summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorTran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>2019-02-26 07:50:59 (GMT)
committerJiang Xin <worldhello.net@gmail.com>2019-03-01 11:23:16 (GMT)
commit1fc5279fdb083fdd2bce0aa43cce6ada01499a4e (patch)
tree92c3ccef56abe6d8a3747d290eabfd6aa4b2c2dc /po/vi.po
parent29b168aa44e2717587fb2dcb69231c6a0727f3e2 (diff)
downloadgit-1fc5279fdb083fdd2bce0aa43cce6ada01499a4e.zip
git-1fc5279fdb083fdd2bce0aa43cce6ada01499a4e.tar.gz
git-1fc5279fdb083fdd2bce0aa43cce6ada01499a4e.tar.bz2
l10n: Updated Vietnamese translation for v2.21 rd2
Signed-off-by: Tran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po6954
1 files changed, 3976 insertions, 2978 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index bbdeb5c..3068608 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -2,14 +2,14 @@
# Bản dịch tiếng Việt dành cho GIT-CORE.
# This file is distributed under the same license as the git-core package.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
-# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
+# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git v2.20.0 round 3\n"
+"Project-Id-Version: git v2.21 round 2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-12-02 10:55+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-12-02 14:12+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-02-15 10:09+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-26 14:49+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
@@ -19,48 +19,48 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
-"X-Poedit-Basepath: ../\n"
+"X-Poedit-Basepath: ..\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
-#: advice.c:99
+#: advice.c:101
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sgợi ý: %.*s%s\n"
-#: advice.c:152
+#: advice.c:154
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Cherry-picking là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được "
"hòa trộn."
-#: advice.c:154
+#: advice.c:156
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Commit là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
-#: advice.c:156
+#: advice.c:158
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Merge là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
-#: advice.c:158
+#: advice.c:160
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Pull là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
-#: advice.c:160
+#: advice.c:162
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Revert là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
-#: advice.c:162
+#: advice.c:164
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr ""
"Nó là không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
"trộn."
-#: advice.c:170
+#: advice.c:172
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -68,23 +68,23 @@ msgstr ""
"Sửa chúng trong cây làm việc, và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
-#: advice.c:178
+#: advice.c:180
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Thoát ra bởi vì xung đột không thể giải quyết."
-#: advice.c:183 builtin/merge.c:1289
+#: advice.c:185 builtin/merge.c:1290
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
-#: advice.c:185
+#: advice.c:187
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
-#: advice.c:186
+#: advice.c:188
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
-#: advice.c:192
+#: advice.c:194
#, c-format
msgid ""
"Note: checking out '%s'.\n"
@@ -113,6 +113,14 @@ msgstr ""
" git checkout -b <tên-nhánh-mới>\n"
"\n"
+#: alias.c:50
+msgid "cmdline ends with \\"
+msgstr "cmdline kết thúc với \\"
+
+#: alias.c:51
+msgid "unclosed quote"
+msgstr "chưa đóng trích dẫn"
+
#: apply.c:59
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
@@ -143,65 +151,65 @@ msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
-#: apply.c:826
+#: apply.c:825
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr ""
"Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
"%s"
-#: apply.c:835
+#: apply.c:834
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho đầu vào: %s"
-#: apply.c:909
+#: apply.c:908
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
-#: apply.c:947
+#: apply.c:946
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff sai - cần /dev/null, nhưng lại nhận được %s trên dòng %d"
-#: apply.c:953
+#: apply.c:952
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới không nhất quán trên dòng %d"
-#: apply.c:954
+#: apply.c:953
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ không nhất quán trên dòng %d"
-#: apply.c:959
+#: apply.c:958
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr "git apply: git-diff sai - cần “/dev/null” trên dòng %d"
-#: apply.c:988
+#: apply.c:987
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "chế độ không hợp lệ trên dòng %d: %s"
-#: apply.c:1307
+#: apply.c:1306
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "phần đầu mâu thuẫn dòng %d và %d"
-#: apply.c:1479
+#: apply.c:1478
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
-#: apply.c:1548
+#: apply.c:1547
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
-#: apply.c:1568
+#: apply.c:1567
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -213,81 +221,81 @@ msgstr[0] ""
"phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
"thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
-#: apply.c:1581
+#: apply.c:1580
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin (dòng %d)"
-#: apply.c:1769
+#: apply.c:1768
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
-#: apply.c:1771
+#: apply.c:1770
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
-#: apply.c:1805
+#: apply.c:1804
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
-#: apply.c:1842
+#: apply.c:1841
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
-#: apply.c:1844
+#: apply.c:1843
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
-#: apply.c:1847
+#: apply.c:1846
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
-#: apply.c:1994
+#: apply.c:1993
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
-#: apply.c:2031
+#: apply.c:2030
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
-#: apply.c:2193
+#: apply.c:2192
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
-#: apply.c:2279
+#: apply.c:2278
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
-#: apply.c:2283
+#: apply.c:2282
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "không thể mở hay đọc %s"
-#: apply.c:2942
+#: apply.c:2941
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
-#: apply.c:3063
+#: apply.c:3062
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
-#: apply.c:3075
+#: apply.c:3074
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
-#: apply.c:3081
+#: apply.c:3080
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -296,55 +304,55 @@ msgstr ""
"trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3103
+#: apply.c:3102
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
-#: apply.c:3111
+#: apply.c:3110
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"không thể reverse-apply một miếng vá nhị phân mà không đảo ngược hunk thành "
"“%s”"
-#: apply.c:3158
+#: apply.c:3157
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr ""
"không thể áp dụng miếng vá nhị phân thành “%s” mà không có dòng chỉ mục đầy "
"đủ"
-#: apply.c:3168
+#: apply.c:3167
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr ""
"miếng vá áp dụng cho “%s” (%s), cái mà không khớp với các nội dung hiện tại."
-#: apply.c:3176
+#: apply.c:3175
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "miếng vá áp dụng cho một “%s” trống rỗng nhưng nó lại không trống"
-#: apply.c:3194
+#: apply.c:3193
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr "không thể đọc postimage %s cần thiết cho “%s”"
-#: apply.c:3207
+#: apply.c:3206
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
-#: apply.c:3213
+#: apply.c:3212
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
"%s)"
-#: apply.c:3234
+#: apply.c:3233
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
@@ -381,7 +389,7 @@ msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
#: apply.c:3575
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
-msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
+msgstr "kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
#: apply.c:3578
#, c-format
@@ -422,7 +430,8 @@ msgstr "%s: sai kiểu"
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
-#: apply.c:3881 apply.c:3883
+#: apply.c:3881 apply.c:3883 read-cache.c:820 read-cache.c:846
+#: read-cache.c:1299
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
@@ -477,7 +486,7 @@ msgstr "thay đổi chế độ cho %s, cái mà không phải là HEAD hiện t
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "thông tin sha1 còn thiếu hay không dùng được(%s)."
-#: apply.c:4113 builtin/checkout.c:244 builtin/reset.c:142
+#: apply.c:4113 builtin/checkout.c:248 builtin/reset.c:143
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
@@ -552,7 +561,7 @@ msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
-#: apply.c:4564 builtin/fetch.c:843 builtin/fetch.c:1122
+#: apply.c:4564 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "không mở được “%s”"
@@ -565,184 +574,184 @@ msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
#: apply.c:4582
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
-msgstr "đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
+msgstr "Đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
#: apply.c:4692
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
-msgstr "bỏ qua đường dẫn “%s”."
+msgstr "Bỏ qua đường dẫn “%s”."
#: apply.c:4700
msgid "unrecognized input"
msgstr "không thừa nhận đầu vào"
-#: apply.c:4719
+#: apply.c:4720
msgid "unable to read index file"
msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
-#: apply.c:4874
+#: apply.c:4875
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "không thể mở miếng vá “%s”: %s"
-#: apply.c:4901
+#: apply.c:4902
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
-#: apply.c:4907 apply.c:4922
+#: apply.c:4908 apply.c:4923
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
-#: apply.c:4915
+#: apply.c:4916
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] "%d dòng được áp dụng sau khi sửa các lỗi khoảng trắng."
-#: apply.c:4931 builtin/add.c:538 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
+#: apply.c:4932 builtin/add.c:539 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: apply.c:4958 apply.c:4961 builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212
-#: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:262
-#: builtin/pull.c:199 builtin/submodule--helper.c:406
-#: builtin/submodule--helper.c:1362 builtin/submodule--helper.c:1365
-#: builtin/submodule--helper.c:1846 builtin/submodule--helper.c:1849
-#: builtin/submodule--helper.c:2088 git-add--interactive.perl:197
+#: apply.c:4959 apply.c:4962 builtin/am.c:2203 builtin/am.c:2206
+#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:263
+#: builtin/pull.c:200 builtin/submodule--helper.c:407
+#: builtin/submodule--helper.c:1366 builtin/submodule--helper.c:1369
+#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
+#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:197
msgid "path"
msgstr "đường-dẫn"
-#: apply.c:4959
+#: apply.c:4960
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
-#: apply.c:4962
+#: apply.c:4963
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
-#: apply.c:4964 builtin/am.c:2218
+#: apply.c:4965 builtin/am.c:2212
msgid "num"
msgstr "số"
-#: apply.c:4965
+#: apply.c:4966
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
-#: apply.c:4968
+#: apply.c:4969
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
-#: apply.c:4970
+#: apply.c:4971
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr ""
"thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
-#: apply.c:4974
+#: apply.c:4975
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr ""
"hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
-#: apply.c:4976
+#: apply.c:4977
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
-#: apply.c:4978
+#: apply.c:4979
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
-#: apply.c:4980
+#: apply.c:4981
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
-#: apply.c:4982
+#: apply.c:4983
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "đánh dấu các tập tin mới với “git add --intent-to-add”"
-#: apply.c:4984
+#: apply.c:4985
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
-#: apply.c:4986
+#: apply.c:4987
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
-#: apply.c:4989
+#: apply.c:4990
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
-#: apply.c:4991
+#: apply.c:4992
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
-#: apply.c:4993
+#: apply.c:4994
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
-#: apply.c:4996 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:523
+#: apply.c:4997 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
-#: apply.c:4998
+#: apply.c:4999
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
-#: apply.c:4999 builtin/am.c:2197 builtin/interpret-trailers.c:97
+#: apply.c:5000 builtin/am.c:2191 builtin/interpret-trailers.c:97
#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
-#: builtin/pack-objects.c:3312 builtin/rebase.c:857
+#: builtin/pack-objects.c:3314 builtin/rebase.c:1065
msgid "action"
msgstr "hành động"
-#: apply.c:5000
+#: apply.c:5001
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
-#: apply.c:5003 apply.c:5006
+#: apply.c:5004 apply.c:5007
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi quét nội dung"
-#: apply.c:5009
+#: apply.c:5010
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
-#: apply.c:5011
+#: apply.c:5012
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
-#: apply.c:5013
+#: apply.c:5014
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
-#: apply.c:5015
+#: apply.c:5016
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
-#: apply.c:5016 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
-#: builtin/commit.c:1309 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:698
-#: builtin/log.c:2023 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:127
-#: builtin/rebase--interactive.c:157
+#: apply.c:5017 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1312 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:724
+#: builtin/log.c:2037 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: builtin/rebase--interactive.c:159
msgid "be verbose"
msgstr "chi tiết"
-#: apply.c:5018
+#: apply.c:5019
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr ""
"đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
-#: apply.c:5021
+#: apply.c:5022
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
-#: apply.c:5023 builtin/am.c:2206
+#: apply.c:5024 builtin/am.c:2200
msgid "root"
msgstr "gốc"
-#: apply.c:5024
+#: apply.c:5025
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
@@ -765,99 +774,118 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
-#: archive.c:370 builtin/add.c:176 builtin/add.c:514 builtin/rm.c:298
+#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:515 builtin/rm.c:299
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
-#: archive.c:453
+#: archive.c:396
+#, c-format
+msgid "no such ref: %.*s"
+msgstr "không có tham chiếu nào như thế: %.*s"
+
+#: archive.c:401
+#, c-format
+msgid "not a valid object name: %s"
+msgstr "không phải là tên đối tượng hợp lệ: “%s”"
+
+#: archive.c:414
+#, c-format
+msgid "not a tree object: %s"
+msgstr "không phải là đối tượng cây: “%s”"
+
+#: archive.c:424
+msgid "current working directory is untracked"
+msgstr "thư mục làm việc hiện hành chưa được theo dõi"
+
+#: archive.c:455
msgid "fmt"
msgstr "định_dạng"
-#: archive.c:453
+#: archive.c:455
msgid "archive format"
msgstr "định dạng lưu trữ"
-#: archive.c:454 builtin/log.c:1536
+#: archive.c:456 builtin/log.c:1549
msgid "prefix"
msgstr "tiền_tố"
-#: archive.c:455
+#: archive.c:457
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
-#: archive.c:456 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
-#: builtin/fast-export.c:1013 builtin/fast-export.c:1015 builtin/grep.c:884
-#: builtin/hash-object.c:104 builtin/ls-files.c:559 builtin/ls-files.c:562
-#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:575 builtin/read-tree.c:122
+#: archive.c:458 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
+#: builtin/fast-export.c:1091 builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895
+#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
+#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
#: parse-options.h:162
msgid "file"
msgstr "tập_tin"
-#: archive.c:457 builtin/archive.c:89
+#: archive.c:459 builtin/archive.c:90
msgid "write the archive to this file"
msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
-#: archive.c:459
+#: archive.c:461
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
-#: archive.c:460
+#: archive.c:462
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi tiêu chuẩn)"
-#: archive.c:461
+#: archive.c:463
msgid "store only"
msgstr "chỉ lưu (không nén)"
-#: archive.c:462
+#: archive.c:464
msgid "compress faster"
msgstr "nén nhanh hơn"
-#: archive.c:470
+#: archive.c:472
msgid "compress better"
msgstr "nén nhỏ hơn"
-#: archive.c:473
+#: archive.c:475
msgid "list supported archive formats"
msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
-#: archive.c:475 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:114
-#: builtin/submodule--helper.c:1374 builtin/submodule--helper.c:1855
+#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:115
+#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1859
msgid "repo"
msgstr "kho"
-#: archive.c:476 builtin/archive.c:91
+#: archive.c:478 builtin/archive.c:92
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
-#: archive.c:477 builtin/archive.c:92 builtin/difftool.c:714
-#: builtin/notes.c:496
+#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
+#: builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "lệnh"
-#: archive.c:478 builtin/archive.c:93
+#: archive.c:480 builtin/archive.c:94
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
-#: archive.c:485
+#: archive.c:487
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Gặp tùy chọn --remote không cần"
-#: archive.c:487
+#: archive.c:489
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Tùy chọn --exec chỉ có thể được dùng cùng với --remote"
-#: archive.c:489
+#: archive.c:491
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Gặp tùy chọn không cần --output"
-#: archive.c:511
+#: archive.c:513
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Không hiểu định dạng “%s”"
-#: archive.c:518
+#: archive.c:520
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Tham số không được hỗ trợ cho định dạng “%s”: -%d"
@@ -901,7 +929,7 @@ msgstr "đường dẫn không hợp lệ UTF-8: %s"
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "đường dẫn quá dài (%d ký tự, SHA1: %s): %s"
-#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:224 builtin/pack-objects.c:227
+#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:225 builtin/pack-objects.c:228
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "lỗi giải nén (%d)"
@@ -911,12 +939,17 @@ msgstr "lỗi giải nén (%d)"
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr "dấu vết thời gian là quá lớn cho hệ thống này: %<PRIuMAX>"
-#: attr.c:212
+#: attr.c:211
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "%.*s không phải tên thuộc tính hợp lệ"
-#: attr.c:409
+#: attr.c:368
+#, c-format
+msgid "%s not allowed: %s:%d"
+msgstr "%s không được phép: %s:%d"
+
+#: attr.c:408
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -927,19 +960,19 @@ msgstr ""
#: bisect.c:468
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
-msgstr "nội dung được trích dẫn sai tập tin “%s”: %s"
+msgstr "Nội dung được trích dẫn sai trong tập tin “%s”: %s"
-#: bisect.c:676
+#: bisect.c:678
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Chúng tôi không bisect thêm nữa!\n"
-#: bisect.c:730
+#: bisect.c:733
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Không phải tên đối tượng commit %s hợp lệ"
-#: bisect.c:754
+#: bisect.c:758
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -948,7 +981,7 @@ msgstr ""
"Hòa trộn trên %s là sai.\n"
"Điều đó có nghĩa là lỗi đã được sửa chữa giữa %s và [%s].\n"
-#: bisect.c:759
+#: bisect.c:763
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -957,7 +990,7 @@ msgstr ""
"Hòa trộn trên %s là mới.\n"
"Gần như chắc chắn là có thay đổi giữa %s và [%s].\n"
-#: bisect.c:764
+#: bisect.c:768
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -966,7 +999,7 @@ msgstr ""
"Hòa trộn trên %s là %s.\n"
"Điều đó có nghĩa là lần chuyển giao “%s” đầu tiên là giữa %s và [%s].\n"
-#: bisect.c:772
+#: bisect.c:776
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -977,7 +1010,7 @@ msgstr ""
"git bisect không thể làm việc đúng đắn trong trường hợp này.\n"
"Liệu có phải bạn nhầm lẫn các điểm %s và %s không?\n"
-#: bisect.c:785
+#: bisect.c:789
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -989,45 +1022,45 @@ msgstr ""
"%s.\n"
"Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục."
-#: bisect.c:818
+#: bisect.c:822
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Bisecting: nền hòa trộn cần phải được kiểm tra\n"
-#: bisect.c:858
+#: bisect.c:865
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "cần một điểm xét duyệt %s"
-#: bisect.c:877 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
+#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
-#: bisect.c:928 builtin/merge.c:138
+#: bisect.c:937 builtin/merge.c:139
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "không thể đọc tập tin “%s”"
-#: bisect.c:958
+#: bisect.c:967
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "việc đọc tham chiếu bisect gặp lỗi"
-#: bisect.c:977
+#: bisect.c:986
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "%s là cả %s và %s\n"
-#: bisect.c:985
+#: bisect.c:994
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
"Maybe you started with bad path parameters?\n"
msgstr ""
-"không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
+"Không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
"Có lẽ bạn bắt đầu với các tham số đường dẫn sai?\n"
-#: bisect.c:1004
+#: bisect.c:1013
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -1036,46 +1069,46 @@ msgstr[0] "(ước chừng %d bước)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
-#: bisect.c:1010
+#: bisect.c:1019
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Bisecting: còn %d điểm xét duyệt để kiểm sau %s này\n"
-#: blame.c:1787
+#: blame.c:1792
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "tùy chọn--contents và --reverse không được trộn vào nhau."
-#: blame.c:1801
+#: blame.c:1806
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "không thể dùng --contents với tên đối tượng chuyển giao cuối cùng"
-#: blame.c:1822
+#: blame.c:1827
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"--reverse và --first-parent cùng nhau cần chỉ định lần chuyển giao cuối"
-#: blame.c:1831 bundle.c:162 ref-filter.c:2046 sequencer.c:1963
-#: sequencer.c:4002 builtin/commit.c:1001 builtin/log.c:377 builtin/log.c:932
-#: builtin/log.c:1407 builtin/log.c:1783 builtin/log.c:2072 builtin/merge.c:406
+#: blame.c:1836 bundle.c:164 ref-filter.c:2071 remote.c:1948 sequencer.c:1993
+#: sequencer.c:4064 builtin/commit.c:1004 builtin/log.c:378 builtin/log.c:936
+#: builtin/log.c:1420 builtin/log.c:1796 builtin/log.c:2086 builtin/merge.c:407
#: builtin/pack-objects.c:3137 builtin/pack-objects.c:3152
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
-#: blame.c:1849
+#: blame.c:1854
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"--reverse --first-parent cùng nhau yêu cầu vùng cùng với chuỗi cha-mẹ-đầu-"
"tiên"
-#: blame.c:1860
+#: blame.c:1865
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "không có đường dẫn %s trong “%s”"
-#: blame.c:1871
+#: blame.c:1876
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "không thể đọc blob %s cho đường dẫn “%s”"
@@ -1196,27 +1229,27 @@ msgstr ""
"sẽ theo dõi bản đối chiếu máy chủ của nó, bạn cần dùng lệnh\n"
"\"git push -u\" để đặt cấu hình thượng nguồn bạn muốn push."
-#: branch.c:279
+#: branch.c:280
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Không phải tên đối tượng hợp lệ: “%s”."
-#: branch.c:299
+#: branch.c:300
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Tên đối tượng chưa rõ ràng: “%s”."
-#: branch.c:304
+#: branch.c:305
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
-#: branch.c:358
+#: branch.c:359
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "“%s” đã được lấy ra tại “%s” rồi"
-#: branch.c:381
+#: branch.c:382
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "HEAD của cây làm việc %s chưa được cập nhật"
@@ -1231,68 +1264,68 @@ msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump c
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2182 sequencer.c:2722
-#: builtin/commit.c:774
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2215 sequencer.c:2763
+#: builtin/commit.c:776
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "không thể mở “%s”"
-#: bundle.c:141
+#: bundle.c:143
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao tiên quyết này:"
-#: bundle.c:192
+#: bundle.c:194
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Bó dữ liệu chứa %d tham chiếu:"
-#: bundle.c:199
+#: bundle.c:201
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
-#: bundle.c:201
+#: bundle.c:203
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu này:"
-#: bundle.c:267
+#: bundle.c:269
msgid "unable to dup bundle descriptor"
msgstr "không thể nhân đôi bộ mô tả bundle"
-#: bundle.c:274
+#: bundle.c:276
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Không thể sản sinh đối tượng gói"
-#: bundle.c:285
+#: bundle.c:287
msgid "pack-objects died"
msgstr "đối tượng gói đã chết"
-#: bundle.c:327
+#: bundle.c:329
msgid "rev-list died"
msgstr "rev-list đã chết"
-#: bundle.c:376
+#: bundle.c:378
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
-#: bundle.c:456 builtin/log.c:192 builtin/log.c:1688 builtin/shortlog.c:304
+#: bundle.c:457 builtin/log.c:193 builtin/log.c:1701 builtin/shortlog.c:306
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
-#: bundle.c:464
+#: bundle.c:465
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Từ chối tạo một bó dữ liệu trống rỗng."
-#: bundle.c:474
+#: bundle.c:475
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "không thể tạo “%s”"
-#: bundle.c:498
+#: bundle.c:500
msgid "index-pack died"
msgstr "mục lục gói đã chết"
@@ -1301,8 +1334,8 @@ msgstr "mục lục gói đã chết"
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
-#: commit.c:50 sequencer.c:2528 builtin/am.c:370 builtin/am.c:414
-#: builtin/am.c:1390 builtin/am.c:2025 builtin/replace.c:376
+#: commit.c:50 sequencer.c:2567 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
+#: builtin/am.c:1375 builtin/am.c:2019 builtin/replace.c:376
#: builtin/replace.c:448
#, c-format
msgid "could not parse %s"
@@ -1333,28 +1366,28 @@ msgstr ""
"Tắt lời nhắn này bằng cách chạy\n"
"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
-#: commit.c:1115
+#: commit.c:1122
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG không đáng tin, được cho là bởi %s."
-#: commit.c:1118
+#: commit.c:1125
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG sai, được cho là bởi %s."
-#: commit.c:1121
+#: commit.c:1128
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Lần chuyển giao %s không có chữ ký GPG."
-#: commit.c:1124
+#: commit.c:1131
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG tốt bởi %s\n"
-#: commit.c:1378
+#: commit.c:1385
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1364,92 +1397,138 @@ msgstr ""
"Bạn có lẽ muốn tu bổ nó sau khi sửa lời chú thích, hoặc là đặt biến\n"
"cấu hình i18n.commitencoding thành bảng mã mà dự án của bạn muốn dùng.\n"
-#: commit-graph.c:108
+#: commit-graph.c:101
#, c-format
msgid "graph file %s is too small"
msgstr "tập tin đồ thị %s quá nhỏ"
-#: commit-graph.c:115
+#: commit-graph.c:136
#, c-format
msgid "graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "chữ ký đồ họa %X không khớp chữ ký %X"
-#: commit-graph.c:122
+#: commit-graph.c:143
#, c-format
msgid "graph version %X does not match version %X"
msgstr "phiên bản đồ họa %X không khớp phiên bản %X"
-#: commit-graph.c:129
+#: commit-graph.c:150
#, c-format
msgid "hash version %X does not match version %X"
msgstr "phiên bản băm “%X” không có phiên bản khớp %X"
-#: commit-graph.c:153
+#: commit-graph.c:173
+msgid "chunk lookup table entry missing; graph file may be incomplete"
+msgstr ""
+"mục tin bảng tìm kiếm mảnh còn thiếu; tập tin đồ thị có thể sẽ không hoàn "
+"thiện"
+
+#: commit-graph.c:184
#, c-format
msgid "improper chunk offset %08x%08x"
msgstr "bù mảnh không đúng chỗ %08x%08x"
-#: commit-graph.c:189
+#: commit-graph.c:221
#, c-format
msgid "chunk id %08x appears multiple times"
msgstr "mã mảnh %08x xuất hiện nhiều lần"
-#: commit-graph.c:308
+#: commit-graph.c:334
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao %s"
-#: commit-graph.c:617 builtin/pack-objects.c:2652
+#: commit-graph.c:671 builtin/pack-objects.c:2646
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "không thể lấy kiểu của đối tượng “%s”"
-#: commit-graph.c:651
-msgid "Annotating commits in commit graph"
-msgstr "Diễn giải các lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
+#: commit-graph.c:704
+msgid "Loading known commits in commit graph"
+msgstr "Đang tải các lần chuyển giao chưa biết trong đồ thị lần chuyển giao"
+
+#: commit-graph.c:720
+msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
+msgstr ""
+"Mở rộng các lần chuyển giao có thể tiếp cận được trong trong đồ thị lần "
+"chuyển giao"
+
+#: commit-graph.c:732
+msgid "Clearing commit marks in commit graph"
+msgstr "Đang dọn dẹp các đánh dấu lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:691
+#: commit-graph.c:752
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Đang tính toán số tạo sơ đồ các lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:803 commit-graph.c:826 commit-graph.c:852
-msgid "Finding commits for commit graph"
-msgstr "Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao"
+#: commit-graph.c:869
+#, c-format
+msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
+msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
+msgstr[0] ""
+"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao trong %d gói"
-#: commit-graph.c:812
+#: commit-graph.c:882
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "gặp lỗi thêm gói %s"
-#: commit-graph.c:814
+#: commit-graph.c:884
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "gặp lỗi khi mở mục lục cho “%s”"
-#: commit-graph.c:868
+#: commit-graph.c:898
+#, c-format
+msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
+msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
+msgstr[0] ""
+"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao từ %d tham chiếu"
+
+#: commit-graph.c:930
+msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
+msgstr ""
+"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao trong số các đối "
+"tượng đã đóng gói"
+
+#: commit-graph.c:943
+msgid "Counting distinct commits in commit graph"
+msgstr "Đang đếm các lần chuyển giao khác nhau trong đồ thị lần chuyển giao"
+
+#: commit-graph.c:956
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "định dạng đồ họa các lần chuyển giao không thể ghi %d lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:895
+#: commit-graph.c:965
+msgid "Finding extra edges in commit graph"
+msgstr "Đang tìm các cạnh mở tộng trong đồ thị lần chuyển giao"
+
+#: commit-graph.c:989
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "có quá nhiều lần chuyển giao để ghi đồ thị"
-#: commit-graph.c:902 midx.c:769
+#: commit-graph.c:996 midx.c:769
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
-#: commit-graph.c:1002
+#: commit-graph.c:1036
+#, c-format
+msgid "Writing out commit graph in %d pass"
+msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
+msgstr[0] "Đang ghi ra đồ thị các lần chuyển giao trong lần %d"
+
+#: commit-graph.c:1109
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr ""
"tập tin sơ đồ chuyển giao có tổng kiểm không đúng và có vẻ như là đã hỏng"
-#: commit-graph.c:1046
+#: commit-graph.c:1153
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Đang thẩm tra các lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
-#: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
+#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "hết bộ nhớ"
@@ -1491,7 +1570,7 @@ msgstr "khóa không chứa một phần: %s"
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "khóa không chứa bất kỳ một tên biến nào: %s"
-#: config.c:378 sequencer.c:2296
+#: config.c:378 sequencer.c:2330
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "khóa không đúng: %s"
@@ -1629,7 +1708,7 @@ msgstr "giá trị cho %s sai dạng: %s"
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr "phải là một trong số nothing, matching, simple, upstream hay current"
-#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3391
+#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3394
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "mức nén gói %d không hợp lệ"
@@ -1703,62 +1782,62 @@ msgstr "%s có đa giá trị"
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "gặp lỗi khi ghi tập tin cấu hình “%s”"
-#: config.c:2717 config.c:3041
+#: config.c:2716 config.c:3040
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "không thể khóa tập tin cấu hình %s"
-#: config.c:2728
+#: config.c:2727
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "đang mở “%s”"
-#: config.c:2763 builtin/config.c:327
+#: config.c:2762 builtin/config.c:328
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "mẫu không hợp lệ: %s"
-#: config.c:2788
+#: config.c:2787
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "tập tin cấu hình “%s” không hợp lệ"
-#: config.c:2801 config.c:3054
+#: config.c:2800 config.c:3053
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "fstat trên %s gặp lỗi"
-#: config.c:2812
+#: config.c:2811
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "không thể mmap “%s”"
-#: config.c:2821 config.c:3059
+#: config.c:2820 config.c:3058
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "chmod trên %s gặp lỗi"
-#: config.c:2906 config.c:3156
+#: config.c:2905 config.c:3155
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "không thể ghi tập tin cấu hình “%s”"
-#: config.c:2940
+#: config.c:2939
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
-#: config.c:2942 builtin/remote.c:782
+#: config.c:2941 builtin/remote.c:782
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
-#: config.c:3032
+#: config.c:3031
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "tên của phần không hợp lệ: %s"
-#: config.c:3199
+#: config.c:3198
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "thiếu giá trị cho cho “%s”"
@@ -1811,50 +1890,45 @@ msgstr "lỗi giao thức: cần sha-1 shallow, nhưng lại nhận được “
msgid "repository on the other end cannot be shallow"
msgstr "kho đã ở điểm cuối khoác nên không thể được shallow"
-#: connect.c:310 fetch-pack.c:182 builtin/archive.c:63
-#, c-format
-msgid "remote error: %s"
-msgstr "lỗi máy chủ: %s"
-
-#: connect.c:316
+#: connect.c:313
msgid "invalid packet"
msgstr "gói không hợp lệ"
-#: connect.c:336
+#: connect.c:333
#, c-format
msgid "protocol error: unexpected '%s'"
msgstr "lỗi giao thức: không cần “%s”"
-#: connect.c:444
+#: connect.c:441
#, c-format
msgid "invalid ls-refs response: %s"
msgstr "trả về của ls-refs không hợp lệ: %s"
-#: connect.c:448
+#: connect.c:445
msgid "expected flush after ref listing"
msgstr "cần đẩy dữ liệu lên đĩa sau khi liệt kê tham chiếu"
-#: connect.c:547
+#: connect.c:544
#, c-format
msgid "protocol '%s' is not supported"
msgstr "giao thức “%s” chưa được hỗ trợ"
-#: connect.c:598
+#: connect.c:595
msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
msgstr "không thể đặt SO_KEEPALIVE trên ổ cắm"
-#: connect.c:638 connect.c:701
+#: connect.c:635 connect.c:698
#, c-format
msgid "Looking up %s ... "
-msgstr "Đang tìm kiếm %s …"
+msgstr "Đang tìm kiếm %s … "
-#: connect.c:642
+#: connect.c:639
#, c-format
msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
msgstr "không tìm được %s (cổng %s) (%s)"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
-#: connect.c:646 connect.c:717
+#: connect.c:643 connect.c:714
#, c-format
msgid ""
"done.\n"
@@ -1863,7 +1937,7 @@ msgstr ""
"xong.\n"
"Đang kết nối đến %s (cổng %s) … "
-#: connect.c:668 connect.c:745
+#: connect.c:665 connect.c:742
#, c-format
msgid ""
"unable to connect to %s:\n"
@@ -1873,61 +1947,61 @@ msgstr ""
"%s"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
-#: connect.c:674 connect.c:751
+#: connect.c:671 connect.c:748
msgid "done."
msgstr "hoàn tất."
-#: connect.c:705
+#: connect.c:702
#, c-format
msgid "unable to look up %s (%s)"
msgstr "không thể tìm thấy %s (%s)"
-#: connect.c:711
+#: connect.c:708
#, c-format
msgid "unknown port %s"
msgstr "không hiểu cổng %s"
-#: connect.c:848 connect.c:1174
+#: connect.c:845 connect.c:1171
#, c-format
msgid "strange hostname '%s' blocked"
msgstr "đã khóa tên máy lạ “%s”"
-#: connect.c:850
+#: connect.c:847
#, c-format
msgid "strange port '%s' blocked"
msgstr "đã khóa cổng lạ “%s”"
-#: connect.c:860
+#: connect.c:857
#, c-format
msgid "cannot start proxy %s"
msgstr "không thể khởi chạy ủy nhiệm “%s”"
-#: connect.c:927
+#: connect.c:924
msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
msgstr "chưa chỉ định đường dẫn; xem'git help pull” để biết cú pháp url hợp lệ"
-#: connect.c:1122
+#: connect.c:1119
msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ -4"
-#: connect.c:1134
+#: connect.c:1131
msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ -6"
-#: connect.c:1151
+#: connect.c:1148
msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ đặt cổng"
-#: connect.c:1262
+#: connect.c:1259
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr "đã khóa tên đường dẫn lạ “%s”"
-#: connect.c:1307
+#: connect.c:1304
msgid "unable to fork"
msgstr "không thể rẽ nhánh tiến trình con"
-#: connected.c:68 builtin/fsck.c:202 builtin/prune.c:147
+#: connected.c:68 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:146
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
@@ -1943,17 +2017,17 @@ msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
-#: convert.c:194
+#: convert.c:193
#, c-format
msgid "illegal crlf_action %d"
msgstr "crlf_action %d không hợp lệ"
-#: convert.c:207
+#: convert.c:206
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
msgstr "CRLF nên được thay bằng LF trong %s"
-#: convert.c:209
+#: convert.c:208
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
@@ -1962,12 +2036,12 @@ msgstr ""
"CRLF sẽ bị thay thế bằng LF trong %s.\n"
"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn"
-#: convert.c:217
+#: convert.c:216
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr "LF nên thay bằng CRLF trong %s"
-#: convert.c:219
+#: convert.c:218
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
@@ -1976,12 +2050,12 @@ msgstr ""
"LF sẽ bị thay thế bằng CRLF trong %s.\n"
"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn"
-#: convert.c:280
+#: convert.c:279
#, c-format
msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
msgstr "BOM bị cấm trong “%s” nếu được mã hóa là %s"
-#: convert.c:287
+#: convert.c:286
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
@@ -1990,12 +2064,12 @@ msgstr ""
"Tập tin “%s” có chứa ký hiệu thứ tự byte (BOM). Vui lòng dùng UTF-%s như là "
"bảng mã cây làm việc."
-#: convert.c:305
+#: convert.c:304
#, c-format
msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
msgstr "BOM là bắt buộc trong “%s” nếu được mã hóa là %s"
-#: convert.c:307
+#: convert.c:306
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
@@ -2004,37 +2078,37 @@ msgstr ""
"Tập tin “%s” còn thiếu ký hiệu thứ tự byte (BOM). Vui lòng dùng UTF-%sBE hay "
"UTF-%sLE (còn phục thuộc vào thứ tự byte) như là bảng mã cây làm việc."
-#: convert.c:425 convert.c:496
+#: convert.c:424 convert.c:495
#, c-format
msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
msgstr "gặp lỗi khi mã hóa “%s” từ “%s” sang “%s”"
-#: convert.c:468
+#: convert.c:467
#, c-format
msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
msgstr "mã hóa “%s” từ %s thành %s và ngược trở lại không phải là cùng"
-#: convert.c:674
+#: convert.c:673
#, c-format
msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
msgstr "không thể rẽ nhánh tiến trình để chạy bộ lọc bên ngoài “%s”"
-#: convert.c:694
+#: convert.c:693
#, c-format
msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
msgstr "không thể cấp đầu vào cho bộ lọc bên ngoài “%s”"
-#: convert.c:701
+#: convert.c:700
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed %d"
msgstr "chạy bộ lọc bên ngoài “%s” gặp lỗi %d"
-#: convert.c:736 convert.c:739
+#: convert.c:735 convert.c:738
#, c-format
msgid "read from external filter '%s' failed"
msgstr "đọc từ bộ lọc bên ngoài “%s” gặp lỗi"
-#: convert.c:742 convert.c:796
+#: convert.c:741 convert.c:796
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed"
msgstr "gặp lỗi khi chạy bộ lọc bên ngoài “%s”"
@@ -2058,7 +2132,7 @@ msgstr ""
#: convert.c:1228
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
-msgstr "true/false là không phải bảng mã cây làm việc hợp lệ "
+msgstr "true/false là không phải bảng-mã-cây-làm-việc hợp lệ"
#: convert.c:1398 convert.c:1432
#, c-format
@@ -2070,86 +2144,86 @@ msgstr "%s: gặp lỗi khi xóa bộ lọc “%s”"
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "%s: smudge bộ lọc %s gặp lỗi"
-#: date.c:116
+#: date.c:137
msgid "in the future"
msgstr "ở thời tương lai"
-#: date.c:122
+#: date.c:143
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> second ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> giây trước"
-#: date.c:129
+#: date.c:150
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> phút trước"
-#: date.c:136
+#: date.c:157
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> giờ trước"
-#: date.c:143
+#: date.c:164
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> day ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> ngày trước"
-#: date.c:149
+#: date.c:170
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> week ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> tuần trước"
-#: date.c:156
+#: date.c:177
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> tháng trước"
-#: date.c:167
+#: date.c:188
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
-#: date.c:170
+#: date.c:191
#, c-format
msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "%s, %<PRIuMAX> tháng trước"
-#: date.c:175 date.c:180
+#: date.c:196 date.c:201
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm trước"
-#: delta-islands.c:268
+#: delta-islands.c:272
msgid "Propagating island marks"
msgstr "Đang lan truyền các đánh dấu island"
-#: delta-islands.c:286
+#: delta-islands.c:290
#, c-format
msgid "bad tree object %s"
msgstr "đối tượng cây sai “%s”"
-#: delta-islands.c:330
+#: delta-islands.c:334
#, c-format
msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
msgstr "gặp lỗi khi tải biểu thức chính quy island cho “%s”: %s"
-#: delta-islands.c:386
+#: delta-islands.c:390
#, c-format
msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
msgstr ""
"biểu thức chính quy island từ cấu hình có quá nhiều nhóm chụp (tối đa=%d)"
-#: delta-islands.c:462
+#: delta-islands.c:466
#, c-format
msgid "Marked %d islands, done.\n"
msgstr "Đã đánh dấu %d island, xong.\n"
@@ -2186,25 +2260,30 @@ msgstr ""
"cài đặt màu đã di chuyển phải là một trong “no”, “default”, “blocks”, "
"“zebra”, “dimmed_zebra”, “plain”"
-#: diff.c:316
+#: diff.c:319
#, c-format
-msgid "ignoring unknown color-moved-ws mode '%s'"
-msgstr "bỏ qua chế độ color-moved-ws chưa biết “%s”"
+msgid ""
+"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
+"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
+msgstr ""
+"không hiểu chế độ color-moved-ws “%s”, các giá trị có thể là “ignore-space-"
+"change”, “ignore-space-at-eol”, “ignore-all-space”, “allow-indentation-"
+"change”"
-#: diff.c:323
+#: diff.c:327
msgid ""
-"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other white "
-"space modes"
+"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
+"whitespace modes"
msgstr ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change không thể tổ hợp cùng với các chế "
"độ khoảng trắng khác"
-#: diff.c:394
+#: diff.c:400
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
-#: diff.c:454
+#: diff.c:460
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -2213,24 +2292,24 @@ msgstr ""
"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
"%s"
-#: diff.c:4140
+#: diff.c:4211
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
-#: diff.c:4482
+#: diff.c:4553
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr "--name-only, --name-status, --check và -s loại từ lẫn nhau"
-#: diff.c:4485
+#: diff.c:4556
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "Các tùy chọn -G, -S, và --find-object loại từ lẫn nhau"
-#: diff.c:4563
+#: diff.c:4634
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
-#: diff.c:4729
+#: diff.c:4800
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -2239,22 +2318,22 @@ msgstr ""
"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
"%s"
-#: diff.c:4743
+#: diff.c:4814
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
-#: diff.c:5823
+#: diff.c:5900
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"nhận thấy đổi tên không chính xác đã bị bỏ qua bởi có quá nhiều tập tin."
-#: diff.c:5826
+#: diff.c:5903
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"chỉ tìm thấy các bản sao từ đường dẫn đã sửa đổi bởi vì có quá nhiều tập tin."
-#: diff.c:5829
+#: diff.c:5906
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
@@ -2262,40 +2341,40 @@ msgstr ""
"bạn có lẽ muốn đặt biến %s của bạn thành ít nhất là %d và thử lại lệnh lần "
"nữa."
-#: dir.c:576
+#: dir.c:538
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào mà git biết"
-#: dir.c:965
+#: dir.c:927
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "không thể dùng %s như là một tập tin loại trừ"
-#: dir.c:1880
+#: dir.c:1842
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "không thể mở thư mục “%s”"
-#: dir.c:2122
+#: dir.c:2084
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
-#: dir.c:2246
+#: dir.c:2208
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
-msgstr "bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này."
+msgstr "bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này"
-#: dir.c:3047
+#: dir.c:3009
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng trong kho %s"
-#: dir.c:3092 dir.c:3097
+#: dir.c:3054 dir.c:3059
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "không thể tạo thư mục cho %s"
-#: dir.c:3126
+#: dir.c:3088
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "không thể di cư thư mục git từ “%s” sang “%s”"
@@ -2337,235 +2416,239 @@ msgstr "Máy chủ không có địa chỉ URL"
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: cần danh sách shallow"
-#: fetch-pack.c:163
+#: fetch-pack.c:154
+msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
+msgstr "git fetch-pack: cần một gói đẩy sau danh sách shallow"
+
+#: fetch-pack.c:165
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được một gói flush"
-#: fetch-pack.c:183
+#: fetch-pack.c:185
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được “%s”"
-#: fetch-pack.c:253
+#: fetch-pack.c:256
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "--stateless-rpc cần multi_ack_detailed"
-#: fetch-pack.c:347 fetch-pack.c:1277
+#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1264
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "dòng shallow không hợp lệ: %s"
-#: fetch-pack.c:353 fetch-pack.c:1283
+#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1271
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "dòng unshallow không hợp lệ: %s"
-#: fetch-pack.c:355 fetch-pack.c:1285
+#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1273
#, c-format
msgid "object not found: %s"
-msgstr "Không tìm thấy đối tượng: %s"
+msgstr "không tìm thấy đối tượng: %s"
-#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1288
+#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1276
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "lỗi trong đối tượng: %s"
-#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1290
+#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1278
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "không tìm shallow nào: %s"
-#: fetch-pack.c:363 fetch-pack.c:1293
+#: fetch-pack.c:374 fetch-pack.c:1282
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "cần shallow/unshallow, nhưng lại nhận được %s"
-#: fetch-pack.c:404
+#: fetch-pack.c:415
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "nhận %s %d - %s"
-#: fetch-pack.c:421
+#: fetch-pack.c:432
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "lần chuyển giao %s không hợp lệ"
-#: fetch-pack.c:452
+#: fetch-pack.c:463
msgid "giving up"
msgstr "chịu thua"
-#: fetch-pack.c:464 progress.c:229
+#: fetch-pack.c:475 progress.c:229
msgid "done"
msgstr "xong"
-#: fetch-pack.c:476
+#: fetch-pack.c:487
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "nhận %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:522
+#: fetch-pack.c:533
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Đánh dấu %s là đã hoàn thành"
-#: fetch-pack.c:764
+#: fetch-pack.c:740
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "đã sẵn có %s (%s)"
-#: fetch-pack.c:803
+#: fetch-pack.c:779
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh sideband demultiplexer"
-#: fetch-pack.c:811
+#: fetch-pack.c:787
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "lỗi giao thức: phần đầu gói bị sai"
-#: fetch-pack.c:879
+#: fetch-pack.c:855
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh %s"
-#: fetch-pack.c:895
+#: fetch-pack.c:871
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "%s gặp lỗi"
-#: fetch-pack.c:897
+#: fetch-pack.c:873
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "có lỗi trong sideband demultiplexer"
-#: fetch-pack.c:926
+#: fetch-pack.c:902
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ máy khách shallow"
-#: fetch-pack.c:930
+#: fetch-pack.c:906
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack_detailed"
-#: fetch-pack.c:933
+#: fetch-pack.c:909
msgid "Server supports no-done"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ no-done"
-#: fetch-pack.c:939
+#: fetch-pack.c:915
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack"
-#: fetch-pack.c:943
+#: fetch-pack.c:919
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band-64k"
-#: fetch-pack.c:947
+#: fetch-pack.c:923
msgid "Server supports side-band"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band"
-#: fetch-pack.c:951
+#: fetch-pack.c:927
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-tip-sha1-in-want"
-#: fetch-pack.c:955
+#: fetch-pack.c:931
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-reachable-sha1-in-want"
-#: fetch-pack.c:965
+#: fetch-pack.c:941
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ ofs-delta"
-#: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:1158
+#: fetch-pack.c:947 fetch-pack.c:1140
msgid "Server supports filter"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ bộ lọc"
-#: fetch-pack.c:979
+#: fetch-pack.c:955
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Phiên bản máy chủ là %.*s"
-#: fetch-pack.c:985
+#: fetch-pack.c:961
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-since"
-#: fetch-pack.c:989
+#: fetch-pack.c:965
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-exclude"
-#: fetch-pack.c:991
+#: fetch-pack.c:967
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --deepen"
-#: fetch-pack.c:1008
+#: fetch-pack.c:984
msgid "no common commits"
msgstr "không có lần chuyển giao chung nào"
-#: fetch-pack.c:1020 fetch-pack.c:1418
+#: fetch-pack.c:996 fetch-pack.c:1419
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: fetch gặp lỗi."
-#: fetch-pack.c:1153
+#: fetch-pack.c:1134
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ yêu cầu shallow"
-#: fetch-pack.c:1199
+#: fetch-pack.c:1184
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đọc phần đầu của đoạn %s"
-#: fetch-pack.c:1205
+#: fetch-pack.c:1190
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "cần “%s”, nhưng lại nhận “%s”"
-#: fetch-pack.c:1244
+#: fetch-pack.c:1229
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "gặp dòng không được thừa nhận: “%s”"
-#: fetch-pack.c:1249
+#: fetch-pack.c:1234
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "gặp lỗi khi xử lý tín hiệu trả lời: %d"
-#: fetch-pack.c:1259
+#: fetch-pack.c:1244
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr "cần tập tin gói để gửi sau “ready”"
-#: fetch-pack.c:1261
+#: fetch-pack.c:1246
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr "không cần thêm phần nào để gửi sau “ready”"
-#: fetch-pack.c:1298
+#: fetch-pack.c:1287
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "lỗi xử lý thông tin shallow: %d"
-#: fetch-pack.c:1314
+#: fetch-pack.c:1308
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "cần wanted-ref, nhưng lại nhận được “%s”"
-#: fetch-pack.c:1324
+#: fetch-pack.c:1318
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "không cần wanted-ref: “%s”"
-#: fetch-pack.c:1328
+#: fetch-pack.c:1322
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "lỗi khi xử lý wanted refs: %d"
-#: fetch-pack.c:1642
+#: fetch-pack.c:1646
msgid "no matching remote head"
msgstr "không khớp phần đầu máy chủ"
-#: fetch-pack.c:1660 builtin/clone.c:664
+#: fetch-pack.c:1664 builtin/clone.c:671
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "máy chủ đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết"
-#: fetch-pack.c:1686
+#: fetch-pack.c:1690
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
-msgstr "Không có máy chủ tham chiếu nào như %s"
+msgstr "không có máy chủ tham chiếu nào như %s"
-#: fetch-pack.c:1689
+#: fetch-pack.c:1693
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr ""
@@ -2594,8 +2677,8 @@ msgstr "bỏ qua màu không hợp lệ “%.*s” trong log.graphColors"
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
-#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:410 builtin/diff.c:81
-#: builtin/rm.c:134
+#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
+#: builtin/rm.c:135
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%s”"
@@ -2657,41 +2740,41 @@ msgstr "Lệnh/Đồng bộ kho ở mức thấp"
msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
msgstr "Lệnh/Hỗ trợ nội tại ở mức thấp"
-#: help.c:296
+#: help.c:298
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "các lệnh git sẵn có trong thư mục “%s”:"
-#: help.c:303
+#: help.c:305
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "các lệnh git sẵn có từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
-#: help.c:312
+#: help.c:314
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Có các lệnh Git chung được sử dụng trong các tình huống khác nhau:"
-#: help.c:361 git.c:90
+#: help.c:363 git.c:90
#, c-format
msgid "unsupported command listing type '%s'"
msgstr "không hỗ trợ liệt kê lệnh kiểu “%s”"
-#: help.c:408
+#: help.c:410
msgid "The common Git guides are:"
msgstr "Các chỉ dẫn chung về Git là:"
-#: help.c:517
+#: help.c:519
msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
msgstr "Xem “git help <lệnh>” để đọc các đặc tả của lệnh con"
-#: help.c:522
+#: help.c:524
msgid "External commands"
msgstr "Các lệnh bên ngoài"
-#: help.c:530
+#: help.c:539
msgid "Command aliases"
msgstr "Các bí danh lệnh"
-#: help.c:594
+#: help.c:603
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -2700,31 +2783,31 @@ msgstr ""
"“%s” trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
"thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
-#: help.c:653
+#: help.c:662
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
-#: help.c:675
+#: help.c:684
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr "CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên “%s”, mà nó lại không có sẵn."
-#: help.c:680
+#: help.c:689
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr "Tiếp tục và coi rằng ý bạn là “%s”."
-#: help.c:685
+#: help.c:694
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr "Tiếp tục trong %0.1f giây,và coi rằng ý bạn là “%s”."
-#: help.c:693
+#: help.c:702
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
-#: help.c:697
+#: help.c:706
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
@@ -2735,16 +2818,16 @@ msgstr[0] ""
"\n"
"Những lệnh giống nhất là"
-#: help.c:712
+#: help.c:721
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [<các-tùy-chọn>]"
-#: help.c:780
+#: help.c:789
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s - %s"
-#: help.c:784
+#: help.c:793
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -2809,20 +2892,20 @@ msgstr "không cho phép tên định danh là rỗng (cho <%s>)"
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "tên chỉ được phép bao gồm các ký tự sau: %s"
-#: ident.c:419 builtin/commit.c:606
+#: ident.c:419 builtin/commit.c:608
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "ngày tháng không hợp lệ: %s"
-#: list-objects-filter-options.c:35
+#: list-objects-filter-options.c:36
msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
msgstr "không thể tổ hợp nhiều đặc tả kiểu lọc"
#: list-objects-filter-options.c:58
-msgid "only 'tree:0' is supported"
-msgstr "chỉ “tree:0” là được hỗ trợ"
+msgid "expected 'tree:<depth>'"
+msgstr "cần “tree:<depth>”"
-#: list-objects-filter-options.c:137
+#: list-objects-filter-options.c:152
msgid "cannot change partial clone promisor remote"
msgstr "không thể thay đổi nhân bản từng phần máy chủ promisor"
@@ -2854,98 +2937,98 @@ msgstr "Không thể tạo “%s.lock”: %s"
msgid "failed to read the cache"
msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
-#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1899 builtin/am.c:1933
-#: builtin/checkout.c:387 builtin/checkout.c:708 builtin/clone.c:764
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1884 builtin/am.c:1918
+#: builtin/checkout.c:416 builtin/checkout.c:745 builtin/clone.c:771
msgid "unable to write new index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: merge-recursive.c:323
+#: merge-recursive.c:332
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(commit sai)\n"
-#: merge-recursive.c:345
+#: merge-recursive.c:355
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”; việc hòa trộn bị bãi bỏ."
-#: merge-recursive.c:353
+#: merge-recursive.c:364
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"addinfo_cache gặp lỗi khi làm mới đối với đường dẫn “%s”; việc hòa trộn bị "
"bãi bỏ."
-#: merge-recursive.c:435
+#: merge-recursive.c:447
msgid "error building trees"
msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
-#: merge-recursive.c:906
+#: merge-recursive.c:902
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
-#: merge-recursive.c:917
+#: merge-recursive.c:913
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
-#: merge-recursive.c:931 merge-recursive.c:950
+#: merge-recursive.c:927 merge-recursive.c:946
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
-#: merge-recursive.c:940
+#: merge-recursive.c:936
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
-#: merge-recursive.c:982 builtin/cat-file.c:39
+#: merge-recursive.c:978 builtin/cat-file.c:40
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
-#: merge-recursive.c:984
+#: merge-recursive.c:980
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "mong đợi đối tượng blob cho %s “%s”"
-#: merge-recursive.c:1008
+#: merge-recursive.c:1004
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”: %s"
-#: merge-recursive.c:1019
+#: merge-recursive.c:1015
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”: %s"
-#: merge-recursive.c:1024
+#: merge-recursive.c:1020
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
-#: merge-recursive.c:1212
+#: merge-recursive.c:1211
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không lấy ra được)"
-#: merge-recursive.c:1219
+#: merge-recursive.c:1218
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không hiện diện)"
-#: merge-recursive.c:1226
+#: merge-recursive.c:1225
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr ""
"Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không theo sau nền-hòa-"
"trộn)"
-#: merge-recursive.c:1234 merge-recursive.c:1246
+#: merge-recursive.c:1233 merge-recursive.c:1245
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s” đến lần chuyển giao sau đây:"
-#: merge-recursive.c:1237 merge-recursive.c:1249
+#: merge-recursive.c:1236 merge-recursive.c:1248
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s”"
@@ -2988,28 +3071,28 @@ msgstr ""
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (thấy nhiều hòa trộn đa trùng)"
-#: merge-recursive.c:1358
+#: merge-recursive.c:1361
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
-#: merge-recursive.c:1363
+#: merge-recursive.c:1366
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
-#: merge-recursive.c:1395
+#: merge-recursive.c:1398
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
-#: merge-recursive.c:1416
+#: merge-recursive.c:1419
#, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr ""
"Lỗi: từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó ghi vào "
"%s."
-#: merge-recursive.c:1483
+#: merge-recursive.c:1486
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3018,7 +3101,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
"còn lại trong cây (tree)."
-#: merge-recursive.c:1488
+#: merge-recursive.c:1491
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3027,7 +3110,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
"của %s còn lại trong cây (tree)."
-#: merge-recursive.c:1495
+#: merge-recursive.c:1498
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3036,7 +3119,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
"còn lại trong cây (tree) tại %s."
-#: merge-recursive.c:1500
+#: merge-recursive.c:1503
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3045,33 +3128,45 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
"của %s còn lại trong cây (tree) tại %s."
-#: merge-recursive.c:1534
+#: merge-recursive.c:1537
msgid "rename"
msgstr "đổi tên"
-#: merge-recursive.c:1534
+#: merge-recursive.c:1537
msgid "renamed"
msgstr "đã đổi tên"
-#: merge-recursive.c:1588 merge-recursive.c:1737 merge-recursive.c:2369
-#: merge-recursive.c:3124
+#: merge-recursive.c:1633 merge-recursive.c:2481 merge-recursive.c:3213
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
-#: merge-recursive.c:1602
+#: merge-recursive.c:1643
+#, c-format
+msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
+msgstr ""
+"Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”, ngay cả khi nó ở trên "
+"đường."
+
+#: merge-recursive.c:1706
+#, c-format
+msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
+msgstr ""
+"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm trong %s"
+
+#: merge-recursive.c:1734
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
-#: merge-recursive.c:1607
+#: merge-recursive.c:1739
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó đang thêm "
"thành %s"
-#: merge-recursive.c:1633
+#: merge-recursive.c:1759
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -3080,29 +3175,17 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
"tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
-#: merge-recursive.c:1638
+#: merge-recursive.c:1764
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (cần giải quyết)"
-#: merge-recursive.c:1699
+#: merge-recursive.c:1868
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
-#: merge-recursive.c:1734
-#, c-format
-msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
-msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
-
-#: merge-recursive.c:1746
-#, c-format
-msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
-msgstr ""
-"Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”, ngay cả khi nó ở trên "
-"đường."
-
-#: merge-recursive.c:1952
+#: merge-recursive.c:2064
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -3113,7 +3196,7 @@ msgstr ""
"vì thư mục %s đã bị đổi tên thành nhiều thư mục khác, với không đích đến "
"nhận một phần nhiều của các tập tin."
-#: merge-recursive.c:1984
+#: merge-recursive.c:2096
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -3122,16 +3205,16 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT: (ngầm đổi tên thư mục): Tập tin/thư mục đã sẵn có tại %s theo cách "
"của các đổi tên thư mục ngầm đặt (các) đường dẫn sau ở đây: %s."
-#: merge-recursive.c:1994
+#: merge-recursive.c:2106
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
"implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
msgstr ""
"XUNG ĐỘT: (ngầm đổi tên thư mục): Không thể ánh xạ một đường dẫn thành %s; "
-"các đổi tên thư mục ngầm cố đặt các đường dẫn ở đây: %s."
+"các đổi tên thư mục ngầm cố đặt các đường dẫn ở đây: %s"
-#: merge-recursive.c:2086
+#: merge-recursive.c:2198
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -3140,7 +3223,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên thư mục %s->%s trong %s. Đổi tên thư mục "
"%s->%s trong %s"
-#: merge-recursive.c:2331
+#: merge-recursive.c:2443
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -3149,88 +3232,82 @@ msgstr ""
"CẢNH BÁO: tránh áp dụng %s -> %s đổi thên thành %s, bởi vì bản thân %s cũng "
"bị đổi tên."
-#: merge-recursive.c:2737
-#, c-format
-msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
-msgstr ""
-"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
-
-#: merge-recursive.c:2763
-#, c-format
-msgid "Adding merged %s"
-msgstr "Thêm hòa trộn %s"
-
-#: merge-recursive.c:2770 merge-recursive.c:3127
-#, c-format
-msgid "Adding as %s instead"
-msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
-
-#: merge-recursive.c:2934
+#: merge-recursive.c:3022
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
-#: merge-recursive.c:2937
+#: merge-recursive.c:3025
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
-#: merge-recursive.c:3006
+#: merge-recursive.c:3094
msgid "modify"
msgstr "sửa đổi"
-#: merge-recursive.c:3006
+#: merge-recursive.c:3094
msgid "modified"
msgstr "đã sửa"
-#: merge-recursive.c:3017
+#: merge-recursive.c:3105
msgid "content"
msgstr "nội dung"
-#: merge-recursive.c:3024
+#: merge-recursive.c:3112
msgid "add/add"
msgstr "thêm/thêm"
-#: merge-recursive.c:3071
+#: merge-recursive.c:3160
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
-#: merge-recursive.c:3093 git-submodule.sh:858
+#: merge-recursive.c:3182 git-submodule.sh:861
msgid "submodule"
msgstr "mô-đun-con"
-#: merge-recursive.c:3094
+#: merge-recursive.c:3183
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
#: merge-recursive.c:3216
#, c-format
+msgid "Adding as %s instead"
+msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
+
+#: merge-recursive.c:3319
+#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Đang xóa %s"
-#: merge-recursive.c:3242
+#: merge-recursive.c:3345
msgid "file/directory"
msgstr "tập-tin/thư-mục"
-#: merge-recursive.c:3248
+#: merge-recursive.c:3351
msgid "directory/file"
msgstr "thư-mục/tập-tin"
-#: merge-recursive.c:3255
+#: merge-recursive.c:3358
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
"%s"
-#: merge-recursive.c:3264
+#: merge-recursive.c:3367
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Thêm \"%s\""
-#: merge-recursive.c:3300
+#: merge-recursive.c:3376
+#, c-format
+msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
+msgstr "XUNG ĐỘT (thêm/thêm): Xung đột hòa trộn trong %s"
+
+#: merge-recursive.c:3417
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3240,37 +3317,37 @@ msgstr ""
"hòa trộn:\n"
" %s"
-#: merge-recursive.c:3311
+#: merge-recursive.c:3428
msgid "Already up to date!"
msgstr "Đã cập nhật rồi!"
-#: merge-recursive.c:3320
+#: merge-recursive.c:3437
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "hòa trộn các cây %s và %s gặp lỗi"
-#: merge-recursive.c:3419
+#: merge-recursive.c:3536
msgid "Merging:"
msgstr "Đang trộn:"
-#: merge-recursive.c:3432
+#: merge-recursive.c:3549
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
-#: merge-recursive.c:3471
+#: merge-recursive.c:3588
msgid "merge returned no commit"
msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao nào"
-#: merge-recursive.c:3537
+#: merge-recursive.c:3654
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
-#: merge-recursive.c:3553 builtin/merge.c:691 builtin/merge.c:849
+#: merge-recursive.c:3670 builtin/merge.c:692 builtin/merge.c:850
msgid "Unable to write index."
-msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
+msgstr "Không thể ghi bảng mục lục."
#: midx.c:65
#, c-format
@@ -3385,22 +3462,22 @@ msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
msgstr ""
"khoảng bù đối tượng không đúng cho oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
-#: name-hash.c:532
+#: name-hash.c:531
#, c-format
msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến lazy_dir: %s"
-#: name-hash.c:554
+#: name-hash.c:553
#, c-format
msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến lazy_name: %s"
-#: name-hash.c:560
+#: name-hash.c:559
#, c-format
msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
msgstr "không thể gia nhập tuyến lazy_name: %s"
-#: notes-merge.c:275
+#: notes-merge.c:277
#, c-format
msgid ""
"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
@@ -3412,23 +3489,23 @@ msgstr ""
"chuyển giao hay bãi bỏ lần hòa trộn trước đây và bắt đầu một hòa trộn ghi "
"chú mới."
-#: notes-merge.c:282
+#: notes-merge.c:284
#, c-format
msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn ghi chú (%s vẫn tồn tại)."
-#: notes-utils.c:45
+#: notes-utils.c:46
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr ""
"Không thể chuyển giao cây ghi chú chưa được khởi tạo hoặc không được tham "
"chiếu"
-#: notes-utils.c:104
+#: notes-utils.c:105
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
msgstr "Giá trị notes.rewriteMode sai: “%s”"
-#: notes-utils.c:114
+#: notes-utils.c:115
#, c-format
msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr "Từ chối ghi đè ghi chú trong %s (nằm ngoài refs/notes/)"
@@ -3437,7 +3514,7 @@ msgstr "Từ chối ghi đè ghi chú trong %s (nằm ngoài refs/notes/)"
#. the environment variable, the second %s is
#. its value.
#.
