summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2015-12-28 09:33:41 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2015-12-28 09:33:41 (GMT)
commitc5e5e686479f4b6d247dede2fc2126e5233cc0d2 (patch)
tree99df9d6f6ff4a9b9fd5f128a990eb5e03c2a8077 /po/bg.po
parent89f80d72c19a48992b5c4a151fb47a365668c153 (diff)
downloadgit-c5e5e686479f4b6d247dede2fc2126e5233cc0d2.zip
git-c5e5e686479f4b6d247dede2fc2126e5233cc0d2.tar.gz
git-c5e5e686479f4b6d247dede2fc2126e5233cc0d2.tar.bz2
l10n: Updated Bulgarian translation of git (2477t,0f,0u)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po239
1 files changed, 119 insertions, 120 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index e712775..ac6f103 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -109,8 +109,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-12-11 23:36+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-12-18 10:03+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-22 22:50+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-28 11:32+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -177,7 +177,7 @@ msgstr "ФОРМАТ"
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:430 builtin/log.c:1228
+#: archive.c:430 builtin/log.c:1229
msgid "prefix"
msgstr "префикс"
@@ -383,7 +383,7 @@ msgstr "В хранилището липсват следните необход
#: bundle.c:163 ref-filter.c:1372 sequencer.c:636 sequencer.c:1083
#: builtin/blame.c:2734 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:334
-#: builtin/log.c:849 builtin/log.c:1456 builtin/log.c:1689 builtin/merge.c:358
+#: builtin/log.c:849 builtin/log.c:1461 builtin/log.c:1694 builtin/merge.c:358
#: builtin/shortlog.c:158
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
@@ -424,7 +424,7 @@ msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:443 builtin/log.c:157 builtin/log.c:1366 builtin/shortlog.c:261
+#: bundle.c:443 builtin/log.c:157 builtin/log.c:1369 builtin/shortlog.c:261
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
@@ -1382,16 +1382,16 @@ msgstr[1] ""
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-#: revision.c:2191
+#: revision.c:2193
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2194
+#: revision.c:2196
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2388
+#: revision.c:2390
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
@@ -1816,31 +1816,22 @@ msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "няма достъп до „%s“"
-#: wrapper.c:611
-#, c-format
-msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
-msgstr "текущият потребител не може да бъде открит във файла „/etc/passwd“: %s"
-
-#: wrapper.c:612
-msgid "no such user"
-msgstr "такъв потребител не съществува"
-
-#: wrapper.c:620
+#: wrapper.c:608
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
-#: wrapper.c:647
+#: wrapper.c:635
#, c-format
msgid "could not open %s for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
-#: wrapper.c:658 builtin/am.c:425
+#: wrapper.c:646 builtin/am.c:425
#, c-format
msgid "could not write to %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: wrapper.c:664
+#: wrapper.c:652
#, c-format
msgid "could not close %s"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
@@ -2387,14 +2378,14 @@ msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:894 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:110
-#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:182 builtin/push.c:545
+#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:182 builtin/push.c:543
#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнeние"
#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4571 builtin/check-ignore.c:19
#: builtin/commit.c:1322 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:558
-#: builtin/log.c:1640 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
+#: builtin/log.c:1645 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
@@ -2585,7 +2576,7 @@ msgstr "За да се върнете към първоначалното със
msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
msgstr "Празна кръпка. Дали не е разделена погрешно?"
