summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorJiang Xin <worldhello.net@gmail.com>2012-10-16 00:31:22 (GMT)
committerJiang Xin <worldhello.net@gmail.com>2012-10-16 00:31:22 (GMT)
commit6de030dd469f2720b00b22abdd04dbe566f9f4f6 (patch)
tree2fc5fe85feda08cc70c7bc51eb56881b612d1d2c
parent42e55a5f5709642cb7a56ecad8b706341f0eb38a (diff)
parent03c82da32e5b1143276b7b13084ec029f0f91561 (diff)
downloadgit-6de030dd469f2720b00b22abdd04dbe566f9f4f6.zip
git-6de030dd469f2720b00b22abdd04dbe566f9f4f6.tar.gz
git-6de030dd469f2720b00b22abdd04dbe566f9f4f6.tar.bz2
Merge branch 'master' of git://github.com/vnwildman/git
* 'master' of git://github.com/vnwildman/git: l10n: vi.po: update translation upto cc76011
-rw-r--r--po/vi.po4768
1 files changed, 4096 insertions, 672 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index f858ce3..1fca321 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,10 +6,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git-1.7.12-146-g16d26\n"
+"Project-Id-Version: git-v1.7.12-437-g1084f\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-05 06:20+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-08 08:00+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-15 10:21+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-15 14:34+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
@@ -41,26 +41,113 @@ msgstr ""
"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao,\n"
"hoặc là dùng lệnh 'git commit -a'."
+#: archive.c:10
+msgid "git archive [options] <tree-ish> [<path>...]"
+msgstr "git archive [các-tùy-chọn] <tree-ish> [<đường-dẫn>...]"
+
+#: archive.c:11
+msgid "git archive --list"
+msgstr "git archive --list"
+
+#: archive.c:12
+msgid ""
+"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [options] <tree-ish> [<path>...]"
+msgstr ""
+"git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [các-tùy-chọn] <tree-ish> [<đường-"
+"dẫn>...]"
+
+#: archive.c:13
+msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
+msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
+
+#: archive.c:322
+msgid "fmt"
+msgstr "fmt"
+
+#: archive.c:322
+msgid "archive format"
+msgstr "định dạng lưu trữ"
+
+#: archive.c:323 builtin/log.c:1079
+msgid "prefix"
+msgstr "tiền tố"
+
+#: archive.c:324
+msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
+msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
+
+#: archive.c:325 builtin/archive.c:91 builtin/blame.c:2332
+#: builtin/blame.c:2333 builtin/config.c:56 builtin/fast-export.c:642
+#: builtin/fast-export.c:644 builtin/grep.c:800 builtin/hash-object.c:77
+#: builtin/ls-files.c:494 builtin/ls-files.c:497 builtin/notes.c:537
+#: builtin/notes.c:694 builtin/read-tree.c:107 parse-options.h:149
+msgid "file"
+msgstr "tập-tin"
+
+#: archive.c:326 builtin/archive.c:92
+msgid "write the archive to this file"
+msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
+
+#: archive.c:328
+msgid "read .gitattributes in working directory"
+msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
+
+#: archive.c:329
+msgid "report archived files on stderr"
+msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi chuẩn)"
+
+#: archive.c:330
+msgid "store only"
+msgstr "chỉ lưu"
+
+#: archive.c:331
+msgid "compress faster"
+msgstr "nén nhanh hơn"
+
+#: archive.c:339
+msgid "compress better"
+msgstr "nén nhỏ hơn"
+
+#: archive.c:342
+msgid "list supported archive formats"
+msgstr "liệt kê các kiểu né được hỗ trợ"
+
+#: archive.c:344 builtin/archive.c:93 builtin/clone.c:85
+msgid "repo"
+msgstr "kho"
+
+#: archive.c:345 builtin/archive.c:94
+msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
+msgstr "nhận kho lưu từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
+
+#: archive.c:346 builtin/archive.c:95 builtin/notes.c:616
+msgid "command"
+msgstr "lệnh"
+
+#: archive.c:347 builtin/archive.c:96
+msgid "path to the remote git-upload-archive command"
+msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
+
#: bundle.c:36
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
-msgstr "'%s' không giống như tập tin v2 bundle (cụm)"
+msgstr "`%s' không giống như tập tin v2 bundle (cụm)"
#: bundle.c:63
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "phần đầu (header) không được thừa nhận: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:89 builtin/commit.c:699
+#: bundle.c:89 builtin/commit.c:714
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
-msgstr "không thể mở '%s'"
+msgstr "không thể mở `%s'"
#: bundle.c:140
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "Khó chứa thiếu những lần chuyển giao (commit) cần trước hết này:"
-#: bundle.c:164 sequencer.c:550 sequencer.c:982 builtin/log.c:290
+#: bundle.c:164 sequencer.c:557 sequencer.c:989 builtin/log.c:290
#: builtin/log.c:727 builtin/log.c:1313 builtin/log.c:1529 builtin/merge.c:347
#: builtin/shortlog.c:181
msgid "revision walk setup failed"
@@ -96,7 +183,7 @@ msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
#: bundle.c:335
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
-msgstr "tham chiếu '%s' bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
+msgstr "tham chiếu `%s' bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
#: bundle.c:380
msgid "Refusing to create empty bundle."
@@ -113,7 +200,7 @@ msgstr "pack-objects đã chết"
#: bundle.c:419
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
-msgstr "không thể tạo '%s'"
+msgstr "không thể tạo `%s'"
#: bundle.c:441
msgid "index-pack died"
@@ -217,12 +304,12 @@ msgstr[1] "%lu năm trước"
#: diff.c:105
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%.*s'\n"
-msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm '%.*s'\n"
+msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm `%.*s'\n"
#: diff.c:110
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%.*s'\n"
-msgstr " Không hiểu đối số dirstat '%.*s'\n"
+msgstr " Không hiểu đối số dirstat `%.*s'\n"
#: diff.c:210
#, c-format
@@ -282,22 +369,22 @@ msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
#: grep.c:1320
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
-msgstr "'%s': không thể đọc %s"
+msgstr "`%s': không thể đọc %s"
#: grep.c:1337
#, c-format
msgid "'%s': %s"
-msgstr "'%s': %s"
+msgstr "`%s': %s"
#: grep.c:1348
#, c-format
msgid "'%s': short read %s"
-msgstr "'%s': đọc ngắn %s"
+msgstr "`%s': đọc ngắn %s"
#: help.c:212
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
-msgstr "các lệnh git sẵn sàng để dùng trong '%s'"
+msgstr "các lệnh git sẵn sàng để dùng trong `%s'"
#: help.c:219
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
@@ -309,7 +396,7 @@ msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
msgstr ""
-"'%s' trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
+"`%s' trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
"thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
#: help.c:332
@@ -322,8 +409,8 @@ msgid ""
"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
msgstr ""
-"CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên '%s', mà nó lại không có sẵn.\n"
-"Giả định rằng ý bạn là '%s'"
+"CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên `%s', mà nó lại không có sẵn.\n"
+"Giả định rằng ý bạn là `%s'"
#: help.c:359
#, c-format
@@ -333,7 +420,7 @@ msgstr "trong %0.1f giây một cách tự động..."
#: help.c:366
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
-msgstr "git: '%s' không phải là một lệnh của git. Xem 'git --help'."
+msgstr "git: `%s' không phải là một lệnh của git. Xem `git --help'."
#: help.c:370
msgid ""
@@ -357,7 +444,7 @@ msgstr "(commit sai)\n"
#: merge-recursive.c:206
#, c-format
msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
-msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn '%s'"
+msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn `%s'"
#: merge-recursive.c:268
msgid "error building trees"
@@ -366,7 +453,7 @@ msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
#: merge-recursive.c:672
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
-msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn '%s'%s"
+msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn `%s'%s"
#: merge-recursive.c:683
#, c-format
@@ -382,47 +469,47 @@ msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
#: merge-recursive.c:708
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
-msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo vết tại '%s'"
+msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo vết tại `%s'"
#: merge-recursive.c:748
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
-msgstr "không thể đọc đối tượng %s '%s'"
+msgstr "không thể đọc đối tượng %s `%s'"
#: merge-recursive.c:750
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
-msgstr "đối tượng blob được mong đợi cho %s '%s'"
+msgstr "đối tượng blob được mong đợi cho %s `%s'"
#: merge-recursive.c:773 builtin/clone.c:302
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
-msgstr "gặp lỗi khi mở '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi mở `%s'"
#: merge-recursive.c:781
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s'"
-msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết tượng trưng (symlink) '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết tượng trưng (symlink) `%s'"
#: merge-recursive.c:784
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
-msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s '%s'"
+msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s `%s'"
-#: merge-recursive.c:921
+#: merge-recursive.c:922
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
-#: merge-recursive.c:925
+#: merge-recursive.c:926
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
-#: merge-recursive.c:941
+#: merge-recursive.c:942
msgid "unsupported object type in the tree"
msgstr "kiểu đối tượng không được hỗ trợ trong cây (tree)"
-#: merge-recursive.c:1020 merge-recursive.c:1034
+#: merge-recursive.c:1021 merge-recursive.c:1035
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -431,7 +518,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
"còn lại trong cây (tree)."
-#: merge-recursive.c:1026 merge-recursive.c:1039
+#: merge-recursive.c:1027 merge-recursive.c:1040
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -440,20 +527,20 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
"còn lại trong cây (tree) tại %s."
-#: merge-recursive.c:1080
+#: merge-recursive.c:1081
msgid "rename"
msgstr "đổi tên"
-#: merge-recursive.c:1080
+#: merge-recursive.c:1081
msgid "renamed"
msgstr "đã đổi tên"
-#: merge-recursive.c:1136
+#: merge-recursive.c:1137
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
-#: merge-recursive.c:1158
+#: merge-recursive.c:1159
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -462,146 +549,146 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
"tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
-#: merge-recursive.c:1163
+#: merge-recursive.c:1164
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (cần giải quyết)"
-#: merge-recursive.c:1217
+#: merge-recursive.c:1218
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
-#: merge-recursive.c:1247
+#: merge-recursive.c:1248
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
-#: merge-recursive.c:1446
+#: merge-recursive.c:1447
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
-#: merge-recursive.c:1456
+#: merge-recursive.c:1457
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Thêm hòa trộn %s"
-#: merge-recursive.c:1461 merge-recursive.c:1659
+#: merge-recursive.c:1462 merge-recursive.c:1660
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
-#: merge-recursive.c:1512
+#: merge-recursive.c:1513
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
-#: merge-recursive.c:1515
+#: merge-recursive.c:1516
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
-#: merge-recursive.c:1563
+#: merge-recursive.c:1564
msgid "modify"
msgstr "sửa đổi"
-#: merge-recursive.c:1563
+#: merge-recursive.c:1564
msgid "modified"
-msgstr "đã bị sửa"
+msgstr "đã sửa"
-#: merge-recursive.c:1573
+#: merge-recursive.c:1574
msgid "content"
msgstr "nội dung"
-#: merge-recursive.c:1580
+#: merge-recursive.c:1581
msgid "add/add"
msgstr "thêm/thêm"
-#: merge-recursive.c:1614
+#: merge-recursive.c:1615
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
-#: merge-recursive.c:1628
+#: merge-recursive.c:1629
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
-#: merge-recursive.c:1632 git-submodule.sh:869
+#: merge-recursive.c:1633 git-submodule.sh:869
msgid "submodule"
-msgstr "mô-đun con"
+msgstr "mô-đun-con"
-#: merge-recursive.c:1633
+#: merge-recursive.c:1634
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
-#: merge-recursive.c:1723
+#: merge-recursive.c:1724
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Đang xóa %s"
-#: merge-recursive.c:1748
+#: merge-recursive.c:1749
msgid "file/directory"
msgstr "tập-tin/thư-mục"
-#: merge-recursive.c:1754
+#: merge-recursive.c:1755
msgid "directory/file"
msgstr "thư-mục/tập tin"
-#: merge-recursive.c:1759
+#: merge-recursive.c:1760
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
"%s"
-#: merge-recursive.c:1769
+#: merge-recursive.c:1770
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Thêm \"%s\""
-#: merge-recursive.c:1786
+#: merge-recursive.c:1787
msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
msgstr "Việc hòa trộn hỏng nghiêm trọng, không nên để xảy ra."
-#: merge-recursive.c:1805
+#: merge-recursive.c:1806
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Đã cập nhật rồi!"
-#: merge-recursive.c:1814
+#: merge-recursive.c:1815
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "hòa trộn cây (tree) %s và %s gặp lỗi"
-#: merge-recursive.c:1844
+#: merge-recursive.c:1845
#, c-format
msgid "Unprocessed path??? %s"
msgstr "Đường dẫn chưa được xử lý??? %s"
-#: merge-recursive.c:1889
+#: merge-recursive.c:1890
msgid "Merging:"
msgstr "Đang trộn:"
-#: merge-recursive.c:1902
+#: merge-recursive.c:1903
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
msgstr[1] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
-#: merge-recursive.c:1939
+#: merge-recursive.c:1940
msgid "merge returned no commit"
msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao (commit) nào"
-#: merge-recursive.c:1996
+#: merge-recursive.c:1997
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
-msgstr "Không thể phân tích đối tượng '%s'"
+msgstr "Không thể phân tích đối tượng `%s'"
-#: merge-recursive.c:2008 builtin/merge.c:696
+#: merge-recursive.c:2009 builtin/merge.c:696
msgid "Unable to write index."
msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
@@ -630,8 +717,8 @@ msgstr " %s"
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
-msgstr[0] "Nhánh của bạn là đầu của '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit).\n"
-msgstr[1] "Nhánh của bạn là đầu của '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit).\n"
+msgstr[0] "Nhánh của bạn là đầu của `%s' bởi %d lần chuyển giao (commit).\n"
+msgstr[1] "Nhánh của bạn là đầu của `%s' bởi %d lần chuyển giao (commit).\n"
#: remote.c:1638
#, c-format
@@ -639,10 +726,10 @@ msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
msgstr[0] ""
-"Nhánh của bạn thì ở đằng sau '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit), và có thể "
+"Nhánh của bạn thì ở đằng sau `%s' bởi %d lần chuyển giao (commit), và có thể "
"được fast-forward.\n"
msgstr[1] ""
-"Nhánh của bạn thì ở đằng sau '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit), và có thể "
+"Nhánh của bạn thì ở đằng sau `%s' bởi %d lần chuyển giao (commit), và có thể "
"được fast-forward.\n"
#: remote.c:1646
@@ -654,11 +741,11 @@ msgid_plural ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
msgstr[0] ""
-"Nhánh của bạn và '%s' bị phân kỳ,\n"
+"Nhánh của bạn và `%s' bị phân kỳ,\n"
"và có %d và %d lần chuyển giao (commit) khác nhau cho từng cái,\n"
"tương ứng với mỗi lần.\n"
msgstr[1] ""
-"Your branch and '%s' have diverged,\n"
+"Your branch and `%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
#: sequencer.c:121 builtin/merge.c:864 builtin/merge.c:977
@@ -671,7 +758,7 @@ msgstr "Không thể mở %s' để ghi"
#: builtin/merge.c:1089 builtin/merge.c:1102
#, c-format
msgid "Could not write to '%s'"
-msgstr "Không thể ghi vào '%s'"
+msgstr "Không thể ghi vào `%s'"
#: sequencer.c:144
msgid ""
@@ -691,7 +778,7 @@ msgstr ""
"với lệnh 'git add <đường_dẫn>' hoặc 'git rm <đường_dẫn>'\n"
"và chuyển giao (commit) kết quả bằng lệnh 'git commit'"
-#: sequencer.c:160 sequencer.c:758 sequencer.c:841
+#: sequencer.c:160 sequencer.c:765 sequencer.c:848
#, c-format
msgid "Could not write to %s"
msgstr "Không thể ghi vào %s"
@@ -727,37 +814,37 @@ msgstr "Không thể phân giải commit (lần chuyển giao) HEAD\n"
msgid "Unable to update cache tree\n"
msgstr "Không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm\n"
-#: sequencer.c:324
+#: sequencer.c:327
#, c-format
msgid "Could not parse commit %s\n"
msgstr "Không thể phân tích commit (lần chuyển giao) %s\n"
-#: sequencer.c:329
+#: sequencer.c:332
#, c-format
msgid "Could not parse parent commit %s\n"
msgstr "Không thể phân tích commit (lần chuyển giao) cha mẹ %s\n"
-#: sequencer.c:395
+#: sequencer.c:398
msgid "Your index file is unmerged."
msgstr "Tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
-#: sequencer.c:398
+#: sequencer.c:401
msgid "You do not have a valid HEAD"
msgstr "Bạn không có HEAD nào hợp lệ"
-#: sequencer.c:413
+#: sequencer.c:416
#, c-format
msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr ""
"Lần chuyển giao (commit) %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -"
"m."
-#: sequencer.c:421
+#: sequencer.c:424
#, c-format
msgid "Commit %s does not have parent %d"
msgstr "Lần chuyển giao (commit) %s không có cha mẹ %d"
-#: sequencer.c:425
+#: sequencer.c:428
#, c-format
msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr ""
@@ -766,143 +853,143 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
-#: sequencer.c:436
+#: sequencer.c:439
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
-#: sequencer.c:440
+#: sequencer.c:443
#, c-format
msgid "Cannot get commit message for %s"
msgstr "Không thể lấy thông điệp lần chuyển giao (commit) cho %s"
-#: sequencer.c:524
+#: sequencer.c:527
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "không thể revert %s... %s"
-#: sequencer.c:525
+#: sequencer.c:528
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "không thể apply (áp dụng miếng vá) %s... %s"
-#: sequencer.c:553
+#: sequencer.c:560
msgid "empty commit set passed"
msgstr "lần chuyển giao (commit) trống rỗng đặt là hợp quy cách"
-#: sequencer.c:561
+#: sequencer.c:568
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
-#: sequencer.c:566
+#: sequencer.c:573
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
-#: sequencer.c:624
+#: sequencer.c:631
#, c-format
msgid "Cannot %s during a %s"
msgstr "Không thể %s trong khi %s"
-#: sequencer.c:646
+#: sequencer.c:653
#, c-format
msgid "Could not parse line %d."
msgstr "Không phân tích được dòng %d."
-#: sequencer.c:651
+#: sequencer.c:658
msgid "No commits parsed."
msgstr "Không có lần chuyển giao (commit) nào được phân tích."
-#: sequencer.c:664
+#: sequencer.c:671
#, c-format
msgid "Could not open %s"
msgstr "Không thể mở %s"
-#: sequencer.c:668
+#: sequencer.c:675
#, c-format
msgid "Could not read %s."
msgstr "Không thể đọc %s."
-#: sequencer.c:675
+#: sequencer.c:682
#, c-format
msgid "Unusable instruction sheet: %s"
msgstr "Bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
-#: sequencer.c:703
+#: sequencer.c:710
#, c-format
msgid "Invalid key: %s"
msgstr "Khóa không đúng: %s"
-#: sequencer.c:706
+#: sequencer.c:713
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Giá trị không hợp lệ %s: %s"
-#: sequencer.c:718
+#: sequencer.c:725
#, c-format
msgid "Malformed options sheet: %s"
msgstr "Bảng tùy chọn dị hình: %s"
-#: sequencer.c:739
+#: sequencer.c:746
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr "một thao tác cherry-pick hoặc revert đang được thực hiện"
-#: sequencer.c:740
+#: sequencer.c:747
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
-#: sequencer.c:744
+#: sequencer.c:751
#, c-format
msgid "Could not create sequencer directory %s"
msgstr "Không thể tạo thư mục xếp dãy %s"
-#: sequencer.c:760 sequencer.c:845
+#: sequencer.c:767 sequencer.c:852
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s."
msgstr "Lỗi bao bọc %s."
-#: sequencer.c:779 sequencer.c:913
+#: sequencer.c:786 sequencer.c:920
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr "không cherry-pick hay revert trong tiến trình"
-#: sequencer.c:781
+#: sequencer.c:788
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "không thể phân giải HEAD"
-#: sequencer.c:783
+#: sequencer.c:790
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
-#: sequencer.c:805 builtin/apply.c:3987
+#: sequencer.c:812 builtin/apply.c:4005
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
msgstr "không thể mở %s: %s"
-#: sequencer.c:808
+#: sequencer.c:815
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
msgstr "không thể đọc %s: %s"
-#: sequencer.c:809
+#: sequencer.c:816
msgid "unexpected end of file"
msgstr "kết thúc tập tin đột xuất"
-#: sequencer.c:815
+#: sequencer.c:822
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
-msgstr "tập tin HEAD 'pre-cherry-pick' đã lưu '%s' bị hỏng"
+msgstr "tập tin HEAD 'pre-cherry-pick' đã lưu `%s' bị hỏng"
-#: sequencer.c:838
+#: sequencer.c:845
#, c-format
msgid "Could not format %s."
msgstr "Không thể định dạng %s."
-#: sequencer.c:1000
+#: sequencer.c:1007
msgid "Can't revert as initial commit"
msgstr "Không thể revert một lần chuyển giao (commit) khởi tạo"
-#: sequencer.c:1001
+#: sequencer.c:1008
msgid "Can't cherry-pick into empty head"
msgstr "Không thể cherry-pick vào một đầu (head) trống rỗng"
@@ -913,26 +1000,31 @@ msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
#: sha1_name.c:1047
#, c-format
msgid "No such branch: '%s'"
-msgstr "Không có nhánh nào như thế: '%s'"
+msgstr "Không có nhánh nào như thế: `%s'"
#: sha1_name.c:1049
#, c-format
msgid "No upstream configured for branch '%s'"
-msgstr "Không có dòng ngược (upstream) được cấu hình cho nhánh '%s'"
+msgstr "Không có thượng nguồn (upstream) được cấu hình cho nhánh `%s'"
#: sha1_name.c:1052
#, c-format
msgid "Upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr ""
-"Nhánh dòng ngược (upstream) '%s' không được lưu lại như là một nhánh 'remote-"
-"tracking'"
+"Nhánh thượng nguồn (upstream) `%s' không được lưu lại như là một nhánh "
+"'remote-tracking'"
+
+#: wrapper.c:408
+#, c-format
+msgid "unable to access '%s': %s"
+msgstr "không thể truy cập `%s': %s"
-#: wrapper.c:413
+#: wrapper.c:426
#, c-format
msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
msgstr "không tìm thấy người dùng hiện tại trong tập tin passwd: %s"
-#: wrapper.c:414
+#: wrapper.c:427
msgid "no such user"
msgstr "không có người dùng như vậy"
@@ -956,8 +1048,8 @@ msgstr " (dùng \"git add <tập-tin>...\" để đánh dấu là cần giải
#: wt-status.c:175 wt-status.c:179
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr ""
-" (dùng \"git add/rm <tập-tin>...\" như là một cách thích hợp để đánh "
-"dấu là cần được giải quyết)"
+" (dùng \"git add/rm <tập-tin>...\" như là một cách thích hợp để đánh dấu "
+"là cần được giải quyết)"
#: wt-status.c:177
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
@@ -981,8 +1073,7 @@ msgstr ""
#: wt-status.c:212
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
-" (dùng \"git add/rm <tập-tin>...\" để cập nhật những gì sẽ được chuyển "
-"giao)"
+" (dùng \"git add/rm <tập-tin>...\" để cập nhật những gì sẽ được chuyển giao)"
#: wt-status.c:213
msgid ""
@@ -997,11 +1088,6 @@ msgstr ""
" (chuyển giao (commit) hoặc là loại bỏ các nội dung không-bị-theo-vết hay "
"đã bị chỉnh sửa trong mô-đun-con)"
-#: wt-status.c:224
-#, c-format
-msgid "%s files:"
-msgstr "%s tập tin:"
-
#: wt-status.c:227
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
@@ -1212,12 +1298,12 @@ msgid "Initial commit"
msgstr "Lần chuyển giao (commit) khởi đầu"
#: wt-status.c:1011
-msgid "Untracked"
-msgstr "Không được theo vết"
+msgid "Untracked files"
+msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi"
#: wt-status.c:1013
-msgid "Ignored"
-msgstr "Bị bỏ qua"
+msgid "Ignored files"
+msgstr "Những tập tin bị lờ đi"
#: wt-status.c:1015
#, c-format
@@ -1232,60 +1318,75 @@ msgstr " (dùng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được
msgid "No changes"
msgstr "Không có thay đổi nào"
-#: wt-status.c:1027
+#: wt-status.c:1028
#, c-format
-msgid "no changes added to commit%s\n"
-msgstr "không có thay đổi nào được thêm vào lần chuyển giao (commit)%s\n"
-
-#: wt-status.c:1029
-msgid " (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")"
-msgstr " (dùng \"git add\" và/hoặc \"git commit -a\")"
+msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
+msgstr ""
+"không có thay đổi nào được thêm vào commit (dùng \"git add\" và/hoặc \"git "
+"commit -a\")\n"
#: wt-status.c:1031
#, c-format
-msgid "nothing added to commit but untracked files present%s\n"
+msgid "no changes added to commit\n"
+msgstr "không có thay đổi nào được thêm vào lần chuyển giao (commit)\n"
+
+#: wt-status.c:1034
+#, c-format
+msgid ""
+"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
+"track)\n"
msgstr ""
"không có gì được thêm vào lần chuyển giao (commit) nhưng có những tập tin "
-"không được theo dấu vết hiện diện%s\n"
+"không được theo dấu vết hiện diện (dùng \"git add\" để đưa vào theo dõi)\n"
-#: wt-status.c:1033
-msgid " (use \"git add\" to track)"
-msgstr " (dùng \"git add\" để theo dõi dấu vết)"
+#: wt-status.c:1037
+#, c-format
+msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
+msgstr ""
+"không có gì được thêm vào lần chuyển giao (commit) nhưng có những tập tin "
+"không được theo dấu vết hiện diện\n"
-#: wt-status.c:1035 wt-status.c:1038 wt-status.c:1041
+#: wt-status.c:1040
#, c-format
-msgid "nothing to commit%s\n"
-msgstr "không có gì để chuyển giao (commit) %s\n"
+msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
+msgstr ""
+" không có gì để commit (tạo/sao-chép các tập tin và dùng \"git add\" để theo "
+"dõi dấu vết)\n"
-#: wt-status.c:1036
-msgid " (create/copy files and use \"git add\" to track)"
-msgstr " (tạo/sao-chép các tập tin và dùng \"git add\" để theo dõi dấu vết)"
+#: wt-status.c:1043 wt-status.c:1048
+#, c-format
+msgid "nothing to commit\n"
+msgstr "không có gì để chuyển giao (commit)\n"
-#: wt-status.c:1039
-msgid " (use -u to show untracked files)"
-msgstr " (dùng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
+#: wt-status.c:1046
+#, c-format
+msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
+msgstr ""
+"không có gì để chuyển giao (commit) (dùng -u để bỏ các tập tin cần theo dấu "
+"vết)\n"
-#: wt-status.c:1042
-msgid " (working directory clean)"
-msgstr " (thư mục làm việc sạch sẽ)"
+#: wt-status.c:1050
+#, c-format
+msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
+msgstr "không có gì để chuyển giao (commit), thư mục làm việc sạch sẽ\n"
-#: wt-status.c:1150
+#: wt-status.c:1158
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (không nhánh)"
-#: wt-status.c:1156
+#: wt-status.c:1164
msgid "Initial commit on "
msgstr "Lần chuyển giao (commit) khởi tạo trên "
-#: wt-status.c:1171
+#: wt-status.c:1179
msgid "behind "
msgstr "đằng sau "
-#: wt-status.c:1174 wt-status.c:1177
+#: wt-status.c:1182 wt-status.c:1185
msgid "ahead "
msgstr "phía trước "
-#: wt-status.c:1179
+#: wt-status.c:1187
msgid ", behind "
msgstr ", đằng sau "
@@ -1294,6 +1395,10 @@ msgstr ", đằng sau "
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "bỏ liên kết (unlink) %s không thành công"
+#: builtin/add.c:19
+msgid "git add [options] [--] <filepattern>..."
+msgstr "git add [các-tùy-chọn] [--] <mẫu-tập-tin>..."
+
#: builtin/add.c:62
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
@@ -1306,27 +1411,27 @@ msgstr "Cập nhật tập tin gặp lỗi"
#: builtin/add.c:77
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
-msgstr "gỡ bỏ '%s'\n"
+msgstr "gỡ bỏ `%s'\n"
#: builtin/add.c:176
#, c-format
msgid "Path '%s' is in submodule '%.*s'"
-msgstr "Đường dẫn '%s' thì ở trong mô-đun-con '%.*s'"
+msgstr "Đường dẫn `%s' thì ở trong mô-đun-con `%.*s'"
#: builtin/add.c:192
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr ""
"Các thay đổi không được lưu trạng thái sau khi làm tươi mới lại bảng mục lục:"
-#: builtin/add.c:195 builtin/add.c:459 builtin/rm.c:186
+#: builtin/add.c:195 builtin/add.c:460 builtin/rm.c:186
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
-msgstr "pathspec '%s' không khớp với bất kỳ tập tin nào"
+msgstr "pathspec `%s' không khớp với bất kỳ tập tin nào"
#: builtin/add.c:209
#, c-format
msgid "'%s' is beyond a symbolic link"
-msgstr "'%s' nằm ngoài một liên kết tượng trưng"
+msgstr "`%s' nằm ngoài một liên kết tượng trưng"
#: builtin/add.c:276
msgid "Could not read the index"
@@ -1335,7 +1440,7 @@ msgstr "Không thể đọc bảng mục lục"
#: builtin/add.c:286
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
-msgstr "Không thể mở '%s' để ghi"
+msgstr "Không thể mở `%s' để ghi"
#: builtin/add.c:290
msgid "Could not write patch"
@@ -1344,7 +1449,7 @@ msgstr "Không thể ghi ra miếng vá"
#: builtin/add.c:295
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
-msgstr "không thể lấy trạng thái về '%s'"
+msgstr "không thể lấy trạng thái về `%s'"
#: builtin/add.c:297
msgid "Empty patch. Aborted."
@@ -1353,51 +1458,106 @@ msgstr "Miếng vá trống rỗng. Đã bỏ qua."