-#: notes-utils.c:144
+#: notes-utils.c:145
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Giá trị %s sai: “%s”"
@@ -3447,46 +3524,106 @@ msgstr "Giá trị %s sai: “%s”"
msgid "invalid object type \"%s\""
msgstr "kiểu đối tượng \"%s\" không hợp lệ"
-#: object.c:173
+#: object.c:174
#, c-format
msgid "object %s is a %s, not a %s"
msgstr "đối tượng %s là một %s, không phải là một %s"
-#: object.c:233
+#: object.c:234
#, c-format
msgid "object %s has unknown type id %d"
msgstr "đối tượng %s có mã kiểu %d chưa biết"
-#: object.c:246
+#: object.c:247
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "không thể phân tích đối tượng: “%s”"
-#: object.c:266 object.c:277
+#: object.c:267 object.c:278
#, c-format
-msgid "sha1 mismatch %s"
-msgstr "sha1 không khớp %s"
+msgid "hash mismatch %s"
+msgstr "mã băm không khớp %s"
#: packfile.c:607
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr "vị trí tương đối trước điểm kết thúc của tập tin gói (.idx hỏng à?)"
-#: packfile.c:1864
+#: packfile.c:1870
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr "vị trí tương đối nằm trước chỉ mục gói cho %s (mục lục bị hỏng à?)"
-#: packfile.c:1868
+#: packfile.c:1874
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"vị trí tương đối vượt quá cuối của chỉ mục gói cho %s (mục lục bị cắt cụt à?)"
-#: parse-options.c:672
+#: parse-options.c:35
+#, c-format
+msgid "%s requires a value"
+msgstr "“%s” yêu cầu một giá trị"
+
+#: parse-options.c:69
+#, c-format
+msgid "%s is incompatible with %s"
+msgstr "%s là xung khắc với %s"
+
+#: parse-options.c:74
+#, c-format
+msgid "%s : incompatible with something else"
+msgstr "%s : xung khắc với các cái khác"
+
+#: parse-options.c:88 parse-options.c:92 parse-options.c:260
+#, c-format
+msgid "%s takes no value"
+msgstr "%s k nhận giá trị"
+
+#: parse-options.c:90
+#, c-format
+msgid "%s isn't available"
+msgstr "%s không sẵn có"
+
+#: parse-options.c:178
+#, c-format
+msgid "%s expects a numerical value"
+msgstr "tùy chọn “%s” cần một giá trị bằng số"
+
+#: parse-options.c:194
+#, c-format
+msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
+msgstr "%s cần một giá trị dạng số không âm với một hậu tố tùy chọn k/m/g"
+
+#: parse-options.c:322
+#, c-format
+msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
+msgstr "tùy chọn chưa rõ rang: %s (nên là --%s%s hay --%s%s)"
+
+#: parse-options.c:356 parse-options.c:364
+#, c-format
+msgid "did you mean `--%s` (with two dashes ?)"
+msgstr "có phải ý bạn là “--%s“ (với hai dấu gạch ngang?)"
+
+#: parse-options.c:649
+#, c-format
+msgid "unknown option `%s'"
+msgstr "không hiểu tùy chọn “%s”"
+
+#: parse-options.c:651
+#, c-format
+msgid "unknown switch `%c'"
+msgstr "không hiểu tùy chọn “%c”"
+
+#: parse-options.c:653
+#, c-format
+msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
+msgstr "không hiểu tùy chọn non-ascii trong chuỗi: “%s”"
+
+#: parse-options.c:675
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:691
+#: parse-options.c:694
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "cách dùng: %s"
@@ -3494,26 +3631,36 @@ msgstr "cách dùng: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:697
+#: parse-options.c:700
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " hoặc: %s"
-#: parse-options.c:700
+#: parse-options.c:703
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:739
+#: parse-options.c:742
msgid "-NUM"
msgstr "-SỐ"
-#: parse-options-cb.c:37
+#: parse-options-cb.c:21
+#, c-format
+msgid "option `%s' expects a numerical value"
+msgstr "tùy chọn “%s” cần một giá trị bằng số"
+
+#: parse-options-cb.c:38
#, c-format
msgid "malformed expiration date '%s'"
msgstr "ngày tháng hết hạn dị hình “%s”"
-#: parse-options-cb.c:109
+#: parse-options-cb.c:51
+#, c-format
+msgid "option `%s' expects \"always\", \"auto\", or \"never\""
+msgstr "tùy chọn “%s” cần \"always\", \"auto\", hoặc \"never\""
+
+#: parse-options-cb.c:110
#, c-format
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "tên đối tượng dị hình “%s”"
@@ -3523,30 +3670,30 @@ msgstr "tên đối tượng dị hình “%s”"
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Không thể làm %s được ghi bởi nhóm"
-#: pathspec.c:129
+#: pathspec.c:128
msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
msgstr ""
"Ký tự thoát chuỗi “\\” không được phép là ký tự cuối trong giá trị thuộc tính"
-#: pathspec.c:147
+#: pathspec.c:146
msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
-msgstr "chỉ có một đặc tả “attr:” là được phép."
+msgstr "Chỉ có một đặc tả “attr:” là được phép."
-#: pathspec.c:150
+#: pathspec.c:149
msgid "attr spec must not be empty"
msgstr "đặc tả attr phải không được để trống"
-#: pathspec.c:193
+#: pathspec.c:192
#, c-format
msgid "invalid attribute name %s"
msgstr "tên thuộc tính không hợp lệ %s"
-#: pathspec.c:258
+#: pathspec.c:257
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr ""
"các cài đặt đặc tả đường dẫn “glob” và “noglob” toàn cục là xung khắc nhau"
-#: pathspec.c:265
+#: pathspec.c:264
msgid ""
"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
"pathspec settings"
@@ -3554,46 +3701,46 @@ msgstr ""
"cài đặt đặc tả đường dẫn “literal” toàn cục là xung khắc với các cài đặt đặc "
"tả đường dẫn toàn cục khác"
-#: pathspec.c:305
+#: pathspec.c:304
msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
msgstr "tham số không hợp lệ cho “tiền tố” màu nhiệm đặc tả đường đẫn"
-#: pathspec.c:326
+#: pathspec.c:325
#, c-format
msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
msgstr "Số màu nhiệm đặc tả đường dẫn không hợp lệ “%.*s” trong “%s”"
-#: pathspec.c:331
+#: pathspec.c:330
#, c-format
msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
msgstr "Thiếu “)” tại cuối của số màu nhiệm đặc tả đường dẫn trong “%s”"
-#: pathspec.c:369
+#: pathspec.c:368
#, c-format
msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
msgstr "Chưa viết mã cho số màu nhiệm đặc tả đường dẫn “%c” trong “%s”"
-#: pathspec.c:428
+#: pathspec.c:427
#, c-format
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
msgstr "%s: “literal” và “glob” xung khắc nhau"
-#: pathspec.c:441
+#: pathspec.c:440
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository"
msgstr "%s: “%s” ngoài một kho chứa"
-#: pathspec.c:515
+#: pathspec.c:514
#, c-format
msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
msgstr "“%s” (mnemonic: “%c”)"
-#: pathspec.c:525
+#: pathspec.c:524
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: số mầu nhiệm đặc tả đường dẫn chưa được hỗ trợ bởi lệnh này: %s"
-#: pathspec.c:592
+#: pathspec.c:591
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
@@ -3602,50 +3749,55 @@ msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm
msgid "flush packet write failed"
msgstr "gặp lỗi khi ghi vào tập tin gói lúc đẩy dữ liệu lên bộ nhớ"
-#: pkt-line.c:142 pkt-line.c:228
+#: pkt-line.c:144 pkt-line.c:230
msgid "protocol error: impossibly long line"
msgstr "lỗi giao thức: không thể làm được dòng dài"
-#: pkt-line.c:158 pkt-line.c:160
+#: pkt-line.c:160 pkt-line.c:162
msgid "packet write with format failed"
msgstr "gặp lỗi khi ghi gói có định dạng"
-#: pkt-line.c:192
+#: pkt-line.c:194
msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
msgstr "gặp lỗi khi ghi gói - dữ liệu vượt quá cỡ vói tối đa"
-#: pkt-line.c:199 pkt-line.c:206
+#: pkt-line.c:201 pkt-line.c:208
msgid "packet write failed"
msgstr "gặp lỗi khi ghi gói"
-#: pkt-line.c:291
+#: pkt-line.c:293
msgid "read error"
msgstr "lỗi đọc"
-#: pkt-line.c:299
+#: pkt-line.c:301
msgid "the remote end hung up unexpectedly"
msgstr "máy chủ bị treo bất ngờ"
-#: pkt-line.c:327
+#: pkt-line.c:329
#, c-format
msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
msgstr "lỗi giao thức: ký tự chiều dài dòng bị sai: %.4s"
-#: pkt-line.c:337 pkt-line.c:342
+#: pkt-line.c:339 pkt-line.c:344
#, c-format
msgid "protocol error: bad line length %d"
msgstr "lỗi giao thức: chiều dài dòng bị sai %d"
-#: preload-index.c:118
+#: pkt-line.c:353
+#, c-format
+msgid "remote error: %s"
+msgstr "lỗi máy chủ: %s"
+
+#: preload-index.c:119
msgid "Refreshing index"
msgstr "Làm mới bảng mục lục"
-#: preload-index.c:137
+#: preload-index.c:138
#, c-format
msgid "unable to create threaded lstat: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến trình lstat: %s"
-#: pretty.c:962
+#: pretty.c:963
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "không thể phân tích định dạng --pretty"
@@ -3657,7 +3809,7 @@ msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “log“"
msgid "could not read `log` output"
msgstr "không thể đọc kết xuất “log”"
-#: range-diff.c:74 sequencer.c:4764
+#: range-diff.c:74 sequencer.c:4828
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao “%s”"
@@ -3671,11 +3823,47 @@ msgstr "gặp lỗi khi tạo khác biệt"
msgid "could not parse log for '%s'"
msgstr "không thể phân tích nhật ký cho “%s”"
-#: read-cache.c:1490
+#: read-cache.c:673
+#, c-format
+msgid "will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)"
+msgstr ""
+"sẽ không thêm các bí danh “%s” (“%s” đã có từ trước trong bảng mục lục)"
+
+#: read-cache.c:689
+msgid "cannot create an empty blob in the object database"
+msgstr "không thể tạo một blob rỗng trong cơ sở dữ liệu đối tượng"
+
+#: read-cache.c:710
+#, c-format
+msgid "%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories"
+msgstr ""
+"%s: chỉ có thể thêm tập tin thông thường, liên kết mềm hoặc git-directories"
+
+#: read-cache.c:765
+#, c-format
+msgid "unable to index file '%s'"
+msgstr "không thể đánh mục lục tập tin “%s”"
+
+#: read-cache.c:784
+#, c-format
+msgid "unable to add '%s' to index"
+msgstr "không thể thêm %s vào bảng mục lục"
+
+#: read-cache.c:795
+#, c-format
+msgid "unable to stat '%s'"
+msgstr "không thể lấy thống kê “%s”"
+
+#: read-cache.c:1304
+#, c-format
+msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
+msgstr "%s có vẻ không phải là tập tin và cũng chẳng phải là một thư mục"
+
+#: read-cache.c:1489
msgid "Refresh index"
msgstr "Làm tươi mới bảng mục lục"
-#: read-cache.c:1604
+#: read-cache.c:1603
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -3684,7 +3872,7 @@ msgstr ""
"index.version được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
"Dùng phiên bản %i"
-#: read-cache.c:1614
+#: read-cache.c:1613
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -3693,59 +3881,143 @@ msgstr ""
"GIT_INDEX_VERSION được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
"Dùng phiên bản %i"
-#: read-cache.c:1792
+#: read-cache.c:1684
+#, c-format
+msgid "bad signature 0x%08x"
+msgstr "chữ ký sai 0x%08x"
+
+#: read-cache.c:1687
+#, c-format
+msgid "bad index version %d"
+msgstr "phiên bản mục lục sai %d"
+
+#: read-cache.c:1696
+msgid "bad index file sha1 signature"
+msgstr "chữ ký dạng sha1 cho tập tin mục lục không đúng"
+
+#: read-cache.c:1726
+#, c-format
+msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
+msgstr "mục lục dùng phần mở rộng %.4s, cái mà chúng tôi không hiểu được"
+
+#: read-cache.c:1728
+#, c-format
+msgid "ignoring %.4s extension"
+msgstr "đang lờ đi phần mở rộng %.4s"
+
+#: read-cache.c:1765
+#, c-format
+msgid "unknown index entry format 0x%08x"
+msgstr "không hiểu định dạng mục lục 0x%08x"
+
+#: read-cache.c:1781
#, c-format
msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
msgstr "trường tên sai sạng trong mục lục, gần đường dẫn “%s”"
-#: read-cache.c:1960 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111 builtin/add.c:458
-#: builtin/check-ignore.c:177 builtin/checkout.c:289 builtin/checkout.c:585
-#: builtin/checkout.c:953 builtin/clean.c:954 builtin/commit.c:343
-#: builtin/diff-tree.c:115 builtin/grep.c:489 builtin/mv.c:144
-#: builtin/reset.c:244 builtin/rm.c:270 builtin/submodule--helper.c:329
+#: read-cache.c:1836
+msgid "unordered stage entries in index"
+msgstr "các mục tin stage không đúng thứ tự trong mục lục"
+
+#: read-cache.c:1839
+#, c-format
+msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
+msgstr "nhiều mục stage cho tập tin hòa trộn “%s”"
+
+#: read-cache.c:1842
+#, c-format
+msgid "unordered stage entries for '%s'"
+msgstr "các mục tin stage không đúng thứ tự cho “%s”"
+
+#: read-cache.c:1949 read-cache.c:2227 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
+#: builtin/add.c:459 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:294
+#: builtin/checkout.c:622 builtin/checkout.c:991 builtin/clean.c:955
+#: builtin/commit.c:344 builtin/diff-tree.c:116 builtin/grep.c:498
+#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271
+#: builtin/submodule--helper.c:330
msgid "index file corrupt"
msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
-#: read-cache.c:2101
+#: read-cache.c:2090
#, c-format
msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến load_cache_entries: %s"
-#: read-cache.c:2114
+#: read-cache.c:2103
#, c-format
msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
msgstr "không thể gia nhập tuyến load_cache_entries: %s"
-#: read-cache.c:2201
+#: read-cache.c:2136
+#, c-format
+msgid "%s: index file open failed"
+msgstr "%s: mở tập tin mục lục gặp lỗi"
+
+#: read-cache.c:2140
+#, c-format
+msgid "%s: cannot stat the open index"
+msgstr "%s: không thể lấy thống kê bảng mục lục đã mở"
+
+#: read-cache.c:2144
+#, c-format
+msgid "%s: index file smaller than expected"
+msgstr "%s: tập tin mục lục nhỏ hơn mong đợi"
+
+#: read-cache.c:2148
+#, c-format
+msgid "%s: unable to map index file"
+msgstr "%s: không thể ánh xạ tập tin mục lục"
+
+#: read-cache.c:2190
#, c-format
msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến load_index_extensions: %s"
-#: read-cache.c:2228
+#: read-cache.c:2217
#, c-format
msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
msgstr "không thể gia nhập tuyến load_index_extensions: %s"
-#: read-cache.c:2982 sequencer.c:4727 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1086
+#: read-cache.c:2239
+#, c-format
+msgid "could not freshen shared index '%s'"
+msgstr "không thể làm tươi mới mục lục đã chia sẻ “%s”"
+
+#: read-cache.c:2274
+#, c-format
+msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
+msgstr "mục lục bị hỏng, cần %s trong %s, nhưng lại nhận được %s"
+
+#: read-cache.c:2971 sequencer.c:4791 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1087
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "không thể đóng “%s”"
-#: read-cache.c:3055 sequencer.c:2203 sequencer.c:3592
+#: read-cache.c:3044 sequencer.c:2237 sequencer.c:3647
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
-#: read-cache.c:3068
+#: read-cache.c:3057
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "không thể mở thư mục git: %s"
-#: read-cache.c:3080
+#: read-cache.c:3069
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "không thể bỏ liên kết (unlink): “%s”"
+#: read-cache.c:3088
+#, c-format
+msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
+msgstr "không thể sửa các bít phân quyền trên “%s”"
+
+#: read-cache.c:3237
+#, c-format
+msgid "%s: cannot drop to stage #0"
+msgstr "%s: không thể xóa bỏ stage #0"
+
#: rebase-interactive.c:10
msgid ""
"\n"
@@ -3837,8 +4109,8 @@ msgstr ""
msgid "Note that empty commits are commented out"
msgstr "Chú ý rằng lần chuyển giao trống rỗng là ghi chú"
-#: rebase-interactive.c:62 rebase-interactive.c:75 sequencer.c:2186
-#: sequencer.c:4505 sequencer.c:4561 sequencer.c:4836
+#: rebase-interactive.c:62 rebase-interactive.c:75 sequencer.c:2219
+#: sequencer.c:4569 sequencer.c:4625 sequencer.c:4900
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "không thể đọc “%s”."
@@ -3853,7 +4125,7 @@ msgstr "“%s” không chỉ đến một lần chuyển giao hợp lệ nào c
msgid "ignoring dangling symref %s"
msgstr "đang lờ đi tham chiếu mềm thừa %s"
-#: refs.c:585 ref-filter.c:1951
+#: refs.c:585 ref-filter.c:1976
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "đang lờ đi tham chiếu hỏng %s"
@@ -3878,15 +4150,15 @@ msgstr "tham chiếu “%s” đã có từ trước rồi"
msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
msgstr "không cần ID đối tượng khi ghi “%s”"
-#: refs.c:740 sequencer.c:394 sequencer.c:2510 sequencer.c:2636
-#: sequencer.c:2650 sequencer.c:2877 sequencer.c:4725 sequencer.c:4788
+#: refs.c:740 sequencer.c:396 sequencer.c:2549 sequencer.c:2675
+#: sequencer.c:2689 sequencer.c:2923 sequencer.c:4789 sequencer.c:4852
#: wrapper.c:656
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "không thể ghi vào “%s”"
-#: refs.c:767 sequencer.c:4723 sequencer.c:4782 wrapper.c:225 wrapper.c:395
-#: builtin/am.c:728
+#: refs.c:767 sequencer.c:4787 sequencer.c:4846 wrapper.c:225 wrapper.c:395
+#: builtin/am.c:713 builtin/rebase.c:575
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "không thể mở “%s” để ghi"
@@ -3899,7 +4171,7 @@ msgstr "gặp ID đối tượng không cần khi xóa “%s”"
#: refs.c:905
#, c-format
msgid "log for ref %s has gap after %s"
-msgstr "Nhật ký cho tham chiếu %s có khoảng trống sau %s"
+msgstr "nhật ký cho tham chiếu %s có khoảng trống sau %s"
#: refs.c:911
#, c-format
@@ -3938,7 +4210,7 @@ msgstr "“%s” sẵn có; không thể tạo “%s”"
#: refs.c:2045 refs.c:2080
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
-msgstr "Không thể xử lý “%s” và “%s” cùng một lúc"
+msgstr "không thể xử lý “%s” và “%s” cùng một lúc"
#: refs/files-backend.c:1228
#, c-format
@@ -3961,7 +4233,7 @@ msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu: %s"
msgid "invalid refspec '%s'"
msgstr "refspec không hợp lệ “%s”"
-#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1855
+#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1861
msgid "gone"
msgstr "đã ra đi"
@@ -4010,87 +4282,92 @@ msgstr "đối số không được thừa nhận %%(%s): %s"
msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
msgstr "%%(objecttype) không nhận các đối số"
-#: ref-filter.c:235
+#: ref-filter.c:245
+#, c-format
+msgid "unrecognized %%(objectsize) argument: %s"
+msgstr "tham số không được thừa nhận %%(objectname): %s"
+
+#: ref-filter.c:253
#, c-format
-msgid "%%(objectsize) does not take arguments"
-msgstr "%%(objectsize) không nhận các đối số"
+msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
+msgstr "%%(deltabase) không nhận các đối số"
-#: ref-filter.c:247
+#: ref-filter.c:265
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) không nhận các đối số"
-#: ref-filter.c:256
+#: ref-filter.c:274
#, c-format
msgid "%%(subject) does not take arguments"
msgstr "%%(subject) không nhận các đối số"
-#: ref-filter.c:278
+#: ref-filter.c:296
#, c-format
msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
msgstr "không hiểu tham số %%(trailers): %s"
-#: ref-filter.c:307
+#: ref-filter.c:325
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:lines=%s"
-#: ref-filter.c:309
+#: ref-filter.c:327
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "đối số không được thừa nhận %%(contents): %s"
-#: ref-filter.c:324
+#: ref-filter.c:342
#, c-format
msgid "positive value expected objectname:short=%s"
msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:shot=%s"
-#: ref-filter.c:328
+#: ref-filter.c:346
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
msgstr "đối số không được thừa nhận %%(objectname): %s"
-#: ref-filter.c:358
+#: ref-filter.c:376
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "cần định dạng: %%(align:<width>,<position>)"
-#: ref-filter.c:370
+#: ref-filter.c:388
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "vị trí không được thừa nhận:%s"
-#: ref-filter.c:377
+#: ref-filter.c:395
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "chiều rộng không được thừa nhận:%s"
-#: ref-filter.c:386
+#: ref-filter.c:404
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "đối số không được thừa nhận %%(align): %s"
-#: ref-filter.c:394
+#: ref-filter.c:412
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "cần giá trị độ rộng dương với nguyên tử %%(align)"
-#: ref-filter.c:412
+#: ref-filter.c:430
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "đối số không được thừa nhận %%(if): %s"
-#: ref-filter.c:508
+#: ref-filter.c:527
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "tên trường dị hình: %.*s"
-#: ref-filter.c:535
+#: ref-filter.c:554
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "không hiểu tên trường: %.*s"
-#: ref-filter.c:539
+#: ref-filter.c:558
#, c-format
msgid ""
"not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
@@ -4098,62 +4375,62 @@ msgstr ""
"không phải là một kho git, nhưng trường “%.*s” yêu cầu truy cập vào dữ liệu "
"đối tượng"
-#: ref-filter.c:663
+#: ref-filter.c:682
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(if) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
-#: ref-filter.c:726
+#: ref-filter.c:745
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
-#: ref-filter.c:728
+#: ref-filter.c:747
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng nhiều hơn một lần"
-#: ref-filter.c:730
+#: ref-filter.c:749
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng sau %%(else)"
-#: ref-filter.c:758
+#: ref-filter.c:777
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
-#: ref-filter.c:760
+#: ref-filter.c:779
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
-#: ref-filter.c:762
+#: ref-filter.c:781
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng nhiều hơn một lần"
-#: ref-filter.c:777
+#: ref-filter.c:796
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(end) được dùng mà không có nguyên tử tương ứng"
-#: ref-filter.c:834
+#: ref-filter.c:853
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "chuỗi định dạng dị hình %s"
-#: ref-filter.c:1424
+#: ref-filter.c:1447
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(không nhánh, đang cải tổ %s)"
-#: ref-filter.c:1427
+#: ref-filter.c:1450
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
msgstr "(không nhánh, đang cải tổ HEAD %s đã tách rời)"
-#: ref-filter.c:1430
+#: ref-filter.c:1453
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(không nhánh, di chuyển nửa bước được bắt đầu tại %s)"
@@ -4161,7 +4438,7 @@ msgstr "(không nhánh, di chuyển nửa bước được bắt đầu tại %s
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached at " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1438
+#: ref-filter.c:1461
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(HEAD được tách rời tại %s)"
@@ -4169,143 +4446,290 @@ msgstr "(HEAD được tách rời tại %s)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached from " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1445
+#: ref-filter.c:1468
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "(HEAD được tách rời từ %s)"
-#: ref-filter.c:1449
+#: ref-filter.c:1472
msgid "(no branch)"
msgstr "(không nhánh)"
-#: ref-filter.c:1483 ref-filter.c:1638
+#: ref-filter.c:1506 ref-filter.c:1663
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "thiếu đối tượng %s cho %s"
-#: ref-filter.c:1491
+#: ref-filter.c:1516
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "parse_object_buffer gặp lỗi trên %s cho %s"
-#: ref-filter.c:1857
+#: ref-filter.c:1882
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "đối tượng dị hình tại “%s”"
-#: ref-filter.c:1946
+#: ref-filter.c:1971
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "đang lờ đi tham chiếu với tên hỏng %s"
-#: ref-filter.c:2232
+#: ref-filter.c:2257
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "định dạng: thiếu nguyên tử %%(end)"
-#: ref-filter.c:2338
+#: ref-filter.c:2352
+#, c-format
+msgid "option `%s' is incompatible with --merged"
+msgstr "tùy chọn “%s” là xung khắc với tùy chọn --merged"
+
+#: ref-filter.c:2355
+#, c-format
+msgid "option `%s' is incompatible with --no-merged"
+msgstr "tùy chọn “%s” là xung khắc với tùy chọn --no-merged"
+
+#: ref-filter.c:2365
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
-#: remote.c:607
+#: ref-filter.c:2370
+#, c-format
+msgid "option `%s' must point to a commit"
+msgstr "tùy chọn “%s” phải chỉ đến một lần chuyển giao"
+
+#: remote.c:363
+#, c-format
+msgid "config remote shorthand cannot begin with '/': %s"
+msgstr "cấu hình viết tắt máy chủ không thể bắt đầu bằng “/”: %s"
+
+#: remote.c:410
+msgid "more than one receivepack given, using the first"
+msgstr "đã đưa ra nhiều hơn một gói nhận về, đang sử dụng cái đầu tiên"
+
+#: remote.c:418
+msgid "more than one uploadpack given, using the first"
+msgstr "đã đưa ra nhiều hơn một gói tải lên, đang sử dụng cái đầu tiên"
+
+#: remote.c:608
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Không thể lấy về cả %s và %s cho %s"
-#: remote.c:611
+#: remote.c:612
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "%s thường theo dõi %s, không phải %s"
-#: remote.c:615
+#: remote.c:616
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "%s theo dõi cả %s và %s"
-#: remote.c:623
-msgid "Internal error"
-msgstr "Lỗi nội bộ"
+#: remote.c:684
+#, c-format
+msgid "key '%s' of pattern had no '*'"
+msgstr "khóa “%s” của mẫu k có “*”"
+
+#: remote.c:694
+#, c-format
+msgid "value '%s' of pattern has no '*'"
+msgstr "giá trị “%s” của mẫu k có “*”"
+
+#: remote.c:1000
+#, c-format
+msgid "src refspec %s does not match any"
+msgstr "refspec %s nguồn không khớp bất kỳ cái gì"
+
+#: remote.c:1005
+#, c-format
+msgid "src refspec %s matches more than one"
+msgstr "refspec %s nguồn khớp nhiều hơn một"
+
+#. TRANSLATORS: "matches '%s'%" is the <dst> part of "git push
+#. <remote> <src>:<dst>" push, and "being pushed ('%s')" is
+#. the <src>.
+#.
+#: remote.c:1020
+#, c-format
+msgid ""
+"The destination you provided is not a full refname (i.e.,\n"
+"starting with \"refs/\"). We tried to guess what you meant by:\n"
+"\n"
+"- Looking for a ref that matches '%s' on the remote side.\n"
+"- Checking if the <src> being pushed ('%s')\n"
+" is a ref in \"refs/{heads,tags}/\". If so we add a corresponding\n"
+" refs/{heads,tags}/ prefix on the remote side.\n"
+"\n"
+"Neither worked, so we gave up. You must fully qualify the ref."
+msgstr ""
+"Đích bạn đã cung cấp không phải tên tham chiếu đầy đủ (tức là\n"
+"bắt đầu bằng \"refs/\"). Chúng tôi đã cố suy luận rằng ý của bạn là:\n"
+"\n"
+"- Tìm kiếm một tham chiếu mà nó khớp “%s” bên phía máy chủ.\n"
+"- Kiểm tra xem <src> được đẩy lên (“%s”)\n"
+" là một tham chiếu trong \"refs/{heads,tags}/\". Nếu thế chúng tôi thêm một "
+"tiền tố\n"
+" refs/{heads,tags}/ tương ứng bên phía máy chủ.\n"
+"\n"
+"Nếu cả hai là không thể, thì chúng tôi cũng chịu thua. Bạn phải dùng tham "
+"chiếu dạng đầy đủ."
+
+#: remote.c:1040
+#, c-format
+msgid ""
+"The <src> part of the refspec is a commit object.\n"
+"Did you mean to create a new branch by pushing to\n"
+"'%s:refs/heads/%s'?"
+msgstr ""
+"Phần <src> của đặc tả đường dẫn là một đối tượng lần chuyển giao.\n"
+"Có phải ý bạn là một tạo một nhánh mới bằng cách đẩy lên\n"
+"“%s:refs/heads/%s”?"
+
+#: remote.c:1045
+#, c-format
+msgid ""
+"The <src> part of the refspec is a tag object.\n"
+"Did you mean to create a new tag by pushing to\n"
+"'%s:refs/tags/%s'?"
+msgstr ""
+"Phần <src> của đặc tả đường dẫn là một đối tượng thẻ.\n"
+"Có phải ý bạn là một tạo một thẻ mới bằng cách đẩy lên\n"
+"“%s:refs/tags/%s”?"
+
+#: remote.c:1050
+#, c-format
+msgid ""
+"The <src> part of the refspec is a tree object.\n"
+"Did you mean to tag a new tree by pushing to\n"
+"'%s:refs/tags/%s'?"
+msgstr ""
+"Phần <src> của đặc tả đường dẫn là một đối tượng cây.\n"
+"Có phải ý bạn là một tạo một cây mới bằng cách đẩy lên\n"
+"“%s:refs/tags/%s”?"
+
+#: remote.c:1055
+#, c-format
+msgid ""
+"The <src> part of the refspec is a blob object.\n"
+"Did you mean to tag a new blob by pushing to\n"
+"'%s:refs/tags/%s'?"
+msgstr ""
+"Phần <src> của đặc tả đường dẫn là một đối tượng blob.\n"
+"Có phải ý bạn là một tạo một blob mới bằng cách đẩy lên\n"
+"“%s:refs/tags/%s”?"
+
+#: remote.c:1091
+#, c-format
+msgid "%s cannot be resolved to branch"
+msgstr "“%s” không thể được phân giải thành nhánh"
+
+#: remote.c:1102
+#, c-format
+msgid "unable to delete '%s': remote ref does not exist"
+msgstr "không thể xóa “%s”: tham chiếu trên máy chủ không tồn tại"
+
+#: remote.c:1114
+#, c-format
+msgid "dst refspec %s matches more than one"
+msgstr "dst refspec %s khớp nhiều hơn một"
+
+#: remote.c:1121
+#, c-format
+msgid "dst ref %s receives from more than one src"
+msgstr "dst ref %s nhận từ hơn một nguồn"
-#: remote.c:1569 remote.c:1670
+#: remote.c:1624 remote.c:1725
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
-#: remote.c:1578
+#: remote.c:1633
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "không có nhánh nào như thế: “%s”"
-#: remote.c:1581
+#: remote.c:1636
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "không có thượng nguồn được cấu hình cho nhánh “%s”"
-#: remote.c:1587
+#: remote.c:1642
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr ""
"nhánh thượng nguồn “%s” không được lưu lại như là một nhánh theo dõi máy chủ"
-#: remote.c:1602
+#: remote.c:1657
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr "đẩy lên đích “%s” trên máy chủ “%s” không có nhánh theo dõi nội bộ"
-#: remote.c:1614
+#: remote.c:1669
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "nhánh “%s” không có máy chủ để đẩy lên"
-#: remote.c:1624
+#: remote.c:1679
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "đẩy refspecs cho “%s” không bao gồm “%s”"
-#: remote.c:1637
+#: remote.c:1692
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "đẩy lên mà không có đích (push.default là “nothing”)"
-#: remote.c:1659
+#: remote.c:1714
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "không thể phân giải đẩy “đơn giản” đến một đích đơn"
-#: remote.c:1935
+#: remote.c:1840
+#, c-format
+msgid "couldn't find remote ref %s"
+msgstr "không thể tìm thấy tham chiếu máy chủ %s"
+
+#: remote.c:1853
+#, c-format
+msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
+msgstr "* Đang bỏ qua tham chiếu thú vị nội bộ “%s”"
+
+#: remote.c:1990
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr ""
"Nhánh của bạn dựa trên cơ sở là “%s”, nhưng trên thượng nguồn không còn.\n"
-#: remote.c:1939
+#: remote.c:1994
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (dùng \" git branch --unset-upstream\" để sửa)\n"
-#: remote.c:1942
+#: remote.c:1997
#, c-format
msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
msgstr "Nhánh của bạn đã cập nhật với “%s”.\n"
-#: remote.c:1946
+#: remote.c:2001
#, c-format
msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
msgstr "Nhánh của bạn và “%s” tham chiếu đến các lần chuyển giao khác nhau.\n"
-#: remote.c:1949
+#: remote.c:2004
#, c-format
msgid " (use \"%s\" for details)\n"
msgstr " (dùng \"%s\" để biết thêm chi tiết)\n"
-#: remote.c:1953
+#: remote.c:2008
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Nhánh của bạn đứng trước “%s” %d lần chuyển giao.\n"
-#: remote.c:1959
+#: remote.c:2014
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (dùng \"git push\" để xuất bản các lần chuyển giao nội bộ của bạn)\n"
-#: remote.c:1962
+#: remote.c:2017
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -4314,11 +4738,11 @@ msgstr[0] ""
"Nhánh của bạn đứng đằng sau “%s” %d lần chuyển giao, và có thể được chuyển-"
"tiếp-nhanh.\n"
-#: remote.c:1970
+#: remote.c:2025
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (dùng \"git pull\" để cập nhật nhánh nội bộ của bạn)\n"
-#: remote.c:1973
+#: remote.c:2028
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -4331,12 +4755,17 @@ msgstr[0] ""
"và có %d và %d lần chuyển giao khác nhau cho từng cái,\n"
"tương ứng với mỗi lần.\n"
-#: remote.c:1983
+#: remote.c:2038
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr ""
" (dùng \"git pull\" để hòa trộn nhánh trên máy chủ vào trong nhánh của "
"bạn)\n"
+#: remote.c:2221
+#, c-format
+msgid "cannot parse expected object name '%s'"
+msgstr "không thể phân tích tên đối tượng mong muốn “%s”"
+
#: replace-object.c:21
#, c-format
msgid "bad replace ref name: %s"
@@ -4360,7 +4789,8 @@ msgstr "MERGE_RR sai hỏng"
msgid "unable to write rerere record"
msgstr "không thể ghi bản ghi rerere"
-#: rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3136 sequencer.c:3162
+#: rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3186 sequencer.c:3212
+#: builtin/fsck.c:314
#, c-format
msgid "could not write '%s'"
msgstr "không thể ghi “%s”"
@@ -4393,7 +4823,7 @@ msgstr "gặp lỗi khi đang ghi “%s”"
#: rerere.c:714
#, c-format
msgid "Staged '%s' using previous resolution."
-msgstr "Đã tạm cất “%s” sử dụng cách phân giải kế trước"
+msgstr "Đã tạm cất “%s” sử dụng cách phân giải kế trước."
#: rerere.c:753
#, c-format
@@ -4413,10 +4843,10 @@ msgstr "không thể unlink stray “%s”"
#: rerere.c:807
#, c-format
msgid "Recorded preimage for '%s'"
-msgstr "preimage đã được ghi lại cho “%s”"
+msgstr "Preimage đã được ghi lại cho “%s”"
-#: rerere.c:881 submodule.c:1763 builtin/submodule--helper.c:1413
-#: builtin/submodule--helper.c:1423
+#: rerere.c:881 submodule.c:2012 builtin/submodule--helper.c:1417
+#: builtin/submodule--helper.c:1427
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "không thể tạo thư mục “%s”"
@@ -4450,29 +4880,29 @@ msgstr "Quên phân giải cho “%s”\n"
msgid "unable to open rr-cache directory"
msgstr "không thể mở thư mục rr-cache"
-#: revision.c:2324
+#: revision.c:2484
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "nhánh hiện tại của bạn có vẻ như bị hỏng"
-#: revision.c:2327
+#: revision.c:2487
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "nhánh hiện tại của bạn “%s” không có một lần chuyển giao nào cả"
-#: revision.c:2523
+#: revision.c:2684
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "--first-parent xung khắc với --bisect"
-#: run-command.c:740
+#: run-command.c:742
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null”"
-#: run-command.c:1229
+#: run-command.c:1231
#, c-format
msgid "cannot create async thread: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến async: %s"
-#: run-command.c:1293
+#: run-command.c:1295
#, c-format
msgid ""
"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
@@ -4481,30 +4911,30 @@ msgstr ""
"Móc “%s” bị bỏ qua bởi vì nó không thể đặt là thực thi được.\n"
"Bạn có thể tắt cảnh báo này bằng “git config advice.ignoredHook false“."
-#: send-pack.c:142
+#: send-pack.c:141
msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
msgstr ""
"gặp gói flush không cần trong khi đọc tình trạng giải nén gói trên máy chủ"
-#: send-pack.c:144
+#: send-pack.c:143
#, c-format
msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
msgstr "không thể phân tích tình trạng unpack máy chủ: %s"
-#: send-pack.c:146
+#: send-pack.c:145
#, c-format
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "máy chủ gặp lỗi unpack: %s"
-#: send-pack.c:308
+#: send-pack.c:306
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "gặp lỗi khi ký chứng thực đẩy"
-#: send-pack.c:421
+#: send-pack.c:420
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --signed"
-#: send-pack.c:423
+#: send-pack.c:422
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -4512,42 +4942,42 @@ msgstr ""
"đừng gửi giấy chứng nhận đẩy trước khi kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --"
"signed"
-#: send-pack.c:435
+#: send-pack.c:434
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --atomic"
-#: send-pack.c:440
+#: send-pack.c:439
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ các tùy chọn của lệnh push"
-#: sequencer.c:183
+#: sequencer.c:184
#, c-format
msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
msgstr "chế độ dọn dẹp ghi chú các lần chuyển giao không hợp lệ “%s”"
-#: sequencer.c:287
+#: sequencer.c:288
#, c-format
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "không thể xóa bỏ “%s”"
-#: sequencer.c:313
+#: sequencer.c:314
msgid "revert"
msgstr "hoàn nguyên"
-#: sequencer.c:315
+#: sequencer.c:316
msgid "cherry-pick"
msgstr "cherry-pick"
-#: sequencer.c:317
+#: sequencer.c:318
msgid "rebase -i"
msgstr "rebase -i"
-#: sequencer.c:319
+#: sequencer.c:320
#, c-format
msgid "unknown action: %d"
msgstr "không nhận ra thao tác: %d"
-#: sequencer.c:376
+#: sequencer.c:378
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -4555,7 +4985,7 @@ msgstr ""
"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”"
-#: sequencer.c:379
+#: sequencer.c:381
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -4565,39 +4995,39 @@ msgstr ""
"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”\n"
"và chuyển giao kết quả bằng lệnh “git commit”"
-#: sequencer.c:392 sequencer.c:2632
+#: sequencer.c:394 sequencer.c:2671
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "không thể khóa “%s”"
-#: sequencer.c:399
+#: sequencer.c:401
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "không thể ghi eol vào “%s”"
-#: sequencer.c:404 sequencer.c:2515 sequencer.c:2638 sequencer.c:2652
-#: sequencer.c:2885
+#: sequencer.c:406 sequencer.c:2554 sequencer.c:2677 sequencer.c:2691
+#: sequencer.c:2931
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi hoàn thành “%s”"
-#: sequencer.c:427 sequencer.c:921 sequencer.c:1594 sequencer.c:2535
-#: sequencer.c:2867 sequencer.c:2974 builtin/am.c:260 builtin/commit.c:746
-#: builtin/merge.c:1084 builtin/rebase.c:152
+#: sequencer.c:429 sequencer.c:931 sequencer.c:1615 sequencer.c:2574
+#: sequencer.c:2913 sequencer.c:3022 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:748
+#: builtin/merge.c:1085 builtin/rebase.c:154
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
-msgstr "Không thể đọc “%s”."
+msgstr "không thể đọc “%s”"
-#: sequencer.c:453
+#: sequencer.c:455
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh %s."
-#: sequencer.c:457
+#: sequencer.c:459
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "chuyển giao các thay đổi của bạn hay tạm cất (stash) chúng để xử lý."
-#: sequencer.c:486
+#: sequencer.c:491
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: chuyển-tiếp-nhanh"
@@ -4605,70 +5035,70 @@ msgstr "%s: chuyển-tiếp-nhanh"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase -i".
#.
-#: sequencer.c:575
+#: sequencer.c:582
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: sequencer.c:591
+#: sequencer.c:598
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm"
-#: sequencer.c:604
+#: sequencer.c:612
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "không thể phân giải lần chuyển giao HEAD"
-#: sequencer.c:684
+#: sequencer.c:692
#, c-format
msgid "no key present in '%.*s'"
msgstr "không có khóa hiện diện trong “%.*s”"
-#: sequencer.c:695
+#: sequencer.c:703
#, c-format
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "không thể giải trích dẫn giá trị của “%s”"
-#: sequencer.c:732 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:719
-#: builtin/am.c:811 builtin/merge.c:1081
+#: sequencer.c:740 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:704
+#: builtin/am.c:796 builtin/merge.c:1082 builtin/rebase.c:617
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "không thể mở “%s” để đọc"
-#: sequencer.c:742
+#: sequencer.c:750
msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
msgstr "“GIT_AUTHOR_NAME” đã sẵn đưa ra rồi"
-#: sequencer.c:747
+#: sequencer.c:755
msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
msgstr "“GIT_AUTHOR_EMAIL” đã sẵn đưa ra rồi"
-#: sequencer.c:752
+#: sequencer.c:760
msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
msgstr "“GIT_AUTHOR_DATE” đã sẵn đưa ra rồi"
-#: sequencer.c:756
+#: sequencer.c:764
#, c-format
msgid "unknown variable '%s'"
msgstr "không hiểu biến “%s”"
-#: sequencer.c:761
+#: sequencer.c:769
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_NAME”"
-#: sequencer.c:763
+#: sequencer.c:771
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_EMAIL”"
-#: sequencer.c:765
+#: sequencer.c:773
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_DATE”"
-#: sequencer.c:825
+#: sequencer.c:833
#, c-format
msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
msgstr "định dạng ngày tháng không hợp lệ “%s” trong “%s”"
-#: sequencer.c:842
+#: sequencer.c:850
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -4697,15 +5127,15 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:935
+#: sequencer.c:945
msgid "writing root commit"
msgstr "ghi chuyển giao gốc"
-#: sequencer.c:1142
+#: sequencer.c:1155
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr "móc “prepare-commit-msg” bị lỗi"
-#: sequencer.c:1149
+#: sequencer.c:1162
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -4736,7 +5166,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1162
+#: sequencer.c:1175
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -4764,304 +5194,297 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1202
+#: sequencer.c:1217
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao mới hơn đã được tạo"
-#: sequencer.c:1204
+#: sequencer.c:1219
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr ""
"không thể phân tích cú pháp của đối tượng chuyển giao mới hơn đã được tạo"
-#: sequencer.c:1250
+#: sequencer.c:1265
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr "không thể phân giải HEAD sau khi tạo lần chuyển giao"
-#: sequencer.c:1252
+#: sequencer.c:1267
msgid "detached HEAD"
msgstr "đã rời khỏi HEAD"
-#: sequencer.c:1256
+#: sequencer.c:1271
msgid " (root-commit)"
msgstr " (root-commit)"
-#: sequencer.c:1277
+#: sequencer.c:1292
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "không thể phân tích HEAD"
-#: sequencer.c:1279
+#: sequencer.c:1294
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "HEAD %s không phải là một lần chuyển giao!"
-#: sequencer.c:1283 builtin/commit.c:1543
+#: sequencer.c:1298 builtin/commit.c:1546
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "không thể phân tích commit (lần chuyển giao) HEAD"
-#: sequencer.c:1334 sequencer.c:1934
+#: sequencer.c:1350 sequencer.c:1964
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "không thể phân tích tác giả của lần chuyển giao"
-#: sequencer.c:1344 builtin/am.c:1585 builtin/merge.c:677
+#: sequencer.c:1360 builtin/am.c:1570 builtin/merge.c:678
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "lệnh git write-tree gặp lỗi khi ghi một cây"
-#: sequencer.c:1361 sequencer.c:1416
+#: sequencer.c:1377 sequencer.c:1433
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) từ “%s”"
-#: sequencer.c:1383 builtin/am.c:1606 builtin/commit.c:1646 builtin/merge.c:858
-#: builtin/merge.c:883
+#: sequencer.c:1399 builtin/am.c:1591 builtin/commit.c:1649 builtin/merge.c:859
+#: builtin/merge.c:884
msgid "failed to write commit object"
msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao"
-#: sequencer.c:1443
+#: sequencer.c:1460
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao %s"
-#: sequencer.c:1448
+#: sequencer.c:1465
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao cha mẹ “%s”"
-#: sequencer.c:1546 sequencer.c:1654
+#: sequencer.c:1565 sequencer.c:1675
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "không hiểu câu lệnh %d"
-#: sequencer.c:1601 sequencer.c:1626
+#: sequencer.c:1622 sequencer.c:1647
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Đây là tổ hợp của %d lần chuyển giao."
-#: sequencer.c:1611 sequencer.c:4744
+#: sequencer.c:1632 sequencer.c:4808
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "cần một HEAD để sửa"
-#: sequencer.c:1613 sequencer.c:2912
+#: sequencer.c:1634 sequencer.c:2958
msgid "could not read HEAD"
msgstr "không thể đọc HEAD"
-#: sequencer.c:1615
+#: sequencer.c:1636
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của HEAD"
-#: sequencer.c:1621
+#: sequencer.c:1642
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "không thể ghi “%s”"
-#: sequencer.c:1628 git-rebase--preserve-merges.sh:441
+#: sequencer.c:1649 git-rebase--preserve-merges.sh:441
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ nhất:"
-#: sequencer.c:1636
+#: sequencer.c:1657
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của %s"
-#: sequencer.c:1643
+#: sequencer.c:1664
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ #%d:"
-#: sequencer.c:1649
+#: sequencer.c:1670
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ #%d sẽ bị bỏ qua:"
-#: sequencer.c:1732
+#: sequencer.c:1758
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
-#: sequencer.c:1739
+#: sequencer.c:1765
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "không thể sửa chữa lần chuyển giao gốc"
-#: sequencer.c:1758
+#: sequencer.c:1784
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "lần chuyển giao %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -m."
-#: sequencer.c:1766
+#: sequencer.c:1792 sequencer.c:1800
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "lần chuyển giao %s không có cha mẹ %d"
-#: sequencer.c:1770
-#, c-format
-msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
-msgstr ""
-"luồng chính đã được chỉ ra nhưng lần chuyển giao %s không phải là một lần "
-"hòa trộn."
-
-#: sequencer.c:1776
+#: sequencer.c:1806
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "không thể lấy ghi chú lần chuyển giao cho %s"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1795
+#: sequencer.c:1825
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
-#: sequencer.c:1860
+#: sequencer.c:1890
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "không thể đổi tên “%s” thành “%s”"
-#: sequencer.c:1915
+#: sequencer.c:1945
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "không thể hoàn nguyên %s… %s"
-#: sequencer.c:1916
+#: sequencer.c:1946
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "không thể áp dụng miếng vá %s… %s"
-#: sequencer.c:1974
+#: sequencer.c:2005
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
-#: sequencer.c:1981
+#: sequencer.c:2012
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
-#: sequencer.c:2062
+#: sequencer.c:2094
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "%s không nhận các đối số: “%s”"
-#: sequencer.c:2071
+#: sequencer.c:2103
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "thiếu đối số cho %s"
-#: sequencer.c:2130
+#: sequencer.c:2163
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "dòng không hợp lệ %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2138
+#: sequencer.c:2171
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "không thể “%s” thể mà không có lần chuyển giao kế trước"
-#: sequencer.c:2209
+#: sequencer.c:2243
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "vui lòng sửa lỗi này bằng cách dùng “git rebase --edit-todo”."
-#: sequencer.c:2211
+#: sequencer.c:2245
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
-#: sequencer.c:2216
+#: sequencer.c:2250
msgid "no commits parsed."
msgstr "không có lần chuyển giao nào được phân tích."
-#: sequencer.c:2227
+#: sequencer.c:2261
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr "không thể cherry-pick trong khi hoàn nguyên."
-#: sequencer.c:2229
+#: sequencer.c:2263
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "không thể thực hiện việc hoàn nguyên trong khi đang cherry-pick."
-#: sequencer.c:2299
+#: sequencer.c:2333
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "giá trị cho %s không hợp lệ: %s"
-#: sequencer.c:2380
+#: sequencer.c:2420
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "squash-onto không dùng được"
-#: sequencer.c:2396
+#: sequencer.c:2436
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "bảng tùy chọn dị hình: “%s”"
-#: sequencer.c:2479 sequencer.c:4005
+#: sequencer.c:2518 sequencer.c:4067
msgid "empty commit set passed"
msgstr "lần chuyển giao trống rỗng đặt là hợp quy cách"
-#: sequencer.c:2487
+#: sequencer.c:2526
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr "có một thao tác “cherry-pick” hoặc “revert” đang được thực hiện"
-#: sequencer.c:2488
+#: sequencer.c:2527
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
-#: sequencer.c:2491
+#: sequencer.c:2530
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "không thể tạo thư mục xếp dãy “%s”"
-#: sequencer.c:2505
+#: sequencer.c:2544
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "không thể khóa HEAD"
-#: sequencer.c:2560 sequencer.c:3761
+#: sequencer.c:2599 sequencer.c:3819
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr "không cherry-pick hay hoàn nguyên trong tiến trình"
-#: sequencer.c:2562
+#: sequencer.c:2601
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "không thể phân giải HEAD"
-#: sequencer.c:2564 sequencer.c:2599
+#: sequencer.c:2603 sequencer.c:2638
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
-#: sequencer.c:2585 builtin/grep.c:721
+#: sequencer.c:2624 builtin/grep.c:732
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "không mở được “%s”"
-#: sequencer.c:2587
+#: sequencer.c:2626
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "không thể đọc “%s”: %s"
-#: sequencer.c:2588
+#: sequencer.c:2627
msgid "unexpected end of file"
msgstr "gặp kết thúc tập tin đột xuất"
-#: sequencer.c:2594
+#: sequencer.c:2633
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr "tập tin HEAD “pre-cherry-pick” đã lưu “%s” bị hỏng"
-#: sequencer.c:2605
+#: sequencer.c:2644
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Bạn có lẽ đã có HEAD đã bị di chuyển đi, Không thể tua, kiểm tra HEAD của "
"bạn!"
-#: sequencer.c:2709 sequencer.c:3679
+#: sequencer.c:2750 sequencer.c:3735
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "không thể cập nhật %s"
-#: sequencer.c:2747 sequencer.c:3659
+#: sequencer.c:2788 sequencer.c:3715
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "không thể đọc HEAD"
-#: sequencer.c:2762
+#: sequencer.c:2805
#, c-format
msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”"
-#: sequencer.c:2770
+#: sequencer.c:2813
#, c-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -5080,27 +5503,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:2780
+#: sequencer.c:2823
#, c-format
msgid "Could not apply %s... %.*s"
msgstr "Không thể áp dụng %s… %.*s"
-#: sequencer.c:2787
+#: sequencer.c:2830
#, c-format
msgid "Could not merge %.*s"
msgstr "Không hòa trộn %.*s"
-#: sequencer.c:2798 sequencer.c:2802 builtin/difftool.c:640
+#: sequencer.c:2844 sequencer.c:2848 builtin/difftool.c:641
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”"
-#: sequencer.c:2824 sequencer.c:3242 builtin/rebase.c:580 builtin/rebase.c:1019
-#: builtin/rebase.c:1372 builtin/rebase.c:1426
+#: sequencer.c:2870 sequencer.c:3293 builtin/rebase.c:424 builtin/rebase.c:1230
+#: builtin/rebase.c:1591 builtin/rebase.c:1646
msgid "could not read index"
msgstr "không thể đọc bảng mục lục"
-#: sequencer.c:2829
+#: sequencer.c:2875
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -5115,11 +5538,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:2835
+#: sequencer.c:2881
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "và tạo các thay đổi bảng mục lục và/hay cây làm việc\n"
-#: sequencer.c:2841
+#: sequencer.c:2887
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -5136,76 +5559,76 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:2902
+#: sequencer.c:2948
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "tên nhãn dị hình: “%.*s”"
-#: sequencer.c:2954
+#: sequencer.c:3002
msgid "writing fake root commit"
msgstr "ghi lần chuyển giao gốc giả"
-#: sequencer.c:2959
+#: sequencer.c:3007
msgid "writing squash-onto"
msgstr "đang ghi squash-onto"
-#: sequencer.c:2997 builtin/rebase.c:585 builtin/rebase.c:591
+#: sequencer.c:3045 builtin/rebase.c:429 builtin/rebase.c:435
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "gặp lỗi khi tìm cây của %s"
-#: sequencer.c:3015 builtin/rebase.c:604
+#: sequencer.c:3063 builtin/rebase.c:448
msgid "could not write index"
msgstr "không thể ghi bảng mục lục"
-#: sequencer.c:3042
+#: sequencer.c:3090
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "không thể phân giải “%s”"
-#: sequencer.c:3068
+#: sequencer.c:3118
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "không thể hòa trộn mà không có một điểm xét duyệt hiện tại"
-#: sequencer.c:3090
+#: sequencer.c:3140
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "không thể phân tích “%.*s”"
-#: sequencer.c:3099
+#: sequencer.c:3149
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "chẳng có gì để hòa trộn: “%.*s”"
-#: sequencer.c:3111
+#: sequencer.c:3161
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "hòa trộn octopus không thể được thực thi trên đỉnh của một [new root]"
-#: sequencer.c:3126
+#: sequencer.c:3176
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "không thể lấy chú thích của lần chuyển giao của “%s”"
-#: sequencer.c:3274
+#: sequencer.c:3325
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "không thể ngay cả khi thử hòa trộn “%.*s”"
-#: sequencer.c:3290
+#: sequencer.c:3341
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "merge: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: sequencer.c:3358 builtin/rebase.c:268
+#: sequencer.c:3409 builtin/rebase.c:298
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Đã áp dụng autostash.\n"
-#: sequencer.c:3370
+#: sequencer.c:3421
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "không thử lưu “%s”"
-#: sequencer.c:3373 builtin/rebase.c:284
+#: sequencer.c:3424 builtin/rebase.c:314
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -5217,31 +5640,31 @@ msgstr ""
"Bạn có thể chạy lệnh \"git stash pop\" hay \"git stash drop\" bất kỳ lúc "
"nào.\n"
-#: sequencer.c:3427
+#: sequencer.c:3478
#, c-format
msgid "could not checkout %s"
msgstr "không thể lấy ra %s"
-#: sequencer.c:3441
+#: sequencer.c:3492
#, c-format
msgid "%s: not a valid OID"
msgstr "%s không phải là một OID hợp lệ"
-#: sequencer.c:3446 git-rebase--preserve-merges.sh:724
+#: sequencer.c:3497 git-rebase--preserve-merges.sh:724
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "không thể tách rời HEAD"
-#: sequencer.c:3461
+#: sequencer.c:3512
#, c-format
msgid "Stopped at HEAD\n"
msgstr "Dừng lại ở HEAD\n"
-#: sequencer.c:3463
+#: sequencer.c:3514
#, c-format
msgid "Stopped at %s\n"
msgstr "Dừng lại ở %s\n"
-#: sequencer.c:3471
+#: sequencer.c:3522
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -5262,48 +5685,48 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3543
+#: sequencer.c:3597
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Dừng lại ở %s… %.*s\n"
-#: sequencer.c:3622
+#: sequencer.c:3677
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "không hiểu câu lệnh %d"
-#: sequencer.c:3667
+#: sequencer.c:3723
msgid "could not read orig-head"
msgstr "không thể đọc orig-head"
-#: sequencer.c:3672 sequencer.c:4741
+#: sequencer.c:3728 sequencer.c:4805
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "không thể đọc “onto”."
-#: sequencer.c:3686
+#: sequencer.c:3742
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "không thể cập nhật HEAD thành %s"
-#: sequencer.c:3772
+#: sequencer.c:3831
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "không thể cải tổ: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
-#: sequencer.c:3781
+#: sequencer.c:3840
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "không thể tu bỏ một lần chuyển giao không tồn tại"
-#: sequencer.c:3783
+#: sequencer.c:3842
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "tập tin không hợp lệ: “%s”"
-#: sequencer.c:3785
+#: sequencer.c:3844
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "nội dung không hợp lệ: “%s”"
-#: sequencer.c:3788
+#: sequencer.c:3847
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -5313,54 +5736,54 @@ msgstr ""
"Bạn có các thay đổi chưa chuyển giao trong thư mục làm việc. Vui lòng\n"
"chuyển giao chúng trước và sau đó chạy lệnh “git rebase --continue” lần nữa."
-#: sequencer.c:3824 sequencer.c:3862
+#: sequencer.c:3883 sequencer.c:3921
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "không thể ghi tập tin: “%s”"
-#: sequencer.c:3877
+#: sequencer.c:3936
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "không thể xóa bỏ CHERRY_PICK_HEAD"
-#: sequencer.c:3884
+#: sequencer.c:3943
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "không thể chuyển giao các thay đổi đã đưa lên bệ phóng."
-#: sequencer.c:3982
+#: sequencer.c:4044
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: không thể cherry-pick một %s"
-#: sequencer.c:3986
+#: sequencer.c:4048
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: điểm xét duyệt sai"
-#: sequencer.c:4021
+#: sequencer.c:4083
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "không thể hoàn nguyên một lần chuyển giao khởi tạo"
-#: sequencer.c:4466
+#: sequencer.c:4529
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: các tùy chọn được không xử lý"
-#: sequencer.c:4469
+#: sequencer.c:4532
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: lỗi chuẩn bị điểm hiệu chỉnh"
-#: sequencer.c:4509 sequencer.c:4565 sequencer.c:4840
+#: sequencer.c:4573 sequencer.c:4629 sequencer.c:4904
#, c-format
msgid "unusable todo list: '%s'"
msgstr "danh sách cần làm không dùng được: “%s”"
-#: sequencer.c:4620
+#: sequencer.c:4684
#, c-format
msgid ""
"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
msgstr ""
"không nhận ra cài đặt %s cho tùy chọn rebase.missingCommitsCheck. Nên bỏ qua."
-#: sequencer.c:4690
+#: sequencer.c:4754
#, c-format
msgid ""
"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
@@ -5369,7 +5792,7 @@ msgstr ""
"Cảnh báo: một số lần chuyển giao có lẽ đã bị xóa một cách tình cờ.\n"
"Các lần chuyển giao bị xóa (từ mới đến cũ):\n"
-#: sequencer.c:4697
+#: sequencer.c:4761
#, c-format
msgid ""
"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
@@ -5387,7 +5810,7 @@ msgstr ""
"Cánh ứng xử có thể là: ignore, warn, error.\n"
"\n"
-#: sequencer.c:4710
+#: sequencer.c:4774
#, c-format
msgid ""
"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
@@ -5398,30 +5821,30 @@ msgstr ""
"continue”.\n"
"Hoặc là bạn có thể bãi bỏ việc cải tổ bằng “git rebase --abort”.\n"
-#: sequencer.c:4848 sequencer.c:4886
+#: sequencer.c:4912 sequencer.c:4950
msgid "nothing to do"
msgstr "không có gì để làm"
-#: sequencer.c:4852
+#: sequencer.c:4916
#, c-format
msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
msgstr[0] "Cải tổ %s vào %s (%d lệnh )"
-#: sequencer.c:4864
+#: sequencer.c:4928
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'."
msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”."
-#: sequencer.c:4868 sequencer.c:4897
+#: sequencer.c:4932 sequencer.c:4961
msgid "could not transform the todo list"
msgstr "không thể chuyển dạng danh sách cần làm"
-#: sequencer.c:4900
+#: sequencer.c:4964
msgid "could not skip unnecessary pick commands"
msgstr "không thể bỏ qua các lệnh cậy (pick) không cần thiết"
-#: sequencer.c:4983
+#: sequencer.c:5047
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "văn lệnh đã sẵn được sắp đặt rồi."
@@ -5470,7 +5893,7 @@ msgstr ""
#: setup.c:389
msgid "unable to set up work tree using invalid config"
-msgstr "Không thể đặt thư mục làm việc hiện hành sử dụng cấu hình không hợp lệ"
+msgstr "không thể cài đặt thư mục làm việc sử dụng cấu hình không hợp lệ"
#: setup.c:393
msgid "this operation must be run in a work tree"
@@ -5513,7 +5936,7 @@ msgstr "không có đường dẫn trong tập tin git: %s"
#: setup.c:564
#, c-format
msgid "not a git repository: %s"
-msgstr "Không phải là kho git: %s"
+msgstr "không phải là kho git: %s"
#: setup.c:663
#, c-format
@@ -5530,30 +5953,30 @@ msgstr "không phải là kho git: “%s”"
msgid "cannot chdir to '%s'"
msgstr "không thể chdir (chuyển đổi thư mục) sang “%s”"
-#: setup.c:711 setup.c:767 setup.c:777 setup.c:816 setup.c:824 setup.c:839
+#: setup.c:711 setup.c:767 setup.c:777 setup.c:816 setup.c:824
msgid "cannot come back to cwd"
msgstr "không thể quay lại cwd"
-#: setup.c:837
-#, c-format
-msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
-msgstr "không phải là kho git (hoặc bất kỳ thư mục cha mẹ nào): %s"
-
-#: setup.c:848
+#: setup.c:838
#, c-format
msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%*s%s%s”"
-#: setup.c:1078
+#: setup.c:1068
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "Không thể đọc thư mục làm việc hiện hành"
-#: setup.c:1090 setup.c:1096
+#: setup.c:1077 setup.c:1083
#, c-format
msgid "cannot change to '%s'"
msgstr "không thể chuyển sang “%s”"
-#: setup.c:1109
+#: setup.c:1088
+#, c-format
+msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
+msgstr "không phải là kho git (hoặc bất kỳ thư mục cha mẹ nào): %s"
+
+#: setup.c:1094
#, c-format
msgid ""
"not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -5563,7 +5986,7 @@ msgstr ""
"Dừng tại biên của hệ thống tập tin (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM chưa "
"đặt)."
-#: setup.c:1192
+#: setup.c:1204
#, c-format
msgid ""
"problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -5572,279 +5995,279 @@ msgstr ""
"gặp vấn đề với giá trị chế độ tập tin core.sharedRepository (0%.3o).\n"
"người sở hữu tập tin phải luôn có quyền đọc và ghi."
