summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorPat Thoyts <patthoyts@users.sourceforge.net>2014-06-29 11:59:15 (GMT)
committerPat Thoyts <patthoyts@users.sourceforge.net>2014-06-29 11:59:15 (GMT)
commitdf7369f1a786295fc56f3841f67d8517001ed85f (patch)
treef976cbbe1ea5dd276b2b54dd46bc759aab2f80c3
parent41a5f0b540f3fbd55e4877e526fbefc0ff0269e1 (diff)
parentbf00fa1ee26adea1f04e5f715e0680421f33af0e (diff)
downloadgit-df7369f1a786295fc56f3841f67d8517001ed85f.zip
git-df7369f1a786295fc56f3841f67d8517001ed85f.tar.gz
git-df7369f1a786295fc56f3841f67d8517001ed85f.tar.bz2
Merge remote-tracking branch 'vnwildman/master'
-rw-r--r--po/vi.po2690
1 files changed, 2690 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
new file mode 100644
index 0000000..d956b59
--- /dev/null
+++ b/po/vi.po
@@ -0,0 +1,2690 @@
+# Vietnamese translation for GIT-GUI
+# Bản dịch Tiếng Việt dành cho gói Git-gui.
+# This file is distributed under the same license as the git-core package.
+# First translated by Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2014.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: git-gui 0.19.0\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2014-06-26 13:42+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-06-27 07:48+0700\n"
+"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
+"Language: vi\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
+"X-Poedit-Country: VIET NAM\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+"X-Poedit-Basepath: ../\n"
+
+#: git-gui.sh:859
+#, tcl-format
+msgid "Invalid font specified in %s:"
+msgstr "Phông chữ không hợp lệ được đặc tả trong %s:"
+
+#: git-gui.sh:912
+msgid "Main Font"
+msgstr "Phông chữ chính"
+
+#: git-gui.sh:913
+msgid "Diff/Console Font"
+msgstr "Phông chữ cho Bảng điều khiển hay Diff"
+
+#: git-gui.sh:928 git-gui.sh:942 git-gui.sh:955 git-gui.sh:1045
+#: git-gui.sh:1064 git-gui.sh:3119
+msgid "git-gui: fatal error"
+msgstr "git-gui: lỗi nghiêm trọng"
+
+#: git-gui.sh:929
+msgid "Cannot find git in PATH."
+msgstr "Không tìm thấy git trong biến PATH."
+
+#: git-gui.sh:956
+msgid "Cannot parse Git version string:"
+msgstr "Không thể phân tích chuỗi phiên bản Git:"
+
+#: git-gui.sh:981
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Git version cannot be determined.\n"
+"\n"
+"%s claims it is version '%s'.\n"
+"\n"
+"%s requires at least Git 1.5.0 or later.\n"
+"\n"
+"Assume '%s' is version 1.5.0?\n"
+msgstr ""
+"Không thể nhận ra phiên bản của Git.\n"
+"\n"
+"%s nói đây là phiên bản '%s'.\n"
+"\n"
+"%s yêu cầu Git phiên bản từ 1.5.0 hay mới hơn.\n"
+"\n"
+"Cọi '%s' có phiên bản là 1.5.0?\n"
+
+#: git-gui.sh:1278
+msgid "Git directory not found:"
+msgstr "Không tìm thấy thư mục git:"
+
+#: git-gui.sh:1312
+msgid "Cannot move to top of working directory:"
+msgstr "Không thể di chuyển đến đỉnh của thư mục làm việc:"
+
+#: git-gui.sh:1320
+msgid "Cannot use bare repository:"
+msgstr "Không thể dùng kho trần:"
+
+#: git-gui.sh:1328
+msgid "No working directory"
+msgstr "Không có thư mục làm việc"
+
+#: git-gui.sh:1500 lib/checkout_op.tcl:306
+msgid "Refreshing file status..."
+msgstr "Cập nhật lại trạng thái tập tin..."
+
+#: git-gui.sh:1560
+msgid "Scanning for modified files ..."
+msgstr "Đang quét đĩa tìm tập tin thay đổi..."
+
+#: git-gui.sh:1636
+msgid "Calling prepare-commit-msg hook..."
+msgstr "Đang gọi móc prepare-commit-msg..."
+
+#: git-gui.sh:1653
+msgid "Commit declined by prepare-commit-msg hook."
+msgstr "Lần chuyển giao bị chối từ do móc prepare-commit-msg."
+
+#: git-gui.sh:1811 lib/browser.tcl:252
+msgid "Ready."
+msgstr "Sẵn sàng."
+
+#: git-gui.sh:1969
+#, tcl-format
+msgid "Displaying only %s of %s files."
+msgstr "Chỉ hiển thị %s trong số %s tập tin."
+
+#: git-gui.sh:2095
+msgid "Unmodified"
+msgstr "Không thay đổi gì"
+
+#: git-gui.sh:2097
+msgid "Modified, not staged"
+msgstr "Đã sửa nhưng chưa đánh dấu để chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2098 git-gui.sh:2110
+msgid "Staged for commit"
+msgstr "Đánh dấu để chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2099 git-gui.sh:2111
+msgid "Portions staged for commit"
+msgstr "Các phần được đánh dấu là cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2100 git-gui.sh:2112
+msgid "Staged for commit, missing"
+msgstr "Đã đánh dấu là cần chuyển giao, thiếu"
+
+#: git-gui.sh:2102
+msgid "File type changed, not staged"
+msgstr "Đã đổi kiểu tập tin nhưng chưa được đánh dấu cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2103 git-gui.sh:2104
+msgid "File type changed, old type staged for commit"
+msgstr "Đã đổi kiểu tập tin, kiểu cũ đã được đánh dấu cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2105
+msgid "File type changed, staged"
+msgstr "Đã đổi kiểu tập tin, đã được đánh dấu cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2106
+msgid "File type change staged, modification not staged"
+msgstr ""
+"Thay đổi kiểu tập tin đã được đánh dấu cần chuyển giao, nhưng các thay đổi "
+"thì chưa"
+
+#: git-gui.sh:2107
+msgid "File type change staged, file missing"
+msgstr ""
+"Thay đổi kiểu tập tin đã được đánh dấu cần chuyển giao, tập tin bị thiếu"
+
+#: git-gui.sh:2109
+msgid "Untracked, not staged"
+msgstr "Chưa được theo dõi, chưa đánh dấu là cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2114
+msgid "Missing"
+msgstr "Thiếu"
+
+#: git-gui.sh:2115
+msgid "Staged for removal"
+msgstr "Đã đánh dấu là cần gỡ bỏ"
+
+#: git-gui.sh:2116
+msgid "Staged for removal, still present"
+msgstr "Đã đánh dấu là cần gỡ bỏ, nhưng vẫn hiện diện"
+
+#: git-gui.sh:2118 git-gui.sh:2119 git-gui.sh:2120 git-gui.sh:2121
+#: git-gui.sh:2122 git-gui.sh:2123
+msgid "Requires merge resolution"
+msgstr "Các yêu cầu phân giải hòa trộn"
+
+#: git-gui.sh:2158
+msgid "Starting gitk... please wait..."
+msgstr "Đang khởi động gitk... vui lòng chờ..."
+
+#: git-gui.sh:2170
+msgid "Couldn't find gitk in PATH"
+msgstr "Không thể tìm thấy gitk trong PATH"
+
+#: git-gui.sh:2229
+msgid "Couldn't find git gui in PATH"
+msgstr "Không thể tìm thấy git gui trong PATH"
+
+#: git-gui.sh:2648 lib/choose_repository.tcl:40
+msgid "Repository"
+msgstr "Kho"
+
+#: git-gui.sh:2649
+msgid "Edit"
+msgstr "Chỉnh sửa"
+
+#: git-gui.sh:2651 lib/choose_rev.tcl:567
+msgid "Branch"
+msgstr "Nhánh"
+
+#: git-gui.sh:2654 lib/choose_rev.tcl:554
+msgid "Commit@@noun"
+msgstr "Chuyển giao@@noun"
+
+#: git-gui.sh:2657 lib/merge.tcl:123 lib/merge.tcl:152 lib/merge.tcl:170
+msgid "Merge"
+msgstr "Trộn"
+
+#: git-gui.sh:2658 lib/choose_rev.tcl:563
+msgid "Remote"
+msgstr "Máy chủ"
+
+#: git-gui.sh:2661
+msgid "Tools"
+msgstr "Công cụ"
+
+#: git-gui.sh:2670
+msgid "Explore Working Copy"
+msgstr "Quét dò thư mục làm việc"
+
+#: git-gui.sh:2676
+msgid "Git Bash"
+msgstr "Git Bash"
+
+#: git-gui.sh:2686
+msgid "Browse Current Branch's Files"
+msgstr "Duyệt các Tập tin ở nhánh hiện nay"
+
+#: git-gui.sh:2690
+msgid "Browse Branch Files..."
+msgstr "Duyệt các tập tin nhánh..."
+
+#: git-gui.sh:2695
+msgid "Visualize Current Branch's History"
+msgstr "Hiển thị trực quan lịch sử nhánh hiện nay"
+
+#: git-gui.sh:2699
+msgid "Visualize All Branch History"
+msgstr "Hiển thị trực quan lịch sử mọi nhánh"
+
+#: git-gui.sh:2706
+#, tcl-format
+msgid "Browse %s's Files"
+msgstr "Duyệt tập tin của %s..."
+
+#: git-gui.sh:2708
+#, tcl-format
+msgid "Visualize %s's History"
+msgstr "Duyệt lịch sử của %s trực quan"
+
+#: git-gui.sh:2713 lib/database.tcl:40 lib/database.tcl:66
+msgid "Database Statistics"
+msgstr "Thống kê cơ sở dữ liệu"
+
+#: git-gui.sh:2716 lib/database.tcl:33
+msgid "Compress Database"
+msgstr "Nén cơ sở dữ liệu"
+
+#: git-gui.sh:2719
+msgid "Verify Database"
+msgstr "Thẩm tra cơ sở dữ liệu"
+
+#: git-gui.sh:2726 git-gui.sh:2730 git-gui.sh:2734 lib/shortcut.tcl:8
+#: lib/shortcut.tcl:40 lib/shortcut.tcl:72
+msgid "Create Desktop Icon"
+msgstr "Tạo lối tắt ở màn hình nền"
+
+#: git-gui.sh:2742 lib/choose_repository.tcl:192 lib/choose_repository.tcl:200
+msgid "Quit"
+msgstr "Thoát"
+
+#: git-gui.sh:2750
+msgid "Undo"
+msgstr "Hủy lệnh vừa rồi"
+
+#: git-gui.sh:2753
+msgid "Redo"
+msgstr "Làm lại"
+
+#: git-gui.sh:2757 git-gui.sh:3362
+msgid "Cut"
+msgstr "Cắt"
+
+#: git-gui.sh:2760 git-gui.sh:3365 git-gui.sh:3439 git-gui.sh:3524
+#: lib/console.tcl:69
+msgid "Copy"
+msgstr "Chép"
+
+#: git-gui.sh:2763 git-gui.sh:3368
+msgid "Paste"
+msgstr "Dán"
+
+#: git-gui.sh:2766 git-gui.sh:3371 lib/branch_delete.tcl:28
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:39
+msgid "Delete"
+msgstr "Xóa bỏ"
+
+#: git-gui.sh:2770 git-gui.sh:3375 git-gui.sh:3528 lib/console.tcl:71
+msgid "Select All"
+msgstr "Chọn tất cả"
+
+#: git-gui.sh:2779
+msgid "Create..."
