter.c:781
+#: ref-filter.c:785
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng nhiều hơn một lần"
-#: ref-filter.c:796
+#: ref-filter.c:800
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(end) được dùng mà không có nguyên tử tương ứng"
-#: ref-filter.c:853
+#: ref-filter.c:857
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "chuỗi định dạng dị hình %s"
-#: ref-filter.c:1447
+#: ref-filter.c:1453
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(không nhánh, đang cải tổ %s)"
-#: ref-filter.c:1450
+#: ref-filter.c:1456
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
msgstr "(không nhánh, đang cải tổ HEAD %s đã tách rời)"
-#: ref-filter.c:1453
+#: ref-filter.c:1459
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(không nhánh, di chuyển nửa bước được bắt đầu tại %s)"
@@ -4438,7 +5142,7 @@ msgstr "(không nhánh, di chuyển nửa bước được bắt đầu tại %s
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached at " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1461
+#: ref-filter.c:1467
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(HEAD được tách rời tại %s)"
@@ -4446,56 +5150,56 @@ msgstr "(HEAD được tách rời tại %s)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached from " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1468
+#: ref-filter.c:1474
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "(HEAD được tách rời từ %s)"
-#: ref-filter.c:1472
+#: ref-filter.c:1478
msgid "(no branch)"
msgstr "(không nhánh)"
-#: ref-filter.c:1506 ref-filter.c:1663
+#: ref-filter.c:1512 ref-filter.c:1669
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "thiếu đối tượng %s cho %s"
-#: ref-filter.c:1516
+#: ref-filter.c:1522
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "parse_object_buffer gặp lỗi trên %s cho %s"
-#: ref-filter.c:1882
+#: ref-filter.c:1888
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "đối tượng dị hình tại “%s”"
-#: ref-filter.c:1971
+#: ref-filter.c:1977
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "đang lờ đi tham chiếu với tên hỏng %s"
-#: ref-filter.c:2257
+#: ref-filter.c:2263
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "định dạng: thiếu nguyên tử %%(end)"
-#: ref-filter.c:2352
+#: ref-filter.c:2363
#, c-format
msgid "option `%s' is incompatible with --merged"
msgstr "tùy chọn “%s” là xung khắc với tùy chọn --merged"
-#: ref-filter.c:2355
+#: ref-filter.c:2366
#, c-format
msgid "option `%s' is incompatible with --no-merged"
msgstr "tùy chọn “%s” là xung khắc với tùy chọn --no-merged"
-#: ref-filter.c:2365
+#: ref-filter.c:2376
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
-#: ref-filter.c:2370
+#: ref-filter.c:2381
#, c-format
msgid "option `%s' must point to a commit"
msgstr "tùy chọn “%s” phải chỉ đến một lần chuyển giao"
@@ -4694,42 +5398,42 @@ msgstr "không thể tìm thấy tham chiếu máy chủ %s"
msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
msgstr "* Đang bỏ qua tham chiếu thú vị nội bộ “%s”"
-#: remote.c:1990
+#: remote.c:2016
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr ""
"Nhánh của bạn dựa trên cơ sở là “%s”, nhưng trên thượng nguồn không còn.\n"
-#: remote.c:1994
+#: remote.c:2020
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (dùng \" git branch --unset-upstream\" để sửa)\n"
-#: remote.c:1997
+#: remote.c:2023
#, c-format
msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
msgstr "Nhánh của bạn đã cập nhật với “%s”.\n"
-#: remote.c:2001
+#: remote.c:2027
#, c-format
msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
msgstr "Nhánh của bạn và “%s” tham chiếu đến các lần chuyển giao khác nhau.\n"
-#: remote.c:2004
+#: remote.c:2030
#, c-format
msgid " (use \"%s\" for details)\n"
msgstr " (dùng \"%s\" để biết thêm chi tiết)\n"
-#: remote.c:2008
+#: remote.c:2034
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Nhánh của bạn đứng trước “%s” %d lần chuyển giao.\n"
-#: remote.c:2014
+#: remote.c:2040
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (dùng \"git push\" để xuất bản các lần chuyển giao nội bộ của bạn)\n"
-#: remote.c:2017
+#: remote.c:2043
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -4738,11 +5442,11 @@ msgstr[0] ""
"Nhánh của bạn đứng đằng sau “%s” %d lần chuyển giao, và có thể được chuyển-"
"tiếp-nhanh.\n"
-#: remote.c:2025
+#: remote.c:2051
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (dùng \"git pull\" để cập nhật nhánh nội bộ của bạn)\n"
-#: remote.c:2028
+#: remote.c:2054
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -4755,13 +5459,13 @@ msgstr[0] ""
"và có %d và %d lần chuyển giao khác nhau cho từng cái,\n"
"tương ứng với mỗi lần.\n"
-#: remote.c:2038
+#: remote.c:2064
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr ""
" (dùng \"git pull\" để hòa trộn nhánh trên máy chủ vào trong nhánh của "
"bạn)\n"
-#: remote.c:2221
+#: remote.c:2247
#, c-format
msgid "cannot parse expected object name '%s'"
msgstr "không thể phân tích tên đối tượng mong muốn “%s”"
@@ -4789,12 +5493,6 @@ msgstr "MERGE_RR sai hỏng"
msgid "unable to write rerere record"
msgstr "không thể ghi bản ghi rerere"
-#: rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3186 sequencer.c:3212
-#: builtin/fsck.c:314
-#, c-format
-msgid "could not write '%s'"
-msgstr "không thể ghi “%s”"
-
#: rerere.c:495
#, c-format
msgid "there were errors while writing '%s' (%s)"
@@ -4845,8 +5543,8 @@ msgstr "không thể unlink stray “%s”"
msgid "Recorded preimage for '%s'"
msgstr "Preimage đã được ghi lại cho “%s”"
-#: rerere.c:881 submodule.c:2012 builtin/submodule--helper.c:1417
-#: builtin/submodule--helper.c:1427
+#: rerere.c:881 submodule.c:2024 builtin/log.c:1750
+#: builtin/submodule--helper.c:1417 builtin/submodule--helper.c:1427
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "không thể tạo thư mục “%s”"
@@ -4880,29 +5578,33 @@ msgstr "Quên phân giải cho “%s”\n"
msgid "unable to open rr-cache directory"
msgstr "không thể mở thư mục rr-cache"
-#: revision.c:2484
+#: revision.c:2476
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "nhánh hiện tại của bạn có vẻ như bị hỏng"
-#: revision.c:2487
+#: revision.c:2479
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "nhánh hiện tại của bạn “%s” không có một lần chuyển giao nào cả"
-#: revision.c:2684
+#: revision.c:2679
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "--first-parent xung khắc với --bisect"
-#: run-command.c:742
+#: revision.c:2683
+msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
+msgstr "-L vẫn chưa hỗ trợ định dạng khác biệt nào ngoài -p và -s"
+
+#: run-command.c:763
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null”"
-#: run-command.c:1231
+#: run-command.c:1269
#, c-format
msgid "cannot create async thread: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến async: %s"
-#: run-command.c:1295
+#: run-command.c:1333
#, c-format
msgid ""
"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
@@ -4950,34 +5652,34 @@ msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --atomic"
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ các tùy chọn của lệnh push"
-#: sequencer.c:184
+#: sequencer.c:187
#, c-format
msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
msgstr "chế độ dọn dẹp ghi chú các lần chuyển giao không hợp lệ “%s”"
-#: sequencer.c:288
+#: sequencer.c:292
#, c-format
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "không thể xóa bỏ “%s”"
-#: sequencer.c:314
+#: sequencer.c:318
msgid "revert"
msgstr "hoàn nguyên"
-#: sequencer.c:316
+#: sequencer.c:320
msgid "cherry-pick"
msgstr "cherry-pick"
-#: sequencer.c:318
+#: sequencer.c:322
msgid "rebase -i"
msgstr "rebase -i"
-#: sequencer.c:320
+#: sequencer.c:324
#, c-format
msgid "unknown action: %d"
msgstr "không nhận ra thao tác: %d"
-#: sequencer.c:378
+#: sequencer.c:382
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -4985,7 +5687,7 @@ msgstr ""
"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”"
-#: sequencer.c:381
+#: sequencer.c:385
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -4995,110 +5697,115 @@ msgstr ""
"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”\n"
"và chuyển giao kết quả bằng lệnh “git commit”"
-#: sequencer.c:394 sequencer.c:2671
+#: sequencer.c:398 sequencer.c:2801
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "không thể khóa “%s”"
-#: sequencer.c:401
+#: sequencer.c:405
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "không thể ghi eol vào “%s”"
-#: sequencer.c:406 sequencer.c:2554 sequencer.c:2677 sequencer.c:2691
-#: sequencer.c:2931
+#: sequencer.c:410 sequencer.c:2684 sequencer.c:2807 sequencer.c:2821
+#: sequencer.c:3084
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi hoàn thành “%s”"
-#: sequencer.c:429 sequencer.c:931 sequencer.c:1615 sequencer.c:2574
-#: sequencer.c:2913 sequencer.c:3022 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:748
-#: builtin/merge.c:1085 builtin/rebase.c:154
+#: sequencer.c:433 sequencer.c:978 sequencer.c:1652 sequencer.c:2704
+#: sequencer.c:3066 sequencer.c:3175 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:760
+#: builtin/merge.c:1115 builtin/rebase.c:567
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "không thể đọc “%s”"
-#: sequencer.c:455
+#: sequencer.c:459
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh %s."
-#: sequencer.c:459
+#: sequencer.c:463
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "chuyển giao các thay đổi của bạn hay tạm cất (stash) chúng để xử lý."
-#: sequencer.c:491
+#: sequencer.c:495
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: chuyển-tiếp-nhanh"
+#: sequencer.c:534 builtin/tag.c:555
+#, c-format
+msgid "Invalid cleanup mode %s"
+msgstr "Chế độ dọn dẹp không hợp lệ %s"
+
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase -i".
#.
-#: sequencer.c:582
+#: sequencer.c:629
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: sequencer.c:598
+#: sequencer.c:646
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm"
-#: sequencer.c:612
+#: sequencer.c:660
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "không thể phân giải lần chuyển giao HEAD"
-#: sequencer.c:692
+#: sequencer.c:740
#, c-format
msgid "no key present in '%.*s'"
msgstr "không có khóa hiện diện trong “%.*s”"
-#: sequencer.c:703
+#: sequencer.c:751
#, c-format
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "không thể giải trích dẫn giá trị của “%s”"
-#: sequencer.c:740 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:704
-#: builtin/am.c:796 builtin/merge.c:1082 builtin/rebase.c:617
+#: sequencer.c:788 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:706
+#: builtin/am.c:798 builtin/merge.c:1112 builtin/rebase.c:1035
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "không thể mở “%s” để đọc"
-#: sequencer.c:750
+#: sequencer.c:798
msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
msgstr "“GIT_AUTHOR_NAME” đã sẵn đưa ra rồi"
-#: sequencer.c:755
+#: sequencer.c:803
msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
msgstr "“GIT_AUTHOR_EMAIL” đã sẵn đưa ra rồi"
-#: sequencer.c:760
+#: sequencer.c:808
msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
msgstr "“GIT_AUTHOR_DATE” đã sẵn đưa ra rồi"
-#: sequencer.c:764
+#: sequencer.c:812
#, c-format
msgid "unknown variable '%s'"
msgstr "không hiểu biến “%s”"
-#: sequencer.c:769
+#: sequencer.c:817
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_NAME”"
-#: sequencer.c:771
+#: sequencer.c:819
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_EMAIL”"
-#: sequencer.c:773
+#: sequencer.c:821
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_DATE”"
-#: sequencer.c:833
+#: sequencer.c:881
#, c-format
msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
msgstr "định dạng ngày tháng không hợp lệ “%s” trong “%s”"
-#: sequencer.c:850
+#: sequencer.c:898
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -5127,15 +5834,15 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:945
+#: sequencer.c:992
msgid "writing root commit"
msgstr "ghi chuyển giao gốc"
-#: sequencer.c:1155
+#: sequencer.c:1213
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr "móc “prepare-commit-msg” bị lỗi"
-#: sequencer.c:1162
+#: sequencer.c:1220
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -5166,7 +5873,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1175
+#: sequencer.c:1233
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -5194,297 +5901,308 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1217
+#: sequencer.c:1275
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao mới hơn đã được tạo"
-#: sequencer.c:1219
+#: sequencer.c:1277
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr ""
"không thể phân tích cú pháp của đối tượng chuyển giao mới hơn đã được tạo"
-#: sequencer.c:1265
+#: sequencer.c:1323
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr "không thể phân giải HEAD sau khi tạo lần chuyển giao"
-#: sequencer.c:1267
+#: sequencer.c:1325
msgid "detached HEAD"
msgstr "đã rời khỏi HEAD"
-#: sequencer.c:1271
+#: sequencer.c:1329
msgid " (root-commit)"
msgstr " (root-commit)"
-#: sequencer.c:1292
+#: sequencer.c:1350
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "không thể phân tích HEAD"
-#: sequencer.c:1294
+#: sequencer.c:1352
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "HEAD %s không phải là một lần chuyển giao!"
-#: sequencer.c:1298 builtin/commit.c:1546
+#: sequencer.c:1356 builtin/commit.c:1551
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "không thể phân tích commit (lần chuyển giao) HEAD"
-#: sequencer.c:1350 sequencer.c:1964
+#: sequencer.c:1408 sequencer.c:2001
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "không thể phân tích tác giả của lần chuyển giao"
-#: sequencer.c:1360 builtin/am.c:1570 builtin/merge.c:678
+#: sequencer.c:1418 builtin/am.c:1572 builtin/merge.c:688
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "lệnh git write-tree gặp lỗi khi ghi một cây"
-#: sequencer.c:1377 sequencer.c:1433
+#: sequencer.c:1435 sequencer.c:1496
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) từ “%s”"
-#: sequencer.c:1399 builtin/am.c:1591 builtin/commit.c:1649 builtin/merge.c:859
-#: builtin/merge.c:884
+#: sequencer.c:1462 builtin/am.c:1594 builtin/commit.c:1650 builtin/merge.c:882
+#: builtin/merge.c:906
msgid "failed to write commit object"
msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao"
-#: sequencer.c:1460
+#: sequencer.c:1523
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao %s"
-#: sequencer.c:1465
+#: sequencer.c:1528
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao cha mẹ “%s”"
-#: sequencer.c:1565 sequencer.c:1675
+#: sequencer.c:1602 sequencer.c:1712
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "không hiểu câu lệnh %d"
-#: sequencer.c:1622 sequencer.c:1647
+#: sequencer.c:1659 sequencer.c:1684
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Đây là tổ hợp của %d lần chuyển giao."
-#: sequencer.c:1632 sequencer.c:4808
+#: sequencer.c:1669
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "cần một HEAD để sửa"
-#: sequencer.c:1634 sequencer.c:2958
+#: sequencer.c:1671 sequencer.c:3111
msgid "could not read HEAD"
msgstr "không thể đọc HEAD"
-#: sequencer.c:1636
+#: sequencer.c:1673
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của HEAD"
-#: sequencer.c:1642
+#: sequencer.c:1679
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "không thể ghi “%s”"
-#: sequencer.c:1649 git-rebase--preserve-merges.sh:441
+#: sequencer.c:1686 git-rebase--preserve-merges.sh:441
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ nhất:"
-#: sequencer.c:1657
+#: sequencer.c:1694
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của %s"
-#: sequencer.c:1664
+#: sequencer.c:1701
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ #%d:"
-#: sequencer.c:1670
+#: sequencer.c:1707
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ #%d sẽ bị bỏ qua:"
-#: sequencer.c:1758
+#: sequencer.c:1795
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
-#: sequencer.c:1765
+#: sequencer.c:1802
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "không thể sửa chữa lần chuyển giao gốc"
-#: sequencer.c:1784
+#: sequencer.c:1821
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "lần chuyển giao %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -m."
-#: sequencer.c:1792 sequencer.c:1800
+#: sequencer.c:1829 sequencer.c:1837
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "lần chuyển giao %s không có cha mẹ %d"
-#: sequencer.c:1806
+#: sequencer.c:1843
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "không thể lấy ghi chú lần chuyển giao cho %s"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1825
+#: sequencer.c:1862
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
-#: sequencer.c:1890
+#: sequencer.c:1927
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "không thể đổi tên “%s” thành “%s”"
-#: sequencer.c:1945
+#: sequencer.c:1982
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "không thể hoàn nguyên %s… %s"
-#: sequencer.c:1946
+#: sequencer.c:1983
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "không thể áp dụng miếng vá %s… %s"
-#: sequencer.c:2005
+#: sequencer.c:2042
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
-#: sequencer.c:2012
+#: sequencer.c:2049
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
-#: sequencer.c:2094
+#: sequencer.c:2118
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "%s không nhận các đối số: “%s”"
-#: sequencer.c:2103
+#: sequencer.c:2127
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "thiếu đối số cho %s"
-#: sequencer.c:2163
+#: sequencer.c:2164
+#, c-format
+msgid "could not parse '%.*s'"
+msgstr "không thể phân tích cú pháp “%.*s”"
+
+#: sequencer.c:2226
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "dòng không hợp lệ %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2171
+#: sequencer.c:2237
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "không thể “%s” thể mà không có lần chuyển giao kế trước"
-#: sequencer.c:2243
+#: sequencer.c:2285 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
+#: builtin/rebase.c:204 builtin/rebase.c:229
+#, c-format
+msgid "could not read '%s'."
+msgstr "không thể đọc “%s”."
+
+#: sequencer.c:2360
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "vui lòng sửa lỗi này bằng cách dùng “git rebase --edit-todo”."
-#: sequencer.c:2245
+#: sequencer.c:2362
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
-#: sequencer.c:2250
+#: sequencer.c:2367
msgid "no commits parsed."
msgstr "không có lần chuyển giao nào được phân tích."
-#: sequencer.c:2261
+#: sequencer.c:2378
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr "không thể cherry-pick trong khi hoàn nguyên."
-#: sequencer.c:2263
+#: sequencer.c:2380
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "không thể thực hiện việc hoàn nguyên trong khi đang cherry-pick."
-#: sequencer.c:2333
+#: sequencer.c:2462
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "giá trị cho %s không hợp lệ: %s"
-#: sequencer.c:2420
+#: sequencer.c:2549
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "squash-onto không dùng được"
-#: sequencer.c:2436
+#: sequencer.c:2565
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "bảng tùy chọn dị hình: “%s”"
-#: sequencer.c:2518 sequencer.c:4067
+#: sequencer.c:2648 sequencer.c:4227
msgid "empty commit set passed"
msgstr "lần chuyển giao trống rỗng đặt là hợp quy cách"
-#: sequencer.c:2526
+#: sequencer.c:2656
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr "có một thao tác “cherry-pick” hoặc “revert” đang được thực hiện"
-#: sequencer.c:2527
+#: sequencer.c:2657
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
-#: sequencer.c:2530
+#: sequencer.c:2660
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "không thể tạo thư mục xếp dãy “%s”"
-#: sequencer.c:2544
+#: sequencer.c:2674
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "không thể khóa HEAD"
-#: sequencer.c:2599 sequencer.c:3819
+#: sequencer.c:2729 sequencer.c:3979
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr "không cherry-pick hay hoàn nguyên trong tiến trình"
-#: sequencer.c:2601
+#: sequencer.c:2731
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "không thể phân giải HEAD"
-#: sequencer.c:2603 sequencer.c:2638
+#: sequencer.c:2733 sequencer.c:2768
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
-#: sequencer.c:2624 builtin/grep.c:732
+#: sequencer.c:2754 builtin/grep.c:732
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "không mở được “%s”"
-#: sequencer.c:2626
+#: sequencer.c:2756
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "không thể đọc “%s”: %s"
-#: sequencer.c:2627
+#: sequencer.c:2757
msgid "unexpected end of file"
msgstr "gặp kết thúc tập tin đột xuất"
-#: sequencer.c:2633
+#: sequencer.c:2763
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr "tập tin HEAD “pre-cherry-pick” đã lưu “%s” bị hỏng"
-#: sequencer.c:2644
+#: sequencer.c:2774
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Bạn có lẽ đã có HEAD đã bị di chuyển đi, Không thể tua, kiểm tra HEAD của "
"bạn!"
-#: sequencer.c:2750 sequencer.c:3735
+#: sequencer.c:2903 sequencer.c:3894
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "không thể cập nhật %s"
-#: sequencer.c:2788 sequencer.c:3715
+#: sequencer.c:2941 sequencer.c:3874
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "không thể đọc HEAD"
-#: sequencer.c:2805
+#: sequencer.c:2958
#, c-format
msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”"
-#: sequencer.c:2813
+#: sequencer.c:2966
#, c-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -5503,27 +6221,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:2823
+#: sequencer.c:2976
#, c-format
msgid "Could not apply %s... %.*s"
msgstr "Không thể áp dụng %s… %.*s"
-#: sequencer.c:2830
+#: sequencer.c:2983
#, c-format
msgid "Could not merge %.*s"
msgstr "Không hòa trộn %.*s"
-#: sequencer.c:2844 sequencer.c:2848 builtin/difftool.c:641
+#: sequencer.c:2997 sequencer.c:3001 builtin/difftool.c:639
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”"
-#: sequencer.c:2870 sequencer.c:3293 builtin/rebase.c:424 builtin/rebase.c:1230
-#: builtin/rebase.c:1591 builtin/rebase.c:1646
+#: sequencer.c:3023 sequencer.c:3446 builtin/rebase.c:839 builtin/rebase.c:1580
+#: builtin/rebase.c:1940 builtin/rebase.c:1995
msgid "could not read index"
msgstr "không thể đọc bảng mục lục"
-#: sequencer.c:2875
+#: sequencer.c:3028
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -5538,11 +6256,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:2881
+#: sequencer.c:3034
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "và tạo các thay đổi bảng mục lục và/hay cây làm việc\n"
-#: sequencer.c:2887
+#: sequencer.c:3040
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -5559,76 +6277,76 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:2948
+#: sequencer.c:3101
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "tên nhãn dị hình: “%.*s”"
-#: sequencer.c:3002
+#: sequencer.c:3155
msgid "writing fake root commit"
msgstr "ghi lần chuyển giao gốc giả"
-#: sequencer.c:3007
+#: sequencer.c:3160
msgid "writing squash-onto"
msgstr "đang ghi squash-onto"
-#: sequencer.c:3045 builtin/rebase.c:429 builtin/rebase.c:435
+#: sequencer.c:3198 builtin/rebase.c:844 builtin/rebase.c:850
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "gặp lỗi khi tìm cây của %s"
-#: sequencer.c:3063 builtin/rebase.c:448
+#: sequencer.c:3216 builtin/rebase.c:863
msgid "could not write index"
msgstr "không thể ghi bảng mục lục"
-#: sequencer.c:3090
+#: sequencer.c:3243
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "không thể phân giải “%s”"
-#: sequencer.c:3118
+#: sequencer.c:3271
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "không thể hòa trộn mà không có một điểm xét duyệt hiện tại"
-#: sequencer.c:3140
+#: sequencer.c:3293
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "không thể phân tích “%.*s”"
-#: sequencer.c:3149
+#: sequencer.c:3302
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "chẳng có gì để hòa trộn: “%.*s”"
-#: sequencer.c:3161
+#: sequencer.c:3314
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "hòa trộn octopus không thể được thực thi trên đỉnh của một [new root]"
-#: sequencer.c:3176
+#: sequencer.c:3329
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "không thể lấy chú thích của lần chuyển giao của “%s”"
-#: sequencer.c:3325
+#: sequencer.c:3478
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "không thể ngay cả khi thử hòa trộn “%.*s”"
-#: sequencer.c:3341
+#: sequencer.c:3494
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "merge: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: sequencer.c:3409 builtin/rebase.c:298
+#: sequencer.c:3562 builtin/rebase.c:711
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Đã áp dụng autostash.\n"
-#: sequencer.c:3421
+#: sequencer.c:3574
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "không thử lưu “%s”"
-#: sequencer.c:3424 builtin/rebase.c:314
+#: sequencer.c:3577 builtin/rebase.c:727
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -5640,31 +6358,31 @@ msgstr ""
"Bạn có thể chạy lệnh \"git stash pop\" hay \"git stash drop\" bất kỳ lúc "
"nào.\n"
-#: sequencer.c:3478
+#: sequencer.c:3638
#, c-format
msgid "could not checkout %s"
msgstr "không thể lấy ra %s"
-#: sequencer.c:3492
+#: sequencer.c:3652
#, c-format
msgid "%s: not a valid OID"
msgstr "%s không phải là một OID hợp lệ"
-#: sequencer.c:3497 git-rebase--preserve-merges.sh:724
+#: sequencer.c:3657 git-rebase--preserve-merges.sh:724
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "không thể tách rời HEAD"
-#: sequencer.c:3512
+#: sequencer.c:3672
#, c-format
msgid "Stopped at HEAD\n"
msgstr "Dừng lại ở HEAD\n"
-#: sequencer.c:3514
+#: sequencer.c:3674
#, c-format
msgid "Stopped at %s\n"
msgstr "Dừng lại ở %s\n"
-#: sequencer.c:3522
+#: sequencer.c:3682
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -5685,48 +6403,48 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3597
+#: sequencer.c:3759
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Dừng lại ở %s… %.*s\n"
-#: sequencer.c:3677
+#: sequencer.c:3837
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "không hiểu câu lệnh %d"
-#: sequencer.c:3723
+#: sequencer.c:3882
msgid "could not read orig-head"
msgstr "không thể đọc orig-head"
-#: sequencer.c:3728 sequencer.c:4805
+#: sequencer.c:3887
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "không thể đọc “onto”."
-#: sequencer.c:3742
+#: sequencer.c:3901
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "không thể cập nhật HEAD thành %s"
-#: sequencer.c:3831
+#: sequencer.c:3991
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "không thể cải tổ: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
-#: sequencer.c:3840
+#: sequencer.c:4000
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "không thể tu bỏ một lần chuyển giao không tồn tại"
-#: sequencer.c:3842
+#: sequencer.c:4002
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "tập tin không hợp lệ: “%s”"
-#: sequencer.c:3844
+#: sequencer.c:4004
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "nội dung không hợp lệ: “%s”"
-#: sequencer.c:3847
+#: sequencer.c:4007
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -5736,82 +6454,42 @@ msgstr ""
"Bạn có các thay đổi chưa chuyển giao trong thư mục làm việc. Vui lòng\n"
"chuyển giao chúng trước và sau đó chạy lệnh “git rebase --continue” lần nữa."
-#: sequencer.c:3883 sequencer.c:3921
+#: sequencer.c:4043 sequencer.c:4081
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "không thể ghi tập tin: “%s”"
-#: sequencer.c:3936
+#: sequencer.c:4096
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "không thể xóa bỏ CHERRY_PICK_HEAD"
-#: sequencer.c:3943
+#: sequencer.c:4103
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "không thể chuyển giao các thay đổi đã đưa lên bệ phóng."
-#: sequencer.c:4044
+#: sequencer.c:4204
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: không thể cherry-pick một %s"
-#: sequencer.c:4048
+#: sequencer.c:4208
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: điểm xét duyệt sai"
-#: sequencer.c:4083
+#: sequencer.c:4243
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "không thể hoàn nguyên một lần chuyển giao khởi tạo"
-#: sequencer.c:4529
+#: sequencer.c:4686
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: các tùy chọn được không xử lý"
-#: sequencer.c:4532
+#: sequencer.c:4689
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: lỗi chuẩn bị điểm hiệu chỉnh"
-#: sequencer.c:4573 sequencer.c:4629 sequencer.c:4904
-#, c-format
-msgid "unusable todo list: '%s'"
-msgstr "danh sách cần làm không dùng được: “%s”"
-
-#: sequencer.c:4684
-#, c-format
-msgid ""
-"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
-msgstr ""
-"không nhận ra cài đặt %s cho tùy chọn rebase.missingCommitsCheck. Nên bỏ qua."
-
-#: sequencer.c:4754
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
-"Dropped commits (newer to older):\n"
-msgstr ""
-"Cảnh báo: một số lần chuyển giao có lẽ đã bị xóa một cách tình cờ.\n"
-"Các lần chuyển giao bị xóa (từ mới đến cũ):\n"
-
-#: sequencer.c:4761
-#, c-format
-msgid ""
-"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
-"\n"
-"Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of "
-"warnings.\n"
-"The possible behaviours are: ignore, warn, error.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Để tránh thông báo này, dùng \"drop\" một cách rõ ràng để xóa bỏ một lần "
-"chuyển giao.\n"
-"\n"
-"Dùng “git config rebase.missingCommitsCheck” để thay đổi mức độ của cảnh "
-"báo.\n"
-"Cánh ứng xử có thể là: ignore, warn, error.\n"
-"\n"
-
-#: sequencer.c:4774
-#, c-format
+#: sequencer.c:4847
msgid ""
"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
"continue'.\n"
@@ -5821,30 +6499,15 @@ msgstr ""
"continue”.\n"
"Hoặc là bạn có thể bãi bỏ việc cải tổ bằng “git rebase --abort”.\n"
-#: sequencer.c:4912 sequencer.c:4950
+#: sequencer.c:4959 sequencer.c:4976
msgid "nothing to do"
msgstr "không có gì để làm"
-#: sequencer.c:4916
-#, c-format
-msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
-msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
-msgstr[0] "Cải tổ %s vào %s (%d lệnh )"
-
-#: sequencer.c:4928
-#, c-format
-msgid "could not copy '%s' to '%s'."
-msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”."
-
-#: sequencer.c:4932 sequencer.c:4961
-msgid "could not transform the todo list"
-msgstr "không thể chuyển dạng danh sách cần làm"
-
-#: sequencer.c:4964
+#: sequencer.c:4990
msgid "could not skip unnecessary pick commands"
msgstr "không thể bỏ qua các lệnh cậy (pick) không cần thiết"
-#: sequencer.c:5047
+#: sequencer.c:5073
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "văn lệnh đã sẵn được sắp đặt rồi."
@@ -5853,7 +6516,7 @@ msgstr "văn lệnh đã sẵn được sắp đặt rồi."
msgid "'%s' is outside repository"
msgstr "“%s” ở ngoài một kho chứa"
-#: setup.c:172
+#: setup.c:173
#, c-format
msgid ""
"%s: no such path in the working tree.\n"
@@ -5863,7 +6526,7 @@ msgstr ""
"Dùng “git <lệnh> -- <đường/dẫn>…” để chỉ định đường dẫn mà nó không tồn tại "
"một cách nội bộ."
-#: setup.c:185
+#: setup.c:186
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
@@ -5875,12 +6538,12 @@ msgstr ""
"Dùng “--” để ngăn cách các đường dẫn khỏi điểm xem xét, như thế này:\n"
"“git <lệnh> [<điểm xem xét>…] -- [<tập tin>…]”"
-#: setup.c:234
+#: setup.c:235
#, c-format
msgid "option '%s' must come before non-option arguments"
msgstr "tùy chọn “%s” phải trước các đối số đầu tiên không có tùy chọn"
-#: setup.c:253
+#: setup.c:254
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
@@ -5891,92 +6554,92 @@ msgstr ""
"Dùng “--” để ngăn cách các đường dẫn khỏi điểm xem xét, như thế này:\n"
"“git <lệnh> [<điểm xem xét>…] -- [<tập tin>…]”"
-#: setup.c:389
+#: setup.c:390
msgid "unable to set up work tree using invalid config"
msgstr "không thể cài đặt thư mục làm việc sử dụng cấu hình không hợp lệ"
-#: setup.c:393
+#: setup.c:394
msgid "this operation must be run in a work tree"
msgstr "thao tác này phải được thực hiện trong thư mục làm việc"
-#: setup.c:527
+#: setup.c:540
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "Cần phiên bản kho git <= %d, nhưng lại nhận được %d"
-#: setup.c:535
+#: setup.c:548
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "tìm thấy phần mở rộng kho chưa biết:"
-#: setup.c:554
+#: setup.c:567
#, c-format
msgid "error opening '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”"
-#: setup.c:556
+#: setup.c:569
#, c-format
msgid "too large to be a .git file: '%s'"
msgstr "tập tin .git là quá lớn: “%s”"
-#: setup.c:558
+#: setup.c:571
#, c-format
msgid "error reading %s"
msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
-#: setup.c:560
+#: setup.c:573
#, c-format
msgid "invalid gitfile format: %s"
msgstr "định dạng tập tin git không hợp lệ: %s"
-#: setup.c:562
+#: setup.c:575
#, c-format
msgid "no path in gitfile: %s"
msgstr "không có đường dẫn trong tập tin git: %s"
-#: setup.c:564
+#: setup.c:577
#, c-format
msgid "not a git repository: %s"
msgstr "không phải là kho git: %s"
-#: setup.c:663
+#: setup.c:676
#, c-format
msgid "'$%s' too big"
msgstr "“$%s” quá lớn"
-#: setup.c:677
+#: setup.c:690
#, c-format
msgid "not a git repository: '%s'"
msgstr "không phải là kho git: “%s”"
-#: setup.c:706 setup.c:708 setup.c:739
+#: setup.c:719 setup.c:721 setup.c:752
#, c-format
msgid "cannot chdir to '%s'"
msgstr "không thể chdir (chuyển đổi thư mục) sang “%s”"
-#: setup.c:711 setup.c:767 setup.c:777 setup.c:816 setup.c:824
+#: setup.c:724 setup.c:780 setup.c:790 setup.c:829 setup.c:837
msgid "cannot come back to cwd"
msgstr "không thể quay lại cwd"
-#: setup.c:838
+#: setup.c:851
#, c-format
msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%*s%s%s”"
-#: setup.c:1068
+#: setup.c:1083
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "Không thể đọc thư mục làm việc hiện hành"
-#: setup.c:1077 setup.c:1083
+#: setup.c:1092 setup.c:1098
#, c-format
msgid "cannot change to '%s'"
msgstr "không thể chuyển sang “%s”"
-#: setup.c:1088
+#: setup.c:1103
#, c-format
msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr "không phải là kho git (hoặc bất kỳ thư mục cha mẹ nào): %s"
-#: setup.c:1094
+#: setup.c:1109
#, c-format
msgid ""
"not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -5986,7 +6649,7 @@ msgstr ""
"Dừng tại biên của hệ thống tập tin (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM chưa "
"đặt)."
-#: setup.c:1204
+#: setup.c:1220
#, c-format
msgid ""
"problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -5995,279 +6658,279 @@ msgstr ""
"gặp vấn đề với giá trị chế độ tập tin core.sharedRepository (0%.3o).\n"
"người sở hữu tập tin phải luôn có quyền đọc và ghi."
-#: setup.c:1247
+#: setup.c:1264
msgid "open /dev/null or dup failed"
msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null” hay dup"
-#: setup.c:1262
+#: setup.c:1279
msgid "fork failed"
msgstr "gặp lỗi khi rẽ nhánh tiến trình"
-#: setup.c:1267
+#: setup.c:1284
msgid "setsid failed"
msgstr "setsid gặp lỗi"
-#: sha1-file.c:445
+#: sha1-file.c:453
#, c-format
msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
msgstr ""
"thư mục đối tượng %s không tồn tại; kiểm tra .git/objects/info/alternates"
-#: sha1-file.c:496
+#: sha1-file.c:504
#, c-format
msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
msgstr "không thể thường hóa đường dẫn đối tượng thay thế: “%s”"
-#: sha1-file.c:568
+#: sha1-file.c:576
#, c-format
msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
msgstr "%s: đang bỏ qua kho đối tượng thay thế, lồng nhau quá sâu"
-#: sha1-file.c:575
+#: sha1-file.c:583
#, c-format
msgid "unable to normalize object directory: %s"
msgstr "không thể chuẩn hóa thư mục đối tượng: “%s”"
-#: sha1-file.c:618
+#: sha1-file.c:626
msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
msgstr "không thể fdopen tập tin khóa thay thế"
-#: sha1-file.c:636
+#: sha1-file.c:644
msgid "unable to read alternates file"
msgstr "không thể đọc tập tin thay thế"
-#: sha1-file.c:643
+#: sha1-file.c:651
msgid "unable to move new alternates file into place"
msgstr "không thể di chuyển tập tin thay thế vào chỗ"
-#: sha1-file.c:678
+#: sha1-file.c:686
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "đường dẫn “%s” không tồn tại"
-#: sha1-file.c:704
+#: sha1-file.c:712
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr "kho tham chiếu “%s” như là lấy ra liên kết vẫn chưa được hỗ trợ."
-#: sha1-file.c:710
+#: sha1-file.c:718
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "kho tham chiếu “%s” không phải là một kho nội bộ."
-#: sha1-file.c:716
+#: sha1-file.c:724
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "kho tham chiếu “%s” là nông"
-#: sha1-file.c:724
+#: sha1-file.c:732
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "kho tham chiếu “%s” bị cấy ghép"
-#: sha1-file.c:838
+#: sha1-file.c:846
#, c-format
msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
msgstr "đang cố để mmap %<PRIuMAX> vượt quá giới hạn %<PRIuMAX>"
-#: sha1-file.c:863
+#: sha1-file.c:871
msgid "mmap failed"
msgstr "mmap gặp lỗi"
-#: sha1-file.c:1027
+#: sha1-file.c:1035
#, c-format
msgid "object file %s is empty"
msgstr "tập tin đối tượng %s trống rỗng"
-#: sha1-file.c:1151 sha1-file.c:2288
+#: sha1-file.c:1159 sha1-file.c:2297
#, c-format
msgid "corrupt loose object '%s'"
msgstr "đối tượng mất hỏng “%s”"
-#: sha1-file.c:1153 sha1-file.c:2292
+#: sha1-file.c:1161 sha1-file.c:2301
#, c-format
msgid "garbage at end of loose object '%s'"
msgstr "gặp rác tại cuối của đối tượng bị mất “%s”"
-#: sha1-file.c:1195
+#: sha1-file.c:1203
msgid "invalid object type"
msgstr "kiểu đối tượng không hợp lệ"
-#: sha1-file.c:1279
+#: sha1-file.c:1287
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
msgstr "không thể giải nén phần đầu gói %s với --allow-unknown-type"
-#: sha1-file.c:1282
+#: sha1-file.c:1290
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header"
msgstr "không thể giải gói phần đầu %s"
-#: sha1-file.c:1288
+#: sha1-file.c:1296
#, c-format
msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
msgstr "không thể phân tích phần đầu gói %s với --allow-unknown-type"
-#: sha1-file.c:1291
+#: sha1-file.c:1299
#, c-format
msgid "unable to parse %s header"
msgstr "không thể phân tích phần đầu của “%s”"
-#: sha1-file.c:1481
+#: sha1-file.c:1490
#, c-format
msgid "failed to read object %s"
msgstr "gặp lỗi khi đọc đối tượng “%s”"
-#: sha1-file.c:1485
+#: sha1-file.c:1494
#, c-format
msgid "replacement %s not found for %s"
msgstr "c%s thay thế không được tìm thấy cho %s"
-#: sha1-file.c:1489
+#: sha1-file.c:1498
#, c-format
msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "đối tượng mất %s (được lưu trong %s) bị hỏng"
-#: sha1-file.c:1493
+#: sha1-file.c:1502
#, c-format
msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "đối tượng đã đóng gói %s (được lưu trong %s) bị hỏng"
-#: sha1-file.c:1595
+#: sha1-file.c:1604
#, c-format
msgid "unable to write file %s"
msgstr "không thể ghi tập tin %s"
-#: sha1-file.c:1602
+#: sha1-file.c:1611
#, c-format
msgid "unable to set permission to '%s'"
msgstr "không thể đặt quyền thành “%s”"
-#: sha1-file.c:1609
+#: sha1-file.c:1618
msgid "file write error"
msgstr "lỗi ghi tập tin"
-#: sha1-file.c:1628
+#: sha1-file.c:1637
msgid "error when closing loose object file"
msgstr "gặp lỗi trong khi đóng tập tin đối tượng"
-#: sha1-file.c:1693
+#: sha1-file.c:1702
#, c-format
msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
msgstr ""
"không đủ thẩm quyền để thêm một đối tượng vào cơ sở dữ liệu kho chứa %s"
-#: sha1-file.c:1695
+#: sha1-file.c:1704
msgid "unable to create temporary file"
msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
-#: sha1-file.c:1719
+#: sha1-file.c:1728
msgid "unable to write loose object file"
msgstr "không thể ghi tập tin đối tượng đã mất"
-#: sha1-file.c:1725
+#: sha1-file.c:1734
#, c-format
msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
msgstr "không thể xả nén đối tượng mới %s (%d)"
-#: sha1-file.c:1729
+#: sha1-file.c:1738
#, c-format
msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
msgstr "deflateEnd trên đối tượng %s gặp lỗi (%d)"
-#: sha1-file.c:1733
+#: sha1-file.c:1742
#, c-format
msgid "confused by unstable object source data for %s"
msgstr "chưa rõ ràng baowir dữ liệu nguồn đối tượng không ổn định cho %s"
-#: sha1-file.c:1743 builtin/pack-objects.c:919
+#: sha1-file.c:1752 builtin/pack-objects.c:920
#, c-format
msgid "failed utime() on %s"
msgstr "gặp lỗi utime() trên “%s”"
-#: sha1-file.c:1818
+#: sha1-file.c:1827
#, c-format
msgid "cannot read object for %s"
msgstr "không thể đọc đối tượng cho %s"
-#: sha1-file.c:1858
+#: sha1-file.c:1867
msgid "corrupt commit"
msgstr "lần chuyển giao sai hỏng"
-#: sha1-file.c:1866
+#: sha1-file.c:1875
msgid "corrupt tag"
msgstr "thẻ sai hỏng"
-#: sha1-file.c:1965
+#: sha1-file.c:1974
#, c-format
msgid "read error while indexing %s"
msgstr "gặp lỗi đọc khi đánh mục lục %s"
-#: sha1-file.c:1968
+#: sha1-file.c:1977
#, c-format
msgid "short read while indexing %s"
msgstr "không đọc ngắn khi đánh mục lục %s"
-#: sha1-file.c:2041 sha1-file.c:2050
+#: sha1-file.c:2050 sha1-file.c:2059
#, c-format
msgid "%s: failed to insert into database"
msgstr "%s: gặp lỗi khi thêm vào cơ sở dữ liệu"
-#: sha1-file.c:2056
+#: sha1-file.c:2065
#, c-format
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "%s: kiểu tập tin không được hỗ trợ"
-#: sha1-file.c:2080
+#: sha1-file.c:2089
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "%s không phải là một đối tượng hợp lệ"
-#: sha1-file.c:2082
+#: sha1-file.c:2091
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "%s không phải là một đối tượng “%s” hợp lệ"
-#: sha1-file.c:2109 builtin/index-pack.c:154
+#: sha1-file.c:2118 builtin/index-pack.c:154
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "không thể mở %s"
-#: sha1-file.c:2299 sha1-file.c:2351
+#: sha1-file.c:2308 sha1-file.c:2360
#, c-format
msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
msgstr "mã băm không khớp cho %s (cần %s)"
-#: sha1-file.c:2323
+#: sha1-file.c:2332
#, c-format
msgid "unable to mmap %s"
msgstr "không thể mmap %s"
-#: sha1-file.c:2328
+#: sha1-file.c:2337
#, c-format
msgid "unable to unpack header of %s"
msgstr "không thể giải gói phần đầu của “%s”"
-#: sha1-file.c:2334
+#: sha1-file.c:2343
#, c-format
msgid "unable to parse header of %s"
msgstr "không thể phân tích phần đầu của “%s”"
-#: sha1-file.c:2345
+#: sha1-file.c:2354
#, c-format
msgid "unable to unpack contents of %s"
msgstr "không thể giải gói nội dung của “%s”"
-#: sha1-name.c:448
+#: sha1-name.c:487
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "tóm lược SHA1 %s chưa rõ ràng"
-#: sha1-name.c:459
+#: sha1-name.c:498
msgid "The candidates are:"
msgstr "Các ứng cử là:"
-#: sha1-name.c:742
+#: sha1-name.c:794
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -6321,52 +6984,52 @@ msgstr "trong mô-đun-con không có gì “%s”"
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Đặc tả đường dẫn “%s” thì ở trong mô-đun-con “%.*s”"
-#: submodule.c:906
+#: submodule.c:910
#, c-format
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr ""
"mục tin mô-đun-con “%s” (%s) là một %s, không phải là một lần chuyển giao"
-#: submodule.c:1143 builtin/branch.c:656 builtin/submodule--helper.c:1989
+#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:672 builtin/submodule--helper.c:1988
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Gặp lỗi khi phân giải HEAD như là một tham chiếu hợp lệ."
-#: submodule.c:1477
+#: submodule.c:1481
#, c-format
msgid "Could not access submodule '%s'"
msgstr "Không thể truy cập mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:1639
+#: submodule.c:1651
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "không nhận ra “%s” là một kho git"
-#: submodule.c:1777
+#: submodule.c:1789
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "không thể lấy thống kê “git status” trong mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:1790
+#: submodule.c:1802
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "không thể chạy “git status” trong mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:1805
+#: submodule.c:1817
#, c-format
msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
msgstr "Không thể đặt core.worktree trong mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:1895
+#: submodule.c:1907
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "mô-đun-con “%s” có mục lục còn bẩn"
-#: submodule.c:1947
+#: submodule.c:1959
#, c-format
msgid "Submodule '%s' could not be updated."
msgstr "Mô-đun-con “%s” không thể được cập nhật."
-#: submodule.c:1996
+#: submodule.c:2008
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -6374,12 +7037,12 @@ msgstr ""
"relocate_gitdir cho mô-đun-con “%s” với nhiều hơn một cây làm việc là chưa "
"được hỗ trợ"
-#: submodule.c:2008 submodule.c:2064
+#: submodule.c:2020 submodule.c:2076
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "không thể tìm kiếm tên cho mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:2015
+#: submodule.c:2027
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -6390,16 +7053,16 @@ msgstr ""
"“%s” sang\n"
"“%s”\n"
-#: submodule.c:2099
+#: submodule.c:2111
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "không thể đệ quy vào trong mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:2143
+#: submodule.c:2155
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về ls-files trong .."