-#: setup.c:1235
+#: setup.c:1247
msgid "open /dev/null or dup failed"
msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null” hay dup"
-#: setup.c:1250
+#: setup.c:1262
msgid "fork failed"
msgstr "gặp lỗi khi rẽ nhánh tiến trình"
-#: setup.c:1255
+#: setup.c:1267
msgid "setsid failed"
msgstr "setsid gặp lỗi"
-#: sha1-file.c:381
+#: sha1-file.c:445
#, c-format
msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
msgstr ""
"thư mục đối tượng %s không tồn tại; kiểm tra .git/objects/info/alternates"
-#: sha1-file.c:432
+#: sha1-file.c:496
#, c-format
msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
msgstr "không thể thường hóa đường dẫn đối tượng thay thế: “%s”"
-#: sha1-file.c:503
+#: sha1-file.c:568
#, c-format
msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
msgstr "%s: đang bỏ qua kho đối tượng thay thế, lồng nhau quá sâu"
-#: sha1-file.c:510
+#: sha1-file.c:575
#, c-format
msgid "unable to normalize object directory: %s"
msgstr "không thể chuẩn hóa thư mục đối tượng: “%s”"
-#: sha1-file.c:565
+#: sha1-file.c:618
msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
msgstr "không thể fdopen tập tin khóa thay thế"
-#: sha1-file.c:583
+#: sha1-file.c:636
msgid "unable to read alternates file"
msgstr "không thể đọc tập tin thay thế"
-#: sha1-file.c:590
+#: sha1-file.c:643
msgid "unable to move new alternates file into place"
msgstr "không thể di chuyển tập tin thay thế vào chỗ"
-#: sha1-file.c:625
+#: sha1-file.c:678
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "đường dẫn “%s” không tồn tại"
-#: sha1-file.c:651
+#: sha1-file.c:704
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr "kho tham chiếu “%s” như là lấy ra liên kết vẫn chưa được hỗ trợ."
-#: sha1-file.c:657
+#: sha1-file.c:710
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "kho tham chiếu “%s” không phải là một kho nội bộ."
-#: sha1-file.c:663
+#: sha1-file.c:716
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "kho tham chiếu “%s” là nông"
-#: sha1-file.c:671
+#: sha1-file.c:724
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "kho tham chiếu “%s” bị cấy ghép"
-#: sha1-file.c:781
+#: sha1-file.c:838
#, c-format
msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
msgstr "đang cố để mmap %<PRIuMAX> vượt quá giới hạn %<PRIuMAX>"
-#: sha1-file.c:806
+#: sha1-file.c:863
msgid "mmap failed"
msgstr "mmap gặp lỗi"
-#: sha1-file.c:973
+#: sha1-file.c:1027
#, c-format
msgid "object file %s is empty"
msgstr "tập tin đối tượng %s trống rỗng"
-#: sha1-file.c:1093 sha1-file.c:2215
+#: sha1-file.c:1151 sha1-file.c:2288
#, c-format
msgid "corrupt loose object '%s'"
msgstr "đối tượng mất hỏng “%s”"
-#: sha1-file.c:1095 sha1-file.c:2219
+#: sha1-file.c:1153 sha1-file.c:2292
#, c-format
msgid "garbage at end of loose object '%s'"
msgstr "gặp rác tại cuối của đối tượng bị mất “%s”"
-#: sha1-file.c:1137
+#: sha1-file.c:1195
msgid "invalid object type"
msgstr "kiểu đối tượng không hợp lệ"
-#: sha1-file.c:1219
+#: sha1-file.c:1279
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
msgstr "không thể giải nén phần đầu gói %s với --allow-unknown-type"
-#: sha1-file.c:1222
+#: sha1-file.c:1282
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header"
msgstr "không thể giải gói phần đầu %s"
-#: sha1-file.c:1228
+#: sha1-file.c:1288
#, c-format
msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
msgstr "không thể phân tích phần đầu gói %s với --allow-unknown-type"
-#: sha1-file.c:1231
+#: sha1-file.c:1291
#, c-format
msgid "unable to parse %s header"
msgstr "không thể phân tích phần đầu của “%s”"
-#: sha1-file.c:1422
+#: sha1-file.c:1481
#, c-format
msgid "failed to read object %s"
msgstr "gặp lỗi khi đọc đối tượng “%s”"
-#: sha1-file.c:1426
+#: sha1-file.c:1485
#, c-format
msgid "replacement %s not found for %s"
msgstr "c%s thay thế không được tìm thấy cho %s"
-#: sha1-file.c:1430
+#: sha1-file.c:1489
#, c-format
msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "đối tượng mất %s (được lưu trong %s) bị hỏng"
-#: sha1-file.c:1434
+#: sha1-file.c:1493
#, c-format
msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "đối tượng đã đóng gói %s (được lưu trong %s) bị hỏng"
-#: sha1-file.c:1536
+#: sha1-file.c:1595
#, c-format
-msgid "unable to write sha1 filename %s"
-msgstr "không thể ghi vào tên tập tin sha1 %s"
+msgid "unable to write file %s"
+msgstr "không thể ghi tập tin %s"
-#: sha1-file.c:1543
+#: sha1-file.c:1602
#, c-format
msgid "unable to set permission to '%s'"
msgstr "không thể đặt quyền thành “%s”"
-#: sha1-file.c:1550
+#: sha1-file.c:1609
msgid "file write error"
msgstr "lỗi ghi tập tin"
-#: sha1-file.c:1569
-msgid "error when closing sha1 file"
-msgstr "gặp lỗi trong khi đóng tập tin sha1"
+#: sha1-file.c:1628
+msgid "error when closing loose object file"
+msgstr "gặp lỗi trong khi đóng tập tin đối tượng"
-#: sha1-file.c:1635
+#: sha1-file.c:1693
#, c-format
msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
msgstr ""
"không đủ thẩm quyền để thêm một đối tượng vào cơ sở dữ liệu kho chứa %s"
-#: sha1-file.c:1637
+#: sha1-file.c:1695
msgid "unable to create temporary file"
msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
-#: sha1-file.c:1661
-msgid "unable to write sha1 file"
-msgstr "không thể ghi vào tập tin sha1"
+#: sha1-file.c:1719
+msgid "unable to write loose object file"
+msgstr "không thể ghi tập tin đối tượng đã mất"
-#: sha1-file.c:1667
+#: sha1-file.c:1725
#, c-format
msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
msgstr "không thể xả nén đối tượng mới %s (%d)"
-#: sha1-file.c:1671
+#: sha1-file.c:1729
#, c-format
msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
msgstr "deflateEnd trên đối tượng %s gặp lỗi (%d)"
-#: sha1-file.c:1675
+#: sha1-file.c:1733
#, c-format
msgid "confused by unstable object source data for %s"
msgstr "chưa rõ ràng baowir dữ liệu nguồn đối tượng không ổn định cho %s"
-#: sha1-file.c:1685 builtin/pack-objects.c:918
+#: sha1-file.c:1743 builtin/pack-objects.c:919
#, c-format
msgid "failed utime() on %s"
msgstr "gặp lỗi utime() trên “%s”"
-#: sha1-file.c:1760
+#: sha1-file.c:1818
#, c-format
-msgid "cannot read sha1_file for %s"
-msgstr "không thể đọc sha1_file cho %s"
+msgid "cannot read object for %s"
+msgstr "không thể đọc đối tượng cho %s"
-#: sha1-file.c:1805
+#: sha1-file.c:1858
msgid "corrupt commit"
msgstr "lần chuyển giao sai hỏng"
-#: sha1-file.c:1813
+#: sha1-file.c:1866
msgid "corrupt tag"
msgstr "thẻ sai hỏng"
-#: sha1-file.c:1912
+#: sha1-file.c:1965
#, c-format
msgid "read error while indexing %s"
msgstr "gặp lỗi đọc khi đánh mục lục %s"
-#: sha1-file.c:1915
+#: sha1-file.c:1968
#, c-format
msgid "short read while indexing %s"
msgstr "không đọc ngắn khi đánh mục lục %s"
-#: sha1-file.c:1988 sha1-file.c:1997
+#: sha1-file.c:2041 sha1-file.c:2050
#, c-format
msgid "%s: failed to insert into database"
msgstr "%s: gặp lỗi khi thêm vào cơ sở dữ liệu"
-#: sha1-file.c:2003
+#: sha1-file.c:2056
#, c-format
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "%s: kiểu tập tin không được hỗ trợ"
-#: sha1-file.c:2027
+#: sha1-file.c:2080
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "%s không phải là một đối tượng hợp lệ"
-#: sha1-file.c:2029
+#: sha1-file.c:2082
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "%s không phải là một đối tượng “%s” hợp lệ"
-#: sha1-file.c:2056 builtin/index-pack.c:154
+#: sha1-file.c:2109 builtin/index-pack.c:154
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "không thể mở %s"
-#: sha1-file.c:2226 sha1-file.c:2278
+#: sha1-file.c:2299 sha1-file.c:2351
#, c-format
-msgid "sha1 mismatch for %s (expected %s)"
-msgstr "sha1 không khớp cho %s (cần %s)"
+msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
+msgstr "mã băm không khớp cho %s (cần %s)"
-#: sha1-file.c:2250
+#: sha1-file.c:2323
#, c-format
msgid "unable to mmap %s"
msgstr "không thể mmap %s"
-#: sha1-file.c:2255
+#: sha1-file.c:2328
#, c-format
msgid "unable to unpack header of %s"
msgstr "không thể giải gói phần đầu của “%s”"
-#: sha1-file.c:2261
+#: sha1-file.c:2334
#, c-format
msgid "unable to parse header of %s"
msgstr "không thể phân tích phần đầu của “%s”"
-#: sha1-file.c:2272
+#: sha1-file.c:2345
#, c-format
msgid "unable to unpack contents of %s"
msgstr "không thể giải gói nội dung của “%s”"
-#: sha1-name.c:476
+#: sha1-name.c:448
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "tóm lược SHA1 %s chưa rõ ràng"
-#: sha1-name.c:487
+#: sha1-name.c:459
msgid "The candidates are:"
msgstr "Các ứng cử là:"
-#: sha1-name.c:770
+#: sha1-name.c:742
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -5868,72 +6291,82 @@ msgstr ""
"này\n"
"bằng cách chạy lệnh \"git config advice.objectNameWarning false\""
-#: submodule.c:116 submodule.c:145
+#: submodule.c:114 submodule.c:143
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
"Không thể thay đổi .gitmodules chưa hòa trộn, hãy giải quyết xung đột trộn "
"trước"
-#: submodule.c:120 submodule.c:149
+#: submodule.c:118 submodule.c:147
#, c-format
msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
msgstr "Không thể tìm thấy phần trong .gitmodules nơi mà đường_dẫn=%s"
-#: submodule.c:156
+#: submodule.c:154
#, c-format
msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
msgstr "Không thể gỡ bỏ mục .gitmodules dành cho %s"
-#: submodule.c:167
+#: submodule.c:165
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "gặp lỗi khi tổ chức .gitmodules đã cập nhật"
-#: submodule.c:329
+#: submodule.c:327
#, c-format
msgid "in unpopulated submodule '%s'"
-msgstr "Trong mô-đun-con không có gì “%s”"
+msgstr "trong mô-đun-con không có gì “%s”"
-#: submodule.c:360
+#: submodule.c:358
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Đặc tả đường dẫn “%s” thì ở trong mô-đun-con “%.*s”"
-#: submodule.c:857
+#: submodule.c:906
#, c-format
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr ""
"mục tin mô-đun-con “%s” (%s) là một %s, không phải là một lần chuyển giao"
-#: submodule.c:1097 builtin/branch.c:656 builtin/submodule--helper.c:1985
+#: submodule.c:1143 builtin/branch.c:656 builtin/submodule--helper.c:1989
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Gặp lỗi khi phân giải HEAD như là một tham chiếu hợp lệ."
-#: submodule.c:1404
+#: submodule.c:1477
+#, c-format
+msgid "Could not access submodule '%s'"
+msgstr "Không thể truy cập mô-đun-con “%s”"
+
+#: submodule.c:1639
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "không nhận ra “%s” là một kho git"
-#: submodule.c:1542
+#: submodule.c:1777
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "không thể lấy thống kê “git status” trong mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:1555
+#: submodule.c:1790
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "không thể chạy “git status” trong mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:1648
+#: submodule.c:1805
+#, c-format
+msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
+msgstr "Không thể đặt core.worktree trong mô-đun-con “%s”"
+
+#: submodule.c:1895
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "mô-đun-con “%s” có mục lục còn bẩn"
-#: submodule.c:1700
+#: submodule.c:1947
#, c-format
msgid "Submodule '%s' could not be updated."
msgstr "Mô-đun-con “%s” không thể được cập nhật."
-#: submodule.c:1747
+#: submodule.c:1996
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -5941,12 +6374,12 @@ msgstr ""
"relocate_gitdir cho mô-đun-con “%s” với nhiều hơn một cây làm việc là chưa "
"được hỗ trợ"
-#: submodule.c:1759 submodule.c:1815
+#: submodule.c:2008 submodule.c:2064
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "không thể tìm kiếm tên cho mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:1766
+#: submodule.c:2015
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -5957,16 +6390,16 @@ msgstr ""
"“%s” sang\n"
"“%s”\n"
-#: submodule.c:1850
+#: submodule.c:2099
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "không thể đệ quy vào trong mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:1894
+#: submodule.c:2143
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về ls-files trong .."
-#: submodule.c:1933
+#: submodule.c:2182
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "ls-tree trả về mã không như mong đợi %d"
@@ -6027,7 +6460,7 @@ msgstr "không đọc được tập tin đầu vào “%s”"
msgid "could not read from stdin"
msgstr "không thể đọc từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: trailer.c:1011 builtin/am.c:47
+#: trailer.c:1011 wrapper.c:701
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về %s"
@@ -6066,29 +6499,29 @@ msgstr "không thể đọc bó “%s”"
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "vận chuyển: tùy chọn độ sâu “%s” không hợp lệ"
-#: transport.c:616
+#: transport.c:617
msgid "could not parse transport.color.* config"
msgstr "không thể phân tích cú pháp cấu hình transport.color.*"
-#: transport.c:689
+#: transport.c:690
msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
msgstr "việc hỗ trợ giao thức v2 chưa được thực hiện"
-#: transport.c:816
+#: transport.c:817
#, c-format
msgid "unknown value for config '%s': %s"
msgstr "không hiểu giá trị cho cho cấu hình “%s”: %s"
-#: transport.c:882
+#: transport.c:883
#, c-format
msgid "transport '%s' not allowed"
msgstr "không cho phép phương thức vận chuyển “%s”"
-#: transport.c:936
+#: transport.c:937
msgid "git-over-rsync is no longer supported"
msgstr "git-over-rsync không còn được hỗ trợ nữa"
-#: transport.c:1031
+#: transport.c:1032
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -6097,7 +6530,7 @@ msgstr ""
"Các đường dẫn mô-đun-con sau đây có chứa các thay đổi cái mà\n"
"có thể được tìm thấy trên mọi máy phục vụ:\n"
-#: transport.c:1035
+#: transport.c:1036
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -6124,19 +6557,19 @@ msgstr ""
"để đẩy chúng lên máy phục vụ.\n"
"\n"
-#: transport.c:1043
+#: transport.c:1044
msgid "Aborting."
msgstr "Bãi bỏ."
-#: transport.c:1182
+#: transport.c:1184
msgid "failed to push all needed submodules"
msgstr "gặp lỗi khi đẩy dữ liệu của tất cả các mô-đun-con cần thiết"
-#: transport.c:1315 transport-helper.c:643
+#: transport.c:1317 transport-helper.c:643
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "thao tác không được gia thức hỗ trợ"
-#: transport.c:1419
+#: transport.c:1421
#, c-format
msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
msgstr "dòng không hợp lệ trong khi phân tích các tham chiếu thay thế: %s"
@@ -6185,7 +6618,7 @@ msgstr "không thể chạy fast-import"
msgid "error while running fast-import"
msgstr "gặp lỗi trong khi chạy fast-import"
-#: transport-helper.c:531 transport-helper.c:1091
+#: transport-helper.c:531 transport-helper.c:1097
#, c-format
msgid "could not read ref %s"
msgstr "không thể đọc tham chiếu %s"
@@ -6208,54 +6641,54 @@ msgstr "đường dẫn dịch vụ máy chủ không hợp lệ"
msgid "can't connect to subservice %s"
msgstr "không thể kết nối đến dịch vụ phụ %s"
-#: transport-helper.c:713
+#: transport-helper.c:718
#, c-format
msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
msgstr "cần ok/error, nhưng bộ hỗ trợ lại nói “%s”"
-#: transport-helper.c:766
+#: transport-helper.c:771
#, c-format
msgid "helper reported unexpected status of %s"
msgstr "bộ hỗ trợ báo cáo rằng không cần tình trạng của %s"
-#: transport-helper.c:827
+#: transport-helper.c:832
#, c-format
msgid "helper %s does not support dry-run"
msgstr "helper %s không hỗ trợ dry-run"
-#: transport-helper.c:830
+#: transport-helper.c:835
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed"
msgstr "helper %s không hỗ trợ --signed"
-#: transport-helper.c:833
+#: transport-helper.c:838
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
msgstr "helper %s không hỗ trợ --signed=if-asked"
-#: transport-helper.c:840
+#: transport-helper.c:845
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'push-option'"
msgstr "helper %s không hỗ trợ “push-option”"
-#: transport-helper.c:932
+#: transport-helper.c:937
msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
msgstr "remote-helper không hỗ trợ push; cần đặc tả tham chiếu"
-#: transport-helper.c:937
+#: transport-helper.c:942
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'force'"
msgstr "helper %s không hỗ trợ “force”"
-#: transport-helper.c:984
+#: transport-helper.c:989
msgid "couldn't run fast-export"
msgstr "không thể chạy fast-export"
-#: transport-helper.c:989
+#: transport-helper.c:994
msgid "error while running fast-export"
msgstr "gặp lỗi trong khi chạy fast-export"
-#: transport-helper.c:1014
+#: transport-helper.c:1019
#, c-format
msgid ""
"No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -6265,47 +6698,47 @@ msgstr ""
"cả.\n"
"Tuy nhiên bạn nên chỉ định một nhánh như “master” chẳng hạn.\n"
-#: transport-helper.c:1077
+#: transport-helper.c:1083
#, c-format
msgid "malformed response in ref list: %s"
msgstr "đáp ứng sai dạng trong danh sách tham chiếu: %s"
-#: transport-helper.c:1231
+#: transport-helper.c:1236
#, c-format
msgid "read(%s) failed"
msgstr "read(%s) gặp lỗi"
-#: transport-helper.c:1258
+#: transport-helper.c:1263
#, c-format
msgid "write(%s) failed"
msgstr "write(%s) gặp lỗi"
-#: transport-helper.c:1307
+#: transport-helper.c:1312
#, c-format
msgid "%s thread failed"
msgstr "tuyến trình %s gặp lỗi"
-#: transport-helper.c:1311
+#: transport-helper.c:1316
#, c-format
msgid "%s thread failed to join: %s"
msgstr "tuyến trình %s gặp lỗi khi gia nhập: %s"
-#: transport-helper.c:1330 transport-helper.c:1334
+#: transport-helper.c:1335 transport-helper.c:1339
#, c-format
msgid "can't start thread for copying data: %s"
msgstr "không thể khởi chạy tuyến trình để sao chép dữ liệu: %s"
-#: transport-helper.c:1371
+#: transport-helper.c:1376
#, c-format
msgid "%s process failed to wait"
msgstr "xử lý %s gặp lỗi khi đợi"
-#: transport-helper.c:1375
+#: transport-helper.c:1380
#, c-format
msgid "%s process failed"
msgstr "xử lý %s gặp lỗi"
-#: transport-helper.c:1393 transport-helper.c:1402
+#: transport-helper.c:1398 transport-helper.c:1407
msgid "can't start thread for copying data"
msgstr "không thể khởi chạy tuyến trình cho việc chép dữ liệu"
@@ -6321,11 +6754,11 @@ msgstr "chế độ dị hình trong đề mục cây"
msgid "empty filename in tree entry"
msgstr "tên tập tin trống rỗng trong mục tin cây"
-#: tree-walk.c:115
+#: tree-walk.c:116
msgid "too-short tree file"
msgstr "tập tin cây quá ngắn"
-#: unpack-trees.c:112
+#: unpack-trees.c:111
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -6336,7 +6769,7 @@ msgstr ""
"%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn "
"chuyển nhánh."
-#: unpack-trees.c:114
+#: unpack-trees.c:113
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -6346,7 +6779,7 @@ msgstr ""
"checkout:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:117
+#: unpack-trees.c:116
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -6357,7 +6790,7 @@ msgstr ""
"%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn hòa "
"trộn."
-#: unpack-trees.c:119
+#: unpack-trees.c:118
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -6367,7 +6800,7 @@ msgstr ""
"hòa trộn:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:122
+#: unpack-trees.c:121
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -6377,7 +6810,7 @@ msgstr ""
"%s:\n"
"%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn %s."
-#: unpack-trees.c:124
+#: unpack-trees.c:123
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -6387,7 +6820,7 @@ msgstr ""
"%s:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:129
+#: unpack-trees.c:128
#, c-format
msgid ""
"Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
@@ -6397,7 +6830,7 @@ msgstr ""
"trong nó:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:133
+#: unpack-trees.c:132
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -6407,7 +6840,7 @@ msgstr ""
"checkout:\n"
"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn chuyển nhánh."
-#: unpack-trees.c:135
+#: unpack-trees.c:134
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -6417,7 +6850,7 @@ msgstr ""
"checkout:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:138
+#: unpack-trees.c:137
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -6427,7 +6860,7 @@ msgstr ""
"trộn:\n"
"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn hòa trộn."
-#: unpack-trees.c:140
+#: unpack-trees.c:139
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -6437,7 +6870,7 @@ msgstr ""
"trộn:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:143
+#: unpack-trees.c:142
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -6446,7 +6879,7 @@ msgstr ""
"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi %s:\n"
"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn %s."
-#: unpack-trees.c:145
+#: unpack-trees.c:144
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -6455,7 +6888,7 @@ msgstr ""
"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi %s:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:151
+#: unpack-trees.c:150
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -6466,7 +6899,7 @@ msgstr ""
"checkout:\n"
"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn chuyển nhánh."
-#: unpack-trees.c:153
+#: unpack-trees.c:152
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -6477,7 +6910,7 @@ msgstr ""
"checkout:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:156
+#: unpack-trees.c:155
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -6487,7 +6920,7 @@ msgstr ""
"hòa trộn:\n"
"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn hòa trộn."
-#: unpack-trees.c:158
+#: unpack-trees.c:157
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -6497,7 +6930,7 @@ msgstr ""
"hòa trộn:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:161
+#: unpack-trees.c:160
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -6507,7 +6940,7 @@ msgstr ""
"%s:\n"
"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn %s."
-#: unpack-trees.c:163
+#: unpack-trees.c:162
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -6517,12 +6950,12 @@ msgstr ""
"%s:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:171
+#: unpack-trees.c:170
#, c-format
msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
msgstr "Mục “%s” đè lên “%s”. Không thể buộc."
-#: unpack-trees.c:174
+#: unpack-trees.c:173
#, c-format
msgid ""
"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up to date:\n"
@@ -6531,7 +6964,7 @@ msgstr ""
"Không thể cập nhật checkout rải rác: các mục tin sau đây chưa cập nhật:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:176
+#: unpack-trees.c:175
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
@@ -6542,7 +6975,7 @@ msgstr ""
"nhật checkout rải rác:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:178
+#: unpack-trees.c:177
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be removed by sparse checkout "
@@ -6553,7 +6986,7 @@ msgstr ""
"nhật checkout rải rác:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:180
+#: unpack-trees.c:179
#, c-format
msgid ""
"Cannot update submodule:\n"
@@ -6562,16 +6995,16 @@ msgstr ""
"Không thể cập nhật mô-đun-con:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:254
+#: unpack-trees.c:253
#, c-format
msgid "Aborting\n"
msgstr "Bãi bỏ\n"
-#: unpack-trees.c:336
+#: unpack-trees.c:335
msgid "Checking out files"
msgstr "Đang lấy ra các tập tin"
-#: unpack-trees.c:368
+#: unpack-trees.c:367
msgid ""
"the following paths have collided (e.g. case-sensitive paths\n"
"on a case-insensitive filesystem) and only one from the same\n"
@@ -6596,7 +7029,7 @@ msgstr "thiếu máy chủ và lược đồ thì không phải là giao thức
#: urlmatch.c:232
msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
-msgstr "URL kiểu “file:” không được chứa cổng"
+msgstr "một URL kiểu “file:” không được chứa cổng"
#: urlmatch.c:247
msgid "invalid characters in host name"
@@ -6610,7 +7043,7 @@ msgstr "tên cổng không hợp lệ"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "đoạn đường dẫn “..” không hợp lệ"
-#: worktree.c:249 builtin/am.c:2100
+#: worktree.c:249 builtin/am.c:2094
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đọc “%s”"
@@ -6653,158 +7086,158 @@ msgstr "không thể truy cập “%s”"
#: wrapper.c:632
msgid "unable to get current working directory"
-msgstr "Không thể lấy thư mục làm việc hiện hành"
+msgstr "không thể lấy thư mục làm việc hiện hành"
-#: wt-status.c:154
+#: wt-status.c:155
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Những đường dẫn chưa được hòa trộn:"
-#: wt-status.c:181 wt-status.c:208
+#: wt-status.c:182 wt-status.c:209
#, c-format
msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
msgstr " (dùng \"git reset %s <tập-tin>…\" để bỏ ra khỏi bệ phóng)"
-#: wt-status.c:183 wt-status.c:210
+#: wt-status.c:184 wt-status.c:211
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr " (dùng \"git rm --cached <tập-tin>…\" để bỏ ra khỏi bệ phóng)"
-#: wt-status.c:187
+#: wt-status.c:188
msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
msgstr " (dùng \"git add <tập-tin>…\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
-#: wt-status.c:189 wt-status.c:193
+#: wt-status.c:190 wt-status.c:194
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr ""
" (dùng \"git add/rm <tập-tin>…\" như là một cách thích hợp để đánh dấu là "
"cần được giải quyết)"
-#: wt-status.c:191
+#: wt-status.c:192
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr " (dùng \"git rm <tập-tin>…\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
-#: wt-status.c:202 wt-status.c:1042
+#: wt-status.c:203 wt-status.c:1046
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Những thay đổi sẽ được chuyển giao:"
-#: wt-status.c:220 wt-status.c:1051
+#: wt-status.c:221 wt-status.c:1055
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Các thay đổi chưa được đặt lên bệ phóng để chuyển giao:"
-#: wt-status.c:224
+#: wt-status.c:225
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr " (dùng \"git add <tập-tin>…\" để cập nhật những gì sẽ chuyển giao)"
-#: wt-status.c:226
+#: wt-status.c:227
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (dùng \"git add/rm <tập-tin>…\" để cập nhật những gì sẽ được chuyển giao)"
-#: wt-status.c:227
+#: wt-status.c:228
msgid ""
" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr ""
" (dùng \"git checkout -- <tập-tin>…\" để loại bỏ các thay đổi trong thư mục "
"làm việc)"
-#: wt-status.c:229
+#: wt-status.c:230
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
msgstr ""
" (chuyển giao hoặc là loại bỏ các nội dung chưa được theo dõi hay đã sửa "
"chữa trong mô-đun-con)"
-#: wt-status.c:241
+#: wt-status.c:242
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr ""
" (dùng \"git %s <tập-tin>…\" để thêm vào những gì cần được chuyển giao)"
-#: wt-status.c:256
+#: wt-status.c:257
msgid "both deleted:"
msgstr "bị xóa bởi cả hai:"
-#: wt-status.c:258
+#: wt-status.c:259
msgid "added by us:"
msgstr "được thêm vào bởi chúng ta:"
-#: wt-status.c:260
+#: wt-status.c:261
msgid "deleted by them:"
msgstr "bị xóa đi bởi họ:"
-#: wt-status.c:262
+#: wt-status.c:263
msgid "added by them:"
msgstr "được thêm vào bởi họ:"
-#: wt-status.c:264
+#: wt-status.c:265
msgid "deleted by us:"
msgstr "bị xóa bởi chúng ta:"
-#: wt-status.c:266
+#: wt-status.c:267
msgid "both added:"
msgstr "được thêm vào bởi cả hai:"
-#: wt-status.c:268
+#: wt-status.c:269
msgid "both modified:"
msgstr "bị sửa bởi cả hai:"
-#: wt-status.c:278
+#: wt-status.c:279
msgid "new file:"
msgstr "tập tin mới:"
-#: wt-status.c:280
+#: wt-status.c:281
msgid "copied:"
msgstr "đã chép:"
-#: wt-status.c:282
+#: wt-status.c:283
msgid "deleted:"
msgstr "đã xóa:"
-#: wt-status.c:284
+#: wt-status.c:285
msgid "modified:"
msgstr "đã sửa:"
-#: wt-status.c:286
+#: wt-status.c:287
msgid "renamed:"
msgstr "đã đổi tên:"
-#: wt-status.c:288
+#: wt-status.c:289
msgid "typechange:"
msgstr "đổi-kiểu:"
-#: wt-status.c:290
+#: wt-status.c:291
msgid "unknown:"
msgstr "không hiểu:"
-#: wt-status.c:292
+#: wt-status.c:293
msgid "unmerged:"
msgstr "chưa hòa trộn:"
-#: wt-status.c:372
+#: wt-status.c:373
msgid "new commits, "
msgstr "lần chuyển giao mới, "
-#: wt-status.c:374
+#: wt-status.c:375
msgid "modified content, "
msgstr "nội dung bị sửa đổi, "
-#: wt-status.c:376
+#: wt-status.c:377
msgid "untracked content, "
msgstr "nội dung chưa được theo dõi, "
-#: wt-status.c:880
+#: wt-status.c:884
#, c-format
msgid "Your stash currently has %d entry"
msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
msgstr[0] "Bạn hiện nay ở trong phần cất đi đang có %d mục"
-#: wt-status.c:912
+#: wt-status.c:916
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Những mô-đun-con đã bị thay đổi nhưng chưa được cập nhật:"
-#: wt-status.c:914
+#: wt-status.c:918
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Những mô-đun-con thay đổi đã được chuyển giao:"
-#: wt-status.c:996
+#: wt-status.c:1000
msgid ""
"Do not modify or remove the line above.\n"
"Everything below it will be ignored."
@@ -6812,109 +7245,109 @@ msgstr ""
"Không sửa hay xóa bỏ đường ở trên.\n"
"Mọi thứ phía dưới sẽ được xóa bỏ."
-#: wt-status.c:1097
+#: wt-status.c:1101
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Bạn có những đường dẫn chưa được hòa trộn."
-#: wt-status.c:1100
+#: wt-status.c:1104
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (sửa các xung đột rồi chạy \"git commit\")"
-#: wt-status.c:1102
+#: wt-status.c:1106
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (dùng \"git merge --abort\" để bãi bỏ việc hòa trộn)"
-#: wt-status.c:1106
+#: wt-status.c:1110
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Tất cả các xung đột đã được giải quyết nhưng bạn vẫn đang hòa trộn."
-#: wt-status.c:1109
+#: wt-status.c:1113
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (dùng \"git commit\" để hoàn tất việc hòa trộn)"
-#: wt-status.c:1118
+#: wt-status.c:1122
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "Bạn đang ở giữa của một phiên “am”."
-#: wt-status.c:1121
+#: wt-status.c:1125
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Miếng vá hiện tại bị trống rỗng."
-#: wt-status.c:1125
+#: wt-status.c:1129
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git am --continue\")"
-#: wt-status.c:1127
+#: wt-status.c:1131
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (dùng \"git am --skip\" để bỏ qua miếng vá này)"
-#: wt-status.c:1129
+#: wt-status.c:1133
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr " (dùng \"git am --abort\" để phục hồi lại nhánh nguyên thủy)"
-#: wt-status.c:1260
+#: wt-status.c:1264
msgid "git-rebase-todo is missing."
-msgstr "thiếu git-rebase-todo"
+msgstr "thiếu git-rebase-todo."
-#: wt-status.c:1262
+#: wt-status.c:1266
msgid "No commands done."
msgstr "Không thực hiện lệnh nào."
-#: wt-status.c:1265
+#: wt-status.c:1269
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Lệnh thực hiện cuối (%d lệnh được thực thi):"
-#: wt-status.c:1276
+#: wt-status.c:1280
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " (xem thêm trong %s)"
-#: wt-status.c:1281
+#: wt-status.c:1285
msgid "No commands remaining."
msgstr "Không có lệnh nào còn lại."
-#: wt-status.c:1284
+#: wt-status.c:1288
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Lệnh cần làm kế tiếp (%d lệnh còn lại):"
-#: wt-status.c:1292
+#: wt-status.c:1296
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr " (dùng lệnh \"git rebase --edit-todo\" để xem và sửa)"
-#: wt-status.c:1304
+#: wt-status.c:1308
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc “rebase” nhánh “%s” trên “%s”."
-#: wt-status.c:1309
+#: wt-status.c:1313
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc “rebase” (“cải tổ”)."
-#: wt-status.c:1322
+#: wt-status.c:1326
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --continue\")"
-#: wt-status.c:1324
+#: wt-status.c:1328
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (dùng lệnh “cải tổ” \"git rebase --skip\" để bỏ qua lần vá này)"
-#: wt-status.c:1326
+#: wt-status.c:1330
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (dùng lệnh “cải tổ” \"git rebase --abort\" để check-out nhánh nguyên thủy)"
-#: wt-status.c:1333
+#: wt-status.c:1337
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --"
"continue\")"
-#: wt-status.c:1337
+#: wt-status.c:1341
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
@@ -6922,134 +7355,134 @@ msgstr ""
"Bạn hiện nay đang thực hiện việc chia tách một lần chuyển giao trong khi "
"đang “rebase” nhánh “%s” trên “%s”."
-#: wt-status.c:1342
+#: wt-status.c:1346
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr ""
"Bạn hiện tại đang cắt đôi một lần chuyển giao trong khi đang thực hiện việc "
"rebase."
-#: wt-status.c:1345
+#: wt-status.c:1349
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (Một khi thư mục làm việc của bạn đã gọn gàng, chạy lệnh “cải tổ” \"git "
"rebase --continue\")"
-#: wt-status.c:1349
+#: wt-status.c:1353
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"Bạn hiện nay đang thực hiện việc sửa chữa một lần chuyển giao trong khi đang "
"rebase nhánh “%s” trên “%s”."
-#: wt-status.c:1354
+#: wt-status.c:1358
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "Bạn hiện đang sửa một lần chuyển giao trong khi bạn thực hiện rebase."
-#: wt-status.c:1357
+#: wt-status.c:1361
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr " (dùng \"git commit --amend\" để “tu bổ” lần chuyển giao hiện tại)"
-#: wt-status.c:1359
+#: wt-status.c:1363
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --continue\" một khi bạn cảm thấy hài "
"lòng về những thay đổi của mình)"
-#: wt-status.c:1368
+#: wt-status.c:1372
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc cherry-pick lần chuyển giao %s."
-#: wt-status.c:1373
+#: wt-status.c:1377
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git cherry-pick --continue\")"
-#: wt-status.c:1376
+#: wt-status.c:1380
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git cherry-pick --"
"continue\")"
-#: wt-status.c:1378
+#: wt-status.c:1382
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr " (dùng \"git cherry-pick --abort\" để hủy bỏ thao tác cherry-pick)"
-#: wt-status.c:1386
+#: wt-status.c:1390
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác hoàn nguyên lần chuyển giao “%s”."
-#: wt-status.c:1391
+#: wt-status.c:1395
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git revert --continue\")"
-#: wt-status.c:1394
+#: wt-status.c:1398
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr ""
" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git revert --continue\")"
-#: wt-status.c:1396
+#: wt-status.c:1400
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr " (dùng \"git revert --abort\" để hủy bỏ thao tác hoàn nguyên)"
-#: wt-status.c:1406
+#: wt-status.c:1410
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr ""
"Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác di chuyển nửa bước (bisect), bắt đầu từ "
"nhánh “%s”."
-#: wt-status.c:1410
+#: wt-status.c:1414
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "Bạn hiện tại đang thực hiện việc bisect (di chuyển nửa bước)."
-#: wt-status.c:1413
+#: wt-status.c:1417
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr " (dùng \"git bisect reset\" để quay trở lại nhánh nguyên thủy)"
-#: wt-status.c:1611
+#: wt-status.c:1617
msgid "On branch "
msgstr "Trên nhánh "
-#: wt-status.c:1618
+#: wt-status.c:1624
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "rebase ở chế độ tương tác đang được thực hiện; lên trên "
-#: wt-status.c:1620
+#: wt-status.c:1626
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "rebase đang được thực hiện: lên trên "
-#: wt-status.c:1625
+#: wt-status.c:1631
msgid "HEAD detached at "
msgstr "HEAD được tách rời tại "
-#: wt-status.c:1627
+#: wt-status.c:1633
msgid "HEAD detached from "
msgstr "HEAD được tách rời từ "
-#: wt-status.c:1630
+#: wt-status.c:1636
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Hiện tại chẳng ở nhánh nào cả."
-#: wt-status.c:1647
+#: wt-status.c:1653
msgid "Initial commit"
msgstr "Lần chuyển giao khởi tạo"
-#: wt-status.c:1648
+#: wt-status.c:1654
msgid "No commits yet"
msgstr "Vẫn chưa chuyển giao"
-#: wt-status.c:1662
+#: wt-status.c:1668
msgid "Untracked files"
msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi"
-#: wt-status.c:1664
+#: wt-status.c:1670
msgid "Ignored files"
msgstr "Những tập tin bị lờ đi"
-#: wt-status.c:1668
+#: wt-status.c:1674
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -7061,32 +7494,32 @@ msgstr ""
"có lẽ làm nó nhanh hơn, nhưng bạn phải cẩn thận đừng quên mình phải\n"
"tự thêm các tập tin mới (xem “git help status”.."
-#: wt-status.c:1674
+#: wt-status.c:1680
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi không được liệt kê ra %s"
-#: wt-status.c:1676
+#: wt-status.c:1682
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (dùng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
-#: wt-status.c:1682
+#: wt-status.c:1688
msgid "No changes"
msgstr "Không có thay đổi nào"
-#: wt-status.c:1687
+#: wt-status.c:1693
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"không có thay đổi nào được thêm vào để chuyển giao (dùng \"git add\" và/hoặc "
"\"git commit -a\")\n"
-#: wt-status.c:1690
+#: wt-status.c:1696
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "không có thay đổi nào được thêm vào để chuyển giao\n"
-#: wt-status.c:1693
+#: wt-status.c:1699
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -7095,200 +7528,200 @@ msgstr ""
"không có gì được thêm vào lần chuyển giao nhưng có những tập tin chưa được "
"theo dõi hiện diện (dùng \"git add\" để đưa vào theo dõi)\n"
-#: wt-status.c:1696
+#: wt-status.c:1702
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr ""
"không có gì được thêm vào lần chuyển giao nhưng có những tập tin chưa được "
"theo dõi hiện diện\n"
-#: wt-status.c:1699
+#: wt-status.c:1705
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"không có gì để chuyển giao (tạo/sao-chép các tập tin và dùng \"git add\" để "
"đưa vào theo dõi)\n"
-#: wt-status.c:1702 wt-status.c:1707
+#: wt-status.c:1708 wt-status.c:1713
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "không có gì để chuyển giao\n"
-#: wt-status.c:1705
+#: wt-status.c:1711
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"không có gì để chuyển giao (dùng -u xem các tập tin chưa được theo dõi)\n"
-#: wt-status.c:1709
+#: wt-status.c:1715
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "không có gì để chuyển giao, thư mục làm việc sạch sẽ\n"
-#: wt-status.c:1822
+#: wt-status.c:1828
msgid "No commits yet on "
-msgstr "Vẫn không thực hiện lệnh chuyển giao nào"
+msgstr "Vẫn không thực hiện lệnh chuyển giao nào "
-#: wt-status.c:1826
+#: wt-status.c:1832
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (không nhánh)"
-#: wt-status.c:1857
+#: wt-status.c:1863
msgid "different"
msgstr "khác"
-#: wt-status.c:1859 wt-status.c:1867
+#: wt-status.c:1865 wt-status.c:1873
msgid "behind "
msgstr "đằng sau "
-#: wt-status.c:1862 wt-status.c:1865
+#: wt-status.c:1868 wt-status.c:1871
msgid "ahead "
msgstr "phía trước "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2374
+#: wt-status.c:2386
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "không thể %s: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
-#: wt-status.c:2380
+#: wt-status.c:2392
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr ""
"thêm vào đó, bảng mục lục của bạn có chứa các thay đổi chưa được chuyển giao."
-#: wt-status.c:2382
+#: wt-status.c:2394
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr ""
"không thể %s: Mục lục của bạn có chứa các thay đổi chưa được chuyển giao."
-#: builtin/add.c:24
+#: builtin/add.c:25
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [<các-tùy-chọn>] [--] <pathspec>…"
-#: builtin/add.c:83
+#: builtin/add.c:84
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "trạng thái lệnh diff không như mong đợi %c"
-#: builtin/add.c:88 builtin/commit.c:284
+#: builtin/add.c:89 builtin/commit.c:285
msgid "updating files failed"
-msgstr "Cập nhật tập tin gặp lỗi"
+msgstr "cập nhật tập tin gặp lỗi"
-#: builtin/add.c:98
+#: builtin/add.c:99
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "gỡ bỏ “%s”\n"
-#: builtin/add.c:173
+#: builtin/add.c:174
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr ""
"Đưa ra khỏi bệ phóng các thay đổi sau khi làm tươi mới lại bảng mục lục:"
-#: builtin/add.c:233 builtin/rev-parse.c:895
+#: builtin/add.c:234 builtin/rev-parse.c:896
msgid "Could not read the index"
msgstr "Không thể đọc bảng mục lục"
-#: builtin/add.c:244
+#: builtin/add.c:245
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "Không thể mở “%s” để ghi."
-#: builtin/add.c:248
+#: builtin/add.c:249
msgid "Could not write patch"
msgstr "Không thể ghi ra miếng vá"
-#: builtin/add.c:251
+#: builtin/add.c:252
msgid "editing patch failed"
msgstr "gặp lỗi khi sửa miếng vá"
-#: builtin/add.c:254
+#: builtin/add.c:255
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "Không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
-#: builtin/add.c:256
+#: builtin/add.c:257
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Miếng vá trống rỗng. Nên bỏ qua."
-#: builtin/add.c:261
+#: builtin/add.c:262
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Không thể áp dụng miếng vá “%s”"
-#: builtin/add.c:269
+#: builtin/add.c:270
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Các đường dẫn theo sau đây sẽ bị lờ đi bởi một trong các tập tin .gitignore "
"của bạn:\n"
-#: builtin/add.c:289 builtin/clean.c:907 builtin/fetch.c:137 builtin/mv.c:123
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:213 builtin/push.c:557
-#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:240 builtin/send-pack.c:165
+#: builtin/add.c:290 builtin/clean.c:908 builtin/fetch.c:137 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:214 builtin/push.c:560
+#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "chạy thử"
-#: builtin/add.c:292
+#: builtin/add.c:293
msgid "interactive picking"
msgstr "sửa bằng cách tương tác"
-#: builtin/add.c:293 builtin/checkout.c:1258 builtin/reset.c:305
+#: builtin/add.c:294 builtin/checkout.c:1304 builtin/reset.c:306
msgid "select hunks interactively"
msgstr "chọn “hunks” theo kiểu tương tác"
-#: builtin/add.c:294
+#: builtin/add.c:295
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "sửa diff hiện nay và áp dụng nó"
-#: builtin/add.c:295
+#: builtin/add.c:296
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "cho phép thêm các tập tin bị bỏ qua khác"
-#: builtin/add.c:296
+#: builtin/add.c:297
msgid "update tracked files"
msgstr "cập nhật các tập tin được theo dõi"
-#: builtin/add.c:297
+#: builtin/add.c:298
msgid "renormalize EOL of tracked files (implies -u)"
msgstr "thường hóa lại EOL của các tập tin được theo dõi (ý là -u)"
-#: builtin/add.c:298
+#: builtin/add.c:299
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "chỉ ghi lại sự việc mà đường dẫn sẽ được thêm vào sau"
-#: builtin/add.c:299
+#: builtin/add.c:300
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr ""
"thêm các thay đổi từ tất cả các tập tin có cũng như không được theo dõi dấu "
"vết"
-#: builtin/add.c:302
+#: builtin/add.c:303
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"lờ đi các đường dẫn bị gỡ bỏ trong cây thư mục làm việc (giống với --no-all)"
-#: builtin/add.c:304
+#: builtin/add.c:305
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "không thêm, chỉ làm tươi mới bảng mục lục"
-#: builtin/add.c:305
+#: builtin/add.c:306
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr "chie bỏ qua những tập tin mà nó không thể được thêm vào bởi vì gặp lỗi"
-#: builtin/add.c:306
+#: builtin/add.c:307
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"kiểm tra xem - thậm chí thiếu - tập tin bị bỏ qua trong quá trình chạy thử"
-#: builtin/add.c:308 builtin/update-index.c:990
+#: builtin/add.c:309 builtin/update-index.c:991
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "ghi đè lên bít thi hành của các tập tin được liệt kê"
-#: builtin/add.c:310
+#: builtin/add.c:311
msgid "warn when adding an embedded repository"
msgstr "cảnh báo khi thêm một kho nhúng"
-#: builtin/add.c:325
+#: builtin/add.c:326
#, c-format
msgid ""
"You've added another git repository inside your current repository.\n"
@@ -7319,150 +7752,150 @@ msgstr ""
"\n"
"Xem \"git help submodule\" để biết thêm chi tiết."
-#: builtin/add.c:353
+#: builtin/add.c:354
#, c-format
msgid "adding embedded git repository: %s"
msgstr "thêm cần một kho git nhúng: %s"
-#: builtin/add.c:371
+#: builtin/add.c:372
#, c-format
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Sử dụng tùy chọn -f nếu bạn thực sự muốn thêm chúng vào.\n"
-#: builtin/add.c:379
+#: builtin/add.c:380
msgid "adding files failed"
msgstr "thêm tập tin gặp lỗi"
-#: builtin/add.c:417
+#: builtin/add.c:418
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "-A và -u xung khắc nhau"
-#: builtin/add.c:424
+#: builtin/add.c:425
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Tùy chọn --ignore-missing chỉ có thể được dùng cùng với --dry-run"
-#: builtin/add.c:428
+#: builtin/add.c:429
#, c-format
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "--chmod tham số “%s” phải hoặc là -x hay +x"
-#: builtin/add.c:443
+#: builtin/add.c:444
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Không có gì được chỉ ra, không có gì được thêm vào.\n"
-#: builtin/add.c:444
+#: builtin/add.c:445
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Có lẽ ý bạn là “git add .” phải không?\n"
-#: builtin/am.c:363
+#: builtin/am.c:348
msgid "could not parse author script"
msgstr "không thể phân tích cú pháp văn lệnh tác giả"
-#: builtin/am.c:447
+#: builtin/am.c:432
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "“%s” bị xóa bởi móc applypatch-msg"
-#: builtin/am.c:488
+#: builtin/am.c:473
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Dòng đầu vào dị hình: “%s”."
-#: builtin/am.c:525
+#: builtin/am.c:510
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Gặp lỗi khi sao chép ghi chú (note) từ “%s” tới “%s”"
-#: builtin/am.c:551
+#: builtin/am.c:536
msgid "fseek failed"
msgstr "fseek gặp lỗi"
-#: builtin/am.c:739
+#: builtin/am.c:724
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "không thể phân tích cú pháp “%s”"
-#: builtin/am.c:804
+#: builtin/am.c:789
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr "Chỉ có một sê-ri miếng vá StGIT được áp dụng một lúc"
-#: builtin/am.c:852
+#: builtin/am.c:837
msgid "invalid timestamp"
msgstr "dấu thời gian không hợp lệ"
-#: builtin/am.c:857 builtin/am.c:869
+#: builtin/am.c:842 builtin/am.c:854
msgid "invalid Date line"
msgstr "dòng Ngày tháng không hợp lệ"
-#: builtin/am.c:864
+#: builtin/am.c:849
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "độ lệch múi giờ không hợp lệ"
-#: builtin/am.c:957
+#: builtin/am.c:942
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Dò tìm định dạng miếng vá gặp lỗi."
-#: builtin/am.c:962 builtin/clone.c:408
+#: builtin/am.c:947 builtin/clone.c:409
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
-#: builtin/am.c:967
+#: builtin/am.c:952
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Gặp lỗi khi chia nhỏ các miếng vá."
-#: builtin/am.c:1097 builtin/commit.c:369
+#: builtin/am.c:1082 builtin/commit.c:371
msgid "unable to write index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu mục lục"
-#: builtin/am.c:1111
+#: builtin/am.c:1096
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "Khi bạn đã phân giải xong trục trặc này, hãy chạy \"%s --continue\"."
-#: builtin/am.c:1112
+#: builtin/am.c:1097
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr ""
"Nếu bạn muốn bỏ qua miếng vá này, hãy chạy lệnh \"%s --skip\" để thay thế."
-#: builtin/am.c:1113
+#: builtin/am.c:1098
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "Để phục hồi lại nhánh gốc và dừng vá, hãy chạy \"%s --abort\"."
-#: builtin/am.c:1196
+#: builtin/am.c:1181
msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
msgstr ""
"Miếng vá được gửi với format=flowed; khoảng trống ở cuối của các dòng có thể "
"bị mất."
-#: builtin/am.c:1224
+#: builtin/am.c:1209
msgid "Patch is empty."
msgstr "Miếng vá trống rỗng."
-#: builtin/am.c:1290
+#: builtin/am.c:1275
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "dòng thụt lề không hợp lệ: %.*s"
-#: builtin/am.c:1312
+#: builtin/am.c:1297
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao “%s”"
-#: builtin/am.c:1508
+#: builtin/am.c:1493
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
-#: builtin/am.c:1510
+#: builtin/am.c:1495
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr ""
"Sử dụng thông tin trong bảng mục lục để cấu trúc lại một cây (tree) cơ sở…"
-#: builtin/am.c:1529
+#: builtin/am.c:1514
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -7470,29 +7903,29 @@ msgstr ""
"Bạn đã sửa miếng vá của mình bằng cách thủ công à?\n"
"Nó không thể áp dụng các blob đã được ghi lại trong bảng mục lục của nó."
-#: builtin/am.c:1535
+#: builtin/am.c:1520
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Đang trở lại để vá cơ sở và “hòa trộn 3-đường”…"
-#: builtin/am.c:1561
+#: builtin/am.c:1546
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Gặp lỗi khi trộn vào các thay đổi."
-#: builtin/am.c:1593
+#: builtin/am.c:1578
msgid "applying to an empty history"
msgstr "áp dụng vào một lịch sử trống rỗng"
-#: builtin/am.c:1639 builtin/am.c:1643
+#: builtin/am.c:1624 builtin/am.c:1628
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "không thể phục hồi: %s không tồn tại."
-#: builtin/am.c:1659
+#: builtin/am.c:1644
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
-"không thể được tương tác mà không có stdin kết nối với một thiết bị cuối"
+"không thể được tương tác mà không có stdin kết nối với một thiết bị cuối."
-#: builtin/am.c:1664
+#: builtin/am.c:1649
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Thân của lần chuyển giao là:"
@@ -7500,36 +7933,36 @@ msgstr "Thân của lần chuyển giao là:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1674
+#: builtin/am.c:1659
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Áp dụng? đồng ý [y]/khô[n]g/chỉnh sửa [e]/hiển thị miếng [v]á/chấp nhận tất "
"cả [a]: "
-#: builtin/am.c:1724
+#: builtin/am.c:1709
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr "Bảng mục lục bẩn: không thể áp dụng các miếng vá (bẩn: %s)"
-#: builtin/am.c:1764 builtin/am.c:1832
+#: builtin/am.c:1749 builtin/am.c:1817
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Áp dụng: %.*s"
-#: builtin/am.c:1781
+#: builtin/am.c:1766
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Không thay đổi gì cả -- Miếng vá đã được áp dụng rồi."
-#: builtin/am.c:1787
+#: builtin/am.c:1772
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Gặp lỗi khi vá tại %s %.*s"
-#: builtin/am.c:1791
+#: builtin/am.c:1776
msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
msgstr "Dùng “git am --show-current-patch” để xem miếng vá bị lỗi"
-#: builtin/am.c:1835
+#: builtin/am.c:1820
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -7540,7 +7973,7 @@ msgstr ""
"đã sẵn được đưa vào với cùng nội dung thay đổi; bạn có lẽ muốn bỏ qua miếng "
"vá này."
-#: builtin/am.c:1842
+#: builtin/am.c:1827
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -7553,17 +7986,17 @@ msgstr ""
"Bạn có lẽ muốn chạy “git rm“ trên một tập tin để chấp nhận \"được xóa bởi họ"
"\" cho nó."
-#: builtin/am.c:1949 builtin/am.c:1953 builtin/am.c:1965 builtin/reset.c:328
-#: builtin/reset.c:336
+#: builtin/am.c:1934 builtin/am.c:1938 builtin/am.c:1950 builtin/reset.c:329
+#: builtin/reset.c:337
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
-msgstr "không thể phân tích đối tượng “%s”."
+msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”."
-#: builtin/am.c:2001
+#: builtin/am.c:1986
msgid "failed to clean index"
msgstr "gặp lỗi khi dọn bảng mục lục"
-#: builtin/am.c:2036
+#: builtin/am.c:2030
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -7571,144 +8004,144 @@ msgstr ""
"Bạn có lẽ đã có HEAD đã bị di chuyển đi kể từ lần “am” thất bại cuối cùng.\n"
"Không thể chuyển tới ORIG_HEAD"
-#: builtin/am.c:2129
+#: builtin/am.c:2123
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Giá trị không hợp lệ cho --patch-format: %s"
-#: builtin/am.c:2165
+#: builtin/am.c:2159
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [<các-tùy-chọn>] [(<mbox>|<Maildir>)…]"
-#: builtin/am.c:2166
+#: builtin/am.c:2160
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [<các-tùy-chọn>] (--continue | --skip | --abort)"
-#: builtin/am.c:2172
+#: builtin/am.c:2166
msgid "run interactively"
msgstr "chạy kiểu tương tác"
-#: builtin/am.c:2174
+#: builtin/am.c:2168
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "tùy chọn lịch sử -- không-toán-tử"
-#: builtin/am.c:2176
+#: builtin/am.c:2170
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "cho phép quay trở lại để hòa trộn kiểu “3way” nếu cần"
-#: builtin/am.c:2177 builtin/init-db.c:486 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/am.c:2171 builtin/init-db.c:486 builtin/prune-packed.c:58
#: builtin/repack.c:306
msgid "be quiet"
msgstr "im lặng"
-#: builtin/am.c:2179
+#: builtin/am.c:2173
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
-msgstr "Thêm dòng Signed-off-by cho ghi chú của lần chuyển giao"
+msgstr "thêm dòng Signed-off-by cho ghi chú của lần chuyển giao"
-#: builtin/am.c:2182
+#: builtin/am.c:2176
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "chuyển mã thành utf8 (mặc định)"
-#: builtin/am.c:2184
+#: builtin/am.c:2178
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "chuyển cờ -k cho git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2186
+#: builtin/am.c:2180
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "chuyển cờ -b cho git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2188
+#: builtin/am.c:2182
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "chuyển cờ -m cho git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2190
+#: builtin/am.c:2184
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr "chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit với định dạng mbox"
-#: builtin/am.c:2193
+#: builtin/am.c:2187
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"đừng chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit không phụ thuộc vào am.keepcr"
-#: builtin/am.c:2196
+#: builtin/am.c:2190
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "cắt mọi thứ trước dòng scissors"
-#: builtin/am.c:2198 builtin/am.c:2201 builtin/am.c:2204 builtin/am.c:2207
-#: builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213 builtin/am.c:2216 builtin/am.c:2219
-#: builtin/am.c:2225
+#: builtin/am.c:2192 builtin/am.c:2195 builtin/am.c:2198 builtin/am.c:2201
+#: builtin/am.c:2204 builtin/am.c:2207 builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213
+#: builtin/am.c:2219
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "chuyển nó qua git-apply"
-#: builtin/am.c:2215 builtin/commit.c:1340 builtin/fmt-merge-msg.c:671
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:868 builtin/merge.c:239
-#: builtin/pull.c:151 builtin/pull.c:209 builtin/rebase.c:854
+#: builtin/am.c:2209 builtin/commit.c:1343 builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:879 builtin/merge.c:240
+#: builtin/pull.c:152 builtin/pull.c:210 builtin/rebase.c:1062
#: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321 builtin/repack.c:323
#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:171 builtin/tag.c:386
-#: parse-options.h:144 parse-options.h:146 parse-options.h:268
+#: parse-options.h:144 parse-options.h:146 parse-options.h:266
msgid "n"
msgstr "n"
-#: builtin/am.c:2221 builtin/branch.c:637 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/am.c:2215 builtin/branch.c:637 builtin/for-each-ref.c:38
#: builtin/replace.c:544 builtin/tag.c:422 builtin/verify-tag.c:39
msgid "format"
msgstr "định dạng"
-#: builtin/am.c:2222
+#: builtin/am.c:2216
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "định dạng (các) miếng vá theo"
-#: builtin/am.c:2228
+#: builtin/am.c:2222
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "đè lên các lời nhắn lỗi khi xảy ra lỗi vá nghiêm trọng"
-#: builtin/am.c:2230
+#: builtin/am.c:2224
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "tiếp tục áp dụng các miếng vá sau khi giải quyết xung đột"
-#: builtin/am.c:2233
+#: builtin/am.c:2227
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "đồng nghĩa với --continue"
-#: builtin/am.c:2236
+#: builtin/am.c:2230
msgid "skip the current patch"
msgstr "bỏ qua miếng vá hiện hành"
-#: builtin/am.c:2239
+#: builtin/am.c:2233
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr "phục hồi lại nhánh gốc và loại bỏ thao tác vá."
-#: builtin/am.c:2242
+#: builtin/am.c:2236
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
msgstr "bỏ qua thao tác vá nhưng vẫn giữ HEAD chỉ đến nó."
-#: builtin/am.c:2245
+#: builtin/am.c:2239
msgid "show the patch being applied."
msgstr "hiển thị miếng vá đã được áp dụng rồi."
-#: builtin/am.c:2249
+#: builtin/am.c:2243
msgid "lie about committer date"
msgstr "nói dối về ngày chuyển giao"
-#: builtin/am.c:2251
+#: builtin/am.c:2245
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "dùng dấu thời gian hiện tại cho ngày tác giả"
-#: builtin/am.c:2253 builtin/commit.c:1483 builtin/merge.c:273
-#: builtin/pull.c:184 builtin/rebase.c:898 builtin/rebase--interactive.c:183
-#: builtin/revert.c:113 builtin/tag.c:402
+#: builtin/am.c:2247 builtin/commit.c:1486 builtin/merge.c:274
+#: builtin/pull.c:185 builtin/rebase.c:1106 builtin/rebase--interactive.c:185
+#: builtin/revert.c:114 builtin/tag.c:402
msgid "key-id"
msgstr "mã-số-khóa"
-#: builtin/am.c:2254 builtin/rebase.c:899 builtin/rebase--interactive.c:184
+#: builtin/am.c:2248 builtin/rebase.c:1107 builtin/rebase--interactive.c:186
msgid "GPG-sign commits"
-msgstr "lần chuyển giao ký-GPG"
+msgstr "Các lần chuyển giao ký-GPG"
-#: builtin/am.c:2257
+#: builtin/am.c:2251
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(dùng nội bộ cho git-rebase)"
-#: builtin/am.c:2275
+#: builtin/am.c:2269
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -7716,16 +8149,16 @@ msgstr ""
"Tùy chọn -b/--binary đã không dùng từ lâu rồi, và\n"
"nó sẽ được bỏ đi. Xin đừng sử dụng nó thêm nữa."
-#: builtin/am.c:2282
+#: builtin/am.c:2276
msgid "failed to read the index"
msgstr "gặp lỗi đọc bảng mục lục"
-#: builtin/am.c:2297
+#: builtin/am.c:2291
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr "thư mục rebase trước %s không sẵn có nhưng mbox lại đưa ra."
-#: builtin/am.c:2321
+#: builtin/am.c:2315
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -7734,7 +8167,7 @@ msgstr ""
"Tìm thấy thư mục lạc %s.\n"
"Dùng \"git am --abort\" để loại bỏ nó đi."
-#: builtin/am.c:2327
+#: builtin/am.c:2321
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "Thao tác phân giải không được tiến hành, chúng ta không phục hồi lại."
@@ -7755,87 +8188,296 @@ msgstr "không thể chuyển hướng kết xuất"
msgid "git archive: Remote with no URL"
msgstr "git archive: Máy chủ không có địa chỉ URL"
-#: builtin/archive.c:58
+#: builtin/archive.c:61
msgid "git archive: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr "git archive: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được gói flush"
-#: builtin/archive.c:61
+#: builtin/archive.c:64
#, c-format
msgid "git archive: NACK %s"
msgstr "git archive: NACK %s"
-#: builtin/archive.c:64
+#: builtin/archive.c:65
msgid "git archive: protocol error"
msgstr "git archive: lỗi giao thức"
-#: builtin/archive.c:68
+#: builtin/archive.c:69
msgid "git archive: expected a flush"
msgstr "git archive: cần một flush (đẩy dữ liệu lên đĩa)"
-#: builtin/bisect--helper.c:12
+#: builtin/bisect--helper.c:22
msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
-#: builtin/bisect--helper.c:13
+#: builtin/bisect--helper.c:23
msgid "git bisect--helper --write-terms <bad_term> <good_term>"
msgstr "git bisect--helper --write-terms <bad_term> <good_term>"
-#: builtin/bisect--helper.c:14
+#: builtin/bisect--helper.c:24
msgid "git bisect--helper --bisect-clean-state"
msgstr "git bisect--helper --bisect-clean-state"
-#: builtin/bisect--helper.c:46
+#: builtin/bisect--helper.c:25
+msgid "git bisect--helper --bisect-reset [<commit>]"
+msgstr "git bisect--helper --bisect-reset [<lần_chuyển_giao>]"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:26
+msgid ""
+"git bisect--helper --bisect-write [--no-log] <state> <revision> <good_term> "
+"<bad_term>"
+msgstr ""
+"git bisect--helper --bisect-write [--no-log] <state> <revision> <lúc_sai> "
+"<lúc_đúng>"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:27
+msgid ""
+"git bisect--helper --bisect-check-and-set-terms <command> <good_term> "
+"<bad_term>"
+msgstr ""
+"git bisect--helper --bisect-check-and-set-terms <command> <lúc_sai> "
+"<lúc_đúng>"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:28
+msgid "git bisect--helper --bisect-next-check <good_term> <bad_term> [<term>]"
+msgstr "git bisect--helper --bisect-next-check <lúc_sai> <lúc_đúng> [<term>]"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:29
+msgid ""
+"git bisect--helper --bisect-terms [--term-good | --term-old | --term-bad | --"
+"term-new]"
+msgstr ""
+"git bisect--helper --bisect-terms [--term-good | --term-old | --term-bad | --"
+"term-new]"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:30
+msgid ""
+"git bisect--helper --bisect-start [--term-{old,good}=<term> --term-{new,bad}"
+"=<term>][--no-checkout] [<bad> [<good>...]] [--] [<paths>...]"
+msgstr ""
+"git bisect--helper --bisect-start [--term-{old,good}=<term> --term-{new,bad}"
+"=<term>][--no-checkout] [<sai> [<đúng>…]] [--] [<đường/dẫn>…]"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:86
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid term"
-msgstr "“%s” không phải một thời hạn hợp lệ."