+msgstr "Tạo..."
+
+#: git-gui.sh:2785
+msgid "Checkout..."
+msgstr "Lấy ra..."
+
+#: git-gui.sh:2791
+msgid "Rename..."
+msgstr "Đổi tên..."
+
+#: git-gui.sh:2796
+msgid "Delete..."
+msgstr "Xóa..."
+
+#: git-gui.sh:2801
+msgid "Reset..."
+msgstr "Đặt lại.."
+
+#: git-gui.sh:2811
+msgid "Done"
+msgstr "Xong"
+
+#: git-gui.sh:2813
+msgid "Commit@@verb"
+msgstr "Chuyển giao@@verb"
+
+#: git-gui.sh:2822 git-gui.sh:3303
+msgid "New Commit"
+msgstr "Lần chuyển giao mới"
+
+#: git-gui.sh:2830 git-gui.sh:3310
+msgid "Amend Last Commit"
+msgstr "Tu bổ lần chuyển giao cuối"
+
+#: git-gui.sh:2840 git-gui.sh:3264 lib/remote_branch_delete.tcl:101
+msgid "Rescan"
+msgstr "Quét lại"
+
+#: git-gui.sh:2846
+msgid "Stage To Commit"
+msgstr "Đưa lên bệ phóng để chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2852
+msgid "Stage Changed Files To Commit"
+msgstr "Đánh dấu các tập tin đã thay đổi cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2858
+msgid "Unstage From Commit"
+msgstr "Đưa ra khỏi bệ phóng để không chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2864 lib/index.tcl:442
+msgid "Revert Changes"
+msgstr "Hoàn nguyên các thay đổi"
+
+#: git-gui.sh:2872 git-gui.sh:3575 git-gui.sh:3606
+msgid "Show Less Context"
+msgstr "Hiện ít nội dung hơn"
+
+#: git-gui.sh:2876 git-gui.sh:3579 git-gui.sh:3610
+msgid "Show More Context"
+msgstr "Hiện chi tiết hơn"
+
+#: git-gui.sh:2883 git-gui.sh:3277 git-gui.sh:3386
+msgid "Sign Off"
+msgstr "Ký tên"
+
+#: git-gui.sh:2899
+msgid "Local Merge..."
+msgstr "Trộn nội bộ..."
+
+#: git-gui.sh:2904
+msgid "Abort Merge..."
+msgstr "Hủy bỏ hòa trộn..."
+
+#: git-gui.sh:2916 git-gui.sh:2944
+msgid "Add..."
+msgstr "Thêm..."
+
+#: git-gui.sh:2920
+msgid "Push..."
+msgstr "Đẩy lên..."
+
+#: git-gui.sh:2924
+msgid "Delete Branch..."
+msgstr "Xoá nhánh..."
+
+#: git-gui.sh:2934 git-gui.sh:3557
+msgid "Options..."
+msgstr "Tùy chọn..."
+
+#: git-gui.sh:2945
+msgid "Remove..."
+msgstr "Gỡ bỏ..."
+
+#: git-gui.sh:2954 lib/choose_repository.tcl:54
+msgid "Help"
+msgstr "Trợ giúp"
+
+#: git-gui.sh:2958 git-gui.sh:2962 lib/about.tcl:14
+#: lib/choose_repository.tcl:48 lib/choose_repository.tcl:57
+#, tcl-format
+msgid "About %s"
+msgstr "Giới thiệu về %s"
+
+#: git-gui.sh:2986
+msgid "Online Documentation"
+msgstr "Đọc tài liệu trực tuyến"
+
+#: git-gui.sh:2989 lib/choose_repository.tcl:51 lib/choose_repository.tcl:60
+msgid "Show SSH Key"
+msgstr "Hiện khoá SSH"
+
+#: git-gui.sh:3008 git-gui.sh:3140
+msgid "Usage"
+msgstr "Cách dùng"
+
+#: git-gui.sh:3089 lib/blame.tcl:573
+msgid "Error"
+msgstr "Lỗi"
+
+#: git-gui.sh:3120
+#, tcl-format
+msgid "fatal: cannot stat path %s: No such file or directory"
+msgstr ""
+"lỗi nghiêm trọng: không thể lấy thông tin về đường dẫn %s: Không có tập tin "
+"hoặc thư mục như vậy"
+
+#: git-gui.sh:3153
+msgid "Current Branch:"
+msgstr "Nhánh hiện hành:"
+
+#: git-gui.sh:3179
+msgid "Staged Changes (Will Commit)"
+msgstr "Đánh dấu các thay đổi (Sẽ chuyển giao)"
+
+#: git-gui.sh:3199
+msgid "Unstaged Changes"
+msgstr "Bỏ ra khỏi bệ phóng các thay đổi"
+
+#: git-gui.sh:3270
+msgid "Stage Changed"
+msgstr "Đặt lên bệ phóng các thay đổi"
+
+#: git-gui.sh:3289 lib/transport.tcl:137 lib/transport.tcl:229
+msgid "Push"
+msgstr "Đẩy lên"
+
+#: git-gui.sh:3324
+msgid "Initial Commit Message:"
+msgstr "Phần chú thích cho lần chuyển giao khởi tạo:"
+
+#: git-gui.sh:3325
+msgid "Amended Commit Message:"
+msgstr "Phần chú giải cho lần chuyển giao tu bổ:"
+
+#: git-gui.sh:3326
+msgid "Amended Initial Commit Message:"
+msgstr "Phần chú giải cho lần chuyển giao tu bổ lần khởi tạo:"
+
+#: git-gui.sh:3327
+msgid "Amended Merge Commit Message:"
+msgstr "Phần chú giải cho lần chuyển giao tu bổ lần hòa trộn"
+
+#: git-gui.sh:3328
+msgid "Merge Commit Message:"
+msgstr "Ghi chú của lần chuyển giao hòa trộn:"
+
+#: git-gui.sh:3329
+msgid "Commit Message:"
+msgstr "Chú thích của lần chuyển giao:"
+
+#: git-gui.sh:3378 git-gui.sh:3532 lib/console.tcl:73
+msgid "Copy All"
+msgstr "Chép tất cả"
+
+#: git-gui.sh:3402 lib/blame.tcl:105
+msgid "File:"
+msgstr "Tập tin:"
+
+#: git-gui.sh:3520
+msgid "Refresh"
+msgstr "Làm tươi lại"
+
+#: git-gui.sh:3541
+msgid "Decrease Font Size"
+msgstr "Giảm kích cỡ phông"
+
+#: git-gui.sh:3545
+msgid "Increase Font Size"
+msgstr "Tăng kích cỡ phông"
+
+#: git-gui.sh:3553 lib/blame.tcl:294
+msgid "Encoding"
+msgstr "Bảng mã"
+
+#: git-gui.sh:3564
+msgid "Apply/Reverse Hunk"
+msgstr "Áp dụng hay đảo ngược cả khối"
+
+#: git-gui.sh:3569
+msgid "Apply/Reverse Line"
+msgstr "Áp dụng hay đảo ngược dòng"
+
+#: git-gui.sh:3588
+msgid "Run Merge Tool"
+msgstr "Chạy công cụ hòa trộn"
+
+#: git-gui.sh:3593
+msgid "Use Remote Version"
+msgstr "Dùng phiên bản ở máy chủ"
+
+#: git-gui.sh:3597
+msgid "Use Local Version"
+msgstr "Dùng phiên bản ở máy nội bộ"
+
+#: git-gui.sh:3601
+msgid "Revert To Base"
+msgstr "Trở lại cơ bản"
+
+#: git-gui.sh:3619
+msgid "Visualize These Changes In The Submodule"
+msgstr "Hiển thị trực quan các thay đổi trong mô-đun con"
+
+#: git-gui.sh:3623
+msgid "Visualize Current Branch History In The Submodule"
+msgstr "Hiển thị trực quan lịch sử nhánh hiện tại trong mô-đun con"
+
+#: git-gui.sh:3627
+msgid "Visualize All Branch History In The Submodule"
+msgstr "Hiển thị trực quan lịch sử mọi nhánh trong mô-đun con"
+
+#: git-gui.sh:3632
+msgid "Start git gui In The Submodule"
+msgstr "Khởi chạy git gui trong mô-đun-con"
+
+#: git-gui.sh:3667
+msgid "Unstage Hunk From Commit"
+msgstr "Bỏ đánh dấu đoạn cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:3669
+msgid "Unstage Lines From Commit"
+msgstr "Bỏ đánh dấu các dòng cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:3671
+msgid "Unstage Line From Commit"
+msgstr "Bỏ đánh dấu dòng cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:3674
+msgid "Stage Hunk For Commit"
+msgstr "Đánh dấu đoạn cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:3676
+msgid "Stage Lines For Commit"
+msgstr "Đánh dấu các dòng cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:3678
+msgid "Stage Line For Commit"
+msgstr "Đánh dấu dòng cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:3703
+msgid "Initializing..."
+msgstr "Đang khởi tạo..."
+
+#: git-gui.sh:3846
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Possible environment issues exist.\n"
+"\n"
+"The following environment variables are probably\n"
+"going to be ignored by any Git subprocess run\n"
+"by %s:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Gần như chắc chắn là môi trường tồn tại.\n"
+"\n"
+"Các biến môi trường sau đây có lẽ sẽ bị bỏ qua bởi các tiến trình con git\n"
+"chạy bởi %s:\n"
+"\n"
+
+#: git-gui.sh:3875
+msgid ""
+"\n"
+"This is due to a known issue with the\n"
+"Tcl binary distributed by Cygwin."
+msgstr ""
+"\n"
+"Cái này có nguyên nhân bởi một lỗi phát ra từ\n"
+"Tcl phân phối bởi Cygwin."
+
+#: git-gui.sh:3880
+#, tcl-format
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"A good replacement for %s\n"
+"is placing values for the user.name and\n"
+"user.email settings into your personal\n"
+"~/.gitconfig file.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Thay thế tốt cho %s\n"
+"là thay thế các giá trị cài đặt cho user.name và\n"
+"user.email thành tập tin cá nhân của bạn\n"
+"~/.gitconfig.\n"
+
+#: lib/about.tcl:26
+msgid "git-gui - a graphical user interface for Git."
+msgstr "git-gui - công cụ đồ họa dành cho Git."
+
+#: lib/blame.tcl:73
+msgid "File Viewer"
+msgstr "Bộ Xem Tập Tin"
+
+#: lib/blame.tcl:79
+msgid "Commit:"
+msgstr "Lần chuyển giao:"
+
+#: lib/blame.tcl:280
+msgid "Copy Commit"
+msgstr "Chép lần chuyển giao"
+
+#: lib/blame.tcl:284
+msgid "Find Text..."
+msgstr "Tìm chữ..."