#: builtin/add.c:303
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
-msgstr "Không thể apply (áp dụng miếng vá) '%s'"
+msgstr "Không thể apply (áp dụng miếng vá) `%s'"
-#: builtin/add.c:312
+#: builtin/add.c:313
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Các đường dẫn theo sau đây sẽ bị lờ đi bởi một trong các tập tin .gitignore "
"của bạn:\n"
-#: builtin/add.c:352
+#: builtin/add.c:319 builtin/clean.c:52 builtin/fetch.c:78 builtin/mv.c:63
+#: builtin/prune-packed.c:76 builtin/push.c:388 builtin/remote.c:1253
+#: builtin/rm.c:133
+msgid "dry run"
+msgstr "chạy thử"
+
+#: builtin/add.c:320 builtin/apply.c:4354 builtin/commit.c:1187
+#: builtin/count-objects.c:82 builtin/fsck.c:613 builtin/log.c:1477
+#: builtin/mv.c:62 builtin/read-tree.c:112
+msgid "be verbose"
+msgstr "chi tiết"
+
+#: builtin/add.c:322
+msgid "interactive picking"
+msgstr "sửa bằng cách tương tác"
+
+#: builtin/add.c:323 builtin/checkout.c:1028 builtin/reset.c:248
+msgid "select hunks interactively"
+msgstr "chọn `hunks' một cách tương tác"
+
+#: builtin/add.c:324
+msgid "edit current diff and apply"
+msgstr "sửa diff hiện nay và áp dụng nó"
+
+#: builtin/add.c:325
+msgid "allow adding otherwise ignored files"
+msgstr "cho phép thêm các tập tin bị bỏ qua khác"
+
+#: builtin/add.c:326
+msgid "update tracked files"
+msgstr "cập nhật các tập tin được theo vết"
+
+#: builtin/add.c:327
+msgid "record only the fact that the path will be added later"
+msgstr "chỉ ghi lại sự việc mà đường dẫn sẽ được thêm vào sau"
+
+#: builtin/add.c:328
+msgid "add changes from all tracked and untracked files"
+msgstr ""
+"thêm các thay đổi từ tất cả các tập tin có cũng như không được theo dõi dấu "
+"vết"
+
+#: builtin/add.c:329
+msgid "don't add, only refresh the index"
+msgstr "không thêm, chỉ làm tươi mới bảng mục lục"
+
+#: builtin/add.c:330
+msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
+msgstr "chie bỏ qua những tập tin mà nó không thể được thêm vào bởi vì gặp lỗi"
+
+#: builtin/add.c:331
+msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
+msgstr ""
+"kiểm tra xem - thậm chí thiếu - tập tin bị bỏ qua trong quá trình chạy thử"
+
+#: builtin/add.c:353
#, c-format
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Sử dụng tùy chọn -f nếu bạn thực sự muốn thêm chúng vào.\n"
-#: builtin/add.c:353
+#: builtin/add.c:354
msgid "no files added"
msgstr "chưa có tập tin nào được thêm vào"
-#: builtin/add.c:359
+#: builtin/add.c:360
msgid "adding files failed"
msgstr "thêm tập tin gặp lỗi"
-#: builtin/add.c:391
+#: builtin/add.c:392
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "-A và -u xung khắc nhau"
-#: builtin/add.c:393
+#: builtin/add.c:394
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Tùy chọn --ignore-missing chỉ có thể được dùng cùng với --dry-run"
-#: builtin/add.c:413
+#: builtin/add.c:414
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Không có gì được chỉ ra, không có gì được thêm vào.\n"
-#: builtin/add.c:414
+#: builtin/add.c:415
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Có lẽ bạn muốn nói là 'git add .' phải không?\n"
-#: builtin/add.c:420 builtin/clean.c:95 builtin/commit.c:289 builtin/mv.c:82
+#: builtin/add.c:421 builtin/clean.c:95 builtin/commit.c:289 builtin/mv.c:82
#: builtin/rm.c:162
msgid "index file corrupt"
msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
-#: builtin/add.c:480 builtin/apply.c:4432 builtin/mv.c:229 builtin/rm.c:260
+#: builtin/add.c:481 builtin/apply.c:4450 builtin/mv.c:229 builtin/rm.c:260
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
@@ -1408,12 +1568,12 @@ msgstr "git apply [các-tùy-chọn] [<miếng-vá>...]"
#: builtin/apply.c:110
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
-msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng '%s'"
+msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng `%s'"
#: builtin/apply.c:125
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
-msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng '%s'"
+msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng `%s'"
#: builtin/apply.c:823
#, c-format
@@ -1452,17 +1612,17 @@ msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ mâu thuấn trên dòng %d
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr "git apply: git-diff sai - mong đợi /dev/null trên dòng %d"
-#: builtin/apply.c:1402
+#: builtin/apply.c:1420
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "chi tiết: dòng không được mong đợi: %.*s"
-#: builtin/apply.c:1459
+#: builtin/apply.c:1477
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
-#: builtin/apply.c:1476
+#: builtin/apply.c:1494
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -1477,82 +1637,82 @@ msgstr[1] ""
"phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
"thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
-#: builtin/apply.c:1636
+#: builtin/apply.c:1654
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
-#: builtin/apply.c:1638
+#: builtin/apply.c:1656
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
-#: builtin/apply.c:1664
+#: builtin/apply.c:1682
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
-#: builtin/apply.c:1700
+#: builtin/apply.c:1718
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
-#: builtin/apply.c:1702
+#: builtin/apply.c:1720
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
-#: builtin/apply.c:1705
+#: builtin/apply.c:1723
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
-#: builtin/apply.c:1851
+#: builtin/apply.c:1869
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
#. there has to be one hunk (forward hunk)
-#: builtin/apply.c:1880
+#: builtin/apply.c:1898
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
-#: builtin/apply.c:1966
+#: builtin/apply.c:1984
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "vá chỉ với 'garbage' tại dòng %d"
-#: builtin/apply.c:2056
+#: builtin/apply.c:2074
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "không thể đọc liên kết tượng trưng %s"
-#: builtin/apply.c:2060
+#: builtin/apply.c:2078
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "không thể mở để đọc hay ghi %s"
-#: builtin/apply.c:2131
+#: builtin/apply.c:2149
msgid "oops"
msgstr "ôi?"
-#: builtin/apply.c:2653
+#: builtin/apply.c:2671
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
-msgstr "sai khởi đầu dòng: '%c'"
+msgstr "sai khởi đầu dòng: `%c'"
-#: builtin/apply.c:2771
+#: builtin/apply.c:2789
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
msgstr[1] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
-#: builtin/apply.c:2783
+#: builtin/apply.c:2801
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "Nội dung bị giảm xuống (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
-#: builtin/apply.c:2789
+#: builtin/apply.c:2807
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -1561,327 +1721,325 @@ msgstr ""
"Trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
"%.*s"
-#: builtin/apply.c:2808
+#: builtin/apply.c:2826
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
-msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho '%s'"
+msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho `%s'"
-#: builtin/apply.c:2911
+#: builtin/apply.c:2929
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
-msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho '%s'"
+msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho `%s'"
-#: builtin/apply.c:2917
+#: builtin/apply.c:2935
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
-"vá nhị phân cho '%s' tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận %s)"
+"vá nhị phân cho `%s' tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
+"%s)"
-#: builtin/apply.c:2938
+#: builtin/apply.c:2956
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "vá gặp lỗi: %s:%ld"
-#: builtin/apply.c:3060
+#: builtin/apply.c:3078
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "không thể \"checkout\" %s"
-#: builtin/apply.c:3105 builtin/apply.c:3114 builtin/apply.c:3158
+#: builtin/apply.c:3123 builtin/apply.c:3132 builtin/apply.c:3176
#, c-format
msgid "read of %s failed"
msgstr "đọc %s gặp lỗi"
-#: builtin/apply.c:3138 builtin/apply.c:3360
+#: builtin/apply.c:3156 builtin/apply.c:3378
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa/đổi tên"
-#: builtin/apply.c:3219 builtin/apply.c:3374
+#: builtin/apply.c:3237 builtin/apply.c:3392
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
-#: builtin/apply.c:3223 builtin/apply.c:3366 builtin/apply.c:3388
+#: builtin/apply.c:3241 builtin/apply.c:3384 builtin/apply.c:3406
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
-#: builtin/apply.c:3228 builtin/apply.c:3382
+#: builtin/apply.c:3246 builtin/apply.c:3400
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
-#: builtin/apply.c:3330
+#: builtin/apply.c:3348
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
-#: builtin/apply.c:3399
+#: builtin/apply.c:3417
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: sai kiểu"
-#: builtin/apply.c:3401
+#: builtin/apply.c:3419
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s có kiểu %o, mong chờ %o"
-#: builtin/apply.c:3502
+#: builtin/apply.c:3520
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
-#: builtin/apply.c:3505
+#: builtin/apply.c:3523
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
-#: builtin/apply.c:3525
+#: builtin/apply.c:3543
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
-#: builtin/apply.c:3530
+#: builtin/apply.c:3548
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
-#: builtin/apply.c:3538
+#: builtin/apply.c:3556
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
-#: builtin/apply.c:3551
+#: builtin/apply.c:3569
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s..."
-#: builtin/apply.c:3606 builtin/checkout.c:213 builtin/reset.c:158
+#: builtin/apply.c:3624 builtin/checkout.c:215 builtin/reset.c:158
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
-msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn '%s'"
+msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn `%s'"
-#: builtin/apply.c:3749
+#: builtin/apply.c:3767
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
-#: builtin/apply.c:3777
+#: builtin/apply.c:3795
#, c-format
msgid "corrupt patch for subproject %s"
msgstr "miếng vá sai hỏng cho dự án con (subproject) %s"
-#: builtin/apply.c:3781
+#: builtin/apply.c:3799
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "không thể lấy trạng thái về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
-#: builtin/apply.c:3786
+#: builtin/apply.c:3804
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr "không thể tạo 'backing store' cho tập tin được tạo mới hơn %s"
-#: builtin/apply.c:3789 builtin/apply.c:3897
+#: builtin/apply.c:3807 builtin/apply.c:3915
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "không thể thêm mục nhớ tạm cho %s"
-#: builtin/apply.c:3822
+#: builtin/apply.c:3840
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
-msgstr "đang đóng tập tin '%s'"
+msgstr "đang đóng tập tin `%s'"
-#: builtin/apply.c:3871
+#: builtin/apply.c:3889
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
-msgstr "không thể ghi vào tập tin '%s' chế độ (mode) %o"
+msgstr "không thể ghi vào tập tin `%s' chế độ (mode) %o"
-#: builtin/apply.c:3958
+#: builtin/apply.c:3976
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Đã áp dụng miếng và %s một cách sạch sẽ."
-#: builtin/apply.c:3966
+#: builtin/apply.c:3984
msgid "internal error"
msgstr "lỗi nội bộ"
#. Say this even without --verbose
-#: builtin/apply.c:3969
+#: builtin/apply.c:3987
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối..."
msgstr[1] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối..."
-#: builtin/apply.c:3979
+#: builtin/apply.c:3997
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "đang cắt cụt tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
-#: builtin/apply.c:4000
+#: builtin/apply.c:4018
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
-#: builtin/apply.c:4003
+#: builtin/apply.c:4021
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "hunk #%d bị từ chối."
-#: builtin/apply.c:4153
+#: builtin/apply.c:4171
msgid "unrecognized input"
msgstr "không thừa nhận đầu vào"
-#: builtin/apply.c:4164
+#: builtin/apply.c:4182
msgid "unable to read index file"
msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
-#: builtin/apply.c:4283 builtin/apply.c:4286
+#: builtin/apply.c:4301 builtin/apply.c:4304 builtin/clone.c:91
+#: builtin/fetch.c:63
msgid "path"
msgstr "đường-dẫn"
-#: builtin/apply.c:4284
+#: builtin/apply.c:4302
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
-#: builtin/apply.c:4287
+#: builtin/apply.c:4305
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
-#: builtin/apply.c:4289
+#: builtin/apply.c:4307
msgid "num"
msgstr "số"
-#: builtin/apply.c:4290
+#: builtin/apply.c:4308
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "gỡ bỏ <số> phần dẫn đầu (slashe) từ đường dẫn diff cổ điển"
-#: builtin/apply.c:4293
+#: builtin/apply.c:4311
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "lờ đi phần phụ thêm tạo ra bởi miếng vá"
-#: builtin/apply.c:4295
+#: builtin/apply.c:4313
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr ""
"thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
-#: builtin/apply.c:4299
-msgid "shows number of added and deleted lines in decimal notation"
+#: builtin/apply.c:4317
+msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr ""
"hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
-#: builtin/apply.c:4301
+#: builtin/apply.c:4319
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
-#: builtin/apply.c:4303
+#: builtin/apply.c:4321
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
-#: builtin/apply.c:4305
+#: builtin/apply.c:4323
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
-#: builtin/apply.c:4307
+#: builtin/apply.c:4325
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
-#: builtin/apply.c:4309
+#: builtin/apply.c:4327
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
-#: builtin/apply.c:4311
+#: builtin/apply.c:4329
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
-#: builtin/apply.c:4313
+#: builtin/apply.c:4331
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
-#: builtin/apply.c:4315
+#: builtin/apply.c:4333 builtin/checkout-index.c:197 builtin/ls-files.c:460
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
-#: builtin/apply.c:4318
+#: builtin/apply.c:4336
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
-#: builtin/apply.c:4319
+#: builtin/apply.c:4337
msgid "action"
msgstr "hành động"
-#: builtin/apply.c:4320
+#: builtin/apply.c:4338
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
-#: builtin/apply.c:4323 builtin/apply.c:4326
+#: builtin/apply.c:4341 builtin/apply.c:4344
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng khi quét nội dung"
-#: builtin/apply.c:4329
+#: builtin/apply.c:4347
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
-#: builtin/apply.c:4331
+#: builtin/apply.c:4349
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
-#: builtin/apply.c:4333
+#: builtin/apply.c:4351
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
-#: builtin/apply.c:4335
+#: builtin/apply.c:4353
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
-#: builtin/apply.c:4336
-msgid "be verbose"
-msgstr "chi tiết"
-
-#: builtin/apply.c:4338
+#: builtin/apply.c:4356
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr ""
"đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
-#: builtin/apply.c:4341
+#: builtin/apply.c:4359
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
-#: builtin/apply.c:4343
+#: builtin/apply.c:4361
msgid "root"
msgstr "root"
-#: builtin/apply.c:4344
+#: builtin/apply.c:4362
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
-#: builtin/apply.c:4366
+#: builtin/apply.c:4384
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
-#: builtin/apply.c:4374
+#: builtin/apply.c:4392
msgid "--index outside a repository"
msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
-#: builtin/apply.c:4377
+#: builtin/apply.c:4395
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
-#: builtin/apply.c:4393
+#: builtin/apply.c:4411
#, c-format
msgid "can't open patch '%s'"
-msgstr "không thể mở miếng vá '%s'"
+msgstr "không thể mở miếng vá `%s'"
-#: builtin/apply.c:4407
+#: builtin/apply.c:4425
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
msgstr[1] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
-#: builtin/apply.c:4413 builtin/apply.c:4423
+#: builtin/apply.c:4431 builtin/apply.c:4441
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
@@ -1891,7 +2049,7 @@ msgstr[1] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
#: builtin/archive.c:17
#, c-format
msgid "could not create archive file '%s'"
-msgstr "không thể tạo tập tin kho (lưu trữ, nén) '%s'"
+msgstr "không thể tạo tập tin kho (lưu trữ, nén) `%s'"
#: builtin/archive.c:20
msgid "could not redirect output"
@@ -1923,187 +2081,449 @@ msgstr "git archive: lỗi giao thức"
msgid "git archive: expected a flush"
msgstr "git archive: đã mong chờ một flush"
-#: builtin/branch.c:144
+#: builtin/bisect--helper.c:7
+msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
+msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:17
+msgid "perform 'git bisect next'"
+msgstr "thực hiện 'git bisect next'"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:19
+msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
+msgstr ""
+"cập nhật BISECT_HEAD thay vì lấy ra (checking out) lần chuyển giao (commit) "
+"hiện hành"
+
+#: builtin/blame.c:25
+msgid "git blame [options] [rev-opts] [rev] [--] file"
+msgstr "git blame [các-tùy-chọn] [rev-opts] [rev] [--] tập-tin"
+
+#: builtin/blame.c:30 builtin/shortlog.c:15
+msgid "[rev-opts] are documented in git-rev-list(1)"
+msgstr "[rev-opts] được mô tả trong git-rev-list(1)"
+
+#: builtin/blame.c:2316
+msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
+msgstr "Hiển thị các mục `blame' như là chúng ta thấy chúng, tăng dần"
+
+#: builtin/blame.c:2317
+msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
+msgstr ""
+"Hiển thị SHA-1 trống cho những lần chuyển giao biên giới (Mặc định: off)"
+
+#: builtin/blame.c:2318
+msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
+msgstr "Không coi các lần chuyển giao gốc là giới hạn (Mặc định: off)"
+
+#: builtin/blame.c:2319
+msgid "Show work cost statistics"
+msgstr "Hiển thị thống kê công sức làm việc"
+
+#: builtin/blame.c:2320
+msgid "Show output score for blame entries"
+msgstr "Hiển thị kết xuất điểm số có các mục tin `blame'"
+
+#: builtin/blame.c:2321
+msgid "Show original filename (Default: auto)"
+msgstr "Hiển thị tên tập tin gốc (Mặc định: auto)"
+
+#: builtin/blame.c:2322
+msgid "Show original linenumber (Default: off)"
+msgstr "Hiển thị số dòng gốc (Mặc định: off)"
+
+#: builtin/blame.c:2323
+msgid "Show in a format designed for machine consumption"
+msgstr "Hiển thị ở định dạng đã thiết kế cho sự tiêu dùng bằng máy"
+
+#: builtin/blame.c:2324
+msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
+msgstr "Hiển thị định dạng 'porcelain' với thông tin chuyển giao mỗi dòng"
+
+#: builtin/blame.c:2325
+msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
+msgstr "Dùng cùng chế độ xuất ra vóigit-annotate (Mặc định: off)"
+
+#: builtin/blame.c:2326
+msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
+msgstr "Hiển thị dấu vết thời gian dạng thô (Mặc định: off)"
+
+#: builtin/blame.c:2327
+msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
+msgstr "Hiển thị SHA1 của lần chuyển giao (commit) dạng dài (Mặc định: off)"
+
+#: builtin/blame.c:2328
+msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
+msgstr "Không hiển thị tên tác giả và dấu vết thời gian (Mặc định: off)"
+
+#: builtin/blame.c:2329
+msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
+msgstr "Hiển thị thư điện tử của tác giả thay vì tên (Mặc định: off)"
+
+#: builtin/blame.c:2330
+msgid "Ignore whitespace differences"
+msgstr "Bỏ qua các khác biệt do khoảng trắng gây ra"
+
+#: builtin/blame.c:2331
+msgid "Spend extra cycles to find better match"
+msgstr "Tiêu thụ thêm năng tài nguyên máy móc để tìm kiếm tốt hơn nữa"
+
+#: builtin/blame.c:2332
+msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
+msgstr ""
+"Sử dụng điểm xét duyệt (revision) từ <tập tin> thay vì gọi `git-rev-list'"
+
+#: builtin/blame.c:2333
+msgid "Use <file>'s contents as the final image"
+msgstr "Sử dụng nội dung của <tập tin> như là ảnh cuối cùng"
+
+#: builtin/blame.c:2334 builtin/blame.c:2335
+msgid "score"
+msgstr "điểm số"
+
+#: builtin/blame.c:2334
+msgid "Find line copies within and across files"
+msgstr "Tìm các bản sao chép dòng trong và ngang qua tập tin"
+
+#: builtin/blame.c:2335
+msgid "Find line movements within and across files"
+msgstr "Tìm các di chuyển dòng trong và ngang qua tập tin"
+
+#: builtin/blame.c:2336
+msgid "n,m"
+msgstr "n,m"
+
+#: builtin/blame.c:2336
+msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
+msgstr "Xử lý chỉ dòng vùng n,m, tính từ 1"
+
+#: builtin/branch.c:23
+msgid "git branch [options] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
+msgstr "git branch [các-tùy-chọn] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
+
+#: builtin/branch.c:24
+msgid "git branch [options] [-l] [-f] <branchname> [<start-point>]"
+msgstr "git branch [các-tùy-chọn] [-l] [-f] <tên-nhánh> [<điểm-đầu>]"
+
+#: builtin/branch.c:25
+msgid "git branch [options] [-r] (-d | -D) <branchname>..."
+msgstr "git branch [các-tùy-chọn] [-r] (-d | -D) <tên-nhánh> ..."
+
+#: builtin/branch.c:26
+msgid "git branch [options] (-m | -M) [<oldbranch>] <newbranch>"
+msgstr "git branch [các-tùy-chọn] (-m | -M) [<nhánh-cũ>] <nhánh-mới>"
+
+#: builtin/branch.c:145
#, c-format
msgid ""
"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
" '%s', but not yet merged to HEAD."
msgstr ""
-"đang xóa nhánh '%s' mà nó lại đã được hòa trộn vào\n"
-" '%s', nhưng vẫn chưa được hòa trộn vào HEAD."
+"đang xóa nhánh `%s' mà nó lại đã được hòa trộn vào\n"
+" `%s', nhưng vẫn chưa được hòa trộn vào HEAD."
-#: builtin/branch.c:148
+#: builtin/branch.c:149
#, c-format
msgid ""
"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
" '%s', even though it is merged to HEAD."
msgstr ""
-"không xóa nhánh '%s' cái mà chưa được hòa trộng vào\n"
-" '%s', cho dù là nó đã được hòa trộn vào HEAD."
+"không xóa nhánh `%s' cái mà chưa được hòa trộng vào\n"
+" `%s', cho dù là nó đã được hòa trộn vào HEAD."
-#: builtin/branch.c:180
+#: builtin/branch.c:181
msgid "cannot use -a with -d"
msgstr "không thể dùng tùy chọn -a với -d"
-#: builtin/branch.c:186
+#: builtin/branch.c:187
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao (commit) cho HEAD"
-#: builtin/branch.c:191
+#: builtin/branch.c:192
#, c-format
msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
-msgstr "Không thể xóa nhánh '%s' cái mà bạn hiện nay đang ở."
+msgstr "Không thể xóa nhánh `%s' cái mà bạn hiện nay đang ở."
-#: builtin/branch.c:202
+#: builtin/branch.c:203
#, c-format
msgid "remote branch '%s' not found."
-msgstr "không tìm thấy nhánh máy chủ '%s'."
+msgstr "không tìm thấy nhánh máy chủ `%s'."
-#: builtin/branch.c:203
+#: builtin/branch.c:204
#, c-format
msgid "branch '%s' not found."
-msgstr "không tìm thấy nhánh '%s'."
+msgstr "không tìm thấy nhánh `%s'."
-#: builtin/branch.c:210
+#: builtin/branch.c:211
#, c-format
msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
-msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao (commit) cho '%s'"
+msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao (commit) cho `%s'"
-#: builtin/branch.c:216
+#: builtin/branch.c:217
#, c-format
msgid ""
"The branch '%s' is not fully merged.\n"
"If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D %s'."
msgstr ""
-"Nhánh '%s' không được trộn một cách đầy đủ.\n"
-"Nếu bạn thực sự muốn xóa nó, thì chạy lệnh 'git branch -D %s'."
+"Nhánh `%s' không được trộn một cách đầy đủ.\n"
+"Nếu bạn thực sự muốn xóa nó, thì chạy lệnh `git branch -D %s'."
-#: builtin/branch.c:225
+#: builtin/branch.c:226
#, c-format
msgid "Error deleting remote branch '%s'"
-msgstr "Gặp lỗi khi đang xóa nhánh máy chủ '%s'"
+msgstr "Gặp lỗi khi đang xóa nhánh máy chủ `%s'"
-#: builtin/branch.c:226
+#: builtin/branch.c:227
#, c-format
msgid "Error deleting branch '%s'"
-msgstr "Lỗi khi xoá bỏ nhánh '%s'"
+msgstr "Lỗi khi xoá bỏ nhánh `%s'"
-#: builtin/branch.c:233
+#: builtin/branch.c:234
#, c-format
msgid "Deleted remote branch %s (was %s).\n"
msgstr "Nhánh máy chủ \"%s\" đã bị xóa (từng là %s).\n"
-#: builtin/branch.c:234
+#: builtin/branch.c:235
#, c-format
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
-msgstr "Nhánh '%s' đã bị xóa (từng là %s)\n"
+msgstr "Nhánh `%s' đã bị xóa (từng là %s)\n"
-#: builtin/branch.c:239
+#: builtin/branch.c:240
msgid "Update of config-file failed"
msgstr "Cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
-#: builtin/branch.c:337
+#: builtin/branch.c:338
#, c-format
msgid "branch '%s' does not point at a commit"
-msgstr "nhánh '%s' không chỉ đến một lần chuyển giao (commit) nào cả"
+msgstr "nhánh `%s' không chỉ đến một lần chuyển giao (commit) nào cả"
-#: builtin/branch.c:409
+#: builtin/branch.c:410
#, c-format
msgid "[%s: behind %d]"
msgstr "[%s: đằng sau %d]"
-#: builtin/branch.c:411
+#: builtin/branch.c:412
#, c-format
msgid "[behind %d]"
msgstr "[đằng sau %d]"
-#: builtin/branch.c:415
+#: builtin/branch.c:416
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d]"
msgstr "[%s: phía trước %d]"
-#: builtin/branch.c:417
+#: builtin/branch.c:418
#, c-format
msgid "[ahead %d]"
msgstr "[phía trước %d]"
-#: builtin/branch.c:420
+#: builtin/branch.c:421
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
-msgstr "[%s: phía trước %d, phía sau %d]"
+msgstr "[%s: trước %d, sau %d]"
-#: builtin/branch.c:423
+#: builtin/branch.c:424
#, c-format
msgid "[ahead %d, behind %d]"
-msgstr "[phía trước %d, phía sau %d]"
+msgstr "[trước %d, sau %d]"
-#: builtin/branch.c:535
+#: builtin/branch.c:537
msgid "(no branch)"
msgstr "(không nhánh)"
-#: builtin/branch.c:600
+#: builtin/branch.c:602
msgid "some refs could not be read"
msgstr "một số tham chiếu đã không thể đọc được"
-#: builtin/branch.c:613
+#: builtin/branch.c:615
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr "không thể đổi tên nhánh hiện hành trong khi nó chẳng ở đâu cả."
-#: builtin/branch.c:623
+#: builtin/branch.c:625
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
-msgstr "Sai tên nhánh: '%s'"
+msgstr "Sai tên nhánh: `%s'"
-#: builtin/branch.c:638
+#: builtin/branch.c:640
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Đổi tên nhánh gặp lỗi"
-#: builtin/branch.c:642
+#: builtin/branch.c:644
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
-msgstr "Đã đổi tên nhánh khuyết danh '%s' đi"
+msgstr "Đã đổi tên nhánh khuyết danh `%s' đi"
-#: builtin/branch.c:646
+#: builtin/branch.c:648
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Nhánh bị đổi tên thành %s, nhưng HEAD lại không được cập nhật!"
-#: builtin/branch.c:653
+#: builtin/branch.c:655
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Nhánh bị đổi tên, nhưng cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
-#: builtin/branch.c:668
+#: builtin/branch.c:670
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
-#: builtin/branch.c:692
+#: builtin/branch.c:694
#, c-format
msgid "could not write branch description template: %s"
msgstr "không thể ghi vào mẫu mô tả nhánh: %s"
-#: builtin/branch.c:783
+#: builtin/branch.c:724
+msgid "Generic options"
+msgstr "Tùy chọn chung"
+
+#: builtin/branch.c:726
+msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
+msgstr "hiển thị mã băm và chủ đề, đưa ra hai lần cho nhánh thượng nguồn"
+
+#: builtin/branch.c:727
+msgid "suppress informational messages"
+msgstr "Thu hồi các thông điệp thông tin"
+
+#: builtin/branch.c:728
+msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
+msgstr "cài đặt chế độ theo vết (xem git-pull(1))"
+
+#: builtin/branch.c:730
+msgid "change upstream info"
+msgstr "thay đổi thông tin thượng nguồn (upstream)"
+
+#: builtin/branch.c:734
+msgid "use colored output"
+msgstr "sử dụng kết xuất có tô màu"
+
+#: builtin/branch.c:735
+msgid "act on remote-tracking branches"
+msgstr "thao tác trên nhánh `remote-tracking'"
+
+#: builtin/branch.c:738 builtin/branch.c:744 builtin/branch.c:765
+#: builtin/branch.c:771 builtin/commit.c:1395 builtin/commit.c:1396
+#: builtin/commit.c:1397 builtin/commit.c:1398 builtin/tag.c:470
+msgid "commit"
+msgstr "commit"
+
+#: builtin/branch.c:739 builtin/branch.c:745
+msgid "print only branches that contain the commit"
+msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó chứa lần chuyển giao"
+
+#: builtin/branch.c:751
+msgid "Specific git-branch actions:"
+msgstr "Hành động git-branch:"
+
+#: builtin/branch.c:752
+msgid "list both remote-tracking and local branches"
+msgstr "liệt kê cả nhánh `remote-tracking' và nội bộ"
+
+#: builtin/branch.c:754
+msgid "delete fully merged branch"
+msgstr "xóa một cách đầy đủ nhánh đã hòa trộn"
+
+#: builtin/branch.c:755
+msgid "delete branch (even if not merged)"
+msgstr "xoá nhánh (cho dù là chưa được hòa trộn)"
+
+#: builtin/branch.c:756
+msgid "move/rename a branch and its reflog"
+msgstr "di chuyển hay đổi tên một nhánh và reflog của nó"
+
+#: builtin/branch.c:757
+msgid "move/rename a branch, even if target exists"
+msgstr "di chuyể hoặc đổi tên một nhánh, thậm chí cả khi đích đã có sẵn"
+
+#: builtin/branch.c:758
+msgid "list branch names"
+msgstr "liệt kê các tên nhánh"
+
+#: builtin/branch.c:759
+msgid "create the branch's reflog"
+msgstr "tạo reflog của nhánh"
+
+#: builtin/branch.c:761
+msgid "edit the description for the branch"
+msgstr "sửa mô tả cho nhánh"
+
+#: builtin/branch.c:762
+msgid "force creation (when already exists)"
+msgstr "ép buộc tạo (khi đã sẵn tồn tại rồi)"
+
+#: builtin/branch.c:765
+msgid "print only not merged branches"
+msgstr "chỉ hiển thị các nhánh chưa được hòa trộn"
+
+#: builtin/branch.c:771
+msgid "print only merged branches"
+msgstr "chỉ hiển thị các nhánh được hòa trộn"
+
+#: builtin/branch.c:775
+msgid "list branches in columns"
+msgstr "liệt kê các nhánh trong các cột"
+
+#: builtin/branch.c:788
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Gặp lỗi khi giải quyết HEAD như là một tham chiếu (ref) hợp lệ."
-#: builtin/branch.c:788 builtin/clone.c:561
+#: builtin/branch.c:793 builtin/clone.c:561
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "không tìm thấy HEAD ở dưới refs/heads!"