+msgstr "“%s” không phải một thời hạn hợp lệ"
-#: builtin/bisect--helper.c:50
+#: builtin/bisect--helper.c:90
#, c-format
msgid "can't use the builtin command '%s' as a term"
msgstr "không thể dùng lệnh tích hợp “%s” như là một thời kỳ"
-#: builtin/bisect--helper.c:60
+#: builtin/bisect--helper.c:100
#, c-format
msgid "can't change the meaning of the term '%s'"
msgstr "không thể thay đổi nghĩa của thời kỳ “%s”"
-#: builtin/bisect--helper.c:71
+#: builtin/bisect--helper.c:111
msgid "please use two different terms"
msgstr "vui lòng dùng hai thời kỳ khác nhau"
-#: builtin/bisect--helper.c:78
+#: builtin/bisect--helper.c:118
msgid "could not open the file BISECT_TERMS"
msgstr "không thể mở tập tin BISECT_TERMS"
-#: builtin/bisect--helper.c:120
+#: builtin/bisect--helper.c:155
+#, c-format
+msgid "We are not bisecting.\n"
+msgstr "Chúng tôi đang không bisect.\n"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:163
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a valid commit"
+msgstr "“%s” không phải một lần chuyển giao hợp lệ"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:174
+#, c-format
+msgid ""
+"could not check out original HEAD '%s'. Try 'git bisect reset <commit>'."
+msgstr ""
+"không thể lấy ra HEAD nguyên thủy của “%s”. Hãy thử “git bisect reset <lần-"
+"chuyển-giao>”."
+
+#: builtin/bisect--helper.c:215
+#, c-format
+msgid "Bad bisect_write argument: %s"
+msgstr "Đối số bisect_write sai: %s"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:220
+#, c-format
+msgid "couldn't get the oid of the rev '%s'"
+msgstr "không thể lấy oid của điểm xét duyệt “%s”"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:232
+#, c-format
+msgid "couldn't open the file '%s'"
+msgstr "không thể mở tập tin “%s”"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:258
+#, c-format
+msgid "Invalid command: you're currently in a %s/%s bisect"
+msgstr "Lệnh không hợp lệ: bạn hiện đang ở một bisect %s/%s"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:285
+#, c-format
+msgid ""
+"You need to give me at least one %s and %s revision.\n"
+"You can use \"git bisect %s\" and \"git bisect %s\" for that."
+msgstr ""
+"Bạn phải chỉ cho tôi ít nhất một điểm %s và một %s.\n"
+"Bạn có thể sử dụng \"git bisect %s\" và \"git bisect %s\" cho cái đó."
+
+#: builtin/bisect--helper.c:289
+#, c-format
+msgid ""
+"You need to start by \"git bisect start\".\n"
+"You then need to give me at least one %s and %s revision.\n"
+"You can use \"git bisect %s\" and \"git bisect %s\" for that."
+msgstr ""
+"Bạn cần bắt đầu bằng lệnh \"git bisect start\".\n"
+"Bạn sau đó cần phải chỉ cho tôi ít nhất một điểm xét duyệt %s và một %s.\n"
+"Bạn có thể sử dụng \"git bisect %s\" và \"git bisect %s\" cho chúng."
+
+#: builtin/bisect--helper.c:321
+#, c-format
+msgid "bisecting only with a %s commit"
+msgstr "chỉ thực hiện việc bisect với một lần chuyển giao %s"
+
+#. TRANSLATORS: Make sure to include [Y] and [n] in your
+#. translation. The program will only accept English input
+#. at this point.
+#.
+#: builtin/bisect--helper.c:329
+msgid "Are you sure [Y/n]? "
+msgstr "Bạn có chắc chắn chưa [Y/n]? "
+
+#: builtin/bisect--helper.c:376
+msgid "no terms defined"
+msgstr "chưa định nghĩa thời kỳ nào"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:379
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current terms are %s for the old state\n"
+"and %s for the new state.\n"
+msgstr ""
+"Bạn hiện tại đang ở thời kỳ %s cho tình trạng cũ\n"
+"và %s cho tình trạng mới.\n"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:389
+#, c-format
+msgid ""
+"invalid argument %s for 'git bisect terms'.\n"
+"Supported options are: --term-good|--term-old and --term-bad|--term-new."
+msgstr ""
+"tham số không hợp lệ %s cho “git bisect terms”.\n"
+"Các tùy chọn hỗ trợ là: --term-good|--term-old và --term-bad|--term-new."
+
+#: builtin/bisect--helper.c:475
+#, c-format
+msgid "unrecognized option: '%s'"
+msgstr "tùy chọn không được thừa nhận: “%s”"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:479
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid revision"
+msgstr "“%s” không có vẻ như là một điểm xét duyệt hợp lệ"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:511
+msgid "bad HEAD - I need a HEAD"
+msgstr "sai HEAD - Tôi cần một HEAD"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:526
+#, c-format
+msgid "checking out '%s' failed. Try 'git bisect start <valid-branch>'."
+msgstr "lấy ra “%s” ra gặp lỗi. Hãy thử \"git bisect reset <nhánh_hợp_lệ>\"."
+
+#: builtin/bisect--helper.c:547
+msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
+msgstr "sẽ không di chuyển nửa bước trên cây được cg-seek"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:550
+msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
+msgstr "sai HEAD - tham chiếu mềm kỳ lạ"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:627
msgid "perform 'git bisect next'"
msgstr "thực hiện “git bisect next”"
-#: builtin/bisect--helper.c:122
+#: builtin/bisect--helper.c:629
msgid "write the terms to .git/BISECT_TERMS"
msgstr "ghi thời kỳ vào .git/BISECT_TERMS"
-#: builtin/bisect--helper.c:124
+#: builtin/bisect--helper.c:631
msgid "cleanup the bisection state"
msgstr "dọn dẹp tình trạng di chuyển nửa bước"
-#: builtin/bisect--helper.c:126
+#: builtin/bisect--helper.c:633
msgid "check for expected revs"
msgstr "kiểm tra cho điểm xem xét cần dùng"
-#: builtin/bisect--helper.c:128
+#: builtin/bisect--helper.c:635
+msgid "reset the bisection state"
+msgstr "đặt lại trạng di chuyển nửa bước"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:637
+msgid "write out the bisection state in BISECT_LOG"
+msgstr "ghi ra tình trạng di chuyển nửa bước trong BISECT_LOG"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:639
+msgid "check and set terms in a bisection state"
+msgstr "kiểm tra và đặt thời điểm trong di chuyển nửa bước"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:641
+msgid "check whether bad or good terms exist"
+msgstr "kiểm tra xem các thời điểm xấu/tốt có tồn tại không"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:643
+msgid "print out the bisect terms"
+msgstr "in ra các thời điểm di chuyển nửa bước"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:645
+msgid "start the bisect session"
+msgstr "bắt đầu phiên di chuyển nửa bước"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:647
msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
msgstr ""
"cập nhật BISECT_HEAD thay vì lấy ra (checking out) lần chuyển giao hiện hành"
-#: builtin/bisect--helper.c:143
+#: builtin/bisect--helper.c:649
+msgid "no log for BISECT_WRITE"
+msgstr "không có nhật ký cho BISECT_WRITE"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:666
msgid "--write-terms requires two arguments"
msgstr "--write-terms cần hai tham số"
-#: builtin/bisect--helper.c:147
+#: builtin/bisect--helper.c:670
msgid "--bisect-clean-state requires no arguments"
msgstr "--bisect-clean-state không nhận đối số"
+#: builtin/bisect--helper.c:677
+msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
+msgstr ""
+"--bisect-reset requires không nhận đối số cũng không nhận lần chuyển giao"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:681
+msgid "--bisect-write requires either 4 or 5 arguments"
+msgstr "--bisect-write cần 4 hoặc 5 tham số"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:687
+msgid "--check-and-set-terms requires 3 arguments"
+msgstr "--check-and-set-terms cần 3 tham số"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:693
+msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
+msgstr "--bisect-next-check cần 2 hoặc 3 tham số"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:699
+msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
+msgstr "--bisect-terms cần 0 hoặc 1 tham số"
+
#: builtin/blame.c:31
msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
msgstr "git blame [<các-tùy-chọn>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <tập-tin>"
@@ -7972,7 +8614,7 @@ msgstr "n,m"
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr "Xử lý chỉ dòng vùng n,m, tính từ 1"
-#: builtin/blame.c:873
+#: builtin/blame.c:875
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"--progress không được dùng cùng với --incremental hay các định dạng porcelain"
@@ -7985,17 +8627,17 @@ msgstr ""
#. your language may need more or fewer display
#. columns.
#.
-#: builtin/blame.c:924
+#: builtin/blame.c:926
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "4 năm, 11 tháng trước"
-#: builtin/blame.c:1011
+#: builtin/blame.c:1018
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "tập tin %s chỉ có %lu dòng"
-#: builtin/blame.c:1057
+#: builtin/blame.c:1064
msgid "Blaming lines"
msgstr "Các dòng blame"
@@ -8195,7 +8837,7 @@ msgstr "cài đặt chế độ theo dõi (xem git-pull(1))"
msgid "do not use"
msgstr "không dùng"
-#: builtin/branch.c:602 builtin/rebase--interactive.c:180
+#: builtin/branch.c:602 builtin/rebase--interactive.c:182
msgid "upstream"
msgstr "thượng nguồn"
@@ -8294,7 +8936,7 @@ msgid "field name to sort on"
msgstr "tên trường cần sắp xếp"
#: builtin/branch.c:633 builtin/for-each-ref.c:43 builtin/notes.c:415
-#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:578 builtin/notes.c:581
+#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:584
#: builtin/tag.c:418
msgid "object"
msgstr "đối tượng"
@@ -8312,9 +8954,9 @@ msgstr "sắp xếp và lọc là phân biệt HOA thường"
msgid "format to use for the output"
msgstr "định dạng sẽ dùng cho đầu ra"
-#: builtin/branch.c:660 builtin/clone.c:739
+#: builtin/branch.c:660 builtin/clone.c:746
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
-msgstr "không tìm thấy HEAD ở dưới refs/heads!"
+msgstr "Không tìm thấy HEAD ở dưới refs/heads!"
#: builtin/branch.c:683
msgid "--column and --verbose are incompatible"
@@ -8362,7 +9004,7 @@ msgstr ""
"không thể đặt thượng nguồn của HEAD thành %s khi mà nó chẳng chỉ đến nhánh "
"nào cả."
-#: builtin/branch.c:776 builtin/branch.c:798
+#: builtin/branch.c:776 builtin/branch.c:799
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "không có nhánh nào như thế “%s”"
@@ -8372,26 +9014,26 @@ msgstr "không có nhánh nào như thế “%s”"
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "chưa có nhánh “%s”"
-#: builtin/branch.c:792
+#: builtin/branch.c:793
msgid "too many arguments to unset upstream"
msgstr "quá nhiều tham số để bỏ đặt thượng nguồn"
-#: builtin/branch.c:796
+#: builtin/branch.c:797
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr "không thể bỏ đặt thượng nguồn của HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả."
-#: builtin/branch.c:802
+#: builtin/branch.c:803
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Nhánh “%s” không có thông tin thượng nguồn"
-#: builtin/branch.c:812
+#: builtin/branch.c:813
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr ""
"hai tùy chọn -a và -r áp dụng cho lệnh “git branch” không hợp lý đối với tên "
"nhánh"
-#: builtin/branch.c:815
+#: builtin/branch.c:816
msgid ""
"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
"'--set-upstream-to' instead."
@@ -8412,7 +9054,7 @@ msgstr "Cần một kho chứa để có thể tạo một bundle."
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "Cần một kho chứa để có thể giải nén một bundle."
-#: builtin/cat-file.c:587
+#: builtin/cat-file.c:593
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -8420,7 +9062,7 @@ msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <kiểu> | --textconv) | --filters) [--path=<đường/dẫn>] <đối_tượng>"
-#: builtin/cat-file.c:588
+#: builtin/cat-file.c:594
msgid ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
@@ -8428,133 +9070,133 @@ msgstr ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
-#: builtin/cat-file.c:609
+#: builtin/cat-file.c:615
msgid "only one batch option may be specified"
msgstr "chỉ một tùy chọn batch được chỉ ra"
-#: builtin/cat-file.c:627
+#: builtin/cat-file.c:633
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr "<kiểu> là một trong số: blob, tree, commit hoặc tag"
-#: builtin/cat-file.c:628
+#: builtin/cat-file.c:634
msgid "show object type"
msgstr "hiển thị kiểu đối tượng"
-#: builtin/cat-file.c:629
+#: builtin/cat-file.c:635
msgid "show object size"
msgstr "hiển thị kích thước đối tượng"
-#: builtin/cat-file.c:631
+#: builtin/cat-file.c:637
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "thoát với 0 khi không có lỗi"
-#: builtin/cat-file.c:632
+#: builtin/cat-file.c:638
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "in nội dung đối tượng dạng dễ đọc"
-#: builtin/cat-file.c:634
+#: builtin/cat-file.c:640
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr "với đối tượng blob, chạy lệnh textconv trên nội dung của đối tượng"
-#: builtin/cat-file.c:636
+#: builtin/cat-file.c:642
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr "với đối tượng blob, chạy lệnh filters trên nội dung của đối tượng"
-#: builtin/cat-file.c:637 git-submodule.sh:857
+#: builtin/cat-file.c:643 git-submodule.sh:860
msgid "blob"
msgstr "blob"
-#: builtin/cat-file.c:638
+#: builtin/cat-file.c:644
msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
msgstr "dùng một đường dẫn rõ ràng cho --textconv/--filters"
-#: builtin/cat-file.c:640
+#: builtin/cat-file.c:646
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "cho phép -s và -t để làm việc với các đối tượng sai/hỏng"
-#: builtin/cat-file.c:641
+#: builtin/cat-file.c:647
msgid "buffer --batch output"
msgstr "đệm kết xuất --batch"
-#: builtin/cat-file.c:643
+#: builtin/cat-file.c:649
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"hiển thị thông tin và nội dung của các đối tượng lấy từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/cat-file.c:647
+#: builtin/cat-file.c:653
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "hiển thị các thông tin về đối tượng fed từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/cat-file.c:651
+#: builtin/cat-file.c:657
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr "theo liên kết mềm trong-cây (được dùng với --batch hay --batch-check)"
-#: builtin/cat-file.c:653
+#: builtin/cat-file.c:659
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "hiển thị mọi đối tượng với --batch hay --batch-check"
-#: builtin/cat-file.c:655
+#: builtin/cat-file.c:661
msgid "do not order --batch-all-objects output"
msgstr "đừng sắp xếp đầu ra --batch-all-objects"
-#: builtin/check-attr.c:12
+#: builtin/check-attr.c:13
msgid "git check-attr [-a | --all | <attr>...] [--] <pathname>..."
msgstr "git check-attr [-a | --all | <attr>…] [--] tên-đường-dẫn…"
-#: builtin/check-attr.c:13
+#: builtin/check-attr.c:14
msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <attr>...]"
msgstr "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <attr>…]"
-#: builtin/check-attr.c:20
+#: builtin/check-attr.c:21
msgid "report all attributes set on file"
msgstr "báo cáo tất cả các thuộc tính đặt trên tập tin"
-#: builtin/check-attr.c:21
+#: builtin/check-attr.c:22
msgid "use .gitattributes only from the index"
msgstr "chỉ dùng .gitattributes từ bảng mục lục"
-#: builtin/check-attr.c:22 builtin/check-ignore.c:24 builtin/hash-object.c:101
+#: builtin/check-attr.c:23 builtin/check-ignore.c:25 builtin/hash-object.c:102
msgid "read file names from stdin"
msgstr "đọc tên tập tin từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/check-attr.c:24 builtin/check-ignore.c:26
+#: builtin/check-attr.c:25 builtin/check-ignore.c:27
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "chấm dứt các bản ghi vào và ra bằng ký tự NULL"
-#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1234 builtin/gc.c:517
-#: builtin/worktree.c:495
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1280 builtin/gc.c:517
+#: builtin/worktree.c:496
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "chặn các báo cáo tiến trình hoạt động"
-#: builtin/check-ignore.c:28
+#: builtin/check-ignore.c:29
msgid "show non-matching input paths"
msgstr "hiển thị những đường dẫn đầu vào không khớp với mẫu"
-#: builtin/check-ignore.c:30
+#: builtin/check-ignore.c:31
msgid "ignore index when checking"
msgstr "bỏ qua mục lục khi kiểm tra"
-#: builtin/check-ignore.c:159
+#: builtin/check-ignore.c:160
msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
msgstr "không thể chỉ định các tên đường dẫn với --stdin"
-#: builtin/check-ignore.c:162
+#: builtin/check-ignore.c:163
msgid "-z only makes sense with --stdin"
msgstr "-z chỉ hợp lý với --stdin"
-#: builtin/check-ignore.c:164
+#: builtin/check-ignore.c:165
msgid "no path specified"
msgstr "chưa chỉ ra đường dẫn"
-#: builtin/check-ignore.c:168
+#: builtin/check-ignore.c:169
msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
msgstr "--quiet chỉ hợp lệ với tên đường dẫn đơn"
-#: builtin/check-ignore.c:170
+#: builtin/check-ignore.c:171
msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
msgstr "không thể dùng cả hai tùy chọn --quiet và --verbose"
-#: builtin/check-ignore.c:173
+#: builtin/check-ignore.c:174
msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
msgstr "tùy-chọn --non-matching chỉ hợp lệ khi dùng với --verbose"
@@ -8575,166 +9217,184 @@ msgstr "không thể phân tích danh bạ: “%s”"
msgid "no contacts specified"
msgstr "chưa chỉ ra danh bạ"
-#: builtin/checkout-index.c:128
+#: builtin/checkout-index.c:131
msgid "git checkout-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git checkout-index [<các-tùy-chọn>] [--] [<tập-tin>…]"
-#: builtin/checkout-index.c:145
+#: builtin/checkout-index.c:148
msgid "stage should be between 1 and 3 or all"
msgstr "stage nên giữa 1 và 3 hay all"
-#: builtin/checkout-index.c:161
+#: builtin/checkout-index.c:164
msgid "check out all files in the index"
msgstr "lấy ra toàn bộ các tập tin trong bảng mục lục"
-#: builtin/checkout-index.c:162
+#: builtin/checkout-index.c:165
msgid "force overwrite of existing files"
msgstr "ép buộc ghi đè lên tập tin đã sẵn có từ trước"
-#: builtin/checkout-index.c:164
+#: builtin/checkout-index.c:167
msgid "no warning for existing files and files not in index"
msgstr ""
"không cảnh báo cho những tập tin tồn tại và không có trong bảng mục lục"
-#: builtin/checkout-index.c:166
+#: builtin/checkout-index.c:169
msgid "don't checkout new files"
msgstr "không checkout các tập tin mới"
-#: builtin/checkout-index.c:168
+#: builtin/checkout-index.c:171
msgid "update stat information in the index file"
msgstr "cập nhật thông tin thống kê trong tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: builtin/checkout-index.c:172
+#: builtin/checkout-index.c:175
msgid "read list of paths from the standard input"
msgstr "đọc danh sách đường dẫn từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/checkout-index.c:174
+#: builtin/checkout-index.c:177
msgid "write the content to temporary files"
msgstr "ghi nội dung vào tập tin tạm"
-#: builtin/checkout-index.c:175 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:1368 builtin/submodule--helper.c:1371
-#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1853
-#: builtin/worktree.c:668
+#: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
+#: builtin/submodule--helper.c:1372 builtin/submodule--helper.c:1375
+#: builtin/submodule--helper.c:1383 builtin/submodule--helper.c:1857
+#: builtin/worktree.c:669
msgid "string"
msgstr "chuỗi"
-#: builtin/checkout-index.c:176
+#: builtin/checkout-index.c:179
msgid "when creating files, prepend <string>"
msgstr "khi tạo các tập tin, nối thêm <chuỗi>"
-#: builtin/checkout-index.c:178
+#: builtin/checkout-index.c:181
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "sao chép ra các tập tin từ bệ phóng có tên"
-#: builtin/checkout.c:31
+#: builtin/checkout.c:32
msgid "git checkout [<options>] <branch>"
msgstr "git checkout [<các-tùy-chọn>] <nhánh>"
-#: builtin/checkout.c:32
+#: builtin/checkout.c:33
msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
msgstr "git checkout [<các-tùy-chọn>] [<nhánh>] -- <tập-tin>…"
-#: builtin/checkout.c:144 builtin/checkout.c:177
+#: builtin/checkout.c:147 builtin/checkout.c:181
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản của chúng ta"
-#: builtin/checkout.c:146 builtin/checkout.c:179
+#: builtin/checkout.c:149 builtin/checkout.c:183
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản của chúng"
-#: builtin/checkout.c:162
+#: builtin/checkout.c:165
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "đường dẫn “%s” không có tất cả các phiên bản cần thiết"
-#: builtin/checkout.c:206
+#: builtin/checkout.c:210
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản cần thiết"
-#: builtin/checkout.c:224
+#: builtin/checkout.c:228
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "đường dẫn “%s”: không thể hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:240
+#: builtin/checkout.c:244
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Không thể thêm kết quả hòa trộn cho “%s”"
-#: builtin/checkout.c:262 builtin/checkout.c:265 builtin/checkout.c:268
-#: builtin/checkout.c:271
+#: builtin/checkout.c:267 builtin/checkout.c:270 builtin/checkout.c:273
+#: builtin/checkout.c:276
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "không được dùng “%s” với các đường dẫn cập nhật"
-#: builtin/checkout.c:274 builtin/checkout.c:277
+#: builtin/checkout.c:279 builtin/checkout.c:282
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "không được dùng “%s” với %s"
-#: builtin/checkout.c:280
+#: builtin/checkout.c:285
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Không thể cập nhật các đường dẫn và chuyển đến nhánh “%s” cùng một lúc."
-#: builtin/checkout.c:349 builtin/checkout.c:356
+#: builtin/checkout.c:354 builtin/checkout.c:361
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "đường dẫn “%s” không được hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:608
+#: builtin/checkout.c:397
+#, c-format
+msgid "Recreated %d merge conflict"
+msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
+msgstr[0] "Đã tạo lại %d xung đột hòa trộn"
+
+#: builtin/checkout.c:402
+#, c-format
+msgid "Updated %d path from %s"
+msgid_plural "Updated %d paths from %s"
+msgstr[0] "Đã cập nhật đường dẫn %d từ %s"
+
+#: builtin/checkout.c:409
+#, c-format
+msgid "Updated %d path from the index"
+msgid_plural "Updated %d paths from the index"
+msgstr[0] "Đã cập nhật đường dẫn %d từ mục lục"
+
+#: builtin/checkout.c:645
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "bạn cần phải giải quyết bảng mục lục hiện tại của bạn trước đã"
-#: builtin/checkout.c:745
+#: builtin/checkout.c:782
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Không thể thực hiện reflog cho “%s”: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:786
+#: builtin/checkout.c:824
msgid "HEAD is now at"
msgstr "HEAD hiện giờ tại"
-#: builtin/checkout.c:790 builtin/clone.c:692
+#: builtin/checkout.c:828 builtin/clone.c:699
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "không thể cập nhật HEAD"
-#: builtin/checkout.c:794
+#: builtin/checkout.c:832
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Đặt lại nhánh “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:797
+#: builtin/checkout.c:835
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Đã sẵn sàng trên “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:801
+#: builtin/checkout.c:839
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Đã chuyển tới và đặt lại nhánh “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:803 builtin/checkout.c:1166
+#: builtin/checkout.c:841 builtin/checkout.c:1212
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Đã chuyển đến nhánh mới “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:805
+#: builtin/checkout.c:843
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Đã chuyển đến nhánh “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:856
+#: builtin/checkout.c:894
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr " … và nhiều hơn %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:862
+#: builtin/checkout.c:900
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -8753,7 +9413,7 @@ msgstr[0] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:881
+#: builtin/checkout.c:919
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -8774,164 +9434,173 @@ msgstr[0] ""
" git branch <tên_nhánh_mới> %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:913
+#: builtin/checkout.c:951
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "lỗi nội bộ trong khi di chuyển qua các điểm xét duyệt"
-#: builtin/checkout.c:917
+#: builtin/checkout.c:955
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Vị trí trước kia của HEAD là"
-#: builtin/checkout.c:945 builtin/checkout.c:1161
+#: builtin/checkout.c:983 builtin/checkout.c:1207
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "Bạn tại nhánh mà nó chưa hề được sinh ra"
-#: builtin/checkout.c:1066
+#: builtin/checkout.c:1104
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "chỉ cần một tham chiếu, nhưng lại đưa ra %d."
-#: builtin/checkout.c:1107 builtin/worktree.c:289 builtin/worktree.c:444
+#: builtin/checkout.c:1140
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
+"Please use -- (and optionally --no-guess) to disambiguate"
+msgstr ""
+"“%s” không thể là cả tập tin nội bộ và một nhánh theo dõi.\n"
+"Vui long dùng -- (và tùy chọn thêm --no-guess) để tránh lẫn lộn"
+
+#: builtin/checkout.c:1153 builtin/worktree.c:290 builtin/worktree.c:445
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "tham chiếu không hợp lệ: %s"
-#: builtin/checkout.c:1136
+#: builtin/checkout.c:1182
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "tham chiếu không phải là một cây:%s"
-#: builtin/checkout.c:1175
+#: builtin/checkout.c:1221
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "các đường dẫn không thể dùng cùng với các nhánh chuyển"
-#: builtin/checkout.c:1178 builtin/checkout.c:1182
+#: builtin/checkout.c:1224 builtin/checkout.c:1228
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "“%s” không thể được sử dụng với các nhánh chuyển"
-#: builtin/checkout.c:1186 builtin/checkout.c:1189 builtin/checkout.c:1194
-#: builtin/checkout.c:1197
+#: builtin/checkout.c:1232 builtin/checkout.c:1235 builtin/checkout.c:1240
+#: builtin/checkout.c:1243
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "“%s” không thể được dùng với “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1202
+#: builtin/checkout.c:1248
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr "Không thể chuyển nhánh đến một thứ không phải là lần chuyển giao “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1235 builtin/checkout.c:1237 builtin/clone.c:119
-#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:488
-#: builtin/worktree.c:490
+#: builtin/checkout.c:1281 builtin/checkout.c:1283 builtin/clone.c:120
+#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:489
+#: builtin/worktree.c:491
msgid "branch"
msgstr "nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1236
+#: builtin/checkout.c:1282
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "tạo và checkout một nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1238
+#: builtin/checkout.c:1284
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "tạo/đặt_lại và checkout một nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1239
+#: builtin/checkout.c:1285
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "tạo reflog cho nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1240 builtin/worktree.c:492
+#: builtin/checkout.c:1286 builtin/worktree.c:493
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "rời bỏ HEAD tại lần chuyển giao theo tên"
-#: builtin/checkout.c:1241
+#: builtin/checkout.c:1287
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "đặt thông tin thượng nguồn cho nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1243
+#: builtin/checkout.c:1289
msgid "new-branch"
msgstr "nhánh-mới"
-#: builtin/checkout.c:1243
+#: builtin/checkout.c:1289
msgid "new unparented branch"
msgstr "nhánh không cha mới"
-#: builtin/checkout.c:1245
+#: builtin/checkout.c:1291
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr ""
"lấy ra (checkout) phiên bản của chúng ta cho các tập tin chưa được hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:1248
+#: builtin/checkout.c:1294
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr ""
"lấy ra (checkout) phiên bản của chúng họ cho các tập tin chưa được hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:1250
+#: builtin/checkout.c:1296
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "ép buộc lấy ra (bỏ đi những thay đổi nội bộ)"
-#: builtin/checkout.c:1252
+#: builtin/checkout.c:1298
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "thực hiện hòa trộn kiểu 3-way với nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1254 builtin/merge.c:275
+#: builtin/checkout.c:1300 builtin/merge.c:276
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "cập nhật các tập tin bị bỏ qua (mặc định)"
-#: builtin/checkout.c:1256 builtin/log.c:1573 parse-options.h:274
+#: builtin/checkout.c:1302 builtin/log.c:1586 parse-options.h:272
msgid "style"
msgstr "kiểu"
-#: builtin/checkout.c:1257
+#: builtin/checkout.c:1303
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "xung đột kiểu (hòa trộn hoặc diff3)"
-#: builtin/checkout.c:1260
+#: builtin/checkout.c:1306
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "không giới hạn đặc tả đường dẫn thành chỉ các mục thưa thớt"
-#: builtin/checkout.c:1262
-msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
-msgstr "gợi ý thứ hai \"git checkout <không-nhánh-nào-như-vậy>\""
+#: builtin/checkout.c:1308
+msgid "do not second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
+msgstr "đừng gợi ý thứ hai \"git checkout <không-nhánh-nào-như-vậy>\""
-#: builtin/checkout.c:1264
+#: builtin/checkout.c:1310
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "không kiểm tra nếu cây làm việc khác đang giữ tham chiếu đã cho"
-#: builtin/checkout.c:1268 builtin/clone.c:86 builtin/fetch.c:141
-#: builtin/merge.c:272 builtin/pull.c:129 builtin/push.c:572
+#: builtin/checkout.c:1314 builtin/clone.c:87 builtin/fetch.c:141
+#: builtin/merge.c:273 builtin/pull.c:130 builtin/push.c:575
#: builtin/send-pack.c:174
msgid "force progress reporting"
msgstr "ép buộc báo cáo tiến triển công việc"
-#: builtin/checkout.c:1298
+#: builtin/checkout.c:1345
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Các tùy chọn -b, -B và --orphan loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/checkout.c:1315
+#: builtin/checkout.c:1362
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "--track cần tên một nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1320
+#: builtin/checkout.c:1367
msgid "missing branch name; try -b"
msgstr "thiếu tên nhánh; hãy thử -b"
-#: builtin/checkout.c:1357
+#: builtin/checkout.c:1404
msgid "invalid path specification"
msgstr "đường dẫn đã cho không hợp lệ"
-#: builtin/checkout.c:1364
+#: builtin/checkout.c:1411
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr ""
"“%s” không phải là một lần chuyển giao và một nhánh'%s” không thể được tạo "
"từ đó"
-#: builtin/checkout.c:1368
+#: builtin/checkout.c:1415
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: --detach không nhận một đối số đường dẫn “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1372
+#: builtin/checkout.c:1419
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -8939,7 +9608,7 @@ msgstr ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force và --merge là xung khắc với nhau khi\n"
"checkout bảng mục lục (index)."
-#: builtin/checkout.c:1392
+#: builtin/checkout.c:1439
#, c-format
msgid ""
"'%s' matched more than one remote tracking branch.\n"
@@ -8969,38 +9638,38 @@ msgstr ""
"chưa rõ ràng, ví dụ máy chủ “origin”, cân nhắc cài đặt\n"
"checkout.defaultRemote=origin trong cấu hình của bạn."
-#: builtin/clean.c:27
+#: builtin/clean.c:28
msgid ""
"git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
msgstr ""
"git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <mẫu>] [-x | -X] [--] <đường-dẫn>…"
-#: builtin/clean.c:31
+#: builtin/clean.c:32
#, c-format
msgid "Removing %s\n"
msgstr "Đang gỡ bỏ %s\n"
-#: builtin/clean.c:32
+#: builtin/clean.c:33
#, c-format
msgid "Would remove %s\n"
msgstr "Có thể gỡ bỏ %s\n"
-#: builtin/clean.c:33
+#: builtin/clean.c:34
#, c-format
msgid "Skipping repository %s\n"
msgstr "Đang bỏ qua kho chứa %s\n"
-#: builtin/clean.c:34
+#: builtin/clean.c:35
#, c-format
msgid "Would skip repository %s\n"
msgstr "Nên bỏ qua kho chứa %s\n"
-#: builtin/clean.c:35
+#: builtin/clean.c:36
#, c-format
msgid "failed to remove %s"
msgstr "gặp lỗi khi gỡ bỏ %s"
-#: builtin/clean.c:298 git-add--interactive.perl:579
+#: builtin/clean.c:299 git-add--interactive.perl:579
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -9013,7 +9682,7 @@ msgstr ""
"foo - chọn mục trên cơ sở tiền tố duy nhất\n"
" - (để trống) không chọn gì cả\n"
-#: builtin/clean.c:302 git-add--interactive.perl:588
+#: builtin/clean.c:303 git-add--interactive.perl:588
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -9034,38 +9703,38 @@ msgstr ""
"* - chọn tất\n"
" - (để trống) kết thúc việc chọn\n"
-#: builtin/clean.c:518 git-add--interactive.perl:554
+#: builtin/clean.c:519 git-add--interactive.perl:554
#: git-add--interactive.perl:559
#, c-format, perl-format
msgid "Huh (%s)?\n"
msgstr "Hả (%s)?\n"
-#: builtin/clean.c:660
+#: builtin/clean.c:661
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
msgstr "Mẫu để lọc các tập tin đầu vào cần lờ đi>> "
-#: builtin/clean.c:697
+#: builtin/clean.c:698
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
msgstr "CẢNH BÁO: Không tìm thấy các mục được khớp bởi: %s"
-#: builtin/clean.c:718
+#: builtin/clean.c:719
msgid "Select items to delete"
msgstr "Chọn mục muốn xóa"
#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:759
+#: builtin/clean.c:760
#, c-format
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Xóa bỏ “%s” [y/N]? "
-#: builtin/clean.c:784 git-add--interactive.perl:1717
+#: builtin/clean.c:785 git-add--interactive.perl:1717
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Tạm biệt.\n"
-#: builtin/clean.c:792
+#: builtin/clean.c:793
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
"filter by pattern - exclude items from deletion\n"
@@ -9083,63 +9752,63 @@ msgstr ""
"help - hiển thị chính trợ giúp này\n"
"? - trợ giúp dành cho chọn bằng cách nhắc"
-#: builtin/clean.c:819 git-add--interactive.perl:1793
+#: builtin/clean.c:820 git-add--interactive.perl:1793
msgid "*** Commands ***"
msgstr "*** Lệnh ***"
-#: builtin/clean.c:820 git-add--interactive.perl:1790
+#: builtin/clean.c:821 git-add--interactive.perl:1790
msgid "What now"
msgstr "Giờ thì sao"
-#: builtin/clean.c:828
+#: builtin/clean.c:829
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
msgstr[0] "Có muốn gỡ bỏ (các) mục sau đây không:"
-#: builtin/clean.c:844
+#: builtin/clean.c:845
msgid "No more files to clean, exiting."
msgstr "Không còn tập-tin nào để dọn dẹp, đang thoát ra."
-#: builtin/clean.c:906
+#: builtin/clean.c:907
msgid "do not print names of files removed"
msgstr "không hiển thị tên của các tập tin đã gỡ bỏ"
-#: builtin/clean.c:908
+#: builtin/clean.c:909
msgid "force"
msgstr "ép buộc"
-#: builtin/clean.c:909
+#: builtin/clean.c:910
msgid "interactive cleaning"
msgstr "dọn bằng kiểu tương tác"
-#: builtin/clean.c:911
+#: builtin/clean.c:912
msgid "remove whole directories"
msgstr "gỡ bỏ toàn bộ thư mục"
-#: builtin/clean.c:912 builtin/describe.c:545 builtin/describe.c:547
-#: builtin/grep.c:886 builtin/log.c:166 builtin/log.c:168
-#: builtin/ls-files.c:556 builtin/name-rev.c:415 builtin/name-rev.c:417
+#: builtin/clean.c:913 builtin/describe.c:546 builtin/describe.c:548
+#: builtin/grep.c:897 builtin/log.c:167 builtin/log.c:169
+#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:415 builtin/name-rev.c:417
#: builtin/show-ref.c:178
msgid "pattern"
msgstr "mẫu"
-#: builtin/clean.c:913
+#: builtin/clean.c:914
msgid "add <pattern> to ignore rules"
msgstr "thêm <mẫu> vào trong qui tắc bỏ qua"
-#: builtin/clean.c:914
+#: builtin/clean.c:915
msgid "remove ignored files, too"
msgstr "đồng thời gỡ bỏ cả các tập tin bị bỏ qua"
-#: builtin/clean.c:916
+#: builtin/clean.c:917
msgid "remove only ignored files"
msgstr "chỉ gỡ bỏ những tập tin bị bỏ qua"
-#: builtin/clean.c:934
+#: builtin/clean.c:935
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "-x và -X không thể dùng cùng nhau"
-#: builtin/clean.c:938
+#: builtin/clean.c:939
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
@@ -9147,7 +9816,7 @@ msgstr ""
"clean.requireForce được đặt thành true và không đưa ra tùy chọn -i, -n mà "
"cũng không -f; từ chối lệnh dọn dẹp (clean)"
-#: builtin/clean.c:941
+#: builtin/clean.c:942
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
@@ -9155,148 +9824,148 @@ msgstr ""
"clean.requireForce mặc định được đặt là true và không đưa ra tùy chọn -i, -n "
"mà cũng không -f; từ chối lệnh dọn dẹp (clean)"
-#: builtin/clone.c:43
+#: builtin/clone.c:44
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [<các-tùy-chọn>] [--] <kho> [<t.mục>]"
-#: builtin/clone.c:88
+#: builtin/clone.c:89
msgid "don't create a checkout"
msgstr "không tạo một checkout"
-#: builtin/clone.c:89 builtin/clone.c:91 builtin/init-db.c:481
+#: builtin/clone.c:90 builtin/clone.c:92 builtin/init-db.c:481
msgid "create a bare repository"
msgstr "tạo kho thuần"
-#: builtin/clone.c:93
+#: builtin/clone.c:94
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr "tạo kho bản sao (ý là kho thuần)"
-#: builtin/clone.c:95
+#: builtin/clone.c:96
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "để nhân bản từ kho nội bộ"
-#: builtin/clone.c:97
+#: builtin/clone.c:98
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "không sử dụng liên kết cứng nội bộ, luôn sao chép"
-#: builtin/clone.c:99
+#: builtin/clone.c:100
msgid "setup as shared repository"
msgstr "cài đặt đây là kho chia sẻ"
-#: builtin/clone.c:101 builtin/clone.c:105
+#: builtin/clone.c:102 builtin/clone.c:106
msgid "pathspec"
msgstr "đặc-tả-đường-dẫn"
-#: builtin/clone.c:101 builtin/clone.c:105
+#: builtin/clone.c:102 builtin/clone.c:106
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "khởi tạo mô-đun-con trong bản sao"
-#: builtin/clone.c:108
+#: builtin/clone.c:109
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "số lượng mô-đun-con được nhân bản đồng thời"
-#: builtin/clone.c:109 builtin/init-db.c:478
+#: builtin/clone.c:110 builtin/init-db.c:478
msgid "template-directory"
msgstr "thư-mục-mẫu"
-#: builtin/clone.c:110 builtin/init-db.c:479
+#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:479
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "thư mục mà tại đó các mẫu sẽ được dùng"
-#: builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:114 builtin/submodule--helper.c:1375
-#: builtin/submodule--helper.c:1856
+#: builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:115 builtin/submodule--helper.c:1379
+#: builtin/submodule--helper.c:1860
msgid "reference repository"
msgstr "kho tham chiếu"
-#: builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1377
-#: builtin/submodule--helper.c:1858
+#: builtin/clone.c:117 builtin/submodule--helper.c:1381
+#: builtin/submodule--helper.c:1862
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "chỉ dùng --reference khi nhân bản"
-#: builtin/clone.c:117 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3301 builtin/repack.c:329
+#: builtin/clone.c:118 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
+#: builtin/pack-objects.c:3303 builtin/repack.c:329
msgid "name"
msgstr "tên"
-#: builtin/clone.c:118
+#: builtin/clone.c:119
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "dùng <tên> thay cho “origin” để theo dõi thượng nguồn"
-#: builtin/clone.c:120
+#: builtin/clone.c:121
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "lấy ra <nhánh> thay cho HEAD của máy chủ"
-#: builtin/clone.c:122
+#: builtin/clone.c:123
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "đường dẫn đến git-upload-pack trên máy chủ"
-#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:825
-#: builtin/pull.c:217
+#: builtin/clone.c:124 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:836
+#: builtin/pull.c:218
msgid "depth"
msgstr "độ-sâu"
-#: builtin/clone.c:124
+#: builtin/clone.c:125
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "tạo bản sao không đầy đủ cho mức sâu đã cho"
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3292
+#: builtin/clone.c:126 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3292
msgid "time"
msgstr "thời-gian"
-#: builtin/clone.c:126
+#: builtin/clone.c:127
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "tạo bản sao không đầy đủ từ thời điểm đã cho"
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
-#: builtin/rebase.c:831
+#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
+#: builtin/rebase.c:1039
msgid "revision"
msgstr "điểm xét duyệt"
-#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:147
+#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:147
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "làm sâu hơn lịch sử của bản sao shallow, bằng điểm xét duyệt loại trừ"
-#: builtin/clone.c:130
+#: builtin/clone.c:131
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr "chỉ nhân bản một nhánh, HEAD hoặc --branch"
-#: builtin/clone.c:132
+#: builtin/clone.c:133
msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
msgstr ""
"đứng có nhân bản bất kỳ nhánh nào, và làm cho những lần lấy về sau không "
"theo chúng nữa"
-#: builtin/clone.c:134
+#: builtin/clone.c:135
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "mọi mô-đun-con nhân bản sẽ là shallow (nông)"
-#: builtin/clone.c:135 builtin/init-db.c:487
+#: builtin/clone.c:136 builtin/init-db.c:487
msgid "gitdir"
msgstr "gitdir"
-#: builtin/clone.c:136 builtin/init-db.c:488
+#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:488
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "không dùng chung thư mục dành riêng cho git và thư mục làm việc"
-#: builtin/clone.c:137
+#: builtin/clone.c:138
msgid "key=value"
msgstr "khóa=giá_trị"
-#: builtin/clone.c:138
+#: builtin/clone.c:139
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "đặt cấu hình bên trong một kho chứa mới"
-#: builtin/clone.c:139 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:230
-#: builtin/push.c:583
+#: builtin/clone.c:140 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:231
+#: builtin/push.c:586
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "chỉ dùng địa chỉ IPv4"
-#: builtin/clone.c:141 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:233
-#: builtin/push.c:585
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:234
+#: builtin/push.c:588
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "chỉ dùng địa chỉ IPv6"
-#: builtin/clone.c:279
+#: builtin/clone.c:280
msgid ""
"No directory name could be guessed.\n"
"Please specify a directory on the command line"
@@ -9304,47 +9973,47 @@ msgstr ""
"Không đoán được thư mục tên là gì.\n"
"Vui lòng chỉ định tên một thư mục trên dòng lệnh"
-#: builtin/clone.c:332
+#: builtin/clone.c:333
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr "thông tin: không thể thêm thay thế cho “%s”: %s\n"
-#: builtin/clone.c:404
+#: builtin/clone.c:405
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”"
-#: builtin/clone.c:412
+#: builtin/clone.c:413
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "%s có tồn tại nhưng lại không phải là một thư mục"
-#: builtin/clone.c:426
+#: builtin/clone.c:427
#, c-format
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "gặp lỗi khi lấy thông tin thống kê về %s\n"
-#: builtin/clone.c:443
+#: builtin/clone.c:444
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi bỏ liên kết (unlink) “%s”"
-#: builtin/clone.c:448
+#: builtin/clone.c:449
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi tạo được liên kết mềm %s"
-#: builtin/clone.c:452
+#: builtin/clone.c:453
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi sao chép tập tin và “%s”"
-#: builtin/clone.c:478
+#: builtin/clone.c:479
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "hoàn tất.\n"
-#: builtin/clone.c:492
+#: builtin/clone.c:493
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -9354,95 +10023,95 @@ msgstr ""
"Bạn kiểm tra kỹ xem cái gì được lấy ra bằng lệnh “git status”\n"
"và thử lấy ra với lệnh “git checkout -f HEAD”\n"
-#: builtin/clone.c:569
+#: builtin/clone.c:570
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr "Không tìm thấy nhánh máy chủ %s để nhân bản (clone)."
-#: builtin/clone.c:680
+#: builtin/clone.c:687
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "không thể cập nhật %s"
-#: builtin/clone.c:730
+#: builtin/clone.c:737
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr "refers HEAD máy chủ chỉ đến ref không tồn tại, không thể lấy ra.\n"
-#: builtin/clone.c:761
+#: builtin/clone.c:768
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "không thể lấy ra (checkout) cây làm việc"
-#: builtin/clone.c:806
+#: builtin/clone.c:813
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "không thể ghi các tham số vào tập tin cấu hình"
-#: builtin/clone.c:869
+#: builtin/clone.c:876
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "không thể đóng gói để dọn dẹp"
-#: builtin/clone.c:871
+#: builtin/clone.c:878
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "không thể bỏ liên kết tập tin thay thế tạm thời"
-#: builtin/clone.c:911 builtin/receive-pack.c:1941
+#: builtin/clone.c:918 builtin/receive-pack.c:1941
msgid "Too many arguments."
msgstr "Có quá nhiều đối số."
-#: builtin/clone.c:915
+#: builtin/clone.c:922
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Bạn phải chỉ định một kho để mà nhân bản (clone)."
-#: builtin/clone.c:928
+#: builtin/clone.c:935
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "tùy chọn --bare và --origin %s xung khắc nhau."
-#: builtin/clone.c:931
+#: builtin/clone.c:938
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "tùy chọn --bare và --separate-git-dir xung khắc nhau."
-#: builtin/clone.c:944
+#: builtin/clone.c:951
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "kho chứa “%s” chưa tồn tại"
-#: builtin/clone.c:950 builtin/fetch.c:1606
+#: builtin/clone.c:957 builtin/fetch.c:1608
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "độ sâu %s không phải là một số nguyên dương"
-#: builtin/clone.c:960
+#: builtin/clone.c:967
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "đường dẫn đích “%s” đã có từ trước và không phải là một thư mục rỗng."
-#: builtin/clone.c:970
+#: builtin/clone.c:977
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "cây làm việc “%s” đã sẵn tồn tại rồi."
-#: builtin/clone.c:985 builtin/clone.c:1006 builtin/difftool.c:271
-#: builtin/worktree.c:295 builtin/worktree.c:325
+#: builtin/clone.c:992 builtin/clone.c:1013 builtin/difftool.c:272
+#: builtin/worktree.c:296 builtin/worktree.c:326
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
-#: builtin/clone.c:990
+#: builtin/clone.c:997
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "không thể tạo cây thư mục làm việc dir “%s”"
-#: builtin/clone.c:1010
+#: builtin/clone.c:1017
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Đang nhân bản thành kho chứa bare “%s”…\n"
-#: builtin/clone.c:1012
+#: builtin/clone.c:1019
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Đang nhân bản thành “%s”…\n"
-#: builtin/clone.c:1036
+#: builtin/clone.c:1043
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -9450,41 +10119,41 @@ msgstr ""
"nhân bản --recursive không tương thích với cả hai --reference và --reference-"
"if-able"
-#: builtin/clone.c:1097
+#: builtin/clone.c:1104
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr "--depth bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
-#: builtin/clone.c:1099
+#: builtin/clone.c:1106
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"--shallow-since bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay "
"thế."
-#: builtin/clone.c:1101
+#: builtin/clone.c:1108
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"--shallow-exclude bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay "
"thế."
-#: builtin/clone.c:1103
+#: builtin/clone.c:1110
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"--filter bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
-#: builtin/clone.c:1106
+#: builtin/clone.c:1113
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "kho nguồn là nông, nên bỏ qua --local"
-#: builtin/clone.c:1111
+#: builtin/clone.c:1118
msgid "--local is ignored"
msgstr "--local bị lờ đi"
-#: builtin/clone.c:1181 builtin/clone.c:1189
+#: builtin/clone.c:1192 builtin/clone.c:1200
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Nhánh máy chủ %s không tìm thấy trong thượng nguồn %s"
-#: builtin/clone.c:1192
+#: builtin/clone.c:1203
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Bạn hình như là đã nhân bản một kho trống rỗng."
@@ -9520,15 +10189,15 @@ msgstr "Chèn thêm khoảng trắng giữa các cột"
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "--command phải là đối số đầu tiên"
-#: builtin/commit.c:40
+#: builtin/commit.c:41
msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git commit [<các-tùy-chọn>] [--] <pathspec>…"
-#: builtin/commit.c:45
+#: builtin/commit.c:46
msgid "git status [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git status [<các-tùy-chọn>] [--] <pathspec>…"
-#: builtin/commit.c:50
+#: builtin/commit.c:51
msgid ""
"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
@@ -9541,7 +10210,7 @@ msgstr ""
"hoặc là bạn gỡ bỏ các lần chuyển giao một cách hoàn toàn bằng lệnh:\n"
"\"git reset HEAD^\".\n"
-#: builtin/commit.c:55
+#: builtin/commit.c:56
msgid ""
"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
"If you wish to commit it anyway, use:\n"
@@ -9556,11 +10225,11 @@ msgstr ""
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:62
+#: builtin/commit.c:63
msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
msgstr "Nếu không được thì dùng lệnh \"git reset\"\n"
-#: builtin/commit.c:65
+#: builtin/commit.c:66
msgid ""
"If you wish to skip this commit, use:\n"
"\n"
@@ -9576,63 +10245,63 @@ msgstr ""
"Thế thì \"git cherry-pick --continue\" sẽ phục hồi lại việc cherry-pick\n"
"những lần chuyển giao còn lại.\n"
-#: builtin/commit.c:311
+#: builtin/commit.c:312
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "gặp lỗi khi tháo dỡ HEAD đối tượng cây"
-#: builtin/commit.c:352
+#: builtin/commit.c:353
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "không thể tạo bảng mục lục tạm thời"
-#: builtin/commit.c:358
+#: builtin/commit.c:359
msgid "interactive add failed"
msgstr "gặp lỗi khi thêm bằng cách tương"
-#: builtin/commit.c:371
+#: builtin/commit.c:373
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "không thể cập nhật bảng mục lục tạm thời"
-#: builtin/commit.c:373
+#: builtin/commit.c:375
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Gặp lỗi khi cập nhật cây bộ nhớ đệm"
-#: builtin/commit.c:398 builtin/commit.c:421 builtin/commit.c:467
+#: builtin/commit.c:400 builtin/commit.c:423 builtin/commit.c:469
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới (new_index)"
-#: builtin/commit.c:450
+#: builtin/commit.c:452
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr ""
"không thể thực hiện việc chuyển giao cục bộ trong khi đang được hòa trộn."
-#: builtin/commit.c:452
+#: builtin/commit.c:454
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr ""
"không thể thực hiện việc chuyển giao bộ phận trong khi đang cherry-pick."
-#: builtin/commit.c:460
+#: builtin/commit.c:462
msgid "cannot read the index"
msgstr "không đọc được bảng mục lục"
-#: builtin/commit.c:479
+#: builtin/commit.c:481
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục tạm thời"
-#: builtin/commit.c:577
+#: builtin/commit.c:579
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "lần chuyển giao “%s” thiếu phần tác giả ở đầu"
-#: builtin/commit.c:579
+#: builtin/commit.c:581
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "lần chuyển giao “%s” có phần tác giả ở đầu dị dạng"
-#: builtin/commit.c:598
+#: builtin/commit.c:600
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "đối số cho --author bị dị hình"
-#: builtin/commit.c:650
+#: builtin/commit.c:652
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -9640,38 +10309,38 @@ msgstr ""
"không thể chọn một ký tự ghi chú cái mà không được dùng\n"
"trong phần ghi chú hiện tại"
-#: builtin/commit.c:687 builtin/commit.c:720 builtin/commit.c:1049
+#: builtin/commit.c:689 builtin/commit.c:722 builtin/commit.c:1052
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "không thể tìm kiếm commit (lần chuyển giao) %s"
-#: builtin/commit.c:699 builtin/shortlog.c:317
+#: builtin/commit.c:701 builtin/shortlog.c:319
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(đang đọc thông điệp nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn)\n"
-#: builtin/commit.c:701
+#: builtin/commit.c:703
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "không thể đọc nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/commit.c:705
+#: builtin/commit.c:707
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "không đọc được tệp nhật ký “%s”"
-#: builtin/commit.c:734 builtin/commit.c:742
+#: builtin/commit.c:736 builtin/commit.c:744
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "không thể đọc SQUASH_MSG"
-#: builtin/commit.c:739
+#: builtin/commit.c:741
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "không thể đọc MERGE_MSG"
-#: builtin/commit.c:793
+#: builtin/commit.c:795
msgid "could not write commit template"
msgstr "không thể ghi mẫu chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:811
+#: builtin/commit.c:813
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -9686,7 +10355,7 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"và thử lại.\n"
-#: builtin/commit.c:816
+#: builtin/commit.c:818
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -9701,7 +10370,7 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"và thử lại.\n"
-#: builtin/commit.c:829
+#: builtin/commit.c:831
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -9712,7 +10381,7 @@ msgstr ""
"bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua, nếu phần chú thích rỗng sẽ hủy bỏ lần "
"chuyển giao.\n"
-#: builtin/commit.c:837
+#: builtin/commit.c:839
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -9724,157 +10393,156 @@ msgstr ""
"bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua; bạn có thể xóa chúng đi nếu muốn thế.\n"
"Phần chú thích này nếu trống rỗng sẽ hủy bỏ lần chuyển giao.\n"
-#: builtin/commit.c:854
+#: builtin/commit.c:856
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sTác giả: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:862
+#: builtin/commit.c:864
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sNgày tháng: %s"
-#: builtin/commit.c:869
+#: builtin/commit.c:871
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sNgười chuyển giao: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:887
+#: builtin/commit.c:889
msgid "Cannot read index"
msgstr "Không đọc được bảng mục lục"
-#: builtin/commit.c:953
+#: builtin/commit.c:956
msgid "Error building trees"
msgstr "Gặp lỗi khi xây dựng cây"
-#: builtin/commit.c:967 builtin/tag.c:258
+#: builtin/commit.c:970 builtin/tag.c:258
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Xin hãy cung cấp lời chú giải hoặc là dùng tùy chọn -m hoặc là -F.\n"
-#: builtin/commit.c:1011
+#: builtin/commit.c:1014
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"--author “%s” không phải là “Họ và tên <thư điện tửl>” và không khớp bất kỳ "
"tác giả nào sẵn có"
-#: builtin/commit.c:1025
+#: builtin/commit.c:1028
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Chế độ bỏ qua không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/commit.c:1039 builtin/commit.c:1276
+#: builtin/commit.c:1042 builtin/commit.c:1279
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Chế độ cho các tập tin chưa được theo dõi không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/commit.c:1077
+#: builtin/commit.c:1080
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "hai tùy chọn -long và -z không tương thích với nhau"
-#: builtin/commit.c:1110
+#: builtin/commit.c:1113
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Sử dụng cả hai tùy chọn --reset-author và --author không hợp lý"
-#: builtin/commit.c:1119
+#: builtin/commit.c:1122
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Không có gì để mà “tu bổ” cả."
-#: builtin/commit.c:1122
+#: builtin/commit.c:1125
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr ""
"Bạn đang ở giữa của quá trình hòa trộn -- không thể thực hiện việc “tu bổ”."
-#: builtin/commit.c:1124
+#: builtin/commit.c:1127
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr ""
"Bạn đang ở giữa của quá trình cherry-pick -- không thể thực hiện việc “tu "
"bổ”."
-#: builtin/commit.c:1127
+#: builtin/commit.c:1130
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Các tùy chọn --squash và --fixup không thể sử dụng cùng với nhau"
-#: builtin/commit.c:1137
+#: builtin/commit.c:1140
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
-msgstr ""
-"Chỉ được dùng một trong số tùy chọn trong số các tùy chọn -c/-C/-F/--fixup"
+msgstr "Chỉ được dùng một trong số tùy chọn trong số -c/-C/-F/--fixup."
-#: builtin/commit.c:1139
+#: builtin/commit.c:1142
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
msgstr "Tùy chọn -m không thể được tổ hợp cùng với -c/-C/-F."
-#: builtin/commit.c:1147
+#: builtin/commit.c:1150
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"--reset-author chỉ có thể được sử dụng với tùy chọn -C, -c hay --amend."
-#: builtin/commit.c:1164
+#: builtin/commit.c:1167
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Chỉ một trong các tùy chọn --include/--only/--all/--interactive/--patch được "
"sử dụng."
-#: builtin/commit.c:1166
+#: builtin/commit.c:1169
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Không đường dẫn với các tùy chọn --include/--only không hợp lý."
-#: builtin/commit.c:1180 builtin/tag.c:546
+#: builtin/commit.c:1183 builtin/tag.c:546
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Chế độ dọn dẹp không hợp lệ %s"
-#: builtin/commit.c:1185
+#: builtin/commit.c:1188
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "Các đường dẫn với tùy chọn -a không hợp lý."