+
+#: lib/blame.tcl:288
+msgid "Goto Line..."
+msgstr "Nhảy đến dòng..."
+
+#: lib/blame.tcl:297
+msgid "Do Full Copy Detection"
+msgstr "Thực hiện dò tìm chép toàn bộ"
+
+#: lib/blame.tcl:301
+msgid "Show History Context"
+msgstr "Hiển thị nội dung của lịch sử"
+
+#: lib/blame.tcl:304
+msgid "Blame Parent Commit"
+msgstr "Xem công trạng của lần chuyển giao cha mẹ"
+
+#: lib/blame.tcl:466
+#, tcl-format
+msgid "Reading %s..."
+msgstr "Đang đọc %s..."
+
+#: lib/blame.tcl:594
+msgid "Loading copy/move tracking annotations..."
+msgstr "Đang tải phần chú giải theo dõi chép/chuyển..."
+
+#: lib/blame.tcl:614
+msgid "lines annotated"
+msgstr "dòng chú giải"
+
+#: lib/blame.tcl:806
+msgid "Loading original location annotations..."
+msgstr "Đang tải các chú giải vị trí nguyên gốc..."
+
+#: lib/blame.tcl:809
+msgid "Annotation complete."
+msgstr "Chú giải hoàn tất."
+
+#: lib/blame.tcl:839
+msgid "Busy"
+msgstr "Bận"
+
+#: lib/blame.tcl:840
+msgid "Annotation process is already running."
+msgstr "Tiến trình chú giải đang diễn ra."
+
+#: lib/blame.tcl:879
+msgid "Running thorough copy detection..."
+msgstr "Đang chạy dò tìm sao chép toàn diện..."
+
+#: lib/blame.tcl:947
+msgid "Loading annotation..."
+msgstr "Đang tải phần chú giải..."
+
+#: lib/blame.tcl:1000
+msgid "Author:"
+msgstr "Tác giả:"
+
+#: lib/blame.tcl:1004
+msgid "Committer:"
+msgstr "Người chuyển giao:"
+
+#: lib/blame.tcl:1009
+msgid "Original File:"
+msgstr "Tập tin gốc:"
+
+#: lib/blame.tcl:1057
+msgid "Cannot find HEAD commit:"
+msgstr "Không thể tìm thấy HEAD của lần chuyển giao:"
+
+#: lib/blame.tcl:1112
+msgid "Cannot find parent commit:"
+msgstr "Không thể tìm thấy lần chuyển giao mẹ:"
+
+#: lib/blame.tcl:1127
+msgid "Unable to display parent"
+msgstr "Không thể hiển thị cha mẹ"
+
+#: lib/blame.tcl:1128 lib/diff.tcl:341
+msgid "Error loading diff:"
+msgstr "Gặp lỗi khi tải diff:"
+
+#: lib/blame.tcl:1269
+msgid "Originally By:"
+msgstr "Nguyên gốc bởi:"
+
+#: lib/blame.tcl:1275
+msgid "In File:"
+msgstr "Trong tập tin:"
+
+#: lib/blame.tcl:1280
+msgid "Copied Or Moved Here By:"
+msgstr "Đã chép hoặc Di chuyển đến đây bởi:"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:16 lib/branch_checkout.tcl:21
+msgid "Checkout Branch"
+msgstr "Lấy ra nhánh"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:26
+msgid "Checkout"
+msgstr "Lấy ra"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:30 lib/branch_create.tcl:37
+#: lib/branch_delete.tcl:34 lib/branch_rename.tcl:32 lib/browser.tcl:292
+#: lib/checkout_op.tcl:579 lib/choose_font.tcl:45 lib/merge.tcl:174
+#: lib/option.tcl:127 lib/remote_add.tcl:34 lib/remote_branch_delete.tcl:43
+#: lib/tools_dlg.tcl:41 lib/tools_dlg.tcl:202 lib/tools_dlg.tcl:345
+#: lib/transport.tcl:141
+msgid "Cancel"
+msgstr "Thôi"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:35 lib/browser.tcl:297 lib/tools_dlg.tcl:321
+msgid "Revision"
+msgstr "Điểm sửa đổi"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/branch_create.tcl:69 lib/option.tcl:309
+msgid "Options"
+msgstr "Tùy chọn"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:42 lib/branch_create.tcl:92
+msgid "Fetch Tracking Branch"
+msgstr "Lấy về nhánh được theo dõi"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:47
+msgid "Detach From Local Branch"
+msgstr "Tách rời từ Nhánh nội bộ"
+
+#: lib/branch_create.tcl:23
+msgid "Create Branch"
+msgstr "Tạo nhánh"
+
+#: lib/branch_create.tcl:28
+msgid "Create New Branch"
+msgstr "Tạo nhánh mới"
+
+#: lib/branch_create.tcl:33 lib/choose_repository.tcl:391
+msgid "Create"
+msgstr "Tạo"
+
+#: lib/branch_create.tcl:42
+msgid "Branch Name"
+msgstr "Tên nhánh"
+
+#: lib/branch_create.tcl:44 lib/remote_add.tcl:41 lib/tools_dlg.tcl:51
+msgid "Name:"
+msgstr "Tên:"
+
+#: lib/branch_create.tcl:57
+msgid "Match Tracking Branch Name"
+msgstr "Khớp với tên nhánh được theo dõi"
+
+#: lib/branch_create.tcl:66
+msgid "Starting Revision"
+msgstr "Điểm đầu"
+
+#: lib/branch_create.tcl:72
+msgid "Update Existing Branch:"
+msgstr "Cập nhật nhánh sẵn có:"
+
+#: lib/branch_create.tcl:75
+msgid "No"
+msgstr "Không"
+
+#: lib/branch_create.tcl:80
+msgid "Fast Forward Only"
+msgstr "Chỉ fast-forward"
+
+#: lib/branch_create.tcl:85 lib/checkout_op.tcl:571
+msgid "Reset"
+msgstr "Đặt lại"
+
+#: lib/branch_create.tcl:97
+msgid "Checkout After Creation"
+msgstr "Lấy ra sau khi tạo"
+
+#: lib/branch_create.tcl:132
+msgid "Please select a tracking branch."
+msgstr "Vui lòng chọn nhánh theo dõi."
+
+#: lib/branch_create.tcl:141
+#, tcl-format
+msgid "Tracking branch %s is not a branch in the remote repository."
+msgstr "Nhánh theo dõi %s không phải là một nhánh trên kho chứa máy chủ."
+
+#: lib/branch_create.tcl:154 lib/branch_rename.tcl:92
+msgid "Please supply a branch name."
+msgstr "Hãy cung cấp tên nhánh."
+
+#: lib/branch_create.tcl:165 lib/branch_rename.tcl:112
+#, tcl-format
+msgid "'%s' is not an acceptable branch name."
+msgstr "'%s' không phải là một tên nhánh được chấp nhận."
+
+#: lib/branch_delete.tcl:16
+msgid "Delete Branch"
+msgstr "Xoá nhánh"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:21
+msgid "Delete Local Branch"
+msgstr "Xóa nhánh nội bộ"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:39
+msgid "Local Branches"
+msgstr "Nhánh nội bộ"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:51
+msgid "Delete Only If Merged Into"
+msgstr "Chỉ xóa nếu đã hòa trộn vào"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:53 lib/remote_branch_delete.tcl:120
+msgid "Always (Do not perform merge checks)"
+msgstr "Luôn (Không thực hiện kiểm tra hòa trộn)"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:103
+#, tcl-format
+msgid "The following branches are not completely merged into %s:"
+msgstr "Các nhánh sau đây không được hòa trộn hoàn toàn vào %s:"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:115 lib/remote_branch_delete.tcl:218
+msgid ""
+"Recovering deleted branches is difficult.\n"
+"\n"
+"Delete the selected branches?"
+msgstr ""
+"Khôi phục các nhánh đã bị xóa là việc khó khăn.\n"
+"\n"
+"Xóa nhánh đã chọn chứ?"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:141
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Failed to delete branches:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Gặp lỗi khi xóa các nhánh:\n"
+"%s"
+
+#: lib/branch_rename.tcl:15 lib/branch_rename.tcl:23
+msgid "Rename Branch"
+msgstr "Đổi tên nhánh"
+
+#: lib/branch_rename.tcl:28
+msgid "Rename"
+msgstr "Đổi tên"
+
+#: lib/branch_rename.tcl:38
+msgid "Branch:"
+msgstr "Nhánh:"
+
+#: lib/branch_rename.tcl:46
+msgid "New Name:"
+msgstr "Tên mới:"
+
+#: lib/branch_rename.tcl:81
+msgid "Please select a branch to rename."
+msgstr "Hãy chọn nhánh cần đổi tên."
+
+#: lib/branch_rename.tcl:102 lib/checkout_op.tcl:202
+#, tcl-format
+msgid "Branch '%s' already exists."
+msgstr "Nhánh '%s' đã có rồi."
+
+#: lib/branch_rename.tcl:123
+#, tcl-format
+msgid "Failed to rename '%s'."
+msgstr "Gặp lỗi khi đổi tên '%s'."
+
+#: lib/browser.tcl:17
+msgid "Starting..."
+msgstr "Đang khởi động..."
+
+#: lib/browser.tcl:27
+msgid "File Browser"
+msgstr "Bộ duyệt tập tin"
+
+#: lib/browser.tcl:132 lib/browser.tcl:149
+#, tcl-format
+msgid "Loading %s..."
+msgstr "Đang tải %s..."
+
+#: lib/browser.tcl:193
+msgid "[Up To Parent]"
+msgstr "[Tới cha mẹ]"
+
+#: lib/browser.tcl:275 lib/browser.tcl:282
+msgid "Browse Branch Files"
+msgstr "Duyệt các tập tin nhánh"
+
+#: lib/browser.tcl:288 lib/choose_repository.tcl:406
+#: lib/choose_repository.tcl:493 lib/choose_repository.tcl:502
+#: lib/choose_repository.tcl:1029
+msgid "Browse"
+msgstr "Tìm duyệt"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:85
+#, tcl-format
+msgid "Fetching %s from %s"
+msgstr "Đang lấy về %s từ %s"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:133
+#, tcl-format
+msgid "fatal: Cannot resolve %s"
+msgstr "gặp lỗi nghiêm trọng: Không thể phân giải %s"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:146 lib/console.tcl:81 lib/database.tcl:30
+#: lib/sshkey.tcl:55
+msgid "Close"
+msgstr "Đóng"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:175
+#, tcl-format
+msgid "Branch '%s' does not exist."
+msgstr "Chưa có nhánh '%s'"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:194
+#, tcl-format
+msgid "Failed to configure simplified git-pull for '%s'."
+msgstr "Gặp lỗi khi cấu hình git-pull đơn giản dành cho '%s'."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:229
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Branch '%s' already exists.\n"
+"\n"
+"It cannot fast-forward to %s.\n"
+"A merge is required."
+msgstr ""
+"Nhánh '%s' đã sẵn có.\n"
+"\n"
+"Không thể fast-forward thành %s.\n"
+"Bạn cần phải hòa trộn."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:243
+#, tcl-format
+msgid "Merge strategy '%s' not supported."
