summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2014-06-27 12:04:51 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2014-08-03 10:11:46 (GMT)
commit642c7fab1d3bbd2e4542bcb9f874bda16e3e84b6 (patch)
treef462324370a71a005fea4344ac9283d9779c79ca /po/bg.po
parent398dd4bd039680ba98497fbedffa415a43583c16 (diff)
downloadgit-642c7fab1d3bbd2e4542bcb9f874bda16e3e84b6.zip
git-642c7fab1d3bbd2e4542bcb9f874bda16e3e84b6.tar.gz
git-642c7fab1d3bbd2e4542bcb9f874bda16e3e84b6.tar.bz2
l10n: Updated Bulgarian translation of git (2228t,0f,0u)
Used po/git.pot from git-l10n/git-po/master Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po2314
1 files changed, 1352 insertions, 962 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index e862e10..f35b736 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -18,7 +18,7 @@
# root commit начално подаване
# fixup вкарвам подаване в предното без следа
# remote-tracking branch следящ клон
-# git bundle архив на git
+# git bundle пратка на git
# bisect двоично търсене
# am прилагам поредица от кръпки
# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории
@@ -39,16 +39,40 @@
# sequence последователност/поредица
# whitespace symbol знаци за интервали
# shortlog съкратения журнал
+# backing store мястото за съхранение
+# reject отхвърлено парче
+# topic branch тематичен клон
+# empty head връх без история
+# tree-ish указател към дърво
+# three-way merge тройно сливане
+# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
+# fallback резервен вариант
+# pathspec magic опция за магически пътища
+# bitmap index индекс на база битови маски
+# mark маркер
+# plumbing команди от системно ниво
+# porcelain команди от потребителско ниво
+# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
+# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
+#
# ----
# FAILED to parse неуспешен анализ на... -> неразпозната стойност на
-#
+# blob обект BLOB
# ========================
-# „“…—
+# „“…— ●≫ѝ→
+#
+# stressed a
+# форма̀та
+# delta - разлика или делта
+# consistency between stdout - standard output/ stdin - standard input/ stderr - standard error
+#
# ========================
# RECHECK
# ------------------------
+# FIXME
# HEAD as a reference vs head of a branch
-#
+# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
+# git fetch --al работи подобно на --all
# ========================
# GENERATE STATS
# ------------------------
@@ -67,7 +91,7 @@
# ========================
# STRINGS statistics
# ------------------------
-# 1307t,0f,921u
+# 2228t
#
# ========================
# MOST IMPORTANT name asc ordering
@@ -75,40 +99,37 @@
# add, blame, branch, checkout, clone, commit, common-cmds, config, diff, fetch, fsck, gc, git-rebase, git-stash, grep, log, mv, parse-options, push, reflog, remote, reset, revert, rm, wt-status
#
# ========================
-# IMPORTANT strings desc, name asc ordering
+# IMPORTANT strings, name asc ordering
# ------------------------
-# 111 apply 54 git-submodule 30 git-am 13 check-ignore 10 merge-file
-# 97 merge 39 init-db 30 describe 12 pathspec 10 merge-base
-# 64 tag 35 archive 29 git-bisect 12 name-rev 10 ls-tree
-# 55 merge-recursive 32 clean 14 show-ref 11 date 10 hash-object
+# apply, archive, check-ignore, clean, date, describe, git-am, git-bisect, git-submodule, hash-object, init-db, ls-tree, merge, merge-base, merge-file, merge-recursive, name-rev, pathspec, show-ref, tag
#
# ========================
# WHOLE STATISTICS strings desc, name asc ordering
# ------------------------
-# 144 [remote] 47 [push] 26 [revert] 12 checkout-index 6 [prune] 2 [verify-tag]
-# 137 [commit] 46 pack-objects 24 [mv] 11 date 6 [gpg-interface] 2 [update-server-info]
-# 114 [branch] 41 [help] 23 repack 11 column 6 [check-attr] 2 [run-command]
-# 111 apply 39 init-db 21 [rm] 10 urlmatch 5 [write-tree] 2 [rerere]
-# 101 notes 36 [add] 21 [common-cmds] 10 shortlog 5 [sha1_name] 2 [read-cache]
-# 100 [wt-status] 35 [reset] 19 [show-branch] 10 merge-file 5 [rev-parse] 2 [obstack]
-# 97 merge 35 archive 19 read-tree 10 merge-base 4 [wrapper] 2 [advice]
-# 78 [checkout] 34 [config] 19 bundle 10 ls-tree 4 [prune-packed] 1 [unpack-trees]
-# 77 [log] 32 clean 16 [parse-options] 10 hash-object 4 [notes-utils] 1 [unpack-objects]
-# 69 [clone] 30 git-am 15 [fsck] 10 for-each-ref 4 [mktree] 1 [progress]
-# 68 index-pack 30 describe 14 show-ref 10 cat-file 4 [check-mailmap] 1 [precompose_utf8]
+# 144 [remote] 47 [push] 26 [revert] 12 [checkout-index] 6 [prune] 2 [verify-tag]
+# 137 [commit] 46 [pack-objects] 24 [mv] 11 [date] 6 [gpg-interface] 2 [update-server-info]
+# 114 [branch] 41 [help] 23 [repack] 11 [column] 6 [check-attr] 2 [run-command]
+# 111 [apply] 39 [init-db] 21 [rm] 10 [urlmatch] 5 [write-tree] 2 [rerere]
+# 101 [notes] 36 [add] 21 [common-cmds] 10 [shortlog] 5 [sha1_name] 2 [read-cache]
+# 100 [wt-status] 35 [reset] 19 [show-branch] 10 [merge-file] 5 [rev-parse] 2 [obstack]
+# 97 [merge] 35 [archive] 19 [read-tree] 10 [merge-base] 4 [wrapper] 2 [advice]
+# 78 [checkout] 34 [config] 19 [bundle] 10 [ls-tree] 4 [prune-packed] 1 [unpack-trees]
+# 77 [log] 32 [clean] 16 [parse-options] 10 [hash-object] 4 [notes-utils] 1 [unpack-objects]
+# 69 [clone] 30 [git-am] 15 [fsck] 10 [for-each-ref] 4 [mktree] 1 [progress]
+# 68 [index-pack] 30 [describe] 14 [show-ref] 10 [cat-file] 4 [check-mailmap] 1 [precompose_utf8]
# 68 [fetch] 29 [git-stash] 14 [gc] 9 [update-ref] 3 [verify-pack] 1 [object]
-# 64 tag 29 git-bisect 14 fast-export 9 [submodule] 3 [reflog] 1 [git]
-# 64 [grep] 28 update-index 13 [diff] 8 [replace] 3 [pack-refs] 1 [diffcore-rename]
-# 56 sequencer 28 [blame] 13 check-ignore 8 [git-pull] 3 [count-objects] 1 [diffcore-order]
-# 55 merge-recursive 27 ls-files 12 pathspec 8 [fmt-merge-msg] 3 [connected] 1 [attr]
-# 54 git-submodule 27 [git-rebase] 12 name-rev 7 [symbolic-ref] 3 [bisect--helper]
+# 64 [tag] 29 [git-bisect] 14 [fast-export] 9 [submodule] 3 [reflog] 1 [git]
+# 64 [grep] 28 [update-index] 13 [diff] 8 [replace] 3 [pack-refs] 1 [diffcore-rename]
+# 56 [sequencer] 28 [blame] 13 [check-ignore] 8 [git-pull] 3 [count-objects] 1 [diffcore-order]
+# 55 [merge-recursive] 27 [ls-files] 12 [pathspec] 8 [fmt-merge-msg] 3 [connected] 1 [attr]
+# 54 [git-submodule] 27 [git-rebase] 12 [name-rev] 7 [symbolic-ref] 3 [bisect--helper]
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-19 12:50+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-05-11 17:06+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-08-03 11:53+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -129,27 +150,28 @@ msgid ""
"appropriate to mark resolution and make a commit,\n"
"or use 'git commit -a'."
msgstr ""
-"Редактирайте ги в работното дърво,\n"
-"и тогава ползвайте „git add/rm <file>“,\n"
-"за да отбележите коригирането им и ги\n"
-"подадете или просто ползвайте „git commit -a“."
+"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
+"за да отбележите коригирането им и ги подадете или просто ползвайте:\n"
+"„git commit -a“"
#: archive.c:10
msgid "git archive [options] <tree-ish> [<path>...]"
-msgstr ""
+msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
#: archive.c:11
msgid "git archive --list"
-msgstr ""
+msgstr "git archive --list"
#: archive.c:12
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [options] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
+"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
+"[ПЪТ…]"
#: archive.c:13
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
-msgstr ""
+msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
#: archive.c:243 builtin/add.c:136 builtin/add.c:428 builtin/rm.c:328
#, c-format
@@ -158,11 +180,11 @@ msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
#: archive.c:328
msgid "fmt"
-msgstr ""
+msgstr "ФОРМАТ"
#: archive.c:328
msgid "archive format"
-msgstr ""
+msgstr "ФОРМАТ на архива"
#: archive.c:329 builtin/log.c:1193
msgid "prefix"
@@ -170,7 +192,7 @@ msgstr "префикс"
#: archive.c:330
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
-msgstr ""
+msgstr "добавяне на този префикс към всеки път в архива"
#: archive.c:331 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2258
#: builtin/blame.c:2259 builtin/config.c:57 builtin/fast-export.c:680
@@ -182,31 +204,31 @@ msgstr "файл"
#: archive.c:332 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
-msgstr ""
+msgstr "запазване на архива в този файл"
#: archive.c:334
msgid "read .gitattributes in working directory"
-msgstr ""
+msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
#: archive.c:335
msgid "report archived files on stderr"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
#: archive.c:336
msgid "store only"
-msgstr ""
+msgstr "само съхранение без компресиране"
#: archive.c:337
msgid "compress faster"
-msgstr ""
+msgstr "бързо компресиране"
#: archive.c:345
msgid "compress better"
-msgstr ""
+msgstr "добро компресиране"
#: archive.c:348
msgid "list supported archive formats"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
#: archive.c:350 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:84
msgid "repo"
@@ -214,15 +236,15 @@ msgstr "хранилище"
#: archive.c:351 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
-msgstr ""
+msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
#: archive.c:352 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:491
msgid "command"
-msgstr ""
+msgstr "команда"
#: archive.c:353 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
-msgstr ""
+msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
#: attr.c:259
msgid ""
@@ -355,12 +377,12 @@ msgstr "Указателят не може да бъде записан"
#: bundle.c:33
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
-msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е архив на git версия 2"
+msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
#: bundle.c:60
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
-msgstr ""
+msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
#: bundle.c:86 builtin/commit.c:706
#, c-format
@@ -369,7 +391,7 @@ msgstr "„%s“ не може да се отвори"
#: bundle.c:138
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
-msgstr ""
+msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
#: bundle.c:162 sequencer.c:669 sequencer.c:1123 builtin/log.c:332
#: builtin/log.c:821 builtin/log.c:1418 builtin/log.c:1644 builtin/merge.c:357
@@ -381,23 +403,24 @@ msgstr "неуспешно настройване на обхождането н
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
+msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
#: bundle.c:191
msgid "The bundle records a complete history."
-msgstr ""
+msgstr "Пратката съдържа пълна история."
#: bundle.c:193
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
+msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
+# FIXME better message
#: bundle.c:293
msgid "rev-list died"
-msgstr ""
+msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
#: bundle.c:299 builtin/log.c:1329 builtin/shortlog.c:261
#, c-format
@@ -408,27 +431,30 @@ msgstr "непознат аргумент: %s"
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
+"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
#: bundle.c:379
msgid "Refusing to create empty bundle."
-msgstr ""
+msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
#: bundle.c:395
msgid "Could not spawn pack-objects"
-msgstr ""
+msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
+# FIXME better message
#: bundle.c:413
msgid "pack-objects died"
-msgstr ""
+msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
#: bundle.c:416
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
+# FIXME better message
#: bundle.c:438
msgid "index-pack died"
-msgstr ""
+msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
#: commit.c:54
#, c-format
@@ -451,7 +477,7 @@ msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изп
#: connected.c:90
#, c-format
msgid "failed write to rev-list: %s"
-msgstr "неуспешен запис в списъка с версиите: %s"
+msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите: %s"
#: connected.c:98
#, c-format
@@ -460,71 +486,71 @@ msgstr "стандартният вход на списъка с версиит
#: date.c:95
msgid "in the future"
-msgstr ""
+msgstr "в бъдещето"
#: date.c:101
#, c-format
msgid "%lu second ago"
msgid_plural "%lu seconds ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "преди %lu секунда"
+msgstr[1] "преди %lu секунди"
#: date.c:108
#, c-format
msgid "%lu minute ago"
msgid_plural "%lu minutes ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "преди %lu минута"
+msgstr[1] "преди %lu минути"
#: date.c:115
#, c-format
msgid "%lu hour ago"
msgid_plural "%lu hours ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "преди %lu час"
+msgstr[1] "преди %lu часа"
#: date.c:122
#, c-format
msgid "%lu day ago"
msgid_plural "%lu days ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "преди %lu ден"
+msgstr[1] "преди %lu дена"
#: date.c:128
#, c-format
msgid "%lu week ago"
msgid_plural "%lu weeks ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "преди %lu седмица"
+msgstr[1] "преди %lu седмици"
#: date.c:135
#, c-format
msgid "%lu month ago"
msgid_plural "%lu months ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "преди %lu месец"
+msgstr[1] "преди %lu месеца"
#: date.c:146
#, c-format
msgid "%lu year"
msgid_plural "%lu years"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%lu година"
+msgstr[1] "%lu години"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
#: date.c:149
#, c-format
msgid "%s, %lu month ago"
msgid_plural "%s, %lu months ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "преди %s и %lu месец"
+msgstr[1] "преди %s и %lu месеца"
#: date.c:154 date.c:159
#, c-format
msgid "%lu year ago"
msgid_plural "%lu years ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "преди %lu година"
+msgstr[1] "преди %lu години"
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
@@ -619,7 +645,7 @@ msgstr "налични команди на git от „%s“"
#: help.c:216
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
-msgstr "команди на git от други директории от пътя „$PATH“"
+msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
#: help.c:232
msgid "The most commonly used git commands are:"
@@ -681,7 +707,7 @@ msgstr "%s: %s — %s"
#: merge.c:56
msgid "failed to read the cache"
-msgstr ""
+msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
#: merge.c:110 builtin/checkout.c:357 builtin/checkout.c:558
#: builtin/clone.c:661
@@ -691,45 +717,47 @@ msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
#: merge-recursive.c:190
#, c-format
msgid "(bad commit)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(лошо подаване)\n"
#: merge-recursive.c:208
#, c-format
msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
#: merge-recursive.c:271
msgid "error building trees"
-msgstr ""
+msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
#: merge-recursive.c:675
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
-msgstr ""
+msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
#: merge-recursive.c:686
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
-msgstr ""
+msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
+# FIXME better message
#: merge-recursive.c:700 merge-recursive.c:721
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
-msgstr ""
+msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
#: merge-recursive.c:711
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
+"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
#: merge-recursive.c:751
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
#: merge-recursive.c:753
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
#: merge-recursive.c:776 builtin/clone.c:317
#, c-format
@@ -739,25 +767,26 @@ msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отвор
#: merge-recursive.c:784
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“"
#: merge-recursive.c:787
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
+"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
#: merge-recursive.c:925
msgid "Failed to execute internal merge"
-msgstr ""
+msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
#: merge-recursive.c:929
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
#: merge-recursive.c:945
msgid "unsupported object type in the tree"
-msgstr ""
+msgstr "в дървото има неподдържан вид обект"
#: merge-recursive.c:1024 merge-recursive.c:1038
#, c-format
@@ -765,6 +794,8 @@ msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree."
msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
+"е оставена в дървото."
#: merge-recursive.c:1030 merge-recursive.c:1043
#, c-format
@@ -772,10 +803,12 @@ msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree at %s."
msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
+"е оставена в дървото: %s."
#: merge-recursive.c:1084
msgid "rename"
-msgstr ""
+msgstr "преименуване"
#: merge-recursive.c:1084
msgid "renamed"
@@ -784,7 +817,7 @@ msgstr "преименуван"
#: merge-recursive.c:1140
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
#: merge-recursive.c:1162
#, c-format
@@ -792,49 +825,55 @@ msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
+"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
#: merge-recursive.c:1167
msgid " (left unresolved)"
-msgstr ""
+msgstr " (некоригиран конфликт)"
#: merge-recursive.c:1221
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
+"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
#: merge-recursive.c:1251
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
-msgstr ""
+msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
#: merge-recursive.c:1450
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
+"„%s“ е добавен в „%s“"
#: merge-recursive.c:1460
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
-msgstr ""
+msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
#: merge-recursive.c:1465 merge-recursive.c:1663
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
-msgstr ""
+msgstr "Добавяне като „%s“"
#: merge-recursive.c:1516
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
-msgstr ""
+msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
#: merge-recursive.c:1519
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
-msgstr ""
+msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
#: merge-recursive.c:1567
msgid "modify"
-msgstr ""
+msgstr "промяна"
#: merge-recursive.c:1567
msgid "modified"
@@ -842,21 +881,21 @@ msgstr "променен"
#: merge-recursive.c:1577
msgid "content"
-msgstr ""
+msgstr "съдържание"
#: merge-recursive.c:1584
msgid "add/add"
-msgstr ""
+msgstr "добавяне/добавяне"
#: merge-recursive.c:1618
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
-msgstr ""
+msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
#: merge-recursive.c:1632
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
-msgstr ""
+msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
#: merge-recursive.c:1636 git-submodule.sh:1149
msgid "submodule"
@@ -865,7 +904,7 @@ msgstr "ПОДМОДУЛ"
#: merge-recursive.c:1637
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
-msgstr ""
+msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
#: merge-recursive.c:1727
#, c-format
@@ -874,63 +913,66 @@ msgstr "Изтриване на „%s“"
#: merge-recursive.c:1752
msgid "file/directory"
-msgstr ""
+msgstr "файл/директория"
#: merge-recursive.c:1758
msgid "directory/file"
-msgstr ""
+msgstr "директория/файл"
#: merge-recursive.c:1763
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
+"като „%s“"
#: merge-recursive.c:1773
#, c-format
msgid "Adding %s"
-msgstr ""
+msgstr "Добавяне на „%s“"
#: merge-recursive.c:1790
msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
-msgstr ""
+msgstr "Фатална грешка при сливане, а такава не трябва да възниква!"
#: merge-recursive.c:1809
msgid "Already up-to-date!"
-msgstr ""
+msgstr "Вече е обновено!"
#: merge-recursive.c:1818
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
-msgstr ""
+msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
+# FIXME message
#: merge-recursive.c:1848
#, c-format
msgid "Unprocessed path??? %s"
-msgstr ""
+msgstr "Пътят „%s“ не е обработен, това е грешка в Git."
#: merge-recursive.c:1893
msgid "Merging:"
-msgstr ""
+msgstr "Сливане:"
#: merge-recursive.c:1906
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
+msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
#: merge-recursive.c:1943
msgid "merge returned no commit"
-msgstr ""
+msgstr "сливането не върна подаване"
#: merge-recursive.c:2000
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
#: merge-recursive.c:2012 builtin/merge.c:668
msgid "Unable to write index."
-msgstr ""
+msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
#: notes-utils.c:40
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
@@ -940,7 +982,7 @@ msgstr ""
#: notes-utils.c:81
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
-msgstr "Лоша стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
+msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
#: notes-utils.c:91
#, c-format
@@ -987,63 +1029,67 @@ msgstr "-ЧИСЛО"
#: pathspec.c:133
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
-msgstr ""
+msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
#: pathspec.c:143
msgid ""
"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
"pathspec settings"
msgstr ""
+"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
+"други глобални настройки за пътища"
#: pathspec.c:177
msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
-msgstr ""
+msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
#: pathspec.c:183
#, c-format
msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
#: pathspec.c:187
#, c-format
msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
#: pathspec.c:205
#, c-format
msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
#: pathspec.c:230
#, c-format
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
-msgstr ""
+msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
#: pathspec.c:241
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository"
-msgstr ""
+msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
#: pathspec.c:291
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
-msgstr ""
+msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
#: pathspec.c:353
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
#: pathspec.c:433
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
-msgstr ""
+msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
#: pathspec.c:442
msgid ""
"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
msgstr ""
+"Нищо не се изключва от шаблоните за изключване.\n"
+"Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
#: progress.c:224
msgid "done"
@@ -1099,7 +1145,7 @@ msgstr " (за да коригирате това, използвайте „gi
#: remote.c:1955
#, c-format
msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
-msgstr "Клонът е актуализиран както „%s“.\n"
+msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
#: remote.c:1959
#, c-format
@@ -1158,19 +1204,22 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
#: builtin/merge.c:1009 builtin/merge.c:1019
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
#: sequencer.c:208 builtin/merge.c:343 builtin/merge.c:789
#: builtin/merge.c:1011 builtin/merge.c:1024
#, c-format
msgid "Could not write to '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
+# FIXME git add <path…> for consistence
#: sequencer.c:229
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
msgstr ""
+"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
+"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
#: sequencer.c:232
msgid ""
@@ -1178,28 +1227,33 @@ msgid ""
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
"and commit the result with 'git commit'"
msgstr ""
+"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
+"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
+"подайте резултата с командата „git commit'“."
+# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
#: sequencer.c:245 sequencer.c:879 sequencer.c:962
#, c-format
msgid "Could not write to %s"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
+# FIXME wrap up as ffinishing the work on, in fact, full stop at end for consistency with below
#: sequencer.c:248
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s"
-msgstr ""
+msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
#: sequencer.c:263
msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
-msgstr ""
+msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отбирането на подавания."