-#: builtin/branch.c:808
+#: builtin/branch.c:813
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "--column và --verbose xung khắc nhau"
-#: builtin/branch.c:857
+#: builtin/branch.c:864
+#, c-format
+msgid "branch '%s' does not exist"
+msgstr "nhánh `%s' chưa sẵn có"
+
+#: builtin/branch.c:876
+#, c-format
+msgid "Branch '%s' has no upstream information"
+msgstr "Nhánh `%s' không có thông tin thượng nguồn (upstream)"
+
+#: builtin/branch.c:891
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr ""
-"hai tùy chọn -a và -r áp dụng cho lệnh 'git branch' không hợp lý đối với tên "
+"hai tùy chọn -a và -r áp dụng cho lệnh `git branch' không hợp lý đối với tên "
"nhánh"
+#: builtin/branch.c:894
+#, c-format
+msgid ""
+"The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
+"track or --set-upstream-to\n"
+msgstr ""
+"Cờ --set-upstream bị phản đối và sẽ bị xóa bỏ. Nên dùng --track hoặc --set-"
+"upstream-to\n"
+
+#: builtin/branch.c:911
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"If you wanted to make '%s' track '%s', do this:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Nếu bạn muốn `%s' theo dõi `%s', thực hiện lệnh sau:\n"
+"\n"
+
+#: builtin/branch.c:912
+#, c-format
+msgid " git branch -d %s\n"
+msgstr " git branch -d %s\n"
+
+#: builtin/branch.c:913
+#, c-format
+msgid " git branch --set-upstream-to %s\n"
+msgstr " git branch --set-upstream-to %s\n"
+
#: builtin/bundle.c:47
#, c-format
msgid "%s is okay\n"
-msgstr "'%s' tốt\n"
+msgstr "`%s' tốt\n"
#: builtin/bundle.c:56
msgid "Need a repository to create a bundle."
@@ -2113,95 +2533,230 @@ msgstr "Cần một kho chứa để mà tạo một bundle."
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "Cần một kho chứa để mà bung một bundle."
-#: builtin/checkout.c:114 builtin/checkout.c:147
+#: builtin/cat-file.c:247
+msgid "git cat-file (-t|-s|-e|-p|<type>|--textconv) <object>"
+msgstr "git cat-file (-t|-s|-e|-p|<kiểu>|--textconv) <đối tượng>"
+
+#: builtin/cat-file.c:248
+msgid "git cat-file (--batch|--batch-check) < <list_of_objects>"
+msgstr "git cat-file (--batch|--batch-check) < <danh-sách-đối-tượng>"
+
+#: builtin/cat-file.c:266
+msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
+msgstr "<kiểu> là một trong số: blob, tree, commit, tag"
+
+#: builtin/cat-file.c:267
+msgid "show object type"
+msgstr "hiển thị kiểu đối tượng"
+
+#: builtin/cat-file.c:268
+msgid "show object size"
+msgstr "hiển thị kích thước đối tượng"
+
+#: builtin/cat-file.c:270
+msgid "exit with zero when there's no error"
+msgstr "thoát với 0 khi không có lỗi"
+
+#: builtin/cat-file.c:271
+msgid "pretty-print object's content"
+msgstr "in nội dung đối tượng dạng dễ đọc"
+
+#: builtin/cat-file.c:273
+msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
+msgstr "với đối tượng blob, chạy lệnh textconv trên nội dung của đối tượng"
+
+#: builtin/cat-file.c:275
+msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
+msgstr ""
+"hiển thị thông tin và nội dung của các đối tượng lấy từ đầu vào tiêu chuẩn"
+
+#: builtin/cat-file.c:278
+msgid "show info about objects fed from the standard input"
+msgstr "hiển thị các thông tin về đối tượng fed từ đầu vào tiêu chuẩn"
+
+#: builtin/check-attr.c:11
+msgid "git check-attr [-a | --all | attr...] [--] pathname..."
+msgstr "git check-attr [-a | --all | attr...] [--] tên-đường-dẫn..."
+
+#: builtin/check-attr.c:12
+msgid "git check-attr --stdin [-a | --all | attr...] < <list-of-paths>"
+msgstr "git check-attr --stdin [-a | --all | attr...] < <danh-sách-đường-dẫn>"
+
+#: builtin/check-attr.c:19
+msgid "report all attributes set on file"
+msgstr "báo cáo tất cả các thuộc tính đặt trên tập tin"
+
+#: builtin/check-attr.c:20
+msgid "use .gitattributes only from the index"
+msgstr "chỉ sử dụng .gitattributes từ bảng mục lục"
+
+#: builtin/check-attr.c:21 builtin/hash-object.c:75
+msgid "read file names from stdin"
+msgstr "đọc tên tập tin từ đầu vào tiêu chuẩn"
+
+#: builtin/check-attr.c:23
+msgid "input paths are terminated by a null character"
+msgstr "các đường dẫn được ngăn cách bởi ký tự null"
+
+#: builtin/checkout-index.c:126
+msgid "git checkout-index [options] [--] [<file>...]"
+msgstr "git checkout-index [các-tùy-chọn] [--] [<tập-tin>...]"
+
+#: builtin/checkout-index.c:187
+msgid "check out all files in the index"
+msgstr "lấy ra toàn bộ các tập tin trong bảng mục lục"
+
+#: builtin/checkout-index.c:188
+msgid "force overwrite of existing files"
+msgstr "ép buộc ghi đè lên tập tin đã sẵn có từ trước"
+
+#: builtin/checkout-index.c:190
+msgid "no warning for existing files and files not in index"
+msgstr ""
+"không cảnh báo cho những tập tin tồn tại và không có trong bảng mục lục"
+
+#: builtin/checkout-index.c:192
+msgid "don't checkout new files"
+msgstr "không checkout các tập tin mới"
+
+#: builtin/checkout-index.c:194
+msgid "update stat information in the index file"
+msgstr "cập nhật thông tin thống kê trong tập tin lưu bảng mục lục mới"
+
+#: builtin/checkout-index.c:200
+msgid "read list of paths from the standard input"
+msgstr " đọc danh sách đường dẫn từ thiết bị nhập chuẩn"
+
+#: builtin/checkout-index.c:202
+msgid "write the content to temporary files"
+msgstr "ghi nội dung vào tập tin tạm"
+
+#: builtin/checkout-index.c:203 builtin/column.c:30
+msgid "string"
+msgstr "chuỗi"
+
+#: builtin/checkout-index.c:204
+msgid "when creating files, prepend <string>"
+msgstr "khi tạo các tập tin, nối thêm <chuỗi>"
+
+#: builtin/checkout-index.c:207
+msgid "copy out the files from named stage"
+msgstr "sao chép ra các tập tin từ trạng thái được đặt tên"
+
+#: builtin/checkout.c:25
+msgid "git checkout [options] <branch>"
+msgstr "git checkout [các-tùy-chọn] <nhánh>"
+
+#: builtin/checkout.c:26
+msgid "git checkout [options] [<branch>] -- <file>..."
+msgstr "git checkout [các-tùy-chọn] [<nhánh>] -- <tập-tin>..."
+
+#: builtin/checkout.c:116 builtin/checkout.c:149
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
-msgstr "đường dẫn '%s' không có các phiên bản của chúng ta"
+msgstr "đường dẫn `%s' không có các phiên bản của chúng ta"
-#: builtin/checkout.c:116 builtin/checkout.c:149
+#: builtin/checkout.c:118 builtin/checkout.c:151
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
-msgstr "đường dẫn '%s' không có các phiên bản của chúng"
+msgstr "đường dẫn `%s' không có các phiên bản của chúng"
-#: builtin/checkout.c:132
+#: builtin/checkout.c:134
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
-msgstr "đường dẫn '%s' không có tất cả các phiên bản cần thiết"
+msgstr "đường dẫn `%s' không có tất cả các phiên bản cần thiết"
-#: builtin/checkout.c:176
+#: builtin/checkout.c:178
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
-msgstr "đường dẫn '%s' không có các phiên bản cần thiết"
+msgstr "đường dẫn `%s' không có các phiên bản cần thiết"
-#: builtin/checkout.c:193
+#: builtin/checkout.c:195
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
-msgstr "đường dẫn '%s': không thể hòa trộn"
+msgstr "đường dẫn `%s': không thể hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:210
+#: builtin/checkout.c:212
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
-msgstr "Không thể thêm kết quả hòa trộn cho '%s'"
+msgstr "Không thể thêm kết quả hòa trộn cho `%s'"
+
+#: builtin/checkout.c:236 builtin/checkout.c:239 builtin/checkout.c:242
+#: builtin/checkout.c:245
+#, c-format
+msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
+msgstr "`%s' không thể được sử dụng với các đường dẫn cập nhật"
+
+#: builtin/checkout.c:248 builtin/checkout.c:251
+#, c-format
+msgid "'%s' cannot be used with %s"
+msgstr "`%s' không thể được sử dụng với %s"
+
+#: builtin/checkout.c:254
+#, c-format
+msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
+msgstr ""
+"Không thể cập nhật các đường dẫn và chuyển đến nhánh `%s' cùng một lúc."
-#: builtin/checkout.c:235 builtin/checkout.c:392
+#: builtin/checkout.c:265 builtin/checkout.c:426
msgid "corrupt index file"
msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
-#: builtin/checkout.c:265 builtin/checkout.c:272
+#: builtin/checkout.c:295 builtin/checkout.c:302
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
-msgstr "đường dẫn '%s' không được hòa trộn"
+msgstr "đường dẫn `%s' không được hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:303 builtin/checkout.c:498 builtin/clone.c:586
+#: builtin/checkout.c:333 builtin/checkout.c:534 builtin/clone.c:586
#: builtin/merge.c:811
msgid "unable to write new index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: builtin/checkout.c:414
+#: builtin/checkout.c:448
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "bạn cần phải giải quyết bảng mục lục hiện tại của bạn trước đã!"
-#: builtin/checkout.c:533
+#: builtin/checkout.c:569
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s'\n"
-msgstr "Không thể thực hiện reflog cho '%s'\n"
+msgstr "Không thể thực hiện reflog cho `%s'\n"
-#: builtin/checkout.c:566
+#: builtin/checkout.c:602
msgid "HEAD is now at"
msgstr "HEAD hiện giờ tại"
-#: builtin/checkout.c:573
+#: builtin/checkout.c:609
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
-msgstr "Đặt lại nhánh '%s'\n"
+msgstr "Đặt lại nhánh `%s'\n"
-#: builtin/checkout.c:576
+#: builtin/checkout.c:612
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
-msgstr "Đã sẵn sàng trên '%s'\n"
+msgstr "Đã sẵn sàng trên `%s'\n"
-#: builtin/checkout.c:580
+#: builtin/checkout.c:616
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
-msgstr "Đã chuyển tới và reset nhánh '%s'\n"
+msgstr "Đã chuyển tới và reset nhánh `%s'\n"
-#: builtin/checkout.c:582
+#: builtin/checkout.c:618
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
-msgstr "Đã chuyển đến nhánh mới '%s'\n"
+msgstr "Đã chuyển đến nhánh mới `%s'\n"
-#: builtin/checkout.c:584
+#: builtin/checkout.c:620
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
-msgstr "Đã chuyển đến nhánh '%s'\n"
+msgstr "Đã chuyển đến nhánh `%s'\n"
-#: builtin/checkout.c:640
+#: builtin/checkout.c:676
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr " ... và nhiều hơn %d.\n"
#. The singular version
-#: builtin/checkout.c:646
+#: builtin/checkout.c:682
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -2226,7 +2781,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:664
+#: builtin/checkout.c:700
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep them by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -2242,92 +2797,153 @@ msgstr ""
" git branch tên_nhánh_mới %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:694
+#: builtin/checkout.c:730
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "lỗi nội bộ trong khi di chuyển qua các điểm xét lại"
-#: builtin/checkout.c:698
+#: builtin/checkout.c:734
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Vị trí kế trước của HEAD là"
-#: builtin/checkout.c:724 builtin/checkout.c:919
+#: builtin/checkout.c:761 builtin/checkout.c:950
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "Bạn tại nhánh mà nó chưa hề được sinh ra"
#. case (1)
-#: builtin/checkout.c:855
+#: builtin/checkout.c:886
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "tham chiếu sai: %s"
#. case (1): want a tree
-#: builtin/checkout.c:894
+#: builtin/checkout.c:925
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "tham chiếu không phải là một cây (tree):%s"
-#: builtin/checkout.c:976
-msgid "-B cannot be used with -b"
-msgstr "tùy chọn -B không thể dùng -b"
+#: builtin/checkout.c:961
+msgid "paths cannot be used with switching branches"
+msgstr "các đường dẫn không thể dùng cùng với các nhánh chuyển"
-#: builtin/checkout.c:985
-msgid "--patch is incompatible with all other options"
-msgstr "--patch xung khắc với tất cả các tùy chọn khác"
+#: builtin/checkout.c:964 builtin/checkout.c:968
+#, c-format
+msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
+msgstr "`%s' không thể được sử dụng với các nhánh chuyển"
+
+#: builtin/checkout.c:972 builtin/checkout.c:975 builtin/checkout.c:980
+#: builtin/checkout.c:983
+#, c-format
+msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
+msgstr "`%s' không thể được sử dụng với `%s'"
#: builtin/checkout.c:988
-msgid "--detach cannot be used with -b/-B/--orphan"
-msgstr "--detach không thể được sử dụng với tùy chọn -b/-B/--orphan"
+#, c-format
+msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
+msgstr "Không thể chuyển nhánh đến một non-commit `%s'"
-#: builtin/checkout.c:990
-msgid "--detach cannot be used with -t"
-msgstr "--detach không thể được sử dụng với tùy chọn -t"
+#: builtin/checkout.c:1009 builtin/gc.c:177
+msgid "suppress progress reporting"
+msgstr "chặn các báo cáo tiến trình hoạt động"
-#: builtin/checkout.c:996
-msgid "--track needs a branch name"
-msgstr "--track cần tên một nhánh"
+#: builtin/checkout.c:1010 builtin/checkout.c:1012 builtin/clone.c:89
+#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171
+msgid "branch"
+msgstr "nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1003
-msgid "Missing branch name; try -b"
-msgstr "Thiếu tên nhánh; hãy thử -b"
+#: builtin/checkout.c:1011
+msgid "create and checkout a new branch"
+msgstr "tạo và checkout một nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1009
-msgid "--orphan and -b|-B are mutually exclusive"
-msgstr "Tùy chọn --orphan và -b|-B loại từ lẫn nhau"
+#: builtin/checkout.c:1013
+msgid "create/reset and checkout a branch"
+msgstr "create/reset và checkout một nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1011
-msgid "--orphan cannot be used with -t"
-msgstr "--orphan không thể được sử dụng với tùy chọn -t"
+#: builtin/checkout.c:1014
+msgid "create reflog for new branch"
+msgstr "tạo reflog cho nhánh mới"
+
+#: builtin/checkout.c:1015
+msgid "detach the HEAD at named commit"
+msgstr "rời bỏ HEAD tại lần chuyển giao danh nghĩa"
+
+#: builtin/checkout.c:1016
+msgid "set upstream info for new branch"
+msgstr "đặt thông tin thượng nguồn (upstream) cho nhánh mới"
+
+#: builtin/checkout.c:1018
+msgid "new branch"
+msgstr "nhánh mới"
+
+#: builtin/checkout.c:1018
+msgid "new unparented branch"
+msgstr "nhánh mồ côi mới"
+
+#: builtin/checkout.c:1019
+msgid "checkout our version for unmerged files"
+msgstr ""
+"lấy ra (checkout) phiên bản của chúng ta cho các tập tin chưa được hòa trộn"
#: builtin/checkout.c:1021
-msgid "git checkout: -f and -m are incompatible"
-msgstr "git checkout: hai tùy chọn -f và -m xung khắc nhau"
+msgid "checkout their version for unmerged files"
+msgstr ""
+"lấy ra (checkout) phiên bản của chúng họ cho các tập tin chưa được hòa trộn"
+
+#: builtin/checkout.c:1023
+msgid "force checkout (throw away local modifications)"
+msgstr "ép buộc lấy ra (checkout) (bỏ đi những thay đổi nội bộ)"
+
+#: builtin/checkout.c:1024
+msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
+msgstr "thực hiện hòa trộn kiểu 3-way với nhánh mới"
+
+#: builtin/checkout.c:1025 builtin/merge.c:215
+msgid "update ignored files (default)"
+msgstr "cập nhật các tập tin bị bỏ qua (mặc định)"
+
+#: builtin/checkout.c:1026 builtin/log.c:1111 parse-options.h:241
+msgid "style"
+msgstr "kiểu"
+
+#: builtin/checkout.c:1027
+msgid "conflict style (merge or diff3)"
+msgstr "xung đột kiểu (hòa trộn hay diff3)"
+
+#: builtin/checkout.c:1030
+msgid "second guess 'git checkout no-such-branch'"
+msgstr "gợi ý thứ hai `git checkout không-nhánh-nào-như-vậy'"
+
+#: builtin/checkout.c:1054
+msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
+msgstr "Tùy chọn -b|-B và --orphan loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/checkout.c:1055
+#: builtin/checkout.c:1071
+msgid "--track needs a branch name"
+msgstr "--track cần tên một nhánh"
+
+#: builtin/checkout.c:1078
+msgid "Missing branch name; try -b"
+msgstr "Thiếu tên nhánh; hãy thử -b"
+
+#: builtin/checkout.c:1113
msgid "invalid path specification"
msgstr "đường dẫn đã cho không hợp lệ"
-#: builtin/checkout.c:1063
+#: builtin/checkout.c:1120
#, c-format
msgid ""
-"git checkout: updating paths is incompatible with switching branches.\n"
+"Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
"Did you intend to checkout '%s' which can not be resolved as commit?"
msgstr ""
-"git checkout: việc cập nhật các đường dẫn là xung khắc với việc chuyển đổi "
-"các nhánh..\n"
-"Bạn đã có ý định checkout '%s' cái mà không thể được phân giải như là lần "
+"Không thể cập nhật và chuyển thành nhánh `%s' cùng lúc\n"
+"Bạn đã có ý định checkout `%s' cái mà không thể được phân giải như là lần "
"chuyển giao (commit)?"
-#: builtin/checkout.c:1065
-msgid "git checkout: updating paths is incompatible with switching branches."
-msgstr ""
-"git checkout: việc cập nhật các đường dẫn là xung khắc với việc chuyển đổi "
-"các nhánh."
-
-#: builtin/checkout.c:1070
-msgid "git checkout: --detach does not take a path argument"
-msgstr "git checkout: --detach không nhận một đối số là đường dẫn"
+#: builtin/checkout.c:1125
+#, c-format
+msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
+msgstr "git checkout: --detach không nhận một đối số đường dẫn `%s'"
-#: builtin/checkout.c:1073
+#: builtin/checkout.c:1129
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -2335,13 +2951,38 @@ msgstr ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force và --merge là xung khắc với nhau khi\n"
"checkout bảng mục lục (index)."
-#: builtin/checkout.c:1092
-msgid "Cannot switch branch to a non-commit."
-msgstr "Không thể chuyển đến một non-commit."
+#: builtin/clean.c:19
+msgid "git clean [-d] [-f] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
+msgstr "git clean [-d] [-f] [-n] [-q] [-e <mẫu>] [-x | -X] [--] <đường-dẫn>..."
+
+#: builtin/clean.c:51
+msgid "do not print names of files removed"
+msgstr "không hiển thị tên của các tập tin đã gỡ bỏ"
+
+#: builtin/clean.c:53
+msgid "force"
+msgstr "ép buộc"
+
+#: builtin/clean.c:55
+msgid "remove whole directories"
+msgstr "gỡ bỏ toàn bộ thư mục"
-#: builtin/checkout.c:1095
-msgid "--ours/--theirs is incompatible with switching branches."
-msgstr "--ours/--theirs là xung khắc nhau khi chuyển đổi các nhánh."
+#: builtin/clean.c:56 builtin/describe.c:413 builtin/grep.c:802
+#: builtin/ls-files.c:491 builtin/name-rev.c:231 builtin/show-ref.c:199
+msgid "pattern"
+msgstr "mẫu"
+
+#: builtin/clean.c:57
+msgid "add <pattern> to ignore rules"
+msgstr "thêm <mẫu> vào trong qui tắc bỏ qua"
+
+#: builtin/clean.c:58
+msgid "remove ignored files, too"
+msgstr "đồng thời gỡ bỏ cả các tập tin bị bỏ qua"
+
+#: builtin/clean.c:60
+msgid "remove only ignored files"
+msgstr "chỉ gỡ bỏ những tập tin bị bỏ qua"
#: builtin/clean.c:78
msgid "-x and -X cannot be used together"
@@ -2387,10 +3028,103 @@ msgstr "Không thể gỡ bỏ %s\n"
msgid "Not removing %s\n"
msgstr "Không xóa %s\n"
+#: builtin/clone.c:36
+msgid "git clone [options] [--] <repo> [<dir>]"
+msgstr "git clone [các-tùy-chọn] [--] <kho> [<t.mục>]"
+
+#: builtin/clone.c:64 builtin/fetch.c:82 builtin/merge.c:212
+#: builtin/push.c:399
+msgid "force progress reporting"
+msgstr "ép buộc báo cáo tiến trình"
+
+#: builtin/clone.c:66
+msgid "don't create a checkout"
+msgstr "không tạo một checkout"
+
+#: builtin/clone.c:67 builtin/clone.c:69 builtin/init-db.c:488
+msgid "create a bare repository"
+msgstr "tạo kho chứa bare"
+
+#: builtin/clone.c:72
+msgid "create a mirror repository (implies bare)"
+msgstr "tạo kho bản sao (mirror) (ngụ ý là bare)"
+
+#: builtin/clone.c:74
+msgid "to clone from a local repository"
+msgstr "để nhân bản từ kho nội bộ"
+
+#: builtin/clone.c:76
+msgid "don't use local hardlinks, always copy"
+msgstr "không sử dụng liên kết cứng nội bộ, luôn sao chép"
+
+#: builtin/clone.c:78
+msgid "setup as shared repository"
+msgstr "cài đặt đây là kho chia sẻ"
+
+#: builtin/clone.c:80 builtin/clone.c:82
+msgid "initialize submodules in the clone"
+msgstr "khởi tạo mô-đun-con trong bản sao"
+
+#: builtin/clone.c:83 builtin/init-db.c:485
+msgid "template-directory"
+msgstr "thư-mục-tạm"
+
+#: builtin/clone.c:84 builtin/init-db.c:486
+msgid "directory from which templates will be used"
+msgstr "thư mục mà tại đó các mẫu sẽ được dùng"
+
+#: builtin/clone.c:86
+msgid "reference repository"
+msgstr "kho tham chiếu"
+
+#: builtin/clone.c:87 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:44
+msgid "name"
+msgstr "tên"
+
+#: builtin/clone.c:88
+msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
+msgstr "dùng <tên> thay vì `origin' để theo dõi thượng nguồn (uptream)"
+
+#: builtin/clone.c:90
+msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
+msgstr "lấy ra nhánh (checkout <nhánh>) thay vì HEAD của máy chủ"
+
+#: builtin/clone.c:92
+msgid "path to git-upload-pack on the remote"
+msgstr "đường dẫn đến git-upload-pack trên máy chủ"
+
+#: builtin/clone.c:93 builtin/fetch.c:83 builtin/grep.c:747
+msgid "depth"
+msgstr "độ sâu"
+
+#: builtin/clone.c:94
+msgid "create a shallow clone of that depth"
+msgstr "tạo bản sao không đầy đủ cho mức sâu đã cho"
+
+#: builtin/clone.c:96
+msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
+msgstr "nhân bản (clone) chỉ một nhánh, HEAD hoặc --branch"
+
+#: builtin/clone.c:97 builtin/init-db.c:494
+msgid "gitdir"
+msgstr "gitdir"
+
+#: builtin/clone.c:98 builtin/init-db.c:495
+msgid "separate git dir from working tree"
+msgstr "không dùng chung thư mục dành riêng cho git và thư mục làm việc"
+
+#: builtin/clone.c:99
+msgid "key=value"
+msgstr "khóa=giá trị"
+
+#: builtin/clone.c:100
+msgid "set config inside the new repository"
+msgstr "đặt cấu hình bên trong một kho chứa mới"
+
#: builtin/clone.c:243
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local directory."
-msgstr "kho tham chiếu '%s' không phải là một thư mục nội bộ."
+msgstr "kho tham chiếu `%s' không phải là một thư mục nội bộ."
#: builtin/clone.c:306
#, c-format
@@ -2400,7 +3134,7 @@ msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
#: builtin/clone.c:308 builtin/diff.c:77
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
-msgstr "gặp lỗi stat (lấy trạng thái về) '%s'"
+msgstr "gặp lỗi stat (lấy trạng thái về) `%s'"
#: builtin/clone.c:310
#, c-format
@@ -2420,7 +3154,7 @@ msgstr "gặp lỗi khi tạo được liên kết mềm %s"
#: builtin/clone.c:350
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
-msgstr "gặp lỗi khi chép tập tin tới '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi chép tập tin tới `%s'"
#: builtin/clone.c:373
#, c-format
@@ -2452,7 +3186,7 @@ msgstr "tùy chọn --bare và --origin %s xung khắc nhau."
#: builtin/clone.c:671
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
-msgstr "kho chứa '%s' chưa tồn tại"
+msgstr "kho chứa `%s' chưa tồn tại"
#: builtin/clone.c:676
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
@@ -2461,32 +3195,32 @@ msgstr "--depth bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:
#: builtin/clone.c:686
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
-msgstr "đường dẫn đích '%s' đã có từ trước và không phải là một thư mục rỗng."
+msgstr "đường dẫn đích `%s' đã có từ trước và không phải là một thư mục rỗng."
#: builtin/clone.c:696
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
-msgstr "cây làm việc '%s' đã sẵn tồn tại rồi."
+msgstr "cây làm việc `%s' đã sẵn tồn tại rồi."
#: builtin/clone.c:709 builtin/clone.c:723
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
-msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của '%s'"
+msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của `%s'"
#: builtin/clone.c:712
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'."
-msgstr "không thể tạo cây thư mục làm việc dir '%s'."
+msgstr "không thể tạo cây thư mục làm việc dir `%s'."
#: builtin/clone.c:731
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
-msgstr "Đang nhân bản thành kho chứa bare '%s'...\n"
+msgstr "Đang nhân bản thành kho chứa bare `%s'...\n"
#: builtin/clone.c:733
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
-msgstr "Đang nhân bản thành '%s'...\n"
+msgstr "Đang nhân bản thành `%s'...\n"
#: builtin/clone.c:789
#, c-format
@@ -2496,16 +3230,52 @@ msgstr "Không biết làm cách nào để nhân bản (clone) %s"
#: builtin/clone.c:838
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
-msgstr "Nhánh máy chủ %s không tìm thấy trong dòng ngược (upstream) %s"
+msgstr "Nhánh máy chủ %s không tìm thấy trong thượng nguồn (upstream) %s"
#: builtin/clone.c:845
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Bạn hình như là đã nhân bản một kho trống rỗng."
+#: builtin/column.c:9
+msgid "git column [options]"
+msgstr "git column [các-tùy-chọn]"
+
+#: builtin/column.c:26
+msgid "lookup config vars"
+msgstr "tìm kiếm biến cấu hình"
+
+#: builtin/column.c:27 builtin/column.c:28
+msgid "layout to use"
+msgstr "bố cục để dùng"
+
+#: builtin/column.c:29
+msgid "Maximum width"
+msgstr "Độ rộng tối đa"
+
+#: builtin/column.c:30
+msgid "Padding space on left border"
+msgstr "Chèn thêm khoảng trống vào bờ bên trái"
+
+#: builtin/column.c:31
+msgid "Padding space on right border"
+msgstr "Chèn thêm khoảng trắng vào tiếp giáp bên phải"
+
+#: builtin/column.c:32
+msgid "Padding space between columns"
+msgstr "Chèn thêm khoảng trắng giữa các cột"
+
#: builtin/column.c:51
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "--command phải là đối số đầu tiên"
+#: builtin/commit.c:33
+msgid "git commit [options] [--] <filepattern>..."
+msgstr "git commit [các-tùy-chọn] [--] <mẫu-tập-tin>..."
+
+#: builtin/commit.c:38
+msgid "git status [options] [--] <filepattern>..."
+msgstr "git status [các-tùy-chọn] [--] <mẫu-tập-tin>..."
+
#: builtin/commit.c:43
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
@@ -2562,7 +3332,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
-"Nếu không, hãy thử dùng 'git reset'\n"
+"Nếu không, hãy thử dùng `git reset'\n"
#: builtin/commit.c:256
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
@@ -2600,61 +3370,61 @@ msgstr "không đọc được bảng mục lục"
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục tạm thời"
-#: builtin/commit.c:496 builtin/commit.c:502
+#: builtin/commit.c:510 builtin/commit.c:516
#, c-format
msgid "invalid commit: %s"
msgstr "lần chuyển giao (commit) không hợp lệ: %s"
-#: builtin/commit.c:525
+#: builtin/commit.c:539
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "đối số --author bị dị hình"
-#: builtin/commit.c:585
+#: builtin/commit.c:600
#, c-format
msgid "Malformed ident string: '%s'"
-msgstr "Chuỗi thụt lề đầu dòng dị hình: '%s'"
+msgstr "Chuỗi thụt lề đầu dòng dị hình: `%s'"
-#: builtin/commit.c:623 builtin/commit.c:656 builtin/commit.c:970
+#: builtin/commit.c:638 builtin/commit.c:671 builtin/commit.c:985
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "không thể tìm kiếm commit (lần chuyển giao) %s"
-#: builtin/commit.c:635 builtin/shortlog.c:296
+#: builtin/commit.c:650 builtin/shortlog.c:296
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(đang đọc thông điệp nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn)\n"
-#: builtin/commit.c:637
+#: builtin/commit.c:652
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "không thể đọc nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/commit.c:641
+#: builtin/commit.c:656
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
-msgstr "không đọc được tệp nhật ký '%s'"
+msgstr "không đọc được tệp nhật ký `%s'"
-#: builtin/commit.c:647
+#: builtin/commit.c:662
msgid "commit has empty message"
msgstr "lần chuyển giao (commit) có ghi chú trống rỗng"
-#: builtin/commit.c:663
+#: builtin/commit.c:678
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "không thể đọc MERGE_MSG"
-#: builtin/commit.c:667
+#: builtin/commit.c:682
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "không thể đọc SQUASH_MSG"
-#: builtin/commit.c:671
+#: builtin/commit.c:686
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
-msgstr "Không thể đọc '%s'."
+msgstr "Không thể đọc `%s'."