-#: submodule.c:2182
+#: submodule.c:2194
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "ls-tree trả về mã không như mong đợi %d"
@@ -6409,23 +7072,23 @@ msgstr "ls-tree trả về mã không như mong đợi %d"
msgid "ignoring suspicious submodule name: %s"
msgstr "đang lờ đi tên mô-đun-con mập mờ: %s"
-#: submodule-config.c:296
+#: submodule-config.c:299
msgid "negative values not allowed for submodule.fetchjobs"
msgstr "không cho phép giá trị âm ở submodule.fetchJobs"
-#: submodule-config.c:390
+#: submodule-config.c:397
#, c-format
msgid "ignoring '%s' which may be interpreted as a command-line option: %s"
msgstr ""
"đang bỏ qua “%s” cái mà có thể được phiên dịch như là một tùy chọn dòng "
"lệnh: %s"
-#: submodule-config.c:479
+#: submodule-config.c:486
#, c-format
msgid "invalid value for %s"
msgstr "giá trị cho %s không hợp lệ"
-#: submodule-config.c:754
+#: submodule-config.c:755
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "Không thể cập nhật mục .gitmodules %s"
@@ -6499,29 +7162,37 @@ msgstr "không thể đọc bó “%s”"
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "vận chuyển: tùy chọn độ sâu “%s” không hợp lệ"
-#: transport.c:617
+#: transport.c:259
+msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
+msgstr "xem protocol.version trong “git help config” để có thêm thông tin"
+
+#: transport.c:260
+msgid "server options require protocol version 2 or later"
+msgstr "các tùy chọn máy chủ yêu cầu giao thức phiên bản 2 hoặc mới hơn"
+
+#: transport.c:625
msgid "could not parse transport.color.* config"
msgstr "không thể phân tích cú pháp cấu hình transport.color.*"
-#: transport.c:690
+#: transport.c:698
msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
msgstr "việc hỗ trợ giao thức v2 chưa được thực hiện"
-#: transport.c:817
+#: transport.c:825
#, c-format
msgid "unknown value for config '%s': %s"
msgstr "không hiểu giá trị cho cho cấu hình “%s”: %s"
-#: transport.c:883
+#: transport.c:891
#, c-format
msgid "transport '%s' not allowed"
msgstr "không cho phép phương thức vận chuyển “%s”"
-#: transport.c:937
+#: transport.c:945
msgid "git-over-rsync is no longer supported"
msgstr "git-over-rsync không còn được hỗ trợ nữa"
-#: transport.c:1032
+#: transport.c:1040
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -6530,7 +7201,7 @@ msgstr ""
"Các đường dẫn mô-đun-con sau đây có chứa các thay đổi cái mà\n"
"có thể được tìm thấy trên mọi máy phục vụ:\n"
-#: transport.c:1036
+#: transport.c:1044
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -6557,19 +7228,19 @@ msgstr ""
"để đẩy chúng lên máy phục vụ.\n"
"\n"
-#: transport.c:1044
+#: transport.c:1052
msgid "Aborting."
msgstr "Bãi bỏ."
-#: transport.c:1184
+#: transport.c:1193
msgid "failed to push all needed submodules"
msgstr "gặp lỗi khi đẩy dữ liệu của tất cả các mô-đun-con cần thiết"
-#: transport.c:1317 transport-helper.c:643
+#: transport.c:1326 transport-helper.c:645
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "thao tác không được gia thức hỗ trợ"
-#: transport.c:1421
+#: transport.c:1430
#, c-format
msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
msgstr "dòng không hợp lệ trong khi phân tích các tham chiếu thay thế: %s"
@@ -6578,16 +7249,16 @@ msgstr "dòng không hợp lệ trong khi phân tích các tham chiếu thay th
msgid "full write to remote helper failed"
msgstr "ghi đầy đủ lên bộ hỗ trợ máy chủ gặp lỗi"
-#: transport-helper.c:132
+#: transport-helper.c:134
#, c-format
msgid "unable to find remote helper for '%s'"
msgstr "không thể tìm thấy bộ hỗ trợ máy chủ cho “%s”"
-#: transport-helper.c:148 transport-helper.c:557
+#: transport-helper.c:150 transport-helper.c:559
msgid "can't dup helper output fd"
msgstr "không thể nhân đôi fd dầu ra bộ hỗ trợ"
-#: transport-helper.c:199
+#: transport-helper.c:201
#, c-format
msgid ""
"unknown mandatory capability %s; this remote helper probably needs newer "
@@ -6596,99 +7267,99 @@ msgstr ""
"không hiểu capability bắt buộc %s; bộ hỗ trợ máy chủ này gần như chắc chắn "
"là cần phiên bản Git mới hơn"
-#: transport-helper.c:205
+#: transport-helper.c:207
msgid "this remote helper should implement refspec capability"
msgstr "bộ hỗ trợ máy chủ này cần phải thực thi capability đặc tả tham chiếu"
-#: transport-helper.c:272 transport-helper.c:412
+#: transport-helper.c:274 transport-helper.c:414
#, c-format
msgid "%s unexpectedly said: '%s'"
msgstr "%s said bất ngờ: “%s”"
-#: transport-helper.c:401
+#: transport-helper.c:403
#, c-format
msgid "%s also locked %s"
msgstr "%s cũng khóa %s"
-#: transport-helper.c:479
+#: transport-helper.c:481
msgid "couldn't run fast-import"
msgstr "không thể chạy fast-import"
-#: transport-helper.c:502
+#: transport-helper.c:504
msgid "error while running fast-import"
msgstr "gặp lỗi trong khi chạy fast-import"
-#: transport-helper.c:531 transport-helper.c:1097
+#: transport-helper.c:533 transport-helper.c:1099
#, c-format
msgid "could not read ref %s"
msgstr "không thể đọc tham chiếu %s"
-#: transport-helper.c:576
+#: transport-helper.c:578
#, c-format
msgid "unknown response to connect: %s"
msgstr "không hiểu đáp ứng để kết nối: %s"
-#: transport-helper.c:598
+#: transport-helper.c:600
msgid "setting remote service path not supported by protocol"
msgstr "giao thức này không hỗ trợ cài đặt đường dẫn dịch vụ máy chủ"
-#: transport-helper.c:600
+#: transport-helper.c:602
msgid "invalid remote service path"
msgstr "đường dẫn dịch vụ máy chủ không hợp lệ"
-#: transport-helper.c:646
+#: transport-helper.c:648
#, c-format
msgid "can't connect to subservice %s"
msgstr "không thể kết nối đến dịch vụ phụ %s"
-#: transport-helper.c:718
+#: transport-helper.c:720
#, c-format
msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
msgstr "cần ok/error, nhưng bộ hỗ trợ lại nói “%s”"
-#: transport-helper.c:771
+#: transport-helper.c:773
#, c-format
msgid "helper reported unexpected status of %s"
msgstr "bộ hỗ trợ báo cáo rằng không cần tình trạng của %s"
-#: transport-helper.c:832
+#: transport-helper.c:834
#, c-format
msgid "helper %s does not support dry-run"
msgstr "helper %s không hỗ trợ dry-run"
-#: transport-helper.c:835
+#: transport-helper.c:837
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed"
msgstr "helper %s không hỗ trợ --signed"
-#: transport-helper.c:838
+#: transport-helper.c:840
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
msgstr "helper %s không hỗ trợ --signed=if-asked"
-#: transport-helper.c:845
+#: transport-helper.c:847
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'push-option'"
msgstr "helper %s không hỗ trợ “push-option”"
-#: transport-helper.c:937
+#: transport-helper.c:939
msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
msgstr "remote-helper không hỗ trợ push; cần đặc tả tham chiếu"
-#: transport-helper.c:942
+#: transport-helper.c:944
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'force'"
msgstr "helper %s không hỗ trợ “force”"
-#: transport-helper.c:989
+#: transport-helper.c:991
msgid "couldn't run fast-export"
msgstr "không thể chạy fast-export"
-#: transport-helper.c:994
+#: transport-helper.c:996
msgid "error while running fast-export"
msgstr "gặp lỗi trong khi chạy fast-export"
-#: transport-helper.c:1019
+#: transport-helper.c:1021
#, c-format
msgid ""
"No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -6698,47 +7369,47 @@ msgstr ""
"cả.\n"
"Tuy nhiên bạn nên chỉ định một nhánh như “master” chẳng hạn.\n"
-#: transport-helper.c:1083
+#: transport-helper.c:1085
#, c-format
msgid "malformed response in ref list: %s"
msgstr "đáp ứng sai dạng trong danh sách tham chiếu: %s"
-#: transport-helper.c:1236
+#: transport-helper.c:1238
#, c-format
msgid "read(%s) failed"
msgstr "read(%s) gặp lỗi"
-#: transport-helper.c:1263
+#: transport-helper.c:1265
#, c-format
msgid "write(%s) failed"
msgstr "write(%s) gặp lỗi"
-#: transport-helper.c:1312
+#: transport-helper.c:1314
#, c-format
msgid "%s thread failed"
msgstr "tuyến trình %s gặp lỗi"
-#: transport-helper.c:1316
+#: transport-helper.c:1318
#, c-format
msgid "%s thread failed to join: %s"
msgstr "tuyến trình %s gặp lỗi khi gia nhập: %s"
-#: transport-helper.c:1335 transport-helper.c:1339
+#: transport-helper.c:1337 transport-helper.c:1341
#, c-format
msgid "can't start thread for copying data: %s"
msgstr "không thể khởi chạy tuyến trình để sao chép dữ liệu: %s"
-#: transport-helper.c:1376
+#: transport-helper.c:1378
#, c-format
msgid "%s process failed to wait"
msgstr "xử lý %s gặp lỗi khi đợi"
-#: transport-helper.c:1380
+#: transport-helper.c:1382
#, c-format
msgid "%s process failed"
msgstr "xử lý %s gặp lỗi"
-#: transport-helper.c:1398 transport-helper.c:1407
+#: transport-helper.c:1400 transport-helper.c:1409
msgid "can't start thread for copying data"
msgstr "không thể khởi chạy tuyến trình cho việc chép dữ liệu"
@@ -6995,16 +7666,16 @@ msgstr ""
"Không thể cập nhật mô-đun-con:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:253
+#: unpack-trees.c:256
#, c-format
msgid "Aborting\n"
msgstr "Bãi bỏ\n"
-#: unpack-trees.c:335
+#: unpack-trees.c:318
msgid "Checking out files"
msgstr "Đang lấy ra các tập tin"
-#: unpack-trees.c:367
+#: unpack-trees.c:350
msgid ""
"the following paths have collided (e.g. case-sensitive paths\n"
"on a case-insensitive filesystem) and only one from the same\n"
@@ -7043,33 +7714,33 @@ msgstr "tên cổng không hợp lệ"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "đoạn đường dẫn “..” không hợp lệ"
-#: worktree.c:249 builtin/am.c:2094
+#: worktree.c:255 builtin/am.c:2097
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đọc “%s”"
-#: worktree.c:295
+#: worktree.c:301
#, c-format
msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
msgstr "“%s” tại cây làm việc chình không phải là thư mục kho"
-#: worktree.c:306
+#: worktree.c:312
#, c-format
msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
msgstr ""
"tập tin “%s” không chứa đường dẫn tuyệt đối đến vị trí cây làm việc hiện"
-#: worktree.c:318
+#: worktree.c:324
#, c-format
msgid "'%s' does not exist"
msgstr "\"%s\" không tồn tại"
-#: worktree.c:324
+#: worktree.c:330
#, c-format
msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
msgstr "“%s” không phải là tập tin .git, mã lỗi %d"
-#: worktree.c:332
+#: worktree.c:338
#, c-format
msgid "'%s' does not point back to '%s'"
msgstr "“%s” không chỉ ngược đến “%s”"
@@ -7088,156 +7759,156 @@ msgstr "không thể truy cập “%s”"
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "không thể lấy thư mục làm việc hiện hành"
-#: wt-status.c:155
+#: wt-status.c:156
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Những đường dẫn chưa được hòa trộn:"
-#: wt-status.c:182 wt-status.c:209
+#: wt-status.c:183 wt-status.c:210
#, c-format
msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
msgstr " (dùng \"git reset %s <tập-tin>…\" để bỏ ra khỏi bệ phóng)"
-#: wt-status.c:184 wt-status.c:211
+#: wt-status.c:185 wt-status.c:212
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr " (dùng \"git rm --cached <tập-tin>…\" để bỏ ra khỏi bệ phóng)"
-#: wt-status.c:188
+#: wt-status.c:189
msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
msgstr " (dùng \"git add <tập-tin>…\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
-#: wt-status.c:190 wt-status.c:194
+#: wt-status.c:191 wt-status.c:195
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr ""
" (dùng \"git add/rm <tập-tin>…\" như là một cách thích hợp để đánh dấu là "
"cần được giải quyết)"
-#: wt-status.c:192
+#: wt-status.c:193
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr " (dùng \"git rm <tập-tin>…\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
-#: wt-status.c:203 wt-status.c:1046
+#: wt-status.c:204 wt-status.c:1064
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Những thay đổi sẽ được chuyển giao:"
-#: wt-status.c:221 wt-status.c:1055
+#: wt-status.c:222 wt-status.c:1073
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Các thay đổi chưa được đặt lên bệ phóng để chuyển giao:"
-#: wt-status.c:225
+#: wt-status.c:226
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr " (dùng \"git add <tập-tin>…\" để cập nhật những gì sẽ chuyển giao)"
-#: wt-status.c:227
+#: wt-status.c:228
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (dùng \"git add/rm <tập-tin>…\" để cập nhật những gì sẽ được chuyển giao)"
-#: wt-status.c:228
+#: wt-status.c:229
msgid ""
" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr ""
" (dùng \"git checkout -- <tập-tin>…\" để loại bỏ các thay đổi trong thư mục "
"làm việc)"
-#: wt-status.c:230
+#: wt-status.c:231
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
msgstr ""
" (chuyển giao hoặc là loại bỏ các nội dung chưa được theo dõi hay đã sửa "
"chữa trong mô-đun-con)"
-#: wt-status.c:242
+#: wt-status.c:243
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr ""
" (dùng \"git %s <tập-tin>…\" để thêm vào những gì cần được chuyển giao)"
-#: wt-status.c:257
+#: wt-status.c:258
msgid "both deleted:"
msgstr "bị xóa bởi cả hai:"
-#: wt-status.c:259
+#: wt-status.c:260
msgid "added by us:"
msgstr "được thêm vào bởi chúng ta:"
-#: wt-status.c:261
+#: wt-status.c:262
msgid "deleted by them:"
msgstr "bị xóa đi bởi họ:"
-#: wt-status.c:263
+#: wt-status.c:264
msgid "added by them:"
msgstr "được thêm vào bởi họ:"
-#: wt-status.c:265
+#: wt-status.c:266
msgid "deleted by us:"
msgstr "bị xóa bởi chúng ta:"
-#: wt-status.c:267
+#: wt-status.c:268
msgid "both added:"
msgstr "được thêm vào bởi cả hai:"
-#: wt-status.c:269
+#: wt-status.c:270
msgid "both modified:"
msgstr "bị sửa bởi cả hai:"
-#: wt-status.c:279
+#: wt-status.c:280
msgid "new file:"
msgstr "tập tin mới:"
-#: wt-status.c:281
+#: wt-status.c:282
msgid "copied:"
msgstr "đã chép:"
-#: wt-status.c:283
+#: wt-status.c:284
msgid "deleted:"
msgstr "đã xóa:"
-#: wt-status.c:285
+#: wt-status.c:286
msgid "modified:"
msgstr "đã sửa:"
-#: wt-status.c:287
+#: wt-status.c:288
msgid "renamed:"
msgstr "đã đổi tên:"
-#: wt-status.c:289
+#: wt-status.c:290
msgid "typechange:"
msgstr "đổi-kiểu:"
-#: wt-status.c:291
+#: wt-status.c:292
msgid "unknown:"
msgstr "không hiểu:"
-#: wt-status.c:293
+#: wt-status.c:294
msgid "unmerged:"
msgstr "chưa hòa trộn:"
-#: wt-status.c:373
+#: wt-status.c:374
msgid "new commits, "
msgstr "lần chuyển giao mới, "
-#: wt-status.c:375
+#: wt-status.c:376
msgid "modified content, "
msgstr "nội dung bị sửa đổi, "
-#: wt-status.c:377
+#: wt-status.c:378
msgid "untracked content, "
msgstr "nội dung chưa được theo dõi, "
-#: wt-status.c:884
+#: wt-status.c:896
#, c-format
msgid "Your stash currently has %d entry"
msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
msgstr[0] "Bạn hiện nay ở trong phần cất đi đang có %d mục"
-#: wt-status.c:916
+#: wt-status.c:928
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Những mô-đun-con đã bị thay đổi nhưng chưa được cập nhật:"
-#: wt-status.c:918
+#: wt-status.c:930
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Những mô-đun-con thay đổi đã được chuyển giao:"
-#: wt-status.c:1000
+#: wt-status.c:1012
msgid ""
"Do not modify or remove the line above.\n"
"Everything below it will be ignored."
@@ -7245,109 +7916,109 @@ msgstr ""
"Không sửa hay xóa bỏ đường ở trên.\n"
"Mọi thứ phía dưới sẽ được xóa bỏ."
-#: wt-status.c:1101
+#: wt-status.c:1119
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Bạn có những đường dẫn chưa được hòa trộn."
-#: wt-status.c:1104
+#: wt-status.c:1122
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (sửa các xung đột rồi chạy \"git commit\")"
-#: wt-status.c:1106
+#: wt-status.c:1124
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (dùng \"git merge --abort\" để bãi bỏ việc hòa trộn)"
-#: wt-status.c:1110
+#: wt-status.c:1128
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Tất cả các xung đột đã được giải quyết nhưng bạn vẫn đang hòa trộn."
-#: wt-status.c:1113
+#: wt-status.c:1131
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (dùng \"git commit\" để hoàn tất việc hòa trộn)"
-#: wt-status.c:1122
+#: wt-status.c:1140
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "Bạn đang ở giữa của một phiên “am”."
-#: wt-status.c:1125
+#: wt-status.c:1143
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Miếng vá hiện tại bị trống rỗng."
-#: wt-status.c:1129
+#: wt-status.c:1147
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git am --continue\")"
-#: wt-status.c:1131
+#: wt-status.c:1149
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (dùng \"git am --skip\" để bỏ qua miếng vá này)"
-#: wt-status.c:1133
+#: wt-status.c:1151
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr " (dùng \"git am --abort\" để phục hồi lại nhánh nguyên thủy)"
-#: wt-status.c:1264
+#: wt-status.c:1282
msgid "git-rebase-todo is missing."
msgstr "thiếu git-rebase-todo."
-#: wt-status.c:1266
+#: wt-status.c:1284
msgid "No commands done."
msgstr "Không thực hiện lệnh nào."
-#: wt-status.c:1269
+#: wt-status.c:1287
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Lệnh thực hiện cuối (%d lệnh được thực thi):"
-#: wt-status.c:1280
+#: wt-status.c:1298
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " (xem thêm trong %s)"
-#: wt-status.c:1285
+#: wt-status.c:1303
msgid "No commands remaining."
msgstr "Không có lệnh nào còn lại."
-#: wt-status.c:1288
+#: wt-status.c:1306
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Lệnh cần làm kế tiếp (%d lệnh còn lại):"
-#: wt-status.c:1296
+#: wt-status.c:1314
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr " (dùng lệnh \"git rebase --edit-todo\" để xem và sửa)"
-#: wt-status.c:1308
+#: wt-status.c:1326
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc “rebase” nhánh “%s” trên “%s”."
-#: wt-status.c:1313
+#: wt-status.c:1331
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc “rebase” (“cải tổ”)."
-#: wt-status.c:1326
+#: wt-status.c:1344
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --continue\")"
-#: wt-status.c:1328
+#: wt-status.c:1346
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (dùng lệnh “cải tổ” \"git rebase --skip\" để bỏ qua lần vá này)"
-#: wt-status.c:1330
+#: wt-status.c:1348
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (dùng lệnh “cải tổ” \"git rebase --abort\" để check-out nhánh nguyên thủy)"
-#: wt-status.c:1337
+#: wt-status.c:1355
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --"
"continue\")"
-#: wt-status.c:1341
+#: wt-status.c:1359
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
@@ -7355,134 +8026,150 @@ msgstr ""
"Bạn hiện nay đang thực hiện việc chia tách một lần chuyển giao trong khi "
"đang “rebase” nhánh “%s” trên “%s”."
-#: wt-status.c:1346
+#: wt-status.c:1364
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr ""
"Bạn hiện tại đang cắt đôi một lần chuyển giao trong khi đang thực hiện việc "
"rebase."
-#: wt-status.c:1349
+#: wt-status.c:1367
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (Một khi thư mục làm việc của bạn đã gọn gàng, chạy lệnh “cải tổ” \"git "
"rebase --continue\")"
-#: wt-status.c:1353
+#: wt-status.c:1371
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"Bạn hiện nay đang thực hiện việc sửa chữa một lần chuyển giao trong khi đang "
"rebase nhánh “%s” trên “%s”."
-#: wt-status.c:1358
+#: wt-status.c:1376
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "Bạn hiện đang sửa một lần chuyển giao trong khi bạn thực hiện rebase."
-#: wt-status.c:1361
+#: wt-status.c:1379
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr " (dùng \"git commit --amend\" để “tu bổ” lần chuyển giao hiện tại)"
-#: wt-status.c:1363
+#: wt-status.c:1381
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --continue\" một khi bạn cảm thấy hài "
"lòng về những thay đổi của mình)"
-#: wt-status.c:1372
+#: wt-status.c:1392
+msgid "Cherry-pick currently in progress."
+msgstr "Cherry-pick hiện tại đang được thực hiện."
+
+#: wt-status.c:1395
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc cherry-pick lần chuyển giao %s."
-#: wt-status.c:1377
+#: wt-status.c:1402
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git cherry-pick --continue\")"
-#: wt-status.c:1380
+#: wt-status.c:1405
+msgid " (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
+msgstr " (chạy lệnh \"git cherry-pick --continue\" để tiếp tục)"
+
+#: wt-status.c:1408
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git cherry-pick --"
"continue\")"
-#: wt-status.c:1382
+#: wt-status.c:1410
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr " (dùng \"git cherry-pick --abort\" để hủy bỏ thao tác cherry-pick)"
-#: wt-status.c:1390
+#: wt-status.c:1420
+msgid "Revert currently in progress."
+msgstr "Hoàn nguyên hiện tại đang thực hiện."
+
+#: wt-status.c:1423
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác hoàn nguyên lần chuyển giao “%s”."
-#: wt-status.c:1395
+#: wt-status.c:1429
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git revert --continue\")"
-#: wt-status.c:1398
+#: wt-status.c:1432
+msgid " (run \"git revert --continue\" to continue)"
+msgstr " (chạy lệnh \"git revert --continue\" để tiếp tục)"
+
+#: wt-status.c:1435
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr ""
" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git revert --continue\")"
-#: wt-status.c:1400
+#: wt-status.c:1437
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr " (dùng \"git revert --abort\" để hủy bỏ thao tác hoàn nguyên)"
-#: wt-status.c:1410
+#: wt-status.c:1447
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr ""
"Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác di chuyển nửa bước (bisect), bắt đầu từ "
"nhánh “%s”."
-#: wt-status.c:1414
+#: wt-status.c:1451
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "Bạn hiện tại đang thực hiện việc bisect (di chuyển nửa bước)."
-#: wt-status.c:1417
+#: wt-status.c:1454
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr " (dùng \"git bisect reset\" để quay trở lại nhánh nguyên thủy)"
-#: wt-status.c:1617
+#: wt-status.c:1663
msgid "On branch "
msgstr "Trên nhánh "
-#: wt-status.c:1624
+#: wt-status.c:1670
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "rebase ở chế độ tương tác đang được thực hiện; lên trên "
-#: wt-status.c:1626
+#: wt-status.c:1672
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "rebase đang được thực hiện: lên trên "
-#: wt-status.c:1631
+#: wt-status.c:1677
msgid "HEAD detached at "
msgstr "HEAD được tách rời tại "
-#: wt-status.c:1633
+#: wt-status.c:1679
msgid "HEAD detached from "
msgstr "HEAD được tách rời từ "
-#: wt-status.c:1636
+#: wt-status.c:1682
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Hiện tại chẳng ở nhánh nào cả."
-#: wt-status.c:1653
+#: wt-status.c:1699
msgid "Initial commit"
msgstr "Lần chuyển giao khởi tạo"
-#: wt-status.c:1654
+#: wt-status.c:1700
msgid "No commits yet"
msgstr "Vẫn chưa chuyển giao"
-#: wt-status.c:1668
+#: wt-status.c:1714
msgid "Untracked files"
msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi"
-#: wt-status.c:1670
+#: wt-status.c:1716
msgid "Ignored files"
msgstr "Những tập tin bị lờ đi"
-#: wt-status.c:1674
+#: wt-status.c:1720
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -7494,32 +8181,32 @@ msgstr ""
"có lẽ làm nó nhanh hơn, nhưng bạn phải cẩn thận đừng quên mình phải\n"
"tự thêm các tập tin mới (xem “git help status”.."
-#: wt-status.c:1680
+#: wt-status.c:1726
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi không được liệt kê ra %s"
-#: wt-status.c:1682
+#: wt-status.c:1728
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (dùng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
-#: wt-status.c:1688
+#: wt-status.c:1734
msgid "No changes"
msgstr "Không có thay đổi nào"
-#: wt-status.c:1693
+#: wt-status.c:1739
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"không có thay đổi nào được thêm vào để chuyển giao (dùng \"git add\" và/hoặc "
"\"git commit -a\")\n"
-#: wt-status.c:1696
+#: wt-status.c:1742
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "không có thay đổi nào được thêm vào để chuyển giao\n"
-#: wt-status.c:1699
+#: wt-status.c:1745
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -7528,68 +8215,68 @@ msgstr ""
"không có gì được thêm vào lần chuyển giao nhưng có những tập tin chưa được "
"theo dõi hiện diện (dùng \"git add\" để đưa vào theo dõi)\n"
-#: wt-status.c:1702
+#: wt-status.c:1748
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr ""
"không có gì được thêm vào lần chuyển giao nhưng có những tập tin chưa được "
"theo dõi hiện diện\n"
-#: wt-status.c:1705
+#: wt-status.c:1751
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"không có gì để chuyển giao (tạo/sao-chép các tập tin và dùng \"git add\" để "
"đưa vào theo dõi)\n"
-#: wt-status.c:1708 wt-status.c:1713
+#: wt-status.c:1754 wt-status.c:1759
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "không có gì để chuyển giao\n"
-#: wt-status.c:1711
+#: wt-status.c:1757
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"không có gì để chuyển giao (dùng -u xem các tập tin chưa được theo dõi)\n"
-#: wt-status.c:1715
+#: wt-status.c:1761
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "không có gì để chuyển giao, thư mục làm việc sạch sẽ\n"
-#: wt-status.c:1828
+#: wt-status.c:1874
msgid "No commits yet on "
msgstr "Vẫn không thực hiện lệnh chuyển giao nào "
-#: wt-status.c:1832
+#: wt-status.c:1878
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (không nhánh)"
-#: wt-status.c:1863
+#: wt-status.c:1909
msgid "different"
msgstr "khác"
-#: wt-status.c:1865 wt-status.c:1873
+#: wt-status.c:1911 wt-status.c:1919
msgid "behind "
msgstr "đằng sau "
-#: wt-status.c:1868 wt-status.c:1871
+#: wt-status.c:1914 wt-status.c:1917
msgid "ahead "
msgstr "phía trước "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2386
+#: wt-status.c:2441
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "không thể %s: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
-#: wt-status.c:2392
+#: wt-status.c:2447
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr ""
"thêm vào đó, bảng mục lục của bạn có chứa các thay đổi chưa được chuyển giao."
-#: wt-status.c:2394
+#: wt-status.c:2449
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr ""
@@ -7656,7 +8343,7 @@ msgstr ""
"của bạn:\n"
#: builtin/add.c:290 builtin/clean.c:908 builtin/fetch.c:137 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:214 builtin/push.c:560
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:221 builtin/push.c:560
#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "chạy thử"
@@ -7665,7 +8352,7 @@ msgstr "chạy thử"
msgid "interactive picking"
msgstr "sửa bằng cách tương tác"
-#: builtin/add.c:294 builtin/checkout.c:1304 builtin/reset.c:306
+#: builtin/add.c:294 builtin/checkout.c:1379 builtin/reset.c:306
msgid "select hunks interactively"
msgstr "chọn “hunks” theo kiểu tương tác"
@@ -7713,7 +8400,7 @@ msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"kiểm tra xem - thậm chí thiếu - tập tin bị bỏ qua trong quá trình chạy thử"
-#: builtin/add.c:309 builtin/update-index.c:991
+#: builtin/add.c:309 builtin/update-index.c:1001
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "ghi đè lên bít thi hành của các tập tin được liệt kê"
@@ -7762,29 +8449,29 @@ msgstr "thêm cần một kho git nhúng: %s"
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Sử dụng tùy chọn -f nếu bạn thực sự muốn thêm chúng vào.\n"
-#: builtin/add.c:380
+#: builtin/add.c:379
msgid "adding files failed"
msgstr "thêm tập tin gặp lỗi"
-#: builtin/add.c:418
+#: builtin/add.c:419
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "-A và -u xung khắc nhau"
-#: builtin/add.c:425
+#: builtin/add.c:426
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Tùy chọn --ignore-missing chỉ có thể được dùng cùng với --dry-run"
-#: builtin/add.c:429
+#: builtin/add.c:430
#, c-format
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "--chmod tham số “%s” phải hoặc là -x hay +x"
-#: builtin/add.c:444
+#: builtin/add.c:445
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Không có gì được chỉ ra, không có gì được thêm vào.\n"
-#: builtin/add.c:445
+#: builtin/add.c:446
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Có lẽ ý bạn là “git add .” phải không?\n"
@@ -7798,104 +8485,104 @@ msgstr "không thể phân tích cú pháp văn lệnh tác giả"
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "“%s” bị xóa bởi móc applypatch-msg"
-#: builtin/am.c:473
+#: builtin/am.c:474
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Dòng đầu vào dị hình: “%s”."
-#: builtin/am.c:510
+#: builtin/am.c:512
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Gặp lỗi khi sao chép ghi chú (note) từ “%s” tới “%s”"
-#: builtin/am.c:536
+#: builtin/am.c:538
msgid "fseek failed"
msgstr "fseek gặp lỗi"
-#: builtin/am.c:724
+#: builtin/am.c:726
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "không thể phân tích cú pháp “%s”"
-#: builtin/am.c:789
+#: builtin/am.c:791
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr "Chỉ có một sê-ri miếng vá StGIT được áp dụng một lúc"
-#: builtin/am.c:837
+#: builtin/am.c:839
msgid "invalid timestamp"
msgstr "dấu thời gian không hợp lệ"
-#: builtin/am.c:842 builtin/am.c:854
+#: builtin/am.c:844 builtin/am.c:856
msgid "invalid Date line"
msgstr "dòng Ngày tháng không hợp lệ"
-#: builtin/am.c:849
+#: builtin/am.c:851
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "độ lệch múi giờ không hợp lệ"
-#: builtin/am.c:942
+#: builtin/am.c:944
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Dò tìm định dạng miếng vá gặp lỗi."
-#: builtin/am.c:947 builtin/clone.c:409
+#: builtin/am.c:949 builtin/clone.c:412
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
-#: builtin/am.c:952
+#: builtin/am.c:954
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Gặp lỗi khi chia nhỏ các miếng vá."
-#: builtin/am.c:1082 builtin/commit.c:371
+#: builtin/am.c:1084 builtin/commit.c:371
msgid "unable to write index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu mục lục"
-#: builtin/am.c:1096
+#: builtin/am.c:1098
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "Khi bạn đã phân giải xong trục trặc này, hãy chạy \"%s --continue\"."
-#: builtin/am.c:1097
+#: builtin/am.c:1099
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr ""
"Nếu bạn muốn bỏ qua miếng vá này, hãy chạy lệnh \"%s --skip\" để thay thế."
-#: builtin/am.c:1098
+#: builtin/am.c:1100
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "Để phục hồi lại nhánh gốc và dừng vá, hãy chạy \"%s --abort\"."
-#: builtin/am.c:1181
+#: builtin/am.c:1183
msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
msgstr ""
"Miếng vá được gửi với format=flowed; khoảng trống ở cuối của các dòng có thể "
"bị mất."
-#: builtin/am.c:1209
+#: builtin/am.c:1211
msgid "Patch is empty."
msgstr "Miếng vá trống rỗng."
-#: builtin/am.c:1275
+#: builtin/am.c:1277
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "dòng thụt lề không hợp lệ: %.*s"
-#: builtin/am.c:1297
+#: builtin/am.c:1299
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao “%s”"
-#: builtin/am.c:1493
+#: builtin/am.c:1495
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
-#: builtin/am.c:1495
+#: builtin/am.c:1497
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr ""
"Sử dụng thông tin trong bảng mục lục để cấu trúc lại một cây (tree) cơ sở…"
-#: builtin/am.c:1514
+#: builtin/am.c:1516
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -7903,29 +8590,29 @@ msgstr ""
"Bạn đã sửa miếng vá của mình bằng cách thủ công à?\n"
"Nó không thể áp dụng các blob đã được ghi lại trong bảng mục lục của nó."
-#: builtin/am.c:1520
+#: builtin/am.c:1522
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Đang trở lại để vá cơ sở và “hòa trộn 3-đường”…"
-#: builtin/am.c:1546
+#: builtin/am.c:1548
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Gặp lỗi khi trộn vào các thay đổi."
-#: builtin/am.c:1578
+#: builtin/am.c:1580
msgid "applying to an empty history"
msgstr "áp dụng vào một lịch sử trống rỗng"
-#: builtin/am.c:1624 builtin/am.c:1628
+#: builtin/am.c:1627 builtin/am.c:1631
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "không thể phục hồi: %s không tồn tại."
-#: builtin/am.c:1644
+#: builtin/am.c:1647
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
"không thể được tương tác mà không có stdin kết nối với một thiết bị cuối."
-#: builtin/am.c:1649
+#: builtin/am.c:1652
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Thân của lần chuyển giao là:"
@@ -7933,36 +8620,36 @@ msgstr "Thân của lần chuyển giao là:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1659
+#: builtin/am.c:1662
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Áp dụng? đồng ý [y]/khô[n]g/chỉnh sửa [e]/hiển thị miếng [v]á/chấp nhận tất "
"cả [a]: "
-#: builtin/am.c:1709
+#: builtin/am.c:1712
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr "Bảng mục lục bẩn: không thể áp dụng các miếng vá (bẩn: %s)"
-#: builtin/am.c:1749 builtin/am.c:1817
+#: builtin/am.c:1752 builtin/am.c:1820
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Áp dụng: %.*s"
-#: builtin/am.c:1766
+#: builtin/am.c:1769
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Không thay đổi gì cả -- Miếng vá đã được áp dụng rồi."
-#: builtin/am.c:1772
+#: builtin/am.c:1775
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Gặp lỗi khi vá tại %s %.*s"
-#: builtin/am.c:1776
+#: builtin/am.c:1779
msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
msgstr "Dùng “git am --show-current-patch” để xem miếng vá bị lỗi"
-#: builtin/am.c:1820
+#: builtin/am.c:1823
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -7973,7 +8660,7 @@ msgstr ""
"đã sẵn được đưa vào với cùng nội dung thay đổi; bạn có lẽ muốn bỏ qua miếng "
"vá này."
-#: builtin/am.c:1827
+#: builtin/am.c:1830
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -7986,17 +8673,17 @@ msgstr ""
"Bạn có lẽ muốn chạy “git rm“ trên một tập tin để chấp nhận \"được xóa bởi họ"
"\" cho nó."
-#: builtin/am.c:1934 builtin/am.c:1938 builtin/am.c:1950 builtin/reset.c:329
+#: builtin/am.c:1937 builtin/am.c:1941 builtin/am.c:1953 builtin/reset.c:329
#: builtin/reset.c:337
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”."
-#: builtin/am.c:1986
+#: builtin/am.c:1989
msgid "failed to clean index"
msgstr "gặp lỗi khi dọn bảng mục lục"
-#: builtin/am.c:2030
+#: builtin/am.c:2033
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -8004,144 +8691,144 @@ msgstr ""
"Bạn có lẽ đã có HEAD đã bị di chuyển đi kể từ lần “am” thất bại cuối cùng.\n"
"Không thể chuyển tới ORIG_HEAD"
-#: builtin/am.c:2123
+#: builtin/am.c:2130
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Giá trị không hợp lệ cho --patch-format: %s"
-#: builtin/am.c:2159
+#: builtin/am.c:2166
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [<các-tùy-chọn>] [(<mbox>|<Maildir>)…]"
-#: builtin/am.c:2160
+#: builtin/am.c:2167
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [<các-tùy-chọn>] (--continue | --skip | --abort)"
-#: builtin/am.c:2166
+#: builtin/am.c:2173
msgid "run interactively"
msgstr "chạy kiểu tương tác"
-#: builtin/am.c:2168
+#: builtin/am.c:2175
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "tùy chọn lịch sử -- không-toán-tử"
-#: builtin/am.c:2170
+#: builtin/am.c:2177
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "cho phép quay trở lại để hòa trộn kiểu “3way” nếu cần"
-#: builtin/am.c:2171 builtin/init-db.c:486 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:306
+#: builtin/am.c:2178 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/repack.c:306 builtin/stash.c:805
msgid "be quiet"
msgstr "im lặng"
-#: builtin/am.c:2173
+#: builtin/am.c:2180
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "thêm dòng Signed-off-by cho ghi chú của lần chuyển giao"
-#: builtin/am.c:2176
+#: builtin/am.c:2183
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "chuyển mã thành utf8 (mặc định)"
-#: builtin/am.c:2178
+#: builtin/am.c:2185
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "chuyển cờ -k cho git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2180
+#: builtin/am.c:2187
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "chuyển cờ -b cho git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2182
+#: builtin/am.c:2189
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "chuyển cờ -m cho git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2184
+#: builtin/am.c:2191
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr "chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit với định dạng mbox"
-#: builtin/am.c:2187
+#: builtin/am.c:2194
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"đừng chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit không phụ thuộc vào am.keepcr"
-#: builtin/am.c:2190
+#: builtin/am.c:2197
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "cắt mọi thứ trước dòng scissors"
-#: builtin/am.c:2192 builtin/am.c:2195 builtin/am.c:2198 builtin/am.c:2201
-#: builtin/am.c:2204 builtin/am.c:2207 builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213
-#: builtin/am.c:2219
+#: builtin/am.c:2199 builtin/am.c:2202 builtin/am.c:2205 builtin/am.c:2208
+#: builtin/am.c:2211 builtin/am.c:2214 builtin/am.c:2217 builtin/am.c:2220
+#: builtin/am.c:2226
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "chuyển nó qua git-apply"
-#: builtin/am.c:2209 builtin/commit.c:1343 builtin/fmt-merge-msg.c:671
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:879 builtin/merge.c:240
-#: builtin/pull.c:152 builtin/pull.c:210 builtin/rebase.c:1062
+#: builtin/am.c:2216 builtin/commit.c:1348 builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:879 builtin/merge.c:247
+#: builtin/pull.c:158 builtin/pull.c:217 builtin/rebase.c:1412
#: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321 builtin/repack.c:323
-#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:171 builtin/tag.c:386
-#: parse-options.h:144 parse-options.h:146 parse-options.h:266
+#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:171 builtin/tag.c:397
+#: parse-options.h:140 parse-options.h:161 parse-options.h:303
msgid "n"
msgstr "n"
-#: builtin/am.c:2215 builtin/branch.c:637 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:544 builtin/tag.c:422 builtin/verify-tag.c:39
+#: builtin/am.c:2222 builtin/branch.c:653 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:554 builtin/tag.c:431 builtin/verify-tag.c:39
msgid "format"
msgstr "định dạng"
-#: builtin/am.c:2216
+#: builtin/am.c:2223
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "định dạng (các) miếng vá theo"
-#: builtin/am.c:2222
+#: builtin/am.c:2229
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "đè lên các lời nhắn lỗi khi xảy ra lỗi vá nghiêm trọng"
-#: builtin/am.c:2224
+#: builtin/am.c:2231
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "tiếp tục áp dụng các miếng vá sau khi giải quyết xung đột"
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2234
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "đồng nghĩa với --continue"
-#: builtin/am.c:2230
+#: builtin/am.c:2237
msgid "skip the current patch"
msgstr "bỏ qua miếng vá hiện hành"
-#: builtin/am.c:2233
+#: builtin/am.c:2240
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr "phục hồi lại nhánh gốc và loại bỏ thao tác vá."
-#: builtin/am.c:2236
+#: builtin/am.c:2243
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
msgstr "bỏ qua thao tác vá nhưng vẫn giữ HEAD chỉ đến nó."
-#: builtin/am.c:2239
+#: builtin/am.c:2246
msgid "show the patch being applied."
msgstr "hiển thị miếng vá đã được áp dụng rồi."
-#: builtin/am.c:2243
+#: builtin/am.c:2250
msgid "lie about committer date"
msgstr "nói dối về ngày chuyển giao"
-#: builtin/am.c:2245
+#: builtin/am.c:2252
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "dùng dấu thời gian hiện tại cho ngày tác giả"
-#: builtin/am.c:2247 builtin/commit.c:1486 builtin/merge.c:274
-#: builtin/pull.c:185 builtin/rebase.c:1106 builtin/rebase--interactive.c:185
-#: builtin/revert.c:114 builtin/tag.c:402
+#: builtin/am.c:2254 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1491
+#: builtin/merge.c:282 builtin/pull.c:192 builtin/rebase.c:489
+#: builtin/rebase.c:1453 builtin/revert.c:116 builtin/tag.c:412
msgid "key-id"
msgstr "mã-số-khóa"
-#: builtin/am.c:2248 builtin/rebase.c:1107 builtin/rebase--interactive.c:186
+#: builtin/am.c:2255 builtin/rebase.c:490 builtin/rebase.c:1454
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "Các lần chuyển giao ký-GPG"
-#: builtin/am.c:2251
+#: builtin/am.c:2258
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(dùng nội bộ cho git-rebase)"
-#: builtin/am.c:2269
+#: builtin/am.c:2276
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -8149,16 +8836,16 @@ msgstr ""
"Tùy chọn -b/--binary đã không dùng từ lâu rồi, và\n"
"nó sẽ được bỏ đi. Xin đừng sử dụng nó thêm nữa."
-#: builtin/am.c:2276
+#: builtin/am.c:2283
msgid "failed to read the index"
msgstr "gặp lỗi đọc bảng mục lục"
-#: builtin/am.c:2291
+#: builtin/am.c:2298
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr "thư mục rebase trước %s không sẵn có nhưng mbox lại đưa ra."
-#: builtin/am.c:2315
+#: builtin/am.c:2322
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -8167,7 +8854,7 @@ msgstr ""
"Tìm thấy thư mục lạc %s.\n"
"Dùng \"git am --abort\" để loại bỏ nó đi."
-#: builtin/am.c:2321
+#: builtin/am.c:2328
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "Thao tác phân giải không được tiến hành, chúng ta không phục hồi lại."
@@ -8478,143 +9165,143 @@ msgstr "--bisect-next-check cần 2 hoặc 3 tham số"
msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
msgstr "--bisect-terms cần 0 hoặc 1 tham số"
-#: builtin/blame.c:31
+#: builtin/blame.c:32
msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
msgstr "git blame [<các-tùy-chọn>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <tập-tin>"
-#: builtin/blame.c:36
+#: builtin/blame.c:37
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "<rev-opts> được mô tả trong tài liệu git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:406
+#: builtin/blame.c:407
#, c-format
msgid "expecting a color: %s"
msgstr "cần một màu: %s"
-#: builtin/blame.c:413
+#: builtin/blame.c:414
msgid "must end with a color"
msgstr "phải kết thúc bằng một màu"
-#: builtin/blame.c:700
+#: builtin/blame.c:701
#, c-format
msgid "invalid color '%s' in color.blame.repeatedLines"
msgstr "màu không hợp lệ “%s” trong color.blame.repeatedLines"
-#: builtin/blame.c:718
+#: builtin/blame.c:719
msgid "invalid value for blame.coloring"
msgstr "màu không hợp lệ cho blame.coloring"
-#: builtin/blame.c:793
+#: builtin/blame.c:794
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Hiển thị các mục “blame” như là chúng ta thấy chúng, tăng dần"
-#: builtin/blame.c:794
+#: builtin/blame.c:795
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Hiển thị SHA-1 trắng cho những lần chuyển giao biên giới (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:795
+#: builtin/blame.c:796
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr "Không coi các lần chuyển giao gốc là giới hạn (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:796
+#: builtin/blame.c:797
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Hiển thị thống kê công sức làm việc"
-#: builtin/blame.c:797
+#: builtin/blame.c:798
msgid "Force progress reporting"
msgstr "Ép buộc báo cáo tiến triển công việc"
-#: builtin/blame.c:798
+#: builtin/blame.c:799
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Hiển thị kết xuất điểm số có các mục tin “blame”"
-#: builtin/blame.c:799
+#: builtin/blame.c:800
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr "Hiển thị tên tập tin gốc (Mặc định: auto)"
-#: builtin/blame.c:800
+#: builtin/blame.c:801
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr "Hiển thị số dòng gốc (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:801
+#: builtin/blame.c:802
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Hiển thị ở định dạng đã thiết kế cho sự tiêu dùng bằng máy"
-#: builtin/blame.c:802
+#: builtin/blame.c:803
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr "Hiển thị định dạng “porcelain” với thông tin chuyển giao mỗi dòng"
-#: builtin/blame.c:803
+#: builtin/blame.c:804
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr "Dùng cùng chế độ xuất ra với git-annotate (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:804
+#: builtin/blame.c:805
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Hiển thị dấu vết thời gian dạng thô (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:805
+#: builtin/blame.c:806
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Hiển thị SHA1 của lần chuyển giao dạng dài (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:806
+#: builtin/blame.c:807
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Không hiển thị tên tác giả và dấu vết thời gian (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:807
+#: builtin/blame.c:808
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr "Hiển thị thư điện tử của tác giả thay vì tên (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:808
+#: builtin/blame.c:809
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Bỏ qua các khác biệt do khoảng trắng gây ra"
-#: builtin/blame.c:809
+#: builtin/blame.c:810
msgid "color redundant metadata from previous line differently"
msgstr "siêu dữ liệu dư thừa màu từ dòng trước khác hẳn"
-#: builtin/blame.c:810
+#: builtin/blame.c:811
msgid "color lines by age"
msgstr "các dòng màu theo tuổi"
-#: builtin/blame.c:817
+#: builtin/blame.c:818
msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
msgstr "Dùng một phỏng đoán thử nghiệm để tăng cường các diff"
-#: builtin/blame.c:819
+#: builtin/blame.c:820
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Tiêu thụ thêm năng tài nguyên máy móc để tìm kiếm tốt hơn nữa"
-#: builtin/blame.c:820
+#: builtin/blame.c:821
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr ""
"Sử dụng điểm xét duyệt (revision) từ <tập tin> thay vì gọi “git-rev-list”"
-#: builtin/blame.c:821
+#: builtin/blame.c:822
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Sử dụng nội dung của <tập tin> như là ảnh cuối cùng"
-#: builtin/blame.c:822 builtin/blame.c:823
+#: builtin/blame.c:823 builtin/blame.c:824
msgid "score"
msgstr "điểm số"
-#: builtin/blame.c:822
+#: builtin/blame.c:823
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr "Tìm các bản sao chép dòng trong và ngang qua tập tin"
-#: builtin/blame.c:823
+#: builtin/blame.c:824
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr "Tìm các di chuyển dòng trong và ngang qua tập tin"
-#: builtin/blame.c:824
+#: builtin/blame.c:825
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:824
+#: builtin/blame.c:825
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr "Xử lý chỉ dòng vùng n,m, tính từ 1"
-#: builtin/blame.c:875
+#: builtin/blame.c:876
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"--progress không được dùng cùng với --incremental hay các định dạng porcelain"
@@ -8627,17 +9314,17 @@ msgstr ""
#. your language may need more or fewer display
#. columns.
#.