+msgstr "Không hỗ trợ chiến lược hòa trộn '%s'."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:262
+#, tcl-format
+msgid "Failed to update '%s'."
+msgstr "Gặp lỗi khi cập nhật '%s'."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:274
+msgid "Staging area (index) is already locked."
+msgstr "Vùng bệ phóng (chỉ mục) đã bị khóa rồi."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:289
+msgid ""
+"Last scanned state does not match repository state.\n"
+"\n"
+"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
+"rescan must be performed before the current branch can be changed.\n"
+"\n"
+"The rescan will be automatically started now.\n"
+msgstr ""
+"Trạng thái quét không khớp với trạng thái kho.\n"
+"\n"
+"Có Git khác đã sửa kho này kể từ lần quét cuối. Cần quét lại trước khi thực "
+"hiện việc chuyển nhánh.\n"
+"\n"
+"Sẽ thực hiện việc quét lại ngay bây giời.\n"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:345
+#, tcl-format
+msgid "Updating working directory to '%s'..."
+msgstr "Cập nhật thư mục làm việc thành '%s'..."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:346
+msgid "files checked out"
+msgstr "các tập tin cần lấy ra"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:376
+#, tcl-format
+msgid "Aborted checkout of '%s' (file level merging is required)."
+msgstr "Hủy bỏ lấy ra '%s' (cần hòa trộn mức tập tin)."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:377
+msgid "File level merge required."
+msgstr "Cần mức hòa trộn tập tin."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:381
+#, tcl-format
+msgid "Staying on branch '%s'."
+msgstr "Đang ở trên nhánh '%s'."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:452
+msgid ""
+"You are no longer on a local branch.\n"
+"\n"
+"If you wanted to be on a branch, create one now starting from 'This Detached "
+"Checkout'."
+msgstr ""
+"Bạn hiện không còn ở nhánh nội bộ.\n"
+"\n"
+"Nếu bạn muốn trên một nhánh, hãy tạo một cái từ 'Đây là lấy ra tách rời'."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:503 lib/checkout_op.tcl:507
+#, tcl-format
+msgid "Checked out '%s'."
+msgstr "Đã lấy ra '%s'."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:535
+#, tcl-format
+msgid "Resetting '%s' to '%s' will lose the following commits:"
+msgstr "Đặt lại '%s' thành '%s' sẽ làm mất những lần chuyển giao sau đây:"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:557
+msgid "Recovering lost commits may not be easy."
+msgstr "Lấy lại những lần chuyển giao đã mất là không dễ."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:562
+#, tcl-format
+msgid "Reset '%s'?"
+msgstr "Đặt lại '%s'?"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:567 lib/merge.tcl:166 lib/tools_dlg.tcl:336
+msgid "Visualize"
+msgstr "Trực quan"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:635
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Failed to set current branch.\n"
+"\n"
+"This working directory is only partially switched. We successfully updated "
+"your files, but failed to update an internal Git file.\n"
+"\n"
+"This should not have occurred. %s will now close and give up."
+msgstr ""
+"Gặp lỗi khi đặt nhánh hiện hành.\n"
+"\n"
+"Thư mục làm việc chỉ chuyển không hoàn toàn. Chúng tôi cập nhật thành công "
+"các tập tin của bạn, nhưng lại gặp lỗi khi cập nhật một tập tin của Git.\n"
+"\n"
+"Điều này đáng lẽ không thể xảy ra. %s giờ sẽ đóng lại và đầu hàng."
+
+#: lib/choose_font.tcl:41
+msgid "Select"
+msgstr "Chọn"
+
+#: lib/choose_font.tcl:55
+msgid "Font Family"
+msgstr "Họ phông chữ"
+
+#: lib/choose_font.tcl:76
+msgid "Font Size"
+msgstr "Cỡ phông chữ"
+
+#: lib/choose_font.tcl:93
+msgid "Font Example"
+msgstr "Phông chữ ví dụ"
+
+#: lib/choose_font.tcl:105
+msgid ""
+"This is example text.\n"
+"If you like this text, it can be your font."
+msgstr ""
+"Đây là chữ mẫu.\n"
+"Nếu bạn thích chữ như thế này thì chọn phông chữ này."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:32
+msgid "Git Gui"
+msgstr "Git Gui"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:91 lib/choose_repository.tcl:396
+msgid "Create New Repository"
+msgstr "Tạo kho mới"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:97
+msgid "New..."
+msgstr "Mới..."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:104 lib/choose_repository.tcl:480
+msgid "Clone Existing Repository"
+msgstr "Nhân bản một kho sẵn có"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:115
+msgid "Clone..."
+msgstr "Nhân bản..."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:122 lib/choose_repository.tcl:1019
+msgid "Open Existing Repository"
+msgstr "Mở một kho đã có."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:128
+msgid "Open..."
+msgstr "Mở..."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:141
+msgid "Recent Repositories"
+msgstr "Các kho mới dùng"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:147
+msgid "Open Recent Repository:"
+msgstr "Mở kho mới dùng:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:315 lib/choose_repository.tcl:322
+#: lib/choose_repository.tcl:329
+#, tcl-format
+msgid "Failed to create repository %s:"
+msgstr "Gặp lỗi khi tạo kho %s:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:401
+msgid "Directory:"
+msgstr "Thư mục:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:431 lib/choose_repository.tcl:552
+#: lib/choose_repository.tcl:1053
+msgid "Git Repository"
+msgstr "Kho Git"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:456
+#, tcl-format
+msgid "Directory %s already exists."
+msgstr "Thư mục %s đã sẵn có."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:460
+#, tcl-format
+msgid "File %s already exists."
+msgstr "Tập tin %s đã có sẵn."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:475
+msgid "Clone"
+msgstr "Nhân bản"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:488
+msgid "Source Location:"
+msgstr "Vị trí nguồn:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:497
+msgid "Target Directory:"
+msgstr "Thư mục đích:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:507
+msgid "Clone Type:"
+msgstr "Kiểu nhân bản:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:512
+msgid "Standard (Fast, Semi-Redundant, Hardlinks)"
+msgstr "Tiêu chuẩn (Nhanh, Semi-Redundant, Hardlinks)"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:517
+msgid "Full Copy (Slower, Redundant Backup)"
+msgstr "Sao chép toàn bộ (Chậm hơn, Redundant Backup)"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:522
+msgid "Shared (Fastest, Not Recommended, No Backup)"
+msgstr "Chia sẻ (Nhanh nhất, Không nên dùng, No Backup)"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:558 lib/choose_repository.tcl:605
+#: lib/choose_repository.tcl:751 lib/choose_repository.tcl:821
+#: lib/choose_repository.tcl:1059 lib/choose_repository.tcl:1067
+#, tcl-format
+msgid "Not a Git repository: %s"
+msgstr "Không phải là kho git: %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:594
+msgid "Standard only available for local repository."
+msgstr "Tiêu chuẩn chỉ sẵn sàng với kho nội bộ."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:598
+msgid "Shared only available for local repository."
+msgstr "'Chia sẻ' chỉ sẵn sàng với kho nội bộ."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:619
+#, tcl-format
+msgid "Location %s already exists."
+msgstr "Miền địa phương %s đã sẵn có."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:630
+msgid "Failed to configure origin"
+msgstr "Gặp lỗi khi cấu hình bản gốc"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:642
+msgid "Counting objects"
+msgstr "Đang đếm số đối tượng"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:643
+msgid "buckets"
+msgstr "xô"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:667
+#, tcl-format
+msgid "Unable to copy objects/info/alternates: %s"
+msgstr "Không thể sao chép objects/info/alternates: %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:703
+#, tcl-format
+msgid "Nothing to clone from %s."
+msgstr "Không có gì để nhân bản từ %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:705 lib/choose_repository.tcl:919
+#: lib/choose_repository.tcl:931
+msgid "The 'master' branch has not been initialized."
+msgstr "Nhánh 'master' chưa được khởi tạo."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:718
+msgid "Hardlinks are unavailable. Falling back to copying."
+msgstr "Liên kết cứng không sẵn sàng. Trở lại chế độ sao chép."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:730
+#, tcl-format
+msgid "Cloning from %s"
+msgstr "Đang nhân bản từ %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:761
+msgid "Copying objects"
+msgstr "Đang chép các đối tượng"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:762
+msgid "KiB"
+msgstr "KiB"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:786
+#, tcl-format
+msgid "Unable to copy object: %s"
+msgstr "Không thể chép đối tượng: %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:796
+msgid "Linking objects"
+msgstr "Đang liên kết các đối tượng"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:797
+msgid "objects"
+msgstr "đối tượng"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:805
+#, tcl-format
+msgid "Unable to hardlink object: %s"
+msgstr "Không thể tạo liên kết cứng đối tượng: %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:860
+msgid "Cannot fetch branches and objects. See console output for details."
+msgstr ""
+"Không thể lấy các nhánh và đối tượng. Xem kết xuất từ bảng điều khiển để có "
+"thêm thông tin."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:871
+msgid "Cannot fetch tags. See console output for details."
+msgstr ""
+"Không thể lấy về các thẻ. Hãy xem kết xuất từ bảng điều khiển để có thêm "
+"thông tin chi tiết."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:895
+msgid "Cannot determine HEAD. See console output for details."
+msgstr ""
+"Không thể dò tìm HEAD. Hãy xem kết xuất từ bảng điều khiển để có thêm thông "
+"tin chi tiết."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:904
+#, tcl-format
+msgid "Unable to cleanup %s"
+msgstr "Không thể dọn sạch %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:910
+msgid "Clone failed."
+msgstr "Gặp lỗi khi nhân bản."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:917
+msgid "No default branch obtained."
+msgstr "Không tìm thấy nhánh mặc định."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:928
+#, tcl-format
+msgid "Cannot resolve %s as a commit."
+msgstr "Không thể phân giải %s như là một lần chuyển giao."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:940
+msgid "Creating working directory"
+msgstr "Đang tạo thư mục làm việc"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:941 lib/index.tcl:70 lib/index.tcl:136
+#: lib/index.tcl:207
+msgid "files"
+msgstr "tập tin"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:970
+msgid "Initial file checkout failed."
+msgstr "Lấy ra tập tin khởi tạo gặp lỗi."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:1014
+msgid "Open"
+msgstr "Mở"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:1024
+msgid "Repository:"
+msgstr "Kho:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:1073
+#, tcl-format
+msgid "Failed to open repository %s:"
+msgstr "Gặp lỗi khi mở kho %s:"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:52
+msgid "This Detached Checkout"
+msgstr "Đây là việc lấy ra bị tách rời"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:60
+msgid "Revision Expression:"
+msgstr "Biểu thức điểm xét:"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:72
+msgid "Local Branch"
+msgstr "Nhánh nội bộ"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:77
+msgid "Tracking Branch"
+msgstr "Nhánh Theo dõi"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:82 lib/choose_rev.tcl:544
+msgid "Tag"
+msgstr "Thẻ"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:321
+#, tcl-format
+msgid "Invalid revision: %s"
+msgstr "Điểm xét duyệt không hợp lệ: %s"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:342
+msgid "No revision selected."
+msgstr "Chưa chọn điểm xét duyệt."