#: sequencer.c:265
msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
-msgstr ""
+msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отмяната на подавания."
#: sequencer.c:268
msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
-msgstr ""
+msgstr "Подайте или скатайте промените, за да продължите"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
#: sequencer.c:325
@@ -1209,21 +1263,21 @@ msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен
#: sequencer.c:356
msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
-msgstr ""
+msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
#: sequencer.c:378
msgid "Unable to update cache tree\n"
-msgstr ""
+msgstr "Дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
#: sequencer.c:430
#, c-format
msgid "Could not parse commit %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
#: sequencer.c:435
#, c-format
msgid "Could not parse parent commit %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
#: sequencer.c:501
msgid "Your index file is unmerged."
@@ -1232,169 +1286,176 @@ msgstr "Индексът не е слят."
#: sequencer.c:520
#, c-format
msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
-msgstr ""
+msgstr "Подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
#: sequencer.c:528
#, c-format
msgid "Commit %s does not have parent %d"
-msgstr ""
+msgstr "Подаването „%s“ няма родител %d"
#: sequencer.c:532
#, c-format
msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
-msgstr ""
+msgstr "Указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
#: sequencer.c:545
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
#: sequencer.c:549
#, c-format
msgid "Cannot get commit message for %s"
-msgstr ""
+msgstr "Неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#: sequencer.c:635
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
-msgstr ""
+msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
#: sequencer.c:636
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
-msgstr ""
+msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
#: sequencer.c:672
msgid "empty commit set passed"
-msgstr ""
+msgstr "зададено е празно множество от подавания"
#: sequencer.c:680
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
-msgstr ""
+msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
#: sequencer.c:685
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
-msgstr ""
+msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
#: sequencer.c:743
#, c-format
msgid "Cannot %s during a %s"
-msgstr ""
+msgstr "По време на „%1$s“ не може да се извърши „%2$s“"
#: sequencer.c:765
#, c-format
msgid "Could not parse line %d."
-msgstr ""
+msgstr "%d-ят ред не може да се анализира."
#: sequencer.c:770
msgid "No commits parsed."
-msgstr ""
+msgstr "Никое от подаванията не може да се разпознае."
+# FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
#: sequencer.c:783
#, c-format
msgid "Could not open %s"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ не може да се прочете."
#: sequencer.c:787
#, c-format
msgid "Could not read %s."
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ не може да се отвори."
#: sequencer.c:794
#, c-format
msgid "Unusable instruction sheet: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Файлът с описание на предстоящите действия — „%s“ не може да се ползва"
#: sequencer.c:824
#, c-format
msgid "Invalid key: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Неправилен ключ: „%s“"
#: sequencer.c:827
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
#: sequencer.c:839
#, c-format
msgid "Malformed options sheet: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Неправилно съдържание на файла с опции: „%s“"
#: sequencer.c:860
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
+"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
#: sequencer.c:861
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
-msgstr ""
+msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
#: sequencer.c:865
#, c-format
msgid "Could not create sequencer directory %s"
-msgstr ""
+msgstr "Директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
#: sequencer.c:881 sequencer.c:966
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s."
-msgstr ""
+msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
#: sequencer.c:900 sequencer.c:1036
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
+"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
#: sequencer.c:902
msgid "cannot resolve HEAD"
-msgstr ""
+msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
#: sequencer.c:904
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
+"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
+"предстои да бъде създаден"
#: sequencer.c:926 builtin/apply.c:4061
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
-msgstr ""
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
#: sequencer.c:929
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
-msgstr ""
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен: %s"
#: sequencer.c:930
msgid "unexpected end of file"
-msgstr ""
+msgstr "неочакван край на файл"
#: sequencer.c:936
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
+"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
+"повреден"
#: sequencer.c:959
#, c-format
msgid "Could not format %s."
-msgstr ""
+msgstr "Файлът „%s“ не може да се форматира по подходящия начин."
#: sequencer.c:1104
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
#: sequencer.c:1107
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
-msgstr ""
+msgstr "%s: неправилна версия"
#: sequencer.c:1141
msgid "Can't revert as initial commit"
-msgstr ""
+msgstr "Първоначалното подаване не може да бъде отменено"
#: sequencer.c:1142
msgid "Can't cherry-pick into empty head"
-msgstr ""
+msgstr "При празен връх не могат да се отбират подавания"
#: sha1_name.c:439
msgid ""
@@ -1408,18 +1469,17 @@ msgid ""
"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
msgstr ""
-"При нормална работа git никога не създава указатели, които завършват с 40\n"
-"шестнасетични знаци, защото те ще бъдат прескачани, когато указвате \n"
-"шестнайсетични знаци. Една възможност е такива указатели да са създадени\n"
-"по погрешка. Например:\n"
+"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват с 40\n"
+"шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
+"Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
"\n"
" git checkout -b $BRANCH $(git rev-parse…)\n"
"\n"
"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
"създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Можете "
"да\n"
-"спрете това съобщение като изпълнете „git config advice.objectNameWarning "
-"false“"
+"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
+"„git config advice.objectNameWarning false“"
#: sha1_name.c:1072
msgid "HEAD does not point to a branch"
@@ -1463,7 +1523,7 @@ msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не мож
#: submodule.c:120
msgid "staging updated .gitmodules failed"
-msgstr "неуспешно добавяне в индекса на променения файл „.gitmodules“"
+msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
#: submodule.c:1121 builtin/init-db.c:363
#, c-format
@@ -1473,7 +1533,7 @@ msgstr "Връзката в Git „%s“ не може да бъде създа
#: submodule.c:1132
#, c-format
msgid "Could not set core.worktree in %s"
-msgstr "В „%s“ не може да се зададе настройката „core.worktree“"
+msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се зададе в „%s“"
#: unpack-trees.c:206
msgid "Checking out files"
@@ -1481,32 +1541,32 @@ msgstr "Изтегляне на файлове"
#: urlmatch.c:120
msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
-msgstr ""
+msgstr "неправилна схема за адрес или суфиксът „://“ липсва"
#: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
#, c-format
msgid "invalid %XX escape sequence"
-msgstr ""
+msgstr "неправилна екранираща последователност „%XX“"
#: urlmatch.c:172
msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
-msgstr ""
+msgstr "не е указана машина, а схемата не е „file:“"
#: urlmatch.c:189
msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
-msgstr ""
+msgstr "при схема „file:“ не можете да указвате номер на порт"
#: urlmatch.c:199
msgid "invalid characters in host name"
-msgstr ""
+msgstr "неправилни знаци в името на машина"
#: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
msgid "invalid port number"
-msgstr ""
+msgstr "неправилен номер на порт"
#: urlmatch.c:322
msgid "invalid '..' path segment"
-msgstr ""
+msgstr "неправилна част от пътя „..“"
#: wrapper.c:422
#, c-format
@@ -1612,7 +1672,7 @@ msgstr "добавени от тях:"
#: wt-status.c:260
msgid "deleted by us:"
-msgstr "изтрити от нас:"
+msgstr "изтрити от вас:"
#: wt-status.c:262
msgid "both added:"
@@ -1856,7 +1916,7 @@ msgstr "извършвате пребазиране върху "
#: wt-status.c:1324
msgid "HEAD detached at "
-msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е на подаване "
+msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при подаване "
#: wt-status.c:1326
msgid "HEAD detached from "
@@ -1864,7 +1924,7 @@ msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отдел
#: wt-status.c:1329
msgid "Not currently on any branch."
-msgstr "Извън всички клони"
+msgstr "Извън всички клони."
#: wt-status.c:1346
msgid "Initial commit"
@@ -1887,7 +1947,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Бяха необходими %.2f секунди за изброяването на неследените файлове.\n"
"Добавянето на опцията „-uno“ към командата „git status“, ще ускори\n"
-"нещата, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
+"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
#: wt-status.c:1372
@@ -1959,7 +2019,7 @@ msgstr "HEAD (извън клон)"
#: wt-status.c:1522
msgid "Initial commit on "
-msgstr "Първоначално подаване на "
+msgstr "Първоначално подаване на клон"
#: wt-status.c:1554
msgid "gone"
@@ -1976,7 +2036,7 @@ msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
#: builtin/add.c:21
msgid "git add [options] [--] <pathspec>..."
-msgstr "git add [ОПЦИИ] [--] ПЪТ…"
+msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
#: builtin/add.c:64
#, c-format
@@ -2092,7 +2152,7 @@ msgstr ""
#: builtin/add.c:286
#, c-format
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
-msgstr "Използвайте опцията „-f“, ако наистина искате да ги добавите.\n"
+msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
#: builtin/add.c:287
msgid "no files added"
@@ -2131,62 +2191,70 @@ msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
#: builtin/apply.c:57
msgid "git apply [options] [<patch>...]"
-msgstr ""
+msgstr "git apply [ОПЦИЯ…] [КРЪПКА…]"
#: builtin/apply.c:110
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
#: builtin/apply.c:125
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
#: builtin/apply.c:823
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
-msgstr ""
+msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
#: builtin/apply.c:832
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
#: builtin/apply.c:913
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
-msgstr ""
+msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
#: builtin/apply.c:945
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
+"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
+"null“, а бе получен „%1$s“"
#: builtin/apply.c:949
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
+"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
+"неправилно име на нов файл"
#: builtin/apply.c:950
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
+"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
+"неправилно име на стар файл"
#: builtin/apply.c:957
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
+"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
+"null“"
#: builtin/apply.c:1422
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
-msgstr ""
+msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
#: builtin/apply.c:1479
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
-msgstr ""
+msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
#: builtin/apply.c:1496
#, c-format
@@ -2197,30 +2265,34 @@ msgid_plural ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"components (line %d)"
msgstr[0] ""
+"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
+"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
msgstr[1] ""
+"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
+"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
#: builtin/apply.c:1656
msgid "new file depends on old contents"
-msgstr ""
+msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
#: builtin/apply.c:1658
msgid "deleted file still has contents"
-msgstr ""
+msgstr "изтритият файл не е празен"
#: builtin/apply.c:1684
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
-msgstr ""
+msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
#: builtin/apply.c:1720
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
-msgstr ""
+msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
#: builtin/apply.c:1722
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
-msgstr ""
+msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
# FIXME - double **??
#: builtin/apply.c:1725
@@ -2231,44 +2303,47 @@ msgstr "●● предупреждение: файлът „%s“ вече е
#: builtin/apply.c:1871
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
-msgstr ""
+msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
#: builtin/apply.c:1900
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
-msgstr ""
+msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
#: builtin/apply.c:1986
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
-msgstr ""
+msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
#: builtin/apply.c:2076
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
-msgstr ""
+msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
#: builtin/apply.c:2080
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
-msgstr ""
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
#: builtin/apply.c:2688
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
-msgstr ""
+msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
#: builtin/apply.c:2806
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] ""
+"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
msgstr[1] ""
+"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
#: builtin/apply.c:2818
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
+"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
#: builtin/apply.c:2824
#, c-format
@@ -2276,100 +2351,105 @@ msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
+"при търсене за:\n"
+"%.*s"
#: builtin/apply.c:2843
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
#: builtin/apply.c:2946
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
#: builtin/apply.c:2952
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
+"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се SHA1: "
+"„%s“, а бе получено: „%s“)"
#: builtin/apply.c:2973
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
-msgstr ""
+msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
#: builtin/apply.c:3095
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
#: builtin/apply.c:3140 builtin/apply.c:3149 builtin/apply.c:3194
#, c-format
msgid "read of %s failed"
-msgstr ""
+msgstr "неуспешно прочитане на „%s“"
#: builtin/apply.c:3174 builtin/apply.c:3396
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
-msgstr ""
+msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
#: builtin/apply.c:3255 builtin/apply.c:3410
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
#: builtin/apply.c:3259 builtin/apply.c:3402 builtin/apply.c:3424
#, c-format
msgid "%s: %s"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“: %s"
#: builtin/apply.c:3264 builtin/apply.c:3418
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
#: builtin/apply.c:3366
msgid "removal patch leaves file contents"
-msgstr ""
+msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
#: builtin/apply.c:3435
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“: неправилен вид"
#: builtin/apply.c:3437
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
#: builtin/apply.c:3538
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
#: builtin/apply.c:3541
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“: вече съществува в работната директория"
#: builtin/apply.c:3561
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
-msgstr ""
+msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
#: builtin/apply.c:3566
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
+"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
#: builtin/apply.c:3574
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
-msgstr ""
+msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
#: builtin/apply.c:3587
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
-msgstr ""
+msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
#: builtin/apply.c:3680 builtin/checkout.c:213 builtin/reset.c:134
#, c-format
@@ -2379,72 +2459,74 @@ msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чре
#: builtin/apply.c:3823
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
#: builtin/apply.c:3851
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
-msgstr ""
+msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
#: builtin/apply.c:3855
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
+"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
#: builtin/apply.c:3860
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
+"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
#: builtin/apply.c:3863 builtin/apply.c:3971
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
-msgstr ""
+msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
#: builtin/apply.c:3896
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "затваряне на файла „%s“"
#: builtin/apply.c:3945
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
-msgstr ""
+msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
#: builtin/apply.c:4032
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
-msgstr ""
+msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
#: builtin/apply.c:4040
msgid "internal error"
-msgstr ""
+msgstr "вътрешна грешка"
#: builtin/apply.c:4043
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
+msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
#: builtin/apply.c:4053
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
-msgstr ""
+msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
#: builtin/apply.c:4074
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
-msgstr ""
+msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
#: builtin/apply.c:4077
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
-msgstr ""
+msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
#: builtin/apply.c:4227
msgid "unrecognized input"
-msgstr ""
+msgstr "непознат вход"
#: builtin/apply.c:4238
msgid "unable to read index file"
@@ -2457,59 +2539,62 @@ msgstr "път"
#: builtin/apply.c:4358
msgid "don't apply changes matching the given path"
-msgstr ""
+msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
#: builtin/apply.c:4361
msgid "apply changes matching the given path"
-msgstr ""
+msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
#: builtin/apply.c:4363
msgid "num"
-msgstr ""
+msgstr "БРОЙ"
#: builtin/apply.c:4364
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
-msgstr ""
+msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
#: builtin/apply.c:4367
msgid "ignore additions made by the patch"
-msgstr ""
+msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
#: builtin/apply.c:4369
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
#: builtin/apply.c:4373
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
#: builtin/apply.c:4375
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
#: builtin/apply.c:4377
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
-msgstr ""
+msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
#: builtin/apply.c:4379
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
-msgstr ""
+msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
#: builtin/apply.c:4381
msgid "apply a patch without touching the working tree"
-msgstr ""
+msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
#: builtin/apply.c:4383
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
+"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
+"summary“"
#: builtin/apply.c:4385
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
-msgstr ""
+msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
#: builtin/apply.c:4387
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
+"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
#: builtin/apply.c:4389 builtin/checkout-index.c:197 builtin/ls-files.c:455
msgid "paths are separated with NUL character"
@@ -2521,113 +2606,114 @@ msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БР
#: builtin/apply.c:4393
msgid "action"
-msgstr ""
+msgstr "действие"
#: builtin/apply.c:4394
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
-msgstr ""
+msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
#: builtin/apply.c:4397 builtin/apply.c:4400
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
+"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
#: builtin/apply.c:4403
msgid "apply the patch in reverse"
-msgstr ""
+msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
#: builtin/apply.c:4405
msgid "don't expect at least one line of context"
-msgstr ""
+msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
#: builtin/apply.c:4407
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
-msgstr ""
+msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
#: builtin/apply.c:4409
msgid "allow overlapping hunks"
-msgstr ""
+msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
#: builtin/apply.c:4412
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
-msgstr ""
+msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
#: builtin/apply.c:4415
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
-msgstr ""
+msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
#: builtin/apply.c:4417
msgid "root"
-msgstr ""
+msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
#: builtin/apply.c:4418
msgid "prepend <root> to all filenames"
-msgstr ""
+msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
#: builtin/apply.c:4440
msgid "--3way outside a repository"
-msgstr ""
+msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
#: builtin/apply.c:4448
msgid "--index outside a repository"
-msgstr ""
+msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
#: builtin/apply.c:4451
msgid "--cached outside a repository"
-msgstr ""
+msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
#: builtin/apply.c:4467
#, c-format
msgid "can't open patch '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена"
#: builtin/apply.c:4481
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
+msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
#: builtin/apply.c:4487 builtin/apply.c:4497
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
+msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
#: builtin/archive.c:17
#, c-format
msgid "could not create archive file '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "архивният файл „%s“ не може да бъде създаден"
#: builtin/archive.c:20
msgid "could not redirect output"
-msgstr ""
+msgstr "изходът не може да бъде пренасочен"
#: builtin/archive.c:37
msgid "git archive: Remote with no URL"
-msgstr ""
+msgstr "git archive: Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
#: builtin/archive.c:58
msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
-msgstr ""
+msgstr "git archive: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
#: builtin/archive.c:61
#, c-format
msgid "git archive: NACK %s"
-msgstr ""
+msgstr "git archive: получен е „NACK“ — %s"
#: builtin/archive.c:63
#, c-format
msgid "remote error: %s"
-msgstr ""
+msgstr "отдалечена грешка: %s"
#: builtin/archive.c:64
msgid "git archive: protocol error"
-msgstr ""
+msgstr "git archive: протоколна грешка"
#: builtin/archive.c:68
msgid "git archive: expected a flush"
-msgstr ""
+msgstr "git archive: очакваше се изчистване на буферите чрез „flush“"
#: builtin/bisect--helper.c:7
msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
@@ -2644,7 +2730,7 @@ msgstr ""
#: builtin/blame.c:27
msgid "git blame [options] [rev-opts] [rev] [--] file"
-msgstr "git blame [ОПЦИИ] [ОПЦИИ_ЗА_ВЕРСИЯТА] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
+msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИИ_ЗА_ВЕРСИЯТА] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
#: builtin/blame.c:32
msgid "[rev-opts] are documented in git-rev-list(1)"
@@ -2692,7 +2778,8 @@ msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна об
#: builtin/blame.c:2250
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
-"Извеждане във формат за по-нататъшна обработка с информация на всеки ред"
+"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
+"ред"
#: builtin/blame.c:2251
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
@@ -2710,7 +2797,7 @@ msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (станда
#: builtin/blame.c:2254
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
-msgstr "Без име на автор и време на промяна(стандартно опцията е изключена)"
+msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
#: builtin/blame.c:2255
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
@@ -2762,19 +2849,19 @@ msgstr ""
#: builtin/branch.c:24
msgid "git branch [options] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
-msgstr "git branch [ОПЦИИ] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
+msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
#: builtin/branch.c:25
msgid "git branch [options] [-l] [-f] <branchname> [<start-point>]"
-msgstr "git branch [ОПЦИИ] [-l] [-f] ИМЕ_НА_КЛОН [НАЧАЛО]"
+msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-l] [-f] ИМЕ_НА_КЛОН [НАЧАЛО]"
#: builtin/branch.c:26
msgid "git branch [options] [-r] (-d | -D) <branchname>..."
-msgstr "git branch [ОПЦИИ] [-r] (-d | -D) ИМЕ_НА_КЛОН…"
+msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r] (-d | -D) ИМЕ_НА_КЛОН…"
#: builtin/branch.c:27
msgid "git branch [options] (-m | -M) [<oldbranch>] <newbranch>"
-msgstr "git branch [ОПЦИИ] (-m | -M) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
+msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-m | -M) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
#: builtin/branch.c:150
#, c-format
@@ -2955,11 +3042,11 @@ msgstr "На клона с неправилно име „%s“ е дадено
#: builtin/branch.c:727
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
-msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е преименуван"
+msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
#: builtin/branch.c:734
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
-msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не бе обновен"
+msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
#: builtin/branch.c:749
#, c-format
@@ -3179,55 +3266,60 @@ msgstr " git branch --set-upstream-to %s\n"
#: builtin/bundle.c:47
#, c-format
msgid "%s is okay\n"
-msgstr ""
+msgstr "Пратката „%s“ е наред\n"
#: builtin/bundle.c:56
msgid "Need a repository to create a bundle."
-msgstr ""
+msgstr "За създаването на пратка е необходимо хранилище."
#: builtin/bundle.c:60
msgid "Need a repository to unbundle."
-msgstr ""
+msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
#: builtin/cat-file.c:331
msgid "git cat-file (-t|-s|-e|-p|<type>|--textconv) <object>"
-msgstr ""
+msgstr "git cat-file (-t|-s|-e|-p|ВИД|--textconv) ОБЕКТ"
#: builtin/cat-file.c:332
msgid "git cat-file (--batch|--batch-check) < <list_of_objects>"
-msgstr ""
+msgstr "git cat-file (--batch|--batch-check) < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ"
#: builtin/cat-file.c:369
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr ""
+"ВИДът може да е: „blob“ (обект BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
+"„tag“ (етикет)"
#: builtin/cat-file.c:370
msgid "show object type"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на вида на обект"
#: builtin/cat-file.c:371
msgid "show object size"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на размера на обект"
#: builtin/cat-file.c:373
msgid "exit with zero when there's no error"
-msgstr ""
+msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
#: builtin/cat-file.c:374
msgid "pretty-print object's content"
-msgstr ""
+msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
#: builtin/cat-file.c:376
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr ""
+"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
+"на съдържанието на обекта"
#: builtin/cat-file.c:378
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
+"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
#: builtin/cat-file.c:381
msgid "show info about objects fed from the standard input"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
#: builtin/check-attr.c:11
msgid "git check-attr [-a | --all | attr...] [--] pathname..."