-#: builtin/blame.c:926
+#: builtin/blame.c:927
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "4 năm, 11 tháng trước"
-#: builtin/blame.c:1018
+#: builtin/blame.c:1031
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "tập tin %s chỉ có %lu dòng"
-#: builtin/blame.c:1064
+#: builtin/blame.c:1077
msgid "Blaming lines"
msgstr "Các dòng blame"
@@ -8748,65 +9435,74 @@ msgstr "Đã xóa nhánh theo dõi máy chủ \"%s\" (từng là %s).\n"
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Nhánh “%s” đã bị xóa (từng là %s)\n"
-#: builtin/branch.c:421 builtin/tag.c:59
+#: builtin/branch.c:421 builtin/tag.c:60
msgid "unable to parse format string"
msgstr "không thể phân tích chuỗi định dạng"
+#: builtin/branch.c:452
+msgid "could not resolve HEAD"
+msgstr "không thể phân giải HEAD"
+
#: builtin/branch.c:458
#, c-format
+msgid "HEAD (%s) points outside of refs/heads/"
+msgstr "HEAD (%s) chỉ bên ngoài của refs/heads/"
+
+#: builtin/branch.c:473
+#, c-format
msgid "Branch %s is being rebased at %s"
msgstr "Nhánh %s đang được cải tổ lại tại %s"
-#: builtin/branch.c:462
+#: builtin/branch.c:477
#, c-format
msgid "Branch %s is being bisected at %s"
msgstr "Nhánh %s đang được di chuyển phân đôi (bisect) tại %s"
-#: builtin/branch.c:479
+#: builtin/branch.c:494
msgid "cannot copy the current branch while not on any."
msgstr "không thể sao chép nhánh hiện hành trong khi nó chẳng ở đâu cả."
-#: builtin/branch.c:481
+#: builtin/branch.c:496
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr "không thể đổi tên nhánh hiện hành trong khi nó chẳng ở đâu cả."
-#: builtin/branch.c:492
+#: builtin/branch.c:507
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Tên nhánh không hợp lệ: “%s”"
-#: builtin/branch.c:519
+#: builtin/branch.c:534
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Gặp lỗi khi đổi tên nhánh"
-#: builtin/branch.c:521
+#: builtin/branch.c:536
msgid "Branch copy failed"
msgstr "Gặp lỗi khi sao chép nhánh"
-#: builtin/branch.c:525
+#: builtin/branch.c:540
#, c-format
msgid "Created a copy of a misnamed branch '%s'"
msgstr "Đã tạo một bản sao của nhánh khuyết danh “%s”"
-#: builtin/branch.c:528
+#: builtin/branch.c:543
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "Đã đổi tên nhánh khuyết danh “%s” đi"
-#: builtin/branch.c:534
+#: builtin/branch.c:549
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Nhánh bị đổi tên thành %s, nhưng HEAD lại không được cập nhật!"
-#: builtin/branch.c:543
+#: builtin/branch.c:558
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Nhánh bị đổi tên, nhưng cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
-#: builtin/branch.c:545
+#: builtin/branch.c:560
msgid "Branch is copied, but update of config-file failed"
msgstr "Nhánh đã được sao chép, nhưng cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
-#: builtin/branch.c:561
+#: builtin/branch.c:576
#, c-format
msgid ""
"Please edit the description for the branch\n"
@@ -8817,186 +9513,180 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Những dòng được bắt đầu bằng “%c” sẽ được cắt bỏ.\n"
-#: builtin/branch.c:594
+#: builtin/branch.c:610
msgid "Generic options"
msgstr "Tùy chọn chung"
-#: builtin/branch.c:596
+#: builtin/branch.c:612
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr "hiển thị mã băm và chủ đề, đưa ra hai lần cho nhánh thượng nguồn"
-#: builtin/branch.c:597
+#: builtin/branch.c:613
msgid "suppress informational messages"
msgstr "không xuất các thông tin"
-#: builtin/branch.c:598
+#: builtin/branch.c:614
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "cài đặt chế độ theo dõi (xem git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:600
+#: builtin/branch.c:616
msgid "do not use"
msgstr "không dùng"
-#: builtin/branch.c:602 builtin/rebase--interactive.c:182
+#: builtin/branch.c:618 builtin/rebase.c:485
msgid "upstream"
msgstr "thượng nguồn"
-#: builtin/branch.c:602
+#: builtin/branch.c:618
msgid "change the upstream info"
msgstr "thay đổi thông tin thượng nguồn"
-#: builtin/branch.c:603
+#: builtin/branch.c:619
msgid "Unset the upstream info"
msgstr "Bỏ đặt thông tin thượng nguồn"
-#: builtin/branch.c:604
+#: builtin/branch.c:620
msgid "use colored output"
msgstr "tô màu kết xuất"
-#: builtin/branch.c:605
+#: builtin/branch.c:621
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "thao tác trên nhánh “remote-tracking”"
-#: builtin/branch.c:607 builtin/branch.c:609
+#: builtin/branch.c:623 builtin/branch.c:625
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó chứa lần chuyển giao"
-#: builtin/branch.c:608 builtin/branch.c:610
+#: builtin/branch.c:624 builtin/branch.c:626
msgid "print only branches that don't contain the commit"
msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó không chứa lần chuyển giao"
-#: builtin/branch.c:613
+#: builtin/branch.c:629
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Hành động git-branch:"
-#: builtin/branch.c:614
+#: builtin/branch.c:630
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "liệt kê cả nhánh “remote-tracking” và nội bộ"
-#: builtin/branch.c:616
+#: builtin/branch.c:632
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "xóa một toàn bộ nhánh đã hòa trộn"
-#: builtin/branch.c:617
+#: builtin/branch.c:633
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "xóa nhánh (cho dù là chưa được hòa trộn)"
-#: builtin/branch.c:618
+#: builtin/branch.c:634
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr "di chuyển hay đổi tên một nhánh và reflog của nó"
-#: builtin/branch.c:619
+#: builtin/branch.c:635
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "di chuyển hoặc đổi tên một nhánh ngay cả khi đích đã có sẵn"
-#: builtin/branch.c:620
+#: builtin/branch.c:636
msgid "copy a branch and its reflog"
msgstr "sao chép một nhánh và reflog của nó"
-#: builtin/branch.c:621
+#: builtin/branch.c:637
msgid "copy a branch, even if target exists"
msgstr "sao chép một nhánh ngay cả khi đích đã có sẵn"
-#: builtin/branch.c:622
+#: builtin/branch.c:638
msgid "list branch names"
msgstr "liệt kê các tên nhánh"
-#: builtin/branch.c:623
+#: builtin/branch.c:639
+msgid "show current branch name"
+msgstr "hiển thị nhánh hiện hành"
+
+#: builtin/branch.c:640
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "tạo reflog của nhánh"
-#: builtin/branch.c:625
+#: builtin/branch.c:642
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "sửa mô tả cho nhánh"
-#: builtin/branch.c:626
+#: builtin/branch.c:643
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "buộc tạo, di chuyển/đổi tên, xóa"
-#: builtin/branch.c:627
+#: builtin/branch.c:644
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó được hòa trộn"
-#: builtin/branch.c:628
+#: builtin/branch.c:645
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó không được hòa trộn"
-#: builtin/branch.c:629
+#: builtin/branch.c:646
msgid "list branches in columns"
msgstr "liệt kê các nhánh trong các cột"
-#: builtin/branch.c:630 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/ls-remote.c:70
-#: builtin/tag.c:415
-msgid "key"
-msgstr "khóa"
-
-#: builtin/branch.c:631 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/ls-remote.c:71
-#: builtin/tag.c:416
-msgid "field name to sort on"
-msgstr "tên trường cần sắp xếp"
-
-#: builtin/branch.c:633 builtin/for-each-ref.c:43 builtin/notes.c:415
+#: builtin/branch.c:649 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:584
-#: builtin/tag.c:418
+#: builtin/tag.c:427
msgid "object"
msgstr "đối tượng"
-#: builtin/branch.c:634
+#: builtin/branch.c:650
msgid "print only branches of the object"
msgstr "chỉ hiển thị các nhánh của đối tượng"
-#: builtin/branch.c:636 builtin/for-each-ref.c:49 builtin/tag.c:425
+#: builtin/branch.c:652 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:434
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "sắp xếp và lọc là phân biệt HOA thường"
-#: builtin/branch.c:637 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:423
+#: builtin/branch.c:653 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:432
#: builtin/verify-tag.c:39
msgid "format to use for the output"
msgstr "định dạng sẽ dùng cho đầu ra"
-#: builtin/branch.c:660 builtin/clone.c:746
+#: builtin/branch.c:676 builtin/clone.c:751
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "Không tìm thấy HEAD ở dưới refs/heads!"
-#: builtin/branch.c:683
+#: builtin/branch.c:700
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "tùy chọn --column và --verbose xung khắc nhau"
-#: builtin/branch.c:698 builtin/branch.c:749 builtin/branch.c:758
+#: builtin/branch.c:715 builtin/branch.c:769 builtin/branch.c:778
msgid "branch name required"
msgstr "cần chỉ ra tên nhánh"
-#: builtin/branch.c:725
+#: builtin/branch.c:745
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Không thể đưa ra mô tả HEAD đã tách rời"
-#: builtin/branch.c:730
+#: builtin/branch.c:750
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "không thể sửa mô tả cho nhiều hơn một nhánh"
-#: builtin/branch.c:737
+#: builtin/branch.c:757
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "Vẫn chưa chuyển giao trên nhánh “%s”."
-#: builtin/branch.c:740
+#: builtin/branch.c:760
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Không có nhánh nào có tên “%s”."
-#: builtin/branch.c:755
+#: builtin/branch.c:775
msgid "too many branches for a copy operation"
msgstr "quá nhiều nhánh dành cho thao tác sao chép"
-#: builtin/branch.c:764
+#: builtin/branch.c:784
msgid "too many arguments for a rename operation"
msgstr "quá nhiều tham số cho thao tác đổi tên"
-#: builtin/branch.c:769
+#: builtin/branch.c:789
msgid "too many arguments to set new upstream"
msgstr "quá nhiều tham số để đặt thượng nguồn mới"
-#: builtin/branch.c:773
+#: builtin/branch.c:793
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -9004,36 +9694,36 @@ msgstr ""
"không thể đặt thượng nguồn của HEAD thành %s khi mà nó chẳng chỉ đến nhánh "
"nào cả."
-#: builtin/branch.c:776 builtin/branch.c:799
+#: builtin/branch.c:796 builtin/branch.c:819
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "không có nhánh nào như thế “%s”"
-#: builtin/branch.c:780
+#: builtin/branch.c:800
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "chưa có nhánh “%s”"
-#: builtin/branch.c:793
+#: builtin/branch.c:813
msgid "too many arguments to unset upstream"
msgstr "quá nhiều tham số để bỏ đặt thượng nguồn"
-#: builtin/branch.c:797
+#: builtin/branch.c:817
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr "không thể bỏ đặt thượng nguồn của HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả."
-#: builtin/branch.c:803
+#: builtin/branch.c:823
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Nhánh “%s” không có thông tin thượng nguồn"
-#: builtin/branch.c:813
+#: builtin/branch.c:833
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr ""
"hai tùy chọn -a và -r áp dụng cho lệnh “git branch” không hợp lý đối với tên "
"nhánh"
-#: builtin/branch.c:816
+#: builtin/branch.c:836
msgid ""
"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
"'--set-upstream-to' instead."
@@ -9102,7 +9792,7 @@ msgstr "với đối tượng blob, chạy lệnh textconv trên nội dung củ
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr "với đối tượng blob, chạy lệnh filters trên nội dung của đối tượng"
-#: builtin/cat-file.c:643 git-submodule.sh:860
+#: builtin/cat-file.c:643 git-submodule.sh:936
msgid "blob"
msgstr "blob"
@@ -9163,8 +9853,8 @@ msgstr "đọc tên tập tin từ đầu vào tiêu chuẩn"
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "chấm dứt các bản ghi vào và ra bằng ký tự NULL"
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1280 builtin/gc.c:517
-#: builtin/worktree.c:496
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1355 builtin/gc.c:538
+#: builtin/worktree.c:499
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "chặn các báo cáo tiến trình hoạt động"
@@ -9256,8 +9946,8 @@ msgstr "ghi nội dung vào tập tin tạm"
#: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
#: builtin/submodule--helper.c:1372 builtin/submodule--helper.c:1375
-#: builtin/submodule--helper.c:1383 builtin/submodule--helper.c:1857
-#: builtin/worktree.c:669
+#: builtin/submodule--helper.c:1383 builtin/submodule--helper.c:1856
+#: builtin/worktree.c:672
msgid "string"
msgstr "chuỗi"
@@ -9277,124 +9967,140 @@ msgstr "git checkout [<các-tùy-chọn>] <nhánh>"
msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
msgstr "git checkout [<các-tùy-chọn>] [<nhánh>] -- <tập-tin>…"
-#: builtin/checkout.c:147 builtin/checkout.c:181
+#: builtin/checkout.c:151 builtin/checkout.c:190
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản của chúng ta"
-#: builtin/checkout.c:149 builtin/checkout.c:183
+#: builtin/checkout.c:153 builtin/checkout.c:192
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản của chúng"
-#: builtin/checkout.c:165
+#: builtin/checkout.c:169
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "đường dẫn “%s” không có tất cả các phiên bản cần thiết"
-#: builtin/checkout.c:210
+#: builtin/checkout.c:219
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản cần thiết"
-#: builtin/checkout.c:228
+#: builtin/checkout.c:237
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "đường dẫn “%s”: không thể hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:244
+#: builtin/checkout.c:253
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Không thể thêm kết quả hòa trộn cho “%s”"
-#: builtin/checkout.c:267 builtin/checkout.c:270 builtin/checkout.c:273
-#: builtin/checkout.c:276
+#: builtin/checkout.c:331 builtin/checkout.c:334 builtin/checkout.c:337
+#: builtin/checkout.c:340
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "không được dùng “%s” với các đường dẫn cập nhật"
-#: builtin/checkout.c:279 builtin/checkout.c:282
+#: builtin/checkout.c:343 builtin/checkout.c:346
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "không được dùng “%s” với %s"
-#: builtin/checkout.c:285
+#: builtin/checkout.c:349
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Không thể cập nhật các đường dẫn và chuyển đến nhánh “%s” cùng một lúc."
-#: builtin/checkout.c:354 builtin/checkout.c:361
+#: builtin/checkout.c:396 builtin/checkout.c:403
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "đường dẫn “%s” không được hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:397
+#: builtin/checkout.c:442
#, c-format
msgid "Recreated %d merge conflict"
msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
msgstr[0] "Đã tạo lại %d xung đột hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:402
+#: builtin/checkout.c:447
#, c-format
msgid "Updated %d path from %s"
msgid_plural "Updated %d paths from %s"
msgstr[0] "Đã cập nhật đường dẫn %d từ %s"
-#: builtin/checkout.c:409
+#: builtin/checkout.c:454
#, c-format
msgid "Updated %d path from the index"
msgid_plural "Updated %d paths from the index"
msgstr[0] "Đã cập nhật đường dẫn %d từ mục lục"
-#: builtin/checkout.c:645
+#: builtin/checkout.c:695
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "bạn cần phải giải quyết bảng mục lục hiện tại của bạn trước đã"
-#: builtin/checkout.c:782
+#: builtin/checkout.c:744
+#, c-format
+msgid ""
+"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"không thể tiếp tục với các thay đổi đã được đưa lên bệ phóng trong các dòng "
+"sau:\n"
+"%s"
+
+#: builtin/checkout.c:751
+#, c-format
+msgid "staged changes in the following files may be lost: %s"
+msgstr ""
+"các thay đổi đã đưa lên bệ phóng trong các tập tin sau đây có thể bị mất: %s"
+
+#: builtin/checkout.c:848
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Không thể thực hiện reflog cho “%s”: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:824
+#: builtin/checkout.c:890
msgid "HEAD is now at"
msgstr "HEAD hiện giờ tại"
-#: builtin/checkout.c:828 builtin/clone.c:699
+#: builtin/checkout.c:894 builtin/clone.c:704
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "không thể cập nhật HEAD"
-#: builtin/checkout.c:832
+#: builtin/checkout.c:898
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Đặt lại nhánh “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:835
+#: builtin/checkout.c:901
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Đã sẵn sàng trên “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:839
+#: builtin/checkout.c:905
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Đã chuyển tới và đặt lại nhánh “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:841 builtin/checkout.c:1212
+#: builtin/checkout.c:907 builtin/checkout.c:1283
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Đã chuyển đến nhánh mới “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:843
+#: builtin/checkout.c:909
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Đã chuyển đến nhánh “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:894
+#: builtin/checkout.c:960
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr " … và nhiều hơn %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:900
+#: builtin/checkout.c:966
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -9413,7 +10119,7 @@ msgstr[0] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:919
+#: builtin/checkout.c:985
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -9434,24 +10140,24 @@ msgstr[0] ""
" git branch <tên_nhánh_mới> %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:951
+#: builtin/checkout.c:1017
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "lỗi nội bộ trong khi di chuyển qua các điểm xét duyệt"
-#: builtin/checkout.c:955
+#: builtin/checkout.c:1021
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Vị trí trước kia của HEAD là"
-#: builtin/checkout.c:983 builtin/checkout.c:1207
+#: builtin/checkout.c:1052 builtin/checkout.c:1278
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "Bạn tại nhánh mà nó chưa hề được sinh ra"
-#: builtin/checkout.c:1104
+#: builtin/checkout.c:1173
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "chỉ cần một tham chiếu, nhưng lại đưa ra %d."
-#: builtin/checkout.c:1140
+#: builtin/checkout.c:1209
#, c-format
msgid ""
"'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
@@ -9460,147 +10166,155 @@ msgstr ""
"“%s” không thể là cả tập tin nội bộ và một nhánh theo dõi.\n"
"Vui long dùng -- (và tùy chọn thêm --no-guess) để tránh lẫn lộn"
-#: builtin/checkout.c:1153 builtin/worktree.c:290 builtin/worktree.c:445
+#: builtin/checkout.c:1222 builtin/worktree.c:290 builtin/worktree.c:448
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "tham chiếu không hợp lệ: %s"
-#: builtin/checkout.c:1182
+#: builtin/checkout.c:1251
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "tham chiếu không phải là một cây:%s"
-#: builtin/checkout.c:1221
+#: builtin/checkout.c:1292
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "các đường dẫn không thể dùng cùng với các nhánh chuyển"
-#: builtin/checkout.c:1224 builtin/checkout.c:1228
+#: builtin/checkout.c:1295 builtin/checkout.c:1299 builtin/checkout.c:1303
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "“%s” không thể được sử dụng với các nhánh chuyển"
-#: builtin/checkout.c:1232 builtin/checkout.c:1235 builtin/checkout.c:1240
-#: builtin/checkout.c:1243
+#: builtin/checkout.c:1307 builtin/checkout.c:1310 builtin/checkout.c:1315
+#: builtin/checkout.c:1318
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "“%s” không thể được dùng với “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1248
+#: builtin/checkout.c:1323
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr "Không thể chuyển nhánh đến một thứ không phải là lần chuyển giao “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1281 builtin/checkout.c:1283 builtin/clone.c:120
-#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:489
-#: builtin/worktree.c:491
+#: builtin/checkout.c:1356 builtin/checkout.c:1358 builtin/clone.c:121
+#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:492
+#: builtin/worktree.c:494
msgid "branch"
msgstr "nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1282
+#: builtin/checkout.c:1357
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "tạo và checkout một nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1284
+#: builtin/checkout.c:1359
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "tạo/đặt_lại và checkout một nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1285
+#: builtin/checkout.c:1360
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "tạo reflog cho nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1286 builtin/worktree.c:493
+#: builtin/checkout.c:1361 builtin/worktree.c:496
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "rời bỏ HEAD tại lần chuyển giao theo tên"
-#: builtin/checkout.c:1287
+#: builtin/checkout.c:1362
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "đặt thông tin thượng nguồn cho nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1289
+#: builtin/checkout.c:1364
msgid "new-branch"
msgstr "nhánh-mới"
-#: builtin/checkout.c:1289
+#: builtin/checkout.c:1364
msgid "new unparented branch"
msgstr "nhánh không cha mới"
-#: builtin/checkout.c:1291
+#: builtin/checkout.c:1366
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr ""
"lấy ra (checkout) phiên bản của chúng ta cho các tập tin chưa được hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:1294
+#: builtin/checkout.c:1369
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr ""
"lấy ra (checkout) phiên bản của chúng họ cho các tập tin chưa được hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:1296
+#: builtin/checkout.c:1371
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "ép buộc lấy ra (bỏ đi những thay đổi nội bộ)"
-#: builtin/checkout.c:1298
+#: builtin/checkout.c:1373
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "thực hiện hòa trộn kiểu 3-way với nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1300 builtin/merge.c:276
+#: builtin/checkout.c:1375 builtin/merge.c:284
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "cập nhật các tập tin bị bỏ qua (mặc định)"
-#: builtin/checkout.c:1302 builtin/log.c:1586 parse-options.h:272
+#: builtin/checkout.c:1377 builtin/log.c:1594 parse-options.h:309
msgid "style"
msgstr "kiểu"
-#: builtin/checkout.c:1303
+#: builtin/checkout.c:1378
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "xung đột kiểu (hòa trộn hoặc diff3)"
-#: builtin/checkout.c:1306
+#: builtin/checkout.c:1381
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "không giới hạn đặc tả đường dẫn thành chỉ các mục thưa thớt"
-#: builtin/checkout.c:1308
+#: builtin/checkout.c:1383
msgid "do not second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
msgstr "đừng gợi ý thứ hai \"git checkout <không-nhánh-nào-như-vậy>\""
-#: builtin/checkout.c:1310
+#: builtin/checkout.c:1385
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "không kiểm tra nếu cây làm việc khác đang giữ tham chiếu đã cho"
-#: builtin/checkout.c:1314 builtin/clone.c:87 builtin/fetch.c:141
-#: builtin/merge.c:273 builtin/pull.c:130 builtin/push.c:575
+#: builtin/checkout.c:1389 builtin/clone.c:88 builtin/fetch.c:141
+#: builtin/merge.c:281 builtin/pull.c:136 builtin/push.c:575
#: builtin/send-pack.c:174
msgid "force progress reporting"
msgstr "ép buộc báo cáo tiến triển công việc"
-#: builtin/checkout.c:1345
+#: builtin/checkout.c:1390
+msgid "use overlay mode (default)"
+msgstr "dùng chế độ che phủ (mặc định)"
+
+#: builtin/checkout.c:1422
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Các tùy chọn -b, -B và --orphan loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/checkout.c:1362
+#: builtin/checkout.c:1425
+msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
+msgstr "-p và --overlay loại từ lẫn nhau"
+
+#: builtin/checkout.c:1442
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "--track cần tên một nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1367
+#: builtin/checkout.c:1447
msgid "missing branch name; try -b"
msgstr "thiếu tên nhánh; hãy thử -b"
-#: builtin/checkout.c:1404
+#: builtin/checkout.c:1484
msgid "invalid path specification"
msgstr "đường dẫn đã cho không hợp lệ"
-#: builtin/checkout.c:1411
+#: builtin/checkout.c:1491
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr ""
"“%s” không phải là một lần chuyển giao và một nhánh'%s” không thể được tạo "
"từ đó"
-#: builtin/checkout.c:1415
+#: builtin/checkout.c:1495
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: --detach không nhận một đối số đường dẫn “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1419
+#: builtin/checkout.c:1499
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -9608,7 +10322,7 @@ msgstr ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force và --merge là xung khắc với nhau khi\n"
"checkout bảng mục lục (index)."
-#: builtin/checkout.c:1439
+#: builtin/checkout.c:1519
#, c-format
msgid ""
"'%s' matched more than one remote tracking branch.\n"
@@ -9786,8 +10500,8 @@ msgid "remove whole directories"
msgstr "gỡ bỏ toàn bộ thư mục"
#: builtin/clean.c:913 builtin/describe.c:546 builtin/describe.c:548
-#: builtin/grep.c:897 builtin/log.c:167 builtin/log.c:169
-#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:415 builtin/name-rev.c:417
+#: builtin/grep.c:897 builtin/log.c:171 builtin/log.c:173
+#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:417 builtin/name-rev.c:419
#: builtin/show-ref.c:178
msgid "pattern"
msgstr "mẫu"
@@ -9828,144 +10542,154 @@ msgstr ""
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [<các-tùy-chọn>] [--] <kho> [<t.mục>]"
-#: builtin/clone.c:89
+#: builtin/clone.c:90
msgid "don't create a checkout"
msgstr "không tạo một checkout"
-#: builtin/clone.c:90 builtin/clone.c:92 builtin/init-db.c:481
+#: builtin/clone.c:91 builtin/clone.c:93 builtin/init-db.c:489
msgid "create a bare repository"
msgstr "tạo kho thuần"
-#: builtin/clone.c:94
+#: builtin/clone.c:95
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr "tạo kho bản sao (ý là kho thuần)"
-#: builtin/clone.c:96
+#: builtin/clone.c:97
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "để nhân bản từ kho nội bộ"
-#: builtin/clone.c:98
+#: builtin/clone.c:99
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "không sử dụng liên kết cứng nội bộ, luôn sao chép"
-#: builtin/clone.c:100
+#: builtin/clone.c:101
msgid "setup as shared repository"
msgstr "cài đặt đây là kho chia sẻ"
-#: builtin/clone.c:102 builtin/clone.c:106
+#: builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:107
msgid "pathspec"
msgstr "đặc-tả-đường-dẫn"
-#: builtin/clone.c:102 builtin/clone.c:106
+#: builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:107
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "khởi tạo mô-đun-con trong bản sao"
-#: builtin/clone.c:109
+#: builtin/clone.c:110
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "số lượng mô-đun-con được nhân bản đồng thời"
-#: builtin/clone.c:110 builtin/init-db.c:478
+#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:486
msgid "template-directory"
msgstr "thư-mục-mẫu"
-#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:479
+#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:487
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "thư mục mà tại đó các mẫu sẽ được dùng"
-#: builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:115 builtin/submodule--helper.c:1379
-#: builtin/submodule--helper.c:1860
+#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1379
+#: builtin/submodule--helper.c:1859
msgid "reference repository"
msgstr "kho tham chiếu"
-#: builtin/clone.c:117 builtin/submodule--helper.c:1381
-#: builtin/submodule--helper.c:1862
+#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1381
+#: builtin/submodule--helper.c:1861
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "chỉ dùng --reference khi nhân bản"
-#: builtin/clone.c:118 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3303 builtin/repack.c:329
+#: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
+#: builtin/pack-objects.c:3306 builtin/repack.c:329
msgid "name"
msgstr "tên"
-#: builtin/clone.c:119
+#: builtin/clone.c:120
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "dùng <tên> thay cho “origin” để theo dõi thượng nguồn"
-#: builtin/clone.c:121
+#: builtin/clone.c:122
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "lấy ra <nhánh> thay cho HEAD của máy chủ"
-#: builtin/clone.c:123
+#: builtin/clone.c:124
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "đường dẫn đến git-upload-pack trên máy chủ"
-#: builtin/clone.c:124 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:836
-#: builtin/pull.c:218
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:836
+#: builtin/pull.c:225
msgid "depth"
msgstr "độ-sâu"
-#: builtin/clone.c:125
+#: builtin/clone.c:126
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "tạo bản sao không đầy đủ cho mức sâu đã cho"
-#: builtin/clone.c:126 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3292
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3295
msgid "time"
msgstr "thời-gian"
-#: builtin/clone.c:127
+#: builtin/clone.c:128
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "tạo bản sao không đầy đủ từ thời điểm đã cho"
-#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
-#: builtin/rebase.c:1039
+#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
+#: builtin/rebase.c:1389
msgid "revision"
msgstr "điểm xét duyệt"
-#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:147
+#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:147
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "làm sâu hơn lịch sử của bản sao shallow, bằng điểm xét duyệt loại trừ"
-#: builtin/clone.c:131
+#: builtin/clone.c:132
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr "chỉ nhân bản một nhánh, HEAD hoặc --branch"
-#: builtin/clone.c:133
+#: builtin/clone.c:134
msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
msgstr ""
"đứng có nhân bản bất kỳ nhánh nào, và làm cho những lần lấy về sau không "
"theo chúng nữa"
-#: builtin/clone.c:135
+#: builtin/clone.c:136
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "mọi mô-đun-con nhân bản sẽ là shallow (nông)"
-#: builtin/clone.c:136 builtin/init-db.c:487
+#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:495
msgid "gitdir"
msgstr "gitdir"
-#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:488
+#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:496
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "không dùng chung thư mục dành riêng cho git và thư mục làm việc"
-#: builtin/clone.c:138
+#: builtin/clone.c:139
msgid "key=value"
msgstr "khóa=giá_trị"
-#: builtin/clone.c:139
+#: builtin/clone.c:140
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "đặt cấu hình bên trong một kho chứa mới"
-#: builtin/clone.c:140 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:231
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:172
+msgid "server-specific"
+msgstr "đặc-tả-máy-phục-vụ"
+
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:173
+msgid "option to transmit"
+msgstr "tùy chọn để chuyển giao"
+
+#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:238
#: builtin/push.c:586
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "chỉ dùng địa chỉ IPv4"
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:234
+#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:241
#: builtin/push.c:588
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "chỉ dùng địa chỉ IPv6"
-#: builtin/clone.c:280
+#: builtin/clone.c:283
msgid ""
"No directory name could be guessed.\n"
"Please specify a directory on the command line"
@@ -9973,47 +10697,47 @@ msgstr ""
"Không đoán được thư mục tên là gì.\n"
"Vui lòng chỉ định tên một thư mục trên dòng lệnh"
-#: builtin/clone.c:333
+#: builtin/clone.c:336
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr "thông tin: không thể thêm thay thế cho “%s”: %s\n"
-#: builtin/clone.c:405
+#: builtin/clone.c:408
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”"
-#: builtin/clone.c:413
+#: builtin/clone.c:416
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "%s có tồn tại nhưng lại không phải là một thư mục"
-#: builtin/clone.c:427
+#: builtin/clone.c:430
#, c-format
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "gặp lỗi khi lấy thông tin thống kê về %s\n"
-#: builtin/clone.c:444
+#: builtin/clone.c:447
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi bỏ liên kết (unlink) “%s”"
-#: builtin/clone.c:449
+#: builtin/clone.c:452
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi tạo được liên kết mềm %s"
-#: builtin/clone.c:453
+#: builtin/clone.c:456
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi sao chép tập tin và “%s”"
-#: builtin/clone.c:479
+#: builtin/clone.c:482
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "hoàn tất.\n"
-#: builtin/clone.c:493
+#: builtin/clone.c:496
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -10023,95 +10747,95 @@ msgstr ""
"Bạn kiểm tra kỹ xem cái gì được lấy ra bằng lệnh “git status”\n"
"và thử lấy ra với lệnh “git checkout -f HEAD”\n"
-#: builtin/clone.c:570
+#: builtin/clone.c:573
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr "Không tìm thấy nhánh máy chủ %s để nhân bản (clone)."
-#: builtin/clone.c:687
+#: builtin/clone.c:692
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "không thể cập nhật %s"
-#: builtin/clone.c:737
+#: builtin/clone.c:742
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr "refers HEAD máy chủ chỉ đến ref không tồn tại, không thể lấy ra.\n"
-#: builtin/clone.c:768
+#: builtin/clone.c:773
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "không thể lấy ra (checkout) cây làm việc"
-#: builtin/clone.c:813
+#: builtin/clone.c:818
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "không thể ghi các tham số vào tập tin cấu hình"
-#: builtin/clone.c:876
+#: builtin/clone.c:881
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "không thể đóng gói để dọn dẹp"
-#: builtin/clone.c:878
+#: builtin/clone.c:883
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "không thể bỏ liên kết tập tin thay thế tạm thời"
-#: builtin/clone.c:918 builtin/receive-pack.c:1941
+#: builtin/clone.c:923 builtin/receive-pack.c:1952
msgid "Too many arguments."
msgstr "Có quá nhiều đối số."
-#: builtin/clone.c:922
+#: builtin/clone.c:927
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Bạn phải chỉ định một kho để mà nhân bản (clone)."
-#: builtin/clone.c:935
+#: builtin/clone.c:940
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "tùy chọn --bare và --origin %s xung khắc nhau."
-#: builtin/clone.c:938
+#: builtin/clone.c:943
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "tùy chọn --bare và --separate-git-dir xung khắc nhau."
-#: builtin/clone.c:951
+#: builtin/clone.c:956
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "kho chứa “%s” chưa tồn tại"
-#: builtin/clone.c:957 builtin/fetch.c:1608
+#: builtin/clone.c:962 builtin/fetch.c:1610
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "độ sâu %s không phải là một số nguyên dương"
-#: builtin/clone.c:967
+#: builtin/clone.c:972
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "đường dẫn đích “%s” đã có từ trước và không phải là một thư mục rỗng."
-#: builtin/clone.c:977
+#: builtin/clone.c:982
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "cây làm việc “%s” đã sẵn tồn tại rồi."
-#: builtin/clone.c:992 builtin/clone.c:1013 builtin/difftool.c:272
-#: builtin/worktree.c:296 builtin/worktree.c:326
+#: builtin/clone.c:997 builtin/clone.c:1018 builtin/difftool.c:270
+#: builtin/worktree.c:296 builtin/worktree.c:328
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
-#: builtin/clone.c:997
+#: builtin/clone.c:1002
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "không thể tạo cây thư mục làm việc dir “%s”"
-#: builtin/clone.c:1017
+#: builtin/clone.c:1022
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Đang nhân bản thành kho chứa bare “%s”…\n"
-#: builtin/clone.c:1019
+#: builtin/clone.c:1024
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Đang nhân bản thành “%s”…\n"
-#: builtin/clone.c:1043
+#: builtin/clone.c:1048
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -10119,41 +10843,41 @@ msgstr ""
"nhân bản --recursive không tương thích với cả hai --reference và --reference-"
"if-able"
-#: builtin/clone.c:1104
+#: builtin/clone.c:1109
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr "--depth bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
-#: builtin/clone.c:1106
+#: builtin/clone.c:1111
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"--shallow-since bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay "
"thế."
-#: builtin/clone.c:1108
+#: builtin/clone.c:1113
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"--shallow-exclude bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay "
"thế."
-#: builtin/clone.c:1110
+#: builtin/clone.c:1115
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"--filter bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
-#: builtin/clone.c:1113
+#: builtin/clone.c:1118
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "kho nguồn là nông, nên bỏ qua --local"
-#: builtin/clone.c:1118
+#: builtin/clone.c:1123
msgid "--local is ignored"
msgstr "--local bị lờ đi"
-#: builtin/clone.c:1192 builtin/clone.c:1200
+#: builtin/clone.c:1200 builtin/clone.c:1208
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Nhánh máy chủ %s không tìm thấy trong thượng nguồn %s"
-#: builtin/clone.c:1203
+#: builtin/clone.c:1211
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Bạn hình như là đã nhân bản một kho trống rỗng."
@@ -10189,6 +10913,74 @@ msgstr "Chèn thêm khoảng trắng giữa các cột"
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "--command phải là đối số đầu tiên"
+#: builtin/commit-tree.c:18
+msgid ""
+"git commit-tree [(-p <parent>)...] [-S[<keyid>]] [(-m <message>)...] [(-F "
+"<file>)...] <tree>"
+msgstr ""
+"git commit-tree [(-p <cha>)…] [-S[<keyid>]] [(-m <ghi chú>)…] [(-F <tập tin>)"
+"…] <cây>"
+
+#: builtin/commit-tree.c:31
+#, c-format
+msgid "duplicate parent %s ignored"
+msgstr "cha mẹ bị trùng lặp %s đã bị bỏ qua"
+
+#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:520
+#, c-format
+msgid "not a valid object name %s"
+msgstr "không phải là tên đối tượng hợp lệ “%s”"
+
+#: builtin/commit-tree.c:93
+#, c-format
+msgid "git commit-tree: failed to open '%s'"
+msgstr "git commit-tree: gặp lỗi khi mở “%s”"
+
+#: builtin/commit-tree.c:96
+#, c-format
+msgid "git commit-tree: failed to read '%s'"
+msgstr "git commit-tree: gặp lỗi khi đọc “%s”"
+
+#: builtin/commit-tree.c:98
+#, c-format
+msgid "git commit-tree: failed to close '%s'"
+msgstr "git commit-tree: gặp lỗi khi đóng “%s”"
+
+#: builtin/commit-tree.c:111
+msgid "parent"
+msgstr "cha-mẹ"
+
+#: builtin/commit-tree.c:112
+msgid "id of a parent commit object"
+msgstr "mã số của đối tượng chuyển giao cha mẹ"
+
+#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1480 builtin/merge.c:268
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1473
+#: builtin/tag.c:406
+msgid "message"
+msgstr "chú thích"
+
+#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1480
+msgid "commit message"
+msgstr "chú thích của lần chuyển giao"
+
+#: builtin/commit-tree.c:118
+msgid "read commit log message from file"
+msgstr "đọc chú thích nhật ký lần chuyển giao từ tập tin"
+
+#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1492 builtin/merge.c:283
+#: builtin/pull.c:193 builtin/revert.c:117
+msgid "GPG sign commit"
+msgstr "Ký lần chuyển giao dùng GPG"
+
+#: builtin/commit-tree.c:133
+msgid "must give exactly one tree"
+msgstr "phải đưa ra chính xác một cây"
+
+#: builtin/commit-tree.c:140
+msgid "git commit-tree: failed to read"
+msgstr "git commit-tree: gặp lỗi khi đọc"
+
#: builtin/commit.c:41
msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git commit [<các-tùy-chọn>] [--] <pathspec>…"
@@ -10301,7 +11093,7 @@ msgstr "lần chuyển giao “%s” có phần tác giả ở đầu dị dạn
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "đối số cho --author bị dị hình"
-#: builtin/commit.c:652
+#: builtin/commit.c:653
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -10309,38 +11101,38 @@ msgstr ""
"không thể chọn một ký tự ghi chú cái mà không được dùng\n"
"trong phần ghi chú hiện tại"
-#: builtin/commit.c:689 builtin/commit.c:722 builtin/commit.c:1052
+#: builtin/commit.c:691 builtin/commit.c:724 builtin/commit.c:1069
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "không thể tìm kiếm commit (lần chuyển giao) %s"
-#: builtin/commit.c:701 builtin/shortlog.c:319
+#: builtin/commit.c:703 builtin/shortlog.c:319
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(đang đọc thông điệp nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn)\n"
-#: builtin/commit.c:703
+#: builtin/commit.c:705
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "không thể đọc nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/commit.c:707
+#: builtin/commit.c:709
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "không đọc được tệp nhật ký “%s”"
-#: builtin/commit.c:736 builtin/commit.c:744
+#: builtin/commit.c:740 builtin/commit.c:756
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "không thể đọc SQUASH_MSG"
-#: builtin/commit.c:741
+#: builtin/commit.c:747
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "không thể đọc MERGE_MSG"
-#: builtin/commit.c:795
+#: builtin/commit.c:807
msgid "could not write commit template"
msgstr "không thể ghi mẫu chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:813
+#: builtin/commit.c:826
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -10355,7 +11147,7 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"và thử lại.\n"
-#: builtin/commit.c:818
+#: builtin/commit.c:831
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -10370,7 +11162,7 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"và thử lại.\n"
-#: builtin/commit.c:831
+#: builtin/commit.c:844
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -10381,7 +11173,7 @@ msgstr ""
"bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua, nếu phần chú thích rỗng sẽ hủy bỏ lần "
"chuyển giao.\n"
-#: builtin/commit.c:839
+#: builtin/commit.c:852
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -10393,156 +11185,152 @@ msgstr ""
"bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua; bạn có thể xóa chúng đi nếu muốn thế.\n"
"Phần chú thích này nếu trống rỗng sẽ hủy bỏ lần chuyển giao.\n"
-#: builtin/commit.c:856
+#: builtin/commit.c:869
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sTác giả: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:864
+#: builtin/commit.c:877
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sNgày tháng: %s"
-#: builtin/commit.c:871
+#: builtin/commit.c:884
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sNgười chuyển giao: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:889
+#: builtin/commit.c:902
msgid "Cannot read index"
msgstr "Không đọc được bảng mục lục"
-#: builtin/commit.c:956
+#: builtin/commit.c:969
msgid "Error building trees"
msgstr "Gặp lỗi khi xây dựng cây"
-#: builtin/commit.c:970 builtin/tag.c:258
+#: builtin/commit.c:983 builtin/tag.c:269
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Xin hãy cung cấp lời chú giải hoặc là dùng tùy chọn -m hoặc là -F.\n"
-#: builtin/commit.c:1014
+#: builtin/commit.c:1027
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"--author “%s” không phải là “Họ và tên <thư điện tửl>” và không khớp bất kỳ "
"tác giả nào sẵn có"
-#: builtin/commit.c:1028
+#: builtin/commit.c:1041
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Chế độ bỏ qua không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/commit.c:1042 builtin/commit.c:1279
+#: builtin/commit.c:1059 builtin/commit.c:1284
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Chế độ cho các tập tin chưa được theo dõi không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/commit.c:1080
+#: builtin/commit.c:1097
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "hai tùy chọn -long và -z không tương thích với nhau"
-#: builtin/commit.c:1113
+#: builtin/commit.c:1130
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Sử dụng cả hai tùy chọn --reset-author và --author không hợp lý"
-#: builtin/commit.c:1122
+#: builtin/commit.c:1139
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Không có gì để mà “tu bổ” cả."
-#: builtin/commit.c:1125
+#: builtin/commit.c:1142
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr ""
"Bạn đang ở giữa của quá trình hòa trộn -- không thể thực hiện việc “tu bổ”."
-#: builtin/commit.c:1127
+#: builtin/commit.c:1144
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr ""
"Bạn đang ở giữa của quá trình cherry-pick -- không thể thực hiện việc “tu "
"bổ”."
-#: builtin/commit.c:1130
+#: builtin/commit.c:1147
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Các tùy chọn --squash và --fixup không thể sử dụng cùng với nhau"
-#: builtin/commit.c:1140
+#: builtin/commit.c:1157
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Chỉ được dùng một trong số tùy chọn trong số -c/-C/-F/--fixup."
-#: builtin/commit.c:1142
+#: builtin/commit.c:1159
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
msgstr "Tùy chọn -m không thể được tổ hợp cùng với -c/-C/-F."
-#: builtin/commit.c:1150
+#: builtin/commit.c:1167
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"--reset-author chỉ có thể được sử dụng với tùy chọn -C, -c hay --amend."
-#: builtin/commit.c:1167
+#: builtin/commit.c:1184
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Chỉ một trong các tùy chọn --include/--only/--all/--interactive/--patch được "
"sử dụng."
-#: builtin/commit.c:1169
+#: builtin/commit.c:1186
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Không đường dẫn với các tùy chọn --include/--only không hợp lý."
-#: builtin/commit.c:1183 builtin/tag.c:546
+#: builtin/commit.c:1192
#, c-format
-msgid "Invalid cleanup mode %s"
-msgstr "Chế độ dọn dẹp không hợp lệ %s"
-
-#: builtin/commit.c:1188
-msgid "Paths with -a does not make sense."
-msgstr "Các đường dẫn với tùy chọn -a không hợp lý."
+msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
+msgstr "các đường dẫn “%s …” với tùy chọn -a không hợp lý"
-#: builtin/commit.c:1314 builtin/commit.c:1498
+#: builtin/commit.c:1319 builtin/commit.c:1503
msgid "show status concisely"
msgstr "hiển thị trạng thái ở dạng súc tích"
-#: builtin/commit.c:1316 builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit.c:1321 builtin/commit.c:1505
msgid "show branch information"
msgstr "hiển thị thông tin nhánh"
-#: builtin/commit.c:1318
+#: builtin/commit.c:1323
msgid "show stash information"
msgstr "hiển thị thông tin về tạm cất"
-#: builtin/commit.c:1320 builtin/commit.c:1502
+#: builtin/commit.c:1325 builtin/commit.c:1507
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "tính đầy đủ giá trị trước/sau"
-#: builtin/commit.c:1322
+#: builtin/commit.c:1327
msgid "version"
msgstr "phiên bản"
-#: builtin/commit.c:1322 builtin/commit.c:1504 builtin/push.c:561
-#: builtin/worktree.c:640
+#: builtin/commit.c:1327 builtin/commit.c:1509 builtin/push.c:561
+#: builtin/worktree.c:643
msgid "machine-readable output"
msgstr "kết xuất dạng máy-có-thể-đọc"
-#: builtin/commit.c:1325 builtin/commit.c:1506
+#: builtin/commit.c:1330 builtin/commit.c:1511
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "hiển thị trạng thái ở định dạng dài (mặc định)"
-#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1509
+#: builtin/commit.c:1333 builtin/commit.c:1514
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "chấm dứt các mục bằng NUL"
-#: builtin/commit.c:1330 builtin/commit.c:1334 builtin/commit.c:1512
-#: builtin/fast-export.c:1085 builtin/fast-export.c:1088 builtin/rebase.c:1118
-#: builtin/tag.c:400
+#: builtin/commit.c:1335 builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1517
+#: builtin/fast-export.c:1085 builtin/fast-export.c:1088 builtin/rebase.c:1465
+#: parse-options.h:323
msgid "mode"
msgstr "chế độ"
-#: builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1512
+#: builtin/commit.c:1336 builtin/commit.c:1517
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"hiển thị các tập tin chưa được theo dõi dấu vết, các chế độ tùy chọn: all, "
"normal, no. (Mặc định: all)"
-#: builtin/commit.c:1335
+#: builtin/commit.c:1340
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -10550,11 +11338,11 @@ msgstr ""
"hiển thị các tập tin bị bỏ qua, các chế độ tùy chọn: traditional, matching, "
"no. (Mặc định: traditional)"
-#: builtin/commit.c:1337 parse-options.h:164
+#: builtin/commit.c:1342 parse-options.h:178
msgid "when"
msgstr "khi"
-#: builtin/commit.c:1338
+#: builtin/commit.c:1343
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -10562,191 +11350,169 @@ msgstr ""
"bỏ qua các thay đổi trong mô-đun-con, tùy chọn khi: all, dirty, untracked. "
"(Mặc định: all)"
-#: builtin/commit.c:1340
+#: builtin/commit.c:1345
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "hiển thị danh sách các tập-tin chưa được theo dõi trong các cột"
-#: builtin/commit.c:1341
+#: builtin/commit.c:1346
msgid "do not detect renames"
msgstr "không dò tìm các tên thay đổi"
-#: builtin/commit.c:1343
+#: builtin/commit.c:1348
msgid "detect renames, optionally set similarity index"
msgstr "dò các tên thay đổi, tùy ý đặt mục lục tương tự"
-#: builtin/commit.c:1363
+#: builtin/commit.c:1368
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr ""
"Không hỗ trỡ tổ hợp các tham số các tập tin bị bỏ qua và không được theo dõi"
-#: builtin/commit.c:1468
+#: builtin/commit.c:1473
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "không hiển thị tổng kết sau khi chuyển giao thành công"
-#: builtin/commit.c:1469
+#: builtin/commit.c:1474
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "hiển thị sự khác biệt trong mẫu tin nhắn chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1471
+#: builtin/commit.c:1476
msgid "Commit message options"
msgstr "Các tùy chọn ghi chú commit"
-#: builtin/commit.c:1472 builtin/merge.c:264 builtin/tag.c:397
+#: builtin/commit.c:1477 builtin/merge.c:272 builtin/tag.c:408
msgid "read message from file"
msgstr "đọc chú thích từ tập tin"
-#: builtin/commit.c:1473
+#: builtin/commit.c:1478
msgid "author"
msgstr "tác giả"
-#: builtin/commit.c:1473
+#: builtin/commit.c:1478
msgid "override author for commit"
msgstr "ghi đè tác giả cho commit"
-#: builtin/commit.c:1474 builtin/gc.c:518
+#: builtin/commit.c:1479 builtin/gc.c:539
msgid "date"
msgstr "ngày tháng"
-#: builtin/commit.c:1474
+#: builtin/commit.c:1479
msgid "override date for commit"
msgstr "ghi đè ngày tháng cho lần chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1475 builtin/merge.c:260 builtin/notes.c:409
-#: builtin/notes.c:575 builtin/tag.c:395
-msgid "message"
-msgstr "chú thích"
-
-#: builtin/commit.c:1475
-msgid "commit message"
-msgstr "chú thích của lần chuyển giao"
-
-#: builtin/commit.c:1476 builtin/commit.c:1477 builtin/commit.c:1478
-#: builtin/commit.c:1479 parse-options.h:278 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1481 builtin/commit.c:1482 builtin/commit.c:1483
+#: builtin/commit.c:1484 parse-options.h:315 ref-filter.h:92
msgid "commit"
msgstr "lần_chuyển_giao"
-#: builtin/commit.c:1476
+#: builtin/commit.c:1481
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao đã cho nhưng có cho sửa chữa"
-#: builtin/commit.c:1477
+#: builtin/commit.c:1482
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao đã cho"
-#: builtin/commit.c:1478
+#: builtin/commit.c:1483
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"dùng ghi chú có định dạng autosquash để sửa chữa lần chuyển giao đã chỉ ra"
-#: builtin/commit.c:1479
+#: builtin/commit.c:1484
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"dùng lời nhắn có định dạng tự động nén để nén lại các lần chuyển giao đã chỉ "
"ra"
-#: builtin/commit.c:1480
+#: builtin/commit.c:1485
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"lần chuyển giao nhận tôi là tác giả (được dùng với tùy chọn -C/-c/--amend)"
-#: builtin/commit.c:1481 builtin/log.c:1533 builtin/merge.c:277
-#: builtin/pull.c:156 builtin/revert.c:107
+#: builtin/commit.c:1486 builtin/log.c:1541 builtin/merge.c:285
+#: builtin/pull.c:162 builtin/revert.c:109
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "(nên dùng) thêm dòng Signed-off-by:"
-#: builtin/commit.c:1482
+#: builtin/commit.c:1487
msgid "use specified template file"
msgstr "sử dụng tập tin mẫu đã cho"
-#: builtin/commit.c:1483
+#: builtin/commit.c:1488
msgid "force edit of commit"
msgstr "ép buộc sửa lần commit"
-#: builtin/commit.c:1484
-msgid "default"
-msgstr "mặc định"
-
-#: builtin/commit.c:1484 builtin/tag.c:401
-msgid "how to strip spaces and #comments from message"
-msgstr "làm thế nào để cắt bỏ khoảng trắng và #ghichú từ mẩu tin nhắn"
-
-#: builtin/commit.c:1485
+#: builtin/commit.c:1490
msgid "include status in commit message template"
msgstr "bao gồm các trạng thái trong mẫu ghi chú chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1487 builtin/merge.c:275 builtin/pull.c:186
-#: builtin/revert.c:115
-msgid "GPG sign commit"
-msgstr "Ký lần chuyển giao dùng GPG"
-
-#: builtin/commit.c:1490
+#: builtin/commit.c:1495
msgid "Commit contents options"
msgstr "Các tùy nội dung ghi chú commit"
-#: builtin/commit.c:1491
+#: builtin/commit.c:1496
msgid "commit all changed files"
msgstr "chuyển giao tất cả các tập tin có thay đổi"
-#: builtin/commit.c:1492
+#: builtin/commit.c:1497
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "thêm các tập tin đã chỉ ra vào bảng mục lục để chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1493
+#: builtin/commit.c:1498
msgid "interactively add files"
msgstr "thêm các tập-tin bằng tương tác"
-#: builtin/commit.c:1494
+#: builtin/commit.c:1499
msgid "interactively add changes"
msgstr "thêm các thay đổi bằng tương tác"
-#: builtin/commit.c:1495
+#: builtin/commit.c:1500
msgid "commit only specified files"
msgstr "chỉ chuyển giao các tập tin đã chỉ ra"
-#: builtin/commit.c:1496
+#: builtin/commit.c:1501
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr "vòng qua móc (hook) pre-commit và commit-msg"
-#: builtin/commit.c:1497
+#: builtin/commit.c:1502
msgid "show what would be committed"
msgstr "hiển thị xem cái gì có thể được chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1510
+#: builtin/commit.c:1515
msgid "amend previous commit"
msgstr "“tu bổ” (amend) lần commit trước"
-#: builtin/commit.c:1511
+#: builtin/commit.c:1516
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "vòng qua móc (hook) post-rewrite"
-#: builtin/commit.c:1516
+#: builtin/commit.c:1521
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "ok để ghi lại một thay đổi trống rỗng"
-#: builtin/commit.c:1518
+#: builtin/commit.c:1523
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "ok để ghi các thay đổi với lời nhắn trống rỗng"
-#: builtin/commit.c:1591
+#: builtin/commit.c:1596
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Tập tin MERGE_HEAD sai hỏng (%s)"
-#: builtin/commit.c:1598
+#: builtin/commit.c:1603
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "không thể đọc MERGE_MODE"
-#: builtin/commit.c:1617
+#: builtin/commit.c:1622
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của lần chuyển giao: %s"
-#: builtin/commit.c:1628
+#: builtin/commit.c:1629
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Bãi bỏ việc chuyển giao bởi vì phần chú thích của nó trống rỗng.\n"
-#: builtin/commit.c:1633
+#: builtin/commit.c:1634
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr ""
@@ -10784,38 +11550,43 @@ msgstr ""
"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append] [--reachable|--"
"stdin-packs|--stdin-commits]"
-#: builtin/commit-graph.c:48 builtin/commit-graph.c:78
-#: builtin/commit-graph.c:132 builtin/commit-graph.c:190 builtin/fetch.c:153
-#: builtin/log.c:1553
+#: builtin/commit-graph.c:51 builtin/commit-graph.c:89
+#: builtin/commit-graph.c:147 builtin/commit-graph.c:205 builtin/fetch.c:153
+#: builtin/log.c:1561
msgid "dir"
msgstr "tmục"
-#: builtin/commit-graph.c:49 builtin/commit-graph.c:79
-#: builtin/commit-graph.c:133 builtin/commit-graph.c:191
+#: builtin/commit-graph.c:52 builtin/commit-graph.c:90
+#: builtin/commit-graph.c:148 builtin/commit-graph.c:206
msgid "The object directory to store the graph"
msgstr "Thư mục đối tượng để lưu đồ thị"
-#: builtin/commit-graph.c:135
+#: builtin/commit-graph.c:68 builtin/commit-graph.c:105
+#, c-format
+msgid "Could not open commit-graph '%s'"
+msgstr "Không thể mở đồ thị chuyển giao “%s”"
+
+#: builtin/commit-graph.c:150
msgid "start walk at all refs"
msgstr "bắt đầu di chuyển tại mọi tham chiếu"
-#: builtin/commit-graph.c:137
+#: builtin/commit-graph.c:152
msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
msgstr ""
"quét dó các mục lục gói được liệt kê bởi đầu vào tiêu chuẩn cho các lần "
"chuyển giao"
-#: builtin/commit-graph.c:139
+#: builtin/commit-graph.c:154
msgid "start walk at commits listed by stdin"
msgstr ""
"bắt đầu di chuyển tại các lần chuyển giao được liệt kê bởi đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/commit-graph.c:141
+#: builtin/commit-graph.c:156
msgid "include all commits already in the commit-graph file"
msgstr ""
"bao gồm mọi lần chuyển giao đã sẵn có trongười tập tin đồ thị lần chuyển giao"
-#: builtin/commit-graph.c:150
+#: builtin/commit-graph.c:165
msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
msgstr ""
"không thể sử dụng hơn một --reachable, --stdin-commits, hay --stdin-packs"
@@ -11220,7 +11991,7 @@ msgstr ""
msgid "describe %s\n"
msgstr "mô tả %s\n"
-#: builtin/describe.c:513 builtin/log.c:516
+#: builtin/describe.c:513
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Không phải tên đối tượng %s hợp lệ"
@@ -11270,7 +12041,7 @@ msgstr "chỉ cân nhắc đến những thẻ khớp với <mẫu>"
msgid "do not consider tags matching <pattern>"
msgstr "không coi rằng các thẻ khớp với <mẫu>"
-#: builtin/describe.c:551 builtin/name-rev.c:424
+#: builtin/describe.c:551 builtin/name-rev.c:426
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "hiển thị đối tượng chuyển giao vắn tắt như là fallback"
@@ -11312,21 +12083,21 @@ msgstr "“%s”: không phải tập tin bình thường hay liên kết mềm"
msgid "invalid option: %s"
msgstr "tùy chọn không hợp lệ: %s"
-#: builtin/diff.c:364
+#: builtin/diff.c:350
msgid "Not a git repository"
msgstr "Không phải là kho git"
-#: builtin/diff.c:408
+#: builtin/diff.c:394
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "đối tượng đã cho “%s” không hợp lệ."
-#: builtin/diff.c:417
+#: builtin/diff.c:403
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
msgstr "đã cho nhiều hơn hai đối tượng blob: “%s”"
-#: builtin/diff.c:422
+#: builtin/diff.c:408
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "đã cho đối tượng không thể nắm giữ “%s”."
@@ -11337,27 +12108,27 @@ msgstr ""
"git difftool [<các-tùy-chọn>] [<lần_chuyển_giao> [<lần_chuyển_giao>]] [--] "
"<đường-dẫn>…]"
-#: builtin/difftool.c:261
+#: builtin/difftool.c:259
#, c-format
msgid "failed: %d"
msgstr "gặp lỗi: %d"
-#: builtin/difftool.c:303
+#: builtin/difftool.c:301
#, c-format
msgid "could not read symlink %s"
msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
-#: builtin/difftool.c:305
+#: builtin/difftool.c:303
#, c-format
msgid "could not read symlink file %s"
msgstr "không đọc được tập tin liên kết mềm %s"
-#: builtin/difftool.c:313
+#: builtin/difftool.c:311
#, c-format
msgid "could not read object %s for symlink %s"
msgstr "không thể đọc đối tượng %s cho liên kết mềm %s"
-#: builtin/difftool.c:414
+#: builtin/difftool.c:412
msgid ""
"combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
"directory diff mode('-d' and '--dir-diff')."
@@ -11365,53 +12136,53 @@ msgstr ""
"các định dạng diff tổ hợp(“-c” và “--cc”) chưa được hỗ trợ trong\n"
"chế độ diff thư mục(“-d” và “--dir-diff”)."
-#: builtin/difftool.c:634
+#: builtin/difftool.c:632
#, c-format
msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
msgstr "cả hai tập tin đã bị sửa: “%s” và “%s”."
-#: builtin/difftool.c:636
+#: builtin/difftool.c:634
msgid "working tree file has been left."
msgstr "cây làm việc ở bên trái."
-#: builtin/difftool.c:647
+#: builtin/difftool.c:645
#, c-format
msgid "temporary files exist in '%s'."
msgstr "các tập tin tạm đã sẵn có trong “%s”."
-#: builtin/difftool.c:648
+#: builtin/difftool.c:646
msgid "you may want to cleanup or recover these."
msgstr "bạn có lẽ muốn dọn dẹp hay phục hồi ở đây."
-#: builtin/difftool.c:697
+#: builtin/difftool.c:695
msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
msgstr "dùng “diff.guitool“ thay vì dùng “diff.tool“"
-#: builtin/difftool.c:699
+#: builtin/difftool.c:697
msgid "perform a full-directory diff"
msgstr "thực hiện một diff toàn thư mục"
-#: builtin/difftool.c:701
+#: builtin/difftool.c:699
msgid "do not prompt before launching a diff tool"
msgstr "đừng nhắc khi khởi chạy công cụ diff"
-#: builtin/difftool.c:706
+#: builtin/difftool.c:704
msgid "use symlinks in dir-diff mode"
msgstr "dùng liên kết mềm trong diff-thư-mục"
-#: builtin/difftool.c:707
+#: builtin/difftool.c:705
msgid "tool"
msgstr "công cụ"
-#: builtin/difftool.c:708
+#: builtin/difftool.c:706
msgid "use the specified diff tool"
msgstr "dùng công cụ diff đã cho"
-#: builtin/difftool.c:710
+#: builtin/difftool.c:708
msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
msgstr "in ra danh sách các công cụ dif cái mà có thẻ dùng với “--tool“"
-#: builtin/difftool.c:713
+#: builtin/difftool.c:711
msgid ""
"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
"code"
@@ -11419,15 +12190,23 @@ msgstr ""
"làm cho “git-difftool” thoát khi gọi công cụ diff trả về mã không phải số "
"không"
-#: builtin/difftool.c:716
+#: builtin/difftool.c:714
msgid "specify a custom command for viewing diffs"
msgstr "chỉ định một lệnh tùy ý để xem diff"
-#: builtin/difftool.c:740
+#: builtin/difftool.c:715
+msgid "passed to `diff`"
+msgstr "chuyển cho “diff”"
+
+#: builtin/difftool.c:730
+msgid "difftool requires worktree or --no-index"
+msgstr "difftool cần cây làm việc hoặc --no-index"
+
+#: builtin/difftool.c:744
msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
msgstr "chưa đưa ra <công_cụ> cho --tool=<công_cụ>"
-#: builtin/difftool.c:747
+#: builtin/difftool.c:751
msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
msgstr "chưa đưa ra <lệnh> cho --extcmd=<lệnh>"
@@ -11471,7 +12250,7 @@ msgstr "Sử dụng tính năng done để chấm dứt luồng dữ liệu"
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Bỏ qua kết xuất của dữ liệu blob"
-#: builtin/fast-export.c:1102 builtin/log.c:1601
+#: builtin/fast-export.c:1102 builtin/log.c:1609
msgid "refspec"
msgstr "refspec"
@@ -11509,15 +12288,15 @@ msgstr "git fetch --multiple [<các-tùy-chọn>] [(<kho> | <nhóm>)…]"
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [<các-tùy-chọn>]"
-#: builtin/fetch.c:115 builtin/pull.c:195
+#: builtin/fetch.c:115 builtin/pull.c:202
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "lấy về từ tất cả các máy chủ"
-#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:198
+#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:205
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "nối thêm vào .git/FETCH_HEAD thay vì ghi đè lên nó"
-#: builtin/fetch.c:119 builtin/pull.c:201
+#: builtin/fetch.c:119 builtin/pull.c:208
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "đường dẫn đến gói tải lên trên máy chủ cuối"
@@ -11529,7 +12308,7 @@ msgstr "ép buộc ghi đè lên tham chiếu nội bộ"
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "lấy từ nhiều máy chủ cùng lúc"
-#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:205
+#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:212
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "lấy tất cả các thẻ cùng với các đối tượng liên quan đến nó"
@@ -11541,7 +12320,7 @@ msgstr "không lấy tất cả các thẻ (--no-tags)"
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "số lượng mô-đun-con được lấy đồng thời"
-#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:208
+#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:215
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr ""
"cắt cụt (prune) các nhánh “remote-tracking” không còn tồn tại trên máy chủ "
@@ -11551,7 +12330,7 @@ msgstr ""
msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
msgstr "cắt xém các thẻ nội bộ không còn ở máy chủ và xóa các thẻ đã thay đổi"
-#: builtin/fetch.c:133 builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:133
+#: builtin/fetch.c:133 builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:139
msgid "on-demand"
msgstr "khi-cần"
@@ -11559,7 +12338,7 @@ msgstr "khi-cần"
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "điều khiển việc lấy về đệ quy trong các mô-đun-con"
-#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:216
+#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:223
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "giữ lại gói đã tải về"
@@ -11567,7 +12346,7 @@ msgstr "giữ lại gói đã tải về"
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "cho phép cập nhật th.chiếu HEAD"
-#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:219
+#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:226
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "làm sâu hơn lịch sử của bản sao"
@@ -11575,7 +12354,7 @@ msgstr "làm sâu hơn lịch sử của bản sao"
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "làm sâu hơn lịch sử của kho bản sao shallow dựa trên thời gian"
-#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:222
+#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:229
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "chuyển đổi hoàn toàn sang kho git"
@@ -11591,28 +12370,18 @@ msgstr ""
"mặc định cho việc lấy đệ quy các mô-đun-con (có mức ưu tiên thấp hơn các tập "
"tin cấu hình config)"
-#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:225
+#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:232
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "chấp nhận tham chiếu cập nhật .git/shallow"
-#: builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:227
+#: builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:234
msgid "refmap"
msgstr "refmap"
-#: builtin/fetch.c:163 builtin/pull.c:228
+#: builtin/fetch.c:163 builtin/pull.c:235
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "chỉ ra refmap cần lấy về"
-#: builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:585
-#: builtin/send-pack.c:172
-msgid "server-specific"
-msgstr "đặc-tả-máy-phục-vụ"
-
-#: builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:585
-#: builtin/send-pack.c:173
-msgid "option to transmit"
-msgstr "tùy chọn để chuyển giao"
-
#: builtin/fetch.c:170
msgid "report that we have only objects reachable from this object"
msgstr ""
@@ -11766,40 +12535,40 @@ msgstr ""
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Bạn phải định rõ tên thẻ."
-#: builtin/fetch.c:1592
+#: builtin/fetch.c:1594
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Mức sâu là số âm trong --deepen là không được hỗ trợ"
-#: builtin/fetch.c:1594
+#: builtin/fetch.c:1596
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "Các tùy chọn--deepen và --depth loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/fetch.c:1599
+#: builtin/fetch.c:1601
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "tùy chọn --depth và --unshallow không thể sử dụng cùng với nhau"
-#: builtin/fetch.c:1601
+#: builtin/fetch.c:1603
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "--unshallow trên kho hoàn chỉnh là không hợp lý"
-#: builtin/fetch.c:1617
+#: builtin/fetch.c:1619
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "lệnh lấy về \"fetch --all\" không lấy đối số kho chứa"
-#: builtin/fetch.c:1619
+#: builtin/fetch.c:1621
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "lệnh lấy về \"fetch --all\" không hợp lý với refspecs"
-#: builtin/fetch.c:1628
+#: builtin/fetch.c:1630
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Không có nhóm máy chủ hay máy chủ như thế: %s"
-#: builtin/fetch.c:1635
+#: builtin/fetch.c:1637
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Việc lấy về cả một nhóm và chỉ định refspecs không hợp lý"
-#: builtin/fetch.c:1651
+#: builtin/fetch.c:1653
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -11872,27 +12641,27 @@ msgstr "trích dẫn để phù hợp cho Tcl"
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "hiển thị chỉ <n> tham chiếu khớp"
-#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:424
+#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:433
msgid "respect format colors"
msgstr "các màu định dạng lưu tâm"
-#: builtin/for-each-ref.c:43
+#: builtin/for-each-ref.c:42
msgid "print only refs which points at the given object"
msgstr "chỉ hiển thị các tham chiếu mà nó chỉ đến đối tượng đã cho"
-#: builtin/for-each-ref.c:45
+#: builtin/for-each-ref.c:44
msgid "print only refs that are merged"
msgstr "chỉ hiển thị những tham chiếu mà nó được hòa trộn"
-#: builtin/for-each-ref.c:46
+#: builtin/for-each-ref.c:45
msgid "print only refs that are not merged"
msgstr "chỉ hiển thị những tham chiếu mà nó không được hòa trộn"
-#: builtin/for-each-ref.c:47
+#: builtin/for-each-ref.c:46
msgid "print only refs which contain the commit"
msgstr "chỉ hiển thị những tham chiếu mà nó chứa lần chuyển giao"
-#: builtin/for-each-ref.c:48
+#: builtin/for-each-ref.c:47
msgid "print only refs which don't contain the commit"
msgstr "chỉ hiển thị những tham chiếu mà nó không chứa lần chuyển giao"
@@ -11930,211 +12699,211 @@ msgstr ""
"liên kết gãy từ %7s %s \n"
" tới %7s %s"
-#: builtin/fsck.c:253
+#: builtin/fsck.c:295
#, c-format
msgid "missing %s %s"
msgstr "thiếu %s %s"
-#: builtin/fsck.c:279
+#: builtin/fsck.c:321
#, c-format
msgid "unreachable %s %s"
msgstr "không tiếp cận được %s %s"
-#: builtin/fsck.c:298
+#: builtin/fsck.c:340
#, c-format
msgid "dangling %s %s"
msgstr "dangling %s %s"
-#: builtin/fsck.c:307
+#: builtin/fsck.c:349
msgid "could not create lost-found"
msgstr "không thể tạo lost-found"
-#: builtin/fsck.c:318
+#: builtin/fsck.c:360
#, c-format
msgid "could not finish '%s'"
msgstr "không thể hoàn thành “%s”"
-#: builtin/fsck.c:335
+#: builtin/fsck.c:377
#, c-format
msgid "Checking %s"
msgstr "Đang kiểm tra %s"
-#: builtin/fsck.c:353
+#: builtin/fsck.c:415
#, c-format
msgid "Checking connectivity (%d objects)"
msgstr "Đang kiểm tra kết nối (%d đối tượng)"
-#: builtin/fsck.c:372
+#: builtin/fsck.c:434
#, c-format
msgid "Checking %s %s"
msgstr "Đang kiểm tra %s %s"
-#: builtin/fsck.c:376
+#: builtin/fsck.c:438
msgid "broken links"
msgstr "các liên kết bị gẫy"
-#: builtin/fsck.c:385
+#: builtin/fsck.c:447
#, c-format
msgid "root %s"
msgstr "gốc %s"
-#: builtin/fsck.c:393
+#: builtin/fsck.c:455
#, c-format
msgid "tagged %s %s (%s) in %s"
msgstr "đã đánh thẻ %s %s (%s) trong %s"
-#: builtin/fsck.c:422
+#: builtin/fsck.c:484
#, c-format
msgid "%s: object corrupt or missing"
msgstr "%s: đối tượng thiếu hay hỏng"
-#: builtin/fsck.c:447
+#: builtin/fsck.c:509
#, c-format
msgid "%s: invalid reflog entry %s"
msgstr "%s: mục reflog không hợp lệ %s"
-#: builtin/fsck.c:461
+#: builtin/fsck.c:523
#, c-format
msgid "Checking reflog %s->%s"
msgstr "Đang kiểm tra việc đổi tên của “%s” thành “%s”"
-#: builtin/fsck.c:495
+#: builtin/fsck.c:557
#, c-format
msgid "%s: invalid sha1 pointer %s"
msgstr "%s: con trỏ sha1 không hợp lệ %s"
-#: builtin/fsck.c:502
+#: builtin/fsck.c:564
#, c-format
msgid "%s: not a commit"
msgstr "%s: không phải là một lần chuyển giao"
-#: builtin/fsck.c:557
+#: builtin/fsck.c:619
msgid "notice: No default references"
msgstr "cảnh báo: Không có các tham chiếu mặc định"
-#: builtin/fsck.c:572
+#: builtin/fsck.c:634
#, c-format
msgid "%s: object corrupt or missing: %s"
msgstr "%s: thiếu đối tượng hoặc hỏng: %s"
-#: builtin/fsck.c:585
+#: builtin/fsck.c:647
#, c-format
msgid "%s: object could not be parsed: %s"
msgstr "%s: không thể phân tích cú đối tượng: %s"
-#: builtin/fsck.c:605
+#: builtin/fsck.c:667
#, c-format
msgid "bad sha1 file: %s"
msgstr "tập tin sha1 sai: %s"
-#: builtin/fsck.c:620
+#: builtin/fsck.c:682
msgid "Checking object directory"
msgstr "Đang kiểm tra thư mục đối tượng"
-#: builtin/fsck.c:623
+#: builtin/fsck.c:685
msgid "Checking object directories"
msgstr "Đang kiểm tra các thư mục đối tượng"
-#: builtin/fsck.c:638
+#: builtin/fsck.c:700
#, c-format
msgid "Checking %s link"
msgstr "Đang lấy liên kết %s"
-#: builtin/fsck.c:643 builtin/index-pack.c:833
+#: builtin/fsck.c:705 builtin/index-pack.c:841
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "%s không hợp lệ"
-#: builtin/fsck.c:650
+#: builtin/fsck.c:712
#, c-format
msgid "%s points to something strange (%s)"
msgstr "%s chỉ đến thứ gì đó xa lạ (%s)"
-#: builtin/fsck.c:656
+#: builtin/fsck.c:718
#, c-format
msgid "%s: detached HEAD points at nothing"
msgstr "%s: HEAD đã tách rời không chỉ vào đâu cả"
-#: builtin/fsck.c:660
+#: builtin/fsck.c:722
#, c-format
msgid "notice: %s points to an unborn branch (%s)"
msgstr "chú ý: %s chỉ đến một nhánh chưa sinh (%s)"
-#: builtin/fsck.c:672
+#: builtin/fsck.c:734
msgid "Checking cache tree"
msgstr "Đang kiểm tra cây nhớ tạm"
-#: builtin/fsck.c:677
+#: builtin/fsck.c:739
#, c-format
msgid "%s: invalid sha1 pointer in cache-tree"
msgstr "%s: con trỏ sha1 không hợp lệ trong cache-tree"
-#: builtin/fsck.c:688
+#: builtin/fsck.c:750
msgid "non-tree in cache-tree"
msgstr "non-tree trong cache-tree"
-#: builtin/fsck.c:719
+#: builtin/fsck.c:781
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [<các-tùy-chọn>] [<đối-tượng>…]"
-#: builtin/fsck.c:725
+#: builtin/fsck.c:787
msgid "show unreachable objects"
msgstr "hiển thị các đối tượng không thể đọc được"
-#: builtin/fsck.c:726
+#: builtin/fsck.c:788
msgid "show dangling objects"
msgstr "hiển thị các đối tượng không được quản lý"
-#: builtin/fsck.c:727
+#: builtin/fsck.c:789
msgid "report tags"
msgstr "báo cáo các thẻ"
-#: builtin/fsck.c:728
+#: builtin/fsck.c:790
msgid "report root nodes"
msgstr "báo cáo node gốc"
-#: builtin/fsck.c:729
+#: builtin/fsck.c:791
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "tạo “index objects head nodes”"
-#: builtin/fsck.c:730
+#: builtin/fsck.c:792
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "tạo “reflogs head nodes” (mặc định)"
-#: builtin/fsck.c:731
+#: builtin/fsck.c:793
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "cũng cân nhắc đến các đối tượng gói và thay thế"
-#: builtin/fsck.c:732
+#: builtin/fsck.c:794
msgid "check only connectivity"
msgstr "chỉ kiểm tra kết nối"
-#: builtin/fsck.c:733
+#: builtin/fsck.c:795
msgid "enable more strict checking"
msgstr "cho phép kiểm tra hạn chế hơn"
-#: builtin/fsck.c:735
+#: builtin/fsck.c:797
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "ghi các đối tượng không được quản lý trong .git/lost-found"
-#: builtin/fsck.c:736 builtin/prune.c:110
+#: builtin/fsck.c:798 builtin/prune.c:132
msgid "show progress"
msgstr "hiển thị quá trình"
-#: builtin/fsck.c:737
+#: builtin/fsck.c:799
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "hiển thị tên chi tiết cho các đối tượng đọc được"
-#: builtin/fsck.c:797
+#: builtin/fsck.c:859 builtin/index-pack.c:224
msgid "Checking objects"
msgstr "Đang kiểm tra các đối tượng"
-#: builtin/fsck.c:825
+#: builtin/fsck.c:887
#, c-format
msgid "%s: object missing"
msgstr "%s: thiếu đối tượng"
-#: builtin/fsck.c:837
+#: builtin/fsck.c:899
#, c-format
msgid "invalid parameter: expected sha1, got '%s'"
msgstr "tham số không hợp lệ: cần sha1, nhưng lại nhận được “%s”"
@@ -12148,17 +12917,22 @@ msgstr "git gc [<các-tùy-chọn>]"
msgid "Failed to fstat %s: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi lấy thông tin thống kê về tập tin %s: %s"
-#: builtin/gc.c:461 builtin/init-db.c:55
+#: builtin/gc.c:126
+#, c-format
+msgid "failed to parse '%s' value '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi phân tích “%s” giá trị “%s”"
+
+#: builtin/gc.c:476 builtin/init-db.c:55
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
-#: builtin/gc.c:470 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:510
+#: builtin/gc.c:485 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:519
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "không thể đọc “%s”"
-#: builtin/gc.c:477
+#: builtin/gc.c:492
#, c-format
msgid ""
"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
@@ -12173,54 +12947,54 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: builtin/gc.c:519
+#: builtin/gc.c:540
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "xóa bỏ các đối tượng không được tham chiếu"
-#: builtin/gc.c:521
+#: builtin/gc.c:542
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "cẩn thận hơn nữa (tăng thời gian chạy)"
-#: builtin/gc.c:522
+#: builtin/gc.c:543
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "bật chế độ auto-gc"
-#: builtin/gc.c:525
+#: builtin/gc.c:546
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr "buộc gc chạy ngay cả khi có tiến trình gc khác đang chạy"
-#: builtin/gc.c:528
+#: builtin/gc.c:549
msgid "repack all other packs except the largest pack"
msgstr "đóng gói lại tất cả các gói khác ngoại trừ gói lớn nhất"
-#: builtin/gc.c:545
+#: builtin/gc.c:566
#, c-format
msgid "failed to parse gc.logexpiry value %s"
msgstr "gặp lỗi khi phân tích giá trị gc.logexpiry %s"
-#: builtin/gc.c:556
+#: builtin/gc.c:577
#, c-format
msgid "failed to parse prune expiry value %s"
msgstr "gặp lỗi khi phân tích giá trị prune %s"
-#: builtin/gc.c:576
+#: builtin/gc.c:597
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"Tự động đóng gói kho chứa trên nền hệ thống để tối ưu hóa hiệu suất làm "
"việc.\n"
-#: builtin/gc.c:578
+#: builtin/gc.c:599
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Tự động đóng gói kho chứa để tối ưu hóa hiệu suất làm việc.\n"
-#: builtin/gc.c:579
+#: builtin/gc.c:600
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr "Xem \"git help gc\" để có hướng dẫn cụ thể về cách dọn dẹp kho git.\n"
-#: builtin/gc.c:619
+#: builtin/gc.c:640
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -12228,7 +13002,7 @@ msgstr ""
"gc đang được thực hiện trên máy “%s” pid %<PRIuMAX> (dùng --force nếu không "
"phải thế)"
-#: builtin/gc.c:672
+#: builtin/gc.c:693
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
@@ -12253,8 +13027,8 @@ msgstr "số tuyến đã cho không hợp lệ (%d) cho %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1506 builtin/index-pack.c:1697
-#: builtin/pack-objects.c:2717
+#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1514 builtin/index-pack.c:1705
+#: builtin/pack-objects.c:2720
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "không hỗ trợ đa tuyến, bỏ qua %s"
@@ -12480,11 +13254,11 @@ msgstr "không thể phân giải điểm xét duyệt: %s"
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "tổ hợp tùy chọn không hợp lệ, bỏ qua --threads"
-#: builtin/grep.c:1066 builtin/pack-objects.c:3400
+#: builtin/grep.c:1066 builtin/pack-objects.c:3403
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "không hỗ trợ đa tuyến, bỏ qua --threads"
-#: builtin/grep.c:1069 builtin/index-pack.c:1503 builtin/pack-objects.c:2714
+#: builtin/grep.c:1069 builtin/index-pack.c:1511 builtin/pack-objects.c:2717
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "số tuyến chỉ ra không hợp lệ (%d)"
@@ -12586,30 +13360,30 @@ msgstr "hiển thị mô tả lệnh"
msgid "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [<command>]"
msgstr "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [<lệnh>]"
-#: builtin/help.c:73
+#: builtin/help.c:77
#, c-format
msgid "unrecognized help format '%s'"
msgstr "không nhận ra định dạng trợ giúp “%s”"
-#: builtin/help.c:100
+#: builtin/help.c:104
msgid "Failed to start emacsclient."
msgstr "Gặp lỗi khi khởi chạy emacsclient."
-#: builtin/help.c:113
+#: builtin/help.c:117
msgid "Failed to parse emacsclient version."
msgstr "Gặp lỗi khi phân tích phiên bản emacsclient."
-#: builtin/help.c:121
+#: builtin/help.c:125
#, c-format
msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
msgstr "phiên bản của emacsclient “%d” quá cũ (< 22)."
-#: builtin/help.c:139 builtin/help.c:161 builtin/help.c:171 builtin/help.c:179
+#: builtin/help.c:143 builtin/help.c:165 builtin/help.c:175 builtin/help.c:183
#, c-format
msgid "failed to exec '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi thực thi “%s”"
-#: builtin/help.c:217
+#: builtin/help.c:221
#, c-format
msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
@@ -12618,7 +13392,7 @@ msgstr ""
"“%s”: đường dẫn không hỗ trợ bộ trình chiếu man.\n"
"Hãy cân nhắc đến việc sử dụng “man.<tool>.cmd” để thay thế."
-#: builtin/help.c:229
+#: builtin/help.c:233
#, c-format
msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
@@ -12627,35 +13401,35 @@ msgstr ""
"“%s”: cmd (lệnh) hỗ trợ bộ trình chiếu man.\n"
"Hãy cân nhắc đến việc sử dụng “man.<tool>.path” để thay thế."
-#: builtin/help.c:346
+#: builtin/help.c:350
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "“%s”: không rõ chương trình xem man."
-#: builtin/help.c:363
+#: builtin/help.c:367
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "không có trình xem trợ giúp dạng manpage tiếp hợp với yêu cầu"
-#: builtin/help.c:371
+#: builtin/help.c:375
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr "không có trình xem trợ giúp dạng info tiếp hợp với yêu cầu"
-#: builtin/help.c:430 builtin/help.c:441 git.c:323
+#: builtin/help.c:434 builtin/help.c:445 git.c:335
#, c-format
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
msgstr "“%s” được đặt bí danh thành “%s”"
-#: builtin/help.c:444 git.c:347
+#: builtin/help.c:448 git.c:364
#, c-format
msgid "bad alias.%s string: %s"
msgstr "chuỗi alias.%s sai: %s"
-#: builtin/help.c:473 builtin/help.c:503
+#: builtin/help.c:477 builtin/help.c:507
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "cách dùng: %s%s"
-#: builtin/help.c:487
+#: builtin/help.c:491
msgid "'git help config' for more information"
msgstr "Chạy lệnh “git help config” để có thêm thông tin"
@@ -12674,269 +13448,269 @@ msgstr "không thể lấy về đối tượng cần %s"
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "đối tượng %s: cần kiểu %s nhưng lại nhận được %s"
-#: builtin/index-pack.c:249
+#: builtin/index-pack.c:257
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "không thể điền thêm vào %d byte"
-#: builtin/index-pack.c:259
+#: builtin/index-pack.c:267
msgid "early EOF"
msgstr "gặp kết thúc tập tin EOF quá sớm"
-#: builtin/index-pack.c:260
+#: builtin/index-pack.c:268
msgid "read error on input"
msgstr "lỗi đọc ở đầu vào"
-#: builtin/index-pack.c:272
+#: builtin/index-pack.c:280
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "sử dụng nhiều hơn số lượng byte mà nó sẵn có"
-#: builtin/index-pack.c:279 builtin/pack-objects.c:599
+#: builtin/index-pack.c:287 builtin/pack-objects.c:600
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "gói quá lớn so với định nghĩa hiện tại của kiểu off_t"
-#: builtin/index-pack.c:282 builtin/unpack-objects.c:94
+#: builtin/index-pack.c:290 builtin/unpack-objects.c:94
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "gói đã vượt quá cỡ tối đa được phép"
-#: builtin/index-pack.c:297 builtin/repack.c:250
+#: builtin/index-pack.c:305 builtin/repack.c:250
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "không thể tạo “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:303
+#: builtin/index-pack.c:311
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "không thể mở packfile “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:317
+#: builtin/index-pack.c:325
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "chữ ký cho gói không khớp"
-#: builtin/index-pack.c:319
+#: builtin/index-pack.c:327
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "không hỗ trợ phiên bản gói %<PRIu32>"
-#: builtin/index-pack.c:337
+#: builtin/index-pack.c:345
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
msgstr "gói có đối tượng sai tại khoảng bù %<PRIuMAX>: %s"
-#: builtin/index-pack.c:457
+#: builtin/index-pack.c:465
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "xả nén trả về %d"
-#: builtin/index-pack.c:506
+#: builtin/index-pack.c:514
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "tràn giá trị khoảng bù cho đối tượng delta cơ sở"
-#: builtin/index-pack.c:514
+#: builtin/index-pack.c:522
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "khoảng bù cơ sở cho delta nằm ngoài phạm vi"
-#: builtin/index-pack.c:522
+#: builtin/index-pack.c:530
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "không hiểu kiểu đối tượng %d"
-#: builtin/index-pack.c:553
+#: builtin/index-pack.c:561
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "không thể chạy hàm pread cho tập tin gói"
-#: builtin/index-pack.c:555
+#: builtin/index-pack.c:563
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
msgstr[0] "tập tin gói bị kết thúc sớm, thiếu %<PRIuMAX> byte"
-#: builtin/index-pack.c:581
+#: builtin/index-pack.c:589
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "sự mâu thuẫn xả nén nghiêm trọng"
-#: builtin/index-pack.c:726 builtin/index-pack.c:732 builtin/index-pack.c:755
-#: builtin/index-pack.c:794 builtin/index-pack.c:803
+#: builtin/index-pack.c:734 builtin/index-pack.c:740 builtin/index-pack.c:763
+#: builtin/index-pack.c:802 builtin/index-pack.c:811
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr "SỰ VA CHẠM SHA1 ĐÃ XẢY RA VỚI %s!"
-#: builtin/index-pack.c:729 builtin/pack-objects.c:152
-#: builtin/pack-objects.c:212 builtin/pack-objects.c:306
+#: builtin/index-pack.c:737 builtin/pack-objects.c:153
+#: builtin/pack-objects.c:213 builtin/pack-objects.c:307
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "không thể đọc %s"
-#: builtin/index-pack.c:792
+#: builtin/index-pack.c:800
#, c-format
msgid "cannot read existing object info %s"
msgstr "không thể đọc thông tin đối tượng sẵn có %s"
-#: builtin/index-pack.c:800
+#: builtin/index-pack.c:808
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "không thể đọc đối tượng đã tồn tại %s"
-#: builtin/index-pack.c:814
+#: builtin/index-pack.c:822
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "đối tượng blob không hợp lệ %s"
-#: builtin/index-pack.c:817 builtin/index-pack.c:836
+#: builtin/index-pack.c:825 builtin/index-pack.c:844
msgid "fsck error in packed object"
msgstr "lỗi fsck trong đối tượng đóng gói"
-#: builtin/index-pack.c:838
+#: builtin/index-pack.c:846
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Không phải tất cả các đối tượng con của %s là có thể với tới được"
-#: builtin/index-pack.c:910 builtin/index-pack.c:941
+#: builtin/index-pack.c:918 builtin/index-pack.c:949
msgid "failed to apply delta"
msgstr "gặp lỗi khi áp dụng delta"
-#: builtin/index-pack.c:1109
+#: builtin/index-pack.c:1117
msgid "Receiving objects"
msgstr "Đang nhận về các đối tượng"
-#: builtin/index-pack.c:1109
+#: builtin/index-pack.c:1117
msgid "Indexing objects"
msgstr "Các đối tượng bảng mục lục"
-#: builtin/index-pack.c:1143
+#: builtin/index-pack.c:1151
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "gói bị sai hỏng (SHA1 không khớp)"
-#: builtin/index-pack.c:1148
+#: builtin/index-pack.c:1156
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê packfile"
-#: builtin/index-pack.c:1151
+#: builtin/index-pack.c:1159
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "pack có phần thừa ở cuối"
-#: builtin/index-pack.c:1163
+#: builtin/index-pack.c:1171
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr "lộn xộn hơn cả điên rồ khi chạy hàm parse_pack_objects()"
-#: builtin/index-pack.c:1186
+#: builtin/index-pack.c:1194
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Đang phân giải các delta"
-#: builtin/index-pack.c:1196 builtin/pack-objects.c:2486
+#: builtin/index-pack.c:1204 builtin/pack-objects.c:2489
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1237
+#: builtin/index-pack.c:1245
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr "lộn xộn hơn cả điên rồ"
-#: builtin/index-pack.c:1243
+#: builtin/index-pack.c:1251
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "đầy đủ với %d đối tượng nội bộ"
-#: builtin/index-pack.c:1255
+#: builtin/index-pack.c:1263
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr "Gặp tổng kiểm tra tail không cần cho %s (đĩa hỏng?)"
-#: builtin/index-pack.c:1259
+#: builtin/index-pack.c:1267
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "gói có %d delta chưa được giải quyết"
-#: builtin/index-pack.c:1283
+#: builtin/index-pack.c:1291
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "không thể xả nén đối tượng nối thêm (%d)"
-#: builtin/index-pack.c:1360
+#: builtin/index-pack.c:1368
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "đối tượng nội bộ %s bị hỏng"
-#: builtin/index-pack.c:1374
+#: builtin/index-pack.c:1382
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "tên tập tin tập tin gói “%s” không được kết thúc bằng đuôi “.pack”"
-#: builtin/index-pack.c:1399
+#: builtin/index-pack.c:1407
#, c-format
msgid "cannot write %s file '%s'"
msgstr "không thể ghi %s tập tin “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1407
+#: builtin/index-pack.c:1415
#, c-format
msgid "cannot close written %s file '%s'"
msgstr "không thể đóng tập tin được ghi %s “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1431
+#: builtin/index-pack.c:1439
msgid "error while closing pack file"
msgstr "gặp lỗi trong khi đóng tập tin gói"
-#: builtin/index-pack.c:1445
+#: builtin/index-pack.c:1453
msgid "cannot store pack file"
msgstr "không thể lưu tập tin gói"
-#: builtin/index-pack.c:1453
+#: builtin/index-pack.c:1461
msgid "cannot store index file"
msgstr "không thể lưu trữ tập tin ghi mục lục"
-#: builtin/index-pack.c:1497 builtin/pack-objects.c:2725
+#: builtin/index-pack.c:1505 builtin/pack-objects.c:2728
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "sai pack.indexversion=%<PRIu32>"
-#: builtin/index-pack.c:1565
+#: builtin/index-pack.c:1573
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Không thể mở tập tin gói đã sẵn có “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1567
+#: builtin/index-pack.c:1575
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Không thể mở tập tin idx của gói cho “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1615
+#: builtin/index-pack.c:1623
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "không delta: %d đối tượng"
-#: builtin/index-pack.c:1622
+#: builtin/index-pack.c:1630
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "chiều dài xích = %d: %lu đối tượng"
-#: builtin/index-pack.c:1659
+#: builtin/index-pack.c:1667
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Không thể quay lại cwd"
-#: builtin/index-pack.c:1708 builtin/index-pack.c:1711
-#: builtin/index-pack.c:1727 builtin/index-pack.c:1731
+#: builtin/index-pack.c:1716 builtin/index-pack.c:1719
+#: builtin/index-pack.c:1735 builtin/index-pack.c:1739
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "%s sai"
-#: builtin/index-pack.c:1747
+#: builtin/index-pack.c:1755
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "--fix-thin không thể được dùng mà không có --stdin"
-#: builtin/index-pack.c:1749
+#: builtin/index-pack.c:1757
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "--stdin cần một kho git"
-#: builtin/index-pack.c:1755
+#: builtin/index-pack.c:1763
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "dùng tùy chọn --verify mà không đưa ra tên packfile"
-#: builtin/index-pack.c:1803 builtin/unpack-objects.c:580
+#: builtin/index-pack.c:1811 builtin/unpack-objects.c:580
msgid "fsck error in pack objects"
msgstr "lỗi fsck trong các đối tượng gói"
@@ -12980,42 +13754,42 @@ msgstr "các mẫu không được tìm thấy trong %s"
msgid "not copying templates from '%s': %s"
msgstr "không sao chép các mẫu từ “%s”: %s"
-#: builtin/init-db.c:329
+#: builtin/init-db.c:334
#, c-format
msgid "unable to handle file type %d"
msgstr "không thể xử lý (handle) tập tin kiểu %d"
-#: builtin/init-db.c:332
+#: builtin/init-db.c:337
#, c-format
msgid "unable to move %s to %s"
msgstr "không di chuyển được %s vào %s"
-#: builtin/init-db.c:349 builtin/init-db.c:352
+#: builtin/init-db.c:354 builtin/init-db.c:357
#, c-format
msgid "%s already exists"
msgstr "%s đã có từ trước rồi"
-#: builtin/init-db.c:405
+#: builtin/init-db.c:413
#, c-format
msgid "Reinitialized existing shared Git repository in %s%s\n"
msgstr "Đã khởi tạo lại kho Git chia sẻ sẵn có trong %s%s\n"
-#: builtin/init-db.c:406
+#: builtin/init-db.c:414
#, c-format
msgid "Reinitialized existing Git repository in %s%s\n"
msgstr "Đã khởi tạo lại kho Git sẵn có trong %s%s\n"
-#: builtin/init-db.c:410
+#: builtin/init-db.c:418
#, c-format
msgid "Initialized empty shared Git repository in %s%s\n"
msgstr "Đã khởi tạo lại kho Git chia sẻ trống rỗng sẵn có trong %s%s\n"
-#: builtin/init-db.c:411
+#: builtin/init-db.c:419
#, c-format
msgid "Initialized empty Git repository in %s%s\n"
msgstr "Đã khởi tạo lại kho Git trống rỗng sẵn có trong %s%s\n"
-#: builtin/init-db.c:460
+#: builtin/init-db.c:468
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [<directory>]"
@@ -13023,25 +13797,25 @@ msgstr ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<thư-mục-tạm>] [--shared[=<các-"
"quyền>]] [thư-mục]"
-#: builtin/init-db.c:483
+#: builtin/init-db.c:491
msgid "permissions"
msgstr "các quyền"
-#: builtin/init-db.c:484
+#: builtin/init-db.c:492
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr "chỉ ra cái mà kho git được chia sẻ giữa nhiều người dùng"
-#: builtin/init-db.c:518 builtin/init-db.c:523
+#: builtin/init-db.c:526 builtin/init-db.c:531
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "không thể mkdir (tạo thư mục): %s"
-#: builtin/init-db.c:527
+#: builtin/init-db.c:535
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "không thể chdir (chuyển đổi thư mục) sang %s"
-#: builtin/init-db.c:548
+#: builtin/init-db.c:556
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -13050,7 +13824,7 @@ msgstr ""
"%s (hoặc --work-tree=<thư-mục>) không cho phép không chỉ định %s (hoặc --git-"
"dir=<thư-mục>)"
-#: builtin/init-db.c:576
+#: builtin/init-db.c:584
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "Không thể truy cập cây (tree) làm việc “%s”"
@@ -13127,396 +13901,392 @@ msgstr "git log [<các-tùy-chọn>] [<vùng-xem-xét>] [[--] <đường-dẫn>
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [<các-tùy-chọn>] <đối-tượng>…"
-#: builtin/log.c:100
+#: builtin/log.c:104
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "tùy chọn--decorate không hợp lệ: %s"
-#: builtin/log.c:163
-msgid "suppress diff output"
-msgstr "chặn mọi kết xuất từ diff"
-
-#: builtin/log.c:164
+#: builtin/log.c:168
msgid "show source"
msgstr "hiển thị mã nguồn"
-#: builtin/log.c:165
+#: builtin/log.c:169
msgid "Use mail map file"
msgstr "Sử dụng tập tin ánh xạ thư"
-#: builtin/log.c:167
+#: builtin/log.c:171
msgid "only decorate refs that match <pattern>"
msgstr "chỉ tô sáng các tham chiếu khớp với <mẫu>"
-#: builtin/log.c:169
+#: builtin/log.c:173
msgid "do not decorate refs that match <pattern>"
msgstr "không tô sáng các tham chiếu khớp với <mẫu>"
-#: builtin/log.c:170
+#: builtin/log.c:174
msgid "decorate options"
msgstr "các tùy chọn trang trí"
-#: builtin/log.c:173
+#: builtin/log.c:177
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr "Xử lý chỉ dòng vùng n,m trong tập tin, tính từ 1"
-#: builtin/log.c:271
+#: builtin/log.c:275
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Kết xuất cuối cùng: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:525
+#: builtin/log.c:529
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: sai tập tin"
-#: builtin/log.c:540 builtin/log.c:634
+#: builtin/log.c:544 builtin/log.c:638
#, c-format
-msgid "Could not read object %s"
-msgstr "Không thể đọc đối tượng %s"
+msgid "could not read object %s"
+msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
-#: builtin/log.c:659
+#: builtin/log.c:663
#, c-format
-msgid "Unknown type: %d"
-msgstr "Không nhận ra kiểu: %d"
+msgid "unknown type: %d"
+msgstr "không nhận ra kiểu: %d"
-#: builtin/log.c:780
+#: builtin/log.c:784
msgid "format.headers without value"
msgstr "format.headers không có giá trị cụ thể"
-#: builtin/log.c:881
+#: builtin/log.c:885
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "tên của thư mục kết xuất quá dài"
-#: builtin/log.c:897
+#: builtin/log.c:901
#, c-format
-msgid "Cannot open patch file %s"
-msgstr "Không thể mở tập tin miếng vá: %s"
+msgid "cannot open patch file %s"
+msgstr "không thể mở tập tin miếng vá: %s"
+
+#: builtin/log.c:918
+msgid "need exactly one range"
+msgstr "cần chính xác một vùng"
-#: builtin/log.c:914
-msgid "Need exactly one range."
