summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorTran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>2018-06-17 00:06:44 (GMT)
committerTran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>2018-06-17 00:06:44 (GMT)
commit09dba1409d4391f32a0ff71211abdfd992b1ed11 (patch)
treeb3cd779761b5b3bf6b8a5bbc3dcc9a7f3138b342 /po/vi.po
parent90d4bec978e773fa07d873b3183ba973d55da35f (diff)
downloadgit-09dba1409d4391f32a0ff71211abdfd992b1ed11.zip
git-09dba1409d4391f32a0ff71211abdfd992b1ed11.tar.gz
git-09dba1409d4391f32a0ff71211abdfd992b1ed11.tar.bz2
l10n: vi.po(3608t): Update Vietnamese translation for v2.18.0 round 3
Signed-off-by: Tran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po42
1 files changed, 21 insertions, 21 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 81bdf5a..dbc028b 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,10 +6,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git v2.18.0.round2\n"
+"Project-Id-Version: git v2.18.0.round3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-06-08 09:03+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-14 14:15+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-06-16 22:06+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-06-17 07:06+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
@@ -1272,7 +1272,7 @@ msgstr ""
"Tắt lời nhắn này bằng cách chạy\n"
"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
-#: commit.c:1537
+#: commit.c:1540
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -2265,7 +2265,7 @@ msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
#: merge-recursive.c:959
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
-msgstr "đối tượng blob được mong đợi cho %s “%s”"
+msgstr "mong đợi đối tượng blob cho %s “%s”"
#: merge-recursive.c:983
#, c-format
@@ -2306,8 +2306,8 @@ msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s” đến lần chuyển giao s
#: merge-recursive.c:1211 merge-recursive.c:1223
#, c-format
-msgid "Fast-forwarding submodule %s to %s"
-msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s” đến “%s”"
+msgid "Fast-forwarding submodule %s"
+msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s”"
#: merge-recursive.c:1245
#, c-format
@@ -9447,7 +9447,7 @@ msgstr "số tuyến đã cho không hợp lệ (%d) cho %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:293 builtin/index-pack.c:1531 builtin/index-pack.c:1723
+#: builtin/grep.c:293 builtin/index-pack.c:1535 builtin/index-pack.c:1727
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "không hỗ trợ đa tuyến, bỏ qua %s"
@@ -9657,7 +9657,7 @@ msgstr "--no-index hay --untracked không được sử dụng cùng với revs"
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "không thể phân giải điểm xét duyệt: %s"
-#: builtin/grep.c:1036 builtin/index-pack.c:1527
+#: builtin/grep.c:1036 builtin/index-pack.c:1531
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "số tuyến chỉ ra không hợp lệ (%d)"
@@ -10061,56 +10061,56 @@ msgstr "không thể lưu tập tin gói"
msgid "cannot store index file"
msgstr "không thể lưu trữ tập tin ghi mục lục"
-#: builtin/index-pack.c:1521
+#: builtin/index-pack.c:1525
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "sai pack.indexversion=%<PRIu32>"
-#: builtin/index-pack.c:1590
+#: builtin/index-pack.c:1594
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Không thể mở tập tin gói đã sẵn có “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1592
+#: builtin/index-pack.c:1596
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Không thể mở tập tin idx của gói cho “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1640
+#: builtin/index-pack.c:1644
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "không delta: %d đối tượng"
-#: builtin/index-pack.c:1647
+#: builtin/index-pack.c:1651
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "chiều dài xích = %d: %lu đối tượng"
-#: builtin/index-pack.c:1684
+#: builtin/index-pack.c:1688
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Không thể quay lại cwd"
-#: builtin/index-pack.c:1735 builtin/index-pack.c:1738
-#: builtin/index-pack.c:1754 builtin/index-pack.c:1758
+#: builtin/index-pack.c:1739 builtin/index-pack.c:1742
+#: builtin/index-pack.c:1758 builtin/index-pack.c:1762
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "%s sai"
-#: builtin/index-pack.c:1774
+#: builtin/index-pack.c:1778
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "--fix-thin không thể được dùng mà không có --stdin"
-#: builtin/index-pack.c:1776
+#: builtin/index-pack.c:1780
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "--stdin cần một kho git"
-#: builtin/index-pack.c:1782
+#: builtin/index-pack.c:1786
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "dùng tùy chọn --verify mà không đưa ra tên packfile"
-#: builtin/index-pack.c:1832 builtin/unpack-objects.c:578
+#: builtin/index-pack.c:1836 builtin/unpack-objects.c:578
msgid "fsck error in pack objects"
msgstr "lỗi fsck trong các đối tượng gói"