@@ -3259,39 +3351,42 @@ msgstr "без показване на напредъка"
#: builtin/check-ignore.c:26
msgid "show non-matching input paths"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на несъвпадащите пътища"
#: builtin/check-ignore.c:28
msgid "ignore index when checking"
-msgstr ""
+msgstr "прескачане на индекса при проверката"
#: builtin/check-ignore.c:154
msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
-msgstr ""
+msgstr "опцията „--stdin“ е несъвместима с имена на пътища"
+# FIXME options
#: builtin/check-ignore.c:157
msgid "-z only makes sense with --stdin"
-msgstr ""
+msgstr "опцията „-z“ изисква „--stdin“"
#: builtin/check-ignore.c:159
msgid "no path specified"
-msgstr ""
+msgstr "не е зададен път"
#: builtin/check-ignore.c:163
msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
-msgstr ""
+msgstr "опцията „--quiet“ изисква да е подаден точно един път"
+# FIXME options
#: builtin/check-ignore.c:165
msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
-msgstr ""
+msgstr "опциите „--quiet“ и „--verbose“ са несъвместими"
+# FIXME options
#: builtin/check-ignore.c:168
msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
-msgstr ""
+msgstr "опцията „--non-matching“ изисква „--verbose“"
#: builtin/check-mailmap.c:8
msgid "git check-mailmap [options] <contact>..."
-msgstr "git check-mailmap [ОПЦИИ] КОНТАКТ…"
+msgstr "git check-mailmap [ОПЦИЯ…] КОНТАКТ…"
#: builtin/check-mailmap.c:13
msgid "also read contacts from stdin"
@@ -3308,23 +3403,23 @@ msgstr "не са указани контакти"
#: builtin/checkout-index.c:126
msgid "git checkout-index [options] [--] [<file>...]"
-msgstr ""
+msgstr "git checkout-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
#: builtin/checkout-index.c:187
msgid "check out all files in the index"
-msgstr ""
+msgstr "изтегляне на всички файлове в индекса"
#: builtin/checkout-index.c:188
msgid "force overwrite of existing files"
-msgstr ""
+msgstr "презаписване на файловете, дори и да съществуват"
#: builtin/checkout-index.c:190
msgid "no warning for existing files and files not in index"
-msgstr ""
+msgstr "без предупреждения при липсващи файлове и файлове не в индекса"
#: builtin/checkout-index.c:192
msgid "don't checkout new files"
-msgstr ""
+msgstr "без изтегляне на нови файлове"
#: builtin/checkout-index.c:194
msgid "update stat information in the index file"
@@ -3332,31 +3427,31 @@ msgstr "обновяване на информацията получена чр
#: builtin/checkout-index.c:200
msgid "read list of paths from the standard input"
-msgstr ""
+msgstr "изчитане на пътищата от стандартния вход"
#: builtin/checkout-index.c:202
msgid "write the content to temporary files"
-msgstr ""
+msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
#: builtin/checkout-index.c:203 builtin/column.c:30
msgid "string"
-msgstr ""
+msgstr "НИЗ"
#: builtin/checkout-index.c:204
msgid "when creating files, prepend <string>"
-msgstr ""
+msgstr "при създаването на нови файлове да се добавя префикса НИЗ"
#: builtin/checkout-index.c:207
msgid "copy out the files from named stage"
-msgstr ""
+msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
#: builtin/checkout.c:25
msgid "git checkout [options] <branch>"
-msgstr "git checkout [ОПЦИИ] КЛОН"
+msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] КЛОН"
#: builtin/checkout.c:26
msgid "git checkout [options] [<branch>] -- <file>..."
-msgstr "git checkout [ОПЦИИ] [КЛОН] -- ФАЙЛ…"
+msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] [КЛОН] -- ФАЙЛ…"
#: builtin/checkout.c:114 builtin/checkout.c:147
#, c-format
@@ -3491,9 +3586,8 @@ msgid ""
" git branch new_branch_name %s\n"
"\n"
msgstr ""
-"Ако все пак искате да ги запазите, сега вероятно е най-подходящият момент "
-"да\n"
-"създадете нов клон с тях чрез командата:\n"
+"Ако все пак искате да запазите тези промени, сега е най-подходящият\n"
+"момент да създадете нов клон за тях чрез командата:\n"
"\n"
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
@@ -3653,39 +3747,38 @@ msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
msgstr ""
-"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“ са "
-"несъвместими\n"
-"с изтегляне от индекса."
+"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
+"са несъвместими с изтегляне от индекса."
#: builtin/clean.c:26
msgid ""
"git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
-msgstr ""
+msgstr "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e ШАБЛОН] [-x | -X] [--] ПЪТ…"
#: builtin/clean.c:30
#, c-format
msgid "Removing %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Изтриване на „%s“\n"
#: builtin/clean.c:31
#, c-format
msgid "Would remove %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Файлът „%s“ ще бъде изтрит\n"
#: builtin/clean.c:32
#, c-format
msgid "Skipping repository %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Прескачане на хранилището „%s“\n"
#: builtin/clean.c:33
#, c-format
msgid "Would skip repository %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
#: builtin/clean.c:34
#, c-format
msgid "failed to remove %s"
-msgstr ""
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
#: builtin/clean.c:295
msgid ""
@@ -3694,6 +3787,10 @@ msgid ""
"foo - select item based on unique prefix\n"
" - (empty) select nothing"
msgstr ""
+"Подсказка:\n"
+"1 — избор на обект според реда\n"
+"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
+" — (празно) нищо да не се избира"
#: builtin/clean.c:299
msgid ""
@@ -3706,34 +3803,45 @@ msgid ""
"* - choose all items\n"
" - (empty) finish selecting"
msgstr ""
+"Подсказка:\n"
+"1 — избор на един обект\n"
+"3-5 — интервал за избор на обекти\n"
+"2-3,6-9 — множество интервали за избор на обекти\n"
+"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
+"-… — отмяна на избора на обекти\n"
+"* — избиране на всички обекти\n"
+" — (празно) завършване на избирането"
+# FIXME WTF does this mean
#: builtin/clean.c:517
#, c-format
msgid "Huh (%s)?"
-msgstr ""
+msgstr "Неправилен избор (%s)"
+# FIXME - should we use >> or sth else
#: builtin/clean.c:660
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
-msgstr ""
+msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
#: builtin/clean.c:697
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
-msgstr ""
+msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
#: builtin/clean.c:718
msgid "Select items to delete"
-msgstr ""
+msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
#: builtin/clean.c:758
#, c-format
msgid "remove %s? "
-msgstr ""
+msgstr "Да се изтрие ли „%s“? "
+# FIXME improve message
#: builtin/clean.c:783
msgid "Bye."
-msgstr ""
+msgstr "Изход."
#: builtin/clean.c:791
msgid ""
@@ -3745,41 +3853,49 @@ msgid ""
"help - this screen\n"
"? - help for prompt selection"
msgstr ""
+"clean — начало на изчистването\n"
+"filter by pattern — шаблон за обекти, които да не се трият\n"
+"select by numbers — номера на обекти, които да се трият\n"
+"ask each — потвърждаване на всяко изтриване (подобно на „rm -i“)\n"
+"quit — край на изчистването\n"
+"help — този край\n"
+"? — подсказка за шаблоните"
# FIXME how many ***
#: builtin/clean.c:818
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
+# FIXME improve message
#: builtin/clean.c:819
msgid "What now"
-msgstr ""
+msgstr "Избор на следващо действие"
#: builtin/clean.c:827
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Следният обект ще бъде изтрит:"
+msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
#: builtin/clean.c:844
msgid "No more files to clean, exiting."
-msgstr ""
+msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
#: builtin/clean.c:875
msgid "do not print names of files removed"
-msgstr ""
+msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
#: builtin/clean.c:877
msgid "force"
-msgstr ""
+msgstr "принудително изтриване"
#: builtin/clean.c:878
msgid "interactive cleaning"
-msgstr ""
+msgstr "интерактивно изтриване"
#: builtin/clean.c:880
msgid "remove whole directories"
-msgstr ""
+msgstr "изтриване на цели директории"
#: builtin/clean.c:881 builtin/describe.c:415 builtin/grep.c:716
#: builtin/ls-files.c:486 builtin/name-rev.c:314 builtin/show-ref.c:185
@@ -3788,35 +3904,40 @@ msgstr "шаблон"
#: builtin/clean.c:882
msgid "add <pattern> to ignore rules"
-msgstr ""
+msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
#: builtin/clean.c:883
msgid "remove ignored files, too"
-msgstr ""
+msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
#: builtin/clean.c:885
msgid "remove only ignored files"
-msgstr ""
+msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
#: builtin/clean.c:903
msgid "-x and -X cannot be used together"
-msgstr ""
+msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
#: builtin/clean.c:907
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
msgstr ""
+"Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
+"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
#: builtin/clean.c:910
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
msgstr ""
+"Настройката „clean.requireForce“ не е зададена, но стандартно е истина, "
+"което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши "
+"изчистване"
#: builtin/clone.c:36
msgid "git clone [options] [--] <repo> [<dir>]"
-msgstr "git clone [ОПЦИИ] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
+msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
#: builtin/clone.c:64 builtin/fetch.c:97 builtin/merge.c:222
#: builtin/push.c:504
@@ -3833,7 +3954,8 @@ msgstr "създаване на голо хранилище"
#: builtin/clone.c:71
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
-msgstr "създаване на хранилище-огледало (това включва хранилището да е голо)"
+msgstr ""
+"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
#: builtin/clone.c:73
msgid "to clone from a local repository"
@@ -3952,7 +4074,7 @@ msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена
#: builtin/clone.c:365
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
-msgstr "файлът не можа да бъде копиран като „%s“"
+msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
#: builtin/clone.c:388 builtin/clone.c:565
#, c-format
@@ -3974,13 +4096,14 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
-"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище което клонирате,\n"
-"който следва да бъде изтеглен, не съществува."
+"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
+"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
+# FIXME translator note that the space at end is necesssary
#: builtin/clone.c:560
#, c-format
msgid "Checking connectivity... "
-msgstr "Проверка на връзката…"
+msgstr "Проверка на връзката… "
#: builtin/clone.c:563
msgid "remote did not send all necessary objects"
@@ -4083,43 +4206,43 @@ msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
#: builtin/column.c:9
msgid "git column [options]"
-msgstr ""
+msgstr "git column [ОПЦИЯ…]"
#: builtin/column.c:26
msgid "lookup config vars"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на настройките"
#: builtin/column.c:27 builtin/column.c:28
msgid "layout to use"
-msgstr ""
+msgstr "как да се подреди резултата"
#: builtin/column.c:29
msgid "Maximum width"
-msgstr ""
+msgstr "Максимална широчина"
#: builtin/column.c:30
msgid "Padding space on left border"
-msgstr ""
+msgstr "Поле в знаци отляво"
#: builtin/column.c:31
msgid "Padding space on right border"
-msgstr ""
+msgstr "Поле в знаци отдясно"
#: builtin/column.c:32
msgid "Padding space between columns"
-msgstr ""
+msgstr "Поле в знаци между колоните"
#: builtin/column.c:51
msgid "--command must be the first argument"
-msgstr ""
+msgstr "опцията „--command“ трябва да е първият аргумент"
#: builtin/commit.c:36
msgid "git commit [options] [--] <pathspec>..."
-msgstr "git commit [ОПЦИИ] [--] ПЪТ…"
+msgstr "git commit [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
#: builtin/commit.c:41
msgid "git status [options] [--] <pathspec>..."
-msgstr "git status [ОПЦИИ] [--] ПЪТ…"
+msgstr "git status [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
#: builtin/commit.c:46
msgid ""
@@ -4319,7 +4442,7 @@ msgid ""
"with '%c' will be ignored, and an empty message aborts the commit.\n"
msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
-"с „%c“ ще бъдат филтрирани, а празно съобщение отменя подаването.\n"
+"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
#: builtin/commit.c:789
#, c-format
@@ -4329,14 +4452,16 @@ msgid ""
"An empty message aborts the commit.\n"
msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
-"с „%c“ НЯМА да бъдат филтрирани, може да ги изтриете вие. Празно \n"
-"съобщение отменя подаването.\n"
+"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
+"съобщение преустановява подаването.\n"
+# FIXME check - does not look like original
#: builtin/commit.c:802
#, c-format
msgid "%sAuthor: %s"
-msgstr "%sАвтор: %s"
+msgstr "%sАвтор: %s"
+# FIXME check - does not look like original
#: builtin/commit.c:809
#, c-format
msgid "%sCommitter: %s"
@@ -4391,8 +4516,7 @@ msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвмести
#: builtin/commit.c:1098
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
-msgstr ""
-"Можете да използвате само една от опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup“."
+msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
#: builtin/commit.c:1100
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
@@ -4418,7 +4542,7 @@ msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргу
#: builtin/commit.c:1129
msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
msgstr ""
-"Поправяте последното подаване докато индекса има проблеми. Това е лоша идея."
+"Поправяте последното подаване докато индексът има проблеми. Това е лоша идея."
#: builtin/commit.c:1131
msgid "Explicit paths specified without -i or -o; assuming --only paths..."
@@ -4434,7 +4558,7 @@ msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“
#: builtin/commit.c:1148
msgid "Paths with -a does not make sense."
-msgstr "Използването на пътища е несъвместимо със задаването на опцията „-a“."
+msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища."
#: builtin/commit.c:1258 builtin/commit.c:1516
msgid "show status concisely"
@@ -4499,7 +4623,7 @@ msgstr "току що създаденото подаване не може да
#: builtin/commit.c:1390
msgid "detached HEAD"
-msgstr "несвързан връх HEAD"
+msgstr "несвързан връх „HEAD“"
#: builtin/commit.c:1392
msgid " (root-commit)"
@@ -4519,7 +4643,7 @@ msgstr "Опции за съобщението при подаване"
#: builtin/commit.c:1490 builtin/tag.c:512
msgid "read message from file"
-msgstr "взимане та съобщението от файл"
+msgstr "взимане на съобщението от файл"
#: builtin/commit.c:1491
msgid "author"
@@ -4706,12 +4830,12 @@ msgid ""
"not exceeded, and then \"git reset HEAD\" to recover."
msgstr ""
"Хранилището е обновено, но новият файл за индекс „new_index“\n"
-"не е записан. Проверете дали не е препълнен диска или не сте\n"
+"не е записан. Проверете дали дискът не е препълнен или не сте\n"
"превишили дисковата си квота. След това изпълнете „git reset HEAD“."
#: builtin/config.c:8
msgid "git config [options]"
-msgstr "git config [ОПЦИИ]"
+msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
#: builtin/config.c:53
msgid "Config file location"
@@ -4804,12 +4928,11 @@ msgstr "настройка"
#: builtin/config.c:72
msgid "find the color configured: [default]"
-msgstr "извеждане на зададения цвят на настройката: [стандартно]"
+msgstr "извеждане на зададения цвят: [стандартно]"
#: builtin/config.c:73
msgid "find the color setting: [stdout-is-tty]"
-msgstr ""
-"извеждане на зададения цвят на настройката: [стандартният изход е терминал]"
+msgstr "извеждане на зададения цвят: [стандартният изход е терминал]"
#: builtin/config.c:74
msgid "Type"
@@ -4855,51 +4978,51 @@ msgstr "извеждане на размерите на обектите във
# FIXME ... instead of *???
#: builtin/describe.c:16
msgid "git describe [options] <commit-ish>*"
-msgstr "git describe [ОПЦИИ] указател към подаване…"
+msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…"
#: builtin/describe.c:17
msgid "git describe [options] --dirty"
-msgstr ""
+msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] --dirty"
#: builtin/describe.c:225
#, c-format
msgid "annotated tag %s not available"
-msgstr ""
+msgstr "не съществува анотиран етикет „%s“"
#: builtin/describe.c:229
#, c-format
msgid "annotated tag %s has no embedded name"
-msgstr ""
+msgstr "в анотирания етикет „%s“ липсва вградено име"
#: builtin/describe.c:231
#, c-format
msgid "tag '%s' is really '%s' here"
-msgstr ""
+msgstr "етикетът „%s“ тук е всъщност „%s“"
#: builtin/describe.c:258
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
-msgstr ""
+msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
#: builtin/describe.c:261
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ е неправилен обект „%s“"
#: builtin/describe.c:278
#, c-format
msgid "no tag exactly matches '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "никой етикет не напасва точно „%s“"
#: builtin/describe.c:280
#, c-format
msgid "searching to describe %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "търсене за описание на „%s“\n"
#: builtin/describe.c:327
#, c-format
msgid "finished search at %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "търсенето приключи при „%s“\n"
#: builtin/describe.c:354
#, c-format
@@ -4907,6 +5030,8 @@ msgid ""
"No annotated tags can describe '%s'.\n"
"However, there were unannotated tags: try --tags."
msgstr ""
+"Никой анотиран етикет не описва „%s“.\n"
+"Съществуват и неанотирани етикети. Пробвайте с опцията „--tags“."
#: builtin/describe.c:358
#, c-format
@@ -4914,11 +5039,14 @@ msgid ""
"No tags can describe '%s'.\n"
"Try --always, or create some tags."
msgstr ""
+"Никой етикет не описва „%s“.\n"
+"Пробвайте с опцията „--always“ или създайте етикети."
+# FIXME - plural
#: builtin/describe.c:379
#, c-format
msgid "traversed %lu commits\n"
-msgstr ""
+msgstr "претърсени са %lu подавания\n"
#: builtin/describe.c:382
#, c-format
@@ -4926,34 +5054,38 @@ msgid ""
"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
"gave up search at %s\n"
msgstr ""
+"открити са над %i етикета, изведени са последните %i,\n"
+"търсенето бе прекратено при „%s“.\n"
#: builtin/describe.c:404
msgid "find the tag that comes after the commit"
-msgstr ""
+msgstr "откриване на етикета, който следва подаване"
#: builtin/describe.c:405
msgid "debug search strategy on stderr"
msgstr ""
+"извеждане на информация за трасиране на стратегията за търсене на "
+"стандартната грешка"
#: builtin/describe.c:406
msgid "use any ref"
-msgstr ""
+msgstr "използване на произволен указател"
#: builtin/describe.c:407
msgid "use any tag, even unannotated"
-msgstr ""
+msgstr "използване на всеки етикет — включително и неанотираните"
#: builtin/describe.c:408
msgid "always use long format"
-msgstr ""
+msgstr "винаги да се ползва дългият формат"
#: builtin/describe.c:409
msgid "only follow first parent"
-msgstr ""
+msgstr "проследяване само на първия родител"
#: builtin/describe.c:412
msgid "only output exact matches"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане само на точните съвпадения"
#: builtin/describe.c:414
msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
@@ -4961,27 +5093,27 @@ msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни ет
#: builtin/describe.c:416
msgid "only consider tags matching <pattern>"
-msgstr ""
+msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
#: builtin/describe.c:418 builtin/name-rev.c:321
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
#: builtin/describe.c:419
msgid "mark"
-msgstr ""
+msgstr "МАРКЕР"
#: builtin/describe.c:420
msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
-msgstr ""
+msgstr "добавяне на такъв МАРКЕР на работното дърво (стандартно е „-dirty“)"
#: builtin/describe.c:438
msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
-msgstr ""
+msgstr "Опциите „--long“ и „--abbrev=0“ са несъвместими"
#: builtin/describe.c:464
msgid "No names found, cannot describe anything."
-msgstr ""
+msgstr "Не са открити имена — нищо не може да бъде описано."
#: builtin/describe.c:484
msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
@@ -5018,59 +5150,59 @@ msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
#: builtin/fast-export.c:22
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
-msgstr ""
+msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
#: builtin/fast-export.c:673
msgid "show progress after <n> objects"
-msgstr "съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
+msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
#: builtin/fast-export.c:675
msgid "select handling of signed tags"
-msgstr ""
+msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
#: builtin/fast-export.c:678
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
-msgstr ""
+msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
#: builtin/fast-export.c:681
msgid "Dump marks to this file"
-msgstr ""
+msgstr "Запазване на маркерите в този файл"
#: builtin/fast-export.c:683
msgid "Import marks from this file"
-msgstr ""
+msgstr "Внасяне на маркерите от този файл"
#: builtin/fast-export.c:685
msgid "Fake a tagger when tags lack one"
-msgstr ""
+msgstr "Да се използва изкуствено име на човек при липса на задаващ етикета"
#: builtin/fast-export.c:687
msgid "Output full tree for each commit"
-msgstr ""
+msgstr "Извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
#: builtin/fast-export.c:689
msgid "Use the done feature to terminate the stream"
-msgstr ""
+msgstr "Използване на маркер за завършване на потока"
#: builtin/fast-export.c:690
msgid "Skip output of blob data"
-msgstr ""
+msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите BLOB"
#: builtin/fetch.c:20
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
-msgstr "git fetch [ОПЦИИ] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
+msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
#: builtin/fetch.c:21
msgid "git fetch [<options>] <group>"
-msgstr "git fetch [ОПЦИИ] ГРУПА"
+msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] ГРУПА"
#: builtin/fetch.c:22
msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
-msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИИ] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)…]"
+msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)…]"
#: builtin/fetch.c:23
msgid "git fetch --all [<options>]"
-msgstr "git fetch --all [ОПЦИИ]"
+msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
#: builtin/fetch.c:75
msgid "fetch from all remotes"
@@ -5078,7 +5210,7 @@ msgstr "доставяне от всички отдалечени хранили
#: builtin/fetch.c:77
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
-msgstr "добавяне към вместо замяна на „.git/FETCH_HEAD“"
+msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
#: builtin/fetch.c:79
msgid "path to upload pack on remote end"
@@ -5102,7 +5234,7 @@ msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-t
#: builtin/fetch.c:88
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
-msgstr "окастряне на клоните следящи вече не съществуващи отдалечени клони"
+msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
#: builtin/fetch.c:89
msgid "on-demand"
@@ -5157,11 +5289,10 @@ msgstr "обектът „%s“ липсва"
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуализиран]"
-# FIXME - the signs
#: builtin/fetch.c:430
#, c-format
msgid "! %-*s %-*s -> %s (can't fetch in current branch)"
-msgstr "! %-*s %-*s -> %s (в текущия клон не може да се доставя)"
+msgstr "! %-*s %-*s → %s (в текущия клон не може да се доставя)"
#: builtin/fetch.c:431 builtin/fetch.c:517
msgid "[rejected]"
@@ -5221,6 +5352,7 @@ msgstr ""
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
+# FIXME - is the space necessary
#: builtin/fetch.c:678
#, c-format
msgid ""
@@ -5228,7 +5360,7 @@ msgid ""
" 'git remote prune %s' to remove any old, conflicting branches"
msgstr ""
"някои локални указатели не могат да бъдат обновени. Изпълнете командата\n"
-" „git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които "
+"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
#: builtin/fetch.c:730
@@ -5252,8 +5384,7 @@ msgstr "(нищо)"
#: builtin/fetch.c:775
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
-msgstr ""
-"Не може да изтегляте в текущия клон „%s“, на хранилище, което не е голо"
+msgstr "Не може да изтегляте в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
#: builtin/fetch.c:794
#, c-format
@@ -5286,7 +5417,7 @@ msgid ""
"remote name from which new revisions should be fetched."
msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
-"на отдалечено хранилище, от където да се доставят новите версии."