-#: builtin/commit.c:723
+#: builtin/commit.c:738
msgid "could not write commit template"
msgstr "không thể ghi mẫu commit"
-#: builtin/commit.c:734
+#: builtin/commit.c:749
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -2669,7 +3439,7 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"và thử lại.\n"
-#: builtin/commit.c:739
+#: builtin/commit.c:754
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -2684,17 +3454,17 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"và thử lại.\n"
-#: builtin/commit.c:751
+#: builtin/commit.c:766
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
"with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.\n"
msgstr ""
"Hãy nhập vào các thông tin để giải thích các thay đổi của bạn. Những dòng "
"được\n"
-"bắt đầu bằng '#' sẽ được bỏ qua, phần chú thích này nếu rỗng sẽ làm hủy bỏ "
+"bắt đầu bằng `#' sẽ được bỏ qua, phần chú thích này nếu rỗng sẽ làm hủy bỏ "
"lần chuyển giao (commit).\n"
-#: builtin/commit.c:756
+#: builtin/commit.c:771
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
"with '#' will be kept; you may remove them yourself if you want to.\n"
@@ -2702,173 +3472,367 @@ msgid ""
msgstr ""
"Hãy nhập vào các thông tin để giải thích các thay đổi của bạn.Những dòng "
"được\n"
-"bắt đầu bằng '#' sẽ được bỏ qua; bạn có thể xóa chúng đi nếu muốn.\n"
+"bắt đầu bằng `#' sẽ được bỏ qua; bạn có thể xóa chúng đi nếu muốn.\n"
"Phần chú thích này nếu rỗng sẽ làm hủy bỏ lần chuyển giao (commit).\n"
-#: builtin/commit.c:769
+#: builtin/commit.c:784
#, c-format
msgid "%sAuthor: %s"
msgstr "%sTác giả: %s"
-#: builtin/commit.c:776
+#: builtin/commit.c:791
#, c-format
msgid "%sCommitter: %s"
msgstr "%sNgười chuyển giao (commit): %s"
-#: builtin/commit.c:796
+#: builtin/commit.c:811
msgid "Cannot read index"
msgstr "không đọc được bảng mục lục"
-#: builtin/commit.c:833
+#: builtin/commit.c:848
msgid "Error building trees"
msgstr "Gặp lỗi khi xây dựng cây"
-#: builtin/commit.c:848 builtin/tag.c:361
+#: builtin/commit.c:863 builtin/tag.c:361
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Xin hãy áp dụng thông điệp sử dụng hoặc là tùy chọn -m hoặc là -F.\n"
-#: builtin/commit.c:945
+#: builtin/commit.c:960
#, c-format
msgid "No existing author found with '%s'"
-msgstr "Không tìm thấy tác giả có sẵn với '%s'"
+msgstr "Không tìm thấy tác giả có sẵn với `%s'"
-#: builtin/commit.c:960 builtin/commit.c:1160
+#: builtin/commit.c:975 builtin/commit.c:1175
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
-msgstr "Chế độ cho các tập tin không bị theo vết không hợp lệ '%s'"
+msgstr "Chế độ cho các tập tin không bị theo vết không hợp lệ `%s'"
-#: builtin/commit.c:1000
+#: builtin/commit.c:1015
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Sử dụng cả hai tùy chọn --reset-author và --author không hợp lý"
-#: builtin/commit.c:1011
+#: builtin/commit.c:1026
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Không có gì để amend (tu bổ) cả."
-#: builtin/commit.c:1014
+#: builtin/commit.c:1029
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr ""
"Bạn đang ở giữa của quá trình hòa trộn -- không thể thực hiện amend (tu bổ)."
-#: builtin/commit.c:1016
+#: builtin/commit.c:1031
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr ""
"Bạn đang ở giữa của quá trình cherry-pick -- không thể thực hiện amend (tu "
"bổ)."
-#: builtin/commit.c:1019
+#: builtin/commit.c:1034
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Các tùy chọn --squash và --fixup không thể sử dụng cùng với nhau"
-#: builtin/commit.c:1029
+#: builtin/commit.c:1044
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Chỉ một tùy chọn trong số -c/-C/-F/--fixup được sử dụng"
-#: builtin/commit.c:1031
+#: builtin/commit.c:1046
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
msgstr "Tùy chọn -m không thể được tổ hợp cùng với -c/-C/-F/--fixup."
-#: builtin/commit.c:1039
+#: builtin/commit.c:1054
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"--reset-author chỉ có thể được sử dụng với tùy chọn -C, -c hay --amend."
-#: builtin/commit.c:1056
+#: builtin/commit.c:1071
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Chỉ một trong các tùy chọn --include/--only/--all/--interactive/--patch được "
"sử dụng."
-#: builtin/commit.c:1058
+#: builtin/commit.c:1073
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Không đường dẫn với các tùy chọn --include/--only không hợp lý."
-#: builtin/commit.c:1060
+#: builtin/commit.c:1075
msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
msgstr "Giỏi... tu bổ cái cuối với bảng mục lục phi nghĩa."
-#: builtin/commit.c:1062
+#: builtin/commit.c:1077
msgid "Explicit paths specified without -i nor -o; assuming --only paths..."
msgstr ""
"Những đường dẫn rõ ràng được chỉ ra không có tùy chọn -i cũng không -o; đang "
"giả định --only những-đường-dẫn..."
-#: builtin/commit.c:1072 builtin/tag.c:577
+#: builtin/commit.c:1087 builtin/tag.c:577
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Chế độ dọn dẹp không hợp lệ %s"
-#: builtin/commit.c:1077
+#: builtin/commit.c:1092
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "Các đường dẫn với tùy chọn -a không hợp lý."
-#: builtin/commit.c:1260
+#: builtin/commit.c:1189 builtin/commit.c:1417
+msgid "show status concisely"
+msgstr "hiển thị trạng thái ở dạng súc tích"
+
+#: builtin/commit.c:1191 builtin/commit.c:1419
+msgid "show branch information"
+msgstr "hiển thị thông tin nhánh"
+
+#: builtin/commit.c:1193 builtin/commit.c:1421 builtin/push.c:389
+msgid "machine-readable output"
+msgstr "kết xuất dạng máy-có-thể-đọc"
+
+#: builtin/commit.c:1196 builtin/commit.c:1423
+msgid "terminate entries with NUL"
+msgstr "chấm dứt các mục bằng NUL"
+
+#: builtin/commit.c:1198 builtin/commit.c:1426 builtin/fast-export.c:636
+#: builtin/fast-export.c:639 builtin/tag.c:461
+msgid "mode"
+msgstr "chế độ"
+
+#: builtin/commit.c:1199 builtin/commit.c:1426
+msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
+msgstr ""
+"hiển thị các tập tin chưa được theo dõi dấu vết, các chế độ tùy chọn: all, "
+"normal, no. (Mặc định: all)"
+
+#: builtin/commit.c:1202
+msgid "show ignored files"
+msgstr "hiển thị các tập tin ẩn"
+
+#: builtin/commit.c:1203 parse-options.h:151
+msgid "when"
+msgstr "khi"
+
+#: builtin/commit.c:1204
+msgid ""
+"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
+"(Default: all)"
+msgstr ""
+"bỏ qua các thay đổi trong mô-đun con, tùy chọn khi: all, dirty, untracked. "
+"(Mặc định: all)"
+
+#: builtin/commit.c:1206
+msgid "list untracked files in columns"
+msgstr "hiển thị danh sách các tập-tin chưa được theo dõi trong các cột"
+
+#: builtin/commit.c:1275
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao (commit) mới hơn đã được tạo"
-#: builtin/commit.c:1262
+#: builtin/commit.c:1277
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr ""
"không thể phân tích cú pháp của đối tượng chuyển giao mới hơn đã được tạo"
-#: builtin/commit.c:1303
+#: builtin/commit.c:1318
msgid "detached HEAD"
msgstr "đã rời khỏi HEAD"
-#: builtin/commit.c:1305
+#: builtin/commit.c:1320
msgid " (root-commit)"
msgstr " (root-commit)"
-#: builtin/commit.c:1449
+#: builtin/commit.c:1387
+msgid "suppress summary after successful commit"
+msgstr "không hiển thị tổng kết sau khi chuyển giao thành công"
+
+#: builtin/commit.c:1388
+msgid "show diff in commit message template"
+msgstr "hiển thị sự khác biệt trong mẫu tin nhắn chuyển giao"
+
+#: builtin/commit.c:1390
+msgid "Commit message options"
+msgstr "Các tùy chọn ghi chú commit"
+
+#: builtin/commit.c:1391 builtin/tag.c:459
+msgid "read message from file"
+msgstr "đọc chú thích từ tập tin"
+
+#: builtin/commit.c:1392
+msgid "author"
+msgstr "tác giả"
+
+#: builtin/commit.c:1392
+msgid "override author for commit"
+msgstr "ghi đè tác giả cho commit"
+
+#: builtin/commit.c:1393 builtin/gc.c:178
+msgid "date"
+msgstr "ngày tháng"
+
+#: builtin/commit.c:1393
+msgid "override date for commit"
+msgstr "ghi đè ngày tháng cho commit"
+
+#: builtin/commit.c:1394 builtin/merge.c:206 builtin/notes.c:534
+#: builtin/notes.c:691 builtin/tag.c:457
+msgid "message"
+msgstr "thông điệp"
+
+#: builtin/commit.c:1394
+msgid "commit message"
+msgstr "chú thích của lần commit"
+
+#: builtin/commit.c:1395
+msgid "reuse and edit message from specified commit"
+msgstr ""
+"dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao (commit) đã cho nhưng có cho sửa chữa"
+
+#: builtin/commit.c:1396
+msgid "reuse message from specified commit"
+msgstr "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao (commit) đã cho"
+
+#: builtin/commit.c:1397
+msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
+msgstr ""
+"dùng ghi chú có định dạng autosquash để sửa chữa lần chuyển giao đã chỉ ra"
+
+#: builtin/commit.c:1398
+msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
+msgstr ""
+"dùng lời nhắn có định dạng tự động nén để nén lại các lần chuyển giao đã chỉ "
+"ra"
+
+#: builtin/commit.c:1399
+msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
+msgstr ""
+"lần chuyển giao nhận tôi là tác giả (được dùng với tùy chọn -C/-c/--amend)"
+
+#: builtin/commit.c:1400 builtin/log.c:1068 builtin/revert.c:109
+msgid "add Signed-off-by:"
+msgstr "thêm dòng Signed-off-by:"
+
+#: builtin/commit.c:1401
+msgid "use specified template file"
+msgstr "sử dụng tập tin mẫu đã cho"
+
+#: builtin/commit.c:1402
+msgid "force edit of commit"
+msgstr "ép buộc sửa lần commit"
+
+#: builtin/commit.c:1403
+msgid "default"
+msgstr "mặc định"
+
+#: builtin/commit.c:1403 builtin/tag.c:462
+msgid "how to strip spaces and #comments from message"
+msgstr "làm thế nào để cắt bỏ khoảng trắng và #ghichú từ mẩu tin nhắn"
+
+#: builtin/commit.c:1404
+msgid "include status in commit message template"
+msgstr "bao gồm các trạng thái ghi mẫu ghi chú chuyển giao (commit)"
+
+#: builtin/commit.c:1405 builtin/merge.c:213 builtin/tag.c:463
+msgid "key id"
+msgstr "id khóa"
+
+#: builtin/commit.c:1406 builtin/merge.c:214
+msgid "GPG sign commit"
+msgstr "ký lần commit dùng GPG"
+
+#. end commit message options
+#: builtin/commit.c:1409
+msgid "Commit contents options"
+msgstr "Các tùy nội dung ghi chú commit"
+
+#: builtin/commit.c:1410
+msgid "commit all changed files"
+msgstr "chuyển giao tất cả các tập tin có thay đổi"
+
+#: builtin/commit.c:1411
+msgid "add specified files to index for commit"
+msgstr "thêm các tập tin đã chỉ ra vào bảng mục lục để chuyển giao (commit)"
+
+#: builtin/commit.c:1412
+msgid "interactively add files"
+msgstr "thêm các tập-tin bằng tương tác"
+
+#: builtin/commit.c:1413
+msgid "interactively add changes"
+msgstr "thêm các thay đổi bằng tương tác"
+
+#: builtin/commit.c:1414
+msgid "commit only specified files"
+msgstr "chỉ chuyển giao các tập tin đã chỉ ra"
+
+#: builtin/commit.c:1415
+msgid "bypass pre-commit hook"
+msgstr "vòng qua móc (hook) pre-commit"
+
+#: builtin/commit.c:1416
+msgid "show what would be committed"
+msgstr "hiển thị xem cái gì có thể được chuyển giao"
+
+#: builtin/commit.c:1424
+msgid "amend previous commit"
+msgstr "tu bổ (amend) lần commit trước"
+
+#: builtin/commit.c:1425
+msgid "bypass post-rewrite hook"
+msgstr "vòng qua móc (hook) post-rewrite"
+
+#: builtin/commit.c:1430
+msgid "ok to record an empty change"
+msgstr "ok để ghi lại một thay đổi trống rỗng"
+
+#: builtin/commit.c:1433
+msgid "ok to record a change with an empty message"
+msgstr "ok để ghi các thay đổi với lời nhắn trống rỗng"
+
+#: builtin/commit.c:1464
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "không thể phân tích commit (lần chuyển giao) HEAD"
-#: builtin/commit.c:1487 builtin/merge.c:508
+#: builtin/commit.c:1502 builtin/merge.c:508
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
-msgstr "không thể mở %s' để đọc"
+msgstr "không thể mở `%s' để đọc"
-#: builtin/commit.c:1494
+#: builtin/commit.c:1509
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Tập tin MERGE_HEAD sai hỏng (%s)"
-#: builtin/commit.c:1501
+#: builtin/commit.c:1516
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "không thể đọc MERGE_MODE"
-#: builtin/commit.c:1520
+#: builtin/commit.c:1535
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "không thể đọc thông điệp (message) commit (lần chuyển giao): %s"
-#: builtin/commit.c:1534
+#: builtin/commit.c:1549
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr ""
"Đang bỏ qua việc chuyển giao (commit); bạn đã không biên soạn thông điệp "
"(message).\n"
-#: builtin/commit.c:1539
+#: builtin/commit.c:1554
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr ""
"Đang bỏ qua lần chuyển giao (commit) bởi vì thông điệp của nó trống rỗng.\n"
-#: builtin/commit.c:1554 builtin/merge.c:935 builtin/merge.c:960
+#: builtin/commit.c:1569 builtin/merge.c:935 builtin/merge.c:960
msgid "failed to write commit object"
msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao (commit)"
-#: builtin/commit.c:1575
+#: builtin/commit.c:1590
msgid "cannot lock HEAD ref"
msgstr "không thể khóa HEAD ref (tham chiếu)"
-#: builtin/commit.c:1579
+#: builtin/commit.c:1594
msgid "cannot update HEAD ref"
msgstr "không thể cập nhật ref (tham chiếu) HEAD"
-#: builtin/commit.c:1590
+#: builtin/commit.c:1605
msgid ""
"Repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full or quota is\n"
@@ -2879,6 +3843,134 @@ msgstr ""
"hay quota (hạn nghạch đĩa cứng) bị vượt quá, và sau đó \"git reset HEAD\" để "
"khắc phục."
+#: builtin/config.c:7
+msgid "git config [options]"
+msgstr "git config [các-tùy-chọn]"
+
+#: builtin/config.c:52
+msgid "Config file location"
+msgstr "Vị trí tập tin cấu hình"
+
+#: builtin/config.c:53
+msgid "use global config file"
+msgstr "đặt tập tin cấu hình cần toàn cục"
+
+#: builtin/config.c:54
+msgid "use system config file"
+msgstr "sử dụng tập tin cấu hình hệ thống"
+
+#: builtin/config.c:55
+msgid "use repository config file"
+msgstr "dùng tập tin cấu hình của kho"
+
+#: builtin/config.c:56
+msgid "use given config file"
+msgstr "sử dụng tập tin cấu hình đã cho"
+
+#: builtin/config.c:57
+msgid "Action"
+msgstr "Hành động"
+
+#: builtin/config.c:58
+msgid "get value: name [value-regex]"
+msgstr "lấy giá-trị: tên [value-regex]"
+
+#: builtin/config.c:59
+msgid "get all values: key [value-regex]"
+msgstr "lấy tất cả giá-trị: khóa [value-regex]"
+
+#: builtin/config.c:60
+msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
+msgstr "lấy giá trị cho regexp: name-regex [value-regex]"
+
+#: builtin/config.c:61
+msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
+msgstr "thay thế tất cả các biến khớp mẫu: tên giá-trị [value_regex]"
+
+#: builtin/config.c:62
+msgid "add a new variable: name value"
+msgstr "thêm biến mới: tên giá-trị"
+
+#: builtin/config.c:63
+msgid "remove a variable: name [value-regex]"
+msgstr "gỡ bỏ biến: tên [value-regex]"
+
+#: builtin/config.c:64
+msgid "remove all matches: name [value-regex]"
+msgstr "gỡ bỏ mọi cái khớp: tên [value-regex]"
+
+#: builtin/config.c:65
+msgid "rename section: old-name new-name"
+msgstr "đổi tên chương: tên-cũ tên-mới"
+
+#: builtin/config.c:66
+msgid "remove a section: name"
+msgstr "gỡ bỏ chương: tên"
+
+#: builtin/config.c:67
+msgid "list all"
+msgstr "liệt kê tất"
+
+#: builtin/config.c:68
+msgid "open an editor"
+msgstr "mở một trình biên soạn"
+
+#: builtin/config.c:69 builtin/config.c:70
+msgid "slot"
+msgstr "khe"
+
+#: builtin/config.c:69
+msgid "find the color configured: [default]"
+msgstr "tìm cấu hình màu sắc: [mặc định]"
+
+#: builtin/config.c:70
+msgid "find the color setting: [stdout-is-tty]"
+msgstr "tìm các cài đặt về màu sắc: [stdout-là-tty]"
+
+#: builtin/config.c:71
+msgid "Type"
+msgstr "Kiểu"
+
+#: builtin/config.c:72
+msgid "value is \"true\" or \"false\""
+msgstr "giá trị là \"true\" hoặc \"false\""
+
+#: builtin/config.c:73
+msgid "value is decimal number"
+msgstr "giá trị ở dạng số thập phân"
+
+#: builtin/config.c:74
+msgid "value is --bool or --int"
+msgstr "giá trị là --bool hoặc --int"
+
+#: builtin/config.c:75
+msgid "value is a path (file or directory name)"
+msgstr "giá trị là đường dẫn (tên tập tin hay thư mục)"
+
+#: builtin/config.c:76
+msgid "Other"
+msgstr "Khác"
+
+#: builtin/config.c:77
+msgid "terminate values with NUL byte"
+msgstr "chấm dứt giá trị với byte NUL"
+
+#: builtin/config.c:78
+msgid "respect include directives on lookup"
+msgstr "tôn trọng kể cà các hướng trong tìm kiếm"
+
+#: builtin/count-objects.c:69
+msgid "git count-objects [-v]"
+msgstr "git count-objects [-v]"
+
+#: builtin/describe.c:15
+msgid "git describe [options] <committish>*"
+msgstr "git describe [các-tùy-chọn] <committish>*"
+
+#: builtin/describe.c:16
+msgid "git describe [options] --dirty"
+msgstr "git describe [các-tùy-chọn] --dirty"
+
#: builtin/describe.c:234
#, c-format
msgid "annotated tag %s not available"
@@ -2892,7 +3984,7 @@ msgstr "thẻ được chú giải %s không có tên nhúng"
#: builtin/describe.c:240
#, c-format
msgid "tag '%s' is really '%s' here"
-msgstr "thẻ '%s' đã thực sự ở đây '%s' rồi"
+msgstr "thẻ `%s' đã thực sự ở đây `%s' rồi"
#: builtin/describe.c:267
#, c-format
@@ -2902,12 +3994,12 @@ msgstr "Không phải tên đối tượng %s hợp lệ"
#: builtin/describe.c:270
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
-msgstr "%s không phải là một đối tượng '%s' hợp lệ"
+msgstr "%s không phải là một đối tượng `%s' hợp lệ"
#: builtin/describe.c:287
#, c-format
msgid "no tag exactly matches '%s'"
-msgstr "không có thẻ nào khớp chính xác với '%s'"
+msgstr "không có thẻ nào khớp chính xác với `%s'"
#: builtin/describe.c:289
#, c-format
@@ -2925,7 +4017,7 @@ msgid ""
"No annotated tags can describe '%s'.\n"
"However, there were unannotated tags: try --tags."
msgstr ""
-"Không có thẻ được chú giải nào được mô tả là '%s'.\n"
+"Không có thẻ được chú giải nào được mô tả là `%s'.\n"
"Tuy nhiên, ở đây có những thẻ không được chú giải: hãy thử --tags."
#: builtin/describe.c:357
@@ -2934,7 +4026,7 @@ msgid ""
"No tags can describe '%s'.\n"
"Try --always, or create some tags."
msgstr ""
-"Không có thẻ (tag) có thể mô tả '%s'.\n"
+"Không có thẻ (tag) có thể mô tả `%s'.\n"
"Hãy thử --always, hoặt tạo một số thẻ."
#: builtin/describe.c:378
@@ -2951,6 +4043,50 @@ msgstr ""
"tìm thấy nhiều hơn %i thẻ (tag); đã liệt kê %i gần đây nhất\n"
"bỏ đi tìm kiếm tại %s\n"
+#: builtin/describe.c:403
+msgid "find the tag that comes after the commit"
+msgstr "tìm các thẻ mà nó đến trước lần chuyển giao"
+
+#: builtin/describe.c:404
+msgid "debug search strategy on stderr"
+msgstr "chiến lược tìm kiếm trên đầu ra lỗi chuẩn stderr"
+
+#: builtin/describe.c:405
+msgid "use any ref in .git/refs"
+msgstr "sử dụng bất kỳ ref nào trong .git/refs"
+
+#: builtin/describe.c:406
+msgid "use any tag in .git/refs/tags"
+msgstr "sử dụng bất kỳ thẻ nào trong .git/refs/tags"
+
+#: builtin/describe.c:407
+msgid "always use long format"
+msgstr "luôn dùng định dạng dài"
+
+#: builtin/describe.c:410
+msgid "only output exact matches"
+msgstr "chỉ xuất những gì khớp chính xác"
+
+#: builtin/describe.c:412
+msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
+msgstr "coi như <n> thẻ gần đây nhất (mặc định: 10)"
+
+#: builtin/describe.c:414
+msgid "only consider tags matching <pattern>"
+msgstr "chỉ cân nhắc đến những thẻ khớp với <mẫu>"
+
+#: builtin/describe.c:416 builtin/name-rev.c:238
+msgid "show abbreviated commit object as fallback"
+msgstr "hiển thị đối tượng chuyển giao vắn tắt như là fallback"
+
+#: builtin/describe.c:417
+msgid "mark"
+msgstr "dấu"
+
+#: builtin/describe.c:418
+msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
+msgstr "thêm <dấu> trên cây thư mục làm việc bẩn (mặc định \"-dirty\")"
+
#: builtin/describe.c:436
msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
msgstr "--long là xung khắc với tùy chọn --abbrev=0"
@@ -2966,7 +4102,7 @@ msgstr "--dirty là xung khắc với các tùy chọn dành cho chuyển giao (
#: builtin/diff.c:79
#, c-format
msgid "'%s': not a regular file or symlink"
-msgstr "'%s': không phải tập tin bình thường hay liên kết tượng trưng"
+msgstr "`%s': không phải tập tin bình thường hay liên kết tượng trưng"
#: builtin/diff.c:224
#, c-format
@@ -2980,93 +4116,215 @@ msgstr "Không phải là kho git"
#: builtin/diff.c:344
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
-msgstr "đối tượng đã cho '%s' không hợp lệ."
+msgstr "đối tượng đã cho `%s' không hợp lệ."
#: builtin/diff.c:349
#, c-format
msgid "more than %d trees given: '%s'"
-msgstr "đã chỉ ra nhiều hơn %d cây (tree): '%s'"
+msgstr "đã chỉ ra nhiều hơn %d cây (tree): `%s'"
#: builtin/diff.c:359
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
-msgstr "đã cho nhiều hơn hai đối tượng blob: '%s'"
+msgstr "đã cho nhiều hơn hai đối tượng blob: `%s'"
#: builtin/diff.c:367
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
-msgstr "đã cho đối tượng không thể nắm giữ '%s'."
+msgstr "đã cho đối tượng không thể nắm giữ `%s'."
+
+#: builtin/fast-export.c:22
+msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
+msgstr "git fast-export [rev-list-opts]"
+
+#: builtin/fast-export.c:635
+msgid "show progress after <n> objects"
+msgstr "hiển thị tiến triển sau <n> đối tượng"
+
+#: builtin/fast-export.c:637
+msgid "select handling of signed tags"
+msgstr "chọn điều khiển của thẻ đã ký"
+
+#: builtin/fast-export.c:640
+msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
+msgstr "chọn sự xử lý của các thẻ, cái mà đánh thẻ các đối tượng được lọc ra"
+
+#: builtin/fast-export.c:643
+msgid "Dump marks to this file"
+msgstr "Đổ các đánh dấu này vào tập-tin"
+
+#: builtin/fast-export.c:645
+msgid "Import marks from this file"
+msgstr "nhập vào đánh dấu từ tập tin này"
+
+#: builtin/fast-export.c:647
+msgid "Fake a tagger when tags lack one"
+msgstr "Làm giả một cái thẻ khi thẻ bị thiếu một cái"
+
+#: builtin/fast-export.c:649
+msgid "Output full tree for each commit"
+msgstr "Xuất ra toàn bộ cây cho mỗi lần chuyển giao"
+
+#: builtin/fast-export.c:651
+msgid "Use the done feature to terminate the stream"
+msgstr "Sử dụng tính năng done để chấm dứt luồng dữ liệu"
+
+#: builtin/fast-export.c:652
+msgid "Skip output of blob data"
+msgstr "Bỏ qua kết xuất của dữ liệu blob"
+
+#: builtin/fetch.c:20
+msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
+msgstr "git fetch [<các-tùy-chọn>] [<kho-chứa> [<refspec>...]]"
+
+#: builtin/fetch.c:21
+msgid "git fetch [<options>] <group>"
+msgstr "git fetch [<các-tùy-chọn>] [<nhóm>"
+
+#: builtin/fetch.c:22
+msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
+msgstr "git fetch --multiple [<các-tùy-chọn>] [(<kho> | <nhóm>)...]"
+
+#: builtin/fetch.c:23
+msgid "git fetch --all [<options>]"
+msgstr "git fetch --all [<các-tùy-chọn>]"
+
+#: builtin/fetch.c:60
+msgid "fetch from all remotes"
+msgstr "fetch từ tất cả các máy chủ"
+
+#: builtin/fetch.c:62
+msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
+msgstr "nối thêm vào .git/FETCH_HEAD thay vì ghi đè lên nó"
+
+#: builtin/fetch.c:64
+msgid "path to upload pack on remote end"
+msgstr "đường dẫn đến gói (pack) tải lên trên máy chủ cuối"
+
+#: builtin/fetch.c:65
+msgid "force overwrite of local branch"
+msgstr "ép buộc ghi đè lên nhánh nội bộ"
+
+#: builtin/fetch.c:67
+msgid "fetch from multiple remotes"
+msgstr "fetch từ nhiều máy chủ cùng lúc"
+
+#: builtin/fetch.c:69
+msgid "fetch all tags and associated objects"
+msgstr "lấy (fetch) tất cả các thẻ cùng với các đối tượng liên quan đến nó"
+
+#: builtin/fetch.c:71
+msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
+msgstr "không lấy (fetch) tất cả các thẻ (--no-tags)"
+
+#: builtin/fetch.c:73
+msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
+msgstr ""
+"cắt cụt (prune) các nhánh `remote-tracking' không còn tồn tại trên máy chủ "
+"nữa"
+
+#: builtin/fetch.c:74
+msgid "on-demand"
+msgstr "khi-cần"
+
+#: builtin/fetch.c:75
+msgid "control recursive fetching of submodules"
+msgstr "điều khiển việc lấy về (fetch) đệ quy trong các mô-đun-con"
+
+#: builtin/fetch.c:79
+msgid "keep downloaded pack"
+msgstr "giữ các gói đã tải về"
-#: builtin/fetch.c:200
+#: builtin/fetch.c:81
+msgid "allow updating of HEAD ref"
+msgstr "cho phép cập nhật ref (tham chiếu) HEAD"
+
+#: builtin/fetch.c:84
+msgid "deepen history of shallow clone"
+msgstr "làm sâu hơn lịch sử của bản sao"
+
+#: builtin/fetch.c:85 builtin/log.c:1083
+msgid "dir"
+msgstr "tmục"
+
+#: builtin/fetch.c:86
+msgid "prepend this to submodule path output"
+msgstr "soạn sẵn cái này cho kết xuất đường dẫn mô-đun-con"
+
+#: builtin/fetch.c:89
+msgid "default mode for recursion"
+msgstr "chế độ mặc định cho đệ qui"
+
+#: builtin/fetch.c:201
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Không thể tìm thấy máy chủ cho tham chiếu HEAD"
-#: builtin/fetch.c:253
+#: builtin/fetch.c:254
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "Không tìm thấy đối tượng %s"
-#: builtin/fetch.c:259
+#: builtin/fetch.c:260
msgid "[up to date]"
msgstr "[đã cập nhật]"
-#: builtin/fetch.c:273
+#: builtin/fetch.c:274
#, c-format
msgid "! %-*s %-*s -> %s (can't fetch in current branch)"
msgstr "! %-*s %-*s -> %s (không thể fetch (lấy) về nhánh hiện hành)"
-#: builtin/fetch.c:274 builtin/fetch.c:360
+#: builtin/fetch.c:275 builtin/fetch.c:361
msgid "[rejected]"
msgstr "[Bị từ chối]"
-#: builtin/fetch.c:285
+#: builtin/fetch.c:286
msgid "[tag update]"
msgstr "[cập nhật thẻ]"
-#: builtin/fetch.c:287 builtin/fetch.c:322 builtin/fetch.c:340
+#: builtin/fetch.c:288 builtin/fetch.c:323 builtin/fetch.c:341
msgid " (unable to update local ref)"
msgstr " (không thể cập nhật tham chiếu (ref) nội bộ)"
-#: builtin/fetch.c:305
+#: builtin/fetch.c:306
msgid "[new tag]"
msgstr "[thẻ mới]"
-#: builtin/fetch.c:308
+#: builtin/fetch.c:309
msgid "[new branch]"
msgstr "[nhánh mới]"
-#: builtin/fetch.c:311
+#: builtin/fetch.c:312
msgid "[new ref]"
msgstr "[ref (tham chiếu) mới]"
-#: builtin/fetch.c:356
+#: builtin/fetch.c:357
msgid "unable to update local ref"
msgstr "không thể cập nhật tham chiếu (ref) nội bộ"
-#: builtin/fetch.c:356
+#: builtin/fetch.c:357
msgid "forced update"
msgstr "cưỡng bức cập nhật"
-#: builtin/fetch.c:362
+#: builtin/fetch.c:363
msgid "(non-fast-forward)"
msgstr "(non-fast-forward)"
-#: builtin/fetch.c:393 builtin/fetch.c:685
+#: builtin/fetch.c:394 builtin/fetch.c:686
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s\n"
msgstr "không thể mở %s: %s\n"
-#: builtin/fetch.c:402
+#: builtin/fetch.c:403
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "%s đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết\n"
-#: builtin/fetch.c:488
+#: builtin/fetch.c:489
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "Từ %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:499
+#: builtin/fetch.c:500
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -3075,57 +4333,57 @@ msgstr ""
"một số tham chiếu (refs) nội bộ không thể được cập nhật; hãy thử chạy\n"
" 'git remote prune %s' để bỏ đi những nhánh cũ, hay bị xung đột"
-#: builtin/fetch.c:549
+#: builtin/fetch.c:550
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (%s sẽ trở thành không đầu (không được quản lý))"
-#: builtin/fetch.c:550
+#: builtin/fetch.c:551
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (%s đã trở thành không đầu (không được quản lý))"
-#: builtin/fetch.c:557
+#: builtin/fetch.c:558
msgid "[deleted]"
msgstr "[đã xóa]"
-#: builtin/fetch.c:558 builtin/remote.c:1055
+#: builtin/fetch.c:559 builtin/remote.c:1055
msgid "(none)"
msgstr "(không)"
-#: builtin/fetch.c:675
+#: builtin/fetch.c:676
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr ""
"Từ chối việc lấy (fetch) vào trong nhánh hiện tại %s của một kho chứa không "
"phải kho trần (bare)"
-#: builtin/fetch.c:709
+#: builtin/fetch.c:710
#, c-format
msgid "Don't know how to fetch from %s"
msgstr "Không biết làm cách nào để lấy về (fetch) từ %s"
-#: builtin/fetch.c:786
+#: builtin/fetch.c:787
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Tùy chọn \"%s\" có giá trị \"%s\" là không hợp lệ cho %s"
-#: builtin/fetch.c:789
+#: builtin/fetch.c:790
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Tùy chọn \"%s\" bị bỏ qua với %s\n"
-#: builtin/fetch.c:888
+#: builtin/fetch.c:892
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Đang lấy (fetch) %s\n"
-#: builtin/fetch.c:890 builtin/remote.c:100
+#: builtin/fetch.c:894 builtin/remote.c:100
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "không thể fetch (lấy) %s"
-#: builtin/fetch.c:907
+#: builtin/fetch.c:913
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -3133,37 +4391,168 @@ msgstr ""
"Chưa chỉ ra kho chứa máy chủ. Xin hãy chỉ định hoặc là URL hoặc\n"
"tên máy chủ từ cái mà những điểm xét duyệt mới có thể được fetch (lấy về)."