-#: builtin/commit.c:1311 builtin/commit.c:1495
+#: builtin/commit.c:1314 builtin/commit.c:1498
msgid "show status concisely"
msgstr "hiển thị trạng thái ở dạng súc tích"
-#: builtin/commit.c:1313 builtin/commit.c:1497
+#: builtin/commit.c:1316 builtin/commit.c:1500
msgid "show branch information"
msgstr "hiển thị thông tin nhánh"
-#: builtin/commit.c:1315
+#: builtin/commit.c:1318
msgid "show stash information"
msgstr "hiển thị thông tin về tạm cất"
-#: builtin/commit.c:1317 builtin/commit.c:1499
+#: builtin/commit.c:1320 builtin/commit.c:1502
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "tính đầy đủ giá trị trước/sau"
-#: builtin/commit.c:1319
+#: builtin/commit.c:1322
msgid "version"
msgstr "phiên bản"
-#: builtin/commit.c:1319 builtin/commit.c:1501 builtin/push.c:558
-#: builtin/worktree.c:639
+#: builtin/commit.c:1322 builtin/commit.c:1504 builtin/push.c:561
+#: builtin/worktree.c:640
msgid "machine-readable output"
msgstr "kết xuất dạng máy-có-thể-đọc"
-#: builtin/commit.c:1322 builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1325 builtin/commit.c:1506
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "hiển thị trạng thái ở định dạng dài (mặc định)"
-#: builtin/commit.c:1325 builtin/commit.c:1506
+#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1509
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "chấm dứt các mục bằng NUL"
-#: builtin/commit.c:1327 builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1509
-#: builtin/fast-export.c:1007 builtin/fast-export.c:1010 builtin/rebase.c:910
+#: builtin/commit.c:1330 builtin/commit.c:1334 builtin/commit.c:1512
+#: builtin/fast-export.c:1085 builtin/fast-export.c:1088 builtin/rebase.c:1118
#: builtin/tag.c:400
msgid "mode"
msgstr "chế độ"
-#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1509
+#: builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1512
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"hiển thị các tập tin chưa được theo dõi dấu vết, các chế độ tùy chọn: all, "
"normal, no. (Mặc định: all)"
-#: builtin/commit.c:1332
+#: builtin/commit.c:1335
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -9882,11 +10550,11 @@ msgstr ""
"hiển thị các tập tin bị bỏ qua, các chế độ tùy chọn: traditional, matching, "
"no. (Mặc định: traditional)"
-#: builtin/commit.c:1334 parse-options.h:164
+#: builtin/commit.c:1337 parse-options.h:164
msgid "when"
msgstr "khi"
-#: builtin/commit.c:1335
+#: builtin/commit.c:1338
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -9894,198 +10562,198 @@ msgstr ""
"bỏ qua các thay đổi trong mô-đun-con, tùy chọn khi: all, dirty, untracked. "
"(Mặc định: all)"
-#: builtin/commit.c:1337
+#: builtin/commit.c:1340
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "hiển thị danh sách các tập-tin chưa được theo dõi trong các cột"
-#: builtin/commit.c:1338
+#: builtin/commit.c:1341
msgid "do not detect renames"
msgstr "không dò tìm các tên thay đổi"
-#: builtin/commit.c:1340
+#: builtin/commit.c:1343
msgid "detect renames, optionally set similarity index"
msgstr "dò các tên thay đổi, tùy ý đặt mục lục tương tự"
-#: builtin/commit.c:1360
+#: builtin/commit.c:1363
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr ""
"Không hỗ trỡ tổ hợp các tham số các tập tin bị bỏ qua và không được theo dõi"
-#: builtin/commit.c:1465
+#: builtin/commit.c:1468
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "không hiển thị tổng kết sau khi chuyển giao thành công"
-#: builtin/commit.c:1466
+#: builtin/commit.c:1469
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "hiển thị sự khác biệt trong mẫu tin nhắn chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1468
+#: builtin/commit.c:1471
msgid "Commit message options"
msgstr "Các tùy chọn ghi chú commit"
-#: builtin/commit.c:1469 builtin/merge.c:263 builtin/tag.c:397
+#: builtin/commit.c:1472 builtin/merge.c:264 builtin/tag.c:397
msgid "read message from file"
msgstr "đọc chú thích từ tập tin"
-#: builtin/commit.c:1470
+#: builtin/commit.c:1473
msgid "author"
msgstr "tác giả"
-#: builtin/commit.c:1470
+#: builtin/commit.c:1473
msgid "override author for commit"
msgstr "ghi đè tác giả cho commit"
-#: builtin/commit.c:1471 builtin/gc.c:518
+#: builtin/commit.c:1474 builtin/gc.c:518
msgid "date"
msgstr "ngày tháng"
-#: builtin/commit.c:1471
+#: builtin/commit.c:1474
msgid "override date for commit"
msgstr "ghi đè ngày tháng cho lần chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1472 builtin/merge.c:259 builtin/notes.c:409
-#: builtin/notes.c:572 builtin/tag.c:395
+#: builtin/commit.c:1475 builtin/merge.c:260 builtin/notes.c:409
+#: builtin/notes.c:575 builtin/tag.c:395
msgid "message"
msgstr "chú thích"
-#: builtin/commit.c:1472
+#: builtin/commit.c:1475
msgid "commit message"
msgstr "chú thích của lần chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1473 builtin/commit.c:1474 builtin/commit.c:1475
-#: builtin/commit.c:1476 ref-filter.h:92 parse-options.h:280
+#: builtin/commit.c:1476 builtin/commit.c:1477 builtin/commit.c:1478
+#: builtin/commit.c:1479 parse-options.h:278 ref-filter.h:92
msgid "commit"
msgstr "lần_chuyển_giao"
-#: builtin/commit.c:1473
+#: builtin/commit.c:1476
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao đã cho nhưng có cho sửa chữa"
-#: builtin/commit.c:1474
+#: builtin/commit.c:1477
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao đã cho"
-#: builtin/commit.c:1475
+#: builtin/commit.c:1478
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"dùng ghi chú có định dạng autosquash để sửa chữa lần chuyển giao đã chỉ ra"
-#: builtin/commit.c:1476
+#: builtin/commit.c:1479
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"dùng lời nhắn có định dạng tự động nén để nén lại các lần chuyển giao đã chỉ "
"ra"
-#: builtin/commit.c:1477
+#: builtin/commit.c:1480
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"lần chuyển giao nhận tôi là tác giả (được dùng với tùy chọn -C/-c/--amend)"
-#: builtin/commit.c:1478 builtin/log.c:1520 builtin/merge.c:276
-#: builtin/pull.c:155 builtin/revert.c:106
+#: builtin/commit.c:1481 builtin/log.c:1533 builtin/merge.c:277
+#: builtin/pull.c:156 builtin/revert.c:107
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "(nên dùng) thêm dòng Signed-off-by:"
-#: builtin/commit.c:1479
+#: builtin/commit.c:1482
msgid "use specified template file"
msgstr "sử dụng tập tin mẫu đã cho"
-#: builtin/commit.c:1480
+#: builtin/commit.c:1483
msgid "force edit of commit"
msgstr "ép buộc sửa lần commit"
-#: builtin/commit.c:1481
+#: builtin/commit.c:1484
msgid "default"
msgstr "mặc định"
-#: builtin/commit.c:1481 builtin/tag.c:401
+#: builtin/commit.c:1484 builtin/tag.c:401
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "làm thế nào để cắt bỏ khoảng trắng và #ghichú từ mẩu tin nhắn"
-#: builtin/commit.c:1482
+#: builtin/commit.c:1485
msgid "include status in commit message template"
msgstr "bao gồm các trạng thái trong mẫu ghi chú chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1484 builtin/merge.c:274 builtin/pull.c:185
-#: builtin/revert.c:114
+#: builtin/commit.c:1487 builtin/merge.c:275 builtin/pull.c:186
+#: builtin/revert.c:115
msgid "GPG sign commit"
-msgstr "ký lần chuyển giao dùng GPG"
+msgstr "Ký lần chuyển giao dùng GPG"
-#: builtin/commit.c:1487
+#: builtin/commit.c:1490
msgid "Commit contents options"
msgstr "Các tùy nội dung ghi chú commit"
-#: builtin/commit.c:1488
+#: builtin/commit.c:1491
msgid "commit all changed files"
msgstr "chuyển giao tất cả các tập tin có thay đổi"
-#: builtin/commit.c:1489
+#: builtin/commit.c:1492
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "thêm các tập tin đã chỉ ra vào bảng mục lục để chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1490
+#: builtin/commit.c:1493
msgid "interactively add files"
msgstr "thêm các tập-tin bằng tương tác"
-#: builtin/commit.c:1491
+#: builtin/commit.c:1494
msgid "interactively add changes"
msgstr "thêm các thay đổi bằng tương tác"
-#: builtin/commit.c:1492
+#: builtin/commit.c:1495
msgid "commit only specified files"
msgstr "chỉ chuyển giao các tập tin đã chỉ ra"
-#: builtin/commit.c:1493
+#: builtin/commit.c:1496
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr "vòng qua móc (hook) pre-commit và commit-msg"
-#: builtin/commit.c:1494
+#: builtin/commit.c:1497
msgid "show what would be committed"
msgstr "hiển thị xem cái gì có thể được chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1507
+#: builtin/commit.c:1510
msgid "amend previous commit"
msgstr "“tu bổ” (amend) lần commit trước"
-#: builtin/commit.c:1508
+#: builtin/commit.c:1511
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "vòng qua móc (hook) post-rewrite"
-#: builtin/commit.c:1513
+#: builtin/commit.c:1516
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "ok để ghi lại một thay đổi trống rỗng"
-#: builtin/commit.c:1515
+#: builtin/commit.c:1518
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "ok để ghi các thay đổi với lời nhắn trống rỗng"
-#: builtin/commit.c:1588
+#: builtin/commit.c:1591
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Tập tin MERGE_HEAD sai hỏng (%s)"
-#: builtin/commit.c:1595
+#: builtin/commit.c:1598
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "không thể đọc MERGE_MODE"
-#: builtin/commit.c:1614
+#: builtin/commit.c:1617
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của lần chuyển giao: %s"
-#: builtin/commit.c:1625
+#: builtin/commit.c:1628
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Bãi bỏ việc chuyển giao bởi vì phần chú thích của nó trống rỗng.\n"
-#: builtin/commit.c:1630
+#: builtin/commit.c:1633
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr ""
"Đang bỏ qua việc chuyển giao; bạn đã không biên soạn phần chú thích "
"(message).\n"
-#: builtin/commit.c:1665
+#: builtin/commit.c:1668
msgid ""
"repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -10118,7 +10786,7 @@ msgstr ""
#: builtin/commit-graph.c:48 builtin/commit-graph.c:78
#: builtin/commit-graph.c:132 builtin/commit-graph.c:190 builtin/fetch.c:153
-#: builtin/log.c:1540
+#: builtin/log.c:1553
msgid "dir"
msgstr "tmục"
@@ -10315,48 +10983,48 @@ msgstr "giá trị"
msgid "with --get, use default value when missing entry"
msgstr "với --get, dùng giá trị mặc định khi thiếu mục tin"
-#: builtin/config.c:171
+#: builtin/config.c:172
#, c-format
msgid "wrong number of arguments, should be %d"
msgstr "sai số lượng tham số, phải là %d"
-#: builtin/config.c:173
+#: builtin/config.c:174
#, c-format
msgid "wrong number of arguments, should be from %d to %d"
msgstr "sai số lượng tham số, phải từ %d đến %d"
-#: builtin/config.c:307
+#: builtin/config.c:308
#, c-format
msgid "invalid key pattern: %s"
msgstr "mẫu khóa không hợp lệ: %s"
-#: builtin/config.c:343
+#: builtin/config.c:344
#, c-format
msgid "failed to format default config value: %s"
msgstr "gặp lỗi khi định dạng giá trị cấu hình mặc định: %s"
-#: builtin/config.c:400
+#: builtin/config.c:401
#, c-format
msgid "cannot parse color '%s'"
msgstr "không thể phân tích màu “%s”"
-#: builtin/config.c:442
+#: builtin/config.c:443
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "không thể phân tích giá trị màu mặc định"
-#: builtin/config.c:495 builtin/config.c:741
+#: builtin/config.c:496 builtin/config.c:742
msgid "not in a git directory"
msgstr "không trong thư mục git"
-#: builtin/config.c:498
+#: builtin/config.c:499
msgid "writing to stdin is not supported"
msgstr "việc ghi ra đầu ra tiêu chuẩn là không được hỗ trợ"
-#: builtin/config.c:501
+#: builtin/config.c:502
msgid "writing config blobs is not supported"
msgstr "không hỗ trợ ghi cấu hình các blob"
-#: builtin/config.c:586
+#: builtin/config.c:587
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -10371,23 +11039,23 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:610
+#: builtin/config.c:611
msgid "only one config file at a time"
msgstr "chỉ một tập tin cấu hình một lần"
-#: builtin/config.c:615
+#: builtin/config.c:616
msgid "--local can only be used inside a git repository"
msgstr "--local chỉ có thể được dùng bên trong một kho git"
-#: builtin/config.c:618
+#: builtin/config.c:619
msgid "--blob can only be used inside a git repository"
msgstr "--blob chỉ có thể được dùng bên trong một kho git"
-#: builtin/config.c:637
+#: builtin/config.c:638
msgid "$HOME not set"
msgstr "Chưa đặt biến môi trường HOME"
-#: builtin/config.c:657
+#: builtin/config.c:658
msgid ""
"--worktree cannot be used with multiple working trees unless the config\n"
"extension worktreeConfig is enabled. Please read \"CONFIGURATION FILE\"\n"
@@ -10397,19 +11065,19 @@ msgstr ""
"worktreeConfig được bật. Vui lòng đọc phần \"CONFIGURATION FILE\"\n"
"trong \"git help worktree\" để biết thêm chi tiết"
-#: builtin/config.c:687
+#: builtin/config.c:688
msgid "--get-color and variable type are incoherent"
msgstr "--get-color và kiểu biến là không mạch lạc"
-#: builtin/config.c:692
+#: builtin/config.c:693
msgid "only one action at a time"
msgstr "chỉ một thao tác mỗi lần"
-#: builtin/config.c:705
+#: builtin/config.c:706
msgid "--name-only is only applicable to --list or --get-regexp"
msgstr "--name-only chỉ được áp dụng cho --list hoặc --get-regexp"
-#: builtin/config.c:711
+#: builtin/config.c:712
msgid ""
"--show-origin is only applicable to --get, --get-all, --get-regexp, and --"
"list"
@@ -10417,33 +11085,33 @@ msgstr ""
"--show-origin chỉ được áp dụng cho --get, --get-all, --get-regexp, hoặc --"
"list"
-#: builtin/config.c:717
+#: builtin/config.c:718
msgid "--default is only applicable to --get"
msgstr "--default chỉ được áp dụng cho --get"
-#: builtin/config.c:730
+#: builtin/config.c:731
#, c-format
msgid "unable to read config file '%s'"
msgstr "không thể đọc tập tin cấu hình “%s”"
-#: builtin/config.c:733
+#: builtin/config.c:734
msgid "error processing config file(s)"
msgstr "gặp lỗi khi xử lý các tập tin cấu hình"
-#: builtin/config.c:743
+#: builtin/config.c:744
msgid "editing stdin is not supported"
msgstr "sửa chữa đầu ra tiêu chuẩn là không được hỗ trợ"
-#: builtin/config.c:745
+#: builtin/config.c:746
msgid "editing blobs is not supported"
msgstr "việc sửa chữa các blob là không được hỗ trợ"
-#: builtin/config.c:759
+#: builtin/config.c:760
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "không thể tạo tập tin cấu hình “%s”"
-#: builtin/config.c:772
+#: builtin/config.c:773
#, c-format
msgid ""
"cannot overwrite multiple values with a single value\n"
@@ -10452,7 +11120,7 @@ msgstr ""
"không thể ghi đè nhiều giá trị với một giá trị đơn\n"
" Dùng một biểu thức chính quy, --add hay --replace-all để thay đổi %s."
-#: builtin/config.c:846 builtin/config.c:857
+#: builtin/config.c:847 builtin/config.c:858
#, c-format
msgid "no such section: %s"
msgstr "không có đoạn: %s"
@@ -10465,57 +11133,57 @@ msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
msgid "print sizes in human readable format"
msgstr "hiển thị kích cỡ theo định dạng dành cho người đọc"
-#: builtin/describe.c:26
+#: builtin/describe.c:27
msgid "git describe [<options>] [<commit-ish>...]"
msgstr "git describe [<các-tùy-chọn>] <commit-ish>*"
-#: builtin/describe.c:27
+#: builtin/describe.c:28
msgid "git describe [<options>] --dirty"
msgstr "git describe [<các-tùy-chọn>] --dirty"
-#: builtin/describe.c:62
+#: builtin/describe.c:63
msgid "head"
-msgstr "phía trước "
+msgstr "phía trước"
-#: builtin/describe.c:62
+#: builtin/describe.c:63
msgid "lightweight"
msgstr "hạng nhẹ"
-#: builtin/describe.c:62
+#: builtin/describe.c:63
msgid "annotated"
msgstr "có diễn giải"
-#: builtin/describe.c:272
+#: builtin/describe.c:273
#, c-format
msgid "annotated tag %s not available"
msgstr "thẻ đã được ghi chú %s không sẵn để dùng"
-#: builtin/describe.c:276
+#: builtin/describe.c:277
#, c-format
msgid "annotated tag %s has no embedded name"
msgstr "thẻ được chú giải %s không có tên nhúng"
-#: builtin/describe.c:278
+#: builtin/describe.c:279
#, c-format
msgid "tag '%s' is really '%s' here"
msgstr "thẻ “%s” đã thực sự ở đây “%s” rồi"
-#: builtin/describe.c:322
+#: builtin/describe.c:323
#, c-format
msgid "no tag exactly matches '%s'"
msgstr "không có thẻ nào khớp chính xác với “%s”"
-#: builtin/describe.c:324
+#: builtin/describe.c:325
#, c-format
msgid "No exact match on refs or tags, searching to describe\n"
msgstr "Không có tham chiếu hay thẻ khớp đúng, đang tìm kiếm mô tả\n"
-#: builtin/describe.c:378
+#: builtin/describe.c:379
#, c-format
msgid "finished search at %s\n"
msgstr "việc tìm kiếm đã kết thúc tại %s\n"
-#: builtin/describe.c:404
+#: builtin/describe.c:405
#, c-format
msgid ""
"No annotated tags can describe '%s'.\n"
@@ -10524,7 +11192,7 @@ msgstr ""
"Không có thẻ được chú giải nào được mô tả là “%s”.\n"
"Tuy nhiên, ở đây có những thẻ không được chú giải: hãy thử --tags."
-#: builtin/describe.c:408
+#: builtin/describe.c:409
#, c-format
msgid ""
"No tags can describe '%s'.\n"
@@ -10533,12 +11201,12 @@ msgstr ""
"Không có thẻ có thể mô tả “%s”.\n"
"Hãy thử --always, hoặc tạo một số thẻ."
-#: builtin/describe.c:438
+#: builtin/describe.c:439
#, c-format
msgid "traversed %lu commits\n"
msgstr "đã xuyên %lu qua lần chuyển giao\n"
-#: builtin/describe.c:441
+#: builtin/describe.c:442
#, c-format
msgid ""
"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
@@ -10547,149 +11215,149 @@ msgstr ""
"tìm thấy nhiều hơn %i thẻ; đã liệt kê %i cái gần\n"
"đây nhất bỏ đi tìm kiếm tại %s\n"
-#: builtin/describe.c:509
+#: builtin/describe.c:510
#, c-format
msgid "describe %s\n"
msgstr "mô tả %s\n"
-#: builtin/describe.c:512 builtin/log.c:513
+#: builtin/describe.c:513 builtin/log.c:516
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Không phải tên đối tượng %s hợp lệ"
-#: builtin/describe.c:520
+#: builtin/describe.c:521
#, c-format
msgid "%s is neither a commit nor blob"
msgstr "%s không phải là một lần commit cũng không phải blob"
-#: builtin/describe.c:534
+#: builtin/describe.c:535
msgid "find the tag that comes after the commit"
msgstr "tìm các thẻ mà nó đến trước lần chuyển giao"
-#: builtin/describe.c:535
+#: builtin/describe.c:536
msgid "debug search strategy on stderr"
msgstr "chiến lược tìm kiếm gỡ lỗi trên đầu ra lỗi chuẩn stderr"
-#: builtin/describe.c:536
+#: builtin/describe.c:537
msgid "use any ref"
msgstr "dùng ref bất kỳ"
-#: builtin/describe.c:537
+#: builtin/describe.c:538
msgid "use any tag, even unannotated"
msgstr "dùng thẻ bất kỳ, cả khi “unannotated”"
-#: builtin/describe.c:538
+#: builtin/describe.c:539
msgid "always use long format"
msgstr "luôn dùng định dạng dài"
-#: builtin/describe.c:539
+#: builtin/describe.c:540
msgid "only follow first parent"
msgstr "chỉ theo cha mẹ đầu tiên"
-#: builtin/describe.c:542
+#: builtin/describe.c:543
msgid "only output exact matches"
msgstr "chỉ xuất những gì khớp chính xác"
-#: builtin/describe.c:544
+#: builtin/describe.c:545
msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
msgstr "coi như <n> thẻ gần đây nhất (mặc định: 10)"
-#: builtin/describe.c:546
+#: builtin/describe.c:547
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "chỉ cân nhắc đến những thẻ khớp với <mẫu>"
-#: builtin/describe.c:548
+#: builtin/describe.c:549
msgid "do not consider tags matching <pattern>"
msgstr "không coi rằng các thẻ khớp với <mẫu>"
-#: builtin/describe.c:550 builtin/name-rev.c:424
+#: builtin/describe.c:551 builtin/name-rev.c:424
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "hiển thị đối tượng chuyển giao vắn tắt như là fallback"
-#: builtin/describe.c:551 builtin/describe.c:554
+#: builtin/describe.c:552 builtin/describe.c:555
msgid "mark"
msgstr "dấu"
-#: builtin/describe.c:552
+#: builtin/describe.c:553
msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
msgstr "thêm <dấu> trên cây thư mục làm việc bẩn (mặc định \"-dirty\")"
-#: builtin/describe.c:555
+#: builtin/describe.c:556
msgid "append <mark> on broken working tree (default: \"-broken\")"
msgstr "thêm <dấu> trên cây thư mục làm việc bị hỏng (mặc định \"-broken\")"
-#: builtin/describe.c:573
+#: builtin/describe.c:574
msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
msgstr "--long là xung khắc với tùy chọn --abbrev=0"
-#: builtin/describe.c:602
+#: builtin/describe.c:603
msgid "No names found, cannot describe anything."
msgstr "Không tìm thấy các tên, không thể mô tả gì cả."
-#: builtin/describe.c:652
+#: builtin/describe.c:654
msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
msgstr "--dirty là xung khắc với các tùy chọn commit-ish"
-#: builtin/describe.c:654
+#: builtin/describe.c:656
msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
msgstr "--broken là xung khắc với commit-ishes"
-#: builtin/diff.c:83
+#: builtin/diff.c:84
#, c-format
msgid "'%s': not a regular file or symlink"
msgstr "“%s”: không phải tập tin bình thường hay liên kết mềm"
-#: builtin/diff.c:234
+#: builtin/diff.c:235
#, c-format
msgid "invalid option: %s"
msgstr "tùy chọn không hợp lệ: %s"
-#: builtin/diff.c:363
+#: builtin/diff.c:364
msgid "Not a git repository"
msgstr "Không phải là kho git"
-#: builtin/diff.c:407
+#: builtin/diff.c:408
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "đối tượng đã cho “%s” không hợp lệ."
-#: builtin/diff.c:416
+#: builtin/diff.c:417
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
msgstr "đã cho nhiều hơn hai đối tượng blob: “%s”"
-#: builtin/diff.c:421
+#: builtin/diff.c:422
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "đã cho đối tượng không thể nắm giữ “%s”."
-#: builtin/difftool.c:30
+#: builtin/difftool.c:31
msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
msgstr ""
"git difftool [<các-tùy-chọn>] [<lần_chuyển_giao> [<lần_chuyển_giao>]] [--] "
"<đường-dẫn>…]"
-#: builtin/difftool.c:260
+#: builtin/difftool.c:261
#, c-format
msgid "failed: %d"
msgstr "gặp lỗi: %d"
-#: builtin/difftool.c:302
+#: builtin/difftool.c:303
#, c-format
msgid "could not read symlink %s"
msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
-#: builtin/difftool.c:304
+#: builtin/difftool.c:305
#, c-format
msgid "could not read symlink file %s"
msgstr "không đọc được tập tin liên kết mềm %s"
-#: builtin/difftool.c:312
+#: builtin/difftool.c:313
#, c-format
msgid "could not read object %s for symlink %s"
-msgstr "Không thể đọc đối tượng %s cho liên kết mềm %s"
+msgstr "không thể đọc đối tượng %s cho liên kết mềm %s"
-#: builtin/difftool.c:413
+#: builtin/difftool.c:414
msgid ""
"combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
"directory diff mode('-d' and '--dir-diff')."
@@ -10697,53 +11365,53 @@ msgstr ""
"các định dạng diff tổ hợp(“-c” và “--cc”) chưa được hỗ trợ trong\n"
"chế độ diff thư mục(“-d” và “--dir-diff”)."
-#: builtin/difftool.c:633
+#: builtin/difftool.c:634
#, c-format
msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
msgstr "cả hai tập tin đã bị sửa: “%s” và “%s”."
-#: builtin/difftool.c:635
+#: builtin/difftool.c:636
msgid "working tree file has been left."
msgstr "cây làm việc ở bên trái."
-#: builtin/difftool.c:646
+#: builtin/difftool.c:647
#, c-format
msgid "temporary files exist in '%s'."
msgstr "các tập tin tạm đã sẵn có trong “%s”."
-#: builtin/difftool.c:647
+#: builtin/difftool.c:648
msgid "you may want to cleanup or recover these."
-msgstr "bạn có lẽ muốn dọn dẹp hay "
+msgstr "bạn có lẽ muốn dọn dẹp hay phục hồi ở đây."
-#: builtin/difftool.c:696
+#: builtin/difftool.c:697
msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
msgstr "dùng “diff.guitool“ thay vì dùng “diff.tool“"
-#: builtin/difftool.c:698
+#: builtin/difftool.c:699
msgid "perform a full-directory diff"
msgstr "thực hiện một diff toàn thư mục"
-#: builtin/difftool.c:700
+#: builtin/difftool.c:701
msgid "do not prompt before launching a diff tool"
msgstr "đừng nhắc khi khởi chạy công cụ diff"
-#: builtin/difftool.c:705
+#: builtin/difftool.c:706
msgid "use symlinks in dir-diff mode"
msgstr "dùng liên kết mềm trong diff-thư-mục"
-#: builtin/difftool.c:706
+#: builtin/difftool.c:707
msgid "tool"
msgstr "công cụ"
-#: builtin/difftool.c:707
+#: builtin/difftool.c:708
msgid "use the specified diff tool"
msgstr "dùng công cụ diff đã cho"
-#: builtin/difftool.c:709
+#: builtin/difftool.c:710
msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
msgstr "in ra danh sách các công cụ dif cái mà có thẻ dùng với “--tool“"
-#: builtin/difftool.c:712
+#: builtin/difftool.c:713
msgid ""
"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
"code"
@@ -10751,15 +11419,15 @@ msgstr ""
"làm cho “git-difftool” thoát khi gọi công cụ diff trả về mã không phải số "
"không"
-#: builtin/difftool.c:715
+#: builtin/difftool.c:716
msgid "specify a custom command for viewing diffs"
msgstr "chỉ định một lệnh tùy ý để xem diff"
-#: builtin/difftool.c:739
+#: builtin/difftool.c:740
msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
msgstr "chưa đưa ra <công_cụ> cho --tool=<công_cụ>"
-#: builtin/difftool.c:746
+#: builtin/difftool.c:747
msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
msgstr "chưa đưa ra <lệnh> cho --extcmd=<lệnh>"
@@ -10767,54 +11435,64 @@ msgstr "chưa đưa ra <lệnh> cho --extcmd=<lệnh>"
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [rev-list-opts]"
-#: builtin/fast-export.c:1006
+#: builtin/fast-export.c:1084
msgid "show progress after <n> objects"
msgstr "hiển thị tiến triển sau <n> đối tượng"
-#: builtin/fast-export.c:1008
+#: builtin/fast-export.c:1086
msgid "select handling of signed tags"
msgstr "chọn điều khiển của thẻ đã ký"
-#: builtin/fast-export.c:1011
+#: builtin/fast-export.c:1089
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
msgstr "chọn sự xử lý của các thẻ, cái mà đánh thẻ các đối tượng được lọc ra"
-#: builtin/fast-export.c:1014
+#: builtin/fast-export.c:1092
msgid "Dump marks to this file"
msgstr "Đổ các đánh dấu này vào tập-tin"
-#: builtin/fast-export.c:1016
+#: builtin/fast-export.c:1094
msgid "Import marks from this file"
-msgstr "nhập vào đánh dấu từ tập tin này"
+msgstr "Nhập vào đánh dấu từ tập tin này"
-#: builtin/fast-export.c:1018
+#: builtin/fast-export.c:1096
msgid "Fake a tagger when tags lack one"
msgstr "Làm giả một cái thẻ khi thẻ bị thiếu một cái"
-#: builtin/fast-export.c:1020
+#: builtin/fast-export.c:1098
msgid "Output full tree for each commit"
msgstr "Xuất ra toàn bộ cây cho mỗi lần chuyển giao"
-#: builtin/fast-export.c:1022
+#: builtin/fast-export.c:1100
msgid "Use the done feature to terminate the stream"
msgstr "Sử dụng tính năng done để chấm dứt luồng dữ liệu"
-#: builtin/fast-export.c:1023
+#: builtin/fast-export.c:1101
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Bỏ qua kết xuất của dữ liệu blob"
-#: builtin/fast-export.c:1024 builtin/log.c:1588
+#: builtin/fast-export.c:1102 builtin/log.c:1601
msgid "refspec"
msgstr "refspec"
-#: builtin/fast-export.c:1025
+#: builtin/fast-export.c:1103
msgid "Apply refspec to exported refs"
msgstr "Áp dụng refspec cho refs đã xuất"
-#: builtin/fast-export.c:1026
+#: builtin/fast-export.c:1104
msgid "anonymize output"
msgstr "kết xuất anonymize"
+#: builtin/fast-export.c:1106
+msgid "Reference parents which are not in fast-export stream by object id"
+msgstr ""
+"Các cha mẹ tham chiếu cái mà k trong luồng dữ liệu fast-export bởi mã id đối "
+"tượng"
+
+#: builtin/fast-export.c:1108
+msgid "Show original object ids of blobs/commits"
+msgstr "Hiển thị các mã id nguyên gốc của blobs/commits"
+
#: builtin/fetch.c:28
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [<các-tùy-chọn>] [<kho-chứa> [<refspec>…]]"
@@ -10831,15 +11509,15 @@ msgstr "git fetch --multiple [<các-tùy-chọn>] [(<kho> | <nhóm>)…]"
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [<các-tùy-chọn>]"
-#: builtin/fetch.c:115 builtin/pull.c:194
+#: builtin/fetch.c:115 builtin/pull.c:195
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "lấy về từ tất cả các máy chủ"
-#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:197
+#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:198
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "nối thêm vào .git/FETCH_HEAD thay vì ghi đè lên nó"
-#: builtin/fetch.c:119 builtin/pull.c:200
+#: builtin/fetch.c:119 builtin/pull.c:201
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "đường dẫn đến gói tải lên trên máy chủ cuối"
@@ -10851,7 +11529,7 @@ msgstr "ép buộc ghi đè lên tham chiếu nội bộ"
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "lấy từ nhiều máy chủ cùng lúc"
-#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:204
+#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:205
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "lấy tất cả các thẻ cùng với các đối tượng liên quan đến nó"
@@ -10863,7 +11541,7 @@ msgstr "không lấy tất cả các thẻ (--no-tags)"
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "số lượng mô-đun-con được lấy đồng thời"
-#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:207
+#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:208
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr ""
"cắt cụt (prune) các nhánh “remote-tracking” không còn tồn tại trên máy chủ "
@@ -10873,7 +11551,7 @@ msgstr ""
msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
msgstr "cắt xém các thẻ nội bộ không còn ở máy chủ và xóa các thẻ đã thay đổi"
-#: builtin/fetch.c:133 builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:132
+#: builtin/fetch.c:133 builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:133
msgid "on-demand"
msgstr "khi-cần"
@@ -10881,7 +11559,7 @@ msgstr "khi-cần"
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "điều khiển việc lấy về đệ quy trong các mô-đun-con"
-#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:215
+#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:216
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "giữ lại gói đã tải về"
@@ -10889,7 +11567,7 @@ msgstr "giữ lại gói đã tải về"
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "cho phép cập nhật th.chiếu HEAD"
-#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:218
+#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:219
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "làm sâu hơn lịch sử của bản sao"
@@ -10897,7 +11575,7 @@ msgstr "làm sâu hơn lịch sử của bản sao"
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "làm sâu hơn lịch sử của kho bản sao shallow dựa trên thời gian"
-#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:221
+#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:222
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "chuyển đổi hoàn toàn sang kho git"
@@ -10913,24 +11591,24 @@ msgstr ""
"mặc định cho việc lấy đệ quy các mô-đun-con (có mức ưu tiên thấp hơn các tập "
"tin cấu hình config)"
-#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:224
+#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:225
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "chấp nhận tham chiếu cập nhật .git/shallow"
-#: builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:226
+#: builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:227
msgid "refmap"
msgstr "refmap"
-#: builtin/fetch.c:163 builtin/pull.c:227
+#: builtin/fetch.c:163 builtin/pull.c:228
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "chỉ ra refmap cần lấy về"
-#: builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
+#: builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:585
#: builtin/send-pack.c:172
msgid "server-specific"
msgstr "đặc-tả-máy-phục-vụ"
-#: builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
+#: builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:585
#: builtin/send-pack.c:173
msgid "option to transmit"
msgstr "tùy chọn để chuyển giao"
@@ -10940,81 +11618,81 @@ msgid "report that we have only objects reachable from this object"
msgstr ""
"báo cáo rằng chúng ta chỉ có các đối tượng tiếp cận được từ đối tượng này"
-#: builtin/fetch.c:470
+#: builtin/fetch.c:469
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Không thể tìm thấy máy chủ cho tham chiếu HEAD"
-#: builtin/fetch.c:609
+#: builtin/fetch.c:608
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "phần cấu hình fetch.output có chứa giá-trị không hợp lệ %s"
-#: builtin/fetch.c:702
+#: builtin/fetch.c:705
#, c-format
msgid "object %s not found"
-msgstr "Không tìm thấy đối tượng %s"
+msgstr "không tìm thấy đối tượng %s"
-#: builtin/fetch.c:706
+#: builtin/fetch.c:709
msgid "[up to date]"
msgstr "[đã cập nhật]"
-#: builtin/fetch.c:719 builtin/fetch.c:735 builtin/fetch.c:807
+#: builtin/fetch.c:722 builtin/fetch.c:738 builtin/fetch.c:801
msgid "[rejected]"
msgstr "[Bị từ chối]"
-#: builtin/fetch.c:720
+#: builtin/fetch.c:723
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "không thể fetch (lấy) về nhánh hiện hành"
-#: builtin/fetch.c:730
+#: builtin/fetch.c:733
msgid "[tag update]"
msgstr "[cập nhật thẻ]"
-#: builtin/fetch.c:731 builtin/fetch.c:771 builtin/fetch.c:787
-#: builtin/fetch.c:802
+#: builtin/fetch.c:734 builtin/fetch.c:771 builtin/fetch.c:784
+#: builtin/fetch.c:796
msgid "unable to update local ref"
msgstr "không thể cập nhật tham chiếu nội bộ"
-#: builtin/fetch.c:735
+#: builtin/fetch.c:738
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "nên xóa chồng các thẻ có sẵn"
-#: builtin/fetch.c:757
+#: builtin/fetch.c:760
msgid "[new tag]"
msgstr "[thẻ mới]"
-#: builtin/fetch.c:760
+#: builtin/fetch.c:763
msgid "[new branch]"
msgstr "[nhánh mới]"
-#: builtin/fetch.c:763
+#: builtin/fetch.c:766
msgid "[new ref]"
msgstr "[ref (tham chiếu) mới]"
-#: builtin/fetch.c:802
+#: builtin/fetch.c:796
msgid "forced update"
msgstr "cưỡng bức cập nhật"
-#: builtin/fetch.c:807
+#: builtin/fetch.c:801
msgid "non-fast-forward"
msgstr "không-phải-chuyển-tiếp-nhanh"
-#: builtin/fetch.c:853
+#: builtin/fetch.c:847
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "%s đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết\n"
-#: builtin/fetch.c:874
+#: builtin/fetch.c:868
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr "từ chối %s bởi vì các gốc nông thì không được phép cập nhật"
-#: builtin/fetch.c:963 builtin/fetch.c:1085
+#: builtin/fetch.c:959 builtin/fetch.c:1081
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "Từ %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:974
+#: builtin/fetch.c:970
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -11023,59 +11701,60 @@ msgstr ""
"một số tham chiếu nội bộ không thể được cập nhật; hãy thử chạy\n"
" “git remote prune %s” để bỏ đi những nhánh cũ, hay bị xung đột"
-#: builtin/fetch.c:1055
+#: builtin/fetch.c:1051
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (%s sẽ trở thành không đầu (không được quản lý))"
-#: builtin/fetch.c:1056
+#: builtin/fetch.c:1052
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (%s đã trở thành không đầu (không được quản lý))"
-#: builtin/fetch.c:1088
+#: builtin/fetch.c:1084
msgid "[deleted]"
msgstr "[đã xóa]"
-#: builtin/fetch.c:1089 builtin/remote.c:1036
+#: builtin/fetch.c:1085 builtin/remote.c:1036
msgid "(none)"
msgstr "(không)"
-#: builtin/fetch.c:1112
+#: builtin/fetch.c:1108
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr ""
"Từ chối việc lấy vào trong nhánh hiện tại %s của một kho chứa không phải kho "
"trần (bare)"
-#: builtin/fetch.c:1131
+#: builtin/fetch.c:1127
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Tùy chọn \"%s\" có giá trị \"%s\" là không hợp lệ cho %s"
-#: builtin/fetch.c:1134
+#: builtin/fetch.c:1130
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Tùy chọn \"%s\" bị bỏ qua với %s\n"
-#: builtin/fetch.c:1433
+#: builtin/fetch.c:1434
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Đang lấy “%s” về\n"
-#: builtin/fetch.c:1435 builtin/remote.c:100
+#: builtin/fetch.c:1436 builtin/remote.c:100
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
-msgstr "không thể “%s” về"
+msgstr "Không thể lấy“%s” về"
-#: builtin/fetch.c:1481 builtin/fetch.c:1649
+#: builtin/fetch.c:1482
msgid ""
-"--filter can only be used with the remote configured in core.partialClone"
+"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
+"partialClone"
msgstr ""
-"--filter chỉ có thể được dùng với máy chủ được cấu hình bằng core."
+"--filter chỉ có thể được dùng với máy chủ được cấu hình bằng extensions."
"partialClone"
-#: builtin/fetch.c:1504
+#: builtin/fetch.c:1506
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -11083,43 +11762,51 @@ msgstr ""
"Chưa chỉ ra kho chứa máy chủ. Xin hãy chỉ định hoặc là URL hoặc\n"
"tên máy chủ từ cái mà những điểm xét duyệt mới có thể được fetch (lấy về)."
-#: builtin/fetch.c:1541
+#: builtin/fetch.c:1543
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Bạn phải định rõ tên thẻ."
-#: builtin/fetch.c:1590
+#: builtin/fetch.c:1592
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Mức sâu là số âm trong --deepen là không được hỗ trợ"
-#: builtin/fetch.c:1592
+#: builtin/fetch.c:1594
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "Các tùy chọn--deepen và --depth loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/fetch.c:1597
+#: builtin/fetch.c:1599
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "tùy chọn --depth và --unshallow không thể sử dụng cùng với nhau"
-#: builtin/fetch.c:1599
+#: builtin/fetch.c:1601
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "--unshallow trên kho hoàn chỉnh là không hợp lý"
-#: builtin/fetch.c:1615
+#: builtin/fetch.c:1617
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "lệnh lấy về \"fetch --all\" không lấy đối số kho chứa"
-#: builtin/fetch.c:1617
+#: builtin/fetch.c:1619
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "lệnh lấy về \"fetch --all\" không hợp lý với refspecs"
-#: builtin/fetch.c:1626
+#: builtin/fetch.c:1628
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
-msgstr "không có nhóm máy chủ hay máy chủ như thế: %s"
+msgstr "Không có nhóm máy chủ hay máy chủ như thế: %s"
-#: builtin/fetch.c:1633
+#: builtin/fetch.c:1635
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Việc lấy về cả một nhóm và chỉ định refspecs không hợp lý"
+#: builtin/fetch.c:1651
+msgid ""
+"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
+"partialclone"
+msgstr ""
+"--filter chỉ có thể được dùng với máy chủ được cấu hình bằng extensions."
+"partialclone"
+
#: builtin/fmt-merge-msg.c:18
msgid ""
"git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <file>]"
@@ -11209,66 +11896,249 @@ msgstr "chỉ hiển thị những tham chiếu mà nó chứa lần chuyển gi
msgid "print only refs which don't contain the commit"
msgstr "chỉ hiển thị những tham chiếu mà nó không chứa lần chuyển giao"
-#: builtin/fsck.c:598
+#: builtin/fsck.c:88 builtin/fsck.c:160 builtin/fsck.c:161
+msgid "unknown"
+msgstr "không hiểu"
+
+#. TRANSLATORS: e.g. error in tree 01bfda: <more explanation>
+#: builtin/fsck.c:120 builtin/fsck.c:136
+#, c-format
+msgid "error in %s %s: %s"
+msgstr "lỗi trong %s %s: %s"
+
+#. TRANSLATORS: e.g. warning in tree 01bfda: <more explanation>
+#: builtin/fsck.c:131
+#, c-format
+msgid "warning in %s %s: %s"
+msgstr "có cảnh báo trong %s %s: %s"
+
+#: builtin/fsck.c:157 builtin/fsck.c:159
+#, c-format
+msgid "broken link from %7s %s"
+msgstr "liên kết gãy từ %7s %s"
+
+#: builtin/fsck.c:168
+msgid "wrong object type in link"
+msgstr "kiểu đối tượng sai trong liên kết"
+
+#: builtin/fsck.c:184
+#, c-format
+msgid ""
+"broken link from %7s %s\n"
+" to %7s %s"
+msgstr ""
+"liên kết gãy từ %7s %s \n"
+" tới %7s %s"
+
+#: builtin/fsck.c:253
+#, c-format
+msgid "missing %s %s"
+msgstr "thiếu %s %s"
+
+#: builtin/fsck.c:279
+#, c-format
+msgid "unreachable %s %s"
+msgstr "không tiếp cận được %s %s"
+
+#: builtin/fsck.c:298
+#, c-format
+msgid "dangling %s %s"
+msgstr "dangling %s %s"
+
+#: builtin/fsck.c:307
+msgid "could not create lost-found"
+msgstr "không thể tạo lost-found"
+
+#: builtin/fsck.c:318
+#, c-format
+msgid "could not finish '%s'"
+msgstr "không thể hoàn thành “%s”"
+
+#: builtin/fsck.c:335
+#, c-format
+msgid "Checking %s"
+msgstr "Đang kiểm tra %s"
+
+#: builtin/fsck.c:353
+#, c-format
+msgid "Checking connectivity (%d objects)"
+msgstr "Đang kiểm tra kết nối (%d đối tượng)"
+
+#: builtin/fsck.c:372
+#, c-format
+msgid "Checking %s %s"
+msgstr "Đang kiểm tra %s %s"
+
+#: builtin/fsck.c:376
+msgid "broken links"
+msgstr "các liên kết bị gẫy"
+
+#: builtin/fsck.c:385
+#, c-format
+msgid "root %s"
+msgstr "gốc %s"
+
+#: builtin/fsck.c:393
+#, c-format
+msgid "tagged %s %s (%s) in %s"
+msgstr "đã đánh thẻ %s %s (%s) trong %s"
+
+#: builtin/fsck.c:422
+#, c-format
+msgid "%s: object corrupt or missing"
+msgstr "%s: đối tượng thiếu hay hỏng"
+
+#: builtin/fsck.c:447
+#, c-format
+msgid "%s: invalid reflog entry %s"
+msgstr "%s: mục reflog không hợp lệ %s"
+
+#: builtin/fsck.c:461
+#, c-format
+msgid "Checking reflog %s->%s"
+msgstr "Đang kiểm tra việc đổi tên của “%s” thành “%s”"
+
+#: builtin/fsck.c:495
+#, c-format
+msgid "%s: invalid sha1 pointer %s"
+msgstr "%s: con trỏ sha1 không hợp lệ %s"
+
+#: builtin/fsck.c:502
+#, c-format
+msgid "%s: not a commit"
+msgstr "%s: không phải là một lần chuyển giao"
+
+#: builtin/fsck.c:557
+msgid "notice: No default references"
+msgstr "cảnh báo: Không có các tham chiếu mặc định"
+
+#: builtin/fsck.c:572
+#, c-format
+msgid "%s: object corrupt or missing: %s"
+msgstr "%s: thiếu đối tượng hoặc hỏng: %s"
+
+#: builtin/fsck.c:585
+#, c-format
+msgid "%s: object could not be parsed: %s"
+msgstr "%s: không thể phân tích cú đối tượng: %s"
+
+#: builtin/fsck.c:605
+#, c-format
+msgid "bad sha1 file: %s"
+msgstr "tập tin sha1 sai: %s"
+
+#: builtin/fsck.c:620
+msgid "Checking object directory"
+msgstr "Đang kiểm tra thư mục đối tượng"
+
+#: builtin/fsck.c:623
msgid "Checking object directories"
msgstr "Đang kiểm tra các thư mục đối tượng"
-#: builtin/fsck.c:693
+#: builtin/fsck.c:638
+#, c-format
+msgid "Checking %s link"
+msgstr "Đang lấy liên kết %s"
+
+#: builtin/fsck.c:643 builtin/index-pack.c:833
+#, c-format
+msgid "invalid %s"
+msgstr "%s không hợp lệ"
+
+#: builtin/fsck.c:650
+#, c-format
+msgid "%s points to something strange (%s)"
+msgstr "%s chỉ đến thứ gì đó xa lạ (%s)"
+
+#: builtin/fsck.c:656
+#, c-format
+msgid "%s: detached HEAD points at nothing"
+msgstr "%s: HEAD đã tách rời không chỉ vào đâu cả"
+
+#: builtin/fsck.c:660
+#, c-format
+msgid "notice: %s points to an unborn branch (%s)"
+msgstr "chú ý: %s chỉ đến một nhánh chưa sinh (%s)"
+
+#: builtin/fsck.c:672
+msgid "Checking cache tree"
+msgstr "Đang kiểm tra cây nhớ tạm"
+
+#: builtin/fsck.c:677
+#, c-format
+msgid "%s: invalid sha1 pointer in cache-tree"
+msgstr "%s: con trỏ sha1 không hợp lệ trong cache-tree"
+
+#: builtin/fsck.c:688
+msgid "non-tree in cache-tree"
+msgstr "non-tree trong cache-tree"
+
+#: builtin/fsck.c:719
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [<các-tùy-chọn>] [<đối-tượng>…]"
-#: builtin/fsck.c:699
+#: builtin/fsck.c:725
msgid "show unreachable objects"
msgstr "hiển thị các đối tượng không thể đọc được"
-#: builtin/fsck.c:700
+#: builtin/fsck.c:726
msgid "show dangling objects"
msgstr "hiển thị các đối tượng không được quản lý"
-#: builtin/fsck.c:701
+#: builtin/fsck.c:727
msgid "report tags"
msgstr "báo cáo các thẻ"
-#: builtin/fsck.c:702
+#: builtin/fsck.c:728
msgid "report root nodes"
msgstr "báo cáo node gốc"
-#: builtin/fsck.c:703
+#: builtin/fsck.c:729
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "tạo “index objects head nodes”"
-#: builtin/fsck.c:704
+#: builtin/fsck.c:730
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "tạo “reflogs head nodes” (mặc định)"
-#: builtin/fsck.c:705
+#: builtin/fsck.c:731
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "cũng cân nhắc đến các đối tượng gói và thay thế"
-#: builtin/fsck.c:706
+#: builtin/fsck.c:732
msgid "check only connectivity"
msgstr "chỉ kiểm tra kết nối"
-#: builtin/fsck.c:707
+#: builtin/fsck.c:733
msgid "enable more strict checking"
msgstr "cho phép kiểm tra hạn chế hơn"
-#: builtin/fsck.c:709
+#: builtin/fsck.c:735
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "ghi các đối tượng không được quản lý trong .git/lost-found"
-#: builtin/fsck.c:710 builtin/prune.c:110
+#: builtin/fsck.c:736 builtin/prune.c:110
msgid "show progress"
msgstr "hiển thị quá trình"
-#: builtin/fsck.c:711
+#: builtin/fsck.c:737
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "hiển thị tên chi tiết cho các đối tượng đọc được"
-#: builtin/fsck.c:776
+#: builtin/fsck.c:797
msgid "Checking objects"
msgstr "Đang kiểm tra các đối tượng"
+#: builtin/fsck.c:825
+#, c-format
+msgid "%s: object missing"
+msgstr "%s: thiếu đối tượng"
+
+#: builtin/fsck.c:837
+#, c-format
+msgid "invalid parameter: expected sha1, got '%s'"
+msgstr "tham số không hợp lệ: cần sha1, nhưng lại nhận được “%s”"
+
#: builtin/gc.c:34
msgid "git gc [<options>]"
msgstr "git gc [<các-tùy-chọn>]"
@@ -11358,23 +12228,23 @@ msgstr ""
"gc đang được thực hiện trên máy “%s” pid %<PRIuMAX> (dùng --force nếu không "
"phải thế)"
-#: builtin/gc.c:670
+#: builtin/gc.c:672
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
"Có quá nhiều đối tượng tự do không được dùng đến; hãy chạy lệnh “git prune” "
"để xóa bỏ chúng đi."
-#: builtin/grep.c:28
+#: builtin/grep.c:29
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [<các-tùy-chọn>] [-e] <mẫu> [<rev>…] [[--] <đường-dẫn>…]"
-#: builtin/grep.c:224
+#: builtin/grep.c:225
#, c-format
msgid "grep: failed to create thread: %s"
msgstr "grep: gặp lỗi tạo tuyến (thread): %s"
-#: builtin/grep.c:278
+#: builtin/grep.c:279
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d) for %s"
msgstr "số tuyến đã cho không hợp lệ (%d) cho %s"
@@ -11383,263 +12253,263 @@ msgstr "số tuyến đã cho không hợp lệ (%d) cho %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:286 builtin/index-pack.c:1506 builtin/index-pack.c:1697
-#: builtin/pack-objects.c:2719
+#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1506 builtin/index-pack.c:1697
+#: builtin/pack-objects.c:2717
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "không hỗ trợ đa tuyến, bỏ qua %s"
-#: builtin/grep.c:458 builtin/grep.c:579 builtin/grep.c:620
+#: builtin/grep.c:466 builtin/grep.c:590 builtin/grep.c:631
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "không thể đọc cây (%s)"
-#: builtin/grep.c:635
+#: builtin/grep.c:646
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "không thể thực hiện lệnh grep (lọc tìm) từ đối tượng thuộc kiểu %s"
-#: builtin/grep.c:701
+#: builtin/grep.c:712
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "chuyển đến “%c” cần một giá trị bằng số"
-#: builtin/grep.c:800
+#: builtin/grep.c:811
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "tìm trong bảng mục lục thay vì trong cây làm việc"
-#: builtin/grep.c:802
+#: builtin/grep.c:813
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "tìm trong nội dung không được quản lý bởi git"
-#: builtin/grep.c:804
+#: builtin/grep.c:815
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "tìm kiếm các tập tin được và chưa được theo dõi dấu vết"
-#: builtin/grep.c:806
+#: builtin/grep.c:817
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "các tập tin bị bỏ qua được chỉ định thông qua “.gitignore”"
-#: builtin/grep.c:808
+#: builtin/grep.c:819
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "tìm kiếm đệ quy trong từng mô-đun-con"
-#: builtin/grep.c:811
+#: builtin/grep.c:822
msgid "show non-matching lines"
msgstr "hiển thị những dòng không khớp với mẫu"
-#: builtin/grep.c:813
+#: builtin/grep.c:824
msgid "case insensitive matching"
msgstr "phân biệt HOA/thường"
-#: builtin/grep.c:815
+#: builtin/grep.c:826
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "chỉ khớp mẫu tại đường ranh giới từ"
-#: builtin/grep.c:817
+#: builtin/grep.c:828
msgid "process binary files as text"
msgstr "xử lý tập tin nhị phân như là dạng văn bản thường"
-#: builtin/grep.c:819
+#: builtin/grep.c:830
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "không khớp mẫu trong các tập tin nhị phân"
-#: builtin/grep.c:822
+#: builtin/grep.c:833
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr "xử lý tập tin nhị phân với các bộ lọc “textconv”"
-#: builtin/grep.c:824
+#: builtin/grep.c:835
msgid "search in subdirectories (default)"
msgstr "tìm kiếm trong thư mục con (mặc định)"
-#: builtin/grep.c:826
+#: builtin/grep.c:837
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "hạ xuống ít nhất là mức <sâu>"
-#: builtin/grep.c:830
+#: builtin/grep.c:841
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "dùng biểu thức chính qui POSIX có mở rộng"
-#: builtin/grep.c:833
+#: builtin/grep.c:844
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "sử dụng biểu thức chính quy kiểu POSIX (mặc định)"
-#: builtin/grep.c:836
+#: builtin/grep.c:847
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "diễn dịch các mẫu như là chuỗi cố định"
-#: builtin/grep.c:839
+#: builtin/grep.c:850
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "sử dụng biểu thức chính quy tương thích Perl"
-#: builtin/grep.c:842
+#: builtin/grep.c:853
msgid "show line numbers"
msgstr "hiển thị số của dòng"
-#: builtin/grep.c:843
+#: builtin/grep.c:854
msgid "show column number of first match"
msgstr "hiển thị số cột của khớp với mẫu đầu tiên"
-#: builtin/grep.c:844
+#: builtin/grep.c:855
msgid "don't show filenames"
msgstr "không hiển thị tên tập tin"
-#: builtin/grep.c:845
+#: builtin/grep.c:856
msgid "show filenames"
msgstr "hiển thị các tên tập tin"
-#: builtin/grep.c:847
+#: builtin/grep.c:858
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr "hiển thị tên tập tin tương đối với thư mục đỉnh (top)"
-#: builtin/grep.c:849
+#: builtin/grep.c:860
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "chỉ hiển thị tên tập tin thay vì những dòng khớp với mẫu"
-#: builtin/grep.c:851
+#: builtin/grep.c:862
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "đồng nghĩa với --files-with-matches"
-#: builtin/grep.c:854
+#: builtin/grep.c:865
msgid "show only the names of files without match"
msgstr "chỉ hiển thị tên cho những tập tin không khớp với mẫu"
-#: builtin/grep.c:856
+#: builtin/grep.c:867
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "thêm NUL vào sau tên tập tin"
-#: builtin/grep.c:859
+#: builtin/grep.c:870
msgid "show only matching parts of a line"
msgstr "chỉ hiển thị những phần khớp với mẫu của một dòng"
-#: builtin/grep.c:861
+#: builtin/grep.c:872
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "hiển thị số lượng khớp thay vì những dòng khớp với mẫu"
-#: builtin/grep.c:862
+#: builtin/grep.c:873
msgid "highlight matches"
msgstr "tô sáng phần khớp mẫu"
-#: builtin/grep.c:864
+#: builtin/grep.c:875
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "hiển thị dòng trống giữa các lần khớp từ các tập tin khác biệt"
-#: builtin/grep.c:866
+#: builtin/grep.c:877
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"hiển thị tên tập tin một lần phía trên các lần khớp từ cùng một tập tin"
-#: builtin/grep.c:869
+#: builtin/grep.c:880
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "hiển thị <n> dòng nội dung phía trước và sau các lần khớp"
-#: builtin/grep.c:872
+#: builtin/grep.c:883
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "hiển thị <n> dòng nội dung trước khớp"
-#: builtin/grep.c:874
+#: builtin/grep.c:885
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "hiển thị <n> dòng nội dung sau khớp"
-#: builtin/grep.c:876
+#: builtin/grep.c:887
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "dùng <n> tuyến trình làm việc"
-#: builtin/grep.c:877
+#: builtin/grep.c:888
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "dạng viết tắt của -C SỐ"
-#: builtin/grep.c:880
+#: builtin/grep.c:891
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "hiển thị dòng vói tên hàm trước các lần khớp"
-#: builtin/grep.c:882
+#: builtin/grep.c:893
msgid "show the surrounding function"
msgstr "hiển thị hàm bao quanh"
-#: builtin/grep.c:885
+#: builtin/grep.c:896
msgid "read patterns from file"
msgstr "đọc mẫu từ tập-tin"
-#: builtin/grep.c:887
+#: builtin/grep.c:898
msgid "match <pattern>"
msgstr "match <mẫu>"
-#: builtin/grep.c:889
+#: builtin/grep.c:900
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "tổ hợp mẫu được chỉ ra với tùy chọn -e"
-#: builtin/grep.c:901
+#: builtin/grep.c:912
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr "đưa ra gợi ý với trạng thái thoát mà không có kết xuất"
-#: builtin/grep.c:903
+#: builtin/grep.c:914
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr "chỉ hiển thị những cái khớp từ tập tin mà nó khớp toàn bộ các mẫu"
-#: builtin/grep.c:905
+#: builtin/grep.c:916
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "hiển thị cây phân tích cú pháp cho biểu thức “grep” (tìm kiếm)"
-#: builtin/grep.c:909
+#: builtin/grep.c:920
msgid "pager"
msgstr "dàn trang"
-#: builtin/grep.c:909
+#: builtin/grep.c:920
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "hiển thị các tập tin khớp trong trang giấy"
-#: builtin/grep.c:913
+#: builtin/grep.c:924
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr "cho phép gọi grep(1) (bị bỏ qua bởi lần dịch này)"
-#: builtin/grep.c:977
+#: builtin/grep.c:988
msgid "no pattern given"
msgstr "chưa chỉ ra mẫu"
-#: builtin/grep.c:1013
+#: builtin/grep.c:1024
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "--no-index hay --untracked không được sử dụng cùng với revs"
-#: builtin/grep.c:1020
+#: builtin/grep.c:1032
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "không thể phân giải điểm xét duyệt: %s"
-#: builtin/grep.c:1051
+#: builtin/grep.c:1063
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "tổ hợp tùy chọn không hợp lệ, bỏ qua --threads"
-#: builtin/grep.c:1054 builtin/pack-objects.c:3397
+#: builtin/grep.c:1066 builtin/pack-objects.c:3400
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "không hỗ trợ đa tuyến, bỏ qua --threads"
-#: builtin/grep.c:1057 builtin/index-pack.c:1503 builtin/pack-objects.c:2716
+#: builtin/grep.c:1069 builtin/index-pack.c:1503 builtin/pack-objects.c:2714
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "số tuyến chỉ ra không hợp lệ (%d)"
-#: builtin/grep.c:1080
+#: builtin/grep.c:1092
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr "--open-files-in-pager chỉ làm việc trên cây-làm-việc"
-#: builtin/grep.c:1103
+#: builtin/grep.c:1115
msgid "option not supported with --recurse-submodules"
msgstr "tùy chọn không được hỗ trợ với --recurse-submodules"
-#: builtin/grep.c:1109
+#: builtin/grep.c:1121
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
msgstr "--cached hay --untracked không được sử dụng với --no-index"
-#: builtin/grep.c:1115
+#: builtin/grep.c:1127
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr "--[no-]exclude-standard không thể sử dụng cho nội dung lưu dấu vết"
-#: builtin/grep.c:1123
+#: builtin/grep.c:1135
msgid "both --cached and trees are given"
msgstr "cả hai --cached và các cây phải được chỉ ra"
-#: builtin/hash-object.c:84
+#: builtin/hash-object.c:85
msgid ""
"git hash-object [-t <type>] [-w] [--path=<file> | --no-filters] [--stdin] "
"[--] <file>..."
@@ -11647,36 +12517,36 @@ msgstr ""
"git hash-object [-t <kiểu>] [-w] [--path=<tập-tin> | --no-filters] [--stdin] "
"[--] <tập-tin>…"
-#: builtin/hash-object.c:85
+#: builtin/hash-object.c:86
msgid "git hash-object --stdin-paths"
msgstr "git hash-object --stdin-paths"
-#: builtin/hash-object.c:97
+#: builtin/hash-object.c:98
msgid "type"
msgstr "kiểu"
-#: builtin/hash-object.c:97
+#: builtin/hash-object.c:98
msgid "object type"
msgstr "kiểu đối tượng"
-#: builtin/hash-object.c:98
+#: builtin/hash-object.c:99
msgid "write the object into the object database"
msgstr "ghi đối tượng vào dữ liệu đối tượng"
-#: builtin/hash-object.c:100
+#: builtin/hash-object.c:101
msgid "read the object from stdin"
msgstr "đọc đối tượng từ đầu vào tiêu chuẩn stdin"
-#: builtin/hash-object.c:102
+#: builtin/hash-object.c:103
msgid "store file as is without filters"
msgstr "lưu các tập tin mà nó không có các bộ lọc"
-#: builtin/hash-object.c:103
+#: builtin/hash-object.c:104
msgid ""
"just hash any random garbage to create corrupt objects for debugging Git"
msgstr "chỉ cần băm rác ngẫu nhiên để tạo một đối tượng hỏng để mà gỡ lỗi Git"
-#: builtin/hash-object.c:104
+#: builtin/hash-object.c:105
msgid "process file as it were from this path"
msgstr "xử lý tập tin như là nó đang ở thư mục này"
@@ -11770,12 +12640,12 @@ msgstr "không có trình xem trợ giúp dạng manpage tiếp hợp với yêu
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr "không có trình xem trợ giúp dạng info tiếp hợp với yêu cầu"
-#: builtin/help.c:430 builtin/help.c:441 git.c:322
+#: builtin/help.c:430 builtin/help.c:441 git.c:323
#, c-format
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
msgstr "“%s” được đặt bí danh thành “%s”"
-#: builtin/help.c:444
+#: builtin/help.c:444 git.c:347
#, c-format
msgid "bad alias.%s string: %s"
msgstr "chuỗi alias.%s sai: %s"
@@ -11797,7 +12667,7 @@ msgstr "kiểu đối tượng không khớp tại %s"
#: builtin/index-pack.c:204
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
-msgstr "Không thể lấy về đối tượng cần %s"
+msgstr "không thể lấy về đối tượng cần %s"
#: builtin/index-pack.c:207
#, c-format
@@ -11822,7 +12692,7 @@ msgstr "lỗi đọc ở đầu vào"
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "sử dụng nhiều hơn số lượng byte mà nó sẵn có"
-#: builtin/index-pack.c:279 builtin/pack-objects.c:598
+#: builtin/index-pack.c:279 builtin/pack-objects.c:599
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "gói quá lớn so với định nghĩa hiện tại của kiểu off_t"
@@ -11830,7 +12700,7 @@ msgstr "gói quá lớn so với định nghĩa hiện tại của kiểu off_t"
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "gói đã vượt quá cỡ tối đa được phép"
-#: builtin/index-pack.c:297
+#: builtin/index-pack.c:297 builtin/repack.c:250
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "không thể tạo “%s”"
@@ -11892,8 +12762,8 @@ msgstr "sự mâu thuẫn xả nén nghiêm trọng"
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr "SỰ VA CHẠM SHA1 ĐÃ XẢY RA VỚI %s!"
-#: builtin/index-pack.c:729 builtin/pack-objects.c:151
-#: builtin/pack-objects.c:211 builtin/pack-objects.c:305
+#: builtin/index-pack.c:729 builtin/pack-objects.c:152
+#: builtin/pack-objects.c:212 builtin/pack-objects.c:306
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "không thể đọc %s"
@@ -11917,11 +12787,6 @@ msgstr "đối tượng blob không hợp lệ %s"
msgid "fsck error in packed object"
msgstr "lỗi fsck trong đối tượng đóng gói"
-#: builtin/index-pack.c:833
-#, c-format
-msgid "invalid %s"
-msgstr "%s không hợp lệ"
-
#: builtin/index-pack.c:838
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
@@ -11959,7 +12824,7 @@ msgstr "lộn xộn hơn cả điên rồ khi chạy hàm parse_pack_objects()"
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Đang phân giải các delta"
-#: builtin/index-pack.c:1196 builtin/pack-objects.c:2492
+#: builtin/index-pack.c:1196 builtin/pack-objects.c:2486
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến: %s"
@@ -12022,7 +12887,7 @@ msgstr "không thể lưu tập tin gói"
msgid "cannot store index file"
msgstr "không thể lưu trữ tập tin ghi mục lục"
-#: builtin/index-pack.c:1497 builtin/pack-objects.c:2727
+#: builtin/index-pack.c:1497 builtin/pack-objects.c:2725
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "sai pack.indexversion=%<PRIu32>"
@@ -12188,7 +13053,7 @@ msgstr ""
#: builtin/init-db.c:576
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
-msgstr "không thể truy cập cây (tree) làm việc “%s”"
+msgstr "Không thể truy cập cây (tree) làm việc “%s”"
#: builtin/interpret-trailers.c:15
msgid ""
@@ -12254,120 +13119,120 @@ msgstr "--trailer cùng với --only-input không hợp lý"
msgid "no input file given for in-place editing"
msgstr "không đưa ra tập tin đầu vào để sửa tại-chỗ"
-#: builtin/log.c:54
+#: builtin/log.c:55
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [<các-tùy-chọn>] [<vùng-xem-xét>] [[--] <đường-dẫn>…]"
-#: builtin/log.c:55
+#: builtin/log.c:56
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [<các-tùy-chọn>] <đối-tượng>…"
-#: builtin/log.c:99
+#: builtin/log.c:100
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "tùy chọn--decorate không hợp lệ: %s"
-#: builtin/log.c:162
+#: builtin/log.c:163
msgid "suppress diff output"
msgstr "chặn mọi kết xuất từ diff"
-#: builtin/log.c:163
+#: builtin/log.c:164
msgid "show source"
msgstr "hiển thị mã nguồn"
-#: builtin/log.c:164
+#: builtin/log.c:165
msgid "Use mail map file"
msgstr "Sử dụng tập tin ánh xạ thư"
-#: builtin/log.c:166
+#: builtin/log.c:167
msgid "only decorate refs that match <pattern>"
msgstr "chỉ tô sáng các tham chiếu khớp với <mẫu>"
-#: builtin/log.c:168
+#: builtin/log.c:169
msgid "do not decorate refs that match <pattern>"
msgstr "không tô sáng các tham chiếu khớp với <mẫu>"
-#: builtin/log.c:169
+#: builtin/log.c:170
msgid "decorate options"
msgstr "các tùy chọn trang trí"
-#: builtin/log.c:172
+#: builtin/log.c:173
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr "Xử lý chỉ dòng vùng n,m trong tập tin, tính từ 1"
-#: builtin/log.c:270
+#: builtin/log.c:271
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Kết xuất cuối cùng: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:522
+#: builtin/log.c:525
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: sai tập tin"
-#: builtin/log.c:537 builtin/log.c:631
+#: builtin/log.c:540 builtin/log.c:634
#, c-format
msgid "Could not read object %s"
msgstr "Không thể đọc đối tượng %s"
-#: builtin/log.c:655
+#: builtin/log.c:659
#, c-format
msgid "Unknown type: %d"
msgstr "Không nhận ra kiểu: %d"
-#: builtin/log.c:776
+#: builtin/log.c:780
msgid "format.headers without value"
msgstr "format.headers không có giá trị cụ thể"
-#: builtin/log.c:877
+#: builtin/log.c:881
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "tên của thư mục kết xuất quá dài"
-#: builtin/log.c:893
+#: builtin/log.c:897
#, c-format
msgid "Cannot open patch file %s"
msgstr "Không thể mở tập tin miếng vá: %s"
-#: builtin/log.c:910
+#: builtin/log.c:914
msgid "Need exactly one range."
msgstr "Cần chính xác một vùng."
-#: builtin/log.c:920
+#: builtin/log.c:924
msgid "Not a range."
msgstr "Không phải là một vùng."
-#: builtin/log.c:1043
+#: builtin/log.c:1047
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "“Cover letter” cần cho định dạng thư"
-#: builtin/log.c:1119
+#: builtin/log.c:1132
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "in-reply-to điên rồ: %s"
-#: builtin/log.c:1146
+#: builtin/log.c:1159
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [<các-tùy-chọn>] [<kể-từ> | <vùng-xem-xét>]"
-#: builtin/log.c:1204
+#: builtin/log.c:1217
msgid "Two output directories?"
msgstr "Hai thư mục kết xuất?"
-#: builtin/log.c:1311 builtin/log.c:2054 builtin/log.c:2056 builtin/log.c:2068
+#: builtin/log.c:1324 builtin/log.c:2068 builtin/log.c:2070 builtin/log.c:2082
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Không hiểu lần chuyển giao %s"
-#: builtin/log.c:1321 builtin/notes.c:894 builtin/tag.c:526
+#: builtin/log.c:1334 builtin/notes.c:897 builtin/tag.c:526
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Gặp lỗi khi phân giải “%s” như là một tham chiếu hợp lệ."