-msgstr "Cần chính xác một vùng."
+#: builtin/log.c:928
+msgid "not a range"
+msgstr "không phải là một vùng"
-#: builtin/log.c:924
-msgid "Not a range."
-msgstr "Không phải là một vùng."
+#: builtin/log.c:1051
+msgid "cover letter needs email format"
+msgstr "“cover letter” cần cho định dạng thư"
-#: builtin/log.c:1047
-msgid "Cover letter needs email format"
-msgstr "“Cover letter” cần cho định dạng thư"
+#: builtin/log.c:1057
+msgid "failed to create cover-letter file"
+msgstr "gặp lỗi khi tạo các tập tin cover-letter"
-#: builtin/log.c:1132
+#: builtin/log.c:1136
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "in-reply-to điên rồ: %s"
-#: builtin/log.c:1159
+#: builtin/log.c:1163
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [<các-tùy-chọn>] [<kể-từ> | <vùng-xem-xét>]"
-#: builtin/log.c:1217
-msgid "Two output directories?"
-msgstr "Hai thư mục kết xuất?"
+#: builtin/log.c:1221
+msgid "two output directories?"
+msgstr "hai thư mục kết xuất?"
-#: builtin/log.c:1324 builtin/log.c:2068 builtin/log.c:2070 builtin/log.c:2082
+#: builtin/log.c:1332 builtin/log.c:2076 builtin/log.c:2078 builtin/log.c:2090
#, c-format
-msgid "Unknown commit %s"
-msgstr "Không hiểu lần chuyển giao %s"
+msgid "unknown commit %s"
+msgstr "không hiểu lần chuyển giao %s"
-#: builtin/log.c:1334 builtin/notes.c:897 builtin/tag.c:526
+#: builtin/log.c:1342 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
+#: builtin/replace.c:210
#, c-format
-msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
-msgstr "Gặp lỗi khi phân giải “%s” như là một tham chiếu hợp lệ."
+msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
+msgstr "gặp lỗi khi phân giải “%s” như là một tham chiếu hợp lệ"
-#: builtin/log.c:1339
-msgid "Could not find exact merge base."
-msgstr "Không tìm thấy nền hòa trộn chính xác."
+#: builtin/log.c:1347
+msgid "could not find exact merge base"
+msgstr "không tìm thấy nền hòa trộn chính xác"
-#: builtin/log.c:1343
+#: builtin/log.c:1351
msgid ""
-"Failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
+"failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
-"Or you could specify base commit by --base=<base-commit-id> manually."
+"Or you could specify base commit by --base=<base-commit-id> manually"
msgstr ""
-"Gặp lỗi khi lấy thượng nguồn, nếu bạn muốn ghi lại lần chuyển giao nền một\n"
+"gặp lỗi khi lấy thượng nguồn, nếu bạn muốn ghi lại lần chuyển giao nền một\n"
"cách tự động, vui lòng dùng \"git branch --set-upstream-to\" để theo dõi\n"
"nhánh máy chủ. Hoặc là bạn có thể chỉ định lần chuyển giao nền bằng\n"
-"\"--base=<base-commit-id>\" một cách thủ công."
+"\"--base=<base-commit-id>\" một cách thủ công"
-#: builtin/log.c:1363
-msgid "Failed to find exact merge base"
-msgstr "Gặp lỗi khi tìm nền hòa trộn chính xác"
+#: builtin/log.c:1371
+msgid "failed to find exact merge base"
+msgstr "gặp lỗi khi tìm nền hòa trộn chính xác"
-#: builtin/log.c:1374
+#: builtin/log.c:1382
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "lần chuyển giao nền không là tổ tiên của danh sách điểm xét duyệt"
-#: builtin/log.c:1378
+#: builtin/log.c:1386
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "lần chuyển giao nền không được trong danh sách điểm xét duyệt"
-#: builtin/log.c:1431
+#: builtin/log.c:1439
msgid "cannot get patch id"
msgstr "không thể lấy mã miếng vá"
-#: builtin/log.c:1483
+#: builtin/log.c:1491
msgid "failed to infer range-diff ranges"
msgstr "gặp lỗi khi suy luận range-diff (vùng khác biệt)"
-#: builtin/log.c:1528
+#: builtin/log.c:1536
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "dùng [PATCH n/m] ngay cả với miếng vá đơn"
-#: builtin/log.c:1531
+#: builtin/log.c:1539
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "dùng [VÁ] ngay cả với các miếng vá phức tạp"
-#: builtin/log.c:1535
+#: builtin/log.c:1543
msgid "print patches to standard out"
msgstr "hiển thị miếng vá ra đầu ra chuẩn"
-#: builtin/log.c:1537
+#: builtin/log.c:1545
msgid "generate a cover letter"
msgstr "tạo bì thư"
-#: builtin/log.c:1539
+#: builtin/log.c:1547
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "sử dụng chỗi dãy số dạng đơn giản cho tên tập-tin xuất ra"
-#: builtin/log.c:1540
+#: builtin/log.c:1548
msgid "sfx"
msgstr "sfx"
-#: builtin/log.c:1541
+#: builtin/log.c:1549
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "sử dụng <sfx> thay cho “.patch”"
-#: builtin/log.c:1543
+#: builtin/log.c:1551
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "bắt đầu đánh số miếng vá từ <n> thay vì 1"
-#: builtin/log.c:1545
+#: builtin/log.c:1553
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "đánh dấu chuỗi nối tiếp dạng thứ-N re-roll"
-#: builtin/log.c:1547
+#: builtin/log.c:1555
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Dùng [RFC VÁ] thay cho [VÁ]"
-#: builtin/log.c:1550
+#: builtin/log.c:1558
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Dùng [<tiền-tố>] thay cho [VÁ]"
-#: builtin/log.c:1553
+#: builtin/log.c:1561
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "lưu các tập tin kết quả trong <t.mục>"
-#: builtin/log.c:1556
+#: builtin/log.c:1564
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "không strip/add [VÁ]"
-#: builtin/log.c:1559
+#: builtin/log.c:1567
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "không kết xuất diff (những khác biệt) nhị phân"
-#: builtin/log.c:1561
+#: builtin/log.c:1569
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "xuất mọi mã băm all-zero trong phần đầu From"
-#: builtin/log.c:1563
+#: builtin/log.c:1571
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "không bao gồm miếng vá khớp với một lần chuyển giao thượng nguồn"
-#: builtin/log.c:1565
+#: builtin/log.c:1573
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr "hiển thị định dạng miếng vá thay vì mặc định (miếng vá + thống kê)"
-#: builtin/log.c:1567
+#: builtin/log.c:1575
msgid "Messaging"
msgstr "Lời nhắn"
-#: builtin/log.c:1568
+#: builtin/log.c:1576
msgid "header"
msgstr "đầu đề thư"
-#: builtin/log.c:1569
+#: builtin/log.c:1577
msgid "add email header"
msgstr "thêm đầu đề thư"
-#: builtin/log.c:1570 builtin/log.c:1572
+#: builtin/log.c:1578 builtin/log.c:1580
msgid "email"
msgstr "thư điện tử"
-#: builtin/log.c:1570
+#: builtin/log.c:1578
msgid "add To: header"
msgstr "thêm To: đầu đề thư"
-#: builtin/log.c:1572
+#: builtin/log.c:1580
msgid "add Cc: header"
msgstr "thêm Cc: đầu đề thư"
-#: builtin/log.c:1574
+#: builtin/log.c:1582
msgid "ident"
msgstr "thụt lề"
-#: builtin/log.c:1575
+#: builtin/log.c:1583
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"đặt “Địa chỉ gửi” thành <thụ lề> (hoặc thụt lề người commit nếu bỏ quên)"
-#: builtin/log.c:1577
+#: builtin/log.c:1585
msgid "message-id"
msgstr "message-id"
-#: builtin/log.c:1578
+#: builtin/log.c:1586
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr "dùng thư đầu tiên để trả lời <message-id>"
-#: builtin/log.c:1579 builtin/log.c:1582
+#: builtin/log.c:1587 builtin/log.c:1590
msgid "boundary"
msgstr "ranh giới"
-#: builtin/log.c:1580
+#: builtin/log.c:1588
msgid "attach the patch"
msgstr "đính kèm miếng vá"
-#: builtin/log.c:1583
+#: builtin/log.c:1591
msgid "inline the patch"
msgstr "dùng miếng vá làm nội dung"
-#: builtin/log.c:1587
+#: builtin/log.c:1595
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr "cho phép luồng lời nhắn, kiểu: “shallow”, “deep”"
-#: builtin/log.c:1589
+#: builtin/log.c:1597
msgid "signature"
msgstr "chữ ký"
-#: builtin/log.c:1590
+#: builtin/log.c:1598
msgid "add a signature"
msgstr "thêm chữ ký"
-#: builtin/log.c:1591
+#: builtin/log.c:1599
msgid "base-commit"
msgstr "lần_chuyển_giao_nền"
-#: builtin/log.c:1592
+#: builtin/log.c:1600
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "add trước hết đòi hỏi thông tin cây tới sê-ri miếng vá"
-#: builtin/log.c:1594
+#: builtin/log.c:1602
msgid "add a signature from a file"
msgstr "thêm chữ ký từ một tập tin"
-#: builtin/log.c:1595
+#: builtin/log.c:1603
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "không hiển thị các tên tập tin của miếng vá"
-#: builtin/log.c:1597
+#: builtin/log.c:1605
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "hiển thị bộ đo tiến triển trong khi tạo các miếng vá"
-#: builtin/log.c:1598
+#: builtin/log.c:1606
msgid "rev"
msgstr "rev"
-#: builtin/log.c:1599
+#: builtin/log.c:1607
msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"hiển thị các thay đổi dựa trên <rev> trong các chữ bao bọc hoặc miếng vá đơn"
-#: builtin/log.c:1602
+#: builtin/log.c:1610
msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"hiển thị các thay đổi dựa trên <refspec> trong các chữ bao bọc hoặc miếng vá "
"đơn"
-#: builtin/log.c:1604
+#: builtin/log.c:1612
msgid "percentage by which creation is weighted"
msgstr "tỷ lệ phần trăm theo cái tạo là weighted"
-#: builtin/log.c:1679
+#: builtin/log.c:1687
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "dòng thụt lề không hợp lệ: %s"
-#: builtin/log.c:1694
+#: builtin/log.c:1702
msgid "-n and -k are mutually exclusive"
msgstr "-n và -k loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/log.c:1696
+#: builtin/log.c:1704
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
msgstr "--subject-prefix/--rfc và -k xung khắc nhau"
-#: builtin/log.c:1704
+#: builtin/log.c:1712
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "--name-only không hợp lý"
-#: builtin/log.c:1706
+#: builtin/log.c:1714
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "--name-status không hợp lý"
-#: builtin/log.c:1708
+#: builtin/log.c:1716
msgid "--check does not make sense"
msgstr "--check không hợp lý"
-#: builtin/log.c:1740
+#: builtin/log.c:1748
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr "đầu ra chuẩn, hay thư mục, chọn cái nào?"
-#: builtin/log.c:1742
-#, c-format
-msgid "Could not create directory '%s'"
-msgstr "Không thể tạo thư mục “%s”"
-
-#: builtin/log.c:1829
+#: builtin/log.c:1837
msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
msgstr "--interdiff cần --cover-letter hoặc vá đơn"
-#: builtin/log.c:1833
+#: builtin/log.c:1841
msgid "Interdiff:"
msgstr "Interdiff:"
-#: builtin/log.c:1834
+#: builtin/log.c:1842
#, c-format
msgid "Interdiff against v%d:"
msgstr "Interdiff dựa trên v%d:"
-#: builtin/log.c:1840
+#: builtin/log.c:1848
msgid "--creation-factor requires --range-diff"
msgstr "--creation-factor yêu cầu --range-diff"
-#: builtin/log.c:1844
+#: builtin/log.c:1852
msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
msgstr "--range-diff yêu cầu --cover-letter hoặc miếng vá đơn"
-#: builtin/log.c:1852
+#: builtin/log.c:1860
msgid "Range-diff:"
msgstr "Range-diff:"
-#: builtin/log.c:1853
+#: builtin/log.c:1861
#, c-format
msgid "Range-diff against v%d:"
msgstr "Range-diff dựa trên v%d:"
-#: builtin/log.c:1864
+#: builtin/log.c:1872
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "không thể đọc tập tin chữ ký “%s”"
-#: builtin/log.c:1900
+#: builtin/log.c:1908
msgid "Generating patches"
msgstr "Đang tạo các miếng vá"
-#: builtin/log.c:1944
-msgid "Failed to create output files"
-msgstr "Gặp lỗi khi tạo các tập tin kết xuất"
+#: builtin/log.c:1952
+msgid "failed to create output files"
+msgstr "gặp lỗi khi tạo các tập tin kết xuất"
-#: builtin/log.c:2003
+#: builtin/log.c:2011
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [<thượng-nguồn> [<đầu> [<giới-hạn>]]]"
-#: builtin/log.c:2057
+#: builtin/log.c:2065
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -13645,7 +14415,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "không hiển thị URL máy chủ"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1111
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1458
msgid "exec"
msgstr "thực thi"
@@ -13669,11 +14439,11 @@ msgstr "không hiển thị thẻ bị peel (gọt bỏ)"
msgid "take url.<base>.insteadOf into account"
msgstr "lấy url.<base>.insteadOf vào trong tài khoản"
-#: builtin/ls-remote.c:73
+#: builtin/ls-remote.c:72
msgid "exit with exit code 2 if no matching refs are found"
msgstr "thoát với mã là 2 nếu không tìm thấy tham chiếu nào khớp"
-#: builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/ls-remote.c:75
msgid "show underlying ref in addition to the object pointed by it"
msgstr "hiển thị tham chiếu nằm dưới để thêm vào đối tượng được chỉ bởi nó"
@@ -13718,271 +14488,278 @@ msgstr "liệt kê cây mục tin; không chỉ thư mục hiện hành (ngụ
msgid "empty mbox: '%s'"
msgstr "mbox trống rỗng: “%s”"
-#: builtin/merge.c:53
+#: builtin/merge.c:54
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [<các-tùy-chọn>] [<commit>…]"
-#: builtin/merge.c:54
+#: builtin/merge.c:55
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-#: builtin/merge.c:55
+#: builtin/merge.c:56
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:112
+#: builtin/merge.c:116
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "switch “m” yêu cầu một giá trị"
-#: builtin/merge.c:132
+#: builtin/merge.c:139
#, c-format
msgid "option `%s' requires a value"
msgstr "tùy chọn “%s” yêu cầu một giá trị"
-#: builtin/merge.c:178
+#: builtin/merge.c:185
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Không tìm thấy chiến lược hòa trộn “%s”.\n"
-#: builtin/merge.c:179
+#: builtin/merge.c:186
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Các chiến lược sẵn sàng là:"
-#: builtin/merge.c:184
+#: builtin/merge.c:191
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Các chiến lược tùy chỉnh sẵn sàng là:"
-#: builtin/merge.c:235 builtin/pull.c:144
+#: builtin/merge.c:242 builtin/pull.c:150
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "không hiển thị thống kê khác biệt tại cuối của lần hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:238 builtin/pull.c:147
+#: builtin/merge.c:245 builtin/pull.c:153
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "hiển thị thống kê khác biệt tại cuối của hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:239 builtin/pull.c:150
+#: builtin/merge.c:246 builtin/pull.c:156
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(đồng nghĩa với --stat)"
-#: builtin/merge.c:241 builtin/pull.c:153
+#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:159
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr "thêm (ít nhất <n>) mục từ shortlog cho ghi chú chuyển giao hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:244 builtin/pull.c:159
+#: builtin/merge.c:251 builtin/pull.c:165
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "tạo một lần chuyển giao đưon thay vì thực hiện việc hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:246 builtin/pull.c:162
+#: builtin/merge.c:253 builtin/pull.c:168
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "thực hiện chuyển giao nếu hòa trộn thành công (mặc định)"
-#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:165
+#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:171
msgid "edit message before committing"
msgstr "sửa chú thích trước khi chuyển giao"
-#: builtin/merge.c:249
+#: builtin/merge.c:257
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "cho phép chuyển-tiếp-nhanh (mặc định)"
-#: builtin/merge.c:251 builtin/pull.c:171
+#: builtin/merge.c:259 builtin/pull.c:178
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "bỏ qua nếu chuyển-tiếp-nhanh không thể được"
-#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:174
+#: builtin/merge.c:263 builtin/pull.c:181
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "thẩm tra xem lần chuyển giao có tên đó có chữ ký GPG hợp lệ hay không"
-#: builtin/merge.c:256 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:178
-#: builtin/rebase.c:1124 builtin/rebase--interactive.c:188 builtin/revert.c:111
+#: builtin/merge.c:264 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:185
+#: builtin/rebase.c:492 builtin/rebase.c:1471 builtin/revert.c:113
msgid "strategy"
msgstr "chiến lược"
-#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:179
+#: builtin/merge.c:265 builtin/pull.c:186
msgid "merge strategy to use"
msgstr "chiến lược hòa trộn sẽ dùng"
-#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:182
+#: builtin/merge.c:266 builtin/pull.c:189
msgid "option=value"
msgstr "tùy_chọn=giá_trị"
-#: builtin/merge.c:259 builtin/pull.c:183
+#: builtin/merge.c:267 builtin/pull.c:190
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "tùy chọn cho chiến lược hòa trộn đã chọn"
-#: builtin/merge.c:261
+#: builtin/merge.c:269
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr ""
"hòa trộn ghi chú của lần chuyển giao (dành cho hòa trộn không-chuyển-tiếp-"
"nhanh)"
-#: builtin/merge.c:268
+#: builtin/merge.c:276
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "bãi bỏ quá trình hòa trộn hiện tại đang thực hiện"
-#: builtin/merge.c:270
+#: builtin/merge.c:278
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "tiếp tục quá trình hòa trộn hiện tại đang thực hiện"
-#: builtin/merge.c:272 builtin/pull.c:190
+#: builtin/merge.c:280 builtin/pull.c:197
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "cho phép hòa trộn lịch sử không liên quan"
-#: builtin/merge.c:278
+#: builtin/merge.c:286
msgid "verify commit-msg hook"
msgstr "thẩm tra móc (hook) commit-msg"
-#: builtin/merge.c:303
+#: builtin/merge.c:311
msgid "could not run stash."
msgstr "không thể chạy stash."
-#: builtin/merge.c:308
+#: builtin/merge.c:316
msgid "stash failed"
msgstr "lệnh tạm cất gặp lỗi"
-#: builtin/merge.c:313
+#: builtin/merge.c:321
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "không phải là một đối tượng hợp lệ: %s"
-#: builtin/merge.c:335 builtin/merge.c:352
+#: builtin/merge.c:343 builtin/merge.c:360
msgid "read-tree failed"
msgstr "read-tree gặp lỗi"
-#: builtin/merge.c:382
+#: builtin/merge.c:390
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (không có gì để squash)"
-#: builtin/merge.c:393
+#: builtin/merge.c:401
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Squash commit -- không cập nhật HEAD\n"
-#: builtin/merge.c:443
+#: builtin/merge.c:451
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr "Không có lời chú thích hòa trộn -- nên không cập nhật HEAD\n"
-#: builtin/merge.c:494
+#: builtin/merge.c:502
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "“%s” không chỉ đến một lần chuyển giao nào cả"
-#: builtin/merge.c:581
+#: builtin/merge.c:589
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Chuỗi branch.%s.mergeoptions sai: %s"
-#: builtin/merge.c:702
+#: builtin/merge.c:712
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Không cầm nắm gì ngoài hai head hòa trộn."
-#: builtin/merge.c:716
+#: builtin/merge.c:726
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Không hiểu tùy chọn cho merge-recursive: -X%s"
-#: builtin/merge.c:731
+#: builtin/merge.c:741
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "không thể ghi %s"
-#: builtin/merge.c:783
+#: builtin/merge.c:793
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "Không thể đọc từ “%s”"
-#: builtin/merge.c:792
+#: builtin/merge.c:802
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Vẫn chưa hòa trộn các lần chuyển giao; sử dụng lệnh “git commit” để hoàn tất "
"việc hòa trộn.\n"
-#: builtin/merge.c:798
-#, c-format
+#: builtin/merge.c:808
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
"\n"
-"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
-"the commit.\n"
msgstr ""
"Hãy nhập vào các thông tin để giải thích tại sao sự hòa trộn này là cần "
"thiết,\n"
"đặc biệt là khi nó hòa trộn thượng nguồn đã cập nhật vào trong một nhánh "
"topic.\n"
"\n"
-"Những dòng được bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua, và phần chú thích này nếu "
-"rỗng\n"
-"sẽ hủy bỏ lần chuyển giao.\n"
-#: builtin/merge.c:834
+#: builtin/merge.c:813
+msgid "An empty message aborts the commit.\n"
+msgstr "Nếu phần chú thích rỗng sẽ hủy bỏ lần chuyển giao.\n"
+
+#: builtin/merge.c:816
+#, c-format
+msgid ""
+"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
+"the commit.\n"
+msgstr ""
+"Những dòng được bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua, và nếu phần chú\n"
+"thích rỗng sẽ hủy bỏ lần chuyển giao.\n"
+
+#: builtin/merge.c:857
msgid "Empty commit message."
msgstr "Chú thích của lần commit (chuyển giao) bị trống rỗng."
-#: builtin/merge.c:853
+#: builtin/merge.c:876
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Tuyệt vời.\n"
-#: builtin/merge.c:906
+#: builtin/merge.c:936
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Việc tự động hòa trộn gặp lỗi; hãy sửa các xung đột sau đó chuyển giao kết "
"quả.\n"
-#: builtin/merge.c:945
+#: builtin/merge.c:975
msgid "No current branch."
msgstr "Không phải nhánh hiện hành."
-#: builtin/merge.c:947
+#: builtin/merge.c:977
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Không có máy chủ cho nhánh hiện hành."
-#: builtin/merge.c:949
+#: builtin/merge.c:979
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Không có thượng nguồn mặc định được định nghĩa cho nhánh hiện hành."
-#: builtin/merge.c:954
+#: builtin/merge.c:984
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Không nhánh mạng theo dõi cho %s từ %s"
-#: builtin/merge.c:1011
+#: builtin/merge.c:1041
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Giá trị sai “%s” trong biến môi trường “%s”"
-#: builtin/merge.c:1114
+#: builtin/merge.c:1144
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "không phải là một thứ gì đó mà chúng tôi có thể hòa trộn trong %s: %s"
-#: builtin/merge.c:1148
+#: builtin/merge.c:1178
msgid "not something we can merge"
msgstr "không phải là thứ gì đó mà chúng tôi có thể hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:1251
+#: builtin/merge.c:1281
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "--abort không nhận các đối số"
-#: builtin/merge.c:1255
+#: builtin/merge.c:1285
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Ở đây không có lần hòa trộn nào được hủy bỏ giữa chừng cả (thiếu MERGE_HEAD)."
-#: builtin/merge.c:1267
+#: builtin/merge.c:1297
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "--continue không nhận đối số"
-#: builtin/merge.c:1271
+#: builtin/merge.c:1301
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "Ở đây không có lần hòa trộn nào đang được xử lý cả (thiếu MERGE_HEAD)."
-#: builtin/merge.c:1287
+#: builtin/merge.c:1317
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -13990,7 +14767,7 @@ msgstr ""
"Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại).\n"
"Hãy chuyển giao các thay đổi trước khi bạn có thể hòa trộn."
-#: builtin/merge.c:1294
+#: builtin/merge.c:1324
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -13998,94 +14775,94 @@ msgstr ""
"Bạn chưa kết thúc việc cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD vẫn tồn tại).\n"
"Hãy chuyển giao các thay đổi trước khi bạn có thể hòa trộn."
-#: builtin/merge.c:1297
+#: builtin/merge.c:1327
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr "Bạn chưa kết thúc việc cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD vẫn tồn tại)."
-#: builtin/merge.c:1306
+#: builtin/merge.c:1341
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Bạn không thể kết hợp --squash với --no-ff."
-#: builtin/merge.c:1314
+#: builtin/merge.c:1349
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr "Không chỉ ra lần chuyển giao và merge.defaultToUpstream chưa được đặt."
-#: builtin/merge.c:1331
+#: builtin/merge.c:1366
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Squash commit vào một head trống rỗng vẫn chưa được hỗ trợ"
-#: builtin/merge.c:1333
+#: builtin/merge.c:1368
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Chuyển giao không-chuyển-tiếp-nhanh không hợp lý ở trong một head trống rỗng"
-#: builtin/merge.c:1338
+#: builtin/merge.c:1373
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "%s - không phải là thứ gì đó mà chúng tôi có thể hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:1340
+#: builtin/merge.c:1375
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr ""
"Không thể hòa trộn một cách đúng đắn một lần chuyển giao vào một head rỗng"
-#: builtin/merge.c:1422
+#: builtin/merge.c:1454
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "từ chối hòa trộn lịch sử không liên quan"
-#: builtin/merge.c:1431
+#: builtin/merge.c:1463
msgid "Already up to date."
msgstr "Đã cập nhật rồi."
-#: builtin/merge.c:1441
+#: builtin/merge.c:1473
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Đang cập nhật %s..%s\n"
-#: builtin/merge.c:1483
+#: builtin/merge.c:1515
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Đang thử hòa trộn kiểu “trivial in-index”…\n"
-#: builtin/merge.c:1490
+#: builtin/merge.c:1522
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Không.\n"
-#: builtin/merge.c:1515
+#: builtin/merge.c:1547
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Đã cập nhật rồi. Yeeah!"
-#: builtin/merge.c:1521
+#: builtin/merge.c:1553
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Thực hiện lệnh chuyển-tiếp-nhanh là không thể được, đang bỏ qua."
-#: builtin/merge.c:1544 builtin/merge.c:1623
+#: builtin/merge.c:1576 builtin/merge.c:1655
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Đang tua lại cây thành thời xa xưa…\n"
-#: builtin/merge.c:1548
+#: builtin/merge.c:1580
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Đang thử chiến lược hòa trộn %s…\n"
-#: builtin/merge.c:1614
+#: builtin/merge.c:1646
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Không có chiến lược hòa trộn nào được nắm giữ (handle) sự hòa trộn.\n"
-#: builtin/merge.c:1616
+#: builtin/merge.c:1648
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Hòa trộn với chiến lược %s gặp lỗi.\n"
-#: builtin/merge.c:1625
+#: builtin/merge.c:1657
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr "Sử dụng %s để chuẩn bị giải quyết bằng tay.\n"
-#: builtin/merge.c:1637
+#: builtin/merge.c:1669
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -14218,19 +14995,19 @@ msgstr "cho phép thiếu đối tượng"
msgid "allow creation of more than one tree"
msgstr "cho phép tạo nhiều hơn một cây"
-#: builtin/multi-pack-index.c:8
+#: builtin/multi-pack-index.c:9
msgid "git multi-pack-index [--object-dir=<dir>] (write|verify)"
msgstr "git multi-pack-index [--object-dir=<thư/mục>] (write|verify)"
-#: builtin/multi-pack-index.c:21
+#: builtin/multi-pack-index.c:22
msgid "object directory containing set of packfile and pack-index pairs"
msgstr "thư mục đối tượng có chứa một bộ các tập tin gói và cặp pack-index"
-#: builtin/multi-pack-index.c:39
+#: builtin/multi-pack-index.c:40 builtin/prune-packed.c:67
msgid "too many arguments"
msgstr "có quá nhiều đối số"
-#: builtin/multi-pack-index.c:48
+#: builtin/multi-pack-index.c:51
#, c-format
msgid "unrecognized verb: %s"
msgstr "verb không được thừa nhận: %s"
@@ -14323,7 +15100,7 @@ msgstr "%s, nguồn=%s, đích=%s"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Đổi tên %s thành %s\n"
-#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:717 builtin/repack.c:513
+#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:717 builtin/repack.c:516
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "gặp lỗi khi đổi tên “%s”"
@@ -14340,36 +15117,36 @@ msgstr "git name-rev [<các-tùy-chọn>] --all"
msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
msgstr "git name-rev [<các-tùy-chọn>] --stdin"
-#: builtin/name-rev.c:413
+#: builtin/name-rev.c:415
msgid "print only names (no SHA-1)"
msgstr "chỉ hiển thị tên (không SHA-1)"
-#: builtin/name-rev.c:414
+#: builtin/name-rev.c:416
msgid "only use tags to name the commits"
msgstr "chỉ dùng các thẻ để đặt tên cho các lần chuyển giao"
-#: builtin/name-rev.c:416
+#: builtin/name-rev.c:418
msgid "only use refs matching <pattern>"
msgstr "chỉ sử dụng các tham chiếu khớp với <mẫu>"
-#: builtin/name-rev.c:418
+#: builtin/name-rev.c:420
msgid "ignore refs matching <pattern>"
msgstr "bỏ qua các tham chiếu khớp với <mẫu>"
-#: builtin/name-rev.c:420
+#: builtin/name-rev.c:422
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr ""
"liệt kê tất cả các lần chuyển giao có thể đọc được từ tất cả các tham chiếu"
-#: builtin/name-rev.c:421
+#: builtin/name-rev.c:423
msgid "read from stdin"
msgstr "đọc từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/name-rev.c:422
+#: builtin/name-rev.c:424
msgid "allow to print `undefined` names (default)"
msgstr "cho phép in các tên “chưa định nghĩa” (mặc định)"
-#: builtin/name-rev.c:428
+#: builtin/name-rev.c:430
msgid "dereference tags in the input (internal use)"
msgstr "bãi bỏ tham chiếu các thẻ trong đầu vào (dùng nội bộ)"
@@ -14515,7 +15292,7 @@ msgstr "không thể ghi đối tượng ghi chú (note)"
msgid "the note contents have been left in %s"
msgstr "nội dung ghi chú còn lại %s"
-#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:513
+#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:522
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "không thể mở hay đọc “%s”"
@@ -14749,6 +15526,11 @@ msgstr ""
"chuyển giao kết quả bằng “git notes merge --commit”, hoặc bãi bỏ việc hòa "
"trộn bằng “git notes merge --abort”.\n"
+#: builtin/notes.c:897 builtin/tag.c:535
+#, c-format
+msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
+msgstr "Gặp lỗi khi phân giải “%s” như là một tham chiếu hợp lệ."
+
#: builtin/notes.c:900
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
@@ -14762,7 +15544,7 @@ msgstr "cố gắng gỡ bỏ một note chưa từng tồn tại không phải
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "đọc tên đối tượng từ thiết bị nhập chuẩn"
-#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:108 builtin/worktree.c:165
+#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:130 builtin/worktree.c:165
msgid "do not remove, show only"
msgstr "không gỡ bỏ, chỉ hiển thị"
@@ -14778,145 +15560,145 @@ msgstr "notes-ref"
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "dùng “notes” từ <notes-ref>"
-#: builtin/notes.c:1034
+#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1611
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "không hiểu câu lệnh con: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:51
+#: builtin/pack-objects.c:52
msgid ""
"git pack-objects --stdout [<options>...] [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects --stdout [các-tùy-chọn…] [< <danh-sách-tham-chiếu> | < "
"<danh-sách-đối-tượng>]"
-#: builtin/pack-objects.c:52
+#: builtin/pack-objects.c:53
msgid ""
"git pack-objects [<options>...] <base-name> [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects [các-tùy-chọn…] <base-name> [< <danh-sách-ref> | < <danh-"
"sách-đối-tượng>]"
-#: builtin/pack-objects.c:423
+#: builtin/pack-objects.c:424
#, c-format
msgid "bad packed object CRC for %s"
msgstr "CRC của đối tượng gói sai với %s"
-#: builtin/pack-objects.c:434
+#: builtin/pack-objects.c:435
#, c-format
msgid "corrupt packed object for %s"
msgstr "đối tượng đã đóng gói sai hỏng cho %s"
-#: builtin/pack-objects.c:565
+#: builtin/pack-objects.c:566
#, c-format
msgid "recursive delta detected for object %s"
msgstr "dò thấy delta đệ quy cho đối tượng %s"
-#: builtin/pack-objects.c:776
+#: builtin/pack-objects.c:777
#, c-format
msgid "ordered %u objects, expected %<PRIu32>"
msgstr "đã sắp xếp %u đối tượng, cần %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:789
+#: builtin/pack-objects.c:790
#, c-format
msgid "packfile is invalid: %s"
msgstr "tập tin gói không hợp lệ: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:793
+#: builtin/pack-objects.c:794
#, c-format
msgid "unable to open packfile for reuse: %s"
msgstr "không thể mở tập tin gói để dùng lại: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:797
+#: builtin/pack-objects.c:798
msgid "unable to seek in reused packfile"
msgstr "không thể di chuyển vị trí đọc trong tập tin gói dùng lại"
-#: builtin/pack-objects.c:808
+#: builtin/pack-objects.c:809
msgid "unable to read from reused packfile"
msgstr "không thể đọc từ tập tin gói dùng lại"
-#: builtin/pack-objects.c:836
+#: builtin/pack-objects.c:837
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr "tắt ghi bitmap, các gói bị chia nhỏ bởi vì pack.packSizeLimit"
-#: builtin/pack-objects.c:849
+#: builtin/pack-objects.c:850
msgid "Writing objects"
msgstr "Đang ghi lại các đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:911 builtin/update-index.c:89
+#: builtin/pack-objects.c:912 builtin/update-index.c:89
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "gặp lỗi khi lấy thông tin thống kê về %s"
-#: builtin/pack-objects.c:964
+#: builtin/pack-objects.c:965
#, c-format
msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
msgstr "đã ghi %<PRIu32> đối tượng trong khi cần %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:1158
+#: builtin/pack-objects.c:1161
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr "tắt ghi bitmap, như vậy một số đối tượng sẽ không được đóng gói"
-#: builtin/pack-objects.c:1586
+#: builtin/pack-objects.c:1589
#, c-format
msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
msgstr "khoảng bù cơ sở cho delta bị tràn trong gói cho %s"
-#: builtin/pack-objects.c:1595
+#: builtin/pack-objects.c:1598
#, c-format
msgid "delta base offset out of bound for %s"
msgstr "khoảng bù cơ sở cho delta nằm ngoài phạm cho %s"
-#: builtin/pack-objects.c:1864
+#: builtin/pack-objects.c:1867
msgid "Counting objects"
msgstr "Đang đếm các đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:1994
+#: builtin/pack-objects.c:1997
#, c-format
msgid "unable to get size of %s"
msgstr "không thể lấy kích cỡ của %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2009
+#: builtin/pack-objects.c:2012
#, c-format
msgid "unable to parse object header of %s"
msgstr "không thể phân tích phần đầu đối tượng của “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:2079 builtin/pack-objects.c:2095
-#: builtin/pack-objects.c:2105
+#: builtin/pack-objects.c:2082 builtin/pack-objects.c:2098
+#: builtin/pack-objects.c:2108
#, c-format
msgid "object %s cannot be read"
msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2082 builtin/pack-objects.c:2109
+#: builtin/pack-objects.c:2085 builtin/pack-objects.c:2112
#, c-format
msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
msgstr ""
"đối tượng %s không nhất quán về chiều dài đối tượng (%<PRIuMAX> so với "
"%<PRIuMAX>)"
-#: builtin/pack-objects.c:2119
+#: builtin/pack-objects.c:2122
msgid "suboptimal pack - out of memory"
msgstr "suboptimal pack - hết bộ nhớ"
-#: builtin/pack-objects.c:2445
+#: builtin/pack-objects.c:2448
#, c-format
msgid "Delta compression using up to %d threads"
msgstr "Nén delta dùng tới %d tuyến trình"
-#: builtin/pack-objects.c:2577
+#: builtin/pack-objects.c:2580
#, c-format
msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
msgstr "không thể đóng gói các đối tượng tiếp cận được từ thẻ “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:2664
+#: builtin/pack-objects.c:2667
msgid "Compressing objects"
msgstr "Đang nén các đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:2670
+#: builtin/pack-objects.c:2673
msgid "inconsistency with delta count"
msgstr "mâu thuẫn với số lượng delta"
-#: builtin/pack-objects.c:2751
+#: builtin/pack-objects.c:2754
#, c-format
msgid ""
"expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -14925,7 +15707,7 @@ msgstr ""
"cần ID đối tượng cạnh, nhận được rác:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2757
+#: builtin/pack-objects.c:2760
#, c-format
msgid ""
"expected object ID, got garbage:\n"
@@ -14934,240 +15716,240 @@ msgstr ""
"cần ID đối tượng, nhận được rác:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2855
+#: builtin/pack-objects.c:2858
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "giá trị cho --missing không hợp lệ"
-#: builtin/pack-objects.c:2914 builtin/pack-objects.c:3022
+#: builtin/pack-objects.c:2917 builtin/pack-objects.c:3025
msgid "cannot open pack index"
msgstr "không thể mở mục lục của gói"
-#: builtin/pack-objects.c:2945
+#: builtin/pack-objects.c:2948
#, c-format
msgid "loose object at %s could not be examined"
msgstr "đối tượng mất tại %s không thể đã kiểm tra"
-#: builtin/pack-objects.c:3030
+#: builtin/pack-objects.c:3033
msgid "unable to force loose object"
msgstr "không thể buộc mất đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3122
+#: builtin/pack-objects.c:3125
#, c-format
msgid "not a rev '%s'"
msgstr "không phải một rev “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:3125
+#: builtin/pack-objects.c:3128
#, c-format
msgid "bad revision '%s'"
msgstr "điểm xem xét sai “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:3150
+#: builtin/pack-objects.c:3153
msgid "unable to add recent objects"
msgstr "không thể thêm các đối tượng mới dùng"
-#: builtin/pack-objects.c:3203
+#: builtin/pack-objects.c:3206
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "phiên bản mục lục không được hỗ trợ %s"
-#: builtin/pack-objects.c:3207
+#: builtin/pack-objects.c:3210
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "phiên bản mục lục sai “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:3237
+#: builtin/pack-objects.c:3240
msgid "do not show progress meter"
msgstr "không hiển thị bộ đo tiến trình"
-#: builtin/pack-objects.c:3239
+#: builtin/pack-objects.c:3242
msgid "show progress meter"
msgstr "hiển thị bộ đo tiến trình"
-#: builtin/pack-objects.c:3241
+#: builtin/pack-objects.c:3244
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "hiển thị bộ đo tiến triển trong suốt pha ghi đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3244
+#: builtin/pack-objects.c:3247
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr "tương tự --all-progress khi bộ đo tiến trình được xuất hiện"
-#: builtin/pack-objects.c:3245
+#: builtin/pack-objects.c:3248
msgid "<version>[,<offset>]"
msgstr "<phiên bản>[,offset]"
-#: builtin/pack-objects.c:3246
+#: builtin/pack-objects.c:3249
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr "ghi tập tin bảng mục lục gói (pack) ở phiên bản định dạng idx đã cho"
-#: builtin/pack-objects.c:3249
+#: builtin/pack-objects.c:3252
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "kcíh thước tối đa cho tập tin gói được tạo"
-#: builtin/pack-objects.c:3251
+#: builtin/pack-objects.c:3254
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "bỏ qua các đối tượng vay mượn từ kho đối tượng thay thế"
-#: builtin/pack-objects.c:3253
+#: builtin/pack-objects.c:3256
msgid "ignore packed objects"
msgstr "bỏ qua các đối tượng đóng gói"
-#: builtin/pack-objects.c:3255
+#: builtin/pack-objects.c:3258
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "giới hạn cửa sổ đóng gói theo đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3257
+#: builtin/pack-objects.c:3260
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr "giới hạn cửa sổ đóng gói theo bộ nhớ cộng thêm với giới hạn đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3259
+#: builtin/pack-objects.c:3262
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr "độ dài tối đa của chuỗi móc xích “delta” được phép trong gói kết quả"
-#: builtin/pack-objects.c:3261
+#: builtin/pack-objects.c:3264
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "dùng lại các delta sẵn có"
-#: builtin/pack-objects.c:3263
+#: builtin/pack-objects.c:3266
msgid "reuse existing objects"
msgstr "dùng lại các đối tượng sẵn có"
-#: builtin/pack-objects.c:3265
+#: builtin/pack-objects.c:3268
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "dùng các đối tượng OFS_DELTA"
-#: builtin/pack-objects.c:3267
+#: builtin/pack-objects.c:3270
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr "sử dụng các tuyến trình khi tìm kiếm cho các mẫu khớp delta tốt nhất"
-#: builtin/pack-objects.c:3269
+#: builtin/pack-objects.c:3272
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "không thể tạo kết xuất gói trống rỗng"
-#: builtin/pack-objects.c:3271
+#: builtin/pack-objects.c:3274
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "đọc tham số “revision” từ thiết bị nhập chuẩn"
-#: builtin/pack-objects.c:3273
+#: builtin/pack-objects.c:3276
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "giới hạn các đối tượng thành những cái mà chúng vẫn chưa được đóng gói"
-#: builtin/pack-objects.c:3276
+#: builtin/pack-objects.c:3279
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr "bao gồm các đối tượng có thể đọc được từ bất kỳ tham chiếu nào"
-#: builtin/pack-objects.c:3279
+#: builtin/pack-objects.c:3282
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "bao gồm các đối tượng được tham chiếu bởi các mục reflog"
-#: builtin/pack-objects.c:3282
+#: builtin/pack-objects.c:3285
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "bao gồm các đối tượng được tham chiếu bởi mục lục"
-#: builtin/pack-objects.c:3285
+#: builtin/pack-objects.c:3288
msgid "output pack to stdout"
msgstr "xuất gói ra đầu ra tiêu chuẩn"
-#: builtin/pack-objects.c:3287
+#: builtin/pack-objects.c:3290
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr "bao gồm các đối tượng tham chiếu đến các đối tượng được đóng gói"
-#: builtin/pack-objects.c:3289
+#: builtin/pack-objects.c:3292
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "giữ lại các đối tượng không thể đọc được"
-#: builtin/pack-objects.c:3291
+#: builtin/pack-objects.c:3294
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "pack mất các đối tượng không thể đọc được"
-#: builtin/pack-objects.c:3293
+#: builtin/pack-objects.c:3296
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr ""
"xả nén (gỡ khỏi gói) các đối tượng không thể đọc được mới hơn <thời-gian>"
-#: builtin/pack-objects.c:3296
+#: builtin/pack-objects.c:3299
msgid "use the sparse reachability algorithm"
msgstr "dung thuật toán “sparse reachability”"
-#: builtin/pack-objects.c:3298
+#: builtin/pack-objects.c:3301
msgid "create thin packs"
msgstr "tạo gói nhẹ"
-#: builtin/pack-objects.c:3300
+#: builtin/pack-objects.c:3303
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "tạo gói để phù hợp cho lấy về nông (shallow)"
-#: builtin/pack-objects.c:3302
+#: builtin/pack-objects.c:3305
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "bỏ qua các gói mà nó có tập tin .keep đi kèm"
-#: builtin/pack-objects.c:3304
+#: builtin/pack-objects.c:3307
msgid "ignore this pack"
msgstr "bỏ qua gói này"
-#: builtin/pack-objects.c:3306
+#: builtin/pack-objects.c:3309
msgid "pack compression level"
msgstr "mức nén gói"
-#: builtin/pack-objects.c:3308
+#: builtin/pack-objects.c:3311
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr "không ẩn các lần chuyển giao bởi “grafts”"
-#: builtin/pack-objects.c:3310
+#: builtin/pack-objects.c:3313
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr "dùng mục lục ánh xạ nếu có thể được để nâng cao tốc độ đếm đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3312
+#: builtin/pack-objects.c:3315
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr "ghi một mục lục ánh xạ cùng với mục lục gói"
-#: builtin/pack-objects.c:3315
+#: builtin/pack-objects.c:3318
msgid "handling for missing objects"
msgstr "xử lý cho thiếu đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3318
+#: builtin/pack-objects.c:3321
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "không thể đóng gói các đối tượng trong các tập tin gói hứa hẹn"
-#: builtin/pack-objects.c:3320
+#: builtin/pack-objects.c:3323
msgid "respect islands during delta compression"
msgstr "tôn trọng island trong suốt quá trình nén “delta”"
-#: builtin/pack-objects.c:3345
+#: builtin/pack-objects.c:3348
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "mức sau xích delta %d là quá sâu, buộc dùng %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3350
+#: builtin/pack-objects.c:3353
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr "pack.deltaCacheLimit là quá cao, ép dùng %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3404
+#: builtin/pack-objects.c:3407
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
"--max-pack-size không thể được sử dụng để xây dựng một gói để vận chuyển"
-#: builtin/pack-objects.c:3406
+#: builtin/pack-objects.c:3409
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
msgstr "giới hạn kích thước tối thiểu của gói là 1 MiB"
-#: builtin/pack-objects.c:3411
+#: builtin/pack-objects.c:3414
msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
msgstr "--thin không thể được dùng để xây dựng gói đánh mục lục được"
-#: builtin/pack-objects.c:3414
+#: builtin/pack-objects.c:3417
msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
msgstr "--keep-unreachable và --unpack-unreachable xung khắc nhau"
-#: builtin/pack-objects.c:3420
+#: builtin/pack-objects.c:3423
msgid "cannot use --filter without --stdout"
msgstr "không thể dùng tùy chọn --filter mà không có --stdout"
-#: builtin/pack-objects.c:3479
+#: builtin/pack-objects.c:3484
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Đánh số các đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3498
+#: builtin/pack-objects.c:3514
#, c-format
msgid "Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>)"
msgstr "Tổng %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), dùng lại %<PRIu32> (delta %<PRIu32>)"
@@ -15196,69 +15978,69 @@ msgstr "Đang gỡ các đối tượng trùng lặp"
msgid "git prune [-n] [-v] [--progress] [--expire <time>] [--] [<head>...]"
msgstr "git prune [-n] [-v] [--progress] [--expire <thời-gian>] [--] [<head>…]"
-#: builtin/prune.c:109
+#: builtin/prune.c:131
msgid "report pruned objects"
msgstr "báo cáo các đối tượng đã prune"
-#: builtin/prune.c:112
+#: builtin/prune.c:134
msgid "expire objects older than <time>"
msgstr "các đối tượng hết hạn cũ hơn khoảng <thời gian>"
-#: builtin/prune.c:114
+#: builtin/prune.c:136
msgid "limit traversal to objects outside promisor packfiles"
msgstr "giới hạn giao đến các đối tượng nằm ngoài các tập tin gói hứa hẹn"
-#: builtin/prune.c:128
+#: builtin/prune.c:150
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "không thể tỉa bớt trong một kho đối_tượng_vĩ_đại"
-#: builtin/pull.c:61 builtin/pull.c:63
+#: builtin/pull.c:66 builtin/pull.c:68
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Giá trị không hợp lệ %s: %s"
-#: builtin/pull.c:83
+#: builtin/pull.c:88
msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git pull [<các-tùy-chọn>] [<kho-chứa> [<refspec>…]]"
-#: builtin/pull.c:134
+#: builtin/pull.c:140
msgid "control for recursive fetching of submodules"
msgstr "điều khiển việc lấy về đệ quy của các mô-đun-con"
-#: builtin/pull.c:138
+#: builtin/pull.c:144
msgid "Options related to merging"
msgstr "Các tùy chọn liên quan đến hòa trộn"
-#: builtin/pull.c:141
+#: builtin/pull.c:147
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "các thay đổi hợp nhất bằng cải tổ thay vì hòa trộn"
-#: builtin/pull.c:168 builtin/rebase--interactive.c:149 builtin/revert.c:123
+#: builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:447 builtin/revert.c:125
msgid "allow fast-forward"
msgstr "cho phép chuyển-tiếp-nhanh"
-#: builtin/pull.c:177
+#: builtin/pull.c:184
msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
msgstr "tự động stash/stash pop tước và sau tu bổ (rebase)"
-#: builtin/pull.c:193
+#: builtin/pull.c:200
msgid "Options related to fetching"
msgstr "Các tùy chọn liên quan đến lệnh lấy về"
-#: builtin/pull.c:203
+#: builtin/pull.c:210
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "ép buộc ghi đè lên nhánh nội bộ"
-#: builtin/pull.c:211
+#: builtin/pull.c:218
msgid "number of submodules pulled in parallel"
msgstr "số lượng mô-đun-con được đẩy lên đồng thời"
-#: builtin/pull.c:306
+#: builtin/pull.c:313
#, c-format
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Giá trị không hợp lệ cho pull.ff: %s"
-#: builtin/pull.c:422
+#: builtin/pull.c:430
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -15266,14 +16048,14 @@ msgstr ""
"Ở đây không có ứng cử nào để cải tổ lại trong số các tham chiếu mà bạn vừa "
"lấy về."