+"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
#: builtin/fetch.c:1059
msgid "You need to specify a tag name."
@@ -5302,12 +5433,12 @@ msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallo
#: builtin/fetch.c:1132
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
-msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите хранилище аргумент"
+msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
#: builtin/fetch.c:1134
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
-"към „git fetch --all“ не можете да добавите указател на версия за аргумент"
+"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
#: builtin/fetch.c:1145
#, c-format
@@ -5353,23 +5484,23 @@ msgstr "файл, от който да се чете"
#: builtin/for-each-ref.c:1063
msgid "git for-each-ref [options] [<pattern>]"
-msgstr ""
+msgstr "git for-each-ref [ОПЦИЯ…] [ШАБЛОН]"
#: builtin/for-each-ref.c:1078
msgid "quote placeholders suitably for shells"
-msgstr ""
+msgstr "цитиране подходящо за командни интерпретатори на обвивката"
#: builtin/for-each-ref.c:1080
msgid "quote placeholders suitably for perl"
-msgstr ""
+msgstr "цитиране подходящо за perl"
#: builtin/for-each-ref.c:1082
msgid "quote placeholders suitably for python"
-msgstr ""
+msgstr "цитиране подходящо за python"
#: builtin/for-each-ref.c:1084
msgid "quote placeholders suitably for tcl"
-msgstr ""
+msgstr "цитиране подходящо за tcl"
#: builtin/for-each-ref.c:1087
msgid "show only <n> matched refs"
@@ -5385,11 +5516,11 @@ msgstr "ФОРМАТ за изхода"
#: builtin/for-each-ref.c:1089
msgid "key"
-msgstr ""
+msgstr "ключ"
#: builtin/for-each-ref.c:1090
msgid "field name to sort on"
-msgstr ""
+msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
#: builtin/fsck.c:147 builtin/prune.c:172
msgid "Checking connectivity"
@@ -5401,7 +5532,7 @@ msgstr "Проверка на директориите с обекти"
#: builtin/fsck.c:607
msgid "git fsck [options] [<object>...]"
-msgstr "git fsck [ОПЦИИ] [ОБЕКТ…]"
+msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
#: builtin/fsck.c:613
msgid "show unreachable objects"
@@ -5448,9 +5579,10 @@ msgstr "показване на напредъка"
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
+# FIXME plural with ...
#: builtin/gc.c:24
msgid "git gc [options]"
-msgstr "git gc [ОПЦИИ]"
+msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
#: builtin/gc.c:90
#, c-format
@@ -5511,13 +5643,13 @@ msgstr ""
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
-"Има прекалено много недостижими, непакетирани обекти. Използвайте „git "
-"prune“, за да\n"
-"ги окастрите."
+"Има прекалено много недостижими, непакетирани обекти.\n"
+"Използвайте „git prune“, за да ги окастрите."
+# FIXME plural ... options
#: builtin/grep.c:23
msgid "git grep [options] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
-msgstr "git grep [ОПЦИИ] [-e] ШАБЛОН [ВЕРСИЯ…] [[--] ПЪТ…]"
+msgstr "git grep [ОПЦИЯ…] [-e] ШАБЛОН [ВЕРСИЯ…] [[--] ПЪТ…]"
#: builtin/grep.c:218
#, c-format
@@ -5716,11 +5848,11 @@ msgstr "извеждане на дървото за анализ на регул
#: builtin/grep.c:739
msgid "pager"
-msgstr "програма за обхождане"
+msgstr "програма за преглед по страници"
#: builtin/grep.c:739
msgid "show matching files in the pager"
-msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за обхождане"
+msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
#: builtin/grep.c:742
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
@@ -5765,34 +5897,36 @@ msgid ""
"git hash-object [-t <type>] [-w] [--path=<file>|--no-filters] [--stdin] [--] "
"<file>..."
msgstr ""
+"git hash-object [-t ВИД] [-w] [--path=ФАЙЛ|--no-filters] [--stdin] [--] ФАЙЛ…"
+# FIXME - list of paths or path...
#: builtin/hash-object.c:61
msgid "git hash-object --stdin-paths < <list-of-paths>"
-msgstr ""
+msgstr "git hash-object --stdin-paths < ПЪТ…"
#: builtin/hash-object.c:72 builtin/tag.c:521
msgid "type"
-msgstr ""
+msgstr "ВИД"
#: builtin/hash-object.c:72
msgid "object type"
-msgstr ""
+msgstr "вид на обекта"
#: builtin/hash-object.c:73
msgid "write the object into the object database"
-msgstr ""
+msgstr "записване на обекта в базата от данни за обектите"
#: builtin/hash-object.c:74
msgid "read the object from stdin"
-msgstr ""
+msgstr "изчитане на обекта от стандартния вход"
#: builtin/hash-object.c:76
msgid "store file as is without filters"
-msgstr ""
+msgstr "запазване на файла както е — без филтри"
#: builtin/hash-object.c:77
msgid "process file as it were from this path"
-msgstr ""
+msgstr "обработване на файла все едно е с този път"
#: builtin/help.c:41
msgid "print all available commands"
@@ -5847,7 +5981,7 @@ msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
"Please consider using 'man.<tool>.cmd' instead."
msgstr ""
-"„%s“: път към неподдържана програма за разглеждане на\n"
+"„%s“: път към неподдържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.cmd“."
#: builtin/help.c:228
@@ -5856,7 +5990,7 @@ msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
"Please consider using 'man.<tool>.path' instead."
msgstr ""
-"„%s“: команда за поддържана програма за разглеждане на\n"
+"„%s“: команда за поддържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.path“."
#: builtin/help.c:353
@@ -5866,11 +6000,13 @@ msgstr "„%s“: непозната програма за преглед на
#: builtin/help.c:370
msgid "no man viewer handled the request"
-msgstr "никоя програма за ръководство не успя да обработи заявката"
+msgstr "никоя програма за преглед на ръководство не успя да обработи заявката"
#: builtin/help.c:378
msgid "no info viewer handled the request"
-msgstr "никоя програма за информационни страници не успя да обработи заявката"
+msgstr ""
+"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
+"заявката"
#: builtin/help.c:424
msgid "Defining attributes per path"
@@ -5917,213 +6053,223 @@ msgstr "„git %s“ е синоним на „%s“"
#: builtin/index-pack.c:184
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
-msgstr ""
+msgstr "неправилен вид на обекта „%s“"
#: builtin/index-pack.c:204
msgid "object of unexpected type"
-msgstr ""
+msgstr "неправилен вид на обекта"
#: builtin/index-pack.c:244
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "не може да се запълни %d байт"
+msgstr[1] "не може да се запълнят %d байта"
#: builtin/index-pack.c:254
msgid "early EOF"
-msgstr ""
+msgstr "неочакван край на файл"
#: builtin/index-pack.c:255
msgid "read error on input"
-msgstr ""
+msgstr "грешка при четене на входните данни"
#: builtin/index-pack.c:267
msgid "used more bytes than were available"
-msgstr ""
+msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
#: builtin/index-pack.c:274
msgid "pack too large for current definition of off_t"
-msgstr ""
+msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
#: builtin/index-pack.c:290
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
#: builtin/index-pack.c:295
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде отворен"
#: builtin/index-pack.c:309
msgid "pack signature mismatch"
-msgstr ""
+msgstr "несъответствие в подписа към пакетния файл"
#: builtin/index-pack.c:311
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
-msgstr ""
+msgstr "не се поддържа пакетиране вeрсия „%<PRIu32>“"
#: builtin/index-pack.c:329
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %lu: %s"
-msgstr ""
+msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %lu: %s"
#: builtin/index-pack.c:451
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
-msgstr ""
+msgstr "декомпресирането с „inflate“ върна %d"
#: builtin/index-pack.c:500
msgid "offset value overflow for delta base object"
-msgstr ""
+msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика води до препълване"
#: builtin/index-pack.c:508
msgid "delta base offset is out of bound"
-msgstr ""
+msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика е извън диапазона"
#: builtin/index-pack.c:516
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
-msgstr ""
+msgstr "непознат вид обект %d"
#: builtin/index-pack.c:547
msgid "cannot pread pack file"
-msgstr ""
+msgstr "пакетният файл не може да бъде прочетен"
#: builtin/index-pack.c:549
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %lu byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %lu bytes missing"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "неочакван край на файл, липсва %lu байт"
+msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %lu байта"
#: builtin/index-pack.c:575
msgid "serious inflate inconsistency"
-msgstr ""
+msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
#: builtin/index-pack.c:666 builtin/index-pack.c:672 builtin/index-pack.c:695
#: builtin/index-pack.c:729 builtin/index-pack.c:738
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
+"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
+# FIXME merge with next?
#: builtin/index-pack.c:669 builtin/pack-objects.c:162
#: builtin/pack-objects.c:254
#, c-format
msgid "unable to read %s"
-msgstr ""
+msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: builtin/index-pack.c:735
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
-msgstr ""
+msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
#: builtin/index-pack.c:749
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
-msgstr ""
+msgstr "неправилен обект BLOB „%s“"
+# FIXME perhaps invalid object
#: builtin/index-pack.c:763
#, c-format
msgid "invalid %s"
-msgstr ""
+msgstr "неправилен обект „%s“"
#: builtin/index-pack.c:766
msgid "Error in object"
-msgstr ""
+msgstr "Грешка в обекта"
#: builtin/index-pack.c:768
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
-msgstr ""
+msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не могат да бъдат достигнати"
#: builtin/index-pack.c:839 builtin/index-pack.c:869
msgid "failed to apply delta"
-msgstr ""
+msgstr "разликата не може да бъде приложена"
#: builtin/index-pack.c:1010
msgid "Receiving objects"
-msgstr ""
+msgstr "Получаване на обекти"
#: builtin/index-pack.c:1010
msgid "Indexing objects"
-msgstr ""
+msgstr "Индексиране на обекти"
#: builtin/index-pack.c:1036
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
-msgstr ""
+msgstr "пакетният файл е повреден (нееднакви суми по SHA1)"
#: builtin/index-pack.c:1041
msgid "cannot fstat packfile"
-msgstr ""
+msgstr "не може да се получи информация за пакетния файл с „fstat“"
#: builtin/index-pack.c:1044
msgid "pack has junk at the end"
-msgstr ""
+msgstr "в края на пакетния файл има повредени данни"
+# FIXME WTF message
#: builtin/index-pack.c:1055
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
-msgstr ""
+msgstr "катастрофална грешка във функцията „parse_pack_objects“"
#: builtin/index-pack.c:1078
msgid "Resolving deltas"
-msgstr ""
+msgstr "Откриване на съответните разлики"
#: builtin/index-pack.c:1088
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
-msgstr ""
+msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
+# FIXME WTF message
#: builtin/index-pack.c:1130
msgid "confusion beyond insanity"
-msgstr ""
+msgstr "катастрофална грешка"
#: builtin/index-pack.c:1138
#, c-format
msgid "completed with %d local objects"
-msgstr ""
+msgstr "действието завърши с %d локални обекта"
#: builtin/index-pack.c:1148
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr ""
+"Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
+"диска)"
#: builtin/index-pack.c:1152
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
+msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
#: builtin/index-pack.c:1177
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
-msgstr ""
+msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
#: builtin/index-pack.c:1256
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
-msgstr ""
+msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
#: builtin/index-pack.c:1280
msgid "error while closing pack file"
-msgstr ""
+msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
#: builtin/index-pack.c:1293
#, c-format
msgid "cannot write keep file '%s'"
msgstr ""
+"грешка при записването на файла „%s“, осигуряващ запазване на директория"
#: builtin/index-pack.c:1301
#, c-format
msgid "cannot close written keep file '%s'"
msgstr ""
+"грешка при затварянето на записания файл „%s“, осигуряващ запазване на "
+"директория"
#: builtin/index-pack.c:1314
msgid "cannot store pack file"
-msgstr ""
+msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
#: builtin/index-pack.c:1325
msgid "cannot store index file"
@@ -6132,149 +6278,154 @@ msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхра
#: builtin/index-pack.c:1358
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
-msgstr ""
+msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
#: builtin/index-pack.c:1364
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
-msgstr ""
+msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
#: builtin/index-pack.c:1368 builtin/index-pack.c:1546
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
-msgstr ""
+msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
#: builtin/index-pack.c:1426
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
#: builtin/index-pack.c:1428
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
#: builtin/index-pack.c:1475
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%d обект не е разлика"
+msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
#: builtin/index-pack.c:1482
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
+msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
+# FIXME it is not the cwd it is the previous cwd
#: builtin/index-pack.c:1510
msgid "Cannot come back to cwd"
-msgstr ""
+msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
#: builtin/index-pack.c:1558 builtin/index-pack.c:1561
#: builtin/index-pack.c:1573 builtin/index-pack.c:1577
#, c-format
msgid "bad %s"
-msgstr ""
+msgstr "неправилна стойност „%s“"
#: builtin/index-pack.c:1591
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
-msgstr ""
+msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
#: builtin/index-pack.c:1595 builtin/index-pack.c:1605
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
-msgstr ""
+msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
#: builtin/index-pack.c:1614
msgid "--verify with no packfile name given"
-msgstr ""
+msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
#: builtin/init-db.c:35
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
-msgstr ""
+msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
+# FIXME - bad wording insanely
#: builtin/init-db.c:62
#, c-format
msgid "insanely long template name %s"
-msgstr ""
+msgstr "твърде дълго име на шаблон: „%s“"
#: builtin/init-db.c:67
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за директорията „%s“"
#: builtin/init-db.c:73
#, c-format
msgid "cannot stat template '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за шаблона „%s“"
#: builtin/init-db.c:80
#, c-format
msgid "cannot opendir '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
#: builtin/init-db.c:97
#, c-format
msgid "cannot readlink '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "връзката „%s“ не може да бъде прочетена"
+# FIXME - bad wording insanely
#: builtin/init-db.c:99
#, c-format
msgid "insanely long symlink %s"
-msgstr ""
+msgstr "твърде дълго име на символна връзка: „%s“"
#: builtin/init-db.c:102
#, c-format
msgid "cannot symlink '%s' '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "не може да се създаде символна връзка „%s“ в „%s“"
#: builtin/init-db.c:106
#, c-format
msgid "cannot copy '%s' to '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ не може да се копира в „%s“"
#: builtin/init-db.c:110
#, c-format
msgid "ignoring template %s"
-msgstr ""
+msgstr "игнориране на шаблона „%s“"
+# FIXME bad word insanely
#: builtin/init-db.c:133
#, c-format
msgid "insanely long template path %s"
-msgstr ""
+msgstr "твърде дълъг път към шаблон: „%s“"
#: builtin/init-db.c:141
#, c-format
msgid "templates not found %s"
-msgstr ""
+msgstr "директорията с шаблоните не е открита: „%s“"
#: builtin/init-db.c:154
#, c-format
msgid "not copying templates of a wrong format version %d from '%s'"
msgstr ""
+"шаблоните с неправилен номер на формата %d няма да бъдат копирани от „%s“"
#: builtin/init-db.c:192
#, c-format
msgid "insane git directory %s"
-msgstr ""
+msgstr "твърде дълго име на директория на Git: „%s“"
#: builtin/init-db.c:323 builtin/init-db.c:326
#, c-format
msgid "%s already exists"
-msgstr ""
+msgstr "Директорията „%s“ вече съществува"
#: builtin/init-db.c:355
#, c-format
msgid "unable to handle file type %d"
-msgstr ""
+msgstr "файлове от вид %d не се поддържат"
#: builtin/init-db.c:358
#, c-format
msgid "unable to move %s to %s"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
#. TRANSLATORS: The first '%s' is either "Reinitialized
#. existing" or "Initialized empty", the second " shared" or
@@ -6282,37 +6433,41 @@ msgstr ""
#: builtin/init-db.c:418
#, c-format
msgid "%s%s Git repository in %s%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s%s хранилище на Git в „%s%s“\n"
#: builtin/init-db.c:419
msgid "Reinitialized existing"
-msgstr ""
+msgstr "Наново инициализирано, съществуващо"
#: builtin/init-db.c:419
msgid "Initialized empty"
-msgstr ""
+msgstr "Инициализирано празно"
#: builtin/init-db.c:420
msgid " shared"
-msgstr ""
+msgstr ", споделено"
#: builtin/init-db.c:439
msgid "cannot tell cwd"
-msgstr ""
+msgstr "текущата директория не може да бъде определена"
#: builtin/init-db.c:465
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [directory]"
msgstr ""
+"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=ДИРЕКТОРИЯ_С_ШАБЛОНИ] [--"
+"shared[=ПРАВА]] [ДИРЕКТОРИЯ]"
#: builtin/init-db.c:488
msgid "permissions"
-msgstr ""
+msgstr "права"
#: builtin/init-db.c:489
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr ""
+"указване, че хранилището на Git ще бъде споделено от повече от един "
+"потребител"
#: builtin/init-db.c:491 builtin/prune-packed.c:79 builtin/repack.c:168
msgid "be quiet"
@@ -6321,12 +6476,12 @@ msgstr "без извеждане на информация"
#: builtin/init-db.c:523 builtin/init-db.c:528
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
-msgstr ""
+msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
#: builtin/init-db.c:532
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
-msgstr ""
+msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
#: builtin/init-db.c:554
#, c-format
@@ -6334,23 +6489,25 @@ msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
"dir=<directory>)"
msgstr ""
+"%s (или --work-tree=ДИРЕКТОРИЯ) изисква указването на %s (или --git-"
+"dir=ДИРЕКТОРИЯ)"
#: builtin/init-db.c:578
msgid "Cannot access current working directory"
-msgstr ""
+msgstr "Текущата работна директория е недостъпна"
#: builtin/init-db.c:585
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Работното дърво в „%s“ е недостъпно"
#: builtin/log.c:41
msgid "git log [<options>] [<revision range>] [[--] <path>...]\n"
-msgstr "git log [ОПЦИИ] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] ПЪТ…]\n"
+msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] ПЪТ…]\n"
#: builtin/log.c:42
msgid " or: git show [options] <object>..."
-msgstr " или: git show [ОПЦИИ] ОБЕКТ…"
+msgstr " или: git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
#: builtin/log.c:125
msgid "suppress diff output"
@@ -6410,6 +6567,7 @@ msgstr "Не е диапазон."
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "Придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
+# FIXME bad wording insanely
#: builtin/log.c:987
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
@@ -6417,9 +6575,9 @@ msgstr "неправилен формат на заглавната част з
#: builtin/log.c:1015
msgid "git format-patch [options] [<since> | <revision range>]"
-msgstr "git format-patch [ОПЦИИ] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
+msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-# FIXME message
+# FIXME message WTF why ask it
#: builtin/log.c:1060
msgid "Two output directories?"
msgstr ""
@@ -6593,7 +6751,7 @@ msgstr ""
#: builtin/log.c:1361
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
-msgstr "Папката „%s“ не може да бъде създадена"
+msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
#: builtin/log.c:1509
msgid "Failed to create output files"
@@ -6618,111 +6776,114 @@ msgstr "Непознато подаване „%s“"
#: builtin/ls-files.c:401
msgid "git ls-files [options] [<file>...]"
