summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorĐoàn Trần Công Danh <congdanhqx@gmail.com>2020-01-13 15:48:39 (GMT)
committerJiang Xin <worldhello.net@gmail.com>2020-03-16 07:21:58 (GMT)
commit15fa8d966700fb2304a69867d8dc3d57a6fb0332 (patch)
tree3a38f1e3841d8fd7c457594253f04efecdbc2204 /po/vi.po
parent1fae9a4b1bbaa4e4c1288c84df4d4e70f0ac4a09 (diff)
downloadgit-15fa8d966700fb2304a69867d8dc3d57a6fb0332.zip
git-15fa8d966700fb2304a69867d8dc3d57a6fb0332.tar.gz
git-15fa8d966700fb2304a69867d8dc3d57a6fb0332.tar.bz2
l10n: vi: fix translation + grammar
- context should be translated to ngữ cảnh instead of nội dung - add missing accents - switch adjective and secondary objects position: * The formatted English text will be "To remove '+/-' lines", it should be translated to "Để bỏ dòng bắt đầu với '+/-' Signed-off-by: Đoàn Trần Công Danh <congdanhqx@gmail.com>
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po28
1 files changed, 14 insertions, 14 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index b891f3b..663be62 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -275,7 +275,7 @@ msgid ""
"expected context line #%d in\n"
"%.*s"
msgstr ""
-"cần dòng nội dung #%d trong\n"
+"cần dòng ngữ cảnh #%d trong\n"
"%.*s"
#: add-patch.c:523
@@ -304,8 +304,8 @@ msgid ""
"Lines starting with %c will be removed.\n"
msgstr ""
"---\n"
-"Để gỡ bỏ “%c” dòng, làm chúng thành những dòng ' ' (nội dung).\n"
-"Để gõ bỏ “%c” dòng, xóa chúng đi.\n"
+"Để gỡ bỏ dòng “%c”, sửa chúng thành những dòng ' ' (ngữ cảnh).\n"
+"Để gõ bỏ dòng “%c”, xóa chúng đi.\n"
"Những dòng bắt đầu bằng %c sẽ bị loại bỏ.\n"
#: add-patch.c:810
@@ -735,7 +735,7 @@ msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
#: apply.c:3069
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
-msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
+msgstr "Ngữ cảnh bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
#: apply.c:3075
#, c-format
@@ -1127,7 +1127,7 @@ msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
#: apply.c:5005
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
-msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
+msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng ngữ cảnh khớp"
#: apply.c:5006 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
@@ -1141,7 +1141,7 @@ msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi
#: apply.c:5010 apply.c:5013
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
-msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi quét nội dung"
+msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi tìm ngữ cảnh"
#: apply.c:5016
msgid "apply the patch in reverse"
@@ -1149,7 +1149,7 @@ msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
#: apply.c:5018
msgid "don't expect at least one line of context"
-msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
+msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng ngữ cảnh"
#: apply.c:5020
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
@@ -3098,7 +3098,7 @@ msgid ""
"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
"diff"
msgstr ""
-"tô sang các lỗi về khoảng trắng trong các dòng “context”, “old” và “new” "
+"tô sáng các lỗi về khoảng trắng trong các dòng “context”, “old” và “new” "
"trong khác biệt"
#: diff.c:5342
@@ -3185,7 +3185,7 @@ msgstr "tắt dò tìm đổi tên"
#: diff.c:5398
msgid "use empty blobs as rename source"
-msgstr "dung các blob trống rống như là nguồn đổi tên"
+msgstr "dùng các blob trống rống như là nguồn đổi tên"
#: diff.c:5400
msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
@@ -3262,7 +3262,7 @@ msgstr "<chế độ>"
#: diff.c:5441
msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
msgstr ""
-"hiển thị khác biệt từ, sử dung <chế độ> để bỏ giới hạn các từ bị thay đổi"
+"hiển thị khác biệt từ, sử dụng <chế độ> để bỏ giới hạn các từ bị thay đổi"
#: diff.c:5443 diff.c:5446 diff.c:5491
msgid "<regex>"
@@ -3282,7 +3282,7 @@ msgstr "các dòng di chuyển của mã mà được tô màu khác nhau"
#: diff.c:5453
msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
-msgstr "bỏ qua khoảng trắng như thế nào trong --color-moved"
+msgstr "cách bỏ qua khoảng trắng trong --color-moved"
#: diff.c:5456
msgid "Other diff options"
@@ -3291,7 +3291,7 @@ msgstr "Các tùy chọn khác biệt khác"
#: diff.c:5458
msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
msgstr ""
-"khi chạy từ thư mục con, thự thi các thay đổi bên ngoài và hiển thị các "
+"khi chạy từ thư mục con, thực thi các thay đổi bên ngoài và hiển thị các "
"đường dẫn liên quan"
#: diff.c:5462
@@ -3477,7 +3477,7 @@ msgstr "không thể tạo thư mục cho %s"
#: dir.c:3422
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
-msgstr "không thể di cư thư mục git từ “%s” sang “%s”"
+msgstr "không thể di dời thư mục git từ “%s” sang “%s”"
#: editor.c:73
#, c-format
@@ -3708,7 +3708,7 @@ msgstr "cần wanted-ref, nhưng lại nhận được “%s”"
#: fetch-pack.c:1414
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
-msgstr "không cần wanted-ref: “%s”"
+msgstr "wanted-ref không được mong đợi: “%s”"
#: fetch-pack.c:1419
#, c-format