-#: builtin/pull.c:424
+#: builtin/pull.c:432
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Ở đây không có ứng cử nào để hòa trộn trong số các tham chiếu mà bạn vừa lấy "
"về."
-#: builtin/pull.c:425
+#: builtin/pull.c:433
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -15282,7 +16064,7 @@ msgstr ""
"tự\n"
"đại diện mà nó lại không khớp trên điểm cuối máy phục vụ."
-#: builtin/pull.c:428
+#: builtin/pull.c:436
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -15294,43 +16076,43 @@ msgstr ""
"theo mặc định cho nhánh hiện tại của bạn, bạn phải chỉ định\n"
"một nhánh trên dòng lệnh."
-#: builtin/pull.c:433 builtin/rebase.c:956 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:441 builtin/rebase.c:1321 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Hiện tại bạn chẳng ở nhánh nào cả."
-#: builtin/pull.c:435 builtin/pull.c:450 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:443 builtin/pull.c:458 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Vui lòng chỉ định nhánh nào bạn muốn cải tổ lại."
-#: builtin/pull.c:437 builtin/pull.c:452 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:445 builtin/pull.c:460 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Vui lòng chỉ định nhánh nào bạn muốn hòa trộn vào."
-#: builtin/pull.c:438 builtin/pull.c:453
+#: builtin/pull.c:446 builtin/pull.c:461
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "Xem git-pull(1) để biết thêm chi tiết."
-#: builtin/pull.c:440 builtin/pull.c:446 builtin/pull.c:455
-#: builtin/rebase.c:962 git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/pull.c:448 builtin/pull.c:454 builtin/pull.c:463
+#: builtin/rebase.c:1327 git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "<máy chủ>"
-#: builtin/pull.c:440 builtin/pull.c:455 builtin/pull.c:460
-#: git-legacy-rebase.sh:564 git-parse-remote.sh:65
+#: builtin/pull.c:448 builtin/pull.c:463 builtin/pull.c:468
+#: git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "<nhánh>"
-#: builtin/pull.c:448 builtin/rebase.c:954 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:456 builtin/rebase.c:1319 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Ở đây không có thông tin theo dõi cho nhánh hiện hành."
-#: builtin/pull.c:457 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:465 git-parse-remote.sh:95
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
"Nếu bạn muốn theo dõi thông tin cho nhánh này bạn có thể thực hiện bằng lệnh:"
-#: builtin/pull.c:462
+#: builtin/pull.c:470
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -15339,34 +16121,34 @@ msgstr ""
"Các đặc tả cấu hình của bạn để hòa trộn với tham chiếu “%s”\n"
"từ máy dịch vụ, nhưng không có nhánh nào như thế được lấy về."
-#: builtin/pull.c:566
+#: builtin/pull.c:574
#, c-format
msgid "unable to access commit %s"
msgstr "không thể truy cập lần chuyển giao “%s”"
-#: builtin/pull.c:844
+#: builtin/pull.c:854
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "bỏ qua --verify-signatures khi rebase"
-#: builtin/pull.c:892
+#: builtin/pull.c:909
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "tùy chọn --[no-]autostash chỉ hợp lệ khi dùng với --rebase."
-#: builtin/pull.c:900
+#: builtin/pull.c:917
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr ""
"Đang cập nhật một nhánh chưa được sinh ra với các thay đổi được thêm vào "
"bảng mục lục."
-#: builtin/pull.c:904
+#: builtin/pull.c:921
msgid "pull with rebase"
msgstr "pull với rebase"
-#: builtin/pull.c:905
+#: builtin/pull.c:922
msgid "please commit or stash them."
msgstr "xin hãy chuyển giao hoặc tạm cất (stash) chúng."
-#: builtin/pull.c:930
+#: builtin/pull.c:947
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -15377,7 +16159,7 @@ msgstr ""
"đang chuyển-tiếp-nhanh cây làm việc của bạn từ\n"
"lần chuyển giaot %s."
-#: builtin/pull.c:936
+#: builtin/pull.c:953
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -15395,15 +16177,15 @@ msgstr ""
"$ git reset --hard\n"
"để khôi phục lại."
-#: builtin/pull.c:951
+#: builtin/pull.c:968
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Không thể hòa trộn nhiều nhánh vào trong một head trống rỗng."
-#: builtin/pull.c:955
+#: builtin/pull.c:972
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Không thể thực hiện lệnh rebase (cải tổ) trên nhiều nhánh."
-#: builtin/pull.c:962
+#: builtin/pull.c:979
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"không thể cải tổ với các thay đổi mô-đun-con được ghi lại một cách cục bộ"
@@ -15723,16 +16505,16 @@ msgstr "Tỷ lệ phần trăm cái tạo là weighted"
msgid "use simple diff colors"
msgstr "dùng màu diff đơn giản"
-#: builtin/range-diff.c:61 builtin/range-diff.c:65
+#: builtin/range-diff.c:46 builtin/range-diff.c:50
#, c-format
msgid "no .. in range: '%s'"
msgstr "không có .. trong vùng: “%s”"
-#: builtin/range-diff.c:75
+#: builtin/range-diff.c:60
msgid "single arg format must be symmetric range"
msgstr "định dạng đối số đơn phải là một vùng đối xứng"
-#: builtin/range-diff.c:90
+#: builtin/range-diff.c:75
msgid "need two commit ranges"
msgstr "cần hai vùng lần chuyển giao"
@@ -15812,7 +16594,11 @@ msgstr "bỏ qua áp dụng bộ lọc lấy ra (checkout) thưa thớt"
msgid "debug unpack-trees"
msgstr "gỡ lỗi “unpack-trees”"
-#: builtin/rebase.c:30
+#: builtin/read-tree.c:157
+msgid "suppress feedback messages"
+msgstr "không xuất các thông tin phản hồi"
+
+#: builtin/rebase.c:32
msgid ""
"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase>] [<upstream>] "
"[<branch>]"
@@ -15820,52 +16606,227 @@ msgstr ""
"git rebase [-i] [các-tùy-chọn] [--exec <lệnh>] [--onto <newbase>] "
"[<upstream>] [<nhánh>]"
-#: builtin/rebase.c:32
+#: builtin/rebase.c:34
msgid ""
"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase>] --root [<branch>]"
msgstr ""
"git rebase [-i] [các-tùy-chọn] [--exec <lệnh>] [--onto <newbase>] --root "
"[<nhánh>]"
-#: builtin/rebase.c:34
+#: builtin/rebase.c:36
msgid "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
-#: builtin/rebase.c:121 builtin/rebase.c:1437
+#: builtin/rebase.c:158 builtin/rebase.c:182 builtin/rebase.c:209
+#, c-format
+msgid "unusable todo list: '%s'"
+msgstr "danh sách cần làm không dùng được: “%s”"
+
+#: builtin/rebase.c:167 builtin/rebase.c:193 builtin/rebase.c:217
+#, c-format
+msgid "could not write '%s'."
+msgstr "không thể ghi “%s”."
+
+#: builtin/rebase.c:252
+msgid "no HEAD?"
+msgstr "không HEAD?"
+
+#: builtin/rebase.c:279
+#, c-format
+msgid "could not create temporary %s"
+msgstr "không thể tạo %s tạm thời"
+
+#: builtin/rebase.c:285
+msgid "could not mark as interactive"
+msgstr "không thể đánh dấu là tương tác"
+
+#: builtin/rebase.c:343
+msgid "could not generate todo list"
+msgstr "không thể tạo danh sách cần làm"
+
+#: builtin/rebase.c:382
+msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
+msgstr "lần chuyển giao cơ sỏ phải được chỉ định với --upstream hoặc --onto"
+
+#: builtin/rebase.c:437
+msgid "git rebase--interactive [<options>]"
+msgstr "git rebase--interactive [<các tùy chọn>]"
+
+#: builtin/rebase.c:449
+msgid "keep empty commits"
+msgstr "giữ lại các lần chuyển giao rỗng"
+
+#: builtin/rebase.c:451 builtin/revert.c:127
+msgid "allow commits with empty messages"
+msgstr "chấp nhận chuyển giao mà không ghi chú gì"
+
+#: builtin/rebase.c:452
+msgid "rebase merge commits"
+msgstr "cải tổ các lần chuyển giao hòa trộn"
+
+#: builtin/rebase.c:454
+msgid "keep original branch points of cousins"
+msgstr "giữ các điểm nhánh nguyên bản của các anh em họ"
+
+#: builtin/rebase.c:456
+msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
+msgstr "di chuyển các lần chuyển giao bắt đầu bằng squash!/fixup!"
+
+#: builtin/rebase.c:457
+msgid "sign commits"
+msgstr "ký các lần chuyển giao"
+
+#: builtin/rebase.c:459 builtin/rebase.c:1397
+msgid "display a diffstat of what changed upstream"
+msgstr "hiển thị một diffstat của những thay đổi thượng nguồn"
+
+#: builtin/rebase.c:461
+msgid "continue rebase"
+msgstr "tiếp tục cải tổ"
+
+#: builtin/rebase.c:463
+msgid "skip commit"
+msgstr "bỏ qua lần chuyển giao"
+
+#: builtin/rebase.c:464
+msgid "edit the todo list"
+msgstr "sửa danh sách cần làm"
+
+#: builtin/rebase.c:466
+msgid "show the current patch"
+msgstr "hiển thị miếng vá hiện hành"
+
+#: builtin/rebase.c:469
+msgid "shorten commit ids in the todo list"
+msgstr "rút ngắn mã chuyển giao trong danh sách cần làm"
+
+#: builtin/rebase.c:471
+msgid "expand commit ids in the todo list"
+msgstr "khai triển mã chuyển giao trong danh sách cần làm"
+
+#: builtin/rebase.c:473
+msgid "check the todo list"
+msgstr "kiểm tra danh sách cần làm"
+
+#: builtin/rebase.c:475
+msgid "rearrange fixup/squash lines"
+msgstr "sắp xếp lại các dòng fixup/squash"
+
+#: builtin/rebase.c:477
+msgid "insert exec commands in todo list"
+msgstr "chèn các lệnh thực thi trong danh sách cần làm"
+
+#: builtin/rebase.c:478
+msgid "onto"
+msgstr "lên trên"
+
+#: builtin/rebase.c:481
+msgid "restrict-revision"
+msgstr "điểm-xét-duyệt-hạn-chế"
+
+#: builtin/rebase.c:481
+msgid "restrict revision"
+msgstr "điểm xét duyệt hạn chế"
+
+#: builtin/rebase.c:483
+msgid "squash-onto"
+msgstr "squash-lên-trên"
+
+#: builtin/rebase.c:484
+msgid "squash onto"
+msgstr "squash lên trên"
+
+#: builtin/rebase.c:486
+msgid "the upstream commit"
+msgstr "lần chuyển giao thượng nguồn"
+
+#: builtin/rebase.c:488
+msgid "head-name"
+msgstr "tên-đầu"
+
+#: builtin/rebase.c:488
+msgid "head name"
+msgstr "tên đầu"
+
+#: builtin/rebase.c:493
+msgid "rebase strategy"
+msgstr "chiến lược cải tổ"
+
+#: builtin/rebase.c:494
+msgid "strategy-opts"
+msgstr "tùy-chọn-chiến-lược"
+
+#: builtin/rebase.c:495
+msgid "strategy options"
+msgstr "các tùy chọn chiến lược"
+
+#: builtin/rebase.c:496
+msgid "switch-to"
+msgstr "chuyển-đến"
+
+#: builtin/rebase.c:497
+msgid "the branch or commit to checkout"
+msgstr "nhánh hay lần chuyển giao lần lấy ra"
+
+#: builtin/rebase.c:498
+msgid "onto-name"
+msgstr "onto-name"
+
+#: builtin/rebase.c:498
+msgid "onto name"
+msgstr "tên lên trên"
+
+#: builtin/rebase.c:499
+msgid "cmd"
+msgstr "lệnh"
+
+#: builtin/rebase.c:499
+msgid "the command to run"
+msgstr "lệnh muốn chạy"
+
+#: builtin/rebase.c:502 builtin/rebase.c:1480
+msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
+msgstr "lập lịch lại một cách tự động bất kỳ “exec“ bị lỗi"
+
+#: builtin/rebase.c:518
+msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
+msgstr "--[no-]rebase-cousins không có tác dụng khi không có --rebase-merges"
+
+#: builtin/rebase.c:534 builtin/rebase.c:1787
#, c-format
msgid "%s requires an interactive rebase"
msgstr "%s cần một cải tổ kiểu tương tác"
-#: builtin/rebase.c:173
+#: builtin/rebase.c:586
#, c-format
msgid "could not get 'onto': '%s'"
msgstr "không thể đặt lấy “onto”: “%s”"
-#: builtin/rebase.c:188
+#: builtin/rebase.c:601
#, c-format
msgid "invalid orig-head: '%s'"
msgstr "orig-head không hợp lệ: “%s”"
-#: builtin/rebase.c:213
+#: builtin/rebase.c:626
#, c-format
msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
msgstr "đang bỏ qua allow_rerere_autoupdate không hợp lệ: “%s”"
-#: builtin/rebase.c:289
+#: builtin/rebase.c:702
#, c-format
msgid "Could not read '%s'"
msgstr "Không thể đọc “%s”"
-#: builtin/rebase.c:307
+#: builtin/rebase.c:720
#, c-format
msgid "Cannot store %s"
msgstr "Không thể lưu “%s”"
-#: builtin/rebase.c:402
+#: builtin/rebase.c:817
msgid "could not determine HEAD revision"
msgstr "không thể dò tìm điểm xét duyệt HEAD"
-#: builtin/rebase.c:522
+#: builtin/rebase.c:940
msgid ""
"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -15880,7 +16841,7 @@ msgstr ""
"Để bãi bỏ và quay trở lại trạng thái trước \"git rebase\", chạy \"git rebase "
"--abort\"."
-#: builtin/rebase.c:603
+#: builtin/rebase.c:1021
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -15899,7 +16860,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kết quả là git không thể cải tổ lại chúng."
-#: builtin/rebase.c:948
+#: builtin/rebase.c:1313
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -15916,7 +16877,7 @@ msgstr ""
" git rebase “<nhánh>”\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:964
+#: builtin/rebase.c:1329
#, c-format
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -15930,165 +16891,162 @@ msgstr ""
" git branch --set-upstream-to=%s/<nhánh> %s\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:994
+#: builtin/rebase.c:1359
msgid "exec commands cannot contain newlines"
msgstr "các lệnh thực thi không thể chứa các ký tự dòng mới"
-#: builtin/rebase.c:998
+#: builtin/rebase.c:1363
msgid "empty exec command"
msgstr "lệnh thực thi trống rỗng"
-#: builtin/rebase.c:1040
+#: builtin/rebase.c:1390
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "cải tổ vào nhánh đã cho thay cho thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:1042
+#: builtin/rebase.c:1392
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "cho phép móc (hook) pre-rebase được chạy"
-#: builtin/rebase.c:1044
+#: builtin/rebase.c:1394
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "hãy im lặng. ý là --no-stat"
-#: builtin/rebase.c:1047
-msgid "display a diffstat of what changed upstream"
-msgstr "hiển thị một diffstat của những thay đổi thượng nguồn"
-
-#: builtin/rebase.c:1050
+#: builtin/rebase.c:1400
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "đừng hiển thị diffstat của những thay đổi thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:1053
+#: builtin/rebase.c:1403
msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
msgstr "thêm dòng Signed-off-by: cho từng lần chuyển giao"
-#: builtin/rebase.c:1055 builtin/rebase.c:1059 builtin/rebase.c:1061
+#: builtin/rebase.c:1405 builtin/rebase.c:1409 builtin/rebase.c:1411
msgid "passed to 'git am'"
msgstr "chuyển cho “git am”"
-#: builtin/rebase.c:1063 builtin/rebase.c:1065
+#: builtin/rebase.c:1413 builtin/rebase.c:1415
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "chuyển cho “git apply”"
-#: builtin/rebase.c:1067 builtin/rebase.c:1070
+#: builtin/rebase.c:1417 builtin/rebase.c:1420
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr ""
"cherry-pick tất cả các lần chuyển giao, ngay cả khi không có thay đổi gì"
-#: builtin/rebase.c:1072
+#: builtin/rebase.c:1422
msgid "continue"
msgstr "tiếp tục"
-#: builtin/rebase.c:1075
+#: builtin/rebase.c:1425
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "bỏ qua miếng vá hiện hành và tiếp tục"
-#: builtin/rebase.c:1077
+#: builtin/rebase.c:1427
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "bãi bỏ và lấy ra nhánh nguyên thủy"
-#: builtin/rebase.c:1080
+#: builtin/rebase.c:1430
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "bãi bỏ nhưng vẫn vẫn giữ HEAD chỉ đến nó"
-#: builtin/rebase.c:1081
+#: builtin/rebase.c:1431
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "sửa danh sách cần làm trong quá trình “rebase” (cải tổ) tương tác"
-#: builtin/rebase.c:1084
+#: builtin/rebase.c:1434
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "hiển thị miếng vá đã được áp dụng hay hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:1087
+#: builtin/rebase.c:1437
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "dùng chiến lược hòa trộn để cải tổ"
-#: builtin/rebase.c:1091
+#: builtin/rebase.c:1441
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr "để người dùng sửa danh sách các lần chuyển giao muốn cải tổ"
-#: builtin/rebase.c:1095
-msgid "try to recreate merges instead of ignoring them"
-msgstr "thử khôi phục lại các hòa trộn thay vì bỏ qua chúng"
+#: builtin/rebase.c:1445
+msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
+msgstr "(ĐÃ LẠC HẬU) hay thử tạo lại các hòa trộn thay vì bỏ qua chúng"
-#: builtin/rebase.c:1099
-msgid "allow rerere to update index with resolved conflict"
-msgstr ""
-"cho phép rerere cập nhật bảng mục lục với các xung đột đã được giải quyết"
-
-#: builtin/rebase.c:1102
+#: builtin/rebase.c:1449
msgid "preserve empty commits during rebase"
msgstr "ngăn cấm các lần chuyển giao trống rỗng trong suốt quá trình cải tổ"
-#: builtin/rebase.c:1104
+#: builtin/rebase.c:1451
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr "di chuyển các lần chuyển giao mà bắt đầu bằng squash!/fixup! dưới -i"
-#: builtin/rebase.c:1110
+#: builtin/rebase.c:1457
msgid "automatically stash/stash pop before and after"
msgstr "tự động stash/stash pop trước và sau"
-#: builtin/rebase.c:1112
+#: builtin/rebase.c:1459
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr "thêm các dòng thực thi sau từng lần chuyển giao của danh sách sửa được"
-#: builtin/rebase.c:1116
+#: builtin/rebase.c:1463
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "chấp nhận cải tổ các chuyển giao mà không ghi chú gì"
-#: builtin/rebase.c:1119
+#: builtin/rebase.c:1466
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "cố thử cải tổ các hòa trộn thay vì bỏ qua chúng"
-#: builtin/rebase.c:1122
+#: builtin/rebase.c:1469
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr "dùng “merge-base --fork-point” để định nghĩa lại thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:1124
+#: builtin/rebase.c:1471
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "dùng chiến lược hòa trộn đã cho"
-#: builtin/rebase.c:1126 builtin/revert.c:112
+#: builtin/rebase.c:1473 builtin/revert.c:114
msgid "option"
msgstr "tùy chọn"
-#: builtin/rebase.c:1127
+#: builtin/rebase.c:1474
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "chuyển thao số đến chiến lược hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:1130
+#: builtin/rebase.c:1477
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "cải tổ tất các các lần chuyển giao cho đến root"
-#: builtin/rebase.c:1133 builtin/rebase--interactive.c:198
-msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
-msgstr "lập lịch lại một cách tự động bất kỳ “exec“ bị lỗi"
-
-#: builtin/rebase.c:1149
-#, c-format
-msgid "could not exec %s"
-msgstr "không thể thực thi %s"
+#: builtin/rebase.c:1498
+msgid ""
+"the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
+"See its entry in 'git help config' for details."
+msgstr ""
+"việc hỗ trợ rebase.useBuiltin đã bị xóa!\n"
+"Xem mục tin của nó trong “ git help config” để biết chi tiết."
-#: builtin/rebase.c:1167 git-legacy-rebase.sh:220
+#: builtin/rebase.c:1504
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Hình như đang trong quá trình thực hiện lệnh “git-am”. Không thể rebase."
-#: builtin/rebase.c:1208 git-legacy-rebase.sh:406
+#: builtin/rebase.c:1545
+msgid ""
+"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
+msgstr ""
+"git rebase --preserve-merges đã lạc hậu. Hãy dùng --rebase-merges để thay "
+"thế."
+
+#: builtin/rebase.c:1549
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Không có tiến trình rebase nào phải không?"
-#: builtin/rebase.c:1212 git-legacy-rebase.sh:417
+#: builtin/rebase.c:1553
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Hành động “--edit-todo” chỉ có thể dùng trong quá trình “rebase” (sửa lịch "
"sử) tương tác."
-#: builtin/rebase.c:1226 git-legacy-rebase.sh:424
+#: builtin/rebase.c:1576
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Không thể đọc HEAD"
-#: builtin/rebase.c:1238 git-legacy-rebase.sh:427
+#: builtin/rebase.c:1588
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -16096,21 +17054,21 @@ msgstr ""
"Bạn phải sửa tất cả các lần hòa trộn xung đột và sau\n"
"đó đánh dấu chúng là cần xử lý sử dụng lệnh git add"
-#: builtin/rebase.c:1257
+#: builtin/rebase.c:1607
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "không thể loại bỏ các thay đổi cây-làm-việc"
-#: builtin/rebase.c:1276
+#: builtin/rebase.c:1626
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "không thể quay trở lại %s"
-#: builtin/rebase.c:1287 builtin/rm.c:369
+#: builtin/rebase.c:1637 builtin/rm.c:369
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "không thể gỡ bỏ “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1313
+#: builtin/rebase.c:1663
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -16131,333 +17089,169 @@ msgstr ""
"và chạy TÔI lần nữa. TÔI dừng lại trong trường hợp bạn vẫn\n"
"có một số thứ quý giá ở đây.\n"
-#: builtin/rebase.c:1334
+#: builtin/rebase.c:1684
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "tùy chọn “%c” cần một giá trị bằng số"
-#: builtin/rebase.c:1375
+#: builtin/rebase.c:1725
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Không hiểu chế độ: %s"
-#: builtin/rebase.c:1397
+#: builtin/rebase.c:1747
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr "--strategy cần --merge hay --interactive"
-#: builtin/rebase.c:1446
+#: builtin/rebase.c:1796
msgid "cannot combine am options with either interactive or merge options"
msgstr ""
"không thể tổ hợp các tùy chọn am với các tùy chọn tương tác hay hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:1465
+#: builtin/rebase.c:1815
msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
msgstr "không thể kết hợp “--preserve-merges” với “--rebase-merges”"
-#: builtin/rebase.c:1469 git-legacy-rebase.sh:544
+#: builtin/rebase.c:1819
msgid ""
"error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
msgstr "không thể kết hợp “--preserve-merges” với “--reschedule-failed-exec”"
-#: builtin/rebase.c:1475
+#: builtin/rebase.c:1825
msgid "cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
msgstr "không thể kết hợp “--rebase-merges” với “--strategy-option”"
-#: builtin/rebase.c:1478
+#: builtin/rebase.c:1828
msgid "cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
msgstr "không thể kết hợp “--rebase-merges” với “--strategy”"
-#: builtin/rebase.c:1502
+#: builtin/rebase.c:1852
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "thượng nguồn không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1508
+#: builtin/rebase.c:1858
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Không thể tạo lần chuyển giao gốc mới"
-#: builtin/rebase.c:1526
+#: builtin/rebase.c:1876
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "“%s”: cần chính xác một cơ sở hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:1533
+#: builtin/rebase.c:1883
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Không chỉ đến một lần chuyển giao không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1558
+#: builtin/rebase.c:1908
#, c-format
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "nghiêm trọng: không có nhánh/lần chuyển giao “%s” như thế"
-#: builtin/rebase.c:1566 builtin/submodule--helper.c:38
-#: builtin/submodule--helper.c:1934
+#: builtin/rebase.c:1916 builtin/submodule--helper.c:38
+#: builtin/submodule--helper.c:1933
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Không có tham chiếu nào như thế: %s"
-#: builtin/rebase.c:1578
+#: builtin/rebase.c:1927
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Không thể phân giải lần chuyển giao HEAD đến một điểm xét duyệt"
-#: builtin/rebase.c:1619 git-legacy-rebase.sh:673
+#: builtin/rebase.c:1968
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Không thể autostash"
-#: builtin/rebase.c:1622
+#: builtin/rebase.c:1971
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Gặp đáp ứng stash không cần: “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1628
+#: builtin/rebase.c:1977
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Không thể tạo thư mục cho “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1631
+#: builtin/rebase.c:1980
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Đã tạo autostash: %s\n"
-#: builtin/rebase.c:1634
+#: builtin/rebase.c:1983
msgid "could not reset --hard"
msgstr "không thể reset --hard"
-#: builtin/rebase.c:1635 builtin/reset.c:114
+#: builtin/rebase.c:1984 builtin/reset.c:114
#, c-format
msgid "HEAD is now at %s"
msgstr "HEAD hiện giờ tại %s"
-#: builtin/rebase.c:1651 git-legacy-rebase.sh:682
+#: builtin/rebase.c:2000
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Xin hãy chuyển giao hoặc tạm cất (stash) chúng."
-#: builtin/rebase.c:1678
+#: builtin/rebase.c:2027
#, c-format
msgid "could not parse '%s'"
msgstr "không thể phân tích cú pháp “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1691
+#: builtin/rebase.c:2040
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "không thể chuyển đến %s"
-#: builtin/rebase.c:1702 git-legacy-rebase.sh:705
-#, sh-format
+#: builtin/rebase.c:2051
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "HEAD đã cập nhật."
-#: builtin/rebase.c:1704
+#: builtin/rebase.c:2053
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Nhánh hiện tại %s đã được cập nhật rồi.\n"
-#: builtin/rebase.c:1712 git-legacy-rebase.sh:715
-#, sh-format
+#: builtin/rebase.c:2061
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "HEAD hiện đã được cập nhật rồi, bị ép buộc rebase."
-#: builtin/rebase.c:1714
+#: builtin/rebase.c:2063
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr "Nhánh hiện tại %s đã được cập nhật rồi, lệnh rebase ép buộc.\n"
-#: builtin/rebase.c:1722 git-legacy-rebase.sh:215
+#: builtin/rebase.c:2071
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Móc (hook) pre-rebase từ chối rebase."
-#: builtin/rebase.c:1729
+#: builtin/rebase.c:2078
#, c-format
msgid "Changes to %s:\n"
msgstr "Thay đổi thành %s:\n"
-#: builtin/rebase.c:1732
+#: builtin/rebase.c:2081
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Thay đổi từ %s thành %s:\n"
-#: builtin/rebase.c:1757
+#: builtin/rebase.c:2106
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Trước tiên, di chuyển head để xem lại các công việc trên đỉnh của nó…\n"
-#: builtin/rebase.c:1765
+#: builtin/rebase.c:2115
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Không thể tách rời HEAD"
-#: builtin/rebase.c:1774
+#: builtin/rebase.c:2124
#, c-format
msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh %s đến %s.\n"
-#: builtin/rebase--interactive.c:25
-msgid "no HEAD?"
-msgstr "không HEAD?"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:52
-#, c-format
-msgid "could not create temporary %s"
-msgstr "không thể tạo %s tạm thời"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:58
-msgid "could not mark as interactive"
-msgstr "không thể đánh dấu là tương tác"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:102
-#, c-format
-msgid "could not open %s"
-msgstr "không thể mở %s"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:115
-msgid "could not generate todo list"
-msgstr "không thể tạo danh sách cần làm"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:131
-msgid "git rebase--interactive [<options>]"
-msgstr "git rebase--interactive [<các tùy chọn>]"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:150
-msgid "keep empty commits"
-msgstr "giữ lại các lần chuyển giao rỗng"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:152 builtin/revert.c:125
-msgid "allow commits with empty messages"
-msgstr "chấp nhận chuyển giao mà không ghi chú gì"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:153
-msgid "rebase merge commits"
-msgstr "cải tổ các lần chuyển giao hòa trộn"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:155
-msgid "keep original branch points of cousins"
-msgstr "giữ các điểm nhánh nguyên bản của các anh em họ"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:157
-msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
-msgstr "di chuyển các lần chuyển giao bắt đầu bằng squash!/fixup!"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:158
-msgid "sign commits"
-msgstr "ký các lần chuyển giao"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:160
-msgid "continue rebase"
-msgstr "tiếp tục cải tổ"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:162
-msgid "skip commit"
-msgstr "bỏ qua lần chuyển giao"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:163
-msgid "edit the todo list"
-msgstr "sửa danh sách cần làm"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:165
-msgid "show the current patch"
-msgstr "hiển thị miếng vá hiện hành"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:168
-msgid "shorten commit ids in the todo list"
-msgstr "rút ngắn mã chuyển giao trong danh sách cần làm"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:170
-msgid "expand commit ids in the todo list"
-msgstr "khai triển mã chuyển giao trong danh sách cần làm"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:172
-msgid "check the todo list"
-msgstr "kiểm tra danh sách cần làm"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:174
-msgid "rearrange fixup/squash lines"
-msgstr "sắp xếp lại các dòng fixup/squash"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:176
-msgid "insert exec commands in todo list"
-msgstr "chèn các lệnh thực thi trong danh sách cần làm"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:177
-msgid "onto"
-msgstr "lên trên"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:179
-msgid "restrict-revision"
-msgstr "điểm-xét-duyệt-hạn-chế"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:179
-msgid "restrict revision"
-msgstr "điểm xét duyệt hạn chế"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:180
-msgid "squash-onto"
-msgstr "squash-lên-trên"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:181
-msgid "squash onto"
-msgstr "squash lên trên"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:183
-msgid "the upstream commit"
-msgstr "lần chuyển giao thượng nguồn"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:184
-msgid "head-name"
-msgstr "tên-đầu"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:184
-msgid "head name"
-msgstr "tên đầu"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:189
-msgid "rebase strategy"
-msgstr "chiến lược cải tổ"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:190
-msgid "strategy-opts"
-msgstr "tùy-chọn-chiến-lược"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:191
-msgid "strategy options"
-msgstr "các tùy chọn chiến lược"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:192
-msgid "switch-to"
-msgstr "chuyển-đến"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:193
-msgid "the branch or commit to checkout"
-msgstr "nhánh hay lần chuyển giao lần lấy ra"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:194
-msgid "onto-name"
-msgstr "onto-name"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:194
-msgid "onto name"
-msgstr "tên lên trên"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:195
-msgid "cmd"
-msgstr "lệnh"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:195
-msgid "the command to run"
-msgstr "lệnh muốn chạy"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:224
-msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
-msgstr "--[no-]rebase-cousins không có tác dụng khi không có --rebase-merges"
-
-#: builtin/rebase--interactive.c:230
-msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
-msgstr "lần chuyển giao cơ sỏ phải được chỉ định với --upstream hoặc --onto"
-
#: builtin/receive-pack.c:33
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack <thư-mục-git>"
-#: builtin/receive-pack.c:830
+#: builtin/receive-pack.c:833
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -16487,7 +17281,7 @@ msgstr ""
"Để chấm dứt lời nhắn này và vẫn giữ cách ứng xử mặc định, hãy đặt\n"
"biến cấu hình “receive.denyCurrentBranch” thành “refuse”."
-#: builtin/receive-pack.c:850
+#: builtin/receive-pack.c:853
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -16508,11 +17302,11 @@ msgstr ""
"\n"
"Để chấm dứt lời nhắn này, bạn hãy đặt nó thành “refuse”."
-#: builtin/receive-pack.c:1929
+#: builtin/receive-pack.c:1940
msgid "quiet"
msgstr "im lặng"
-#: builtin/receive-pack.c:1943
+#: builtin/receive-pack.c:1954
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Bạn phải chỉ định thư mục."
@@ -17096,7 +17890,7 @@ msgstr ""
"không thể lấy thông tin thống kê pack-objects để mà đóng gói lại các đối "
"tượng hứa hẹn"
-#: builtin/repack.c:239 builtin/repack.c:411
+#: builtin/repack.c:239 builtin/repack.c:414
msgid "repack: Expecting full hex object ID lines only from pack-objects."
msgstr ""
"repack: Đang chỉ cần các dòng ID đối tượng dạng thập lục phân đầy dủ từ pack-"
@@ -17194,11 +17988,11 @@ msgstr "không thể xóa các gói trong một kho đối_tượng_vĩ_đại"
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "--keep-unreachable và -A xung khắc nhau"
-#: builtin/repack.c:420
+#: builtin/repack.c:423
msgid "Nothing new to pack."
msgstr "Không có gì mới để mà đóng gói."
-#: builtin/repack.c:481
+#: builtin/repack.c:484
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Some packs in use have been renamed by\n"
@@ -17217,7 +18011,7 @@ msgstr ""
"CẢNH BÁO: nguyên gốc của nó cũng gặp lỗi.\n"
"CẢNH BÁO: Vui lòng đổi tên chúng trong %s bằng tay:\n"
-#: builtin/repack.c:529
+#: builtin/repack.c:532
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi gỡ bỏ “%s”"
@@ -17246,12 +18040,7 @@ msgstr "git replace -d <đối tượng>…"
msgid "git replace [--format=<format>] [-l [<pattern>]]"
msgstr "git replace [--format=<định_dạng>] [-l [<mẫu>]]"
-#: builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:203 builtin/replace.c:206
-#, c-format
-msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
-msgstr "gặp lỗi khi phân giải “%s” như là một tham chiếu hợp lệ"
-
-#: builtin/replace.c:86
+#: builtin/replace.c:90
#, c-format
msgid ""
"invalid replace format '%s'\n"
@@ -17260,27 +18049,27 @@ msgstr ""
"định dạng thay thế không hợp lệ “%s”\n"
"định dạng hợp lệ là “short”, “medium” và “long”"
-#: builtin/replace.c:121
+#: builtin/replace.c:125
#, c-format
msgid "replace ref '%s' not found"
msgstr "không tìm thấy tham chiếu thay thế “%s”"
-#: builtin/replace.c:137
+#: builtin/replace.c:141
#, c-format
msgid "Deleted replace ref '%s'"
msgstr "Đã xóa tham chiếu thay thế “%s”"
-#: builtin/replace.c:149
+#: builtin/replace.c:153
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid ref name"
msgstr "“%s” không phải tên tham chiếu hợp lệ"
-#: builtin/replace.c:154
+#: builtin/replace.c:158
#, c-format
msgid "replace ref '%s' already exists"
msgstr "tham chiếu thay thế “%s” đã tồn tại rồi"
-#: builtin/replace.c:174
+#: builtin/replace.c:178
#, c-format
msgid ""
"Objects must be of the same type.\n"
@@ -17291,76 +18080,81 @@ msgstr ""
"“%s” chỉ đến đối tượng thay thế của kiểu “%s”\n"
"trong khi “%s” chỉ đến đối tượng tham chiếu của kiểu “%s”."
-#: builtin/replace.c:225
+#: builtin/replace.c:229
#, c-format
msgid "unable to open %s for writing"
msgstr "không thể mở “%s” để ghi"
-#: builtin/replace.c:238
+#: builtin/replace.c:242
msgid "cat-file reported failure"
msgstr "cat-file đã báo cáo gặp lỗi nghiêm trọng"
-#: builtin/replace.c:254
+#: builtin/replace.c:258
#, c-format
msgid "unable to open %s for reading"
msgstr "không thể mở “%s” để đọc"
-#: builtin/replace.c:268
+#: builtin/replace.c:272
msgid "unable to spawn mktree"
msgstr "không thể spawn mktree"
-#: builtin/replace.c:272
+#: builtin/replace.c:276
msgid "unable to read from mktree"
msgstr "không thể đọc từ mktree"
-#: builtin/replace.c:281
+#: builtin/replace.c:285
msgid "mktree reported failure"
msgstr "mktree đã báo cáo gặp lỗi nghiêm trọng"
-#: builtin/replace.c:285
+#: builtin/replace.c:289
msgid "mktree did not return an object name"
msgstr "mktree đã không trả về một tên đối tượng"
-#: builtin/replace.c:294
+#: builtin/replace.c:298
#, c-format
msgid "unable to fstat %s"
msgstr "không thể fstat %s"
-#: builtin/replace.c:299
+#: builtin/replace.c:303
msgid "unable to write object to database"
msgstr "không thể ghi đối tượng vào cơ sở dữ liệu"
-#: builtin/replace.c:318 builtin/replace.c:371 builtin/replace.c:415
-#: builtin/replace.c:445
+#: builtin/replace.c:322 builtin/replace.c:377 builtin/replace.c:422
+#: builtin/replace.c:452
#, c-format
msgid "not a valid object name: '%s'"
msgstr "không phải là tên đối tượng hợp lệ: “%s”"
-#: builtin/replace.c:322
+#: builtin/replace.c:326
#, c-format
msgid "unable to get object type for %s"
msgstr "không thể lấy kiểu đối tượng cho %s"
-#: builtin/replace.c:338
+#: builtin/replace.c:342
msgid "editing object file failed"
msgstr "việc sửa tập tin đối tượng gặp lỗi"
-#: builtin/replace.c:347
+#: builtin/replace.c:351
#, c-format
msgid "new object is the same as the old one: '%s'"
msgstr "đối tượng mới là giống với cái cũ: “%s”"
-#: builtin/replace.c:407
+#: builtin/replace.c:383
+#, c-format
+msgid "could not parse %s as a commit"
+msgstr "không thể phân tích %s như là một lần chuyển giao"
+
+#: builtin/replace.c:414
#, c-format
msgid "bad mergetag in commit '%s'"
msgstr "thẻ hòa trộn sai trong lần chuyển giao “%s”"
-#: builtin/replace.c:409
+#: builtin/replace.c:416
#, c-format
msgid "malformed mergetag in commit '%s'"
msgstr "thẻ hòa trộn không đúng dạng ở lần chuyển giao “%s”"
-#: builtin/replace.c:421
+#: builtin/replace.c:428
#, c-format
msgid ""
"original commit '%s' contains mergetag '%s' that is discarded; use --edit "
@@ -17369,31 +18163,31 @@ msgstr ""
"lần chuyển giao gốc “%s” có chứa thẻ hòa trộn “%s” cái mà bị loại bỏ; dùng "
"tùy chọn --edit thay cho --graft"
-#: builtin/replace.c:460
+#: builtin/replace.c:467
#, c-format
msgid "the original commit '%s' has a gpg signature"
msgstr "lần chuyển giao gốc “%s” có chữ ký GPG"
-#: builtin/replace.c:461
+#: builtin/replace.c:468
msgid "the signature will be removed in the replacement commit!"
msgstr "chữ ký sẽ được bỏ đi trong lần chuyển giao thay thế!"
-#: builtin/replace.c:471
+#: builtin/replace.c:478
#, c-format
msgid "could not write replacement commit for: '%s'"
msgstr "không thể ghi lần chuyển giao thay thế cho: “%s”"
-#: builtin/replace.c:479
+#: builtin/replace.c:486
#, c-format
msgid "graft for '%s' unnecessary"
msgstr "graft cho “%s” không cần thiết"
-#: builtin/replace.c:482
+#: builtin/replace.c:490
#, c-format
msgid "new commit is the same as the old one: '%s'"
msgstr "lần chuyển giao mới là giống với cái cũ: “%s”"
-#: builtin/replace.c:515
+#: builtin/replace.c:525
#, c-format
msgid ""
"could not convert the following graft(s):\n"
@@ -17402,71 +18196,71 @@ msgstr ""
"không thể chuyển đổi các graft sau đây:\n"
"%s"
-#: builtin/replace.c:536
+#: builtin/replace.c:546
msgid "list replace refs"
msgstr "liệt kê các refs thay thế"
-#: builtin/replace.c:537
+#: builtin/replace.c:547
msgid "delete replace refs"
msgstr "xóa tham chiếu thay thế"
-#: builtin/replace.c:538
+#: builtin/replace.c:548
msgid "edit existing object"
msgstr "sửa đối tượng sẵn có"
-#: builtin/replace.c:539
+#: builtin/replace.c:549
msgid "change a commit's parents"
msgstr "thay đổi cha mẹ của lần chuyển giao"
-#: builtin/replace.c:540
+#: builtin/replace.c:550
msgid "convert existing graft file"
msgstr "chuyển đổi các tập tin graft sẵn có"
-#: builtin/replace.c:541
+#: builtin/replace.c:551
msgid "replace the ref if it exists"
msgstr "thay thế tham chiếu nếu nó đã sẵn có"
-#: builtin/replace.c:543
+#: builtin/replace.c:553
msgid "do not pretty-print contents for --edit"
msgstr "đừng in đẹp các nội dung cho --edit"
-#: builtin/replace.c:544
+#: builtin/replace.c:554
msgid "use this format"
msgstr "dùng định dạng này"
-#: builtin/replace.c:557
+#: builtin/replace.c:567
msgid "--format cannot be used when not listing"
msgstr "--format không thể được dùng khi không liệt kê gì"
-#: builtin/replace.c:565
+#: builtin/replace.c:575
msgid "-f only makes sense when writing a replacement"
msgstr "-f chỉ hợp lý khi ghi một cái thay thế"
-#: builtin/replace.c:569
+#: builtin/replace.c:579
msgid "--raw only makes sense with --edit"
msgstr "--raw chỉ hợp lý với --edit"
-#: builtin/replace.c:575
+#: builtin/replace.c:585
msgid "-d needs at least one argument"
msgstr "-d cần ít nhất một tham số"
-#: builtin/replace.c:581
+#: builtin/replace.c:591
msgid "bad number of arguments"
msgstr "số đối số không đúng"
-#: builtin/replace.c:587
+#: builtin/replace.c:597
msgid "-e needs exactly one argument"
msgstr "-e cần chính các là một đối số"
-#: builtin/replace.c:593
+#: builtin/replace.c:603
msgid "-g needs at least one argument"
msgstr "-q cần ít nhất một tham số"
-#: builtin/replace.c:599
+#: builtin/replace.c:609
msgid "--convert-graft-file takes no argument"
msgstr "--convert-graft-file không nhận đối số"
-#: builtin/replace.c:605
+#: builtin/replace.c:615
msgid "only one pattern can be given with -l"
msgstr "chỉ một mẫu được chỉ ra với tùy chọn -l"
@@ -17540,7 +18334,8 @@ msgstr "Gặp lỗi khi tìm cây của %s."
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Không thể thực hiện một %s reset ở giữa của quá trình hòa trộn."
-#: builtin/reset.c:293
+#: builtin/reset.c:293 builtin/stash.c:514 builtin/stash.c:589
+#: builtin/stash.c:613
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "làm việc ở chế độ im lặng, chỉ hiển thị khi có lỗi"
@@ -17578,31 +18373,31 @@ msgstr "Gặp lỗi khi phân giải “%s” như là một cây (tree) hợp l
msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
msgstr "--patch xung khắc với --{hard,mixed,soft}"
-#: builtin/reset.c:352
+#: builtin/reset.c:353
msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
msgstr ""
"--mixed với các đường dẫn không còn dùng nữa; hãy thay thế bằng lệnh “git "
"reset -- <đường_dẫn>”."
-#: builtin/reset.c:354
+#: builtin/reset.c:355
#, c-format
msgid "Cannot do %s reset with paths."
msgstr "Không thể thực hiện lệnh %s reset với các đường dẫn."
-#: builtin/reset.c:364
+#: builtin/reset.c:370
#, c-format
msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
msgstr "%s reset không được phép trên kho thuần"
-#: builtin/reset.c:368
+#: builtin/reset.c:374
msgid "-N can only be used with --mixed"
msgstr "-N chỉ được dùng khi có --mixed"
-#: builtin/reset.c:388
+#: builtin/reset.c:395
msgid "Unstaged changes after reset:"
msgstr "Những thay đổi được đưa ra khỏi bệ phóng sau khi reset:"
-#: builtin/reset.c:391
+#: builtin/reset.c:398
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -17616,33 +18411,33 @@ msgstr ""
"Bạn có thể sử dụng để tránh việc này. Đặt reset.quiet thành true trong\n"
"cài đặt config nếu bạn muốn thực hiện nó như là mặc định.\n"
-#: builtin/reset.c:401
+#: builtin/reset.c:408
#, c-format
msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
msgstr "Không thể đặt lại (reset) bảng mục lục thành điểm xét duyệt “%s”."
-#: builtin/reset.c:405
+#: builtin/reset.c:412
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới."