-msgstr ""
+msgstr "git ls-files [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ…]"
#: builtin/ls-files.c:458
msgid "identify the file status with tags"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на състоянието на файловете с еднобуквени флагове"
#: builtin/ls-files.c:460
msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
-msgstr ""
+msgstr "малки букви за файловете, които да се счетат за непроменени"
#: builtin/ls-files.c:462
msgid "show cached files in the output (default)"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на кешираните файлове (стандартно)"
#: builtin/ls-files.c:464
msgid "show deleted files in the output"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на изтритите файлове"
#: builtin/ls-files.c:466
msgid "show modified files in the output"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на променените файлове"
#: builtin/ls-files.c:468
msgid "show other files in the output"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на другите файлове"
#: builtin/ls-files.c:470
msgid "show ignored files in the output"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
#: builtin/ls-files.c:473
msgid "show staged contents' object name in the output"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на името на обекта за съдържанието на индекса"
#: builtin/ls-files.c:475
msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на файловете, които трябва да бъдат изтрити"
#: builtin/ls-files.c:477
msgid "show 'other' directories' name only"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане само на името на другите директории"
#: builtin/ls-files.c:480
msgid "don't show empty directories"
-msgstr ""
+msgstr "без извеждане на празните директории"
#: builtin/ls-files.c:483
msgid "show unmerged files in the output"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на неслетите файлове"
+# FIXME not clear about what this option does
#: builtin/ls-files.c:485
msgid "show resolve-undo information"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на информацията за отмяна на разрешените подавания"
#: builtin/ls-files.c:487
msgid "skip files matching pattern"
-msgstr ""
+msgstr "прескачане на файловете напасващи ШАБЛОНа"
#: builtin/ls-files.c:490
msgid "exclude patterns are read from <file>"
-msgstr ""
+msgstr "шаблоните за игнориране да се прочетат от този ФАЙЛ"
#: builtin/ls-files.c:493
msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
msgstr ""
+"изчитане на допълнителните шаблони за игнориране по директория от този ФАЙЛ"
#: builtin/ls-files.c:495
msgid "add the standard git exclusions"
-msgstr ""
+msgstr "добавяне на стандартно игнорираните от Git файлове"
#: builtin/ls-files.c:498
msgid "make the output relative to the project top directory"
-msgstr ""
+msgstr "пътищата да са относителни спрямо основната директория на проекта"
#: builtin/ls-files.c:501
msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
-msgstr ""
+msgstr "грешка, ако някой от тези ФАЙЛове не е в индекса"
#: builtin/ls-files.c:502
msgid "tree-ish"
-msgstr ""
+msgstr "УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО"
#: builtin/ls-files.c:503
msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
msgstr ""
+"считане, че пътищата изтрити след УКАЗАТЕЛя_КЪМ_ДЪРВО все още съществуват"
#: builtin/ls-files.c:505
msgid "show debugging data"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на информацията за изчистване на грешки"
#: builtin/ls-tree.c:28
msgid "git ls-tree [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
-msgstr ""
+msgstr "git ls-tree [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
#: builtin/ls-tree.c:126
msgid "only show trees"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане само на дървета"
#: builtin/ls-tree.c:128
msgid "recurse into subtrees"
-msgstr ""
+msgstr "рекурсивно обхождане поддърветата"
#: builtin/ls-tree.c:130
msgid "show trees when recursing"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на дърветата при рекурсивното обхождане"
#: builtin/ls-tree.c:133
msgid "terminate entries with NUL byte"
@@ -6730,62 +6891,65 @@ msgstr "разделяне на обектите с нулевия знак „N
#: builtin/ls-tree.c:134
msgid "include object size"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на размера на обекта"
#: builtin/ls-tree.c:136 builtin/ls-tree.c:138
msgid "list only filenames"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане само имената на файловете"
#: builtin/ls-tree.c:141
msgid "use full path names"
-msgstr ""
+msgstr "използване на пълните имена на пътищата"
#: builtin/ls-tree.c:143
msgid "list entire tree; not just current directory (implies --full-name)"
msgstr ""
+"извеждане на цялото дърво, не само на текущата директория (включва опцията "
+"„--full-name“)"
#: builtin/merge.c:43
msgid "git merge [options] [<commit>...]"
-msgstr ""
+msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
#: builtin/merge.c:44
msgid "git merge [options] <msg> HEAD <commit>"
-msgstr ""
+msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] СЪОБЩЕНИЕ HEAD ПОДАВАНЕ"
#: builtin/merge.c:45
msgid "git merge --abort"
-msgstr ""
+msgstr "git merge --abort"
+# FIXME -m rather than just m
#: builtin/merge.c:98
msgid "switch `m' requires a value"
-msgstr ""
+msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
#: builtin/merge.c:135
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
#: builtin/merge.c:136
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
-msgstr ""
+msgstr "Наличните стратегии са:"
#: builtin/merge.c:141
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
-msgstr ""
+msgstr "Допълнителните стратегии са:"
#: builtin/merge.c:191
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
-msgstr ""
+msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
#: builtin/merge.c:194
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
#: builtin/merge.c:195
msgid "(synonym to --stat)"
-msgstr ""
+msgstr "(синоним на „--stat“)"
#: builtin/merge.c:197
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
@@ -6795,27 +6959,27 @@ msgstr ""
#: builtin/merge.c:200
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
-msgstr ""
+msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
#: builtin/merge.c:202
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
-msgstr ""
+msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
#: builtin/merge.c:204
msgid "edit message before committing"
-msgstr ""
+msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
#: builtin/merge.c:205
msgid "allow fast-forward (default)"
-msgstr ""
+msgstr "позволяване на тривиално сливане (стандартно действие)"
#: builtin/merge.c:207
msgid "abort if fast-forward is not possible"
-msgstr ""
+msgstr "преустановяване, ако сливането не е тривиално"
#: builtin/merge.c:211
msgid "Verify that the named commit has a valid GPG signature"
-msgstr ""
+msgstr "Проверка, че именуваното подаване е с правилен подпис на GPG"
#: builtin/merge.c:212 builtin/notes.c:742 builtin/revert.c:89
msgid "strategy"
@@ -6823,72 +6987,73 @@ msgstr "стратегия"
#: builtin/merge.c:213
msgid "merge strategy to use"
-msgstr ""
+msgstr "стратегия за сливане, която да се ползва"
#: builtin/merge.c:214
msgid "option=value"
-msgstr ""
+msgstr "опция=стойност"
#: builtin/merge.c:215
msgid "option for selected merge strategy"
-msgstr ""
+msgstr "опция за избраната стратегия за сливане"
#: builtin/merge.c:217
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
-msgstr ""
+msgstr "съобщение при подаването със сливане (при нетривиални сливания)"
#: builtin/merge.c:221
msgid "abort the current in-progress merge"
-msgstr ""
+msgstr "преустановяване на текущото сливане"
#: builtin/merge.c:250
msgid "could not run stash."
-msgstr ""
+msgstr "не може да се извърши скатаване"
#: builtin/merge.c:255
msgid "stash failed"
-msgstr ""
+msgstr "неуспешно скатаване"
#: builtin/merge.c:260
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
-msgstr ""
+msgstr "неправилен обект: „%s“"
#: builtin/merge.c:279 builtin/merge.c:296
msgid "read-tree failed"
-msgstr ""
+msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
#: builtin/merge.c:326
msgid " (nothing to squash)"
-msgstr ""
+msgstr " (няма какво да се смачка)"
#: builtin/merge.c:339
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
-msgstr ""
+msgstr "Подаване със смачкване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
#: builtin/merge.c:371
msgid "Writing SQUASH_MSG"
-msgstr ""
+msgstr "Записване на съобщението за смачкване SQUASH_MSG"
#: builtin/merge.c:373
msgid "Finishing SQUASH_MSG"
-msgstr ""
+msgstr "Завършване на съобщението за смачкване SQUASH_MSG"
#: builtin/merge.c:396
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
+"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
#: builtin/merge.c:446
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
#: builtin/merge.c:558
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
#: builtin/merge.c:653
msgid "git write-tree failed to write a tree"
@@ -6896,27 +7061,29 @@ msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише
#: builtin/merge.c:681
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
-msgstr ""
+msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
#: builtin/merge.c:695
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
-msgstr ""
+msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
#: builtin/merge.c:709
#, c-format
msgid "unable to write %s"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
#: builtin/merge.c:798
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "От „%s“ не може да се чете"
#: builtin/merge.c:807
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
+"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
+"използвайте командата „git commit“.\n"
#: builtin/merge.c:813
#, c-format
@@ -6927,46 +7094,54 @@ msgid ""
"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
"the commit.\n"
msgstr ""
+"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
+"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
+"\n"
+"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати, а празно съобщение\n"
+"преустановява подаването.\n"
#: builtin/merge.c:837
msgid "Empty commit message."
-msgstr ""
+msgstr "Празно съобщение при подаване."
+# FIXME - WTF is wonderful.
#: builtin/merge.c:849
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Чудесно.\n"
#: builtin/merge.c:914
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Неуспешно сливане — коригирайте конфликтите и подайте резултата.\n"
#: builtin/merge.c:930
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ не е подаване"
#: builtin/merge.c:971
msgid "No current branch."
-msgstr ""
+msgstr "Няма текущ клон."
#: builtin/merge.c:973
msgid "No remote for the current branch."
-msgstr ""
+msgstr "Текущият клон не следи никой."
#: builtin/merge.c:975
msgid "No default upstream defined for the current branch."
-msgstr ""
+msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
#: builtin/merge.c:980
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
-msgstr ""
+msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
#: builtin/merge.c:1136
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
+"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
+"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
#: builtin/merge.c:1152 git-pull.sh:31
msgid ""
@@ -6996,175 +7171,189 @@ msgstr ""
#: builtin/merge.c:1171
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
-msgstr ""
+msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
#: builtin/merge.c:1180
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
+"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
#: builtin/merge.c:1212
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
-msgstr ""
+msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
#: builtin/merge.c:1215
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
-msgstr ""
+msgstr "Подаване със смачкване във връх без история все още не се поддържа"
#: builtin/merge.c:1217
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
+"Понеже върхът е без история, всички сливания са тривиални, не може да се "
+"извърши нетривиално сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
#: builtin/merge.c:1222
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
#: builtin/merge.c:1273
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
+"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
#: builtin/merge.c:1276
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
+"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
#: builtin/merge.c:1279
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
-msgstr ""
+msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
#: builtin/merge.c:1282
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
#: builtin/merge.c:1366
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
#: builtin/merge.c:1405
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Проба с най-тривиалното сливане в рамките на индекса…\n"
+# FIXME WTF message
#: builtin/merge.c:1412
#, c-format
msgid "Nope.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Неуспех.\n"
#: builtin/merge.c:1444
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr ""
+"Не може да се извърши тривиално сливане, преустановяване на действието."
#: builtin/merge.c:1467 builtin/merge.c:1546
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
#: builtin/merge.c:1471
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
#: builtin/merge.c:1537
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
#: builtin/merge.c:1539
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
#: builtin/merge.c:1548
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
+"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
+"ръка.\n"
#: builtin/merge.c:1560
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
+"Автоматичното сливане завърши успешно. Самото подаване не е извършено, "
+"защото бе зададена опцията „--no-commit“.\n"
#: builtin/merge-base.c:29
msgid "git merge-base [-a|--all] <commit> <commit>..."
-msgstr ""
+msgstr "git merge-base [-a|--all] ПОДАВАНЕ ПОДАВАНЕ…"
#: builtin/merge-base.c:30
msgid "git merge-base [-a|--all] --octopus <commit>..."
-msgstr ""
+msgstr "git merge-base [-a|--all] --octopus ПОДАВАНЕ…"
#: builtin/merge-base.c:31
msgid "git merge-base --independent <commit>..."
-msgstr ""
+msgstr "git merge-base --independent ПОДАВАНЕ…"
#: builtin/merge-base.c:32
msgid "git merge-base --is-ancestor <commit> <commit>"
-msgstr ""
+msgstr "git merge-base --is-ancestor ПОДАВАНЕ_1 ПОДАВАНЕ_2"
#: builtin/merge-base.c:33
msgid "git merge-base --fork-point <ref> [<commit>]"
-msgstr ""
+msgstr "git merge-base --fork-point УКАЗАТЕЛ [ПОДАВАНЕ]"
#: builtin/merge-base.c:214
msgid "output all common ancestors"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на всички общи предшественици"
#: builtin/merge-base.c:216
msgid "find ancestors for a single n-way merge"
msgstr ""
+"откриване на предшествениците за еднократно сливане на множество истории"
#: builtin/merge-base.c:218
msgid "list revs not reachable from others"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на недостижимите от другите указатели"
#: builtin/merge-base.c:220
msgid "is the first one ancestor of the other?"
-msgstr ""
+msgstr "ПОДАВАНЕ_1 предшественик ли е на ПОДАВАНЕ_2?"
#: builtin/merge-base.c:222
msgid "find where <commit> forked from reflog of <ref>"
-msgstr ""
+msgstr "откриване къде ПОДАВАНЕто се е отклонило от историята на УКАЗАТЕЛя"
#: builtin/merge-file.c:8
msgid ""
"git merge-file [options] [-L name1 [-L orig [-L name2]]] file1 orig_file "
"file2"
msgstr ""
+"git merge-file [ОПЦИЯ…] [-L ИМЕ_1 [-L ОРИГИНАЛ [-L ИМЕ_2]]] ФАЙЛ_1 ОРИГ_ФАЙЛ "
+"ФАЙЛ_2"
#: builtin/merge-file.c:33
msgid "send results to standard output"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на резултатите на стандартния изход"
#: builtin/merge-file.c:34
msgid "use a diff3 based merge"
-msgstr ""
+msgstr "сливане на базата на „diff3“"
#: builtin/merge-file.c:35
msgid "for conflicts, use our version"
-msgstr ""
+msgstr "при конфликти да се ползва локалната версия"
#: builtin/merge-file.c:37
msgid "for conflicts, use their version"
-msgstr ""
+msgstr "при конфликти да се ползва чуждата версия"
#: builtin/merge-file.c:39
msgid "for conflicts, use a union version"
-msgstr ""
+msgstr "при конфликти да се ползва обединена версия"
#: builtin/merge-file.c:42
msgid "for conflicts, use this marker size"
-msgstr ""
+msgstr "при конфликти да се ползва маркер с такъв БРОЙ знаци"
#: builtin/merge-file.c:43
msgid "do not warn about conflicts"
-msgstr ""
+msgstr "без предупреждения при конфликти"
#: builtin/merge-file.c:45
msgid "set labels for file1/orig_file/file2"
-msgstr ""
+msgstr "задаване на етикети за ФАЙЛ_1/ОРИГИНАЛ/ФАЙЛ_2"
#: builtin/mktree.c:64
msgid "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
@@ -7172,7 +7361,7 @@ msgstr "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
#: builtin/mktree.c:150
msgid "input is NUL terminated"
-msgstr "входните записа са разделени с нулевия знак „NUL“"
+msgstr "входните записи са разделени с нулевия знак „NUL“"
#: builtin/mktree.c:151 builtin/write-tree.c:24
msgid "allow missing objects"
@@ -7184,7 +7373,7 @@ msgstr "разрешаване на създаването на повече о
#: builtin/mv.c:15
msgid "git mv [options] <source>... <destination>"
-msgstr "git mv [ОПЦИИ] ОБЕКТ… ЦЕЛ"
+msgstr "git mv [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ… ЦЕЛ"
#: builtin/mv.c:71
msgid "force move/rename even if target exists"
@@ -7220,7 +7409,7 @@ msgstr "Директорията „%s“ е в индекса, но не е п
#: builtin/mv.c:140 builtin/rm.c:318
msgid "Please, stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
-"За да продължите или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
+"За да продължите, или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
"или ги скатайте"
# FIXME message
@@ -7275,196 +7464,205 @@ msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
#: builtin/name-rev.c:258
msgid "git name-rev [options] <commit>..."
-msgstr ""
+msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] ПОДАВАНЕ…"
#: builtin/name-rev.c:259
msgid "git name-rev [options] --all"
-msgstr ""
+msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --all"
#: builtin/name-rev.c:260
msgid "git name-rev [options] --stdin"
-msgstr ""
+msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --stdin"
-# FIXME
+# FIXME sha
#: builtin/name-rev.c:312
msgid "print only names (no SHA-1)"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане само на имената (без сумите по SHA1)"
#: builtin/name-rev.c:313
msgid "only use tags to name the commits"
-msgstr ""
+msgstr "използване само на етикетите за именуване на подаванията"
#: builtin/name-rev.c:315
msgid "only use refs matching <pattern>"
-msgstr ""
+msgstr "използване само на шаблоните напасващи на ШАБЛОНа"
#: builtin/name-rev.c:317
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr ""
+"извеждане на всички подавания, които могат да бъдат достигнати от всички "
+"указатели"
#: builtin/name-rev.c:318
msgid "read from stdin"
-msgstr ""
+msgstr "четене от стандартния вход"
#: builtin/name-rev.c:319
msgid "allow to print `undefined` names (default)"
-msgstr ""
+msgstr "да се извеждат и недефинираните имена (стандартна стойност на опцията)"
#: builtin/name-rev.c:325
msgid "dereference tags in the input (internal use)"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на идентификаторите на обекти-етикети (за вътрешни нужди)"
#: builtin/notes.c:24
msgid "git notes [--ref <notes_ref>] [list [<object>]]"
-msgstr ""
+msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] [list [ОБЕКТ]]"
#: builtin/notes.c:25
msgid ""
"git notes [--ref <notes_ref>] add [-f] [-m <msg> | -F <file> | (-c | -C) "
"<object>] [<object>]"
msgstr ""
+"git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] add [-f] [-m СЪОБЩЕНИЕ | -F ФАЙЛ | (-c "
+"| -C) ОБЕКТ] [ОБЕКТ]"
#: builtin/notes.c:26
msgid "git notes [--ref <notes_ref>] copy [-f] <from-object> <to-object>"
msgstr ""
+"git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] copy [-f] ОБЕКТ_ИЗТОЧНИК ОБЕКТ_ЦЕЛ"
#: builtin/notes.c:27
msgid ""
"git notes [--ref <notes_ref>] append [-m <msg> | -F <file> | (-c | -C) "
"<object>] [<object>]"
msgstr ""
+"git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] append [-m СЪОБЩЕНИЕ | -F ФАЙЛ | (-c | "
+"-C) ОБЕКТ] [ОБЕКТ]"
#: builtin/notes.c:28
msgid "git notes [--ref <notes_ref>] edit [<object>]"
-msgstr ""
+msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] edit [ОБЕКТ]"
#: builtin/notes.c:29
msgid "git notes [--ref <notes_ref>] show [<object>]"
-msgstr ""
+msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] show [ОБЕКТ]"
#: builtin/notes.c:30
msgid ""
"git notes [--ref <notes_ref>] merge [-v | -q] [-s <strategy> ] <notes_ref>"
msgstr ""
+"git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] merge [-v | -q] [-s СТРАТЕГИЯ] "
+"УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
#: builtin/notes.c:31
msgid "git notes merge --commit [-v | -q]"
-msgstr ""
+msgstr "git notes merge --commit [-v | -q]"
#: builtin/notes.c:32
msgid "git notes merge --abort [-v | -q]"
-msgstr ""
+msgstr "git notes merge --abort [-v | -q]"
#: builtin/notes.c:33
msgid "git notes [--ref <notes_ref>] remove [<object>...]"
-msgstr ""
+msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] remove [ОБЕКТ…]"
#: builtin/notes.c:34
msgid "git notes [--ref <notes_ref>] prune [-n | -v]"
-msgstr ""
+msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] prune [-n | -v]"
#: builtin/notes.c:35
msgid "git notes [--ref <notes_ref>] get-ref"
-msgstr ""
+msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] get-ref"
#: builtin/notes.c:40
msgid "git notes [list [<object>]]"
-msgstr ""
+msgstr "git notes [list [ОБЕКТ]]"
#: builtin/notes.c:45
msgid "git notes add [<options>] [<object>]"
-msgstr ""
+msgstr "git notes add [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ]"
#: builtin/notes.c:50
msgid "git notes copy [<options>] <from-object> <to-object>"
-msgstr ""
+msgstr "git notes copy [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ_ИЗТОЧНИК ОБЕКТ_ЦЕЛ"
#: builtin/notes.c:51
msgid "git notes copy --stdin [<from-object> <to-object>]..."
-msgstr ""
+msgstr "git notes copy --stdin [ОБЕКТ_ИЗТОЧНИК ОБЕКТ_ЦЕЛ]…"
#: builtin/notes.c:56
msgid "git notes append [<options>] [<object>]"
-msgstr ""
+msgstr "git notes append [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ]"
#: builtin/notes.c:61
msgid "git notes edit [<object>]"
-msgstr ""
+msgstr "git notes edit [ОБЕКТ]"
#: builtin/notes.c:66
msgid "git notes show [<object>]"
-msgstr ""
+msgstr "git notes show [ОБЕКТ]"
#: builtin/notes.c:71
msgid "git notes merge [<options>] <notes_ref>"
-msgstr ""
+msgstr "git notes merge [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
#: builtin/notes.c:72
msgid "git notes merge --commit [<options>]"
-msgstr ""
+msgstr "git notes merge --commit [ОПЦИЯ…]"
#: builtin/notes.c:73
msgid "git notes merge --abort [<options>]"
-msgstr ""
+msgstr "git notes merge --abort [ОПЦИЯ…]"
#: builtin/notes.c:78
msgid "git notes remove [<object>]"
-msgstr ""
+msgstr "git notes remove [ОБЕКТ]"
#: builtin/notes.c:83
msgid "git notes prune [<options>]"
-msgstr ""
+msgstr "git notes prune [ОПЦИЯ…]"
#: builtin/notes.c:88
msgid "git notes get-ref"
-msgstr ""
+msgstr "git notes get-ref"
#: builtin/notes.c:137
#, c-format
msgid "unable to start 'show' for object '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "действието „show“ не може да се изпълни за обект „%s“"
#: builtin/notes.c:141
msgid "could not read 'show' output"
-msgstr ""
+msgstr "изведената информация от действието „show“ не може да се прочете"
#: builtin/notes.c:149
#, c-format
msgid "failed to finish 'show' for object '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "действието „show“ не може да се завърши за обект „%s“"
#: builtin/notes.c:167 builtin/tag.c:373
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
#: builtin/notes.c:186
msgid "Please supply the note contents using either -m or -F option"
-msgstr ""
+msgstr "Задайте съдържанието на бележката с някоя от опциите „-m“ или „-F“"
#: builtin/notes.c:207 builtin/notes.c:848
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Изтриване на бележката за обекта „%s“\n"
#: builtin/notes.c:212
msgid "unable to write note object"
-msgstr ""
+msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан"
#: builtin/notes.c:214
#, c-format
msgid "The note contents has been left in %s"
-msgstr ""
+msgstr "Съдържанието на бележката е във файла „%s“"
#: builtin/notes.c:248 builtin/tag.c:604
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: builtin/notes.c:250 builtin/tag.c:607
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
#: builtin/notes.c:269 builtin/notes.c:320 builtin/notes.c:322
#: builtin/notes.c:382 builtin/notes.c:436 builtin/notes.c:519
@@ -7472,63 +7670,64 @@ msgstr ""
#: builtin/notes.c:843 builtin/tag.c:620
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
-msgstr ""
+msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
#: builtin/notes.c:272
#, c-format
msgid "Failed to read object '%s'."