-#: builtin/am.c:1417 builtin/log.c:1344
+#: builtin/am.c:1417 builtin/log.c:1347
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
@@ -4452,7 +4443,7 @@ msgstr "извършване на тройно сливане с новия кл
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1151 builtin/log.c:1263 parse-options.h:250
+#: builtin/checkout.c:1151 builtin/log.c:1266 parse-options.h:250
msgid "style"
msgstr "стил"
@@ -4475,7 +4466,7 @@ msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
#: builtin/checkout.c:1160 builtin/clone.c:57 builtin/fetch.c:112
-#: builtin/merge.c:224 builtin/pull.c:109 builtin/push.c:560
+#: builtin/merge.c:224 builtin/pull.c:109 builtin/push.c:558
#: builtin/send-pack.c:168
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
@@ -5391,7 +5382,7 @@ msgstr "кратка информация за състоянието"
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1609 builtin/push.c:546
+#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1609 builtin/push.c:544
#: builtin/worktree.c:423
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
@@ -5526,7 +5517,7 @@ msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1588 builtin/log.c:1215 builtin/revert.c:86
+#: builtin/commit.c:1588 builtin/log.c:1216 builtin/revert.c:86
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
@@ -6104,7 +6095,7 @@ msgstr "задълбочаване на историята на плитко х
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:118 builtin/log.c:1232
+#: builtin/fetch.c:118 builtin/log.c:1233
msgid "dir"
msgstr "директория"
@@ -7483,189 +7474,193 @@ msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРС
msgid "Two output directories?"
msgstr "Можете да укажете максимум една директория за изход."
-#: builtin/log.c:1210
+#: builtin/log.c:1211
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1213
+#: builtin/log.c:1214
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1217
+#: builtin/log.c:1218
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1219
+#: builtin/log.c:1220
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1221
+#: builtin/log.c:1222
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1222
+#: builtin/log.c:1223
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1223
+#: builtin/log.c:1224
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1225
+#: builtin/log.c:1226
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1227
+#: builtin/log.c:1228
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1229
+#: builtin/log.c:1230
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1232
+#: builtin/log.c:1233
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1235
+#: builtin/log.c:1236
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1238
+#: builtin/log.c:1239
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1240
+#: builtin/log.c:1241
+msgid "output all-zero hash in From header"
+msgstr "в заглавната част „From:“ (от) хешът да е само от нули"
+
+#: builtin/log.c:1243
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "да не се включват кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1242
+#: builtin/log.c:1245
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1244
+#: builtin/log.c:1247
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1245
+#: builtin/log.c:1248
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1246
+#: builtin/log.c:1249
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1247 builtin/log.c:1249
+#: builtin/log.c:1250 builtin/log.c:1252
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1247
+#: builtin/log.c:1250
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1249
+#: builtin/log.c:1252
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1251
+#: builtin/log.c:1254
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1252
+#: builtin/log.c:1255
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
-"задаване на адреса в заглавната част „From“ да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако не е "
-"зададена такава, се взима адреса на подаващия"
+"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
+"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1254
+#: builtin/log.c:1257
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1255
+#: builtin/log.c:1258
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1256 builtin/log.c:1259
+#: builtin/log.c:1259 builtin/log.c:1262
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1257
+#: builtin/log.c:1260
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1260
+#: builtin/log.c:1263
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1264
+#: builtin/log.c:1267
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. Стилът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1266
+#: builtin/log.c:1269
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1267
+#: builtin/log.c:1270
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1269
+#: builtin/log.c:1272
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1270
+#: builtin/log.c:1273
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1359
+#: builtin/log.c:1362
msgid "-n and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1361
+#: builtin/log.c:1364
msgid "--subject-prefix and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „--subject-prefix“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1369
+#: builtin/log.c:1372
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1371
+#: builtin/log.c:1374
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1373
+#: builtin/log.c:1376
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1396
+#: builtin/log.c:1401
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1398
+#: builtin/log.c:1403
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/log.c:1495
+#: builtin/log.c:1500
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:1558
+#: builtin/log.c:1563
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Изходните файлове не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/log.c:1606
+#: builtin/log.c:1611
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:1660
+#: builtin/log.c:1665
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -7673,7 +7668,7 @@ msgstr ""
"Следеният отдалечен клон не бе открит, затова изрично задайте "
"ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН.\n"
-#: builtin/log.c:1671 builtin/log.c:1673 builtin/log.c:1685
+#: builtin/log.c:1676 builtin/log.c:1678 builtin/log.c:1690
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Непознато подаване „%s“"
@@ -9149,19 +9144,19 @@ msgstr "Не може да сливате множество клони в пр
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/push.c:15
+#: builtin/push.c:16
msgid "git push [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/push.c:86
+#: builtin/push.c:88
msgid "tag shorthand without <tag>"
msgstr "съкращение за етикет без ЕТИКЕТ"
-#: builtin/push.c:96
+#: builtin/push.c:98
msgid "--delete only accepts plain target ref names"
msgstr "опцията „--delete“ приема за цел само прости имена на указатели"
-#: builtin/push.c:140
+#: builtin/push.c:142
msgid ""
"\n"
"To choose either option permanently, see push.default in 'git help config'."