-#: builtin/rev-list.c:406
+#: builtin/rev-list.c:405
msgid "cannot combine --exclude-promisor-objects and --missing"
msgstr "không thể tổ hợp --exclude-promisor-objects và --missing"
-#: builtin/rev-list.c:464
+#: builtin/rev-list.c:466
msgid "object filtering requires --objects"
msgstr "lọc đối tượng yêu cầu --objects"
-#: builtin/rev-list.c:467
+#: builtin/rev-list.c:469
#, c-format
msgid "invalid sparse value '%s'"
msgstr "giá trị sparse không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/rev-list.c:508
+#: builtin/rev-list.c:510
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "rev-list không hỗ trợ hiển thị các ghi chú"
-#: builtin/rev-list.c:511
+#: builtin/rev-list.c:513
msgid "cannot combine --use-bitmap-index with object filtering"
msgstr "không thể tổ hợp --use-bitmap-index với lọc đối tượng"
@@ -17702,59 +18497,59 @@ msgstr "tùy chọn “%s” cần một giá trị bằng số lớn hơn khôn
msgid "%s: %s cannot be used with %s"
msgstr "%s: %s không thể được sử dụng với %s"
-#: builtin/revert.c:101
+#: builtin/revert.c:102
msgid "end revert or cherry-pick sequence"
msgstr "kết thúc cherry-pick hay hoàn nguyên liên tiếp nhau"
-#: builtin/revert.c:102
+#: builtin/revert.c:103
msgid "resume revert or cherry-pick sequence"
msgstr "phục hồi lại cherry-pick hay hoàn nguyên liên tiếp nhau"
-#: builtin/revert.c:103
+#: builtin/revert.c:104
msgid "cancel revert or cherry-pick sequence"
msgstr "không cherry-pick hay hoàn nguyên liên tiếp nhau"
-#: builtin/revert.c:104
+#: builtin/revert.c:106
msgid "don't automatically commit"
msgstr "đừng chuyển giao một cách tự động"
-#: builtin/revert.c:105
+#: builtin/revert.c:107
msgid "edit the commit message"
msgstr "sửa lại chú thích cho lần chuyển giao"
-#: builtin/revert.c:108
+#: builtin/revert.c:110
msgid "parent-number"
msgstr "số-cha-mẹ"
-#: builtin/revert.c:109
+#: builtin/revert.c:111
msgid "select mainline parent"
msgstr "chọn cha mẹ luồng chính"
-#: builtin/revert.c:111
+#: builtin/revert.c:113
msgid "merge strategy"
msgstr "chiến lược hòa trộn"
-#: builtin/revert.c:113
+#: builtin/revert.c:115
msgid "option for merge strategy"
msgstr "tùy chọn cho chiến lược hòa trộn"
-#: builtin/revert.c:122
+#: builtin/revert.c:124
msgid "append commit name"
msgstr "nối thêm tên lần chuyển giao"
-#: builtin/revert.c:124
+#: builtin/revert.c:126
msgid "preserve initially empty commits"
msgstr "cấm khởi tạo lần chuyển giao trống rỗng"
-#: builtin/revert.c:126
+#: builtin/revert.c:128
msgid "keep redundant, empty commits"
msgstr "giữ lại các lần chuyển giao dư thừa, rỗng"
-#: builtin/revert.c:220
+#: builtin/revert.c:227
msgid "revert failed"
msgstr "hoàn nguyên gặp lỗi"
-#: builtin/revert.c:233
+#: builtin/revert.c:240
msgid "cherry-pick failed"
msgstr "cherry-pick gặp lỗi"
@@ -17862,18 +18657,6 @@ msgstr "đọc tham chiếu từ đầu vào tiêu chuẩn"
msgid "print status from remote helper"
msgstr "in các trạng thái từ phần hướng dẫn trên máy dịch vụ"
-#: builtin/serve.c:7
-msgid "git serve [<options>]"
-msgstr "git serve [<các-tùy-chọn>]"
-
-#: builtin/serve.c:17 builtin/upload-pack.c:23
-msgid "quit after a single request/response exchange"
-msgstr "thoát sau khi một trao đổi yêu cầu hay trả lời đơn"
-
-#: builtin/serve.c:19
-msgid "exit immediately after advertising capabilities"
-msgstr "thoát ngay sau khi khởi tạo quảng cáo capabilities"
-
#: builtin/shortlog.c:14
msgid "git shortlog [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git shortlog [<các-tùy-chọn>] [<vùng-xét-duyệt>] [[--] [<đường/dẫn>…]]"
@@ -18027,18 +18810,18 @@ msgstr[0] "chỉ có thể hiển thị cùng lúc %d hạng mục."
msgid "no such ref %s"
msgstr "không có tham chiếu nào như thế %s"
-#: builtin/show-branch.c:830
+#: builtin/show-branch.c:832
#, c-format
msgid "cannot handle more than %d rev."
msgid_plural "cannot handle more than %d revs."
msgstr[0] "không thể xử lý nhiều hơn %d điểm xét duyệt."
-#: builtin/show-branch.c:834
+#: builtin/show-branch.c:836
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid ref."
msgstr "“%s” không phải tham chiếu hợp lệ."
-#: builtin/show-branch.c:837
+#: builtin/show-branch.c:839
#, c-format
msgid "cannot find commit %s (%s)"
msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao %s (%s)"
@@ -18091,6 +18874,233 @@ msgstr ""
"hiển thị các tham chiếu từ đầu vào tiêu chuẩn (stdin) cái mà không ở kho nội "
"bộ"
+#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:37
+msgid "git stash list [<options>]"
+msgstr "git stash list [<các-tùy-chọn>]"
+
+#: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:42
+msgid "git stash show [<options>] [<stash>]"
+msgstr "git stash show [<các-tùy-chọn>] <stash>"
+
+#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:47
+msgid "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
+msgstr "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
+
+#: builtin/stash.c:25
+msgid "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
+msgstr "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
+
+#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:62
+msgid "git stash branch <branchname> [<stash>]"
+msgstr "git stash branch <tên-nhánh> [<stash>]"
+
+#: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:67
+msgid "git stash clear"
+msgstr "git stash clear"
+
+#: builtin/stash.c:28 builtin/stash.c:77
+msgid ""
+"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
+" [--] [<pathspec>...]]"
+msgstr ""
+"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <lời nhắn>]\n"
+" [--] [<đặc/tả/đường/dẫn>…]]"
+
+#: builtin/stash.c:31 builtin/stash.c:84
+msgid ""
+"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<message>]"
+msgstr ""
+"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<ghi chú>]"
+
+#: builtin/stash.c:52
+msgid "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
+msgstr "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
+
+#: builtin/stash.c:57
+msgid "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
+msgstr "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
+
+#: builtin/stash.c:72
+msgid "git stash store [-m|--message <message>] [-q|--quiet] <commit>"
+msgstr "git stash store [-m|--message <ghi chú>] [-q|--quiet] <commit>"
+
+#: builtin/stash.c:127
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a stash-like commit"
+msgstr "“%s” không phải là lần chuyển giao kiểu-stash (cất đi)"
+
+#: builtin/stash.c:147
+#, c-format
+msgid "Too many revisions specified:%s"
+msgstr "Chỉ ra quá nhiều điểm xét duyệt: %s"
+
+#: builtin/stash.c:161 git-legacy-stash.sh:548
+msgid "No stash entries found."
+msgstr "Không tìm thấy các mục tạm cất (stash) nào."
+
+#: builtin/stash.c:175
+#, c-format
+msgid "%s is not a valid reference"
+msgstr "“%s” không phải một tham chiếu hợp lệ"
+
+#: builtin/stash.c:224 git-legacy-stash.sh:75
+msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
+msgstr ""
+"git stash clear với các tham số là chưa được thực hiện (không nhận đối số)"
+
+#: builtin/stash.c:403
+msgid "cannot apply a stash in the middle of a merge"
+msgstr "không thể áp dụng một stash ở giữa của quá trình hòa trộn"
+
+#: builtin/stash.c:414
+#, c-format
+msgid "could not generate diff %s^!."
+msgstr "không thể tạo diff %s^!."
+
+#: builtin/stash.c:421
+msgid "conflicts in index.Try without --index."
+msgstr "xung đột trong bảng mục lục. Hãy thử mà không dùng tùy chọn --index."
+
+#: builtin/stash.c:427
+msgid "could not save index tree"
+msgstr "không thể ghi lại cây chỉ mục"
+
+#: builtin/stash.c:434
+msgid "could not restore untracked files from stash"
+msgstr "không thể phục hồi các tập tin chưa theo dõi từ mục cất đi (stash)"
+
+#: builtin/stash.c:448
+#, c-format
+msgid "Merging %s with %s"
+msgstr "Đang hòa trộn %s với %s"
+
+#: builtin/stash.c:458 git-legacy-stash.sh:680
+msgid "Index was not unstashed."
+msgstr "Bảng mục lục đã không được bỏ stash."
+
+#: builtin/stash.c:516 builtin/stash.c:615
+msgid "attempt to recreate the index"
+msgstr "gặp lỗi đọc bảng mục lục"
+
+#: builtin/stash.c:549
+#, c-format
+msgid "Dropped %s (%s)"
+msgstr "Đã xóa %s (%s)"
+
+#: builtin/stash.c:552
+#, c-format
+msgid "%s: Could not drop stash entry"
+msgstr "%s: Không thể xóa bỏ mục stash"
+
+#: builtin/stash.c:577
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a stash reference"
+msgstr "”%s” không phải tham chiếu đến stash"
+
+#: builtin/stash.c:627 git-legacy-stash.sh:694
+msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
+msgstr "Các mục tạm cất (stash) được giữ trong trường hợp bạn lại cần nó."
+
+#: builtin/stash.c:650 git-legacy-stash.sh:712
+msgid "No branch name specified"
+msgstr "Chưa chỉ ra tên của nhánh"
+
+#: builtin/stash.c:789 builtin/stash.c:826
+#, c-format
+msgid "Cannot update %s with %s"
+msgstr "Không thể cập nhật %s với %s"
+
+#: builtin/stash.c:807 builtin/stash.c:1474 builtin/stash.c:1510
+msgid "stash message"
+msgstr "phần chú thích cho stash"
+
+#: builtin/stash.c:817
+msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
+msgstr "\"git stash store\" cần một đối số <lần chuyển giao>"
+
+#: builtin/stash.c:1039 git-legacy-stash.sh:217
+msgid "No changes selected"
+msgstr "Chưa có thay đổi nào được chọn"
+
+#: builtin/stash.c:1135 git-legacy-stash.sh:150
+msgid "You do not have the initial commit yet"
+msgstr "Bạn chưa còn có lần chuyển giao khởi tạo"
+
+#: builtin/stash.c:1162 git-legacy-stash.sh:165
+msgid "Cannot save the current index state"
+msgstr "Không thể ghi lại trạng thái bảng mục lục hiện hành"
+
+#: builtin/stash.c:1171 git-legacy-stash.sh:180
+msgid "Cannot save the untracked files"
+msgstr "Không thể ghi lại các tập tin chưa theo dõi"
+
+#: builtin/stash.c:1182 builtin/stash.c:1191 git-legacy-stash.sh:200
+#: git-legacy-stash.sh:213
+msgid "Cannot save the current worktree state"
+msgstr "Không thể ghi lại trạng thái cây-làm-việc hiện hành"
+
+#: builtin/stash.c:1219 git-legacy-stash.sh:233
+msgid "Cannot record working tree state"
+msgstr "Không thể ghi lại trạng thái cây làm việc hiện hành"
+
+#: builtin/stash.c:1268 git-legacy-stash.sh:337
+msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
+msgstr "Không thể dùng --patch và --include-untracked hay --all cùng một lúc"
+
+#: builtin/stash.c:1284
+msgid "Did you forget to 'git add'?"
+msgstr "Có lẽ bạn đã quên “git add ” phải không?"
+
+#: builtin/stash.c:1299 git-legacy-stash.sh:345
+msgid "No local changes to save"
+msgstr "Không có thay đổi nội bộ nào được ghi lại"
+
+#: builtin/stash.c:1306 git-legacy-stash.sh:350
+msgid "Cannot initialize stash"
+msgstr "Không thể khởi tạo stash"
+
+#: builtin/stash.c:1321 git-legacy-stash.sh:354
+msgid "Cannot save the current status"
+msgstr "Không thể ghi lại trạng thái hiện hành"
+
+#: builtin/stash.c:1326
+#, c-format
+msgid "Saved working directory and index state %s"
+msgstr "Đã ghi lại thư mục làm việc và trạng thái mục lục %s"
+
+#: builtin/stash.c:1430 git-legacy-stash.sh:384
+msgid "Cannot remove worktree changes"
+msgstr "Không thể gỡ bỏ các thay đổi cây-làm-việc"
+
+#: builtin/stash.c:1465 builtin/stash.c:1501
+msgid "keep index"
+msgstr "giữ nguyên bảng mục lục"
+
+#: builtin/stash.c:1467 builtin/stash.c:1503
+msgid "stash in patch mode"
+msgstr "cất đi ở chế độ miếng vá"
+
+#: builtin/stash.c:1468 builtin/stash.c:1504
+msgid "quiet mode"
+msgstr "chế độ im lặng"
+
+#: builtin/stash.c:1470 builtin/stash.c:1506
+msgid "include untracked files in stash"
+msgstr "bao gồm các tập tin không được theo dõi trong stash"
+
+#: builtin/stash.c:1472 builtin/stash.c:1508
+msgid "include ignore files"
+msgstr "bao gồm các tập tin bị bỏ qua"
+
+#: builtin/stash.c:1568
+#, c-format
+msgid "could not exec %s"
+msgstr "không thể thực thi %s"
+
#: builtin/stripspace.c:18
msgid "git stripspace [-s | --strip-comments]"
msgstr "git stripspace [-s | --strip-comments]"
@@ -18107,7 +19117,7 @@ msgstr "giữ và xóa bỏ mọi dòng bắt đầu bằng ký tự ghi chú"
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "treo trước ký tự ghi chú và ký tự khoảng trắng cho từng dòng"
-#: builtin/submodule--helper.c:45 builtin/submodule--helper.c:1943
+#: builtin/submodule--helper.c:45 builtin/submodule--helper.c:1942
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Cần tên tham chiếu dạng đầy đủ, nhưng lại nhận được %s"
@@ -18169,8 +19179,8 @@ msgid "Recurse into nested submodules"
msgstr "Đệ quy vào trong các mô-đun-con lồng nhau"
#: builtin/submodule--helper.c:569
-msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] <command>"
-msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] <lệnh>"
+msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] <command>"
+msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] <lệnh>"
#: builtin/submodule--helper.c:596
#, c-format
@@ -18206,8 +19216,8 @@ msgid "Suppress output for initializing a submodule"
msgstr "Chặn kết xuất cho khởi tạo một mô-đun-con"
#: builtin/submodule--helper.c:712
-msgid "git submodule--helper init [<path>]"
-msgstr "git submodule--helper init [</đường/dẫn>]"
+msgid "git submodule--helper init [<options>] [<path>]"
+msgstr "git submodule--helper init [<các tùy chọn>] [</đường/dẫn>]"
#: builtin/submodule--helper.c:784 builtin/submodule--helper.c:910
#, c-format
@@ -18366,7 +19376,7 @@ msgstr "url nơi mà nhân bản mô-đun-con từ đó"
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "chiều sâu lịch sử khi tạo bản sao"
-#: builtin/submodule--helper.c:1387 builtin/submodule--helper.c:1872
+#: builtin/submodule--helper.c:1387 builtin/submodule--helper.c:1871
msgid "force cloning progress"
msgstr "ép buộc tiến trình nhân bản"
@@ -18428,45 +19438,45 @@ msgstr "Gặp lỗi khi nhân bản “%s”. Thử lại lịch trình"
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr "Gặp lỗi khi nhân bản “%s” lần thứ hai nên bãi bỏ"
-#: builtin/submodule--helper.c:1851 builtin/submodule--helper.c:2093
+#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:2092
msgid "path into the working tree"
msgstr "đường dẫn đến cây làm việc"
-#: builtin/submodule--helper.c:1854
+#: builtin/submodule--helper.c:1853
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "đường dẫn đến cây làm việc, chéo biên giới mô-đun-con lồng nhau"
-#: builtin/submodule--helper.c:1858
+#: builtin/submodule--helper.c:1857
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr "rebase, merge, checkout hoặc không làm gì cả"
-#: builtin/submodule--helper.c:1864
+#: builtin/submodule--helper.c:1863
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr ""
"Tạo một bản sao nông được cắt ngắn thành số lượng điểm xét duyệt đã cho"
-#: builtin/submodule--helper.c:1867
+#: builtin/submodule--helper.c:1866
msgid "parallel jobs"
msgstr "công việc đồng thời"
-#: builtin/submodule--helper.c:1869
+#: builtin/submodule--helper.c:1868
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "nhân bản lần đầu có nên theo khuyến nghị là nông hay không"
-#: builtin/submodule--helper.c:1870
+#: builtin/submodule--helper.c:1869
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "đừng in tiến trình nhân bản"
-#: builtin/submodule--helper.c:1877
+#: builtin/submodule--helper.c:1876
msgid "git submodule--helper update_clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr ""
"git submodule--helper update_clone [--prefix=</đường/dẫn>] [</đường/dẫn>…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1890
+#: builtin/submodule--helper.c:1889
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "giá trị cho tham số cập nhật bị sai"
-#: builtin/submodule--helper.c:1938
+#: builtin/submodule--helper.c:1937
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -18475,42 +19485,50 @@ msgstr ""
"Nhánh mô-đun-con (%s) được cấu hình kế thừa nhánh từ siêu dự án, nhưng siêu "
"dự án lại không trên bất kỳ nhánh nào"
-#: builtin/submodule--helper.c:2061
+#: builtin/submodule--helper.c:2060
#, c-format
msgid "could not get a repository handle for submodule '%s'"
msgstr "không thể lấy thẻ quản kho cho mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:2094
+#: builtin/submodule--helper.c:2093
msgid "recurse into submodules"
msgstr "đệ quy vào trong mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:2100
-msgid "git submodule--helper embed-git-dir [<path>...]"
-msgstr "git submodule--helper embed-git-dir [</đường/dẫn>…]"
+#: builtin/submodule--helper.c:2099
+msgid "git submodule--helper absorb-git-dirs [<options>] [<path>...]"
+msgstr "git submodule--helper absorb-git-dirs [<các tùy chọn>] [</đường/dẫn>…]"
#: builtin/submodule--helper.c:2156
msgid "check if it is safe to write to the .gitmodules file"
msgstr "chọn nếu nó là an toàn để ghi vào tập tin .gitmodules"
-#: builtin/submodule--helper.c:2161
-msgid "git submodule--helper config name [value]"
-msgstr "git submodule--helper config tên [giá trị]"
+#: builtin/submodule--helper.c:2159
+msgid "unset the config in the .gitmodules file"
+msgstr "bỏ đặt cấu hình trong tập tin .gitmodules"
-#: builtin/submodule--helper.c:2162
+#: builtin/submodule--helper.c:2164
+msgid "git submodule--helper config <name> [<value>]"
+msgstr "git submodule--helper config <tên> [<giá trị>]"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2165
+msgid "git submodule--helper config --unset <name>"
+msgstr "git submodule--helper config --unset <tên>"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2166
msgid "git submodule--helper config --check-writeable"
msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
-#: builtin/submodule--helper.c:2179 git-submodule.sh:169
+#: builtin/submodule--helper.c:2185 git-submodule.sh:171
#, sh-format
msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
msgstr "hãy đảm bảo rằng tập tin .gitmodules có trong cây làm việc"
-#: builtin/submodule--helper.c:2229 git.c:413 git.c:658
+#: builtin/submodule--helper.c:2235 git.c:433 git.c:685
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "%s không hỗ trợ --super-prefix"
-#: builtin/submodule--helper.c:2235
+#: builtin/submodule--helper.c:2241
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "“%s” không phải là lệnh con submodule--helper hợp lệ"
@@ -18545,17 +19563,17 @@ msgstr "lý do cập nhật"
#: builtin/tag.c:25
msgid ""
-"git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <file>] <tagname> "
-"[<head>]"
+"git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <file>]\n"
+"\t\t<tagname> [<head>]"
msgstr ""
-"git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg>|-F <tập-tin>] <tên-thẻ> "
-"[<head>]"
+"git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <tập-tin>]\n"
+"\t\t<tên-thẻ> [<head>]"
-#: builtin/tag.c:26
+#: builtin/tag.c:27
msgid "git tag -d <tagname>..."
msgstr "git tag -d <tên-thẻ>…"
-#: builtin/tag.c:27
+#: builtin/tag.c:28
msgid ""
"git tag -l [-n[<num>]] [--contains <commit>] [--no-contains <commit>] [--"
"points-at <object>]\n"
@@ -18565,21 +19583,21 @@ msgstr ""
"<lần_chuyển_giao>] [--points-at <đối-tượng>]\n"
"\t\t[--format=<định_dạng>] [--[no-]merged [<lần_chuyển_giao>]] [<mẫu>…]"
-#: builtin/tag.c:29
+#: builtin/tag.c:30
msgid "git tag -v [--format=<format>] <tagname>..."
msgstr "git tag -v [--format=<định_dạng>] <tên-thẻ>…"
-#: builtin/tag.c:87
+#: builtin/tag.c:88
#, c-format
msgid "tag '%s' not found."
msgstr "không tìm thấy tìm thấy thẻ “%s”."
-#: builtin/tag.c:103
+#: builtin/tag.c:104
#, c-format
msgid "Deleted tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Thẻ đã bị xóa “%s” (từng là %s)\n"
-#: builtin/tag.c:133
+#: builtin/tag.c:134
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -18592,7 +19610,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Những dòng được bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua.\n"
-#: builtin/tag.c:137
+#: builtin/tag.c:138
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -18607,147 +19625,160 @@ msgstr ""
"Những dòng được bắt đầu bằng “%c” sẽ được giữ lại; bạn có thể xóa chúng đi "
"nếu muốn.\n"
-#: builtin/tag.c:191
+#: builtin/tag.c:192
msgid "unable to sign the tag"
msgstr "không thể ký thẻ"
-#: builtin/tag.c:193
+#: builtin/tag.c:194
msgid "unable to write tag file"
msgstr "không thể ghi vào tập tin lưu thẻ"
-#: builtin/tag.c:218
+#: builtin/tag.c:210
+#, c-format
+msgid ""
+"You have created a nested tag. The object referred to by your new is\n"
+"already a tag. If you meant to tag the object that it points to, use:\n"
+"\n"
+"\tgit tag -f %s %s^{}"
+msgstr ""
+"Bạn đã tạo một thẻ lồng nhau. Đối tượng được chỉ đến mới của bạn là\n"
+"đã là một thẻ. Nếu ý bạn là gắn thẻ đối tượng mà nó trỏ đến, sử dụng:\n"
+"\n"
+"git tag -f %s %s ^ {}"
+
+#: builtin/tag.c:226
msgid "bad object type."
msgstr "kiểu đối tượng sai."
-#: builtin/tag.c:267
+#: builtin/tag.c:278
msgid "no tag message?"
msgstr "không có chú thích gì cho cho thẻ à?"
-#: builtin/tag.c:274
+#: builtin/tag.c:285
#, c-format
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "Nội dung ghi chú còn lại %s\n"
-#: builtin/tag.c:385
+#: builtin/tag.c:396
msgid "list tag names"
msgstr "chỉ liệt kê tên các thẻ"
-#: builtin/tag.c:387
+#: builtin/tag.c:398
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "hiển thị <n> dòng cho mỗi ghi chú"
-#: builtin/tag.c:389
+#: builtin/tag.c:400
msgid "delete tags"
msgstr "xóa thẻ"
-#: builtin/tag.c:390
+#: builtin/tag.c:401
msgid "verify tags"
msgstr "thẩm tra thẻ"
-#: builtin/tag.c:392
+#: builtin/tag.c:403
msgid "Tag creation options"
msgstr "Tùy chọn tạo thẻ"
-#: builtin/tag.c:394
+#: builtin/tag.c:405
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "để chú giải cho thẻ, cần một lời ghi chú"
-#: builtin/tag.c:396
+#: builtin/tag.c:407
msgid "tag message"
msgstr "phần chú thích cho thẻ"
-#: builtin/tag.c:398
+#: builtin/tag.c:409
msgid "force edit of tag message"
msgstr "ép buộc sửa thẻ lần commit"
-#: builtin/tag.c:399
+#: builtin/tag.c:410
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "thẻ chú giải và ký kiểu GPG"
-#: builtin/tag.c:403
+#: builtin/tag.c:413
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "dùng kháo khác để ký thẻ"
-#: builtin/tag.c:404
+#: builtin/tag.c:414
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "thay thế nếu thẻ đó đã có trước"
-#: builtin/tag.c:405 builtin/update-ref.c:369
+#: builtin/tag.c:415 builtin/update-ref.c:369
msgid "create a reflog"
msgstr "tạo một reflog"
-#: builtin/tag.c:407
+#: builtin/tag.c:417
msgid "Tag listing options"
msgstr "Các tùy chọn liệt kê thẻ"
-#: builtin/tag.c:408
+#: builtin/tag.c:418
msgid "show tag list in columns"
msgstr "hiển thị danh sách thẻ trong các cột"
-#: builtin/tag.c:409 builtin/tag.c:411
+#: builtin/tag.c:419 builtin/tag.c:421
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó chứa lần chuyển giao"
-#: builtin/tag.c:410 builtin/tag.c:412
+#: builtin/tag.c:420 builtin/tag.c:422
msgid "print only tags that don't contain the commit"
msgstr "chỉ hiển thị những thẻ mà nó không chứa lần chuyển giao"
-#: builtin/tag.c:413
+#: builtin/tag.c:423
msgid "print only tags that are merged"
msgstr "chỉ hiển thị những thẻ mà nó được hòa trộn"
-#: builtin/tag.c:414
+#: builtin/tag.c:424
msgid "print only tags that are not merged"
msgstr "chỉ hiển thị những thẻ mà nó không được hòa trộn"
-#: builtin/tag.c:419
+#: builtin/tag.c:428
msgid "print only tags of the object"
msgstr "chỉ hiển thị các thẻ của đối tượng"
-#: builtin/tag.c:463
+#: builtin/tag.c:472
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "--column và -n xung khắc nhau"
-#: builtin/tag.c:485
+#: builtin/tag.c:494
msgid "-n option is only allowed in list mode"
msgstr "tùy chọn -n chỉ cho phép dùng trong chế độ liệt kê"
-#: builtin/tag.c:487
+#: builtin/tag.c:496
msgid "--contains option is only allowed in list mode"
msgstr "tùy chọn --contains chỉ cho phép dùng trong chế độ liệt kê"
-#: builtin/tag.c:489
+#: builtin/tag.c:498
msgid "--no-contains option is only allowed in list mode"
msgstr "tùy chọn --no-contains chỉ cho phép dùng trong chế độ liệt kê"
-#: builtin/tag.c:491
+#: builtin/tag.c:500
msgid "--points-at option is only allowed in list mode"
msgstr "tùy chọn --points-at chỉ cho phép dùng trong chế độ liệt kê"
-#: builtin/tag.c:493
+#: builtin/tag.c:502
msgid "--merged and --no-merged options are only allowed in list mode"
msgstr ""
"tùy chọn --merged và --no-merged chỉ cho phép dùng trong chế độ liệt kê"
-#: builtin/tag.c:504
+#: builtin/tag.c:513
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "chỉ có một tùy chọn -F hoặc -m là được phép."
-#: builtin/tag.c:523
+#: builtin/tag.c:532
msgid "too many params"
msgstr "quá nhiều đối số"
-#: builtin/tag.c:529
+#: builtin/tag.c:538
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "“%s” không phải thẻ hợp lệ."
-#: builtin/tag.c:534
+#: builtin/tag.c:543
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "thẻ “%s” đã tồn tại rồi"
-#: builtin/tag.c:565
+#: builtin/tag.c:574
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Đã cập nhật thẻ “%s” (trước là %s)\n"
@@ -18815,143 +19846,143 @@ msgstr " Đồng ý"
msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [<các-tùy-chọn>] [--] [<tập-tin>…]"
-#: builtin/update-index.c:962
+#: builtin/update-index.c:971
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr "tiếp tục làm mới ngay cả khi bảng mục lục cần được cập nhật"
-#: builtin/update-index.c:965
+#: builtin/update-index.c:974
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "refresh: lờ đi mô-đun-con"
-#: builtin/update-index.c:968
+#: builtin/update-index.c:977
msgid "do not ignore new files"
msgstr "không bỏ qua các tập tin mới tạo"
-#: builtin/update-index.c:970
+#: builtin/update-index.c:979
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "để các tập tin thay thế các thư mục và “vice-versa”"
-#: builtin/update-index.c:972
+#: builtin/update-index.c:981
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "thông báo các tập-tin thiếu trong thư-mục làm việc"
-#: builtin/update-index.c:974
+#: builtin/update-index.c:983
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr ""
"làm tươi mới thậm chí khi bảng mục lục chứa các mục tin chưa được hòa trộn"
-#: builtin/update-index.c:977
+#: builtin/update-index.c:986
msgid "refresh stat information"
msgstr "lấy lại thông tin thống kê"
-#: builtin/update-index.c:981
+#: builtin/update-index.c:990
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr "giống --refresh, nhưng bỏ qua các cài đặt “assume-unchanged”"
-#: builtin/update-index.c:985
+#: builtin/update-index.c:994
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "<chế_độ>,<đối_tượng>,<đường_dẫn>"
-#: builtin/update-index.c:986
+#: builtin/update-index.c:995
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "thêm các tập tin đã chỉ ra vào bảng mục lục"
-#: builtin/update-index.c:995
+#: builtin/update-index.c:1005
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "đánh dấu các tập tin là \"không thay đổi\""
-#: builtin/update-index.c:998
+#: builtin/update-index.c:1008
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "xóa bít assumed-unchanged (giả định là không thay đổi)"
-#: builtin/update-index.c:1001
+#: builtin/update-index.c:1011
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "đánh dấu các tập tin là “chỉ-đọc”"
-#: builtin/update-index.c:1004
+#: builtin/update-index.c:1014
msgid "clear skip-worktree bit"
msgstr "xóa bít skip-worktree"
-#: builtin/update-index.c:1007
+#: builtin/update-index.c:1017
msgid "add to index only; do not add content to object database"
msgstr ""
"chỉ thêm vào bảng mục lục; không thêm nội dung vào cơ sở dữ liệu đối tượng"
-#: builtin/update-index.c:1009
+#: builtin/update-index.c:1019
msgid "remove named paths even if present in worktree"
msgstr ""
"gỡ bỏ các đường dẫn được đặt tên thậm chí cả khi nó hiện diện trong thư mục "
"làm việc"
-#: builtin/update-index.c:1011
+#: builtin/update-index.c:1021
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr "với tùy chọn --stdin: các dòng đầu vào được chấm dứt bởi ký tự null"
-#: builtin/update-index.c:1013
+#: builtin/update-index.c:1023
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "đọc danh sách đường dẫn cần cập nhật từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/update-index.c:1017
+#: builtin/update-index.c:1027
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "không thể đọc các mục từ đầu vào tiêu chuẩn vào bảng mục lục"
-#: builtin/update-index.c:1021
+#: builtin/update-index.c:1031
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr "phục hồi các trạng thái #2 và #3 cho các đường dẫn được liệt kê"
-#: builtin/update-index.c:1025
+#: builtin/update-index.c:1035
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "chỉ cập nhật các mục tin mà nó khác biệt so với HEAD"
-#: builtin/update-index.c:1029
+#: builtin/update-index.c:1039
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "bỏ qua các tập-tin thiếu trong thư-mục làm việc"
-#: builtin/update-index.c:1032
+#: builtin/update-index.c:1042
msgid "report actions to standard output"
msgstr "báo cáo các thao tác ra thiết bị xuất chuẩn"
-#: builtin/update-index.c:1034
+#: builtin/update-index.c:1044
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr "(cho “porcelains”) quên các xung đột chưa được giải quyết đã ghi"
-#: builtin/update-index.c:1038
+#: builtin/update-index.c:1048
msgid "write index in this format"
msgstr "ghi mục lục ở định dạng này"
-#: builtin/update-index.c:1040
+#: builtin/update-index.c:1050
msgid "enable or disable split index"
msgstr "bật/tắt chia cắt bảng mục lục"
-#: builtin/update-index.c:1042
+#: builtin/update-index.c:1052
msgid "enable/disable untracked cache"
msgstr "bật/tắt bộ đệm không theo vết"
-#: builtin/update-index.c:1044
+#: builtin/update-index.c:1054
msgid "test if the filesystem supports untracked cache"
msgstr "kiểm tra xem hệ thống tập tin có hỗ trợ đệm không theo dõi hay không"
-#: builtin/update-index.c:1046
+#: builtin/update-index.c:1056
msgid "enable untracked cache without testing the filesystem"
msgstr "bật bộ đệm không theo vết mà không kiểm tra hệ thống tập tin"
-#: builtin/update-index.c:1048
+#: builtin/update-index.c:1058
msgid "write out the index even if is not flagged as changed"
msgstr "ghi ra mục lục ngay cả khi không được đánh cờ là có thay đổi"
-#: builtin/update-index.c:1050
+#: builtin/update-index.c:1060
msgid "enable or disable file system monitor"
msgstr "bật/tắt theo dõi hệ thống tập tin"
-#: builtin/update-index.c:1052
+#: builtin/update-index.c:1062
msgid "mark files as fsmonitor valid"
msgstr "đánh dấu các tập tin là hợp lệ fsmonitor"
-#: builtin/update-index.c:1055
+#: builtin/update-index.c:1065
msgid "clear fsmonitor valid bit"
msgstr "xóa bít hợp lệ fsmonitor"
-#: builtin/update-index.c:1156
+#: builtin/update-index.c:1168
msgid ""
"core.splitIndex is set to false; remove or change it, if you really want to "
"enable split index"
@@ -18959,7 +19990,7 @@ msgstr ""
"core.splitIndex được đặt là sai; xóa bỏ hay thay đổi nó, nếu bạn thực sự "
"muốn bật chia tách mục lục"
-#: builtin/update-index.c:1165
+#: builtin/update-index.c:1177
msgid ""
"core.splitIndex is set to true; remove or change it, if you really want to "
"disable split index"
@@ -18967,7 +19998,7 @@ msgstr ""
"core.splitIndex được đặt là đúng; xóa bỏ hay thay đổi nó, nếu bạn thực sự "
"muốn tắt chia tách mục lục"
-#: builtin/update-index.c:1176
+#: builtin/update-index.c:1188
msgid ""
"core.untrackedCache is set to true; remove or change it, if you really want "
"to disable the untracked cache"
@@ -18975,11 +20006,11 @@ msgstr ""
"core.untrackedCache được đặt là đúng; xóa bỏ hay thay đổi nó, nếu bạn thực "
"sự muốn tắt bộ đệm chưa theo dõi"
-#: builtin/update-index.c:1180
+#: builtin/update-index.c:1192
msgid "Untracked cache disabled"
msgstr "Nhớ đệm không theo vết bị tắt"
-#: builtin/update-index.c:1188
+#: builtin/update-index.c:1200
msgid ""
"core.untrackedCache is set to false; remove or change it, if you really want "
"to enable the untracked cache"
@@ -18987,29 +20018,29 @@ msgstr ""
"core.untrackedCache được đặt là sai; xóa bỏ hay thay đổi nó, nếu bạn thực sự "
"muốn bật bộ đệm chưa theo dõi"
-#: builtin/update-index.c:1192
+#: builtin/update-index.c:1204
#, c-format
msgid "Untracked cache enabled for '%s'"
msgstr "Nhớ đệm không theo vết được bật cho “%s”"
-#: builtin/update-index.c:1200
+#: builtin/update-index.c:1212
msgid "core.fsmonitor is unset; set it if you really want to enable fsmonitor"
msgstr ""
"core.fsmonitor chưa được đặt; đặt nó nếu bạn thực sự muốn bật theo dõi hệ "
"thống tập tin"
-#: builtin/update-index.c:1204
+#: builtin/update-index.c:1216
msgid "fsmonitor enabled"
msgstr "fsmonitor được bật"
-#: builtin/update-index.c:1207
+#: builtin/update-index.c:1219
msgid ""
"core.fsmonitor is set; remove it if you really want to disable fsmonitor"
msgstr ""
"core.fsmonitor đã được đặt; bỏ đặt nó nếu bạn thực sự muốn bật theo dõi hệ "
"thống tập tin"
-#: builtin/update-index.c:1211
+#: builtin/update-index.c:1223
msgid "fsmonitor disabled"
msgstr "fsmonitor bị tắt"
@@ -19053,6 +20084,10 @@ msgstr "cập nhật các tập tin thông tin từ điểm xuất phát"
msgid "git upload-pack [<options>] <dir>"
msgstr "git upload-pack [<các-tùy-chọn>] </đường/dẫn>"
+#: builtin/upload-pack.c:23 t/helper/test-serve-v2.c:17
+msgid "quit after a single request/response exchange"
+msgstr "thoát sau khi một trao đổi yêu cầu hay trả lời đơn"
+
#: builtin/upload-pack.c:25
msgid "exit immediately after initial ref advertisement"
msgstr "thoát ngay sau khi khởi tạo quảng cáo tham chiếu"
@@ -19125,7 +20160,7 @@ msgstr "git worktree remove [<các-tùy-chọn>] <worktree>"
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock </đường/dẫn>"
-#: builtin/worktree.c:61 builtin/worktree.c:888
+#: builtin/worktree.c:61 builtin/worktree.c:891
#, c-format
msgid "failed to delete '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi xóa “%s”"
@@ -19198,120 +20233,120 @@ msgstr ""
"“%s” bị mất nhưng cây làm việc đã được đăng ký;\n"
"dùng “add -f” để ghi đè, hoặc “prune” hay “remove” để xóa"
-#: builtin/worktree.c:310
+#: builtin/worktree.c:302
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "không thể tạo thư mục của “%s”"
-#: builtin/worktree.c:429 builtin/worktree.c:435
+#: builtin/worktree.c:432 builtin/worktree.c:438
#, c-format
msgid "Preparing worktree (new branch '%s')"
msgstr "Đang chuẩn bị cây làm việc (nhánh mới “%s”)"
-#: builtin/worktree.c:431
+#: builtin/worktree.c:434
#, c-format
msgid "Preparing worktree (resetting branch '%s'; was at %s)"
msgstr "Đang chuẩn bị cây làm việc (đang cài đặt nhánh “%s”, trước đây tại %s)"
-#: builtin/worktree.c:440
+#: builtin/worktree.c:443
#, c-format
msgid "Preparing worktree (checking out '%s')"
msgstr "Đang chuẩn bị cây làm việc (đang lấy ra “%s”)"
-#: builtin/worktree.c:446
+#: builtin/worktree.c:449
#, c-format
msgid "Preparing worktree (detached HEAD %s)"
msgstr "Đang chuẩn bị cây làm việc (HEAD đã tách rời “%s”)"
-#: builtin/worktree.c:487
+#: builtin/worktree.c:490
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "lấy ra <nhánh> ngay cả khi nó đã được lấy ra ở cây làm việc khác"
-#: builtin/worktree.c:490
+#: builtin/worktree.c:493
msgid "create a new branch"
msgstr "tạo nhánh mới"
-#: builtin/worktree.c:492
+#: builtin/worktree.c:495
msgid "create or reset a branch"
msgstr "tạo hay đặt lại một nhánh"
-#: builtin/worktree.c:494
+#: builtin/worktree.c:497
msgid "populate the new working tree"
msgstr "di chuyển cây làm việc mới"
-#: builtin/worktree.c:495
+#: builtin/worktree.c:498
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "giữ cây làm việc mới bị khóa"
-#: builtin/worktree.c:498
+#: builtin/worktree.c:501
msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
msgstr "cài đặt chế độ theo dõi (xem git-branch(1))"
-#: builtin/worktree.c:501
+#: builtin/worktree.c:504
msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
msgstr "có khớp tên tên nhánh mới với một nhánh theo dõi máy chủ"
-#: builtin/worktree.c:509
+#: builtin/worktree.c:512
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Các tùy chọn -b, -B, và --detach loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/worktree.c:570
+#: builtin/worktree.c:573
msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
msgstr "--[no-]track chỉ có thể được dùng nếu một nhánh mới được tạo"
-#: builtin/worktree.c:670
+#: builtin/worktree.c:673
msgid "reason for locking"
msgstr "lý do khóa"
-#: builtin/worktree.c:682 builtin/worktree.c:715 builtin/worktree.c:789
-#: builtin/worktree.c:916
+#: builtin/worktree.c:685 builtin/worktree.c:718 builtin/worktree.c:792
+#: builtin/worktree.c:919
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "%s không phải là cây làm việc"
-#: builtin/worktree.c:684 builtin/worktree.c:717
+#: builtin/worktree.c:687 builtin/worktree.c:720
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Cây thư mục làm việc chính không thể khóa hay bỏ khóa được"
-#: builtin/worktree.c:689
+#: builtin/worktree.c:692
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "“%s” đã được khóa rồi, lý do: %s"
-#: builtin/worktree.c:691
+#: builtin/worktree.c:694
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "“%s” đã được khóa rồi"
-#: builtin/worktree.c:719
+#: builtin/worktree.c:722
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "“%s” chưa bị khóa"
-#: builtin/worktree.c:760
+#: builtin/worktree.c:763
msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
msgstr "cây làm việc có chứa mô-đun-con không thể di chuyển hay xóa bỏ"
-#: builtin/worktree.c:768
+#: builtin/worktree.c:771
msgid "force move even if worktree is dirty or locked"
msgstr "ép buộc ngay cả khi cây làm việc đang bẩn hay bị khóa"
-#: builtin/worktree.c:791 builtin/worktree.c:918
+#: builtin/worktree.c:794 builtin/worktree.c:921
#, c-format
msgid "'%s' is a main working tree"
msgstr "“%s” là cây làm việc chính"
-#: builtin/worktree.c:796
+#: builtin/worktree.c:799
#, c-format
msgid "could not figure out destination name from '%s'"
msgstr "không thể phác họa ra tên đích đến “%s”"
-#: builtin/worktree.c:802
+#: builtin/worktree.c:805
#, c-format
msgid "target '%s' already exists"
msgstr "đích “%s” đã tồn tại rồi"
-#: builtin/worktree.c:810
+#: builtin/worktree.c:813
#, c-format
msgid ""
"cannot move a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -19320,7 +20355,7 @@ msgstr ""
"không thể di chuyển một cây-làm-việc bị khóa, khóa vì: %s\n"
"dùng “move -f -f” để ghi đè hoặc mở khóa trước đã"
-#: builtin/worktree.c:812
+#: builtin/worktree.c:815
msgid ""
"cannot move a locked working tree;\n"
"use 'move -f -f' to override or unlock first"
@@ -19328,36 +20363,36 @@ msgstr ""
"không thể di chuyển một cây-làm-việc bị khóa;\n"
"dùng “move -f -f” để ghi đè hoặc mở khóa trước đã"
-#: builtin/worktree.c:815
+#: builtin/worktree.c:818
#, c-format
msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
msgstr "thẩm tra gặp lỗi, không thể di chuyển một cây-làm-việc: %s"
-#: builtin/worktree.c:820
+#: builtin/worktree.c:823
#, c-format
msgid "failed to move '%s' to '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi chuyển “%s” sang “%s”"
-#: builtin/worktree.c:868
+#: builtin/worktree.c:871
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi chạy “git status” vào “%s”"
-#: builtin/worktree.c:872
+#: builtin/worktree.c:875
#, c-format
msgid "'%s' is dirty, use --force to delete it"
msgstr "“%s” đang bẩn, hãy dùng --force để xóa nó"
-#: builtin/worktree.c:877
+#: builtin/worktree.c:880
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
msgstr "gặp lỗi khi chạy “git status” trong “%s”, mã %d"
-#: builtin/worktree.c:900
+#: builtin/worktree.c:903
msgid "force removal even if worktree is dirty or locked"
msgstr "ép buộc di chuyển thậm chí cả khi cây làm việc đang bẩn hay bị khóa"
-#: builtin/worktree.c:923
+#: builtin/worktree.c:926
#, c-format
msgid ""
"cannot remove a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -19366,7 +20401,7 @@ msgstr ""
"không thể xóa bỏ một cây-làm-việc bị khóa, khóa vì: %s\n"
"dùng “remove -f -f” để ghi đè hoặc mở khóa trước đã"
-#: builtin/worktree.c:925
+#: builtin/worktree.c:928
msgid ""
"cannot remove a locked working tree;\n"
"use 'remove -f -f' to override or unlock first"
@@ -19374,7 +20409,7 @@ msgstr ""
"không thể xóa bỏ một cây-làm-việc bị khóa;\n"
"dùng “remove -f -f” để ghi đè hoặc mở khóa trước đã"
-#: builtin/worktree.c:928
+#: builtin/worktree.c:931
#, c-format
msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
msgstr "thẩm tra gặp lỗi, không thể gỡ bỏ một cây-làm-việc: %s"
@@ -19421,6 +20456,14 @@ msgstr "lần chuyển giao %s chưa được đánh dấu là tiếp cận đư
msgid "too many commits marked reachable"
msgstr "có quá nhiều lần chuyển giao được đánh dấu là tiếp cận được"
+#: t/helper/test-serve-v2.c:7
+msgid "test-tool serve-v2 [<options>]"
+msgstr "test-tool serve-v2 [<các-tùy-chọn>]"
+
+#: t/helper/test-serve-v2.c:19
+msgid "exit immediately after advertising capabilities"
+msgstr "thoát ngay sau khi khởi tạo quảng cáo capabilities"
+
#: git.c:27
msgid ""
"git [--version] [--help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]\n"
@@ -19449,47 +20492,47 @@ msgstr ""
"hướng dẫn về khái niệm. Xem “git help <lệnh>” hay “git help <khái-niệm>”\n"
"để xem các đặc tả cho lệnh hay khái niệm cụ thể."