-msgstr ""
+msgstr "Обектът „%s“ не може да бъде прочетен."
#: builtin/notes.c:276
#, c-format
msgid "Cannot read note data from non-blob object '%s'."
msgstr ""
+"Съдържанието на бележка не може да се вземе от обект, който не е BLOB: „%s“."
#: builtin/notes.c:316
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
-msgstr ""
+msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
#: builtin/notes.c:331
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
#: builtin/notes.c:375 builtin/notes.c:429 builtin/notes.c:502
#: builtin/notes.c:514 builtin/notes.c:587 builtin/notes.c:634
#: builtin/notes.c:908
msgid "too many parameters"
-msgstr ""
+msgstr "прекалено много параметри"
#: builtin/notes.c:388 builtin/notes.c:647
#, c-format
msgid "No note found for object %s."
-msgstr ""
+msgstr "Няма бележки за обекта „%s“."
#: builtin/notes.c:410 builtin/notes.c:567
msgid "note contents as a string"
-msgstr ""
+msgstr "низ, който е съдържанието на бележката"
#: builtin/notes.c:413 builtin/notes.c:570
msgid "note contents in a file"
-msgstr ""
+msgstr "файл със съдържанието на бележката"
#: builtin/notes.c:415 builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:572
#: builtin/notes.c:575 builtin/tag.c:539
msgid "object"
-msgstr ""
+msgstr "обект"
#: builtin/notes.c:416 builtin/notes.c:573
msgid "reuse and edit specified note object"
-msgstr ""
+msgstr "преизползване и редактиране на указания обект-бележка"
#: builtin/notes.c:419 builtin/notes.c:576
msgid "reuse specified note object"
-msgstr ""
+msgstr "преизползване на указания обект-бележка"
#: builtin/notes.c:421 builtin/notes.c:489
msgid "replace existing notes"
-msgstr ""
+msgstr "замяна на съществуващите бележки"
#: builtin/notes.c:455
#, c-format
@@ -7536,23 +7735,28 @@ msgid ""
"Cannot add notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
"existing notes"
msgstr ""
+"Не може да се добави бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
+"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
#: builtin/notes.c:460 builtin/notes.c:537
#, c-format
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Презаписване на съществуващите бележки за обекта „%s“\n"
#: builtin/notes.c:490
msgid "read objects from stdin"
-msgstr ""
+msgstr "изчитане на обектите от стандартния вход"
+# FIXME imporve message
#: builtin/notes.c:492
msgid "load rewriting config for <command> (implies --stdin)"
msgstr ""
+"зареждане на настройките за КОМАНДАта, която презаписва подавания (включва "
+"опцията „--stdin“)"
#: builtin/notes.c:510
msgid "too few parameters"
-msgstr ""
+msgstr "прекалено малко параметри"
#: builtin/notes.c:531
#, c-format
@@ -7560,11 +7764,15 @@ msgid ""
"Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
"existing notes"
msgstr ""
+"Не може да се копира бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
+"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
#: builtin/notes.c:543
#, c-format
msgid "Missing notes on source object %s. Cannot copy."
msgstr ""
+"Не може да се копира бележка, която не съществува — няма бележки за обекта-"
+"източник „%s“."
#: builtin/notes.c:592
#, c-format
@@ -7572,57 +7780,65 @@ msgid ""
"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
"Please use 'git notes add -f -m/-F/-c/-C' instead.\n"
msgstr ""
+"Задаването на опциите „-m“/„-F“/„-c“/„-C“ с командата „edit“ вече е "
+"остаряло.\n"
+"Вместо това ги използвайте с командата „add“: „git notes add -f -m/-F/-c/-"
+"C“.\n"
#: builtin/notes.c:739
msgid "General options"
-msgstr ""
+msgstr "Общи опции"
#: builtin/notes.c:741
msgid "Merge options"
-msgstr ""
+msgstr "Опции при сливане"
#: builtin/notes.c:743
msgid ""
"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
"cat_sort_uniq)"
msgstr ""
+"коригиране на конфликтите при сливане на бележките чрез тази стратегия — "
+"„manual“ (ръчно), „ours“ (вашата версия), „theirs“ (чуждата версия), "
+"„union“ (обединяване), „cat_sort_uniq“ (обединяване, подреждане, уникални "
+"резултати)"
#: builtin/notes.c:745
msgid "Committing unmerged notes"
-msgstr ""
+msgstr "Подаване на неслети бележки"
#: builtin/notes.c:747
msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
-msgstr ""
+msgstr "завършване на сливането чрез подаване на неслети бележки"
#: builtin/notes.c:749
msgid "Aborting notes merge resolution"
-msgstr ""
+msgstr "Преустановяване на корекцията при сливането на бележки"
#: builtin/notes.c:751
msgid "abort notes merge"
-msgstr ""
+msgstr "преустановяване на сливането на бележки"
#: builtin/notes.c:846
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
-msgstr ""
+msgstr "Няма бележки за обекта „%s“\n"
#: builtin/notes.c:858
msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
-msgstr ""
+msgstr "опитът за изтриването на несъществуваща бележка не се счита за грешка"
#: builtin/notes.c:861
msgid "read object names from the standard input"
-msgstr ""
+msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
#: builtin/notes.c:942
msgid "notes-ref"
-msgstr ""
+msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
#: builtin/notes.c:943
msgid "use notes from <notes_ref>"
-msgstr ""
+msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
#: builtin/notes.c:978 builtin/remote.c:1593
#, c-format
@@ -7632,15 +7848,19 @@ msgstr "Непозната подкоманда: %s"
#: builtin/pack-objects.c:25
msgid "git pack-objects --stdout [options...] [< ref-list | < object-list]"
msgstr ""
+"git pack-objects --stdout [ОПЦИЯ…] [< СПИСЪК_С_ВЕРСИИ | < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
+# FIXME [options] vs [options...]
#: builtin/pack-objects.c:26
msgid "git pack-objects [options...] base-name [< ref-list | < object-list]"
msgstr ""
+"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_ВЕРСИИ | < "
+"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
#: builtin/pack-objects.c:175 builtin/pack-objects.c:178
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
-msgstr ""
+msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
#: builtin/pack-objects.c:771
msgid "Writing objects"
@@ -7649,6 +7869,8 @@ msgstr "Записване на обектите"
#: builtin/pack-objects.c:1012
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
+"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
+"пакетират"
#: builtin/pack-objects.c:2174
msgid "Compressing objects"
@@ -7657,150 +7879,164 @@ msgstr "Компресиране на обектите"
#: builtin/pack-objects.c:2530
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
-msgstr ""
+msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
#: builtin/pack-objects.c:2534
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
#: builtin/pack-objects.c:2557
#, c-format
msgid "option %s does not accept negative form"
-msgstr ""
+msgstr "опцията „%s“ не притежава отрицателна версия"
#: builtin/pack-objects.c:2561
#, c-format
msgid "unable to parse value '%s' for option %s"
-msgstr ""
+msgstr "неразпозната стойност „%s“ за опцията „%s“"
#: builtin/pack-objects.c:2580
msgid "do not show progress meter"
-msgstr ""
+msgstr "без извеждане на напредъка"
#: builtin/pack-objects.c:2582
msgid "show progress meter"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на напредъка"
#: builtin/pack-objects.c:2584
msgid "show progress meter during object writing phase"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
#: builtin/pack-objects.c:2587
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
+"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
#: builtin/pack-objects.c:2588
msgid "version[,offset]"
-msgstr ""
+msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
#: builtin/pack-objects.c:2589
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
+"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
#: builtin/pack-objects.c:2592
msgid "maximum size of each output pack file"
-msgstr ""
+msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
#: builtin/pack-objects.c:2594
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
-msgstr ""
+msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
#: builtin/pack-objects.c:2596
msgid "ignore packed objects"
-msgstr ""
+msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
#: builtin/pack-objects.c:2598
msgid "limit pack window by objects"
-msgstr ""
+msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
#: builtin/pack-objects.c:2600
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
+"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
#: builtin/pack-objects.c:2602
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
+"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
#: builtin/pack-objects.c:2604
msgid "reuse existing deltas"
-msgstr ""
+msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
#: builtin/pack-objects.c:2606
msgid "reuse existing objects"
-msgstr ""
+msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
#: builtin/pack-objects.c:2608
msgid "use OFS_DELTA objects"
-msgstr ""
+msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
#: builtin/pack-objects.c:2610
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
+"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
#: builtin/pack-objects.c:2612
msgid "do not create an empty pack output"
-msgstr ""
+msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
#: builtin/pack-objects.c:2614
msgid "read revision arguments from standard input"
-msgstr ""
+msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
#: builtin/pack-objects.c:2616
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
-msgstr ""
+msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
#: builtin/pack-objects.c:2619
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
+"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
+"указател"
#: builtin/pack-objects.c:2622
msgid "include objects referred by reflog entries"
-msgstr ""
+msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
#: builtin/pack-objects.c:2625
msgid "output pack to stdout"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
#: builtin/pack-objects.c:2627
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
+"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
+"пакетирани"
#: builtin/pack-objects.c:2629
msgid "keep unreachable objects"
-msgstr ""
+msgstr "запазване на недостижимите обекти"
#: builtin/pack-objects.c:2630 parse-options.h:140
msgid "time"
-msgstr "време"
+msgstr "ВРЕМЕ"
#: builtin/pack-objects.c:2631
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
-msgstr ""
+msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
#: builtin/pack-objects.c:2634
msgid "create thin packs"
-msgstr ""
+msgstr "създаване на съкратени пакети"
#: builtin/pack-objects.c:2636
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
-msgstr ""
+msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
#: builtin/pack-objects.c:2638
msgid "pack compression level"
-msgstr ""
+msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
#: builtin/pack-objects.c:2640
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
+"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
+"присажданията"
#: builtin/pack-objects.c:2642
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
+"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
+"преброяването на обектите"
#: builtin/pack-objects.c:2644
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
+"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
#: builtin/pack-objects.c:2723
msgid "Counting objects"
@@ -7808,7 +8044,7 @@ msgstr "Преброяване на обектите"
#: builtin/pack-refs.c:6
msgid "git pack-refs [options]"
-msgstr "git pack-refs [ОПЦИИ]"
+msgstr "git pack-refs [ОПЦИЯ…]"
#: builtin/pack-refs.c:14
msgid "pack everything"
@@ -7844,7 +8080,7 @@ msgstr "окастряне на обектите по-стари от това
#: builtin/push.c:14
msgid "git push [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
-msgstr "git push [ОПЦИИ] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
+msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
#: builtin/push.c:85
msgid "tag shorthand without <tag>"
@@ -7860,7 +8096,7 @@ msgid ""
"To choose either option permanently, see push.default in 'git help config'."
msgstr ""
"\n"
-"За да включите тази опция за постоянно вижте документацията за настройката "
+"За да включите тази опция за постоянно, вижте документацията за настройката "
"„push.default“ в „git help config“."
#: builtin/push.c:143
@@ -7992,8 +8228,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
msgstr ""
-"Не сте указали версия за подаване, а настройката „push.default“ не е "
-"зададена."
+"Не сте указали версия за подаване, а настройката „push.default“ е "
+"„nothing“ (нищо без изрично указана версия да не се изтласква)"
#: builtin/push.c:280
msgid ""
@@ -8016,10 +8252,9 @@ msgid ""
"(e.g. 'git pull ...') before pushing again.\n"
"See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details."
msgstr ""
-"Обновяването е отхвърлено, защото върха на изтласквания клон е преди върха "
-"на\n"
-"отдалечения клон. Проверете клона и внесете отдалечените промени (напр. с\n"
-"командата „git pull…“), преди отново да изтласкате промените. За повече\n"
+"Обновяването е отхвърлено, защото върхът на изтласквания клон е преди върха\n"
+"на отдалечения клон. Проверете клона и внесете отдалечените промени (напр.\n"
+"с командата „git pull…“), преди отново да изтласкате промените. За повече\n"
"информация вижте раздела „Note about fast-forwards“ в страницата от\n"
"ръководството „git push --help“."
@@ -8055,10 +8290,9 @@ msgid ""
"or update a remote ref to make it point at a non-commit object,\n"
"without using the '--force' option.\n"
msgstr ""
-"Не можете да обновите отдалечен указател, който вече сочи към обект, който "
-"не е\n"
-"подаване, както и тепърва да го промените да сочи към подобен обект, без да\n"
-"укажете опцията опцията „--force“.\n"
+"Без да укажете опцията опцията „--force“, не може да обновите отдалечен\n"
+"указател, който вече сочи към обект, който не е подаване, както и тепърва\n"
+"да го промените да сочи към подобен обект.\n"
#: builtin/push.c:361
#, c-format
@@ -8141,7 +8375,7 @@ msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
-# # FIXME double check this
+# FIXME double check this
#: builtin/push.c:493
msgid "refname>:<expect"
msgstr "УКАЗАТЕЛ>:<ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
@@ -8199,70 +8433,74 @@ msgid ""
"[-u [--exclude-per-directory=<gitignore>] | -i]] [--no-sparse-checkout] [--"
"index-output=<file>] (--empty | <tree-ish1> [<tree-ish2> [<tree-ish3>]])"
msgstr ""
+"git read-tree [[-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=ПРЕФИКС] "
+"[-u [--exclude-per-directory=ФАЙЛ_С_ИЗКЛЮЧЕНИЯ] | -i]] [--no-sparse-"
+"checkout] [--index-output=ФАЙЛ] (--empty | УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_1 "
+"[УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_2 [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_3]])"
#: builtin/read-tree.c:109
msgid "write resulting index to <file>"
-msgstr ""
+msgstr "запазване на индекса в този ФАЙЛ"
#: builtin/read-tree.c:112
msgid "only empty the index"
-msgstr ""
+msgstr "само зануляване на индекса"
#: builtin/read-tree.c:114
msgid "Merging"
-msgstr ""
+msgstr "Сливане"
#: builtin/read-tree.c:116
msgid "perform a merge in addition to a read"
-msgstr ""
+msgstr "да се извърши и сливане след освен изчитането"
#: builtin/read-tree.c:118
msgid "3-way merge if no file level merging required"
-msgstr ""
+msgstr "тройно сливане, ако не се налага пофайлово сливане"
#: builtin/read-tree.c:120
msgid "3-way merge in presence of adds and removes"
-msgstr ""
+msgstr "тройно сливане при добавяне на добавяне и изтриване на файлове"
#: builtin/read-tree.c:122
msgid "same as -m, but discard unmerged entries"
-msgstr ""
+msgstr "същото като опцията „-m“, но неслетите обекти се пренебрегват"
#: builtin/read-tree.c:123
msgid "<subdirectory>/"
-msgstr ""
+msgstr "ПОДДИРЕКТОРИЯ/"
#: builtin/read-tree.c:124
msgid "read the tree into the index under <subdirectory>/"
-msgstr ""
+msgstr "изчитане на дървото към индекса като да е в тази ПОДДИРЕКТОРИЯ/"
#: builtin/read-tree.c:127
msgid "update working tree with merge result"
-msgstr ""
+msgstr "обновяване на работното дърво с резултата от сливането"
#: builtin/read-tree.c:129
msgid "gitignore"
-msgstr ""
+msgstr "ФАЙЛ_С_ИЗКЛЮЧЕНИЯ"
#: builtin/read-tree.c:130
msgid "allow explicitly ignored files to be overwritten"
-msgstr ""
+msgstr "позволяване на презаписването на изрично пренебрегваните файлове"
#: builtin/read-tree.c:133
msgid "don't check the working tree after merging"
-msgstr ""
+msgstr "без проверка на работното дърво след сливането"
#: builtin/read-tree.c:134
msgid "don't update the index or the work tree"
-msgstr ""
+msgstr "без обновяване и на индекса, и на работното дърво"
#: builtin/read-tree.c:136
msgid "skip applying sparse checkout filter"
-msgstr ""
+msgstr "без прилагане на филтъра за частично изтегляне"
#: builtin/read-tree.c:138
msgid "debug unpack-trees"
-msgstr ""
+msgstr "изчистване на грешки в командата „unpack-trees“"
# FIXME
#: builtin/reflog.c:499
@@ -8332,7 +8570,7 @@ msgstr "git remote set-url --delete ИМЕ АДРЕС"
#: builtin/remote.c:28
msgid "git remote add [<options>] <name> <url>"
-msgstr "git remote add [ОПЦИИ] ИМЕ АДРЕС"
+msgstr "git remote add [ОПЦИЯ…] ИМЕ АДРЕС"
#: builtin/remote.c:43
msgid "git remote set-head <name> (-a | --auto | -d | --delete | <branch>)"
@@ -8348,15 +8586,15 @@ msgstr "git remote set-branches --add ИМЕ КЛОН…"
#: builtin/remote.c:54
msgid "git remote show [<options>] <name>"
-msgstr "git remote show [ОПЦИИ] ИМЕ"
+msgstr "git remote show [ОПЦИЯ…] ИМЕ"
#: builtin/remote.c:59
msgid "git remote prune [<options>] <name>"
-msgstr "git remote prune [ОПЦИИ] ИМЕ"
+msgstr "git remote prune [ОПЦИЯ…] ИМЕ"
#: builtin/remote.c:64
msgid "git remote update [<options>] [<group> | <remote>]..."
-msgstr "git remote update [ОПЦИИ] [ГРУПА | ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ]…"
+msgstr "git remote update [ОПЦИЯ…] [ГРУПА | ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ]…"
#: builtin/remote.c:88
#, c-format
@@ -8588,7 +8826,7 @@ msgstr "може да се слее тривиално"
#: builtin/remote.c:1059
msgid "local out of date"
-msgstr "локалният е остарял"
+msgstr "локалният е изостанал"
#: builtin/remote.c:1066
#, c-format
@@ -8628,6 +8866,7 @@ msgstr " Адрес за доставяне: %s"
msgid "(no URL)"
msgstr "(без адрес)"
+# FIXME spaces betwen Push and URL
#: builtin/remote.c:1182 builtin/remote.c:1184
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
@@ -8636,22 +8875,23 @@ msgstr " Адрес за изтласкване: %s"
#: builtin/remote.c:1186 builtin/remote.c:1188 builtin/remote.c:1190
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
-msgstr " клон в HEAD: %s"
+msgstr " клон сочен от HEAD: %s"
#: builtin/remote.c:1192
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
msgstr ""
-" клон в HEAD (клонът указан във файла HEAD от отдалеченото хранилище е\n"
+" клонът сочен от HEAD (клонът указан във файла HEAD от отдалеченото "
+"хранилище е\n"
" нееднозначен и е някой от следните):\n"
#: builtin/remote.c:1204
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
-msgstr[0] " Отдалечен клон: %s"
-msgstr[1] " Отдалечени клони: %s"
+msgstr[0] " Отдалечен клон:%s"
+msgstr[1] " Отдалечени клони:%s"
#: builtin/remote.c:1207 builtin/remote.c:1234
msgid " (status not queried)"
@@ -8765,9 +9005,10 @@ msgstr "добавяне на адреси"
msgid "delete URLs"
msgstr "изтриване на адреси"
+# FIXME message - incompatible
#: builtin/remote.c:1500
msgid "--add --delete doesn't make sense"
-msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ не могат да се използват заедно"
+msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ са несъвместими"
#: builtin/remote.c:1540
#, c-format
@@ -8790,76 +9031,85 @@ msgstr "повече подробности. Поставя се пред под
#: builtin/repack.c:16
msgid "git repack [options]"
-msgstr ""
+msgstr "git repack [ОПЦИЯ…]"
#: builtin/repack.c:156
msgid "pack everything in a single pack"
-msgstr ""
+msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
#: builtin/repack.c:158
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
+"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
+"непакетирани"
#: builtin/repack.c:161
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
+"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
+"prune-packed“"
#: builtin/repack.c:163
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
-msgstr ""
+msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
#: builtin/repack.c:165
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
+"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
#: builtin/repack.c:167
msgid "do not run git-update-server-info"
-msgstr ""
+msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
#: builtin/repack.c:170
msgid "pass --local to git-pack-objects"
-msgstr ""
+msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
#: builtin/repack.c:172
msgid "write bitmap index"
-msgstr ""
+msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
#: builtin/repack.c:173
msgid "approxidate"
-msgstr ""
+msgstr "евристична дата"
#: builtin/repack.c:174
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
+"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
+"това"
#: builtin/repack.c:176
msgid "size of the window used for delta compression"
-msgstr ""
+msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
#: builtin/repack.c:177 builtin/repack.c:181
msgid "bytes"
-msgstr ""
+msgstr "байтове"
#: builtin/repack.c:178
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
+"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
+"по броя на обектите"
#: builtin/repack.c:180
msgid "limits the maximum delta depth"
-msgstr ""
+msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
#: builtin/repack.c:182
msgid "maximum size of each packfile"
-msgstr ""
+msgstr "максимален размер на всеки пакет"
#: builtin/repack.c:184
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
-msgstr ""
+msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
#: builtin/repack.c:371
#, c-format
msgid "removing '%s' failed"
-msgstr ""
+msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
#: builtin/replace.c:17
msgid "git replace [-f] <object> <replacement>"
@@ -8883,7 +9133,7 @@ msgstr "изтриване на указателите за замяна"
#: builtin/replace.c:176
msgid "replace the ref if it exists"
-msgstr "замяна на указателите, ако съществуват"
+msgstr "замяна на указателя, ако съществува"
#: builtin/replace.c:177
msgid "use this format"
@@ -8905,11 +9155,11 @@ msgstr ""
#: builtin/reset.c:26
msgid "git reset [-q] <tree-ish> [--] <paths>..."