-#: builtin/log.c:1326
+#: builtin/log.c:1339
msgid "Could not find exact merge base."
msgstr "Không tìm thấy nền hòa trộn chính xác."
-#: builtin/log.c:1330
+#: builtin/log.c:1343
msgid ""
"Failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -12378,280 +13243,280 @@ msgstr ""
"nhánh máy chủ. Hoặc là bạn có thể chỉ định lần chuyển giao nền bằng\n"
"\"--base=<base-commit-id>\" một cách thủ công."
-#: builtin/log.c:1350
+#: builtin/log.c:1363
msgid "Failed to find exact merge base"
-msgstr "Gặp lỗi khi tìm nền hòa trộn chính xác."
+msgstr "Gặp lỗi khi tìm nền hòa trộn chính xác"
-#: builtin/log.c:1361
+#: builtin/log.c:1374
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "lần chuyển giao nền không là tổ tiên của danh sách điểm xét duyệt"
-#: builtin/log.c:1365
+#: builtin/log.c:1378
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "lần chuyển giao nền không được trong danh sách điểm xét duyệt"
-#: builtin/log.c:1418
+#: builtin/log.c:1431
msgid "cannot get patch id"
msgstr "không thể lấy mã miếng vá"
-#: builtin/log.c:1470
+#: builtin/log.c:1483
msgid "failed to infer range-diff ranges"
msgstr "gặp lỗi khi suy luận range-diff (vùng khác biệt)"
-#: builtin/log.c:1515
+#: builtin/log.c:1528
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "dùng [PATCH n/m] ngay cả với miếng vá đơn"
-#: builtin/log.c:1518
+#: builtin/log.c:1531
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "dùng [VÁ] ngay cả với các miếng vá phức tạp"
-#: builtin/log.c:1522
+#: builtin/log.c:1535
msgid "print patches to standard out"
msgstr "hiển thị miếng vá ra đầu ra chuẩn"
-#: builtin/log.c:1524
+#: builtin/log.c:1537
msgid "generate a cover letter"
msgstr "tạo bì thư"
-#: builtin/log.c:1526
+#: builtin/log.c:1539
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "sử dụng chỗi dãy số dạng đơn giản cho tên tập-tin xuất ra"
-#: builtin/log.c:1527
+#: builtin/log.c:1540
msgid "sfx"
msgstr "sfx"
-#: builtin/log.c:1528
+#: builtin/log.c:1541
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "sử dụng <sfx> thay cho “.patch”"
-#: builtin/log.c:1530
+#: builtin/log.c:1543
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "bắt đầu đánh số miếng vá từ <n> thay vì 1"
-#: builtin/log.c:1532
+#: builtin/log.c:1545
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "đánh dấu chuỗi nối tiếp dạng thứ-N re-roll"
-#: builtin/log.c:1534
+#: builtin/log.c:1547
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Dùng [RFC VÁ] thay cho [VÁ]"
-#: builtin/log.c:1537
+#: builtin/log.c:1550
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Dùng [<tiền-tố>] thay cho [VÁ]"
-#: builtin/log.c:1540
+#: builtin/log.c:1553
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "lưu các tập tin kết quả trong <t.mục>"
-#: builtin/log.c:1543
+#: builtin/log.c:1556
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "không strip/add [VÁ]"
-#: builtin/log.c:1546
+#: builtin/log.c:1559
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "không kết xuất diff (những khác biệt) nhị phân"
-#: builtin/log.c:1548
+#: builtin/log.c:1561
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "xuất mọi mã băm all-zero trong phần đầu From"
-#: builtin/log.c:1550
+#: builtin/log.c:1563
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "không bao gồm miếng vá khớp với một lần chuyển giao thượng nguồn"
-#: builtin/log.c:1552
+#: builtin/log.c:1565
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr "hiển thị định dạng miếng vá thay vì mặc định (miếng vá + thống kê)"
-#: builtin/log.c:1554
+#: builtin/log.c:1567
msgid "Messaging"
msgstr "Lời nhắn"
-#: builtin/log.c:1555
+#: builtin/log.c:1568
msgid "header"
msgstr "đầu đề thư"
-#: builtin/log.c:1556
+#: builtin/log.c:1569
msgid "add email header"
msgstr "thêm đầu đề thư"
-#: builtin/log.c:1557 builtin/log.c:1559
+#: builtin/log.c:1570 builtin/log.c:1572
msgid "email"
msgstr "thư điện tử"
-#: builtin/log.c:1557
+#: builtin/log.c:1570
msgid "add To: header"
msgstr "thêm To: đầu đề thư"
-#: builtin/log.c:1559
+#: builtin/log.c:1572
msgid "add Cc: header"
msgstr "thêm Cc: đầu đề thư"
-#: builtin/log.c:1561
+#: builtin/log.c:1574
msgid "ident"
msgstr "thụt lề"
-#: builtin/log.c:1562
+#: builtin/log.c:1575
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"đặt “Địa chỉ gửi” thành <thụ lề> (hoặc thụt lề người commit nếu bỏ quên)"
-#: builtin/log.c:1564
+#: builtin/log.c:1577
msgid "message-id"
msgstr "message-id"
-#: builtin/log.c:1565
+#: builtin/log.c:1578
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr "dùng thư đầu tiên để trả lời <message-id>"
-#: builtin/log.c:1566 builtin/log.c:1569
+#: builtin/log.c:1579 builtin/log.c:1582
msgid "boundary"
msgstr "ranh giới"
-#: builtin/log.c:1567
+#: builtin/log.c:1580
msgid "attach the patch"
msgstr "đính kèm miếng vá"
-#: builtin/log.c:1570
+#: builtin/log.c:1583
msgid "inline the patch"
msgstr "dùng miếng vá làm nội dung"
-#: builtin/log.c:1574
+#: builtin/log.c:1587
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr "cho phép luồng lời nhắn, kiểu: “shallow”, “deep”"
-#: builtin/log.c:1576
+#: builtin/log.c:1589
msgid "signature"
msgstr "chữ ký"
-#: builtin/log.c:1577
+#: builtin/log.c:1590
msgid "add a signature"
msgstr "thêm chữ ký"
-#: builtin/log.c:1578
+#: builtin/log.c:1591
msgid "base-commit"
msgstr "lần_chuyển_giao_nền"
-#: builtin/log.c:1579
+#: builtin/log.c:1592
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "add trước hết đòi hỏi thông tin cây tới sê-ri miếng vá"
-#: builtin/log.c:1581
+#: builtin/log.c:1594
msgid "add a signature from a file"
msgstr "thêm chữ ký từ một tập tin"
-#: builtin/log.c:1582
+#: builtin/log.c:1595
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "không hiển thị các tên tập tin của miếng vá"
-#: builtin/log.c:1584
+#: builtin/log.c:1597
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "hiển thị bộ đo tiến triển trong khi tạo các miếng vá"
-#: builtin/log.c:1585
+#: builtin/log.c:1598
msgid "rev"
msgstr "rev"
-#: builtin/log.c:1586
+#: builtin/log.c:1599
msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"hiển thị các thay đổi dựa trên <rev> trong các chữ bao bọc hoặc miếng vá đơn"
-#: builtin/log.c:1589
+#: builtin/log.c:1602
msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"hiển thị các thay đổi dựa trên <refspec> trong các chữ bao bọc hoặc miếng vá "
"đơn"
-#: builtin/log.c:1591
+#: builtin/log.c:1604
msgid "percentage by which creation is weighted"
msgstr "tỷ lệ phần trăm theo cái tạo là weighted"
-#: builtin/log.c:1666
+#: builtin/log.c:1679
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "dòng thụt lề không hợp lệ: %s"
-#: builtin/log.c:1681
+#: builtin/log.c:1694
msgid "-n and -k are mutually exclusive"
msgstr "-n và -k loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/log.c:1683
+#: builtin/log.c:1696
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
msgstr "--subject-prefix/--rfc và -k xung khắc nhau"
-#: builtin/log.c:1691
+#: builtin/log.c:1704
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "--name-only không hợp lý"
-#: builtin/log.c:1693
+#: builtin/log.c:1706
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "--name-status không hợp lý"
-#: builtin/log.c:1695
+#: builtin/log.c:1708
msgid "--check does not make sense"
msgstr "--check không hợp lý"
-#: builtin/log.c:1727
+#: builtin/log.c:1740
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr "đầu ra chuẩn, hay thư mục, chọn cái nào?"
-#: builtin/log.c:1729
+#: builtin/log.c:1742
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "Không thể tạo thư mục “%s”"
-#: builtin/log.c:1816
+#: builtin/log.c:1829
msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
msgstr "--interdiff cần --cover-letter hoặc vá đơn"
-#: builtin/log.c:1820
+#: builtin/log.c:1833
msgid "Interdiff:"
msgstr "Interdiff:"
-#: builtin/log.c:1821
+#: builtin/log.c:1834
#, c-format
msgid "Interdiff against v%d:"
msgstr "Interdiff dựa trên v%d:"
-#: builtin/log.c:1827
+#: builtin/log.c:1840
msgid "--creation-factor requires --range-diff"
msgstr "--creation-factor yêu cầu --range-diff"
-#: builtin/log.c:1831
+#: builtin/log.c:1844
msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
msgstr "--range-diff yêu cầu --cover-letter hoặc miếng vá đơn"
-#: builtin/log.c:1839
+#: builtin/log.c:1852
msgid "Range-diff:"
msgstr "Range-diff:"
-#: builtin/log.c:1840
+#: builtin/log.c:1853
#, c-format
msgid "Range-diff against v%d:"
msgstr "Range-diff dựa trên v%d:"
-#: builtin/log.c:1851
+#: builtin/log.c:1864
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "không thể đọc tập tin chữ ký “%s”"
-#: builtin/log.c:1887
+#: builtin/log.c:1900
msgid "Generating patches"
msgstr "Đang tạo các miếng vá"
-#: builtin/log.c:1931
+#: builtin/log.c:1944
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo các tập tin kết xuất"
-#: builtin/log.c:1989
+#: builtin/log.c:2003
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [<thượng-nguồn> [<đầu> [<giới-hạn>]]]"
-#: builtin/log.c:2043
+#: builtin/log.c:2057
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -12659,110 +13524,110 @@ msgstr ""
"Không tìm thấy nhánh mạng được theo dõi, hãy chỉ định <thượng-nguồn> một "
"cách thủ công.\n"
-#: builtin/ls-files.c:469
+#: builtin/ls-files.c:470
msgid "git ls-files [<options>] [<file>...]"
msgstr "git ls-files [<các-tùy-chọn>] [<tập-tin>…]"
-#: builtin/ls-files.c:525
+#: builtin/ls-files.c:526
msgid "identify the file status with tags"
msgstr "nhận dạng các trạng thái tập tin với thẻ"
-#: builtin/ls-files.c:527
+#: builtin/ls-files.c:528
msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
msgstr ""
"dùng chữ cái viết thường cho các tập tin “assume unchanged” (giả định không "
"thay đổi)"
-#: builtin/ls-files.c:529
+#: builtin/ls-files.c:530
msgid "use lowercase letters for 'fsmonitor clean' files"
msgstr "dùng chữ cái viết thường cho các tập tin “fsmonitor clean”"
-#: builtin/ls-files.c:531
+#: builtin/ls-files.c:532
msgid "show cached files in the output (default)"
msgstr "hiển thị các tập tin được nhớ tạm vào đầu ra (mặc định)"
-#: builtin/ls-files.c:533
+#: builtin/ls-files.c:534
msgid "show deleted files in the output"
msgstr "hiển thị các tập tin đã xóa trong kết xuất"
-#: builtin/ls-files.c:535
+#: builtin/ls-files.c:536
msgid "show modified files in the output"
msgstr "hiển thị các tập tin đã bị sửa đổi ra kết xuất"
-#: builtin/ls-files.c:537
+#: builtin/ls-files.c:538
msgid "show other files in the output"
msgstr "hiển thị các tập tin khác trong kết xuất"
-#: builtin/ls-files.c:539
+#: builtin/ls-files.c:540
msgid "show ignored files in the output"
msgstr "hiển thị các tập tin bị bỏ qua trong kết xuất"
-#: builtin/ls-files.c:542
+#: builtin/ls-files.c:543
msgid "show staged contents' object name in the output"
msgstr "hiển thị tên đối tượng của nội dung được đặt lên bệ phóng ra kết xuất"
-#: builtin/ls-files.c:544
+#: builtin/ls-files.c:545
msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
msgstr "hiển thị các tập tin trên hệ thống tập tin mà nó cần được gỡ bỏ"
-#: builtin/ls-files.c:546
+#: builtin/ls-files.c:547
msgid "show 'other' directories' names only"
msgstr "chỉ hiển thị tên của các thư mục “khác”"
-#: builtin/ls-files.c:548
+#: builtin/ls-files.c:549
msgid "show line endings of files"
msgstr "hiển thị kết thúc dòng của các tập tin"
-#: builtin/ls-files.c:550
+#: builtin/ls-files.c:551
msgid "don't show empty directories"
msgstr "không hiển thị thư mục rỗng"
-#: builtin/ls-files.c:553
+#: builtin/ls-files.c:554
msgid "show unmerged files in the output"
msgstr "hiển thị các tập tin chưa hòa trộn trong kết xuất"
-#: builtin/ls-files.c:555
+#: builtin/ls-files.c:556
msgid "show resolve-undo information"
msgstr "hiển thị thông tin resolve-undo"
-#: builtin/ls-files.c:557
+#: builtin/ls-files.c:558
msgid "skip files matching pattern"
msgstr "bỏ qua những tập tin khớp với một mẫu"
-#: builtin/ls-files.c:560
+#: builtin/ls-files.c:561
msgid "exclude patterns are read from <file>"
msgstr "mẫu loại trừ được đọc từ <tập tin>"
-#: builtin/ls-files.c:563
+#: builtin/ls-files.c:564
msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
msgstr "đọc thêm các mẫu ngoại trừ mỗi thư mục trong <tập tin>"
-#: builtin/ls-files.c:565
+#: builtin/ls-files.c:566
msgid "add the standard git exclusions"
msgstr "thêm loại trừ tiêu chuẩn kiểu git"
-#: builtin/ls-files.c:569
+#: builtin/ls-files.c:570
msgid "make the output relative to the project top directory"
msgstr "làm cho kết xuất liên quan đến thư mục ở mức cao nhất (gốc) của dự án"
-#: builtin/ls-files.c:572
+#: builtin/ls-files.c:573
msgid "recurse through submodules"
msgstr "đệ quy xuyên qua mô-đun con"
-#: builtin/ls-files.c:574
+#: builtin/ls-files.c:575
msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
msgstr "nếu <tập tin> bất kỳ không ở trong bảng mục lục, xử lý nó như một lỗi"
-#: builtin/ls-files.c:575
+#: builtin/ls-files.c:576
msgid "tree-ish"
msgstr "tree-ish"
-#: builtin/ls-files.c:576
+#: builtin/ls-files.c:577
msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
msgstr ""
"giả định rằng các đường dẫn đã bị gỡ bỏ kể từ <tree-ish> nay vẫn hiện diện"
-#: builtin/ls-files.c:578
+#: builtin/ls-files.c:579
msgid "show debugging data"
msgstr "hiển thị dữ liệu gỡ lỗi"
@@ -12780,7 +13645,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "không hiển thị URL máy chủ"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:903
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1111
msgid "exec"
msgstr "thực thi"
@@ -12853,184 +13718,189 @@ msgstr "liệt kê cây mục tin; không chỉ thư mục hiện hành (ngụ
msgid "empty mbox: '%s'"
msgstr "mbox trống rỗng: “%s”"
-#: builtin/merge.c:52
+#: builtin/merge.c:53
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [<các-tùy-chọn>] [<commit>…]"
-#: builtin/merge.c:53
+#: builtin/merge.c:54
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-#: builtin/merge.c:54
+#: builtin/merge.c:55
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:111
+#: builtin/merge.c:112
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "switch “m” yêu cầu một giá trị"
-#: builtin/merge.c:177
+#: builtin/merge.c:132
+#, c-format
+msgid "option `%s' requires a value"
+msgstr "tùy chọn “%s” yêu cầu một giá trị"
+
+#: builtin/merge.c:178
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Không tìm thấy chiến lược hòa trộn “%s”.\n"
-#: builtin/merge.c:178
+#: builtin/merge.c:179
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Các chiến lược sẵn sàng là:"
-#: builtin/merge.c:183
+#: builtin/merge.c:184
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Các chiến lược tùy chỉnh sẵn sàng là:"
-#: builtin/merge.c:234 builtin/pull.c:143
+#: builtin/merge.c:235 builtin/pull.c:144
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "không hiển thị thống kê khác biệt tại cuối của lần hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:237 builtin/pull.c:146
+#: builtin/merge.c:238 builtin/pull.c:147
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "hiển thị thống kê khác biệt tại cuối của hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:238 builtin/pull.c:149
+#: builtin/merge.c:239 builtin/pull.c:150
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(đồng nghĩa với --stat)"
-#: builtin/merge.c:240 builtin/pull.c:152
+#: builtin/merge.c:241 builtin/pull.c:153
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr "thêm (ít nhất <n>) mục từ shortlog cho ghi chú chuyển giao hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:243 builtin/pull.c:158
+#: builtin/merge.c:244 builtin/pull.c:159
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "tạo một lần chuyển giao đưon thay vì thực hiện việc hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:245 builtin/pull.c:161
+#: builtin/merge.c:246 builtin/pull.c:162
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "thực hiện chuyển giao nếu hòa trộn thành công (mặc định)"
-#: builtin/merge.c:247 builtin/pull.c:164
+#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:165
msgid "edit message before committing"
msgstr "sửa chú thích trước khi chuyển giao"
-#: builtin/merge.c:248
+#: builtin/merge.c:249
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "cho phép chuyển-tiếp-nhanh (mặc định)"
-#: builtin/merge.c:250 builtin/pull.c:170
+#: builtin/merge.c:251 builtin/pull.c:171
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "bỏ qua nếu chuyển-tiếp-nhanh không thể được"
-#: builtin/merge.c:254 builtin/pull.c:173
+#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:174
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "thẩm tra xem lần chuyển giao có tên đó có chữ ký GPG hợp lệ hay không"
-#: builtin/merge.c:255 builtin/notes.c:784 builtin/pull.c:177
-#: builtin/rebase.c:916 builtin/rebase--interactive.c:186 builtin/revert.c:110
+#: builtin/merge.c:256 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:178
+#: builtin/rebase.c:1124 builtin/rebase--interactive.c:188 builtin/revert.c:111
msgid "strategy"
msgstr "chiến lược"
-#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:178
+#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:179
msgid "merge strategy to use"
msgstr "chiến lược hòa trộn sẽ dùng"
-#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:181
+#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:182
msgid "option=value"
msgstr "tùy_chọn=giá_trị"
-#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:182
+#: builtin/merge.c:259 builtin/pull.c:183
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "tùy chọn cho chiến lược hòa trộn đã chọn"
-#: builtin/merge.c:260
+#: builtin/merge.c:261
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr ""
"hòa trộn ghi chú của lần chuyển giao (dành cho hòa trộn không-chuyển-tiếp-"
"nhanh)"
-#: builtin/merge.c:267
+#: builtin/merge.c:268
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "bãi bỏ quá trình hòa trộn hiện tại đang thực hiện"
-#: builtin/merge.c:269
+#: builtin/merge.c:270
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "tiếp tục quá trình hòa trộn hiện tại đang thực hiện"
-#: builtin/merge.c:271 builtin/pull.c:189
+#: builtin/merge.c:272 builtin/pull.c:190
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "cho phép hòa trộn lịch sử không liên quan"
-#: builtin/merge.c:277
+#: builtin/merge.c:278
msgid "verify commit-msg hook"
msgstr "thẩm tra móc (hook) commit-msg"
-#: builtin/merge.c:302
+#: builtin/merge.c:303
msgid "could not run stash."
msgstr "không thể chạy stash."
-#: builtin/merge.c:307
+#: builtin/merge.c:308
msgid "stash failed"
msgstr "lệnh tạm cất gặp lỗi"
-#: builtin/merge.c:312
+#: builtin/merge.c:313
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "không phải là một đối tượng hợp lệ: %s"
-#: builtin/merge.c:334 builtin/merge.c:351
+#: builtin/merge.c:335 builtin/merge.c:352
msgid "read-tree failed"
msgstr "read-tree gặp lỗi"
-#: builtin/merge.c:381
+#: builtin/merge.c:382
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (không có gì để squash)"
-#: builtin/merge.c:392
+#: builtin/merge.c:393
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Squash commit -- không cập nhật HEAD\n"
-#: builtin/merge.c:442
+#: builtin/merge.c:443
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr "Không có lời chú thích hòa trộn -- nên không cập nhật HEAD\n"
-#: builtin/merge.c:493
+#: builtin/merge.c:494
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "“%s” không chỉ đến một lần chuyển giao nào cả"
-#: builtin/merge.c:580
+#: builtin/merge.c:581
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Chuỗi branch.%s.mergeoptions sai: %s"
-#: builtin/merge.c:701
+#: builtin/merge.c:702
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
-msgstr "Không cầm nắm gì ngoài hai head hòa trộn"
+msgstr "Không cầm nắm gì ngoài hai head hòa trộn."
-#: builtin/merge.c:715
+#: builtin/merge.c:716
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Không hiểu tùy chọn cho merge-recursive: -X%s"
-#: builtin/merge.c:730
+#: builtin/merge.c:731
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "không thể ghi %s"
-#: builtin/merge.c:782
+#: builtin/merge.c:783
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "Không thể đọc từ “%s”"
-#: builtin/merge.c:791
+#: builtin/merge.c:792
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Vẫn chưa hòa trộn các lần chuyển giao; sử dụng lệnh “git commit” để hoàn tất "
"việc hòa trộn.\n"
-#: builtin/merge.c:797
+#: builtin/merge.c:798
#, c-format
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
@@ -13048,71 +13918,71 @@ msgstr ""
"rỗng\n"
"sẽ hủy bỏ lần chuyển giao.\n"
-#: builtin/merge.c:833
+#: builtin/merge.c:834
msgid "Empty commit message."
msgstr "Chú thích của lần commit (chuyển giao) bị trống rỗng."
-#: builtin/merge.c:852
+#: builtin/merge.c:853
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Tuyệt vời.\n"
-#: builtin/merge.c:905
+#: builtin/merge.c:906
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Việc tự động hòa trộn gặp lỗi; hãy sửa các xung đột sau đó chuyển giao kết "
"quả.\n"
-#: builtin/merge.c:944
+#: builtin/merge.c:945
msgid "No current branch."
-msgstr "không phải nhánh hiện hành"
+msgstr "Không phải nhánh hiện hành."
-#: builtin/merge.c:946
+#: builtin/merge.c:947
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Không có máy chủ cho nhánh hiện hành."
-#: builtin/merge.c:948
+#: builtin/merge.c:949
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Không có thượng nguồn mặc định được định nghĩa cho nhánh hiện hành."
-#: builtin/merge.c:953
+#: builtin/merge.c:954
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Không nhánh mạng theo dõi cho %s từ %s"
-#: builtin/merge.c:1010
+#: builtin/merge.c:1011
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Giá trị sai “%s” trong biến môi trường “%s”"
-#: builtin/merge.c:1113
+#: builtin/merge.c:1114
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "không phải là một thứ gì đó mà chúng tôi có thể hòa trộn trong %s: %s"
-#: builtin/merge.c:1147
+#: builtin/merge.c:1148
msgid "not something we can merge"
msgstr "không phải là thứ gì đó mà chúng tôi có thể hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:1250
+#: builtin/merge.c:1251
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "--abort không nhận các đối số"
-#: builtin/merge.c:1254
+#: builtin/merge.c:1255
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Ở đây không có lần hòa trộn nào được hủy bỏ giữa chừng cả (thiếu MERGE_HEAD)."
-#: builtin/merge.c:1266
+#: builtin/merge.c:1267
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "--continue không nhận đối số"
-#: builtin/merge.c:1270
+#: builtin/merge.c:1271
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "Ở đây không có lần hòa trộn nào đang được xử lý cả (thiếu MERGE_HEAD)."
-#: builtin/merge.c:1286
+#: builtin/merge.c:1287
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -13120,7 +13990,7 @@ msgstr ""
"Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại).\n"
"Hãy chuyển giao các thay đổi trước khi bạn có thể hòa trộn."
-#: builtin/merge.c:1293
+#: builtin/merge.c:1294
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -13128,94 +13998,94 @@ msgstr ""
"Bạn chưa kết thúc việc cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD vẫn tồn tại).\n"
"Hãy chuyển giao các thay đổi trước khi bạn có thể hòa trộn."
-#: builtin/merge.c:1296
+#: builtin/merge.c:1297
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr "Bạn chưa kết thúc việc cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD vẫn tồn tại)."
-#: builtin/merge.c:1305
+#: builtin/merge.c:1306
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Bạn không thể kết hợp --squash với --no-ff."
-#: builtin/merge.c:1313
+#: builtin/merge.c:1314
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr "Không chỉ ra lần chuyển giao và merge.defaultToUpstream chưa được đặt."
-#: builtin/merge.c:1330
+#: builtin/merge.c:1331
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Squash commit vào một head trống rỗng vẫn chưa được hỗ trợ"
-#: builtin/merge.c:1332
+#: builtin/merge.c:1333
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Chuyển giao không-chuyển-tiếp-nhanh không hợp lý ở trong một head trống rỗng"
-#: builtin/merge.c:1337
+#: builtin/merge.c:1338
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "%s - không phải là thứ gì đó mà chúng tôi có thể hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:1339
+#: builtin/merge.c:1340
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr ""
"Không thể hòa trộn một cách đúng đắn một lần chuyển giao vào một head rỗng"
-#: builtin/merge.c:1421
+#: builtin/merge.c:1422
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "từ chối hòa trộn lịch sử không liên quan"
-#: builtin/merge.c:1430
+#: builtin/merge.c:1431
msgid "Already up to date."
msgstr "Đã cập nhật rồi."
-#: builtin/merge.c:1440
+#: builtin/merge.c:1441
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Đang cập nhật %s..%s\n"
-#: builtin/merge.c:1482
+#: builtin/merge.c:1483
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Đang thử hòa trộn kiểu “trivial in-index”…\n"
-#: builtin/merge.c:1489
+#: builtin/merge.c:1490
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Không.\n"
-#: builtin/merge.c:1514
+#: builtin/merge.c:1515
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Đã cập nhật rồi. Yeeah!"
-#: builtin/merge.c:1520
+#: builtin/merge.c:1521
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Thực hiện lệnh chuyển-tiếp-nhanh là không thể được, đang bỏ qua."
-#: builtin/merge.c:1543 builtin/merge.c:1622
+#: builtin/merge.c:1544 builtin/merge.c:1623
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Đang tua lại cây thành thời xa xưa…\n"
-#: builtin/merge.c:1547
+#: builtin/merge.c:1548
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Đang thử chiến lược hòa trộn %s…\n"
-#: builtin/merge.c:1613
+#: builtin/merge.c:1614
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Không có chiến lược hòa trộn nào được nắm giữ (handle) sự hòa trộn.\n"
-#: builtin/merge.c:1615
+#: builtin/merge.c:1616
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Hòa trộn với chiến lược %s gặp lỗi.\n"
-#: builtin/merge.c:1624
+#: builtin/merge.c:1625
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr "Sử dụng %s để chuẩn bị giải quyết bằng tay.\n"
-#: builtin/merge.c:1636
+#: builtin/merge.c:1637
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -13302,32 +14172,32 @@ msgstr "không cảnh báo về các xung đột xảy ra"
msgid "set labels for file1/orig-file/file2"
msgstr "đặt nhãn cho tập-tin-1/tập-tin-gốc/tập-tin-2"
-#: builtin/merge-recursive.c:45
+#: builtin/merge-recursive.c:46
#, c-format
msgid "unknown option %s"
msgstr "không hiểu tùy chọn %s"
-#: builtin/merge-recursive.c:51
+#: builtin/merge-recursive.c:52
#, c-format
msgid "could not parse object '%s'"
msgstr "không thể phân tích đối tượng “%s”"
-#: builtin/merge-recursive.c:55
+#: builtin/merge-recursive.c:56
#, c-format
msgid "cannot handle more than %d base. Ignoring %s."
msgid_plural "cannot handle more than %d bases. Ignoring %s."
-msgstr[0] "không thể xử lý nhiều hơn %d nền. Bỏ qua %s"
+msgstr[0] "không thể xử lý nhiều hơn %d nền. Bỏ qua %s."
-#: builtin/merge-recursive.c:63
+#: builtin/merge-recursive.c:64
msgid "not handling anything other than two heads merge."
-msgstr "không cầm nắm gì ngoài hai head hòa trộn"
+msgstr "không xử lý gì ngoài hai head hòa trộn."
-#: builtin/merge-recursive.c:69 builtin/merge-recursive.c:71
+#: builtin/merge-recursive.c:70 builtin/merge-recursive.c:72
#, c-format
msgid "could not resolve ref '%s'"
msgstr "không thể phân giải tham chiếu %s"
-#: builtin/merge-recursive.c:77
+#: builtin/merge-recursive.c:78
#, c-format
msgid "Merging %s with %s\n"
msgstr "Đang hòa trộn %s với %s\n"
@@ -13340,7 +14210,7 @@ msgstr "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
msgid "input is NUL terminated"
msgstr "đầu vào được chấm dứt bởi NUL"
-#: builtin/mktree.c:155 builtin/write-tree.c:25
+#: builtin/mktree.c:155 builtin/write-tree.c:26
msgid "allow missing objects"
msgstr "cho phép thiếu đối tượng"
@@ -13365,95 +14235,95 @@ msgstr "có quá nhiều đối số"
msgid "unrecognized verb: %s"
msgstr "verb không được thừa nhận: %s"
-#: builtin/mv.c:17
+#: builtin/mv.c:18
msgid "git mv [<options>] <source>... <destination>"
msgstr "git mv [<các-tùy-chọn>] <nguồn>… <đích>"
-#: builtin/mv.c:82
+#: builtin/mv.c:83
#, c-format
msgid "Directory %s is in index and no submodule?"
msgstr "Thư mục “%s” có ở trong chỉ mục mà không có mô-đun con?"
-#: builtin/mv.c:84
+#: builtin/mv.c:85
msgid "Please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
"Hãy đưa các thay đổi của bạn vào .gitmodules hay tạm cất chúng đi để xử lý"
-#: builtin/mv.c:102
+#: builtin/mv.c:103
#, c-format
msgid "%.*s is in index"
msgstr "%.*s trong bảng mục lục"
-#: builtin/mv.c:124
+#: builtin/mv.c:125
msgid "force move/rename even if target exists"
msgstr "ép buộc di chuyển hay đổi tên thậm chí cả khi đích đã tồn tại"
-#: builtin/mv.c:126
+#: builtin/mv.c:127
msgid "skip move/rename errors"
msgstr "bỏ qua các lỗi liên quan đến di chuyển, đổi tên"
-#: builtin/mv.c:168
+#: builtin/mv.c:169
#, c-format
msgid "destination '%s' is not a directory"
msgstr "có đích “%s” nhưng đây không phải là một thư mục"
-#: builtin/mv.c:179
+#: builtin/mv.c:180
#, c-format
msgid "Checking rename of '%s' to '%s'\n"
msgstr "Đang kiểm tra việc đổi tên của “%s” thành “%s”\n"
-#: builtin/mv.c:183
+#: builtin/mv.c:184
msgid "bad source"
msgstr "nguồn sai"
-#: builtin/mv.c:186
+#: builtin/mv.c:187
msgid "can not move directory into itself"
msgstr "không thể di chuyển một thư mục vào trong chính nó được"
-#: builtin/mv.c:189
+#: builtin/mv.c:190
msgid "cannot move directory over file"
msgstr "không di chuyển được thư mục thông qua tập tin"
-#: builtin/mv.c:198
+#: builtin/mv.c:199
msgid "source directory is empty"
msgstr "thư mục nguồn là trống rỗng"
-#: builtin/mv.c:223
+#: builtin/mv.c:224
msgid "not under version control"
msgstr "không nằm dưới sự quản lý mã nguồn"
-#: builtin/mv.c:226
+#: builtin/mv.c:227
msgid "destination exists"
msgstr "đích đã tồn tại sẵn rồi"
-#: builtin/mv.c:234
+#: builtin/mv.c:235
#, c-format
msgid "overwriting '%s'"
msgstr "đang ghi đè lên “%s”"
-#: builtin/mv.c:237
+#: builtin/mv.c:238
msgid "Cannot overwrite"
msgstr "Không thể ghi đè"
-#: builtin/mv.c:240
+#: builtin/mv.c:241
msgid "multiple sources for the same target"
-msgstr "Nhiều nguồn cho cùng một đích"
+msgstr "nhiều nguồn cho cùng một đích"
-#: builtin/mv.c:242
+#: builtin/mv.c:243
msgid "destination directory does not exist"
msgstr "thư mục đích không tồn tại"
-#: builtin/mv.c:249
+#: builtin/mv.c:250
#, c-format
msgid "%s, source=%s, destination=%s"
msgstr "%s, nguồn=%s, đích=%s"
-#: builtin/mv.c:270
+#: builtin/mv.c:271
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Đổi tên %s thành %s\n"
-#: builtin/mv.c:276 builtin/remote.c:717 builtin/repack.c:511
+#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:717 builtin/repack.c:513
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "gặp lỗi khi đổi tên “%s”"
@@ -13651,8 +14521,8 @@ msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "không thể mở hay đọc “%s”"
#: builtin/notes.c:263 builtin/notes.c:313 builtin/notes.c:315
-#: builtin/notes.c:383 builtin/notes.c:438 builtin/notes.c:524
-#: builtin/notes.c:529 builtin/notes.c:607 builtin/notes.c:669
+#: builtin/notes.c:383 builtin/notes.c:438 builtin/notes.c:526
+#: builtin/notes.c:531 builtin/notes.c:610 builtin/notes.c:672
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "gặp lỗi khi phân giải “%s” như là một tham chiếu hợp lệ."
@@ -13685,38 +14555,38 @@ msgstr "gặp lỗi khi sao chép ghi chú (note) từ “%s” sang “%s”"
msgid "refusing to %s notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr "từ chối %s ghi chú trong %s (nằm ngoài refs/notes/)"
-#: builtin/notes.c:376 builtin/notes.c:431 builtin/notes.c:507
-#: builtin/notes.c:519 builtin/notes.c:595 builtin/notes.c:662
-#: builtin/notes.c:812 builtin/notes.c:959 builtin/notes.c:980
+#: builtin/notes.c:376 builtin/notes.c:431 builtin/notes.c:509
+#: builtin/notes.c:521 builtin/notes.c:598 builtin/notes.c:665
+#: builtin/notes.c:815 builtin/notes.c:963 builtin/notes.c:985
msgid "too many parameters"
msgstr "quá nhiều đối số"
-#: builtin/notes.c:389 builtin/notes.c:675
+#: builtin/notes.c:389 builtin/notes.c:678
#, c-format
msgid "no note found for object %s."
msgstr "không tìm thấy ghi chú cho đối tượng %s."
-#: builtin/notes.c:410 builtin/notes.c:573
+#: builtin/notes.c:410 builtin/notes.c:576
msgid "note contents as a string"
msgstr "nội dung ghi chú (note) nằm trong một chuỗi"
-#: builtin/notes.c:413 builtin/notes.c:576
+#: builtin/notes.c:413 builtin/notes.c:579
msgid "note contents in a file"
msgstr "nội dung ghi chú (note) nằm trong một tập tin"
-#: builtin/notes.c:416 builtin/notes.c:579
+#: builtin/notes.c:416 builtin/notes.c:582
msgid "reuse and edit specified note object"
msgstr "dùng lại nhưng có sửa chữa đối tượng note đã chỉ ra"
-#: builtin/notes.c:419 builtin/notes.c:582
+#: builtin/notes.c:419 builtin/notes.c:585
msgid "reuse specified note object"
msgstr "dùng lại đối tượng ghi chú (note) đã chỉ ra"
-#: builtin/notes.c:422 builtin/notes.c:585
+#: builtin/notes.c:422 builtin/notes.c:588
msgid "allow storing empty note"
msgstr "cho lưu trữ ghi chú trống rỗng"
-#: builtin/notes.c:423 builtin/notes.c:494
+#: builtin/notes.c:423 builtin/notes.c:496
msgid "replace existing notes"
msgstr "thay thế ghi chú trước"
@@ -13729,29 +14599,29 @@ msgstr ""
"Không thể thêm các ghi chú. Đã tìm thấy các ghi chú đã có sẵn cho đối tượng "
"%s. Sử dụng tùy chọn “-f” để ghi đè lên các ghi chú cũ"
-#: builtin/notes.c:463 builtin/notes.c:542
+#: builtin/notes.c:463 builtin/notes.c:544
#, c-format
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
msgstr "Đang ghi đè lên ghi chú cũ cho đối tượng %s\n"
-#: builtin/notes.c:474 builtin/notes.c:634 builtin/notes.c:899
+#: builtin/notes.c:475 builtin/notes.c:637 builtin/notes.c:902
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
msgstr "Đang gỡ bỏ ghi chú (note) cho đối tượng %s\n"
-#: builtin/notes.c:495
+#: builtin/notes.c:497
msgid "read objects from stdin"
msgstr "đọc các đối tượng từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/notes.c:497
+#: builtin/notes.c:499
msgid "load rewriting config for <command> (implies --stdin)"
msgstr "tải cấu hình chép lại cho <lệnh> (ngầm định là --stdin)"
-#: builtin/notes.c:515
+#: builtin/notes.c:517
msgid "too few parameters"
msgstr "quá ít đối số"
-#: builtin/notes.c:536
+#: builtin/notes.c:538
#, c-format
msgid ""
"Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -13760,12 +14630,12 @@ msgstr ""
"Không thể sao chép các ghi chú. Đã tìm thấy các ghi chú đã có sẵn cho đối "
"tượng %s. Sử dụng tùy chọn “-f” để ghi đè lên các ghi chú cũ"
-#: builtin/notes.c:548
+#: builtin/notes.c:550
#, c-format
msgid "missing notes on source object %s. Cannot copy."
msgstr "thiếu ghi chú trên đối tượng nguồn %s. Không thể sao chép."
-#: builtin/notes.c:600
+#: builtin/notes.c:603
#, c-format
msgid ""
"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
@@ -13774,52 +14644,52 @@ msgstr ""
"Các tùy chọn -m/-F/-c/-C đã cổ không còn dùng nữa cho lệnh con “edit”.\n"
"Xin hãy sử dụng lệnh sau để thay thế: “git notes add -f -m/-F/-c/-C”.\n"
-#: builtin/notes.c:695
+#: builtin/notes.c:698
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "gặp lỗi khi xóa tham chiếu NOTES_MERGE_PARTIAL"
-#: builtin/notes.c:697
+#: builtin/notes.c:700
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_REF"
msgstr "gặp lỗi khi xóa tham chiếu NOTES_MERGE_REF"
-#: builtin/notes.c:699
+#: builtin/notes.c:702
msgid "failed to remove 'git notes merge' worktree"
msgstr "gặp lỗi khi gỡ bỏ cây làm việc “git notes merge”"
-#: builtin/notes.c:719
+#: builtin/notes.c:722
msgid "failed to read ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "gặp lỗi khi đọc tham chiếu NOTES_MERGE_PARTIAL"
-#: builtin/notes.c:721
+#: builtin/notes.c:724
msgid "could not find commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao từ NOTES_MERGE_PARTIAL."
-#: builtin/notes.c:723
+#: builtin/notes.c:726
msgid "could not parse commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "không thể phân tích cú pháp lần chuyển giao từ NOTES_MERGE_PARTIAL."
-#: builtin/notes.c:736
+#: builtin/notes.c:739
msgid "failed to resolve NOTES_MERGE_REF"
msgstr "gặp lỗi khi phân giải NOTES_MERGE_REF"
-#: builtin/notes.c:739
+#: builtin/notes.c:742
msgid "failed to finalize notes merge"
msgstr "gặp lỗi khi hoàn thành hòa trộn ghi chú"
-#: builtin/notes.c:765
+#: builtin/notes.c:768
#, c-format
msgid "unknown notes merge strategy %s"
msgstr "không hiểu chiến lược hòa trộn ghi chú %s"
-#: builtin/notes.c:781
+#: builtin/notes.c:784
msgid "General options"
msgstr "Tùy chọn chung"
-#: builtin/notes.c:783
+#: builtin/notes.c:786
msgid "Merge options"
msgstr "Tùy chọn về hòa trộn"
-#: builtin/notes.c:785
+#: builtin/notes.c:788
msgid ""
"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
"cat_sort_uniq)"
@@ -13827,48 +14697,48 @@ msgstr ""
"phân giải các xung đột “notes” sử dụng chiến lược đã đưa ra (manual/ours/"
"theirs/union/cat_sort_uniq)"
-#: builtin/notes.c:787
+#: builtin/notes.c:790
msgid "Committing unmerged notes"
msgstr "Chuyển giao các note chưa được hòa trộn"
-#: builtin/notes.c:789
+#: builtin/notes.c:792
msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
msgstr ""
"các note cuối cùng được hòa trộn bởi các note chưa hòa trộn của lần chuyển "
"giao"
-#: builtin/notes.c:791
+#: builtin/notes.c:794
msgid "Aborting notes merge resolution"
msgstr "Hủy bỏ phân giải ghi chú (note) hòa trộn"
-#: builtin/notes.c:793
+#: builtin/notes.c:796
msgid "abort notes merge"
msgstr "bỏ qua hòa trộn các ghi chú (note)"
-#: builtin/notes.c:804
+#: builtin/notes.c:807
msgid "cannot mix --commit, --abort or -s/--strategy"
msgstr "không thể trộn lẫn --commit, --abort hay -s/--strategy"
-#: builtin/notes.c:809
+#: builtin/notes.c:812
msgid "must specify a notes ref to merge"
msgstr "bạn phải chỉ định tham chiếu ghi chú để hòa trộn"
-#: builtin/notes.c:833
+#: builtin/notes.c:836
#, c-format
msgid "unknown -s/--strategy: %s"
msgstr "không hiểu -s/--strategy: %s"
-#: builtin/notes.c:870
+#: builtin/notes.c:873
#, c-format
msgid "a notes merge into %s is already in-progress at %s"
msgstr "một ghi chú hòa trộn vào %s đã sẵn trong quá trình xử lý tại %s"
-#: builtin/notes.c:873
+#: builtin/notes.c:876
#, c-format
msgid "failed to store link to current notes ref (%s)"
msgstr "gặp lỗi khi lưu liên kết đến tham chiếu ghi chú hiện tại (%s)"
-#: builtin/notes.c:875
+#: builtin/notes.c:878
#, c-format
msgid ""
"Automatic notes merge failed. Fix conflicts in %s and commit the result with "
@@ -13879,36 +14749,36 @@ msgstr ""
"chuyển giao kết quả bằng “git notes merge --commit”, hoặc bãi bỏ việc hòa "
"trộn bằng “git notes merge --abort”.\n"
-#: builtin/notes.c:897
+#: builtin/notes.c:900
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
msgstr "Đối tượng %s không có ghi chú (note)\n"
-#: builtin/notes.c:909
+#: builtin/notes.c:912
msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
msgstr "cố gắng gỡ bỏ một note chưa từng tồn tại không phải là một lỗi"
-#: builtin/notes.c:912
+#: builtin/notes.c:915
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "đọc tên đối tượng từ thiết bị nhập chuẩn"
-#: builtin/notes.c:950 builtin/prune.c:108 builtin/worktree.c:164
+#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:108 builtin/worktree.c:165
msgid "do not remove, show only"
msgstr "không gỡ bỏ, chỉ hiển thị"
-#: builtin/notes.c:951
+#: builtin/notes.c:955
msgid "report pruned notes"
msgstr "báo cáo các đối tượng đã prune"
-#: builtin/notes.c:993
+#: builtin/notes.c:998
msgid "notes-ref"
msgstr "notes-ref"
-#: builtin/notes.c:994
+#: builtin/notes.c:999
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "dùng “notes” từ <notes-ref>"
-#: builtin/notes.c:1029
+#: builtin/notes.c:1034
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "không hiểu câu lệnh con: %s"
@@ -13927,126 +14797,126 @@ msgstr ""
"git pack-objects [các-tùy-chọn…] <base-name> [< <danh-sách-ref> | < <danh-"
"sách-đối-tượng>]"
-#: builtin/pack-objects.c:422
+#: builtin/pack-objects.c:423
#, c-format
msgid "bad packed object CRC for %s"
msgstr "CRC của đối tượng gói sai với %s"
-#: builtin/pack-objects.c:433
+#: builtin/pack-objects.c:434
#, c-format
msgid "corrupt packed object for %s"
msgstr "đối tượng đã đóng gói sai hỏng cho %s"
-#: builtin/pack-objects.c:564
+#: builtin/pack-objects.c:565
#, c-format
msgid "recursive delta detected for object %s"
msgstr "dò thấy delta đệ quy cho đối tượng %s"
-#: builtin/pack-objects.c:775
+#: builtin/pack-objects.c:776
#, c-format
msgid "ordered %u objects, expected %<PRIu32>"
msgstr "đã sắp xếp %u đối tượng, cần %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:788
+#: builtin/pack-objects.c:789
#, c-format
msgid "packfile is invalid: %s"
msgstr "tập tin gói không hợp lệ: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:792
+#: builtin/pack-objects.c:793
#, c-format
msgid "unable to open packfile for reuse: %s"
msgstr "không thể mở tập tin gói để dùng lại: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:796
+#: builtin/pack-objects.c:797
msgid "unable to seek in reused packfile"
msgstr "không thể di chuyển vị trí đọc trong tập tin gói dùng lại"
-#: builtin/pack-objects.c:807
+#: builtin/pack-objects.c:808
msgid "unable to read from reused packfile"
msgstr "không thể đọc từ tập tin gói dùng lại"
-#: builtin/pack-objects.c:835
+#: builtin/pack-objects.c:836
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr "tắt ghi bitmap, các gói bị chia nhỏ bởi vì pack.packSizeLimit"
-#: builtin/pack-objects.c:848
+#: builtin/pack-objects.c:849
msgid "Writing objects"
msgstr "Đang ghi lại các đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:910 builtin/update-index.c:88
+#: builtin/pack-objects.c:911 builtin/update-index.c:89
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "gặp lỗi khi lấy thông tin thống kê về %s"
-#: builtin/pack-objects.c:963
+#: builtin/pack-objects.c:964
#, c-format
msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
msgstr "đã ghi %<PRIu32> đối tượng trong khi cần %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:1157
+#: builtin/pack-objects.c:1158
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr "tắt ghi bitmap, như vậy một số đối tượng sẽ không được đóng gói"
-#: builtin/pack-objects.c:1585
+#: builtin/pack-objects.c:1586
#, c-format
msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
msgstr "khoảng bù cơ sở cho delta bị tràn trong gói cho %s"
-#: builtin/pack-objects.c:1594
+#: builtin/pack-objects.c:1595
#, c-format
msgid "delta base offset out of bound for %s"
msgstr "khoảng bù cơ sở cho delta nằm ngoài phạm cho %s"
-#: builtin/pack-objects.c:1863
+#: builtin/pack-objects.c:1864
msgid "Counting objects"
msgstr "Đang đếm các đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:1998
+#: builtin/pack-objects.c:1994
#, c-format
msgid "unable to get size of %s"
msgstr "không thể lấy kích cỡ của %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2013
+#: builtin/pack-objects.c:2009
#, c-format
msgid "unable to parse object header of %s"
msgstr "không thể phân tích phần đầu đối tượng của “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:2083 builtin/pack-objects.c:2099
-#: builtin/pack-objects.c:2109
+#: builtin/pack-objects.c:2079 builtin/pack-objects.c:2095
+#: builtin/pack-objects.c:2105
#, c-format
msgid "object %s cannot be read"
msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2086 builtin/pack-objects.c:2113
+#: builtin/pack-objects.c:2082 builtin/pack-objects.c:2109
#, c-format
msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
msgstr ""
"đối tượng %s không nhất quán về chiều dài đối tượng (%<PRIuMAX> so với "
"%<PRIuMAX>)"
-#: builtin/pack-objects.c:2123
+#: builtin/pack-objects.c:2119
msgid "suboptimal pack - out of memory"
msgstr "suboptimal pack - hết bộ nhớ"
-#: builtin/pack-objects.c:2451
+#: builtin/pack-objects.c:2445
#, c-format
msgid "Delta compression using up to %d threads"
msgstr "Nén delta dùng tới %d tuyến trình"
-#: builtin/pack-objects.c:2583
+#: builtin/pack-objects.c:2577
#, c-format
msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
msgstr "không thể đóng gói các đối tượng tiếp cận được từ thẻ “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:2670
+#: builtin/pack-objects.c:2664
msgid "Compressing objects"
msgstr "Đang nén các đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:2676
+#: builtin/pack-objects.c:2670
msgid "inconsistency with delta count"
msgstr "mâu thuẫn với số lượng delta"
-#: builtin/pack-objects.c:2753
+#: builtin/pack-objects.c:2751
#, c-format
msgid ""
"expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -14055,7 +14925,7 @@ msgstr ""
"cần ID đối tượng cạnh, nhận được rác:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2759
+#: builtin/pack-objects.c:2757
#, c-format
msgid ""
"expected object ID, got garbage:\n"
@@ -14064,20 +14934,20 @@ msgstr ""
"cần ID đối tượng, nhận được rác:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2857
+#: builtin/pack-objects.c:2855
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "giá trị cho --missing không hợp lệ"
-#: builtin/pack-objects.c:2916 builtin/pack-objects.c:3024
+#: builtin/pack-objects.c:2914 builtin/pack-objects.c:3022
msgid "cannot open pack index"
msgstr "không thể mở mục lục của gói"
-#: builtin/pack-objects.c:2947
+#: builtin/pack-objects.c:2945
#, c-format
msgid "loose object at %s could not be examined"
msgstr "đối tượng mất tại %s không thể đã kiểm tra"
-#: builtin/pack-objects.c:3032
+#: builtin/pack-objects.c:3030
msgid "unable to force loose object"
msgstr "không thể buộc mất đối tượng"
@@ -14175,7 +15045,7 @@ msgstr "không thể tạo kết xuất gói trống rỗng"
#: builtin/pack-objects.c:3271
msgid "read revision arguments from standard input"
-msgstr " đọc tham số “revision” từ thiết bị nhập chuẩn"
+msgstr "đọc tham số “revision” từ thiết bị nhập chuẩn"
#: builtin/pack-objects.c:3273
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
@@ -14215,85 +15085,89 @@ msgstr ""
"xả nén (gỡ khỏi gói) các đối tượng không thể đọc được mới hơn <thời-gian>"
#: builtin/pack-objects.c:3296
+msgid "use the sparse reachability algorithm"
+msgstr "dung thuật toán “sparse reachability”"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3298
msgid "create thin packs"
msgstr "tạo gói nhẹ"
-#: builtin/pack-objects.c:3298
+#: builtin/pack-objects.c:3300
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "tạo gói để phù hợp cho lấy về nông (shallow)"
-#: builtin/pack-objects.c:3300
+#: builtin/pack-objects.c:3302
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "bỏ qua các gói mà nó có tập tin .keep đi kèm"
-#: builtin/pack-objects.c:3302
+#: builtin/pack-objects.c:3304
msgid "ignore this pack"
msgstr "bỏ qua gói này"
-#: builtin/pack-objects.c:3304
+#: builtin/pack-objects.c:3306
msgid "pack compression level"
msgstr "mức nén gói"
-#: builtin/pack-objects.c:3306
+#: builtin/pack-objects.c:3308
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr "không ẩn các lần chuyển giao bởi “grafts”"
-#: builtin/pack-objects.c:3308
+#: builtin/pack-objects.c:3310
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr "dùng mục lục ánh xạ nếu có thể được để nâng cao tốc độ đếm đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3310
+#: builtin/pack-objects.c:3312
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr "ghi một mục lục ánh xạ cùng với mục lục gói"
-#: builtin/pack-objects.c:3313
+#: builtin/pack-objects.c:3315
msgid "handling for missing objects"
msgstr "xử lý cho thiếu đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3316
+#: builtin/pack-objects.c:3318
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "không thể đóng gói các đối tượng trong các tập tin gói hứa hẹn"
-#: builtin/pack-objects.c:3318
+#: builtin/pack-objects.c:3320
msgid "respect islands during delta compression"
msgstr "tôn trọng island trong suốt quá trình nén “delta”"
-#: builtin/pack-objects.c:3342
+#: builtin/pack-objects.c:3345
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "mức sau xích delta %d là quá sâu, buộc dùng %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3347
+#: builtin/pack-objects.c:3350
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr "pack.deltaCacheLimit là quá cao, ép dùng %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3401
+#: builtin/pack-objects.c:3404
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
"--max-pack-size không thể được sử dụng để xây dựng một gói để vận chuyển"
-#: builtin/pack-objects.c:3403
+#: builtin/pack-objects.c:3406
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
msgstr "giới hạn kích thước tối thiểu của gói là 1 MiB"
-#: builtin/pack-objects.c:3408
+#: builtin/pack-objects.c:3411
msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
msgstr "--thin không thể được dùng để xây dựng gói đánh mục lục được"
-#: builtin/pack-objects.c:3411
+#: builtin/pack-objects.c:3414
msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
msgstr "--keep-unreachable và --unpack-unreachable xung khắc nhau"
-#: builtin/pack-objects.c:3417
+#: builtin/pack-objects.c:3420
msgid "cannot use --filter without --stdout"
msgstr "không thể dùng tùy chọn --filter mà không có --stdout"
-#: builtin/pack-objects.c:3476
+#: builtin/pack-objects.c:3479
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Đánh số các đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3495
+#: builtin/pack-objects.c:3498
#, c-format
msgid "Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>)"
msgstr "Tổng %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), dùng lại %<PRIu32> (delta %<PRIu32>)"
@@ -14334,57 +15208,57 @@ msgstr "các đối tượng hết hạn cũ hơn khoảng <thời gian>"
msgid "limit traversal to objects outside promisor packfiles"
msgstr "giới hạn giao đến các đối tượng nằm ngoài các tập tin gói hứa hẹn"
-#: builtin/prune.c:129
+#: builtin/prune.c:128
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "không thể tỉa bớt trong một kho đối_tượng_vĩ_đại"
-#: builtin/pull.c:60 builtin/pull.c:62
+#: builtin/pull.c:61 builtin/pull.c:63
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Giá trị không hợp lệ %s: %s"
-#: builtin/pull.c:82
+#: builtin/pull.c:83
msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git pull [<các-tùy-chọn>] [<kho-chứa> [<refspec>…]]"
-#: builtin/pull.c:133
+#: builtin/pull.c:134
msgid "control for recursive fetching of submodules"
msgstr "điều khiển việc lấy về đệ quy của các mô-đun-con"
-#: builtin/pull.c:137
+#: builtin/pull.c:138
msgid "Options related to merging"
msgstr "Các tùy chọn liên quan đến hòa trộn"
-#: builtin/pull.c:140
+#: builtin/pull.c:141
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "các thay đổi hợp nhất bằng cải tổ thay vì hòa trộn"
-#: builtin/pull.c:167 builtin/rebase--interactive.c:147 builtin/revert.c:122
+#: builtin/pull.c:168 builtin/rebase--interactive.c:149 builtin/revert.c:123
msgid "allow fast-forward"
msgstr "cho phép chuyển-tiếp-nhanh"
-#: builtin/pull.c:176
+#: builtin/pull.c:177
msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
msgstr "tự động stash/stash pop tước và sau tu bổ (rebase)"
-#: builtin/pull.c:192
+#: builtin/pull.c:193
msgid "Options related to fetching"
msgstr "Các tùy chọn liên quan đến lệnh lấy về"
-#: builtin/pull.c:202
+#: builtin/pull.c:203
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "ép buộc ghi đè lên nhánh nội bộ"
-#: builtin/pull.c:210
+#: builtin/pull.c:211
msgid "number of submodules pulled in parallel"
msgstr "số lượng mô-đun-con được đẩy lên đồng thời"
-#: builtin/pull.c:305
+#: builtin/pull.c:306
#, c-format
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Giá trị không hợp lệ cho pull.ff: %s"
-#: builtin/pull.c:421
+#: builtin/pull.c:422
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -14392,14 +15266,14 @@ msgstr ""
"Ở đây không có ứng cử nào để cải tổ lại trong số các tham chiếu mà bạn vừa "
"lấy về."
-#: builtin/pull.c:423
+#: builtin/pull.c:424
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Ở đây không có ứng cử nào để hòa trộn trong số các tham chiếu mà bạn vừa lấy "
"về."
-#: builtin/pull.c:424
+#: builtin/pull.c:425
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -14408,7 +15282,7 @@ msgstr ""
"tự\n"
"đại diện mà nó lại không khớp trên điểm cuối máy phục vụ."
-#: builtin/pull.c:427
+#: builtin/pull.c:428
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -14420,43 +15294,43 @@ msgstr ""
"theo mặc định cho nhánh hiện tại của bạn, bạn phải chỉ định\n"
"một nhánh trên dòng lệnh."
-#: builtin/pull.c:432 builtin/rebase.c:761 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:433 builtin/rebase.c:956 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Hiện tại bạn chẳng ở nhánh nào cả."
-#: builtin/pull.c:434 builtin/pull.c:449 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:435 builtin/pull.c:450 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Vui lòng chỉ định nhánh nào bạn muốn cải tổ lại."
-#: builtin/pull.c:436 builtin/pull.c:451 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:437 builtin/pull.c:452 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Vui lòng chỉ định nhánh nào bạn muốn hòa trộn vào."
-#: builtin/pull.c:437 builtin/pull.c:452
+#: builtin/pull.c:438 builtin/pull.c:453
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "Xem git-pull(1) để biết thêm chi tiết."
-#: builtin/pull.c:439 builtin/pull.c:445 builtin/pull.c:454
-#: builtin/rebase.c:767 git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/pull.c:440 builtin/pull.c:446 builtin/pull.c:455
+#: builtin/rebase.c:962 git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "<máy chủ>"
-#: builtin/pull.c:439 builtin/pull.c:454 builtin/pull.c:459
-#: git-legacy-rebase.sh:556 git-parse-remote.sh:65
+#: builtin/pull.c:440 builtin/pull.c:455 builtin/pull.c:460
+#: git-legacy-rebase.sh:564 git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "<nhánh>"
-#: builtin/pull.c:447 builtin/rebase.c:759 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:448 builtin/rebase.c:954 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Ở đây không có thông tin theo dõi cho nhánh hiện hành."
-#: builtin/pull.c:456 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:457 git-parse-remote.sh:95
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
"Nếu bạn muốn theo dõi thông tin cho nhánh này bạn có thể thực hiện bằng lệnh:"
-#: builtin/pull.c:461
+#: builtin/pull.c:462
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -14465,34 +15339,34 @@ msgstr ""
"Các đặc tả cấu hình của bạn để hòa trộn với tham chiếu “%s”\n"
"từ máy dịch vụ, nhưng không có nhánh nào như thế được lấy về."
-#: builtin/pull.c:565
+#: builtin/pull.c:566
#, c-format
msgid "unable to access commit %s"
msgstr "không thể truy cập lần chuyển giao “%s”"
-#: builtin/pull.c:843
+#: builtin/pull.c:844
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "bỏ qua --verify-signatures khi rebase"
-#: builtin/pull.c:891
+#: builtin/pull.c:892
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "tùy chọn --[no-]autostash chỉ hợp lệ khi dùng với --rebase."
-#: builtin/pull.c:899
+#: builtin/pull.c:900
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr ""
"Đang cập nhật một nhánh chưa được sinh ra với các thay đổi được thêm vào "
"bảng mục lục."
-#: builtin/pull.c:902
+#: builtin/pull.c:904
msgid "pull with rebase"
msgstr "pull với rebase"
-#: builtin/pull.c:903
+#: builtin/pull.c:905
msgid "please commit or stash them."
msgstr "xin hãy chuyển giao hoặc tạm cất (stash) chúng."
-#: builtin/pull.c:928
+#: builtin/pull.c:930
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -14503,7 +15377,7 @@ msgstr ""
"đang chuyển-tiếp-nhanh cây làm việc của bạn từ\n"
"lần chuyển giaot %s."
-#: builtin/pull.c:934
+#: builtin/pull.c:936
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -14521,15 +15395,15 @@ msgstr ""
"$ git reset --hard\n"
"để khôi phục lại."
-#: builtin/pull.c:949
+#: builtin/pull.c:951
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Không thể hòa trộn nhiều nhánh vào trong một head trống rỗng."
-#: builtin/pull.c:953
+#: builtin/pull.c:955
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Không thể thực hiện lệnh rebase (cải tổ) trên nhiều nhánh."
-#: builtin/pull.c:960
+#: builtin/pull.c:962
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"không thể cải tổ với các thay đổi mô-đun-con được ghi lại một cách cục bộ"
@@ -14546,7 +15420,7 @@ msgstr "dùng tốc ký thẻ không có <thẻ>"
msgid "--delete only accepts plain target ref names"
msgstr "--delete chỉ chấp nhận các tên tham chiếu dạng thường"
-#: builtin/push.c:165
+#: builtin/push.c:167
msgid ""
"\n"
"To choose either option permanently, see push.default in 'git help config'."
@@ -14555,7 +15429,7 @@ msgstr ""
"Để chọn mỗi tùy chọn một cách cố định, xem push.default trong “git help "
"config”."
-#: builtin/push.c:168
+#: builtin/push.c:170
#, c-format
msgid ""
"The upstream branch of your current branch does not match\n"
@@ -14580,7 +15454,7 @@ msgstr ""
" git push %s HEAD\n"
"%s"
-#: builtin/push.c:183
+#: builtin/push.c:185
#, c-format
msgid ""
"You are not currently on a branch.\n"
@@ -14595,7 +15469,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git push %s HEAD:<tên-của-nhánh-máy-chủ>\n"
-#: builtin/push.c:197
+#: builtin/push.c:199
#, c-format
msgid ""
"The current branch %s has no upstream branch.\n"
@@ -14609,12 +15483,12 @@ msgstr ""
"\n"
" git push --set-upstream %s %s\n"
-#: builtin/push.c:205
+#: builtin/push.c:207
#, c-format
msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
msgstr "Nhánh hiện tại %s có nhiều nhánh thượng nguồn, từ chối push."
-#: builtin/push.c:208
+#: builtin/push.c:210
#, c-format
msgid ""
"You are pushing to remote '%s', which is not the upstream of\n"
@@ -14626,14 +15500,14 @@ msgstr ""
"nhánh hiện tại “%s” của bạn, mà không báo cho tôi biết là cái gì được push\n"
"để cập nhật nhánh máy chủ nào."
-#: builtin/push.c:267
+#: builtin/push.c:269
msgid ""
"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
msgstr ""
"Bạn đã không chỉ ra một refspecs nào để đẩy lên, và push.default là \"không "
"là gì cả\"."
-#: builtin/push.c:274
+#: builtin/push.c:276
msgid ""
"Updates were rejected because the tip of your current branch is behind\n"
"its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.\n"
@@ -14646,7 +15520,7 @@ msgstr ""
"Xem “Note about fast-forwards” trong “git push --help” để có thông tin chi "
"tiết."