+
+#: lib/choose_rev.tcl:350
+msgid "Revision expression is empty."
+msgstr "Biểu thức chính quy rỗng."
+
+#: lib/choose_rev.tcl:537
+msgid "Updated"
+msgstr "Đã cập nhật"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:565
+msgid "URL"
+msgstr "URL"
+
+#: lib/commit.tcl:9
+msgid ""
+"There is nothing to amend.\n"
+"\n"
+"You are about to create the initial commit. There is no commit before this "
+"to amend.\n"
+msgstr ""
+"Ở đây chẳng có gì để tu bổ cả.\n"
+"\n"
+"Bạn đang tạo lần chuyển giao khởi tạo. Ở đây không có lần chuyển giao trước "
+"nào để mà tu bổ.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:18
+msgid ""
+"Cannot amend while merging.\n"
+"\n"
+"You are currently in the middle of a merge that has not been fully "
+"completed. You cannot amend the prior commit unless you first abort the "
+"current merge activity.\n"
+msgstr ""
+"Không thể tu bổ trong khi hòa trộn.\n"
+"\n"
+"Bạn hiện đang ở giữa quá trình hòa trôn, mà nó chưa hoàn tất. Bạn không thể "
+"tu bổ lần chuyển giao tiền nhiệm trừ phi bạn bãi bỏ lần hòa trộn hiện đang "
+"kích hoạt.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:48
+msgid "Error loading commit data for amend:"
+msgstr "Gặp lỗi khi tải dữ liệu chuyển giao cho lệnh tu bổ:"
+
+#: lib/commit.tcl:75
+msgid "Unable to obtain your identity:"
+msgstr "Không thể lấy được định danh của bạn:"
+
+#: lib/commit.tcl:80
+msgid "Invalid GIT_COMMITTER_IDENT:"
+msgstr "GIT_COMMITTER_IDENT không hợp lệ:"
+
+#: lib/commit.tcl:129
+#, tcl-format
+msgid "warning: Tcl does not support encoding '%s'."
+msgstr "cảnh báo: Tcl không hỗ trợ bảng mã '%s'."
+
+#: lib/commit.tcl:149
+msgid ""
+"Last scanned state does not match repository state.\n"
+"\n"
+"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
+"rescan must be performed before another commit can be created.\n"
+"\n"
+"The rescan will be automatically started now.\n"
+msgstr ""
+"Trạng thái quét không khớp với trạng thái kho.\n"
+"\n"
+"Có Git khác đã sửa kho này kể từ lần quét cuối. Cần quét lại trước khi thực "
+"hiện việc chuyển giao khác.\n"
+"\n"
+"Sẽ thực hiện việc quét lại ngay bây giời.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:173
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Unmerged files cannot be committed.\n"
+"\n"
+"File %s has merge conflicts. You must resolve them and stage the file "
+"before committing.\n"
+msgstr ""
+"Các tập tin chưa hòa trộn không thể được chuyển giao.\n"
+"\n"
+"Tập tin %s có xung đột hòa trộn. Bạn phải giải quyết chúng và đưa lên bệ "
+"phóng trước khi chuyển giao.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:181
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Unknown file state %s detected.\n"
+"\n"
+"File %s cannot be committed by this program.\n"
+msgstr ""
+"Tìm thấy trạng thái tập tim không hiểu %s.\n"
+"\n"
+"Tập tin %s không thể được chuyển giao bởi chương trình này.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:189
+msgid ""
+"No changes to commit.\n"
+"\n"
+"You must stage at least 1 file before you can commit.\n"
+msgstr ""
+"Không có thay đổi nào cần chuyển giao.\n"
+"\n"
+"Bạn phải đưa lên bệ phóng ít nhất là một tập tin trước khi có thể chuyển "
+"giao.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:204
+msgid ""
+"Please supply a commit message.\n"
+"\n"
+"A good commit message has the following format:\n"
+"\n"
+"- First line: Describe in one sentence what you did.\n"
+"- Second line: Blank\n"
+"- Remaining lines: Describe why this change is good.\n"
+msgstr ""
+"Hãy cung cấp lời chú giải cho lần chuyển giao.\n"
+"\n"
+"Lời chú giải tốt nhất nên có định dạng sau:\n"
+"\n"
+"- Dòng đầu tiên: Mô tả những gì bạn đã làm.\n"
+"- Dòng thứ hai: Để trống\n"
+"- Các dòng còn lại: Mô tả xem vì sao những thay đổi này là cần thiết.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:235
+msgid "Calling pre-commit hook..."
+msgstr "Đang gọi móc (hook) pre-commit..."
+
+#: lib/commit.tcl:250
+msgid "Commit declined by pre-commit hook."
+msgstr "Lần chuyển giao bị khước từ do móc pre-commit."
+
+#: lib/commit.tcl:269
+msgid ""
+"You are about to commit on a detached head. This is a potentially dangerous "
+"thing to do because if you switch to another branch you will lose your "
+"changes and it can be difficult to retrieve them later from the reflog. You "
+"should probably cancel this commit and create a new branch to continue.\n"
+" \n"
+" Do you really want to proceed with your Commit?"
+msgstr ""
+"Bạn thực hiện chuyển giao ở chỗ đã tách rời khỏi các đầu. Điều này là nguy "
+"hiểm bởi nếu bạn chuyển sang nhánh khác thì bạn sẽ mất những thay đổi này và "
+"việc lấy lại chúng từ reflog cũng khó khăn. Bạn gần như chắc chắn là nên hủy "
+"bỏ lần chuyển giao này và tạo một nhánh mới trước khi tiếp tục.\n"
+" \n"
+" Bạn có thực sự muốn tiếp tục chuyển giao?"
+
+#: lib/commit.tcl:290
+msgid "Calling commit-msg hook..."
+msgstr "Đang gọi móc commit-msg..."
+
+#: lib/commit.tcl:305
+msgid "Commit declined by commit-msg hook."
+msgstr "Lần chuyển giao bị khước từ do móc commit-msg."
+
+#: lib/commit.tcl:318
+msgid "Committing changes..."
+msgstr "Chuyển giao các thay đổi..."
+
+#: lib/commit.tcl:334
+msgid "write-tree failed:"
+msgstr "gặp lỗi khi write-tree:"
+
+#: lib/commit.tcl:335 lib/commit.tcl:379 lib/commit.tcl:400
+msgid "Commit failed."
+msgstr "Gặp lỗi khi chuyển giao."
+
+#: lib/commit.tcl:352
+#, tcl-format
+msgid "Commit %s appears to be corrupt"
+msgstr "Lần chuyển giao %s có vẻ đã hư hỏng"
+
+#: lib/commit.tcl:357
+msgid ""
+"No changes to commit.\n"
+"\n"
+"No files were modified by this commit and it was not a merge commit.\n"
+"\n"
+"A rescan will be automatically started now.\n"
+msgstr ""
+"Không có thay đổi nào để chuyển giao.\n"
+"\n"
+"Không có tập tin nào được sửa bởi lần chuyển giao này và nó không phải là "
+"lần chuyển giao hòa trộn.\n"
+"\n"
+"Sẽ thực hiện việc quét lại ngay bây giờ.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:364
+msgid "No changes to commit."
+msgstr "Không có thay đổi nào để chuyển giao."
+
+#: lib/commit.tcl:378
+msgid "commit-tree failed:"
+msgstr "commit-tree gặp lỗi:"
+
+#: lib/commit.tcl:399
+msgid "update-ref failed:"
+msgstr "cập nhật tham chiếu thất bại:"
+
+#: lib/commit.tcl:492
+#, tcl-format
+msgid "Created commit %s: %s"
+msgstr "Lần chuyển giao đã tạo %s: %s"
+
+#: lib/console.tcl:59
+msgid "Working... please wait..."
+msgstr "Đang chạy.. vui lòng đợi..."
+
+#: lib/console.tcl:186
+msgid "Success"
+msgstr "Thành công"
+
+#: lib/console.tcl:200
+msgid "Error: Command Failed"
+msgstr "Lỗi: Câu lệnh gặp lỗi"
+
+#: lib/database.tcl:42
+msgid "Number of loose objects"
+msgstr "Số lượng đối tượng bị mất"
+
+#: lib/database.tcl:43
+msgid "Disk space used by loose objects"
+msgstr "Dung lượng đĩa được dùng bởi các đối tượng bị mất"
+
+#: lib/database.tcl:44
+msgid "Number of packed objects"
+msgstr "Số lượng đối tượng được đóng gói"
+
+#: lib/database.tcl:45
+msgid "Number of packs"
+msgstr "Số lượng gói"
+
+#: lib/database.tcl:46
+msgid "Disk space used by packed objects"
+msgstr "Dung lượng đĩa được dùng bởi các đối tượng gói"
+
+#: lib/database.tcl:47
+msgid "Packed objects waiting for pruning"
+msgstr "Các đối tượng gói chờ xén bớt"
+
+#: lib/database.tcl:48
+msgid "Garbage files"
+msgstr "Các tập tin rác"
+
+#: lib/database.tcl:72
+msgid "Compressing the object database"
+msgstr "Nén cơ sở dữ liệu đối tượng"
+
+#: lib/database.tcl:83
+msgid "Verifying the object database with fsck-objects"
+msgstr "Đang kiểm tra cơ sở dữ liệu đối tượng bằng lệnh fsck"
+
+#: lib/database.tcl:107
+#, tcl-format
+msgid ""
+"This repository currently has approximately %i loose objects.\n"
+"\n"
+"To maintain optimal performance it is strongly recommended that you compress "
+"the database.\n"
+"\n"
+"Compress the database now?"
+msgstr ""
+"Hiện kho này mất ước chừng khoảng %i đối tượng.\n"
+"\n"
+"Để tối ưu hóa hiệu suất, khuyến nghị bạn nên nén cơ sở dữ liệu của mình "
+"lại.\n"
+"\n"
+"Nén cơ sở dữ liệu chứ?"
+
+#: lib/date.tcl:25
+#, tcl-format
+msgid "Invalid date from Git: %s"
+msgstr "Ngày tháng không hợp lệ từ Git: %s"
+
+#: lib/diff.tcl:64
+#, tcl-format
+msgid ""
+"No differences detected.\n"
+"\n"
+"%s has no changes.\n"
+"\n"
+"The modification date of this file was updated by another application, but "
+"the content within the file was not changed.\n"
+"\n"
+"A rescan will be automatically started to find other files which may have "
+"the same state."
+msgstr ""
+"Không tìm thấy khác biệt gì.\n"
+"\n"
+"%s không thay đổi.\n"
+"\n"
+"Thời gian sửa đổi của tập tin này được cập nhật bởi ứng dụng khác, nhưng nội "
+"dung bên trong tập tin thì không thay đổi.\n"
+"\n"
+"Sẽ thực hiện quét lại một cách tự động để tìm các tập tin khác cái mà có thể "
+"có cùng tình trạng."
+
+#: lib/diff.tcl:104
+#, tcl-format
+msgid "Loading diff of %s..."
+msgstr "Đang tải diff của %s..."