-msgstr "git reset [-q] ДЪРВО [--] ПЪТИЩА…"
+msgstr "git reset [-q] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [--] ПЪТИЩА…"
#: builtin/reset.c:27
msgid "git reset --patch [<tree-ish>] [--] [<paths>...]"
-msgstr "git reset --patch [ДЪРВО] [--] [ПЪТИЩА…]"
+msgstr "git reset --patch [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО] [--] [ПЪТИЩА…]"
#: builtin/reset.c:33
msgid "mixed"
@@ -9036,7 +9286,7 @@ msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
#: builtin/rev-parse.c:359
msgid "git rev-parse --parseopt [options] -- [<args>...]"
-msgstr "git rev-parse --parseopt [ОПЦИИ] -- [АРГУМЕНТИ…]"
+msgstr "git rev-parse --parseopt [ОПЦИЯ…] -- [АРГУМЕНТИ…]"
#: builtin/rev-parse.c:364
msgid "keep the `--` passed as an arg"
@@ -9058,16 +9308,16 @@ msgid ""
"\n"
"Run \"git rev-parse --parseopt -h\" for more information on the first usage."
msgstr ""
-"git rev-parse --parseopt [ОПЦИИ] -- [АРГУМЕНТИ…]\n"
+"git rev-parse --parseopt [ОПЦИЯ…] -- [АРГУМЕНТИ…]\n"
" или: git rev-parse --sq-quote [АРГУМЕНТИ…]\n"
-" или: git rev-parse [ОПЦИИ] [АРГУМЕНТИ…]\n"
+" или: git rev-parse [ОПЦИЯ…] [АРГУМЕНТИ…]\n"
"\n"
"За повече информация за първия вариант изпълнете „git rev-parse --parseopt -"
"h“"
#: builtin/revert.c:22
msgid "git revert [options] <commit-ish>..."
-msgstr "git revert [ОПЦИИ] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…"
+msgstr "git revert [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…"
#: builtin/revert.c:23
msgid "git revert <subcommand>"
@@ -9075,7 +9325,7 @@ msgstr "git revert ПОДКОМАНДА"
#: builtin/revert.c:28
msgid "git cherry-pick [options] <commit-ish>..."
-msgstr "git cherry-pick [ОПЦИИ] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…"
+msgstr "git cherry-pick [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…"
#: builtin/revert.c:29
msgid "git cherry-pick <subcommand>"
@@ -9088,15 +9338,15 @@ msgstr "%s: опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
#: builtin/revert.c:80
msgid "end revert or cherry-pick sequence"
-msgstr "завършване на поредица от отбиране или отмяна на подавания"
+msgstr "завършване на поредица от отбирания или отмени на подавания"
#: builtin/revert.c:81
msgid "resume revert or cherry-pick sequence"
-msgstr "завършване на поредица от отбиране или отмяна на подавания"
+msgstr "завършване на поредица от отбирания или отмени на подавания"
#: builtin/revert.c:82
msgid "cancel revert or cherry-pick sequence"
-msgstr "отмяна на поредица от отбиране или отмяна на подавания"
+msgstr "отмяна на поредица от отбирания или отмени на подавания"
#: builtin/revert.c:83
msgid "don't automatically commit"
@@ -9156,7 +9406,7 @@ msgstr "неуспешно отбиране"
#: builtin/rm.c:17
msgid "git rm [options] [--] <file>..."
-msgstr "git rm [ОПЦИИ] [--] ФАЙЛ…"
+msgstr "git rm [ОПЦИЯ…] [--] ФАЙЛ…"
#: builtin/rm.c:65
msgid ""
@@ -9261,32 +9511,35 @@ msgstr "git rm: „%s“ не може да се изтрие"
#: builtin/shortlog.c:13
msgid "git shortlog [<options>] [<revision range>] [[--] [<path>...]]"
-msgstr ""
+msgstr "git shortlog [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] [ПЪТ…]]"
#: builtin/shortlog.c:131
#, c-format
msgid "Missing author: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Авторът липсва: %s"
#: builtin/shortlog.c:230
msgid "sort output according to the number of commits per author"
-msgstr ""
+msgstr "подредба на подаванията по броя подавания от автор"
#: builtin/shortlog.c:232
msgid "Suppress commit descriptions, only provides commit count"
-msgstr ""
+msgstr "Без описания на подаванията — да се показва само броя подавания"
#: builtin/shortlog.c:234
msgid "Show the email address of each author"
-msgstr ""
+msgstr "Извеждане на адреса на е-поща за всеки автор"
+# FIXME why is this so short
#: builtin/shortlog.c:235
msgid "w[,i1[,i2]]"
-msgstr ""
+msgstr "ШИРОЧИНА[,ОТСТЪП_1[,ОТСТЪП_2]]"
#: builtin/shortlog.c:236
msgid "Linewrap output"
msgstr ""
+"Пренасяне на редовете до тази обща ШИРОЧИНА (76), с ОТСТЪП_1 (6) за първия "
+"ред и ОТСТЪП_2 (9) за останалите"
#: builtin/show-branch.c:9
msgid ""
@@ -9334,7 +9587,7 @@ msgstr "включване и на текущия клон"
#: builtin/show-branch.c:662
msgid "name commits with their object names"
-msgstr "именоване на подаванията с имената им на обекти"
+msgstr "именуване на подаванията с имената им на обекти"
#: builtin/show-branch.c:664
msgid "show possible merge bases"
@@ -9379,29 +9632,30 @@ msgstr ""
"git show-ref [-q|--quiet] [--verify] [--head] [-d|--dereference] [-s|--"
"hash[=ЧИСЛО]] [--abbrev[=ЧИСЛО]] [--tags] [--heads] [--] [ШАБЛОН…]"
+# FIXME pattern & ref-list must be in <>
#: builtin/show-ref.c:11
msgid "git show-ref --exclude-existing[=pattern] < ref-list"
-msgstr ""
+msgstr "git show-ref --exclude-existing[=ШАБЛОН] < СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ"
#: builtin/show-ref.c:168
msgid "only show tags (can be combined with heads)"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на етикетите (може да се комбинира с върховете)"
#: builtin/show-ref.c:169
msgid "only show heads (can be combined with tags)"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на върховете (може да се комбинира с етикетите)"
#: builtin/show-ref.c:170
msgid "stricter reference checking, requires exact ref path"
-msgstr ""
+msgstr "строга проверка на указателите, изисква се указател с пълен път"
#: builtin/show-ref.c:173 builtin/show-ref.c:175
msgid "show the HEAD reference, even if it would be filtered out"
-msgstr ""
+msgstr "задължително извеждане и на указателя HEAD"
#: builtin/show-ref.c:177
msgid "dereference tags into object IDs"
-msgstr ""
+msgstr "да се извеждат идентификаторите на обектите-етикети"
#: builtin/show-ref.c:179
msgid "only show SHA1 hash using <n> digits"
@@ -9410,14 +9664,18 @@ msgstr "извеждане само на този БРОЙ цифри от вс
#: builtin/show-ref.c:183
msgid "do not print results to stdout (useful with --verify)"
msgstr ""
+"без извеждане на резултатите на стандартния вход (полезно с опцията „--"
+"verify“)"
#: builtin/show-ref.c:185
msgid "show refs from stdin that aren't in local repository"
msgstr ""
+"извеждане на указателите приети от стандартния вход, които липсват в "
+"локалното хранилище"
#: builtin/symbolic-ref.c:7
msgid "git symbolic-ref [options] name [ref]"
-msgstr "git symbolic-ref [ОПЦИИ] ИМЕ [УКАЗАТЕЛ]"
+msgstr "git symbolic-ref [ОПЦИЯ…] ИМЕ [УКАЗАТЕЛ]"
#: builtin/symbolic-ref.c:8
msgid "git symbolic-ref -d [-q] name"
@@ -9452,7 +9710,7 @@ msgstr ""
#: builtin/tag.c:23
msgid "git tag -d <tagname>..."
-msgstr ""
+msgstr "git tag -d ЕТИКЕТ…"
# FIXME tabulator
#: builtin/tag.c:24
@@ -9460,35 +9718,37 @@ msgid ""
"git tag -l [-n[<num>]] [--contains <commit>] [--points-at <object>] \n"
"\t\t[<pattern>...]"
msgstr ""
+"git tag -l [-nБРОЙ] [--contains ПОДАВАНЕ] [--points-at ОБЕКТ] \n"
+" [ШАБЛОН…]"
#: builtin/tag.c:26
msgid "git tag -v <tagname>..."
-msgstr ""
+msgstr "git tag -v ЕТИКЕТ…"
#: builtin/tag.c:67
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
#: builtin/tag.c:239
#, c-format
msgid "tag name too long: %.*s..."
-msgstr ""
+msgstr "името на етикета е твърде дълго: „%.*s“…"
#: builtin/tag.c:244
#, c-format
msgid "tag '%s' not found."
-msgstr ""
+msgstr "етикетът „%s“ не е открит."
#: builtin/tag.c:259
#, c-format
msgid "Deleted tag '%s' (was %s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Изтрит е етикетът „%s“ (бе „%s“)\n"
#: builtin/tag.c:271
#, c-format
msgid "could not verify the tag '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "етикетът „%s“ не може да бъде проверен"
#: builtin/tag.c:281
#, c-format
@@ -9497,6 +9757,9 @@ msgid ""
"Write a tag message\n"
"Lines starting with '%c' will be ignored.\n"
msgstr ""
+"\n"
+"Въведете съобщение за етикет.\n"
+"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
#: builtin/tag.c:285
#, c-format
@@ -9506,40 +9769,46 @@ msgid ""
"Lines starting with '%c' will be kept; you may remove them yourself if you "
"want to.\n"
msgstr ""
+"\n"
+"Въведете съобщение за етикет.\n"
+"Редовете, които започват с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги "
+"изтриете вие.\n"
#: builtin/tag.c:324
msgid "unable to sign the tag"
-msgstr ""
+msgstr "етикетът не може да бъде подписан"
#: builtin/tag.c:326
msgid "unable to write tag file"
-msgstr ""
+msgstr "файлът за етикета не може да бъде запазен"
#: builtin/tag.c:351
msgid "bad object type."
-msgstr ""
+msgstr "неправилен вид обект."
#: builtin/tag.c:364
msgid "tag header too big."
-msgstr ""
+msgstr "заглавната част на етикета е прекалено дълга."
+# FIXME - why the ? - either we need to specify or not or it is good to specify
#: builtin/tag.c:400
msgid "no tag message?"
-msgstr ""
+msgstr "липсва съобщение за етикета"
#: builtin/tag.c:406
#, c-format
msgid "The tag message has been left in %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Съобщението за етикета е запазено във файла „%s“\n"
+# FIXME - the name of the option '--points-at'
#: builtin/tag.c:455
msgid "switch 'points-at' requires an object"
-msgstr ""
+msgstr "опцията „--points-at“ изисква аргумент-обект"
#: builtin/tag.c:457
#, c-format
msgid "malformed object name '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "неправилно име на обект „%s“"
#: builtin/tag.c:480
#, c-format
@@ -9548,7 +9817,7 @@ msgstr "зададена е неподдържана подредба: „%s“"
#: builtin/tag.c:500
msgid "list tag names"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на имената на етикетите"
#: builtin/tag.c:502
msgid "print <n> lines of each tag message"
@@ -9556,39 +9825,39 @@ msgstr "извеждане на този БРОЙ редове от всяко
#: builtin/tag.c:504
msgid "delete tags"
-msgstr ""
+msgstr "изтриване на етикети"
#: builtin/tag.c:505
msgid "verify tags"
-msgstr ""
+msgstr "проверка на етикети"
#: builtin/tag.c:507
msgid "Tag creation options"
-msgstr ""
+msgstr "Опции при създаването на етикети"
#: builtin/tag.c:509
msgid "annotated tag, needs a message"
-msgstr ""
+msgstr "анотирането на етикети изисква съобщение"
#: builtin/tag.c:511
msgid "tag message"
-msgstr ""
+msgstr "съобщение за етикет"
#: builtin/tag.c:513
msgid "annotated and GPG-signed tag"
-msgstr ""
+msgstr "анотиран етикет с подпис по GPG"
#: builtin/tag.c:517
msgid "use another key to sign the tag"
-msgstr ""
+msgstr "използване на друг ключ за подписването на етикет"
#: builtin/tag.c:518
msgid "replace the tag if exists"
-msgstr ""
+msgstr "замяна на етикета, ако съществува"
#: builtin/tag.c:519
msgid "show tag list in columns"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на списъка на етикетите по колони"
#: builtin/tag.c:521
msgid "sort tags"
@@ -9596,19 +9865,19 @@ msgstr "подреждане на етикетите"
#: builtin/tag.c:525
msgid "Tag listing options"
-msgstr ""
+msgstr "Опции за извеждането на етикети"
#: builtin/tag.c:528 builtin/tag.c:534
msgid "print only tags that contain the commit"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане само на етикетите, които съдържат подаването"
#: builtin/tag.c:540
msgid "print only tags of the object"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане само на етикетите на обекта"
#: builtin/tag.c:566
msgid "--column and -n are incompatible"
-msgstr ""
+msgstr "Опциите „--column“ и „-n“ са несъвместими"
#: builtin/tag.c:578
msgid "--sort and -n are incompatible"
@@ -9616,48 +9885,49 @@ msgstr "Опциите „--long“ и „-n“ са несъвместими"
#: builtin/tag.c:585
msgid "-n option is only allowed with -l."
-msgstr ""
+msgstr "Опцията „-n“ изисква опцията „-l“."
#: builtin/tag.c:587
msgid "--contains option is only allowed with -l."
-msgstr ""
+msgstr "Опцията „-contains“ изисква опцията „-l“."
#: builtin/tag.c:589
msgid "--points-at option is only allowed with -l."
-msgstr ""
+msgstr "Опцията „-points-at“ изисква опцията „-l“."
+# FIXME message pattern
#: builtin/tag.c:597
msgid "only one -F or -m option is allowed."
-msgstr ""
+msgstr "Опциите „-F“ и „-m“ са несъвместими."
#: builtin/tag.c:617
msgid "too many params"
-msgstr ""
+msgstr "Прекалено много аргументи"
#: builtin/tag.c:623
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ е неправилно име за етикет."
#: builtin/tag.c:628
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
-msgstr ""
+msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
#: builtin/tag.c:646
#, c-format
msgid "%s: cannot lock the ref"
-msgstr ""
+msgstr "указателят „%s“ не може да бъде заключен"
#: builtin/tag.c:648
#, c-format
msgid "%s: cannot update the ref"
-msgstr ""
+msgstr "указателят „%s“ не може да бъде обновен"
#: builtin/tag.c:650
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
#: builtin/unpack-objects.c:483
msgid "Unpacking objects"
@@ -9665,128 +9935,137 @@ msgstr "Разпакетиране на обектите"
#: builtin/update-index.c:399
msgid "git update-index [options] [--] [<file>...]"
-msgstr ""
+msgstr "git update-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
#: builtin/update-index.c:748
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr ""
+"продължаване с обновяването, дори когато индексът трябва да бъде обновен"
#: builtin/update-index.c:751
msgid "refresh: ignore submodules"
-msgstr ""
+msgstr "подмодулите да се игнорират при обновяването"
#: builtin/update-index.c:754
msgid "do not ignore new files"
-msgstr ""
+msgstr "новите файлове да не се игнорират"
#: builtin/update-index.c:756
msgid "let files replace directories and vice-versa"
-msgstr ""
+msgstr "файлове да могат да заменят директории и обратно"
#: builtin/update-index.c:758
msgid "notice files missing from worktree"
-msgstr ""
+msgstr "предупреждаване при липсващи в работното дърво файлове"
#: builtin/update-index.c:760
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
-msgstr ""
+msgstr "обновяване дори и индексът да съдържа неслети обекти"
#: builtin/update-index.c:763
msgid "refresh stat information"
-msgstr ""
+msgstr "обновяване на информацията от функцията „stat“"
#: builtin/update-index.c:767
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr ""
+"като опцията „--refresh“, но да се проверят и обектите, които са били приети "
+"за непроменени"
#: builtin/update-index.c:771
msgid "<mode>,<object>,<path>"
-msgstr ""
+msgstr "РЕЖИМ,ОБЕКТ,ПЪТ"
#: builtin/update-index.c:772
msgid "add the specified entry to the index"
-msgstr ""
+msgstr "добавяне на изброените обекти към индекса"
#: builtin/update-index.c:776
msgid "(+/-)x"
-msgstr ""
+msgstr "(+/-)x"
#: builtin/update-index.c:777
msgid "override the executable bit of the listed files"
-msgstr ""
+msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
#: builtin/update-index.c:781
msgid "mark files as \"not changing\""
-msgstr ""
+msgstr "задаване на флаг, че файлът не се променя"
#: builtin/update-index.c:784
msgid "clear assumed-unchanged bit"
-msgstr ""
+msgstr "изчистване на флага, че файлът не се променя"
#: builtin/update-index.c:787
msgid "mark files as \"index-only\""
-msgstr ""
+msgstr "задаване на флаг, че файловете са само за индекса"
#: builtin/update-index.c:790
msgid "clear skip-worktree bit"
-msgstr ""
+msgstr "изчистване на флага, че файловете са само за индекса"
#: builtin/update-index.c:793
msgid "add to index only; do not add content to object database"
-msgstr ""
+msgstr "добавяне само към индекса без добавяне към базата от данни за обектите"
#: builtin/update-index.c:795
msgid "remove named paths even if present in worktree"
-msgstr ""
+msgstr "изтриване на указаните пътища, дори и да съществуват в работното дърво"
#: builtin/update-index.c:797
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr ""
+"при комбиниране с опцията „--stdin“ — входните редове са разделени с нулевия "
+"байт"
#: builtin/update-index.c:799
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
-msgstr ""
+msgstr "изчитане на списъка с пътища за обновяване от стандартния вход"
#: builtin/update-index.c:803
msgid "add entries from standard input to the index"
-msgstr ""
+msgstr "добавяне на елементите от стандартния вход към индекса"
#: builtin/update-index.c:807
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr ""
+"възстановяване на състоянието преди сливане или нужда от обновяване за "
+"изброените пътища"
#: builtin/update-index.c:811
msgid "only update entries that differ from HEAD"
-msgstr ""
+msgstr "добавяне само на съдържанието, което се различава от това в „HEAD“"
#: builtin/update-index.c:815
msgid "ignore files missing from worktree"
-msgstr ""
+msgstr "игнориране на файловете, които липсват в работното дърво"
#: builtin/update-index.c:818
msgid "report actions to standard output"
-msgstr ""
+msgstr "извеждане на действията на стандартния изход"
#: builtin/update-index.c:820
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr ""
+"забравяне на записаната информация за неразрешени конфликти — за командите "
+"от потребителско ниво"
#: builtin/update-index.c:824
msgid "write index in this format"
-msgstr ""
+msgstr "записване на индекса в този формат"
#: builtin/update-ref.c:9
msgid "git update-ref [options] -d <refname> [<oldval>]"
-msgstr "git update-ref [ОПЦИИ] -d ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ [СТАРА_СТОЙНОСТ]"
+msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] -d ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ [СТАРА_СТОЙНОСТ]"
+# FIXME spaces - not needed in original
#: builtin/update-ref.c:10
msgid "git update-ref [options] <refname> <newval> [<oldval>]"
-msgstr ""
-"git update-ref [ОПЦИИ] ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ НОВА_СТОЙНОСТ [СТАРА_СТОЙНОСТ]"
+msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ НОВА_СТОЙНОСТ [СТАРА_СТОЙНОСТ]"
#: builtin/update-ref.c:11
msgid "git update-ref [options] --stdin [-z]"
-msgstr "git update-ref [ОПЦИИ] --stdin [-z]"
+msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] --stdin [-z]"
#: builtin/update-ref.c:256
msgid "delete the reference"
@@ -9836,15 +10115,15 @@ msgstr "извеждане на съдържанието на ЕТИКЕТи"
#: builtin/write-tree.c:13
msgid "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=<prefix>/]"
-msgstr "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=ПРЕДСТАВКА/]"
+msgstr "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=ПРЕФИКС/]"
#: builtin/write-tree.c:26
msgid "<prefix>/"
-msgstr "ПРЕДСТАВКА/"
+msgstr "ПРЕФИКС/"
#: builtin/write-tree.c:27
msgid "write tree object for a subdirectory <prefix>"
-msgstr "запис на обект-дърво за поддиректорията започваща с тази ПРЕДСТАВКА"
+msgstr "запис на обект-дърво за поддиректорията започваща с тази ПРЕФИКС"
#: builtin/write-tree.c:30
msgid "only useful for debugging"
@@ -9971,13 +10250,18 @@ msgstr "Извеждане, създаване, изтриване, провер
#: git-am.sh:52
msgid "You need to set your committer info first"
-msgstr ""
+msgstr "Първо трябва да зададете информация за себе си"
#: git-am.sh:97
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
msgstr ""
+"Изглежда указателят „HEAD“ е променен и не сочи към същия обект както по "
+"времето\n"
+"на последното неуспешно изпълнение на „git am“. Указателят се задава да сочи "
+"към\n"
+"„ORIG_HEAD“"
#: git-am.sh:107
#, sh-format
@@ -9986,60 +10270,76 @@ msgid ""
"If you prefer to skip this patch, run \"$cmdline --skip\" instead.\n"
"To restore the original branch and stop patching, run \"$cmdline --abort\"."
msgstr ""
+"След коригирането на този проблем изпълнете командата „$cmdline --"
+"continue“.\n"
+"За да прескочите тази кръпка, изпълнете командата „$cmdline --skip“.\n"
+"За да възстановите първоначалното състояние и да преустановите прилагането "
+"на \n"
+"кръпки, изпълнете командата „$cmdline --abort“."