-#: builtin/push.c:280
+#: builtin/push.c:282
msgid ""
"Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
"counterpart. Check out this branch and integrate the remote changes\n"
@@ -14660,7 +15534,7 @@ msgstr ""
"Xem “Note about fast-forwards” trong “git push --help” để có thông tin chi "
"tiết."
-#: builtin/push.c:286
+#: builtin/push.c:288
msgid ""
"Updates were rejected because the remote contains work that you do\n"
"not have locally. This is usually caused by another repository pushing\n"
@@ -14675,11 +15549,11 @@ msgstr ""
"Xem “Note about fast-forwards” trong “git push --help” để có thông tin chi "
"tiết."
-#: builtin/push.c:293
+#: builtin/push.c:295
msgid "Updates were rejected because the tag already exists in the remote."
msgstr "Việc cập nhật bị từ chối bởi vì thẻ đã sẵn có từ trước trên máy chủ."
-#: builtin/push.c:296
+#: builtin/push.c:298
msgid ""
"You cannot update a remote ref that points at a non-commit object,\n"
"or update a remote ref to make it point at a non-commit object,\n"
@@ -14691,22 +15565,22 @@ msgstr ""
"đối tượng\n"
"không phải chuyển giao, mà không sử dụng tùy chọn “--force”.\n"
-#: builtin/push.c:357
+#: builtin/push.c:359
#, c-format
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "Đang đẩy lên %s\n"
-#: builtin/push.c:361
+#: builtin/push.c:364
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đẩy tới một số tham chiếu đến “%s”"
-#: builtin/push.c:395
+#: builtin/push.c:398
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "repository (kho) sai “%s”"
-#: builtin/push.c:396
+#: builtin/push.c:399
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -14727,104 +15601,104 @@ msgstr ""
"\n"
" git push <tên>\n"
-#: builtin/push.c:551
+#: builtin/push.c:554
msgid "repository"
msgstr "kho"
-#: builtin/push.c:552 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/push.c:555 builtin/send-pack.c:164
msgid "push all refs"
msgstr "đẩy tất cả các tham chiếu"
-#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:166
+#: builtin/push.c:556 builtin/send-pack.c:166
msgid "mirror all refs"
msgstr "mirror tất cả các tham chiếu"
-#: builtin/push.c:555
+#: builtin/push.c:558
msgid "delete refs"
msgstr "xóa các tham chiếu"
-#: builtin/push.c:556
+#: builtin/push.c:559
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "đẩy các thẻ (không dùng cùng với --all hay --mirror)"
-#: builtin/push.c:559 builtin/send-pack.c:167
+#: builtin/push.c:562 builtin/send-pack.c:167
msgid "force updates"
msgstr "ép buộc cập nhật"
-#: builtin/push.c:561 builtin/send-pack.c:181
+#: builtin/push.c:564 builtin/send-pack.c:181
msgid "<refname>:<expect>"
msgstr "<tên-tham-chiếu>:<cần>"
-#: builtin/push.c:562 builtin/send-pack.c:182
+#: builtin/push.c:565 builtin/send-pack.c:182
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "yêu cầu giá-trị cũ của tham chiếu thì là giá-trị này"
-#: builtin/push.c:565
+#: builtin/push.c:568
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "điều khiển việc đẩy lên (push) đệ qui của mô-đun-con"
-#: builtin/push.c:567 builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/push.c:570 builtin/send-pack.c:175
msgid "use thin pack"
msgstr "tạo gói nhẹ"
-#: builtin/push.c:568 builtin/push.c:569 builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/push.c:571 builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:161
#: builtin/send-pack.c:162
msgid "receive pack program"
msgstr "chương trình nhận gói"
-#: builtin/push.c:570
+#: builtin/push.c:573
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "đặt thượng nguồn cho git pull/status"
-#: builtin/push.c:573
+#: builtin/push.c:576
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "xén tỉa những tham chiếu bị gỡ bỏ"
-#: builtin/push.c:575
+#: builtin/push.c:578
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "vòng qua móc tiền-đẩy (pre-push)"
-#: builtin/push.c:576
+#: builtin/push.c:579
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr "push phần bị thiếu nhưng các thẻ lại thích hợp"
-#: builtin/push.c:579 builtin/send-pack.c:169
+#: builtin/push.c:582 builtin/send-pack.c:169
msgid "GPG sign the push"
msgstr "ký lần đẩy dùng GPG"
-#: builtin/push.c:581 builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/push.c:584 builtin/send-pack.c:176
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "yêu cầu giao dịch hạt nhân bên phía máy chủ"
-#: builtin/push.c:599
+#: builtin/push.c:602
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr "--delete là xung khắc với các tùy chọn --all, --mirror và --tags"
-#: builtin/push.c:601
+#: builtin/push.c:604
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "--delete không hợp lý nếu không có bất kỳ tham chiếu nào"
-#: builtin/push.c:604
+#: builtin/push.c:607
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "--all và --tags xung khắc nhau"
-#: builtin/push.c:606
+#: builtin/push.c:609
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "--all không thể được tổ hợp cùng với đặc tả đường dẫn"
-#: builtin/push.c:610
+#: builtin/push.c:613
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "--mirror và --tags xung khắc nhau"
-#: builtin/push.c:612
+#: builtin/push.c:615
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "--mirror không thể được tổ hợp cùng với đặc tả đường dẫn"
-#: builtin/push.c:615
+#: builtin/push.c:618
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "--all và --mirror xung khắc nhau"
-#: builtin/push.c:634
+#: builtin/push.c:637
msgid "push options must not have new line characters"
msgstr "các tùy chọn push phải không có ký tự dòng mới"
@@ -14862,7 +15736,7 @@ msgstr "định dạng đối số đơn phải là một vùng đối xứng"
msgid "need two commit ranges"
msgstr "cần hai vùng lần chuyển giao"
-#: builtin/read-tree.c:40
+#: builtin/read-tree.c:41
msgid ""
"git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<prefix>) "
"[-u [--exclude-per-directory=<gitignore>] | -i]] [--no-sparse-checkout] [--"
@@ -14873,72 +15747,72 @@ msgstr ""
"[--index-output=<tập-tin>] (--empty | <tree-ish1> [<tree-ish2> [<tree-"
"ish3>]])"
-#: builtin/read-tree.c:123
+#: builtin/read-tree.c:124
msgid "write resulting index to <file>"
msgstr "ghi mục lục kết quả vào <tập-tin>"
-#: builtin/read-tree.c:126
+#: builtin/read-tree.c:127
msgid "only empty the index"
msgstr "chỉ với bảng mục lục trống rỗng"
-#: builtin/read-tree.c:128
+#: builtin/read-tree.c:129
msgid "Merging"
msgstr "Hòa trộn"
-#: builtin/read-tree.c:130
+#: builtin/read-tree.c:131
msgid "perform a merge in addition to a read"
msgstr "thực hiện một hòa trộn thêm vào việc đọc"
-#: builtin/read-tree.c:132
+#: builtin/read-tree.c:133
msgid "3-way merge if no file level merging required"
msgstr ""
-"hòa trộn kiểu “3-way” nếu không có tập tin mức hòa trộn nào được yêu cầu "
+"hòa trộn kiểu “3-way” nếu không có tập tin mức hòa trộn nào được yêu cầu"
-#: builtin/read-tree.c:134
+#: builtin/read-tree.c:135
msgid "3-way merge in presence of adds and removes"
msgstr "hòa trộn 3-way trong sự hiện diện của “adds” và “removes”"
-#: builtin/read-tree.c:136
+#: builtin/read-tree.c:137
msgid "same as -m, but discard unmerged entries"
msgstr "giống với -m, nhưng bỏ qua các mục chưa được hòa trộn"
-#: builtin/read-tree.c:137
+#: builtin/read-tree.c:138
msgid "<subdirectory>/"
msgstr "<thư-mục-con>/"
-#: builtin/read-tree.c:138
+#: builtin/read-tree.c:139
msgid "read the tree into the index under <subdirectory>/"
msgstr "đọc cây vào trong bảng mục lục dưới <thư_mục_con>/"
-#: builtin/read-tree.c:141
+#: builtin/read-tree.c:142
msgid "update working tree with merge result"
msgstr "cập nhật cây làm việc với kết quả hòa trộn"
-#: builtin/read-tree.c:143
+#: builtin/read-tree.c:144
msgid "gitignore"
msgstr "gitignore"
-#: builtin/read-tree.c:144
+#: builtin/read-tree.c:145
msgid "allow explicitly ignored files to be overwritten"
msgstr "cho phép các tập tin rõ ràng bị lờ đi được ghi đè"
-#: builtin/read-tree.c:147
+#: builtin/read-tree.c:148
msgid "don't check the working tree after merging"
msgstr "không kiểm tra cây làm việc sau hòa trộn"
-#: builtin/read-tree.c:148
+#: builtin/read-tree.c:149
msgid "don't update the index or the work tree"
msgstr "không cập nhật bảng mục lục hay cây làm việc"
-#: builtin/read-tree.c:150
+#: builtin/read-tree.c:151
msgid "skip applying sparse checkout filter"
msgstr "bỏ qua áp dụng bộ lọc lấy ra (checkout) thưa thớt"
-#: builtin/read-tree.c:152
+#: builtin/read-tree.c:153
msgid "debug unpack-trees"
msgstr "gỡ lỗi “unpack-trees”"
-#: builtin/rebase.c:29
+#: builtin/rebase.c:30
msgid ""
"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase>] [<upstream>] "
"[<branch>]"
@@ -14946,48 +15820,52 @@ msgstr ""
"git rebase [-i] [các-tùy-chọn] [--exec <lệnh>] [--onto <newbase>] "
"[<upstream>] [<nhánh>]"
-#: builtin/rebase.c:31
+#: builtin/rebase.c:32
msgid ""
"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase>] --root [<branch>]"
msgstr ""
"git rebase [-i] [các-tùy-chọn] [--exec <lệnh>] [--onto <newbase>] --root "
"[<nhánh>]"
-#: builtin/rebase.c:33
+#: builtin/rebase.c:34
msgid "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
-#: builtin/rebase.c:119
+#: builtin/rebase.c:121 builtin/rebase.c:1437
#, c-format
msgid "%s requires an interactive rebase"
msgstr "%s cần một cải tổ kiểu tương tác"
-#: builtin/rebase.c:171
+#: builtin/rebase.c:173
#, c-format
msgid "could not get 'onto': '%s'"
msgstr "không thể đặt lấy “onto”: “%s”"
-#: builtin/rebase.c:186
+#: builtin/rebase.c:188
#, c-format
msgid "invalid orig-head: '%s'"
msgstr "orig-head không hợp lệ: “%s”"
-#: builtin/rebase.c:214
+#: builtin/rebase.c:213
#, c-format
msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
msgstr "đang bỏ qua allow_rerere_autoupdate không hợp lệ: “%s”"
-#: builtin/rebase.c:259
+#: builtin/rebase.c:289
#, c-format
msgid "Could not read '%s'"
msgstr "Không thể đọc “%s”"
-#: builtin/rebase.c:277
+#: builtin/rebase.c:307
#, c-format
msgid "Cannot store %s"
msgstr "Không thể lưu “%s”"
-#: builtin/rebase.c:337
+#: builtin/rebase.c:402
+msgid "could not determine HEAD revision"
+msgstr "không thể dò tìm điểm xét duyệt HEAD"
+
+#: builtin/rebase.c:522
msgid ""
"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -15002,11 +15880,26 @@ msgstr ""
"Để bãi bỏ và quay trở lại trạng thái trước \"git rebase\", chạy \"git rebase "
"--abort\"."
-#: builtin/rebase.c:561
-msgid "could not determine HEAD revision"
-msgstr "không thể dò tìm điểm xét duyệt HEAD"
+#: builtin/rebase.c:603
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"git encountered an error while preparing the patches to replay\n"
+"these revisions:\n"
+"\n"
+" %s\n"
+"\n"
+"As a result, git cannot rebase them."
+msgstr ""
+"\n"
+"git chạm trán một lỗi trong khi đang chuẩn bị các miếng vá để diễn lại\n"
+"những điểm xét duyệt này:\n"
+"\n"
+" %s\n"
+"\n"
+"Kết quả là git không thể cải tổ lại chúng."
-#: builtin/rebase.c:753
+#: builtin/rebase.c:948
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -15023,7 +15916,7 @@ msgstr ""
" git rebase “<nhánh>”\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:769
+#: builtin/rebase.c:964
#, c-format
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -15037,153 +15930,165 @@ msgstr ""
" git branch --set-upstream-to=%s/<nhánh> %s\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:832
+#: builtin/rebase.c:994
+msgid "exec commands cannot contain newlines"
+msgstr "các lệnh thực thi không thể chứa các ký tự dòng mới"
+
+#: builtin/rebase.c:998
+msgid "empty exec command"
+msgstr "lệnh thực thi trống rỗng"
+
+#: builtin/rebase.c:1040
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
-msgstr "cải tổ vào nhánh đã cho thay cho thượng nguồn."
+msgstr "cải tổ vào nhánh đã cho thay cho thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:834
+#: builtin/rebase.c:1042
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "cho phép móc (hook) pre-rebase được chạy"
-#: builtin/rebase.c:836
+#: builtin/rebase.c:1044
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "hãy im lặng. ý là --no-stat"
-#: builtin/rebase.c:839
+#: builtin/rebase.c:1047
msgid "display a diffstat of what changed upstream"
msgstr "hiển thị một diffstat của những thay đổi thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:842
+#: builtin/rebase.c:1050
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "đừng hiển thị diffstat của những thay đổi thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:845
+#: builtin/rebase.c:1053
msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
msgstr "thêm dòng Signed-off-by: cho từng lần chuyển giao"
-#: builtin/rebase.c:847 builtin/rebase.c:851 builtin/rebase.c:853
+#: builtin/rebase.c:1055 builtin/rebase.c:1059 builtin/rebase.c:1061
msgid "passed to 'git am'"
msgstr "chuyển cho “git am”"
-#: builtin/rebase.c:855 builtin/rebase.c:857
+#: builtin/rebase.c:1063 builtin/rebase.c:1065
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "chuyển cho “git apply”"
-#: builtin/rebase.c:859 builtin/rebase.c:862
+#: builtin/rebase.c:1067 builtin/rebase.c:1070
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr ""
"cherry-pick tất cả các lần chuyển giao, ngay cả khi không có thay đổi gì"
-#: builtin/rebase.c:864
+#: builtin/rebase.c:1072
msgid "continue"
msgstr "tiếp tục"
-#: builtin/rebase.c:867
+#: builtin/rebase.c:1075
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "bỏ qua miếng vá hiện hành và tiếp tục"
-#: builtin/rebase.c:869
+#: builtin/rebase.c:1077
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "bãi bỏ và lấy ra nhánh nguyên thủy"
-#: builtin/rebase.c:872
+#: builtin/rebase.c:1080
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "bãi bỏ nhưng vẫn vẫn giữ HEAD chỉ đến nó"
-#: builtin/rebase.c:873
+#: builtin/rebase.c:1081
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "sửa danh sách cần làm trong quá trình “rebase” (cải tổ) tương tác"
-#: builtin/rebase.c:876
+#: builtin/rebase.c:1084
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "hiển thị miếng vá đã được áp dụng hay hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:879
+#: builtin/rebase.c:1087
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "dùng chiến lược hòa trộn để cải tổ"
-#: builtin/rebase.c:883
+#: builtin/rebase.c:1091
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr "để người dùng sửa danh sách các lần chuyển giao muốn cải tổ"
-#: builtin/rebase.c:887
+#: builtin/rebase.c:1095
msgid "try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr "thử khôi phục lại các hòa trộn thay vì bỏ qua chúng"
-#: builtin/rebase.c:891
+#: builtin/rebase.c:1099
msgid "allow rerere to update index with resolved conflict"
msgstr ""
"cho phép rerere cập nhật bảng mục lục với các xung đột đã được giải quyết"
-#: builtin/rebase.c:894
+#: builtin/rebase.c:1102
msgid "preserve empty commits during rebase"
msgstr "ngăn cấm các lần chuyển giao trống rỗng trong suốt quá trình cải tổ"
-#: builtin/rebase.c:896
+#: builtin/rebase.c:1104
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr "di chuyển các lần chuyển giao mà bắt đầu bằng squash!/fixup! dưới -i"
-#: builtin/rebase.c:902
+#: builtin/rebase.c:1110
msgid "automatically stash/stash pop before and after"
msgstr "tự động stash/stash pop trước và sau"
-#: builtin/rebase.c:904
+#: builtin/rebase.c:1112
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr "thêm các dòng thực thi sau từng lần chuyển giao của danh sách sửa được"
-#: builtin/rebase.c:908
+#: builtin/rebase.c:1116
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "chấp nhận cải tổ các chuyển giao mà không ghi chú gì"
-#: builtin/rebase.c:911
+#: builtin/rebase.c:1119
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "cố thử cải tổ các hòa trộn thay vì bỏ qua chúng"
-#: builtin/rebase.c:914
+#: builtin/rebase.c:1122
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr "dùng “merge-base --fork-point” để định nghĩa lại thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:916
+#: builtin/rebase.c:1124
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "dùng chiến lược hòa trộn đã cho"
-#: builtin/rebase.c:918 builtin/revert.c:111
+#: builtin/rebase.c:1126 builtin/revert.c:112
msgid "option"
msgstr "tùy chọn"
-#: builtin/rebase.c:919
+#: builtin/rebase.c:1127
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "chuyển thao số đến chiến lược hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:922
+#: builtin/rebase.c:1130
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "cải tổ tất các các lần chuyển giao cho đến root"
-#: builtin/rebase.c:938
+#: builtin/rebase.c:1133 builtin/rebase--interactive.c:198
+msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
+msgstr "lập lịch lại một cách tự động bất kỳ “exec“ bị lỗi"
+
+#: builtin/rebase.c:1149
#, c-format
msgid "could not exec %s"
msgstr "không thể thực thi %s"
-#: builtin/rebase.c:956 git-legacy-rebase.sh:213
+#: builtin/rebase.c:1167 git-legacy-rebase.sh:220
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Hình như đang trong quá trình thực hiện lệnh “git-am”. Không thể rebase."
-#: builtin/rebase.c:997 git-legacy-rebase.sh:395
+#: builtin/rebase.c:1208 git-legacy-rebase.sh:406
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Không có tiến trình rebase nào phải không?"
-#: builtin/rebase.c:1001 git-legacy-rebase.sh:406
+#: builtin/rebase.c:1212 git-legacy-rebase.sh:417
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Hành động “--edit-todo” chỉ có thể dùng trong quá trình “rebase” (sửa lịch "
"sử) tương tác."
-#: builtin/rebase.c:1015 git-legacy-rebase.sh:413
+#: builtin/rebase.c:1226 git-legacy-rebase.sh:424
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Không thể đọc HEAD"
-#: builtin/rebase.c:1028 git-legacy-rebase.sh:416
+#: builtin/rebase.c:1238 git-legacy-rebase.sh:427
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -15191,21 +16096,21 @@ msgstr ""
"Bạn phải sửa tất cả các lần hòa trộn xung đột và sau\n"
"đó đánh dấu chúng là cần xử lý sử dụng lệnh git add"
-#: builtin/rebase.c:1047
+#: builtin/rebase.c:1257
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "không thể loại bỏ các thay đổi cây-làm-việc"
-#: builtin/rebase.c:1066
+#: builtin/rebase.c:1276
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "không thể quay trở lại %s"
-#: builtin/rebase.c:1077 builtin/rm.c:368
+#: builtin/rebase.c:1287 builtin/rm.c:369
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "không thể gỡ bỏ “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1103
+#: builtin/rebase.c:1313
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -15226,335 +16131,325 @@ msgstr ""
"và chạy TÔI lần nữa. TÔI dừng lại trong trường hợp bạn vẫn\n"
"có một số thứ quý giá ở đây.\n"
-#: builtin/rebase.c:1124
+#: builtin/rebase.c:1334
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "tùy chọn “%c” cần một giá trị bằng số"
-#: builtin/rebase.c:1161
+#: builtin/rebase.c:1375
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Không hiểu chế độ: %s"
-#: builtin/rebase.c:1183
+#: builtin/rebase.c:1397
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr "--strategy cần --merge hay --interactive"
-#: builtin/rebase.c:1226
-#, c-format
-msgid ""
-"error: cannot combine interactive options (--interactive, --exec, --rebase-"
-"merges, --preserve-merges, --keep-empty, --root + --onto) with am options "
-"(%s)"
+#: builtin/rebase.c:1446
+msgid "cannot combine am options with either interactive or merge options"
msgstr ""
-"lỗi: không thể tổ hợp các tùy chọn tương tác (--interactive, --exec, --"
-"rebase-merges, --preserve-merges, --keep-empty, --root + --onto) với các tùy "
-"chọn am (%s)"
+"không thể tổ hợp các tùy chọn am với các tùy chọn tương tác hay hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:1231
-#, c-format
-msgid ""
-"error: cannot combine merge options (--merge, --strategy, --strategy-option) "
-"with am options (%s)"
-msgstr ""
-"lỗi: không thể kết hợp các tùy chọn hòa trộn (--merge, --strategy, --"
-"strategy-option) với một tùy chọn am (%s)"
+#: builtin/rebase.c:1465
+msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
+msgstr "không thể kết hợp “--preserve-merges” với “--rebase-merges”"
-#: builtin/rebase.c:1251 git-legacy-rebase.sh:536
-msgid "error: cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
-msgstr "lỗi: không thể kết hợp “--preserve_merges” với “--rebase-merges”"
+#: builtin/rebase.c:1469 git-legacy-rebase.sh:544
+msgid ""
+"error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
+msgstr "không thể kết hợp “--preserve-merges” với “--reschedule-failed-exec”"
-#: builtin/rebase.c:1256 git-legacy-rebase.sh:542
-msgid "error: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
-msgstr "lỗi: không thể kết hợp “--rebase_merges” với “--strategy-option”"
+#: builtin/rebase.c:1475
+msgid "cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
+msgstr "không thể kết hợp “--rebase-merges” với “--strategy-option”"
-#: builtin/rebase.c:1259 git-legacy-rebase.sh:544
-msgid "error: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
-msgstr "lỗi: không thể kết hợp “--rebase-merges” với “--strategy”"
+#: builtin/rebase.c:1478
+msgid "cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
+msgstr "không thể kết hợp “--rebase-merges” với “--strategy”"
-#: builtin/rebase.c:1283
+#: builtin/rebase.c:1502
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "thượng nguồn không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1289
+#: builtin/rebase.c:1508
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Không thể tạo lần chuyển giao gốc mới"
-#: builtin/rebase.c:1307
+#: builtin/rebase.c:1526
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "“%s”: cần chính xác một cơ sở hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:1314
+#: builtin/rebase.c:1533
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Không chỉ đến một lần chuyển giao không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1339
+#: builtin/rebase.c:1558
#, c-format
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "nghiêm trọng: không có nhánh/lần chuyển giao “%s” như thế"
-#: builtin/rebase.c:1347 builtin/submodule--helper.c:37
-#: builtin/submodule--helper.c:1930
+#: builtin/rebase.c:1566 builtin/submodule--helper.c:38
+#: builtin/submodule--helper.c:1934
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Không có tham chiếu nào như thế: %s"
-#: builtin/rebase.c:1359
+#: builtin/rebase.c:1578
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Không thể phân giải lần chuyển giao HEAD đến một điểm xét duyệt"
-#: builtin/rebase.c:1399 git-legacy-rebase.sh:665
+#: builtin/rebase.c:1619 git-legacy-rebase.sh:673
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Không thể autostash"
-#: builtin/rebase.c:1402
+#: builtin/rebase.c:1622
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Gặp đáp ứng stash không cần: “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1408
+#: builtin/rebase.c:1628
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Không thể tạo thư mục cho “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1411
+#: builtin/rebase.c:1631
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Đã tạo autostash: %s\n"
-#: builtin/rebase.c:1414
+#: builtin/rebase.c:1634
msgid "could not reset --hard"
msgstr "không thể reset --hard"
-#: builtin/rebase.c:1415 builtin/reset.c:113
+#: builtin/rebase.c:1635 builtin/reset.c:114
#, c-format
msgid "HEAD is now at %s"
msgstr "HEAD hiện giờ tại %s"
-#: builtin/rebase.c:1431 git-legacy-rebase.sh:674
+#: builtin/rebase.c:1651 git-legacy-rebase.sh:682
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Xin hãy chuyển giao hoặc tạm cất (stash) chúng."
-#: builtin/rebase.c:1458
+#: builtin/rebase.c:1678
#, c-format
msgid "could not parse '%s'"
msgstr "không thể phân tích cú pháp “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1470
+#: builtin/rebase.c:1691
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "không thể chuyển đến %s"
-#: builtin/rebase.c:1481 git-legacy-rebase.sh:697
+#: builtin/rebase.c:1702 git-legacy-rebase.sh:705
#, sh-format
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "HEAD đã cập nhật."
-#: builtin/rebase.c:1483
+#: builtin/rebase.c:1704
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Nhánh hiện tại %s đã được cập nhật rồi.\n"
-#: builtin/rebase.c:1491 git-legacy-rebase.sh:707
+#: builtin/rebase.c:1712 git-legacy-rebase.sh:715
#, sh-format
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "HEAD hiện đã được cập nhật rồi, bị ép buộc rebase."
-#: builtin/rebase.c:1493
+#: builtin/rebase.c:1714
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr "Nhánh hiện tại %s đã được cập nhật rồi, lệnh rebase ép buộc.\n"
-#: builtin/rebase.c:1501 git-legacy-rebase.sh:208
+#: builtin/rebase.c:1722 git-legacy-rebase.sh:215
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Móc (hook) pre-rebase từ chối rebase."
-#: builtin/rebase.c:1508
+#: builtin/rebase.c:1729
#, c-format
msgid "Changes to %s:\n"
msgstr "Thay đổi thành %s:\n"
-#: builtin/rebase.c:1511
+#: builtin/rebase.c:1732
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Thay đổi từ %s thành %s:\n"
-#: builtin/rebase.c:1536
+#: builtin/rebase.c:1757
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Trước tiên, di chuyển head để xem lại các công việc trên đỉnh của nó…\n"
-#: builtin/rebase.c:1543
+#: builtin/rebase.c:1765
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Không thể tách rời HEAD"
-#: builtin/rebase.c:1552
+#: builtin/rebase.c:1774
#, c-format
msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh %s đến %s.\n"
-#: builtin/rebase--interactive.c:24
+#: builtin/rebase--interactive.c:25
msgid "no HEAD?"
msgstr "không HEAD?"
-#: builtin/rebase--interactive.c:51
+#: builtin/rebase--interactive.c:52
#, c-format
msgid "could not create temporary %s"
msgstr "không thể tạo %s tạm thời"
-#: builtin/rebase--interactive.c:57
+#: builtin/rebase--interactive.c:58
msgid "could not mark as interactive"
msgstr "không thể đánh dấu là tương tác"
-#: builtin/rebase--interactive.c:101
+#: builtin/rebase--interactive.c:102
#, c-format
msgid "could not open %s"
msgstr "không thể mở %s"
-#: builtin/rebase--interactive.c:114
+#: builtin/rebase--interactive.c:115
msgid "could not generate todo list"
msgstr "không thể tạo danh sách cần làm"
-#: builtin/rebase--interactive.c:129
+#: builtin/rebase--interactive.c:131
msgid "git rebase--interactive [<options>]"
msgstr "git rebase--interactive [<các tùy chọn>]"
-#: builtin/rebase--interactive.c:148
+#: builtin/rebase--interactive.c:150
msgid "keep empty commits"
msgstr "giữ lại các lần chuyển giao rỗng"
-#: builtin/rebase--interactive.c:150 builtin/revert.c:124
+#: builtin/rebase--interactive.c:152 builtin/revert.c:125
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "chấp nhận chuyển giao mà không ghi chú gì"
-#: builtin/rebase--interactive.c:151
+#: builtin/rebase--interactive.c:153
msgid "rebase merge commits"
msgstr "cải tổ các lần chuyển giao hòa trộn"
-#: builtin/rebase--interactive.c:153
+#: builtin/rebase--interactive.c:155
msgid "keep original branch points of cousins"
msgstr "giữ các điểm nhánh nguyên bản của các anh em họ"
-#: builtin/rebase--interactive.c:155
+#: builtin/rebase--interactive.c:157
msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
msgstr "di chuyển các lần chuyển giao bắt đầu bằng squash!/fixup!"
-#: builtin/rebase--interactive.c:156
+#: builtin/rebase--interactive.c:158
msgid "sign commits"
msgstr "ký các lần chuyển giao"
-#: builtin/rebase--interactive.c:158
+#: builtin/rebase--interactive.c:160
msgid "continue rebase"
msgstr "tiếp tục cải tổ"
-#: builtin/rebase--interactive.c:160
+#: builtin/rebase--interactive.c:162
msgid "skip commit"
msgstr "bỏ qua lần chuyển giao"
-#: builtin/rebase--interactive.c:161
+#: builtin/rebase--interactive.c:163
msgid "edit the todo list"
msgstr "sửa danh sách cần làm"
-#: builtin/rebase--interactive.c:163
+#: builtin/rebase--interactive.c:165
msgid "show the current patch"
msgstr "hiển thị miếng vá hiện hành"
-#: builtin/rebase--interactive.c:166
+#: builtin/rebase--interactive.c:168
msgid "shorten commit ids in the todo list"
msgstr "rút ngắn mã chuyển giao trong danh sách cần làm"
-#: builtin/rebase--interactive.c:168
+#: builtin/rebase--interactive.c:170
msgid "expand commit ids in the todo list"
msgstr "khai triển mã chuyển giao trong danh sách cần làm"
-#: builtin/rebase--interactive.c:170
+#: builtin/rebase--interactive.c:172
msgid "check the todo list"
msgstr "kiểm tra danh sách cần làm"
-#: builtin/rebase--interactive.c:172
+#: builtin/rebase--interactive.c:174
msgid "rearrange fixup/squash lines"
msgstr "sắp xếp lại các dòng fixup/squash"
-#: builtin/rebase--interactive.c:174
+#: builtin/rebase--interactive.c:176
msgid "insert exec commands in todo list"
msgstr "chèn các lệnh thực thi trong danh sách cần làm"
-#: builtin/rebase--interactive.c:175
+#: builtin/rebase--interactive.c:177
msgid "onto"
msgstr "lên trên"
-#: builtin/rebase--interactive.c:177
+#: builtin/rebase--interactive.c:179
msgid "restrict-revision"
msgstr "điểm-xét-duyệt-hạn-chế"
-#: builtin/rebase--interactive.c:177
+#: builtin/rebase--interactive.c:179
msgid "restrict revision"
msgstr "điểm xét duyệt hạn chế"
-#: builtin/rebase--interactive.c:178
+#: builtin/rebase--interactive.c:180
msgid "squash-onto"
msgstr "squash-lên-trên"
-#: builtin/rebase--interactive.c:179
+#: builtin/rebase--interactive.c:181
msgid "squash onto"
msgstr "squash lên trên"
-#: builtin/rebase--interactive.c:181
+#: builtin/rebase--interactive.c:183
msgid "the upstream commit"
msgstr "lần chuyển giao thượng nguồn"
-#: builtin/rebase--interactive.c:182
+#: builtin/rebase--interactive.c:184
msgid "head-name"
msgstr "tên-đầu"
-#: builtin/rebase--interactive.c:182
+#: builtin/rebase--interactive.c:184
msgid "head name"
msgstr "tên đầu"
-#: builtin/rebase--interactive.c:187
+#: builtin/rebase--interactive.c:189
msgid "rebase strategy"
msgstr "chiến lược cải tổ"
-#: builtin/rebase--interactive.c:188
+#: builtin/rebase--interactive.c:190
msgid "strategy-opts"
msgstr "tùy-chọn-chiến-lược"
-#: builtin/rebase--interactive.c:189
+#: builtin/rebase--interactive.c:191
msgid "strategy options"
msgstr "các tùy chọn chiến lược"
-#: builtin/rebase--interactive.c:190
+#: builtin/rebase--interactive.c:192
msgid "switch-to"
msgstr "chuyển-đến"
-#: builtin/rebase--interactive.c:191
+#: builtin/rebase--interactive.c:193
msgid "the branch or commit to checkout"
msgstr "nhánh hay lần chuyển giao lần lấy ra"
-#: builtin/rebase--interactive.c:192
+#: builtin/rebase--interactive.c:194
msgid "onto-name"
msgstr "onto-name"
-#: builtin/rebase--interactive.c:192
+#: builtin/rebase--interactive.c:194
msgid "onto name"
msgstr "tên lên trên"
-#: builtin/rebase--interactive.c:193
+#: builtin/rebase--interactive.c:195
msgid "cmd"
msgstr "lệnh"
-#: builtin/rebase--interactive.c:193
+#: builtin/rebase--interactive.c:195
msgid "the command to run"
msgstr "lệnh muốn chạy"
-#: builtin/rebase--interactive.c:220
+#: builtin/rebase--interactive.c:224
msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
msgstr "--[no-]rebase-cousins không có tác dụng khi không có --rebase-merges"
-#: builtin/rebase--interactive.c:226
+#: builtin/rebase--interactive.c:230
msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
msgstr "lần chuyển giao cơ sỏ phải được chỉ định với --upstream hoặc --onto"
@@ -15621,11 +16516,66 @@ msgstr "im lặng"
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Bạn phải chỉ định thư mục."
-#: builtin/reflog.c:563 builtin/reflog.c:568
+#: builtin/reflog.c:17
+msgid ""
+"git reflog expire [--expire=<time>] [--expire-unreachable=<time>] [--"
+"rewrite] [--updateref] [--stale-fix] [--dry-run | -n] [--verbose] [--all] "
+"<refs>..."
+msgstr ""
+"git reflog expire [--expire=<time>] [--expire-unreachable=<time>] [--"
+"rewrite] [--updateref] [--stale-fix] [--dry-run | -n] [--verbose] [--all] "
+"<các tham chiếu>…"
+
+#: builtin/reflog.c:22
+msgid ""
+"git reflog delete [--rewrite] [--updateref] [--dry-run | -n] [--verbose] "
+"<refs>..."
+msgstr ""
+"git reflog delete [--rewrite] [--updateref] [--dry-run | -n] [--verbose] "
+"<các tham chiếu>…"
+
+#: builtin/reflog.c:25
+msgid "git reflog exists <ref>"
+msgstr "git reflog exists <tham_chiếu>"
+
+#: builtin/reflog.c:567 builtin/reflog.c:572
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid timestamp"
msgstr "“%s” không phải là dấu thời gian hợp lệ"
+#: builtin/reflog.c:605
+#, c-format
+msgid "Marking reachable objects..."
+msgstr "Đánh dấu các đối tượng tiếp cận được…"
+
+#: builtin/reflog.c:643
+#, c-format
+msgid "%s points nowhere!"
+msgstr "%s chẳng chỉ đến đâu cả!"
+
+#: builtin/reflog.c:695
+msgid "no reflog specified to delete"
+msgstr "chưa chỉ ra reflog để xóa"
+
+#: builtin/reflog.c:704
+#, c-format
+msgid "not a reflog: %s"
+msgstr "không phải một reflog: %s"
+
+#: builtin/reflog.c:709
+#, c-format
+msgid "no reflog for '%s'"
+msgstr "không reflog cho “%s”"
+
+#: builtin/reflog.c:755
+#, c-format
+msgid "invalid ref format: %s"
+msgstr "định dạng tham chiếu không hợp lệ: %s"
+
+#: builtin/reflog.c:764
+msgid "git reflog [ show | expire | delete | exists ]"
+msgstr "git reflog [ show | expire | delete | exists ]"
+
#: builtin/remote.c:16
msgid "git remote [-v | --verbose]"
msgstr "git remote [-v | --verbose]"
@@ -16140,6 +17090,22 @@ msgstr ""
"Gia tăng repack là không tương thích với chỉ mục bitmap. Dùng\n"
"--no-write-bitmap-index hay tắt cấu hình pack.writebitmaps."
+#: builtin/repack.c:200
+msgid "could not start pack-objects to repack promisor objects"
+msgstr ""
+"không thể lấy thông tin thống kê pack-objects để mà đóng gói lại các đối "
+"tượng hứa hẹn"
+
+#: builtin/repack.c:239 builtin/repack.c:411
+msgid "repack: Expecting full hex object ID lines only from pack-objects."
+msgstr ""
+"repack: Đang chỉ cần các dòng ID đối tượng dạng thập lục phân đầy dủ từ pack-"
+"objects."
+
+#: builtin/repack.c:256
+msgid "could not finish pack-objects to repack promisor objects"
+msgstr "không thể hoàn tất pack-objects để đóng gói các đối tượng hứa hẹn"
+
#: builtin/repack.c:294
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "đóng gói mọi thứ trong một gói đơn"
@@ -16228,7 +17194,30 @@ msgstr "không thể xóa các gói trong một kho đối_tượng_vĩ_đại"
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "--keep-unreachable và -A xung khắc nhau"
-#: builtin/repack.c:527
+#: builtin/repack.c:420
+msgid "Nothing new to pack."
+msgstr "Không có gì mới để mà đóng gói."
+
+#: builtin/repack.c:481
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: Some packs in use have been renamed by\n"
+"WARNING: prefixing old- to their name, in order to\n"
+"WARNING: replace them with the new version of the\n"
+"WARNING: file. But the operation failed, and the\n"
+"WARNING: attempt to rename them back to their\n"
+"WARNING: original names also failed.\n"
+"WARNING: Please rename them in %s manually:\n"
+msgstr ""
+"CẢNH BÁO: Một số gói đang dùng vừa được đổi tên bằng cách\n"
+"CẢNH BÁO: đánh tiền tố old- vào tên của chúng, mục đích là\n"
+"CẢNH BÁO: thay chúng bằng phiên bản mới của tập\n"
+"CẢNH BÁO: tin. Nhưng thao tác lại gặp lỗi, và nỗ\n"
+"CẢNH BÁO: lực để đổi ngược lại tên chúng cho đúng với tên\n"
+"CẢNH BÁO: nguyên gốc của nó cũng gặp lỗi.\n"
+"CẢNH BÁO: Vui lòng đổi tên chúng trong %s bằng tay:\n"
+
+#: builtin/repack.c:529
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi gỡ bỏ “%s”"
@@ -16410,7 +17399,7 @@ msgid ""
"could not convert the following graft(s):\n"
"%s"
msgstr ""
-"Không thể chuyển đổi các graft sau đây:\n"
+"không thể chuyển đổi các graft sau đây:\n"
"%s"
#: builtin/replace.c:536
@@ -16494,126 +17483,126 @@ msgstr "sổ ghi dọn sạch các phân giải trong bản mục lục"
msgid "'git rerere forget' without paths is deprecated"
msgstr "“git rerere forget” mà không có các đường dẫn là đã lạc hậu"
-#: builtin/rerere.c:111
+#: builtin/rerere.c:113
#, c-format
msgid "unable to generate diff for '%s'"
msgstr "không thể tạo khác biệt cho “%s”"
-#: builtin/reset.c:31
+#: builtin/reset.c:32
msgid ""
"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [<commit>]"
msgstr ""
"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [<commit>]"
-#: builtin/reset.c:32
+#: builtin/reset.c:33
msgid "git reset [-q] [<tree-ish>] [--] <paths>..."
msgstr "git reset [-q] [<tree-ish>] [--] <đường-dẫn>…"
-#: builtin/reset.c:33
+#: builtin/reset.c:34
msgid "git reset --patch [<tree-ish>] [--] [<paths>...]"
msgstr "git reset --patch [<tree-ish>] [--] [<các-đường-dẫn>…]"
-#: builtin/reset.c:39
+#: builtin/reset.c:40
msgid "mixed"
msgstr "pha trộn"
-#: builtin/reset.c:39
+#: builtin/reset.c:40
msgid "soft"
msgstr "mềm"
-#: builtin/reset.c:39
+#: builtin/reset.c:40
msgid "hard"
msgstr "cứng"
-#: builtin/reset.c:39
+#: builtin/reset.c:40
msgid "merge"
msgstr "hòa trộn"
-#: builtin/reset.c:39
+#: builtin/reset.c:40
msgid "keep"
msgstr "giữ lại"
-#: builtin/reset.c:80
+#: builtin/reset.c:81
msgid "You do not have a valid HEAD."
msgstr "Bạn không có HEAD nào hợp lệ."
-#: builtin/reset.c:82
+#: builtin/reset.c:83
msgid "Failed to find tree of HEAD."
msgstr "Gặp lỗi khi tìm cây của HEAD."
-#: builtin/reset.c:88
+#: builtin/reset.c:89
#, c-format
msgid "Failed to find tree of %s."
msgstr "Gặp lỗi khi tìm cây của %s."
-#: builtin/reset.c:192
+#: builtin/reset.c:193
#, c-format
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Không thể thực hiện một %s reset ở giữa của quá trình hòa trộn."
-#: builtin/reset.c:292
+#: builtin/reset.c:293
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "làm việc ở chế độ im lặng, chỉ hiển thị khi có lỗi"
-#: builtin/reset.c:294
+#: builtin/reset.c:295
msgid "reset HEAD and index"
msgstr "đặt lại (reset) HEAD và bảng mục lục"
-#: builtin/reset.c:295
+#: builtin/reset.c:296
msgid "reset only HEAD"
msgstr "chỉ đặt lại (reset) HEAD"
-#: builtin/reset.c:297 builtin/reset.c:299
+#: builtin/reset.c:298 builtin/reset.c:300
msgid "reset HEAD, index and working tree"
msgstr "đặt lại HEAD, bảng mục lục và cây làm việc"
-#: builtin/reset.c:301
+#: builtin/reset.c:302
msgid "reset HEAD but keep local changes"
msgstr "đặt lại HEAD nhưng giữ lại các thay đổi nội bộ"
-#: builtin/reset.c:307
+#: builtin/reset.c:308
msgid "record only the fact that removed paths will be added later"
msgstr "chỉ ghi lại những đường dẫn thực sự sẽ được thêm vào sau này"
-#: builtin/reset.c:325
+#: builtin/reset.c:326
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid revision."
msgstr "Gặp lỗi khi phân giải “%s” như là điểm xét duyệt hợp lệ."
-#: builtin/reset.c:333
+#: builtin/reset.c:334
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid tree."
msgstr "Gặp lỗi khi phân giải “%s” như là một cây (tree) hợp lệ."
-#: builtin/reset.c:342
+#: builtin/reset.c:343
msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
msgstr "--patch xung khắc với --{hard,mixed,soft}"
-#: builtin/reset.c:351
+#: builtin/reset.c:352
msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
msgstr ""
"--mixed với các đường dẫn không còn dùng nữa; hãy thay thế bằng lệnh “git "
"reset -- <đường_dẫn>”."
-#: builtin/reset.c:353
+#: builtin/reset.c:354
#, c-format
msgid "Cannot do %s reset with paths."
msgstr "Không thể thực hiện lệnh %s reset với các đường dẫn."
-#: builtin/reset.c:363
+#: builtin/reset.c:364
#, c-format
msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
msgstr "%s reset không được phép trên kho thuần"
-#: builtin/reset.c:367
+#: builtin/reset.c:368
msgid "-N can only be used with --mixed"
msgstr "-N chỉ được dùng khi có --mixed"
-#: builtin/reset.c:387
+#: builtin/reset.c:388
msgid "Unstaged changes after reset:"
msgstr "Những thay đổi được đưa ra khỏi bệ phóng sau khi reset:"
-#: builtin/reset.c:390
+#: builtin/reset.c:391
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -16627,53 +17616,53 @@ msgstr ""
"Bạn có thể sử dụng để tránh việc này. Đặt reset.quiet thành true trong\n"
"cài đặt config nếu bạn muốn thực hiện nó như là mặc định.\n"
-#: builtin/reset.c:400
+#: builtin/reset.c:401
#, c-format
msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
msgstr "Không thể đặt lại (reset) bảng mục lục thành điểm xét duyệt “%s”."
-#: builtin/reset.c:404
+#: builtin/reset.c:405
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới."
-#: builtin/rev-list.c:403
+#: builtin/rev-list.c:406
msgid "cannot combine --exclude-promisor-objects and --missing"
msgstr "không thể tổ hợp --exclude-promisor-objects và --missing"
-#: builtin/rev-list.c:461
+#: builtin/rev-list.c:464
msgid "object filtering requires --objects"
msgstr "lọc đối tượng yêu cầu --objects"
-#: builtin/rev-list.c:464
+#: builtin/rev-list.c:467
#, c-format
msgid "invalid sparse value '%s'"
msgstr "giá trị sparse không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/rev-list.c:505
+#: builtin/rev-list.c:508
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "rev-list không hỗ trợ hiển thị các ghi chú"
-#: builtin/rev-list.c:508
+#: builtin/rev-list.c:511
msgid "cannot combine --use-bitmap-index with object filtering"
msgstr "không thể tổ hợp --use-bitmap-index với lọc đối tượng"
-#: builtin/rev-parse.c:407
+#: builtin/rev-parse.c:408
msgid "git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]"
msgstr "git rev-parse --parseopt [<các-tùy-chọn>] -- [<các tham số>…]"
-#: builtin/rev-parse.c:412
+#: builtin/rev-parse.c:413
msgid "keep the `--` passed as an arg"
msgstr "giữ lại “--” chuyển sang làm tham số"
-#: builtin/rev-parse.c:414
+#: builtin/rev-parse.c:415
msgid "stop parsing after the first non-option argument"
msgstr "dừng phân tích sau đối số đầu tiên không có tùy chọn"
-#: builtin/rev-parse.c:417
+#: builtin/rev-parse.c:418
msgid "output in stuck long form"
msgstr "kết xuất trong định dạng gậy dài"
-#: builtin/rev-parse.c:550
+#: builtin/rev-parse.c:551
msgid ""
"git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]\n"
" or: git rev-parse --sq-quote [<arg>...]\n"
@@ -16703,72 +17692,77 @@ msgstr "git cherry-pick [<các-tùy-chọn>] <commit-ish>…"
msgid "git cherry-pick <subcommand>"
msgstr "git cherry-pick <lệnh-con>"
-#: builtin/revert.c:91
+#: builtin/revert.c:72
+#, c-format
+msgid "option `%s' expects a number greater than zero"
+msgstr "tùy chọn “%s” cần một giá trị bằng số lớn hơn không"
+
+#: builtin/revert.c:92
#, c-format
msgid "%s: %s cannot be used with %s"
msgstr "%s: %s không thể được sử dụng với %s"
-#: builtin/revert.c:100
+#: builtin/revert.c:101
msgid "end revert or cherry-pick sequence"
msgstr "kết thúc cherry-pick hay hoàn nguyên liên tiếp nhau"
-#: builtin/revert.c:101
+#: builtin/revert.c:102
msgid "resume revert or cherry-pick sequence"
msgstr "phục hồi lại cherry-pick hay hoàn nguyên liên tiếp nhau"
-#: builtin/revert.c:102
+#: builtin/revert.c:103
msgid "cancel revert or cherry-pick sequence"
msgstr "không cherry-pick hay hoàn nguyên liên tiếp nhau"
-#: builtin/revert.c:103
+#: builtin/revert.c:104
msgid "don't automatically commit"
-msgstr "không chuyển giao một cách tự động."
+msgstr "đừng chuyển giao một cách tự động"
-#: builtin/revert.c:104
+#: builtin/revert.c:105
msgid "edit the commit message"
msgstr "sửa lại chú thích cho lần chuyển giao"
-#: builtin/revert.c:107
+#: builtin/revert.c:108
msgid "parent-number"
msgstr "số-cha-mẹ"
-#: builtin/revert.c:108
+#: builtin/revert.c:109
msgid "select mainline parent"
msgstr "chọn cha mẹ luồng chính"
-#: builtin/revert.c:110
+#: builtin/revert.c:111
msgid "merge strategy"
msgstr "chiến lược hòa trộn"
-#: builtin/revert.c:112
+#: builtin/revert.c:113
msgid "option for merge strategy"
msgstr "tùy chọn cho chiến lược hòa trộn"
-#: builtin/revert.c:121
+#: builtin/revert.c:122
msgid "append commit name"
msgstr "nối thêm tên lần chuyển giao"
-#: builtin/revert.c:123
+#: builtin/revert.c:124
msgid "preserve initially empty commits"
msgstr "cấm khởi tạo lần chuyển giao trống rỗng"
-#: builtin/revert.c:125
+#: builtin/revert.c:126
msgid "keep redundant, empty commits"
msgstr "giữ lại các lần chuyển giao dư thừa, rỗng"
-#: builtin/revert.c:219
+#: builtin/revert.c:220
msgid "revert failed"
msgstr "hoàn nguyên gặp lỗi"
-#: builtin/revert.c:232
+#: builtin/revert.c:233
msgid "cherry-pick failed"
msgstr "cherry-pick gặp lỗi"
-#: builtin/rm.c:18
+#: builtin/rm.c:19
msgid "git rm [<options>] [--] <file>..."
msgstr "git rm [<các-tùy-chọn>] [--] <tập-tin>…"
-#: builtin/rm.c:206
+#: builtin/rm.c:207
msgid ""
"the following file has staged content different from both the\n"
"file and the HEAD:"
@@ -16779,7 +17773,7 @@ msgstr[0] ""
"các tập tin sau đây có khác biệt nội dung đã đưa lên bệ phóng\n"
"từ cả tập tin và cả HEAD:"
-#: builtin/rm.c:211
+#: builtin/rm.c:212
msgid ""
"\n"
"(use -f to force removal)"
@@ -16787,12 +17781,12 @@ msgstr ""
"\n"
"(dùng -f để buộc gỡ bỏ)"
-#: builtin/rm.c:215
+#: builtin/rm.c:216
msgid "the following file has changes staged in the index:"
msgid_plural "the following files have changes staged in the index:"
msgstr[0] "các tập tin sau đây có thay đổi trạng thái trong bảng mục lục:"
-#: builtin/rm.c:219 builtin/rm.c:228
+#: builtin/rm.c:220 builtin/rm.c:229
msgid ""
"\n"
"(use --cached to keep the file, or -f to force removal)"
@@ -16800,42 +17794,42 @@ msgstr ""
"\n"
"(dùng tùy chọn --cached để giữ tập tin, hoặc -f để ép buộc gỡ bỏ)"
-#: builtin/rm.c:225
+#: builtin/rm.c:226
msgid "the following file has local modifications:"
msgid_plural "the following files have local modifications:"
msgstr[0] "những tập tin sau đây có những thay đổi nội bộ:"
-#: builtin/rm.c:241
+#: builtin/rm.c:242
msgid "do not list removed files"
msgstr "không liệt kê các tập tin đã gỡ bỏ"
-#: builtin/rm.c:242
+#: builtin/rm.c:243
msgid "only remove from the index"
msgstr "chỉ gỡ bỏ từ mục lục"
-#: builtin/rm.c:243
+#: builtin/rm.c:244
msgid "override the up-to-date check"
msgstr "ghi đè lên kiểm tra cập nhật"
-#: builtin/rm.c:244
+#: builtin/rm.c:245
msgid "allow recursive removal"
msgstr "cho phép gỡ bỏ đệ qui"
-#: builtin/rm.c:246
+#: builtin/rm.c:247
msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
msgstr "thoát ra với trạng thái khác không thậm chí nếu không có gì khớp"
-#: builtin/rm.c:288
+#: builtin/rm.c:289
msgid "please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
"hãy đưa các thay đổi của bạn vào .gitmodules hay tạm cất chúng đi để xử lý"
-#: builtin/rm.c:306
+#: builtin/rm.c:307
#, c-format
msgid "not removing '%s' recursively without -r"
msgstr "không thể gỡ bỏ “%s” một cách đệ qui mà không có tùy chọn -r"
-#: builtin/rm.c:345
+#: builtin/rm.c:346
#, c-format
msgid "git rm: unable to remove %s"
msgstr "git rm: không thể gỡ bỏ %s"
@@ -16912,7 +17906,7 @@ msgstr "<w>[,<i1>[,<i2>]]"
msgid "Linewrap output"
msgstr "Ngắt dòng khi quá dài"
-#: builtin/shortlog.c:299
+#: builtin/shortlog.c:301
msgid "too many arguments given outside repository"
msgstr "quá nhiều tham số đưa ra ngoài kho chứa"
@@ -17054,8 +18048,8 @@ msgid ""
"git show-ref [-q | --quiet] [--verify] [--head] [-d | --dereference] [-s | --"
"hash[=<n>]] [--abbrev[=<n>]] [--tags] [--heads] [--] [<pattern>...]"
msgstr ""
-"git show-ref [-q | --quiet] [--verify] [--head] [-d|--dereference] [-s|--"
-"hash[=<n>]] [--abbrev[=<n>]] [--tags] [--heads] [--] [<mẫu>…] "
+"git show-ref [-q | --quiet] [--verify] [--head] [-d | --dereference] [-s | --"
+"hash[=<n>]] [--abbrev[=<n>]] [--tags] [--heads] [--] [<mẫu>…]"
#: builtin/show-ref.c:12
msgid "git show-ref --exclude-existing[=<pattern>]"
@@ -17105,48 +18099,48 @@ msgstr "git stripspace [-s | --strip-comments]"
msgid "git stripspace [-c | --comment-lines]"
msgstr "git stripspace [-c | --comment-lines]"
-#: builtin/stripspace.c:36
+#: builtin/stripspace.c:37
msgid "skip and remove all lines starting with comment character"
msgstr "giữ và xóa bỏ mọi dòng bắt đầu bằng ký tự ghi chú"
-#: builtin/stripspace.c:39
+#: builtin/stripspace.c:40
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "treo trước ký tự ghi chú và ký tự khoảng trắng cho từng dòng"
-#: builtin/submodule--helper.c:44 builtin/submodule--helper.c:1939
+#: builtin/submodule--helper.c:45 builtin/submodule--helper.c:1943
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Cần tên tham chiếu dạng đầy đủ, nhưng lại nhận được %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:61
+#: builtin/submodule--helper.c:62
msgid "submodule--helper print-default-remote takes no arguments"
msgstr "submodule--helper print-default-remote takes không nhận tham số"
-#: builtin/submodule--helper.c:99
+#: builtin/submodule--helper.c:100
#, c-format
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "không thể cắt bỏ một thành phần ra khỏi “%s” url"
-#: builtin/submodule--helper.c:407 builtin/submodule--helper.c:1363
+#: builtin/submodule--helper.c:408 builtin/submodule--helper.c:1367
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "điểm neo thay thế cho các đường dẫn tương đối"
-#: builtin/submodule--helper.c:412
+#: builtin/submodule--helper.c:413
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=</đường/dẫn>] [</đường/dẫn>…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:469 builtin/submodule--helper.c:626
-#: builtin/submodule--helper.c:649
+#: builtin/submodule--helper.c:470 builtin/submodule--helper.c:627
+#: builtin/submodule--helper.c:650
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "Không tìm thấy url cho đường dẫn mô-đun-con “%s” trong .gitmodules"
-#: builtin/submodule--helper.c:521
+#: builtin/submodule--helper.c:522
#, c-format
msgid "Entering '%s'\n"
msgstr "Đang vào “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:524
+#: builtin/submodule--helper.c:525
#, c-format
msgid ""
"run_command returned non-zero status for %s\n"
@@ -17155,7 +18149,7 @@ msgstr ""
"run_command trả về trạng thái khác không cho %s\n"
"."
-#: builtin/submodule--helper.c:545
+#: builtin/submodule--helper.c:546
#, c-format
msgid ""
"run_command returned non-zero status while recursing in the nested "
@@ -17166,19 +18160,19 @@ msgstr ""
"con lồng nhau của %s\n"
"."
-#: builtin/submodule--helper.c:561
+#: builtin/submodule--helper.c:562
msgid "Suppress output of entering each submodule command"
msgstr "Chặn kết xuất của từng lệnh mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:563 builtin/submodule--helper.c:1048
+#: builtin/submodule--helper.c:564 builtin/submodule--helper.c:1049
msgid "Recurse into nested submodules"
msgstr "Đệ quy vào trong các mô-đun-con lồng nhau"
-#: builtin/submodule--helper.c:568
+#: builtin/submodule--helper.c:569
msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] <command>"
msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] <lệnh>"
-#: builtin/submodule--helper.c:595
+#: builtin/submodule--helper.c:596
#, c-format
msgid ""
"could not look up configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
@@ -17187,56 +18181,56 @@ msgstr ""
"không thể tìm thấy cấu hình “%s”. Coi rằng đây là kho thượng nguồn có quyền "
"sở hữu chính nó."
-#: builtin/submodule--helper.c:663
+#: builtin/submodule--helper.c:664
#, c-format
msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "Gặp lỗi khi đăng ký url cho đường dẫn mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:667
+#: builtin/submodule--helper.c:668
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
msgstr "Mô-đun-con “%s” (%s) được đăng ký cho đường dẫn “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:677
+#: builtin/submodule--helper.c:678
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
msgstr "cảnh báo: chế độ lệnh cập nhật được gợi ý cho mô-đun-con “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:684
+#: builtin/submodule--helper.c:685
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
msgstr "Gặp lỗi khi đăng ký chế độ cập nhật cho đường dẫn mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:706
+#: builtin/submodule--helper.c:707
msgid "Suppress output for initializing a submodule"
msgstr "Chặn kết xuất cho khởi tạo một mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:711
+#: builtin/submodule--helper.c:712
msgid "git submodule--helper init [<path>]"
msgstr "git submodule--helper init [</đường/dẫn>]"
-#: builtin/submodule--helper.c:783 builtin/submodule--helper.c:909
+#: builtin/submodule--helper.c:784 builtin/submodule--helper.c:910
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr ""
-"Không tìm thấy ánh xạ (mapping) mô-đun-con trong .gitmodules cho đường dẫn "
+"không tìm thấy ánh xạ (mapping) mô-đun-con trong .gitmodules cho đường dẫn "
"“%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:822
+#: builtin/submodule--helper.c:823
#, c-format
msgid "could not resolve HEAD ref inside the submodule '%s'"
msgstr "không thể phân giải tham chiếu HEAD bên trong mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:849 builtin/submodule--helper.c:1018
+#: builtin/submodule--helper.c:850 builtin/submodule--helper.c:1019
#, c-format
msgid "failed to recurse into submodule '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đệ quy vào trong mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:873 builtin/submodule--helper.c:1182
+#: builtin/submodule--helper.c:874 builtin/submodule--helper.c:1185
msgid "Suppress submodule status output"
msgstr "Chặn két xuất tình trạng mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:874
+#: builtin/submodule--helper.c:875
msgid ""
"Use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
"HEAD"
@@ -17244,48 +18238,48 @@ msgstr ""
"Dùng lần chuyển giao lưu trong mục lục thay cho cái được lưu trong HEAD mô-"
"đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:875
+#: builtin/submodule--helper.c:876
msgid "recurse into nested submodules"
msgstr "đệ quy vào trong mô-đun-con lồng nhau"
-#: builtin/submodule--helper.c:880
+#: builtin/submodule--helper.c:881
msgid "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<path>...]"
msgstr ""
"git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [</đường/dẫn>…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:904
+#: builtin/submodule--helper.c:905
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name </đường/dẫn>"
-#: builtin/submodule--helper.c:968
+#: builtin/submodule--helper.c:969
#, c-format
msgid "Synchronizing submodule url for '%s'\n"
-msgstr "url mô-đun-con đồng bộ hóa cho “%s”\n"
+msgstr "Url mô-đun-con đồng bộ hóa cho “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:974
+#: builtin/submodule--helper.c:975
#, c-format
msgid "failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đăng ký url cho đường dẫn mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:988
+#: builtin/submodule--helper.c:989
#, c-format
msgid "failed to get the default remote for submodule '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi lấy máy chủ mặc định cho mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:999
+#: builtin/submodule--helper.c:1000
#, c-format
msgid "failed to update remote for submodule '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi cập nhật cho mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1046
+#: builtin/submodule--helper.c:1047
msgid "Suppress output of synchronizing submodule url"
msgstr "Chặn kết xuất cho đồng bộ url mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:1053
+#: builtin/submodule--helper.c:1054
msgid "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [</đường/dẫn>]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1107
+#: builtin/submodule--helper.c:1108
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains a .git directory (use 'rm -rf' if you "
@@ -17294,7 +18288,7 @@ msgstr ""
"Cây làm việc mô-đun-con “%s” có chứa thư mục .git (dùng “rm -rf” nếu bạn "
"thực sự muốn gỡ bỏ nó cùng với toàn bộ lịch sử của chúng)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1119
+#: builtin/submodule--helper.c:1120
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains local modifications; use '-f' to discard "
@@ -17303,80 +18297,80 @@ msgstr ""
"Cây làm việc mô-đun-con “%s” chứa các thay đổi nội bộ; hãy dùng “-f” để loại "
"bỏ chúng đi"
-#: builtin/submodule--helper.c:1127
+#: builtin/submodule--helper.c:1128
#, c-format
msgid "Cleared directory '%s'\n"
msgstr "Đã xóa thư mục “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1129
+#: builtin/submodule--helper.c:1130
#, c-format
msgid "Could not remove submodule work tree '%s'\n"
msgstr "Không thể gỡ bỏ cây làm việc mô-đun-con “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1138
+#: builtin/submodule--helper.c:1141
#, c-format
msgid "could not create empty submodule directory %s"
msgstr "không thể tạo thư mục mô-đun-con rỗng “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1154
+#: builtin/submodule--helper.c:1157
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) unregistered for path '%s'\n"
msgstr "Mô-đun-con “%s” (%s) được đăng ký cho đường dẫn “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1183
+#: builtin/submodule--helper.c:1186
msgid "Remove submodule working trees even if they contain local changes"
msgstr "Gỡ bỏ cây làm việc của mô-đun-con ngay cả khi nó có thay đổi nội bộ"
-#: builtin/submodule--helper.c:1184
+#: builtin/submodule--helper.c:1187
msgid "Unregister all submodules"
msgstr "Bỏ đăng ký tất cả các trong mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:1189
+#: builtin/submodule--helper.c:1192
msgid ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<path>...]]"
msgstr ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [</đường/dẫn>…]]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1203
+#: builtin/submodule--helper.c:1206
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Dùng “--all” nếu bạn thực sự muốn hủy khởi tạo mọi mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:1297 builtin/submodule--helper.c:1300
+#: builtin/submodule--helper.c:1301 builtin/submodule--helper.c:1304
#, c-format
msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
msgstr "mô-đun-con “%s” không thể thêm thay thế: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1336
+#: builtin/submodule--helper.c:1340
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
msgstr "Giá trị “%s” cho submodule.alternateErrorStrategy không được thừa nhận"
-#: builtin/submodule--helper.c:1343
+#: builtin/submodule--helper.c:1347
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
msgstr "Giá trị “%s” cho submodule.alternateLocation không được thừa nhận"
-#: builtin/submodule--helper.c:1366
+#: builtin/submodule--helper.c:1370
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "nhân bản mô-đun-con mới vào chỗ nào"
-#: builtin/submodule--helper.c:1369
+#: builtin/submodule--helper.c:1373
msgid "name of the new submodule"
msgstr "tên của mô-đun-con mới"
-#: builtin/submodule--helper.c:1372
+#: builtin/submodule--helper.c:1376
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "url nơi mà nhân bản mô-đun-con từ đó"
-#: builtin/submodule--helper.c:1380
+#: builtin/submodule--helper.c:1384
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "chiều sâu lịch sử khi tạo bản sao"
-#: builtin/submodule--helper.c:1383 builtin/submodule--helper.c:1868
+#: builtin/submodule--helper.c:1387 builtin/submodule--helper.c:1872
msgid "force cloning progress"
msgstr "ép buộc tiến trình nhân bản"
-#: builtin/submodule--helper.c:1388
+#: builtin/submodule--helper.c:1392
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
@@ -17384,95 +18378,95 @@ msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=</đường/dẫn>] [--quiet] [--reference "
"<kho>] [--name <tên>] [--depth <sâu>] [--url <url>] [</đường/dẫn>…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1419
+#: builtin/submodule--helper.c:1423
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
-msgstr "Nhân bản “%s” vào đường dẫn mô-đun-con “%s” gặp lỗi"
+msgstr "việc sao “%s” vào đường dẫn mô-đun-con “%s” gặp lỗi"
-#: builtin/submodule--helper.c:1433
+#: builtin/submodule--helper.c:1437
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "không thể lấy thư mục mô-đun-con cho “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1469
+#: builtin/submodule--helper.c:1473
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' for submodule path '%s'"
msgstr "Chế độ cập nhật “%s” không hợp lệ cho đường dẫn mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1473
+#: builtin/submodule--helper.c:1477
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' configured for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Chế độ cập nhật “%s” không hợp lệ được cấu hình cho đường dẫn mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1566
+#: builtin/submodule--helper.c:1570
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “%s” chưa được khởi tạo"
-#: builtin/submodule--helper.c:1570
+#: builtin/submodule--helper.c:1574
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Có lẽ bạn là bạn muốn dùng \"update --init\" phải không?"