-#: builtin/fetch.c:927
+#: builtin/fetch.c:933
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Bạn phải định rõ tên thẻ."
-#: builtin/fetch.c:979
+#: builtin/fetch.c:985
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "lệnh lấy về \"fetch --all\" không lấy đối số kho chứa"
-#: builtin/fetch.c:981
+#: builtin/fetch.c:987
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "lệnh lấy về \"fetch --all\" không hợp lý với refspecs"
-#: builtin/fetch.c:992
+#: builtin/fetch.c:998
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "không có nhóm máy chủ hay máy chủ như thế: %s"
-#: builtin/fetch.c:1000
+#: builtin/fetch.c:1006
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Việc lấy về cả một nhóm và chỉ định refspecs không hợp lý"
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:13
+msgid "git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>]|--no-log] [--file <file>]"
+msgstr ""
+"git fmt-merge-msg [-m <thông điệp>] [--log[=<n>]|--no-log] [--file <tập-tin>]"
+
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:653 builtin/fmt-merge-msg.c:656 builtin/grep.c:786
+#: builtin/merge.c:188 builtin/show-branch.c:656 builtin/show-ref.c:192
+#: builtin/tag.c:448 parse-options.h:133 parse-options.h:235
+msgid "n"
+msgstr "n"
+
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:654
+msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
+msgstr "gắn nhật ký với ít nhất <n> mục từ lệnh `shortlog'"
+
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:657
+msgid "alias for --log (deprecated)"
+msgstr "bí danh cho --log (không được dùng)"
+
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:660
+msgid "text"
+msgstr "văn bản"
+
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:661
+msgid "use <text> as start of message"
+msgstr "dùng <văn bản thường> để bắt đầu ghi chú"
+
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:662
+msgid "file to read from"
+msgstr "tập tin để đọc dữ liệu từ đó"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:979
+msgid "git for-each-ref [options] [<pattern>]"
+msgstr "git for-each-ref [các-tùy-chọn] [<mẫu>]"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:994
+msgid "quote placeholders suitably for shells"
+msgstr "trích dẫn để phù hợp cho hệ vỏ (shell)"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:996
+msgid "quote placeholders suitably for perl"
+msgstr "trích dẫn để phù hợp cho perl"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:998
+msgid "quote placeholders suitably for python"
+msgstr "trích dẫn để phù hợp cho python"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:1000
+msgid "quote placeholders suitably for tcl"
+msgstr "trích dẫn để phù hợp cho tcl"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:1003
+msgid "show only <n> matched refs"
+msgstr "hiển thị chỉ <n> tham chiếu khớp"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:1004
+msgid "format"
+msgstr "định dạng"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:1004
+msgid "format to use for the output"
+msgstr "định dạng sẽ dùng cho đầu ra"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:1005
+msgid "key"
+msgstr "khóa"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:1006
+msgid "field name to sort on"
+msgstr "tên trường cần sắp xếp"
+
+#: builtin/fsck.c:608
+msgid "git fsck [options] [<object>...]"
+msgstr "git fsck [các-tùy-chọn] [<đối-tượng>...]"
+
+#: builtin/fsck.c:614
+msgid "show unreachable objects"
+msgstr "hiển thị các đối tượng không thể đọc được"
+
+#: builtin/fsck.c:615
+msgid "show dangling objects"
+msgstr "hiển thị các đối tượng không được quản lý"
+
+#: builtin/fsck.c:616
+msgid "report tags"
+msgstr "báo cáo các thẻ"
+
+#: builtin/fsck.c:617
+msgid "report root nodes"
+msgstr "báo cáo node gốc"
+
+#: builtin/fsck.c:618
+msgid "make index objects head nodes"
+msgstr "tạo ` index objects head nodes'"
+
+#: builtin/fsck.c:619
+msgid "make reflogs head nodes (default)"
+msgstr "tạo reflogs head nodes (mặc định)"
+
+#: builtin/fsck.c:620
+msgid "also consider packs and alternate objects"
+msgstr "cũng cân nhắc đến các đối tượng gói và thay thế"
+
+#: builtin/fsck.c:621
+msgid "enable more strict checking"
+msgstr "cho phép kiểm tra hạn chế hơn"
+
+#: builtin/fsck.c:623
+msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
+msgstr "ghi các đối tượng không được quản lý trong .git/lost-found"
+
+#: builtin/fsck.c:624 builtin/prune.c:134
+msgid "show progress"
+msgstr "hiển thị quá trình"
+
+#: builtin/gc.c:22
+msgid "git gc [options]"
+msgstr "git gc [các-tùy-chọn]"
+
#: builtin/gc.c:63
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
-msgstr "%s không hợp lệ: '%s'"
+msgstr "%s không hợp lệ: `%s'"
#: builtin/gc.c:90
#, c-format
msgid "insanely long object directory %.*s"
msgstr "thư mục đối tượng dài một cách điên rồ %.*s"
+#: builtin/gc.c:179
+msgid "prune unreferenced objects"
+msgstr "xóa bỏ các đối tượng không được tham chiếu"
+
+#: builtin/gc.c:181
+msgid "be more thorough (increased runtime)"
+msgstr "cẩn thận hơn nữa (tăng thời gian chạy)"
+
+#: builtin/gc.c:182
+msgid "enable auto-gc mode"
+msgstr "bật chế độ auto-gc"
+
#: builtin/gc.c:221
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
@@ -3186,6 +4575,10 @@ msgstr ""
"Có quá nhiều đối tượng tự do không được dùng đến; hãy chạy lệnh 'git prune' "
"để xóa bỏ chúng đi."
+#: builtin/grep.c:22
+msgid "git grep [options] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
+msgstr "git grep [các-tùy-chọn] [-e] <mẫu> [<rev>...] [[--] <đường-dẫn>...]"
+
#: builtin/grep.c:216
#, c-format
msgid "grep: failed to create thread: %s"
@@ -3214,7 +4607,172 @@ msgstr "chuyển đến `%c' mong chờ một giá trị bằng số"
#: builtin/grep.c:653
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
-msgstr "không mở được '%s'"
+msgstr "không mở được `%s'"
+
+#: builtin/grep.c:728
+msgid "search in index instead of in the work tree"
+msgstr "tìm trong bảng mục lục thay vì trong cây làm việc"
+
+#: builtin/grep.c:730
+msgid "find in contents not managed by git"
+msgstr "tìm trong nội dung không được quản lý bởi git"
+
+#: builtin/grep.c:732
+msgid "search in both tracked and untracked files"
+msgstr "tìm kiếm các tập tin được và chưa được theo dõi dấu vết"
+
+#: builtin/grep.c:734
+msgid "search also in ignored files"
+msgstr "tìm cả trong các tập tin đã bị lờ đi"
+
+#: builtin/grep.c:737
+msgid "show non-matching lines"
+msgstr "hiển thị những dòng không khớp với mẫu"
+
+#: builtin/grep.c:739
+msgid "case insensitive matching"
+msgstr "phân biệt chữ hoa/thường"
+
+#: builtin/grep.c:741
+msgid "match patterns only at word boundaries"
+msgstr "chỉ khớp mẫu tại đường ranh giới từ"
+
+#: builtin/grep.c:743
+msgid "process binary files as text"
+msgstr "xử lý tập tin nhị phân như là dạng văn bản thường"
+
+#: builtin/grep.c:745
+msgid "don't match patterns in binary files"
+msgstr "không khớp mẫu trong các tập tin nhị phân"
+
+#: builtin/grep.c:748
+msgid "descend at most <depth> levels"
+msgstr "giảm xuống ít nhất mức <sâu>"
+
+#: builtin/grep.c:752
+msgid "use extended POSIX regular expressions"
+msgstr "dùng biểu thức chính qui POSIX có mở rộng"
+
+#: builtin/grep.c:755
+msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
+msgstr "sử dụng biểu thức chính quy kiểu POSIX (mặc định)"
+
+#: builtin/grep.c:758
+msgid "interpret patterns as fixed strings"
+msgstr "diễn dịch các mẫu như là chuỗi cố định"
+
+#: builtin/grep.c:761
+msgid "use Perl-compatible regular expressions"
+msgstr "sử dụng biểu thức chính quy tương thích Perl"
+
+#: builtin/grep.c:764
+msgid "show line numbers"
+msgstr "hiển thị số của dòng"
+
+#: builtin/grep.c:765
+msgid "don't show filenames"
+msgstr "không hiển thị tên tập tin"
+
+#: builtin/grep.c:766
+msgid "show filenames"
+msgstr "hiển thị các tên tập tin"
+
+#: builtin/grep.c:768
+msgid "show filenames relative to top directory"
+msgstr "hiển thị tên tập tin tương đối với thư mục đỉnh (top)"
+
+#: builtin/grep.c:770
+msgid "show only filenames instead of matching lines"
+msgstr "chỉ hiển thị tên tập tin thay vì những dòng khớp với mẫu"
+
+#: builtin/grep.c:772
+msgid "synonym for --files-with-matches"
+msgstr "đồng nghĩa với --files-with-matches"
+
+#: builtin/grep.c:775
+msgid "show only the names of files without match"
+msgstr "chỉ hiển thị tên cho những tập tin không khớp với mẫu"
+
+#: builtin/grep.c:777
+msgid "print NUL after filenames"
+msgstr "thêm NUL vào sau tên tập tin"
+
+#: builtin/grep.c:779
+msgid "show the number of matches instead of matching lines"
+msgstr "hiển thị số lượng khớp thay vì những dòng khớp với mẫu"
+
+#: builtin/grep.c:780
+msgid "highlight matches"
+msgstr "tô sáng cái khớp"
+
+#: builtin/grep.c:782
+msgid "print empty line between matches from different files"
+msgstr "hiển thị dòng trống giữa các lần khớp từ các tập tin khác biệt"
+
+#: builtin/grep.c:784
+msgid "show filename only once above matches from same file"
+msgstr ""
+"hiển thị tên tập tin một lần phía trên các lần khớp từ cùng một tập tin"
+
+#: builtin/grep.c:787
+msgid "show <n> context lines before and after matches"
+msgstr "hiển thị <n> dòng nội dung phía trước và sau các lần khớp"
+
+#: builtin/grep.c:790
+msgid "show <n> context lines before matches"
+msgstr "hiển thị <n> dòng nội dung trước khớp"
+
+#: builtin/grep.c:792
+msgid "show <n> context lines after matches"
+msgstr "hiển thị <n> dòng nội dung sau khớp"
+
+#: builtin/grep.c:793
+msgid "shortcut for -C NUM"
+msgstr "Dạng tắt cho -C SỐ"
+
+#: builtin/grep.c:796
+msgid "show a line with the function name before matches"
+msgstr "hiển thị dòng vói tên hàm trước các lần khớp"
+
+#: builtin/grep.c:798
+msgid "show the surrounding function"
+msgstr "hiển thị hàm bao quanh"
+
+#: builtin/grep.c:801
+msgid "read patterns from file"
+msgstr "đọc mẫu từ tập-tin"
+
+#: builtin/grep.c:803
+msgid "match <pattern>"
+msgstr "match <mẫu>"
+
+#: builtin/grep.c:805
+msgid "combine patterns specified with -e"
+msgstr "tổ hợp mẫu được chỉ ra với tùy chọn -e"
+
+#: builtin/grep.c:817
+msgid "indicate hit with exit status without output"
+msgstr "đưa ra gợi ý với trạng thái thoát mà không có kết xuất"
+
+#: builtin/grep.c:819
+msgid "show only matches from files that match all patterns"
+msgstr "chỉ hiển thị những cái khớp từ tập tin mà nó khớp toàn bộ các mẫu"
+
+#: builtin/grep.c:822
+msgid "pager"
+msgstr "trang giấy"
+
+#: builtin/grep.c:822
+msgid "show matching files in the pager"
+msgstr "hiển thị các tập tin khớp trong trang giấy"
+
+#: builtin/grep.c:825
+msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
+msgstr "cho phép gọi grep(1) (bị bỏ qua bởi lần dịch này)"
+
+#: builtin/grep.c:826 builtin/show-ref.c:201
+msgid "show usage"
+msgstr "hiển thị cách dùng"
#: builtin/grep.c:917
msgid "no pattern given."
@@ -3247,10 +4805,66 @@ msgstr "--[no-]exclude-standard không thể sử dụng cho nội dung lưu d
msgid "both --cached and trees are given."
msgstr "cả hai --cached và các cây phải được chỉ ra."
+#: builtin/hash-object.c:60
+msgid ""
+"git hash-object [-t <type>] [-w] [--path=<file>|--no-filters] [--stdin] [--] "
+"<file>..."
+msgstr ""
+"git hash-object [-t <kiểu>] [-w] [--path=<tập-tin>|--no-filters] [--stdin] "
+"[--] <tập-tin>..."
+
+#: builtin/hash-object.c:61
+msgid "git hash-object --stdin-paths < <list-of-paths>"
+msgstr "git hash-object --stdin-paths < <danh-sách-đường-dẫn>"
+
+#: builtin/hash-object.c:72
+msgid "type"
+msgstr "kiểu"
+
+#: builtin/hash-object.c:72
+msgid "object type"
+msgstr "kiểu đối tượng"
+
+#: builtin/hash-object.c:73
+msgid "write the object into the object database"
+msgstr "ghi đối tượng vào dữ liệu đối tượng"
+
+#: builtin/hash-object.c:74
+msgid "read the object from stdin"
+msgstr "đọc đối tượng từ đầu vào tiêu chuẩn stdin"
+
+#: builtin/hash-object.c:76
+msgid "store file as is without filters"
+msgstr "lưu các tập tin mà nó không có các bộ lọc"
+
+#: builtin/hash-object.c:77
+msgid "process file as it were from this path"
+msgstr "xử lý tập tin như là nó đang ở thư mục này"
+
+#: builtin/help.c:43
+msgid "print all available commands"
+msgstr "hiển thị danh sách các câu lệnh người dùng có thể sử dụng"
+
+#: builtin/help.c:44
+msgid "show man page"
+msgstr "hiển thị trang man"
+
+#: builtin/help.c:45
+msgid "show manual in web browser"
+msgstr "hiển thị hướng dẫn sử dụng trong trình duyệt web"
+
+#: builtin/help.c:47
+msgid "show info page"
+msgstr "hiện trang info"
+
+#: builtin/help.c:53
+msgid "git help [--all] [--man|--web|--info] [command]"
+msgstr "git help [--all] [--man|--web|--info] [lệnh]"
+
#: builtin/help.c:65
#, c-format
msgid "unrecognized help format '%s'"
-msgstr "không nhận ra định dạng trợ giúp '%s'"
+msgstr "không nhận ra định dạng trợ giúp `%s'"
#: builtin/help.c:93
msgid "Failed to start emacsclient."
@@ -3263,12 +4877,12 @@ msgstr "Gặp lỗi khi phân tích phiên bản emacsclient."
#: builtin/help.c:114
#, c-format
msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
-msgstr "phiên bản của emacsclient '%d' quá cũ (< 22)."
+msgstr "phiên bản của emacsclient `%d' quá cũ (< 22)."
#: builtin/help.c:132 builtin/help.c:160 builtin/help.c:169 builtin/help.c:177
#, c-format
msgid "failed to exec '%s': %s"
-msgstr "gặp lỗi khi thực thi '%s': %s"
+msgstr "gặp lỗi khi thực thi `%s': %s"
#: builtin/help.c:217
#, c-format
@@ -3276,7 +4890,7 @@ msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
"Please consider using 'man.<tool>.cmd' instead."
msgstr ""
-"'%s': đường dẫn không hỗ trợ bộ trình chiếu man.\n"
+"`%s': đường dẫn không hỗ trợ bộ trình chiếu man.\n"
"Hãy cân nhắc đến việc sử dụng 'man.<tool>.cmd' để thay thế."
#: builtin/help.c:229
@@ -3285,7 +4899,7 @@ msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
"Please consider using 'man.<tool>.path' instead."
msgstr ""
-"'%s': cmd (lệnh) hỗ trợ bộ trình chiếu man.\n"
+"`%s': cmd (lệnh) hỗ trợ bộ trình chiếu man.\n"
"Hãy cân nhắc đến việc sử dụng 'man.<tool>.path' để thay thế."
#: builtin/help.c:299
@@ -3295,7 +4909,7 @@ msgstr "Những lệnh git hay được sử dụng nhất là:"
#: builtin/help.c:367
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
-msgstr "'%s': không rõ chương trình xem man."
+msgstr "`%s': không rõ chương trình xem man."
#: builtin/help.c:384
msgid "no man viewer handled the request"
@@ -3350,17 +4964,22 @@ msgstr "pack quá lớn so với định nghĩa hiện tại của kiểu off_t"
#: builtin/index-pack.c:273
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
-msgstr "không thể tạo '%s'"
+msgstr "không thể tạo `%s'"
#: builtin/index-pack.c:278
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
-msgstr "không thể mở packfile '%s'"
+msgstr "không thể mở packfile `%s'"
#: builtin/index-pack.c:292
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "chữ ký cho pack không khớp"
+#: builtin/index-pack.c:294
+#, c-format
+msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
+msgstr "không hỗ trợ phiên bản pack %<PRIu32>"
+
#: builtin/index-pack.c:312
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %lu: %s"
@@ -3467,93 +5086,123 @@ msgstr "lộn xộn hơn cả điên rồ khi chạy hàm parse_pack_objects()"
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Đang phân giải các delta"
-#: builtin/index-pack.c:1105
+#: builtin/index-pack.c:1064
+#, c-format
+msgid "unable to create thread: %s"
+msgstr "không thể tạo tuyến: %s"
+
+#: builtin/index-pack.c:1106
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr "lộn xộn hơn cả điên rồ"
-#: builtin/index-pack.c:1124
+#: builtin/index-pack.c:1112
+#, c-format
+msgid "completed with %d local objects"
+msgstr "đầy đủ với %d đối tượng nội bộ"
+
+#: builtin/index-pack.c:1121
+#, c-format
+msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
+msgstr "Tổng kiểm tra tail không như mong đợi cho %s (đĩa hỏng?)"
+
+#: builtin/index-pack.c:1125
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "pack có %d delta chưa được giải quyết"
msgstr[1] "pack có %d delta chưa được giải quyết"
-#: builtin/index-pack.c:1149
+#: builtin/index-pack.c:1150
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "không thể xả đối tượng nối thêm (%d)"
-#: builtin/index-pack.c:1228
+#: builtin/index-pack.c:1229
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "đối tượng nội bộ %s bị hỏng"
-#: builtin/index-pack.c:1252
+#: builtin/index-pack.c:1253
msgid "error while closing pack file"
msgstr "gặp lỗi trong khi đóng tập tin pack"
-#: builtin/index-pack.c:1265
+#: builtin/index-pack.c:1266
#, c-format
msgid "cannot write keep file '%s'"
-msgstr "không thể ghi tập tin giữ lại '%s'"
+msgstr "không thể ghi tập tin giữ lại `%s'"
-#: builtin/index-pack.c:1273
+#: builtin/index-pack.c:1274
#, c-format
msgid "cannot close written keep file '%s'"
-msgstr "không thể đóng tập tin giữ lại đã được ghi '%s'"
+msgstr "không thể đóng tập tin giữ lại đã được ghi `%s'"
-#: builtin/index-pack.c:1286
+#: builtin/index-pack.c:1287
msgid "cannot store pack file"
msgstr "không thể lưu tập tin pack"
-#: builtin/index-pack.c:1297
+#: builtin/index-pack.c:1298
msgid "cannot store index file"
msgstr "không thể lưu trữ tập tin ghi mục lục"
-#: builtin/index-pack.c:1398
+#: builtin/index-pack.c:1331
+#, c-format
+msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
+msgstr "sai pack.indexversion=%<PRIu32>"
+
+#: builtin/index-pack.c:1337
+#, c-format
+msgid "invalid number of threads specified (%d)"
+msgstr "số tuyến chỉ ra không hợp lệ (%d)"
+
+#: builtin/index-pack.c:1341 builtin/index-pack.c:1514
+#, c-format
+msgid "no threads support, ignoring %s"
+msgstr "không hỗ trợ đa tuyến, bỏ qua %s"
+
+#: builtin/index-pack.c:1399
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
-msgstr "Không thể mở tập tin pack đã sẵn có '%s'"
+msgstr "Không thể mở tập tin pack đã sẵn có `%s'"
-#: builtin/index-pack.c:1400
+#: builtin/index-pack.c:1401
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
-msgstr "Không thể mở tập tin 'pack idx' cho '%s'"
+msgstr "Không thể mở tập tin 'pack idx' cho `%s'"
-#: builtin/index-pack.c:1447
+#: builtin/index-pack.c:1448
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "không delta: %d đối tượng"
msgstr[1] "không delta: %d đối tượng"
-#: builtin/index-pack.c:1454
+#: builtin/index-pack.c:1455
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "chiều dài xích = %d: %lu đối tượng"
msgstr[1] "chiều dài xích = %d: %lu đối tượng"
-#: builtin/index-pack.c:1481
+#: builtin/index-pack.c:1482
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Không thể quay lại cwd"
-#: builtin/index-pack.c:1525 builtin/index-pack.c:1528
-#: builtin/index-pack.c:1540 builtin/index-pack.c:1544
+#: builtin/index-pack.c:1526 builtin/index-pack.c:1529
+#: builtin/index-pack.c:1541 builtin/index-pack.c:1545
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "%s sai"
-#: builtin/index-pack.c:1558
+#: builtin/index-pack.c:1559
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "--fix-thin không thể được dùng mà không có --stdin"
-#: builtin/index-pack.c:1562 builtin/index-pack.c:1572
+#: builtin/index-pack.c:1563 builtin/index-pack.c:1573
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
-msgstr "tên tập tin packfile '%s' không được kết thúc bằng đuôi '.pack'"
+msgstr "tên tập tin packfile `%s' không được kết thúc bằng đuôi '.pack'"
-#: builtin/index-pack.c:1581
+#: builtin/index-pack.c:1582
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "dùng tùy chọn --verify mà không đưa ra tên packfile"
@@ -3570,22 +5219,22 @@ msgstr "tên mẫu dài một cách điên rồ %s"
#: builtin/init-db.c:67
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
-msgstr "không thể lấy trạng thái (stat) về '%s'"
+msgstr "không thể lấy trạng thái (stat) về `%s'"
#: builtin/init-db.c:73
#, c-format
msgid "cannot stat template '%s'"
-msgstr "không thể stat (lấy trạng thái về) mẫu '%s'"
+msgstr "không thể stat (lấy trạng thái về) mẫu `%s'"
#: builtin/init-db.c:80
#, c-format
msgid "cannot opendir '%s'"
-msgstr "không thể opendir '%s'"
+msgstr "không thể opendir `%s'"
#: builtin/init-db.c:97
#, c-format
msgid "cannot readlink '%s'"
-msgstr "không thể readlink '%s'"
+msgstr "không thể readlink `%s'"
#: builtin/init-db.c:99
#, c-format
@@ -3595,7 +5244,7 @@ msgstr "liên kết tượng trưng dài một cách điên rồ %s"
#: builtin/init-db.c:102
#, c-format
msgid "cannot symlink '%s' '%s'"
-msgstr "không thể tạo liên kết tượng trưng (symlink) '%s' '%s'"
+msgstr "không thể tạo liên kết tượng trưng (symlink) `%s' `%s'"
#: builtin/init-db.c:106
#, c-format
@@ -3620,7 +5269,7 @@ msgstr "các mẫu không được tìm thấy %s"
#: builtin/init-db.c:154
#, c-format
msgid "not copying templates of a wrong format version %d from '%s'"
-msgstr "không sao chép các mẫu của phiên bản sai định dạng %d từ '%s'"
+msgstr "không sao chép các mẫu của phiên bản sai định dạng %d từ `%s'"
#: builtin/init-db.c:192
#, c-format
@@ -3645,7 +5294,7 @@ msgstr "không di chuyển được %s vào %s"
#: builtin/init-db.c:363
#, c-format
msgid "Could not create git link %s"
-msgstr "Không thể tạo liên kết git '%s'"
+msgstr "Không thể tạo liên kết git `%s'"
#.
#. * TRANSLATORS: The first '%s' is either "Reinitialized
@@ -3673,6 +5322,26 @@ msgstr " đã chia sẻ"
msgid "cannot tell cwd"
msgstr "không nói chuyện được với lệnh cwd"
+#: builtin/init-db.c:467
+msgid ""
+"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--shared"
+"[=<permissions>]] [directory]"
+msgstr ""
+"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<thư-mục-tạm>] [--shared[=<các-"
+"quyền>]] [thư-mục]"
+
+#: builtin/init-db.c:490
+msgid "permissions"
+msgstr "các quyền"
+
+#: builtin/init-db.c:491
+msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
+msgstr "chỉ ra cái mà kho git được chia sẻ giữa nhiều người dùng"
+
+#: builtin/init-db.c:493 builtin/prune-packed.c:77
+msgid "be quiet"
+msgstr "im lặng"
+
#: builtin/init-db.c:522 builtin/init-db.c:529
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
@@ -3699,7 +5368,27 @@ msgstr "Không thể truy cập thư mục làm việc hiện hành"
#: builtin/init-db.c:586
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
-msgstr "không thể truy cập cây (tree) làm việc '%s'"
+msgstr "không thể truy cập cây (tree) làm việc `%s'"
+
+#: builtin/log.c:37
+msgid "git log [<options>] [<since>..<until>] [[--] <path>...]\n"
+msgstr "git log [<các-tùy-chọn>] [<kể-từ>..<cho-đến>] [[--] <đường-dẫn>...]\n"
+
+#: builtin/log.c:38
+msgid " or: git show [options] <object>..."
+msgstr " or: git show [các-tùy-chọn] <đối-tượng>..."
+
+#: builtin/log.c:100
+msgid "suppress diff output"
+msgstr "chặn mọi kết xuất từ diff"
+
+#: builtin/log.c:101
+msgid "show source"
+msgstr "hiển thị mã nguồn"
+
+#: builtin/log.c:102
+msgid "decorate options"
+msgstr "các tùy chọn trang trí"
#: builtin/log.c:189
#, c-format
@@ -3746,10 +5435,130 @@ msgstr "'Cover letter' cần cho định dạng thư"
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "in-reply-to điên rồ: %s"
+#: builtin/log.c:890
+msgid "git format-patch [options] [<since> | <revision range>]"
+msgstr "git format-patch [các-tùy-chọn] [<kể-từ> | <vùng-xem-xét>]"
+
#: builtin/log.c:935
msgid "Two output directories?"
msgstr "Hai thư mục kết xuất?"