#: git-am.sh:123
msgid "Cannot fall back to three-way merge."
-msgstr ""
+msgstr "Не може да се премине към тройно сливане."
#: git-am.sh:139
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
+"В хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
+"сливане."
#: git-am.sh:141
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
-msgstr ""
+msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
#: git-am.sh:156
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
msgstr ""
+"Кръпката не може да се приложи към обектите BLOB в индекса.\n"
+"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
#: git-am.sh:165
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
-msgstr ""
+msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
#: git-am.sh:181
msgid "Failed to merge in the changes."
-msgstr ""
+msgstr "Неуспешно сливане на промените."
#: git-am.sh:276
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
+"Само една серия кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
#: git-am.sh:363
#, sh-format
msgid "Patch format $patch_format is not supported."
-msgstr ""
+msgstr "Неподдържан формат на кръпки: „$patch_format“."
#: git-am.sh:365
msgid "Patch format detection failed."
-msgstr ""
+msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
#: git-am.sh:392
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
msgstr ""
+"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
+"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
#: git-am.sh:486
#, sh-format
msgid "previous rebase directory $dotest still exists but mbox given."
msgstr ""
+"предишната директория за пребазиране „$dotest“ все още съществува, а е "
+"зададен файл „mbox“."
+# FIXME better message
#: git-am.sh:491
msgid "Please make up your mind. --skip or --abort?"
-msgstr ""
+msgstr "Опциите „--skip“ и „--abort“ са несъвместими."
#: git-am.sh:527
#, sh-format
@@ -10047,16 +10347,21 @@ msgid ""
"Stray $dotest directory found.\n"
"Use \"git am --abort\" to remove it."
msgstr ""
+"Открита е излишна директория „$dotest“.\n"
+"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
#: git-am.sh:535
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
-msgstr ""
+msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
#: git-am.sh:601
#, sh-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: $files)"
msgstr ""
+"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: "
+"$files)"
+# FIXME spaces
#: git-am.sh:705
#, sh-format
msgid ""
@@ -10064,18 +10369,25 @@ msgid ""
"If you would prefer to skip this patch, instead run \"$cmdline --skip\".\n"
"To restore the original branch and stop patching run \"$cmdline --abort\"."
msgstr ""
+"Кръпката е празна. Честа причина за това е неправилно разделяне на кръпки.\n"
+"За да прескочите тази кръпка, изпълнете командата „$cmdline --skip“.\n"
+"За да възстановите първоначалното състояние и да преустановите прилагането "
+"на \n"
+"кръпки, изпълнете командата „$cmdline --abort“."
#: git-am.sh:732
msgid "Patch does not have a valid e-mail address."
-msgstr ""
+msgstr "Кръпката не съдържа валиден адрес за е-поща."
#: git-am.sh:779
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
+"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
+"изход да е свързан с терминал, а в момента не е."
#: git-am.sh:783
msgid "Commit Body is:"
-msgstr ""
+msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. TRANSLATORS: Make sure to include [y], [n], [e], [v] and [a]
#. in your translation. The program will only accept English
@@ -10083,11 +10395,13 @@ msgstr ""
#: git-am.sh:790
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all "
msgstr ""
+"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
+"на всичко"
#: git-am.sh:826
#, sh-format
msgid "Applying: $FIRSTLINE"
-msgstr ""
+msgstr "Прилагане: $FIRSTLINE"
#: git-am.sh:847
msgid ""
@@ -10095,21 +10409,26 @@ msgid ""
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
"already introduced the same changes; you might want to skip this patch."
msgstr ""
+"Без промени — възможно е да не сте изпълнили „git add“.\n"
+"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
+"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
#: git-am.sh:855
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index\n"
"did you forget to use 'git add'?"
msgstr ""
+"Индексът все още съдържа неслети промени — възможно е да не сте изпълнили "
+"„git add“."
#: git-am.sh:871
msgid "No changes -- Patch already applied."
-msgstr ""
+msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
#: git-am.sh:881
#, sh-format
msgid "Patch failed at $msgnum $FIRSTLINE"
-msgstr ""
+msgstr "Неуспешно прилагане на кръпката „$msgnum“: „$FIRSTLINE“"
#: git-am.sh:884
#, sh-format
@@ -10117,105 +10436,119 @@ msgid ""
"The copy of the patch that failed is found in:\n"
" $dotest/patch"
msgstr ""
+"Дубликат на проблемната кръпка се намира в:\n"
+" $dotest/patch"
#: git-am.sh:902
msgid "applying to an empty history"
-msgstr ""
+msgstr "прилагане върху празна история"
#: git-bisect.sh:48
msgid "You need to start by \"git bisect start\""
-msgstr ""
+msgstr "Започнете като изпълните командата „git bisect start“"
#. TRANSLATORS: Make sure to include [Y] and [n] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
#: git-bisect.sh:54
msgid "Do you want me to do it for you [Y/n]? "
-msgstr ""
+msgstr "Да се извърши ли автоматично? „Y“ — ДА, „n“ — не"
#: git-bisect.sh:95
#, sh-format
msgid "unrecognised option: '$arg'"
-msgstr ""
+msgstr "непозната опция „$arg“"
#: git-bisect.sh:99
#, sh-format
msgid "'$arg' does not appear to be a valid revision"
-msgstr ""
+msgstr "„$arg“ не изглежда като указател към версия"
+# FIXME - I ??? the message does not convey what is actually wrong - that the "HEAD" points to sth that is unparsable
#: git-bisect.sh:117
msgid "Bad HEAD - I need a HEAD"
-msgstr ""
+msgstr "Текущият указател „HEAD“ е неправилен."
#: git-bisect.sh:130
#, sh-format
msgid ""
"Checking out '$start_head' failed. Try 'git bisect reset <validbranch>'."
msgstr ""
+"Неуспешно преминаване към „$start_head“. Изпълнете командата „git bisect "
+"reset СЪОТВЕТНИЯ_КЛОН“."
#: git-bisect.sh:140
msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
msgstr ""
+"не може да се търси двоично, когато е изпълнена командата „cg-seek“ от "
+"„cogito“"
#: git-bisect.sh:144
msgid "Bad HEAD - strange symbolic ref"
-msgstr ""
+msgstr "Неправилен указател „HEAD“"
#: git-bisect.sh:189
#, sh-format
msgid "Bad bisect_write argument: $state"
-msgstr ""
+msgstr "Неправилен аргумент на функцията „bisect_write“: „$state“"
#: git-bisect.sh:218
#, sh-format
msgid "Bad rev input: $arg"
-msgstr ""
+msgstr "Неправилна версия: „$arg“"
#: git-bisect.sh:232
msgid "Please call 'bisect_state' with at least one argument."
-msgstr ""
+msgstr "Функцията „bisect_state“ изисква поне един аргумент."
#: git-bisect.sh:244
#, sh-format
msgid "Bad rev input: $rev"
-msgstr ""
+msgstr "Неправилна версия: „$rev“"
#: git-bisect.sh:250
msgid "'git bisect bad' can take only one argument."
-msgstr ""
+msgstr "Командата „git bisect bad“ приема само един аргумент."
#: git-bisect.sh:273
msgid "Warning: bisecting only with a bad commit."
-msgstr ""
+msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: двоично търсене само по лошо подаване."
#. TRANSLATORS: Make sure to include [Y] and [n] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
#: git-bisect.sh:279
msgid "Are you sure [Y/n]? "
-msgstr ""
+msgstr "Да се продължи ли? „Y“ — ДА, „n“ — не"
+# FIXME me?
#: git-bisect.sh:289
msgid ""
"You need to give me at least one good and one bad revisions.\n"
"(You can use \"git bisect bad\" and \"git bisect good\" for that.)"
msgstr ""
+"Трябва да зададете поне една добра и една лоша версия. Това може да се\n"
+"направи съответно и чрез командите „git bisect bad“ и „git bisect good“."
+# FIXME me
#: git-bisect.sh:292
msgid ""
"You need to start by \"git bisect start\".\n"
"You then need to give me at least one good and one bad revisions.\n"
"(You can use \"git bisect bad\" and \"git bisect good\" for that.)"
msgstr ""
+"Трябва да започнете двоичното търсене чрез командата „git bisect start“.\n"
+"трябва да зададете поне една добра и една лоша версия. Това може да се\n"
+"направи съответно и чрез командите „git bisect bad“ и „git bisect good“."
#: git-bisect.sh:363 git-bisect.sh:490
msgid "We are not bisecting."
-msgstr ""
+msgstr "В момента не се извършва двоично търсене."
#: git-bisect.sh:370
#, sh-format
msgid "'$invalid' is not a valid commit"
-msgstr ""
+msgstr "„$invalid“ е неправилно подаване"
#: git-bisect.sh:379
#, sh-format
@@ -10223,24 +10556,30 @@ msgid ""
"Could not check out original HEAD '$branch'.\n"
"Try 'git bisect reset <commit>'."
msgstr ""
+"Първоначално указаният клон „$branch“ в указателя „HEAD“ не може да бъде\n"
+"изтеглен. Пробвайте да изпълните командата „git bisect reset ПОДАВАНЕ“."
#: git-bisect.sh:406
msgid "No logfile given"
-msgstr ""
+msgstr "Не е зададен журнален файл"
#: git-bisect.sh:407
#, sh-format
msgid "cannot read $file for replaying"
msgstr ""
+"Журналният файл „$file“ не може да бъде прочетен, за да се изпълнят "
+"командите от него наново"
+# FIXME WTF
#: git-bisect.sh:424
msgid "?? what are you talking about?"
msgstr ""
+"Непозната команда. Възможните варианти са: „start“, „good“, „bad“, „skip“"
#: git-bisect.sh:436
#, sh-format
msgid "running $command"
-msgstr ""
+msgstr "изпълнение на командата „$command“"
#: git-bisect.sh:443
#, sh-format
@@ -10248,21 +10587,27 @@ msgid ""
"bisect run failed:\n"
"exit code $res from '$command' is < 0 or >= 128"
msgstr ""
+"неуспешно двоично търсене:\n"
+"изходният код от командата „$command“ е $res — това е извън интервала [0, "
+"128)"
#: git-bisect.sh:469
msgid "bisect run cannot continue any more"
-msgstr ""
+msgstr "двоичното търсене не може да продължи"
+# FIXME initial space
#: git-bisect.sh:475
#, sh-format
msgid ""
"bisect run failed:\n"
"'bisect_state $state' exited with error code $res"
msgstr ""
+"неуспешно двоично търсене:\n"
+"функцията „bisect_state $state“ завърши с код за грешка $res"
#: git-bisect.sh:482
msgid "bisect run success"
-msgstr ""
+msgstr "успешно двоично търсене"
#: git-pull.sh:21
msgid ""
@@ -10285,7 +10630,7 @@ msgstr ""
#: git-pull.sh:247
msgid "updating an unborn branch with changes added to the index"
-msgstr "обновяване на още несъздаден клон с промените от индекса"
+msgstr "обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
#: git-pull.sh:271
#, sh-format
@@ -10294,8 +10639,8 @@ msgid ""
"Warning: fast-forwarding your working tree from\n"
"Warning: commit $orig_head."
msgstr ""
-"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: доставянето обнови върха на текущия клон.Работното ви копие\n"
-"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: бе тривиално слято от подаване „$orig_head“."
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: доставянето обнови върха на текущия клон. Работното ви\n"
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: копие бе тривиално слято от подаване „$orig_head“."
#: git-pull.sh:296
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head"
@@ -10554,7 +10899,7 @@ msgstr "Указателят „$reference“ е грешен"
#: git-stash.sh:424
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash-like commit"
-msgstr "„$args“ не е подаване приличащо на нещо скатано"
+msgstr "„$args“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
#: git-stash.sh:435
#, sh-format
@@ -10608,36 +10953,41 @@ msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете коман
#: git-submodule.sh:95
#, sh-format
msgid "cannot strip one component off url '$remoteurl'"
-msgstr ""
+msgstr "не може да се махне компонент от адреса „$remoteurl“"
#: git-submodule.sh:237
#, sh-format
msgid "No submodule mapping found in .gitmodules for path '$sm_path'"
-msgstr ""
+msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „$sm_path“"
#: git-submodule.sh:287
#, sh-format
msgid "Clone of '$url' into submodule path '$sm_path' failed"
-msgstr ""
+msgstr "Неуспешно клониране на адреса „$url“ в пътя „$sm_path“ като подмодул"
#: git-submodule.sh:299
#, sh-format
msgid "Gitdir '$a' is part of the submodule path '$b' or vice versa"
-msgstr ""
+msgstr "Директорията в Git „$a“ е част от пътя на подмодула „$b“ или обратно"
#: git-submodule.sh:409
msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
msgstr ""
+"Относителен път може да се ползва само от основната директория на работното "
+"дърво"
+# FIXME - what is this regex?
#: git-submodule.sh:419
#, sh-format
msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
msgstr ""
+"адрес на хранилище: „$repo“ трябва или да е абсолютен, или да започва с „./“ "
+"или „../“"
#: git-submodule.sh:436
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index"
-msgstr ""
+msgstr "„$sm_path“ вече съществува в индекса"
#: git-submodule.sh:440
#, sh-format
@@ -10646,33 +10996,42 @@ msgid ""
"$sm_path\n"
"Use -f if you really want to add it."
msgstr ""
+"Следният път се игнорира поради някой от файловете „.gitignore“:\n"
+"$sm_path\n"
+"Използвайте опцията „-f“, ако за да го добавите наистина."
#: git-submodule.sh:458
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
-msgstr ""
+msgstr "Добавяне на съществуващото хранилище в „$sm_path“ към индекса"
#: git-submodule.sh:460
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
-msgstr ""
+msgstr "„$sm_path“ съществува, а не е хранилище на Git"
#: git-submodule.sh:468
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
msgstr ""
+"Открита е локална директория на Git — „$sm_name“, която сочи към "
+"отдалечените хранилища:"
#: git-submodule.sh:470
#, sh-format
msgid ""
"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from"
msgstr ""
+"Ако искате да преизползвате тази локална директория на Git вместо да отново "
+"да клонирате:"
#: git-submodule.sh:472
#, sh-format
msgid ""
"use the '--force' option. If the local git directory is not the correct repo"
msgstr ""
+"използвайте опцията „--force“. Ако локалната директория не сочи към "
+"правилното отдалечено хранилище"
#: git-submodule.sh:473
#, sh-format
@@ -10680,72 +11039,85 @@ msgid ""
"or you are unsure what this means choose another name with the '--name' "
"option."
msgstr ""
+"или не сте сигурни какво означава всичко това, просто задайте друго име като "
+"аргумент на опцията „--name“."
+# FIXME активиране - какво всъщност става
#: git-submodule.sh:475
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
-msgstr ""
+msgstr "Активиране на локалното хранилище за подмодула „$sm_name“ наново."
#: git-submodule.sh:487
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
-msgstr ""
+msgstr "Подмодулът „$sm_path“ не може да бъде изтеглен"
#: git-submodule.sh:492
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
-msgstr ""
+msgstr "Неуспешно добавяне на подмодула „$sm_path“"
#: git-submodule.sh:501
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
-msgstr ""
+msgstr "Неуспешно регистриране на подмодула „$sm_path“"
#: git-submodule.sh:545
#, sh-format
msgid "Entering '$prefix$displaypath'"
-msgstr ""
+msgstr "Влизане в „$prefix$displaypath“"
#: git-submodule.sh:565
#, sh-format
msgid "Stopping at '$prefix$displaypath'; script returned non-zero status."
msgstr ""
+"Спиране при „$prefix$displaypath“ — изходният код от скрипта бе различен от "
+"0."
#: git-submodule.sh:611
#, sh-format
msgid "No url found for submodule path '$displaypath' in .gitmodules"
msgstr ""
+"Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул „$displaypath“"
#: git-submodule.sh:620
#, sh-format
msgid "Failed to register url for submodule path '$displaypath'"
-msgstr ""
+msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „$displaypath“"
#: git-submodule.sh:622
#, sh-format
msgid "Submodule '$name' ($url) registered for path '$displaypath'"
msgstr ""
+"Регистриран е подмодул „$name“, сочещ към адрес „$url“, за пътя към подмодул "
+"„$displaypath“"
#: git-submodule.sh:639
#, sh-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
+"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул "
+"„$displaypath“"
#: git-submodule.sh:677
#, sh-format
msgid "Use '.' if you really want to deinitialize all submodules"
-msgstr ""
+msgstr "Използвайте „.“, за да премахнете всички подмодули"
#: git-submodule.sh:694
#, sh-format
msgid "Submodule work tree '$displaypath' contains a .git directory"
msgstr ""
+"Пътят към подмодул „$displaypath“ в работното дърво съдържа директория „.git“"
#: git-submodule.sh:695
#, sh-format
msgid ""
"(use 'rm -rf' if you really want to remove it including all of its history)"
msgstr ""
+"(използвайте командата „rm -rf“, за да го изтриете заедно с цялата му "
+"история)"
#: git-submodule.sh:701
#, sh-format
@@ -10753,26 +11125,33 @@ msgid ""
"Submodule work tree '$displaypath' contains local modifications; use '-f' to "
"discard them"
msgstr ""
+"Пътят към подмодул „$displaypath“ в работното дърво съдържа локални промени. "
+"Можете да ги пренебрегнете и отмените с опцията „-f“"
#: git-submodule.sh:704
#, sh-format
msgid "Cleared directory '$displaypath'"
-msgstr ""
+msgstr "Директорията „$displaypath“ е изчистена"
#: git-submodule.sh:705
#, sh-format
msgid "Could not remove submodule work tree '$displaypath'"
msgstr ""
+"Директорията към работното дърво на подмодула „$displaypath“ не може да бъде "
+"изтрита"
#: git-submodule.sh:708
#, sh-format
msgid "Could not create empty submodule directory '$displaypath'"
msgstr ""
+"Празната директория за подмодула „$displaypath“ не може да бъде създадена"
#: git-submodule.sh:717
#, sh-format
msgid "Submodule '$name' ($url) unregistered for path '$displaypath'"
msgstr ""
+"Премахната е регистрацията на подмодул „$name“, сочещ към адрес „$url“, за "
+"пътя „$displaypath“"
#: git-submodule.sh:833
#, sh-format
@@ -10780,102 +11159,113 @@ msgid ""
"Submodule path '$displaypath' not initialized\n"
"Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr ""
+"Пътят към подмодул „$displaypath“ не е инициализиран.\n"
+"Пробвайте с командата „update --init“."
#: git-submodule.sh:846
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
-msgstr ""
+msgstr "Текущата версия за подмодула в „$displaypath“ липсва"
#: git-submodule.sh:855
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
-msgstr ""
+msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „$sm_path“"
#: git-submodule.sh:879
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'"
-msgstr ""
+msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „$displaypath“"
#: git-submodule.sh:893
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
+"Неуспешно изтегляне на версия „$sha1“ в пътя към подмодул „$displaypath“'"
#: git-submodule.sh:894
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
-msgstr ""
+msgstr "Път към подмодул „$displaypath“: изтеглена е версия „$sha1“"
#: git-submodule.sh:898
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
+"Неуспешно пребазиране на версия „$sha1“ в пътя към подмодул „$displaypath“"
#: git-submodule.sh:899
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
-msgstr ""
+msgstr "Път към подмодул „$displaypath“: пребазиране върху версия „$sha1“"
#: git-submodule.sh:904
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
-msgstr ""
+msgstr "Неуспешно сливане на версия „$sha1“ в пътя към подмодул „$displaypath“"
#: git-submodule.sh:905
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
-msgstr ""
+msgstr "Път към подмодул „$displaypath“: сливане с версия „$sha1“"
+# FIXME spaces
#: git-submodule.sh:910
#, sh-format
msgid ""
"Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$prefix$sm_path'"
msgstr ""
+"Неуспешно изпълнение на командата „$command $sha1“ в пътя към подмодул "
+"„$prefix$sm_path“"
#: git-submodule.sh:911
#, sh-format
msgid "Submodule path '$prefix$sm_path': '$command $sha1'"
-msgstr ""
+msgstr "Път към подмодул „$prefix$sm_path“: „$command $sha1“"
#: git-submodule.sh:941
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
+"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „$displaypath“"
+# FIXME message
#: git-submodule.sh:1049
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
-msgstr ""
+msgstr "Опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
#: git-submodule.sh:1097
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
-msgstr ""
+msgstr "неочакван режим „$mod_dst“"
#: git-submodule.sh:1117
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
-msgstr ""
+msgstr " ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „$display_name“ не съдържа подаването „$sha1_src“"
#: git-submodule.sh:1120
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
-msgstr ""
+msgstr " ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „$display_name“ не съдържа подаването „$sha1_dst“"
#: git-submodule.sh:1123
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
+" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „$display_name“ не съдържа никое от подаванията "
+"„$sha1_src“ и „$sha1_dst“"
#: git-submodule.sh:1148
msgid "blob"
-msgstr ""
+msgstr "обект BLOB"
#: git-submodule.sh:1262
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$sm_path'"
-msgstr ""
+msgstr "Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „$sm_path“"
#: git-submodule.sh:1326
#, sh-format
msgid "Synchronizing submodule url for '$displaypath'"
-msgstr ""
+msgstr "Синхронизиране на адреса за пътя към подмодул „$displaypath“"