-#: builtin/submodule--helper.c:1600
+#: builtin/submodule--helper.c:1604
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Bỏ qua các mô-đun-con chưa được hòa trộn %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1629
+#: builtin/submodule--helper.c:1633
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Bỏ qua mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1773
+#: builtin/submodule--helper.c:1777
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
msgstr "Gặp lỗi khi nhân bản “%s”. Thử lại lịch trình"
-#: builtin/submodule--helper.c:1784
+#: builtin/submodule--helper.c:1788
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr "Gặp lỗi khi nhân bản “%s” lần thứ hai nên bãi bỏ"
-#: builtin/submodule--helper.c:1847 builtin/submodule--helper.c:2089
+#: builtin/submodule--helper.c:1851 builtin/submodule--helper.c:2093
msgid "path into the working tree"
msgstr "đường dẫn đến cây làm việc"
-#: builtin/submodule--helper.c:1850
+#: builtin/submodule--helper.c:1854
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "đường dẫn đến cây làm việc, chéo biên giới mô-đun-con lồng nhau"
-#: builtin/submodule--helper.c:1854
+#: builtin/submodule--helper.c:1858
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr "rebase, merge, checkout hoặc không làm gì cả"
-#: builtin/submodule--helper.c:1860
+#: builtin/submodule--helper.c:1864
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr ""
"Tạo một bản sao nông được cắt ngắn thành số lượng điểm xét duyệt đã cho"
-#: builtin/submodule--helper.c:1863
+#: builtin/submodule--helper.c:1867
msgid "parallel jobs"
msgstr "công việc đồng thời"
-#: builtin/submodule--helper.c:1865
+#: builtin/submodule--helper.c:1869
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "nhân bản lần đầu có nên theo khuyến nghị là nông hay không"
-#: builtin/submodule--helper.c:1866
+#: builtin/submodule--helper.c:1870
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "đừng in tiến trình nhân bản"
-#: builtin/submodule--helper.c:1873
+#: builtin/submodule--helper.c:1877
msgid "git submodule--helper update_clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr ""
"git submodule--helper update_clone [--prefix=</đường/dẫn>] [</đường/dẫn>…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1886
+#: builtin/submodule--helper.c:1890
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "giá trị cho tham số cập nhật bị sai"
-#: builtin/submodule--helper.c:1934
+#: builtin/submodule--helper.c:1938
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -17481,42 +18475,42 @@ msgstr ""
"Nhánh mô-đun-con (%s) được cấu hình kế thừa nhánh từ siêu dự án, nhưng siêu "
"dự án lại không trên bất kỳ nhánh nào"
-#: builtin/submodule--helper.c:2057
+#: builtin/submodule--helper.c:2061
#, c-format
msgid "could not get a repository handle for submodule '%s'"
msgstr "không thể lấy thẻ quản kho cho mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:2090
+#: builtin/submodule--helper.c:2094
msgid "recurse into submodules"
msgstr "đệ quy vào trong mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:2096
+#: builtin/submodule--helper.c:2100
msgid "git submodule--helper embed-git-dir [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper embed-git-dir [</đường/dẫn>…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2152
+#: builtin/submodule--helper.c:2156
msgid "check if it is safe to write to the .gitmodules file"
msgstr "chọn nếu nó là an toàn để ghi vào tập tin .gitmodules"
-#: builtin/submodule--helper.c:2157
+#: builtin/submodule--helper.c:2161
msgid "git submodule--helper config name [value]"
msgstr "git submodule--helper config tên [giá trị]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2158
+#: builtin/submodule--helper.c:2162
msgid "git submodule--helper config --check-writeable"
msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
-#: builtin/submodule--helper.c:2175 git-submodule.sh:169
+#: builtin/submodule--helper.c:2179 git-submodule.sh:169
#, sh-format
msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
msgstr "hãy đảm bảo rằng tập tin .gitmodules có trong cây làm việc"
-#: builtin/submodule--helper.c:2225
+#: builtin/submodule--helper.c:2229 git.c:413 git.c:658
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "%s không hỗ trợ --super-prefix"
-#: builtin/submodule--helper.c:2231
+#: builtin/submodule--helper.c:2235
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "“%s” không phải là lệnh con submodule--helper hợp lệ"
@@ -17751,7 +18745,7 @@ msgstr "“%s” không phải thẻ hợp lệ."
#: builtin/tag.c:534
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
-msgstr "Thẻ “%s” đã tồn tại rồi"
+msgstr "thẻ “%s” đã tồn tại rồi"
#: builtin/tag.c:565
#, c-format
@@ -17762,202 +18756,202 @@ msgstr "Đã cập nhật thẻ “%s” (trước là %s)\n"
msgid "Unpacking objects"
msgstr "Đang giải nén các đối tượng"
-#: builtin/update-index.c:82
+#: builtin/update-index.c:83
#, c-format
msgid "failed to create directory %s"
msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
-#: builtin/update-index.c:98
+#: builtin/update-index.c:99
#, c-format
msgid "failed to create file %s"
msgstr "gặp lỗi khi tạo tập tin %s"
-#: builtin/update-index.c:106
+#: builtin/update-index.c:107
#, c-format
msgid "failed to delete file %s"
msgstr "gặp lỗi khi xóa tập tin %s"
-#: builtin/update-index.c:113 builtin/update-index.c:219
+#: builtin/update-index.c:114 builtin/update-index.c:220
#, c-format
msgid "failed to delete directory %s"
msgstr "gặp lỗi khi xóa thư mục %s"
-#: builtin/update-index.c:138
+#: builtin/update-index.c:139
#, c-format
msgid "Testing mtime in '%s' "
-msgstr "Đang kiểm thử mtime trong “%s”"
+msgstr "Đang kiểm thử mtime trong “%s” "
-#: builtin/update-index.c:152
+#: builtin/update-index.c:153
msgid "directory stat info does not change after adding a new file"
msgstr "thông tin thống kê thư mục không thay đổi sau khi thêm tập tin mới"
-#: builtin/update-index.c:165
+#: builtin/update-index.c:166
msgid "directory stat info does not change after adding a new directory"
msgstr "thông tin thống kê thư mục không thay đổi sau khi thêm thư mục mới"
-#: builtin/update-index.c:178
+#: builtin/update-index.c:179
msgid "directory stat info changes after updating a file"
msgstr "thông tin thống kê thư mục thay đổi sau khi cập nhật tập tin"
-#: builtin/update-index.c:189
+#: builtin/update-index.c:190
msgid "directory stat info changes after adding a file inside subdirectory"
msgstr ""
"thông tin thống kê thư mục thay đổi sau khi thêm tập tin mới vào trong thư "
"mục con"
-#: builtin/update-index.c:200
+#: builtin/update-index.c:201
msgid "directory stat info does not change after deleting a file"
msgstr "thông tin thống kê thư mục không thay đổi sau khi xóa tập tin"
-#: builtin/update-index.c:213
+#: builtin/update-index.c:214
msgid "directory stat info does not change after deleting a directory"
msgstr "thông tin thống kê thư mục không thay đổi sau khi xóa thư mục"
-#: builtin/update-index.c:220
+#: builtin/update-index.c:221
msgid " OK"
msgstr " Đồng ý"
-#: builtin/update-index.c:588
+#: builtin/update-index.c:589
msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [<các-tùy-chọn>] [--] [<tập-tin>…]"
-#: builtin/update-index.c:961
+#: builtin/update-index.c:962
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr "tiếp tục làm mới ngay cả khi bảng mục lục cần được cập nhật"
-#: builtin/update-index.c:964
+#: builtin/update-index.c:965
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "refresh: lờ đi mô-đun-con"
-#: builtin/update-index.c:967
+#: builtin/update-index.c:968
msgid "do not ignore new files"
msgstr "không bỏ qua các tập tin mới tạo"
-#: builtin/update-index.c:969
+#: builtin/update-index.c:970
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "để các tập tin thay thế các thư mục và “vice-versa”"
-#: builtin/update-index.c:971
+#: builtin/update-index.c:972
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "thông báo các tập-tin thiếu trong thư-mục làm việc"
-#: builtin/update-index.c:973
+#: builtin/update-index.c:974
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr ""
"làm tươi mới thậm chí khi bảng mục lục chứa các mục tin chưa được hòa trộn"
-#: builtin/update-index.c:976
+#: builtin/update-index.c:977
msgid "refresh stat information"
msgstr "lấy lại thông tin thống kê"
-#: builtin/update-index.c:980
+#: builtin/update-index.c:981
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr "giống --refresh, nhưng bỏ qua các cài đặt “assume-unchanged”"
-#: builtin/update-index.c:984
+#: builtin/update-index.c:985
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "<chế_độ>,<đối_tượng>,<đường_dẫn>"
-#: builtin/update-index.c:985
+#: builtin/update-index.c:986
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "thêm các tập tin đã chỉ ra vào bảng mục lục"
-#: builtin/update-index.c:994
+#: builtin/update-index.c:995
msgid "mark files as \"not changing\""
-msgstr "Đánh dấu các tập tin là \"không thay đổi\""
+msgstr "đánh dấu các tập tin là \"không thay đổi\""
-#: builtin/update-index.c:997
+#: builtin/update-index.c:998
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "xóa bít assumed-unchanged (giả định là không thay đổi)"
-#: builtin/update-index.c:1000
+#: builtin/update-index.c:1001
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "đánh dấu các tập tin là “chỉ-đọc”"
-#: builtin/update-index.c:1003
+#: builtin/update-index.c:1004
msgid "clear skip-worktree bit"
msgstr "xóa bít skip-worktree"
-#: builtin/update-index.c:1006
+#: builtin/update-index.c:1007
msgid "add to index only; do not add content to object database"
msgstr ""
"chỉ thêm vào bảng mục lục; không thêm nội dung vào cơ sở dữ liệu đối tượng"
-#: builtin/update-index.c:1008
+#: builtin/update-index.c:1009
msgid "remove named paths even if present in worktree"
msgstr ""
"gỡ bỏ các đường dẫn được đặt tên thậm chí cả khi nó hiện diện trong thư mục "
"làm việc"
-#: builtin/update-index.c:1010
+#: builtin/update-index.c:1011
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr "với tùy chọn --stdin: các dòng đầu vào được chấm dứt bởi ký tự null"
-#: builtin/update-index.c:1012
+#: builtin/update-index.c:1013
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "đọc danh sách đường dẫn cần cập nhật từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/update-index.c:1016
+#: builtin/update-index.c:1017
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "không thể đọc các mục từ đầu vào tiêu chuẩn vào bảng mục lục"
-#: builtin/update-index.c:1020
+#: builtin/update-index.c:1021
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr "phục hồi các trạng thái #2 và #3 cho các đường dẫn được liệt kê"
-#: builtin/update-index.c:1024
+#: builtin/update-index.c:1025
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "chỉ cập nhật các mục tin mà nó khác biệt so với HEAD"
-#: builtin/update-index.c:1028
+#: builtin/update-index.c:1029
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "bỏ qua các tập-tin thiếu trong thư-mục làm việc"
-#: builtin/update-index.c:1031
+#: builtin/update-index.c:1032
msgid "report actions to standard output"
msgstr "báo cáo các thao tác ra thiết bị xuất chuẩn"
-#: builtin/update-index.c:1033
+#: builtin/update-index.c:1034
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr "(cho “porcelains”) quên các xung đột chưa được giải quyết đã ghi"
-#: builtin/update-index.c:1037
+#: builtin/update-index.c:1038
msgid "write index in this format"
msgstr "ghi mục lục ở định dạng này"
-#: builtin/update-index.c:1039
+#: builtin/update-index.c:1040
msgid "enable or disable split index"
msgstr "bật/tắt chia cắt bảng mục lục"
-#: builtin/update-index.c:1041
+#: builtin/update-index.c:1042
msgid "enable/disable untracked cache"
msgstr "bật/tắt bộ đệm không theo vết"
-#: builtin/update-index.c:1043
+#: builtin/update-index.c:1044
msgid "test if the filesystem supports untracked cache"
msgstr "kiểm tra xem hệ thống tập tin có hỗ trợ đệm không theo dõi hay không"
-#: builtin/update-index.c:1045
+#: builtin/update-index.c:1046
msgid "enable untracked cache without testing the filesystem"
msgstr "bật bộ đệm không theo vết mà không kiểm tra hệ thống tập tin"
-#: builtin/update-index.c:1047
+#: builtin/update-index.c:1048
msgid "write out the index even if is not flagged as changed"
msgstr "ghi ra mục lục ngay cả khi không được đánh cờ là có thay đổi"
-#: builtin/update-index.c:1049
+#: builtin/update-index.c:1050
msgid "enable or disable file system monitor"
msgstr "bật/tắt theo dõi hệ thống tập tin"
-#: builtin/update-index.c:1051
+#: builtin/update-index.c:1052
msgid "mark files as fsmonitor valid"
msgstr "đánh dấu các tập tin là hợp lệ fsmonitor"
-#: builtin/update-index.c:1054
+#: builtin/update-index.c:1055
msgid "clear fsmonitor valid bit"
msgstr "xóa bít hợp lệ fsmonitor"
-#: builtin/update-index.c:1153
+#: builtin/update-index.c:1156
msgid ""
"core.splitIndex is set to false; remove or change it, if you really want to "
"enable split index"
@@ -17965,7 +18959,7 @@ msgstr ""
"core.splitIndex được đặt là sai; xóa bỏ hay thay đổi nó, nếu bạn thực sự "
"muốn bật chia tách mục lục"
-#: builtin/update-index.c:1162
+#: builtin/update-index.c:1165
msgid ""
"core.splitIndex is set to true; remove or change it, if you really want to "
"disable split index"
@@ -17973,7 +18967,7 @@ msgstr ""
"core.splitIndex được đặt là đúng; xóa bỏ hay thay đổi nó, nếu bạn thực sự "
"muốn tắt chia tách mục lục"
-#: builtin/update-index.c:1173
+#: builtin/update-index.c:1176
msgid ""
"core.untrackedCache is set to true; remove or change it, if you really want "
"to disable the untracked cache"
@@ -17981,11 +18975,11 @@ msgstr ""
"core.untrackedCache được đặt là đúng; xóa bỏ hay thay đổi nó, nếu bạn thực "
"sự muốn tắt bộ đệm chưa theo dõi"
-#: builtin/update-index.c:1177
+#: builtin/update-index.c:1180
msgid "Untracked cache disabled"
msgstr "Nhớ đệm không theo vết bị tắt"
-#: builtin/update-index.c:1185
+#: builtin/update-index.c:1188
msgid ""
"core.untrackedCache is set to false; remove or change it, if you really want "
"to enable the untracked cache"
@@ -17993,29 +18987,29 @@ msgstr ""
"core.untrackedCache được đặt là sai; xóa bỏ hay thay đổi nó, nếu bạn thực sự "
"muốn bật bộ đệm chưa theo dõi"
-#: builtin/update-index.c:1189
+#: builtin/update-index.c:1192
#, c-format
msgid "Untracked cache enabled for '%s'"
msgstr "Nhớ đệm không theo vết được bật cho “%s”"
-#: builtin/update-index.c:1197
+#: builtin/update-index.c:1200
msgid "core.fsmonitor is unset; set it if you really want to enable fsmonitor"
msgstr ""
"core.fsmonitor chưa được đặt; đặt nó nếu bạn thực sự muốn bật theo dõi hệ "
"thống tập tin"
-#: builtin/update-index.c:1201
+#: builtin/update-index.c:1204
msgid "fsmonitor enabled"
msgstr "fsmonitor được bật"
-#: builtin/update-index.c:1204
+#: builtin/update-index.c:1207
msgid ""
"core.fsmonitor is set; remove it if you really want to disable fsmonitor"
msgstr ""
"core.fsmonitor đã được đặt; bỏ đặt nó nếu bạn thực sự muốn bật theo dõi hệ "
"thống tập tin"
-#: builtin/update-index.c:1208
+#: builtin/update-index.c:1211
msgid "fsmonitor disabled"
msgstr "fsmonitor bị tắt"
@@ -18103,90 +19097,90 @@ msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] [--format=<định_dạng>] <thẻ>…"
msgid "print tag contents"
msgstr "hiển thị nội dung của thẻ"
-#: builtin/worktree.c:17
+#: builtin/worktree.c:18
msgid "git worktree add [<options>] <path> [<commit-ish>]"
msgstr "git worktree add [<các-tùy-chọn>] <đường-dẫn> [<commit-ish>]"
-#: builtin/worktree.c:18
+#: builtin/worktree.c:19
msgid "git worktree list [<options>]"
msgstr "git worktree list [<các-tùy-chọn>]"
-#: builtin/worktree.c:19
+#: builtin/worktree.c:20
msgid "git worktree lock [<options>] <path>"
msgstr "git worktree lock [<các-tùy-chọn>] </đường/dẫn>"
-#: builtin/worktree.c:20
+#: builtin/worktree.c:21
msgid "git worktree move <worktree> <new-path>"
msgstr "git worktree move <worktree> </đường/dẫn/mới>"
-#: builtin/worktree.c:21
+#: builtin/worktree.c:22
msgid "git worktree prune [<options>]"
msgstr "git worktree prune [<các-tùy-chọn>]"
-#: builtin/worktree.c:22
+#: builtin/worktree.c:23
msgid "git worktree remove [<options>] <worktree>"
msgstr "git worktree remove [<các-tùy-chọn>] <worktree>"
-#: builtin/worktree.c:23
+#: builtin/worktree.c:24
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock </đường/dẫn>"
-#: builtin/worktree.c:60 builtin/worktree.c:871
+#: builtin/worktree.c:61 builtin/worktree.c:888
#, c-format
msgid "failed to delete '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi xóa “%s”"
-#: builtin/worktree.c:79
+#: builtin/worktree.c:80
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: not a valid directory"
msgstr "Gỡ bỏ cây làm việc/%s: không phải là thư mục hợp lệ"
-#: builtin/worktree.c:85
+#: builtin/worktree.c:86
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file does not exist"
msgstr "Gỡ bỏ cây làm việc/%s: không có tập tin gitdir"
-#: builtin/worktree.c:90 builtin/worktree.c:99
+#: builtin/worktree.c:91 builtin/worktree.c:100
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: unable to read gitdir file (%s)"
msgstr "Gỡ bỏ cây làm việc/%s: không thể đọc tập tin gitdir (%s)"
-#: builtin/worktree.c:109
+#: builtin/worktree.c:110
#, c-format
msgid ""
"Removing worktrees/%s: short read (expected %<PRIuMAX> bytes, read "
"%<PRIuMAX>)"
msgstr "Gỡ bỏ cây làm việc/%s: đọc ngắn (cần %<PRIuMAX> byte, đọc %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/worktree.c:117
+#: builtin/worktree.c:118
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: invalid gitdir file"
msgstr "Gỡ bỏ cây làm việc/%s: tập tin gitdir không hợp lệ"
-#: builtin/worktree.c:126
+#: builtin/worktree.c:127
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file points to non-existent location"
msgstr "Gỡ bỏ cây làm việc/%s: tập tin gitdir chỉ đến vị trí không tồn tại"
-#: builtin/worktree.c:165
+#: builtin/worktree.c:166
msgid "report pruned working trees"
msgstr "báo cáo các cây làm việc đã prune"
-#: builtin/worktree.c:167
+#: builtin/worktree.c:168
msgid "expire working trees older than <time>"
msgstr "các cây làm việc hết hạn cũ hơn khoảng <thời gian>"
-#: builtin/worktree.c:234
+#: builtin/worktree.c:235
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "“%s” đã có từ trước rồi"
-#: builtin/worktree.c:251
+#: builtin/worktree.c:252
#, c-format
msgid "unable to re-add worktree '%s'"
msgstr "không thể thêm-lại cây “%s”"
-#: builtin/worktree.c:256
+#: builtin/worktree.c:257
#, c-format
msgid ""
"'%s' is a missing but locked worktree;\n"
@@ -18195,7 +19189,7 @@ msgstr ""
"“%s” bị mất nhưng cây làm việc bị khóa;\n"
"dùng “add -f -f” để ghi đè, hoặc “unlock” và “prune” hay “remove” để xóa"
-#: builtin/worktree.c:258
+#: builtin/worktree.c:259
#, c-format
msgid ""
"'%s' is a missing but already registered worktree;\n"
@@ -18204,120 +19198,120 @@ msgstr ""
"“%s” bị mất nhưng cây làm việc đã được đăng ký;\n"
"dùng “add -f” để ghi đè, hoặc “prune” hay “remove” để xóa"
-#: builtin/worktree.c:309
+#: builtin/worktree.c:310
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "không thể tạo thư mục của “%s”"
-#: builtin/worktree.c:428 builtin/worktree.c:434
+#: builtin/worktree.c:429 builtin/worktree.c:435
#, c-format
msgid "Preparing worktree (new branch '%s')"
msgstr "Đang chuẩn bị cây làm việc (nhánh mới “%s”)"
-#: builtin/worktree.c:430
+#: builtin/worktree.c:431
#, c-format
msgid "Preparing worktree (resetting branch '%s'; was at %s)"
msgstr "Đang chuẩn bị cây làm việc (đang cài đặt nhánh “%s”, trước đây tại %s)"
-#: builtin/worktree.c:439
+#: builtin/worktree.c:440
#, c-format
msgid "Preparing worktree (checking out '%s')"
msgstr "Đang chuẩn bị cây làm việc (đang lấy ra “%s”)"
-#: builtin/worktree.c:445
+#: builtin/worktree.c:446
#, c-format
msgid "Preparing worktree (detached HEAD %s)"
msgstr "Đang chuẩn bị cây làm việc (HEAD đã tách rời “%s”)"
-#: builtin/worktree.c:486
+#: builtin/worktree.c:487
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "lấy ra <nhánh> ngay cả khi nó đã được lấy ra ở cây làm việc khác"
-#: builtin/worktree.c:489
+#: builtin/worktree.c:490
msgid "create a new branch"
msgstr "tạo nhánh mới"
-#: builtin/worktree.c:491
+#: builtin/worktree.c:492
msgid "create or reset a branch"
msgstr "tạo hay đặt lại một nhánh"
-#: builtin/worktree.c:493
+#: builtin/worktree.c:494
msgid "populate the new working tree"
msgstr "di chuyển cây làm việc mới"
-#: builtin/worktree.c:494
+#: builtin/worktree.c:495
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "giữ cây làm việc mới bị khóa"
-#: builtin/worktree.c:497
+#: builtin/worktree.c:498
msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
msgstr "cài đặt chế độ theo dõi (xem git-branch(1))"
-#: builtin/worktree.c:500
+#: builtin/worktree.c:501
msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
msgstr "có khớp tên tên nhánh mới với một nhánh theo dõi máy chủ"
-#: builtin/worktree.c:508
+#: builtin/worktree.c:509
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Các tùy chọn -b, -B, và --detach loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/worktree.c:569
+#: builtin/worktree.c:570
msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
msgstr "--[no-]track chỉ có thể được dùng nếu một nhánh mới được tạo"
-#: builtin/worktree.c:669
+#: builtin/worktree.c:670
msgid "reason for locking"
msgstr "lý do khóa"
-#: builtin/worktree.c:681 builtin/worktree.c:714 builtin/worktree.c:772
-#: builtin/worktree.c:899
+#: builtin/worktree.c:682 builtin/worktree.c:715 builtin/worktree.c:789
+#: builtin/worktree.c:916
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "%s không phải là cây làm việc"
-#: builtin/worktree.c:683 builtin/worktree.c:716
+#: builtin/worktree.c:684 builtin/worktree.c:717
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Cây thư mục làm việc chính không thể khóa hay bỏ khóa được"
-#: builtin/worktree.c:688
+#: builtin/worktree.c:689
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "“%s” đã được khóa rồi, lý do: %s"
-#: builtin/worktree.c:690
+#: builtin/worktree.c:691
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "“%s” đã được khóa rồi"
-#: builtin/worktree.c:718
+#: builtin/worktree.c:719
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "“%s” chưa bị khóa"
-#: builtin/worktree.c:743
+#: builtin/worktree.c:760
msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
msgstr "cây làm việc có chứa mô-đun-con không thể di chuyển hay xóa bỏ"
-#: builtin/worktree.c:751
+#: builtin/worktree.c:768
msgid "force move even if worktree is dirty or locked"
msgstr "ép buộc ngay cả khi cây làm việc đang bẩn hay bị khóa"
-#: builtin/worktree.c:774 builtin/worktree.c:901
+#: builtin/worktree.c:791 builtin/worktree.c:918
#, c-format
msgid "'%s' is a main working tree"
msgstr "“%s” là cây làm việc chính"
-#: builtin/worktree.c:779
+#: builtin/worktree.c:796
#, c-format
msgid "could not figure out destination name from '%s'"
msgstr "không thể phác họa ra tên đích đến “%s”"
-#: builtin/worktree.c:785
+#: builtin/worktree.c:802
#, c-format
msgid "target '%s' already exists"
msgstr "đích “%s” đã tồn tại rồi"
-#: builtin/worktree.c:793
+#: builtin/worktree.c:810
#, c-format
msgid ""
"cannot move a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -18326,7 +19320,7 @@ msgstr ""
"không thể di chuyển một cây-làm-việc bị khóa, khóa vì: %s\n"
"dùng “move -f -f” để ghi đè hoặc mở khóa trước đã"
-#: builtin/worktree.c:795
+#: builtin/worktree.c:812
msgid ""
"cannot move a locked working tree;\n"
"use 'move -f -f' to override or unlock first"
@@ -18334,36 +19328,36 @@ msgstr ""
"không thể di chuyển một cây-làm-việc bị khóa;\n"
"dùng “move -f -f” để ghi đè hoặc mở khóa trước đã"
-#: builtin/worktree.c:798
+#: builtin/worktree.c:815
#, c-format
msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
msgstr "thẩm tra gặp lỗi, không thể di chuyển một cây-làm-việc: %s"
-#: builtin/worktree.c:803
+#: builtin/worktree.c:820
#, c-format
msgid "failed to move '%s' to '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi chuyển “%s” sang “%s”"
-#: builtin/worktree.c:851
+#: builtin/worktree.c:868
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi chạy “git status” vào “%s”"
-#: builtin/worktree.c:855
+#: builtin/worktree.c:872
#, c-format
msgid "'%s' is dirty, use --force to delete it"
msgstr "“%s” đang bẩn, hãy dùng --force để xóa nó"
-#: builtin/worktree.c:860
+#: builtin/worktree.c:877
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
msgstr "gặp lỗi khi chạy “git status” trong “%s”, mã %d"
-#: builtin/worktree.c:883
+#: builtin/worktree.c:900
msgid "force removal even if worktree is dirty or locked"
msgstr "ép buộc di chuyển thậm chí cả khi cây làm việc đang bẩn hay bị khóa"
-#: builtin/worktree.c:906
+#: builtin/worktree.c:923
#, c-format
msgid ""
"cannot remove a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -18372,7 +19366,7 @@ msgstr ""
"không thể xóa bỏ một cây-làm-việc bị khóa, khóa vì: %s\n"
"dùng “remove -f -f” để ghi đè hoặc mở khóa trước đã"
-#: builtin/worktree.c:908
+#: builtin/worktree.c:925
msgid ""
"cannot remove a locked working tree;\n"
"use 'remove -f -f' to override or unlock first"
@@ -18380,28 +19374,28 @@ msgstr ""
"không thể xóa bỏ một cây-làm-việc bị khóa;\n"
"dùng “remove -f -f” để ghi đè hoặc mở khóa trước đã"
-#: builtin/worktree.c:911
+#: builtin/worktree.c:928
#, c-format
msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
msgstr "thẩm tra gặp lỗi, không thể gỡ bỏ một cây-làm-việc: %s"
-#: builtin/write-tree.c:14
+#: builtin/write-tree.c:15
msgid "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=<prefix>/]"
msgstr "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=<tiền-tố>/]"
-#: builtin/write-tree.c:27
+#: builtin/write-tree.c:28
msgid "<prefix>/"
msgstr "<tiền tố>/"
-#: builtin/write-tree.c:28
+#: builtin/write-tree.c:29
msgid "write tree object for a subdirectory <prefix>"
msgstr "ghi đối tượng cây (tree) cho <tiền tố> thư mục con"
-#: builtin/write-tree.c:30
+#: builtin/write-tree.c:31
msgid "only useful for debugging"
msgstr "chỉ hữu ích khi cần gỡ lỗi"
-#: credential-cache--daemon.c:222
+#: credential-cache--daemon.c:223
#, c-format
msgid ""
"The permissions on your socket directory are too loose; other\n"
@@ -18414,7 +19408,7 @@ msgstr ""
"\n"
"\tchmod 0700 %s"
-#: credential-cache--daemon.c:271
+#: credential-cache--daemon.c:272
msgid "print debugging messages to stderr"
msgstr "in thông tin gỡ lỗi ra đầu ra lỗi tiêu chuẩn"
@@ -18455,98 +19449,148 @@ msgstr ""
"hướng dẫn về khái niệm. Xem “git help <lệnh>” hay “git help <khái-niệm>”\n"
"để xem các đặc tả cho lệnh hay khái niệm cụ thể."
-#: git.c:173
+#: git.c:174
#, c-format
msgid "no directory given for --git-dir\n"
msgstr "chưa chỉ ra thư mục cho --git-dir\n"
-#: git.c:187
+#: git.c:188
#, c-format
msgid "no namespace given for --namespace\n"
msgstr "chưa đưa ra không gian làm việc cho --namespace\n"
-#: git.c:201
+#: git.c:202
#, c-format
msgid "no directory given for --work-tree\n"
msgstr "chưa đưa ra cây làm việc cho --work-tree\n"
-#: git.c:215
+#: git.c:216
#, c-format
msgid "no prefix given for --super-prefix\n"
msgstr "chưa đưa ra tiền tố cho --super-prefix\n"
-#: git.c:237
+#: git.c:238
#, c-format
msgid "-c expects a configuration string\n"
msgstr "-c cần một chuỗi cấu hình\n"
-#: git.c:275
+#: git.c:276
#, c-format
msgid "no directory given for -C\n"
msgstr "chưa đưa ra thư mục cho -C\n"
-#: git.c:300
+#: git.c:301
#, c-format
msgid "unknown option: %s\n"
msgstr "không hiểu tùy chọn: %s\n"
-#: git.c:719
+#: git.c:342
+#, c-format
+msgid "while expanding alias '%s': '%s'"
+msgstr "trong khi triển khai bí danh “%s”: “%s”"
+
+#: git.c:351
+#, c-format
+msgid ""
+"alias '%s' changes environment variables.\n"
+"You can use '!git' in the alias to do this"
+msgstr ""
+"bí danh “%s” thay đổi biến môi trường.\n"
+"Bạn có thể sử dụng “!git” trong đặt bí danh để làm việc này"
+
+#: git.c:359
+#, c-format
+msgid "empty alias for %s"
+msgstr "làm trống bí danh cho %s"
+
+#: git.c:362
+#, c-format
+msgid "recursive alias: %s"
+msgstr "đệ quy các bí danh: %s"
+
+#: git.c:437
+msgid "write failure on standard output"
+msgstr "lỗi ghi nghiêm trong trên đầu ra tiêu chuẩn"
+
+#: git.c:439
+msgid "unknown write failure on standard output"
+msgstr "lỗi nghiêm trọng chưa biết khi ghi ra đầu ra tiêu chuẩn"
+
+#: git.c:441
+msgid "close failed on standard output"
+msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu ra tiêu chuẩn"
+
+#: git.c:720
#, c-format
msgid "alias loop detected: expansion of '%s' does not terminate:%s"
msgstr ""
"dò tìm thấy các bí danh quẩn tròn: biểu thức của “%s” không có điểm kết:%s"
-#: git.c:802
+#: git.c:770
+#, c-format
+msgid "cannot handle %s as a builtin"
+msgstr "không thể xử lý %s như là một phần bổ sung"
+
+#: git.c:783
+#, c-format
+msgid ""
+"usage: %s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"cách dùng: %s\n"
+"\n"
+
+#: git.c:803
#, c-format
msgid "expansion of alias '%s' failed; '%s' is not a git command\n"
msgstr "gặp lỗi khi khai triển bí danh “%s”; “%s” không phải là lệnh git\n"
-#: git.c:814
+#: git.c:815
#, c-format
msgid "failed to run command '%s': %s\n"
msgstr "gặp lỗi khi chạy lệnh “%s”: %s\n"
-#: http.c:374
+#: http.c:378
#, c-format
msgid "negative value for http.postbuffer; defaulting to %d"
msgstr "giá trị âm cho http.postbuffer; đặt thành mặc định là %d"
-#: http.c:395
+#: http.c:399
msgid "Delegation control is not supported with cURL < 7.22.0"
msgstr "Điều khiển giao quyền không được hỗ trợ với cURL < 7.22.0"
-#: http.c:404
+#: http.c:408
msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "Chốt khóa công không được hỗ trợ với cURL < 7.44.0"
-#: http.c:837
+#: http.c:876
msgid "CURLSSLOPT_NO_REVOKE not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "CURLSSLOPT_NO_REVOKE không được hỗ trợ với cURL < 7.44.0"
-#: http.c:910
+#: http.c:949
msgid "Protocol restrictions not supported with cURL < 7.19.4"
msgstr "Các hạn chế giao thức không được hỗ trợ với cURL < 7.19.4"
-#: http.c:1046
+#: http.c:1085
#, c-format
msgid "Unsupported SSL backend '%s'. Supported SSL backends:"
msgstr ""
"Không hỗ trợ ứng dụng SSL chạy phía sau “%s”. Hỗ trợ ứng dụng SSL chạy phía "
"sau:"
-#: http.c:1053
+#: http.c:1092
#, c-format
msgid "Could not set SSL backend to '%s': cURL was built without SSL backends"
msgstr ""
"Không thể đặt ứng dụng chạy SSL phía sau “%s”: cURL được biên dịch không có "
"sự hỗ trợ ứng dụng chạy phía sau SSL"
-#: http.c:1057
+#: http.c:1096
#, c-format
msgid "Could not set SSL backend to '%s': already set"
msgstr "Không thể đặt ứng dụng chạy sau SSL cho “%s”: đã đặt rồi"
-#: http.c:1921
+#: http.c:1959
#, c-format
msgid ""
"unable to update url base from redirection:\n"
@@ -18557,19 +19601,11 @@ msgstr ""
" hỏi cho: %s\n"
" chuyển hướng: %s"
-#: remote-curl.c:401
+#: remote-curl.c:455
#, c-format
msgid "redirecting to %s"
msgstr "chuyển hướng đến %s"
-#: list-objects-filter-options.h:60
-msgid "args"
-msgstr "các_tham_số"
-
-#: list-objects-filter-options.h:61
-msgid "object filtering"
-msgstr "lọc đối tượng"
-
#: parse-options.h:154
msgid "expiry-date"
msgstr "ngày hết hạn"
@@ -18578,15 +19614,15 @@ msgstr "ngày hết hạn"
msgid "no-op (backward compatibility)"
msgstr "no-op (tương thích ngược)"
-#: parse-options.h:261
+#: parse-options.h:259
msgid "be more verbose"
msgstr "chi tiết hơn nữa"
-#: parse-options.h:263
+#: parse-options.h:261
msgid "be more quiet"
msgstr "im lặng hơn nữa"
-#: parse-options.h:269
+#: parse-options.h:267
msgid "use <n> digits to display SHA-1s"
msgstr "sử dụng <n> chữ số để hiển thị SHA-1s"
@@ -18743,8 +19779,8 @@ msgstr ""
#: command-list.h:86
msgid "Show changes between commits, commit and working tree, etc"
msgstr ""
-"Xem các thay đổi giữa những lần chuyển giao, giữa một lần chuyển giao và cây "
-"làm việc, v.v.."
+"Hiển thị các thay đổi giữa những lần chuyển giao, giữa một lần chuyển giao "
+"và cây làm việc, v.v.."
#: command-list.h:87
msgid "Compares files in the working tree and the index"
@@ -18939,7 +19975,7 @@ msgstr "Tìm các tên liên kết mềm cho điểm xét đã cho"
#: command-list.h:133
msgid "Add or inspect object notes"
-msgstr "thêm hoặc điều tra đối tượng ghi chú"
+msgstr "Thêm hoặc điều tra đối tượng ghi chú"
#: command-list.h:134
msgid "Import from and submit to Perforce repositories"
@@ -19220,7 +20256,7 @@ msgstr "Định nghĩa thuộc tính mô-đun-con"
#: command-list.h:203
msgid "Git namespaces"
-msgstr "không gian tên Git"
+msgstr "Không gian tên Git"
#: command-list.h:204
msgid "Git Repository Layout"
@@ -19240,7 +20276,15 @@ msgstr "Hướng dẫn cách dùng Git"
#: command-list.h:208
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
-msgstr "Tổng quan về luồng công việc khuyến nghị nên dùng với Git."
+msgstr "Tổng quan về luồng công việc khuyến nghị nên dùng với Git"
+
+#: list-objects-filter-options.h:63
+msgid "args"
+msgstr "các_tham_số"
+
+#: list-objects-filter-options.h:64
+msgid "object filtering"
+msgstr "lọc đối tượng"
#: rerere.h:44
msgid "update the index with reused conflict resolution if possible"
@@ -19257,137 +20301,49 @@ msgstr "Bạn cần khởi đầu bằng \"git bisect start\""
msgid "Do you want me to do it for you [Y/n]? "
msgstr "Bạn có muốn tôi thực hiện điều này cho bạn không [Y/n]? "
-#: git-bisect.sh:121
-#, sh-format
-msgid "unrecognised option: '$arg'"
-msgstr "không công nhận tùy chọn: “$arg”"
-
-#: git-bisect.sh:125
-#, sh-format
-msgid "'$arg' does not appear to be a valid revision"
-msgstr "”$arg” không có vẻ như là một điểm xét duyệt hợp lệ"
-
-#: git-bisect.sh:154
-msgid "Bad HEAD - I need a HEAD"
-msgstr "HEAD sai - Tôi cần một HEAD"
-
-#: git-bisect.sh:167
-#, sh-format
-msgid ""
-"Checking out '$start_head' failed. Try 'git bisect reset <valid-branch>'."
-msgstr ""
-"Việc lấy “$start_head” ra gặp lỗi. Hãy thử \"git bisect reset <nhánh_hợp_lệ>"
-"\"."
-
-#: git-bisect.sh:177
-msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
-msgstr "sẽ không di chuyển nửa bước trên cây được cg-seek"
-
-#: git-bisect.sh:181
-msgid "Bad HEAD - strange symbolic ref"
-msgstr "HEAD sai - tham chiếu mềm kỳ lạ"
-
-#: git-bisect.sh:233
-#, sh-format
-msgid "Bad bisect_write argument: $state"
-msgstr "Đối số bisect_write sai: $state"
-
-#: git-bisect.sh:246
+#: git-bisect.sh:101
#, sh-format
msgid "Bad rev input: $arg"
msgstr "Đầu vào rev sai: $arg"
-#: git-bisect.sh:265
+#: git-bisect.sh:121
#, sh-format
msgid "Bad rev input: $bisected_head"
msgstr "Đầu vào rev sai: $bisected_head"
-#: git-bisect.sh:274
+#: git-bisect.sh:130
#, sh-format
msgid "Bad rev input: $rev"
msgstr "Đầu vào rev sai: $rev"
-#: git-bisect.sh:283
+#: git-bisect.sh:139
#, sh-format
msgid "'git bisect $TERM_BAD' can take only one argument."
msgstr "“git bisect $TERM_BAD” có thể lấy chỉ một đối số."
-#: git-bisect.sh:306
-#, sh-format
-msgid "Warning: bisecting only with a $TERM_BAD commit."
-msgstr "Cảnh báo: chỉ thực hiện việc bisect với một lần chuyển giao $TERM_BAD."
-
-#. TRANSLATORS: Make sure to include [Y] and [n] in your
-#. translation. The program will only accept English input
-#. at this point.
-#: git-bisect.sh:312
-msgid "Are you sure [Y/n]? "
-msgstr "Bạn có chắc chắn chưa [Y/n]? "
-
-#: git-bisect.sh:324
-#, sh-format
-msgid ""
-"You need to give me at least one $bad_syn and one $good_syn revision.\n"
-"(You can use \"git bisect $bad_syn\" and \"git bisect $good_syn\" for that.)"
-msgstr ""
-"Bạn phải chỉ cho tôi ít nhất một điểm $bad_syn và một $good_syn.\n"
-"(Bạn có thể sử dụng \"git bisect $bad_syn\" và \"git bisect $good_syn\" cho "
-"cái đó.)"
-
-#: git-bisect.sh:327
-#, sh-format
-msgid ""
-"You need to start by \"git bisect start\".\n"
-"You then need to give me at least one $good_syn and one $bad_syn revision.\n"
-"(You can use \"git bisect $bad_syn\" and \"git bisect $good_syn\" for that.)"
-msgstr ""
-"Bạn cần bắt đầu bằng lệnh \"git bisect start\".\n"
-"Bạn sau đó cần phải chỉ cho tôi ít nhất một điểm xét duyệt $good_syn và một "
-"$bad_syn.\n"
-"(Bạn có thể sử dụng \"git bisect $bad_syn\" và \"git bisect $good_syn\" cho "
-"chúng.)"
-
-#: git-bisect.sh:398 git-bisect.sh:512
-msgid "We are not bisecting."
-msgstr "Chúng tôi không bisect."
-
-#: git-bisect.sh:405
-#, sh-format
-msgid "'$invalid' is not a valid commit"
-msgstr "”$invalid” không phải là lần chuyển giao hợp lệ"
-
-#: git-bisect.sh:414
-#, sh-format
-msgid ""
-"Could not check out original HEAD '$branch'.\n"
-"Try 'git bisect reset <commit>'."
-msgstr ""
-"Không thể check-out HEAD nguyên thủy của “$branch”.\n"
-"Hãy thử “git bisect reset <lần-chuyển-giao>”."
-
-#: git-bisect.sh:422
+#: git-bisect.sh:209
msgid "No logfile given"
msgstr "Chưa chỉ ra tập tin ghi nhật ký"
-#: git-bisect.sh:423
+#: git-bisect.sh:210
#, sh-format
msgid "cannot read $file for replaying"
msgstr "không thể đọc $file để thao diễn lại"
-#: git-bisect.sh:444
+#: git-bisect.sh:232
msgid "?? what are you talking about?"
msgstr "?? bạn đang nói gì thế?"
-#: git-bisect.sh:453
+#: git-bisect.sh:241
msgid "bisect run failed: no command provided."
msgstr "bisect chạy gặp lỗi: không đưa ra lệnh."
-#: git-bisect.sh:458
+#: git-bisect.sh:246
#, sh-format
msgid "running $command"
msgstr "đang chạy lệnh $command"
-#: git-bisect.sh:465
+#: git-bisect.sh:253
#, sh-format
msgid ""
"bisect run failed:\n"
@@ -19396,11 +20352,11 @@ msgstr ""
"chạy bisect gặp lỗi:\n"
"mã trả về $res từ lệnh “$command” là < 0 hoặc >= 128"
-#: git-bisect.sh:491
+#: git-bisect.sh:279
msgid "bisect run cannot continue any more"
msgstr "bisect không thể tiếp tục thêm được nữa"
-#: git-bisect.sh:497
+#: git-bisect.sh:285
#, sh-format
msgid ""
"bisect run failed:\n"
@@ -19409,27 +20365,13 @@ msgstr ""
"chạy bisect gặp lỗi:\n"
"”bisect_state $state” đã thoát ra với mã lỗi $res"
-#: git-bisect.sh:504
+#: git-bisect.sh:292
msgid "bisect run success"
msgstr "bisect chạy thành công"
-#: git-bisect.sh:533
-#, sh-format
-msgid "Invalid command: you're currently in a $TERM_BAD/$TERM_GOOD bisect."
-msgstr "Lệnh không hợp lệ: bạn hiện đang ở bisect $TERM_BAD/$TERM_GOOD."
-
-#: git-bisect.sh:567
-msgid "no terms defined"
-msgstr "chưa định nghĩa thời kỳ nào"
-
-#: git-bisect.sh:584
-#, sh-format
-msgid ""
-"invalid argument $arg for 'git bisect terms'.\n"
-"Supported options are: --term-good|--term-old and --term-bad|--term-new."
-msgstr ""
-"tham số không hợp lệ $arg cho “git bisect terms”.\n"
-"Các tùy chọn hỗ trợ là: --term-good|--term-old và --term-bad|--term-new."
+#: git-bisect.sh:300
+msgid "We are not bisecting."
+msgstr "Chúng tôi không bisect."
#: git-merge-octopus.sh:46
msgid ""
@@ -19471,12 +20413,12 @@ msgstr "Đang thử hòa trộn đơn giản với $pretty_name"
msgid "Simple merge did not work, trying automatic merge."
msgstr "Hòa trộn đơn giản không làm việc, thử hòa trộn tự động."
-#: git-legacy-rebase.sh:434
+#: git-legacy-rebase.sh:445
#, sh-format
msgid "Could not move back to $head_name"
msgstr "Không thể quay trở lại $head_name"
-#: git-legacy-rebase.sh:460
+#: git-legacy-rebase.sh:471
#, sh-format
msgid ""
"It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
@@ -19497,213 +20439,235 @@ msgstr ""
"và chạy TÔI lần nữa. TÔI dừng lại trong trường hợp bạn vẫn\n"
"có một số thứ quý giá ở đây."
-#: git-legacy-rebase.sh:525
-msgid "error: cannot combine '--signoff' with '--preserve-merges'"
-msgstr "lỗi: không thể kết hợp “--signoff” với “--preserve-merges”"
+#: git-legacy-rebase.sh:523
+msgid ""
+"fatal: cannot combine am options with either interactive or merge options"
+msgstr ""
+"lỗi nghiêm trọng: không thể tổ hợp các tùy chọn am với các tùy chọn tương "
+"tác hay hòa trộn"
+
+#: git-legacy-rebase.sh:530
+msgid "fatal: cannot combine '--signoff' with '--preserve-merges'"
+msgstr ""
+"lỗi nghiêm trọng: không thể kết hợp “--signoff” với “--preserve-merges”"
+
+#: git-legacy-rebase.sh:541
+msgid "fatal: cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
+msgstr ""
+"lỗi nghiêm trọng: không thể kết hợp “--preserve-merges” với “--rebase-merges”"
+
+#: git-legacy-rebase.sh:550
+msgid "fatal: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
+msgstr ""
+"lỗi nghiêm trọng: không thể kết hợp “--rebase-merges” với “--strategy-option”"
+
+#: git-legacy-rebase.sh:552
+msgid "fatal: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
+msgstr "lỗi nghiêm trọng: không thể kết hợp “--rebase-merges” với “--strategy”"
-#: git-legacy-rebase.sh:570
+#: git-legacy-rebase.sh:578
#, sh-format
msgid "invalid upstream '$upstream_name'"
msgstr "thượng nguồn không hợp lệ “$upstream_name”"
-#: git-legacy-rebase.sh:594
+#: git-legacy-rebase.sh:602
#, sh-format
msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
msgstr "$onto_name: ở đây có nhiều hơn một nền móng hòa trộn"
-#: git-legacy-rebase.sh:597 git-legacy-rebase.sh:601
+#: git-legacy-rebase.sh:605 git-legacy-rebase.sh:609
#, sh-format
msgid "$onto_name: there is no merge base"
msgstr "$onto_name: ở đây không có nền móng hòa trộn nào"
-#: git-legacy-rebase.sh:606
+#: git-legacy-rebase.sh:614
#, sh-format
msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
msgstr "Không chỉ đến một lần chuyển giao không hợp lệ: $onto_name"
-#: git-legacy-rebase.sh:632
+#: git-legacy-rebase.sh:640
#, sh-format
msgid "fatal: no such branch/commit '$branch_name'"
msgstr "nghiêm trọng: không có nhánh như thế: “$branch_name”"
-#: git-legacy-rebase.sh:670
+#: git-legacy-rebase.sh:678
#, sh-format
msgid "Created autostash: $stash_abbrev"
msgstr "Đã tạo autostash: $stash_abbrev"
-#: git-legacy-rebase.sh:699
+#: git-legacy-rebase.sh:707
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date."
msgstr "Nhánh hiện tại $branch_name đã được cập nhật rồi."
-#: git-legacy-rebase.sh:709
+#: git-legacy-rebase.sh:717
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
msgstr "Nhánh hiện tại $branch_name đã được cập nhật rồi, lệnh rebase ép buộc."
-#: git-legacy-rebase.sh:723
+#: git-legacy-rebase.sh:731
#, sh-format
msgid "Changes to $onto:"
msgstr "Thay đổi thành $onto:"
-#: git-legacy-rebase.sh:725
+#: git-legacy-rebase.sh:733
#, sh-format
msgid "Changes from $mb to $onto:"
msgstr "Thay đổi từ $mb thành $onto:"
-#: git-legacy-rebase.sh:736
-msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
-msgstr "Trước tiên, di chuyển head để xem lại các công việc trên đỉnh của nó…"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:746
+#: git-legacy-rebase.sh:743
#, sh-format
msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh $branch_name thành $onto_name."
-#: git-stash.sh:61
+#: git-legacy-rebase.sh:757
+msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
+msgstr "Trước tiên, di chuyển head để xem lại các công việc trên đỉnh của nó…"
+
+#: git-stash.sh:75
msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
msgstr ""
"git stash clear với các tham số là chưa được thực hiện (không nhận đối số)"
-#: git-stash.sh:108
+#: git-stash.sh:125
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Bạn chưa còn có lần chuyển giao khởi tạo"
-#: git-stash.sh:123
+#: git-stash.sh:140
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Không thể ghi lại trạng thái bảng mục lục hiện hành"
-#: git-stash.sh:138
+#: git-stash.sh:155
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "Không thể ghi lại các tập tin chưa theo dõi"
-#: git-stash.sh:158 git-stash.sh:171
+#: git-stash.sh:175 git-stash.sh:188
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Không thể ghi lại trạng thái cây-làm-việc hiện hành"
-#: git-stash.sh:175
+#: git-stash.sh:192
msgid "No changes selected"
msgstr "Chưa có thay đổi nào được chọn"
-#: git-stash.sh:178
+#: git-stash.sh:195
msgid "Cannot remove temporary index (can't happen)"
msgstr "Không thể gỡ bỏ bảng mục lục tạm thời (không thể xảy ra)"
-#: git-stash.sh:191
+#: git-stash.sh:208
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Không thể ghi lại trạng thái cây làm việc hiện hành"
-#: git-stash.sh:229
+#: git-stash.sh:246
#, sh-format
msgid "Cannot update $ref_stash with $w_commit"
msgstr "Không thể cập nhật $ref_stash với $w_commit"
-#: git-stash.sh:281
+#: git-stash.sh:298
#, sh-format
msgid "error: unknown option for 'stash push': $option"
msgstr "lỗi: không hiểu tùy chọn cho “stash push”: $option"
-#: git-stash.sh:295
+#: git-stash.sh:312
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
-msgstr "Không thể dùng --patch và --include-untracked hay --all cùng một lúc."
+msgstr "Không thể dùng --patch và --include-untracked hay --all cùng một lúc"
-#: git-stash.sh:303
+#: git-stash.sh:320
msgid "No local changes to save"
msgstr "Không có thay đổi nội bộ nào được ghi lại"
-#: git-stash.sh:308
+#: git-stash.sh:325
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Không thể khởi tạo stash"
-#: git-stash.sh:312
+#: git-stash.sh:329
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Không thể ghi lại trạng thái hiện hành"
-#: git-stash.sh:313
+#: git-stash.sh:330
#, sh-format
msgid "Saved working directory and index state $stash_msg"
msgstr "Đã ghi lại thư mục làm việc và trạng thái mục lục $stash_msg"
-#: git-stash.sh:342
+#: git-stash.sh:359
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Không thể gỡ bỏ các thay đổi cây-làm-việc"
-#: git-stash.sh:490
+#: git-stash.sh:507
#, sh-format
msgid "unknown option: $opt"
msgstr "không hiểu tùy chọn: $opt"
-#: git-stash.sh:503
+#: git-stash.sh:520
msgid "No stash entries found."
msgstr "Không tìm thấy các mục tạm cất (stash) nào."
-#: git-stash.sh:510
+#: git-stash.sh:527
#, sh-format
msgid "Too many revisions specified: $REV"
msgstr "Chỉ ra quá nhiều điểm xét duyệt: $REV"
-#: git-stash.sh:525
+#: git-stash.sh:542
#, sh-format
msgid "$reference is not a valid reference"
msgstr "$reference không phải là tham chiếu hợp lệ"
-#: git-stash.sh:553
+#: git-stash.sh:570
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash-like commit"
msgstr "“$args” không phải là lần chuyển giao kiểu-stash (cất đi)"
-#: git-stash.sh:564
+#: git-stash.sh:581
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash reference"
msgstr "”$args” không phải tham chiếu đến stash"
-#: git-stash.sh:572
+#: git-stash.sh:589
msgid "unable to refresh index"
msgstr "không thể làm tươi mới bảng mục lục"
-#: git-stash.sh:576
+#: git-stash.sh:593
msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "Không thể áp dụng một stash ở giữa của quá trình hòa trộn"
-#: git-stash.sh:584
+#: git-stash.sh:601
msgid "Conflicts in index. Try without --index."
msgstr "Xung đột trong bảng mục lục. Hãy thử mà không dùng tùy chọn --index."
-#: git-stash.sh:586
+#: git-stash.sh:603
msgid "Could not save index tree"
msgstr "Không thể ghi lại cây chỉ mục"
-#: git-stash.sh:595
+#: git-stash.sh:612
msgid "Could not restore untracked files from stash entry"
msgstr "Không thể phục hồi các tập tin chưa theo dõi từ mục cất đi (stash)"
-#: git-stash.sh:620
+#: git-stash.sh:637
msgid "Cannot unstage modified files"
msgstr "Không thể bỏ ra khỏi bệ phóng các tập tin đã được sửa chữa"
-#: git-stash.sh:635
+#: git-stash.sh:652
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Bảng mục lục đã không được bỏ stash."
-#: git-stash.sh:649
+#: git-stash.sh:666
msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
msgstr "Các mục tạm cất (stash) được giữ trong trường hợp bạn lại cần nó."
-#: git-stash.sh:658
+#: git-stash.sh:675
#, sh-format
msgid "Dropped ${REV} ($s)"
msgstr "Đã xóa ${REV} ($s)"
-#: git-stash.sh:659
+#: git-stash.sh:676
#, sh-format
msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
msgstr "${REV}: Không thể xóa bỏ mục stash"
-#: git-stash.sh:667
+#: git-stash.sh:684
msgid "No branch name specified"
msgstr "Chưa chỉ ra tên của nhánh"
-#: git-stash.sh:746
+#: git-stash.sh:763
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(Để phục hồi lại chúng hãy gõ \"git stash apply\")"
@@ -20711,7 +21675,7 @@ msgstr "nhảy đến hunk nào (<ret> để xem thêm)? "
#: git-add--interactive.perl:1531
msgid "go to which hunk? "
-msgstr "nhảy đến hunk nào?"
+msgstr "nhảy đến hunk nào? "
#: git-add--interactive.perl:1540
#, perl-format
@@ -21010,7 +21974,7 @@ msgstr "Làm gì với địa chỉ này? (thoát[q]|xóa[d]|sửa[e]): "
#: git-send-email.perl:1329
#, perl-format
msgid "CA path \"%s\" does not exist"
-msgstr "đường dẫn CA “%s” không tồn tại"
+msgstr "Đường dẫn CA “%s” không tồn tại"
#: git-send-email.perl:1412
msgid ""
@@ -21167,15 +22131,67 @@ msgstr "Bỏ qua %s với hậu tố sao lưu dự phòng “%s”.\n"
msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
msgstr "Bạn có thực sự muốn gửi %s? [y|N](có/KHÔNG): "
+#, fuzzy
+#~ msgid "--reschedule-failed-exec requires an interactive rebase"
+#~ msgstr "%s cần một cải tổ kiểu tương tác"
+
+#~ msgid "ignoring unknown color-moved-ws mode '%s'"
+#~ msgstr "bỏ qua chế độ color-moved-ws chưa biết “%s”"
+
+#~ msgid "only 'tree:0' is supported"
+#~ msgstr "chỉ “tree:0” là được hỗ trợ"
+
+#~ msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
+#~ msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
+
+#~ msgid "Adding merged %s"
+#~ msgstr "Thêm hòa trộn %s"
+
+#~ msgid "Internal error"
+#~ msgstr "Lỗi nội bộ"
+
+#~ msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
+#~ msgstr ""
+#~ "luồng chính đã được chỉ ra nhưng lần chuyển giao %s không phải là một lần "
+#~ "hòa trộn."
+
+#~ msgid "unable to write sha1 filename %s"
+#~ msgstr "không thể ghi vào tên tập tin sha1 %s"
+
+#~ msgid "unable to write sha1 file"
+#~ msgstr "không thể ghi vào tập tin sha1"
+
+#~ msgid "cannot read sha1_file for %s"
+#~ msgstr "không thể đọc sha1_file cho %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "error: cannot combine interactive options (--interactive, --exec, --"
+#~ "rebase-merges, --preserve-merges, --keep-empty, --root + --onto) with am "
+#~ "options (%s)"
+#~ msgstr ""
+#~ "lỗi: không thể tổ hợp các tùy chọn tương tác (--interactive, --exec, --"
+#~ "rebase-merges, --preserve-merges, --keep-empty, --root + --onto) với các "
+#~ "tùy chọn am (%s)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "error: cannot combine merge options (--merge, --strategy, --strategy-"
+#~ "option) with am options (%s)"
+#~ msgstr ""
+#~ "lỗi: không thể kết hợp các tùy chọn hòa trộn (--merge, --strategy, --"
+#~ "strategy-option) với một tùy chọn am (%s)"
+
+#~ msgid "unrecognised option: '$arg'"
+#~ msgstr "không công nhận tùy chọn: “$arg”"
+
+#~ msgid "'$invalid' is not a valid commit"
+#~ msgstr "”$invalid” không phải là lần chuyển giao hợp lệ"
+
#~ msgid "could not parse '%s' (looking for '%s')"
#~ msgstr "không thể phân tích “%s” (đang tìm kiếm cho “%s”)"
#~ msgid "bad quoting on %s value in '%s'"
#~ msgstr "sai trích dẫn trên %s giá trị trong “%s”"
-#~ msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
-#~ msgstr "Không thể đặt core.worktree trong mô-đun-con “%s”"
-
#~ msgid "deprecated synonym for --create-reflog"
#~ msgstr "đồng nghĩa đã lạc hậu cho --create-reflog"
@@ -21297,9 +22313,6 @@ msgstr "Bạn có thực sự muốn gửi %s? [y|N](có/KHÔNG): "
#~ msgid "could not truncate '%s'"
#~ msgstr "không thể cắt cụt “%s”"
-#~ msgid "could not finish '%s'"
-#~ msgstr "không thể hoàn thành “%s”"
-
#~ msgid "could not close %s"
#~ msgstr "không thể đóng %s"
@@ -21396,9 +22409,6 @@ msgstr "Bạn có thực sự muốn gửi %s? [y|N](có/KHÔNG): "
#~ msgid_plural "%s, %"
#~ msgstr[0] "%s, %"
-#~ msgid "Could not open file '%s'"
-#~ msgstr "Không thể mở tập tin “%s”"
-
#~ msgid "in %0.1f seconds automatically..."
#~ msgstr "trong %0.1f giây một cách tự động…"
@@ -21466,9 +22476,6 @@ msgstr "Bạn có thực sự muốn gửi %s? [y|N](có/KHÔNG): "
#~ msgid "ref '%s' does not have %ld components to :strip"
#~ msgstr "tham chiếu “%s” không có %ld thành phần để mà :strip"
-#~ msgid "unknown %.*s format %s"
-#~ msgstr "Không hiểu định dạng %.*s %s"
-
#~ msgid "[%s: gone]"
#~ msgstr "[%s: đã ra đi]"
@@ -21557,9 +22564,6 @@ msgstr "Bạn có thực sự muốn gửi %s? [y|N](có/KHÔNG): "
#~ msgid "%s: %s"
#~ msgstr "%s: %s"
-#~ msgid "cannot open %s: %s"
-#~ msgstr "không thể mở %s: %s"
-
#~ msgid "You need to set your committer info first"
#~ msgstr "Bạn cần đặt thông tin về người chuyển giao mã nguồn trước đã"
@@ -21804,9 +22808,6 @@ msgstr "Bạn có thực sự muốn gửi %s? [y|N](có/KHÔNG): "
#~ msgid "failed to remove: %s"
#~ msgstr "gặp lỗi khi gỡ bỏ: %s"
-#~ msgid "The --exec option must be used with the --interactive option"
-#~ msgstr "Tùy chọn --exec phải được sử dụng cùng với tùy chọn --interactive"
-
#~ msgid ""
#~ "Submodule path '$displaypath' not initialized\n"
#~ "Maybe you want to use 'update --init'?"
@@ -22034,9 +23035,6 @@ msgstr "Bạn có thực sự muốn gửi %s? [y|N](có/KHÔNG): "
#~ msgid "%s: cannot lock the ref"
#~ msgstr "%s: không thể khóa ref (tham chiếu)"
-#~ msgid "%s: cannot update the ref"
-#~ msgstr "%s: không thể cập nhật ref (tham chiếu)"
-
#~ msgid "Failed to lock HEAD during fast_forward_to"
#~ msgstr "Gặp lỗi khi khóa HEAD trong quá trình fast_forward_to"