@@ -9170,7 +9165,7 @@ msgstr ""
"За да включите тази опция за постоянно, погледнете документацията за "
"настройката „push.default“ в „git help config“."
-#: builtin/push.c:143
+#: builtin/push.c:145
#, c-format
msgid ""
"The upstream branch of your current branch does not match\n"
@@ -9195,7 +9190,7 @@ msgstr ""
" git push %s %s\n"
"%s"
-#: builtin/push.c:158
+#: builtin/push.c:160
#, c-format
msgid ""
"You are not currently on a branch.\n"
@@ -9209,7 +9204,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git push %s HEAD:ИМЕ_НА_ОТДАЛЕЧЕНИЯ_КЛОН\n"
-#: builtin/push.c:172
+#: builtin/push.c:174
#, c-format
msgid ""
"The current branch %s has no upstream branch.\n"
@@ -9223,14 +9218,14 @@ msgstr ""
"\n"
" git push --set-upstream %s %s\n"
-#: builtin/push.c:180
+#: builtin/push.c:182
#, c-format
msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
msgstr ""
"Текущият клон „%s“ следи няколко отдалечени клона, не можете просто да "
"изтласкате."
-#: builtin/push.c:183
+#: builtin/push.c:185
#, c-format
msgid ""
"You are pushing to remote '%s', which is not the upstream of\n"
@@ -9242,7 +9237,7 @@ msgstr ""
"Трябва да укажете коя версия да се изтласка, за обновяване на отдалечения "
"клон."
-#: builtin/push.c:206
+#: builtin/push.c:208
msgid ""
"push.default is unset; its implicit value has changed in\n"
"Git 2.0 from 'matching' to 'simple'. To squelch this message\n"
@@ -9295,14 +9290,14 @@ msgstr ""
"Новата стойност „simple“ бе въведена с версия 1.7.11 на Git. Ако понякога\n"
"ползвате стари версии на Git, задайте стойност „current“ вместо „simple“."
-#: builtin/push.c:273
+#: builtin/push.c:275
msgid ""
"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
msgstr ""
"Не сте указали версия за подаване, а настройката „push.default“ е "
"„nothing“ (нищо без изрично указана версия да не се изтласква)"
-#: builtin/push.c:280
+#: builtin/push.c:282
msgid ""
"Updates were rejected because the tip of your current branch is behind\n"
"its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.\n"
@@ -9316,7 +9311,7 @@ msgstr ""
"преди отново да изтласкате промените. За повече информация вижте раздела\n"
"„Note about fast-forwards“ в страницата от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:286
+#: builtin/push.c:288
msgid ""
"Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
"counterpart. Check out this branch and integrate the remote changes\n"
@@ -9329,7 +9324,7 @@ msgstr ""
"информация погледнете раздела „Note about fast-forwards“ в страницата от\n"
"ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:292
+#: builtin/push.c:294
msgid ""
"Updates were rejected because the remote contains work that you do\n"
"not have locally. This is usually caused by another repository pushing\n"
@@ -9348,14 +9343,14 @@ msgstr ""
"страницата\n"
"от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:299
+#: builtin/push.c:301
msgid "Updates were rejected because the tag already exists in the remote."
msgstr ""
"Изтласкването е отхвърлено, защото в отдалеченото хранилище съществува "
"етикет,\n"
"който ще припокриете с етикет от вашето хранилище."