+#: builtin/log.c:1063
+msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
+msgstr "dùng [PATCH n/m] ngay cả với miếng vá đơn"
+
+#: builtin/log.c:1066
+msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
+msgstr "dùng [VÁ] ngay cả với các miếng vá phức tạp"
+
+#: builtin/log.c:1070
+msgid "print patches to standard out"
+msgstr "hiển thị miếng vá ra đầu ra chuẩn"
+
+#: builtin/log.c:1072
+msgid "generate a cover letter"
+msgstr "tạo bì thư"
+
+#: builtin/log.c:1074
+msgid "use simple number sequence for output file names"
+msgstr "sử dụng chỗi dãy số dạng đơn giản cho tên tập-tin xuất ra"
+
+#: builtin/log.c:1075
+msgid "sfx"
+msgstr "sfx"
+
+#: builtin/log.c:1076
+msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
+msgstr "sử dụng <sfx> thay cho '.patch'"
+
+#: builtin/log.c:1078
+msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
+msgstr "bắt đầu đánh số miếng vá từ <n> thay vì 1"
+
+#: builtin/log.c:1080
+msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
+msgstr "Dùng [<tiền-tố>] thay cho [VÁ]"
+
+#: builtin/log.c:1083
+msgid "store resulting files in <dir>"
+msgstr "lưu các tập tin kết quả trong <t.mục>"
+
+#: builtin/log.c:1086
+msgid "don't strip/add [PATCH]"
+msgstr "không strip/add [VÁ]"
+
+#: builtin/log.c:1089
+msgid "don't output binary diffs"
+msgstr "không kết xuất diff (những khác biệt) nhị phân"
+
+#: builtin/log.c:1091
+msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
+msgstr "không bao gồm miếng vá khớp với một lần chuyển giao thượng nguồn"
+
+#: builtin/log.c:1093
+msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
+msgstr "hiển thị định dạng miếng vá thay vì mặc định (miếng vá + thống kê)"
+
+#: builtin/log.c:1095
+msgid "Messaging"
+msgstr "Lời nhắn"
+
+#: builtin/log.c:1096
+msgid "header"
+msgstr "đầu đề thư"
+
+#: builtin/log.c:1097
+msgid "add email header"
+msgstr "thêm đầu đề thư"
+
+#: builtin/log.c:1098 builtin/log.c:1100
+msgid "email"
+msgstr "thư điện tử"
+
+#: builtin/log.c:1098
+msgid "add To: header"
+msgstr "thêm To: đầu đề thư"
+
+#: builtin/log.c:1100
+msgid "add Cc: header"
+msgstr "thêm Cc: đầu đề thư"
+
+#: builtin/log.c:1102
+msgid "message-id"
+msgstr "message-id"
+
+#: builtin/log.c:1103
+msgid "make first mail a reply to <message-id>"
+msgstr "dùng thư đầu tiên để trả lời <message-id>"
+
+#: builtin/log.c:1104 builtin/log.c:1107
+msgid "boundary"
+msgstr "ranh giới"
+
+#: builtin/log.c:1105
+msgid "attach the patch"
+msgstr "đính kèm miếng vá"
+
+#: builtin/log.c:1108
+msgid "inline the patch"
+msgstr "dùng miếng vá làm nội dung"
+
+#: builtin/log.c:1112
+msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
+msgstr "cho phép luồng lời nhắn, kiểu: `shallow', `deep'"
+
+#: builtin/log.c:1114
+msgid "signature"
+msgstr "chữ ký"
+
+#: builtin/log.c:1115
+msgid "add a signature"
+msgstr "thêm chữ ký"
+
+#: builtin/log.c:1117
+msgid "don't print the patch filenames"
+msgstr "không hiển thị các tên tập tin của miếng vá"
+
#: builtin/log.c:1157
#, c-format
msgid "bogus committer info %s"
@@ -3782,18 +5591,22 @@ msgstr "đầu ra chuẩn, hay thư mục, chọn cái nào?"
#: builtin/log.c:1241
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
-msgstr "Không thể tạo thư mục '%s'"
+msgstr "Không thể tạo thư mục `%s'"
#: builtin/log.c:1394
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo các tập tin kết xuất"
+#: builtin/log.c:1443
+msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
+msgstr "git cherry [-v] [<thượng-nguồn> [<head> [<giới-hạn>]]]"
+
#: builtin/log.c:1498
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
msgstr ""
-"Không tìm thấy nhánh mạng bị theo vết, hãy chỉ định <dòng-ngược> một cách "
+"Không tìm thấy nhánh mạng bị theo vết, hãy chỉ định <thượng-nguồn> một cách "
"thủ công.\n"
#: builtin/log.c:1511 builtin/log.c:1513 builtin/log.c:1525
@@ -3801,6 +5614,149 @@ msgstr ""
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Không hiểu lần chuyển giao (commit) %s"
+#: builtin/ls-files.c:408
+msgid "git ls-files [options] [<file>...]"
+msgstr "git ls-files [các-tùy-chọn] [<tập-tin>...]"
+
+#: builtin/ls-files.c:463
+msgid "identify the file status with tags"
+msgstr "nhận dạng các trạng thái tập tin với thẻ"
+
+#: builtin/ls-files.c:465
+msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
+msgstr ""
+"dùng chữ cái viết thường cho các tập tin 'assume unchanged' (giả định không "
+"thay đổi)"
+
+#: builtin/ls-files.c:467
+msgid "show cached files in the output (default)"
+msgstr "hiển thị các tập tin được nhớ tạm vào đầu ra (mặc định)"
+
+#: builtin/ls-files.c:469
+msgid "show deleted files in the output"
+msgstr "hiển thị các tập tin đã xóa trong kết xuất"
+
+#: builtin/ls-files.c:471
+msgid "show modified files in the output"
+msgstr "hiển thị các tập tin đã bị sửa đổi ra kết xuất"
+
+#: builtin/ls-files.c:473
+msgid "show other files in the output"
+msgstr "hiển thị các tập tin khác trong kết xuất"
+
+#: builtin/ls-files.c:475
+msgid "show ignored files in the output"
+msgstr "hiển thị các tập tin bị bỏ qua trong kết xuất"
+
+#: builtin/ls-files.c:478
+msgid "show staged contents' object name in the output"
+msgstr "hiển thị tên đối tượng của nội dung được lưu trạng thái ở kết xuất"
+
+#: builtin/ls-files.c:480
+msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
+msgstr "hiển thị các tập tin trên hệ thống tập tin mà nó cần được gỡ bỏ"
+
+#: builtin/ls-files.c:482
+msgid "show 'other' directories' name only"
+msgstr "chỉ hiển thị tên của các thư mục 'khác'"
+
+#: builtin/ls-files.c:485
+msgid "don't show empty directories"
+msgstr "không hiển thị thư mục rỗng"
+
+#: builtin/ls-files.c:488
+msgid "show unmerged files in the output"
+msgstr "hiển thị các tập tin chưa hòa trộn trong kết xuất"
+
+#: builtin/ls-files.c:490
+msgid "show resolve-undo information"
+msgstr "hiển thị thông tin resolve-undo"
+
+#: builtin/ls-files.c:492
+msgid "skip files matching pattern"
+msgstr "bỏ qua những tập tin khớp với một mẫu"
+
+#: builtin/ls-files.c:495
+msgid "exclude patterns are read from <file>"
+msgstr "mẫu loại trừ được đọc từ <tập tin>"
+
+#: builtin/ls-files.c:498
+msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
+msgstr "đọc thêm các mẫu ngoại trừ mỗi thư mục trong <tập tin>"
+
+#: builtin/ls-files.c:500
+msgid "add the standard git exclusions"
+msgstr "thêm loại trừ tiêu chuẩn kiểu git"
+
+#: builtin/ls-files.c:503
+msgid "make the output relative to the project top directory"
+msgstr "làm cho kết xuất liên quan đến thư mục ở mức cao nhất (gốc) của dự án"
+
+#: builtin/ls-files.c:506
+msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
+msgstr "nếu <tập tin> bất kỳ không ở trong bảng mục lục, xử lý nó như một lỗi"
+
+#: builtin/ls-files.c:507
+msgid "tree-ish"
+msgstr "tree-ish"
+
+#: builtin/ls-files.c:508
+msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
+msgstr ""
+"giả định rằng các đường dẫn đã bị gỡ bỏ kể từ <tree-ish> nay vẫn hiện diện"
+
+#: builtin/ls-files.c:510
+msgid "show debugging data"
+msgstr "hiển thị dữ liệu gỡ lỗi"
+
+#: builtin/ls-tree.c:27
+msgid "git ls-tree [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
+msgstr "git ls-tree [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> [<đường-dẫn>...]"
+
+#: builtin/ls-tree.c:125
+msgid "only show trees"
+msgstr "chỉ hiển thị các tree"
+
+#: builtin/ls-tree.c:127
+msgid "recurse into subtrees"
+msgstr "đệ quy vào các thư mục con"
+
+#: builtin/ls-tree.c:129
+msgid "show trees when recursing"
+msgstr "hiển thị cây khi đệ quy"
+
+#: builtin/ls-tree.c:132
+msgid "terminate entries with NUL byte"
+msgstr "chấm dứt mục tin với byte NUL"
+
+#: builtin/ls-tree.c:133
+msgid "include object size"
+msgstr "gồm cả kích thước đối tượng"
+
+#: builtin/ls-tree.c:135 builtin/ls-tree.c:137
+msgid "list only filenames"
+msgstr "chỉ liệt kê tên tập tin"
+
+#: builtin/ls-tree.c:140
+msgid "use full path names"
+msgstr "dùng tên đường dẫn đầy đủ"
+
+#: builtin/ls-tree.c:142
+msgid "list entire tree; not just current directory (implies --full-name)"
+msgstr "liệt kê cây mục tin; không chỉ thư mục hiện hành (ngụ ý --full-name)"
+
+#: builtin/merge.c:43
+msgid "git merge [options] [<commit>...]"
+msgstr "git merge [các-tùy-chọn] [<commit>...]"
+
+#: builtin/merge.c:44
+msgid "git merge [options] <msg> HEAD <commit>"
+msgstr "git merge [các-tùy-chọn] <tin-nhắn> HEAD <commit>"
+
+#: builtin/merge.c:45
+msgid "git merge --abort"
+msgstr "git merge --abort"
+
#: builtin/merge.c:90
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "switch `m' yêu cầu một giá trị"
@@ -3808,7 +5764,7 @@ msgstr "switch `m' yêu cầu một giá trị"
#: builtin/merge.c:127
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
-msgstr "Không tìm thấy chiến lược hòa trộn '%s'.\n"
+msgstr "Không tìm thấy chiến lược hòa trộn `%s'.\n"
#: builtin/merge.c:128
#, c-format
@@ -3820,6 +5776,67 @@ msgstr "Các chiến lược sẵn sàng là:"
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Các chiến lược tùy chỉnh sẵn sàng là:"
+#: builtin/merge.c:183
+msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
+msgstr "không hiển thị thống kê khác biệt tại cuối của lần hòa trộn"
+
+#: builtin/merge.c:186
+msgid "show a diffstat at the end of the merge"
+msgstr "hiển thị thống kê khác biệt tại cuối của hòa trộn"
+
+#: builtin/merge.c:187
+msgid "(synonym to --stat)"
+msgstr "(đồng nghĩa với --stat)"
+
+#: builtin/merge.c:189
+msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
+msgstr "thêm (ít nhất <n>) mục từ shortlog cho ghi chú chuyển giao hòa trộn"
+
+#: builtin/merge.c:192
+msgid "create a single commit instead of doing a merge"
+msgstr "tạo một lần chuyển giao (commit) đưon thay vì thực hiện việc hòa trộn"
+
+#: builtin/merge.c:194
+msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
+msgstr "thực hiện chuyển giao nếu hòa trộn thành công (mặc định)"
+
+#: builtin/merge.c:196
+msgid "edit message before committing"
+msgstr "sửa chú thích trước khi chuyển giao (commit)"
+
+#: builtin/merge.c:198
+msgid "allow fast-forward (default)"
+msgstr "cho phép fast-forward (mặc định)"
+
+#: builtin/merge.c:200
+msgid "abort if fast-forward is not possible"
+msgstr "bỏ qua nếu fast-forward không thể được"
+
+#: builtin/merge.c:202 builtin/notes.c:867 builtin/revert.c:112
+msgid "strategy"
+msgstr "chiến lược"
+
+#: builtin/merge.c:203
+msgid "merge strategy to use"
+msgstr "chiến lược hòa trộn sẽ dùng"
+
+#: builtin/merge.c:204
+msgid "option=value"
+msgstr "tùy_chọn=giá_trị"
+
+#: builtin/merge.c:205
+msgid "option for selected merge strategy"
+msgstr "tùy chọn cho chiến lược hòa trộn đã chọn"
+
+#: builtin/merge.c:207
+msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
+msgstr ""
+"hòa trộn ghi chú của lần chuyển giao (dành cho hòa trộn non-fast-forward)"
+
+#: builtin/merge.c:211
+msgid "abort the current in-progress merge"
+msgstr "bãi bỏ quá trình hòa trộn hiện tại đang thực hiện"
+
#: builtin/merge.c:240
msgid "could not run stash."
msgstr "không thể chạy stash."
@@ -3862,7 +5879,7 @@ msgstr "Không thông điệp hòa trộn -- không cập nhật HEAD\n"
#: builtin/merge.c:436
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
-msgstr "'%s' không chỉ đến một lần chuyển giao (commit) nào cả"
+msgstr "`%s' không chỉ đến một lần chuyển giao (commit) nào cả"
#: builtin/merge.c:535
#, c-format
@@ -3894,7 +5911,7 @@ msgstr "không thể ghi %s"
#: builtin/merge.c:876
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
-msgstr "Không thể đọc từ '%s'"
+msgstr "Không thể đọc từ `%s'"
#: builtin/merge.c:885
#, c-format
@@ -3913,7 +5930,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Hãy nhập vào các thông tin để giải thích tại sao sự hòa trộn này là cần "
"thiết,\n"
-"đặc biệt là khi nó hòa trộn dòng ngược đã cập nhật vào trong một nhánh "
+"đặc biệt là khi nó hòa trộn thượng nguồn đã cập nhật vào trong một nhánh "
"topic.\n"
"\n"
"Những dòng được bắt đầu bằng '#' sẽ được bỏ qua, và phần chú thích này nếu "
@@ -3951,7 +5968,7 @@ msgstr "Không có máy chủ cho nhánh hiện hành."
#: builtin/merge.c:1053
msgid "No default upstream defined for the current branch."
-msgstr "Không có dòng ngược mặc định được định nghĩa cho nhánh hiện hành."
+msgstr "Không có thượng nguồn mặc định được định nghĩa cho nhánh hiện hành."
#: builtin/merge.c:1058
#, c-format
@@ -4073,10 +6090,110 @@ msgstr ""
"Hòa trộn tự động đã trở nên tốt; bị dừng trước khi việc chuyển giao được yêu "
"cầu\n"
+#: builtin/merge-base.c:26
+msgid "git merge-base [-a|--all] <commit> <commit>..."
+msgstr "git merge-base [-a|--all] <commit> <commit>..."
+
+#: builtin/merge-base.c:27
+msgid "git merge-base [-a|--all] --octopus <commit>..."
+msgstr "git merge-base [-a|--all] --octopus <lần commit>..."
+
+#: builtin/merge-base.c:28
+msgid "git merge-base --independent <commit>..."
+msgstr "git merge-base --independent <lần commit>..."
+
+#: builtin/merge-base.c:29
+msgid "git merge-base --is-ancestor <commit> <commit>"
+msgstr "git merge-base --is-ancestor <commit> <commit>"
+
+#: builtin/merge-base.c:98
+msgid "output all common ancestors"
+msgstr "xuất ra tất cả các ông bà, tổ tiên chung"
+
+#: builtin/merge-base.c:99
+msgid "find ancestors for a single n-way merge"
+msgstr "tìm tổ tiên của hòa trộn n-way đơn"
+
+#: builtin/merge-base.c:100
+msgid "list revs not reachable from others"
+msgstr "liệt kê các 'rev' mà nó không thể đọc được từ cái khác"
+
+#: builtin/merge-base.c:102
+msgid "is the first one ancestor of the other?"
+msgstr "là cha mẹ đầu tiên của cái khác?"
+
+#: builtin/merge-file.c:8
+msgid ""
+"git merge-file [options] [-L name1 [-L orig [-L name2]]] file1 orig_file "
+"file2"
+msgstr ""
+"git merge-file [các-tùy-chọn] [-L tên1 [-L gốc [-L tên2]]] tập-tin1 tập-tin-"
+"gốc tập-tin2"
+
+#: builtin/merge-file.c:33
+msgid "send results to standard output"
+msgstr "gửi kết quả vào đầu ra tiêu chuẩn"
+
+#: builtin/merge-file.c:34
+msgid "use a diff3 based merge"
+msgstr "dùng kiểu hòa dựa trên diff3"
+
+#: builtin/merge-file.c:35
+msgid "for conflicts, use our version"
+msgstr "để tránh xung đột, sử dụng phiên bản của chúng ta"
+
+#: builtin/merge-file.c:37
+msgid "for conflicts, use their version"
+msgstr "để tránh xung đột, sử dụng phiên bản của họ"
+
+#: builtin/merge-file.c:39
+msgid "for conflicts, use a union version"
+msgstr "để tránh xung đột, sử dụng phiên bản kết hợp"
+
+#: builtin/merge-file.c:42
+msgid "for conflicts, use this marker size"
+msgstr "để tránh xung đột, hãy sử dụng kích thước bộ tạo này"
+
+#: builtin/merge-file.c:43
+msgid "do not warn about conflicts"
+msgstr "không cảnh báo về các xung đột xảy ra"
+
+#: builtin/merge-file.c:45
+msgid "set labels for file1/orig_file/file2"
+msgstr "đặt nhãn cho tập-tin-1/tập-tin-gốc/tập-tin-2"
+
+#: builtin/mktree.c:67
+msgid "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
+msgstr "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
+
+#: builtin/mktree.c:153
+msgid "input is NUL terminated"
+msgstr "đầu vào được chấm dứt bởi NUL"
+
+#: builtin/mktree.c:154 builtin/write-tree.c:24
+msgid "allow missing objects"
+msgstr "cho phép thiếu đối tượng"
+
+#: builtin/mktree.c:155
+msgid "allow creation of more than one tree"
+msgstr "cho phép tạo nhiều hơn một cây"
+
+#: builtin/mv.c:14
+msgid "git mv [options] <source>... <destination>"
+msgstr "git mv [các-tùy-chọn] <nguồn>... <đích>"
+
+#: builtin/mv.c:64
+msgid "force move/rename even if target exists"
+msgstr "ép buộc di chuyển hay đổi tên thậm chí cả khi đích đã tồn tại"
+
+#: builtin/mv.c:65
+msgid "skip move/rename errors"
+msgstr "bỏ qua các lỗi liên quan đến di chuyển, đổi tên"
+
#: builtin/mv.c:108
#, c-format
msgid "Checking rename of '%s' to '%s'\n"
-msgstr "Đang kiểm tra việc đổi tên của '%s' thành '%s'\n"
+msgstr "Đang kiểm tra việc đổi tên của `%s' thành `%s'\n"
#: builtin/mv.c:112
msgid "bad source"
@@ -4110,7 +6227,7 @@ msgstr "đích đã tồn tại sẵn rồi"
#: builtin/mv.c:181
#, c-format
msgid "overwriting '%s'"
-msgstr "đang ghi đè lên '%s'"
+msgstr "đang ghi đè lên `%s'"
#: builtin/mv.c:184
msgid "Cannot overwrite"
@@ -4135,10 +6252,157 @@ msgstr "Đổi tên %s thành %s\n"
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "đổi tên %s gặp lỗi"
+#: builtin/name-rev.c:175
+msgid "git name-rev [options] <commit>..."
+msgstr "git name-rev [các-tùy-chọn] <commit>..."
+
+#: builtin/name-rev.c:176
+msgid "git name-rev [options] --all"
+msgstr "git name-rev [các-tùy-chọn] --all"
+
+#: builtin/name-rev.c:177
+msgid "git name-rev [options] --stdin"
+msgstr "git name-rev [các-tùy-chọn] --stdin"
+
+#: builtin/name-rev.c:229
+msgid "print only names (no SHA-1)"
+msgstr "chỉ hiển thị tên (không SHA-1)"
+
+#: builtin/name-rev.c:230
+msgid "only use tags to name the commits"
+msgstr "chỉ dùng các thẻ để đặt tên cho các lần chuyển giao"
+
+#: builtin/name-rev.c:232
+msgid "only use refs matching <pattern>"
+msgstr "chỉ sử dụng các tham chiếu (refs) khớp với <mẫu>"
+
+#: builtin/name-rev.c:234
+msgid "list all commits reachable from all refs"
+msgstr ""
+"liệt kê tất cả các lần chuyển giao có thể đọc được từ tất cả các tham chiếu"
+
+#: builtin/name-rev.c:235
+msgid "read from stdin"
+msgstr "đọc từ đầu vào tiêu chuẩn"
+
+#: builtin/name-rev.c:236
+msgid "allow to print `undefined` names"
+msgstr "cho phép hiển thị các tên `chưa định nghĩa'"
+
+#: builtin/notes.c:23
+msgid "git notes [--ref <notes_ref>] [list [<object>]]"
+msgstr "git notes [--ref <notes_ref>] [list [<đối-tượng>]]"
+
+#: builtin/notes.c:24
+msgid ""
+"git notes [--ref <notes_ref>] add [-f] [-m <msg> | -F <file> | (-c | -C) "
+"<object>] [<object>]"
+msgstr ""
+"git notes [--ref <notes_ref>] add [-f] [-m <lời-nhắn> | -F <tập-tin> | (-c | "
+"-C) <đối-tượng>] [<đối-tượng>]"
+
+#: builtin/notes.c:25
+msgid "git notes [--ref <notes_ref>] copy [-f] <from-object> <to-object>"
+msgstr "git notes [--ref <notes_ref>] copy [-f] <từ-đối-tượng> <đến-đối-tượng>"
+
+#: builtin/notes.c:26
+msgid ""
+"git notes [--ref <notes_ref>] append [-m <msg> | -F <file> | (-c | -C) "
+"<object>] [<object>]"
+msgstr ""
+"git notes [--ref <notes_ref>] append [-m <lời-nhắn> | -F <tập-tin> | (-c | -"
+"C) <đối-tượng>] [<đối-tượng>]"
+
+#: builtin/notes.c:27
+msgid "git notes [--ref <notes_ref>] edit [<object>]"
+msgstr "git notes [--ref <notes_ref>] edit [<đối-tượng>]"
+
+#: builtin/notes.c:28
+msgid "git notes [--ref <notes_ref>] show [<object>]"
+msgstr "git notes [--ref <notes_ref>] show [<đối-tượng>]"
+
+#: builtin/notes.c:29
+msgid ""
+"git notes [--ref <notes_ref>] merge [-v | -q] [-s <strategy> ] <notes_ref>"
+msgstr ""
+"git notes [--ref <notes_ref>] merge [-v | -q] [-s <chiến-lược> ] <notes_ref>"
+
+#: builtin/notes.c:30
+msgid "git notes merge --commit [-v | -q]"
+msgstr "git notes merge --commit [-v | -q]"
+
+#: builtin/notes.c:31
+msgid "git notes merge --abort [-v | -q]"
+msgstr "git notes merge --abort [-v | -q]"
+
+#: builtin/notes.c:32
+msgid "git notes [--ref <notes_ref>] remove [<object>...]"
+msgstr "git notes [--ref <notes_ref>] remove [<đối-tượng>...]"
+
+#: builtin/notes.c:33
+msgid "git notes [--ref <notes_ref>] prune [-n | -v]"
+msgstr "git notes [--ref <notes_ref>] prune [-n | -v]"
+
+#: builtin/notes.c:34
+msgid "git notes [--ref <notes_ref>] get-ref"
+msgstr "git notes [--ref <notes_ref>] get-ref"
+
+#: builtin/notes.c:39
+msgid "git notes [list [<object>]]"
+msgstr "git notes [list [<đối tượng>]]"
+
+#: builtin/notes.c:44
+msgid "git notes add [<options>] [<object>]"
+msgstr "git notes add [<các-tùy-chọn>] [<đối-tượng>]"
+
+#: builtin/notes.c:49
+msgid "git notes copy [<options>] <from-object> <to-object>"
+msgstr "git notes copy [<các-tùy-chọn>] <từ-đối-tượng> <đến-đối-tượng>"
+
+#: builtin/notes.c:50
+msgid "git notes copy --stdin [<from-object> <to-object>]..."
+msgstr "git notes copy --stdin [<từ-đối-tượng> <đến-đối-tượng>]..."
+
+#: builtin/notes.c:55
+msgid "git notes append [<options>] [<object>]"
+msgstr "git notes append [<các-tùy-chọn>] [<đối-tượng>]"
+
+#: builtin/notes.c:60
+msgid "git notes edit [<object>]"
+msgstr "git notes edit [<đối tượng>]"
+
+#: builtin/notes.c:65
+msgid "git notes show [<object>]"
+msgstr "git notes show [<đối tượng>]"
+
+#: builtin/notes.c:70
+msgid "git notes merge [<options>] <notes_ref>"
+msgstr "git notes merge [<các-tùy-chọn>] <notes_ref>"
+
+#: builtin/notes.c:71
+msgid "git notes merge --commit [<options>]"
+msgstr "git notes merge --commit [<các-tùy-chọn>]"
+
+#: builtin/notes.c:72
+msgid "git notes merge --abort [<options>]"
+msgstr "git notes merge --abort [<các-tùy-chọn>]"
+
+#: builtin/notes.c:77
+msgid "git notes remove [<object>]"
+msgstr "git notes remove [<đối tượng>]"
+
+#: builtin/notes.c:82
+msgid "git notes prune [<options>]"
+msgstr "git notes prune [<các-tùy-chọn>]"
+
+#: builtin/notes.c:87
+msgid "git notes get-ref"
+msgstr "git notes get-ref"
+
#: builtin/notes.c:139
#, c-format
msgid "unable to start 'show' for object '%s'"
-msgstr "không thể khởi chạy 'show' cho đối tượng '%s'"
+msgstr "không thể khởi chạy 'show' cho đối tượng `%s'"
#: builtin/notes.c:145
msgid "can't fdopen 'show' output fd"
@@ -4147,17 +6411,17 @@ msgstr "không thể fdopen 'show' (lệnh hiển thị) mô tả tập tin (fd)
#: builtin/notes.c:155
#, c-format
msgid "failed to close pipe to 'show' for object '%s'"
-msgstr "gặp lỗi khi đóng đường ống cho lệnh 'show' cho đối tượng '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi đóng đường ống cho lệnh 'show' cho đối tượng `%s'"
#: builtin/notes.c:158
#, c-format
msgid "failed to finish 'show' for object '%s'"
-msgstr "gặp lỗi khi hoàn thành 'show' cho đối tượng '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi hoàn thành `show' cho đối tượng `%s'"
#: builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:347
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
-msgstr "không thể tạo tập tin '%s'"
+msgstr "không thể tạo tập tin `%s'"
#: builtin/notes.c:189
msgid "Please supply the note contents using either -m or -F option"
@@ -4181,12 +6445,12 @@ msgstr "Nội dung ghi chú còn lại %s"
#: builtin/notes.c:251 builtin/tag.c:542
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
-msgstr "không thể đọc '%s'"
+msgstr "không thể đọc `%s'"
#: builtin/notes.c:253 builtin/tag.c:545
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
-msgstr "không thể mở để đọc hay ghi '%s'"
+msgstr "không thể mở để đọc hay ghi `%s'"
#: builtin/notes.c:272 builtin/notes.c:445 builtin/notes.c:447
#: builtin/notes.c:507 builtin/notes.c:561 builtin/notes.c:644
@@ -4194,12 +6458,12 @@ msgstr "không thể mở để đọc hay ghi '%s'"
#: builtin/notes.c:968 builtin/reset.c:293 builtin/tag.c:558
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
-msgstr "Gặp lỗi khi giải quyết '%s' như là một tham chiếu (ref) hợp lệ."
+msgstr "Gặp lỗi khi giải quyết `%s' như là một tham chiếu (ref) hợp lệ."
#: builtin/notes.c:275
#, c-format
msgid "Failed to read object '%s'."
-msgstr "Gặp lỗi khi đọc đối tượng '%s'."
+msgstr "Gặp lỗi khi đọc đối tượng `%s'."
#: builtin/notes.c:299
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
@@ -4210,7 +6474,7 @@ msgstr ""
#: builtin/notes.c:340
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
-msgstr "Giá trị notes.rewriteMode sai: '%s'"
+msgstr "Giá trị notes.rewriteMode sai: `%s'"
#: builtin/notes.c:350
#, c-format
@@ -4222,17 +6486,17 @@ msgstr "Từ chối ghi đè ghi chú trong %s (nằm ngoài của refs/notes/)"
#: builtin/notes.c:377
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
-msgstr "Giá trị %s sai: '%s'"
+msgstr "Giá trị %s sai: `%s'"
#: builtin/notes.c:441
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
-msgstr "Dòng nhập vào dị hình: '%s'."
+msgstr "Dòng nhập vào dị hình: `%s'."
#: builtin/notes.c:456
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
-msgstr "Gặp lỗi khi sao chép ghi chú (note) từ '%s' tới '%s'"
+msgstr "Gặp lỗi khi sao chép ghi chú (note) từ `%s' tới `%s'"
#: builtin/notes.c:500 builtin/notes.c:554 builtin/notes.c:627
#: builtin/notes.c:639 builtin/notes.c:712 builtin/notes.c:759
@@ -4245,6 +6509,31 @@ msgstr "quá nhiều đối số"
msgid "No note found for object %s."
msgstr "không tìm thấy ghi chú cho đối tượng %s."