+
+#: lib/diff.tcl:125
+msgid ""
+"LOCAL: deleted\n"
+"REMOTE:\n"
+msgstr ""
+"NỘIBỘ: đã xoá\n"
+"MÁYCHỦ:\n"
+
+#: lib/diff.tcl:130
+msgid ""
+"REMOTE: deleted\n"
+"LOCAL:\n"
+msgstr ""
+"MÁYCHỦ: đã xoá\n"
+"NỘIBỘ:\n"
+
+#: lib/diff.tcl:137
+msgid "LOCAL:\n"
+msgstr "NỘI-BỘ:\n"
+
+#: lib/diff.tcl:140
+msgid "REMOTE:\n"
+msgstr "MÁY-CHỦ:\n"
+
+#: lib/diff.tcl:202 lib/diff.tcl:340
+#, tcl-format
+msgid "Unable to display %s"
+msgstr "Không thể hiển thị %s"
+
+#: lib/diff.tcl:203
+msgid "Error loading file:"
+msgstr "Lỗi khi tải tập tin:"
+
+#: lib/diff.tcl:210
+msgid "Git Repository (subproject)"
+msgstr "Kho Git (dự án con)"
+
+#: lib/diff.tcl:222
+msgid "* Binary file (not showing content)."
+msgstr "* Tập tin nhị phân (không hiển thị nội dung)."
+
+#: lib/diff.tcl:227
+#, tcl-format
+msgid ""
+"* Untracked file is %d bytes.\n"
+"* Showing only first %d bytes.\n"
+msgstr ""
+"* Tập tin chưa theo dõi là %d byte.\n"
+"* Chỉ hiển thị %d byte đầu .\n"
+
+#: lib/diff.tcl:233
+#, tcl-format
+msgid ""
+"\n"
+"* Untracked file clipped here by %s.\n"
+"* To see the entire file, use an external editor.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"* Tập tin chưa theo dõi được cắt tại đây bởi %s.\n"
+"* Để xem toàn bộ tập tin, hãy dùng ứng dụng biên soạn bên ngoài.\n"
+
+#: lib/diff.tcl:560
+msgid "Failed to unstage selected hunk."
+msgstr "Gặp lỗi khi bỏ ra khỏi bệ phóng khối đã chọn"
+
+#: lib/diff.tcl:567
+msgid "Failed to stage selected hunk."
+msgstr "Gặp lỗi khi đưa lên bệ phóng khối đã chọn"
+
+#: lib/diff.tcl:646
+msgid "Failed to unstage selected line."
+msgstr "Gặp lỗi khi bỏ ra khỏi bệ phóng dòng đã chọn"
+
+#: lib/diff.tcl:654
+msgid "Failed to stage selected line."
+msgstr "Gặp lỗi khi đưa lên bệ phóng dòng đã chọn"
+
+#: lib/encoding.tcl:443
+msgid "Default"
+msgstr "Mặc định"
+
+#: lib/encoding.tcl:448
+#, tcl-format
+msgid "System (%s)"
+msgstr "Hệ thống (%s)"
+
+#: lib/encoding.tcl:459 lib/encoding.tcl:465
+msgid "Other"
+msgstr "Khác"
+
+#: lib/error.tcl:20 lib/error.tcl:116
+msgid "error"
+msgstr "lỗi"
+
+#: lib/error.tcl:36
+msgid "warning"
+msgstr "cảnh báo"
+
+#: lib/error.tcl:96
+msgid "You must correct the above errors before committing."
+msgstr "Bạn phải sửa các lỗi trên trước khi chuyển giao."
+
+#: lib/index.tcl:6
+msgid "Unable to unlock the index."
+msgstr "Không thể bỏ khóa bảng mục lục"
+
+#: lib/index.tcl:17
+msgid "Index Error"
+msgstr "Lỗi mục lục"
+
+#: lib/index.tcl:19
+msgid ""
+"Updating the Git index failed. A rescan will be automatically started to "
+"resynchronize git-gui."
+msgstr ""
+"Cập nhật mục lục cho Git gặp lỗi. Việc quét lại sẽ tự động được khởi chạy để "
+"đồng hóa lại với git-gui."
+
+#: lib/index.tcl:30
+msgid "Continue"
+msgstr "Tiếp tục"
+
+#: lib/index.tcl:33
+msgid "Unlock Index"
+msgstr "Bỏ khóa mục lục"
+
+#: lib/index.tcl:298
+#, tcl-format
+msgid "Unstaging %s from commit"
+msgstr "Bỏ %s ra khỏi việc chuyển giao"
+
+#: lib/index.tcl:337
+msgid "Ready to commit."
+msgstr "Đã chuyển giao rồi."
+
+#: lib/index.tcl:350
+#, tcl-format
+msgid "Adding %s"
+msgstr "Đang thêm %s"
+
+#: lib/index.tcl:380
+#, tcl-format
+msgid "Stage %d untracked files?"
+msgstr "Đưa %d tập tin chưa theo dõi lên bệ phóng để chuyển giao?"
+
+#: lib/index.tcl:428
+#, tcl-format
+msgid "Revert changes in file %s?"
+msgstr "Hoàn nguyên các thay đổi trong tập tin %s?"
+
+#: lib/index.tcl:430
+#, tcl-format
+msgid "Revert changes in these %i files?"
+msgstr "Hoàn nguyên các thay đổi trong %i tập tin?"
+
+#: lib/index.tcl:438
+msgid "Any unstaged changes will be permanently lost by the revert."
+msgstr ""
+"Mọi thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng sẽ mất vĩnh viễn do lệnh revert."
+
+#: lib/index.tcl:441
+msgid "Do Nothing"
+msgstr "Không làm gì"
+
+#: lib/index.tcl:459
+msgid "Reverting selected files"
+msgstr "Đang hoàn nguyên các tập tin đã chọn"
+
+#: lib/index.tcl:463
+#, tcl-format
+msgid "Reverting %s"
+msgstr "Đang hoàn nguyên %s"
+
+#: lib/line.tcl:17
+msgid "Goto Line:"
+msgstr "Nhảy đến dòng:"
+
+#: lib/line.tcl:23
+msgid "Go"
+msgstr "Nhảy"
+
+#: lib/merge.tcl:13
+msgid ""
+"Cannot merge while amending.\n"
+"\n"
+"You must finish amending this commit before starting any type of merge.\n"
+msgstr ""
+"Không thể hòa trộn trong khi tu bổ.\n"
+"\n"
+"Bạn phải hoàn tất việc tu bổ lần chuyển giao trước khi bắt đầu bất kỳ kiểu "
+"hòa trộn nào.\n"
+
+#: lib/merge.tcl:27
+msgid ""
+"Last scanned state does not match repository state.\n"
+"\n"
+"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
+"rescan must be performed before a merge can be performed.\n"
+"\n"
+"The rescan will be automatically started now.\n"
+msgstr ""
+"Trạng thái quét không khớp với trạng thái kho.\n"
+"\n"
+"Có Git khác đã sửa kho này kể từ lần quét cuối. Cần quét lại trước khi thực "
+"hiện việc hòa trộn.\n"
+"\n"
+"Sẽ thực hiện việc quét lại ngay bây giời.\n"
+
+#: lib/merge.tcl:45
+#, tcl-format
+msgid ""
+"You are in the middle of a conflicted merge.\n"
+"\n"
+"File %s has merge conflicts.\n"
+"\n"
+"You must resolve them, stage the file, and commit to complete the current "
+"merge. Only then can you begin another merge.\n"
+msgstr ""
+"Bạn đang ở giữa việc thay đổi.\n"
+"\n"
+"Tập tin %s đã bị sửa đổi.\n"
+"\n"
+"Bạn nên hoàn thiện lần chuyển giao hiện nay trước khi hòa trộn. Chỉ có thế "
+"bạn mới có thể bắt đầu hòa trộn cái .\n"
+
+#: lib/merge.tcl:55
+#, tcl-format
+msgid ""
+"You are in the middle of a change.\n"
+"\n"
+"File %s is modified.\n"
+"\n"
+"You should complete the current commit before starting a merge. Doing so "
+"will help you abort a failed merge, should the need arise.\n"
+msgstr ""
+"Bạn đang ở giữa việc thay đổi.\n"
+"\n"
+"Tập tin %s đã bị sửa đổi.\n"
+"\n"
+"Bạn nên hoàn thiện lần chuyển giao hiện nay trước khi hòa trộn. Làm như vậy "
+"giúp bạn có thể loại bỏ việc lỗi trong hòa trộn.\n"
+
+#: lib/merge.tcl:108
+#, tcl-format
+msgid "%s of %s"
+msgstr "%s trên %s"
+
+#: lib/merge.tcl:122
+#, tcl-format
+msgid "Merging %s and %s..."
+msgstr "Đang hòa trộn %s và %s..."
+
+#: lib/merge.tcl:133
+msgid "Merge completed successfully."
+msgstr "Hòa trộn đã thực hiện thành công."
+
+#: lib/merge.tcl:135
+msgid "Merge failed. Conflict resolution is required."
+msgstr "Hòa trộn gặp lỗi. Cần giải quyết các xung đột trước."
+
+#: lib/merge.tcl:160
+#, tcl-format
+msgid "Merge Into %s"
+msgstr "Hòa trộn vào %s"
+
+#: lib/merge.tcl:179
+msgid "Revision To Merge"
+msgstr "Điểm cần hòa trộn"
+
+#: lib/merge.tcl:214
+msgid ""
+"Cannot abort while amending.\n"
+"\n"
+"You must finish amending this commit.\n"
+msgstr ""
+"Không thể hủy bỏ trong khi đang tu bổ.\n"
+"\n"
+"Bạn cần phải hoàn tất việc tu bổ lần chuyển giao này.\n"
+
+#: lib/merge.tcl:224
+msgid ""
+"Abort merge?\n"
+"\n"
+"Aborting the current merge will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
+"\n"
+"Continue with aborting the current merge?"
+msgstr ""
+"Bãi bỏ hòa trộn?\n"
+"\n"
+"Bãi bỏ hòa trộn hiện nay sẽ làm *TẤT CẢ* các thay đổi chưa được chuyển giao "
+"bị mất.\n"
+"\n"
+"Tiếp tục bãi bỏ việc hòa trộn hiện tại?"
+
+#: lib/merge.tcl:230
+msgid ""
+"Reset changes?\n"
+"\n"
+"Resetting the changes will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
+"\n"
+"Continue with resetting the current changes?"
+msgstr ""
+"Đặt lại mọi thay đổi?\n"
+"\n"
+"Việc đặt lại các thay đổi sẽ làm *MỌI* thay đổi chưa chuyển giao biến mất.\n"
+"\n"
+"Vẫn tiếp tục đặt lại các thay đổi hiện tại?"
+
+#: lib/merge.tcl:241
+msgid "Aborting"
+msgstr "Bãi bỏ"
+
+#: lib/merge.tcl:241
+msgid "files reset"
+msgstr "đặt lại các tập tin"
+
+#: lib/merge.tcl:269
+msgid "Abort failed."
+msgstr "Gặp lỗi khi bãi bỏ."
+
+#: lib/merge.tcl:271
+msgid "Abort completed. Ready."
+msgstr "Đã bãi bỏ xong. Sẵn sàng."
+
+#: lib/mergetool.tcl:8
+msgid "Force resolution to the base version?"