-#: builtin/push.c:302
+#: builtin/push.c:304
msgid ""
"You cannot update a remote ref that points at a non-commit object,\n"
"or update a remote ref to make it point at a non-commit object,\n"
@@ -9365,22 +9360,22 @@ msgstr ""
"указател, който вече сочи към обект, който не е подаване, както и тепърва\n"
"да го промените да сочи към подобен обект.\n"
-#: builtin/push.c:361
+#: builtin/push.c:363
#, c-format
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
-#: builtin/push.c:365
+#: builtin/push.c:367
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
-#: builtin/push.c:395
+#: builtin/push.c:397
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
-#: builtin/push.c:396
+#: builtin/push.c:398
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -9402,104 +9397,108 @@ msgstr ""
"\n"
" git push ИМЕ\n"
-#: builtin/push.c:411
+#: builtin/push.c:413
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:412
+#: builtin/push.c:414
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:417
+#: builtin/push.c:419
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:418
+#: builtin/push.c:420
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:423
+#: builtin/push.c:425
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:539
+#: builtin/push.c:537
msgid "repository"
msgstr "хранилище"
-#: builtin/push.c:540 builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/push.c:538 builtin/send-pack.c:161
msgid "push all refs"
msgstr "изтласкване на всички указатели"
-#: builtin/push.c:541 builtin/send-pack.c:163
+#: builtin/push.c:539 builtin/send-pack.c:163
msgid "mirror all refs"
msgstr "огледално копие на всички указатели"
-#: builtin/push.c:543
+#: builtin/push.c:541
msgid "delete refs"
msgstr "изтриване на указателите"
-#: builtin/push.c:544
+#: builtin/push.c:542
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
-#: builtin/push.c:547 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/push.c:545 builtin/send-pack.c:164
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
# FIXME double check this
-#: builtin/push.c:549 builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/push.c:547 builtin/send-pack.c:175
msgid "refname>:<expect"
msgstr "УКАЗАТЕЛ>:<ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:550 builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/push.c:548 builtin/send-pack.c:176
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:553
+#: builtin/push.c:550
+msgid "check|on-demand|no"
+msgstr "„check“ (проверка), „on-demand“ (при нужда) или „no“ (без)"
+
+#: builtin/push.c:551
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
-#: builtin/push.c:555 builtin/send-pack.c:169
+#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:169
msgid "use thin pack"
msgstr "използване на съкратени пакети"
-#: builtin/push.c:556 builtin/push.c:557 builtin/send-pack.c:158
+#: builtin/push.c:554 builtin/push.c:555 builtin/send-pack.c:158
#: builtin/send-pack.c:159
msgid "receive pack program"
msgstr "програма за получаването на пакети"
-#: builtin/push.c:558
+#: builtin/push.c:556
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
-#: builtin/push.c:561
+#: builtin/push.c:559
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
-#: builtin/push.c:563
+#: builtin/push.c:561
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
-#: builtin/push.c:564
+#: builtin/push.c:562
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr ""
"изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
"изтласкване, етикети"
-#: builtin/push.c:567 builtin/send-pack.c:166
+#: builtin/push.c:565 builtin/send-pack.c:166
msgid "GPG sign the push"
msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
-#: builtin/push.c:569 builtin/send-pack.c:170
+#: builtin/push.c:567 builtin/send-pack.c:170
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "изискване на атомарни операции от отсрещната страна"
-#: builtin/push.c:579
+#: builtin/push.c:577
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr ""
"опцията „--delete“ е несъвместима с опциите „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
-#: builtin/push.c:581
+#: builtin/push.c:579
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"