+#: builtin/notes.c:535 builtin/notes.c:692
+msgid "note contents as a string"
+msgstr "nội dung ghi chú (note) nằm trong một chuỗi"
+
+#: builtin/notes.c:538 builtin/notes.c:695
+msgid "note contents in a file"
+msgstr "nội dung ghi chú (note) nằm trong một tập tin"
+
+#: builtin/notes.c:540 builtin/notes.c:543 builtin/notes.c:697
+#: builtin/notes.c:700 builtin/tag.c:476
+msgid "object"
+msgstr "đối tượng"
+
+#: builtin/notes.c:541 builtin/notes.c:698
+msgid "reuse and edit specified note object"
+msgstr "dùng lại nhưng có sửa chữa đối tượng note đã chỉ ra"
+
+#: builtin/notes.c:544 builtin/notes.c:701
+msgid "reuse specified note object"
+msgstr "dùng lại đối tượng ghi chú (note) đã chỉ ra"
+
+#: builtin/notes.c:546 builtin/notes.c:614
+msgid "replace existing notes"
+msgstr "thay thế ghi chú trước"
+
#: builtin/notes.c:580
#, c-format
msgid ""
@@ -4259,6 +6548,14 @@ msgstr ""
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
msgstr "Đang ghi đè lên ghi chú cũ cho đối tượng %s\n"
+#: builtin/notes.c:615
+msgid "read objects from stdin"
+msgstr "đọc các đối tượng từ đầu vào tiêu chuẩn"
+
+#: builtin/notes.c:617
+msgid "load rewriting config for <command> (implies --stdin)"
+msgstr "tải cấu hình chép lại cho <lệnh> (ngầm định là --stdin)"
+
#: builtin/notes.c:635
msgid "too few parameters"
msgstr "quá ít đối số"
@@ -4286,16 +6583,78 @@ msgstr ""
"Các tùy chọn -m/-F/-c/-C đã cổ không còn dùng nữa cho lệnh con 'edit'.\n"
"Xin hãy sử dụng lệnh sau để thay thế: 'git notes add -f -m/-F/-c/-C'.\n"
+#: builtin/notes.c:864
+msgid "General options"
+msgstr "Tùy chọn chung"
+
+#: builtin/notes.c:866
+msgid "Merge options"
+msgstr "Tùy chọn về hòa trộn"
+
+#: builtin/notes.c:868
+msgid ""
+"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
+"cat_sort_uniq)"
+msgstr ""
+"phân giải các xung đột `notes' sử dụng chiến lược đã đưa ra (manual/ours/"
+"theirs/union/cat_sort_uniq)"
+
+#: builtin/notes.c:870
+msgid "Committing unmerged notes"
+msgstr "Chuyển giao các note chưa được hòa trộn"
+
+#: builtin/notes.c:872
+msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
+msgstr ""
+"các note cuối cùng được hòa trộn bởi các note chưa hòa trộn của lần chuyển "
+"giao"
+
+#: builtin/notes.c:874
+msgid "Aborting notes merge resolution"
+msgstr "Hủy bỏ phân giải ghi chú (note) hòa trộn"
+
+#: builtin/notes.c:876
+msgid "abort notes merge"
+msgstr "bỏ qua hòa trộn các ghi chú (note)"
+
#: builtin/notes.c:971
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
msgstr "Đối tượng %s không có ghi chú (note)\n"
+#: builtin/notes.c:983
+msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
+msgstr "cố gắng gỡ bỏ một note chưa từng tồn tại không phải là một lỗi"
+
+#: builtin/notes.c:986
+msgid "read object names from the standard input"
+msgstr "đọc tên đối tượng từ thiết bị nhập chuẩn"
+
+#: builtin/notes.c:1067
+msgid "notes_ref"
+msgstr "notes_ref"
+
+#: builtin/notes.c:1068
+msgid "use notes from <notes_ref>"
+msgstr "dùng `notes' từ <notes_ref>"
+
#: builtin/notes.c:1103 builtin/remote.c:1598
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Không hiểu câu lệnh con: %s"
+#: builtin/pack-objects.c:23
+msgid "git pack-objects --stdout [options...] [< ref-list | < object-list]"
+msgstr ""
+"git pack-objects --stdout [các-tùy-chọn...] [< danh-sách-ref | < danh-sách-"
+"đối-tượng]"
+
+#: builtin/pack-objects.c:24
+msgid "git pack-objects [options...] base-name [< ref-list | < object-list]"
+msgstr ""
+"git pack-objects [các-tùy-chọn...] base-name [< danh-sách-ref | < danh-sách-"
+"đối-tượng]"
+
#: builtin/pack-objects.c:183 builtin/pack-objects.c:186
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
@@ -4309,7 +6668,7 @@ msgstr "phiên bản mục lục không được hỗ trợ %s"
#: builtin/pack-objects.c:2402
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
-msgstr "phiên bản mục lục sai '%s'"
+msgstr "phiên bản mục lục sai `%s'"
#: builtin/pack-objects.c:2425
#, c-format
@@ -4319,7 +6678,164 @@ msgstr "tùy chọn %s không chấp nhận dạng thức âm"
#: builtin/pack-objects.c:2429
#, c-format
msgid "unable to parse value '%s' for option %s"
-msgstr "không thể phân tích giá trị '%s' cho tùy chọn %s"
+msgstr "không thể phân tích giá trị `%s' cho tùy chọn %s"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2448
+msgid "do not show progress meter"
+msgstr "không hiển thị bộ đo tiến trình"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2450
+msgid "show progress meter"
+msgstr "hiển thị bộ đo tiến trình"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2452
+msgid "show progress meter during object writing phase"
+msgstr "hiển thị bộ đo tiến triển trong suốt pha ghi đối tượng"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2455
+msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
+msgstr "tương tự --all-progress khi bộ đo tiến trình được xuất hiện"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2456
+msgid "version[,offset]"
+msgstr "phiên bản[,offset]"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2457
+msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
+msgstr "ghi tập tin bảng mục lục gói (pack) ở phiên bản định dạng idx đã cho"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2460
+msgid "maximum size of each output pack file"
+msgstr "kcíh thước tối đa cho tập tin gói được tạo"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2462
+msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
+msgstr "bỏ qua các đối tượng vay mượn từ kho đối tượng thay thế"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2464
+msgid "ignore packed objects"
+msgstr "bỏ qua các đối tượng đóng gói"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2466
+msgid "limit pack window by objects"
+msgstr "giới hạn cửa sổ đóng gói theo đối tượng"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2468
+msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
+msgstr "giới hạn cửa sổ đóng gói theo bộ nhớ cộng thêm với giới hạn đối tượng"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2470
+msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
+msgstr "độ dài tối đa của chuỗi móc xích `delta' được phép trong gói kết quả"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2472
+msgid "reuse existing deltas"
+msgstr "dùng lại các delta sẵn có"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2474
+msgid "reuse existing objects"
+msgstr "dùng lại các đối tượng sẵn có"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2476
+msgid "use OFS_DELTA objects"
+msgstr "dùng các đối tượng OFS_DELTA"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2478
+msgid "use threads when searching for best delta matches"
+msgstr "sử dụng các tuyến trình khi tìm kiếm cho các mẫu khớp delta tốt nhất"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2480
+msgid "do not create an empty pack output"
+msgstr "không thể tạo kết xuất gói (pack) trống rỗng"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2482
+msgid "read revision arguments from standard input"
+msgstr " đọc tham số `revision' từ thiết bị nhập chuẩn"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2484
+msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
+msgstr "giới hạn các đối tượng thành những cái mà chúng vẫn chưa được đóng gói"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2487
+msgid "include objects reachable from any reference"
+msgstr "bao gồm các đối tượng có thể đọc được từ bất kỳ tham chiếu nào"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2490
+msgid "include objects referred by reflog entries"
+msgstr "bao gồm các đối tượng được tham chiếu bởi các mục reflog"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2493
+msgid "output pack to stdout"
+msgstr "xuất gói ra đầu ra tiêu chuẩn"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2495
+msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
+msgstr "bao gồm các đối tượng tham chiếu đến các đối tượng được đóng gói"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2497
+msgid "keep unreachable objects"
+msgstr "giữ lại các đối tượng không thể đọc được"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2498 parse-options.h:141
+msgid "time"
+msgstr "thời-gian"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2499
+msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
+msgstr ""
+"xả nén (gỡ khỏi gói) các đối tượng không thể đọc được mới hơn <thời-gian>"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2502
+msgid "create thin packs"
+msgstr "tạo gói nhẹ"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2504
+msgid "ignore packs that have companion .keep file"
+msgstr "bỏ qua các gói mà nó có tập tin .keep đi kèm"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2506
+msgid "pack compression level"
+msgstr "mức nén gói"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2508
+msgid "do not hide commits by grafts"
+msgstr "không ẩn các lần chuyển giao bởi `grafts'"
+
+#: builtin/pack-refs.c:6
+msgid "git pack-refs [options]"
+msgstr "git pack-refs [các-tùy-chọn]"
+
+#: builtin/pack-refs.c:14
+msgid "pack everything"
+msgstr "đóng gói mọi thứ"
+
+#: builtin/pack-refs.c:15
+msgid "prune loose refs (default)"
+msgstr "prune (cắt cụt) những tham chiếu (refs) bị mất (mặc định)"
+
+#: builtin/prune-packed.c:7
+msgid "git prune-packed [-n|--dry-run] [-q|--quiet]"
+msgstr "git prune-packed [-n|--dry-run] [-q|--quiet]"
+
+#: builtin/prune.c:12
+msgid "git prune [-n] [-v] [--expire <time>] [--] [<head>...]"
+msgstr "git prune [-n] [-v] [--expire <thời-gian>] [--] [<head>...]"
+
+#: builtin/prune.c:132
+msgid "do not remove, show only"
+msgstr "không gỡ bỏ, chỉ hiển thị"
+
+#: builtin/prune.c:133
+msgid "report pruned objects"
+msgstr "báo cáo các đối tượng đã prune"
+
+#: builtin/prune.c:136
+msgid "expire objects older than <time>"
+msgstr "các đối tượng hết hạn cũ hơn khoảng <thời gian>"
+
+#: builtin/push.c:14
+msgid "git push [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
+msgstr "git push [<các-tùy-chọn>] [<kho-chứa> [<refspec>...]]"
#: builtin/push.c:45
msgid "tag shorthand without <tag>"
@@ -4352,8 +6868,8 @@ msgid ""
" git push %s %s\n"
"%s"
msgstr ""
-"Nhánh dòng ngược (upstream) của nhánh hiện tại của bạn không khớp\n"
-"với tên của nhánh hiện tại của bạn. Để push đến nhánh dòng ngược\n"
+"Nhánh thượng nguồn (upstream) của nhánh hiện tại của bạn không khớp\n"
+"với tên của nhánh hiện tại của bạn. Để push đến nhánh thượng nguồn\n"
"trên máy chủ, sử dụng\n"
"\n"
" git push %s HEAD:%s\n"
@@ -4386,8 +6902,8 @@ msgid ""
"\n"
" git push --set-upstream %s %s\n"
msgstr ""
-"Nhánh hiện tại %s không có nhánh dòng ngược (upstream) nào.\n"
-"Để push (đẩy lên) nhánh hiện tại và đặt máy chủ như là dòng ngược "
+"Nhánh hiện tại %s không có nhánh thượng nguồn (upstream) nào.\n"
+"Để push (đẩy lên) nhánh hiện tại và đặt máy chủ như là thượng nguồn "
"(upstream), sử dụng\n"
"\n"
" git push --set-upstream %s %s\n"
@@ -4395,7 +6911,7 @@ msgstr ""
#: builtin/push.c:136
#, c-format
msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
-msgstr "Nhánh hiện tại %s có đa nhánh dòng ngược (upstream), từ chối push."
+msgstr "Nhánh hiện tại %s có đa nhánh thượng nguồn (upstream), từ chối push."
#: builtin/push.c:139
#, c-format
@@ -4404,9 +6920,9 @@ msgid ""
"your current branch '%s', without telling me what to push\n"
"to update which remote branch."
msgstr ""
-"Bạn đang push (đẩy lên) máy chủ '%s', mà nó không phải là dòng ngược "
+"Bạn đang push (đẩy lên) máy chủ `%s', mà nó không phải là thượng nguồn "
"(upstream) của\n"
-"nhánh hiện tại '%s' của bạn, mà không báo cho tôi biết là cái gì được push\n"
+"nhánh hiện tại `%s' của bạn, mà không báo cho tôi biết là cái gì được push\n"
"để cập nhật nhánh máy chủ nào."
#: builtin/push.c:151
@@ -4426,13 +6942,14 @@ msgid ""
"(the 'simple' mode was introduced in Git 1.7.11. Use the similar mode\n"
"'current' instead of 'simple' if you sometimes use older versions of Git)"
msgstr ""
-"push.default chưa được đặt; giá trị ngầm định của nó đã được thay đổi trong\n"
-"Git 2.0 từ 'matching' thành 'simple'. Để chấm dứt lời nhắc nhở này\n"
-"và duy trì cách xử lý sau những thay đổi mặc định này, hãy chạy lệnh:\n"
+"biến push.default chưa được đặt; giá trị ngầm định của nó\n"
+"đã được thay đổi trong Git 2.0 từ 'matching' thành 'simple'.\n"
+"Để không hiển thị nhắc nhở này và duy trì cách xử lý sau\n"
+"những thay đổi mặc định này, hãy chạy lệnh:\n"
"\n"
" git config --global push.default matching\n"
"\n"
-"Để chấm dứt lời nhắc nhở này và sử dụng cách xử lý mới, hãy chạy lệnh:\n"
+"Để không hiển thị nhắc nhở này và áp dụng cách xử lý mới, hãy chạy lệnh:\n"
"\n"
" git config --global push.default simple\n"
"\n"
@@ -4499,12 +7016,12 @@ msgstr "Đang push (đẩy) lên %s\n"
#: builtin/push.c:262
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
-msgstr "gặp lỗi khi push (đẩy lên) một số tham chiếu (ref) đến '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi push (đẩy lên) một số tham chiếu (ref) đến `%s'"
#: builtin/push.c:294
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
-msgstr "repository (kho) sai '%s'"
+msgstr "repository (kho) sai `%s'"
#: builtin/push.c:295
msgid ""
@@ -4547,6 +7064,55 @@ msgstr "--mirror không thể được tổ hợp cùng với refspecs"
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "--all và --mirror xung khắc nhau"
+#: builtin/push.c:382
+msgid "repository"
+msgstr "kho"
+
+#: builtin/push.c:383
+msgid "push all refs"
+msgstr "push tất cả refs"
+
+#: builtin/push.c:384
+msgid "mirror all refs"
+msgstr "mirror tất cả refs"
+
+#: builtin/push.c:386
+msgid "delete refs"
+msgstr "xóa refs"
+
+#: builtin/push.c:387
+msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
+msgstr ""
+"các thẻ push (không thể sử dụng cùng với các tùy chọn --all hay --mirror)"
+
+#: builtin/push.c:390
+msgid "force updates"
+msgstr "ép buộc cập nhật"
+
+#: builtin/push.c:391
+msgid "check"
+msgstr "kiểm tra"
+
+#: builtin/push.c:392
+msgid "control recursive pushing of submodules"
+msgstr "điều khiển việc đẩy lên (push) đệ qui của mô-đun-con"
+
+#: builtin/push.c:394
+msgid "use thin pack"
+msgstr "tạo gói nhẹ"
+
+#: builtin/push.c:395 builtin/push.c:396
+msgid "receive pack program"
+msgstr "nhận về chương trình pack"
+
+#: builtin/push.c:397
+msgid "set upstream for git pull/status"
+msgstr "đặt thượng nguồn (upstream) cho git pull/status"
+
+#: builtin/push.c:400
+msgid "prune locally removed refs"
+msgstr "prune (cắt cụt) những tham chiếu (refs) bị gỡ bỏ"
+
#: builtin/push.c:410
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr "--delete là xung khắc với các tùy chọn --all, --mirror và --tags"
@@ -4555,6 +7121,164 @@ msgstr "--delete là xung khắc với các tùy chọn --all, --mirror và --ta
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "--delete không hợp lý nếu không có bất kỳ tham chiếu (refs) nào"
+#: builtin/read-tree.c:36
+msgid ""
+"git read-tree [[-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<prefix>] "
+"[-u [--exclude-per-directory=<gitignore>] | -i]] [--no-sparse-checkout] [--"
+"index-output=<file>] (--empty | <tree-ish1> [<tree-ish2> [<tree-ish3>]])"
+msgstr ""
+"git read-tree [[-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<tiền-"
+"tố>] [-u [--exclude-per-directory=<gitignore>] | -i]] [--no-sparse-checkout] "
+"[--index-output=<tập-tin>] (--empty | <tree-ish1> [<tree-ish2> [<tree-"
+"ish3>]])"
+
+#: builtin/read-tree.c:108
+msgid "write resulting index to <file>"
+msgstr "ghi mục lục kết quả vào <tập-tin>"
+
+#: builtin/read-tree.c:111
+msgid "only empty the index"
+msgstr "chỉ với bảng mục lục trống rỗng"
+
+#: builtin/read-tree.c:113
+msgid "Merging"
+msgstr "Hòa trộn"
+
+#: builtin/read-tree.c:115
+msgid "perform a merge in addition to a read"
+msgstr "thực hiện một hòa trộn thêm vào việc đọc"
+
+#: builtin/read-tree.c:117
+msgid "3-way merge if no file level merging required"
+msgstr ""
+"hòa trộn kiểu `3-way' nếu không có tập tin mức hòa trộn nào được yêu cầu "
+
+#: builtin/read-tree.c:119
+msgid "3-way merge in presence of adds and removes"
+msgstr "hòa trộn 3-way trong sự hiện diện của `adds' và `removes'"
+
+#: builtin/read-tree.c:121
+msgid "same as -m, but discard unmerged entries"
+msgstr "giống với -m, nhưng bỏ qua các mục chưa được hòa trộn"
+
+#: builtin/read-tree.c:122
+msgid "<subdirectory>/"
+msgstr "<thư-mục-con>/"
+
+#: builtin/read-tree.c:123
+msgid "read the tree into the index under <subdirectory>/"
+msgstr "đọc cây vào trong bảng mục lục dưới <thư_mục_con>/"
+
+#: builtin/read-tree.c:126
+msgid "update working tree with merge result"
+msgstr "cập nhật cây làm việc với kết quả hòa trộn"
+
+#: builtin/read-tree.c:128
+msgid "gitignore"
+msgstr "gitignore"
+
+#: builtin/read-tree.c:129
+msgid "allow explicitly ignored files to be overwritten"
+msgstr "cho phép các tập tin rõ ràng bị lờ đi được ghi đè"
+
+#: builtin/read-tree.c:132
+msgid "don't check the working tree after merging"
+msgstr "không kiểm tra cây làm việc sau hòa trộn"
+
+#: builtin/read-tree.c:133
+msgid "don't update the index or the work tree"
+msgstr "không cập nhật bảng mục lục hay cây làm việc"
+
+#: builtin/read-tree.c:135
+msgid "skip applying sparse checkout filter"
+msgstr "bỏ qua áp dụng bộ lọc lấy ra (checkout) thưa thớt"
+
+#: builtin/read-tree.c:137
+msgid "debug unpack-trees"
+msgstr "gỡ lỗi unpack-trees"
+
+#: builtin/remote.c:11
+msgid "git remote [-v | --verbose]"
+msgstr "git remote [-v | --verbose]"
+
+#: builtin/remote.c:12
+msgid ""
+"git remote add [-t <branch>] [-m <master>] [-f] [--tags|--no-tags] [--"
+"mirror=<fetch|push>] <name> <url>"
+msgstr ""
+"git remote add [-t <nhánh>] [-m <master>] [-f] [--tags|--no-tags] [--"
+"mirror=<fetch|push>] <tên> <url>"
+
+#: builtin/remote.c:13 builtin/remote.c:32
+msgid "git remote rename <old> <new>"
+msgstr "git remote rename <tên-cũ> <tên-mới>"
+
+#: builtin/remote.c:14 builtin/remote.c:37
+msgid "git remote remove <name>"
+msgstr "git remote remove <tên>"
+
+#: builtin/remote.c:15
+msgid "git remote set-head <name> (-a | -d | <branch>)"
+msgstr "git remote set-head <tên> (-a | -d | <nhánh>)"
+
+#: builtin/remote.c:16
+msgid "git remote [-v | --verbose] show [-n] <name>"
+msgstr "git remote [-v | --verbose] show [-n] <tên>"
+
+#: builtin/remote.c:17
+msgid "git remote prune [-n | --dry-run] <name>"
+msgstr "git remote prune [-n | --dry-run] <tên>"
+
+#: builtin/remote.c:18
+msgid ""
+"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<group> | <remote>)...]"
+msgstr ""
+"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<nhóm> | <máy-chủ>)...]"
+
+#: builtin/remote.c:19
+msgid "git remote set-branches [--add] <name> <branch>..."
+msgstr "git remote set-branches [--add] <tên> <nhánh>..."
+
+#: builtin/remote.c:20 builtin/remote.c:68
+msgid "git remote set-url [--push] <name> <newurl> [<oldurl>]"
+msgstr "git remote set-url [--push] <tên> <url-mới> [<url-cũ>]"
+
+#: builtin/remote.c:21 builtin/remote.c:69
+msgid "git remote set-url --add <name> <newurl>"
+msgstr "git remote set-url --add <tên> <url-mới>"
+
+#: builtin/remote.c:22 builtin/remote.c:70
+msgid "git remote set-url --delete <name> <url>"
+msgstr "git remote set-url --delete <tên> <url>"
+
+#: builtin/remote.c:27
+msgid "git remote add [<options>] <name> <url>"
+msgstr "git remote add [<các-tùy-chọn>] <tên> <url>"
+
+#: builtin/remote.c:42
+msgid "git remote set-head <name> (-a | -d | <branch>])"
+msgstr "git remote set-head <tên> (-a | -d | <nhánh>])"
+
+#: builtin/remote.c:47
+msgid "git remote set-branches <name> <branch>..."
+msgstr "git remote set-branches <tên> <nhánh>..."
+
+#: builtin/remote.c:48
+msgid "git remote set-branches --add <name> <branch>..."
+msgstr "git remote set-branches --add <tên> <nhánh>..."
+
+#: builtin/remote.c:53
+msgid "git remote show [<options>] <name>"
+msgstr "git remote show [<các-tùy-chọn>] <tên>"
+
+#: builtin/remote.c:58
+msgid "git remote prune [<options>] <name>"
+msgstr "git remote prune [<các-tùy-chọn>] <tên>"
+
+#: builtin/remote.c:63
+msgid "git remote update [<options>] [<group> | <remote>]..."
+msgstr "git remote update [<các-tùy-chọn>] [<nhóm> | <máy-chủ>]..."
+
#: builtin/remote.c:98
#, c-format
msgid "Updating %s"
@@ -4573,6 +7297,35 @@ msgstr ""
msgid "unknown mirror argument: %s"
msgstr "không hiểu tham số máy bản sao (mirror): %s"
+#: builtin/remote.c:163
+msgid "fetch the remote branches"
+msgstr "lấy về (fetch) các nhánh từ máy chủ"
+
+#: builtin/remote.c:165
+msgid "import all tags and associated objects when fetching"
+msgstr ""
+"nhập vào tất cả các đối tượng thẻ và thành phần liên quan khi lấy về (fetch)"
+
+#: builtin/remote.c:168
+msgid "or do not fetch any tag at all (--no-tags)"
+msgstr "hoặc không lấy về (fetch) bất kỳ thẻ nào (--no-tags)"
+
+#: builtin/remote.c:170
+msgid "branch(es) to track"
+msgstr "các nhánh theo vết"
+
+#: builtin/remote.c:171
+msgid "master branch"
+msgstr "nhánh master"
+
+#: builtin/remote.c:172
+msgid "push|fetch"
+msgstr "push|fetch"
+
+#: builtin/remote.c:173
+msgid "set up remote as a mirror to push to or fetch from"
+msgstr "đặt máy chủ (remote) như là một máy bản sao để push hay fetch từ đó"
+
#: builtin/remote.c:185
msgid "specifying a master branch makes no sense with --mirror"
msgstr "đang chỉ định một nhánh master không hợp lý với tùy chọn --mirror"
@@ -4589,12 +7342,12 @@ msgstr "máy chủ %s đã tồn tại rồi."
#: builtin/remote.c:199 builtin/remote.c:650
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
-msgstr "'%s' không phải tên máy chủ hợp lệ"
+msgstr "`%s' không phải tên máy chủ hợp lệ"
#: builtin/remote.c:243
#, c-format
msgid "Could not setup master '%s'"
-msgstr "Không thể cài đặt nhánh master '%s'"
+msgstr "Không thể cài đặt nhánh master `%s'"
#: builtin/remote.c:299
#, c-format
@@ -4617,7 +7370,7 @@ msgstr "(xoá)"
#: builtin/remote.c:595 builtin/remote.c:601 builtin/remote.c:607
#, c-format
msgid "Could not append '%s' to '%s'"
-msgstr "Không thể nối thêm '%s' vào '%s'"
+msgstr "Không thể nối thêm `%s' vào `%s'"
#: builtin/remote.c:639 builtin/remote.c:792 builtin/remote.c:890
#, c-format
@@ -4627,12 +7380,12 @@ msgstr "Không có máy chủ nào như thế: %s"
#: builtin/remote.c:656
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
-msgstr "Không thể đổi tên chương (section) cấu hình từ '%s' thành '%s'"
+msgstr "Không thể đổi tên chương (section) cấu hình từ `%s' thành `%s'"
#: builtin/remote.c:662 builtin/remote.c:799
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
-msgstr "Không thể gỡ bỏ chương (section) cấu hình '%s'"
+msgstr "Không thể gỡ bỏ chương (section) cấu hình `%s'"
#: builtin/remote.c:677
#, c-format
@@ -4648,12 +7401,12 @@ msgstr ""
#: builtin/remote.c:683
#, c-format
msgid "Could not append '%s'"
-msgstr "Không thể nối thêm '%s'"
+msgstr "Không thể nối thêm `%s'"
#: builtin/remote.c:694
#, c-format
msgid "Could not set '%s'"
-msgstr "Không thể đặt '%s'"
+msgstr "Không thể đặt `%s'"
#: builtin/remote.c:716
#, c-format
@@ -4692,7 +7445,7 @@ msgstr " mới (lần lấy về tiếp theo sẽ lưu trong remotes/%s)"
#: builtin/remote.c:946
msgid " tracked"
-msgstr " bị theo vết"
+msgstr " được theo vết"
#: builtin/remote.c:948
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
@@ -4770,6 +7523,10 @@ msgstr " %-*s ép buộc thành %s"
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s push tới %s"
+#: builtin/remote.c:1091
+msgid "do not query remotes"
+msgstr "không truy vấn các máy chủ"
+
#: builtin/remote.c:1118
#, c-format
msgid "* remote %s"
@@ -4825,8 +7582,16 @@ msgstr " refs nội bộ sẽ được phản chiếu bởi lệnh 'git push'"
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
-msgstr[0] " Tham chiếu nội bộ được cấu hình cho lệnh 'git push'%s:"
-msgstr[1] " Những tham chiếu nội bộ được cấu hình cho lệnh 'git push'%s:"
+msgstr[0] " Tham chiếu nội bộ được cấu hình cho lệnh `git push'%s:"
+msgstr[1] " Những tham chiếu nội bộ được cấu hình cho lệnh `git push'%s:"
+
+#: builtin/remote.c:1199
+msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
+msgstr "đặt refs/remotes/<tên>/HEAD cho phù hợp với máy chủ"
+
+#: builtin/remote.c:1201
+msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
+msgstr "xóa refs/remotes/<tên>/HEAD"
#: builtin/remote.c:1216
msgid "Cannot determine remote HEAD"
@@ -4881,15 +7646,35 @@ msgstr " * [nên xén bớt] %s"
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " *[đã xén bớ] %s"
+#: builtin/remote.c:1321
+msgid "prune remotes after fetching"
+msgstr "cắt máy chủ sau khi lấy về"
+
#: builtin/remote.c:1387 builtin/remote.c:1461
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
-msgstr "Không có máy chủ nào có tên '%s'"
+msgstr "Không có máy chủ nào có tên `%s'"
+
+#: builtin/remote.c:1407
+msgid "add branch"
+msgstr "thêm nhánh"
#: builtin/remote.c:1414
msgid "no remote specified"
msgstr "chưa chỉ ra máy chủ nào"
+#: builtin/remote.c:1436
+msgid "manipulate push URLs"
+msgstr "đẩy các `URL' bằng tay"
+
+#: builtin/remote.c:1438
+msgid "add URL"
+msgstr "thêm URL"
+
+#: builtin/remote.c:1440
+msgid "delete URLs"
+msgstr "xóa URLs"
+
#: builtin/remote.c:1447
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "--add --delete không hợp lý"
@@ -4908,6 +7693,56 @@ msgstr "Không tìm thấy URL như vậy: %s"
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Sẽ không xóa những địa chỉ URL không-push"
+#: builtin/remote.c:1569
+msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
+msgstr "chi tiết; phải được đặt trước một lệnh-con"
+
+#: builtin/replace.c:17
+msgid "git replace [-f] <object> <replacement>"
+msgstr "git replace [-f] <đối-tượng> <thay-thế>"
+
+#: builtin/replace.c:18
+msgid "git replace -d <object>..."
+msgstr "git replace -d <đối tượng>..."
+
+#: builtin/replace.c:19
+msgid "git replace -l [<pattern>]"
+msgstr "git replace -l [<mẫu>]"
+
+#: builtin/replace.c:118
+msgid "list replace refs"
+msgstr "liệt kê các refs thay thế"
+
+#: builtin/replace.c:119
+msgid "delete replace refs"
+msgstr "xóa tham chiếu (refs) thay thế"
+
+#: builtin/replace.c:120
+msgid "replace the ref if it exists"
+msgstr "thay thế tham chiếu (ref) nếu nó đã sẵn có"
+
+#: builtin/rerere.c:11
+msgid "git rerere [clear | forget path... | status | remaining | diff | gc]"
+msgstr "git rerere [clear | forget path... | status | remaining | diff | gc]"
+
+#: builtin/rerere.c:56
+msgid "register clean resolutions in index"
+msgstr "sổ ghi dọn sạch các phân giải trong bản mục lục"
+
+#: builtin/reset.c:25
+msgid ""
+"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [<commit>]"
+msgstr ""
+"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [<commit>]"
+
+#: builtin/reset.c:26
+msgid "git reset [-q] <commit> [--] <paths>..."
+msgstr "git reset [-q] <commit> [--] <các-đường-dẫn>..."
+
+#: builtin/reset.c:27
+msgid "git reset --patch [<commit>] [--] [<paths>...]"
+msgstr "git reset --patch [<commit>] [--] [<các-đường-dẫn>...]"
+
#: builtin/reset.c:33
msgid "mixed"
msgstr "pha trộn"
@@ -4963,10 +7798,30 @@ msgstr "Những thay đổi bị bỏ trạng thái (stage) sau khi reset:"
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Không thể thực hiện một %s reset ở giữa của quá trình hòa trộn."
+#: builtin/reset.c:238
+msgid "be quiet, only report errors"
+msgstr "làm việc ở chế độ im lặng, chỉ hiển thị khi có lỗi"
+
+#: builtin/reset.c:240
+msgid "reset HEAD and index"
+msgstr "đặt lại (reset) HEAD và bảng mục lục"
+
+#: builtin/reset.c:241
+msgid "reset only HEAD"
+msgstr "chỉ đặt lại (reset) HEAD"
+
+#: builtin/reset.c:243 builtin/reset.c:245
+msgid "reset HEAD, index and working tree"
+msgstr "đặt lại HEAD, bảng mục lục và cây làm việc"
+
+#: builtin/reset.c:247
+msgid "reset HEAD but keep local changes"
+msgstr "đặt lại HEAD nhưng giữ lại các thay đổi nội bộ"
+
#: builtin/reset.c:303
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
-msgstr "không thể phân tích đối tượng '%s'."
+msgstr "không thể phân tích đối tượng `%s'."
#: builtin/reset.c:308
msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
@@ -4991,32 +7846,134 @@ msgstr "%s reset không được phép trên kho bare (trên máy chủ)"
#: builtin/reset.c:347
#, c-format
msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
-msgstr "Không thể đặt lại (reset) bảng mục lục thành điểm xét lại '%s'."
+msgstr "Không thể đặt lại (reset) bảng mục lục thành điểm xét lại `%s'."
+
+#: builtin/rev-parse.c:339
+msgid "git rev-parse --parseopt [options] -- [<args>...]"
+msgstr "git rev-parse --parseopt [các-tùy-chọn] -- [<th.số>...]"
+
+#: builtin/rev-parse.c:344
+msgid "keep the `--` passed as an arg"
+msgstr "giữ '--' chuyển qua làm tham số"
+
+#: builtin/rev-parse.c:346
+msgid "stop parsing after the first non-option argument"
+msgstr "dừng phân tích sau đối số đầu tiên không có tùy chọn"
+
+#: builtin/rev-parse.c:464
+msgid ""
+"git rev-parse --parseopt [options] -- [<args>...]\n"
+" or: git rev-parse --sq-quote [<arg>...]\n"
+" or: git rev-parse [options] [<arg>...]\n"
+"\n"
+"Run \"git rev-parse --parseopt -h\" for more information on the first usage."
+msgstr ""
+"git rev-parse --parseopt [các-tùy-chọn] -- [<đ.số>...]\n"
+" or: git rev-parse --sq-quote [<đ.số>...]\n"
+" or: git rev-parse [các-tùy-chọn] [<đ.số>...]\n"
+"\n"
+"Chạy lệnh \"git rev-parse --parseopt -h\" để có thêm thông tin về cách dùng."