+msgstr "Buộc phân giải thành nhánh cơ sở?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:9
+msgid "Force resolution to this branch?"
+msgstr "Buộc phân giải thành nhánh này?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:10
+msgid "Force resolution to the other branch?"
+msgstr "Buộc phân giải thành nhánh khác?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:14
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Note that the diff shows only conflicting changes.\n"
+"\n"
+"%s will be overwritten.\n"
+"\n"
+"This operation can be undone only by restarting the merge."
+msgstr ""
+"Chú ý là diff chỉ hiển thị những thay đổi xung đột.\n"
+"\n"
+"%s sẽ bị ghi đè.\n"
+"\n"
+"Thao tác này chỉ có thể bỏ dở bằng cách khởi động lại việc hòa trộn."
+
+#: lib/mergetool.tcl:45
+#, tcl-format
+msgid "File %s seems to have unresolved conflicts, still stage?"
+msgstr ""
+"Tập tin %s có vẻ chưa được giải quyết xung đột, vẫn đánh dấu là cần chuyển "
+"giao?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:60
+#, tcl-format
+msgid "Adding resolution for %s"
+msgstr "Đang phân giải cho %s"
+
+#: lib/mergetool.tcl:141
+msgid "Cannot resolve deletion or link conflicts using a tool"
+msgstr "Không thể phân giải xung đột xóa hay liên kết dùng một công cụ"
+
+#: lib/mergetool.tcl:146
+msgid "Conflict file does not exist"
+msgstr "Tập tin xung đột không tồn tại"
+
+#: lib/mergetool.tcl:246
+#, tcl-format
+msgid "Not a GUI merge tool: '%s'"
+msgstr "Không phải là một công cụ hòa trộn GUI: '%s'"
+
+#: lib/mergetool.tcl:275
+#, tcl-format
+msgid "Unsupported merge tool '%s'"
+msgstr "Không hỗ trợ công cụ trộn '%s'"
+
+#: lib/mergetool.tcl:310
+msgid "Merge tool is already running, terminate it?"
+msgstr "Công cụ hòa trộn đang chạy rồi, chấm dứt nó?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:330
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Error retrieving versions:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Gặp lỗi khi truy lại phiên bản:\n"
+"%s"
+
+#: lib/mergetool.tcl:350
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Could not start the merge tool:\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Không thể khởi chạy công cụ hòa trộn:\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: lib/mergetool.tcl:354
+msgid "Running merge tool..."
+msgstr "Đang chạy công cụ trộn..."
+
+#: lib/mergetool.tcl:382 lib/mergetool.tcl:390
+msgid "Merge tool failed."
+msgstr "Công cụ trộn gặp lỗi."
+
+#: lib/option.tcl:11
+#, tcl-format
+msgid "Invalid global encoding '%s'"
+msgstr "Bảng mã toàn cục không hợp lệ '%s'"
+
+#: lib/option.tcl:19
+#, tcl-format
+msgid "Invalid repo encoding '%s'"
+msgstr "Bảng mã kho chứa không hợp lệ '%s'"
+
+#: lib/option.tcl:119
+msgid "Restore Defaults"
+msgstr "Phục hồi thành mặc định"
+
+#: lib/option.tcl:123
+msgid "Save"
+msgstr "Ghi lại"
+
+#: lib/option.tcl:133
+#, tcl-format
+msgid "%s Repository"
+msgstr "%s kho"
+
+#: lib/option.tcl:134
+msgid "Global (All Repositories)"
+msgstr "Toàn cục (Mọi kho)"
+
+#: lib/option.tcl:140
+msgid "User Name"
+msgstr "Tên người dùng"
+
+#: lib/option.tcl:141
+msgid "Email Address"
+msgstr "Địa chỉ thư điện tử"
+
+#: lib/option.tcl:143
+msgid "Summarize Merge Commits"
+msgstr "Tổng hợp về hòa trộn các lần chuyển giao"
+
+#: lib/option.tcl:144
+msgid "Merge Verbosity"
+msgstr "Chi tiết việc hòa trộn"
+
+#: lib/option.tcl:145
+msgid "Show Diffstat After Merge"
+msgstr "Hiển thị thống kê khác biệt sau hòa trộn"
+
+#: lib/option.tcl:146
+msgid "Use Merge Tool"
+msgstr "Dùng Công cụ trộn"
+
+#: lib/option.tcl:148
+msgid "Trust File Modification Timestamps"
+msgstr "Tin dấu vết thời gian sửa đổi tập tin"
+
+#: lib/option.tcl:149
+msgid "Prune Tracking Branches During Fetch"
+msgstr "Xén các nhánh theo dõi trong khi lấy về"
+
+#: lib/option.tcl:150
+msgid "Match Tracking Branches"
+msgstr "Khớp nhánh theo dõi"
+
+#: lib/option.tcl:151
+msgid "Use Textconv For Diffs and Blames"
+msgstr "Dùng Textconv Cho Diffs và Blames"
+
+#: lib/option.tcl:152
+msgid "Blame Copy Only On Changed Files"
+msgstr "Chỉ chép blame trên các tập tin thay đổi"
+
+#: lib/option.tcl:153
+msgid "Maximum Length of Recent Repositories List"
+msgstr "Số lượng kho mới dùng tối đa được lưu trữ"
+
+#: lib/option.tcl:154
+msgid "Minimum Letters To Blame Copy On"
+msgstr "Chữ tối thiểu để blame chép vào"
+
+#: lib/option.tcl:155
+msgid "Blame History Context Radius (days)"
+msgstr "Bán kính ngữ cảnh lịch sử blame (ngày)"
+
+#: lib/option.tcl:156
+msgid "Number of Diff Context Lines"
+msgstr "Số dòng nội dung Diff"
+
+#: lib/option.tcl:157
+msgid "Additional Diff Parameters"
+msgstr "Đối số bổ xung cho Diff"
+
+#: lib/option.tcl:158
+msgid "Commit Message Text Width"
+msgstr "Chiều rộng của phần chú thích"
+
+#: lib/option.tcl:159
+msgid "New Branch Name Template"
+msgstr "Mẫu tên nhánh mới"
+
+#: lib/option.tcl:160
+msgid "Default File Contents Encoding"
+msgstr "Bảng mã dành cho nội dung tập tin mặc định"
+
+#: lib/option.tcl:161
+msgid "Warn before committing to a detached head"
+msgstr "Cảnh báo trước khi chuyển giao một đầu bị tách rời"
+
+#: lib/option.tcl:162
+msgid "Staging of untracked files"
+msgstr "Đánh dấu những tập tin chưa được theo dõi là cần chuyển giao"
+
+#: lib/option.tcl:163
+msgid "Show untracked files"
+msgstr "Hiện các tập tin chưa được theo dõi"
+
+#: lib/option.tcl:209
+msgid "Change"
+msgstr "Thay đổi"
+
+#: lib/option.tcl:253
+msgid "Spelling Dictionary:"
+msgstr "Từ điển chính tả:"
+
+#: lib/option.tcl:283
+msgid "Change Font"
+msgstr "Đổi phông chữ"
+
+#: lib/option.tcl:287
+#, tcl-format
+msgid "Choose %s"
+msgstr "Chọn %s"
+
+#: lib/option.tcl:293
+msgid "pt."
+msgstr "pt."
+
+#: lib/option.tcl:307
+msgid "Preferences"
+msgstr "Cá nhân hóa"
+
+#: lib/option.tcl:344
+msgid "Failed to completely save options:"
+msgstr "Gặp lỗi khi hoàn tất ghi lại các tùy chọn:"
+
+#: lib/remote_add.tcl:20
+msgid "Add Remote"
+msgstr "Thêm máy chủ"
+
+#: lib/remote_add.tcl:25
+msgid "Add New Remote"
+msgstr "Thêm máy chủ mới"
+
+#: lib/remote_add.tcl:30 lib/tools_dlg.tcl:37
+msgid "Add"
+msgstr "Thêm vào"
+
+#: lib/remote_add.tcl:39
+msgid "Remote Details"
+msgstr "Chi tiết về máy chủ"
+
+#: lib/remote_add.tcl:50
+msgid "Location:"
+msgstr "Vị trí:"
+
+#: lib/remote_add.tcl:60
+msgid "Further Action"
+msgstr "Hành động thêm"
+
+#: lib/remote_add.tcl:63
+msgid "Fetch Immediately"
+msgstr "Lấy về ngay lập tức"
+
+#: lib/remote_add.tcl:69
+msgid "Initialize Remote Repository and Push"
+msgstr "Khởi tạo Kho máy chủ và đẩy dữ liệu lên"
+
+#: lib/remote_add.tcl:75
+msgid "Do Nothing Else Now"
+msgstr "Không làm gì cả"
+
+#: lib/remote_add.tcl:100
+msgid "Please supply a remote name."
+msgstr "Hãy cung cấp tên máy chủ."
+
+#: lib/remote_add.tcl:113
+#, tcl-format
+msgid "'%s' is not an acceptable remote name."
+msgstr "'%s' không phải là tên máy chủ được chấp nhận."
+
+#: lib/remote_add.tcl:124
+#, tcl-format
+msgid "Failed to add remote '%s' of location '%s'."
+msgstr "Gặp lỗi khi thêm máy chủ '%s' của vị trí '%s'."
+
+#: lib/remote_add.tcl:132 lib/transport.tcl:6
+#, tcl-format
+msgid "fetch %s"
+msgstr "lấy về %s"
+
+#: lib/remote_add.tcl:133
+#, tcl-format
+msgid "Fetching the %s"
+msgstr "Đang lấy về %s"
+
+#: lib/remote_add.tcl:156
+#, tcl-format
+msgid "Do not know how to initialize repository at location '%s'."
+msgstr "Không hiểu làm thế nào để khởi tạo kho chứa tại vị trí '%s'."
+
+#: lib/remote_add.tcl:162 lib/transport.tcl:54 lib/transport.tcl:92
+#: lib/transport.tcl:110
+#, tcl-format
+msgid "push %s"
+msgstr "đẩy %s lên máy chủ"
+
+#: lib/remote_add.tcl:163
+#, tcl-format
+msgid "Setting up the %s (at %s)"
+msgstr "Cài đặt '%s' (tại %s)"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:29 lib/remote_branch_delete.tcl:34
+msgid "Delete Branch Remotely"
+msgstr "Xóa nhánh trên máy chủ"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:48
+msgid "From Repository"
+msgstr "Từ Kho"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:51 lib/transport.tcl:165
+msgid "Remote:"
+msgstr "Máy chủ:"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:72 lib/transport.tcl:187
+msgid "Arbitrary Location:"
+msgstr "Địa điểm tùy ý:"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:88
+msgid "Branches"
+msgstr "Nhánh"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:110
+msgid "Delete Only If"
+msgstr "Chỉ xoá Nếu"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:112
+msgid "Merged Into:"
+msgstr "Đã trộn vào:"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:153
+msgid "A branch is required for 'Merged Into'."
+msgstr "Cần một nhánh cho 'Hòa trộn vào'."