-#: git.c:174
+#: git.c:185
#, c-format
msgid "no directory given for --git-dir\n"
msgstr "chưa chỉ ra thư mục cho --git-dir\n"
-#: git.c:188
+#: git.c:199
#, c-format
msgid "no namespace given for --namespace\n"
msgstr "chưa đưa ra không gian làm việc cho --namespace\n"
-#: git.c:202
+#: git.c:213
#, c-format
msgid "no directory given for --work-tree\n"
msgstr "chưa đưa ra cây làm việc cho --work-tree\n"
-#: git.c:216
+#: git.c:227
#, c-format
msgid "no prefix given for --super-prefix\n"
msgstr "chưa đưa ra tiền tố cho --super-prefix\n"
-#: git.c:238
+#: git.c:249
#, c-format
msgid "-c expects a configuration string\n"
msgstr "-c cần một chuỗi cấu hình\n"
-#: git.c:276
+#: git.c:287
#, c-format
msgid "no directory given for -C\n"
msgstr "chưa đưa ra thư mục cho -C\n"
-#: git.c:301
+#: git.c:313
#, c-format
msgid "unknown option: %s\n"
msgstr "không hiểu tùy chọn: %s\n"
-#: git.c:342
+#: git.c:359
#, c-format
msgid "while expanding alias '%s': '%s'"
msgstr "trong khi triển khai bí danh “%s”: “%s”"
-#: git.c:351
+#: git.c:368
#, c-format
msgid ""
"alias '%s' changes environment variables.\n"
@@ -19498,40 +20541,40 @@ msgstr ""
"bí danh “%s” thay đổi biến môi trường.\n"
"Bạn có thể sử dụng “!git” trong đặt bí danh để làm việc này"
-#: git.c:359
+#: git.c:376
#, c-format
msgid "empty alias for %s"
msgstr "làm trống bí danh cho %s"
-#: git.c:362
+#: git.c:379
#, c-format
msgid "recursive alias: %s"
msgstr "đệ quy các bí danh: %s"
-#: git.c:437
+#: git.c:459
msgid "write failure on standard output"
msgstr "lỗi ghi nghiêm trong trên đầu ra tiêu chuẩn"
-#: git.c:439
+#: git.c:461
msgid "unknown write failure on standard output"
msgstr "lỗi nghiêm trọng chưa biết khi ghi ra đầu ra tiêu chuẩn"
-#: git.c:441
+#: git.c:463
msgid "close failed on standard output"
msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu ra tiêu chuẩn"
-#: git.c:720
+#: git.c:797
#, c-format
msgid "alias loop detected: expansion of '%s' does not terminate:%s"
msgstr ""
"dò tìm thấy các bí danh quẩn tròn: biểu thức của “%s” không có điểm kết:%s"
-#: git.c:770
+#: git.c:847
#, c-format
msgid "cannot handle %s as a builtin"
msgstr "không thể xử lý %s như là một phần bổ sung"
-#: git.c:783
+#: git.c:860
#, c-format
msgid ""
"usage: %s\n"
@@ -19540,12 +20583,12 @@ msgstr ""
"cách dùng: %s\n"
"\n"
-#: git.c:803
+#: git.c:880
#, c-format
msgid "expansion of alias '%s' failed; '%s' is not a git command\n"
msgstr "gặp lỗi khi khai triển bí danh “%s”; “%s” không phải là lệnh git\n"
-#: git.c:815
+#: git.c:892
#, c-format
msgid "failed to run command '%s': %s\n"
msgstr "gặp lỗi khi chạy lệnh “%s”: %s\n"
@@ -19590,7 +20633,7 @@ msgstr ""
msgid "Could not set SSL backend to '%s': already set"
msgstr "Không thể đặt ứng dụng chạy sau SSL cho “%s”: đã đặt rồi"
-#: http.c:1959
+#: http.c:1965
#, c-format
msgid ""
"unable to update url base from redirection:\n"
@@ -19601,31 +20644,161 @@ msgstr ""
" hỏi cho: %s\n"
" chuyển hướng: %s"
-#: remote-curl.c:455
+#: remote-curl.c:157
+#, c-format
+msgid "invalid quoting in push-option value: '%s'"
+msgstr "sai trích dẫn trong giá trị push-option :“%s”"
+
+#: remote-curl.c:254
+#, c-format
+msgid "%sinfo/refs not valid: is this a git repository?"
+msgstr "%sinfo/refs không hợp lệ: đây có phải là một kho git?"
+
+#: remote-curl.c:355
+msgid "invalid server response; expected service, got flush packet"
+msgstr ""
+"đáp ứng từ máy phục vụ không hợp lệ; cần dịch vụ, nhưng lại nhận được gói "
+"flush"
+
+#: remote-curl.c:386
+#, c-format
+msgid "invalid server response; got '%s'"
+msgstr "trả về của máy phục vụ không hợp lệ; nhận được %s"
+
+#: remote-curl.c:446
+#, c-format
+msgid "repository '%s' not found"
+msgstr "không tìm thấy kho “%s”"
+
+#: remote-curl.c:450
+#, c-format
+msgid "Authentication failed for '%s'"
+msgstr "Xác thực gặp lỗi cho “%s”"
+
+#: remote-curl.c:454
+#, c-format
+msgid "unable to access '%s': %s"
+msgstr "không thể truy cập “%s”: %s"
+
+#: remote-curl.c:460
#, c-format
msgid "redirecting to %s"
msgstr "chuyển hướng đến %s"
-#: parse-options.h:154
+#: remote-curl.c:584
+msgid "shouldn't have EOF when not gentle on EOF"
+msgstr "không nên có EOF khi không gentle trên EOF"
+
+#: remote-curl.c:664
+msgid "unable to rewind rpc post data - try increasing http.postBuffer"
+msgstr "không thể tua lại dữ liệu rpc - thử tăng http. postBuffer"
+
+#: remote-curl.c:724
+#, c-format
+msgid "RPC failed; %s"
+msgstr "RPC gặp lỗi; %s"
+
+#: remote-curl.c:764
+msgid "cannot handle pushes this big"
+msgstr "không thể xử lý đẩy cái lớn này"
+
+#: remote-curl.c:879
+#, c-format
+msgid "cannot deflate request; zlib deflate error %d"
+msgstr "không thể giải nén yêu cầu; có lỗi khi giải nén của zlib %d"
+
+#: remote-curl.c:883
+#, c-format
+msgid "cannot deflate request; zlib end error %d"
+msgstr "không thể giải nén yêu cầu; có lỗi ở cuối %d"
+
+#: remote-curl.c:1014
+msgid "dumb http transport does not support shallow capabilities"
+msgstr "đổ vận chuyển http không hỗ trợ khả năng nông"
+
+#: remote-curl.c:1028
+msgid "fetch failed."
+msgstr "lấy về gặp lỗi."
+
+#: remote-curl.c:1076
+msgid "cannot fetch by sha1 over smart http"
+msgstr "không thể lấy về bằng sha1 thông qua smart http"
+
+#: remote-curl.c:1120 remote-curl.c:1126
+#, c-format
+msgid "protocol error: expected sha/ref, got %s'"
+msgstr "lỗi giao thức: cần sha/ref, nhưng lại nhận được %s”"
+
+#: remote-curl.c:1138 remote-curl.c:1252
+#, c-format
+msgid "http transport does not support %s"
+msgstr "vận chuyển http không hỗ trợ %s"
+
+#: remote-curl.c:1174
+msgid "git-http-push failed"
+msgstr "git-http-push gặp lỗi"
+
+#: remote-curl.c:1360
+msgid "remote-curl: usage: git remote-curl <remote> [<url>]"
+msgstr "remote-curl: usage: git remote-curl <máy chủ> [<url>]"
+
+#: remote-curl.c:1392
+msgid "remote-curl: error reading command stream from git"
+msgstr "remote-curl: gặp lỗi khi đọc luồng dữ liệu lệnh từ git"
+
+#: remote-curl.c:1399
+msgid "remote-curl: fetch attempted without a local repo"
+msgstr "remote-curl: đã cố gắng fetch mà không có kho nội bộ"
+
+#: remote-curl.c:1439
+#, c-format
+msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
+msgstr "remote-curl: không hiểu lệnh “%s” từ git"
+
+#: list-objects-filter-options.h:63
+msgid "args"
+msgstr "các_tham_số"
+
+#: list-objects-filter-options.h:64
+msgid "object filtering"
+msgstr "lọc đối tượng"
+
+#: parse-options.h:169
msgid "expiry-date"
msgstr "ngày hết hạn"
-#: parse-options.h:169
+#: parse-options.h:183
msgid "no-op (backward compatibility)"
msgstr "no-op (tương thích ngược)"
-#: parse-options.h:259
+#: parse-options.h:296
msgid "be more verbose"
msgstr "chi tiết hơn nữa"
-#: parse-options.h:261
+#: parse-options.h:298
msgid "be more quiet"
msgstr "im lặng hơn nữa"
-#: parse-options.h:267
+#: parse-options.h:304
msgid "use <n> digits to display SHA-1s"
msgstr "sử dụng <n> chữ số để hiển thị SHA-1s"
+#: parse-options.h:323
+msgid "how to strip spaces and #comments from message"
+msgstr "làm thế nào để cắt bỏ khoảng trắng và #ghichú từ mẩu tin nhắn"
+
+#: ref-filter.h:101
+msgid "key"
+msgstr "khóa"
+
+#: ref-filter.h:101
+msgid "field name to sort on"
+msgstr "tên trường cần sắp xếp"
+
+#: rerere.h:44
+msgid "update the index with reused conflict resolution if possible"
+msgstr "cập nhật bảng mục lục với phân giải xung đột dùng lại nếu được"
+
#: command-list.h:50
msgid "Add file contents to the index"
msgstr "Thêm nội dung tập tin vào bảng mục lục"
@@ -19892,8 +21065,8 @@ msgid "Instantly browse your working repository in gitweb"
msgstr "Duyệt ngay kho làm việc của bạn trong gitweb"
#: command-list.h:113
-msgid "add or parse structured information in commit messages"
-msgstr "thêm hay phân tích thông tin cấu trúc trong ghi chú lần chuyển giao"
+msgid "Add or parse structured information in commit messages"
+msgstr "Thêm hay phân tích thông tin cấu trúc trong ghi chú lần chuyển giao"
#: command-list.h:114
msgid "The Git repository browser"
@@ -20278,18 +21451,6 @@ msgstr "Hướng dẫn cách dùng Git"
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Tổng quan về luồng công việc khuyến nghị nên dùng với Git"
-#: list-objects-filter-options.h:63
-msgid "args"
-msgstr "các_tham_số"
-
-#: list-objects-filter-options.h:64
-msgid "object filtering"
-msgstr "lọc đối tượng"
-
-#: rerere.h:44
-msgid "update the index with reused conflict resolution if possible"
-msgstr "cập nhật bảng mục lục với phân giải xung đột dùng lại nếu được"
-
#: git-bisect.sh:54
msgid "You need to start by \"git bisect start\""
msgstr "Bạn cần khởi đầu bằng \"git bisect start\""
@@ -20413,289 +21574,118 @@ msgstr "Đang thử hòa trộn đơn giản với $pretty_name"
msgid "Simple merge did not work, trying automatic merge."
msgstr "Hòa trộn đơn giản không làm việc, thử hòa trộn tự động."
-#: git-legacy-rebase.sh:445
-#, sh-format
-msgid "Could not move back to $head_name"
-msgstr "Không thể quay trở lại $head_name"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:471
-#, sh-format
-msgid ""
-"It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
-"I wonder if you are in the middle of another rebase. If that is the\n"
-"case, please try\n"
-"\t$cmd_live_rebase\n"
-"If that is not the case, please\n"
-"\t$cmd_clear_stale_rebase\n"
-"and run me again. I am stopping in case you still have something\n"
-"valuable there."
-msgstr ""
-"Hình như là ở đây sẵn có một thư mục $state_dir_base, và\n"
-"Tôi tự hỏi có phải bạn đang ở giữa một lệnh rebase khác. Nếu đúng là\n"
-"như vậy, xin hãy thử\n"
-"\t$cmd_live_rebase\n"
-"Nếu không phải thế, hãy thử\n"
-"\t$cmd_clear_stale_rebase\n"
-"và chạy TÔI lần nữa. TÔI dừng lại trong trường hợp bạn vẫn\n"
-"có một số thứ quý giá ở đây."
-
-#: git-legacy-rebase.sh:523
-msgid ""
-"fatal: cannot combine am options with either interactive or merge options"
-msgstr ""
-"lỗi nghiêm trọng: không thể tổ hợp các tùy chọn am với các tùy chọn tương "
-"tác hay hòa trộn"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:530
-msgid "fatal: cannot combine '--signoff' with '--preserve-merges'"
-msgstr ""
-"lỗi nghiêm trọng: không thể kết hợp “--signoff” với “--preserve-merges”"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:541
-msgid "fatal: cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
-msgstr ""
-"lỗi nghiêm trọng: không thể kết hợp “--preserve-merges” với “--rebase-merges”"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:550
-msgid "fatal: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
-msgstr ""
-"lỗi nghiêm trọng: không thể kết hợp “--rebase-merges” với “--strategy-option”"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:552
-msgid "fatal: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
-msgstr "lỗi nghiêm trọng: không thể kết hợp “--rebase-merges” với “--strategy”"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:578
-#, sh-format
-msgid "invalid upstream '$upstream_name'"
-msgstr "thượng nguồn không hợp lệ “$upstream_name”"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:602
-#, sh-format
-msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
-msgstr "$onto_name: ở đây có nhiều hơn một nền móng hòa trộn"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:605 git-legacy-rebase.sh:609
-#, sh-format
-msgid "$onto_name: there is no merge base"
-msgstr "$onto_name: ở đây không có nền móng hòa trộn nào"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:614
-#, sh-format
-msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
-msgstr "Không chỉ đến một lần chuyển giao không hợp lệ: $onto_name"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:640
-#, sh-format
-msgid "fatal: no such branch/commit '$branch_name'"
-msgstr "nghiêm trọng: không có nhánh như thế: “$branch_name”"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:678
-#, sh-format
-msgid "Created autostash: $stash_abbrev"
-msgstr "Đã tạo autostash: $stash_abbrev"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:707
-#, sh-format
-msgid "Current branch $branch_name is up to date."
-msgstr "Nhánh hiện tại $branch_name đã được cập nhật rồi."
-
-#: git-legacy-rebase.sh:717
-#, sh-format
-msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
-msgstr "Nhánh hiện tại $branch_name đã được cập nhật rồi, lệnh rebase ép buộc."
-
-#: git-legacy-rebase.sh:731
-#, sh-format
-msgid "Changes to $onto:"
-msgstr "Thay đổi thành $onto:"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:733
-#, sh-format
-msgid "Changes from $mb to $onto:"
-msgstr "Thay đổi từ $mb thành $onto:"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:743
-#, sh-format
-msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
-msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh $branch_name thành $onto_name."
-
-#: git-legacy-rebase.sh:757
-msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
-msgstr "Trước tiên, di chuyển head để xem lại các công việc trên đỉnh của nó…"
-
-#: git-stash.sh:75
-msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
-msgstr ""
-"git stash clear với các tham số là chưa được thực hiện (không nhận đối số)"
-
-#: git-stash.sh:125
-msgid "You do not have the initial commit yet"
-msgstr "Bạn chưa còn có lần chuyển giao khởi tạo"
-
-#: git-stash.sh:140
-msgid "Cannot save the current index state"
-msgstr "Không thể ghi lại trạng thái bảng mục lục hiện hành"
-
-#: git-stash.sh:155
-msgid "Cannot save the untracked files"
-msgstr "Không thể ghi lại các tập tin chưa theo dõi"
-
-#: git-stash.sh:175 git-stash.sh:188
-msgid "Cannot save the current worktree state"
-msgstr "Không thể ghi lại trạng thái cây-làm-việc hiện hành"
-
-#: git-stash.sh:192
-msgid "No changes selected"
-msgstr "Chưa có thay đổi nào được chọn"
-
-#: git-stash.sh:195
+#: git-legacy-stash.sh:220
msgid "Cannot remove temporary index (can't happen)"
msgstr "Không thể gỡ bỏ bảng mục lục tạm thời (không thể xảy ra)"
-#: git-stash.sh:208
-msgid "Cannot record working tree state"
-msgstr "Không thể ghi lại trạng thái cây làm việc hiện hành"
-
-#: git-stash.sh:246
+#: git-legacy-stash.sh:271
#, sh-format
msgid "Cannot update $ref_stash with $w_commit"
msgstr "Không thể cập nhật $ref_stash với $w_commit"
-#: git-stash.sh:298
+#: git-legacy-stash.sh:323
#, sh-format
msgid "error: unknown option for 'stash push': $option"
msgstr "lỗi: không hiểu tùy chọn cho “stash push”: $option"
-#: git-stash.sh:312
-msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
-msgstr "Không thể dùng --patch và --include-untracked hay --all cùng một lúc"
-
-#: git-stash.sh:320
-msgid "No local changes to save"
-msgstr "Không có thay đổi nội bộ nào được ghi lại"
-
-#: git-stash.sh:325
-msgid "Cannot initialize stash"
-msgstr "Không thể khởi tạo stash"
-
-#: git-stash.sh:329
-msgid "Cannot save the current status"
-msgstr "Không thể ghi lại trạng thái hiện hành"
-
-#: git-stash.sh:330
+#: git-legacy-stash.sh:355
#, sh-format
msgid "Saved working directory and index state $stash_msg"
msgstr "Đã ghi lại thư mục làm việc và trạng thái mục lục $stash_msg"
-#: git-stash.sh:359
-msgid "Cannot remove worktree changes"
-msgstr "Không thể gỡ bỏ các thay đổi cây-làm-việc"
-
-#: git-stash.sh:507
+#: git-legacy-stash.sh:535
#, sh-format
msgid "unknown option: $opt"
msgstr "không hiểu tùy chọn: $opt"
-#: git-stash.sh:520
-msgid "No stash entries found."
-msgstr "Không tìm thấy các mục tạm cất (stash) nào."
-
-#: git-stash.sh:527
+#: git-legacy-stash.sh:555
#, sh-format
msgid "Too many revisions specified: $REV"
msgstr "Chỉ ra quá nhiều điểm xét duyệt: $REV"
-#: git-stash.sh:542
+#: git-legacy-stash.sh:570
#, sh-format
msgid "$reference is not a valid reference"
msgstr "$reference không phải là tham chiếu hợp lệ"
-#: git-stash.sh:570
+#: git-legacy-stash.sh:598
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash-like commit"
msgstr "“$args” không phải là lần chuyển giao kiểu-stash (cất đi)"
-#: git-stash.sh:581
+#: git-legacy-stash.sh:609
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash reference"
msgstr "”$args” không phải tham chiếu đến stash"
-#: git-stash.sh:589
+#: git-legacy-stash.sh:617
msgid "unable to refresh index"
msgstr "không thể làm tươi mới bảng mục lục"
-#: git-stash.sh:593
+#: git-legacy-stash.sh:621
msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "Không thể áp dụng một stash ở giữa của quá trình hòa trộn"
-#: git-stash.sh:601
+#: git-legacy-stash.sh:629
msgid "Conflicts in index. Try without --index."
msgstr "Xung đột trong bảng mục lục. Hãy thử mà không dùng tùy chọn --index."
-#: git-stash.sh:603
+#: git-legacy-stash.sh:631
msgid "Could not save index tree"
msgstr "Không thể ghi lại cây chỉ mục"
-#: git-stash.sh:612
+#: git-legacy-stash.sh:640
msgid "Could not restore untracked files from stash entry"
msgstr "Không thể phục hồi các tập tin chưa theo dõi từ mục cất đi (stash)"
-#: git-stash.sh:637
+#: git-legacy-stash.sh:665
msgid "Cannot unstage modified files"
msgstr "Không thể bỏ ra khỏi bệ phóng các tập tin đã được sửa chữa"
-#: git-stash.sh:652
-msgid "Index was not unstashed."
-msgstr "Bảng mục lục đã không được bỏ stash."
-
-#: git-stash.sh:666
-msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
-msgstr "Các mục tạm cất (stash) được giữ trong trường hợp bạn lại cần nó."
-
-#: git-stash.sh:675
+#: git-legacy-stash.sh:703
#, sh-format
msgid "Dropped ${REV} ($s)"
msgstr "Đã xóa ${REV} ($s)"
-#: git-stash.sh:676
+#: git-legacy-stash.sh:704
#, sh-format
msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
msgstr "${REV}: Không thể xóa bỏ mục stash"
-#: git-stash.sh:684
-msgid "No branch name specified"
-msgstr "Chưa chỉ ra tên của nhánh"
-
-#: git-stash.sh:763
+#: git-legacy-stash.sh:791
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(Để phục hồi lại chúng hãy gõ \"git stash apply\")"
-#: git-submodule.sh:198
+#: git-submodule.sh:200
msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
msgstr ""
"Đường dẫn tương đối chỉ có thể dùng từ thư mục ở mức cao nhất của cây làm "
"việc"
-#: git-submodule.sh:208
+#: git-submodule.sh:210
#, sh-format
msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
msgstr ""
"repo URL: “$repo” phải là đường dẫn tuyệt đối hoặc là bắt đầu bằng ./|../"
-#: git-submodule.sh:227
+#: git-submodule.sh:229
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index"
msgstr "”$sm_path” thực sự đã tồn tại ở bảng mục lục rồi"
-#: git-submodule.sh:230
+#: git-submodule.sh:232
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index and is not a submodule"
msgstr ""
"”$sm_path” thực sự đã tồn tại ở bảng mục lục rồi và không phải là một mô-đun-"
"con"
-#: git-submodule.sh:236
+#: git-submodule.sh:239
+#, sh-format
+msgid "'$sm_path' does not have a commit checked out"
+msgstr "“$sm_path” không có lần chuyển giao nào được lấy ra"
+
+#: git-submodule.sh:245
#, sh-format
msgid ""
"The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
@@ -20707,23 +21697,23 @@ msgstr ""
"$sm_path\n"
"Sử dụng -f nếu bạn thực sự muốn thêm nó vào."
-#: git-submodule.sh:259
+#: git-submodule.sh:268
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
msgstr "Đang thêm repo có sẵn tại “$sm_path” vào bảng mục lục"
-#: git-submodule.sh:261
+#: git-submodule.sh:270
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
msgstr "”$sm_path” đã tồn tại từ trước và không phải là một kho git hợp lệ"
-#: git-submodule.sh:269
+#: git-submodule.sh:278
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
msgstr ""
"Thư mục git cho “$sm_name” được tìm thấy một cách cục bộ với các máy chủ:"
-#: git-submodule.sh:271
+#: git-submodule.sh:280
#, sh-format
msgid ""
"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from\n"
@@ -20739,40 +21729,40 @@ msgstr ""
"hoặc là bạn không chắc chắn điều đó nghĩa là gì thì chọn tên khác với tùy "
"chọn “--name”."
-#: git-submodule.sh:277
+#: git-submodule.sh:286
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
msgstr ""
"Phục hồi sự hoạt động của thư mục git nội bộ cho mô-đun-con “$sm_name”."
-#: git-submodule.sh:289
+#: git-submodule.sh:298
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
msgstr "Không thể lấy ra mô-đun-con “$sm_path”"
-#: git-submodule.sh:294
+#: git-submodule.sh:303
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
msgstr "Gặp lỗi khi thêm mô-đun-con “$sm_path”"
-#: git-submodule.sh:303
+#: git-submodule.sh:312
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
msgstr "Gặp lỗi khi đăng ký với hệ thống mô-đun-con “$sm_path”"
-#: git-submodule.sh:563
+#: git-submodule.sh:573
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Không tìm thấy điểm xét duyệt hiện hành trong đường dẫn mô-đun-con "
"“$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:573
+#: git-submodule.sh:583
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Không thể lấy về trong đường dẫn mô-đun-con “$sm_path”"
-#: git-submodule.sh:578
+#: git-submodule.sh:588
#, sh-format
msgid ""
"Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path "
@@ -20781,12 +21771,16 @@ msgstr ""
"Không thể tìm thấy điểm xét duyệt hiện hành ${remote_name}/${branch} trong "
"đường dẫn mô-đun-con “$sm_path”"
-#: git-submodule.sh:596
+#: git-submodule.sh:606
#, sh-format
-msgid "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'"
-msgstr "Không thể lấy về trong đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”"
+msgid ""
+"Unable to fetch in submodule path '$displaypath'; trying to directly fetch "
+"$sha1:"
+msgstr ""
+"Không thể lấy về trong đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”; thử lấy về trực "
+"tiếp $sha1:"
-#: git-submodule.sh:602
+#: git-submodule.sh:612
#, sh-format
msgid ""
"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
@@ -20795,74 +21789,74 @@ msgstr ""
"Đã lấy về từ đường dẫn mô-đun con “$displaypath”, nhưng nó không chứa $sha1. "
"Lấy về theo định hướng của lần chuyển giao đó gặp lỗi."
-#: git-submodule.sh:609
+#: git-submodule.sh:619
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Không thể lấy ra “$sha1” trong đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:610
+#: git-submodule.sh:620
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”: đã checkout “$sha1”"
-#: git-submodule.sh:614
+#: git-submodule.sh:624
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Không thể cải tổ “$sha1” trong đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:615
+#: git-submodule.sh:625
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”: được rebase vào trong “$sha1”"
-#: git-submodule.sh:620
+#: git-submodule.sh:630
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Không thể hòa trộn (merge) “$sha1” trong đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:621
+#: git-submodule.sh:631
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”: được hòa trộn vào “$sha1”"
-#: git-submodule.sh:626
+#: git-submodule.sh:636
#, sh-format
msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Thực hiện không thành công lệnh “$command $sha1” trong đường dẫn mô-đun-con "
"“$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:627
+#: git-submodule.sh:637
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”: “$command $sha1”"
-#: git-submodule.sh:658
+#: git-submodule.sh:668
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr "Gặp lỗi khi đệ quy vào trong đường dẫn mô-đun-con “$displaypath”"
-#: git-submodule.sh:754
+#: git-submodule.sh:830
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Tùy chọn --cached không thể dùng cùng với tùy chọn --files"
-#: git-submodule.sh:806
+#: git-submodule.sh:882
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "chế độ không như mong chờ $mod_dst"
-#: git-submodule.sh:826
+#: git-submodule.sh:902
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr " Cảnh báo: $display_name không chứa lần chuyển giao $sha1_src"
-#: git-submodule.sh:829
+#: git-submodule.sh:905
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr " Cảnh báo: $display_name không chứa lần chuyển giao $sha1_dst"
-#: git-submodule.sh:832
+#: git-submodule.sh:908
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
@@ -21185,64 +22179,64 @@ msgstr "Không thể khởi tạo các lần chuyển giao ghi lại"
msgid "usage: $dashless $USAGE"
msgstr "cách dùng: $dashless $USAGE"
-#: git-sh-setup.sh:190
+#: git-sh-setup.sh:191
#, sh-format
msgid "Cannot chdir to $cdup, the toplevel of the working tree"
msgstr ""
"Không thể chuyển thư mục (chdir) sang $cdup, thư mục ở mức cao nhất của cây "
"làm việc"
-#: git-sh-setup.sh:199 git-sh-setup.sh:206
+#: git-sh-setup.sh:200 git-sh-setup.sh:207
#, sh-format
msgid "fatal: $program_name cannot be used without a working tree."
msgstr ""
"lỗi nghiêm trọng: $program_name không thể được dùng ngoaoif thư mục làm việc."
-#: git-sh-setup.sh:220
+#: git-sh-setup.sh:221
msgid "Cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "Không thể cải tổ: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
-#: git-sh-setup.sh:223
+#: git-sh-setup.sh:224
msgid "Cannot rewrite branches: You have unstaged changes."
msgstr ""
"Không thể ghi lại các nhánh: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
-#: git-sh-setup.sh:226
+#: git-sh-setup.sh:227
msgid "Cannot pull with rebase: You have unstaged changes."
msgstr ""
"Không thể pull với cải tổ: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
-#: git-sh-setup.sh:229
+#: git-sh-setup.sh:230
#, sh-format
msgid "Cannot $action: You have unstaged changes."
msgstr "Không thể $action: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
-#: git-sh-setup.sh:242
+#: git-sh-setup.sh:243
msgid "Cannot rebase: Your index contains uncommitted changes."
msgstr ""
"Không thể cải tổ: Mục lục của bạn có chứa các thay đổi chưa được chuyển giao."
-#: git-sh-setup.sh:245
+#: git-sh-setup.sh:246
msgid "Cannot pull with rebase: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "Không thể pull với cải tổ: Bạn có các thay đổi chưa được chuyển giao."
-#: git-sh-setup.sh:248
+#: git-sh-setup.sh:249
#, sh-format
msgid "Cannot $action: Your index contains uncommitted changes."
msgstr ""
"Không thể $action: Mục lục của bạn có chứa các thay đổi chưa được chuyển "
"giao."
-#: git-sh-setup.sh:252
+#: git-sh-setup.sh:253
msgid "Additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr ""
"Thêm vào đó, bảng mục lục của bạn có chứa các thay đổi chưa được chuyển giao."
-#: git-sh-setup.sh:372
+#: git-sh-setup.sh:373
msgid "You need to run this command from the toplevel of the working tree."
msgstr "Bạn cần chạy lệnh này từ thư mục ở mức cao nhất của cây làm việc."
-#: git-sh-setup.sh:377
+#: git-sh-setup.sh:378
msgid "Unable to determine absolute path of git directory"
msgstr "Không thể dò tìm đường dẫn tuyệt đối của thư mục git"
@@ -21796,7 +22790,7 @@ msgstr "“%s.final” chứa thư điện tử đã soạn thảo.\n"
msgid "--dump-aliases incompatible with other options\n"
msgstr "--dump-aliases xung khắc với các tùy chọn khác\n"
-#: git-send-email.perl:395 git-send-email.perl:650
+#: git-send-email.perl:395 git-send-email.perl:656
msgid "Cannot run git format-patch from outside a repository\n"
msgstr "Không thể chạy git format-patch ở ngoài một kho chứa\n"
@@ -21808,37 +22802,37 @@ msgstr ""
"“batch-size” và “relogin” phải được chỉ định cùng với nhau (thông qua dòng "
"lệnh hoặc tùy chọn cấu hình)\n"
-#: git-send-email.perl:468
+#: git-send-email.perl:470
#, perl-format
msgid "Unknown --suppress-cc field: '%s'\n"
msgstr "Không hiểu trường --suppress-cc: “%s”\n"
-#: git-send-email.perl:497
+#: git-send-email.perl:501
#, perl-format
msgid "Unknown --confirm setting: '%s'\n"
msgstr "Không hiểu cài đặt --confirm: “%s”\n"
-#: git-send-email.perl:525
+#: git-send-email.perl:529
#, perl-format
msgid "warning: sendmail alias with quotes is not supported: %s\n"
msgstr "cảnh báo: bí danh sendmail với dấu trích dẫn không được hỗ trợ: %s\n"
-#: git-send-email.perl:527
+#: git-send-email.perl:531
#, perl-format
msgid "warning: `:include:` not supported: %s\n"
msgstr "cảnh báo: “:include:“ không được hỗ trợ: %s\n"
-#: git-send-email.perl:529
+#: git-send-email.perl:533
#, perl-format
msgid "warning: `/file` or `|pipe` redirection not supported: %s\n"
msgstr "cảnh báo: chuyển hướng “/file“ hay “|pipe“ không được hỗ trợ: %s\n"
-#: git-send-email.perl:534
+#: git-send-email.perl:538
#, perl-format
msgid "warning: sendmail line is not recognized: %s\n"
msgstr "cảnh báo: dòng sendmail không nhận ra được: %s\n"
-#: git-send-email.perl:616
+#: git-send-email.perl:622
#, perl-format
msgid ""
"File '%s' exists but it could also be the range of commits\n"
@@ -21853,12 +22847,12 @@ msgstr ""
" * Nói \"./%s\" nếu ý bạn là một tập tin; hoặc\n"
" * Đưa ra tùy chọn --format-patch nếu ý bạn là chuẩn bị.\n"
-#: git-send-email.perl:637
+#: git-send-email.perl:643
#, perl-format
msgid "Failed to opendir %s: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi mở thư mục “%s”: %s"
-#: git-send-email.perl:661
+#: git-send-email.perl:667
#, perl-format
msgid ""
"fatal: %s: %s\n"
@@ -21867,7 +22861,7 @@ msgstr ""
"nghiêm trọng: %s: %s\n"
"cảnh báo: không có miếng vá nào được gửi đi\n"
-#: git-send-email.perl:672
+#: git-send-email.perl:678
msgid ""
"\n"
"No patch files specified!\n"
@@ -21877,17 +22871,17 @@ msgstr ""
"Chưa chỉ định các tập tin miếng vá!\n"
"\n"
-#: git-send-email.perl:685
+#: git-send-email.perl:691
#, perl-format
msgid "No subject line in %s?"
msgstr "Không có dòng chủ đề trong %s?"
-#: git-send-email.perl:695
+#: git-send-email.perl:701
#, perl-format
msgid "Failed to open for writing %s: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi mở “%s” để ghi: %s"
-#: git-send-email.perl:706
+#: git-send-email.perl:712
msgid ""
"Lines beginning in \"GIT:\" will be removed.\n"
"Consider including an overall diffstat or table of contents\n"
@@ -21901,27 +22895,27 @@ msgstr ""
"\n"
"Xóa nội dung phần thân nếu bạn không muốn gửi tóm tắt.\n"
-#: git-send-email.perl:730
+#: git-send-email.perl:736
#, perl-format
msgid "Failed to open %s: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi mở “%s”: %s"
-#: git-send-email.perl:747
+#: git-send-email.perl:753
#, perl-format
msgid "Failed to open %s.final: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi mở %s.final: %s"
-#: git-send-email.perl:790
+#: git-send-email.perl:796
msgid "Summary email is empty, skipping it\n"
msgstr "Thư tổng thể là trống rỗng, nên bỏ qua nó\n"
#. TRANSLATORS: please keep [y/N] as is.
-#: git-send-email.perl:825
+#: git-send-email.perl:831
#, perl-format
msgid "Are you sure you want to use <%s> [y/N]? "
msgstr "Bạn có chắc muốn dùng <%s> [y/N]? "
-#: git-send-email.perl:880
+#: git-send-email.perl:886
msgid ""
"The following files are 8bit, but do not declare a Content-Transfer-"
"Encoding.\n"
@@ -21929,11 +22923,11 @@ msgstr ""
"Các trường sau đây là 8bit, nhưng không khai báo một Content-Transfer-"
"Encoding.\n"
-#: git-send-email.perl:885
+#: git-send-email.perl:891
msgid "Which 8bit encoding should I declare [UTF-8]? "
msgstr "Bảng mã 8bit nào tôi nên khai báo [UTF-8]? "
-#: git-send-email.perl:893
+#: git-send-email.perl:899
#, perl-format
msgid ""
"Refusing to send because the patch\n"
@@ -21946,20 +22940,20 @@ msgstr ""
"có chủ đề ở dạng mẫu “*** SUBJECT HERE ***”. Dùng --force nếu bạn thực sự "
"muốn gửi.\n"
-#: git-send-email.perl:912
+#: git-send-email.perl:918
msgid "To whom should the emails be sent (if anyone)?"
msgstr "Tới người mà thư được gửi (nếu có)?"
-#: git-send-email.perl:930
+#: git-send-email.perl:936
#, perl-format
msgid "fatal: alias '%s' expands to itself\n"
msgstr "nghiêm trọng: bí danh “%s” được khai triển thành chính nó\n"
-#: git-send-email.perl:942
+#: git-send-email.perl:948
msgid "Message-ID to be used as In-Reply-To for the first email (if any)? "
msgstr "Message-ID được dùng như là In-Reply-To cho thư đầu tiên (nếu có)? "
-#: git-send-email.perl:1000 git-send-email.perl:1008
+#: git-send-email.perl:1006 git-send-email.perl:1014
#, perl-format
msgid "error: unable to extract a valid address from: %s\n"
msgstr "lỗi: không thể rút trích một địa chỉ hợp lệ từ: %s\n"
@@ -21967,16 +22961,16 @@ msgstr "lỗi: không thể rút trích một địa chỉ hợp lệ từ: %s\n
#. TRANSLATORS: Make sure to include [q] [d] [e] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:1012
+#: git-send-email.perl:1018
msgid "What to do with this address? ([q]uit|[d]rop|[e]dit): "
msgstr "Làm gì với địa chỉ này? (thoát[q]|xóa[d]|sửa[e]): "
-#: git-send-email.perl:1329
+#: git-send-email.perl:1335
#, perl-format
msgid "CA path \"%s\" does not exist"
msgstr "Đường dẫn CA “%s” không tồn tại"
-#: git-send-email.perl:1412
+#: git-send-email.perl:1418
msgid ""
" The Cc list above has been expanded by additional\n"
" addresses found in the patch commit message. By default\n"
@@ -22003,134 +22997,240 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: Make sure to include [y] [n] [e] [q] [a] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:1427
+#: git-send-email.perl:1433
msgid "Send this email? ([y]es|[n]o|[e]dit|[q]uit|[a]ll): "
msgstr "Gửi thư này chứ? ([y]có|[n]không|[e]sửa|[q]thoát|[a]tất): "
-#: git-send-email.perl:1430
+#: git-send-email.perl:1436
msgid "Send this email reply required"
msgstr "Gửi thư này trả lời yêu cầu"
-#: git-send-email.perl:1458
+#: git-send-email.perl:1464
msgid "The required SMTP server is not properly defined."
msgstr "Máy phục vụ SMTP chưa được định nghĩa một cách thích hợp."
-#: git-send-email.perl:1505
+#: git-send-email.perl:1511
#, perl-format
msgid "Server does not support STARTTLS! %s"
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ STARTTLS! %s"
-#: git-send-email.perl:1510 git-send-email.perl:1514
+#: git-send-email.perl:1516 git-send-email.perl:1520
#, perl-format
msgid "STARTTLS failed! %s"
msgstr "STARTTLS gặp lỗi! %s"
-#: git-send-email.perl:1523
+#: git-send-email.perl:1529
msgid "Unable to initialize SMTP properly. Check config and use --smtp-debug."
msgstr ""
"Không thể khởi tạo SMTP một cách đúng đắn. Kiểm tra cấu hình và dùng --smtp-"
"debug."
-#: git-send-email.perl:1541
+#: git-send-email.perl:1547
#, perl-format
msgid "Failed to send %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi gửi %s\n"
-#: git-send-email.perl:1544
+#: git-send-email.perl:1550
#, perl-format
msgid "Dry-Sent %s\n"
msgstr "Thử gửi %s\n"
-#: git-send-email.perl:1544
+#: git-send-email.perl:1550
#, perl-format
msgid "Sent %s\n"
msgstr "Gửi %s\n"
-#: git-send-email.perl:1546
+#: git-send-email.perl:1552
msgid "Dry-OK. Log says:\n"
msgstr "Dry-OK. Nhật ký nói rằng:\n"
-#: git-send-email.perl:1546
+#: git-send-email.perl:1552
msgid "OK. Log says:\n"
msgstr "OK. Nhật ký nói rằng:\n"
-#: git-send-email.perl:1558
+#: git-send-email.perl:1564
msgid "Result: "
msgstr "Kết quả: "
-#: git-send-email.perl:1561
+#: git-send-email.perl:1567
msgid "Result: OK\n"
msgstr "Kết quả: Tốt\n"
-#: git-send-email.perl:1579
+#: git-send-email.perl:1585
#, perl-format
msgid "can't open file %s"
msgstr "không thể mở tập tin “%s”"
-#: git-send-email.perl:1626 git-send-email.perl:1646
+#: git-send-email.perl:1632 git-send-email.perl:1652
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Thêm cc: %s từ dòng “%s”\n"
-#: git-send-email.perl:1632
+#: git-send-email.perl:1638
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding to: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Đang thêm to: %s từ dòng “%s”\n"
-#: git-send-email.perl:1685
+#: git-send-email.perl:1691
#, perl-format
msgid "(non-mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(non-mbox) Thêm cc: %s từ dòng “%s”\n"
-#: git-send-email.perl:1720
+#: git-send-email.perl:1726
#, perl-format
msgid "(body) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(body) Thêm cc: %s từ dòng “%s”\n"
-#: git-send-email.perl:1831
+#: git-send-email.perl:1837
#, perl-format
msgid "(%s) Could not execute '%s'"
msgstr "(%s) Không thể thực thi “%s”"
-#: git-send-email.perl:1838
+#: git-send-email.perl:1844
#, perl-format
msgid "(%s) Adding %s: %s from: '%s'\n"
msgstr "(%s) Đang thêm %s: %s từ: “%s”\n"
-#: git-send-email.perl:1842
+#: git-send-email.perl:1848
#, perl-format
msgid "(%s) failed to close pipe to '%s'"
msgstr "(%s) gặp lỗi khi đóng đường ống đến “%s”"
-#: git-send-email.perl:1872
+#: git-send-email.perl:1878
msgid "cannot send message as 7bit"
msgstr "không thể lấy gửi thư dạng 7 bít"
-#: git-send-email.perl:1880
+#: git-send-email.perl:1886
msgid "invalid transfer encoding"
msgstr "bảng mã truyền không hợp lệ"
-#: git-send-email.perl:1921 git-send-email.perl:1973 git-send-email.perl:1983
+#: git-send-email.perl:1927 git-send-email.perl:1979 git-send-email.perl:1989
#, perl-format
msgid "unable to open %s: %s\n"
msgstr "không thể mở %s: %s\n"
-#: git-send-email.perl:1924
+#: git-send-email.perl:1930
#, perl-format
msgid "%s: patch contains a line longer than 998 characters"
msgstr "%s: miếng vá có chứa dòng dài hơn 998 ký tự"
-#: git-send-email.perl:1941
+#: git-send-email.perl:1947
#, perl-format
msgid "Skipping %s with backup suffix '%s'.\n"
msgstr "Bỏ qua %s với hậu tố sao lưu dự phòng “%s”.\n"
#. TRANSLATORS: please keep "[y|N]" as is.
-#: git-send-email.perl:1945
+#: git-send-email.perl:1951
#, perl-format
msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
msgstr "Bạn có thực sự muốn gửi %s? [y|N](có/KHÔNG): "
+#~ msgid "hash version %X does not match version %X"
+#~ msgstr "phiên bản băm “%X” không có phiên bản khớp %X"
+
+#~ msgid "option '%s' requires a value"
+#~ msgstr "tùy chọn “%s” yêu cầu một giá trị"
+
+#~ msgid "could not transform the todo list"
+#~ msgstr "không thể chuyển dạng danh sách cần làm"
+
+#~ msgid "default"
+#~ msgstr "mặc định"
+
+#~ msgid "Could not create directory '%s'"
+#~ msgstr "Không thể tạo thư mục “%s”"
+
+#~ msgid "allow rerere to update index with resolved conflict"
+#~ msgstr ""
+#~ "cho phép rerere cập nhật bảng mục lục với các xung đột đã được giải quyết"
+
+#~ msgid "could not open %s"
+#~ msgstr "không thể mở %s"
+
+#~ msgid "Could not move back to $head_name"
+#~ msgstr "Không thể quay trở lại $head_name"
+
+#~ msgid ""
+#~ "It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
+#~ "I wonder if you are in the middle of another rebase. If that is the\n"
+#~ "case, please try\n"
+#~ "\t$cmd_live_rebase\n"
+#~ "If that is not the case, please\n"
+#~ "\t$cmd_clear_stale_rebase\n"
+#~ "and run me again. I am stopping in case you still have something\n"
+#~ "valuable there."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hình như là ở đây sẵn có một thư mục $state_dir_base, và\n"
+#~ "Tôi tự hỏi có phải bạn đang ở giữa một lệnh rebase khác. Nếu đúng là\n"
+#~ "như vậy, xin hãy thử\n"
+#~ "\t$cmd_live_rebase\n"
+#~ "Nếu không phải thế, hãy thử\n"
+#~ "\t$cmd_clear_stale_rebase\n"
+#~ "và chạy TÔI lần nữa. TÔI dừng lại trong trường hợp bạn vẫn\n"
+#~ "có một số thứ quý giá ở đây."
+
+#~ msgid ""
+#~ "fatal: cannot combine am options with either interactive or merge options"
+#~ msgstr ""
+#~ "lỗi nghiêm trọng: không thể tổ hợp các tùy chọn am với các tùy chọn tương "
+#~ "tác hay hòa trộn"
+
+#~ msgid "fatal: cannot combine '--signoff' with '--preserve-merges'"
+#~ msgstr ""
+#~ "lỗi nghiêm trọng: không thể kết hợp “--signoff” với “--preserve-merges”"
+
+#~ msgid "fatal: cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
+#~ msgstr ""
+#~ "lỗi nghiêm trọng: không thể kết hợp “--preserve-merges” với “--rebase-"
+#~ "merges”"
+
+#~ msgid "fatal: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
+#~ msgstr ""
+#~ "lỗi nghiêm trọng: không thể kết hợp “--rebase-merges” với “--strategy-"
+#~ "option”"
+
+#~ msgid "fatal: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
+#~ msgstr ""
+#~ "lỗi nghiêm trọng: không thể kết hợp “--rebase-merges” với “--strategy”"
+
+#~ msgid "invalid upstream '$upstream_name'"
+#~ msgstr "thượng nguồn không hợp lệ “$upstream_name”"
+
+#~ msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
+#~ msgstr "$onto_name: ở đây có nhiều hơn một nền móng hòa trộn"
+
+#~ msgid "$onto_name: there is no merge base"
+#~ msgstr "$onto_name: ở đây không có nền móng hòa trộn nào"
+
+#~ msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
+#~ msgstr "Không chỉ đến một lần chuyển giao không hợp lệ: $onto_name"
+
+#~ msgid "fatal: no such branch/commit '$branch_name'"
+#~ msgstr "nghiêm trọng: không có nhánh như thế: “$branch_name”"
+
+#~ msgid "Created autostash: $stash_abbrev"
+#~ msgstr "Đã tạo autostash: $stash_abbrev"
+
+#~ msgid "Current branch $branch_name is up to date."
+#~ msgstr "Nhánh hiện tại $branch_name đã được cập nhật rồi."
+
+#~ msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nhánh hiện tại $branch_name đã được cập nhật rồi, lệnh rebase ép buộc."
+
+#~ msgid "Changes to $onto:"
+#~ msgstr "Thay đổi thành $onto:"
+
+#~ msgid "Changes from $mb to $onto:"
+#~ msgstr "Thay đổi từ $mb thành $onto:"
+
+#~ msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
+#~ msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh $branch_name thành $onto_name."
+
+#~ msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
+#~ msgstr ""
+#~ "Trước tiên, di chuyển head để xem lại các công việc trên đỉnh của nó…"
+
#, fuzzy
#~ msgid "--reschedule-failed-exec requires an interactive rebase"
#~ msgstr "%s cần một cải tổ kiểu tương tác"
@@ -22158,9 +23258,6 @@ msgstr "Bạn có thực sự muốn gửi %s? [y|N](có/KHÔNG): "
#~ msgid "unable to write sha1 filename %s"
#~ msgstr "không thể ghi vào tên tập tin sha1 %s"
-#~ msgid "unable to write sha1 file"
-#~ msgstr "không thể ghi vào tập tin sha1"
-
#~ msgid "cannot read sha1_file for %s"
#~ msgstr "không thể đọc sha1_file cho %s"
@@ -22189,9 +23286,6 @@ msgstr "Bạn có thực sự muốn gửi %s? [y|N](có/KHÔNG): "
#~ msgid "could not parse '%s' (looking for '%s')"
#~ msgstr "không thể phân tích “%s” (đang tìm kiếm cho “%s”)"
-#~ msgid "bad quoting on %s value in '%s'"
-#~ msgstr "sai trích dẫn trên %s giá trị trong “%s”"
-
#~ msgid "deprecated synonym for --create-reflog"
#~ msgstr "đồng nghĩa đã lạc hậu cho --create-reflog"
@@ -22325,9 +23419,6 @@ msgstr "Bạn có thực sự muốn gửi %s? [y|N](có/KHÔNG): "
#~ msgid "Don't know how to clone %s"
#~ msgstr "Không biết làm cách nào để nhân bản (clone) %s"
-#~ msgid "show ignored files"
-#~ msgstr "hiển thị các tập tin ẩn"
-
#~ msgid "Don't know how to fetch from %s"
#~ msgstr "Không biết làm cách nào để lấy về từ %s"
@@ -22367,9 +23458,6 @@ msgstr "Bạn có thực sự muốn gửi %s? [y|N](có/KHÔNG): "
#~ msgid "basename"
#~ msgstr "tên cơ sở"
-#~ msgid "prepend parent project's basename to output"
-#~ msgstr "treo vào trước tên cơ sở cha mẹ của đường dẫn vào kết xuất"
-
#~ msgid ""
#~ "When you have resolved this problem, run \"git rebase --continue\".\n"
#~ "If you prefer to skip this patch, run \"git rebase --skip\" instead.\n"
@@ -22788,9 +23876,6 @@ msgstr "Bạn có thực sự muốn gửi %s? [y|N](có/KHÔNG): "
#~ msgid "'%s': %s"
#~ msgstr "“%s”: %s"
-#~ msgid "unable to access '%s': %s"
-#~ msgstr "không thể truy cập “%s”: %s"
-
#~ msgid " git branch -d %s\n"
#~ msgstr " git branch -d %s\n"