+
+#: builtin/revert.c:22
+msgid "git revert [options] <commit-ish>"
+msgstr "git revert [các-tùy-chọn] <commit-ish>"
+
+#: builtin/revert.c:23
+msgid "git revert <subcommand>"
+msgstr "git revert <lệnh-con>"
+
+#: builtin/revert.c:28
+msgid "git cherry-pick [options] <commit-ish>"
+msgstr "git cherry-pick [các-tùy-chọn] <commit-ish>"
+
+#: builtin/revert.c:29
+msgid "git cherry-pick <subcommand>"
+msgstr "git cherry-pick <lệnh-con>"
#: builtin/revert.c:70 builtin/revert.c:92
#, c-format
msgid "%s: %s cannot be used with %s"
msgstr "%s: %s không thể được sử dụng với %s"
-#: builtin/revert.c:131
+#: builtin/revert.c:103
+msgid "end revert or cherry-pick sequence"
+msgstr "kết thúc cherry-pick hay revert liên tiếp nhau"
+
+#: builtin/revert.c:104
+msgid "resume revert or cherry-pick sequence"
+msgstr "phục hồi lại cherry-pick hay revert liên tiếp nhau"
+
+#: builtin/revert.c:105
+msgid "cancel revert or cherry-pick sequence"
+msgstr "không cherry-pick hay revert liên tiếp nhau"
+
+#: builtin/revert.c:106
+msgid "don't automatically commit"
+msgstr "không commit một cách tự động."
+
+#: builtin/revert.c:107
+msgid "edit the commit message"
+msgstr "sửa lại chú thích cho commit"
+
+#: builtin/revert.c:110
+msgid "parent number"
+msgstr "số của cha mẹ"
+
+#: builtin/revert.c:112
+msgid "merge strategy"
+msgstr "chiến lược hòa trộn"
+
+#: builtin/revert.c:113
+msgid "option"
+msgstr "tùy chọn"
+
+#: builtin/revert.c:114
+msgid "option for merge strategy"
+msgstr "tùy chọn cho chiến lược hòa trộn"
+
+#: builtin/revert.c:125
+msgid "append commit name"
+msgstr "nối thêm tên lần chuyển giao (commit)"
+
+#: builtin/revert.c:126
+msgid "allow fast-forward"
+msgstr "cho phép fast-forward"
+
+#: builtin/revert.c:127
+msgid "preserve initially empty commits"
+msgstr "cấm khởi tạo lần chuyển giao trống rỗng"
+
+#: builtin/revert.c:128
+msgid "allow commits with empty messages"
+msgstr "chấp nhận chuyển giao (commit) mà không ghi chú gì"
+
+#: builtin/revert.c:129
+msgid "keep redundant, empty commits"
+msgstr "giữ lại các lần chuyển giao dư thừa, rỗng"
+
+#: builtin/revert.c:133
msgid "program error"
msgstr "lỗi chương trình"
-#: builtin/revert.c:221
+#: builtin/revert.c:223
msgid "revert failed"
msgstr "revert gặp lỗi"
-#: builtin/revert.c:236
+#: builtin/revert.c:238
msgid "cherry-pick failed"
msgstr "cherry-pick gặp lỗi"
+#: builtin/rm.c:14
+msgid "git rm [options] [--] <file>..."
+msgstr "git rm [các-tùy-chọn] [--] <tập-tin>..."
+
#: builtin/rm.c:109
#, c-format
msgid ""
"'%s' has staged content different from both the file and the HEAD\n"
"(use -f to force removal)"
msgstr ""
-"'%s' có nội dung được lưu trạng thái khác biệt từ cả tập tin và cả HEAD\n"
+"`%s' có nội dung được lưu trạng thái khác biệt từ cả tập tin và cả HEAD\n"
"(dùng tùy chọn -f để ép buộc gỡ bỏ)"
#: builtin/rm.c:115
@@ -5025,7 +7982,7 @@ msgid ""
"'%s' has changes staged in the index\n"
"(use --cached to keep the file, or -f to force removal)"
msgstr ""
-"'%s' có các thay đổi được lưu trạng thái trong bảng mục lục\n"
+"`%s' có các thay đổi được lưu trạng thái trong bảng mục lục\n"
"(dùng tùy chọn --cached để giữ tập tin, hoặc -f để ép buộc gỡ bỏ)"
#: builtin/rm.c:119
@@ -5034,28 +7991,244 @@ msgid ""
"'%s' has local modifications\n"
"(use --cached to keep the file, or -f to force removal)"
msgstr ""
-"'%s' có các thay đổi nội bộ\n"
+"`%s' có các thay đổi nội bộ\n"
"(dùng tùy chọn --cached để giữ tập tin, hoặc -f để ép buộc gỡ bỏ)"
+#: builtin/rm.c:134
+msgid "do not list removed files"
+msgstr "không liệt kê các tập tin đã gỡ bỏ"
+
+#: builtin/rm.c:135
+msgid "only remove from the index"
+msgstr "chỉ gỡ bỏ từ mục lục"
+
+#: builtin/rm.c:136
+msgid "override the up-to-date check"
+msgstr "ghi đè lên kiểm tra cập nhật"
+
+#: builtin/rm.c:137
+msgid "allow recursive removal"
+msgstr "cho phép gỡ bỏ đệ qui"
+
+#: builtin/rm.c:139
+msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
+msgstr "thoát ra với trạng thái khác không thậm chí nếu không có gì khớp"
+
#: builtin/rm.c:194
#, c-format
msgid "not removing '%s' recursively without -r"
-msgstr "không thể gỡ bỏ '%s' một cách đệ qui mà không có tùy chọn -r"
+msgstr "không thể gỡ bỏ `%s' một cách đệ qui mà không có tùy chọn -r"
#: builtin/rm.c:230
#, c-format
msgid "git rm: unable to remove %s"
msgstr "git rm: không thể gỡ bỏ %s"
+#: builtin/shortlog.c:13
+msgid "git shortlog [-n] [-s] [-e] [-w] [rev-opts] [--] [<commit-id>... ]"
+msgstr "git shortlog [-n] [-s] [-e] [-w] [rev-opts] [--] [<commit-id>... ]"
+
#: builtin/shortlog.c:157
#, c-format
msgid "Missing author: %s"
msgstr "Thiếu tên tác giả: %s"
+#: builtin/shortlog.c:253
+msgid "sort output according to the number of commits per author"
+msgstr "sắp xếp kết xuất tuân theo số lượng chuyển giao trên mỗi tác giả"
+
+#: builtin/shortlog.c:255
+msgid "Suppress commit descriptions, only provides commit count"
+msgstr "Chặn mọi mô tả lần chuyển giao, chỉ đưa ra số lượng lần chuyển giao"
+
+#: builtin/shortlog.c:257
+msgid "Show the email address of each author"
+msgstr "Hiển thị thư điện tử cho từng tác giả"
+
+#: builtin/shortlog.c:258
+msgid "w[,i1[,i2]]"
+msgstr "w[,i1[,i2]]"
+
+#: builtin/shortlog.c:259
+msgid "Linewrap output"
+msgstr "Ngắt dòng khi quá dài"
+
+#: builtin/show-branch.c:9
+msgid ""
+"git show-branch [-a|--all] [-r|--remotes] [--topo-order | --date-order] [--"
+"current] [--color[=<when>] | --no-color] [--sparse] [--more=<n> | --list | --"
+"independent | --merge-base] [--no-name | --sha1-name] [--topics] [(<rev> | "
+"<glob>)...]"
+msgstr ""
+"git show-branch [-a|--all] [-r|--remotes] [--topo-order | --date-order] [--"
+"current] [--color[=<khi>] | --no-color] [--sparse] [--more=<n> | --list | --"
+"independent | --merge-base] [--no-name | --sha1-name] [--topics] [(<rev> | "
+"<glob>)...]"
+
+#: builtin/show-branch.c:10
+msgid "git show-branch (-g|--reflog)[=<n>[,<base>]] [--list] [<ref>]"
+msgstr "git show-branch (-g|--reflog)[=<n>[,<nền>]] [--list] [<ref>]"
+
+#: builtin/show-branch.c:651
+msgid "show remote-tracking and local branches"
+msgstr "hiển thị các nhánh remote-tracking và nội bộ"
+
+#: builtin/show-branch.c:653
+msgid "show remote-tracking branches"
+msgstr "hiển thị các nhánh remote-tracking"
+
+#: builtin/show-branch.c:655
+msgid "color '*!+-' corresponding to the branch"
+msgstr "màu '*!+-' tương ứng với nhánh"
+
+#: builtin/show-branch.c:657
+msgid "show <n> more commits after the common ancestor"
+msgstr "hiển thị thêm <n> lần chuyển giao sau cha mẹ chung"
+
+#: builtin/show-branch.c:659
+msgid "synonym to more=-1"
+msgstr "đồng nghĩa với more=-1"
+
+#: builtin/show-branch.c:660
+msgid "suppress naming strings"
+msgstr "chặn các chuỗi đặt tên"
+
+#: builtin/show-branch.c:662
+msgid "include the current branch"
+msgstr "bao gồm nhánh hiện hành"
+
+#: builtin/show-branch.c:664
+msgid "name commits with their object names"
+msgstr "đặt tên các lần chuyển giao bằng các tên của đối tượng của chúng"
+
+#: builtin/show-branch.c:666
+msgid "show possible merge bases"
+msgstr "hiển thị mọi cơ sở có thể dùng để hòa trộn"
+
+#: builtin/show-branch.c:668
+msgid "show refs unreachable from any other ref"
+msgstr "hiển thị các tham chiếu không thể được đọc bởi bất kỳ tham chiếu khác"
+
+#: builtin/show-branch.c:670
+msgid "show commits in topological order"
+msgstr "hiển thị các lần chuyển giao theo thứ tự tôpô"
+
+#: builtin/show-branch.c:672
+msgid "show only commits not on the first branch"
+msgstr "chỉ hiển thị các lần chuyển giao không nằm trên nhánh đầu tiên"
+
+#: builtin/show-branch.c:674
+msgid "show merges reachable from only one tip"
+msgstr "hiển thị các lần hòa trộn có thể đọc được chỉ từ một đầu mút"
+
+#: builtin/show-branch.c:676
+msgid "show commits where no parent comes before its children"
+msgstr "hiển thị các lần chuyển giao nơi mà cha mẹ đến trước con của nó"
+
+#: builtin/show-branch.c:678
+msgid "<n>[,<base>]"
+msgstr "<n>[,<cơ sở>]"
+
+#: builtin/show-branch.c:679
+msgid "show <n> most recent ref-log entries starting at base"
+msgstr "hiển thị <n> các mục `ref-log' gần nhất kể từ nền (base)"
+
+#: builtin/show-ref.c:10
+msgid ""
+"git show-ref [-q|--quiet] [--verify] [--head] [-d|--dereference] [-s|--hash"
+"[=<n>]] [--abbrev[=<n>]] [--tags] [--heads] [--] [pattern*] "
+msgstr ""
+"git show-ref [-q|--quiet] [--verify] [--head] [-d|--dereference] [-s|--hash"
+"[=<n>]] [--abbrev[=<n>]] [--tags] [--heads] [--] [mẫu*] "
+
+#: builtin/show-ref.c:11
+msgid "git show-ref --exclude-existing[=pattern] < ref-list"
+msgstr "git show-ref --exclude-existing[=mẫu] < ref-list"
+
+#: builtin/show-ref.c:182
+msgid "only show tags (can be combined with heads)"
+msgstr "chỉ hiển thị thẻ (có thể tổ hợp cùng với đầu)"
+
+#: builtin/show-ref.c:183
+msgid "only show heads (can be combined with tags)"
+msgstr "chỉ hiển thị đầu (có thể tổ hợp cùng với thẻ)"
+
+#: builtin/show-ref.c:184
+msgid "stricter reference checking, requires exact ref path"
+msgstr ""
+"việc kiểm tra tham chiếu chính xác, đòi hỏi chính xác đường dẫn tham chiếu "
+"(ref)"
+
+#: builtin/show-ref.c:187 builtin/show-ref.c:189
+msgid "show the HEAD reference"
+msgstr "hiển thị tham chiếu của HEAD"
+
+#: builtin/show-ref.c:191
+msgid "dereference tags into object IDs"
+msgstr "bãi bỏ tham chiếu các thẻ thành ra các ID đối tượng"
+
+#: builtin/show-ref.c:193
+msgid "only show SHA1 hash using <n> digits"
+msgstr "chỉ hiển thị mã băm SHA1 sử dụng <n> chữ số"
+
+#: builtin/show-ref.c:197
+msgid "do not print results to stdout (useful with --verify)"
+msgstr ""
+"không hiển thị kết quả ra đầu ra chuẩn (stdout) (chỉ hữu dụng với --verify)"
+
+#: builtin/show-ref.c:199
+msgid "show refs from stdin that aren't in local repository"
+msgstr ""
+"hiển thị các tham chiếu (refs) từ đầu vào tiêu chuẩn (stdin) cái mà không ở "
+"kho nội bộ"
+
+#: builtin/symbolic-ref.c:7
+msgid "git symbolic-ref [options] name [ref]"
+msgstr "git symbolic-ref [các-tùy-chọn] tên [t.chiếu]"
+
+#: builtin/symbolic-ref.c:38
+msgid "suppress error message for non-symbolic (detached) refs"
+msgstr ""
+"chặn các thông tin lỗi cho các tham chiếu (refs) `non-symbolic' (bị tách ra)"
+
+#: builtin/symbolic-ref.c:39
+msgid "shorten ref output"
+msgstr "làm ngắn kết xuất ref (tham chiếu)"
+
+#: builtin/symbolic-ref.c:40 builtin/update-ref.c:18
+msgid "reason"
+msgstr "lý do"
+
+#: builtin/symbolic-ref.c:40 builtin/update-ref.c:18
+msgid "reason of the update"
+msgstr "lý do cập nhật"
+
+#: builtin/tag.c:22
+msgid ""
+"git tag [-a|-s|-u <key-id>] [-f] [-m <msg>|-F <file>] <tagname> [<head>]"
+msgstr ""
+"git tag [-a|-s|-u <key-id>] [-f] [-m <msg>|-F <tập-tin>] <tên-thẻ> [<head>]"
+
+#: builtin/tag.c:23
+msgid "git tag -d <tagname>..."
+msgstr "git tag -d <tên-thẻ>..."
+
+#: builtin/tag.c:24
+msgid ""
+"git tag -l [-n[<num>]] [--contains <commit>] [--points-at <object>] \n"
+"\t\t[<pattern>...]"
+msgstr ""
+"git tag -l [-n[<num>]] [--contains <commit>] [--points-at <đối-tượng>] \n"
+"\t\t[<mẫu>...]"
+
+#: builtin/tag.c:26
+msgid "git tag -v <tagname>..."
+msgstr "git tag -v <tên-thẻ>..."
+
#: builtin/tag.c:60
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
-msgstr "đối tượng dị hình tại '%s'"
+msgstr "đối tượng dị hình tại `%s'"
#: builtin/tag.c:207
#, c-format
@@ -5065,17 +8238,17 @@ msgstr "tên thẻ quá dài: %.*s..."
#: builtin/tag.c:212
#, c-format
msgid "tag '%s' not found."
-msgstr "không tìm thấy tìm thấy thẻ '%s'."
+msgstr "không tìm thấy tìm thấy thẻ `%s'."
#: builtin/tag.c:227
#, c-format
msgid "Deleted tag '%s' (was %s)\n"
-msgstr "Thẻ đã bị xóa '%s' (trước là %s)\n"
+msgstr "Thẻ đã bị xóa `%s' (trước là %s)\n"
#: builtin/tag.c:239
#, c-format
msgid "could not verify the tag '%s'"
-msgstr "không thể thẩm tra thẻ '%s'"
+msgstr "không thể thẩm tra thẻ `%s'"
#: builtin/tag.c:249
msgid ""
@@ -5139,7 +8312,63 @@ msgstr "chuyển đến 'points-at' yêu cần một đối tượng"
#: builtin/tag.c:427
#, c-format
msgid "malformed object name '%s'"
-msgstr "tên đối tượng dị hình '%s'"
+msgstr "tên đối tượng dị hình `%s'"
+
+#: builtin/tag.c:447
+msgid "list tag names"
+msgstr "chỉ liệt kê tên các thẻ"
+
+#: builtin/tag.c:449
+msgid "print <n> lines of each tag message"
+msgstr "hiển thị <n> dòng cho mỗi ghi chú"
+
+#: builtin/tag.c:451
+msgid "delete tags"
+msgstr "xóa thẻ"
+
+#: builtin/tag.c:452
+msgid "verify tags"
+msgstr "thẩm tra thẻ"
+
+#: builtin/tag.c:454
+msgid "Tag creation options"
+msgstr "Tùy chọn tạo tag"
+
+#: builtin/tag.c:456
+msgid "annotated tag, needs a message"
+msgstr "để chú giải cho thẻ, cần một lời ghi chú"
+
+#: builtin/tag.c:458
+msgid "tag message"
+msgstr "tin nhắn cho thẻ (tag)"
+
+#: builtin/tag.c:460
+msgid "annotated and GPG-signed tag"
+msgstr "thẻ chú giải và ký kiểu GPG"
+
+#: builtin/tag.c:464
+msgid "use another key to sign the tag"
+msgstr "dùng kháo khác để ký thẻ"
+
+#: builtin/tag.c:465
+msgid "replace the tag if exists"
+msgstr "thay thế nếu tag đó đã có trước"
+
+#: builtin/tag.c:466
+msgid "show tag list in columns"
+msgstr "hiển thị danh sách thẻ trong các cột"
+
+#: builtin/tag.c:468
+msgid "Tag listing options"
+msgstr "Các tùy chọn liệt kê thẻ"
+
+#: builtin/tag.c:471
+msgid "print only tags that contain the commit"
+msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó chứa lần chuyển giao"
+
+#: builtin/tag.c:477
+msgid "print only tags of the object"
+msgstr "chỉ hiển thị các thẻ của đối tượng"
#: builtin/tag.c:506
msgid "--column and -n are incompatible"
@@ -5168,12 +8397,12 @@ msgstr "quá nhiều đối số"
#: builtin/tag.c:561
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
-msgstr "'%s' không phải thẻ hợp lệ."
+msgstr "`%s' không phải thẻ hợp lệ."
#: builtin/tag.c:566
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
-msgstr "Thẻ '%s' đã tồn tại rồi"
+msgstr "Thẻ `%s' đã tồn tại rồi"
#: builtin/tag.c:584
#, c-format
@@ -5188,28 +8417,188 @@ msgstr "%s: không thể cập nhật ref (tham chiếu)"
#: builtin/tag.c:588
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
-msgstr "Thẻ đã cập nhật '%s' (cũ là %s)\n"
+msgstr "Thẻ đã cập nhật `%s' (cũ là %s)\n"
-#: git.c:16
-msgid "See 'git help <command>' for more information on a specific command."
+#: builtin/update-index.c:401
+msgid "git update-index [options] [--] [<file>...]"
+msgstr "git update-index [các-tùy-chọn] [<tập-tin>...]"
+
+#: builtin/update-index.c:717
+msgid "continue refresh even when index needs update"
+msgstr "tiếp tục làm mới ngay cả khi bảng mục lục cần được cập nhật"
+
+#: builtin/update-index.c:720
+msgid "refresh: ignore submodules"
+msgstr "refresh: lờ đi mô-đun-con"
+
+#: builtin/update-index.c:723
+msgid "do not ignore new files"
+msgstr "không bỏ qua các tập tin mới tạo"
+
+#: builtin/update-index.c:725
+msgid "let files replace directories and vice-versa"
+msgstr "để các tập tin thay thế các thư mục và `vice-versa'"
+
+#: builtin/update-index.c:727
+msgid "notice files missing from worktree"
+msgstr "thông báo các tập-tin thiếu trong thư-mục làm việc"
+
+#: builtin/update-index.c:729
+msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr ""
-"Chạy lệnh 'git help <tên-lệnh>' để có thêm thông tin về lệnh được chỉ ra."
+"làm tươi mới thậm chí khi bảng mục lục chứa các mục tin chưa được hòa trộn"
-#: parse-options.h:133 parse-options.h:235
-msgid "n"
-msgstr "n"
+#: builtin/update-index.c:732
+msgid "refresh stat information"
+msgstr "lấy lại thông tin thống kê"
-#: parse-options.h:141
-msgid "time"
-msgstr "thời-gian"
+#: builtin/update-index.c:736
+msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
+msgstr "giống --refresh, nhưng bỏ qua các cài đặt `assume-unchanged'"
-#: parse-options.h:149
-msgid "file"
-msgstr "tập-tin"
+#: builtin/update-index.c:740
+msgid "<mode> <object> <path>"
+msgstr "<mode> <đối tượng> <đường dẫn>"
-#: parse-options.h:151
-msgid "when"
-msgstr "khi"
+#: builtin/update-index.c:741
+msgid "add the specified entry to the index"
+msgstr "thêm các tập tin đã chỉ ra vào bảng mục lục"
+
+#: builtin/update-index.c:745
+msgid "(+/-)x"
+msgstr "(+/-)x"
+
+#: builtin/update-index.c:746
+msgid "override the executable bit of the listed files"
+msgstr "ghi đè lên bít thi hành của các tập tin được liệt kê"
+
+#: builtin/update-index.c:750
+msgid "mark files as \"not changing\""
+msgstr "Đánh dấu các tập tin là \"không thay đổi\""
+
+#: builtin/update-index.c:753
+msgid "clear assumed-unchanged bit"
+msgstr "xóa bít assumed-unchanged"
+
+#: builtin/update-index.c:756
+msgid "mark files as \"index-only\""
+msgstr "đánh dấu các tập tin là `chỉ-đọc'"
+
+#: builtin/update-index.c:759
+msgid "clear skip-worktree bit"
+msgstr "xóa bít skip-worktree"
+
+#: builtin/update-index.c:762
+msgid "add to index only; do not add content to object database"
+msgstr ""
+"chỉ thêm vào bảng mục lục; không thêm nội dung vào cơ sở dữ liệu đối tượng"
+
+#: builtin/update-index.c:764
+msgid "remove named paths even if present in worktree"
+msgstr ""
+"gỡ bỏ các đường dẫn được đặt tên thậm chí cả khi nó hiện diện trong thư mục "
+"làm việc"
+
+#: builtin/update-index.c:766
+msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
+msgstr "với tùy chọn --stdin: các dòng đầu vào được chấm dứt bởi ký tự null"
+
+#: builtin/update-index.c:768
+msgid "read list of paths to be updated from standard input"
+msgstr "đọc danh sách đường dẫn cần cập nhật từ đầu vào tiêu chuẩn"
+
+#: builtin/update-index.c:772
+msgid "add entries from standard input to the index"
+msgstr "không thể đọc các mục từ đầu vào tiêu chuẩn vào bảng mục lục"
+
+#: builtin/update-index.c:776
+msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
+msgstr "phục hồi các trạng thái #2 và #3 cho các đường dẫn được liệt kê"
+
+#: builtin/update-index.c:780
+msgid "only update entries that differ from HEAD"
+msgstr "chỉ cập nhật các mục tin mà nó khác biệt so với HEAD"
+
+#: builtin/update-index.c:784
+msgid "ignore files missing from worktree"
+msgstr "bỏ qua các tập-tin thiếu trong thư-mục làm việc"
+
+#: builtin/update-index.c:787
+msgid "report actions to standard output"
+msgstr "báo cáo các thao tác ra thiết bị xuất chuẩn"
+
+#: builtin/update-index.c:789
+msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
+msgstr "(cho `porcelains') quên các xung đột chưa được giải quyết đã ghi"
+
+#: builtin/update-index.c:793
+msgid "write index in this format"
+msgstr "ghi mục lục ở định dạng này"
+
+#: builtin/update-ref.c:7
+msgid "git update-ref [options] -d <refname> [<oldval>]"
+msgstr "git update-ref [các-tùy-chọn] -d <refname> [<biến-cũ>]"
+
+#: builtin/update-ref.c:8
+msgid "git update-ref [options] <refname> <newval> [<oldval>]"
+msgstr "git update-ref [các-tùy-chọn] <refname> <biến-mới> [<biến-cũ>]"
+
+#: builtin/update-ref.c:19
+msgid "delete the reference"
+msgstr "xóa tham chiếu"
+
+#: builtin/update-ref.c:21
+msgid "update <refname> not the one it points to"
+msgstr "cập nhật <tên-tham-chiếu> không phải cái nó chỉ tới"
+
+#: builtin/update-server-info.c:6
+msgid "git update-server-info [--force]"
+msgstr "git update-server-info [--force]"
+
+#: builtin/update-server-info.c:14
+msgid "update the info files from scratch"
+msgstr "cập nhật các tập tin thông tin từ điểm xuất phát"
+
+#: builtin/verify-pack.c:56
+msgid "git verify-pack [-v|--verbose] [-s|--stat-only] <pack>..."
+msgstr "git verify-pack [-v|--verbose] [-s|--stat-only] <gói>..."
+
+#: builtin/verify-pack.c:66
+msgid "verbose"
+msgstr "chi tiết"
+
+#: builtin/verify-pack.c:68
+msgid "show statistics only"
+msgstr "chỉ hiển thị thống kê"
+
+#: builtin/verify-tag.c:17
+msgid "git verify-tag [-v|--verbose] <tag>..."
+msgstr "git verify-tag [-v|--verbose] <thẻ>..."
+
+#: builtin/verify-tag.c:73
+msgid "print tag contents"
+msgstr "hiển thị nội dung của thẻ"
+
+#: builtin/write-tree.c:13
+msgid "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=<prefix>/]"
+msgstr "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=<tiền-tố>/]"
+
+#: builtin/write-tree.c:26
+msgid "<prefix>/"
+msgstr "<iền tố>/"
+
+#: builtin/write-tree.c:27
+msgid "write tree object for a subdirectory <prefix>"
+msgstr "ghi đối tượng cây (tree) cho <tiền tố> thư mục con"
+
+#: builtin/write-tree.c:30
+msgid "only useful for debugging"
+msgstr "chỉ hữu ích khi cần gỡ lỗi"
+
+#: git.c:16
+msgid "See 'git help <command>' for more information on a specific command."
+msgstr ""
+"Chạy lệnh 'git help <tên-lệnh>' để có thêm thông tin về lệnh được chỉ ra."
#: parse-options.h:156
msgid "no-op (backward compatibility)"
@@ -5296,7 +8685,7 @@ msgstr ""
#: common-cmds.h:23
msgid "Forward-port local commits to the updated upstream head"
msgstr ""
-"Forward-port những lần chuyển giao nội bộ tới head dòng ngược đã cập nhật"
+"Forward-port những lần chuyển giao nội bộ tới head thượng nguồn đã cập nhật"
#: common-cmds.h:24
msgid "Reset current HEAD to the specified state"
@@ -5482,6 +8871,15 @@ msgstr "Không thay đổi gì cả -- Miếng vá đã được áp dụng rồ
msgid "Patch failed at $msgnum $FIRSTLINE"
msgstr "Vá gặp lỗi tại $msgnum $FIRSTLINE"
+#: git-am.sh:858
+#, sh-format
+msgid ""
+"The copy of the patch that failed is found in:\n"
+" $dotest/patch"
+msgstr ""
+"Bản sao chép của miếng vá mà nó gặp lỗi thì được tìm thấy trong:\n"
+" $dotest/patch"
+
#: git-am.sh:876
msgid "applying to an empty history"
msgstr "áp dụng vào một lịch sử trống rỗng"
@@ -5764,7 +9162,7 @@ msgstr ""
#: git-rebase.sh:395
#, sh-format
msgid "invalid upstream $upstream_name"
-msgstr "dòng ngược không hợp lệ $upstream_name"
+msgstr "thượng nguồn không hợp lệ $upstream_name"
#: git-rebase.sh:419
#, sh-format
@@ -5924,25 +9322,25 @@ msgstr "Không thể ghi lại cây chỉ mục"
msgid "Cannot unstage modified files"
msgstr "Không thể bỏ trạng thía của các tập tin đã được sửa chữa"
-#: git-stash.sh:474
+#: git-stash.sh:475
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Bảng mục lục đã không được bỏ stash."
-#: git-stash.sh:491
+#: git-stash.sh:492
#, sh-format
msgid "Dropped ${REV} ($s)"
msgstr "Đã hạ xuống ${REV} ($s)"
-#: git-stash.sh:492
+#: git-stash.sh:493
#, sh-format
msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
msgstr "${REV}: Không thể xóa bỏ mục stash"
-#: git-stash.sh:499
+#: git-stash.sh:500
msgid "No branch name specified"
msgstr "Chưa chỉ ra tên của nhánh"
-#: git-stash.sh:570
+#: git-stash.sh:571
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(Để phục hồi lại chúng hãy gõ \"git stash apply\")"
@@ -6149,6 +9547,36 @@ msgstr "# Những thay đổi mô-đun-con được chuyển giao (commit):"
msgid "Synchronizing submodule url for '$name'"
msgstr "Đang đồng bộ hóa url mô-đun-con cho '$name'"
+#~ msgid " (use \"git add\" to track)"
+#~ msgstr " (dùng \"git add\" để theo dõi dấu vết)"
+
+#~ msgid "-B cannot be used with -b"
+#~ msgstr "tùy chọn -B không thể dùng -b"
+
+#~ msgid "--patch is incompatible with all other options"
+#~ msgstr "--patch xung khắc với tất cả các tùy chọn khác"
+
+#~ msgid "--detach cannot be used with -b/-B/--orphan"
+#~ msgstr "--detach không thể được sử dụng với tùy chọn -b/-B/--orphan"
+
+#~ msgid "--detach cannot be used with -t"
+#~ msgstr "--detach không thể được sử dụng với tùy chọn -t"
+
+#~ msgid "--orphan and -b|-B are mutually exclusive"
+#~ msgstr "Tùy chọn --orphan và -b|-B loại từ lẫn nhau"
+
+#~ msgid "--orphan cannot be used with -t"
+#~ msgstr "--orphan không thể được sử dụng với tùy chọn -t"
+
+#~ msgid "git checkout: -f and -m are incompatible"
+#~ msgstr "git checkout: hai tùy chọn -f và -m xung khắc nhau"
+
+#~ msgid ""
+#~ "git checkout: updating paths is incompatible with switching branches."
+#~ msgstr ""
+#~ "git checkout: việc cập nhật các đường dẫn là xung khắc với việc chuyển "
+#~ "đổi các nhánh."
+
#~ msgid "diff setup failed"
#~ msgstr "cài đặt diff gặp lỗi"
@@ -6181,7 +9609,3 @@ msgstr "Đang đồng bộ hóa url mô-đun-con cho '$name'"
#, fuzzy
#~ msgid "cherry-pick"
#~ msgstr "< Chọn D-Mod"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Too many options specified"
-#~ msgstr "đã ghi rõ quá nhiều kích cỡ"