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:185
+#, tcl-format
+msgid ""
+"The following branches are not completely merged into %s:\n"
+"\n"
+" - %s"
+msgstr ""
+"Các nhánh sau đây không được hòa trộn hoàn toàn vào %s:\n"
+"\n"
+" - %s"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:190
+#, tcl-format
+msgid ""
+"One or more of the merge tests failed because you have not fetched the "
+"necessary commits. Try fetching from %s first."
+msgstr ""
+"Một hay nhiều hơn kiểm tra hòa trộn không đạt bởi vì bạn đã không lấy về "
+"những lần chuyển giao cần thiết. Hãy lấy về từ %s trước đã."
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:208
+msgid "Please select one or more branches to delete."
+msgstr "Xin hãy chọn một hay nhiều nhánh cần xóa."
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:227
+#, tcl-format
+msgid "Deleting branches from %s"
+msgstr "Đang xoá các nhánh từ %s"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:300
+msgid "No repository selected."
+msgstr "Chưa chọn kho."
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:305
+#, tcl-format
+msgid "Scanning %s..."
+msgstr "Đang quét: %s..."
+
+#: lib/remote.tcl:200
+msgid "Push to"
+msgstr "Đẩy lên"
+
+#: lib/remote.tcl:218
+msgid "Remove Remote"
+msgstr "Gỡ bỏ Máy chủ"
+
+#: lib/remote.tcl:223
+msgid "Prune from"
+msgstr "Xén từ"
+
+#: lib/remote.tcl:228
+msgid "Fetch from"
+msgstr "Lấy về từ"
+
+#: lib/search.tcl:48
+msgid "Find:"
+msgstr "Tìm:"
+
+#: lib/search.tcl:50
+msgid "Next"
+msgstr "Tiếp"
+
+#: lib/search.tcl:51
+msgid "Prev"
+msgstr "Trước"
+
+#: lib/search.tcl:52
+msgid "RegExp"
+msgstr "BTCQ"
+
+#: lib/search.tcl:54
+msgid "Case"
+msgstr "Hoa"
+
+#: lib/shortcut.tcl:21 lib/shortcut.tcl:62
+msgid "Cannot write shortcut:"
+msgstr "Không thể ghi lối tắt:"
+
+#: lib/shortcut.tcl:137
+msgid "Cannot write icon:"
+msgstr "Không thể ghi biểu tượng:"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:57
+msgid "Unsupported spell checker"
+msgstr "Không hỗ trợ kiểm tra chính tả"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:65
+msgid "Spell checking is unavailable"
+msgstr "Kiểm tra chính tả không sẵn sàng"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:68
+msgid "Invalid spell checking configuration"
+msgstr "Cấu hình bộ soát chính tả không hợp lệ"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:70
+#, tcl-format
+msgid "Reverting dictionary to %s."
+msgstr "Đang hoàn nguyên từ điển thành %s."
+
+#: lib/spellcheck.tcl:73
+msgid "Spell checker silently failed on startup"
+msgstr "Phần kiểm tra chính tả đã gặp lỗi khi khởi động"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:80
+msgid "Unrecognized spell checker"
+msgstr "Không chấp nhận bộ kiểm tra chính tả"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:186
+msgid "No Suggestions"
+msgstr "Không có gợi ý"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:388
+msgid "Unexpected EOF from spell checker"
+msgstr "Gặp kết thúc bất ngờ từ bộ kiểm tra chính tả"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:392
+msgid "Spell Checker Failed"
+msgstr "Kiểm tra chính tả không thành công"
+
+#: lib/sshkey.tcl:31
+msgid "No keys found."
+msgstr "Không tìm thấy khóa nào."
+
+#: lib/sshkey.tcl:34
+#, tcl-format
+msgid "Found a public key in: %s"
+msgstr "Tìm thấy khoá công khai trong: %s"
+
+#: lib/sshkey.tcl:40
+msgid "Generate Key"
+msgstr "Tạo khoá"
+
+#: lib/sshkey.tcl:58
+msgid "Copy To Clipboard"
+msgstr "Chép vào clipboard"
+
+#: lib/sshkey.tcl:72
+msgid "Your OpenSSH Public Key"
+msgstr "Khóa công OpenSSH của bạn"
+
+#: lib/sshkey.tcl:80
+msgid "Generating..."
+msgstr "Đang tạo..."
+
+#: lib/sshkey.tcl:86
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Could not start ssh-keygen:\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Không thể chạy ssh-keygen:\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: lib/sshkey.tcl:113
+msgid "Generation failed."
+msgstr "Việc tạo khoá đã thất bại."
+
+#: lib/sshkey.tcl:120
+msgid "Generation succeeded, but no keys found."
+msgstr "Việc tạo thành công nhưng lại không tìm thấy khóa."
+
+#: lib/sshkey.tcl:123
+#, tcl-format
+msgid "Your key is in: %s"
+msgstr "Khóa của bạn trong: %s"
+
+#: lib/status_bar.tcl:87
+#, tcl-format
+msgid "%s ... %*i of %*i %s (%3i%%)"
+msgstr "%s ... %*i trong %*i %s (%3i%%)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:22
+msgid "Add Tool"
+msgstr "Thêm công cụ"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:28
+msgid "Add New Tool Command"
+msgstr "Thêm lệnh công cụ mới"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:34
+msgid "Add globally"
+msgstr "Thêm toàn cục"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:46
+msgid "Tool Details"
+msgstr "Chi tiết công cụ"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:49
+msgid "Use '/' separators to create a submenu tree:"
+msgstr "Dùng dấu ngăn cách '/' để tạo cây trình đơn con:"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:60
+msgid "Command:"
+msgstr "Lệnh:"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:71
+msgid "Show a dialog before running"
+msgstr "Hiển thị hộp thoại trước khi chạy"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:77
+msgid "Ask the user to select a revision (sets $REVISION)"
+msgstr "Hỏi người dùng chọn điểm xem xét (đặt biến $REVISION)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:82
+msgid "Ask the user for additional arguments (sets $ARGS)"
+msgstr "Hỏi người dùng các đối số bổ xung thêm (đặt biến $ARGS)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:89
+msgid "Don't show the command output window"
+msgstr "Không hiển thị cửa sổ kết xuất câu lệnh"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:94
+msgid "Run only if a diff is selected ($FILENAME not empty)"
+msgstr "Chỉ chạy nếu diff được chọn (biến $FILENAME không rỗng)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:118
+msgid "Please supply a name for the tool."
+msgstr "Hãy cung cấp tên cho công cụ."
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:126
+#, tcl-format
+msgid "Tool '%s' already exists."
+msgstr "Công cụ '%s' đã sẵn có."
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:148
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Could not add tool:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Không thể thêm công cụ:\n"
+"%s"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:187
+msgid "Remove Tool"
+msgstr "Gỡ bỏ công cụ"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:193
+msgid "Remove Tool Commands"
+msgstr "Gỡ bỏ công cụ lệnh"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:198
+msgid "Remove"
+msgstr "Gỡ bỏ"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:231
+msgid "(Blue denotes repository-local tools)"
+msgstr "(Các công cụ chỉ thị kho-nội-bộ xanh)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:292
+#, tcl-format
+msgid "Run Command: %s"
+msgstr "Chạy lệnh: %s"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:306
+msgid "Arguments"
+msgstr "Đối số"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:341
+msgid "OK"
+msgstr "Đồng ý"
+
+#: lib/tools.tcl:75
+#, tcl-format
+msgid "Running %s requires a selected file."
+msgstr "Chạy %s yêu cầu cần phải chọn một tập tin."
+
+#: lib/tools.tcl:91
+#, tcl-format
+msgid "Are you sure you want to run %1$s on file \"%2$s\"?"
+msgstr "Bạn có chắc là muốn chạy %1$s trên tập tin \"%2$s\" không?"
+
+#: lib/tools.tcl:95
+#, tcl-format
+msgid "Are you sure you want to run %s?"
+msgstr "Bạn có chắc là muốn chạy %s không?"
+
+#: lib/tools.tcl:116
+#, tcl-format
+msgid "Tool: %s"
+msgstr "Công cụ: %s"
+
+#: lib/tools.tcl:117
+#, tcl-format
+msgid "Running: %s"
+msgstr "Đang chạy: %s"
+
+#: lib/tools.tcl:155
+#, tcl-format
+msgid "Tool completed successfully: %s"
+msgstr "Công cụ được biên dịch thành công: %s"
+
+#: lib/tools.tcl:157
+#, tcl-format
+msgid "Tool failed: %s"
+msgstr "Công cụ gặp lỗi: %s"
+
+#: lib/transport.tcl:7
+#, tcl-format
+msgid "Fetching new changes from %s"
+msgstr "Lấy các thay đổi mới từ %s"
+
+#: lib/transport.tcl:18
+#, tcl-format
+msgid "remote prune %s"
+msgstr "xén bớt trên máy chủ %s"
+
+#: lib/transport.tcl:19
+#, tcl-format
+msgid "Pruning tracking branches deleted from %s"
+msgstr "Xén bớt các nhánh theo dõi bị xóa từ %s"
+
+#: lib/transport.tcl:25
+msgid "fetch all remotes"
+msgstr "lấy về từ tất cả các máy chủ"
+
+#: lib/transport.tcl:26
+msgid "Fetching new changes from all remotes"
+msgstr "Đang lấy các thay đổi mới từ mọi máy chủ"
+
+#: lib/transport.tcl:40
+msgid "remote prune all remotes"
+msgstr "xén bớt mọi máy chủ"
+
+#: lib/transport.tcl:41
+msgid "Pruning tracking branches deleted from all remotes"
+msgstr "Xén tỉa các nhánh đã theo dõi bị xóa từ mọi máy chủ"
+
+#: lib/transport.tcl:55
+#, tcl-format
+msgid "Pushing changes to %s"
+msgstr "Đang đẩy các nhánh lên %s"
+
+#: lib/transport.tcl:93
+#, tcl-format
+msgid "Mirroring to %s"
+msgstr "Bản sao đến %s"
+
+#: lib/transport.tcl:111
+#, tcl-format
+msgid "Pushing %s %s to %s"
+msgstr "Đang (đẩy) %s %s lên %s"
+
+#: lib/transport.tcl:132
+msgid "Push Branches"
+msgstr "Đẩy lên các nhánh"
+
+#: lib/transport.tcl:147
+msgid "Source Branches"
+msgstr "Nhánh nguồn"
+
+#: lib/transport.tcl:162
+msgid "Destination Repository"
+msgstr "Kho chứa đích"
+
+#: lib/transport.tcl:205
+msgid "Transfer Options"
+msgstr "Tùy chọn truyền"
+
+#: lib/transport.tcl:207
+msgid "Force overwrite existing branch (may discard changes)"
+msgstr "Ép buộc ghi đè nhánh sẵn có (có thể sẽ loại bỏ các thay đổi)"
+
+#: lib/transport.tcl:211
+msgid "Use thin pack (for slow network connections)"
+msgstr "Dùng gói mỏng (dành cho kết nối mạng chậm)"
+
+#: lib/transport.tcl:215
+msgid "Include tags"
+msgstr "Bao gồm các thẻ"
+
+#~ msgid "Case-Sensitive"
+#~ msgstr "Có phân biệt HOA/thường"